yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n"

Transkript

1 SAYFA 01 G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler Derne i Baflkan Murat Kümüfltekin ve dernek yönetiminin Spil Restaurant ta verdi i yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n yan s ra Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör, Genel Menajerimiz Öner Karalar, antrenörlerimiz Reha Kemal Erginer, Ahmet Ziya Yüce, Hasan Özer, Ahmet Teoman Eren, Yaflar K - yar, Kaz m Akgün ve Serkan Emre Sefa kat ld. SAYFA 2 DE Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan: Manisaspor un yan nday z Manisaspor Gazetesi nin bu haftaki konu u Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan oldu. Belediyespor un hedeflerinden bahseden Baflkan Aysan, gurbetteki evlat diye bahsetti i Manisaspor ile ilgili görüfl belirterek ve aç klamalarda bulundu. SAYFA 8 DE Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 51 Para le Sat lmaz L SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Anahtar 6. SAYFADA Tarzan haz rl k maç nda Alt nordu yu 3-0 ma lup etti 3. SAYFADA Simpson, Oumar ve Dixon milli tak mlara gitti 4. SAYFADA Manisa olimpiyat oyunlar na haz rlanacak 6. SAYFADA Genç Tarzan Befliktafl a ma lup SAYFADA MAN SASPOR STORE SPOR TOTO SÜPER L G TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Bursa Trabzon Kayseri Fenerbahçe Befliktafl Karabükspor Galatasaray Antalya Ankaragücü B.B. Spor G.Birli i Gaziantep Bucaspor Manisaspor Konyaspor Sivas Eskiflehir Kas mpafla Hafta sonuçlar : Bucaspor:0 Eskiflehirspor:0 KDÇ Karabük:2 Galatasaray:1 Manisaspor:0 Kayserispor:2 Fenerbahçe:3 Gençlerbirli i:0 Ankaragücü:4 Konyaspor:1.B.B.Spor:0 Bursaspor:0 Sivasspor:1 Gaziantep:1 Trabzonspor:1 Befliktafl:0 MP Antalya:3 Kas mpafla:1 7. Hafta maçlar : Bursaspor KDÇ Karabük Eskiflehirspor.B.B.Spor Gaziantepspor Bucaspor Befliktafl Manisaspor Kas mpafla Trabzonspor Gençlerbirli i MP Antalya Kayserispor Sivasspor Galatasaray Ankaragücü Konyaspor Fenerbahçe "Kayserispor ma lubiyetini telafi etmek zorunday z" 4. SAYFADA Aç k tribünün kapat lmas na onay ç kacak taraftar coflacak Manisa 19 May s Stadyumu aç k tribününün üstünün kapat lmas için Manisaspor taraf ndan haz rlanan projenin Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne gönderilmesinin ard ndan GSGM Tesisler Daire Baflkanl ndan gelen heyet Manisa 19 May s Stadyumu nda incelemelerde bulundu ve projenin onay n n en geç iki haftaya kadar gerçekleflece ini aç klad. 3. SAYFADA Sivasspor Kupa maç 27 Ekim de 3. SAYFADA Anemon Hotel s sultanlar na ödül 2. SAYFADA Manisal Güreflçiler Bal kesir den iki madalya ile döndü 2. SAYFADA MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA Ekim 2010 Perflembe G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme- inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler Derne i Baflkan Murat Kümüfltekin ve dernek yönetiminin Spil Restaurant ta verdi i yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n yan s ra Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör, Genel Menajerimiz Öner Karalar, antrenörlerimiz Reha Kemal Erginer, Ahmet Ziya Yüce, Hasan Özer, Ahmet Teoman Eren, Yaflar K yar, Kaz m Akgün ve Serkan Emre Sefa kat ld. Baflkan Murat Kümüfltekin yemekte yapt konuflmada Manisa Giriflimciler Derne i nin her zaman Manisaspor un destekçisi oldu unu belirterek, "Hikmet hocam z ile yeni bir ivme kazand k. Manisaspor un çok güzel yerlere gelece ine inan yoruz" dedi. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ise Manisa daki kurumlar n, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin deste inin Manisaspor için çok önemli oldu unu belirterek, "fiehrin tak - ma olan deste i çok önemli. Bizde flehirle bütünleflmek için üzerimize düflen görevi yerine getiriyoruz. Manisaspor flehrin deste iyle daha da güzel yerlere gelecektir." dedi. Güreflçiler Bal kesir den K MADALYA ile döndü Manisal güreflçiler, Bal kesir de yap lan lleraras Kurtdereli Mehmet Pehlivan Turnuvas ndan iki madalya getirdi. T ürk Telekom Spor Kulübü olarak turnuvaya kat lan yafl aras güreflçiler, ilk kez kat ld klar turnuvay tak m halinde 5. s rada tamamlad lar. Bal kesir de Do ukan A ad ro lu kiloda ikinci olurken 66 kiloda Enes Bay nd r da üçüncü oldu. Ali Osman Erkan, U ur Beytekin ve Muhammet Ça lar da 5. s rada yer ald. Antrenör Süleyman Güngör, çok iyi yolda olduklar n belirterek Manisa güreflinin verilen destekle daha iyi yerlere gelece ini ifade etti. Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Öztürk ise "4 ayl k çal flma sürecinden sonra güreflçilerimiz, ilk kez böyle bir turnuvaya kat ld. Onlar için güzel bir deneyim oldu. Hepsi gelecek vaad eden yetenekli sporcular. lk turnuvada iki madalyan n yan s ra birçok sporcumuz da ilk 5 te yer ald. Bundan sonra Türkiye dereceleri almak için çal flaca z. Bize her konuda destek olan Gençlik Spor l Müdürümüz Dr. Süleyman fiahin e teflekkür ediyoruz. Manisa gürefli, çok k sa zamanda Milli Tak m a sporcu kazand racakt r. Buna yürekten inan yoruz." dedi. VESTELSPOR Uflak ta dördüncü fiahin sigaray b rakan Karada tebrik etti 20 y ldan bu yana Stadyum ve Spor Salonu Amirli ini yürüten smail Karada ', sigaray b rakmas ndan dolay Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Dr. Süleyman fiahin tebrik etti. fi ahin, Gençlik ve Spor personeli olarak tüm kesimlere örnek olmalar gerekti ini, spor alanlar - n n gençlerin ve sporcular n s k s k bulundu u ortamlar oldu unu belirterek, bu ortamlarda sigara ve alkol kullanan insanlar n bulunmas n n onlara kötü örnek teflkil edece ini savundu. fiahin, ''Gençlerimizin ve çocuklar m z n daha sa l kl yetiflmesi ad - na sigaray spor alanlar ndan uzak tutmal y z. Bu konuda personelimize büyük ifl düflüyor. Spor Müdürlü ü personelinin sigara kullanmas n n sporun ruhuyla ba daflmad kan s nday m. Tesis amirimiz smail beyin bu davran fl n n gençlerimize ve Vestelspor, Uflak Üniversitesi taraf ndan düzenlenen Rektörlük Kupas nda dördüncü oldu. Akhisar Belediyespor ise finalde kaybederek ikinci oldu. 1 ve 3 Ekim tarihlerinde Uflak Üniversitesi, Kepez Belediyesi, Akhisar Belediyesi ve Vestel tak mlar - n n kat l m yla düzenlenen turnuvay, 3 maç ndan da galibiyetle ayr - lan Uflak Üniversitesi Basketbol Tak m kazand. ki yenilgisiz tak - m n maç nda Akhisar Belediyesini ma lup eden Uflak Üniversitesi flampiyonlu a ulafl rken, turnuvada üçüncülü ü Vestelspor u geçen Kepez elde etti. Vestelspor Antrenörü Murat Aflk n: "Yeni sezon öncesi haz rl k kapsam nda tak - m m z görme f rsat bulduk. Eksiklerimizi k - sa sürede tamamlayaca- z." dedi. tüm personelimize örnek olmas n diliyor, kendisini sigaray b rakmas ndan dolay tebrik ediyorum'' dedi. Günde yaklafl k günde 2 paket sigara içti ini ve 25 y ll k al flkanl ndan vazgeçti ini kaydeden Karada ise, ''Son zamanlarda çevrede sigara içen gençlerin artt dikkatimi çekti. Buna çok üzüldüm. Uzun y llar sigara içtim. Hiçbir faydas n da görmedim. Gençlerin de hiçbir faydas olmayan sigaradan uzak durmalar, spor alanlar na gelmeleri gerekti ini düflündüm ve onlara örnek olabilme ad na 25 y ld r içti im sigaray b rakma karar ald m'' diye konufltu. Sultanlara ödül Bulgaristan daki özel turnuvada ikinci olarak önemli bir baflar ya imza atan Anemon Hotel s Bayan Voleybol Tak m Yönetim Kurulu Baflkan Salim Yavafl ziyaret ettiler. Baflar l voleybolcular makam nda kabul edip ödüllendiren Anemon Hotel s Yönetim Kurulu Baflkan Salim Yavafl, elde edilen baflar n n önemini vurgulad. Çok say da ülke aras ndan s yr l p final oynad klar n n alt n çizen Yavafl, "Sporcular m z ayy ld zl bayra m z en iyi flekilde temsil etti. Aç kças böyle bir baflar y bekliyordum. Baflar da eme i geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcular m z yetifltiren Antrenör Osman Çak r a da ayr ca teflekkür ediyorum. Firma olarak spora ve sporcuya deste imiz sürecek." diye konufltu. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say :51 Bask Tarihi: 6 Ekim 2010

3 SAYFA 03 3 Manisa 19 May s Stadyumu aç k tribününün üstünün kapat lmas için Manisaspor taraf ndan haz rlanan projenin Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne gönderilmesinin ard ndan GSGM Tesisler Daire Baflkanl ndan gelen heyet Manisa 19 May s Stadyumu nda incelemelerde bulundu ve projenin onay n n en geç iki haftaya kadar gerçekleflece ini aç klad. Aç k tribünün kapat lmas na onay ç kacak taraftar coflacak T FF Yönetim Üyesi Arif Koflar n 19 May s Stadyumu nda aç k veya kale arkas tribünün kapat lmas için TFF taraf ndan ödenek sa lanaca n aç klamas sonras nda Manisaspor taraf ndan haz rlanan ve Manisa Gençlik ve Spor l Müdürlü ü taraf ndan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne gönderilen proje hayata geçiyor. Mimar Kenan Ziya Cengiz, Elektrik Mühendisi Yavuz Karakaflo lu ve nflaat Mühendisi fienol Deveci den oluflan GSGM Tesisler Daire Baflkanl heyeti 19 May s Stad na gelerek incelemelerde bulundu. ncelemelerde heyete Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin, GS M Tesisler fiube Müdürü Hüseyin Sökmen, Manisaspor Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Asbaflkan Bas n Sözcüsü Selami Delan, yönetim kurulu üyeleri Atilla Efendio lu, Fatih Y ld z, Manisaspor Genel Müdürü Alparslan Kaya, 19 May s Stadyumu Müdürü Salih Güler ve Çok Amaçl Spor Salonu Amiri smail Karada eflikli etti. "Stat emin ellerde Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin, Manisa 19 May s Stadyumu nun Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç ve Manisa Valisi Celalettin Güvenç in gayretleriyle yeniden yap land r ld n belirterek, "Manisaspor Baflkan Kenan Yaral ve yönetim kurulunu da tebrik ediyorum. Stad n Manisaspor a kiralanmas n n ard ndan stad n modernizasyonu için çok güzel çal flmalar gerçeklefltirdiler ve gerçeklefltirmeye de devam ediyorlar. 19 May s Stadyumu emin ellerde. Biz Manisa GS M olarak her zaman Manisaspor un destekçisi olaca z." dedi. Onay iki hafta sonra Projenin GSGM ne gönderilmesinin ard ndan heyetin yerinde incelemeler yapmak için Manisa da oldu unu kaydeden Manisaspor Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl ise "Aç k tribünün üzerinin kapat lmas konusunda çal flmalar m z önemli mesafe kaydetti. GSGM heyeti yapt incelemeler olumlu geçti ve projenin en geç iki haftaya kadar onay n n gerçekleflece ini ifade ettiler. "dedi. Öztafl, sezonun ikinci yar - s ndan itibaren Manisal lar n aç k tribünde de rahatça maçlar n izlemelerini sa lamak istediklerini belirterek, "Aç k tribünün üstü kapand nda 19 May s Stadyumu nun atmosferi tamamen de iflecek. Gerekli ödene in sa lanmas nda büyük rolleri olan TFF Baflkan Mahmut Özgener ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar a bir kez daha teflekkür ederiz." diye konufltu. Kupada Sivasspor maç 27 Ekim de Z iraat Türkiye Kupas 'nda sezonu playoff maçlar n n program belli oldu. Manisasporumuz play-off maç nda 27 Ekim Çarflamba günü Sivasspor ile karfl karfl ya gelecek. Sivas 4 Eylül Stad nda oynanacak mücadele 19:00 da bafllayacak. Asbaflkan ve Bas n Sözcümüz Selami Delan kupa maçlar - na Sivasspor gibi zorlu bir rakiple bafllayacaklar n belirterek, "Geçen sezon kupada yar finale kadar yükseldik. Manisaspor Ziraat Türkiye Kupas nda bu sezonda en iyisini yapmay hedefleyecektir." diye konufltu. Horozköy Selvitepe yi gole bo du: 10-0 H orozköy, ligin 2. haftas nda gol flov yapt. Horozköyspor, Atatürk Spor Kompleksi Sahas nda Turgutlu Selvilitepespor ile karfl laflt. Rakibi önünde her iki yar da oynad iyi futbolla sonuca giden mavi-beyazl lar, bu galibiyetle üç puan hanesine yazd rm fl oldu. Tak m Antrenörü Halim Erçin, maç n san ld - ndan kolay geçti ini belirterek "Geçen hafta Turgutlu deplasman ndan ald m z yenilgiyi telafi ettik. Hafta içinde bu maça çok iyi haz rlanm flt k. Oyuncular m z, son derece rahat bir galibiyet ç kard. Bu galibiyet gelecekle ilgili hedeflerin belirlenmesi aç s ndan önemliydi. Kazand m z için mutluyuz. Rehavete kap lmadan yolumuza devam edece iz." diye konufltu. 26, 27 ve 28 Ekim 2010'da tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karfl laflmalar n takvimi flöyle: 26 EK M 2010 SALI GENÇLERB RL -AKÇAABAT SEBATSPOR ANKARA 19 MAYIS 19:00 BEYPAZARI-fiEKERSPOR KARABÜKSPOR BEYPAZARI LÇE 14:00 27 EK M 2010 ÇARfiAMBA KAYSER ERC YESSPOR-KONYA TORKU fiekerspor Bfi BLD KAD R HAS 19:00 BÜYÜKfiEH R BELED YESPOR-DARDANELSPOR A.fi. (Daha sonra aç klanacakt r) 19:00 GAZ ANTEPSPOR-TÜRK TELEKOMSPOR KAM L OCAK 19:00 ESK fieh RSPOR-DEN ZL SPOR ESK fieh R ATATÜRK 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ-TOKATSPOR ANKARA 19 MAYIS 19:00 KONYASPOR-BUCASPOR Bfi BLD. ATATÜRK 19:00 S VASSPOR-MAN SASPOR 4 EYLÜL 19:00 GAZ ANTEP Bfi BELED YESPOR-SAMSUNSPOR GASK SPOR TES SLER 14:00 ORDUSPOR-MEDICAL PARK ANTALYASPOR 4 EYLÜL 14:00 MENEMEN BELED YESPOR-KASIMPAfiA MENEMEN LÇE 14:00 YEN MALATYASPOR-HACETTEPE MALATYA NÖNÜ 14:00 KIRIKHANSPOR-BANDIRMASPOR SKENDERUN 5 TEMMUZ 14:00 28 EK M 2010 PERfiEMBE KARfiIYAKA- KAYSER SPOR ALSANCAK 19:00 BEfi KTAfi A.fi.- MERS N DMANYURDU BJK NÖNÜ 19:00 Tarzan Alt nordu yu 3 ledi M anisasporumuz ligde verilen arada Manisa 19 May s Manisaspor:3-Alt nordu:0 Stadyumu nda Spor Toto Stat: Manisa 19 May s 3. Lig ekiplerinden Alt orduspor ile yapt haz rl k maç n 3-0 kazand. Teknik Direktörümüz Hik- Manisaspor: Recep, (Bulut dk 46), Burak Özsaraç, ( Di- Hakemler: Murat Türker, Volkan Akçit, Cumhur Altay met Karaman forma flans bulamayan futbolculara Alt norduspor ile ha, (dk 58 Eray), Bekir, Ferhat, Semavi, Ahmet lhan, ca dk 46), Gabriel, Yi it Göko lan (fiener dk 33), Mom- yap lan haz rl k maç nda görev Gökhan Emreciksin, (dk 46 Adem Büyük), Kahe, (dk 46 verdi. Karfl laflmada siyah-beyazl - Ergin Kelefl) lar n gollerini Ahmet lhan, Momha ve Ergin Kelefl kaydetti. Berkay, Ufuk, (dk 63 Emre), Hikmet, U ur, Recep, (dk Alt norduspor: Fatih, (dk 46 Cihan), Yusuf, Osman, Manisaspor Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Alt norduspor ile 6 Ekim 46 Ümit), F rat, Deniz, Hüsnü, (dk 46 Mehmet) Goller: Dk, 18 Ahmet, dk 31 Momha, dk 50 Ergin Çarflamba günü yapt haz rl k Kelefl (Manisaspor) maç n 3-0 kazand. Teknik Direktör Hikmet Karaman Alt orduspor ile yap lan haz rl k maç nda forma flans bulamayan bulufltu ve Manisaspor karfl laflmada 1-0 öne geçti. futbolcular oynatt. Karfl laflmaya Manisaspor h zl 31. dakika da Manisaspor fark ikiye ç kard. Bu dakika da ilk golün sahibi Ahmet lhan n sa kanat- bafllad. 18. dakikada Bekir in ortas nda Ahmet lhan topla bulufltu. Kaleci Fatih ile karfl karfl ya kalan Ahmet lhan n düzgün vuruflunda top a larla norduspor a lar na gönderdi: 2-0. Maç n ilk yar s tan yapt ortaya Momha iyi yükseldi ve topu Alt - bu skorla sona erdi. 50. dakikada Ahmet lhan n ortas nda Ergin Kelefl sa çaprazda topu önünde buldu. Vuruflunda top a larla bulufltu: dakika da Alt orduspor un kazand serbest vuruflu Berkay kulland. Berkay n sert flutunda top direkten döndü ve maç Manisaspor un 3-0 üstünlü üyle tamamland.

4 SAYFA 04 4 Kayserispor ma lubiyetini TELAF ETMEK zorunday z Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, 8. haftada Befliktafl ile zorlu bir karfl laflma oynayacaklar n belirterek, "Kendi saham zdaki ma lubiyeti telafi etmek zorunday z. "dedi T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, yapt aç klamada Kayserispor maç na de inerek flunlar söyledi: "Kayserispor maç nda girmifl oldu umuz güzel net pozisyonlar, orada biraz bireysel, egoistçe hareket etmesek skoru biz yakalay p, daha sonra da rakibimizin oyun planlamas - n ve de iflmesinden faydalanarak belki de skoru artt rabilirdik. Ama ma lubiyetten sonra Kayseri tak m - n n da defansta ve oyun anlay fl ndaki direncini de takdir etmek gerekiyor, iyi mücadele ettiler." Milliler risk tafl yor Zorlu bir Befliktafl maç na haz rl k yapt klar n kaydeden Karaman "Kendi saham zdaki bu ma lubiyeti telafi etmek zorunday z. Milli Tak m aras bize iyi olacak ama önemli oyuncular n tak m içinde banko oynayan 3 oyuncumuzun da Milli Tak ma gitmesi de bir dezavantaj. Befliktafl' n da oyuncular Milli Tak ma gitmeyecek mi, gidecek fakat Befliktafl tak m n n oyuncular sürekli buna al fl k. Bizim oyuncular m z biraz da Afrika kökenli oldu u için yapaca yolculuk, oynayaca maçlar ve buraya gelifli inflallah herhangi bir sakatl k olmadan aram za dönerler. Befliktafl maç na da en iyi flekilde ç kar z." dedi. Taraftarlara da teflekkür eden Karaman, kendi sahalar nda seyirciye galibiyet izletmek istediklerini ancak olmad n söyledi. ki haftal k arada saha müsait oldu u sürece kendi tesislerinde çal flmaktan yana oldu unu dile getiren Karaman, "Antalya'ya gidelim dedik, tesislerimiz bak ma al nmas gerekiyor, stadyum bak ma al nacak, nerede antrenman yapaca z. Antalya'da yer yok, Alanya'y gösterdiler. 15 gün bir oyuncuyu baflka bir yerde al p oradaki antrenman bazen dezavantaja dönüflebilir. Dolay s yla istedi imiz flekilde bir yer bulamad k. Ama bu haftay burada geçirip Befliktafl maç öncesinde Tesislerimizde bak ma girecek. Yer bulamazsak Befliktafl maç ndan önce 3-4 gün stanbul'da bir yerde bir kamp yapabiliriz. Henüz netleflmifl bir fley yok.'' dedi. flimizi yapaca z Gazetecilerin sorular n da cevaplayan Karaman, Befliktafl'ta Guti'nin '10 gün içinde ben oynayabilirim' diyebilece ini vurgulayarak, ''Bunlar, futbolu seven profesyonel kifliler, tedavilerini de güzel yaparlar. Dolay s yla bizim maça yetiflir, belki baflta oynamayabilir. Guti'nin çok önemli bir oyuncu, özellikle oyun içerisinde çok öldürücü paslar att n biliyoruz. Biz onun d fl nda kendi iflimize bakaca z. Neredeyiz, ne yap yoruz, Kayseri maç ndaki eksiklerimiz, yapmam z gerekenler vs." dedi. Ömer, tak mla çal flmaya bafllad Manisasporumuzda Sivasspor maç nda burnu k r lan ve Kayserispor maç nda forma giyemeyen baflar l defans oyuncumuz Ömer Aysan Bar fl hafta bafl ndan itibaren tak mla birlikte çal flmalara bafllad. Befliktafl n bünyesinde y ld z futbolcular bulunduran çok güçlü bir ekip oldu unu kaydeden Ömer: "Ligde yenilmeyecek tak m yok. Biz kapasitemizi bu karfl laflmada sahaya yans t rsak istedi imiz sonucu mutlaka al r z." diye konufltu. Simpson, Oumar ve Dixon milli tak mlarda M anisasporumuzun yabanc futbolcular Joshua Simpson, Oumar Kalabane ve Jimmy Dixon ülkelerinin milli tak mlar na davet edildiler. Joshua Simpson, Kanada Milli Tak m n n 8 Ekim Cuma günü Ukrayna ile oynayaca dostluk maç n n kadrosuna davet edilirken; Oumar Kalabane Gine Milli Tak m n n 2012 Afrika Uluslar Kupas elemelerinde 10 Ekim Pazar günü Nijerya ile oynayaca maç n kadrosuna, Jimmy Dixon da Liberya Milli Tak m n n 2012 Afrika Uluslar Kupas elemelerinde 9 Ekim Cumartesi günü Mali ile oynayaca karfl laflman n kadrosuna davet edildi. Nizamettin ve Hüseyin iyiye gidiyor M anisasporumuzda sakatl klar nedeniyle forma giyemeyen genç oyuncular m z Nizamettin Çal flkan ve Hüseyin Tok un durumlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Tak mdan ayr olarak çal flmalar n sürdüren futbolcular m z bir an önce tak mla birlikte çal flmalarda yer almak için sab rs zland klar n belirterek, "Tamamen iyileflerek tak m m za en iyi flekilde katk sa lamak istiyoruz." fleklinde konufltular. Futbolcular m z grip afl s oldu Manisasporlu teknik heyet ve futbolcular, Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde grip afl s oldu. M anisaspor da Sal günü yap lan antrenman sonras nda teknik heyetimiz ve futbolcular m za Kulüp Doktoru Cengizhan Özgürbüz taraf ndan grip afl s yap ld. Sa l k fllerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan Nalbantlar, katk lar ndan dolay sa l k sponsorumuz Özel 8 Eylül Hastanesi ne teflekkür ettiklerini belirterek, "K fl aylar yaklafl rken gribal enfeksiyonlara karfl önlemimizi ald k." diye konufltu. Sahipsiz hayvanlar n GÖNÜLLÜ BEKÇ LER Dünya Hayvan Haklar Koruma Günü etkinlikleri kapsam nda mahallelerinde yaflayan sahipsiz hayvanlar n bak m n üstlenen 27 gönüllüden 17 sine sorumluluk kartlar Hayvan Haklar Koruma Kurulu Baflkan Vali Yard mc s Necmettin Yal nalp taraf ndan da t ld. T örende bir aç klama yapan Hayvan Haklar Koruma Kurulu Baflkan Vali Yard mc s Necmettin Yal nalp, Turgutlu da horoz dövüfltüren 50 kifliye TL, K rka aç ilçesinde de bir kifliye çarpt hayvan veterinere götürmedi i için 343 TL para cezas kesildi ini söyledi. nsanlar hayvanlara karfl daha merhametli olmaya davet eden Yal nalp, "Hayvanlara daha iyi davran lmas n sa lamak, onlar korumak, iyi koflullarda beslenme-bar nmalar n sa lamak ve sevecen davran lmas na yard mc olmak amac yla ilk kez 1822'de bir araya gelen hayvan severler "Hayvanlar Koruma Birli ini" kurmufllard r. Hayvanlar Koruma Birli i ve Dünya Hayvanlar Koruma Federasyonu 1931'den beri her y l 4 Ekim'i Hayvanlar Koruma Günü olarak ilan etmifltir y l nda Hayvan Haklar Evrensel Bildirgesi Londra'da kabul edilmifltir. Ülkemiz de 18 Kas m 1999'de sözleflmeyi imzalayarak taraf olmufltur. Çevre Kanununa göre, insanl n ortak varl olan çevrenin korunmas, su, toprak ve hava kirlili inin önlenmesi ülkenin bitki ve hayvan varl ile do al ve tarihsel zenginliklerin korunarak bugünkü ve gelecek kuflaklar n sa l k, uygarl k ve yaflam düzeyinin gelifltirilmesi ve güvence alt na al nmas için tüm vatandafllar sorumlu k l nm flt r. Do an n ve çevrenin korunmas n, hayvanlara yaflam hakk verilmesini ve iyi davran lmas n iyi insan ve uygar toplum olman n flart olarak görüyoruz. Sokaklarda, bar naklarda, hayvanat bahçelerinde, evlerde, laboratuarlarda, a r flartlarda çal flt r lan yük, binek, çiftlik hayvanlar ve ormanlarda yaflam mücadelesi veren tüm hayvanlar n korunmas için ç km fl yasalara uyulmas gerekti ini "4 Ekim Dünya Hayvan Haklar Günü" münasebetiyle tüm halk m za duyururuz" dedi. " flbirli i ile sorunlar çözülür" Çevre ve Orman l Müdürü Yahya Güngör ise, "2004 y l nda 5199 Say l Hayvanlar Koruma Kanunu nda, baflta evcil hayvanlar olmak üzere tüm hayvanlar n insan ve do a kaynakl ma duriyetlerinin önlenmesi, gözetilmesi, bak mlar, kötü davran fllardan uzak tutulmas, canlar n n ve sa l klar n n korunmas amaçlanm fl ve taraflara görev ve sorumluluklar yüklenmifltir. Bu kanun çerçevesinde Bakanl m z denetiminde Manisa merkez ile birlikte 7 ilçemiz belediyesince Hayvan Bak m Evi ve Rehabilitasyon Merkezi nin yap m tamamlanm fl ve merkezlerde k s rlaflt rma ifllemleri devam etmektedir. limizde, sokak hayvanlar yla ilgili her türlü flikâyetler, l Çevre ve Orman l Müdürlü- ü, Belediyeler, Tar m l Müdürlülükleri ve ilgili sivil toplum kurulufllar iflbirli i çerçevesinde çözümlenmektedir" dedi. Son olarak söz alan Hayvan Haklar n Koruma Derne i Baflkan Reyhan Elbirliler de, "Hayvanlar n korunmas nda ve rahat yaflamalar n n sa lanmas nda, insanlarla di er hayvanlar n hijyen, sa l k ve güvenliklerinin dikkate al nmas zorunludur. Hayvan sahipleri, sahip olduklar hayvanlardan kaynaklanan çevre kirlili ini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahats zl klar önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Kamuya aç k alanlarda hayvanlar n dolaflt r rken insanlara zarar vermemesi için gerekli önlemlerin al nmas, toplum taraf ndan hayvanlar n daha çok sevilmesini sa layacakt r" dedi. Yap lan konuflmalar n ard ndan gönüllülere kimlik kartlar da - t ld. Hayvan Haklar Koruma Kurulu Baflkan Vali Yard mc s Necmettin Yal nalp ve beraberindekiler daha sonra da Manolya Meydan na geçerek burada hayvan haklar na iliflkin broflür da tt lar.

5 SAYFA 05 5 MAN SASPOR: 0 KAYSER SPOR: 2 Bülent Ar nç maç izledi M anisasporumuzu Kayserispor maç nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç yaln z b rakmad. Karfl laflmay Vali Celalettin Güvenç, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ve Baflkan m z Kenan Yaral ile birlikte izleyen Ar nç, Manisaspor un Kayserispor karfl s nda ald ma lubiyetten dolay üzüntü duydu unu belirterek, "Manisaspor ligde istedi i noktaya mutlaka gelecektir." dedi. Stat: 19 May s Hakemler: Özgür Yankaya, Nihat M zrak, Mustafa spiro lu Manisaspor: lker, Eren (Dk. 66 Kahe), Kalabane, Dixon, Yi it Göko lan, Mehmet Güven, Murat (Dk. 86 Semavi), Yi- it ncedemir, saac (Dk. 56 Gökhan), Simpson, Makukula Kayserispor: Souleymanou, Hasan, Serdar, Amisulashvili, Ufuk, Zalayeta (Dk Savafl), Mehmet Eren, Gehre (Dk. 80 Abdullah), Moritz, Ömer (Dk. 66 Ali Bilgin), Önder Goller: Dk. 28 Ömer, Dk. 71 Moritz (Penalt ) (Kayserispor) Sar Kartlar: Dk. 37 Mehmet Güven, Dk. 82 Makukula (Manisaspor), Dk. 75 Zalayeta, Dk. 77 Gehre (Kayserispor) Kayseri ye Sözümüzü geçiremedik Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 7. haftas nda ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor u 19 May s Stadyumu nda konuk etti. Ekibimiz karfl laflmada eline geçen f rsatlar de erlendiremeyince karfl laflmadan 0-2 ma lubiyetle ayr ld. M anisasporumuz, Trabzonspor galibiyetiyle bafllayan ve ard ndan Sivasspor galibiyetiyle sürdürdü ü ç k fl na Kayserispor karfl s nda ara verdi. Maçtan dakikalar 6. dakikada Manisasporumuzun ceza alan içinde kazand endirekt vuruflu Murat Erdo- an kulland. Murat n vuruflunda top barajdan döndü. 12. dakikada Yi it ncedemir'in sa kanattan yapt ortada topa Makukula vurdu, savunma oyuncular topu uzaklaflt rd. 22. dakikada ceza alan na giren Moritz'in vuruflunda top, kaleci lker'de kald. 28. dakikada ceza alan içindeki Zalayeta'n n uzak dire e gönderdi i topu takip eden Ömer, plase bir vuruflla tak m n n golünü kaydetti: dakikada h zl geliflen Kayserispor ata nda ceza sahas içinde Moritz'in vuruflunda, top üstten d flar ç kt. 53. dakikada Mehmet Eren'in sol kanattan ceza alan na gönderdi i topa hareketlenen Zalayeta'n n vuruflunda meflin yuvarlak yandan d - flar ç kt. 55. dakikada kaleye sol çapraz pozisyonda Mehmet Eren'in sert vuruflunda top kaleci lker'de kald. 67. dakikada Gökhan' n kulland köfle vuruflunda topa iyi yükselen Kalabane'nin kafa vuruflunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 71. dakikada ceza alan içerisinde oluflan karambolde, hakem topun Makukula'n n eline çarpmas n penalt olarak de erlendirdi. Penalt at fl n kullanan Moritz, meflin yuvarla a lara gönderdi: 2-0. Bu maç bizim için ders oldu T ecrübeli futbolcumuz Murat Erdo an Kayserispor maç sonras nda yapt aç klamada profesyonel bir tak m n direncinin bu kadar düflük olmamas gerekti ini ifade ederek, "Kayserispor'un çok c l z bir ata ndan sonra att gol aç kças bizim moralimizi bozdu. Belki bu bizim için bir ders oldu. Bundan bir ders ç kart rsak ileriki haftalarda ayn hatay yapmay z. Çünkü futbolda her zaman için gol yemekte var. Bunu ö renmemiz gerekiyor. Arkadafllar m z çok gayretli ve istekliydi. kide iki yapm flt k, üçte üç yapmak istiyorduk serimizi. Birazc kta h rs m z n kurban olmufl olabiliriz." fleklinde konufltu. Karaman Kaybetmememiz gereken bir maçt dedi Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor maç n n kaybetmemeleri gereken bir maç oldu unu belirterek, "Bu yenilgiyi deplasmanda kazan p telafi etmemiz gerekiyor." dedi. K araman Kayserispor maç sonras nda yapt aç klamada Kayserispor'u tebrik etti- ini belirterek flunlar söyledi: "Oyunun ilk 15 dakikal k bölümünde net pozisyonumuz var. En az ndan bunlardan birisini de erlendirmeliydik. Öyle pozisyonlar Kayserispor gibi bir tak m karfl s nda çok disiplinli oynayan, iyi kapanan tak m karfl s nda bulmak çok zor. Zaten buraya geldiklerinde yedikleri gol say s 3. Daha sonra oyunun ilerleyen bölümlerinde topun rahat ç kmas gereken pozisyonda gol yedik. Fakat penalt n n olmas garip. Bilemiyorum penalt da olabilir, orta hakem pozisyonu çok net görmedi veya yan hakeme soruyordu, yan hakem de tereddüt etti, daha sonra kofltu ve penalt verdi. Yani 2-0'dan sonra gerçekçi olmak laz m, böyle bir tak ma karfl hem hamle yapmak hem gol yapmak iflinizi zorlaflt r yor. Bu çok çal fl p, daha çok mücadeleyi ortaya koyman z gerektiriyor. Buna ra men iyi bir pozisyonumuz var. Orada 1-1'i yakalasak veya 2-0'dan sonra gol atmay düflünsek... Biz ne yaz k ki, 2-0'dan sonra hakeme itiraz olan penalt pozisyonunda kald k. Ataca m z 1 gol bize maç n beraberli ini bile getirebilirdi. Zihinsel olarak henüz o aflamada de iliz. Kaybetmemiz gereken bir maçt. Çünkü 2 maçta 6 puan al p burada yenemiyorsan yenilmeyeceksin, berabere kalacaks n. Kaybetmek iyi de il, deplasmanda yenip de telafi etmeniz gerekiyor. Rakibi tebrik ediyorum, biz de art k kendi iflimize bakaca z." TARAFTARIMIZ NE D YOR? smail Güven: Manisaspor gururumuz Ligin ilk 4 haftas nda çok kötü bir grafik çizen tak m m z Hikmet hocan n gelmesi ile yeniden umut vermeye bafllad. Gol atamayan tak m m z, flimdi hem pozisyona giriyor, hem gol at yor. Ayr ca bir çok kaçan golümüz de var. Makukula transferine çok sevindik. Bizi sevindiren bir di er olay da kulübümüzün gazetesinin Demirci ye yollanmas oldu. Hem tak m m z hem de kulübümüzün gazetesi sadece Manisa Merkez de il ilçeleriyle hatta köyleriyle sahip ç kmam z gereken önemli de erlerdir. Süper ligde mücadele eden tak m m zla gurur duyuyorum ve destek vermek için ne gerekiyorsa yapmaya haz r m. Metin Arpac : Demirci yi hat rlaman z çok iyi oldu Manisaspor Hikmet Karaman ile iyi bir ç k fl yakalam flt. Manisaspor asl nda iyi bir tak m oldu unu gösterme flans buldu. Makukula n n iyi bir transfer oldu unu ve zamanla daha faydal olaca na inan yorum. Ayr ca biz Demircililer olarak merkezden uzak olman n s k nt s n hissediyoruz. Bu nedenle Manisaspor umuzun bizi unutmay p buraya kulübümüzün gazetesini yollamas bizi mutlu etti. Muhterem Turgut: Sürprizlerin tak m olmaya devam ederiz Tak m m z n üzerindeki kara bulutlar da tt ktan sonra, ald Kayserispor yenilgisi moralleri bozsa da bunun önümüzdeki haftalarda tamamen geçece ine inan yorum. Tak m m z iyi bir kadroya sahip, Hikmet hoca bu kadroyu gerekti i gibi kullanabilecek tecrübe ve birikime sahip. fiehir de havay yakalarsa, Manisaspor un sürprizlerin tak m olmaya devam edece ine inan yorum. Murat Kirlio lu: Tak ma hak etti i ilgiyi gösterelim yi bir tak m olmam za ra men iyi bir ç k fl yapamad k. Geçti imiz sezon ve bu y l n bafl nda yapt m z hoca de iflikli i tak m n kendini göstermesini geciktirdi. Hikmet hocan n ise do ru karar oldu una inan yorum. Tarz ve yap s Fatih Terim i and r yor. Oyuncular yönlendirmeyi iyi biliyor. Makukula ise çok iyi transfer. Tak m m z hak etti i ilgiyi görmüyor. Manisaspor flehrimizin, yani bizim tak m m z. Manisa Merkez ve Demirci aras ndaki 4 saatlik yol nedeniyle tak m m z yak ndan takip etme flans m z maalesef yok. Bu nedenle kulüp gazetesinin bize ulaflt r lmas bizi hem çok mutlu etti, hem de tak m m z ile ilgili en do ru haberleri ö renme flans bulduk. Çok teflekkür ediyoruz. Osman Tan Uysal: Hikmet Hoca tak m m z hizaya soktu Teknik olarak yaflanan baz s k nt - lar vard. Bunlar n afl lmas yönünde çal flmalar yap ld n düflünüyorum. Hikmet hocan n gelmesi tak m hizaya soktu. 4 hafta süren kötü gidiflin ard ndan al n n iyi sonuçlar taraftar n tak mla kenetlenmesini sa lad. Taraftar n havaya girmesi için mutlaka iyi skor gerekiyor. Stada gelen taraftar en az ndan kendi evinde sahadan mutlu ayr lmak istiyor. Tayfun Bulut: Bu sezonda s ralamam z daha iyi olur Hikmet hocan n gelmesi ile yakalad m z ç k fl, Kayseri spor karfl s nda ald m z ma lubiyetle s k nt l bir döneme girse de, önümüzdeki haftalarda oynayaca m z zorlu birkaç maç atlatt ktan sonra yeniden güzel sonuçlar alaca z. Kaliteli bir tak m m z var. Haketti imiz yerler ligin alt s ralar kesinlikle de il. Bu sezon geçen sezondan daha iyi bir konumda olaca m zdan eminim.

6 SAYFA 06 6 BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Anahtar Maç, kazanmak ad na Hiçbir fley yapmad k. Tek flutumuzu 92+2 de MAKAKULA att. Var n gerisini, siz anlay n. Oysa Kapal defanslar açmak için ÇALIM, fiut, DR PL NG, DER N PASLAR, ÇAPRAZ KOfiULAR, KANAT B ND RMELER Gibi ANAHTAR, görevi yapacak fller vard r. Lakin Bir tanesini yapmad k. B rak n TEfiEBBÜS bile etmedik. Futbolda TEfiEBBÜSCÜ de ilseniz TEBESSÜMCÜ olamazs n z Yani, SPORSEVERLER N YÜZÜ GÜLMEZ. Bu tip Maçlarda kapal kap lar Açacak, Bir ANAHTAR bulmal y z. Yada ANAHTARCI. Gerçekler, Gün gibi günefl gibi Ortada. çerdeki maçlarda kapanan Tak mlar açam yoruz. KONTROLSÜZ rakip üzerine Gitmeler. Savunmam zda boflluklar yarat yor. 1-1, 2-1, gibi rakibe az Adamla yakalan yoruz. Futbolda, Az adamla yakalanmak "TOPU F LEDEN" al demektir. Diyecekler! Her maç böyle olmayacak. Elbette, Rakibe göre STRATEJ LER Gelifltirmeliyiz. Kimi zaman SAVUNMACI Kimi zaman HÜCUMCU olmal y z. Hatta AVI BEKLEYEN, AVCI Gibi BEKLEMEC. Bu sezon lig de tak mlar birbirini Her an yenecek güçte. MAN SASPOR seyircisi bunu Biliyor. Ma lup oldu umuz KAYSER Maç nda tak m n ALKIfiLAMASI Bunun en büyük göstergesi. Bana göre HADD M Z B LEREK Oynamak BAfiARIYA giden ANAHTARIMIZ olacakt r. Bozköyspor birlik beraberlik yeme inde bulufltu Pazar günü sahas nda Saruhanl Belediyespor u konuk edecek olan Bozköyspor da yeni sezon haz rl klar tamamland. Birlik ve beraberlik yeme inde buluflan Mor-sar l ekip, sezonun ilk maç nda taraftarlar na üç puan hediye etmenin hesaplar n yap yor. S üper Amatör Küme nin iddial ekiplerinden Sancakl Bozköyspor, Turgutlu yolu üzerindeki Gamal Restaurant ta birlik ve beraberlik yeme- inde bir araya geldi. Yeni sezon öncesi tak ma moral sa lanmas amac yla düzenlenen yeme e Sancakl Bozköy Belediye Baflkan Alim Alavurt, Kulüp Baflkan Orhan Akkafl, Genel Kaptan Eyüp Kahraman, Antrenör Kenan Alptekin yeni ve eski futbolcular kat ld. Yeni sezona çok iyi bir tak m kurduklar n belirten Belediye Baflkan Alim Alavurt, "Bozköyspor u bu sezon çok güzel günler bekliyor. Ekip arkadafllar m zla baflar n n gelece ine inan yorum. Sezon öncesinde hocam z n raporu do rultusunda çok kaliteli isimlerle temasa geçtik. fiu ana kadar 15 futbolcuyu kadromuza katt k. Bu sezon hedefimiz Bölgesel Amatör Lig e yükselmek. Bunun için ne gerekiyorsa yapmaya haz r z." dedi. Birlik ve beraberli in sürmesi halinde baflar n n kaç n lmaz olaca n kaydeden Alavurt, "Bu sezon tak m m zdan büyük beklenti içindeyiz. Çok iyi bir ekip kurduk. Taraftar yla, yönetimiyle, teknik kadrosu ve futbolcular yla bir aile olduk. Sakatl k olmad sürece bütün engelleri aflaca m za inan yorum." diye konufltu. Muradiyespor cofluyor 1. Amatör Küme 1. Grup ta mücadele eden Muradiye Belediyespor, bu sezon ligde adeta cofluyor. Ligin ilk haftas nda kendi sahas nda D fl Mahalle Y ld r mspor u farkl yenen Sar -lacivertliler, ikinci hafta da ise Çobanisa deplasman nda 2-1 lik galibiyetle elde etmeyi baflard. Ligde kay ps z bir flekilde yoluna devam eden Muradiye de al nan seri galibiyetler, camiada yüzleri güldürdü. Genel Kaptan Tuncay Erkan, ligin yeni tak m olmalar na ra men ald klar sonuçlar n gelecek aç s ndan önemli oldu unu belirterek "Oyuncular m z, aslanlar gibi mücadele ediyor. Geçen sezon yaflad m z flampiyonlu un devam n getirmeliyiz. Yakalad m z baflar n n tesadüf olmad n gösteriyoruz. Bu haftay maç yapmadan geçece iz. ki hafta sonra oynayaca m z Selvilitepespor maç n da kazan p yolumuza kay ps z devam etmek istiyoruz." diye konufltu. Manisa da olimpiyat sporcular yetiflecek Gençlik ve Spor l Müdürü Dr. Süleyman fiahin, Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü nün ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi nin Olimpiyatlara haz rlanan hedef sporculara verdi i Olimpik Sporcu ve Olimpik Dayan flma Bursu nu hak ederek alan Manisal Milli sporculara bir kahvalt verdi. fiahin, sporcular n hedefleri ve çal flmalar ile ilgili bilgiler ald. Sanayi ikinci yar da sonuca gitti: Amatör Küme 1. Grup ta sezona iyi bafllayamayan Sanayispor, ligin ikinci haftas nda stasyon Gençlikspor u sahas nda a rlad. Maç n ilk yar s nda rakibi karfl s nda istedi i golü bulamayan Sanayispor, ilk yar n n son bölümünde yedi i golle devreye 1-0 geride girdi. Sanayispor ikinci yar daki iyi futboluyla ise sonuca gitmeyi bildi. Sanayispor, güçlü rakibi önünde üst üste buldu u gollerle sahadan 3-1 galip ayr ld ve ligde galibiyetle tan flt. Sanayispor un Antrenörü Nejat Fenli, ikinci yar da oynanan futboldan memnun oldu unu ifade ederek "Kazanmak güzel. Bu galibiyet bize iyi bir moral oldu." fleklinde konufltu. 1. Amatör Küme de 2. hafta sonuçlar A GRUBU Sanayi- stasyongücü 3-1 Turgutlu Bld.-Akmescit 0-1 DM Y ld r m-malta 3-3 Çobanisa Bld.-Muradiye Bld. 1-2 Horozköy-Selvilitepe 10-0 S. decik-ulucami 0-3 ( decik çekildi) B GRUBU Süleymanl Bld.-Beyoba Amatör Küme A, B ve C Gruplar nda haftan n maçlar tamamland. flte haftan n toplu sonuçlar : A.Y ld r m-akselendi 3-1 Mütevelli-Gördes 6-1 Kayal o lu-sazoba 5-3 Soma Sotes-Koldere 6-1 C GRUBU Y.Köprübafl -Köseali 0-4 Killik G.B.-Sart 3-3 Ahmetli Bld.-Yeflilyurt 7-1 Selendi Bld.-Trazlar 3-1 Kurtulufl-Salihlispor 1-2 G ençlik ve Spor l Müdürü Dr. Süleyman fiahin taraf ndan verilen kahvalt ya burs alan at c l k branfl sporcular, At c l k Antrenörü Erdo an Karaöz, l Temsilcisi dris fiendil, At c - l k Merkez Hakem Komitesi Üyesi smail Hakk Sel, fiube Müdürleri, Manisa da misafir olarak bulunan Kayseri Gençlik ve Spor l Müdürü Yahya fiahan ve Ni de Üniversitesi nden ö retim üyeleri kat ld. Toplant da At c l k Antrenörü Erdo an Karaöz, " l Müdürümüz göreve geldi i günden itibaren bizlere her türlü deste i veriyor. Sporcular m za yak n ilgi gösteriyor. Defalarca antrenmanlar m za gelerek çal flmalar m z yerinde inceledi. Sporcular m zla birlikte bu deste i bofla ç karmamak için var gücümüzle çal fl yoruz. Kendilerine verdi i destekten dolay çok teflekkür ediyoruz." dedi. Gençlik ve Spor l Müdürü Dr. Süleyman fiahin de Genel Müdürlü ün son y llarda baflar l sporcular n yetiflmesi için önemli projelere imza att n belirterek "Genel Müdürlü ümüz devam eden tesisleflme çal flmalar n n yan s ra Olimpik Sporcu Yetifltirme Merkezleri nin aç lmas, 1000 sporcuya Olimpik Burs verilmesi gibi projeleri Türk Spor tarihinde ilk kez uygulamaya ald. Bu kapsamda ilimizde de Olimpiyatlara kat lmaya aday at c l k branfl nda 11 hedef milli sporcumuz, bu burslardan faydalan yor. Böyle bir destek sporcular m z n Olimpiyat hedefi için hem maddi hem manevi olarak büyük önem tafl maktad r. nan - yorum ki bu desteklerle sporcular m z Türk Sporu nu Olimpiyatlarda hak etti i yere tafl yacaklar. Çocuklar m z n bu baflar lar nda büyük pay sahibi olan Antrenörümüz Erdo an Karaöz e ve eme i geçen herkese ilimize baflar l sporcular kazand rd için teflekkür ediyorum. l Müdürlü- ü olarak biz de sporcular m - za her türlü deste i veriyoruz ve verece iz. Tüm tesislerimiz onlara aç k. Say n Valimiz Celalettin Güvenç ve Genel Müdürümüz Say n Yunus Akgül ün destekleriyle k sa zaman içerisinde yap lacak olan at fl poligonumuz sayesinde de at c lar m z daha iyi flartlarda çal flma imkan bulacak. Onlardan büyük baflar lar bekliyoruz." diye konufltu BURS ALAN SPORCU L STES 1 fiekip Taner BAKAL Milli Olimpiyat Komitesi 2 Arma an DAfiCÜRCÜ Milli Olimpiyat Komitesi 3 Rana ALTAY Milli Olimpiyat Komitesi 4 Görkem ZENG T Milli Olimpiyat Komitesi 5 Evrim YÖRÜK Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 6 Özge DEM REL Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 7 Nergis ÖZELB R Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 8 Remziye BAL Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 9 Gizem B LG Ç Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 10 Burak ÖZBAY S Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü 11 Sercan AKKAYA Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü Akmescitspor emin ad mlarla 1. Amatör Küme de flampiyonluk hedefleyen Akmescitspor, ligin ikinci haftas nda deplasmanda Turgutlu Belediyespor u brahim in 3. dakikada att golle geçerek ligdeki puan n 6 ya ç kard L ige 2-1 lik Sanayispor galibiyetiyle bafllayan Akmescitspor, Turgutlu Belediyespor karfl s nda da gülen taraf oldu. Mavi-beyazl lar, zorlu mücadelede 3. dakikada brahim in golüyle öne geçti. Ev sahibi Turgutlu Belediyespor, bu golden sonra rakip yar sahada büyük bask kurdu ancak golü bulamad. kinci devrede 85. dakikada penalt kazanan Turgutlu ekibi, bu kez de kaleci Ahmet i geçemedi. Akmescitspor, kalan dakikalarda kalesine duvar ördü ve üç puan tek golle almay bildi. Turgutlu Belediyespor önünde hakl bir galibiyet ald klar n belirten Antrenör Muharrem Kazer, golü bulduktan sonra iyi savunma yapt klar na dikkat çekerek "Deplasmanda zor da olsa kazand m z için mutluyuz. Turgutlu Belediyespor, bu ligin güçlü tak mlar ndan biri. Sahada iyi organize olduk. Rakibe önemli gol pozisyonu vermedik. Oyunun genelinde onlar daha fazla topla oynad ; ancak biz de iyi savaflt k. Kalecimiz Ahmet in penalt kurtarmas, sonucu tayin etti diyebilirim. Oyuncular m yürekten kutluyorum. Zamanla daha iyi olaca z. fiu anda sadece iki maç kazand k. Zirvedeki yerimizi sa lamlaflt rmak için bu tür galibiyetlerin devam n getirmeliyiz." dedi. Genel Kaptan Ömer fien de, Turgutlu Belediyespor gibi zor bir rakibi yendikleri için mutlu olduklar n ifade ederek "Özellikle ilk yar da iyi oyun sergiledik. Erken yakalad m z avantaj, kalan dakikalarda korumay bildik. Önümüzdeki hafta D fl Mahalle Y ld r mspor u da yenerek 3 te 3 yapmak istiyoruz." diye konufltu.

7 SAYFA 07 7 Genç Tarzan Kartal avlayamad A2 Tak m m z, 1. Grup'taki 7. hafta maç nda Befliktafl a 19 May s Stadyumu nda 1-0 ma lup oldu. Konuk ekibin golünü 37. dakikada Semih atarken, 75.dakikada kalecimiz Serkan topa ceza sahas d fl nda elle temas etti i gerekçesiyle k rm z kartla oyun d fl nda kald. U-14 Ligi: Manisaspor: 0 Karfl yaka: 0 U -14 Tak m m z ligin 3. haftas nda Karfl yaka ile oynad karfl laflmadan 0-0 berabere ayr larak ligdeki ilk puan n ald. Ligde 1 puanla 6. s rada bulunan siyah-beyazl lar ligin 4. haftas nda 9 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Denizlispor un konu u olacaklar. Zafer katranc Tesisleri nde oynanacak karfl laflma saat 12:30 da bafllayacak. U-15 Ligi: U-16 Ligi: M anisaspor A2 Tak m 7.hafta mücadelesinde Befliktafl ile karfl karfl ya geldi. Manisa 19 May s Stad nda oynanan zorlu doksan dakikay konuk tak m Semih in 32.dakikada sol çaprazdan kaydetti i golle 1-0 kazand. Manisasporumuz bu sonuçla 10 puanda kal rken, Befliktafl ise 12 puanla 6. s raya yükseldi. Karfl laflman n 75.dakikas nda Manisaspor kalecisi Serkan n topa ceza sahas d fl nda elle temas etti i gerekçesiyle maç n hakemi Mustafa Selçuk k rm z kart gösterdi. Müsabakan n son 15 dakikas n 10 kifli oynayan Manisaspor, konuk ekip kalesinde bask kurmas na ra men istedi i golü bulamad. "Rakip kaleye organize gidemedik" A2 Tak m Antrenörü Hakan fiapç, Befliktafl karfl s nda çok iyi oynamad klar n söyledi. Rakibin birkaç pozisyona girebildi ini ifade eden fiapç, " lk yar ya nazaran ikinci yar da daha istekli, arzulu oynad k. Ancak rakip kaleye organize gitmeyi bir türlü beceremedik. Befliktafl a net gol pozisyonlar vermedik. Beraberlik için yüklendi imiz anda 10 kifli kald k. Yinede Befliktafl kalesinde golü arad k, ancak yapamad k. A2 Ligi nde oynad m z bu karfl laflmay art k geride b rak p önümüze bakmal y z" diye konufltu. Manisaspor: 2-Karfl yaka: 1 U -15 Tak m m z ligin 3. haftas nda Karfl yaka ile karfl karfl ya geldi. Antrenör Ç nar fiaban fieno lu yönetimindeki ekibimiz Atatürk Spor Kompleksi Suni Çim Sahas nda oynanan karfl - laflmaya Berk (Dk 65 Özgün), Enes, Cemal, Ali, Serhat, Serhat Çay, Hüseyin (Dk 60 B.K r m), Erce, Evren (Dk 80 Ahmethan), Müslüm ve Alper (Dk 50 Mehmet ra) onbiriyle ç kt. Maç n ilk yar s 0-0 sona erirken, ikinci yar n n hemen bafl nda 41. dakikadaki gölüyle ekibimiz 0-1 geriye düfltü. Manisaspor bu dakikadan sonra oyundaki bask s n artt rarak maça a rl n koydu. 62. dakikada Mehmet önünde kalan topu a lara göndererek skora dengeyi getirdi: 1-1. Oyunun son 73. dakikada da sol kanattan Müslüm ün getirdi i topa Erce nin güzel gol vuruflu siyah-beyazl lara oyunda üstünlü ü saplad : 2-1. Maç bu skorla sona erdi. U-15 Tak m m z bu skorla ekibimiz ligteki 3.maç nda 2 galibiyetini alarak puan n 6 ya yükseltti. Antrenör Ç nar fiaban fieno lu oyunun tamam nda gösterilen mücadele, tak m oyunu birliktelik ve kazanma h rs n n mutluluk verici oldu unu belirterek, " lerleyen dönemlerde bunun daha da üst seviyelere ç - kaca m za inan yorum." dedi. U-15 Tak - m m z ligin 4. haftas nda 9 Ekim Cumartesi günü Denizlispor un konu u olacak. Zafer Katranc Tesisleri nde oynanacak karfl - laflma saat 14:15 de bafllayacak. Manisaspor: 3-Turgutluspor: 1 U-17 Ligi: 1-0 Manisaspor:0 Befliktafl:1 Stat: 19 May s Hakemler: Mustafa Selçuk, Ömer Yi it, Halil Bafl Manisaspor: Serkan, Bayram, Ferhat (Dk.66 Hakan), Mert (Dk.66 Ali F rat), Serhat, Ergin Kelefl (Dk.76 Eren), Adem Büyük, Bülent, Samet, Eray, Umur Befliktafl: Rasim, O uz, Caner, Furkan, At nç, Emir, Ali Küçük, Cebrail, Kemal, R za (Dk.84 Tevfik), Semih (Dk.46 Ömer xx) Sar Kartlar: Dk.58 Mert (Manisaspor), Dk.84 R za (Befliktafl) K rm z Kart: Serkan lgün (Manisaspor) Gol: Dk.32 Semih (Befliktafl) Manisaspor: 0 Turgutluspor: 0 M anisaspor Coca Cola Akademi U-17 Ligi nin 3. haftas nda konuk etti i Turgutluspor ile 0-0 berabere kald. Antrenör Erkan Aslan yönetimindeki ekibimiz karfl laflmaya Murat Demir, Aygün Koralp, Özcan Özkan, Kubilay Çelebi, Davut Karakufl, Süleyman Öztürk, Sinan Sancar, Ramazan Beydili (Ertu rul 50.dk), Cahit Gürbo a (Köksal 70.dk), Efecan Özcan (Hakan 60.dk) ve Mert Benli onbiriyle ç kt. Karfl laflmada oyunun kontrolünde elinde bulunduran siyah-beyazl lar gol yollar nda etkili olamay nca haftay 1 puanla kapatt. U-17 Tak m m z ligin 4. haftas nda 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Karfl yaka ile karfl karfl ya gelecek. Karfl yaka lçe Stad nda oynanacak mücadele saat 14:30 da bafllayacak. C oca Cola Akademi Ligi U-16 Tak m m z ligin 3. haftas nda Turgutluspor u Hakan (2) ve Kaan n golleriyle 3-1 ma lup ederek ligdeki ilk galibiyetini ald. Atatürk Spor Kompleksi Suni Çim Sahas nda oynanan karfl laflmada siyah-beyazl lar Sercan Y lmaz, Gökhan Kaya, Semih Salt k, Burak Sert, Mehmet Baki, Görkem Küçük, Furkan fiapc ( Ahmet Bayrak 60.dk), Kaan Aflnaz, Gökay Tunç (Muhammedül Emin Yavuz 78.dk), Gökdeniz Varol ve Hakan Ali Gökdemir (Yusuf Sar 70.dk) onbiriyle mücadele verdi. U-16 Tak m Antrenörü Murat Aslan, Turgutluspor karfl s nda maç n genelinde iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Rakip karfl s nda erken golü bulunca futbolcular m n morali daha üst seviyeye ç kt ve istedi imiz skoru elde ettik." dedi. Ligdeki puan n 4 e ç karan U-16 Tak m m z ligin 4. haftas nda 10 Ekim Pazar günü saat 12:30 da deplasmanda Karfl yaka ile karfl karfl ya gelecek.

8 SAYFA 08 ManisaSpor Gazetesi nin bu haftaki konu u Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan oldu. Belediyespor un hedeflerinden bahseden Baflkan Aysan, gurbetteki evlat diye bahsetti i Manisaspor ile ilgili görüfl belirterek ve aç klamalarda bulundu. Orta gelir düzeyine sahip olan ve kendi imkanlar yla kiralad otobüslerle Manisaspor u desteklemeye gelen Demircililer in ortak görüflü, Merkezde ikamet eden Manisal lar n yan bafllar nda oynanan süper lig maçlar na kay ts zl klar. Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan, memleketi Demircide uzun y llard r eczac l k yap yor. Sa l n de iflmez flartlar ndan birinin de spor oldu unu bilen baflkan, Demircili gençlerin ruh ve beden sa l klar n korumak için de kollar n s vam fl. Futbol onlar için milyon dolarl k bir ticari araç de il çinde bulundu umuz Ahilik Haftas nedeni ile düzenlenen etkinlikler kapsam nda Manisa Esnaf Odalar Birli i (MESOB) Baflkan Hasan Geriter bir dizi programa kat ld. "Ticarette Etik ve Ahlak" bir baflka deyiflle ticarette Fair-Play in sigortas olan Ahilik kültürünü, Selçuklu döneminden günümüze tafl - may planlayan MESOB düzenledi i organizasyonlar ile genç esnaf, sanatkar ve üreticiye ticaret e itini anlatmaya çal fl yor. Ahilik Nedir? Ahilik kelime anlam olarak eli aç k, cömert, dürüst ve yi it anlam tafl yor. Selçuklu döneminde kurulan Ahili in babas Ahi Evran d r. Manevi ve inanç temellerine dayanan bu kültürün en önemli özelliklerinden biri de Ahilerin seçilmifl olmas. Ahi olmak için gereken özellikler ise oldukça önemli. Ahilik haftas nda yap lan etkinlikler ile temsili olarak yap lan törenlerin anlam ise oldukça derin. Bir tüccar veya sanatkar n Ahi olup, pefltemal kuflanmas için, bir Ahi taraf ndan önerilmesi gerekiyor. Üye olmak isteyenlerin yapmas gereken en önemli özellik ise 7 kötü davran fl b rak p, onun yerine yedi güzel tutumu kendisine durufl edinmesi gerekiyor. 7 Güzel Tutum 1. Cimrilik kap s n ba lamak, lütuf kap s n açmak 2. Kah r ve zulüm kap s n ba lamak, ilim ve mülâyemet kap s n açmak 3. H rs kap s n ba lamak, kanaat ve r za kap s n açmak 4. Tokluk ve lezzet kap s n ba lamak, riyazet kap s n açmak 5. Halktan yana kap s n ba lamak, Hak'tan yana kap s n açmak 6. Herze ve hezeyan kap s n ba lamak, marifet kap s n açmak 7. Yalan kap s n ba lamak, do ruluk kap s n açmak Gayr müslimler, çevresinde iyi tan nmayanlar, kötü söz getirebilece i düflünülenler, zina etti i ispatlananlar, katiller, hayvan öldürenler h rs zlar, dellallar, cerrahlar, vergi memurlar, avc lar, vurguncular Ahilik örgütüne kat lam yor. "KÜLTÜRÜN TEMEL NDE MANEV YAT VAR" Geçti imiz hafta içerisinde Manisa da düzenlenen etkinliklerle kutlanan Ahilik Haftas önemli bir sosyal iletiflim arac, e lence ve Demirci nin yeflil sahalardaki sesi. Demirci Belediye Spor Kulübü Taekvando ve halkoyunlar branfllar ile Demircide sosyal yaflam n hareketlenmesine önemli katk da bulunuyor. Tar m ticaret ve üniversite ö rencilerinin ekonomik olarak temelini oluflturan Demirci, spor faaliyetlerinin önemli oldu u ilçelerimizden biri. Gençlerin özellikle futbol branfl nda yo un ilgi gösterdi i Demirci Belediyespor bölgesel amatör ligi hedefliyor. Hedefine ulaflmak isteyen yöneticiler ifli flansa b rakmamak için yapt klar transfere de önem veriyorlar. Genç kategorilerde 14 kez milli formay giyen ve Beden E itimi Spor Yüksek Okulu Bölümünde okuyan Kenan Yeflil tak - m n son transferi. MAN SASPOR B Z M GURUR KAYNA IMIZ Manisaspor un guru kaynaklar oldu unu söyleyen Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan aç klamas nda "Manisaspor bizim için gurbetteki evlad m z. Aradaki mesafe uzun, kolay ulafl m sa lanam yor. Ama Manisaspor bizim bir de erimiz. nsan uzakta oldu unda bunun k ymetini daha iyi anl yor. Televizyondan ve gazetelerden takip etti imiz kadar yla maçlara çok ilgi olmad n söyleyebilirim. Oysa Manisa 1 buçuk milyon nüfuslu koca bir flehir. Sadece ilçeler ile ba lar güçlü de il. Manisaspor un süper ligdeki onurlu mücadelesi her zaman gururumuzu okfluyor. Ama sürekli tak m m z n yan nda olamamak bizi üzmüyor de il. Yap lan iletiflim çal flmalar ve organizasyonlar oldukça töreninde konuflma yapan MESOB Baflkan Hasan Geriter, Ahilik haftas ile ilgili yapt aç klamada: "A açlar topra ndan, milletler kültüründen beslenir. Su, hava ve günefl, a açlar için nas l hayati de erler ise bilgi ve teknolojide milletler için ayn hayati de erleri tafl r. nsanlar, tarih boyunca dünyaya ve dünya hayat na verdikleri de erlere göre toplumsal düzenler kurdular ve o düzen içinde kendi medeniyetlerini oluflturdular. Do u medeniyetinin insan, ruh ve maneviyata aç kt r, akl n kalbinin emrine verir. Bat medeniyetinin insan ise nefis ve maddeye aç k olup akl n maddenin emrine verir. Bugün dünyada bask n olan bat medeniyeti, kendi insan taraf ndan sorgulanmaktad r. Ve bat insan, insani duygular na cevap veren bir medeniyeti arzulamaktad r. Do u insan ise akl ndan uzaklaflm fl, kalbin emrinden ç km flt r. flte bu noktada, do u ve bat insan aras nda köprü konumunda olan Anadolu insan, tarihi zenginli inden yararlanarak özlenen medeniyete öncülük edebilir. Bu yeni medeniyet bat medeniyetinin Türk medeniyeti ile anlaflmas yla oluflacakt r. Sözlerimiz gerçe i aflm fl hayaller olarak alg lanmas n. Hoca Ahmet Yesevi ile Orta Asya'da bafllayan ve daha sonra Ahi Evran, Hac Bektafl- Veli, Mevlana, Yunus ile süren Osman Gazi, Fatih ve Atatürk ile bir baflka boyutta devam eden çizgi, insanl n arad bütün de erleri içinde bar nd r yor. Bu büyük de erlerin bafl nda; Hak, adalet, sevgi, hoflgörü, flefkat gibi insan insan yapan kurumlar gelmektedir. Bu kurumlar n yan na ak l, bilgi, ahlak, e itim, çal flma ve devleti koyup insan, maddenin sanatkar yapman n yan nda, hayat n sanatkar yapmay hedef alan ve bunu 'Sen Yafla, Halk Yaflat, Vatan Yaflat, Devlet Yaflas n' felsefesi içinde tatbik eden Ahilik Kültürü'nü, yeni bir yorumla yeniden hayata katt m z gün Atatürk'ün temellendirdi i yeni Anadolu medeniyeti, gelece in yüksek medeniyet ufkunda bir günefl gibi do acak ve iflte o zaman her Türk evlad Atalar na olan borcunu en veciz flekilde ödeyecektir." diye konufltu. UEFA U19 Bayanlar Avrupa fiampiyonas Türkiye de yap lacak Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan: Manisaspor un yan nday z Ticaret in Fair-Play i, AH L K KÜLTÜRÜ D emircililer in yo un ilgi gösterdi i ManisaSpor Gazetesi kilometrelerce uzaktan tak m n destekleyen Demircili taraftarlar n seslerine kulak verdi. Kafe iflletmecilerinden, esnafa, kahve sahiplerinden sanayi sitesi, çal flanlar na kadar birçok kifliye ulaflan ManisaSpor Gazetesi ne aç klamalarda bulunan Demirci esnaflar ndan Cemal Öner Manisaspor un uzaktaki destekçileri olduklar n söyledi. Demirci merkezde hizmet veren Hisar Optik in sahibi Cemal Öner yapt aç klamalarda Manisaspor un mücadelesini baflar l buldu unu ve transferleri be- endi ini söyledi. Öner, Demirci nin Manisa dan uzakl nedeniyle unutulmufl ilçelerden biri oldu unu belirterek, baflar l. nternetten takip etti imiz kadar ile kulüp taraf ndan yap lan çal flmalar flehre hareketlilik katm fl. Bu hafta Demircide yap lan ManisaSpor Gazetesi da t m ve tan t m çal flmas ile tak m m z yan m zda oldu unu gösterdi. Bizde Manisaspor un baflar s için ne gerekiyorsa yapmaya haz r z. "AH L KTE ÖLÇÜ HAK VE ADALETT R" Manisaspor a mesaj var "Bunun nedenleri aras nda iletiflim ve ulafl m zorluklar yer al yor. Mesafe ne kadar uzak olursa olsun bu bizim Manisaspor sevgimizi de ifltirmez. Demirci de yaflayan Manisasporlular kendi imkanlar ile otobüs kald rarak tak m m za stattan destek veriyor. Televizyon ve gazeteler ile takip ediyoruz tak m m z ama süper ligde tak m olan bir flehirde gibi hissetti imizi söylemek zor. Tak m m z n süper ligde olmas en büyük gururumuz. Ayr ca kulübümüzün Demirciye gazete ulaflt rmas da bizi çok mutlu etti. Demircililer olarak her zaman Manisaspor un yan nda olaca m z söylemek isterim. Kulübümüzün da bizi unutmamas bu tak - m n bir parças oldu umuzu gösterdi." dedi. Programa kat lan AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Hüseyin Tanr verdi ise, "Ahilik toplumun en güzel ve en anlaml unsurudur. Geçmiflten gelece e uzun bir köprüdür. Dayan flman n kurulmas n sa layan bir olgudur. Bir toplumun ortak de erleri korundukça birlik ve beraberlik devam edecektir. Toplumumuzun çimentosunun yo ruldu u yerler vard r. Ahilikte ölçü hak ve adalettir. Ahilikteki ilke ve prensipler hala tazeli ini korumakta ve yar nlara fl k tutmaktad r. Çal flmak ve üretmek al n teri ile kazanmak bir ahilik kural olmufltur. Ahilik, halk n s rt ndan geçinenlere, hileli ifllere karfl ç km fl, onlarla mücadele etmifltir. Kendi de erlerimize sahip ç karsak gelece imize de sahip ç km fl oluruz. Ahilik haftas n kutluyorum ve burada sizlerle bulunmaktan mutluluk duyuyorum." dedi. UEFA taraf ndan düzenlenen U19 Bayanlar Avrupa fiampiyonas, 2012 y l nda Türkiye'de yap lacak. UEFA Yönetim Kurulu bugün Belarus'taki toplant s nda, flampiyonaya Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipli i yapmas n kararlaflt rd. DÜNYADAN SPOR GOLF Ryder Kupas Avrupal golfçüler, Ryder Kupas 'nda Amerikal rakiplerini devirdi. Avrupa böylece, son 5 y lda 4. kez Amerika'ya üstünlük sa lam fl oldu... Avrupal ve Amerikal golfçüler, prestijli Ryder Kupas için Galler'de bulufltu. 2 y lda bir düzenlenen kupan n son flampiyonu Amerika Birleflik Devletleri, unvan n koruyamad. Amerika, 4 seans n üçünde Avrupa tak m n n gerisinde kald. Avrupal golfçüler son güne 9 buçuk-6 buçuk lider girdiler. Final turu, tekler karfl laflmalar na ayr lm flt. Amerika tak m 12 karfl laflmada 7 say ald. Galibiyet elde eden Amerikal golfçüler aras nda dünya s ralamas n n bir numaras Tiger Woods da vard. Woods, Francesco Molinari'yi geçmeyi baflard. Ancak Amerikan ekibinin son günkü performans galibiyete ulaflmas na yetmedi. Kuzey rlandal Greame McDowell' n Amerikal Hunter Mahan'a yenildi i karfl laflma sonunda Avrupa tak m 14 buçu a 13 buçukluk skor ile flampiyonlu unu ilan etti. Avrupal lar son 5 kupada 4. kez zafere ulaflt Ryder Kupas Amerika Birleflik Devletleri'nin Illinois Eyaleti'nde düzenlenecek. FORMULA 1 Hamilton: Schumi rakibim de il McLaren pilotu Lewis Hamilton, pistlere geri dönen Michael Schumacher'i rakibi olarak görmedi ini belirtti. Benzer elefltirilerde Alman pilotun eski tak m arkadafl Eddie Irvine'dan geldi. Formula 1'de sezonun bitimine 4 yar fl kala sürücüler klasman nda 182 puanla 3. s rada bulunan Lewis Hamilton, bu sezon pistlere geri dönüfl yapan Michael Schumacher yapt aç klamada, "Sezon bafl nda Michael'in tekrar pistlere geri dönece ini duydu umda çok sevinmifltim. Ona karfl verece- im bir flampiyonluk mücadelesinin çok heyecanl olabilece ini hayal etmifltim. Ancak flu an gelinen noktada Micheal benim rakibim de il. Kazand m yar fllarda o çok gerilerde kald için ona karfl elde etti im galibiyetin bir de eri de olmuyor" fleklinde konufltu. B S KLET Contador vazgeçmiyor Doping yapt gerekçesiyle Fransa Turu ndaki birincili i ask - ya al nan ünlü bisikletçi Alberto Contador, masumiyetini savunmaya devam ediyor. Kas tl olarak yasak madde almad - n savunan Contador, k sa süre içinde aklanaca ndan emin oldu unu söyledi. Alberto Contador'dan, Fransa Turu nun dinlenme gününde al nan kan ve idrar örneklerinde performans art r c klen-buterol adl maddeye rastlanm flt. Ancak Contador'un vücudunda Dünya Anti-Doping Ajans na ba l laboratuvarlar n belirlemekle yükümlü olduklar oran n n 400'de biri kadar klen-buterol ç km flt. TEN S fiampiyon Wozniacki Pan Pacific'te, Elena Dementieva'y 3 sette yenen Caroline Wozniacki flampiyon oldu. Wozniacki böylece, dünya s ralamas n n lideri Serena Williams ile aras ndaki fark biraz daha kapatt. 2 milyon dolar toplam ödüllü Pan Pacific finalinde, Eus Elena Dementieva ile dünya 2 numaras Danimarkal Caroline Wozniacki karfl laflt. Karfl laflmaya çok h zl bafllayan Dementieva ilk sette rakibine sadece 1 oyun verdi. Ancak Wozniack 2. setten itibaren beklenen performans n sahaya yans tmaya bafllad. Bu seti 6-2 kazanan 20 yafl ndaki tenisçi, son seti de 6-3 kazanarak, Japonya'da flampiyon olman n mutlulu unu yaflad.bu sezonki 4. turnuva zaferini elde eden Wozniacki, sakatl nedeniyle bir süredir kortlardan uzakta bulunan dünya 1 numaras Serena Williams'a da bir ad m daha yaklaflt. Danimarkal tenisçi, gelecek hafta Çin'in baflkenti Pekin'de düzenlenecek Çin Aç k'ta çeyrek finale yükselmeyi baflarmas halinde, kad nlar n yeni 1 numaras olacak.

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca

Tahkim. Beşiktaş'ı bekleyen tehlike. TFF Müsabaka Talimatı'nın 19. maddesi uyarınca 10 EKİM 2013 Beşiktaş'ı bekleyen tehlike Tahkim Kurulu'nun Beşiktaş'ın cezasını onamasından sonra Siyah-Beyazlı ekibi lig maratonu içinde bir başka tehlikenin beklediği ortaya çıktı. TFF Müsabaka Talimatı'nın

Detaylı

Belediyespor Ziraat Türkiye kupasında Tur Atladı

Belediyespor Ziraat Türkiye kupasında Tur Atladı Belediyespor Ziraat Türkiye kupasında Tur Atladı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor Ziraat Türkiye kupası maçında kendi saha ve seyircisi önünde konul ettiği Niğde Belediyespor u uzatma dakikalarında

Detaylı

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Akşam antrenmanında. Beşiktaş Gazetesi Köybaşı ameliyat olacak GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR 12 Köybaşı ameliyat olacak TALİHSİZLİĞİNİ yenemeyen ve beş buçuk ay önce, sol diz ön çapraz bağ ve dış yan bağ ameliyatı olan başarılı oyuncu İsmail Köybaşı, dün yapılan antrenmanda talihsiz bir sakatlık

Detaylı

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi

Siyah-beyazlılar, Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi 16 NİSAN 2013 Beşiktaş Antalyaspor'u devirdi Siyah-beyazlılar, oyunun ilk 30 dakikasında tempoyu yükseltemedi ve organize bir atak geliştiremedi. Devrenin son bölümünde tempo biraz yükseldi. Karşılıklı

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ

BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ BODRUMSPOR KIL PAYI KAYBETTİ B.B Bodrumspor 2 3 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER: Abdullah Yılmaz (xxx), Cemel Alpay (xxx), Murat Şener (xxx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Muhammed

Detaylı

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin

Kartal turu geçti. dışında müdahale etti, dönen topu Kaan ağlara gönderdi (1-2). İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca ilk yarı 1-2 rakibin Kartal turu geçti BEŞİKTAŞ Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur maçında Ankaragücü nü 3-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu skorla, Ziraat Türkiye Kupası nda bir üste tura yükseldi. Karakartallar

Detaylı

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor:

Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: BODRUMSPOR BÜYÜKŞEHİR 2 2 MANİSA Bodrum Belediyesi Bodrumspor- Manisa Büyükşehir Belediye Spor: STAT: Bodrum İlçe HAKEMLER:Halil Sayın (xx), Cemal Alpay (xx), Mustafa Gül(xx) BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR:

Detaylı

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI

HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI HOLLANDALI ENGELLİ FUTBOLCULAR BODRUM DA DOSTLUK MAÇI YAPTI Engelli futbolcular ın dostluk maçı Bodrum da, Hollanda dan gelen zihinsel engelli futbolcular takımı ile Dalaman, Ortaca Bölgesi Engelliler

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MAN SASPOR STORE AÇILDI

MAN SASPOR STORE AÇILDI SAYFA 01 En küçük Ceyn Manisaspor Store aç l fllar nda forma atk ve bayraklar d fl nda en çok ilgi gören ürünler aras nda; Yavru Ceyn ve Yavru Tarzan bebek tak mlar da yer ald. Bebek k yafetlerini ilk

Detaylı

Haydi Manisa önce aç l fla sonra maça

Haydi Manisa önce aç l fla sonra maça SAYFA 01 Manisaspor u Londra'ya tafl d Manisaspor'un nam de er süslü Necdet'i, Necdet Ayd n, geçti imiz günlerde ziyaret etti i Manisasporlu Futbolcular Derne i'nde eski tak m arkadafllar ile hasret ile

Detaylı

K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP

K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP K.MARAŞSPOR ADANA DA MAĞLUP PTT 1. Lig de son sırada bulunan Kahramanmaraşspor ile düşme hattı içerisinde yer alan Adanaspor un mücadelesinde üç puanı elde eden taraf Adanaspor oldu. Adana 5 Ocak Fatih

Detaylı

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti

Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Bodrum Sutopu Takımı, Başkan Kocadon u ziyaret etti Türkiye Sutopu Federasyonu na bağlı Bodrum Yarımada Su Sporları Kulübü sporcuları, elde ettikleri başarının ardından Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 65 Para le Sat lmaz. Tarzan bafllad. Kartal bitirdi

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 65 Para le Sat lmaz. Tarzan bafllad. Kartal bitirdi SAYFA 01 Kenan Yaral : Kimin ne yapt n biliyoruz Baflkan m z Kenan Yaral, Yeni As r TV de canl yay n konu u oldu u Spor Aynas Program nda yapt Genel Menajer Öner Karalar n do ru ifller yapt n belirterek,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

08.12.2012. Es Es'i geçemediler

08.12.2012. Es Es'i geçemediler Es Es'i geçemediler Beşiktaş Futbol Takımı, Eskişehirspor ile 2-2 berabere kaldı. BJK İnönü Stadı'nda oynanan mücadeleden galip çıkmayınca Beşiktaş galibiyet serisine son verdi. Karakartallar ligde kalan

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ

TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ TÜRKİYE MASTERLER VE VETERANLAR FUTBOL LİGİ FEDERASYONU TÜRKİYE ŞAMPİYONASI STATÜSÜ MADDE 1 TAKIM SAYISI, GRUPLARIN OLUŞUMU 2015 2016 sezonu TMVFL Türkiye Şampiyonası GrupMüsabakaları 16 takımın katılımı

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Sivas ellerinde TARZAN IN SAZI ÇALACAK

Sivas ellerinde TARZAN IN SAZI ÇALACAK SAYFA 01 Avrupa da Manisa dan bir hakem Celal Bayar Üniversitesi Beden E itimi Okutman P nar Güzel, 38. Avrupa Ümit-Genç ve 21 Yafl Alt Karate fiampiyonas nda ülkemizi tek kad n hakem olarak temsil ederek

Detaylı

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti.

Yalıkavak Spor İlk Maçını Kaybetti. Yalıkavak Spor Kaybetti. İlk Maçını Türkiye Hentbol Federasyonu Bayanlar Birinci Ligi nde mücadele eden Bodrum Yalıkavak Spor Kulübü ligin ilk maçında Polatlı Belediyesi Spor Kulübü ne mağlup oldu. Gümbet

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2

BJK İnönü Stadı'nda BJK 3 FB 2 4 MART 2013 BJK 3 FB 2 BJK İnönü Stadı'nda oynanan karşılaşma siyah-beyazlıların vuruşuyla başladı. Mücadelenin ilk dakikalarında Beşiktaş ileride baskı kurararak, orta sahanın kontrolünü eline almaya

Detaylı

Baflkan m z Yaral : Taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz

Baflkan m z Yaral : Taraftarımızı maçlarımıza bekliyoruz SAYFA 01 Baflbakan Yard mc s BÜLENT ARINÇ: Şampiyonluk HAYAL DEĞİL 1965 Manisaspor Taraftarlar Derne i binas n n aç l fl na kat lan, Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, yüreklerin Manisaspor

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

HEYECAN DEVAM ED YOR. S Z N ADAYINIZ K M? 4 ve 5. SAYFALARDA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 77 Para le Sat lmaz MUHARREM KAZER

HEYECAN DEVAM ED YOR. S Z N ADAYINIZ K M? 4 ve 5. SAYFALARDA. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 77 Para le Sat lmaz MUHARREM KAZER SAYFA 01 Dilmaç, bir bisiklet afl Çocuklar için e lenceli bir oyuncak, gençler için heyecan verici bir ulafl m arac, yetiflkinler için ise bir hobi olman n yan s ra sa l kl bir yaflam kayna olan bisiklet

Detaylı

TARZAN coşacak. HEYECAN BAfiLIYOR. 19 May s Stad dolacak. www.manisaspor.org.tr. Karaman: Befliktafl yabana atmamal y z. Aç k tribün kapand

TARZAN coşacak. HEYECAN BAfiLIYOR. 19 May s Stad dolacak. www.manisaspor.org.tr. Karaman: Befliktafl yabana atmamal y z. Aç k tribün kapand SAYFA 01 ManisaSpor Gazetesi Y l n Ö renci Sporcusu Yar flmas bafll yor. Manisa Merkez ilçede en fazla lisansl ö renci sporcusu olan 10 okulun kat laca yar flmada, her okuldan 1 k z 1 erkek ö renci aday

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Manisa da SPORA ilgi yüzde 140 artt. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 47 Para le Sat lmaz

Manisa da SPORA ilgi yüzde 140 artt. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 47 Para le Sat lmaz SAYFA 01 Belediyespor Eray için önemli DESTEK VERD A2 Tak m m z n önümüzdeki günlerde profesyonelli e imza atacak olan genç futbolcusu Eray Ataseven için Manisa Belediyespor büyük destekte bulundu. Manisaspor

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ

TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ TÜRKİYE KUPASI MÜSABAKALARI STATÜSÜ MADDE 1- KUPANIN OLUŞUMU ve KATILIM ŞARTLARI (1) TFF nin ulusal düzeyde oynattığı profesyonel lig müsabakalarından sonraki kupa müsabakalarının ismi Türkiye Kupası dır.

Detaylı

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR

Maça tutuk. Beşiktaş Gazetesi Potada anlamlı galibiyet GÜNLÜK INTERNET GAZETENİZ... SPOR Potada anlamlı galibiyet BEŞİKTAŞ Erkek Basketbol Takımı, Lietuvso Rytas ı deplasmanda 73-67 mağlup etti. Siemens Arena da oynanan karşılaşmaya Beşiktaş, Vidmar, Jerrells, Markota, Muratcan ve Christopher

Detaylı

TEK OLALIM YUREK VUCUT

TEK OLALIM YUREK VUCUT SAYFA 01 Karaman n sözleflmesi K YIL UZATILDI Baflkan m z Kenan Yaral, Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman hakk ndaki spekülasyonlara son noktay koydu. Baflkan m z Kenan Yaral, Teknik Direktörümüz Hikmet

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu

Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu Ziraat Türkiye Kupasında Bodrumspor turu geçen taraf oldu. B.B Bodrumspor 4- Muğlaspor

Detaylı

Beşiktaş 1 Adanaspor 1

Beşiktaş 1 Adanaspor 1 Beşiktaş 1 Adanaspor 1 Beşiktaş Antalya Kampı'nda son hazırlık maçını Adanaspor ile oynadı. Maçın 75. dakikasında yeni transfer Gökhan Süzen, 80. dakikasında ise Sinan Kurumuş oyuna girdi. Beşiktaş tüm

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Gençlerle yenişemediler. ANKARA 19 Mayıs Stadı'nda oynanan. 1-1'lik sonuçla berabere bitti. İlk yarıda

Gençlerle yenişemediler. ANKARA 19 Mayıs Stadı'nda oynanan. 1-1'lik sonuçla berabere bitti. İlk yarıda Gençlerle yenişemediler, Süper Toto Süper Lig in 16. haftasında ile 1-1 berabere kaldı. Ankara 19 Mayıs Stadı'- nda oynanan mücadele, rakibin başlama vuruşuyla başladı. Karşı- ANKARA 19 Mayıs Stadı'nda

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu

Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu SAYFA 01 Manisaspor taraftarlar ATATÜRK ün huzurunda 2. SAYFADA Celal Bayar Üniversitesi Gün fl Proje Grubu Küfürsüz Futbol Sahas projesini uygulamaya koydu Celal Bayar Üniversitesi Beden E itimi Spor

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

Tarzan COŞACAK. Akdeniz de. Bu sefer olmad. Manisaspor sevgisi RAP fiarki OLDU. www.manisaspor.org.tr. Örnek bir ilçe, hoflgörü merkezi SAL HL

Tarzan COŞACAK. Akdeniz de. Bu sefer olmad. Manisaspor sevgisi RAP fiarki OLDU. www.manisaspor.org.tr. Örnek bir ilçe, hoflgörü merkezi SAL HL SAYFA 01 Örnek bir ilçe, hoflgörü merkezi SAL HL E itim ve sanata verdi i önem ile ça dafl yaflam kent dokusuna tafl yan Salihli, sadece Manisa da de il ulusal düzeyde örnek bir ilçemiz. Sosyal ve kültürel

Detaylı

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI

TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI TÜRKİYE ÜNİVERSİTE SPORLARI FEDERASYONU SALON FUTBOLU DEPLASMANLI LİG ÜNİLİG MÜSABAKA TALİMATI Madde 1. Amaç ve Kapsam Bu Talimat, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenecek olan Salon

Detaylı

Makukula. Manisaspor. de eridir. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 62 Para le Sat lmaz 1-0. Helal olsun size

Makukula. Manisaspor. de eridir. Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 62 Para le Sat lmaz 1-0. Helal olsun size SAYFA 01 Manisaspor un ilk yar karnesi Spor Toto Süper Lig'de 5. Kez mücadele veren Manisasporumuz, 2010-2011 sezonun ilk devresini toplad 22 puanla 12. s rada tamamlad. Siyah-beyazl lar ilk yar da ald

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Kartal, Kuvvet çalışması

Kartal, Kuvvet çalışması 7 ŞUBAT 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Kuvvet çalışması BEŞİKTAŞ Sanica Boru Elazığspor maçı hazırlıklarına uyguladığı

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Bülent Ar nç: Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 48 Para le Sat lmaz

Bülent Ar nç: Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 48 Para le Sat lmaz SAYFA 01 Hikmet Karaman DÖNEM BAfiLADI 3. SAYFADA Bülent Ar nç: Manisaspor kendisini toparlayacak Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç, Manisaspor un ligde kendisini en k sa zamanda toplayarak

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Beşiktaş performansını artırmak için. Kartal acımadı

Beşiktaş performansını artırmak için. Kartal acımadı 9 EYLÜL 2013 Kartal acımadı Beşiktaş performansını artırmak için Tekirdağspor ile hazırlık maçı yaptı. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Beşiktaş, Bölgesel Amatör Ligi takımlarından Tekirdağspor ile

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

Kartal'ı tutana aşk olsun!

Kartal'ı tutana aşk olsun! On5yirmi5.com Kartal'ı tutana aşk olsun! Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Olimpiyat Stadı'nda ağırladığı Gaziantepspor'u Almeida'nın golleriyle devirerek 3'te 3 yapıyor ve haftayı lider kapatıyor.

Detaylı

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık

Beşiktaş Gazetesi. Günlük web Gazetesi 20.09.2012. Galibiyete hazırlık Beşiktaş Gazetesi Günlük web Gazetesi 20.09.2012 Galibiyete hazırlık Beşiktaş, Gaziantepspor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Maçın hakemi Yunus Yıldırım olarak belirlendi. Antrenmana

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Gençlerbirliği sınavı!..

Gençlerbirliği sınavı!.. Gençlerbirliği sınavı!.. Beşiktaş Gençlerbirliği maçı için kampa girdi. Karakartallar Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda aldıkları mağlubiyetin ardından Gençlerbirliği karşısında moral arayacak. Karakartallarda

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

Daha da iyisini yap Tarzan m

Daha da iyisini yap Tarzan m SAYFA 01 S Z N ADAYINIZ K M? Yar flmaya büyük ilgi var. www.manisaspor.org.tr adresinde oylama sürüyor. Siz de aday n z belirleyin, oylamaya kat l n... SAYFA 4 ve 5 TE Mac ej Iwanski: Bana inananlar mahçup

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi

Batuhan ayrıldı. BEŞİKTAŞ sezon başında G Ü N L Ü K I N T E R N E T G A Z E T E S İ. 31 OCAK 2013 Günlük Spor Gazetesi 31 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ Batuhan ayrıldı BEŞİKTAŞ sezon başında Eskişehirspor'dan kadroya dahil edilen Batuhan

Detaylı

2-0. nand lar baflaracaklar. Yüzümüzü güldürdüler. Altyap n n. uyumu muhteflem. www.manisaspor.org.tr. K fl sezonu ürünleri. çok.

2-0. nand lar baflaracaklar. Yüzümüzü güldürdüler. Altyap n n. uyumu muhteflem. www.manisaspor.org.tr. K fl sezonu ürünleri. çok. SAYFA 01 Emre Altyap n n Hasgör: uyumu muhteflem Gelecekte Manisaspor un belkemi i olmay hedefleyen Manisaspor altyap s yöneticisinden antrenörüne, koordinatöründen personeline sa lad uyumu; futbola ve

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 57 Para le Sat lmaz. stikrar zaman

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 57 Para le Sat lmaz. stikrar zaman SAYFA 01 Zühtü BABACAN: Hazine altyap da 25 y l Manisaspor da yönetici ve menajer olarak görev yapan Zühtü Babacan, Manisaspor ile tan flt ilk günden bugüne kadar futbolcularla iletiflimi, altyap, flehrin

Detaylı

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi

Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile protokol imzaladı Şekerbank, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Turizme Beş Yıldızlı Destek Paketi kapsamında protokol

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Tavla ve Bilimsel Düflünce

Tavla ve Bilimsel Düflünce Tavla ve Bilimsel Düflünce Y llar önce çok satan bir gazetemiz Türkiye Tavla fiampiyonas düzenlemiflti. Bizde tavlac çok. fl yerlerinde bile tavla oynan r ülkemizde. Bile ine güvenen kat ld flampiyonaya.

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1

Karşılaşmaya. BJK 2 Eskişehirspor 1 6 MAYIS 2013 BJK 2 Eskişehirspor 1 Karşılaşmaya Beşiktaş başladı. İki ekip de oyuna istekli başladı ve gol pozisyonu yakaladı. 4. dakikada Mustafa nın savunmadan dönen şutunda Niang topa sahip oldu, Niang

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

Eskişehirspor'u penaltı atışları sonrası 3-2 yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi,

Eskişehirspor'u penaltı atışları sonrası 3-2 yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi, On5yirmi5.com Göztepe Süper Lig'de Eskişehirspor'u penaltı atışları sonrası 3-2 yenen Göztepe Süper Lig'e yükseldi, Yayın Tarihi : 5 Haziran 2017 Pazartesi (oluşturma : 7/19/2017) TFF 1. Lig play-off finalinde,

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı