GENÇL K SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü D S PL N VE TAHK M KURULLARININ YAPISI filey fi VE DE ERLEND R LMES (*)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇL K SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü D S PL N VE TAHK M KURULLARININ YAPISI filey fi VE DE ERLEND R LMES (*)"

Transkript

1 GENÇL K SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü D S PL N VE TAHK M KURULLARININ YAPISI filey fi VE DE ERLEND R LMES (*) Av. REMZ AYDIN (**) Girifl Sporun, özellikle profesyonel sporun endüstri boyutuna gelmesi bu faaliyetin yo un bir rekabet içermesinden kaynaklanmaktad r. Öyle ki, bu rekabet salt spor alanlar nda de il bu alanlar n zorunlu bir uzant s olarak hukuk alanlar nda da gerçekleflmektedir. Spor faaliyetine kat lanlar n sportif ve idari aç dan bu faaliyetin kurallar na uygun davran p davranmad klar n n denetlenmesi, bu alandaki ihtilaflar n halledilmesi, dolay s yla uygulama birli i ve teamüllerin oluflturulmas gere i, spor hukukunu ve bunun önemli bir boyutunu teflkil eden spor disiplin hukukunu gündeme getirmektedir. Bu özellik, salt profesyonel sporlar aç s ndan de il amatör sporlar için de geçerlidir. Zira profesyonel sporun etkinli i ve kapsam ne kadar genifllerse genifllesin amatör spor faaliyetinin her zaman önemini korumas ve etkisini sürdürmesi reddedilemez bir gerçekliktir. Öte yandan bir çok amatör sporun fiilen profesyonel yap ld da bilinen bir husustur. O halde spor disiplin hukukunun çal flmalara konu olmas, gerek uygulamac lara gerekse akademisyenlere yararl sonuçlar yaratacakt r. Bu çal flmam zda ülkemizde önemli bir a rl a sahip Gençlik Spor Genel Müdürlü ünün disiplin ve tahkim kurullar incelenecektir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün bünyesinde yer alan disiplin kurullar n n oluflumu, yap s ve iflleyiflleri ile özerk federasyonlar n bu fonksiyonlar n n oluflumu ve yürütümüne paralel organ ve kurullar da ayn boyutlar yla ele al narak ortaya konacak ve son k s mda da baz de- erlendirmeler yap lacakt r. (*) Bu çal flma Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araflt rma ve Uygulama Merkezi (SHAUM) Spor Hukuku 3.Kademe Bitirme Tezi olarak haz rlanm flt r. (**) stanbul Barosu üyesi, Avukat.

2 106 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Hemen belirtmek gerekir ki, Futbol Federasyonunun disiplin ve tahkim kurullar, kendine özgü yap s gere i bu çal flman n d fl nda tutulacak ancak yer yer gerekti i ölçüde de ini fleklinde bu kurullardan da bahsedilecektir. A- Gençlik Spor Genel Müdürlü ü (GSGM) Disiplin Kurullar Gençlik Spor Genel Müdürlü ü 1986 y l nda 3289 Say l Kanunla (1) bugünkü fleklinde yap lanm flt r. GSGM bünyesinde yer alan sportif faaliyetlerde fonksiyon gören kurullarla ilgili olarak kavram konusuna da k saca belirtmek gerekir. Bu konuda temel mevzuat teflkil eden Amatör Spor Dallar Ceza Yönetmeli inde (2) disiplin kurulu kavram yerine ceza kurullar kavram kullan lm flt r. Özellikle sistemati i itibariyle 765 say l Türk Ceza Kanunundan oldukça etkilenmifl oldu u gözlemlenen bu yönetmeli in spor hukuku alan na ait olmas na karfl n disiplin yerine ceza kavram n tercih etmesinin bu etkinin sonucu oldu u kan s nday z. Biz bu çal flmam zda çal flman n içeri inin spor hukuku oldu u, literatürde ve özellikle dünya spor kamuoyunda daha çok ceza yerine disiplin kavram n n kulland gerçe ini de göz önünde tutarak ancak ASCD Yönetmeli inin kullan m na da uyarak her iki kavram da kullanaca z. Kanunun 8. maddesinde Sürekli Kurullar bafll ve tan mlamas alt nda Genel Müdürlü ün merkez ve taflra teflkilat olarak yap lanmas na paralel olarak merkezde ve taflrada disiplin kurullar oluflturulmufltur.buna göre, hiyerarflik olarak alttan üste do ru olmak üzere l Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu ve Merkez Ceza Kurulu fleklinde bir yap lanmaya gidildi i görülmektedir. Burada bir hususun da alt n çizmek gerekirse, GSGM kanununda yer alan sürekli kurullar bahsinde ilçe ceza kurulu zikredilmemektedir. Halbuki ASDC Yönetmeli inde ceza vermeye yetkili kurullar belirtilirken ilçe ceza kurulu da belirtilmektedir. lçe ceza kurulunun fonksiyon ve oluflumu aç s ndan di er kurullardan esasl fark n n olmad, fark n n esas olarak yetki itibariyle oldu u göz önüne al nd nda kanunda yer almay fl n n, yasa koyma esnas nda öngörülmemesi veya kanuna nazaran yönetmelikle çerçevenin geniflletilmifl oldu u fleklinde bir de erlendirme yapabiliriz. Bu hususlar belirttikten sonra flimdi önce kurullar n müflterek çal flma usullerini sonra da bu kurullar n oluflumlar n incelemeye bafllayabiliriz. (1) 3289 say l GSGM Teflkilat ve Görevleri Hk K. (2) tarih ve say l R.G.

3 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n Ceza/Disiplin Kurullar n flleyifli Kurul görev bölümünü kendisi yapar. Görevlendirme fahridir. Kurulun baflkan her ifl günü görevli say l r. Ancak uygulamada bu kurala uyuldu u pek söylenemez. Ceza/Disiplin kurullar en geç haftada bir ço- unlukla ( en az 3 üye ile) toplan rlar. Gündem baflkan taraf ndan belirlenir. Kararlar oy çoklu u ile de al nabilir. Muhalif üye gerekçesini yazabilir. Ceza kurullar na ihtilaflar ilgili makamlar n (ilçe,il gençlik spor müdürlü ünün talebi, teflekkül veya kiflilerin flikayeti üzerine) göndermesi ile gelebildi i gibi taraf ndan sürüncemede kald düflünülen veya ilgili ceza kuruluna sevk edilmeyen olaylar ile ilgili olarak Genel Müdür taraf ndan Genel Müdürlük Ceza Kuruluna da do rudan sevk yetkisi mevcuttur. Ceza Kurullar görevlerinde ba ms zd r. Görev süresi içinde Kurullar fesh edilemez, üyeler azil olunamaz. Ceza/Disiplin Kurullar görev veya yetki alan na girmeyen ihtilaflar yetkili ve görevli kurula gönderirler. Bu husus resen incelenir. Kurullar aras ndaki görev ve yetki hususundaki anlaflmazl klar en üst hiyerarflik kurul olan Merkez Ceza Kurulu çözer. Ceza/Disiplin Kurullar görevlerine giren her konuda karar vermeye yetkilidir. Örne i, bir ilçe ceza kurulu ilçeye kay tl bir sporcuyu ilçe s - n rlar içinde gerçekleflen bir spor müsabakas s ras nda ihlal etti i bir kuraldan dolay en a r yapt r m olarak süresiz hak mahrumiyeti cezas verebilecektir. Bu kural yetkinin yerelleflmesi ve taban demokrasisi için uygun bir düzenleme gibi görünüyorsa da araflt rmam z esnas nda bu konuda verilmifl tek bir örne e dahi rastlayamad m z belirtmek isteriz. Böyle bir uygulaman n yerel bask lar nedeniyle henüz hayata geçemedi- ini ve bunun zamanla oluflacak bir kültür ve anlay fl oldu unu belirtmemiz gerekiyor. lçe ve l Ceza Disiplin kurullar n n kararlar na karfl Genel Müdürlük Ceza Kurulunda itiraz edilebilmektedir. Ceza/Disiplin kurullar önlerine gelen ihtilaf öncelikle, görev, yetki, idari tedbir ve savunma hususlar yönünden inceler. Kurul, soruflturmada bafllat lan ifllemleri takip ve varsa noksan kalan hususlar tamamlar. Ek rapor gerekmiyorsa rapor düzenleyenlerin yaz l ve sözlü beyanlar n tespit edebilir. Sair görevli ve yetkililerin tan k s fat yla yaz l veya sözlü beyanlar n alabilir. T pk mahkeme gibi tan k celp edip, dinler. Gelmeyen tan klara müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezalar gibi müeyyideler uygulanmas karar verebilir. Ceza kurullar na sevk edilen tahkikatlarda, sevk edilmeyen ancak olaya ad kar flan ve sorumlulu u görülen baflkaca kifliler hakk nda da kurul do rudan tahkikat yapabilir.

4 108 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 ASCD Yönetmeli ine göre ceza/disiplin kurullar n n iflleyiflinde, tahkikat n zamanafl m na u ray p u ramad göz önünde tutulur. Zira her bir suç tipi aç s ndan t pk Türk Ceza Yasas ndaki gibi tahkikat ve ceza zamanafl m süreleri konmufltur. Bu süreler en az 1 en çok 3 y ld r. Tahkikat zamanafl m olay günüdür. Keza, belli süreler içinde çeflitli sebeplerle (yarg karar yla yürütmeyi durdurma karar d fl nda) infaz edilmeyen disiplin kararlar infaz/ceza zamanafl m uyar nca ortadan kalkarlar. Yine tahkikat ve infaz zamanafl m n kesen ifllemler de söz konusudur. Ceza/Disiplin kurullar, tahkikat s ras nda ilgili kifliler ve teflekküller hakk nda idari tedbir koyabilirler. Teflekküller hakk nda sadece Genel Müdürlük Ceza Kurulu karar verebilir. ASCD yönetmeli ine göre sportif anlamda idari tedbir, henüz bir kesin ceza karar bulunmad süre içinde kifli veya teflekkülün belli bir spor branfl ndaki resmi yar flmalar nda seyircisiz oynama, sahas kapat lma, hak mahrumiyeti verme veya ilgiliyi her türlü yar flmalardan men etmektir. Kurullar, görevlerine giren konulardaki tahkikat n sonuna kadar her zaman idari tedbiri kald rabilir, kapsam n yeniden tesbit edebilir yani de- ifltirebilirler. dari tedbirlerin tebli i ve infaz s k kurallara ve denetimlere tabidir. Tahkikat sonunda ceza karar verilmesi halinde tedbirde geçen süreler cezan n infaz s ras nda mahsup edilir. Ceza kurullar nda savunma hakk tan nmadan karar verilemez. Savunma yap lmamas veya sürenin geçirilmifl olmas halinde sonraki aflamaya geçilir. Savunma yaz l olarak al n r. Ancak baz hallerde il ve ilçe kurullar sözlü savunma almakla yetinebilirler. Gerekli durumlarda kurul üyelerinden biri naip olarak seçilebilir. Savunma tebligat n n kifliye veya Teflekkül Baflkanl na ulaflt tarih, tebli ; tarihi say l r. Teflekkül veya kifliye yap lan tebligatta savunma konusu ve süre aç kça belirtilir Tahkikat n tamamland günden itibaren en çok befl gün içinde karar verilir. Bu süre tahkikat zamanafl m ndan farkl olarak karar verilmesinden evvel son ifllemden itibaren 5 günlük bir süre konularak adeta karar zamanafl m gibi bir müessese ihdas edilmifltir. Böylece spor yarg lamas n n çabukluk özelli ine uygun bir düzenlemeye gidilmifltir. Karar, cezaland rmaya veya ceza tayinine mahal olmad na veya tahkikat n ertelenmesine veya düflmesine veya görevsizli e iliflkin olur. Ceza kararlar nda; cezalar n gerekçesi, içeri i ve infaz usulleri, cezay azalt c ve ço alt c nedenleri ile birlikte aç kça gösterilir. Keza, yarg lama faaliyetinde, teflebbüs, ifltirak, tahrik gibi temel ceza kavramlar da yer almaktad r.

5 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n 109 Cezay gerektiren fiil hakk nda, öncelikle yönetmelikte tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezay azaltma veya ço altma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar verilir. Ceza kararlar n n infaz için kesinleflmesi gerekmektedir. Baz kararlar nitelikleri itibariyle verildiklerinde kesin olmakla bunlar d fl nda kalan kararlara, tebli tarihinden itibaren befl gün içinde ceza alan kifli veya ba l oldu u teflekkül taraf ndan itiraz edilebilir. tiraz dilekçesi l Müdürlü üne, lgili Ceza Kurulu'na, posta ile iadeli taahhütlü gönderilir. PTT'ye verilifl tarihi itiraz tarihi say l r. Sürekli hak mahrumiyeti ceza kararlar Merkez Ceza Kurulunca do rudan incelenir. Ceza Kurulu kararlar na itiraz mercii Merkez Ceza Kurulu kararlar hariç bir üst kuruldur tiraz üzerine inceleme yapan mercii, evrak üzerinde inceleme yapabilece i gibi ayr ca bilgi ve belge de isteyebilir. tiraz tetkik merciilerinin kararlar kesindir. Ceza kurullar n n bozma karar na karfl direnme hakk yoktur. Kararlar özel kanunlarda aksine hüküm bulunmad kça 7201 say l Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli edilir. Tebli ve infaza esas olmak üzere, karar tarihini takip eden ilk ifl gününde il ve ilçe ceza kurullar na ait kararlar, kendi il ve ilçe müdürlü üne, Genel Müdürlük Ceza Kurulu karar ve Merkez Ceza Kurulu karar, Genel Müdürlü e veya ba l birimine teslim edilir. Ceza Kurullar n n üst mercice onaylanm fl veya de ifltirilerek onaylanm fl ve bu haliyle kesinleflmifl kararlar na karfl karar n tebli inden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmak olana da mevcuttur. Özerk federasyonlar n tahkim kurullar n n verdi i kararlar t pk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun kararlar gibi kesin ve yarg yoluna kapal d r. Ayn olmas na karfl n özerk olmayan federasyonlar n faaliyetlerine ba l olarak disiplin olaylar na bakan GSGM ceza kurullar n n kararlar na karfl yarg yolunun aç k olmas iki yap n n en büyük fark n teflkil etmektedir. 2-a/ l ve lçe Disiplin/Ceza Kurullar Yönetmeli in (3) 8/c maddesinde l ve lçe Ceza Kurullar na birlikte yer verilmektedir. Bu nedenle her iki kurulu zorunlu olarak biz de birlikte ele alaca z. Bu kurullar 5 asil ve 2 yedek üyeden oluflur. Kurulda baflkan, baflkan vekili, raportör üye ve di er üyeler bulunur. Kurulun kendi içindeki seçimleri gizlidir. Üyelerin tümünün yüksek okul mezunu olmas ve bunlardan en az ikisinin de hukukçu olmas flartt r. Kurulun çeflitli sebeplerle üyelerinin (3) ASDC Yönetmeli i

6 110 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l kiflinin alt na düflmesi halinde as l görev süresini tamamlamak üzere yeniden belirtilen usulle kurul teflekkül ettirilir. Burada yeni kurulan kurulun eski kurulun görev süresini tamamlayaca hususu dikkat çekicidir. Bakanl n, Genel Müdürlük merkez ve taflra teflkilat n n maafll, ücretli, fahri mensuplar ile Federasyonlar n kurullar nda görev alanlar Ceza/Disiplin kurullar nda görev alamamaktad rlar. Bu kurullar Hakem gözlemci temsilci ve spor saha komiserlerinin suçlar d fl ndaki ayn il'e ba l teflekkül ve kiflilerin amatör spor yar flmalar ile ilgili olaylar n tahkikat n yap p sonuçland r r. Yani hakem.gözlemci ve saha komiserlerinin sportif suçlar ile ilgili disiplin yarg lamas Genel Müdürlük Ceza Kuruluna ait bir görevdir. Bunun d fl nda ayn ilçe veya ile ba l tüm sporcu ve teflekküllerin amatör spor yar flmalar ile ilgili olaylar n tahkikat n ilçe veya il Ceza/Disiplin Kurulu yap p sonuçland r r. 2-b/ Genel Müdürlük Ceza Kurulu Genel Müdürlük Ceza Kurulu, GSGM nin merkez teflkilat bünyesinde sürekli kurullar aras nda say lan merkezdeki en önemli ve yo un kuruldur. Bu Kurul, il kapsam d fl nda olup ülke çap nda yap lan spor organizasyonlar nda meydana gelen disiplin ifllemlerini ele alan kuruldur. Di er bir deyiflle lçe ve il ceza kurullar n n görev ve yetki alan na girmeyen tüm disiplin suçlar na bu kurul bakar. Kurul, genel izahlar bahsinde belirtti imiz flekilde oluflur. Yaln z burada teklif GSGM Genel Müdürü atama da ilgili Bakan taraf ndan yap l r. Yine, üyelerin nitelikleri yüksek okul mezunu ve hukukçu olmak, teflkilat bünyesinde baflkaca bir görevi bulunmamak gibi di er flartlar bu kurul üyeleri için de geçerlidir. Yine özellikle özerk olmayan federasyonlar n kendi faaliyet programlar na göre meydana gelen disiplin suçlar bu kurula havale edilir. Öte yandan özerk olmayan federasyonlar n uluslar aras çaptaki faaliyetlerinde oluflan disiplin suçlar da bu kurulda yerine getirilir. 2-c/ Merkez Ceza Kurulu Merkez Ceza Kurulu da t pk GMC gibi GSGM taraf ndan önerilir ve ilgili Bakan taraf ndan atan r. Görev süreleri ve üyelerin niteliklerine iliflkin flartlar ayn d r. Ancak üyelerden birinin MDK üyesi, birinin ASKK üyesi olmas gerekmektedir. Böyle bir koflulun bulunmas hakl görünmektedir. Üyelerden en az üçünün hukukçu olmas n n yan nda di er iki üyenin spor yönetiminin en üst kurumlar n n temsilcileri olmas yerinde bir düzenlemedir. Bu Kurul GSGM teflkilat içinde en üst ceza kuruludur. Nihai karar n verildi i ve idari aç dan kesin karar veren kuruldur. Merkez Ceza Ku-

7 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n 111 rulu, konular n kendilerine intikal etti i tarihi izleyen bir hafta içerisinde baflkan n ça r s üzerine toplan r. Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun verdi i kararlara karfl itirazlar inceler. Ayn zamanda spor federasyonlar n n baflkan ve üyeleri ile alt düzeydeki ceza kurullar n n baflkan ve üyelerinin sportif disiplin suçlar na ilk derece kurul s fat yla bakar. Merkez Ceza Kurulu 'nun kararlar na karfl ancak idari yarg yoluna baflvurulabilir. Burada flu hususu da belirtmek gerekir ki, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun karar na karfl idari yarg ya gitmek mümkün de ildir. Bu anlamda YUK un öngördü ü hiyerarflik baflvuru yolunun tüketilmesi gerekir. Bu iki kurul aras nda, idare hukuku anlam nda hiyerarflik baflvuru yolunun tipik bir örne i mevcuttur. Karara karfl, ancak Merkez Ceza Kuruluna da baflvurulmas veya bu yola baflvurulmas için gereken sürenin geçmesi ile yarg yolu mümkün hale gelir. Bu arada, GS Genel Müdürü, Merkez Ceza Kurulu Karar n n Genel Müdürlük Makam na intikalinden bafllayarak on gün içinde, verilen karar n yeniden incelenmesini gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. B-Özerk Federasyonlar Disiplin Kurullar Bilindi i gibi 3289 Say l Kanunun Ek 9. maddesi ile GSGM bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlar n n belli bir süreç dahilinde ve flartlar n oluflturmak kayd yla özerk federasyonlar haline gelmesi öngörülmüfltür. Buna ba l olarak bu federasyonlar n kendi kurullar n n da kendi delegeleri taraf ndan oluflturulmas ve yine kendi kurallar içinde çal flmalar öngörülmüfltür. Bunun için Çerçeve Statü belirlenmifl ve bu statüye uygun olarak her bir federasyonun, kurullar n ve çal flma düzenini serbestçe belirleyece i öngörülmüfltür. Özerk federasyonlar yeni mevzuata göre bünyelerinde denetleme kurulu, disiplin ve/veya ceza kurulu bulunduracakt r. Uygulamada denetleme kurulu daha çok mali yönden denetimi yapmakta ve bir çok federasyonda sadece disiplin kurulu bulunmaktad r. Disiplin kurulu üyeleri genel kurulca seçilmektedir. Bunun d fl nda federasyonlar n disiplin kurullar n n detayl bir çal flma düzeni oluflturmaya yönelik talimatlar henüz istikrarl bir çizgiye geldi ini söylemek mümkün de ildir. C- GSGM Tahkim Kurulu Federasyonlar n özerkleflmesi e ilimi ve yasal düzenlemesine paralel olarak disiplin hukuku yönünden de yeni düzenlemelere gidilmifl ve sonuçta TFF Tahkim Kuruluna benzer bir yap lanmaya gidilmek istenmifltir. GSGM bünyesinde kurulan Tahkim Kurulu, 3289 Say l Kanunun Ek- 9. maddesine dayan larak oluflturulmufltur.

8 112 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Tahkim Yönetmeli ine (6) göre GSGM Tahkim Kurulunun amac, görev ve yetkileri, oluflum, iflleyifline iliflkin kurallar koyulmufltur. Buna göre, GSGM Tahkim Kurulu, spor federasyonlar n n ifl ve iflleyiflleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, federasyon ile hakemler, federasyon ile teknik direktör, antrenör ve idareciler, kulüpler ile oyuncular, kulüpler ile kulüpler aras nda ç kacak ihtilâflar hakk nda federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlar n ilgililerin itiraz üzerine inceleyip kesin karara ba lamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde kurulmufltur. Kurul, yedi asil ve yedi yedek üyeden teflekkül eder. Üyeler, befli hukukçu ikisi spor alan nda bilimsel çal flmalar yapm fl veya sporda idareci, teknik adam vb görevlerde bulunmufl, kariyer sahibi kifliler aras ndan GSGM Genel Müdürünün teklifi ve ilgili Bakan n onay ile görevlendirilir. Özerk federasyonlar n veya spor kulüplerinin kurullar nda görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullar nca alt aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeli i yapamazlar. Kurul, görevinde ba ms zd r. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmifl say lmad kça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Eksik kalan yedek üye say s, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlan r. Bu f kra uyar nca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar. Kurulun görev alan na giren konularda baflvurular, ilgili kifliler ile kulüp baflkanlar veya yetkili k l nan idarecileri taraf ndan, Tahkim Kurulu Baflkanl na yaz l yap l r. Dilekçede; taraflar n, varsa vekillerinin ad soyad veya unvanlar, adresleri, baflvurunun konusu, maddî ve hukukî sebepleri ile dayan lan deliller ve talepler yer al r. Ayr ca, ilgili kararlar n ve belgelerin as llar veya örnekleri dilekçeye eklenir. Baflvuru dilekçeleri, Kurul evrak na kay t s ras na göre ve varsa ivedilik durumlar da dikkate al narak, Kurul taraf ndan incelenir. Kurula baflvuru süresi, özerk federasyon yönetim kurulu karar ile disiplin veya ceza kurulu karar n n yaz l bildiriminden itibaren on gündür. Davan n aç lma zaman, dava dilekçesinin Kurula veya postaya verildi i tarihtir. Baflvuru sahibi, ayr ca baflvuru ücretini yat rmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundad r. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi iflleme konmaz. Baflvuruda biçimsel eksiklikler bulunmas halinde, dilekçe, noksanl klar n tamamlanmas için iade olunur. Bu ifllemi izleyen befl gün içinde gere i yerine getirilmeyen baflvurular reddolunur. Kurul, merci atlanmas halinde dilekçeyi ifllem için ilgili yere gönderir ve baflvuru sahibine de bildirimde bulunur. (6) tarih ve say l R.G.

9 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n 113 lk incelemede herhangi bir ayk r l k görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, incelemeye geçilir. Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Kurul gerek görürse, bilgi ve belge istenmesine, baflkaca inceleme ifllemlerinin yap lmas na veya kapal olmak ve dosya ile s n rl kalmak kofluluyla, sözlü aç klamalar n dinlenmesine de karar verebilir. Kurul, sportif faaliyetlere iliflkin ifl ve ifllemlerde en k sa sürede, di er hususlarda ise, en geç üç ay içerisinde karar n verir. Karar, Baflkan n görevlendirece i ve ço unlu a mensup üye taraf ndan yaz l r ve toplant ya kat lanlar taraf ndan imzalan r. Kararlar gerekçeli olur. Karar ilgilisine ve federasyona derhal bildirilir, gerekçeli karar daha sonra tebli olunur. Tahkim Kurulu, 3289 Say l Kanun, Genel Müdürlü ün ilgili mevzuat, federasyonlar n ve uluslararas federasyonlar n kurallar n dikkate alarak hüküm tesis eder Kurul kararlar kesindir. Bunlara karfl idarî mercilere veya yarg yoluna baflvurulamaz. GSGM Tahkim Kurulu nun görevleri aras nda özerk federasyonlar n denetimine iliflkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile özerk federasyonlar aras nda ç kacak her türlü ihtilaf n, görüflülerek kesin karara ba lanaca komisyona baflkan vermek fleklinde bir fonksiyonu da mevcuttur. D- De erlendirme Buraya kadar GSGM disiplin kurullar ile Tahkim Kurulunun yap s ve iflleyiflini ana hatlar ile incelemifl bulunuyoruz. Tüm kurullarda az veya çok hissedilen bir gerçeklik olarak Devletçi veya merkeziyetçi yönetim tarz n n gölgesinin varl d r. Her iki tür kurulun oluflumunda atama yöntemi esas al nmaktad r. Atamalar, Yürütme erki taraf ndan yap lmaktad r. Özerk federasyonlar n disiplin kurullar genel kurulunca seçilmesine karfl n, bu kurullar n itiraz mercii olan Tahkim Kurulu üyeleri de keza Yürütme organ taraf ndan atama yoluyla oluflturulmaktad r. Bu durum, seçimle gelen kurullar n kararlar n n atama yoluyla gelen kurulca denetlenmesi sistemini getirmifltir. Bu sistemin de ifltirilmesinin gerekti i kan s ndal z. Yine, özerk federasyonlar ile Genel Müdürlük aras nda ç kan ihtilaflar n çözümü için taraflar n bir üyesi ve Tahkim Kurulunun bir üyesinden oluflan komisyon taraf ndan yerine getirilir. Bu komisyonun teflkilinde ço unlu un GSGM lehine olufltu unu da görmemek mümkün de ildir. Bu noktada da kontrol esprisi giderilememifltir. GSGM disiplin kurullar n n nihai kararlar na karfl idari yarg yolu aç kt r. GSGM Tahkim Kurulunun kararlar na karfl ise kapal d r.

10 114 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Tahkim Kurulunun esas olarak, oluflumu d fl nda iflleyifl ve kararlar n n niteli i itibariyle TFF Tahkim Kurulundan oldukça etkilenmifl oldu- u görülmektedir. GSGM disiplin kurullar na baflvurular ücretsiz iken Tahkim Kuruluna baflvurular harca tabidir. Harç esasl bir unsur olup yarg lama faaliyetine devam için kofluldur. Uygulamada GSGM Tahkim Kurulu için yap lan elefltirilerden biri de K smet Erkiner (7) taraf ndan ileri sürülmektedir. Erkiner, Tahkim Kurulunun sportif branfllara göre daireler fleklinde uzmanlaflm fl bir sistemle yap lanmas gerekti ini ileri sürmektedir. Mesela top sporlar, güç sporlar, su sporlar vb. kategorilerle yap lanma kurulun verimli çal flmas n sa layaca n ileri sürmektedir. Erkiner, bugün her bir sporun uluslar aras üst federasyonun disiplin prosedür ve kurallar çok farkl oldu unu bunlar n hepsinin ayn daire üyelerince bilinmesi ve de iflikliklerinin de güncel olarak takibinin yap lmas n n oldukça zor oldu unu söyleyerek hakl bir tenkitte bulunmaktad r. (8) Di er bir tenkit de, GSGM disiplin kararlar n n uygulamac lar n araflt rmas na aç lmamas d r. (Erkiner) Bunun yap lmas halinde spor disiplin uygulamas nda önemli bir aya oluflturan -en az ndan bugün itibariyle- bir boyutun içtihadlar ve yorumlar n n tart fl lmas ve takibi de yap lm fl olacakt r. KISALTMALAR ASKK : Amatör Spor Klüpleri Konfederasyonu ASDCY : GSGM Amatör Spor Dallar Ceza Yönetmeli i Çerçeve Statü: GSGM : Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Kanun : 3289 say l Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun tarih ve 3289 Say l Kanun tarihli R.G. GS :Gençlik Spor GMC : Genel Müdürlük Ceza Kurulu YUK : dari Yarg lama Usulü Kanunu MCK : Merkez Ceza Kurulu MDK : Merkez Dan flma Kurulu TFF : Türkiye Futbol Federasyonu SHAUM : Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araflt rma ve Uygulama Merkezi (7) Av.K smet Erkiner, SHAUM Müdürü, CAS Üyesi (8) SHAUM Spor Hukuku Sertifika Program sunumlar. Kadir Has Üniversitesi-2006

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*)

AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) AR-GE YETENE DE ERLEND R LMES ESASLARI (*) Amaç Madde 1. Bu Esaslar, kurulufllar n teknolojik AR-GE yapma yetene inin TÜB TAK taraf ndan de erlendirilmesine iliflkin usul ve esaslar belirlemektedir. Kapsam

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İş Sağlığı

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 12. HUKUK DA RES KARARLARI E: 2005/9889 K: 2005/12847 T: 14.06.2005 KAMB YO TAK B NDE UYGULANACAK FA Z ORANLARI Özet: Takipten önce, alacakl n n yapt faiz hesab na borçlu itiraz etmemiflse; o faiz oran geçerlidir. Takipten sonras

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMASYA ÜNİVERSİTESİ ETİK KURUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Amasya Üniversitesi bünyesinde kurulan Etik Kurulun oluşumunu, görevlerini

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu, Yasası 5105 sayılı, numaralı, nolu, kanun, yasa Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2008/2115 K: 2008/4731 T: 11.03.2008 FA Z HUKUKU YASAL FA Z REESKONT FA Z KAVRAMININ KALDIRILMIfi OLDU U (3095 SK m. 1) Özet: 3095 Say l Yasan n 1.

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKĠYE ĠSTATĠSTĠK KURUMUNUN ĠDARĠ Ġġ VE ĠġLEMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ HATA, USULSÜZLÜK VE YOLSUZLUKLARA ĠLĠġKĠN ġġkayetlerġn BĠLDĠRĠMĠ VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE DAĠR YÖNERGE Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim

PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI. GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim PATOLOJİ DERNEKLERİ FEDERASYONU ETİK YÖNERGE TASLAĞI GEREKÇE: TTB UDEK kararı gereğince, Federasyon Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda bu çalışma yapılmıştır. GENEL KONULAR: Madde 1.Tanım: 1.1.

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan

F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu flirketlerin say lar nda yaflanan PERAKENDE SATIfi YÖNTEM NE GÖRE fiüphel T CAR ALACAKLAR VE B R ÖNER Yrd.Doç.Dr. Bar fl S PAH Marmara Üniversitesi,..B.F., flletme Bölümü, Ö retim Üyesi 1.G R fi F inansal piyasalar n küreselleflmesi, çokuluslu

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Disiplin Kurulu nun kuruluş,

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GENEL KURUL ONAY TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 YÖNETĐM KURULU KARAR TARĐHĐ: 08 Ocak 2011 KARAR NO: 53 Amaç TÜRKĐYE ESKRĐM FEDERASYONU ÖDÜL TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi öğrencilerinin ders dışı bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif çalışmalar

Detaylı

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ÖZEL YÖNERGE 1-AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL ESASLAR Bu Yönergenin amacı; 1111 sayılı Askerlik Kanunu ve/veya

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

YARGITAY 8. HUKUK DA RES

YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES YARGITAY 8. HUKUK DA RES E: 2004/8393 K: 2005/1976 T: 15.3.2005 KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜ ÜNE VE VAKFA A T TAfiINMAZ KAZANDIRICI ZAMANAfiIMI VAKIFTA TAV Z BEDEL MUTASARRIFINA

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini,

TEBLİĞ. c) Eğitim merkezi: Bakanlık tarafından kan bankacılığı ve transfüzyon tıbbı eğitimi vermek üzere yetkilendirilmiş kan hizmet birimini, 31 Aralık 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27449 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Sağlık Bakanlığından: KAN HİZMET BİRİMLERİNDE GÖREV YAPACAK SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİ VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Şirinyalı Mahallesinde bulunan gayrimenkul (Günübirlik Tesis Alanı ) 2886 sayılı Devlet İhale

Detaylı

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007

1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 UYGULAMADAN DOSYA 1890 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 4 Y l 2007 B R MAHKEME KARARI STANBUL 4. TÜKET C MAHKEMES E: 2007/210 K: 2007/374 T: 28.06.2007 KRED KARTLARINDAN KART A DATI ALINAMAYACA I HAKSIZ

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU TAHKİM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TAHKİM KURULUNUN YETKİSİ ve OLUŞUMU AMAÇ: Madde 1- Bu Talimat, 5894 Sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

Detaylı

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280

T.C. ANKARA 2. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2011/1810 KARAR NO : 2012/280 DAVACI: ULUSAL KANAL İLETİŞİM HİZ. SAN.. VE TİC. A.Ş. VEKİLİ : Av. MEHMET NURİ AYTEKİN, İstiklal Cad. No:73-75 Sekban İş Merk. K:3 D:6 Beyoğlu/İSTANBUL DAVALI: RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU- VEKİLİ: Av.

Detaylı

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742

SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 SOSYAL SİGORTA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 21 Ağustos 2013 Resmî Gazete Sayı: 28742 MADDE 1 12.5.2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Sigorta

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES

RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES EK I RAY S GORTA A.. DENET MDEN SORUMLU KOM TE YÖNERGES 1.AMAÇ VE DAYANAK Ray Sigorta A. nin ( irket ),Denetimden Sorumlu Komite Yönergesi ( Yönerge ), Sermaye Piyasas Kurulu nun Seri: X, No: 22 Sermaye

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58

SİRKÜLER RAPOR MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ. (Seri No:30) Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.05.2008 Sirküler No: 2008/58 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (Seri No:30) 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir.

EK-1. bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi şartıyla bu alacaklara bağlı faizlerin tahsilinden vazgeçilir. EK-1 Madde 17 fıkra 9: a) 12/4/1990 tarihli ve 3624 sayılı Kanun kapsamında, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından 31/12/2010 tarihinden önce

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CEZA KURULU TALİMATI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CEZA KURULU TALİMATI Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu CEZA KURULU TALİMATI KASIM 2013 KIBRIS TÜRK FUTBOL FEDERASYONU CEZA KURULU TALİMATI MADDE 01 - KISA İSİM Bu Talimat, " CEZA KURULU TALİMATI olarak isimlendirilir. MADDE 02

Detaylı

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme

E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme HURDAYA AYRILAN ARAÇLARDA MOTORLU TAfiITLAR VERG S fiaban KÜÇÜK Maliye Müfettifli G R fi E konomik ömrünü doldurma veya herhangi bir kaza, yanma, tahrip edilme ve benzeri durumlar nedeniyle hurdaya ayr

Detaylı

ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR

ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR MADDE 1 AMAÇ Bu talimat Üniversite Sporları Camiası nda etik değerlerin korunmasını ve bu değerlere toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK

KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK KARTELLERĐN ORTAYA ÇIKARILMASI AMACIYLA AKTĐF ĐŞBĐRLĐĞĐ YAPILMASINA DAĐR YÖNETMELĐK Genel Gerekçe (1) 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun (Kanun) 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında, Kanuna

Detaylı

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

28 Kasım 2013 PERŞEMBE. Resmî Gazete. Sayı : 28835 TEBLİĞ. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 28 Kasım 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28835 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i

Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi Al m Süreci Örne i Uluslararas Yüksekö retim Kongresi: Yeni Yönelifller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 May s 2011, stanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1359-1364 Gelece in Bilgi flçilerini Do ru Seçmek: Araflt rma Görevlisi

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

YARGITAY 17. HUKUK DA RES

YARGITAY 17. HUKUK DA RES YARGITAY 17. HUKUK DA RES E: 2006/4384 K: 2006/7879 T: 16.10.2006 HAKSIZ F LDEN DO AN SORUMLULU UN KAPSAMI HASARIN TESP T N N ÖZEL KURUM VE B L RK fi YE YAPTIRILMASI DURUMUNDA YARGILAMA G DERLER Özet:

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı