T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü İL SPOR MERKEZLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü İL SPOR MERKEZLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar"

Transkript

1 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI Spor Genel Müdürlüğü İL SPOR MERKEZLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürü oluşturmaktır. Kapsam MADDE 2-(1) Bu Yönerge, yaş grubundaki spor eğitim faaliyetlerinin içinde bulunan çocuklar, gençler, engelli vatandaşlar ile eğitim programında görev alacak spor eğitimcilerini, personelini ve eğitim programlarına ilişkin usul ve esasları kapsar. Dayanak MADDE 3-(1) Bu Yönerge, 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4-(1) Bu Yönergede adı geçen; a) Antrenör :İlgili spor dalında eğitim gördüğü kademedeki programları başarı ile tamamlayarak bulunduğu kademe için Genel Müdürlükten veya ilgili bağımsız spor federasyonlarından belge alan, sporcuları veya spor takımlarını ulusal ve uluslar arası kural ve tekniklere uygun olarak yetiştirmek, yarışmalara hazırlanmalarını ve yarışmalarını, gelişmelerini takip etmek görev ve yetkisine haiz olan kişiyi, b) Daire Başkanlığı :Spor Eğitimi Dairesi Başkanlığını, c) Eğitici ve çalıştırıcı :Antrenör, beden eğitimi öğretmeni ve spor liderini, ç) Eğitim ve Öğretim Kurulu :Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinde il spor merkezlerinin duyuru, katılım şartları, spor dallarının belirlenmesi, görev alacak elemanların tespiti, eğitim programlarının hazırlanması ve denetlenmesi, başarılı sporcuların ödüllendirilmesi, disiplin işleri ile açılış ve kapanış faaliyetlerini düzenleyen en az 7 kişiden oluşan kurulu, d) Federasyon :Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki spor federasyonları ile bağımsız spor federasyonlarını, e) Genel Müdürlük :Spor Genel Müdürlüğünü, f) İl Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü, g) İlçe Müdürlüğü :Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünü, ğ) Spor Lideri :İlgili spor dalında yeterli antrenör bulunmaması halinde üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veya yüksekokullarından mezun olup ilgili spor dalında eğitim gördüğünü belgeleyenler ile milli sporcu olan kişileri, h) Teknik Kurul :Gençlik hizmetleri ve spor il ve ilçe müdürlüklerinde her spor dalıyla ilgili açılacak il spor merkezlerinde eğitim, yönetim ve öğretim elemanlarından oluşturulan kurulu, ı) Üniversiteler :Beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğrenim kurumlarını, ifade eder. 1

2 İKİNCİ BÖLÜM Esas Hükümler Eğitim ve Öğretim Kurulu Yönetim MADDE 5-(1) Kurul aşağıdaki kişilerden teşekkül eder: a) Başkan :İl müdürü, b) Üye :İl müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü, c) Üye :İl milli eğitim müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü, ç) Üye :İl müdürü tarafından tespit edilecek beden eğitimi öğretmeni veya spordan sorumlu bir yetkili, d) Üye :Belediye başkanlığınca görevlendirilecek bir spor temsilcisi, e) Üye :İl müdürlüğü doktoru, yoksa il sağlık müdürlüğünün görevlendireceği bir doktor, f) Üye :İl müdürü tarafından tespit edilen sportif eğitim uzmanı, spor uzmanı, kadrolu veya sözleşmeli antrenörlerden bir kişi. (2) İl spor merkezleri, Kurulun sevk ve idaresinde yürütülür. Kurulun başkanı İl müdürüdür. İl müdürünün bulunmadığı zamanlarda spordan sorumlu şube müdürü başkanlık eder. Her yıl Mayıs ayından başlamak üzere iki ayda bir toplanır. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır, (3) İlçe Kurulu aşağıdaki kişilerden teşekkül eder: a) Başkan :İlçe müdürü, b) Üye :İlçe milli eğitim müdürü veya görevlendireceği beden eğitimi öğretmeni, c) Üye :Belediye başkanlığınca görevlendirilecek bir spor temsilcisi, ç) Üye :İlçe sağlık müdürlüğünce görevlendirecek bir doktor, d) Üye :Kadrolu veya sözleşmeli antrenör, yoksa fahri antrenör. (4) İlçe Kurulu, il müdürlüğünden gönderilen talimatlar doğrultusunda çalışmalar yaparak iki ayda bir toplanarak faaliyetlerini rapor halinde il müdürlüğüne sunar. Gerekli hallerde başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplanır. (5) Kurulun görevleri; a) Spor eğitimi faaliyetlerine katılacak kişilerin kayıt işlemlerine ilişkin esasları belirlemek, b) Spor eğitim faaliyetleri ve programlarının hazırlanmasını sağlamak, c) Eğitim ve öğretimde görev alacak elemanları tespit etmek, ç) Çalışmaları ve uygulanan spor eğitim programlarını denetlemek, d) Çalışmalarda başarılı olan eğitici ve sporculardan ödüllendirilecekleri tespit etmek, e) İl spor merkezlerinin disiplin işlerini yürütmek, f) Açılış ve kapanış seremonilerini, spor merkezlerinin önem ve anlamına uygun bir şekilde yapılmasını sağlamak, g) Genel Müdürlüğün kuruluş yıl dönümünde ilgili spor branşlarında yarışmalar düzenleyerek şenlik havasında geçmesini sağlamak, ğ) İl spor merkezlerinin faaliyet dönemlerinde sporcuların yeteneklerini sergileyebilmek ve yarışma deneyimini kazandırabilmek amacıyla spor organizasyonları düzenlemek. 2

3 Teknik Kurul MADDE 6-(1) Her spor dalı için bir Kurul oluşturulur. Bu Kurul aşağıdaki üyelerden teşekkül eder: a) Başkan :İl müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü, b) Üye :İl müdürünün seçeceği ilgili spor dalından bir teknik üye, c) Üye :İlgili spor dalı temsilcisi, ç) Üye :İlgili spor dalı eğiticileri arasından Eğitim ve Öğretim Kurulunca seçilen bir üye, d) Üye :İl müdürlüğünce tespit edilecek sportif eğitim uzmanı veya spor uzmanı. (2) Kurul; Eğitim ve Öğretim Kurulu nun görev tebliğ etmesinden sonra ayda bir kez toplanır. Ancak başkanın çağrısı üzerine ayrıca olağanüstü toplantılar yapılabilir. (3) Kurul, Eğitim ve Öğretim Kurulunun denetiminde aşağıdaki görevleri yapar: a) Antrenörlerce spor eğitimi programlarının hazırlanmasını sağlamak, b) Programların günlük, haftalık ve dönemler itibarıyla uygulanmasını ve spor dalı il temsilciliğinde dosyalanmasını sağlamak, c) Sporcuların değerlendirme formlarını inceleyerek başarı ve başarısızlık durumlarına göre Eğitim ve Öğretim Kuruluna öneriler sunmak, ç) Disiplin işleri ile ilgili konuları disiplin kuruluna havale etmek, d) Özel yeteneğe sahip sporcuları temel eğitim programlarına almak, program düzenlemek ve uygulamak, e) Yetenekli sporcuları kulüplere, sporcu eğitim merkezlerine ve ilgili federasyona bildirmek, Duyuru MADDE 7-(1) İl spor merkezlerinin uygulamaları il ve ilçe müdürlüklerinin kuracağı koordinasyon ve iş birliği içinde aşağıdaki kurum ve kuruluşlara duyurulur: a) Televizyonlara, mahalli basın ve ajanslara, b) İl milli eğitim müdürlükleri vasıtasıyla okullara, c) Belediyeler, resmi ve özel kurumların ilan panoları, toplu taşıma araçlarına asılan afişler ve kurumsal web siteleri yoluyla bütün halka duyurulur. Başvuru MADDE 8-(1) Kayıtlara Mayıs ayının üçüncü haftasının ilk günü başlanır ve bütün yıl boyunca belli periyotlarda devam edilir. (2) İl ve ilçe müdürlüklerine yapılacak başvurularda aşağıdaki belgeler istenir: a) İl müdürlüklerince düzenlenecek matbu formlar (Ek-1 örnek), b) Veli izin belgesi, c) Sağlık raporu, ç) İki adet vesikalık fotoğraf. Üye MADDE 9-(1) İl spor merkezlerine yaş grubuna mensup çocuklar, gençler ve engelli vatandaşlar başvururlar. Ancak yeterli katılım olmadığı takdirde diğer yaş gruplarının başvuruları değerlendirilebilir. (2) İl spor merkezleri katılımcılarına tanıtıcı, fotoğraflı üye kimlik kartı verilir. Üye kimlik kartları bulunmayan sporcular çalışmalara kabul edilmez. Üye kimlik kartları her yıl yenilenir. 3

4 İl Spor Merkezlerinde Açılacak Spor Branşları MADDE 10-(1) İl spor merkezleri; Eğitim ve Öğretim Kurulunca ilin spor tesisleri, iklim şartları, antrenör, eğitici ve çalıştırıcı, beden eğitimi öğretmeni ve öncelikli spor dalları ile spora başlama yaşı gibi durumlar da esas alınarak tespit edilen branşlarda açılır. Uygulama Yerleri MADDE 11-(1) İl spor merkezleri eğitim ve öğretim çalışmaları; a) İl müdürlükleri bünyesinde bulunan spor tesislerinde, b) Eğitim ve öğretim kurumlarının spor tesislerinde, c) Kamu kurumları ve özel kuruluşlara ait spor tesislerinde, ç) Semt sahaları ve oyun alanlarında, d) Spor faaliyetlerinin yapılmasına uygun açık alanlarda yapılır. Eğitim Süresi MADDE 12-(1) Eğitimin, spor dallarının özellikleri, ilin çevre ve iklim şartları dikkate alınarak yıl boyunca sürdürülmesi esastır. Gerektiğinde spor eğitim çalışmaları mesai saati bitiminden itibaren de yapılır. Çalışma süreleri, eğitim programları, sporcu sayıları, çalışma alanları ve Teknik Kurulun görüşleri dikkate alınarak Eğitim ve Öğretim Kurulu tarafından tespit edilir. (2) Eğitim ve öğretim süresi bir yıl olup, valilik onayından sonra kesinlik kazanır. Spor Dalı Teşkili ve Çalışma Grupları MADDE 13-(1) Spor dalı teşkili yapılırken aşağıdaki özellikler göz önünde bulundurulur: a) Çalışma alanı ve tesisleri, b) Yörenin spor özellikleri, c) Eğitici ve öğretici durumu, ç) Başvuran sporcu sayıları. (2) Bir spor dalında eğitim programı düzenleyebilmek için ferdi branşlarda en az 5, takım sporlarında en az 10 sporcunun müracaat etmesi gerekir. (3) Çalışma gruplarının düzenlenmesi, ilgili spor dalının özelliklerine göre yapılır. Aynı spor dalında başvurunun çok olması halinde başka gruplar oluşturulur. (4) Sporcu sayısında grup oluşturmak için ferdi sporlarda en az 5, takım sporlarında ise en az 10 olmak kaydıyla, ikinci grup için ferdi sporlarda en az 15, takım sporlarında en az 30, üçüncü grubun oluşturulabilmesi için ferdi sporlarda en az 25, takım sporlarında ise en az 50 sporcu bulunması gerekmektedir. Eğitici ve Çalıştırıcılar MADDE 14-(1) İl spor merkezleri eğitici kadroları aşağıdaki kişilerden oluşur: a) Kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı veya fahri antrenörler, b) Sözleşmeli spor uzmanları, c) Beden eğitimi öğretmenleri, ç) Spor liderleri. (2) Eğitici ve çalıştırıcılar eğitim ve öğretim kurullarınca tespit edilir. Valilik onayından sonra kesinlik kazanır. 4

5 Mali Konular MADDE 15-(1) İl spor merkezlerinin mali harcamaları için gerekli kaynak il müdürlükleri bütçesinin yanı sıra kayıt ücretleri, sponsor desteği, yardım ve bağışlardan karşılanır. Kayıt Ücretleri MADDE 16-(1) İl spor merkezlerine kayıt yaptıranlara spor dallarına göre her yıl il müdürlüklerince belirlenen kayıt ücreti alınır. Ancak, il müdürlükleri ekonomik şartları uygun olmayan çocuk, genç, şehit ve gazi çocukları, engelliler ile tabii afetlere maruz kalan illerimiz ile kalkınmada 1. derece öncelikli illerde ücret almadan kayıt yapabilirler. Eğitici ve Çalıştırıcılara Ödenecek Ücretler MADDE 17-(1) İl spor merkezlerinde görevlendirilecek kadrolu, sözleşmeli, hizmet alımı ve fahri antrenörler ile spor liderlerine, ilgili çalışma mevzuatları esas alınarak haftalık mesai saatleri dışında yapacakları çalışmalar karşılığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Uygulamasında Görevlendirileceklere Ödenecek Ücretlere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı esaslarına göre ücret ödemesi yapılır. (2) Çalıştırıcılara aynı grupla günde 2, haftada en fazla 8 saat çalışma ücreti ödenir. Ayrı grupla yapacağı çalışmalar için ayrı ücret ödenir. Ancak bir çalıştırıcı ihtiyaç olması halinde ayrı ayrı olmak kaydıyla en fazla 3 grup çalıştırabilir. Disiplin Kurulu MADDE 18-(1) İl spor merkezlerinin İl Disiplin Kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur: a) Başkan :İl müdürlüğü spordan sorumlu şube müdürü, b) Üye :İl müdürü tarafından seçilmiş eğitici ve öğreticilerden bir kişi, c) Üye :İlgili spor branşı il temsilcisi. (2) İl spor merkezlerinin disiplin işlerini İl Disiplin Kurulu yürütür. İlçede meydana gelecek disiplin olayları İl Disiplin Kuruluna havale edilir. a) Disiplin Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır, oyların eşit olması halinde Kurul başkanının iki oy hakkı vardır. b) Disiplin Kurulu kararları il müdürünün onayından sonra kesinlik kazanır. (3) Disiplin Kuruluna sevkini gerektiren haller; a) Devlet malına zarar vermek, b) Yüz kızartıcı suç işlemek, c) Çalışmaları engelleyici, huzur bozucu ve benzeri davranışlarda bulunmak, ç) Toplum kurallarına uymayan davranışlarda bulunmak, d) Çalışmalara geç kalma ve devamsızlığı alışkanlık haline getirmek. (4) Disiplin Kurulunda sporculara verilecek cezalar; a) Sözlü uyarma, b) Yazılı uyarma, c) İl spor merkezinden geçici olarak uzaklaştırma, ç) Üyelikten çıkartmak. (5) Ceza alan sporcular hakkında velilere bilgi vermek. 5

6 Defter ve Dosyalar MADDE 19-(1) İl spor merkezi faaliyetlerini düzenli bir şekilde yürütebilmek için aşağıdaki defter ve dosyalar düzenlenir: a) Sporcu kayıt defteri, b) Gelen-Giden evrak defteri, c) Eğitim-Öğretim Kurulu karar defteri, ç) Teknik Kurul karar defteri, d) Sporcular hakkında bilgi kayıt formu ile ilgili dosya, e) Sporcu performansını gösteren değerlendirme formu ile ilgili dosya, f) Çalışma programlarının bulunduğu dosya, g) Daha verimli bir çalışma için bir sonraki yıla örnek teşkil edecek çalışma raporlarının bulunduğu dosya, ğ) Devam-devamsızlık çizelgesi, h) Gerekli olabilecek diğer dosyalar. Denetim MADDE 20-(1) İl spor merkezlerinin faaliyetleri il müdürlüğünce yerinde denetlenir. Ayrıca, gerekli görüldüğü hallerde Genel Müdürlük onayı doğrultusunda ilgili birimlerce denetlenebilir. (2) Kamu, özel kurum ve kuruluşlar ile spor kulüplerinin, spor okulları ve benzeri adlarla açtıkları spor merkezlerinin il müdürlüğünce yapılan denetimleri sonucu, amacı dışında faaliyet sürdürdükleri tespit edilenler valilik onayı ile faaliyetlerden men edilir. Federasyonlar, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ve Spor Kulüpleri İle Koordinasyon MADDE 21-(1) Federasyon ve spor kulüpleri ile etkin bir koordinasyon sağlanabilmesi için; a) Eğitim ve Öğretim Kurulunca gelecek vadeden yetenekli sporcular ilgili kulüplere ve federasyonlara bildirilir, b) Öncelikli spor dalı olan branşlarda ilgili federasyonla koordine kurulup, yapılan etkinlikler ve çalışmalar hakkında bilgi verilerek federasyonca faaliyetlere gerekli destek ve ilgi sağlanır. (2) İl milli eğitim müdürlükleri ile etkin bir koordinasyon sağlanabilmesi için; a) Spor merkezlerine devam eden öğrencilerin okul takımlarında da görev almaları için çaba sarf etmek, b) Beden eğitimi öğretmenlerinin eğitici olarak il spor merkezlerinde görev almaları için gerekli çalışmalar yapmak, c) Spor tesislerinin yeterli olmaması halinde okulların tesislerinden yararlanmak. Faaliyetlerle İlgili Rapor MADDE 22-(1) İl spor merkezlerinin faaliyetleriyle ilgili ilk raporlar (Ek-2 örnek) il müdürlüklerince düzenlenerek 1-15 Haziran, son raporlar ise Ekim (Ek-3 örnek) tarihleri arasında Daire Başkanlığına gönderilir. 6

7 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler MADDE 23-(1) İl ve ilçe müdürlüklerince il spor merkezlerinde; a) Her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri almak, b) İl spor merkezlerine katılanların serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirebilmeleri için (doktor, beslenme uzmanı, psikolog, trafik polisi vb.) uzmanlardan yararlanmak, c) Programların aksatılmadan yürütülmesini sağlamak, aksayan programları çalışma raporlarına nedenleriyle birlikte yazmak, ç) Özel yeteneğe sahip başarılı sporculara takdirname, teşekkür belgesi vb. ödüller vererek teşvik etmek, d) İl spor merkezlerinin faaliyetlerini velilerin de izlemeleri için teşvik edici çalışmalar yapmak. Seremoni MADDE 24-(1) İl spor merkezlerinin açılış ve kapanışlarında seremoni ve spor şenlikleri yapılır. Bunun için; a) Bütün illerde il spor merkezlerinin açılış seremonisi, Genel Müdürlüğün kuruluş yıldönümü olan 29 Haziran günü yapılır, b) İklim şartları müsait olduğu zaman stadyum, spor salonu veya uygun spor tesisinde yapılır, c) Açılış seremonilerine eğitici ve sporcular, spor kıyafeti ile katılırlar, ç) Seremonide il spor merkezleri ile sporun önemini belirten konuşmalar yapılır, d) Başarılı sporculara kapanış seremonilerinde ödüller verilerek teşvik edilir. Hüküm Bulunmayan Haller MADDE 25-(1) Bu Yönerge de hüküm bulunmayan hallerde gerektiğinde ilgili il müdürlüklerinin görüşleri de dikkate alınarak Daire Başkanlığının Genel Müdürlük Makamından alacağı onaya göre işlem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler Yürürlükten Kaldırma MADDE 26-(1) Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 05/01/2005 tarih ve 30 sayılı onayla yürürlükte olan İl Spor Merkezleri Yönergesi yürürlükten kalkar. Yürürlük MADDE 27-(1) Bu Yönerge, Genel Müdürlük Makamının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 28-(1) Bu Yönerge deki hükümleri Spor Genel Müdürü yürütür. 7

8 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sporcu Tanıtma Formu Adı Soyadı T.C. Kimlik No Doğum Yeri Ve Tarihi Baba Adı Anne Adı Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Babasının Mesleği Annesinin Mesleği Ailenin Maddi Geliri İl Spor Merkezleri Kayıt Tarihi.... /.... /.... İl Spor Merkezleri Kayıt Numarası Cinsiyeti Boyu Kilosu EK-1 1- Tahsil Durumu ( ) İlköğretim ( ) Ortaöğretim ( ) Yükseköğretim ( ) Okumuyor 2- Katılmak istediği spor dalı (ilgi sırasına göre) a) b) c) d) e) Daha önce il spor merkezlerine benzer bir yerde çalışma yaptınız mı?. Yaptıysanız nerede? ( ) Yapmadım ( ) Yaptım : Ailenizde spor yapan var mı? ( ) Yok ( ) Var (Var ise spor dalı) : ( ) Amatör sporcu ( ) Profesyonel sporcu ( ) Milli sporcu 8

9 5- Herhangi bir spor dalında yarışmaya katıldınız mı?. Katıldıysanız başarınız nedir? ( ) Katılmadım ( ) Katıldım Dereceniz : Herhangi bir fiziksel veya benzeri engeliniz var mı? (Varsa lütfen belirtiniz) ( ) Yok ( ) Var : Niçin İl Spor Merkezlerine üye olmak istediniz?. a) Yetenekli sporcu olmak için b) Sağlıklı bir yapıya sahip olmak için c) Arkadaşlarımla beraber olmak için d) Ailem istediği için e) Zamanımı değerlendirmek için f) Diğer: İl Spor Merkezleri ile ilgili düşünce ve istekleriniz nelerdir? Yazınız Çocuğumun İl Spor Merkezlerine kayıt olmasını istiyor ve kabul ediyorum. VELİNİN Adı Soyadı : Adresi : Ev ve iş tfl. : Gsm : İmza : 10- İl Spor Merkezine kaydının yapılmasında sağlık yönünden bir sakınca yoktur. Doktor 11- İl Spor Merkezine kaydının yapılması uygundur. TASDİK Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü 9

10 EK-2. YILINDA İL SPOR MERKEZLERİNDE AÇILACAK SPOR DALLARI İLİN ADI :... SIRA NO SPOR DALI 1 ATICILIK VE AVCILIK 2 ATLETİZM 3 BADMİNTON 4 BASKETBOL 5 BEDENSEL ENGELLİLER BEYZBOL, SOFTBOL, KORUMALI FUTBOL VE RAGBİ 6 7 BİLARDO 8 BİNİCİLİK 9 BİSİKLET 10 BOCCE, BOWLİNG, DART 11 BOKS 12 BRİÇ 13 BUZ HOKEYİ 14 BUZ PATENİ 15 CİMNASTİK 16 DAĞCILIK 17 DANS SPORLARI 18 DİJİTAL OYUNLAR 19 ESKRİM 20 FUTBOL 21 GELENEKSEL SPOR DALLARI 22 GELİŞMEKTE OLAN SPORLAR 23 GOLF 24 GÖRME ENGELLİLER 25 GÜREŞ 26 HALK OYUNLARI 27 HALTER 28 HAVA SPORLARI 29 HENTBOL 30 HERKES İÇİN SPOR 31 HOKEY 32 İŞİTME ENGELLİLER 33 İZCİLİK 34 JUDO 35 KANO 36 KARATE 37 KAYAK 38 KICKBOKS 39 KIZAK İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE AÇILACAK İL SPOR MERKEZLERİ 10 İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SPOR KULÜPLERİNİN AÇACAĞI İL SPOR MERKEZLERİ

11 40 KÜREK 41 MASA TENİSİ 42 MODERN PENTATLON 43 MOTOSİKLET 44 MUAY THAI 45 OKÇULUK 46 ORYANTİRİNG 47 OTOMOBİL SPORLARI 48 ÖZEL SPORCULAR 49 SATRANÇ 50 SUALTI SPORLARI 51 SUTOPU 52 TAEKWONDO 53 TENİS 54 TRİATLON 55 VOLEYBOL 56 VÜCUT GELİŞTİRME FITNESS VE BİLEK GÜREŞİ 57 WUSHU 58 YELKEN 59 YÜZME 60 DİĞER SPOR DALLARI (Federasyon bünyesinde faaliyet gösteren, ancak belirtilmeyen spor dalları ayrıca yazılacak) 11

12 ... YILI İL SPOR MERKEZLERİ UYGULAMASI EK-3 İLİN ADI :... SPOR DALI İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE AÇILAN İL SPOR MERKEZLERİ KATILAN ÇOCUK ve GENÇLERİN SAYISI EĞİTİCİ SAYISI İL MÜDÜRLÜĞÜ DIŞINDA DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARI İLE SPOR KULÜPLERİNİN AÇMIŞ OLDUĞU İL SPOR MERKEZLERİ KATILAN ÇOCUK ve GENÇLERİN SAYISI EĞİTİCİ SAYISI KAMU KURUM VE KURULUŞU veya SPOR KULÜBÜNÜN ADI TOPLAM 12

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU

Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU Fırat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2015 2016 ÖZEL YETENEK SINAV KILAVUZU http://sb.firat.edu.tr/ F.Ü. Spor Bilimleri Fakültesi Sınav Kılavuzu, 2015 1 Sevgili Gençler, Üniversiteler, bilgi öğretimine

Detaylı

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI

TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012-2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI TÜRKİYE OKUL SPORLARI FEDERASYONU 2012 2016 STRATEJİK PLANI ANKARA 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1.1 BİRİMİN TANIMI VE SINIRLARININ ÇİZİLMESİ: 2.1 MEVCUT DURUM ANALİZİ 2.1.1 Türkiye Cumhuriyeti Ana Yasası 2.1.2

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU http://sbf.pau.edu.tr/ DEĞERLİ ADAYLAR Pamukkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi nin Beden Eğitimi

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Çorum Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü nün kuruluş, idari yapısı, hukukî statüsü, görev, yetki, sorumlulukları

Detaylı

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir.

Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. 1 Açıklama: Bu Yönerge, Talim ve Terbiye Kurulunun 11/02/2008 tarihli ve 39 sayılı Kararı ile kabul edilmiştir. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI ÇOCUK KULÜPLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI KUR AN EĞİTİM VE ÖĞRETİMİNE YÖNELİK KURSLAR İLE ÖĞRENCİ YURT VE PANSİYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Kur an Kursları Eğitim Öğretim Faaliyetleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEBLİĞLER DERGİSİ YAYIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA AYDA BİR ÇIKARILIR İlk Çıkış Tarihi: 09/01/1939 CİLT: 72 ARALIK 2009 SAYI: 2627 TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI Karar Sayısı

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM - ORTAÖĞRETİM VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI HALK OYUNLARI YARIŞMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Millî

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1 - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34

25 Haziran 2010 Cuma YÖNERGE Sayı :34 T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE-1: (Değişik S.T:03.05.2012/55) Bu Yönerge, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde görevli personelin

Detaylı

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr.

ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ. Derleyen: Dr. ÜNİVERSİTELERDE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETME AMACIYLA KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİNİN YÖNETMELİKLERİ Derleyen: Dr.Mustafa Altun http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ATAMA İLE GÖREVE GELEN FEDERASYON KURULLARININ OLUŞUM, GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USULLERİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL OKULLAR ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ AÇIKLAMA Milli Eğitim Bakanlığı nın 20 Mart 2012 tarih ve 28239 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmeliğinin 70. Maddesi gereği yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak dileyen okullar Eski Çerçeve Yönetmeliğine

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ

Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Yönerge No: 53 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNERGESİ Ağustos / 2014 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUMSAL PROJE YÖNETİMİ YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç,

Detaylı

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986

GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 GENÇLİK VE SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN ( 1 ) Kanun Numarası : 3289 Kabul Tarihi : 21/5/1986 BİRİNCİ KISIM Amaç, Görev ve Teşkilat Amaç Madde 1 (Değişik : 24/1/1989 KHK

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, karate yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İŞYERİ EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1: İşyeri eğitiminin amacı öğrencilere; a) Lisans Programlarıyla ilgili

Detaylı

MEB Müfettişleri Yönetmeliği

MEB Müfettişleri Yönetmeliği MEB Müfettişleri Yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile Maarif Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği 24 Mayıs 2014 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 29009 YÖNETMELİK Milli

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ANAOKULU ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Üniversitemiz personelinin

Detaylı