Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün 22473 Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ;"

Transkript

1 Resmi Gazetenin 24 Kasım 1995 gün Sayılı nüshasının 2.Sayfasında yayınlanmıştır. Y ö n e t m e l i k Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden ; Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Hakem Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönetmeliğin amacı, Yüzme-Atlama ve Sutopu yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, resmi ve özel yarışmalarda doğacak teknik anlaşmazlıkların çözümü, Merkez ve İl Hakem Kurullarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları, gözlemci ve hakemlerin görevlendirilmeleri, hakemlerin dereceleri ile yükselme ve cezalandırılmalarına ait hükümleri kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevleri hakkında kanunun 19 ncu maddesine dayanılarak, aynı kanunun 10 ncu maddesine istinaden Merkez Danışma Kurulunca hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen ; Genel Müdür : Gençlik ve Spor Genel Müdürünü, Genel Müdürlük : Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü, Federasyon : Yüzme-Atlama-Sutopu Federasyonunu; İl Müdürü : Gençlik ve Spor İl Müdürünü; İl Temsilcisi : Yüzme-Atlama-Sutopu İl Spor Temsilcisi, FINA : Dünya Yüzme Birliğini, LEN : Avrupa Yüzme Birliğini, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Hakem Kurulları Hakem Kurulları Madde 5 Hakem kurulları merkezde Merkez Hakem Kurulu, İllerde İl Hakem Kurullarından oluşur. Merkez Hakem Kurulunun Kuruluşu ve Üyelerinin Seçimi Madde 6 Merkez Hakem Kurulu Başkan ve 9 üyeden oluşur. Federasyon Başkanı, kurulun başkanıdır. Bu 9 üye arasından kurulun işlerini yürütmek üzere, Yüzme-Atlama dalında 1 asbaşkan ve sekreter ile 3 üye, sutopu dalında ise, 1 asbaşkan ve sekreter ile 2 üye, Federasyon Başkanının teklifi Genel Müdürün onayı ile görevlendirilir.

2 Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi Madde 7 Merkez Hakem Kurulunun Görev Süresi; Federasyon Başkanının görevinden ayrılması ile kendiliğinden sona erer. Yeni kurul oluşana kadar eski kurul görevine devam eder. Üyelerin görev süreleri; a) Üyenin istifa etmesi, b) Federasyon Başkanının isteği, c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmamaları, durumunda sona erer. Merkez Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılacak Şartlar Madde 8 Merkez Hakem Kurulunda üye olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır: a) T.C. Vatandaşı olmak, b) 35 yaşından büyük olmak, c) En az Ulusal Hakem Olmak, d) Yüzme-Atlama-Sutopu dalı olan kulüplerin, yönetici, antrenör ve faal sporcusu olmamak, e) En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (Uluslar arası Hakemler için bu şart aranmaz.) f) Ceza Kurullarından 3 aydan fazla ceza almamış olmak. Merkez Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı Madde 9 Merkez Hakem Kurulu, faal sezonunda en az ayda bir defa toplanır ve toplantılara Federasyon Başkanı Başkanlık eder. Başkanın bulunmadığı toplantıları, ilgili spor dalının Merkez Hakem Kurulu Asbaşkanı yönetir. Her kurul en az üç üyenin iştiraki ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir. Kararlar Kurulun karar defterine yazılarak başkan ve üyelerce imzalanır. Merkez Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 10 Merkez Hakem Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: a) FINA ve LEN tarafından yayımlanan uluslar arası oyun kuralları ve müsabaka yönetimi ile ilgili kural değişiklikleri ile bunların uygulanmasına ilişkin bilgilerin hakemlere duyurulmasını sağlamak, gerekiyorsa bu konuda seminerler düzenlemek, b) İllerden gelecek hakem kursu ve seminer tekliflerini inceleyerek uygun gördüğü illerde kurs ve seminerler düzenlemek, hakem öğretilerini belirlemek, c) FINA ve LEN tarafından düzenlenen kurs ve seminerlere katılmak üzere hakem öğreticilerini ve hakemleri belirlemek, d) Aday hakemlerden deneme dönemlerinde başarılı olanlara İl Hakem Kurulunun teklifi ile İl Hakem Lisansı vermek, e) Hakemlerin derecek yükselmelerini yapmak, f) Başarılı Ulusal Hakemleri Uluslar arası Hakem adayı olarak FİNA ve LEN e teklif etmek, g) Faal Uluslar arası Hakemlerin isimlerini her yıl FINA ve LEN e bildirmek, h) Hakemler hakkındaki şikayetleri incelemek ve bu konudaki başvuruları cevaplandırmak gerektiğinde hakemleri genel müdürlük Ceza Kuruluna sevk etmek ile ilgili işlemleri yapmak, ı) İl Hakem Kurullarının birinci derecede aldıkları kararları incelemek ve karara bağlamak,

3 i) Hakemlerin yazılı başvurularını incelemek ve cevaplamak, j) Yarışmalarda görevli hakemleri gözlemciler vasıtası ile denetlemek ve gözlemci raporları doğrultusunda değerlendirmek, k) Federasyonca kabul edilen kıyafet ile yarışmaların yönetilmesini sağlamak, l) Federasyonca düzenlenen bütün resmi yarışmalara iller arası yapılan kulüpler arası resmi yarışmalara, FINA veya LEN tarafından düzenlenen yarışmalar dışında ülkemizde yapılan uluslar arası yarışmalara ve federasyona hakem talebinde bulunan bütün resmi ve özel kuruluşların düzenledikleri yarışmalara hakem ve gözlemci tayin etmek, m) Hakemlere ait sicil dosyalarını düzenlemek, n) İl Hakem Kurullarını denetlemek gerektiğinde fesh edilmesini teklif etmek, o) Merkez Hakem Kurulunun, görev ve yetkilerini belirleyen bu maddenin ( c ),(f),(g),(h) ve (n) bentlerine göre aldığı kararlar, Federasyon Yönetim Kurulunun teklifi ve genel müdürün onayı ile yürürlüğe girer. Görev Yasağı Madde 11 Merkez Hakem Kurulu Üyeleri bu görevlerinin devamı süresince zorunlu haller dışında özel ve resmi müsabakalarda hakemlik yapamazlar. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İl ve İlçe Hakem Kurulları İl ve İlçe Hakem Kurulunun Kuruluşu Madde 12 İl ve İlçe Hakem Kurulu, aday hakemler dışında lisanslı hakem sayısı en az 10 olan illerde oluşturulur; Faal hakem sayısı 10 dan az olan il ve ilçelerde bu görevi İl Müdürlüğü veya İlçe Müdürlüğü yürütür. İl ve İlçe hakem kurulunun Başkanı İl ve İlçe Spor Temsilcisidir. Kurul, Başkan dışında 4 üyeden meydana gelir. Kurul üyeleri kendi aralarında bir asbaşkan ve sekreter seçerler. İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinin Görevlendirilmesi Madde 13 İl ve İlçe Hakem Kurulları İl Müdürlüğünün teklifi, Merkez Hakem Kurulunun uygun görüşü ve Federasyon Başkanı nın onayı ile kurulur. İl ve İlçe Hakem Kurulunun Görev Süresi Madde 14 İl ve İlçe Hakem Kurulunun görev süresi 2 yıldır. İl ve İlçe Spor Temsilcisi gerek gördüğü hallerde kurul üyelerinin tamamının veya bir kısmının değiştirilmesini talep edebilir. Bu talep İl Müdürünün teklifi Federasyon Başkanının onayı ile kesinleşir. İl ve İlçe Hakem Kurulunun Toplantıları ve Kararların Alınışı Madde 15 İl ve İlçe Spor Temsilcisi, İl ve İlçe Hakem Kurulunun Başkanıdır. Başkanın bulunmadığı toplantılarda kurula Asbaşkan başkanlık yapar. Toplantılar Başkanın çağrısı ve üye çoğunluğu ile yapılır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafında kararı kabul edilir. İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyelerinde Aranılacak Şartlar Madde 16 İl ve İlçe hakem kuruluna üye seçileceklerde aşağıdaki şartlar aranır. a) T.C. Vatandaşı olmak, b) En az il hakemi derecesinde 3 yıl hakemlik yapmış olmak, c) En az 30 yaşını bitirmiş olmak, d) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4 e) Yüzme-Atlama-Sutopu dalı olan kulüplerin yöneticisi ve faal sporcusu olmamak, f) Ceza kurullarınca 3 aydan fazla ceza almamış olmak, İl ve İlçe Hakem Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi Madde 17 İl ve ilçe hakem kurulu üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer. a) Kurulun, iki yıllık görev süresinin bitmesi, b) İstifa etmek, c) Özürsüz üst üste üç toplantıya katılmamak, d) Yönetmeliklere ve Merkez Hakem Kurulu kararlarına aykırı hareket ettikleri Merkez Hakem Kurulu kararı ile tesbit edilmiş olmak, e) 16 ncı maddede yazılı niteliklerin kaybedilmesi. İl ve İlçe Hakem Kurulunun Görev ve Yetkileri Madde 18 İl ve İlçe hakem kurulunun görev ve yetkileri şunlardır : a) İlinde ve İlçesinde kayıtlı hakemleri denetlemek ve sicillerini tutmak, b) İl ve Ulusal hakem derecesine yükselebilecek hakemleri Merkez Hakem Kuruluna teklif etmek, c) Merkez Hakem Kurulunun izni ile ilinde hakem kursu ve seminerler açmak, hakemliği geliştirici faaliyetlerde bulunmak, d) İl ve İlçe faaliyetlerinde meydana gelen Uluslar arası kuralların uygulanışı ile ilgili uyuşmazlıklar hakkında birinci derecede karar vermek, e) Aşağıda belirtilen yarışmalara hakem ve gözlemci tayin etmek, 1 İl ve İlçe faaliyet programında yer alan yarışmalar, 2- İlde yapılan iller arası özel yarışmalar 3 Merkez Hakem Kurulu tarafından yetki verilen yarışmalar. Görev Yasağı Madde 19 İl ve İlçe hakem kurulu üyeleri, bu görevlerinin devamı süresince özel ve resmi yarışmalarda zorunlu haller dışında hakemlik yapamazlar. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Hakemlerle İlgili Diğer Hususlar Hakemlik Yapabilme Şartları Madde 20 Hakemler Uluslar arası kurallar uyarınca müsabaka yönetmeye yetkili kişilerdir. Bu yetkiye sahip olabilmek için ; a) Federasyondan hakem lisansı almış olmak, b) Yurtdışında lisans almış ve hakemlik yapmış T.C. vatandaşları için, Merkez Hakem Kurulunun incelemesi sonucu derecesine uyan lisansı federasyondan almış olmak, c) Diğer ülke federasyonlarından lisans almış yabancı uyruklu hakemler için bağlı bulunduğu federasyondan izin almış olmak, şarttır. Hakemlik Dereceleri Madde 21 Hakemlik dereceleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır; a) Aday Hakem b) İl Hakemi c) Ulusal Hakem d) Uluslar arası Hakem

5 Aday, İl ve Ulusal hakemlik dereceleri Yüzme Atlama Sutopu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu kararıyla, Uluslar arası Hakemlik Derecesi ise FINA veya LEN tarafından verilir. Hakem Adayı Olacaklarda Aranacak Şartlar Madde 22 Hakem adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır; a) T.C. Vatandaşı olmak, b) En az lise mezunu olmak, c) 18 yaşından küçük, 40 yaşından büyük olmamak, d) Sağlık durumu hakemlik yapmaya uygun olmak, bu durumu Doktor raporu ile belgelemek, e) Hakem adayı kurslarında başarılı olmak, f) Ceza kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak, g) Ağır hapis veya bir yıldan fazla yahut yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasıyla hükümlü olmamak, Aday Hakem Madde 23 Hakem olabilme şartlarına sahip olan adaylar illerde açılan hakem kurslarına katılırlar. Kurs sonunda yapılan yazılı ve sözlü sınavda 100 puan üzerinden en az ortalama 70 puan alanlar aday hakem olmaya hak kazanırlar. Aday hakemler illerinde en fazla iki yıl denemeye tabi tutulurlar. Deneme süresi içinde İl hakemliği derecesini almaya uygun bulunan aday hakemler İl Hakem Kurulunun teklifi, Merkez Hakem Kurulunun kararı ile il hakemliğine yükselirler ve federasyondan il hakem lisansı alırlar. İki yıl içindeki denemede başarılı olamayanların aday hakemlikleri sona erer. İl Hakemi Madde 24 İl hakemleri kendi illerindeki bütün yarışmalarda görev alabilirler. Ayrıca Merkez Hakem Kurulunun uygun gördüğü hallerde, Federasyon faaliyet programındaki yarışmalarda da görevlendirilebilirler. Ulusal Hakem Madde 25 İl hakemi olarak üç yıl sürekli görev yapanlardan, bu yönetmeliğin 22 nci maddesindeki şartları taşıyan ve başarılı görülenler, İl Hakem kurulu kararı ile ulusal hakemlik derecesine yükseltilmek üzere Merkez Hakem Kuruluna teklif edilirler. Merkez Hakem kurulu teklif edilen hakemleri, belirleyeceği yer ve tarihte yazılı ve sözlü sınava tabi tutar. Bu sınav sonucunda yapılacak müsabakalarda gözlemciler tarafından denetlenirler. Gözlemci raporlarına göre görev yaptığı müsabakalarda 100 puan üzerinden ortalama en az 80 puan alan il hakemleri Merkez Hakem Kurulu kararı ile Ulusal Hakemlik derecesine yükseltilirler. İki defa denemeye katılıp kazanamayan il hakemleri bir daha teklif edilemezler. Ulusal hakemler il dahilinde ve iller arası bütün müsabakalarda görevlendirilebilirler. Uluslar arası Hakem Madde 26 Sürekli olarak 3 yıl atlama ve sutopu ulusal hakemliği yapan ve bu yönetmeliğin 22 nci maddesindeki şartları taşıyan, 36 yaşından gün almamış Ulusal Hakemler arasından başarılı olduğu gözlemci raporları ile belirlenenler, Merkez Hakem Kurulu, tarafından oyun kuralları ve hakemlikle ilgili konularda yazılı ve sözlü sınava tabi tutulurlar. Ayrıca seçtiği İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinden birisi için yabancı dil seviye tesbit sınavı yapılır. Bu sınavlardan oyun kuralları ve hakemlikle ilgili konularda 100 puan üzerinden ortalama en az 90 puan alan ve yabancı dil seviye tesbit sınavında yeterli dil bilgisine sahip olduğu federasyonca belirlenen hakemler, sınavları takip eden faaliyet

6 sezonunda yapılacak müsabakalarda gözlemciler tarafından denetlenirler. Gözlemci raporlarına göre bir faaliyet sezonunda görev aldığı müsabakaların yönetiminden 100 puan üzerinden ortalama en az 90 puan alanlar, Merkez Hakem Kurulu kararı ile LEN e ve FINA ya Uluslar arası Hakem Adayı olarak teklif edilirler. Merkez Hakem Kurulunun teklif kararı Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Üstün Başarılı Hakemlerin Yükselmeleri Madde 27 Sutopu dalında üstün başarı gösteren İl ve Ulusal hakemler, bir üst hakemlik derecesine yükselmek üzere aşağıda belirtilen şartları taşımaları halinde, bekleme süresi aranmaksızın deneme sınavlarına alınırlar ve saha denemelerine katılabilirler. Büyükler ve gençler deplasmanlı lig müsabakalarında orta hakem olarak yönettikleri en az 15 maçtan gözlemci raporlarına göre, 100 puan üzerinden en az 80 puan alan İl hakemleri, Ulusal Hakemlik sınavına ve saha denemelerine, Büyükler ve gençler deplasmanlı lig müsabakalarında orta hakem olarak yönettikleri en az 30 maçtan gözlemci raporlarına göre, 100 puan üzerinden ortalama en az 80 puan alan Ulusal Hakemler Uluslar arası adaylık sınavına ve saha denemelerine, Merkez Hakem Kurulu kararı ile katılabilirler. Hakem Lisanslarının Verilmesi ve Vizesi Madde 28 Federasyon, her derecedeki hakeme ayrı lisans verir. İl Hakemlerinin lisansları İl Müdürlüğünce, Ulusal hakemlerin lisansları ise Federasyon tarafından vize edilir. Lisansların vizesi her yıl Ocak ayının 15 ine kadar yapılır. Lisanssız hakemler müsabakalarda görev alamazlar. Hakem Lisanslarının Vize Edilmemesi veya Geçersiz Sayılması Madde 29 Aşağıdaki hallerde hakem lisansları vize edilmez: a) Hakem olabilme şartlarından birini kaybetmek, b) İstifa etmek, c) Federasyon ve İl yarışmalarında, geçerli mazereti olmadan bir sezonda üç defa görev kabul etmemek, d) Haysiyeti kırıcı davranışlarda bulunmak, e) Gelişim kurslarına mazeretsiz katılmamak, f) Gerçeğe uymayan rapor düzenlemek, olayları gizlemek veya rapor vermekten kaçınmak, g) Hakemlik yetkisini kötüye kullanmak, h) Uyarılara rağmen kıyafetini giymeden müsabaka yönetmek, ı) Hakemler, oyuncular, yöneticiler,hakem kurulları, genel müdürlük mensupları, kendisinin veya başkasının yönettiği müsabakalar hakkında sözlü ve yazılı demeç vermek, gazete ve dergilere bu konuda yazı yazmak, i) Ceza kurullarından bir defada üç ay ve daha fazla ceza almak, Yukarıda sayılan hususlardan birinin hakemler tarafından yapıldığına dair, Merkez Hakem Kurulu başkan ve üyelerinin tamamında kanaat oluşursa, hakemin lisansı iptal edilir. Merkez Hakem Kurulunun bu kararı, Federasyon Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer. Vize edilmeyen ve iptal edilen lisanslar için itiraz süresi Madde 30 Hakemler, haklarında verilmiş olan lisansın vize edilmemesi veya iptali kararına 10 gün içinde Federasyon nezdinde itiraz edebilirler. Bu süreden sonra yapılacak itirazlar kabul edilmez. İtirazlara 10 gün içinde Federasyonca cevap verilir. Federasyonun verdiği karar kesindir.

7 Hakemlik Görevine Ara Verme Madde 31 Hakemlik görevine ara verenlerle ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılır. a) Herhangi bir nedenle hakemlik görevine ara vermek isteyenler İl Hakem Kuruluna dilekçe ile başvururlar. b) Her ne sebeple olursa olsun hakemliğe 2 yıldan fazla ara verenlerin lisansları vize edilmez. Durumları böyle olanlar hakemlik yapmak isterlerse ve yaş durumları uygun ise yeniden aday hakem kurs ve sınavına tabi tutulurlar. c) Gittikleri yerlerde yüzme, atlama, sutopu müsabakaları olmaması nedeniyle hakemlik yapamayanların mazeretleri o yıl için muteber addedilir. Bu durumdakilerin mazeretlerini ilgili İl Müdürlüğünden alacakları belge ile, İlgili makamlara ispat etmeleri gerekir. Hakemlerin Rapor Verme Zorunluluğu ve Süresi Madde 32 Hakemler yönettikleri müsabakaların raporlarını en geç 2 gün içinde Federasyona vermek zorundadır. Yurtdışındaki bir müsabakayı yöneten veya kursa, seminere, toplantıya katılan hakemler yurda dönüşlerinden sonra, 15 gün içinde görüşlerini içeren raporu Federasyona verirler. Hakemlerin Yaş Sınırı Madde 33 Yüzme ve Atlama dallarında 60 yaşını, Sutopu orta hakemliği için 55 yaşını, kale ve masa hakemliği için 60 yaşını doldurmuş hakemler müsabakalarda hakemlik yapamazlar. Hakemleri yaş hesaplamasında İl Hakem Lisansının düzenlenmesi esnasında nüfus kağıdında belirtilen doğum tarihi esas alınır. Sonradan yapılan yaş tashihleri dikkate alınmaz. Hakem, Gözlemci, Hakem Öğretmeni ve Saha Komiserlerine Verilecek Tazminatlar Madde 34 Hakem, Gözlemci, Hakem Öğretmeni ve Saha Komiserlerine verilecek tazminatlar Genel Müdürlükçe belirlenir. Hakemlerin Sigortalanması Madde 35 Milli takım kafilesinde yer alan hakemlerin sigortalanma işlemleri, ilgili mevzuat gereğince yapılır. Dış Ülkelere Davetlerin Karara Bağlanması Madde 36 Hakem ve gözlemcilerin FİNA ve LEN tarafından görevlendirilmeleri, Merkez Hakem Kurulunun teklifi Federasyon Başkanının onayı ile yapılır. Hakemlerin Denetlenmesi Madde 37 Hakemler Merkez Hakem Kurulu üyeleri ve bu kurulun görevlendireceği gözlemciler tarafından denetlenir. İl yarışmalarında İl Spor Dalı Temsilcisi ve İl Hakem Kurulu Üyeleri hangi spor dalının hakemliğini yapmışlarsa o dalda gözlemcilik yapabilirler. Gözlemci Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak Şartlar Madde 38 Gözlemci olarak görevlendirileceklerde aşağıdaki şartlar aranır: a) Uluslar arası kuralları ve Genel Müdürlük ile ilgili mevzuatı bilmek, b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, c) 30 yaşından büyük olmak, d) Ceza kurullarından 3 ay veya daha fazla ceza almamış olmak,

8 e) Kulüp yöneticisi, antrenör ve faal sporcu olmamak, Merkez Hakem Kurulu Üyeliği yapanlar ve yapmış olanlar ile Uluslar arası hakemler, (b) bendindeki şart aranmaksızın gözlemci olarak görevlendirilebilirler. Gözlemcilerin Görev ve Sorumlulukları Madde 39 Gözlemcilerin görev ve sorumlulukları şunlardır: a) Organizasyon ve hakemlerin yarışma yönetimi ile ilgili raporlarını Federasyona en kısa sürede vermek, b) Yarışma sırasında hakemlerin kararına müdahale etmemek, c) Görevli olduğu yarışmalar hakkında beyanatta bulunmamak, raporlarını açıklamamak. BEŞİNCİ BÖLÜM Son Hükümler GEÇİCİ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Lisanslar il müdürlükleri aracılığı ile Federasyon tarafından yenileceğinden, hakemlere lisans değişikliklerini yapmak üzere 1 yıl başvuru süresi tanınır. Bu süre sonunda lisansını değiştirmeyen hakemlerin lisansları o yıl için vize edilmez. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 40 10/07/1973 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yüzme, Atlama, Sutopu Hakem Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 41 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 42 Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yönetir.

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI TÜRKİYE JUDO VE KURAŞ FEDERASYONU JUDO HAKEM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1: Amaç Bu Talimatın amacı, Judo yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER

1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE YÜZME FEDERASYONU AÇIK SU (OPEN WATER) HAKEM TALİMATI AMAÇ 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu talimatın amacı, Açık Su Yüzme (Open Water) Merkez Hakem Kurulu ve İl Hakem Kurulları ile MHK nın

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı

YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı YÖNETĠM KURULU KARAR TARĠHĠ: 28.8.2007 KARAR NO :20 Karate Hakem Talimatı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, karate yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili

Detaylı

Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler.

Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasları düzenler. TÜRKĐYE GÜREŞ FEDERASYONU HAKEM TALĐMATI BĐRĐNCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç : Madde l - Bu talimat Güreş Müsabakalarım yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak

Detaylı

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU BİSİKLET HAKEM VE GÖZLEMCİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu Talimatın amacı bisiklet yarışmalarını yönetecek hakem ve gözlemcilerle ilgili usul ve

Detaylı

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI

TBHF MERKEZ HAKEM KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Talimatın amacı, Buz Hokeyi ve İn Line yarışmalarında görev alacak hakem, hakem gözlemcileri, hakem eğitimcileri ve Buz

Detaylı

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE MOTOSİKLET FEDERASYONU HAKEMLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimat Motosiklet yarışlarında görev yapacak

Detaylı

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001

TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 TENİS HAKEM TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 19.12.2006 01.01.2010 Hakem_1001 1/9 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU HAKEM TALİMATI 1. BÖLÜM - GENEL HÜKÜMLER SAYFA NO : 1 / 6 AMAÇ Madde 1- Bu talimatın amacı; Türkiye de tenis turnuvalarını yönetecek seviyede başhakemleri ve tenis maçlarını yönetecek kule, çizgi, yardımcı hakemleri,

Detaylı

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER

ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER ANA STATÜ VE YAPILAN DEĞĠġĠKLĠKLER Türkiye Golf Federasyonu Başkanlığından: TÜRKĠYE GOLF FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı,

Detaylı

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MASA TENİSİ ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Amaç Bu Talimatın amacı; Masa Tenisi sporunda; Sporcuların yetiştirilmelerinde görev alacak Masa Tenisi antrenörlerinin

Detaylı

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ 5 Kasım 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28812 YÖNETMELİK Spor Genel Müdürlüğünden: OKUL SPOR FAALİYETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 T.C Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920 r Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Neşriyat ve Müdtmenat Genel Müdürlüğüne başvurulur 9 ŞUBAT 1974 CUMARTESİ Sayı: 14794 J KANUN

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı

Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı Teknik Yönetici ve Öğretici Talimatı İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER MADDE 1- AMAÇ...7 MADDE 2- KAPSAM...7 MADDE 3- DAYANAK......7 MADDE 4- TANIMLAR.....8-9 BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER MADDE 5- TEKNİK ADAMLARIN

Detaylı

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar.

ANA STATÜ. Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. 22 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28980 Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: ANA STATÜ TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİMİ : TÜRKİYE MODERN PENTATLON FEDERASYONU KARAR TARİHİ : 23/01/2010 KARAR NO : 37 TÜRKİYE PENTATLON FEDERASYONU ANTRENÖR TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME

ANTRENÖR YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 5. KURS DÜZENLEME TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU ANTRENÖR YÖNERGESİ 2010 2011 SEZONU İÇİNDEKİLER BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER 1. AMAÇ 2. KAPSAM 3. DAYANAK 4. TANIMLAR BÖLÜM II ESAS HÜKÜMLER 4 4 4 4 4 5 KISIM 1 ANTRENÖR kurslari

Detaylı

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığından: TÜRKİYE YELKEN FEDERASYONU ANA STATÜSÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Ana Statünün amacı, Türkiye Yelken Federasyonunun teşkilatı,

Detaylı

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler TÜRKİYE HALK OYUNLARI FEDERASYONU Antrenör Eğitim Talimatı Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1. Bu talimatın amacı, halk oyuncu yetiştirilmesinde görev alacak halk oyunları antrenörlerinin eğitilmelerine

Detaylı

Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Sporcu Tescil Lisans ve Transfer Talimatı 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı; Hentbol müsabakalarına katılmak isteyen spor kulüpleri ile sporcuların uyacakları sporcu tescil, lisans,

Detaylı

TVF YARIŞMA TALİMATI

TVF YARIŞMA TALİMATI TÜRKİYE VOLEYBOL FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI 1. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu Talimatın amacı, ülkemizde yapılan tüm voleybol faaliyetlerinin hazırlığı, oynanması, tescili ile müsabakaların uluslararası

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200

Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 Resmi Gazete Tarihi: 16.06.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26200 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ VE TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU UZMANLIĞI YETERLİK SINAVLARI İLE ATANMA VE YETİŞTİRİLMELERİNE

Detaylı

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ, GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ ODALARI BİRLİĞİ KANUNU TASARISI TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; gümrük müşavirliği

Detaylı

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ

EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ EĞİTİM KURULU YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER... 3 AMAÇ... 3 KAPSAM... 3 DAYANAK... 3 TANIMLAR... 3 ESAS HÜKÜMLER... 4 EĞİTİM KURULU ÜYELERİNDE ARANACAK NİTELİKLER... 4 GÖREV SÜRESİ VE ÜYELİĞİN SONA

Detaylı

(**) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)"serbest Muhasebecilik",

(**) (5786 sayılı Kanunun 19'uncu maddesi ile çıkarılmadan önceki şekli)serbest Muhasebecilik, Kanun: 3568 - SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU Amaç Madde 1 Bu Kanunun amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak,

Detaylı

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı

Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı Tenis Antrenörü Eğitim Talimatı İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 27.12.2006 13.07.2012 Ant_0701 1 TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU ANTRENÖR EĞİTİM TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar

TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Resmi Gazete Tarihi 11.06.1990 Resmi Gazete Sayısı 20545 TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALI MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç ve Kavramlar Amaç Madde 1-

Detaylı