GENÇL K SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü D S PL N VE TAHK M KURULLARININ YAPISI filey fi VE DE ERLEND R LMES (*)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GENÇL K SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü D S PL N VE TAHK M KURULLARININ YAPISI filey fi VE DE ERLEND R LMES (*)"

Transkript

1 GENÇL K SPOR GENEL MÜDÜRLÜ Ü D S PL N VE TAHK M KURULLARININ YAPISI filey fi VE DE ERLEND R LMES (*) Av. REMZ AYDIN (**) Girifl Sporun, özellikle profesyonel sporun endüstri boyutuna gelmesi bu faaliyetin yo un bir rekabet içermesinden kaynaklanmaktad r. Öyle ki, bu rekabet salt spor alanlar nda de il bu alanlar n zorunlu bir uzant s olarak hukuk alanlar nda da gerçekleflmektedir. Spor faaliyetine kat lanlar n sportif ve idari aç dan bu faaliyetin kurallar na uygun davran p davranmad klar n n denetlenmesi, bu alandaki ihtilaflar n halledilmesi, dolay s yla uygulama birli i ve teamüllerin oluflturulmas gere i, spor hukukunu ve bunun önemli bir boyutunu teflkil eden spor disiplin hukukunu gündeme getirmektedir. Bu özellik, salt profesyonel sporlar aç s ndan de il amatör sporlar için de geçerlidir. Zira profesyonel sporun etkinli i ve kapsam ne kadar genifllerse genifllesin amatör spor faaliyetinin her zaman önemini korumas ve etkisini sürdürmesi reddedilemez bir gerçekliktir. Öte yandan bir çok amatör sporun fiilen profesyonel yap ld da bilinen bir husustur. O halde spor disiplin hukukunun çal flmalara konu olmas, gerek uygulamac lara gerekse akademisyenlere yararl sonuçlar yaratacakt r. Bu çal flmam zda ülkemizde önemli bir a rl a sahip Gençlik Spor Genel Müdürlü ünün disiplin ve tahkim kurullar incelenecektir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün bünyesinde yer alan disiplin kurullar n n oluflumu, yap s ve iflleyiflleri ile özerk federasyonlar n bu fonksiyonlar n n oluflumu ve yürütümüne paralel organ ve kurullar da ayn boyutlar yla ele al narak ortaya konacak ve son k s mda da baz de- erlendirmeler yap lacakt r. (*) Bu çal flma Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araflt rma ve Uygulama Merkezi (SHAUM) Spor Hukuku 3.Kademe Bitirme Tezi olarak haz rlanm flt r. (**) stanbul Barosu üyesi, Avukat.

2 106 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Hemen belirtmek gerekir ki, Futbol Federasyonunun disiplin ve tahkim kurullar, kendine özgü yap s gere i bu çal flman n d fl nda tutulacak ancak yer yer gerekti i ölçüde de ini fleklinde bu kurullardan da bahsedilecektir. A- Gençlik Spor Genel Müdürlü ü (GSGM) Disiplin Kurullar Gençlik Spor Genel Müdürlü ü 1986 y l nda 3289 Say l Kanunla (1) bugünkü fleklinde yap lanm flt r. GSGM bünyesinde yer alan sportif faaliyetlerde fonksiyon gören kurullarla ilgili olarak kavram konusuna da k saca belirtmek gerekir. Bu konuda temel mevzuat teflkil eden Amatör Spor Dallar Ceza Yönetmeli inde (2) disiplin kurulu kavram yerine ceza kurullar kavram kullan lm flt r. Özellikle sistemati i itibariyle 765 say l Türk Ceza Kanunundan oldukça etkilenmifl oldu u gözlemlenen bu yönetmeli in spor hukuku alan na ait olmas na karfl n disiplin yerine ceza kavram n tercih etmesinin bu etkinin sonucu oldu u kan s nday z. Biz bu çal flmam zda çal flman n içeri inin spor hukuku oldu u, literatürde ve özellikle dünya spor kamuoyunda daha çok ceza yerine disiplin kavram n n kulland gerçe ini de göz önünde tutarak ancak ASCD Yönetmeli inin kullan m na da uyarak her iki kavram da kullanaca z. Kanunun 8. maddesinde Sürekli Kurullar bafll ve tan mlamas alt nda Genel Müdürlü ün merkez ve taflra teflkilat olarak yap lanmas na paralel olarak merkezde ve taflrada disiplin kurullar oluflturulmufltur.buna göre, hiyerarflik olarak alttan üste do ru olmak üzere l Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulu ve Merkez Ceza Kurulu fleklinde bir yap lanmaya gidildi i görülmektedir. Burada bir hususun da alt n çizmek gerekirse, GSGM kanununda yer alan sürekli kurullar bahsinde ilçe ceza kurulu zikredilmemektedir. Halbuki ASDC Yönetmeli inde ceza vermeye yetkili kurullar belirtilirken ilçe ceza kurulu da belirtilmektedir. lçe ceza kurulunun fonksiyon ve oluflumu aç s ndan di er kurullardan esasl fark n n olmad, fark n n esas olarak yetki itibariyle oldu u göz önüne al nd nda kanunda yer almay fl n n, yasa koyma esnas nda öngörülmemesi veya kanuna nazaran yönetmelikle çerçevenin geniflletilmifl oldu u fleklinde bir de erlendirme yapabiliriz. Bu hususlar belirttikten sonra flimdi önce kurullar n müflterek çal flma usullerini sonra da bu kurullar n oluflumlar n incelemeye bafllayabiliriz. (1) 3289 say l GSGM Teflkilat ve Görevleri Hk K. (2) tarih ve say l R.G.

3 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n Ceza/Disiplin Kurullar n flleyifli Kurul görev bölümünü kendisi yapar. Görevlendirme fahridir. Kurulun baflkan her ifl günü görevli say l r. Ancak uygulamada bu kurala uyuldu u pek söylenemez. Ceza/Disiplin kurullar en geç haftada bir ço- unlukla ( en az 3 üye ile) toplan rlar. Gündem baflkan taraf ndan belirlenir. Kararlar oy çoklu u ile de al nabilir. Muhalif üye gerekçesini yazabilir. Ceza kurullar na ihtilaflar ilgili makamlar n (ilçe,il gençlik spor müdürlü ünün talebi, teflekkül veya kiflilerin flikayeti üzerine) göndermesi ile gelebildi i gibi taraf ndan sürüncemede kald düflünülen veya ilgili ceza kuruluna sevk edilmeyen olaylar ile ilgili olarak Genel Müdür taraf ndan Genel Müdürlük Ceza Kuruluna da do rudan sevk yetkisi mevcuttur. Ceza Kurullar görevlerinde ba ms zd r. Görev süresi içinde Kurullar fesh edilemez, üyeler azil olunamaz. Ceza/Disiplin Kurullar görev veya yetki alan na girmeyen ihtilaflar yetkili ve görevli kurula gönderirler. Bu husus resen incelenir. Kurullar aras ndaki görev ve yetki hususundaki anlaflmazl klar en üst hiyerarflik kurul olan Merkez Ceza Kurulu çözer. Ceza/Disiplin Kurullar görevlerine giren her konuda karar vermeye yetkilidir. Örne i, bir ilçe ceza kurulu ilçeye kay tl bir sporcuyu ilçe s - n rlar içinde gerçekleflen bir spor müsabakas s ras nda ihlal etti i bir kuraldan dolay en a r yapt r m olarak süresiz hak mahrumiyeti cezas verebilecektir. Bu kural yetkinin yerelleflmesi ve taban demokrasisi için uygun bir düzenleme gibi görünüyorsa da araflt rmam z esnas nda bu konuda verilmifl tek bir örne e dahi rastlayamad m z belirtmek isteriz. Böyle bir uygulaman n yerel bask lar nedeniyle henüz hayata geçemedi- ini ve bunun zamanla oluflacak bir kültür ve anlay fl oldu unu belirtmemiz gerekiyor. lçe ve l Ceza Disiplin kurullar n n kararlar na karfl Genel Müdürlük Ceza Kurulunda itiraz edilebilmektedir. Ceza/Disiplin kurullar önlerine gelen ihtilaf öncelikle, görev, yetki, idari tedbir ve savunma hususlar yönünden inceler. Kurul, soruflturmada bafllat lan ifllemleri takip ve varsa noksan kalan hususlar tamamlar. Ek rapor gerekmiyorsa rapor düzenleyenlerin yaz l ve sözlü beyanlar n tespit edebilir. Sair görevli ve yetkililerin tan k s fat yla yaz l veya sözlü beyanlar n alabilir. T pk mahkeme gibi tan k celp edip, dinler. Gelmeyen tan klara müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezalar gibi müeyyideler uygulanmas karar verebilir. Ceza kurullar na sevk edilen tahkikatlarda, sevk edilmeyen ancak olaya ad kar flan ve sorumlulu u görülen baflkaca kifliler hakk nda da kurul do rudan tahkikat yapabilir.

4 108 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 ASCD Yönetmeli ine göre ceza/disiplin kurullar n n iflleyiflinde, tahkikat n zamanafl m na u ray p u ramad göz önünde tutulur. Zira her bir suç tipi aç s ndan t pk Türk Ceza Yasas ndaki gibi tahkikat ve ceza zamanafl m süreleri konmufltur. Bu süreler en az 1 en çok 3 y ld r. Tahkikat zamanafl m olay günüdür. Keza, belli süreler içinde çeflitli sebeplerle (yarg karar yla yürütmeyi durdurma karar d fl nda) infaz edilmeyen disiplin kararlar infaz/ceza zamanafl m uyar nca ortadan kalkarlar. Yine tahkikat ve infaz zamanafl m n kesen ifllemler de söz konusudur. Ceza/Disiplin kurullar, tahkikat s ras nda ilgili kifliler ve teflekküller hakk nda idari tedbir koyabilirler. Teflekküller hakk nda sadece Genel Müdürlük Ceza Kurulu karar verebilir. ASCD yönetmeli ine göre sportif anlamda idari tedbir, henüz bir kesin ceza karar bulunmad süre içinde kifli veya teflekkülün belli bir spor branfl ndaki resmi yar flmalar nda seyircisiz oynama, sahas kapat lma, hak mahrumiyeti verme veya ilgiliyi her türlü yar flmalardan men etmektir. Kurullar, görevlerine giren konulardaki tahkikat n sonuna kadar her zaman idari tedbiri kald rabilir, kapsam n yeniden tesbit edebilir yani de- ifltirebilirler. dari tedbirlerin tebli i ve infaz s k kurallara ve denetimlere tabidir. Tahkikat sonunda ceza karar verilmesi halinde tedbirde geçen süreler cezan n infaz s ras nda mahsup edilir. Ceza kurullar nda savunma hakk tan nmadan karar verilemez. Savunma yap lmamas veya sürenin geçirilmifl olmas halinde sonraki aflamaya geçilir. Savunma yaz l olarak al n r. Ancak baz hallerde il ve ilçe kurullar sözlü savunma almakla yetinebilirler. Gerekli durumlarda kurul üyelerinden biri naip olarak seçilebilir. Savunma tebligat n n kifliye veya Teflekkül Baflkanl na ulaflt tarih, tebli ; tarihi say l r. Teflekkül veya kifliye yap lan tebligatta savunma konusu ve süre aç kça belirtilir Tahkikat n tamamland günden itibaren en çok befl gün içinde karar verilir. Bu süre tahkikat zamanafl m ndan farkl olarak karar verilmesinden evvel son ifllemden itibaren 5 günlük bir süre konularak adeta karar zamanafl m gibi bir müessese ihdas edilmifltir. Böylece spor yarg lamas n n çabukluk özelli ine uygun bir düzenlemeye gidilmifltir. Karar, cezaland rmaya veya ceza tayinine mahal olmad na veya tahkikat n ertelenmesine veya düflmesine veya görevsizli e iliflkin olur. Ceza kararlar nda; cezalar n gerekçesi, içeri i ve infaz usulleri, cezay azalt c ve ço alt c nedenleri ile birlikte aç kça gösterilir. Keza, yarg lama faaliyetinde, teflebbüs, ifltirak, tahrik gibi temel ceza kavramlar da yer almaktad r.

5 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n 109 Cezay gerektiren fiil hakk nda, öncelikle yönetmelikte tayin edilen ceza tespit edildikten sonra, cezay azaltma veya ço altma keyfiyeti tespit edilen ceza üzerinden takdir edilerek karar verilir. Ceza kararlar n n infaz için kesinleflmesi gerekmektedir. Baz kararlar nitelikleri itibariyle verildiklerinde kesin olmakla bunlar d fl nda kalan kararlara, tebli tarihinden itibaren befl gün içinde ceza alan kifli veya ba l oldu u teflekkül taraf ndan itiraz edilebilir. tiraz dilekçesi l Müdürlü üne, lgili Ceza Kurulu'na, posta ile iadeli taahhütlü gönderilir. PTT'ye verilifl tarihi itiraz tarihi say l r. Sürekli hak mahrumiyeti ceza kararlar Merkez Ceza Kurulunca do rudan incelenir. Ceza Kurulu kararlar na itiraz mercii Merkez Ceza Kurulu kararlar hariç bir üst kuruldur tiraz üzerine inceleme yapan mercii, evrak üzerinde inceleme yapabilece i gibi ayr ca bilgi ve belge de isteyebilir. tiraz tetkik merciilerinin kararlar kesindir. Ceza kurullar n n bozma karar na karfl direnme hakk yoktur. Kararlar özel kanunlarda aksine hüküm bulunmad kça 7201 say l Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebli edilir. Tebli ve infaza esas olmak üzere, karar tarihini takip eden ilk ifl gününde il ve ilçe ceza kurullar na ait kararlar, kendi il ve ilçe müdürlü üne, Genel Müdürlük Ceza Kurulu karar ve Merkez Ceza Kurulu karar, Genel Müdürlü e veya ba l birimine teslim edilir. Ceza Kurullar n n üst mercice onaylanm fl veya de ifltirilerek onaylanm fl ve bu haliyle kesinleflmifl kararlar na karfl karar n tebli inden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesinde dava açmak olana da mevcuttur. Özerk federasyonlar n tahkim kurullar n n verdi i kararlar t pk Futbol Federasyonu Tahkim Kurulunun kararlar gibi kesin ve yarg yoluna kapal d r. Ayn olmas na karfl n özerk olmayan federasyonlar n faaliyetlerine ba l olarak disiplin olaylar na bakan GSGM ceza kurullar n n kararlar na karfl yarg yolunun aç k olmas iki yap n n en büyük fark n teflkil etmektedir. 2-a/ l ve lçe Disiplin/Ceza Kurullar Yönetmeli in (3) 8/c maddesinde l ve lçe Ceza Kurullar na birlikte yer verilmektedir. Bu nedenle her iki kurulu zorunlu olarak biz de birlikte ele alaca z. Bu kurullar 5 asil ve 2 yedek üyeden oluflur. Kurulda baflkan, baflkan vekili, raportör üye ve di er üyeler bulunur. Kurulun kendi içindeki seçimleri gizlidir. Üyelerin tümünün yüksek okul mezunu olmas ve bunlardan en az ikisinin de hukukçu olmas flartt r. Kurulun çeflitli sebeplerle üyelerinin (3) ASDC Yönetmeli i

6 110 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l kiflinin alt na düflmesi halinde as l görev süresini tamamlamak üzere yeniden belirtilen usulle kurul teflekkül ettirilir. Burada yeni kurulan kurulun eski kurulun görev süresini tamamlayaca hususu dikkat çekicidir. Bakanl n, Genel Müdürlük merkez ve taflra teflkilat n n maafll, ücretli, fahri mensuplar ile Federasyonlar n kurullar nda görev alanlar Ceza/Disiplin kurullar nda görev alamamaktad rlar. Bu kurullar Hakem gözlemci temsilci ve spor saha komiserlerinin suçlar d fl ndaki ayn il'e ba l teflekkül ve kiflilerin amatör spor yar flmalar ile ilgili olaylar n tahkikat n yap p sonuçland r r. Yani hakem.gözlemci ve saha komiserlerinin sportif suçlar ile ilgili disiplin yarg lamas Genel Müdürlük Ceza Kuruluna ait bir görevdir. Bunun d fl nda ayn ilçe veya ile ba l tüm sporcu ve teflekküllerin amatör spor yar flmalar ile ilgili olaylar n tahkikat n ilçe veya il Ceza/Disiplin Kurulu yap p sonuçland r r. 2-b/ Genel Müdürlük Ceza Kurulu Genel Müdürlük Ceza Kurulu, GSGM nin merkez teflkilat bünyesinde sürekli kurullar aras nda say lan merkezdeki en önemli ve yo un kuruldur. Bu Kurul, il kapsam d fl nda olup ülke çap nda yap lan spor organizasyonlar nda meydana gelen disiplin ifllemlerini ele alan kuruldur. Di er bir deyiflle lçe ve il ceza kurullar n n görev ve yetki alan na girmeyen tüm disiplin suçlar na bu kurul bakar. Kurul, genel izahlar bahsinde belirtti imiz flekilde oluflur. Yaln z burada teklif GSGM Genel Müdürü atama da ilgili Bakan taraf ndan yap l r. Yine, üyelerin nitelikleri yüksek okul mezunu ve hukukçu olmak, teflkilat bünyesinde baflkaca bir görevi bulunmamak gibi di er flartlar bu kurul üyeleri için de geçerlidir. Yine özellikle özerk olmayan federasyonlar n kendi faaliyet programlar na göre meydana gelen disiplin suçlar bu kurula havale edilir. Öte yandan özerk olmayan federasyonlar n uluslar aras çaptaki faaliyetlerinde oluflan disiplin suçlar da bu kurulda yerine getirilir. 2-c/ Merkez Ceza Kurulu Merkez Ceza Kurulu da t pk GMC gibi GSGM taraf ndan önerilir ve ilgili Bakan taraf ndan atan r. Görev süreleri ve üyelerin niteliklerine iliflkin flartlar ayn d r. Ancak üyelerden birinin MDK üyesi, birinin ASKK üyesi olmas gerekmektedir. Böyle bir koflulun bulunmas hakl görünmektedir. Üyelerden en az üçünün hukukçu olmas n n yan nda di er iki üyenin spor yönetiminin en üst kurumlar n n temsilcileri olmas yerinde bir düzenlemedir. Bu Kurul GSGM teflkilat içinde en üst ceza kuruludur. Nihai karar n verildi i ve idari aç dan kesin karar veren kuruldur. Merkez Ceza Ku-

7 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n 111 rulu, konular n kendilerine intikal etti i tarihi izleyen bir hafta içerisinde baflkan n ça r s üzerine toplan r. Merkez Ceza Kurulu, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun verdi i kararlara karfl itirazlar inceler. Ayn zamanda spor federasyonlar n n baflkan ve üyeleri ile alt düzeydeki ceza kurullar n n baflkan ve üyelerinin sportif disiplin suçlar na ilk derece kurul s fat yla bakar. Merkez Ceza Kurulu 'nun kararlar na karfl ancak idari yarg yoluna baflvurulabilir. Burada flu hususu da belirtmek gerekir ki, Genel Müdürlük Ceza Kurulunun karar na karfl idari yarg ya gitmek mümkün de ildir. Bu anlamda YUK un öngördü ü hiyerarflik baflvuru yolunun tüketilmesi gerekir. Bu iki kurul aras nda, idare hukuku anlam nda hiyerarflik baflvuru yolunun tipik bir örne i mevcuttur. Karara karfl, ancak Merkez Ceza Kuruluna da baflvurulmas veya bu yola baflvurulmas için gereken sürenin geçmesi ile yarg yolu mümkün hale gelir. Bu arada, GS Genel Müdürü, Merkez Ceza Kurulu Karar n n Genel Müdürlük Makam na intikalinden bafllayarak on gün içinde, verilen karar n yeniden incelenmesini gerekçelerini belirtmek suretiyle isteyebilir. B-Özerk Federasyonlar Disiplin Kurullar Bilindi i gibi 3289 Say l Kanunun Ek 9. maddesi ile GSGM bünyesinde faaliyet gösteren spor federasyonlar n n belli bir süreç dahilinde ve flartlar n oluflturmak kayd yla özerk federasyonlar haline gelmesi öngörülmüfltür. Buna ba l olarak bu federasyonlar n kendi kurullar n n da kendi delegeleri taraf ndan oluflturulmas ve yine kendi kurallar içinde çal flmalar öngörülmüfltür. Bunun için Çerçeve Statü belirlenmifl ve bu statüye uygun olarak her bir federasyonun, kurullar n ve çal flma düzenini serbestçe belirleyece i öngörülmüfltür. Özerk federasyonlar yeni mevzuata göre bünyelerinde denetleme kurulu, disiplin ve/veya ceza kurulu bulunduracakt r. Uygulamada denetleme kurulu daha çok mali yönden denetimi yapmakta ve bir çok federasyonda sadece disiplin kurulu bulunmaktad r. Disiplin kurulu üyeleri genel kurulca seçilmektedir. Bunun d fl nda federasyonlar n disiplin kurullar n n detayl bir çal flma düzeni oluflturmaya yönelik talimatlar henüz istikrarl bir çizgiye geldi ini söylemek mümkün de ildir. C- GSGM Tahkim Kurulu Federasyonlar n özerkleflmesi e ilimi ve yasal düzenlemesine paralel olarak disiplin hukuku yönünden de yeni düzenlemelere gidilmifl ve sonuçta TFF Tahkim Kuruluna benzer bir yap lanmaya gidilmek istenmifltir. GSGM bünyesinde kurulan Tahkim Kurulu, 3289 Say l Kanunun Ek- 9. maddesine dayan larak oluflturulmufltur.

8 112 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Tahkim Yönetmeli ine (6) göre GSGM Tahkim Kurulunun amac, görev ve yetkileri, oluflum, iflleyifline iliflkin kurallar koyulmufltur. Buna göre, GSGM Tahkim Kurulu, spor federasyonlar n n ifl ve iflleyiflleri ile ilgili olarak federasyon ile kulüpler, federasyon ile hakemler, federasyon ile teknik direktör, antrenör ve idareciler, kulüpler ile oyuncular, kulüpler ile kulüpler aras nda ç kacak ihtilâflar hakk nda federasyon yönetim kurulunca verilecek kararlar ile disiplin veya ceza kurulu kararlar n ilgililerin itiraz üzerine inceleyip kesin karara ba lamak üzere Genel Müdürlük bünyesinde kurulmufltur. Kurul, yedi asil ve yedi yedek üyeden teflekkül eder. Üyeler, befli hukukçu ikisi spor alan nda bilimsel çal flmalar yapm fl veya sporda idareci, teknik adam vb görevlerde bulunmufl, kariyer sahibi kifliler aras ndan GSGM Genel Müdürünün teklifi ve ilgili Bakan n onay ile görevlendirilir. Özerk federasyonlar n veya spor kulüplerinin kurullar nda görev alanlar ile ceza veya disiplin kurullar nca alt aydan fazla ceza alanlar Tahkim Kurulu üyeli i yapamazlar. Kurul, görevinde ba ms zd r. Üyeler, istifa etmedikçe veya çekilmifl say lmad kça, yerlerine yenisi görevlendirilemez. Eksik kalan yedek üye say s, görevlendirilecek yeni üyelerle tamamlan r. Bu f kra uyar nca seçilen yedek üyeler, kalan süre kadar görev yapar. Kurulun görev alan na giren konularda baflvurular, ilgili kifliler ile kulüp baflkanlar veya yetkili k l nan idarecileri taraf ndan, Tahkim Kurulu Baflkanl na yaz l yap l r. Dilekçede; taraflar n, varsa vekillerinin ad soyad veya unvanlar, adresleri, baflvurunun konusu, maddî ve hukukî sebepleri ile dayan lan deliller ve talepler yer al r. Ayr ca, ilgili kararlar n ve belgelerin as llar veya örnekleri dilekçeye eklenir. Baflvuru dilekçeleri, Kurul evrak na kay t s ras na göre ve varsa ivedilik durumlar da dikkate al narak, Kurul taraf ndan incelenir. Kurula baflvuru süresi, özerk federasyon yönetim kurulu karar ile disiplin veya ceza kurulu karar n n yaz l bildiriminden itibaren on gündür. Davan n aç lma zaman, dava dilekçesinin Kurula veya postaya verildi i tarihtir. Baflvuru sahibi, ayr ca baflvuru ücretini yat rmak ve makbuzunu dilekçesine eklemek zorundad r. Aksi halde bu makbuz ibraz edilinceye kadar dilekçesi iflleme konmaz. Baflvuruda biçimsel eksiklikler bulunmas halinde, dilekçe, noksanl klar n tamamlanmas için iade olunur. Bu ifllemi izleyen befl gün içinde gere i yerine getirilmeyen baflvurular reddolunur. Kurul, merci atlanmas halinde dilekçeyi ifllem için ilgili yere gönderir ve baflvuru sahibine de bildirimde bulunur. (6) tarih ve say l R.G.

9 Disiplin ve Tahkim Kurullar Av. Remzi Ayd n 113 lk incelemede herhangi bir ayk r l k görülmemesi halinde veya biçimsel eksikliklerin giderilmesi üzerine, incelemeye geçilir. Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Kurul gerek görürse, bilgi ve belge istenmesine, baflkaca inceleme ifllemlerinin yap lmas na veya kapal olmak ve dosya ile s n rl kalmak kofluluyla, sözlü aç klamalar n dinlenmesine de karar verebilir. Kurul, sportif faaliyetlere iliflkin ifl ve ifllemlerde en k sa sürede, di er hususlarda ise, en geç üç ay içerisinde karar n verir. Karar, Baflkan n görevlendirece i ve ço unlu a mensup üye taraf ndan yaz l r ve toplant ya kat lanlar taraf ndan imzalan r. Kararlar gerekçeli olur. Karar ilgilisine ve federasyona derhal bildirilir, gerekçeli karar daha sonra tebli olunur. Tahkim Kurulu, 3289 Say l Kanun, Genel Müdürlü ün ilgili mevzuat, federasyonlar n ve uluslararas federasyonlar n kurallar n dikkate alarak hüküm tesis eder Kurul kararlar kesindir. Bunlara karfl idarî mercilere veya yarg yoluna baflvurulamaz. GSGM Tahkim Kurulu nun görevleri aras nda özerk federasyonlar n denetimine iliflkin hususlar hariç olmak üzere, Genel Müdürlük ile özerk federasyonlar aras nda ç kacak her türlü ihtilaf n, görüflülerek kesin karara ba lanaca komisyona baflkan vermek fleklinde bir fonksiyonu da mevcuttur. D- De erlendirme Buraya kadar GSGM disiplin kurullar ile Tahkim Kurulunun yap s ve iflleyiflini ana hatlar ile incelemifl bulunuyoruz. Tüm kurullarda az veya çok hissedilen bir gerçeklik olarak Devletçi veya merkeziyetçi yönetim tarz n n gölgesinin varl d r. Her iki tür kurulun oluflumunda atama yöntemi esas al nmaktad r. Atamalar, Yürütme erki taraf ndan yap lmaktad r. Özerk federasyonlar n disiplin kurullar genel kurulunca seçilmesine karfl n, bu kurullar n itiraz mercii olan Tahkim Kurulu üyeleri de keza Yürütme organ taraf ndan atama yoluyla oluflturulmaktad r. Bu durum, seçimle gelen kurullar n kararlar n n atama yoluyla gelen kurulca denetlenmesi sistemini getirmifltir. Bu sistemin de ifltirilmesinin gerekti i kan s ndal z. Yine, özerk federasyonlar ile Genel Müdürlük aras nda ç kan ihtilaflar n çözümü için taraflar n bir üyesi ve Tahkim Kurulunun bir üyesinden oluflan komisyon taraf ndan yerine getirilir. Bu komisyonun teflkilinde ço unlu un GSGM lehine olufltu unu da görmemek mümkün de ildir. Bu noktada da kontrol esprisi giderilememifltir. GSGM disiplin kurullar n n nihai kararlar na karfl idari yarg yolu aç kt r. GSGM Tahkim Kurulunun kararlar na karfl ise kapal d r.

10 114 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 1 Y l 2007 Tahkim Kurulunun esas olarak, oluflumu d fl nda iflleyifl ve kararlar n n niteli i itibariyle TFF Tahkim Kurulundan oldukça etkilenmifl oldu- u görülmektedir. GSGM disiplin kurullar na baflvurular ücretsiz iken Tahkim Kuruluna baflvurular harca tabidir. Harç esasl bir unsur olup yarg lama faaliyetine devam için kofluldur. Uygulamada GSGM Tahkim Kurulu için yap lan elefltirilerden biri de K smet Erkiner (7) taraf ndan ileri sürülmektedir. Erkiner, Tahkim Kurulunun sportif branfllara göre daireler fleklinde uzmanlaflm fl bir sistemle yap lanmas gerekti ini ileri sürmektedir. Mesela top sporlar, güç sporlar, su sporlar vb. kategorilerle yap lanma kurulun verimli çal flmas n sa layaca n ileri sürmektedir. Erkiner, bugün her bir sporun uluslar aras üst federasyonun disiplin prosedür ve kurallar çok farkl oldu unu bunlar n hepsinin ayn daire üyelerince bilinmesi ve de iflikliklerinin de güncel olarak takibinin yap lmas n n oldukça zor oldu unu söyleyerek hakl bir tenkitte bulunmaktad r. (8) Di er bir tenkit de, GSGM disiplin kararlar n n uygulamac lar n araflt rmas na aç lmamas d r. (Erkiner) Bunun yap lmas halinde spor disiplin uygulamas nda önemli bir aya oluflturan -en az ndan bugün itibariyle- bir boyutun içtihadlar ve yorumlar n n tart fl lmas ve takibi de yap lm fl olacakt r. KISALTMALAR ASKK : Amatör Spor Klüpleri Konfederasyonu ASDCY : GSGM Amatör Spor Dallar Ceza Yönetmeli i Çerçeve Statü: GSGM : Gençlik Spor Genel Müdürlü ü Kanun : 3289 say l Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün Teflkilat ve Görevleri Hakk nda Kanun tarih ve 3289 Say l Kanun tarihli R.G. GS :Gençlik Spor GMC : Genel Müdürlük Ceza Kurulu YUK : dari Yarg lama Usulü Kanunu MCK : Merkez Ceza Kurulu MDK : Merkez Dan flma Kurulu TFF : Türkiye Futbol Federasyonu SHAUM : Kadir Has Üniversitesi Spor Hukuku Araflt rma ve Uygulama Merkezi (7) Av.K smet Erkiner, SHAUM Müdürü, CAS Üyesi (8) SHAUM Spor Hukuku Sertifika Program sunumlar. Kadir Has Üniversitesi-2006

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES

HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES HUKUK YARGISINDA TEMY Z SÜRES Doç. Dr. SEY THAN DEL DUMAN (*) I- Genel Bilgiler Bu çal flmada, temyiz süresi, hukuk yarg lamas bak m ndan ve bununla s n rl olarak ele al n p incelenecektir. Temyiz süresini

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s

STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU. Özel Say s STANBUL BAROSU DERG S SPOR HUKUKU Özel Say s MAYIS 2007 STANBUL BAROSU DERG S Yerel Süreli Yay n ki Ayda Bir Yay mlan r ÖZEL SAYI 3 Sahibi stanbul Barosu Ad na Baro Baflkan Av. Kâz m KOLCUO LU * Sorumlu

Detaylı

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES

VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES VARLIK YÖNET M fi RKETLER N N CEBR CRA YETK LER N N BANKACILIK KANUNU ÇERÇEVES NDE DE ERLEND R LMES Yrd. Doç. Dr. Güray ERDÖNMEZ* I- G R fi Bankac l k sektöründe yaflanan krizlerin en belirgin göstergelerinden

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler

BÖLÜM III. BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler BÖLÜM III BORSALARA KAYIT KAYIT S LME VE TESC L filemler 105 BORSALARA TESC L, KAYIT VE KAYIT S LME Bilindi i üzere 5590 say l Kanunun 37 inci maddesi, borsalara kay t mecburiyetinde olanlar, ayn Yasan

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

Vergi Hukukunda Süreler

Vergi Hukukunda Süreler 8 Vergi Hukukunda Süreler 139 Zaman kavram felsefecileri en çok meflgul eden kavramlardan biridir. Modern hayatta zamana karfl yar fl n en önemli stres kaynaklar ndan biri oldu u söylenir. Hukuk hayat

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU 6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterli in Tan m n yapabilecek, Noterli in Kuruluflu ve Yetki Çevresini aç klayabilecek Noterli in Hukuki Niteli ini anlatabilecek,

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas

Detaylı

7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE

7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE 7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE DEONTOLOJ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Eczac lar için önemli bir meslek kuruluflu olan Türk Eczac lar Birli i nin yap s ve ifllevleri hakk nda bilgi

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P

POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P POTE N PARAYA ÇEVR LMES YOLU LE LAMSIZ TAK P Fatma Burcu SAVAfi* G R fi potek 1, muayyeniyet prensibine uymak kofluluyla mevcut bulunan veya ileride do mas muhtemel ya da kesin olan bir alacak olmak üzere

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü Av. M. LAM H ÇEL K * Avukat, Türkiye Barolar Birli ince kabul olunan meslek dayan flma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad r (Meslek Kural m.11).

Detaylı

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI

DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI DEN ZLER M ZDE KILAVUZ ALMA ZORUNLULU UNA UYMAMANIN HUKUK VE CEZA SONUÇLARI YRD. DOÇ. DR. VURAL SEVEN (*) G R fi Ülkemizdeki çeflitli limanlarda k lavuz alma zorunlulu u bulunmaktad r. K lavuz ise, liman,

Detaylı

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı