Yönetici Ýþlevlerin Ayrýþtýrýlmasýnda Multidisipliner Yaklaþým: Biliþsel Psikolojiden Nöroradyolojiye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetici Ýþlevlerin Ayrýþtýrýlmasýnda Multidisipliner Yaklaþým: Biliþsel Psikolojiden Nöroradyolojiye"

Transkript

1 Yönetici Ýþlevlerin Ayrýþtýrýlmasýnda Multidisipliner Yaklaþým: Biliþsel Psikolojiden Nöroradyolojiye Sirel KARAKAÞ* #, H. Muammer KARAKAÞ** # ÖZET * Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Birimi Biliþsel Psikofizyoloji Araþtýrma Laboratuvarý, # TÜBÝTAK Beyin Dinamiði Multidisipliner Çalýþma Grubu, ANKARA ** Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi Týp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalý, EDÝRNE Bu makalede, biliþsel iþlevler üzerinde bir üst denetim mekanizmasý olarak görev yapan yönetici iþlevler incelenmektedir. Makalede, bu karmaþýk denetleme sisteminin alt iþlevlerinin anlaþýlmasýnda multidisipliner yaklaþýmýn yararlýlýðý tanýtýlmakta; olaylarýn anlaþýlmasýnda farklý bilim alanlarýnýn birbirini tamamlayabileceði, bir bilim dalýndaki eksikliðin diðer bilim dalýnca giderilebileceði açýklanmaktadýr. Biliþsel psikoloji temel biliþsel süreçlerle ilgilenen bir bilim dalýdýr. Deneysel olarak incelenemez oluþundan ötürü diðer iþlevleri denetleyen türden bir üst iþlev, biliþsel psikolojinin araþtýrma alaný dýþýnda görülmektedir. Diðer taraftan, nöropsikoloji alanýnda yönetici iþlevler, Wisconsin Kart Eþlenme Testi (WCST) ve Stroop Testi gibi testler kullanýlarak ölçülebilmektedir. Söz konusu testler üzerinde yürütülen istatistiksel analizlerin sonuçlarý; WCST Türk Formunun üç, Stroop Testi Türk Formunun ise iki ayrý özelliði ölçtüðünü ortaya koymuþtur. Buna göre, adý geçen testler, yönetici iþlevlerin farklý yönlerini ölçmekte; ayrýca da, bu iþlevlerde merkezi öneme sahip ketlemeyi (inhibition) farklý açýlardan deðerlendirmektedir. Nöroradyoloji alanýnda yapýlan fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fmrg) çalýþmalarý, WCST ve Stroop görevlerinin, prefrontal bölgelerin farklý alanlarýyla iliþkili olduðunu göstermiþtir. Stroop görevi altýnda elde edilen bulgular sol frontal lob aðýrlýklý yaygýn bir paralel iþleme modelinin varlýðýný desteklemekte, WCST baþarýmý ise sað frontal lobda, görece daha sýnýrlý bir alana lokalize edilebilmektedir. Yönetici iþlevlerin ayrýþtýrýlmasýnda multidisipliner yaklaþýmýn gerekliliðini gösteren bu makalenin, benzeri çalýþmalarda da ayný yaklaþýmýn uygulanmasýna yol açabileceði düþünülmektedir. Anahtar Sözcükler: Yönetici iþlevler, Wisconsin Kart Eþleme Testi, Stroop Testi, biliþsel psikoloji, nöropsikoloji, nöroradyoloji, multidisipliner yaklaþým. SUMMARY Multidisciplinary Approach in the Analysis of Executive Functions: From Cognitive Psychology to Neuroradiology The present study is on executive functions, a high control mechanism of cognitive processes. The paper demonstrates the usefulness of the multidisiciplinary approach in understanding the subfunctions of this complex control mechanism. It shows that in the endeavor for understanding this phenomena, scientific branches may complete one another, reciprocally compensating for insufficiencies of each other. The science of cognitive psychology studies basic cognitive processes. In this field, a 'high control' function that controls others is found experimentally untestable; accordingly, the study of executive functions is considered outside the realm of cognitive psychology. Meanwhile, the field of neuropsychology can study executive functions. In this field, such complex functions have been rendered measurable through neuropsychological tests, foremost of which are Wisconsin Card Sorting Test (WCST) and Stroop Test. Statistical analyses have shown that WCST measures three and Stroop Test TBAG version (TÜBÝTAK Basic Sciences Research Group) two different properties. According to these results, these two tests measure different aspects of the 'executive functions'. Furthermore they study inhibition, a process of central importance to this complex phenomenon from different perspectives. Central importance to this complex phenomenon from different perspectives. Finally, the field of neuroradiology has shown that areas in prefrontal lobes are differen- 215

2 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. tially activated by WCST and Stroop tasks. Studies that use functional magnetic resonance imaging (fmrg) have demonstrated that Stroop tasks are related to the activation of a widespread parallel processing system in the left frontal lobe. WCST performance, on the other hand, was found to be localized predominantly to a more confined part of the right hemisphere. Demonstrating the utility of the multidisciplinary approach in differentiating between different aspects of such a complex phenomenon as the executive functions, the present study may lead to the adoption of this approach in other studies where similar cognitive functions are investigated. Key Words: Executive functions, Wisconsin Card Sorting Test, Stroop Test, cognitive psychology, neuropsychology, neuroradiology, multidisciplinary approach. GÝRÝÞ Zihin, fiziksel dünya ve özelliklerine doðrudan ulaþamaz. Gerçek hakkýndaki bilgiler aracýlar (mediator) yoluyla saðlanýr. Bu aracýlar duyu organlarý ile baþlar ve duyusal bilgiyi defalarca yorumlayan karmaþýk sistemlere kadar uzanýr. Bu aracý sistemler türe ve bireye göre deðiþir; bunun doðal sonucu olarak belirli bir fiziksel nesne, farklý türler ve bireyler tarafýndan farklý þekillerde algýlanabilir (Anderson 1995). Biliþsel Psikoloji ve Yönetici Ýþlevler Duyu organlarýndaki girdinin iþlenmesi; dünyanýn algýlanmasý ve anlaþýlmasýna yönelik iþlevler bütünü 'biliþsel' (cognitive) terimi altýnda ifade edilir. Bu iþlevleri inceleyen psikoloji altdalý ise biliþsel psikolojidir. Ýnsanoðlu her zaman kendi zihnini, biliþsel süreçlerini merak etmiþtir. Bu nedenle biliþsel psikolojinin bilimsel tarihi, diðer psikoloji dallarýna oranla çok daha eskidir. 1879'da kurulmuþ olan bilimsel psikolojinin amacý, bilinçli deneyimin (conscious experience) analizi idi. Bu tanýma göre bilimsel psikoloji biliþsel psikoloji olarak baþlamýþ; biliþsel iþlevleri ölçmede 'içebakýþ' (introspection) yöntemi kullanýlarak bilinçli deneyimin yani zihnin anlaþýlmasýna çalýþýlmýþtýr. Biliþsel psikolojinin bu ilk dönemine damgasýný vurmuþ olan Ebbinghaus'un (1913) unutma eðrisi günümüzde, psikoloji dalýnýn klasik bilgileri arasýnda yer almaktadýr. Ancak bu dönemin biliþsel psikolojisi; bir yandan içebakýþ yönteminin öznel (subjective) oluþu diðer yandan da davranýþlarý açýklamada zihinsel yapýlara baþvurmanýn gereksiz olduðuna iliþkin davranýþçýlýk ekolü tezi sonucu, ortadan kalkmýþtýr. Biliþsel psikolojinin tekrar kimlik kazanarak ortaya çýkabilmesi, yýllarý arasýndaki geliþmelerle mümkün olabilmiþtir (Eysenck 1990). Miller'ýn (1956) kýsa-süreli belleðin sihirli sayýsý' konusundaki bildirisi, biliþsel psikolojinin ikinci doðuþunu temsil etmiþ; bilgi-iþleme (information processing), dilbilim ve yapay zeka konusundaki çalýþmalar biliþsel psikolojinin, bir psikoloji altdalý olarak yerleþmesini saðlamýþtýr (Broadbent 1958, Chomsky 1986, Newell ve ark. 1958). Bir temel bilim dalý olan biliþsel psikoloji, günümüzde, duyum, algýlama (örn., görsel, iþitsel, lisan ve nesne algýlama), dikkat (örn., aktif, pasif, odaklanmýþ ve bölünmüþ dikkat), lisan (örn., lisanýn öðrenilmesi ve kavranmasý), bellek (örn., belleðin türleri, özümseme, depolama, hatýrda tutma, geri çaðýrma), irdeleme ve problem çözme gibi konularda yoðun bir veri tabanýna sahiptir. Günümüz biliþsel psikolojisinde, söz konusu biliþsel süreçleri açýklamak üzere öne sürülmüþ model ve kuramlar da bulunmaktadýr (Eysenck 1990, Klatzky 1980, Ellis ve Hunt 1993). Ancak biliþsel sistem, uyarýcýlarýn sadece duyumsanýp, algýlanmasýný, öðrenip belleðe yerleþtirerek gerektiðinde hatýrlanmasýný saðlayan bir sistem deðildir. Etkili bir biliþsel sistem þemalarý, kurulumlarý (set) koruyabilmeli, gerektiðinde deðiþtirip düzenleyebilmeli, onlarý yeniden oluþturabilmeli, bozucu etkilere (interference) karþý koyabilmeli, zaman ve mekan üzerinde olaylarý bütünleþtirebilmeli (integration), belleði tarayabilmeli, bellek izlerinin üstünde çalýþabilmeli, stratejiler kurup deðiþtirebilmeli, planlar yapabilmelidir; kýsaca zihinsel faaliyetleri yönetebilmelidir (Pennington ve Ozonoff 1996, Welsh ve Pennington 1988). Yönetici iþlevler (executive functions), kýsaca, bir amaca ulaþmak için uygun problem-çözme kurulumunun korunmasý olarak tanýmlanabilir. Böyle bir tanýma sahip olan yönetici iþlevler, biliþsel psikologlara göre; algýlamadan sonra ve davranýþtan önce mutlaka gerçekleþiyor olmalýdýr. Ancak biliþsel psikolog yönetici iþlevleri, deneysel olarak çalýþmakta olduðu hipotetik kurultulara (hypothetical construct), örneðin kýsýtlý-kapasiteli merkezi iþleme sistemine dönüþtürerek ele alýr. Zira yukarýda sayýlan özellikleri içeren yönetici iþlevler biliþsel psikologlarýn kendilerini rahat hissedecekleri konular arasýnda deðildir. Zira yönetici iþlevlerden söz etmek, ikinci adýmda, bu yönetme iþlemini kimin yaptýðýný düþündürür (Neisser 1967). Bu ise, bilimsel yöntembilimi uygulayan biliþsel psikoloðun karþýsýna, 'zihindeki küçük adam veya homonkulus'u çýkarýr. Böyle bir düþünme biçimi ise, etkinlikleri, bilim-öncesi psikolojiye ve 'irade ve ruh' 216

3 YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN AYRIÞTIRILMASINDA MULTÝDÝSÝPLÝNER YAKLAÞIM: BÝLÝÞSEL PSÝKOLOJÝDEN NÖRORADYOLOJÝYE gibi bilim-dýþý kavramlara götürebilir. Bir kere bu tür kavramlara geçit verildiðinde ise, ayrýca, sonsuz bir geriye gitme (regression) ortaya çýkar: küçük adam zihni yönetiyorsa, küçük adamý kim yönetiyor, küçük adamý yöneten yöneticiyi kim yönetiyor vs. Zihni yöneten bir üst süreçten bahsetmekten biliþsel psikologlarý alýkoyan yukarýdaki spekülatif düþüncelerin dýþýnda baþka etmenler var mýdýr? En son analizde biliþsel psikolog bir davranýþçý psikologdur; onun bilimsel olarak gözleyip ölçebildiði uyarýcýlardýr ve deneðin bunlara verdiði tepkilerdir. Bütün diðer her þey bir ara deðiþken (intervening variable) niteliðindedir. Bu ara deðiþken niteliðindeki 'süreçleri' biliþsel psikolog, karmaþýk deney desenleri ve istatistik teknikler kullanarak çýkarsamaya (infer) çalýþýr (Karakaþ 1997). Ama 'bir ben var bende benden içeri' deyiminde öz bir biçimde ifade edildiði gibi, 'ben'ler giderek daha soyut hale geldikçe ve fiziksel dünyadan giderek uzaklaþtýkça, deneysel ve istatistiksel yöntem ve teknikler yararlýlýklarýný yitirir. Böyle durumlardaki bilimsel karar ise 'mevcut bilgi birikimi ve teknoloji düzeyi ile' konunun incelenemeyeceðidir. Yönetici iþlevler konusunda biliþsel psikologlarýn kararý da tam olarak bu olmuþtur. Ancak bir olayýn belirli zaman diliminde incelenemez olmasý, o olayýn gerçek olmadýðý anlamýna gelmez. Bu nedenle geleneksel yaklaþýmlý biliþsel psikologlar dahi 'yönetici iþlevler' konusuna deðinmek zorunluluðunu duymuþtur. Bu çabalar iki temel yaklaþým altýnda toplanmaktadýr (Neisser 1967). Birinci yaklaþým, olaylarýn açýklanmasýnda karmaþýk yollara baþ vurmadan önce basit olanlarýn denenmesini, yani parsimoni ilkesini temel almýþtýr. Bu ilke uyarýnca yönetici iþlevler, daha basit olduðu düþünülen iþlevler yoluyla açýklanmaya çalýþýlmýþtýr. Ancak basit olduðu düþünülen iþlevler aslýnda çok karmaþýk olabilir. Öðrenme psikolojisindeki klasik kuramlarý tartýþtýklarý kitapta Bower ve Hilgard (1981), C.L Hull'ýn 'Ezber Öðrenmenin Matematiko-Dedüktif Kuramý'ný da ele almaktadýr. Psikolojideki klasik kuram sistematiðinin uygulandýðý ender örneklerden olan bu kuram, ezber öðrenme (rote learning) gibi bir sürecin dahi ne denli karmaþýk olduðunu ortaya koymaktadýr. Ayný doðrultuda Neisser de (1967), ezber öðrenme ve iliþkili hatýrlamanýn bir tür problem çözme etkinliði olduðu ve yüksek zihinsel süreçleri içerebileceði üzerinde durmuþtur. Yönetici iþlevleri betimlemede kullanýlan ikinci yaklaþým ise, olayýn bilgisayarla modellenmesidir (Dehaene ve Changeux 1991). Ancak bilgisayarýn model olarak kullanýldýðý çalýþmalar, örneðin Genel Problem Çözücü Modeli de (Newell ve ark. 1958), yönetici iþlevler konusunu tam olarak çözümleyememiþtir. Bilgisayar yazýlýmlarýndaki altiþlevleri (subroutine) düzenleyen, sýrasýný belirleyen 'bilgisayar yönetici iþlevleri', zihinsel iþleyiþteki yönetici iþlevlerle benzerlik taþýsa da; bilgisayarlar kendi yönetici iþlevlerinde büyük deðiþiklikler yapamamakta, ve nitelikleri bakýmýndan, bilgisayar iþlemleri yönetici iþlevlerdekine yaklaþamamaktadýr. Bilimsel / deneysel yaklaþým altýnda çalýþan büyükçe bir grup biliþsel psikoloðun 'yönetici iþlevler' konusundaki genel tutumuna yukarýda deðinilmiþti. Bu tutum, yönetici iþlevleri 'yüksek zihinsel süreçler' sýnýfýna sokmayý, böylece de biliþsel psikolojinin araþtýrma alaný dýþýnda görmeyi içeriyordu (Neisser 1967). Nöropsikoloji ve Yönetici Ýþlevler Nöropsikoloji beyinde (beden) tümoral, enfeksiyoz ve metabolit nedenlerle oluþan hasar ve bozukluklarýn zihinsel süreçlere, biliþsel ve duygusal etkinliklere etkisini inceleyen bilim dalýdýr. Klinik nöropsikolojide üzerinde durulan ana konu, bedensel bozukluðun yol açtýðý zihinsel bozukluktur. Temel nöropsikolojide ise, bedensel bozukluðun yol açtýðý zihinsel bozukluk bir bilgi iþleme bozukluðu olarak ele alýnmakta ve patoloji, bu temelde incelenmektedir (Karakaþ 1996). Beyindeki hasar ve bozukluk sonucu oluþan zihinsel bozukluklarýn ölçümü ise, nöropsikolojik testler yoluyla yapýlabilmektedir (Karakaþ ve ark. 1996). Bir üst-iþlem birimi gibi çalýþan yönetici iþlevler, nöropsikoloji için, biliþsel psikoloji oranýnda bir sorun oluþturmamaktadýr. Zira nöropsikoloji konusu ve sahip olduðu ölçme araçlarý bakýmýndan, yönetici iþlevleri, beynin iþleyiþi düzeyinde ele alabilmektedir. Biliþin beyin ile olan iliþkisine duyarlý testler yoluyla da, yönetici iþlevler, nöropsikoloji bilimi kapsamýnda ölçülebilmekte yani sayýsallaþtýrýlabilmektedir. Nöropsikoloji biliminin yönetici iþlevlerle olan sorunu, söz konusu literatürde terimin, çok geniþ bir iþlevler alanýný belirtmede kullanýlmasýndan kaynaklanmaktadýr. Bu iþlevler arasýnda kavramsallaþtýrma, perseverasyon, kurulumu sürdürmede baþarýsýzlýk ve öðrenme gibi, soyutlama yeteneðine iliþkin alt yetenek alanlarý (Heaton 1981, Lezak 1995, Spreen ve Strauss 1991) ayrýca akýl yürütme, problem çözme, zihinsel esneklik, yaratýcýlýk, karar verme, planlama, bozucu etkiye karþý koyabilme ve tepki ketlemesi 217

4 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. (response inhibition) yapabilme bulunmaktadýr (Solso 1995). Yönetici iþlevlerin kapsamýnýn aþýrý geniþlemesinde, bu iþlevlerin, prefrontal korteksle olan yakýn iliþkisi de önemli katkýda bulunmaktadýr. Prefrontal korteksin iþlevleri arasýnda planlama veya program yapabilme, bu plan ve programlarý iþleme koyuncaya kadar canlý ve iþler tutabilme ve iliþkisiz davranýþlarý ketleme bulunmaktadýr (Fuster 1989, Goldman-Rakic 1987, Luria 1966). Görüldüðü gibi yönetici iþlevler konusundaki betimleyici özellikler ile prefrontal korteksin iþlevleri örtüþmektedir. Öyle ki, yönetici iþlevlerin beyindeki temelinin frontal loblar olduðunu ifade etmek için 'frontal metafor' gibi bir terim dahi kullanýlabilmektedir (Pennington ve Ozonoff 1996). Böyle bir anlayýþ ise, yönetici iþlevlerin kapsamýný, 'frontal hasarlý bireylerde bozulan her þey' olarak belirleyebilmektedir. Yönetici iþlevlerle frontal loblarýn yakýndan baðlantýlý olduðu, üzerinde genel görüþ birliði olan bir konudur (Fuster 1989, Goldman-Rakic 1987, Luria 1966). Ancak bilimsel veriler, biliþsel olduðu kadar fizyolojik iþlevlerin, beynin paralel ve bütünleþik (integrative) bir þekilde çalýþan yapýlarýnýn ürünü olduðunu ortaya koymaktadýr; Mesulam'ýn (1990) geniþ kapsamlý nörobiliþsel aðlarda daðýtýlmýþ iþleme kuramý, Fuster'in (1995) kortikal bellek kuramý, Baþar'ýn (1998, 1999) osilasyonel nöral topluluklar kuramý beynin bütünleþik çalýþmasýna iliþkin kuramsal açýklamalardýr. Son veriler ve çaðdaþ kuramlar gözönüne alýndýðýnda, yönetici iþlevler sadece frontal loblarla denetleniyor olmamalýdýr. Ayný þekilde, frontal loblarýn denetimindeki her iþlev de yönetici iþlev olmamalýdýr. Yönetici Ýþlevler Neleri Ýçermektedir? Kuramsal ve ampirik çalýþmalar konusunda kapsamlý bir literatür taramasý yapan Pennington ve Ozonoff (1996), yönetici iþlev ölçüm alanlarýnýn altý farklý sýnýf altýnda toplanabileceðini göstermiþtir. Bu altý sýnýf, kurulumu koruma ve deðiþtirebilme, planlama, baðlamsal (contextual) bellek, ketleme (inhibition) yani bozucu etkiye (interference) karþý koyabilme, zaman ve mekanda olaylarý bütünleþtirebilme, akýcýlýk ve çalýþma belleðidir (working memory). Barkley'in (1997) sýnýflamasýnda ise yönetici iþlevler, çalýþma belleðinin yanýnda, güdü, duygulaným ve genel uyarýlmýþlýk düzeyinin düzenlenmesi; lisanýn içselleþtirilmesi; davranýþýn analiz ve sentezini içermektedir. Ancak Barkley'e (1997) göre bütün bu yönetici iþlev çeþitlerinde ortak olan, bunlarýn oluþumuna meydan hazýrlayan unsur ketlemedir. Barkley (1997) ketlemenin çeþitlerini ise potansiyel bir davranýþý ketleme, süregiden bir davranýþý ketleme ve bozucu tepkinin kontrolü olarak belirlemiþtir. Barkley'in yönetici iþlevlerin kapsamý konusundaki görüþü; yönetici iþlev bozukluklarýnýn çalýþma belleði ve ketleme parametreleri yoluyla bilgisayarda modellenebilmesi ile desteklenmiþtir (Cohen ve Servan- Scheiber 1992, Roberts ve ark. 1994). Yukarýda verilenler, yönetici iþlevlerin örüntüsünde iki iþlevin kritik olduðunu göstermektedir: ketleme ve çalýþma belleði. Bir nöropsikolojik model olan çalýþma belleði modelinde (Baddeley 1990, Baddeley ve ark. 1986), bir merkezi yönetici (central executive) ve onun denetimi altýnda çalýþan iki 'köle' (slave) sistem bulunmaktadýr. Merkezi yönetici, bu iki köle sistemden fonolojik döngü yoluyla sözel malzemenin, görselmekansal yazboz tahtasý (visuospatial scratchpad) yoluyla da görsel ve mekansal malzemenin bellekte tutulmasýna, iþlenmesi ve deðiþtirilmesine iliþkin süreçleri denetlemektedir. Yönetici iþlevlerle ilgili olan, çalýþma belleði modelindeki bu merkezi yöneticidir. Baddeley'e (1990) göre merkezi yönetici, bilgi iþlemeyi denetleyen 'denetleyici dikkat sistemi' (supervisory attentional system: SAS) (Shallice 1982, 1988) ile de yakýndan iliþkilidir. Buna göre çalýþma belleði, güncel baðlama uygun koþullarýn geçici olarak gündemde tutulmasýný, böylece de söz konusu koþullarýn etkileþimi sonucu uyumsal nitelikte bir davranýmýn seçilmesini saðlar (Pennington 1994). Çalýþma belleðinin verimli çalýþmasý ise, uyumsal olmayan rakip davranýmlarýn gerçekleþememesini gerektirir. Yönetici Ýþlevlerin Ayrýþtýrýlmasýnda Nöropsikolojik Testler Yönetici iþlevler, 'yönetici iþlev testleri' olarak adlandýrýlan nöropsikolojik araçlar yoluyla ölçülmektedir (Lezak 1995, Pennington ve Ozonoff 1996, Spreen ve Srauss 1991). Bu testler, gerek klinik uygulamalar gerekse de temel bilim araþtýrmalarýnda yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. Yönetici iþlevleri ölçmede kullanýlan nöropsikolojik testlerin baþýnda Wisconsin Kart Eþleme Testi (Wisconsin Card Sorting Test: WCST) gelmektedir (Baddeley 1990, Baddeley ve ark. 1986, Lezak 1995, Pennington ve Ozonoff 1996). WCST performansý, temelde, davranýþýn doðruluðu konusunda verilen 218

5 YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN AYRIÞTIRILMASINDA MULTÝDÝSÝPLÝNER YAKLAÞIM: BÝLÝÞSEL PSÝKOLOJÝDEN NÖRORADYOLOJÝYE geri-bildirimden yararlanarak sýnýflama ilkesini çýkarma, uyarýcýnýn bir yönüne seçici olarak dikkat edebilme, geçerli olduðu sürece bu ilkeyi kullanma, yanlýþ davranýþa yol açtýðýnda ise ilkeden vazgeçebilme yani davranýþ kurulumunu deðiþtirebilmeyi içerir (King ve Snow 1981, Pendleton ve Heaton 1982). On üç puanýn hesaplandýðý WCST'de bozuk performans, davraným ilkesi deðiþtiði halde, bireyin daha önceki ilkeler doðrultusundaki davranýmýnda ýsrar etmesi yani perseverasyon göstermesidir. Yönetici iþlevleri ölçmede yaygýn olarak kullanýlan bir diðer nöropsikolojik test Stroop Testi dir. Bu test algýsal kurulumu, deðiþen talepler doðrultusunda ve bir 'bozucu etki' altýnda deðiþtirebilme kolaylýðýný; alýþýlmýþ bir davranýþ örüntüsünü bastýrabilme ve olaðan olmayan bir davranýþý yapabilme yeteneðini ortaya koyar (Spreen ve Strauss 1991). Stroop etkisi, rengi söylemeye odaklanan bireyde ayný zamanda da renk ismini okuma eðiliminin bulunmasýndan kaynaklanmaktadýr (Burke ve Light 1981). Her bir alttest için hata ve tepki süresi puanlarýnýn hesaplandýðý Stroop Testi nde bozuk performans, okuma gibi alýþýlmýþ (veya otomatik) bir tepkiye karþý koyamama ve bu nedenle de renk söyleme süresinin uzamasý veya yanlýþ rengin söylenmesi þeklinde kendini göstermektedir. Yukarýdaki bölümlerde yönetici iþlevlerde ketlemenin önemi üzerinde durulmuþtu. Pennington ve Ozonoff'ýn (1996) sýnýflamasýnda, ketleme, yönetici iþlev türlerinden biridir. Barkley'in (1997) sýnýflamasýnda ise ketleme, bütün diðer yönetici iþlevlerdeki ortak ögedir. Nitekim, yönetici iþlev testleri olan WCST ve Stroop Testi'nde de genelde, ketleme yeteneði ölçülmektedir. Ancak WCST'deki ketleme türü, yanlýþ olduðu yolunda verilen sözel geri-bildirime raðmen daha önceki davranýþta ýsrar etme yani perseverasyonla ilgilidir. Buna karþýlýk Stroop Testi'nde ketleme türü, olaðan olmayan bir davranýþý yapabilmek için, alýþýlmýþ bir davranýþ türünü bastýramama ile ilgilidir. Yönetici iþlev çeþitlerine ortak olan, buna karþýlýk WCST ile Stroop Testi'nde farklý özelliklerde olan ketleme türleri, söz konusu testlerden elde edilen puanlar yoluyla ayrýþtýrýlabilmekte midir? Söz konusu yönetici iþlev testleri, bu ketlemenin analizinin yapýlmasýna, farklý ketleme türleri varsa, bunlarýn ayrý ayrý ölçülmesine olanak saðlayabilmekte midir? Karakaþ ve arkadaþlarýnýn (1999b) çalýþmasýnda, saðlýklý deneklere, BÝLNOT Bataryasý kapsamýnda ülkemize standardizasyonu (Karakaþ ve ark. 1996, 1999a) yapýlmýþ olan WCST Türk Formu ve Stroop Testi Türk Formu (TBAG Formu: TÜBÝTAK Temel Bilimler Araþtýrma Grubu) uygulanmýþtýr. WCST'den 13 puan, Stroop Testi TBAG Formu ndan 7 puan olmak üzere toplam 20 puan hesaplanmaktadýr. Performans ölçümü birden fazla olduðu için veriler, çok-deðiþkenli istatistik yöntemlerinden biri olan temel bileþenler analizi (principal components analysis: PCA) ile incelenmiþtir. PCA sonucunda, 20 puanýn 5 faktör altýnda toplandýðý ve bu faktörlerin toplam varyansýn %79.82'sini açýkladýðý görülmüþtür. Bu bulgu, 5-faktör çözümünün, WCST ve Stroop Testi TBAG Formu ndan elde edilen puanlar için uygun bir model olduðunu göstermektedir. Belirlenen modele göre söz konusu iki testten hesaplanan toplam 20 puan, temelde, 5 ayrý özelliði ölçmektedir. PCA sonuçlarý, ayrýca, WCST puanlarý ile Stroop Testi TBAG Formu puanlarýnýn farklý faktörler altýnda toplandýðýný göstermiþtir. WCST puanlarý Faktör 1, 2 ve 5 altýnda, Stroop Testi TBAG Formu puanlarý ise Faktör 3 ve 4 altýnda yer almýþtýr. Bu sonuçlar, WCST ve Stroop Testi TBAG Formu nda ölçülen özelliklerin örtüþmediðini, bu iki testin farklý özellikleri ölçtüðünü göstermektedir. Rossi ve arkadaþlarý (1997) WCST perseverasyon puanlarý ile Stroop Testi bozucu etki puanlarý arasýndaki korelasyon katsayýlarýnýn, örneklemin bütünü için anlamlý olmadýðýný belirlemiþtir. Þizofreni hastalarý üzerinde yürütülmüþ olan bu çalýþmada elde edilen bulgular, Karakaþ ve arkadaþlarýnýn (1999b), WCST ve Stroop Testi'nin farklý özellikleri ölçtüðü yolundaki vargýsýný desteklemektedir. WCST'deki 13 puanýn her biri ketleme iþlevinin deðiþik yansýmalarýný temsil etmekle beraber, bunlardan özellikle perseverasyonla ilgili olan ilk 8 puan ketleme ile doðrudan ilgilidir. Stroop Testi TBAG Formu nda ise ketleme ile doðrudan iliþkili iki puan bulunmaktadýr. Karakaþ ve arkadaþlarýnýn (1999b) elde ettiði bulgular bu doðrultuda olmuþ; WCST'nin genelde perseverasyonla ilgili olan ilk 8 puaný, bir grup halinde Faktör 1'e yüklenmiþtir. Stroop Testi TBAG Formunun ketleme yani bozucu etki ile ilgili iki puaný ise, bir grup halinde Faktör 4'e yüklenmiþtir. Bu bulgular, yönetici iþlevlerde merkezi öneme sahip olan ketlemenin farklý yönlerinin, WCST ve Stroop TBAG'ýn farklý puanlarýyla ayrýþtýrýlabildiðini ortaya koymuþtur. Stroop Testi TBAG Formu bozucu etkiyi ölçmektedir. Ancak bu testin faktör yapýsýnýn Karakaþ ve arkadaþlarý tarafýndan incelendiði çalýþmalarda 219

6 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. (1999a ve b), testin diðer 5 puanýnýn dikkat süreçleriyle iliþkili olduðu belirlenmiþtir. Nitekim, Stroop etkisi konusundaki kapsamlý tarama makalesinde MacLeod (1992) Stroop testlerinin, bozucu etki yanýnda dikkati de ölçtüðünü; puanlarýn dikkat için bir 'altýn standart' olduðunu belirtmektedir. Glaser ve Glaser (1989) da Stroop testlerinin renk söyleme ve okuma dýþýnda seçici dikkati ölçtüðünü belirlemiþtir. Testin dikkatle iliþkisi, Helmstaedter ve arkadaþlarý (1996) tarafýndan epilepsi hastalarý üzerinde yapýlan çalýþmada da elde edilmiþtir. Bu çalýþmada Stroop testinden elde edilen süre puanlarý, yazarlarca dikkat ve psikomotor hýz olarak adlandýrýlan faktörün altýnda yer almýþtýr. WCST ve Stroop Testi TBAG Formunun farklý özellikleri ölçtüðü yolundaki yukarýdaki istatistiksel bulgular, test puanlarýnýn klinik örneklemlere göre farklýlaþmasý ile de desteklenmiþtir. Karakaþ ve Aydýn'ýn (1999) bütünleþtirici makalesinde, þizofrenideki bilgiiþleme bozukluklarýnýn semptom, sendrom ve nöropsikolojik karþýlýklarýný ayrýntýlý olarak deðerlendirilmektedir. Bu makalede paranoid olmayan þizofreninin psikomotor fakirlik sendromu olarak tanýmlanan türündeki yönetici iþlev bozukluðunun; zihinsel faaliyeti planlama ve baþlatma olduðu belirtilmektedir Ýlgili literatürü deðerlendirdikleri makalede Karakaþ ve Kafadar (1999), psikomotor fakirlik sendromuna iliþkin yönetici iþlev bozukluðunun ölçülmesinde WCST'nin kullanýldýðýný belirtmektedir. Buna karþýlýk paranoid olmayan þizofreninin, organizasyon bozukluðu sendromu olarak tanýmlanan türündeki yönetici iþlev bozukluðu; zihinsel faaliyeti seçme ve uygun olmayanlarý bastýrma konularýnda olmaktadýr. Bu þizofreni türünde kullanýlan ölçme aracý ise Stroop Testi'dir (Karakaþ ve Kafadar 1999). Tepki ketleme yeteneðinin bozulduðu alkol baðýmlýlarýyla ilgili çalýþmalarda WCST'nin perseverasyonla ilgili puanlarý normallerinkinden yüksek çýkmaktadýr (Lyvers ve Maltzman 1991, Özen 1999, Sullivan ve ark. 1992). Yönetici iþlevlerde bozukluðun tipik belirtiler olduðu Parkinson hastalarýnda da, WCST'nin özellikle kategori oluþturma ve perseveratif olan ve olmayan hata puanlarýnda bozuk performans elde edilmektedir (Bowen ve ark. 1975, Milner 1963a ve b, Teuber 1966). WCST Türk Formu üzerinde çalýþan Örnek (1996) de tamamlanan kategori sayýsý, perseveratif tepki sayýsý ve yüzdesi ile kurulumu sürdürmede baþarýsýzlýk gibi puanlar açýsýndan, hasta ve normal gruplarý arasýnda, istatistiksel bakýmdan anlamlý farklar gözlemiþtir. Alkolizmde bozukluklar Stroop Testi nin ölçtüðü özelliklerle örtüþmemekte; bu hastalýkta öðrenme ve bellekte, psikomotor hýz ve algýsal organizasyonda bozulma meydana gelmektedir (Miller ve Saucedo 1983, Ryan ve Butters 1983). Bu durumda Stroop puanlarýnýn kronik alkolizmden etkilenmesi beklenmemektedir. Nitekim Mercan'ýn (1996) kronik alkoliklerin biliþsel süreçleri üzerindeki çalýþmasýnda, alkoliklerle kontrol gruplarý arasýnda, paralel iþleme becerisi ve otomatik tepkilere direnç gibi özel yetenek alanlarýný ölçen Stroop Testi TBAG Formu puanlarý bakýmýndan anlamlý fark bulunmamýþtýr. Obsesifkompulsif bozukluk (OKB) zihinsel esneklikten yoksunluk, yeni durumlar karþýsýnda tedirginlik, aþýrý öðrenilmiþ cevaplarý tekrarlama, deðiþen koþullara uyum güçlüðü olarak tanýmlanmaktadýr (Aranowitz ve ark. 1994, Head 1989). OKB'nin doðasý göz önüne alýndýðýnda, OKB vakalarýnýn, otomatik temelli bir kuruluma karþý koymayý ölçen Stroop Testi nde (MacLeod 1991) düþük puan almasý beklenmektedir (Leckmann ve ark. 1994, Modell ve ark. 1989). Nitekim literatürde, OKB vakalarýnda Stroop performansýnýn etkilendiði (Leckmann ve ark. 1994, Modell ve ark. 1989) yolunda bulgular vardýr. Özetle, yönetici iþlevler karmaþýk (complex) bir özellikler örüntüsünü içermektedir. WCST ve Stroop Testi TBAG Formu puanlarý, yönetici iþlevler kapsamýndaki farklý özellikleri ayrýþtýrabilmektedir. Uygun puanlar yoluyla, yönetici iþlevlerde önemli yeri olan ketleme özelliðinin farklý türleri ortaya konabilmektedir. Söz konusu özellikler konusunda varýlan sonuçlarýn klinik örneklemlerdeki testleri de olumlu sonuç vermektedir. Ancak yukarýdaki bölümde yer alan tüm bulgu ve tartýþmalar nöropsikolojik özellikler konusundadýr. Böyle olunca da, söz konusu özelliklerin, beyindeki farklý alanlarla iliþkili olmasý, elde edilen bulgu ve sonuçlarýn beyin alanlarý düzeyinde, bu alanlarýn faaliyeti olarak gösterilebilmesi gerekmektedir. Nöroradyoloji ve Yönetici Ýþlevler Beynin iþleyiþi ve bilginin iþlenme þekli, nörobilimlerin temel konularý arasýnda yer almaktadýr. Beyin iþlevlerinin görüntülenmesinde kullanýlan modern nöroradyolojik yöntemlerdeki hýzlý ilerlemeler, bilginin iþlenme þeklini içeren biliþsel çalýþmalara yeni ufuklar açmaktadýr. Mevcut beyin haritalama tekniklerinin eleþtirel deðerlendirmesi, kendi baþýna hiçbir tekniðin, 220

7 YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN AYRIÞTIRILMASINDA MULTÝDÝSÝPLÝNER YAKLAÞIM: BÝLÝÞSEL PSÝKOLOJÝDEN NÖRORADYOLOJÝYE biliþsel iþlevler alanýnda çalýþan araþtýrmacýlarýn tüm sorularýna yeterli yanýtý veremediðini göstermektedir. Ancak yapýsal ve fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRG ve fmrg), manyetik rezonans spektroskopi (MRS), pozitron emisyon tomografi (PET) ve tek foton emisyon tomografi (SPECT) gibi görüntüleme teknikleri, birbirlerini sýnýrlayýp tamamlamakta ve fonksiyonel nöral organizasyonun yorumlanmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Yukarýda sýralanan tekniklerin bütünleþik (integrative) bir þekilde kullanýmý ise, kaynak lokalizasyon iþlemlerinin doðruluðunu anlamlý þekilde arttýrmakta; böylelikle, bilgi iþleme basamaklarýnýn incelenmesinde önþart olan aktivasyon paternlerinin beyinde takip edilmesini kolaylaþtýrmaktadýr (Karakaþ 2000b). Bu yönde yapýlan çabalarýn belirgin bir örneði Cabeza ve Nyberg'in (2000) 275 PET ve fmrg incelemesini gözden geçirdiði çalýþmadýr. Belirtilen çalýþmada dikkat, algý, imgelem (imagery), lisan, çalýþma belleði ve hazýrlama (priming) gibi birçok farklý biliþsel iþlevle iliþkili aktivasyon þekilleri belirlenmiþtir. Cabeza ve Nyberg'in (2000) çalýþmasýnýn bir bölümünde de, yönetici iþlevlerin ölçülmesine yönelik olarak Stroop Testi ve WCST'yle iliþkili aktivasyon paternleri incelenmiþtir. Bu testlerdeki baþarým (performance), MRG ile saptanan frontal lob hacimleri ile korelasyon göstermekte, bu tür bulgular, sözedilen testlerin baþarýmýnda esas rolün frontal bölgelere ait olduðunu göstermektedir (Hanninen ve ark. 1997). Bu doðrultuda Stroop Testi ve WCST'ye iliþkin görevler, frontal lob iþlevlerinin deðerlendirilmesinde sýklýkla baþvurulan klasik paradigmalar niteliðindedir. Sözedilen iliþki, WCST ve Stroop Testi görevleri sýrasýnda oluþan frontal aktivasyonu ortaya koyan SPECT ve PET ile de gösterilebilmektedir (Cabeza ve Nyberg 2000, Dao-Castellana ve ark. 1998, Lombardi ve ark. 1999). Çeþitli fmrg çalýþmalarýnda beynin Stroop Testi ve WCST görevleri için elde edilen aktivasyon örüntüsünün Broadmann alanlarýna daðýlýmý, sýrasýyla, Þekil 1 ve 2'de verilmektedir. Stroop görevi baþarýmýna, farklý yerleþimlere sahip prefrontal lezyonlarýn etkisini araþtýran çalýþmalar, sað lateral prefrontal (Vendrell ve ark. 1995) ve sol dorsolateral prefrontal korteks (Dao-Castellana ve ark. 1998) aktivasyonunun hata puanlarýyla yakýn iliþki gösterdiðini ortaya koymuþtur. Sol mediofrontal korteks ise, bozucu etkiyi ölçmede kullanýlan süre puanlarýyla iliþkili bulunmuþtur (Dao-Castellana ve ark. 1998). Bu bölgelere ek olarak sað ve sol anterior singulat, sað prekuneal, sol inferior frontal ve sol operküler bölgeler de, Stroop koþullarýnda, belirgin tekrarlanabilir fmrg sinyal cevaplarý doðurmuþtur (Brown ve ark. 1999, Bush ve ark. 1998, Leung ve ark. 2000). Anterior sin- LAT MED STROOP Þekil 1. Stroop Testinin uygulanmasý sýrasýnda beynin fmrg ile belirlenen aktivasyon örüntüsünün Broadmann alanlarýna daðýlýmý. Sol ve sað sütun: beynin, sýrasýyla, saðdan ve soldan görünümü. 1. ve 2. sýra: beynin, sýrasýyla, lateral ve medial görünümü. 221

8 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. R L LAT MED WCST Þekil 2. WCST'nin uygulanmasý sýrasýnda beynin fmrg ile belirlenen aktivasyon örüntüsünün Broadmann alanlarýna daðýlýmý. Sol ve sað sütun: beynin, sýrasýyla, saðdan ve soldan görünümü. 1. ve 2. sýra: beynin, sýrasýyla, lateral ve medial görünümü. gulatýn biliþsel bölümü, uyarýcý seçimini modüle ederek ve/veya cevap seçimine aracýlýk ederek dikkat süreçlerinde santral bir rol oynamakta; bu bölgenin disfonksiyonu, Stroop'taki baþarým bozukluklarýnýn geliþimine katkýda bulunmaktadýr (Bush ve ark. 1998). Anterior singulatýn tanýmlanan iþlevlerinde bilginin içeriðine (biliþsel ya da emosyonel) ve/veya davranýþlar üzerindeki bozucu etkisine dayanan mekansal bir ayrýþma da bulunmaktadýr (Whalen ve ark. 1998). Bu yapý içerisinde duyusal iþlevler, çalýþma belleði ve vijilans iþlevleri rostralde; cevap seçimi, motor planlama ve motor cevap ise kaudalde yerleþim göstermektedir (Peterson ve ark. 1999). Anterior singulat bölge (Brodmann'ýn 24. ve 32. alanlarý), baþarým izlenmesindeki rolü ile uyumlu olacak þekilde, uyuþmayan (incongruent) yani bozucu etkiye yol açan uyarana cevap verirken daha aktiftir. Buna karþýlýk, sol dorsolateral prefrontal korteks (Brodmann'ýn 9. alaný) göreve hazýrlanma sýrasýndaki kontrol implementasyonuna iliþkin rolü ile uyumlu olacak þekilde, renk adlandýrmada aktivasyon göstermektedir (McDonald ve ark. 2000). Yukarýda sözedilen bulgular, Stroop görevinin gerçekleþtirilmesinde paralel yerleþimli bir iþleme modelinin varlýðýný destekler niteliktedir. Bu modelde Stroop etkisi için renklerin okunma ve adlandýrýlmasýnda kullanýlan nöral yollar anterior singulat korteksin deðiþik kýsýmlarý tarafýndan yönetilmektedir (Þekil 1). Bu nöral yollarý yöneten birimlerin anterior singulat içerisinde iþlevsel bir topografi göstermesi, görev baþarýmýna çok sayýda dikkat altsistemlerinin katkýda bulunduðunu kanýtlamaktadýr. Belirtilen topografik daðýlým, anterior singulatýn, sözedilen dikkat altsistemlerinin aktivitelerini koordine ettiðini ve bütünleþtirdiðini düþündürmektedir. Fonksiyonel görüntüleme çalýþmalarýndan elde edilen bulgular, Stroop renk-kelime bozucu etkisinin öncelikle anterior singulat korteksi aktive ettiði; bu aktivasyonu, kelime anlamlarýnýn ek iþlenmesinden kaynaklanan sol temporoparietal korteks aktivasyonunun izlediði þeklinde yorumlanmaktadýr (Liotti ve ark. 2000). WCST baþarýmý ise karþýmýza daha çok sað frontal hemisfere lokalize bir iþlev olarak çýkmaktadýr (Þekil 2). Bazý araþtýrmacýlar WCST baþarýmý ile frontal loblarýn tümü ya da altbölgelerinin yapýsal hasarlarý arasýnda tutarlý bir iliþki bulamamýþtýr (Anderson ve ark. 1991, Chase-Carmichael ve ark. 1999). Ancak bu tür bulgular olasýlýkla belirtilen görevin multifaktöriyel özelliðinden kaynaklanmakta olup, esasen, çok sayýda yapýsal görüntüleme çalýþmasý frontal loblar ve WCST arasýndaki iliþkiyi doðrulamaktadýr (Arnett ve ark. 1994, Hanninen ve ark. 1997). 222

9 YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN AYRIÞTIRILMASINDA MULTÝDÝSÝPLÝNER YAKLAÞIM: BÝLÝÞSEL PSÝKOLOJÝDEN NÖRORADYOLOJÝYE Frontal lob hasarlarýna olan duyarlýlýðýna (sensitivity) ek olarak, WCST, frontal loblar içerisinde yerleþimsel özgüllük (specificity) de taþýmaktadýr. Yerleþimsel özgüllük doðrultusunda, tek ya da çift taraflý inferior medial frontal lezyonu olan hastalarda WCST'nin standart ölçümlerle deðerlendirilen baþarýmý etkilenmezken, sýnýflama kategorisi konusunda bilgi verildiðinde, kurulum (set) kaybý artmaktadýr (Stuss ve ark. 2000). Kafa travmasý geçirmiþ hastalarda bölgesel beyin metabolizmasýnýn WCST'deki perseveratif cevapla olan iliþkisinin araþtýrýldýðý PET çalýþmalarýnda; perseveratif cevapla sað dorsolateral prefrontal korteks hasarýnýn iliþkili olduðu gösterilmiþtir. Bu bulgu da, görevin yerleþimsel özgüllüðünün ve alanýn fonksiyonel bütünlüðünün, WCST baþarýmýndaki öneminin bir diðer kanýtýný oluþturmaktadýr (Lombardi ve ark. 1999). SPECT ve PET ile kýyaslandýðýnda, fmrg daha yüksek bir uzaysal çözünürlük göstermekte ve bu yöntemle, ölçülen kesitteki aktivasyon þekillerinin anatomik yerleþimleri daha yüksek doðrulukla gösterebilmektedir (Volz ve ark. 1997). Sahip olduðu üstün uzaysal çözünürlüðe ek olarak daha yüksek zamansal çözünürlüðe de sahip olmasýyla fmrg, diðer görüntüleme yöntemlerinin karþýt bulgularýný açýklayabilme avantajýna sahiptir (Karakaþ 2000a). Saðlýklý bireylerde WCST uyarýmý saða lateralize edilebilen frontal aktivasyona yol açmakta (Voltz ve ark. 1997) ve bu aktivasyon dorsolateral prefrontal kortekse, orta ve inferior frontal giruslarý içerecek þekilde lokalize edilebilmektedir (Omori ve ark. 1999). Bu iþlevin tam olarak nerede yerleþmiþ olduðunu bulmak için fmrg sinyallerinin analiz edildiði çalýþmalarda WCST'deki geçici sinyaller sað inferior prefrontal alanda 7. sn'de pik yapacak þekilde saptanmaktadýr (Konishi ve ark. 1999a). WCST'de rol oynayan frontal kortikal jeneratörlerin kesin yerleþimlerini saptamak için, testin biliþsel gerekleri ayrýþtýrýlýp, çalýþma belleði yükü ortadan kaldýrýldýðýnda; fmrg ile sað inferior frontal sulkusun posterior kesiminde geçici aktivasyon saptanmaktadýr (Konishi ve ark. 1999b). Sonuç olarak, Stroop ve WCST görevleri beyin bölgeleri aðlarýný etkilemekte, bu aðlarý oluþturan farklý bölgeler, testlerin kapsamýndaki deðiþik iþlevleri desteklemektedir. Görüntüleme çalýþmalarýyla elde edilen sonuçlarýn genel deðerlendirmesi; her ne kadar yardýmcý faktörler sözkonusu olsa da, Stroop görevinin daha çok sol, WCST görevinin ise daha çok sað frontal lobla iliþkili olduðunu ve her iki görevin Karakaþ ve arkadaþlarýnýn (1999b) da önerdiði gibi, prefrontal bölgelerdeki farklý alanlarla iliþkili olduðunu düþündürmektedir. SONUÇ Bir psikoloji altdalý olan biliþsel psikoloji, bilgi iþlemenin duyumdan problem çözmeye kadar uzanan deðiþik süreçleri konusunda görgül veriler ve bu verilerden ulaþýlan kuramsal açýklamalar saðlamaktadýr. Ancak yönetici iþlevler gibi, diðer biliþsel faaliyetleri yöneten ve çok bileþenli olduðu anlaþýlan faaliyetleri araþtýrma ve bu faaliyetleri açýklama konusunda, deneysel yaklaþýmlý biliþsel psikolojinin fazla bir katkýsý olamamaktadýr. Bu durum, konuya iliþkin bilgi düzeyi ve araþtýrmalarda kullanýlan teknoloji ayný kaldýðý sürece de deðiþmeyecektir. Psikoloji ve nörolojinin arayüzündeki disiplinlerarasý (interdisciplinary) dal, nöropsikolojide; biliþsel psikolojinin bilgi iþleme konusundaki veri ve kuramlarý, nörolojik bilimlerin beynin yapýsý ve faaliyetleri konusundaki veri ve kuramlarýyla iliþkilendirilmektedir. Nöropsikolojik yaklaþým, bir anlamda, zihin hakkýnda bilinenlerin beyin temelinde; beyin hakkýnda bilinenlerin de zihin temelinde test edilmesini saðlamaktadýr. Böylece de, yönetici iþlevler gibi 'yüksek zihinsel süreçler' beyin düzeyinde gözlenebilirlik kazanmakta; beyin alanlarýyla iliþkilendirilen zihinsel süreçler ise, 'olsa olsa' yöntemiyle deðil de, bilimsel verilere dayanarak belirlenmektedir. Bu doðasý ile nöropsikoloji bilimi, yönetici iþlevlere ýþýk tutabilmekte, nöropsikolojik testler yoluyla, söz konusu iþlevlerin bileþenlerine ayrýþtýrýlmasý mümkün olmaktadýr. Ancak, beyin alanlarýna atýfta bulunmakla beraber, nöropsikolojik testlerde, temelde, zihinsel yani psikolojik davranýþlarýn analizi yapýlmakta, beyin alanlarýnýn söz konusu iþlevlere iliþkin faaliyeti doðrudan gözlenememektedir. Nöroradyolojide kullanýlan tekniklerle, ki bunlarýn baþýnda fmrg gelmektedir, belirli zihinsel faaliyetle iliþkili olan beyin alaný doðrudan gösterilebilmektedir. Bu durumda, nöropsikolojik çalýþmalarca tanýmlanmýþ olan yönetici iþlevlerin iliþkili olduðu beyin alanlarý, nöroradyolojik incelemeler yoluyla doðrudan belirlenebilmektedir. WCST ve Stroop Testleri kullanýlarak, yönetici iþlevlerin beyindeki temelleri nöroradyolojik tekniklerle incelendiðinde; yönetici iþlevlerin nöropsikoloji çalýþmalarýyla gösterilen karmaþýk doðasý, nöroradyolojik çalýþmalarla açýklýða kavuþturulabilmiþtir. Çalýþmalar, WCST ve Stroop Testlerinin 223

10 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. herbirinin iliþkili olduklarý yönetici iþlevlerin, beynin farklý alanlarýna yayýlan nöral yollarýn paralel iþleyiþinin bir sonucu olduðunu göstermiþtir. Bilimde Multidisipliner Yaklaþým: Rönesans II Bu makalede yönetici iþlevlerin anlaþýlmasýnda biliþsel psikoloji, nöropsikoloji ve nöroradyoloji bilim dallarýný içeren multidisipliner yaklaþýmýn yararlýlýðý ortaya konmaya çalýþýlmýþtýr. Verilen bilgiler, bu yüksek zihinsel sürecin anlaþýlmasýnda her bilim dalýnýn kýsýtlýlýklarýný ve katkýlarýný ortaya koymaktadýr. Doðanýn bilinen en karmaþýk iki nesnesi, insanýn biliþsel süreçleri ve beynidir; daha da karmaþýðý, bunlarýn iliþkisidir. Asýrlar boyunca beden ve dolayýsýyla beyin, doða bilimleri kapsamýnda ele alýnagelmiþ; bu iki öge, canlý varlýklarýn yapý ve süreçleriyle ilgilenen temel biyolojik bilimlerin, madde ve enerji konularýyla ilgilenen fiziksel bilimlerin, týp gibi uygulamalý bilimlerin araþtýrma konusu olmuþtur. Zihin ise, canlýlarýn davranýþlarýyla igilenen davranýþ bilimlerinin, psikolojinin uðraþ konusu olagelmiþtir. Gelenekler ve alýþkanlýk, bu dallarýn her birinin (biyolojik veya fiziksele karþýn davranýþsal veya psikolojik) kendi içinde kapalý olarak çalýþmasýna yol açmýþtýr. Beri yanda çaðdaþ bilim dünyasýnýn kabul ettiði bir husus, mevcut bilim dallarýnýn, tek baþlarýna; beyni, biliþsel süreçleri ve özellikle de bu iki ögenin iliþkisini anlayabilmede yetersiz kaldýðýdýr. Çaðdaþ bilimsel veriler, ilk olarak René Descartes tarafýndan sistematik olarak öne sürülmüþ olan psikofiziksel etkileþim modelini desteklemektedir. Ayný veriler beyin ve biliþsel süreçler konusunda elde edilen bilgilerin ve kullanýlan yaklaþým ve tekniklerin, bütünleþik bir þekilde ele alýnmasý gerektiðini açýkça göstermektedir. J.H. Thrall (1998) 2000'li yýllarda týp bilimlerine üç ayrý etkinin yön vereceðini belirtmiþtir: (1) Moleküler biyoloji ve genetik; (2) Elektronik ve bilgisayar bilimleri; (3) Beyin / zihin / davranýþ iliþkisini inceleyen dallar. Harvard Üniversitesi Týp Fakültesi nde verilen bu tarihi konferansta, týp bilimlerinin teknik dallarla ve ayrýca da davranýþsal bilimlerle iliþki içinde olmasýndaki gereklilik ortaya konmuþ; beynin sadece belirli týp dallarýnýn, zihnin de sadece psikolojinin sorumluluk alaný olarak düþünülemeyeceði açýklanmýþtýr. Nitekim, çaðdaþ bilim pekçok alanda multidisipliner olmaya yönelmiþtir; problemlerin etkili ve kapsamlý çözümüne ancak ekip çalýþmasý ile varýlabileceði gerçeði pek çok bilim çevresinde kabul edilmiþtir. Multidisipliner yaklaþým altýnda, beyin sadece belirli týp dallarýnýn, biliþsel süreçler ise davranýþ bilimlerinin tekelinde olmaktan çýkarýlmýþtýr. Beyin, biliþsel süreçler ve bunlarýn iliþkisi konusundaki araþtýrma ve açýklamalarda, aralarýnda davranýþ bilimlerinin de bulunduðu temel bilim dallarýnýn, klinik bilimler ve teknik bilimlerin bilgi birikimi, yaklaþým ve teknikleri birarada kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Nörofizyoloji, nörokimya, nöropatoloji, nöroradyoloji, nöropsikoloji, biliþsel bilimler, nörofelsefe, biyomedikal mühendislik, beyin araþtýrmalarýndaki multidisipliner grubun kapsamýna giren dallardan sadece bazýlarýdýr. 'Beyin Onyýlý' olarak ilan edilen yýllarýnýn baþta gelen bilimsel sloganý olan ve 'Bilimde II. Rönesans' kavramýnýn özünü oluþturan multidisipliner yaklaþým, günümüzde, bilim ve teknoloji politikalarýnýn mihenk taþýný oluþturmaktadýr. Bütün bunlardan; bilimsel baþarýlarýn, multidisipliner yaklaþýmý benimseyen ve uygulayan grup ve kurumlara ait olacaðý anlaþýlmaktadýr. Anderson SW, Damasio H, Jones RD ve ark. (1991) Wisconsin Card Sorting Test performance as a measure of frontal lobe damage. J Clin Exp Neuropsychol, 13(6): Anderson JR (1995) Cognitive Psychology and Its Implications. 4. Baský, New York, Freeman. Aranowitz B, Hollander E, DeCaria C (1994) Neuropsychology of OCD. Neuropsychiatry Neuropsychol Behav Neurol, 7: Arnett PA, Rao SM, Bernardin L ve ark. (1994) Relationship between frontal lobe lesions and Wisconsin Card Sorting Test performance in patients with multiple sclerosis. Neurology, 44(3): Baddeley AD, Logie RH, Bressi S ve ark. (1986) Senile dementia and working memory. Q J Exp Psychol, 14: KAYNAKLAR Baddeley A (1990) Human memory: Theory and Practice. London, Erlbaum Ass. Barkley RA (1997) Behavioral inhibition, sustained attention, and executive functions: Constructing a unifying theory of ADHD. Psychol Bull, 121(1): Baþar E (1998) Brain function and oscillations: I. Brain oscillations. Principles and approaches. Springer-Verlag, Heidelberg. Baþar E (1999) Brain function and oscillations: II. Integrative brain function. Neurophysiology and cognitive processes. Springer-Verlag, Heidelberg. Bowen FP, Karmiensky RS, Yahr MD (1975) Parkinsonism: Effects of Levodopa on concept formation. Neurology, 25,

11 YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN AYRIÞTIRILMASINDA MULTÝDÝSÝPLÝNER YAKLAÞIM: BÝLÝÞSEL PSÝKOLOJÝDEN NÖRORADYOLOJÝYE Bower GH, Hilgard ER (1981) Theories of Learning, 5. Baský, London, Prentice-Hall. Broadbent DE (1958) Perception and Communication. New York, Pergamon Pr. Brown GG, Kindermann SS, Siegle GJ ve ark. (1999) Brain activation and pupil response during covert performance of the Stroop Color Word task. J Int Neuropsychol Soc, 5(4): Burke DM, Light LL (1981) Memory and aging: The role of retrieval processes. Psycholl Bull, 90: Bush G, Frazier JA, Rauch SL ve ark. (1999) Anterior cingulate cortex dysfunction in attention-deficit/hyperactivity disorder revealed by fmri and the Counting Stroop. Biological Psychiatry, 45(12): Bush G, Whalen PJ, Rosen BR ve ark. (1998) The counting Stroop: an interference task specialized for functional neuroimaging-validation study with functional MRI. Hum Brain Mapp, 6(4): Cabeza R, Nyberg L (2000) Imaging cognition II: An empirical review of 275 PET and fmri studies. J Cogn Neurosci, 12(1): Chase-Carmichael CA, Ris MD, Weber AM ve ark. (1999) Neurologic validity of the Wisconsin Card Sorting Test with a pediatric population. Clin Neuropsychol, 13(4): Chomsky N (1986) Knowledge of Language: Its Nature, Origin and Use. New York, Praeger. Cohen JD, Servan-Schreiber D (1992) Context, cortex, and dopamine: A connectionist approach to behavior and biology and schizophrenia. Psychol Rev, 99: Dao-Castellana MH, Samson Y, Legault F ve ark. (1998) Frontal dysfunction in neurologically normal chronic alcoholic subjects: metabolic and neuropsychological findings. Psychol Med, 28(5): Dehaene S, Changeux JP (1991) The Wisconsin Card Sorting Test: theoretical analysis and modelling in a neuronal network. Cereb Cortex, 1: Ebbinghaus H (1913) Memory: A Contribution to Experimental Psychology, New York, Columbia University, Teachers College. Ellis HC, Hunt RR (1993) Fundamentals of Cognitive Psychology, Oxford, Brown and Benchmark. Eysenck MW (1990) Cognitive Psychology: An International Review, New York, John Wiley and Sons. Fuster JM (1989) The Prefrontal Cortex: Anatomy, Physiology and Neuropsychology of the Frontal Lobe, 2. Baský, New York, Raven. Fuster JM (1995) Memory in the Cerebral Cortex: An Empirical Approach to Neural Networks in the Human and Nonhuman Primate. Cambridge (MA), The MIT Press. Glaser WR, Glaser MO (1989) Context effects in Stroop-like word and picture processing. J Exp Psychol Gen, 118(1): Goldman-Rakic PS (1987) Circuitry of primate prefrontal cortex and regulation of behavior by representational memory. Handbook of Phychology. The Nervous System: Higher Functions of the Brain, F Plum (Ed), Bethesda (MD), American Physiology Ass. Hanninen T, Hallikainen M, Koivisto K ve ark. (1997) Decline of frontal lobe functions in subjects with age-associated memory impairment. Neurology, 48(1): Head D (1989) Deficit in cognitive shifting ability in patients with OCD. Biol Psychiatry, 25: Heaton RK (1981) Wisconsin Card Sorting Test Manual. Odessa (F.L): Psychological Assessment Resources. Helmstaedter C, Kemper B, Elger CE (1996) Neuropsychological aspects of frontal lobe epilepsy. Neuropsychologia, 34(5): Karakaþ S (1996) Nöropsikoloji bilimi: Tanýmý, faaliyet alanlarý, ülkemizdeki durumu. Türk Psikoloji Bülteni, 2 (4): Karakaþ S, Eski R, Baþar E (1996) Türk kültürü için standardizasyonu yapýlmýþ nöropsikolojik testler topluluðu: BÝLNOT Bataryasý. 32. Ulusal Nöroloji Kongresi Kitabý. Türk Nöroloji Dergisi ve Bakýrköy Ruh ve Sinir Hastalýklarý Hastanesi. Ýstanbul, Ufuk Mat. Karakaþ S (1997) A descriptive framework for information processing: An integrative approach. Brain Alpha Activity: New Aspects and Functional Correlates, E Baþar, R Hari, FH Lopes Da Silva ve ark. (Ed), Int J Psychophysiol, 26: Karakaþ S, Aydýn H (1999) Þizofrenide bilgi iþleme bozukluklarý. Þizofreni Dizisi, 2(4): Karakaþ S, Kafadar H (1999) Þizofrenideki biliþsel süreçlerin deðerlendirilmesinde nöropsikolojik testler: Bellek ve dikkatin ölçülmesi. Þizofreni Dizisi, 2(4): Karakaþ S, Erdoðan E, Sak L ve ark. (1999a) Stroop Testi TBAG Formu: Türk kültürüne standardizasyon çalýþmalarý, güvenirlik ve geçerlik. Klinik Psikiyatri Dergisi, 2(2): Karakaþ S, Irak M, Kurt M, Erzengin ÖU (1999b) Wisconsin Kart Eþleme Testi ve Stroop Testi TBAG Formu: Ölçülen özellikler açýsýndan karþýlaþtýrmalý analiz. Psikiyatri, Psikoloji, Psikofarmakoloji Dergisi, 7(3): Karakas HM (2000a) Information processing in the human brain: simple and complex event-related functional magnetic resonance imaging approach. Workshop on Biomedical Information Engineering Proceedings, B Onaral, Y Istefanopulos (Ed), Ýstanbul, Boðaziçi University Printhouse, s Karakaþ HM (2000b) Kognitif nöroradyolojik yöntem ve yaklaþýmlar. Multidisipliner Yaklaþýmla Beyin ve Kognisyon, S. Karakaþ, H Aydýn, C Erdemir ve ark. (Ed), Ankara, Çizgi Týp Yayýnevi, s King MC, Snow WG (1981) Problem-solving task performance in brain-damaged subjects. J Clin Psychol, 37(2): Klatzky RL (1980) Human Memory: Structures and Processes, New York, WH Freeman. Konishi S, Kawazu M, Uchida I ve ark. (1999a) Contribution of working memory to transient activation in human inferior prefrontal cortex during performance of the Wisconsin Card Sorting Test. Cereb Cortex, 9(7): Konishi S, Nakajima K, Uchida I ve ark. (1999b) Common inhibitory mechanism in human inferior prefrontal cortex revealed by event-related functional MRI. Brain, 122:

12 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. Leckmann J, Walker D, Goodman W (1994) "Just Right" perceptions associated with compulsive behavior in Tourette Syndrome. Am J Psychiatry, 151: Leung HC, Skudlarski P, Gatenby JC ve ark. (2000) An eventrelated functional MRI study of the Stroop color word interference task. Cerebral Cortex, 10(6): Lezak MD (1995) Neuropsychological Assessment, 3. Baský, New York, Oxford Univ. Pr. Liotti M, Woldorff MG, Perez R ve ark. (2000) An ERP study of the temporal course of the Stroop color-word interference effect. Neuropsychologia, 38(5): Lombardi WJ, Andreason PJ, Sirocco KY ve ark. (1999) Wisconsin Card Sorting Test performance following head injury: dorsolateral fronto-striatal circuit activity predicts perseveration. J Clin Exp Neuropsychol, 21(1): Luria A (1966) Higher Cortical Functions in Man. New York, Basic Books. Lyvers MF, Maltzman I (1991) Selective effects of alcohol on Wisconsin Card Sorting performance. Br J Addict, 86: MacDonald AW 3rd, Cohen JD, Stenger VA ve ark. (2000) Dissociating the role of the dorsolateral prefrontal and anterior cingulate cortex in cognitive control. Science, 288(5472): MacLeod CM (1991) Half a century of research on the Stroop Effect: An integrative review. Psychol Bull, 109: MacLeod CM (1992) The Stroop task: The "Gold Standard" of attentional measures. J Exp Psychol Gen, 121(1): Mercan FS (1996) Kronik alkolizmde baðýmlýlýk, kognitif fonksiyonlar ve yeti yitimi üzerine bir çalýþma. Yayýnlanmamýþ týpta uzmanlýk tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara. Mesulam MM (1990) Large-scale neurocognitive networks and distributed processing for attention, language, and memory. Ann Neurol, 28(5): Miller GA (1956) The magical number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychol Rev, 63(2): Miller WR, Saucedo C (1983) Assessment of neuropsychological impairment and brain damage in problem drinkers, clinical neuropsychology: Interface with neuropsychologic and psychiatric disorder. New York, Grune & Stratton. Milner B (1963a) Effects of different brain lesions on Card Sorting. Arch Neurol, 9: Milner B (1963b) Effects of different brain lesions on Card Sorting: The role of frontal lobes. Arch Neurol, 9: Modell J, Mountz J, Curtis G (1989) Neuropsychologic dysfunction in basal ganglia/ limbic, striatal and thalamocortical circuits as a pathogenic mechanism of OCD. J Neuropsychiatry Clin Neurosci, 1: Neisser U (1967) Cognitive Psychology. London, Prentice-Hall. Newell A, Shaw JC, Simon HA (1958) Elements of a theory of human problem solving. Psychol Rev, 65: Omori M, Yamada H, Murata T ve ark. (1999) Neuronal substrates participating in attentional set-shifting of rules for visually guided motor selection: a functional magnetic resonance imaging investigation. Neuroscience Research, 33(4): Örnek Ý (1996) Parkinson hastalýðýnda prefrontal korteks dolayýmlý kognitif bozukluklar. Týpta uzmanlýk tezi, Ýstanbul Üniversitesi, Ýstanbul. Özen N (1999) Þizofreni, depresyon ve alkol baðýmlýlýðýnda Nöropsikolojik test performansý, nörolojik silik iþaretler ile hastalýk belirtileri ve diðer veriler arasýndaki iliþkiler. Yayýnlanmamýþ týpta uzmanlýk tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara. Pendleton MG, Heaton RK (1982) A comparison of the Wisconsin Card Sorting Test and the Category Test. J Clin Psychol, 38(2): Pennington BF (1994) The working memory function of the prefrontal cortices: implications for developmental and individual differences in cognition, The Development of Future Oriented Processes, MM Haith, J Benson, R Roberts ve ark. (Ed), Chicago, Univ. Chicago Pr. Pennington BF, Ozonoff S (1996) Executive functions and developmental psychopathology. J Child Psychol and Psychiatry, 37: Peterson BS, Skudlarski P, Gatenby JC ve ark. (1999) An fmri study of Stroop word-color interference: evidence for cingulate subregions subserving multiple distributed attentional systems. Biol Psychiatry, 45(10): Roberts RJ, Hager L, Heron C (1994) Prefrontal cognitive processes: working memory and inhibition in the antisaccade task. J Exp Psychol Gen, 23: Rossi A, Daneluzzo E, Mattei P ve ark. (1997) Wisconsin Card Sorting Test and Stroop Test performances in schizophrenia: A shared construct. Neurosci Lett, 226: Ryan C, Butters N (1983) Cognitive deficits in alcoholics. The Pathogenesis of Alcoholism, 7. Cilt, New York, Plenum Pr. Shallice T (1982) Specific impairments of planning. Philosophical Transactions of the Royal Society, London, s. 298: Shallice T (1988) From Neuropsychology to Mental Structure. Cambridge, Cambridge Univ. Pr. Solso R (1995) Cognitive Psychology, 4. Baský, Needham Heights, Allyn and Bacon. Spreen O, Strauss E (1991) A Compendium of Neuropsychological Tests: Administration, Norms and Commentary, New York, Oxford Univ. Pr. Stuss DT, Levine B, Alexander MP ve ark. (2000) Wisconsin Card Sorting Test performance in patients with focal frontal and posterior brain damage: effects of lesion location and test structure on separable cognitive processes. Neuropsychologia, 38(4): Sullivan E, Mathallon D, Zipursky RB (1992) Factors of the Wisconsin Card Sorting Test as a measure of frontal lobe function in schizophrenia and chronic alcoholism. Am J Psychiatry, 46: Teuber HL (1966) The frontal lobes and their functions: Further observations in carnivores, subhuman primates and man. Int J Neurol, 5:

13 YÖNETÝCÝ ÝÞLEVLERÝN AYRIÞTIRILMASINDA MULTÝDÝSÝPLÝNER YAKLAÞIM: BÝLÝÞSEL PSÝKOLOJÝDEN NÖRORADYOLOJÝYE Thrall JH (1998) Directions in radiology for the next milennium. AJR Am J Roentgenol, 171: Vendrell P, Junque, C, Pujol J ve ark. (1995) The role of prefrontal regions in the Stroop task. Neuropsychologia, 33(3): Volz HP, Gaser C, Hager F ve ark. (1997) Brain activation during cognitive stimulation with the Wisconsin Card Sorting Test: a functional MRI study on healthy volunteers and schizophrenics. Psychiatry Res, 75(3): Welsh MC, Pennington BF (1988) Assessing frontal lobe function in children: Views from developmental psychology. Dev Neuropsychol, 4: Whalen PJ, Bush G, McNally RJ ve ark. (1998) The emotional counting Stroop paradigm: a functional magnetic resonance imaging probe of the anterior cingulate affective division. Biol Psychiatry, 44(12): III. ULUSAL B YOLOJ K PS K YATR KONGRES Haziran 2001 Resort Dedeman, Kapadokya - NEV EH R Bilimsel Sekreterlik: Prof. Dr. Seher SOFUO LU Erciyes niversitesi T p Fak ltesi Psikiyatri Anabilim Dal, Kayseri B YOLOJ K PS K YATR DERNE ERC YES N VERS TES TIP FA K LTES PS K YATR ANAB L M DALI 227

14 KARAKAÞ S, KARAKAÞ HM. 228

Þizofreni, bilgi iþleme (information processing)

Þizofreni, bilgi iþleme (information processing) Þizofrenideki Biliþsel Süreçlerin Deðerlendirilmesinde Nöropsikolojik Testler: Bellek ve Dikkatin Ölçülmesi Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ* #, Uz. Psk. Hatice KAFADAR* # Þizofreni, bilgi iþleme (information processing)

Detaylı

veriler, ilk olarak René Descartes tarafından sistematik olarak öne sürülmüş olan psikofiziksel etkileşim modelini desteklemektedir.

veriler, ilk olarak René Descartes tarafından sistematik olarak öne sürülmüş olan psikofiziksel etkileşim modelini desteklemektedir. 1 ÖNSÖZ Sirel Karakaş, Hamdullah Aydın, Cenap Erdemir ve Çiğdem Özesmi tarafından yayınlanan bu kitap, beyin fonksiyonlarının anlaşılması ve elde edilen bulguların uygulanabilmesine yönelik olarak çok

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr.

ÖZGEÇMİŞ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN. ozkana@hacettepe.edu.tr. ÖĞR. GÖR. DR. ARZU ÖZKAN CEYLAN ÖZGEÇMİŞ E-Posta: ozkana@hacettepe.edu.tr Telefon: Adres: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 06800 Beytepe Yerleşkesi Çankaya / ANKARA Eğitim Mezuniyet

Detaylı

WÝSCONSÝN KART EÞLEME TESTÝ PERFORMANSINDA GELÝÞÝMÝN NÝCELÝKSEL VE NÝTELÝKSEL ETKÝLERÝ

WÝSCONSÝN KART EÞLEME TESTÝ PERFORMANSINDA GELÝÞÝMÝN NÝCELÝKSEL VE NÝTELÝKSEL ETKÝLERÝ WÝSCONSÝN KART EÞLEME TESTÝ PERFORMANSINDA GELÝÞÝMÝN NÝCELÝKSEL VE NÝTELÝKSEL ETKÝLERÝ Kýzbes Yalçýn*, Sirel Karakaþ** ÖZET Amaç: Yönetici iþlevleri ölçmede kullanýlan Wisconsin Kart Eþleme Testi (WKET;

Detaylı

Stroop Testi TBAG Formu: Türk Kültürüne Standardizasyon Çalýþmalarý, Güvenirlik ve Geçerlik

Stroop Testi TBAG Formu: Türk Kültürüne Standardizasyon Çalýþmalarý, Güvenirlik ve Geçerlik Stroop Testi TBAG Formu: Türk Kültürüne Standardizasyon Çalýþmalarý, Güvenirlik ve Geçerlik Sirel KARAKAÞ*, Emel ERDOÐAN**, Lale SAK***, A. Þebnem SOYSAL****, Tacettin ULUSOY*****, Ýnanç Yüceyurt ULUSOY*****,

Detaylı

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði

Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Nöropsikolojik Ölçümlerle Elektrofizyolojik Ölçümlerin Ýliþkisi: Frontal Lob Ýþlevselliði Belma BEKÇÝ* Sirel KARAKAÞ** ÖZET Bu çalýþmanýn amacý, bir biliþsel paradigma altýnda elde edilen olay-iliþkili

Detaylı

Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileþenleri

Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileþenleri Görsel-Uzaysal Yeteneklerin Bileþenleri Murat KURT* ÖZET Bu makalede, görsel uzaysal süreçlerin bileþenleri tanýmlanmýþtýr. Görsel algýlama ve görsel-uzaysal algýlama birbiriyle çok yakýndan iliþkili olmakla

Detaylı

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý

Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý ARAÞTIRMA Stroop Testi Performansýnýn Elektrofizyolojisi: Olay-Ýliþkili Potansiyeller ve Ýliþkili Beyin Haritalarý Sirel Karakaþ 1, Belma Bekçi 2, Elvin Doðutepe 2, Ö.Utku Erzengin 3 1 Prof.Dr., 2 Dr.,

Detaylı

Yönetici Ýþlevler ve Dikkat Süreçlerine Ýliþkin Kuramsal Modeller ve Nöroanatomi

Yönetici Ýþlevler ve Dikkat Süreçlerine Ýliþkin Kuramsal Modeller ve Nöroanatomi Yönetici Ýþlevler ve Dikkat Süreçlerine Ýliþkin Kuramsal Modeller ve Nöroanatomi Birim Günay KILIÇ* ÖZET Beyinde bilgi iþleniþinin dinamik ve karmaþýk doðasý yüksek düzeyli biliþsel iþlevleri tanýmlamada

Detaylı

Zeka Testi ve Nöropsikolojik Testlerin Oluþturduklarý Faktör Yapýlarýnýn Ýncelenmesi #

Zeka Testi ve Nöropsikolojik Testlerin Oluþturduklarý Faktör Yapýlarýnýn Ýncelenmesi # Zeka Testi ve Nöropsikolojik Testlerin Oluþturduklarý Faktör Yapýlarýnýn Ýncelenmesi # Aynur ÞAHÝN* ÖZET Bu çalýþmada, Wechsler Bellek Ölçeði-Geliþtirilmiþ Formu, Wisconsin Kart Eþleme Testi, Çizgilerin

Detaylı

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý;

Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; Þizofrenide Bilgi Ýþleme Bozukluklarý Prof. Dr. Sirel KARAKAÞ *#, Prof. Dr. Hamdullah AYDIN **# 1. Giriþ Bu makalede þizofrenideki bilgi iþleme bozukluklarý; konuya iliþkin araþtýrma bulgularý temelinde

Detaylı

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý

Örgütsel Davranýþýn Tanýmý, Tarihsel Geliþimi ve Kapsamý NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Ýþaretleme Testi Türk Formu'nun 6-11 Yaþ Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalýþmasý #

Ýþaretleme Testi Türk Formu'nun 6-11 Yaþ Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalýþmasý # Ýþaretleme Testi Türk Formu'nun 6-11 Yaþ Grubu Çocuklarda Standardizasyon Çalýþmasý # Birim Günay KILIÇ*, Metehan IRAK**, Aylin Ýlden KOÇKAR*** Þahnur ÞENER****, Sirel KARAKAÞ* # ÖZET Çalýþmanýn amacý

Detaylı

Þizofrenide Gözlenen Biliþsel Bozukluklar ve Deðerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme

Þizofrenide Gözlenen Biliþsel Bozukluklar ve Deðerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme Þizofrenide Gözlenen Biliþsel Bozukluklar ve Deðerlendirilmesi: Bir Gözden Geçirme Nurper Erberk ÖZEN* ÖZET Kraepelin zamanýndan bu yana araþtýrmacýlar, þizofrenik hastalardaki özgül, bölgesel beyin lezyonlarýný

Detaylı

ÖNSÖZ Beyin, Biliş ve Bunların İlişkilerinde Multidisipliner ve Disiplinler-arası Yaklaşımlar

ÖNSÖZ Beyin, Biliş ve Bunların İlişkilerinde Multidisipliner ve Disiplinler-arası Yaklaşımlar ÖNSÖZ Günümüz biliminin önde gelen araştırma konuları arasında beyin yapı ve işleyişi ile bilişsel süreçler ve bunların arasındaki ilişkiler bulunmaktadır. Çağdaş bilimsel veriler, ilk olarak René Descartes

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1. Name Surname: Belma Bekçi. 2. Date of Birth: 17.08.1973. 3. Affiliation: Associate Professor. 4. Education: Ph.D.

CURRICULUM VITAE. 1. Name Surname: Belma Bekçi. 2. Date of Birth: 17.08.1973. 3. Affiliation: Associate Professor. 4. Education: Ph.D. CURRICULUM VITAE 1. Name Surname: Belma Bekçi 2. Date of Birth: 17.08.1973 3. Affiliation: Associate Professor 4. Education: Ph.D. Degree Department University Year Bachelor Psychology Đstanbul 1997 Master

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Deðerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeði Geliþtirilmiþ Formunun Yeri*

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Deðerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeði Geliþtirilmiþ Formunun Yeri* ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Deðerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeði Geliþtirilmiþ Formunun Yeri* Emel Erdoðan-Bakar 1, Þebnem Soysal 2, Nurcihan Kiriþ 3, Aynur

Detaylı

Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd.Şti. info@neurometrika-tech.com http://www.neurometrika-tech.com

Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd.Şti. info@neurometrika-tech.com http://www.neurometrika-tech.com Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd.Şti. info@neurometrika-tech.com http://www.neurometrika-tech.com Prof. Dr. Sirel Karakaş Kurucu Ortak / Yönetici Neurometrika Medikal, Tıp Teknolojileri, Yazılım,

Detaylı

Kognitif Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemenin Teori ve Uygulamasý

Kognitif Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemenin Teori ve Uygulamasý Kognitif Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntülemenin Teori ve Uygulamasý Hakký Muammer KARAKAÞ* ÖZET Fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme, kognitif süreçler sýrasýnda serebral hemodinamide ortaya

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunun Zeka Testlerinden ve Ýlgili Diðer Nöropsikolojik Araçlardan Yordanabilirliði Nurcihan Kiriþ 1, Sirel Karakaþ 2 1 Uz. Psk., Çukurova Üniversitesi Týp

Detaylı

Prefrontal korteks işlevlerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi

Prefrontal korteks işlevlerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:1, Kısım:1, 47-56 Şubat 2006 Prefrontal korteks işlevlerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi Gülay BÜYÜKAKSOY KAPLAN *, Neslihan S. ŞENGÖR, Cüneyt GÜZELİŞ İTÜ

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Nedensellik Ýliþkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlarý Açýsýndan Deneysel ve Korelatif Yaklaþýmlar

Nedensellik Ýliþkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlarý Açýsýndan Deneysel ve Korelatif Yaklaþýmlar Nedensellik Ýliþkisi ve Pozitif Bilimin Amaçlarý Açýsýndan Deneysel ve Korelatif Yaklaþýmlar Sirel KARAKAÞ* ÖZET Bu makalede pozitif bilim kavramýnýn çeþitli yönleri ele alýnmýþtýr. Bu baðlamda, pozitif

Detaylı

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri

Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Þizofrenide Duygu Algýlama ve Tanýma Süreçleri Özlem Altunel 1, Görkem Demirdöðen 2, Uzay Dural 3, M. Kemal Kuþçu 4 1 Uz.Dr., Serbest Hekim, 2 Psk., 3 Kl.Psk., 4 Doç.Dr., Marmara Üniversitesi Ýstanbul

Detaylı

Sayý Dizisi Öðrenme Testinin Yol Açtýðý Frontal Kortikal Aktivasyonlar: fmrg Paternleri

Sayý Dizisi Öðrenme Testinin Yol Açtýðý Frontal Kortikal Aktivasyonlar: fmrg Paternleri Sayý Dizisi Öðrenme Testinin Yol Açtýðý Frontal Kortikal Aktivasyonlar: fmrg Paternleri Hakký Muammer KARAKAÞ* #, Sirel KARAKAÞ** # ÖZET Sayý Dizileri Öðrenme Testi (SDÖT) performansýnýn, öðrenme ve bunun

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar

Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Olaya Ġlişkin Potansiyel Kayıt Yöntemleri Kognitif Paradigmalar Prof. Dr. Sacit Karamürsel İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı sacit@istanbul.edu.tr Elektroansefalogram (EEG), merkezi sinir

Detaylı

Biliþsel Süreçlerde Alzheimer Tipi Demansa Baðlý Deðiþiklikler

Biliþsel Süreçlerde Alzheimer Tipi Demansa Baðlý Deðiþiklikler DERLEME Biliþsel Süreçlerde Alzheimer Tipi Demansa Baðlý Deðiþiklikler Handan Can 1, Sirel Karakaþ 2 1 Dr., Hacettepe Üniversitesi Deneysel Psikoloji Uzmanlýk Alaný, Çankaya Belediyesi Emek Semt Polikliniði,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Serra İçellioğlu 2. Doğum Tarihi: 17.02.1983 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2001-2005 Y.

Detaylı

Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlarýn ve /

Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlarýn ve / Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Biliþsel Ýþlevler Yrd. Doç. Dr. Berna Binnur KIVIRCIK*, Prof. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Obsesif kompulsif bozukluk, obsesyonlarýn ve / ya da kompulsiyonlarýn tabloya hakim olduðu

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi *

Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Hafif Kognitif Bozukluðu Olan Hastalarda Bellek Ýþlevlerinin Nöropsikolojik Deðerlendirmesi * Dr. Banu CANGÖZ*, Prof. Dr. Kaynak SELEKLER** zellikle geliþmiþ ve geliþmekte olan ülkelerde Öson 25-30 yýl

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

İNSANDA BİLGİ İŞLEMLEME: BİLİNÇ VE BİLİNÇ-DIŞI SÜREÇLER

İNSANDA BİLGİ İŞLEMLEME: BİLİNÇ VE BİLİNÇ-DIŞI SÜREÇLER İNSANDA BİLGİ İŞLEMLEME: BİLİNÇ VE BİLİNÇ-DIŞI SÜREÇLER Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Nörometrika Medikal Tıp Teknolojileri Ltd. Şti Kurucu ve Yöneticisi

Detaylı

CURRICULUM VITAE HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY. Arzu Özkan Ceylan, PhD.

CURRICULUM VITAE HACETTEPE UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY. Arzu Özkan Ceylan, PhD. Arzu Özkan Ceylan, PhD CURRICULUM VITAE E-mail: ozkana@hacettepe.edu.tr Phone Number: +90 312 2978335 Address: Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of, 06800 Beytepe Campus Çankaya / ANKARA

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140

..T.C. DANýÞTAY SEKiziNCi DAiRE Esas No : 2005/1614 Karar No : 2006/1140 ..T.C. Davacý Davalý : Trabzon Baro Baþkanlýðý Trabzon Barosu Adliye Sarayý : 1- Maliye Bakanlýðý 2- Baþbakanlýk -TRABZON Davanýn Özeti: Karaparanýn Aklanmasýnýn Önlenmesine Dair 4208 sayýlý Kanunun Uygulanmasýna

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Eğitim. Akademik Ünvanlar HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ SEVGİNAR VATAN. sevginarvatan@gmail. ÖZGEÇMİŞ SEVGİNAR VATAN E-Posta: sevginarvatan@gmail.com Telefon: 2978325 Adres: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Beytepe/Ankara Eğitim Mezuniyet Tarihi Derece Alan Kurum 2006 Lisans Psikoloji Orta

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Prof. Dr. Sirel Karakaş

Prof. Dr. Sirel Karakaş NÖROPSİKOLOJİ, NÖROPSİKOLOJİK TESTLER, UYGULAMALAR Prof. Dr. Sirel Karakaş Neurometrika Medikal Tıp Teknolojileri Eğitim ve Danışmanlık Ltd Şti Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği Başkanı www.neuromerika-tech.com

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması

Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Bipolar bozukluğun ve şizofreninin remisyon ve psikotik belirtili dönemlerindeki hastaların bilişsel işlevler açısından karşılaştırılması Deniz Ceylan, Berna Binnur Akdede, Emre Bora, Ceren Hıdıroğlu,

Detaylı

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler

Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ, 2010 Nörolojik Hastalıklarda Depresyon ve Sitokinler Dr.Canan Yücesan Ankara Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Akış Sitokinler ve depresyon Duygudurum bozukluklarının

Detaylı

(TURCONS-4) ENTEGRATİF PREOPERATİF FONKSİYONEL HARİTALAMA BATARYASI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI. S. Karakaş 1, H.M.

(TURCONS-4) ENTEGRATİF PREOPERATİF FONKSİYONEL HARİTALAMA BATARYASI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI. S. Karakaş 1, H.M. ENTEGRATİF PREOPERATİF FONKSİYONEL HARİTALAMA BATARYASI (TURCONS-4) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI S. Karakaş 1, H.M. Karakaş 2 1 Hacettepe Üniversitesi Bilişsel Psikofizyoloji Araştırma Birimi 2

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems ARAÞTIRMA

Inter-rater Reliability of the Bender Visual Motor Gestalt Coordination Test (Second Edition) for Global, Koppitz and Recall Scoring Systems ARAÞTIRMA ARAÞTIRMA Bender - Geþtalt Görsel Motor Koordinasyon Testi-II'nin (BGT-II) Global, Koppitz ve Geri Çaðýrma Puanlamalarý Ýçin Yargýcýlar Arasý Güvenirliðin Deðerlendirilmesi* Inter-rater Reliability of

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi

Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA Dikkat Eksikliði Hiperaktivite Bozukluðunda Beyin Kan Akýmý ve Elektriksel Beyin Aktivasyonunun Deðerlendirilmesi Özlem Yýdýz Öç 1, Belma Aðaoðlu 2, Fatma Berk 3, Sezer Komsuoðlu 4, Ayþen Coþkun

Detaylı

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: -

AÇIKLAMA Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka. Konuşmacı: - Danışman: - AÇIKLAMA 2014-2017 Araştırmacı:Abdi İbrahim Otsuka Konuşmacı: - Danışman: - Şizofreni ve Bilişsel İşlev Bozuklukları Prof. Dr. Berna Binnur Akdede Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD OLGU

Detaylı

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi

GÝRÝÞ. Bu anlamda, özellikle az geliþmiþ toplumlarda sanayi çaðýndan bilgi GÝRÝÞ Ýnsanoðlu günümüzde dünya tarihinde belki de bilginin en kýymetli olduðu dönemi yaþamaktadýr. Çaðýmýzda bilgiye sahip olmanýn ya da bilgi kaynaðýna kolaylýkla ulaþabilmenin önemi her geçen gün artmaktadýr.

Detaylı

Sosyal Beyin, Zihin Kuramı ve Evrim

Sosyal Beyin, Zihin Kuramı ve Evrim İçerik Sosyal Beyin, Zihin Kuramı ve Evrim Dr. Muzaffer Kaşar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi BARİLEM Deneysel ve Evrimsel Psikiyatri Grubu Evrim sürecinde insan beyni Ayna nöronlar, dil ve

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Öðrenme Güçlüðü Olan Bir Grup Hastanýn WISC-R Profillerinin Ýncelenmesi #

Öðrenme Güçlüðü Olan Bir Grup Hastanýn WISC-R Profillerinin Ýncelenmesi # Öðrenme Güçlüðü Olan Bir Grup Hastanýn WISC-R Profillerinin Ýncelenmesi # A. Þebnem SOYSAL*, Aylin ÝLDEN KOÇKAR**, Emel ERDOÐAN***, Selahattin ÞENOL****, Kývýlcým GÜCÜYENER* # ÖZET Öðrenme yaþam boyu devam

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı

İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı İki Nörodejeneratif Hastalıkta Zihin Kuramı Becerileri ve İşlevsellik Düzeyinin karşılaştırılması: Alzheimer ve Parkinson Hastalığı Evrim Göde Öğüten 1, Gizem Ünveren 2, Emine Soybay 2, Barış Topçular

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir

Emine Sevinç Tok. İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü. Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir Emine Sevinç Tok İzmir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Gürsel Aksel Bulvarı No: 14 35350 Üçkuyular İzmir sevinc.tok@izmir.edu.tr EĞİTİM 2009-devam Klinik Psikoloji Doktora Programı

Detaylı

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi

EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2004, 15 (1),49-64 Dave/li Derleme EGZERSiziN DEPRESYON TEDAVisiNDEKi YERi VE ETKiLERi Ziya KORUÇ, Perlearı BAYAR Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Çocuklarda Bilgi İşlemedeki Üst İşlemlerin Yaşa Bağlı Değişimi

Çocuklarda Bilgi İşlemedeki Üst İşlemlerin Yaşa Bağlı Değişimi Türk Psikiyatri Dergisi 2008; 19(3): 257-265 Çocuklarda Bilgi İşlemedeki Üst İşlemlerin Yaşa Bağlı Değişimi Psik Uzm. Kizbes YALÇIN 1, Psik. Prof. Sirel KARAKAŞ 2 Özet / Abstract Amaç: Çalışmanın amacı,

Detaylı

Þizofrenik bozukluðun patogenezi ile ilgili

Þizofrenik bozukluðun patogenezi ile ilgili Þizofrenide Beynin Geliþimsel Yetersizliði Doç. Dr. Köksal ALPTEKÝN* Þizofrenik bozukluðun patogenezi ile ilgili düþünceler son yýllarda oldukça deðiþmiþtir. Toplumu ve aileleri sorumlu tutan sosyal ve

Detaylı

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ 1.Sınıf/1.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** 1 YDİ101 YDF101 YDA101 2 ATA101 Temel Yabancı Dil (İngilizce)

Detaylı

Nöropsikoloji Eğitimi IV

Nöropsikoloji Eğitimi IV Nöropsikoloji Eğitimi IV Nöropsikoloji Derneği tarafından düzenlenecek olan ve 3 kurdan oluşan Nöropsikoloji Eğitimi IV seminerlerinin detayları aşağıda yer almaktadır. 1. Kur: Temel Nöropsikoloji Eğitimi

Detaylı

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar

Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Þizofreni ve Kognitif Bozukluklar Sibel Çakýr 1 1 Uz.Dr., Ýstanbul Üniversitesi Ýstanbul Týp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalý, Ýstanbul GÝRÝÞ Þizofreni her ne kadar heterojen bir hastalýk olsa da, hemen

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu #

Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Týp Evrimi Açýsýndan ve Psikiyatri Özelinde Konsültasyon Kurumu # Serap Þahinoðlu PELÝN* ÖZET Özellikle klinikte çalýþan hekimin uðraþý sýrasýnda tek baþýna üstesinden gelemediði vakalarda bir baþka hekimden

Detaylı

YAŞILIĞIN PSİKOLOJİK BOYUTU YAŞLILARIN NÖROPSİKOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

YAŞILIĞIN PSİKOLOJİK BOYUTU YAŞLILARIN NÖROPSİKOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ YAŞILIĞIN PSİKOLOJİK BOYUTU YAŞLILARIN NÖROPSİKOLOJİK VE PSİKOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Banu CANGÖZ Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Hacettepe Üniversitesi GEBAM

Detaylı

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI

BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE BİLGİ İŞLEME MODELİ BİLGİ İŞLEME SÜREÇ VE YAKLAŞIMLARI BİLİŞSEL PSİKOLOJİ Neisser (1967) yılında bilişsel psikolojiyi; «Biliş terimi, duyusal girdilerin dönüştürüldüğü, azaltıldığı,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý

Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Týp Araþtýrmalarý Dergisi 23: 1 (3): 15-2 ARAÞTIRMA Obsesif kompulsif bozuklukta sosyodemografik verilerin tedaviye direnç açýsýndan karþýlaþtýrýlmasý Remzi Kutaniþ, Ömer A. Özer, Buket T. Eryonucu Yüzüncü

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ

PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ PSİKOZ İÇİN RİSK GRUBUNDA OLAN HASTALARDA OBSESİF KOMPULSİF VE DEPRESİF BELİRTİLERİN KLİNİK DEĞİŞKENLER VE BİLİŞSEL İŞLEVLERLE İLİŞKİSİ Ahmet Zihni SOYATA Selin AKIŞIK Damla İNHANLI Alp ÜÇOK İ.T.F. Psikiyatri

Detaylı

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler

Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler ARAÞTIRMA Þizofreni Tanýlý Hastalarýn Çocuklarýnda Dikkat, Bellek ve Yürütücü Ýþlevler Þahika Gülen Þiþmanlar 1, Ayþen Coþkun 2, Belma Aðaoðlu 2, Sennur Zaimoðlu 3, Iþýk Karakaya 4, Cavit Iþýk Yavuz 5

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Sorularımız, Sorunlarımız Zekayı Tam Olarak Anlamak Adına

Sorularımız, Sorunlarımız Zekayı Tam Olarak Anlamak Adına Sorularımız, Sorunlarımız Zekayı Tam Olarak Anlamak Adına Prof. Dr. Sirel KARAKAŞ Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Psikoloji Bölümü Türk Zeka Vakfı Kurucu Üyesi Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği

Detaylı

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik

Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik ARAÞTIRMA Ruh Saðlýðý Çalýþanlarýnda Tükenmiþlik Müge Oðuzberk 1, Arzu Aydýn 2 1 Psk., Lodos Özel Eðitim Okulu, 2 Yrd.Doç.Dr., Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Mersin ÖZET Amaç:

Detaylı

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY

ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY ARI ARITMA WATER & WASTEWATER TREATMENT TECHNOLOGY Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma Industrýal Treatment Endustrýyel Arýtma The roots of our products and systems based on our R&D department using

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ

l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ l. ÜNÝTE PSÝKOLOJiYE GÝRÝÞ 1. Psikolojinin Konusu 2. Psikolojinin Amaçlarý 3. Psikolojide Ekoller ve Yaklaþýmlar 4. Çaðdaþ Psikolojide Uzmanlýk Alanlarý 5. Psikolojide Araþtýrma Yöntemleri 6. Psikolojinin

Detaylı