YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi"

Transkript

1 turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 108 YAZI: DR. CENK YALTIRAK FOTO RAFLAR: MURAT TÜREM fi zmit Körfezi ndeki TÜPRAfi rafinerisinin 115 metre boyundaki bacas 17 A ustos depreminde devrildi ve ç kan yang n ancak dört gün sonra söndürülebildi. Marmara Bölgesi, gezegenimizde depremlerin tarihi hakk nda en eski kay tlar n bulundu u bölgeler aras nda yer al yor. Mitolojiye göre denizler tanr s Poseidon, Gökçeada n n derin deniz yarlar nda efli Amphitrite ile e lenir, Gökçeada ile Bozcaada aras nda atlar n dinlendirirdi. Poseidon k zd nda Semadirek Adas eteklerinde koflturan atlar, büyük bir h zla Saros Körfezi ni geçer, Gökçeada y aflt ktan sonra Troya y sarsard. Poseidon un atlar, olas l kla, depremlerin yeryüzünde ilerleyen yüzey dalgalar n n homurtusunu anlat yor. Efsanenin ortaya ç kt zamandan beri, Poseidon un atlar Do u Akdeniz ve Ege çevresindeki kentleri yerle bir ediyor. Bu söylencenin geçti i yer, Semadirek Adas ile Gökçeada aras nda, Saros Körfezi nin en derin yerinde aktif olan Kuzey Anadolu Fay n n geçti i yere karfl l k geliyor. San Andreas Fay yla benzer özellikler sergileyen Kuzey Anadolu Fay, Türkiye nin kuzeyini neredeyse do udan bat ya kesen do rultu at ml bir fay. Uzunlu u 1200 km. yi aflan dev fay hatt, iki yerkabu u parças - n kuzeyinde devasa Avrasya levhas ile güneyinde küçük Anadolu levhas n birbirinden ay r yor. Anadolu levhas y lda yaklafl k 2,5 cm. h zla bat ya gidiyor. Fay n kilitlenen yerlerinde gerilim birikiyor; fay n k r lmas yla gerilim bir anda boflald nda büyük depremler oluyor. Son 1500 y lda Marmara Bölgesi nde, birden fazla tarihsel kaynakta kaydedilmifl 97 depremden 32 si, Marmara Denizi sahillerinde uzanan yerleflimlerde y k ma yol açt. Tarihin en eski ve süreklilik gösteren kentlerinden stanbul da defalarca bundan nasibini al- deprem 109

2 turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 110 d : Tarihinde, farkl ölçeklerde hasarlara neden olmufl 15 deprem bulunuyor. stanbul, yeryüzünün hâlâ yaflayan en eski deprem tan kentlerinden biri. Ve Marmara n n deprem tarihini merak edenler için her yerde birçok gizi bar nd r yor. Kentteki tap nak ve surlar n tarihçesi geçmifl depremlere fl k tutuyor. Baz tarihsel kay tlarda stanbul surlar n aflan deniz dalgalar ndan söz ediliyor. S 537 de mparator Iustinianos un infla ettirdi i Ayasofya da, depremlerin yol açt çeflitli hasarlar var. Ana kubbesinde en önemli k smî hasarlar n S 557, 989 ve 1509 y llar nda olufltu u biliniyor. Kamuoyu ise faylar n ölümcül riskini, Kuzey Anadolu Fay n n (KAF) yol açt, büyüklü ü 7 üzerindeki depremlerle tan d : 27 Aral k 1939 Erzincan, 20 Aral k 1942 Niksar, 26 Kas m 1943 Ladik, 1 fiubat 1944 Bolu Gerede, 22 Haziran 1967 Mudurnu... Uzmanlar n 1997 de yay mlad klar bir çal flma, KAF boyunca her büyük depremin bir sonraki depremin olma riskini art rd n gösterdi. Kuzey Anadolu daki fay parçalar do udan bat ya do ru devrilen domino tafllar gibi k r l yordu. Ve Dünya üzerinde hiçbir deprem göçü, aras nda KAF üzerindeki kadar düzenli bir s ra izlememiflti. Bu çal flman n yay mlanmas ndan sonra, merkez üssü Gölcük olan bir deprem olaca beklentisi olufltu. Art k, KAF n Marmara Bölgesi nde harekete geçmeye haz r oldu u anlafl lm flt... O zamana kadar stanbul için y k c bir depremin en yak n an s 1894 te yaflananlard ise Marmara Bölgesi nde yaflayanlar n deprem gerçe i ile yüzleflmesinin belki de milad oldu. Deprem, daha önce do udaki illerin sorunuydu. Büyük bir deprem belle i olmas gereken stanbullular merakl lar hariç 17 A ustos depremine dek KAF n yapabileceklerini bilmiyordu. Oysa Türk ve yabanc uzmanlar 1993 ten beri, Marmara Denizi nde deprem riskini anlamak için deniz araflt rmalar n sürdürüyordu; çeflitli projeler kapsam nda birçok araflt rma gemisi (Çubuklu, Koca Piri Reis, MTA Sismik 1, Arar) veri topluyordu den sonra Marmara Denizi nde yap lm fl TÜB TAK önderli indeki çal flmalar n ön sonuçlar 1999 da yay mlanmaya bafllam flt ki 7,4 büyüklü ündeki 17 A ustos Gölcük depremi gerçekleflti. Kimilerine göre bu deprem, 20. yüzy l n en büyük felaketiydi. Bundan sonraki deprem nerede olacak? Neresi y k lacak? sorular ülkenin gündemine oturdu unda, Marmara da araflt rma yapan uzmanlar bu sorulara yan t ar yordu. Medya ve halk, sorulara cevap olarak verilen ön yorumlar gerçekmifl gibi tart flmaya bafllad. Oysa, Marmara Denizi taban ndaki faylar, 1999 da deniz dibini inceleme teknolojileri ilehenüz yeni araflt r l yordu. Yap lan fay haritalar kesinleflmemifl ve üzerinde ayr nt l çal flmalar yap lacak süreci geçirmemiflti. 4 6 Kas m 1999 da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ndeki Aktif Tektonik Çal flma Grubu bilimsel toplant s nda uzmanlar, 17 A ustos 1999 depremine dair ilk do rudan gözlemlerini tart flt. Bu toplant da, tart flmac lar n, bundan sonra KAF n Düzce Bolu aras ndaki bölümünde bir k r lma olaca yönündeki tahminleri yaln zca alt gün sonra gerçek oldu: 12 Kas m 1999 daki Düzce depreminden sonra gözler art k KAF n Marmara Denizi nin derinliklerinde kalan k sm na çevrilmiflti. Yerbilimciler için yeniden demir alma zaman yd... Denizde, karadaki gibi, fay boyunca hendekler açma, GPS ölçümlerini uzaydan izleme ya da fay boyunca yürüyüp yüzey k r klar n görme flanslar yok; farkl yöntemlere baflvuruluyor. Deniz taban na ses dalgalar gönderiliyor ve ses dalgalar n n geri dönüfl zaman ndaki gecikmelere göre deniz taban haritalar haz rlan yor. Son- 17 A ustos depreminin ard ndan, yabanc ülkelerden gelen uzmanlar n da kat ld kurtarma çal flmalar nda özel e itimli köpekler enkaz alt nda kalanlar bulmaya çal flt. Gölcük te a r hasarl binalar bilirkifli raporuyla y k ld (altta, solda). Bu binadan (üstte) kurtulan olmad. dajlarla deniz taban ndan numuneler al n yor ya da denizalt larla do rudan gözlem yap l yor depreminin ard ndan, Türkiye deki üniversiteler, TÜB TAK, Seyir Hidrografi ve Oflinografi Dairesi ile Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Marmara Denizi nde yap lacak araflt rmalar için ellerindeki tüm olanaklar seferber etti. lk kez multi beam sonar ile Çubuklu gemisi taraf ndan toplanan verilerle, do- udan bat ya dar bir hat boyunca Marmara deniz taban n n batimetri haritas yap ld. Arar gemisi s sismikle, MTA Sismik 1 orta derin sismik çal flmas yla, zmit Körfezi nde 1999 depremi k r n n izini sürdü. Derken, TÜB TAK MAM koordinatörlü ünde, CNRS IPGP ve CNRS-ENS (Fransa), Columbia Üniversitesi LAMONT (ABD), IGM ( talya) ve Tokyo Üniversitesi ile uluslararas uzmanlar da araflt rma için Marmara Denizi ne geldi. Frans z araflt rma gemisi Le Suriot, 12 Eylül 19 Ekim 2000 de, deniz taban n n 100 metreden derin kesimlerinin çok ayr nt l batimetri haritas için gereken verileri toplad. Sonra bu çal flman n sonuçlar Atlas olarak yay mland. talyan araflt rma gemileri Odin Finder ile Urania, 27 Ekim 4 Kas m 2000 tarihlerinde Marmara da araflt rmalar n sürdürdü. zmit Körfezi nde bu veriler toplan rken, deniz dibinden sondajlarla al nan örneklerle, depremlerin harekete geçirdi i deniz alt ndaki heyelanlarla oluflmufl çökellere bak larak, deprem tarihleri saptanmaya çal fl ld. 10 A ustos 7 Eylül 2001 tarihlerinde Siesmarmara projesi kapsam nda gelen Le Nadir gemisi, Marmara taban nda KAF n k r lma derinli ine yak n yerlerde haritalanabilmesi için veriler toplad. Bu s rada, MTA Sismik 1 gemisinin Marmara deniz taban na yerlefltirdi i OBS denilen 37 sismometre ile mikrodepremlerin etkinli i gözlenmeye bafllam flt. Frans z araflt rma gemisi Marion Dufrense 2001 de Marmara da deniz taban ndan 50 metre derine inen sondajlar yapt. Le Atalante, 15 Eylül 11 Ekim 2002 Marmara seferinde, insans z denizalt Victor ile deniz taban nda fay yüzeyini araflt rd. Bu süreçte toplanan veriler bilimsel deprem 111

3 turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 112 Depremin ard ndaki yaflamlar... Ebru Gel ve depremin yafland y l 2 yafl nda olan kuzeni Deren (önde oturanlar) ile Erdi Gel (arkada, solda), Gölcük depreminden yara almadan kurtulabildi. Gel ailesi, enkaz alt ndan babas yla sa ç kar lan ancak sa aya ndan yaralanan Sezer in (üstte) bak m n da üstlendi.

4 turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 11:59 AM Page 114 KARADEN Z yay nlara dönüflürken, Marmara n n s rlar azalaca na art yordu. Karada ise bu çal flmalarla eflzamanl olarak, 7 A ustos 1912 (aletsel büyüklü ü 7,3) depreminin yaratt k r k üzerinde sürdürülen çal flmalar, 1354, 1659 ve 1912 depremlerinin Ganos fay KAF n Saros Körfezi yle Marmara Denizi aras ndaki parças üzerindeki at mlarla çak flt - n gösterdi. stanbul da büyük y k mlara yol açm fl olan 1509 ve 1766 depremleri san ld gibi Ganos Fay üzerinde olmam flt. Marmara taban nda, uzun ve tek parçal bir k r lma m olacak? Yoksa Marmara taban ndaki faylar parçal olarak m k r lacak? Baz haritalarda faylar n k sa oldu u yaklafl m ile k r lman n tek parçal olabilece i sav çürütülmeye çal fl ld. Oysa k sa faylar n da büyük depremler üretebilece i gibi bir yaklafl m da var. Örne in, 7,2 büyüklü ündeki 12 Kas m 1999 depremi 45 kilometrelik bir fay n k r lmas yla gerçekleflmiflti depremi öncesinde Marmara Bölgesi ne dair ilk uluslararas ölçekte yap lan araflt rman n sonucu 1976 da yay mlanm flt a dek geçen 23 y lda, Marmara üzerine yay nlanan makale Gaziköy MARMARA NIN DEN Z TABANI Marmara Denizi taban n n üç boyutlu yap s n gösteren bu haritada mavi alanlar en derin bölgeleri gösteriyor. 114 nat onal geograph c nisan 2006 K stanbul Bo az Metre say s 26 idi. Depremden sonra ise Marmara Denizi ve çevresine dair, dünyaca ünlü bilimsel dergilerde yay mlanan makale say s 130 u aflt. Bu bir bilgi devrimi say labilir! Söz konusu bilimsel araflt rmalar yaln zca deniz çal flmalar n kapsam yor; tarihsel depremlerin yerleri, hasar alanlar, karadaki faylar n üzerine geçmifl depremlerin tarihlendirilmesi de yap ld depremleri öncesi ve sonras ölçülen baz olgulara dayan larak depremlerin önceden bi- 0 mi linip bilinemeyece i konusu da tart fl ld. Depre- 0 km 30 min ard ndan karada oluflan de iflimin uydu teknolojileriyle say sal ölçümü yap ld. Farkl fay modellerini esas alarak KAF boyunca bat ya göç eden depremlerin, Marmara daki faylar üzerinde gerilimi nas l art rd na ve depremle harekete geçmifl büyük heyelanlar n neden oldu u tsunamilere dair modeller oluflturuldu... De iflmeyen bir gerçek var: Tokyo, San Francisco gibi stanbul da büyük depremini bekliyor. Ve bu depremin Marmara sahillerinde yaflayan herkesi etkileyece i çok aç k. 10 milyonu aflan nüfusuyla stanbul, 25 milyonu aflan nüfusuyla Marmara Bölgesi nde ülke ekonomisinin neredeyse kalbi say lan bölgede depremde neler olaca n bilmek için sürdürülecek çal flmalar eflgüdümlü olmal. En az ndan, yerbilimcilerin ortaya koydu u çal flma temposu ve ürettikleri, flimdilik tünelin ucunda bir fl k gösterebilecek kadar. Halen Marmara Denizi k y lar nda kimyasal madde içeren büyük depolar, at k alanlar, fay denetiminde geliflmifl k y ovalar nda bulunuyor. stanbul da yap lm fl 1995 tarihli bir çal flmaya göre, yap sto unun neredeyse yüzde 72 si mühendislik hizmeti almam fl, oturanlar n yapt veya yapt rd binalardan olufluyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi nin Japon uzmanlara yapt rd hasar senaryosunda, zemin özellikleri esas al n yor ama binalar n depremde nas l davranaca konusunda bir veri taban bulunmuyor. Göçü h zland racak yat r mlar ve köprü projeleri sürerken stanbul da 18 milyon insan n yaflayaca tahmin ediliyor. Marmara Bölgesi nde, hâlâ depremde s v laflma olas l yüksek ovalarda (gözenekli zeminin içindeki suyun deprem dalgas yla birlikte zeminde oluflturdu u de ifliklikler), sanayi kurulufllar, santraller ve fabrikalar yap l yor depremiyle ikiye bölünen Yalova Hersekzade Camii nin hemen bat s nda, fay denetimli k y ovalar nda yap m planlanan tersaneler, binlerce HAR TA: EM N DEM RBA ; KAYNAK: LE PICHON X., fiengör A.M.C., DEM RBA E. VD. 2001, MARINE ATLAS OF THE SEA OF MARMARA Continuous faiult Land, sea fault 30 Avc lar EGE DEN Z 0 km 200 TRAKYA FAY ZONU TRAKYA FAY ZONU 7,3 A ustos 1912 MARMARA S STEM S STEM GRABEN EGE zmit G olc uk Yalova KÜTAHYA FAYI KÜTAHYA FAYI BURDUR BURDUR FETH YE FETH YE FAY FAY ZONU ZONU AKDEN Z Düzce Adapazar Marmara Denizi Gaziköy 7,4 A ustos 1999 KARADEN Z stanbul FAYI FAYI ESK fieh R 6, , Gölcük Yalova K KUZEY ANADOLU FAYI SULTANDA I SULTANDA I FAYI insan n bölgeye yerleflmesine neden olacak. 10 Eylül 1509 depreminde stanbul nüfusunun yüzde 5 i yaflam n yitirmiflti. Kal nl 5 metreyi bulan surlar devrilmifl, 49 kule, irili ufakl 109 cami y k lm flt. Daha önce bir deprem sonucu y k ld bilinen bir kilisenin y k nt lar üzerine yap lm fl olan ilk Fatih Camii a r hasar alm flt. Rumeli Hisar n n Afliyan kulesinin bir parças denize yuvarlanm flt. II. Bayezid 1510 da depremin yaralar - n sarmak için 66 bin iflçi, 3 bin usta, 50 bin kalfa ile stanbul u yeniden yapma karar alm fl, depreme dayan kl olmas için yeni evlerin ahflap yap lmas n sa lam flt. Aradan 496 y l geçti. Marmara Denizi nde, S 489 danbu yana yaflanan 32 y k c depremden nas l bir fay geometrisinin sorumlu oldu u hâlâ tart fl l - yor. Bugün bilim insanlar aras nda, stanbul u vuracak depremin büyüklü ü konusunda tam bir uzlaflma yok. Farkl uzmanlar n Marmara da bekledikleri depreme verdikleri büyüklük de erleri 7 ile 7,7 aras nda de ifliyor. 7,2 Kas m , , , Bolu Kaynafll Kavakb çk Cevizlik ECEM fi FAYI ECEM fi FAYI ORTA ANADOLU FAYI ORTA ANADOLU FAYI FAYI DO U ANADOLU FAYI FAYI ÖLÜDEN Z Olas l k çal flmalar na göre, önümüzdeki 30 y lda, Marmara da büyüklü ü 7,4 ün üzerinde bir depremin herhangi bir günde olma olas l yüzde aras nda. Cevaplanmas gereken as l soru ise, deprem oldu unda haz rl ks z yakalanman n bedelinin ne olaca. Marmara, haz rl klar n depremin beklenen en yüksek de erine göre yapmal. Poseidon un atlar her an yeniden gelebilir ve bu kez nereden geleceklerini biliyoruz. 6, TÜRK YE Büyüklü ü 6,5 ve daha fazla olan depremler ( ) 6,5 büyüklü ünde 7 büyüklü ünde 7,5 büyüklü ünde 7, BÜYÜKLÜK DEPREM KUZEY ANADOLU FAY HATTI 6, , , , ARTAN GER L M BÖLGES EN HAREKETL FAY Türkiye de son yüzy l n en büyük depremleri Kuzey Anadolu Fay Hatt (KAF) üzerinde gerçekleflti. Dünya üzerindeki hiçbir deprem göçü, aras nda KAF üzerinde oldu u kadar düzenli bir s ra izlemedi. HAR TA (EN ÜSTTE): TUNCAY TAYMAZ, SEDA YOLSAL ( TÜ); DEPREMLER Ç N KAYNAK: USGS NECIC ve KOERI. HAR TA (ÜSTTE): KUZEY ANADOLU FAYI Ç N KAYNAK: F.fiARO LU, Ö.EMRE,.KUfiÇU; KETIN, 1969; NG MAPS; Ç Z M: ROB WOOD

5 turkiyedepremx1.qxd 4/3/06 12:00 PM Page 116 stanbul ne kadar haz rl kl? stanbul üzerine yap lan 1995 tarihli bir çal flma, kent yap sto unun hemen hemen yüzde 72 sinin mühendislik hizmeti al nmam fl binalardan olufltu unu ortaya koydu. Yönetmeli e uygun olarak yap lanlar bir yana b rak ld nda, as l sorun, içinde oturanlar n yapt ya da yapt rd binalar n olas depremi nas l karfl layaca nda dü ümleniyor... j AL T REL

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA

Alaçat da Yaflam. BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R 18 DOSYA 18 Alaçat da Yaflam BU YAZIDA TAR H GELENEKSEL B R KASABA YERLEfi M OLAN ALAÇATI NIN MEDYAT K OLMA SÜREC VE NEDENLER RDELENMEKTED R Nimet Özgönül ÜSTTE Alaçat geleneksel dokusundan bir örnek FOTO RAF Ahmet

Detaylı

abcd temel afet bilinci el kitab

abcd temel afet bilinci el kitab abcd temel afet bilinci el kitab ABCD Temel Afet Bilinci El Kitab haz rlayanlar: Marla Petal, MSW. Zeynep Türkmen dan flman: Prof. Dr. Ahmet Mete Ifl kara kaynaklar: City of Los Angeles Fire Department

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli

iklim kontrolü do ay taklit etmek yeterli do ay taklit etmek yeterli iklim kontrolü klim son derece karmafl k bir sistem. Son derece güçlü de. Çeliflkili. Ve de Hassas... klimi yöneten atmosfer, gücünü Günefl in sa lad muazzam enerjiden al yor.

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti...

GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE DERG N ZLE B RL KTE. e-postan z Var!.. Hücrede Mayoz Bölünme... Bulan k Bina... Mimari Ahflap Oyun Seti... ARALIK 2007 S A Y I 4 8 1 3,5 YTL DERG N ZLE B RL KTE GÖKYÜZÜNDEK TEHL KE 212110 2007/12 Organ Nakli... Atletik Performans... Çernobil in Sa l m za Etkisi... Einstein stanbul da... lkö retime Y ld z Tak

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* *

BEYO LU ÜZER NE. ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * BEYO LU ÜZER NE ZEYNEP MEREY ENL L * LE SÖYLEfi EFE KORKUT KURT* * EFE KORKUT KURT: Beyo lu Bölgesi yüzy llard r stanbul un en dinamik, hareketli ve sürekli de iflim geçirmifl bir bölgesi. Son 100-150

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için...

Ya Y fl a a fl s a s n Gö G k ö b k i b l i i l m i lkö retim ö rencileri için... Yaflas n Gökbilim lkö retim ö rencileri için... Haz rlayan: Tu ba Can Grafik Tasar m: Hülya Y lmazcan Gökbilim denince akl na neler geliyor, kutular n içine yaz. Peki, gökbilimle u raflanlara ne denir?

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme

Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme EGEM MARLIK 2008/1-64 Orcan Gündüz, Prof. Dr. DEÜ Mimarl k Fakültesi Mimarl k Bölümü Karfl yaka da Üç Dönem / Üç Kuflak / Üç Mekan Konut ve Ev Olgusu Üzerine Bir rdeleme çerisinde yaflad m z yerleflimlerin

Detaylı

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas

Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas Praksis 11 Sayfa: 191-220 Kazakistan da Bir Ulus-Devlet Kurmak Y. Emre Gürbüz Bugün, Orta Asya n n gelece inde söz sahibi olmas beklenen iki ülke var: Özbekistan ve Kazakistan. Her iki ülke de Orta Asya

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI

SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE SEÇİM SİSTEMİ VE SİYASİ PARTİLER ARAŞTIRMASI CİLT II ANA RAPOR Kas m 2001 (Yay n No. TÜS AD-T/2001-11/312) Meflrutiyet Caddesi, No.74 80050 Tepebafl / stanbul Telefon:

Detaylı

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas

kizlik DNA Bankas nsan Genom Projesi Gen Haritas genetik Kromozom genetik DNA (Deoksiribonükleik asit) genetik Baz Dizilifli Cinsiyet Kromozomlar kizlik DNA Parmakizi genetik genetik genetik genetik genetik Kök Hücreler Kal tsal Hastal klar Genetik Testler

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Mars ve Titan da Metan n Esrar

Mars ve Titan da Metan n Esrar Mars ve Titan da Metan n Esrar Günefl Sistemi nde Dünya d fl ndaki tüm gezegenler aras nda yok olmufl ya da süregelen yaflam potansiyeli en yüksek olan Mars. Birçok bak mdan Dünya y and r yor: Ortaya ç

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23

YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 YEN DÜNYA DÜZEN BÖLÜM 1 23 24 BÖLÜM 1 - Yeni Dünya Düzeni BÖLÜM 1: YEN DÜNYA DÜZEN Bu kitapta 2000 y l ndan bu yana inceleyece imiz Türkiye ekonomisi ve ekonominin gelecekteki potansiyeli, do al olarak,

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi

zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi 44 GENÇ M MARLAR zmir de Yar flmac Genç Mimarl k Ofisi KEND N YEN DEN ÜRETME, BULUNDU U YER SORGULAMA VE MESLEK GEL fi M N ARAÇLARINDAN B R OLARAK YARIfiMA YI TERC H EDEN GENÇ B R M MARLIK OF S NOT M MARLIK.

Detaylı