TÜRK YE TEN S FEDERASYONU Teknik Kurul Çal ma Esaslar Talimat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK YE TEN S FEDERASYONU Teknik Kurul Çal ma Esaslar Talimat"

Transkript

1 TÜRK YE TEN S FEDERASYONU Teknik Kurul Çal ma Esaslar Talimat lk Yay n Tarihi De i iklik Tarihi Talimat Seri Numaras TekK_0901

2 1-AMAÇ TEKN K KURUL ÇALI MA USUL VE ESASLAR TAL MATI Madde 1- Bu Talimat n amac ; Teknik Kurulun olu umunu, görev ve yetkileriyle çal ma usul ve esaslar n düzenlemektir. 2-KAPSAM Madde 2- Bu Talimat, Türkiye Tenis Federasyonu yetkili organlar n, idari te kilat n, Federasyonun düzenledi i liglerde yer alan tüm spor kulüplerini ve spor elemanlar n kapsar. 3-DAYANAK Madde 3- Bu Talimat, 2578 say ile 17 Mart 2005 Per embe günü Resmi Gazete de yay mlanan Özerk Türkiye Tenis Federasyonu Ana Statüne dayan larak haz rlanm t r. 4-TANIMLAR Madde 4- Bu Talimatta geçen tan mlardan: Genel Müdürlük: Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünü, Federasyon: Türkiye Tenis Federasyonunu, Federasyon Ba kan : Türkiye Tenis Federasyonu Ba kan n, Yönetim Kurulu: Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulunu, Kurul Koordinatörü: Federasyon Ba kan taraf ndan Federasyonla Teknik Kurulun koordinasyonunu sa lamak, Kurulu temsil etmek ve çal malar n yönetmek üzere seçilen üyeyi l Müdürlü ü: Gençlik ve Spor l Müdürlü ünü, Spor Kulübü: Ulusal veya yerel Tenis organizasyonlar nda faaliyet gösteren Spor Kulübünü, Di er Kurullar: Türkiye Tenis Federasyonu bünyesinde yer alan kurul ve Federasyon Ba kan na ba l alt kurullar Milli Tak mlar: Tüm kategorilerdeki tenis Milli Tak mlar n, Ligler: 1. ve 2. Tenis liglerini, Sporcu: Türkiye Tenis Federasyonu faaliyetlerine kat lan kulüplerin tüm sporcular n, Antrenör: Antrenörlük sertifikas na sahip tüm Tenis antrenörlerini, ITF: Uluslararas Tenis Federasyonunu, TE: Avrupa Tenis Federasyonu nu, WC: Ulusalarasi turnuvalardaki kontenjanlar ifade eder. 5-KURULU VE ÜYE SAYISI Teknik Kurulu, en az 3. kademe antrenör belgesine sahip ve/veya spor geçmi inde Davis Cup veya Fed Cup Tak mlar nda en az 10 kez oynam, ve/veya üniversitelerin spor bilim dallar nda ö retim üyesi olan meslek mensuplar aras ndan, 1 Kurul Koordinatörü ile en az 4 asil üyeden olu ur ve Federasyon Ba kan n n önerisi üzerine Yönetim Kurulu karar ile kurulur. htiyaç duyulmas halinde Milli Tak mlar n antrenörleri ve E itim Kurulu Koordinatörü kurula davet edilirler. Kurul üyeleri, atanmalar ndaki usul izlenerek görevden al nabilir.

3 6-TEKN K KURUL ÜYELER NDE ARANACAK D ER ARTLAR 6.1.En az lise veya dengi okul mezunu olmak, (A Milli Tak m sporcular ile 3. kademe ve üzeri antrenör belgesine sahip olanlar hariç.) ya ndan büyük olmak, 6.3.Genel Müdürlük Ceza Kurulundan ve/veya Tenis Federasyonu Disiplin kurulundan bir defada alt aydan fazla süre ile ceza almam olmak, 6.4.Görev almas na mani kötü bir hali bulunmamak, 6.5.Temsil yetene ine sahip olmak, 6.6.Taksirli suçlar, a r hapis veya alt aydan fazla veyahut affa u ram olsalar bile devletin ahsiyetine kar i lenen suçlar ile zimmet, irtikap, rü vet, h rs zl k, doland r c l k, sahtecilik, inanc kötüye kullanma, doland r c l k iflas gibi yüz k zart c bir suçtan dolay hapis cezas ndan hükümlü bulunmamak. 7-ÇALI MA USUL VE ESASLARI 7.1. Teknik Kurulu kararlar tavsiye niteli indedir Teknik Kurulu toplant lar nda Kurulun görev, yetki ve sorumluluk alan içinde olan ve a a daki bölümde belirtilen konular de erlendirilir ve kararlar a a daki ekilde al n r. Federasyon Ba kan gerekli gördü ünde Teknik Kurulu toplant lar na kat l r Federasyon Ba kan kat ld toplant larda, Kurula ba kanl k yapar Teknik Kurulu görev alan na giren konularda görü me yapmak; çal malar n gözden geçirmek amac yla en az iki ayda bir kez toplan r. Toplant say s y lda Be den az olamaz. Her toplant da, bir sonraki toplant n n tarihi tespit edilir Kurul, Federasyon Ba kan n n veya kuruldan sorumlubteknik kuruldan sorumlu YK uyesinin talebi üzerine ola anüstü toplant ya ça r labilir Teknik Komitenin gündem maddesindeki konular görü ülürken toplant ya kat lan bütün üyelerin görü ü al nd ktan sonra oy çoklu u ile karara ba lan r Üyeli in Dü mesi; Mazeretsiz olarak 3, her ne sebeple olursa olsun y lda 4 ola an kurul toplant s na kat lmayan üyenin üyeli i dü er. Üyeli i bu ekilde dü en üye, Teknik Kurulun görevi suresince bir daha Teknik Kurul üyeli ine atanamaz Kurul Koordinatörünün istedi i teknik çal may yapmayan üyenin üyeli i dü er. Üyeli i bu ekilde dü en üye, 2 y l süreyle Teknik Kurulu üyeli ine atanamaz Üyeli i dü en üyenin yerine Teknik Kurul Koordinatörünün uygun gördü ü yedek üyelerden biri Yönetim Kurulu onay ile Teknik Kurula davet edilir Çal ma ve Toplant lar n Kaydedilmesi Teknik Kurulu, Federasyon taraf ndan istenen teknik çal malar kendisine verilen süre içinde tamamlayarak rapor hâlinde Federasyona sunar Teknik Kurulundan istenen teknik çal malar n Kurul üyelerine da t m n Kurul Koordinatörü yapar Teknik Kurulu, kararlar n Teknik Kurulu Karar Defterine yazarak imza alt na al r Teknik Kurulu, kararlar n her toplant y takip eden 1 hafta içinde periyodik, Karar Defterini ise istendi inde Federasyon Ba kan na iletir Karar Defterinin tutulmas ve düzeninden Teknik Kurul Koordinatörünün belirleyece i üye sorumludur Teknik Kurulu, ihtiyaç duydu u ekipman, kitap, kaset, CD, bilgi ve belgeler için Federasyona gerekçeli bir yaz ile ba vurur. Uygun bulunan ihtiyaçlar zaman içinde Federasyon sekretaryas taraf ndan tedarik edilerek Teknik Kurula iletilir.

4 Teknik Kurul, Federasyon Ba kan n n onay ile çal malar n daha dinamik yürütmek amac yla görev tan mlar aç k yap lm alt komisyonlar olu turabilir. 8- TEKN K KURUL KOORD NATÖRÜNÜN GÖREVLER Teknik Kurul Koordinatörünün görevi, Teknik kurulun bütün çal malar n bu Talimata uygun olarak ve Yönetim Kurulunun belirleyece i ilkeler içinde yapmak ve Federasyon Yönet im Kuruluna sunmak üzer e a a da belirtilen konularda tavsiye kararlar olu turmakt r. 8.1 Milli Tak m müsabakalar öncesinde seçme ve performans de erlendirme kamplar na kat lacak sporcular yas grubu sorumlu antrenorleriyle birlikte belirlemek ve federasyon yönetim kurulunun onay na sunmak. 8.2 Milli Tak mlar m z uluslararas ba ar ya ta yacak antrenör profillerini belirlemeye yönelik çal malar yapmak; milli tak m antrenörlerinin nitelik ve görevlerini tan mlamak, 8.3 Milli Tak m antrenörlerinin antrenman ve kamp sistemlerini inceleyerek gerekli düzenlemelerin yap lmas için raporlar haz rlamak, 8.4 Milli Tak m müsabakalar öncesinde yap lan seçme ve performans de erlendirme kamplar na kat lan sporcular hakk nda de erlendirme raporlar n Federasyon Yönetim Kurulunun onay na sunmak. 8.5 Milli Tak m antrenman planlamalar n inceleyerek antrenman bilimi esaslar aç s ndan de erlendiren raporlar haz rlamak, 8.6 Milli tak mda ülkemizi temsil edecek sporcular n seçilme kriterlerini belirleyerek federasyon yönetim kurulunun onay na sunar. 8.7 Haz rlanan sonuç de erlendirme raporuna di er Milli Tak mlarla Türk Milli Tak m n n teknik bir kar la t rmas n ekleyerek ülke Tenisi ile di er ülkelerin Tenisi aras ndaki farklar tespit etmek; bu fark aleyhteyse kapat lmas yönünde projeler geli tirmek, 8.8 Milli tak mlar n altyap s n n geli mesi, güçlenmesi ve A Milli Tak mlara iyi yeti mi sporcular verebilmesi için 10 yas ve alti, 12, 14, 16, 18 Ya Millî Tak m antrenman sistemleri, kamp periyodlamalar, hedef turnuva takvimleri önermek, 8.9 Teknik konularda Federasyon Yönetim Kurulunu düzenli olarak bilgilendirmek Milli Tak m antrenör ve sporcular n n E itim faaliyetlerinin organizasyonlar ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü, Üniversiteler, Spor Kulüpleri, Antrenör Derne i vb sivil toplum örgütleri ile i birli i yapmak Milli Tak mlar n elde etti i geçmi ba ar lar n devaml l n sa layacak ve geli en, de i en sistemleri takip edip yay mlayarak ça a uygun yap lanma ve antrenman sistemati i planlamak, 8.12 E itim Kuruluyla i birli i yapmak; E itim Kurulunun Tenisi yayg nla t rma çal malar na yard mc olmak, 8.13 Tüm Milli Tak mlar n oyuncu kadrolar n incelemek; Kurulda, herhangi bir kategoride herhangi bir Milli Tak ma ça r lan oyunculardan daha iyisinin/iyilerinin d ar da kalm oldu u kanaati hakimse durumu derhâl yaz ile sorumlu antrenöre ve Federasyona bildirmek, 8.14 Hedeflenen ba ar ya eri me yolunda Milli Tak mlara teknik destek sa lamak; Milli Tak m antrenörlerinin ihtiyaç duydu u teknik bilgiyi, donan m ve istihbarat vermek; bilgiye ula ma organizasyonu yapmak, 8.15 Antrenör ve Tenis l Temsilcilerinin çal malar n takip ederek Yönetim Kuruluna görü bildirmek Merkez Hakem Kurulu ile i birli i yapmak, dünyadaki ve Türkiye deki oyun anlay farkl l klar n tespit etmek, buna ba l olarak ortak e itim çal malar yapmak.

5 8.17 Kulüp antrenörleri ile ortak bir anlay çerçevesinde i birli i yapmak, Milli Tak m n amaçlar do rultusunda gerekli deste in verilmesini sa lamak Yurt içi/yurt d Tenis akademileri ile ili kileri sa lamak, raporlar takip etmek, gerekli durumlarda sporcular n Tenis akademilerinde düzenli çal malar n organize etmek, 8.19 Teknik kurul ve ya grubu milli tak m sorumlular n n görev da l m n ve sorumluluklar n haz rlamak, takip etmek, yönetmek, 9. TEKNIK KURULUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 9.1 Türkiye ampiyonalar n n davet listelerini haz rlamak, 9.2 Görevli oldu u Milli tak mlar kamplarda ve belirlenen tarihlerde çal t rmak, 9.3 TTF nun etkinlik plan n n ve talimatnamelerin olu turulmas ; bu konular ile ilgili öneri ve görü leri haz rlamak, 9.4 Ya grubu milli tak mlar n n ulusal/uluslararas turnuva ve kamp programlar n n haz rlanmas ; sporcular n milli tak mlar öncesi ve sonras performans takibi, Y ll k Performans Tenisinin geli imi ile ilgili Master Plan için çal malara kat lmak, öneri ve görü bildirmek, 9.6 Ya gruplar ile ilgili tüm teknik mevzuat haz rlamak, uygulamak (turnuvalar, kamplar) ileriye dönük bilgi sa lamak, 9.7 TTF Teknik Kurul Koordinatörüne bilgi ak n sa lamak ve yard mc olmak, 9.8 Sporcular n kulüpleriyle bilgi al veri inde bulunup, bilgileri düzenli olarak raporlama, 9.9 Teknik kurul ile tüm çal malar i birlikçi bir ekilde payla mak ve verilen görevleri yerine getirmek, 9.10 Çal t ya grubu ile ilgili tüm uluslararas kurallar ö renmek, 9.11 Sporcular n tüm bilgilerinin içinde bulundu u Sporcu Bilgi Dosyas n haz rlanmas, 9.12 Teknik Kurul, Türk Tenis tarihine k tutacak Tenis Müzesi ve Kütüphane çal mas için gerekli ara t rma ve çal malar yapar Haz rlanan planlar do rultusunda sporcular n geli mesi için e itim çal malar n yapmak Türk tenis felsefesini olu turmak üzere E itim Kurulu ile belirli aral klar ile toplant lar düzenlemek Milli tak m kamp ve müsabakalar sonras nda; yap lan antrenmanlar, uygulanan maç stratejileri ve teknik heyet davran lar na ili kin kapsaml teknik raporlar haz rlamak, 9.16 Milli tak m müsabaka, turnuva ve/veya ampiyonalar sonras nda detayl ve gerekçeli sonuç de erlendirme raporlar haz rlamak, 9.17 Milli Tak mlarla ilgili olumlu olumsuz her türlü geli menin özet raporlar n haz rlamak, 9.18 Ligler ve liglerin oyuncu antrenör kalitesini yükseltmeye yönelik öneriler getirmek, projeler geli tirmek, seminerler planlamak, 9.19 E itim Kurulunun koordinasyonunda; Tenisin kulüp altyap lar nda ve okullarda yayg nla mas için öneriler getirmek, projeler üretmek ve bunlar n hayata geçmesi için E itim Kurulu taraf ndan belirlenmi görevlilerin ihtiyaç duydu u teknik deste i sa lamak, 9.20 Milli Tak mlara Federasyonun k sa, orta ve uzun vadeli hedeflerine uyan özel müsabaka ve turnuvalar önermek, 9.21 Milli Tak m sonuç ve istatistik ar ivi olu turmak, 9.22 Kaynak tarayarak bilimsel Tenis literatürü geli tirmek,

6 9.23 TTF ad na Federasyon WC (kontenjanlar n n) sporcular için kullan lmas ve/veya de i tirilmesi. 10-D ER HÜKÜMLER TAL MATTA YER ALMAYAN HUSUSLAR Bu Talimatta yer almayan hususlarla ilgili karar; mevcut yasa, Çerçeve Statü, Ana Statü ve talimatlar do rultusunda al n r. 11-YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA Bu Talimat n yay mlanmas ile birlikte, Federasyonun daha önce yay mlad talimat ve eklerinde yer alan bu talimata ayk r hükümler yürürlükten kald r lm say l r. 12-YÜRÜRLÜK Bu Talimat, Türkiye Tenis Federasyonunun resmi internet sitesinde ( ) ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ünün resmi internet sitesinde ( ) yay nland tarih itibari ile yürürlü e girer. 13- YÜRÜTME Bu talimat hükümlerini Türkiye Tenis Federasyonu yürütür. 14- KAPANI Bu talimat 6 sayfa ve 14 maddeden olu maktad r.

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TYF TEKNİK KURUL TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Teknik Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle çalışma usûl ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu,

d) Yönetim Kurulu: Türkiye Yüzme Federasyonu Yönetim Kurulunu, TYF AÇIK SU (OPEN WATER) TEKNĠK KURUL TALĠMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Açık Su Yüzme (Open Water) Teknik Kurulunun oluģumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü

T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü T.C. YEN EH R KAYMAKAMLI I lçe Milli E itim Müdürlü ü 2012-2013 1 Kurumlar n ba ar olabilmeleri öncelikle her çal an gerçekten ba ar olabilece i, bilgi, beceri ve yeteneklerini gösterebilece i do ru alanlarda

Detaylı

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I

YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I YÜKSEKÖ RET M KANUNU TASLA I NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Temel ilkeler ve Tan mlar MADDE 1- Amaç ve kapsam MADDE 2- Temel ilkeler MADDE 3- Tan mlar NC BÖLÜM Türkiye Yüksekö retim Kurulu MADDE 4- Türkiye Yüksekö

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE HOKEY FEDERASYONU FİNANS VE SPONSORLUK TALİMATI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu Talimatın amacı; Türkiye Hokey Federasyonu Finans ve Sponsorluk Kurulunun oluşumunu, görev ve yetkileriyle

Detaylı

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER. NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar RET M ÜYES YET RME PROGRAMINA N ESAS VE USULLER NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Esas ve Usullerin amac, Yüksekö retim Kurulu Ba kanl n n koordinasyonunda, Ö retim Üyesi Yeti

Detaylı

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam

Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES ET K LKELER VE ET K KURULU HAKKINDA YÖNERGE NC BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tan mlar, Kapsam Amaç Madde 1: Bu Yönergenin amac Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi nde (ÇOMÜ) etik

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010

lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 KARADEN Z TEKN K ÜN VERS TES SANSÜSTÜ E M-Ö RET M YÖNETMEL lk Yay mland RESM GAZETE: 10 A ustos 1997 / 23076, s. 13-29 SON GÜNCELLEME: 02 A ustos 2010 TEDAVÜL NO: 11 Trabzon 2010 Amaç Karadeniz Teknik

Detaylı

KONTROL ORTAMI KOS 1 KOS 1.1 Etik De erler ve Dürüstlük: Personel davran lar n belirleyen kurallar n personel taraf ndan bilinmesi sa lanmal d r. ç kontrol sistemi ve i leyi i yönetici ve personel taraf

Detaylı

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE

KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE NC BÖLÜM KURULU, KURUCULAR, UNVAN, AMAÇ, FAAL YETLER, MERKEZ, SÜRE KURULU Madde 1 Bankac k Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Yat m Bankac yapmak üzere Bakanlar Kurulu nun 28/06/1998

Detaylı

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar

On Mali Kontrol lemleri Yönergesi. Dayanak ve Tan mlar ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES On Mali Kontrol lemleri Yönergesi NC BOLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönergenin amac, Üniversitemiz harcama birimleri ve Strateji Geli

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K

AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K AYAKTA TE H S VE TEDAV YAPILAN ÖZEL SA LIK KURULU LARI HAKKINDA YÖNETMEL K B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeli in amac ; kaynak israf ve at l kapasiteye yol aç lmaks

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADALET BAKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 2 İstiklal, istikbal, hürriyet her şey adaletle kaimdir. 3 4 Atatürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (15 Aralık 1930) Hükümet, memlekette

Detaylı

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaac l k A.fi. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu 2004 Sayfa 52 1. Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Beyan Hürriyet Sermaye Piyasas Kurulu (SPK) taraf ndan Temmuz 2003 te yay nlanan Sermaye Piyasas Kurulu Kurumsal Yönetim lkeleri ( lkeler) ne uyum sa lama yönünde

Detaylı

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53

Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 Av.Abdullah HIZAL air E ref Blv. No:22 Karaahmeto lu Merkezi Kat 1/112 Montrö- ZM R Tel & Fax: 0232 425 02 21 425 42 72 Gsm: 0532 799 39 53 pta ve Di Hekimli inde Uzmanl k E itimi Yönetmeli i 18.07.2009

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar

Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar (10/01/2013 tarih ve 28524 say Resmi Gazete de yay mlanm r.) Gümrük ve Ticaret Bakanl ndan: GÜMRÜK LEMLER N KOLAYLA TIRILMASI YÖNETMEL Amaç ve kapsam NC K TAP Genel Hükümler NC KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

Ç NDEK LER Sunu Buca Belediye Ba kan ve Belediye Meclis Üyeleri Buca Belediyesi Ba kan Yard mc lar ve Birim Müdürleri I- GENEL B LG LER 1 A-M SYON V ZYON VE 3 DE ERLER B-YETK GÖREV VE 3 SORUMLULUKLAR C-

Detaylı

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57

stanbul, 02.07.2012 DUYURU NO:2012/57 stanbul, 02.07.2012 6327 Say l Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yat r m Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De i iklik Yap lmas na Dair Kanun Yay mland DUYURU NO:2012/57 29.06.2012

Detaylı

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU

2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013YILI SAYI TAY DENET M RAPORU ustos 2014 ÇER K I) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI DÜZENL K DENET RAPORU 1 II) YILDIZ TEKN K ÜN VERS TES 2013 YILI PERFORMANS DENET RAPORU

Detaylı