yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n"

Transkript

1 SAYFA 01 G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler Derne i Baflkan Murat Kümüfltekin ve dernek yönetiminin Spil Restaurant ta verdi i yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n yan s ra Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör, Genel Menajerimiz Öner Karalar, antrenörlerimiz Reha Kemal Erginer, Ahmet Ziya Yüce, Hasan Özer, Ahmet Teoman Eren, Yaflar K - yar, Kaz m Akgün ve Serkan Emre Sefa kat ld. SAYFA 2 DE Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan: Manisaspor un yan nday z Manisaspor Gazetesi nin bu haftaki konu u Demirci Belediyespor Baflkan Kaz m Aysan oldu. Belediyespor un hedeflerinden bahseden Baflkan Aysan, gurbetteki evlat diye bahsetti i Manisaspor ile ilgili görüfl belirterek ve aç klamalarda bulundu. SAYFA 8 DE Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 51 Para le Sat lmaz L SANSLI ÜRÜN KULLAN TAKIMINA DESTEK OL BÜLENT HASGÖNÜLLÜ Anahtar 6. SAYFADA Tarzan haz rl k maç nda Alt nordu yu 3-0 ma lup etti 3. SAYFADA Simpson, Oumar ve Dixon milli tak mlara gitti 4. SAYFADA Manisa olimpiyat oyunlar na haz rlanacak 6. SAYFADA Genç Tarzan Befliktafl a ma lup SAYFADA MAN SASPOR STORE SPOR TOTO SÜPER L G TAKIMLAR O G B M A Y P 1 Bursa Trabzon Kayseri Fenerbahçe Befliktafl Karabükspor Galatasaray Antalya Ankaragücü B.B. Spor G.Birli i Gaziantep Bucaspor Manisaspor Konyaspor Sivas Eskiflehir Kas mpafla Hafta sonuçlar : Bucaspor:0 Eskiflehirspor:0 KDÇ Karabük:2 Galatasaray:1 Manisaspor:0 Kayserispor:2 Fenerbahçe:3 Gençlerbirli i:0 Ankaragücü:4 Konyaspor:1.B.B.Spor:0 Bursaspor:0 Sivasspor:1 Gaziantep:1 Trabzonspor:1 Befliktafl:0 MP Antalya:3 Kas mpafla:1 7. Hafta maçlar : Bursaspor KDÇ Karabük Eskiflehirspor.B.B.Spor Gaziantepspor Bucaspor Befliktafl Manisaspor Kas mpafla Trabzonspor Gençlerbirli i MP Antalya Kayserispor Sivasspor Galatasaray Ankaragücü Konyaspor Fenerbahçe "Kayserispor ma lubiyetini telafi etmek zorunday z" 4. SAYFADA Aç k tribünün kapat lmas na onay ç kacak taraftar coflacak Manisa 19 May s Stadyumu aç k tribününün üstünün kapat lmas için Manisaspor taraf ndan haz rlanan projenin Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne gönderilmesinin ard ndan GSGM Tesisler Daire Baflkanl ndan gelen heyet Manisa 19 May s Stadyumu nda incelemelerde bulundu ve projenin onay n n en geç iki haftaya kadar gerçekleflece ini aç klad. 3. SAYFADA Sivasspor Kupa maç 27 Ekim de 3. SAYFADA Anemon Hotel s sultanlar na ödül 2. SAYFADA Manisal Güreflçiler Bal kesir den iki madalya ile döndü 2. SAYFADA MAN SASPOR UN GÜNCEL HABERLER Ç N Z YARET ED N

2 SAYFA Ekim 2010 Perflembe G R fi MC LER DERNE teknik heyetimizi a rlad T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman Manisa Giriflimciler Derne i üyeleriyle 29 Eylül Perflembe günü akflam yeme- inde bir araya geldi. Manisa Giriflimciler Derne i Baflkan Murat Kümüfltekin ve dernek yönetiminin Spil Restaurant ta verdi i yeme e Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman n yan s ra Yönetim Kurulu Üyemiz Emre Hasgör, Genel Menajerimiz Öner Karalar, antrenörlerimiz Reha Kemal Erginer, Ahmet Ziya Yüce, Hasan Özer, Ahmet Teoman Eren, Yaflar K yar, Kaz m Akgün ve Serkan Emre Sefa kat ld. Baflkan Murat Kümüfltekin yemekte yapt konuflmada Manisa Giriflimciler Derne i nin her zaman Manisaspor un destekçisi oldu unu belirterek, "Hikmet hocam z ile yeni bir ivme kazand k. Manisaspor un çok güzel yerlere gelece ine inan yoruz" dedi. Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ise Manisa daki kurumlar n, sivil toplum örgütlerinin ve bireylerin deste inin Manisaspor için çok önemli oldu unu belirterek, "fiehrin tak - ma olan deste i çok önemli. Bizde flehirle bütünleflmek için üzerimize düflen görevi yerine getiriyoruz. Manisaspor flehrin deste iyle daha da güzel yerlere gelecektir." dedi. Güreflçiler Bal kesir den K MADALYA ile döndü Manisal güreflçiler, Bal kesir de yap lan lleraras Kurtdereli Mehmet Pehlivan Turnuvas ndan iki madalya getirdi. T ürk Telekom Spor Kulübü olarak turnuvaya kat lan yafl aras güreflçiler, ilk kez kat ld klar turnuvay tak m halinde 5. s rada tamamlad lar. Bal kesir de Do ukan A ad ro lu kiloda ikinci olurken 66 kiloda Enes Bay nd r da üçüncü oldu. Ali Osman Erkan, U ur Beytekin ve Muhammet Ça lar da 5. s rada yer ald. Antrenör Süleyman Güngör, çok iyi yolda olduklar n belirterek Manisa güreflinin verilen destekle daha iyi yerlere gelece ini ifade etti. Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Öztürk ise "4 ayl k çal flma sürecinden sonra güreflçilerimiz, ilk kez böyle bir turnuvaya kat ld. Onlar için güzel bir deneyim oldu. Hepsi gelecek vaad eden yetenekli sporcular. lk turnuvada iki madalyan n yan s ra birçok sporcumuz da ilk 5 te yer ald. Bundan sonra Türkiye dereceleri almak için çal flaca z. Bize her konuda destek olan Gençlik Spor l Müdürümüz Dr. Süleyman fiahin e teflekkür ediyoruz. Manisa gürefli, çok k sa zamanda Milli Tak m a sporcu kazand racakt r. Buna yürekten inan yoruz." dedi. VESTELSPOR Uflak ta dördüncü fiahin sigaray b rakan Karada tebrik etti 20 y ldan bu yana Stadyum ve Spor Salonu Amirli ini yürüten smail Karada ', sigaray b rakmas ndan dolay Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Dr. Süleyman fiahin tebrik etti. fi ahin, Gençlik ve Spor personeli olarak tüm kesimlere örnek olmalar gerekti ini, spor alanlar - n n gençlerin ve sporcular n s k s k bulundu u ortamlar oldu unu belirterek, bu ortamlarda sigara ve alkol kullanan insanlar n bulunmas n n onlara kötü örnek teflkil edece ini savundu. fiahin, ''Gençlerimizin ve çocuklar m z n daha sa l kl yetiflmesi ad - na sigaray spor alanlar ndan uzak tutmal y z. Bu konuda personelimize büyük ifl düflüyor. Spor Müdürlü ü personelinin sigara kullanmas n n sporun ruhuyla ba daflmad kan s nday m. Tesis amirimiz smail beyin bu davran fl n n gençlerimize ve Vestelspor, Uflak Üniversitesi taraf ndan düzenlenen Rektörlük Kupas nda dördüncü oldu. Akhisar Belediyespor ise finalde kaybederek ikinci oldu. 1 ve 3 Ekim tarihlerinde Uflak Üniversitesi, Kepez Belediyesi, Akhisar Belediyesi ve Vestel tak mlar - n n kat l m yla düzenlenen turnuvay, 3 maç ndan da galibiyetle ayr - lan Uflak Üniversitesi Basketbol Tak m kazand. ki yenilgisiz tak - m n maç nda Akhisar Belediyesini ma lup eden Uflak Üniversitesi flampiyonlu a ulafl rken, turnuvada üçüncülü ü Vestelspor u geçen Kepez elde etti. Vestelspor Antrenörü Murat Aflk n: "Yeni sezon öncesi haz rl k kapsam nda tak - m m z görme f rsat bulduk. Eksiklerimizi k - sa sürede tamamlayaca- z." dedi. tüm personelimize örnek olmas n diliyor, kendisini sigaray b rakmas ndan dolay tebrik ediyorum'' dedi. Günde yaklafl k günde 2 paket sigara içti ini ve 25 y ll k al flkanl ndan vazgeçti ini kaydeden Karada ise, ''Son zamanlarda çevrede sigara içen gençlerin artt dikkatimi çekti. Buna çok üzüldüm. Uzun y llar sigara içtim. Hiçbir faydas n da görmedim. Gençlerin de hiçbir faydas olmayan sigaradan uzak durmalar, spor alanlar na gelmeleri gerekti ini düflündüm ve onlara örnek olabilme ad na 25 y ld r içti im sigaray b rakma karar ald m'' diye konufltu. Sultanlara ödül Bulgaristan daki özel turnuvada ikinci olarak önemli bir baflar ya imza atan Anemon Hotel s Bayan Voleybol Tak m Yönetim Kurulu Baflkan Salim Yavafl ziyaret ettiler. Baflar l voleybolcular makam nda kabul edip ödüllendiren Anemon Hotel s Yönetim Kurulu Baflkan Salim Yavafl, elde edilen baflar n n önemini vurgulad. Çok say da ülke aras ndan s yr l p final oynad klar n n alt n çizen Yavafl, "Sporcular m z ayy ld zl bayra m z en iyi flekilde temsil etti. Aç kças böyle bir baflar y bekliyordum. Baflar da eme i geçen herkesi yürekten kutluyorum. Sporcular m z yetifltiren Antrenör Osman Çak r a da ayr ca teflekkür ediyorum. Firma olarak spora ve sporcuya deste imiz sürecek." diye konufltu. Manisaspor Kulübü Derne i ad na mtiyaz Sahibi: Kenan YARALI (Baflkan) Sorumlu Yaz flleri Müdürü Alparslan KAYA Haber Müdürü S. Numan ÇALIfiKAN Katk da Bulunanlar Cemile AYDIN Bülent HASGÖNÜLLÜ Yönetim Yeri 19 May s Stadyumu Halil Erdo an Caddesi 34, Manisa e-posta: Reklam Pazarlama Bas ld yer: Star Medya Yay nc l k A.fi. Gaziemir- zmir Tel: Haftal k Yerel Süreli Yay n Say :51 Bask Tarihi: 6 Ekim 2010

3 SAYFA 03 3 Manisa 19 May s Stadyumu aç k tribününün üstünün kapat lmas için Manisaspor taraf ndan haz rlanan projenin Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne gönderilmesinin ard ndan GSGM Tesisler Daire Baflkanl ndan gelen heyet Manisa 19 May s Stadyumu nda incelemelerde bulundu ve projenin onay n n en geç iki haftaya kadar gerçekleflece ini aç klad. Aç k tribünün kapat lmas na onay ç kacak taraftar coflacak T FF Yönetim Üyesi Arif Koflar n 19 May s Stadyumu nda aç k veya kale arkas tribünün kapat lmas için TFF taraf ndan ödenek sa lanaca n aç klamas sonras nda Manisaspor taraf ndan haz rlanan ve Manisa Gençlik ve Spor l Müdürlü ü taraf ndan Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ne gönderilen proje hayata geçiyor. Mimar Kenan Ziya Cengiz, Elektrik Mühendisi Yavuz Karakaflo lu ve nflaat Mühendisi fienol Deveci den oluflan GSGM Tesisler Daire Baflkanl heyeti 19 May s Stad na gelerek incelemelerde bulundu. ncelemelerde heyete Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin, GS M Tesisler fiube Müdürü Hüseyin Sökmen, Manisaspor Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl, Asbaflkan Bas n Sözcüsü Selami Delan, yönetim kurulu üyeleri Atilla Efendio lu, Fatih Y ld z, Manisaspor Genel Müdürü Alparslan Kaya, 19 May s Stadyumu Müdürü Salih Güler ve Çok Amaçl Spor Salonu Amiri smail Karada eflikli etti. "Stat emin ellerde Manisa Gençlik ve Spor l Müdürü Süleyman fiahin, Manisa 19 May s Stadyumu nun Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç ve Manisa Valisi Celalettin Güvenç in gayretleriyle yeniden yap land r ld n belirterek, "Manisaspor Baflkan Kenan Yaral ve yönetim kurulunu da tebrik ediyorum. Stad n Manisaspor a kiralanmas n n ard ndan stad n modernizasyonu için çok güzel çal flmalar gerçeklefltirdiler ve gerçeklefltirmeye de devam ediyorlar. 19 May s Stadyumu emin ellerde. Biz Manisa GS M olarak her zaman Manisaspor un destekçisi olaca z." dedi. Onay iki hafta sonra Projenin GSGM ne gönderilmesinin ard ndan heyetin yerinde incelemeler yapmak için Manisa da oldu unu kaydeden Manisaspor Asbaflkan Stat ve Tesisler Sorumlusu Ersin Öztafl ise "Aç k tribünün üzerinin kapat lmas konusunda çal flmalar m z önemli mesafe kaydetti. GSGM heyeti yapt incelemeler olumlu geçti ve projenin en geç iki haftaya kadar onay n n gerçekleflece ini ifade ettiler. "dedi. Öztafl, sezonun ikinci yar - s ndan itibaren Manisal lar n aç k tribünde de rahatça maçlar n izlemelerini sa lamak istediklerini belirterek, "Aç k tribünün üstü kapand nda 19 May s Stadyumu nun atmosferi tamamen de iflecek. Gerekli ödene in sa lanmas nda büyük rolleri olan TFF Baflkan Mahmut Özgener ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar a bir kez daha teflekkür ederiz." diye konufltu. Kupada Sivasspor maç 27 Ekim de Z iraat Türkiye Kupas 'nda sezonu playoff maçlar n n program belli oldu. Manisasporumuz play-off maç nda 27 Ekim Çarflamba günü Sivasspor ile karfl karfl ya gelecek. Sivas 4 Eylül Stad nda oynanacak mücadele 19:00 da bafllayacak. Asbaflkan ve Bas n Sözcümüz Selami Delan kupa maçlar - na Sivasspor gibi zorlu bir rakiple bafllayacaklar n belirterek, "Geçen sezon kupada yar finale kadar yükseldik. Manisaspor Ziraat Türkiye Kupas nda bu sezonda en iyisini yapmay hedefleyecektir." diye konufltu. Horozköy Selvitepe yi gole bo du: 10-0 H orozköy, ligin 2. haftas nda gol flov yapt. Horozköyspor, Atatürk Spor Kompleksi Sahas nda Turgutlu Selvilitepespor ile karfl laflt. Rakibi önünde her iki yar da oynad iyi futbolla sonuca giden mavi-beyazl lar, bu galibiyetle üç puan hanesine yazd rm fl oldu. Tak m Antrenörü Halim Erçin, maç n san ld - ndan kolay geçti ini belirterek "Geçen hafta Turgutlu deplasman ndan ald m z yenilgiyi telafi ettik. Hafta içinde bu maça çok iyi haz rlanm flt k. Oyuncular m z, son derece rahat bir galibiyet ç kard. Bu galibiyet gelecekle ilgili hedeflerin belirlenmesi aç s ndan önemliydi. Kazand m z için mutluyuz. Rehavete kap lmadan yolumuza devam edece iz." diye konufltu. 26, 27 ve 28 Ekim 2010'da tek maç eleminasyon sistemine göre oynanacak karfl laflmalar n takvimi flöyle: 26 EK M 2010 SALI GENÇLERB RL -AKÇAABAT SEBATSPOR ANKARA 19 MAYIS 19:00 BEYPAZARI-fiEKERSPOR KARABÜKSPOR BEYPAZARI LÇE 14:00 27 EK M 2010 ÇARfiAMBA KAYSER ERC YESSPOR-KONYA TORKU fiekerspor Bfi BLD KAD R HAS 19:00 BÜYÜKfiEH R BELED YESPOR-DARDANELSPOR A.fi. (Daha sonra aç klanacakt r) 19:00 GAZ ANTEPSPOR-TÜRK TELEKOMSPOR KAM L OCAK 19:00 ESK fieh RSPOR-DEN ZL SPOR ESK fieh R ATATÜRK 19:00 MKE ANKARAGÜCÜ-TOKATSPOR ANKARA 19 MAYIS 19:00 KONYASPOR-BUCASPOR Bfi BLD. ATATÜRK 19:00 S VASSPOR-MAN SASPOR 4 EYLÜL 19:00 GAZ ANTEP Bfi BELED YESPOR-SAMSUNSPOR GASK SPOR TES SLER 14:00 ORDUSPOR-MEDICAL PARK ANTALYASPOR 4 EYLÜL 14:00 MENEMEN BELED YESPOR-KASIMPAfiA MENEMEN LÇE 14:00 YEN MALATYASPOR-HACETTEPE MALATYA NÖNÜ 14:00 KIRIKHANSPOR-BANDIRMASPOR SKENDERUN 5 TEMMUZ 14:00 28 EK M 2010 PERfiEMBE KARfiIYAKA- KAYSER SPOR ALSANCAK 19:00 BEfi KTAfi A.fi.- MERS N DMANYURDU BJK NÖNÜ 19:00 Tarzan Alt nordu yu 3 ledi M anisasporumuz ligde verilen arada Manisa 19 May s Manisaspor:3-Alt nordu:0 Stadyumu nda Spor Toto Stat: Manisa 19 May s 3. Lig ekiplerinden Alt orduspor ile yapt haz rl k maç n 3-0 kazand. Teknik Direktörümüz Hik- Manisaspor: Recep, (Bulut dk 46), Burak Özsaraç, ( Di- Hakemler: Murat Türker, Volkan Akçit, Cumhur Altay met Karaman forma flans bulamayan futbolculara Alt norduspor ile ha, (dk 58 Eray), Bekir, Ferhat, Semavi, Ahmet lhan, ca dk 46), Gabriel, Yi it Göko lan (fiener dk 33), Mom- yap lan haz rl k maç nda görev Gökhan Emreciksin, (dk 46 Adem Büyük), Kahe, (dk 46 verdi. Karfl laflmada siyah-beyazl - Ergin Kelefl) lar n gollerini Ahmet lhan, Momha ve Ergin Kelefl kaydetti. Berkay, Ufuk, (dk 63 Emre), Hikmet, U ur, Recep, (dk Alt norduspor: Fatih, (dk 46 Cihan), Yusuf, Osman, Manisaspor Spor Toto 3. Lig ekiplerinden Alt norduspor ile 6 Ekim 46 Ümit), F rat, Deniz, Hüsnü, (dk 46 Mehmet) Goller: Dk, 18 Ahmet, dk 31 Momha, dk 50 Ergin Çarflamba günü yapt haz rl k Kelefl (Manisaspor) maç n 3-0 kazand. Teknik Direktör Hikmet Karaman Alt orduspor ile yap lan haz rl k maç nda forma flans bulamayan bulufltu ve Manisaspor karfl laflmada 1-0 öne geçti. futbolcular oynatt. Karfl laflmaya Manisaspor h zl 31. dakika da Manisaspor fark ikiye ç kard. Bu dakika da ilk golün sahibi Ahmet lhan n sa kanat- bafllad. 18. dakikada Bekir in ortas nda Ahmet lhan topla bulufltu. Kaleci Fatih ile karfl karfl ya kalan Ahmet lhan n düzgün vuruflunda top a larla norduspor a lar na gönderdi: 2-0. Maç n ilk yar s tan yapt ortaya Momha iyi yükseldi ve topu Alt - bu skorla sona erdi. 50. dakikada Ahmet lhan n ortas nda Ergin Kelefl sa çaprazda topu önünde buldu. Vuruflunda top a larla bulufltu: dakika da Alt orduspor un kazand serbest vuruflu Berkay kulland. Berkay n sert flutunda top direkten döndü ve maç Manisaspor un 3-0 üstünlü üyle tamamland.

4 SAYFA 04 4 Kayserispor ma lubiyetini TELAF ETMEK zorunday z Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman, 8. haftada Befliktafl ile zorlu bir karfl laflma oynayacaklar n belirterek, "Kendi saham zdaki ma lubiyeti telafi etmek zorunday z. "dedi T eknik Direktörümüz Hikmet Karaman, yapt aç klamada Kayserispor maç na de inerek flunlar söyledi: "Kayserispor maç nda girmifl oldu umuz güzel net pozisyonlar, orada biraz bireysel, egoistçe hareket etmesek skoru biz yakalay p, daha sonra da rakibimizin oyun planlamas - n ve de iflmesinden faydalanarak belki de skoru artt rabilirdik. Ama ma lubiyetten sonra Kayseri tak m - n n da defansta ve oyun anlay fl ndaki direncini de takdir etmek gerekiyor, iyi mücadele ettiler." Milliler risk tafl yor Zorlu bir Befliktafl maç na haz rl k yapt klar n kaydeden Karaman "Kendi saham zdaki bu ma lubiyeti telafi etmek zorunday z. Milli Tak m aras bize iyi olacak ama önemli oyuncular n tak m içinde banko oynayan 3 oyuncumuzun da Milli Tak ma gitmesi de bir dezavantaj. Befliktafl' n da oyuncular Milli Tak ma gitmeyecek mi, gidecek fakat Befliktafl tak m n n oyuncular sürekli buna al fl k. Bizim oyuncular m z biraz da Afrika kökenli oldu u için yapaca yolculuk, oynayaca maçlar ve buraya gelifli inflallah herhangi bir sakatl k olmadan aram za dönerler. Befliktafl maç na da en iyi flekilde ç kar z." dedi. Taraftarlara da teflekkür eden Karaman, kendi sahalar nda seyirciye galibiyet izletmek istediklerini ancak olmad n söyledi. ki haftal k arada saha müsait oldu u sürece kendi tesislerinde çal flmaktan yana oldu unu dile getiren Karaman, "Antalya'ya gidelim dedik, tesislerimiz bak ma al nmas gerekiyor, stadyum bak ma al nacak, nerede antrenman yapaca z. Antalya'da yer yok, Alanya'y gösterdiler. 15 gün bir oyuncuyu baflka bir yerde al p oradaki antrenman bazen dezavantaja dönüflebilir. Dolay s yla istedi imiz flekilde bir yer bulamad k. Ama bu haftay burada geçirip Befliktafl maç öncesinde Tesislerimizde bak ma girecek. Yer bulamazsak Befliktafl maç ndan önce 3-4 gün stanbul'da bir yerde bir kamp yapabiliriz. Henüz netleflmifl bir fley yok.'' dedi. flimizi yapaca z Gazetecilerin sorular n da cevaplayan Karaman, Befliktafl'ta Guti'nin '10 gün içinde ben oynayabilirim' diyebilece ini vurgulayarak, ''Bunlar, futbolu seven profesyonel kifliler, tedavilerini de güzel yaparlar. Dolay s yla bizim maça yetiflir, belki baflta oynamayabilir. Guti'nin çok önemli bir oyuncu, özellikle oyun içerisinde çok öldürücü paslar att n biliyoruz. Biz onun d fl nda kendi iflimize bakaca z. Neredeyiz, ne yap yoruz, Kayseri maç ndaki eksiklerimiz, yapmam z gerekenler vs." dedi. Ömer, tak mla çal flmaya bafllad Manisasporumuzda Sivasspor maç nda burnu k r lan ve Kayserispor maç nda forma giyemeyen baflar l defans oyuncumuz Ömer Aysan Bar fl hafta bafl ndan itibaren tak mla birlikte çal flmalara bafllad. Befliktafl n bünyesinde y ld z futbolcular bulunduran çok güçlü bir ekip oldu unu kaydeden Ömer: "Ligde yenilmeyecek tak m yok. Biz kapasitemizi bu karfl laflmada sahaya yans t rsak istedi imiz sonucu mutlaka al r z." diye konufltu. Simpson, Oumar ve Dixon milli tak mlarda M anisasporumuzun yabanc futbolcular Joshua Simpson, Oumar Kalabane ve Jimmy Dixon ülkelerinin milli tak mlar na davet edildiler. Joshua Simpson, Kanada Milli Tak m n n 8 Ekim Cuma günü Ukrayna ile oynayaca dostluk maç n n kadrosuna davet edilirken; Oumar Kalabane Gine Milli Tak m n n 2012 Afrika Uluslar Kupas elemelerinde 10 Ekim Pazar günü Nijerya ile oynayaca maç n kadrosuna, Jimmy Dixon da Liberya Milli Tak m n n 2012 Afrika Uluslar Kupas elemelerinde 9 Ekim Cumartesi günü Mali ile oynayaca karfl laflman n kadrosuna davet edildi. Nizamettin ve Hüseyin iyiye gidiyor M anisasporumuzda sakatl klar nedeniyle forma giyemeyen genç oyuncular m z Nizamettin Çal flkan ve Hüseyin Tok un durumlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Tak mdan ayr olarak çal flmalar n sürdüren futbolcular m z bir an önce tak mla birlikte çal flmalarda yer almak için sab rs zland klar n belirterek, "Tamamen iyileflerek tak m m za en iyi flekilde katk sa lamak istiyoruz." fleklinde konufltular. Futbolcular m z grip afl s oldu Manisasporlu teknik heyet ve futbolcular, Tar k Alm fl Spor Tesisleri nde grip afl s oldu. M anisaspor da Sal günü yap lan antrenman sonras nda teknik heyetimiz ve futbolcular m za Kulüp Doktoru Cengizhan Özgürbüz taraf ndan grip afl s yap ld. Sa l k fllerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Özcan Nalbantlar, katk lar ndan dolay sa l k sponsorumuz Özel 8 Eylül Hastanesi ne teflekkür ettiklerini belirterek, "K fl aylar yaklafl rken gribal enfeksiyonlara karfl önlemimizi ald k." diye konufltu. Sahipsiz hayvanlar n GÖNÜLLÜ BEKÇ LER Dünya Hayvan Haklar Koruma Günü etkinlikleri kapsam nda mahallelerinde yaflayan sahipsiz hayvanlar n bak m n üstlenen 27 gönüllüden 17 sine sorumluluk kartlar Hayvan Haklar Koruma Kurulu Baflkan Vali Yard mc s Necmettin Yal nalp taraf ndan da t ld. T örende bir aç klama yapan Hayvan Haklar Koruma Kurulu Baflkan Vali Yard mc s Necmettin Yal nalp, Turgutlu da horoz dövüfltüren 50 kifliye TL, K rka aç ilçesinde de bir kifliye çarpt hayvan veterinere götürmedi i için 343 TL para cezas kesildi ini söyledi. nsanlar hayvanlara karfl daha merhametli olmaya davet eden Yal nalp, "Hayvanlara daha iyi davran lmas n sa lamak, onlar korumak, iyi koflullarda beslenme-bar nmalar n sa lamak ve sevecen davran lmas na yard mc olmak amac yla ilk kez 1822'de bir araya gelen hayvan severler "Hayvanlar Koruma Birli ini" kurmufllard r. Hayvanlar Koruma Birli i ve Dünya Hayvanlar Koruma Federasyonu 1931'den beri her y l 4 Ekim'i Hayvanlar Koruma Günü olarak ilan etmifltir y l nda Hayvan Haklar Evrensel Bildirgesi Londra'da kabul edilmifltir. Ülkemiz de 18 Kas m 1999'de sözleflmeyi imzalayarak taraf olmufltur. Çevre Kanununa göre, insanl n ortak varl olan çevrenin korunmas, su, toprak ve hava kirlili inin önlenmesi ülkenin bitki ve hayvan varl ile do al ve tarihsel zenginliklerin korunarak bugünkü ve gelecek kuflaklar n sa l k, uygarl k ve yaflam düzeyinin gelifltirilmesi ve güvence alt na al nmas için tüm vatandafllar sorumlu k l nm flt r. Do an n ve çevrenin korunmas n, hayvanlara yaflam hakk verilmesini ve iyi davran lmas n iyi insan ve uygar toplum olman n flart olarak görüyoruz. Sokaklarda, bar naklarda, hayvanat bahçelerinde, evlerde, laboratuarlarda, a r flartlarda çal flt r lan yük, binek, çiftlik hayvanlar ve ormanlarda yaflam mücadelesi veren tüm hayvanlar n korunmas için ç km fl yasalara uyulmas gerekti ini "4 Ekim Dünya Hayvan Haklar Günü" münasebetiyle tüm halk m za duyururuz" dedi. " flbirli i ile sorunlar çözülür" Çevre ve Orman l Müdürü Yahya Güngör ise, "2004 y l nda 5199 Say l Hayvanlar Koruma Kanunu nda, baflta evcil hayvanlar olmak üzere tüm hayvanlar n insan ve do a kaynakl ma duriyetlerinin önlenmesi, gözetilmesi, bak mlar, kötü davran fllardan uzak tutulmas, canlar n n ve sa l klar n n korunmas amaçlanm fl ve taraflara görev ve sorumluluklar yüklenmifltir. Bu kanun çerçevesinde Bakanl m z denetiminde Manisa merkez ile birlikte 7 ilçemiz belediyesince Hayvan Bak m Evi ve Rehabilitasyon Merkezi nin yap m tamamlanm fl ve merkezlerde k s rlaflt rma ifllemleri devam etmektedir. limizde, sokak hayvanlar yla ilgili her türlü flikâyetler, l Çevre ve Orman l Müdürlü- ü, Belediyeler, Tar m l Müdürlülükleri ve ilgili sivil toplum kurulufllar iflbirli i çerçevesinde çözümlenmektedir" dedi. Son olarak söz alan Hayvan Haklar n Koruma Derne i Baflkan Reyhan Elbirliler de, "Hayvanlar n korunmas nda ve rahat yaflamalar n n sa lanmas nda, insanlarla di er hayvanlar n hijyen, sa l k ve güvenliklerinin dikkate al nmas zorunludur. Hayvan sahipleri, sahip olduklar hayvanlardan kaynaklanan çevre kirlili ini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahats zl klar önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. Kamuya aç k alanlarda hayvanlar n dolaflt r rken insanlara zarar vermemesi için gerekli önlemlerin al nmas, toplum taraf ndan hayvanlar n daha çok sevilmesini sa layacakt r" dedi. Yap lan konuflmalar n ard ndan gönüllülere kimlik kartlar da - t ld. Hayvan Haklar Koruma Kurulu Baflkan Vali Yard mc s Necmettin Yal nalp ve beraberindekiler daha sonra da Manolya Meydan na geçerek burada hayvan haklar na iliflkin broflür da tt lar.

5 SAYFA 05 5 MAN SASPOR: 0 KAYSER SPOR: 2 Bülent Ar nç maç izledi M anisasporumuzu Kayserispor maç nda Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Bülent Ar nç yaln z b rakmad. Karfl laflmay Vali Celalettin Güvenç, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Arif Koflar ve Baflkan m z Kenan Yaral ile birlikte izleyen Ar nç, Manisaspor un Kayserispor karfl s nda ald ma lubiyetten dolay üzüntü duydu unu belirterek, "Manisaspor ligde istedi i noktaya mutlaka gelecektir." dedi. Stat: 19 May s Hakemler: Özgür Yankaya, Nihat M zrak, Mustafa spiro lu Manisaspor: lker, Eren (Dk. 66 Kahe), Kalabane, Dixon, Yi it Göko lan, Mehmet Güven, Murat (Dk. 86 Semavi), Yi- it ncedemir, saac (Dk. 56 Gökhan), Simpson, Makukula Kayserispor: Souleymanou, Hasan, Serdar, Amisulashvili, Ufuk, Zalayeta (Dk Savafl), Mehmet Eren, Gehre (Dk. 80 Abdullah), Moritz, Ömer (Dk. 66 Ali Bilgin), Önder Goller: Dk. 28 Ömer, Dk. 71 Moritz (Penalt ) (Kayserispor) Sar Kartlar: Dk. 37 Mehmet Güven, Dk. 82 Makukula (Manisaspor), Dk. 75 Zalayeta, Dk. 77 Gehre (Kayserispor) Kayseri ye Sözümüzü geçiremedik Manisasporumuz Spor Toto Süper Lig'in 7. haftas nda ligin güçlü ekiplerinden Kayserispor u 19 May s Stadyumu nda konuk etti. Ekibimiz karfl laflmada eline geçen f rsatlar de erlendiremeyince karfl laflmadan 0-2 ma lubiyetle ayr ld. M anisasporumuz, Trabzonspor galibiyetiyle bafllayan ve ard ndan Sivasspor galibiyetiyle sürdürdü ü ç k fl na Kayserispor karfl s nda ara verdi. Maçtan dakikalar 6. dakikada Manisasporumuzun ceza alan içinde kazand endirekt vuruflu Murat Erdo- an kulland. Murat n vuruflunda top barajdan döndü. 12. dakikada Yi it ncedemir'in sa kanattan yapt ortada topa Makukula vurdu, savunma oyuncular topu uzaklaflt rd. 22. dakikada ceza alan na giren Moritz'in vuruflunda top, kaleci lker'de kald. 28. dakikada ceza alan içindeki Zalayeta'n n uzak dire e gönderdi i topu takip eden Ömer, plase bir vuruflla tak m n n golünü kaydetti: dakikada h zl geliflen Kayserispor ata nda ceza sahas içinde Moritz'in vuruflunda, top üstten d flar ç kt. 53. dakikada Mehmet Eren'in sol kanattan ceza alan na gönderdi i topa hareketlenen Zalayeta'n n vuruflunda meflin yuvarlak yandan d - flar ç kt. 55. dakikada kaleye sol çapraz pozisyonda Mehmet Eren'in sert vuruflunda top kaleci lker'de kald. 67. dakikada Gökhan' n kulland köfle vuruflunda topa iyi yükselen Kalabane'nin kafa vuruflunda kaleci topu son anda kornere çeldi. 71. dakikada ceza alan içerisinde oluflan karambolde, hakem topun Makukula'n n eline çarpmas n penalt olarak de erlendirdi. Penalt at fl n kullanan Moritz, meflin yuvarla a lara gönderdi: 2-0. Bu maç bizim için ders oldu T ecrübeli futbolcumuz Murat Erdo an Kayserispor maç sonras nda yapt aç klamada profesyonel bir tak m n direncinin bu kadar düflük olmamas gerekti ini ifade ederek, "Kayserispor'un çok c l z bir ata ndan sonra att gol aç kças bizim moralimizi bozdu. Belki bu bizim için bir ders oldu. Bundan bir ders ç kart rsak ileriki haftalarda ayn hatay yapmay z. Çünkü futbolda her zaman için gol yemekte var. Bunu ö renmemiz gerekiyor. Arkadafllar m z çok gayretli ve istekliydi. kide iki yapm flt k, üçte üç yapmak istiyorduk serimizi. Birazc kta h rs m z n kurban olmufl olabiliriz." fleklinde konufltu. Karaman Kaybetmememiz gereken bir maçt dedi Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Kayserispor maç n n kaybetmemeleri gereken bir maç oldu unu belirterek, "Bu yenilgiyi deplasmanda kazan p telafi etmemiz gerekiyor." dedi. K araman Kayserispor maç sonras nda yapt aç klamada Kayserispor'u tebrik etti- ini belirterek flunlar söyledi: "Oyunun ilk 15 dakikal k bölümünde net pozisyonumuz var. En az ndan bunlardan birisini de erlendirmeliydik. Öyle pozisyonlar Kayserispor gibi bir tak m karfl s nda çok disiplinli oynayan, iyi kapanan tak m karfl s nda bulmak çok zor. Zaten buraya geldiklerinde yedikleri gol say s 3. Daha sonra oyunun ilerleyen bölümlerinde topun rahat ç kmas gereken pozisyonda gol yedik. Fakat penalt n n olmas garip. Bilemiyorum penalt da olabilir, orta hakem pozisyonu çok net görmedi veya yan hakeme soruyordu, yan hakem de tereddüt etti, daha sonra kofltu ve penalt verdi. Yani 2-0'dan sonra gerçekçi olmak laz m, böyle bir tak ma karfl hem hamle yapmak hem gol yapmak iflinizi zorlaflt r yor. Bu çok çal fl p, daha çok mücadeleyi ortaya koyman z gerektiriyor. Buna ra men iyi bir pozisyonumuz var. Orada 1-1'i yakalasak veya 2-0'dan sonra gol atmay düflünsek... Biz ne yaz k ki, 2-0'dan sonra hakeme itiraz olan penalt pozisyonunda kald k. Ataca m z 1 gol bize maç n beraberli ini bile getirebilirdi. Zihinsel olarak henüz o aflamada de iliz. Kaybetmemiz gereken bir maçt. Çünkü 2 maçta 6 puan al p burada yenemiyorsan yenilmeyeceksin, berabere kalacaks n. Kaybetmek iyi de il, deplasmanda yenip de telafi etmeniz gerekiyor. Rakibi tebrik ediyorum, biz de art k kendi iflimize bakaca z." TARAFTARIMIZ NE D YOR? smail Güven: Manisaspor gururumuz Ligin ilk 4 haftas nda çok kötü bir grafik çizen tak m m z Hikmet hocan n gelmesi ile yeniden umut vermeye bafllad. Gol atamayan tak m m z, flimdi hem pozisyona giriyor, hem gol at yor. Ayr ca bir çok kaçan golümüz de var. Makukula transferine çok sevindik. Bizi sevindiren bir di er olay da kulübümüzün gazetesinin Demirci ye yollanmas oldu. Hem tak m m z hem de kulübümüzün gazetesi sadece Manisa Merkez de il ilçeleriyle hatta köyleriyle sahip ç kmam z gereken önemli de erlerdir. Süper ligde mücadele eden tak m m zla gurur duyuyorum ve destek vermek için ne gerekiyorsa yapmaya haz r m. Metin Arpac : Demirci yi hat rlaman z çok iyi oldu Manisaspor Hikmet Karaman ile iyi bir ç k fl yakalam flt. Manisaspor asl nda iyi bir tak m oldu unu gösterme flans buldu. Makukula n n iyi bir transfer oldu unu ve zamanla daha faydal olaca na inan yorum. Ayr ca biz Demircililer olarak merkezden uzak olman n s k nt s n hissediyoruz. Bu nedenle Manisaspor umuzun bizi unutmay p buraya kulübümüzün gazetesini yollamas bizi mutlu etti. Muhterem Turgut: Sürprizlerin tak m olmaya devam ederiz Tak m m z n üzerindeki kara bulutlar da tt ktan sonra, ald Kayserispor yenilgisi moralleri bozsa da bunun önümüzdeki haftalarda tamamen geçece ine inan yorum. Tak m m z iyi bir kadroya sahip, Hikmet hoca bu kadroyu gerekti i gibi kullanabilecek tecrübe ve birikime sahip. fiehir de havay yakalarsa, Manisaspor un sürprizlerin tak m olmaya devam edece ine inan yorum. Murat Kirlio lu: Tak ma hak etti i ilgiyi gösterelim yi bir tak m olmam za ra men iyi bir ç k fl yapamad k. Geçti imiz sezon ve bu y l n bafl nda yapt m z hoca de iflikli i tak m n kendini göstermesini geciktirdi. Hikmet hocan n ise do ru karar oldu una inan yorum. Tarz ve yap s Fatih Terim i and r yor. Oyuncular yönlendirmeyi iyi biliyor. Makukula ise çok iyi transfer. Tak m m z hak etti i ilgiyi görmüyor. Manisaspor flehrimizin, yani bizim tak m m z. Manisa Merkez ve Demirci aras ndaki 4 saatlik yol nedeniyle tak m m z yak ndan takip etme flans m z maalesef yok. Bu nedenle kulüp gazetesinin bize ulaflt r lmas bizi hem çok mutlu etti, hem de tak m m z ile ilgili en do ru haberleri ö renme flans bulduk. Çok teflekkür ediyoruz. Osman Tan Uysal: Hikmet Hoca tak m m z hizaya soktu Teknik olarak yaflanan baz s k nt - lar vard. Bunlar n afl lmas yönünde çal flmalar yap ld n düflünüyorum. Hikmet hocan n gelmesi tak m hizaya soktu. 4 hafta süren kötü gidiflin ard ndan al n n iyi sonuçlar taraftar n tak mla kenetlenmesini sa lad. Taraftar n havaya girmesi için mutlaka iyi skor gerekiyor. Stada gelen taraftar en az ndan kendi evinde sahadan mutlu ayr lmak istiyor. Tayfun Bulut: Bu sezonda s ralamam z daha iyi olur Hikmet hocan n gelmesi ile yakalad m z ç k fl, Kayseri spor karfl s nda ald m z ma lubiyetle s k nt l bir döneme girse de, önümüzdeki haftalarda oynayaca m z zorlu birkaç maç atlatt ktan sonra yeniden güzel sonuçlar alaca z. Kaliteli bir tak m m z var. Haketti imiz yerler ligin alt s ralar kesinlikle de il. Bu sezon geçen sezondan daha iyi bir konumda olaca m zdan eminim.

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz

Manisaspor Kulübü Yay n Organ d r Say : 59 Para le Sat lmaz SAYFA 01 GÜLLÜ geliyor GÜLLÜ Bursa Merinos, Bucaspor ve Dinarsu Bayan futbol tak mlar n n kadrolar na katmak için kap s n afl nd rd klar 13 yafl ndaki Güllü Türel "Manisa dan baflka yerde futbol oynamam"

Detaylı

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org.

TARZAN. devam n getirecek. getirecek 3-1. Gülmek size yak fl yor. Sporda fliddet ve düzensizli in önlenmesine dair kanun 8 DE. www.manisaspor.org. SAYFA 01 MAN SASPOR, Cumhurbaflkanl Bisiklet Turu nu baflar yla tamamlad Manisaspor Bisiklet Tak m, 47. Cumhurbaflkanl Türkiye Bisiklet Turu nda genel klasmanda 17. olurken, bisiklet dünyas na da ad n

Detaylı

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr

EN BÜYÜK TRANSFER KADROYU KORUYARAK YAPTIK. Hikmet Karaman: AKAM NKO Manisaspor da. www.manisaspor.org.tr SAYFA 01 Herkes onun peflinde Milli tak m ve süper ligin y ld z isimlerine yuva olan Manisasporumzuda genç futbolcular yerli transferlerin gözdesi oldu. Bir dönem Manisaspor altyap s ve a tak m nda forma

Detaylı

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro

lk bayan Kulüp Baflkan Ayflen O uz: Daha gidecek çok yolumuz var Hollanda kamp öncesinde 25 kiflilik kadro SAYFA 01 MUSTAFA DAL: Hiç unutulmayan flöhretler de il, iyi dostlar olduk Beline sar lan rakibini bile sürükledi Manisaspor'un bir zamanlar sahada rüzgâr gibi esen, golcü ismi Mustafa Dal' n futbol yaflant

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74. Reformun ayak sesleri TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Aral k 2010 Say : 74 amsaha Reformun ayak sesleri Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri:

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73. Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z TamSaha T TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Kas m 2010 Say : 73 Sars ld k, kay ptay z Y k lmad k, ayaktay z Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri

Detaylı

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor

stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor stanbul da Amatör Kulüplere malzeme yard m devam ediyor HALDUN Alagafl Spor Kompleksi'nde düzenlenen törenle stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n start verdi- i amatör kulüplere spor malzemesi

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Temmuz 2011 Say : 81 Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Ekim 2010 Say : 72. Zafer coflkusu Zirve koflusu

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Ekim 2010 Say : 72. Zafer coflkusu Zirve koflusu TFF nin Ayl k Futbol Dergisi Ekim 2010 Say : 72 TamSaha Zafer coflkusu Zirve koflusu Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum

Detaylı

Futbolun gurur arenas

Futbolun gurur arenas TFF nin Ayl k Futbol Dergisi fiubat 2011 Say : 76 TamSaha Futbolun gurur arenas Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82. lk maç, son prova T amsaha TFF nin Ayl k Futbol Dergisi A ustos 2011 Say : 82 lk maç, son prova Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mehmet Ali Aydınlar Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç

Detaylı

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi May s 2011 Say : 79

TFF nin Ayl k Futbol Dergisi May s 2011 Say : 79 TFF nin Ayl k Futbol Dergisi May s 2011 Say : 79 amsaha Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Mahmut Özgener Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıişleri Müdürü: Mazlum Uluç Yazıişleri: Bağış Erten

Detaylı

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt

stanbul un kardeflli i, Suriyeli misafirleri s tt CERRAH TIP MERKEZ SGK, BA KUR, EMEKL SANDI I, ÖZEL SA LIK S GORTALARI LE ANLAfiMAMIZ VARDIR 0212 545 53 53 0530 615 55 55 0850 532 1 532 Yunus Emre Mh. Adem Yavuz Cad. 1619 Sk. No: 2 Sultangazi - stanbul

Detaylı

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63

Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

Suriyelilere ulaflt r lacak.

Suriyelilere ulaflt r lacak. Suriye için bir araya geldiler Pursaklar Belediyesi Erdemli Gençlik Kulübü ve Nezaket Okullar yüreklerini ve yard mlar n Suriyeliler için birlefltirdi. Düzenlenen kampanyalarla toplanan yard mlar Suriyelilere

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 6 fiubat 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13877 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Paravan flirketler ad alt nda, ücret karfl l sahte sigortal gösterilen 611 kiflinin sigortas iptal

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt.

6-9 Trakya Cam Sanayii A.fi. Trakya Fabrikas II. f r n yenilenerek yüksek rekabet gücüne ulaflt. Ç NDEK LER ED TÖR yi bir kuram, en etkin yönetim arac d r Temmuz-A ustos 2003 Y l 44 Say 233 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Rüfltü Bozkurt Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent- STANBUL Tel:

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Zeytinburnu 7,2 ile salland!

Zeytinburnu 7,2 ile salland! IRMAK DÖV Z: Kapal çarfl : (0212) 514 55 18 Zeytinburnu : (0212) 558 59 90 Befltelsiz : (0212) 665 01 62 Dikilitafl : (0212) 679 46 32 IRMAK GROUP Since 1974 CHP 19 May s kutlad Resmi törenleri yasaklayan

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

Baflkanlar hesap verdi

Baflkanlar hesap verdi SAYFA 01 N SAN 2010 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram kutlu olsun 10 Kr Baflkanlar hesap verdi Birinci hizmet y l n dolduran zmir in belediye baflkanlar yapt klar n anlatt. Muhalefetin gündeminde

Detaylı

TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu!

TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37. Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu! TTFF nin Ayl k Futbol Dergisi l Kas m 2007 l Say : 37 TamSaha Olmak ya da olmamak... Son s nav n ad bu! Türkiye Futbol Federasyonu Adına Sahibi: Affan M. Keçeci Yayın Yönetmeni: Zeki Çol Sorumlu Yazıiflleri

Detaylı

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att

Altunay, vaat etti i 600 Yatakl Hastanenin Temelini Att Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST 0212 418 87 50-51 - 52 Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63 Esnaf

Detaylı

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de

önem veren bir gelenekten geldiklerini belirterek Cumhuriyetin kazan mlar na sahip ç kmam z dedi. 11 de Sivil Anayasa ZKS de IRMAK GROUP Since 1974 CHP de yeni görev da l m CHP Zeytinburnu lçe Örgütü 34.Ola an Kongre sonras yeni yönetimini belirledi. lçe Baflkan Metin Do an Baflkanl ndaki yönetim kurulunun belirlendi i toplant

Detaylı

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

T w i t t e r. GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 23 OCAK 2014 Perflembe YIL:40 SAYI: 13865 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com AK Parti, Ankara da ilçe belediye baflkan adaylar n aç klad MAMAK GÜNCEL Gökçek e ziyaretler aral

Detaylı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Yerel Seçimleri. öncesi, Türkiye deki seçmen ve sand k say s n aç klad. Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar, ev ve site toplant - lar na kat larak vatandafllar n istek ve flikayetlerini dinlemeye devam ediyor. Baflkan Yaflar, site yöneticileriyle bulufltu YEN MAHALLE

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı