İNTERDİSİPLİNER BİR BİLİM OLARAK POLİTİK PSİKOLOJİ VE KULLANIM ALANLARI. B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İNTERDİSİPLİNER BİR BİLİM OLARAK POLİTİK PSİKOLOJİ VE KULLANIM ALANLARI. B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI"

Transkript

1 İNTERDİSİPLİNER BİR BİLİM OLARAK POLİTİK PSİKOLOJİ VE KULLANIM ALANLARI B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI

2 .

3 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları B. Senem Çevik-ERSAYDI Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi Politik Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (POLPAUM), 21.Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Bilimsel Danışmanı, International Dialogue Initiative (IDI) yardımcı üyesi. Özet: Politik psikoloji insan ve grup politik davranışının kökenlerini, bu davranışların temelindeki zihinsel süreçleri inceleyen yeni bir bilim dalıdır. Politik psikoloji esas itibariyle yeni keşfedilmiş bir alan değilse de terminolojik olarak literatüre kazandırılması son yüz yıl içinde olmuştur. Kişilik çalışmalarından, grup dinamiklerine, oy verme davranışından nöropolitiğe kadar geniş bir yelpazesi olan bu bilim dalı psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, tarih, iletişim, antropoloji, teoloji ve hukuk gibi farklı alanlardan beslenmektedir. Disiplinlerararsı bir bilim olan politik psikoloji bu çeşitliliğinden dolayı da farklı şekilde tanımlanmakta ve uygulanmaktadır. İlk kez 1978 yılında kurumsallaşan politik psikoloji Türkiye de henüz yeterince bilinmemekte, veya farklı konular ile kavram karmaşası yaşamaktadır. Bu çalışma politik psikolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasından günümüze kadar gelen süreci, yapılan çalışmaların bir derlemesini, benzer konular ile farklılığını, politik psikolojide yeni yaklaşımları ve Türkiye de politik psikolojinin gelişimini inceleyecektir. Anahtar Kelimeler: politik psikoloji, teori, psikanalitik, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, Türkiye Abstract: Political psychology is a developing scientific field that analyzes the roots of individual and group political attitute as well as the mental processes underlying such attitudes. Although political psychology is not a new field of application it has only been in the literature for a century. Political psychology which draws from psychology, psychiatry, sociology, history, communication, anthropology, theology and law theories studies takes account of personality, group dynamics, voting and neuropolitical studies. As an interdisciplinary field political psychology is described and studied in various different ways. Political psychology which was institutionized in 1978 is a newly emerging field in Turkey which is most of the time mistaken with several other subjects. This paper will review the different approaches and developments in political psychology and will assess the progress of political psychology in Turkey. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

4 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI Key Words: political psychology, theory, psychoanalytic, social psychology, cognitive psychology, Turkey Politik psikoloji veya bir başka kullanım şekli ile siyaset psikolojisi insan ve grup davranışının siyasal politikalara uygulandığı bilimsel bir alandır. 1 Politik psikoloji toplumsal ve siyasal süreçler ile ilgilidir. Siyasi davranış, tutum ve duyguların kökenini inceleyen politik psikoloji ilhamını birey ve gruptan alarak, rasyonel ve irrasyonel davranışları açıklamaya çalışır. Kuklinski politik psikolojiyi siyasi kararlar ve yargıların temelinde yatan zihinsel süreçleri araştıran bir alan olarak tanımlar. 2 Jost ve Sidanius ise politik psikolojiyi psikoloji ve siyaset biliminin bir alt alanı olarak görür, insan davranışının ve siyasi kurumların karşılıklı etkileşimi olarak açıklar. 3 Iyengar ise politik psikolojiyi siyaset bilimciler, psikologlar, tarihçiler, psikiyatristler, sosyologlar ve hukukçuların katkı sunduğu siyaset bilimi ve psikolojinin birleştirdiği bir kavşak olarak tanımlar. 4 Politik psikoloji veya diğer ifadesi ile siyaset psikolojisi fazla bilinmemekle birlikte spekülatif bir alan olmuştur. Politik psikoloji barışçıl amaçlı bir analiz ve proaktif çözüm üretme metodu olarak kullanılabileceği gibi kitleleri maniple edici, kutuplaştırıcı, milli, etnik veya mezhepsel çatışmaları kıvılcımlandıran bir algı yönetimi metodu olarak da kullanılabilir. Muhtemelen politik psikolojinin kimi zaman yanlış amaçlar için kullanılma ihtimali bu spekülasyonların temelini oluşturmaktadır. Yani politik psikoloji araştırmaları siyasilerin elinde ikna etmeye yarayan bir uygulayıcı mekanizma olarak da kullanılabilir. Nitekim siyasetin psikolojik temeli olan grup içi ve grup dışı tehditleri medya maniplasyonu ile inşa ederek öteki üzerinden çatışma oluşturmak buna örnek olabilir. Tarih zaten milletlerin veya aynı ülkede yaşayan farklı etnik grupların birbirine karşı geliştirdikleri düşmanca tutumların siyaset arenasına kullanılması 5 veya kitlelerin belki de kendilerine ait olmayan bir ülkü, bir amaç uğruna bir başka millet ile savaşmaları 6 ile doludur. Politik psikoloji birey ve grup süreçlerini, görünürde gözükmeyen çatışma nedenlerini büyük grupların tarihsel süreçte oluşan çatışmalarını tespit ederek bu nedenleri ortadan kaldırmaya yönelik stratejilerin geliştirilmesinde proaktif bir çözüm yöntemi olarak da görülebilir. Bu çalışmada da politik psikolojinin bir bilim dalı olarak ortaya çıkışından itibaren gelişme süreci bir analiz metodu olarak kullanımı, benzer alanlarla karşılaştırması, yeni yönelimler ve Türkiye deki yeri incelenecektir. 1 Bu makale boyunca politik psikoloji tercih edilecektir. 2 Kuklinski, James H. (2002), Thinking About Political Psychology, Cambridge, s Jost, John T., Sidanius, Jim. (2004), Political Psychology: An Introduction, John T. Jost, Jim Sidanius Political Psychology içinde, New York, Psychology Press, s Iyengar, Shanto. (1993) An Overview of the Field of Political Psychology, Shanto Iyengar, William J. McGuire, Explorations in Political Psychology içinde, Durham, Duke University Press, 1993, s Bosna savaşı 6 Vietnam savaşı 40 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

5 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları Daha önceden uygulanıyor olsa da politik psikolojinin akademik bir disiplin olarak ortaya çıkması ve terminolojiye girmesi Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki döneme denk gelmektedir. Bu alan psikoloji veya siyaset biliminin bir alt dalı olarak yorumlanabileceği gibi kendine has ayrı bir dal olarak da görülmesi mümkündür. Halen siyasetin mi psikolojisi yoksa psikolojinin mi siyasi yorumlanması olduğu hakkında net bir fikir birliği yoktur. Bu durum araştırmacıların her iki alandan bir tanesine yoğunlaşarak diğer alanın birikimini çoğunlukla göz ardı etmesine yol açmaktadır. 7 Kimi zaman siyaset bilimi kimi zaman da psikoloji ağırlıklı ele alınsa da iki alanın birlikteliği yanı sıra diğer disiplinlerin entegre edilmesi ile alan ilerlemiştir. 8 Ancak çoğunlukla psikoloji (psikanalitik, sosyal ve bilişsel) ve siyaset bilimi arasında bir rekabetten bahsetmek mümkündür. Bu rekabete siyasi tutumlarda iletişimin artan rolü nedeniyle son dönemde iletişim bilimciler, siyasi tutumda genetiğin rolü nedeniye nörobiyologlar ve çözümlenemeyen uluslar arası ihtilaflar nedeniyle uluslararası ilişkiler uzmanları da katılmıştır. Bu nedenle farklı politik psikoloji uygulamalarından ve çalışmalardan bahsedilebilir. Bu çeşitlilik akademik düzeyde de kendini belli etmektedir. Politik psikolojinin lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde okutulduğu A.B.D de programlar sosyal psikoloji, siyaset bilimi ve psikanalitik psikoloji olmak üzere değişim göstermektedir. Bu yelpazeyi programları yürüten ekibin akademik formasyonuna bağlamak mümkündür. Politik psikolojinin bir bilim dalı olup olmadığı, hangi alana daha yakın olduğu halen tartışılırken belki de bu alandan bir metod bütünü ve düşünce modeli olarak da söz etmek mümkündür. Öyle ki, çok geniş bir yelpazeyi kapsayan politik psikoloji toplumun siyasi davranışa yansıyan her alanını ele almaktadır. Liderler ve takipçileri, oy verme davranışları, toplumsal refleksler, algılar, biliş, sosyalleşme, ayrımcılık, önyargılar, kitlesel katliamlar, tutum ve davranış değişikliği, çatışma, şiddet, terör, aktarım, nöropolitik gibi konular politik psikolojinin ilgi alanındadır. Tüm bu konuların neden sonuç ilişkisi birey ve grupların yani lider ve takipçilerinin dinamiklerini anlamak ile kurulabilir. Belki de bu nedenle yeni bir bilim dalı olarak politik psikoloji özellikle ilk dönemlerde kişilik teorileri bağlamında psikoloji ağırlıklı olarak gelişmiş, psikanalitik kimlik gelişim kuramlarından etkilenmiştir. Bireyleri ve bireylerden oluşan grupların tutum ve davranışlarını yönlendirmek, onları şiddete ve isyana iten nedenleri araştırmak amacı ile geliştirilen psikoloji ve siyaset ikilisinin ürünü olan politik psikoloji sistematik olarak Birinci Dünya Savaşı sırasında ABD de kullanılmıştır. Bu alanda Birinci Dünya Savaşı yıllarından itibaren farklı yöntemler ve kuramlara ağırlık verilmiş, psikanalitik kuramlardan baş- 7 Bu konuda psikoloji ve siyaset bilimi ihtilafı için bkz. Krosnik, Jon A. (2002), Is Political Psychology Sufficiently Psychological? Distinguishing Political Psychology from Psychological Political Science, James H. Kuklinski, Thinking About Political Psychology, içinde, Cambridge, ss Cottam, Martha, Dietz-Uhler, Beth, Mastors, Elena M., Preston, Thomas. (2004), Introduction to Political Psychology, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

6 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI layan serüven biyopolitik ile günümüze kadar gelmiştir. Kişilik çalışmaları zamanla yerini siyasi tutum değerlendirmeleri ve siyasi biliş süreçlerine bırakmıştır. 9 Ortaya çıktığı dönem ile uyum içinde olan bu farklı akım ve yönelimlerin hiç birinin yalnız başına ideal ve yegane yöntem olduğu söylenemez. Hatta, bu farklı akımlar Kuklinski nin de ifade ettiği gibi bir bütünlük içinde de olabilir. 10 Ancak her alanda olduğu gibi bir takım kuram ve teoriler dönem dönem daha öne çıkarak diğerlerini geçersiz veya indirgemeci ilan edebilir. Politik psikoloji disiplininin zaman içindeki serüveninde de bazı akımlar popülerleşerek bazıları popüleritesini yitirmiştir. Bu durum elbette bu konuda çalışanların ağırlıklı olarak hangi alandan oldukları ile yakından ilişkilidir. Örneğin politik psikoloji 30 lu ve 40 lı yıllarda gerek iki dünya savaşının küresel etkisi, gerekse o dönem sosyal bilimleri derinden etkileyen kuramcılardan ötürü psikodinamik kuramları kullanmıştır. Aynı dönemde politik psikoloji alanında daha çok psikanalistler ve siyaset bilimciler çalışıyor iken daha sonra ibre sosyal psikologlara ve siyaset bilimcilere kaymıştır. Bu değişim de politik psikolojinin kendisini dönüştürmesine yansımış, 20.yüzyılın başında ortaya çıkan geleneğin değişmesi ile sonuçlanmıştır. Ancak, ifade edildiği gibi bu fraksiyonların hiçbirinin bir diğerinden daha iyi, veya daha açıklayıcı olduğunu söylemek mümkün değildir. Tam da bu farklı akımlar sebebi ile birden çok politik psikolojiden bahsetmek mümkündür. Geçmişten günümüze politik psikolojinin bilimsel gelişim süreci incelendiğinde bu süreci çeşitli evrelere ayırmak mümkündür. Bunlar sırasıyla Psikodinamik Teoriler Evresi, Grup Teorileri Evresi, Davranışcı / Öğrenme Teorileri Evresi, Sosyal Biliş Teorileri Evresi, Grup Çatışma Teorileri Evresi ve Biyopolitik Teoriler Evresidir. Bir başka kategorizasyona göre ise alanın gelişimi 1920 lerde kişilik ve siyaset çalışmaları, 1940 ve 50 lerde kamuoyu ve oy verme davranışları, 1960 larda siyasal davranışların uluslar arası ilişkilere uygulanması, 1970 lerden itibaren çatışma çözümleri olarak ifade edilmektedir. 11 William McGuire ise politik psikolojinin üç temel dönemi olduğunu, bu dönemlerin 1940 ve 50 lerdeki kişilik ve kültür üzerine yoğunlaşan ilk dönem, 60 ve 80 lerde siyasi tutum ve oy verme davranışı üzerine yoğunlaşan ikinci dönem, 80 ler ve 90 larda siyasi ideolojiler ve karar verme mekanizmaları üzerine yoğunlaşan üçüncü dönem olduğunu ifade etmektedir. 12 Bu dönemleri birbirine aykırı görüşler olarak görmemek gerektiği aksine politik psikolojinin zenginleşerek geliştiğinin bir göstergesi olarak kabul edilmesi gerektiği söylenebilir. 9 Sullivan, John, Rahn, Wendy M., Rudolph, Thomas J. (2002), The Contours of Political Psychology: Situating Research on Political Information Processing, James Kuklinski, Thinking About Political Psychology içinde, Cambridge, s Kuklinski, James H. (2002), Thinking About Political Psychology, Cambridge, 2002, s Cottam v.d., a.g.e., ss McGuire, William J. (1993), The Poly-Psy Relationship: Three Phases of a Long Affair, Shanto Iyengar ve William J. McGuire, Explorations in Political Psychology içinde, Durham, Duke University Press. 42 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

7 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları Tablo 1. Politik Psikoloji 1920 lerden 2000 lere 13 Evre Konu Teori 1920ʼler ve 30ʼlar Kişilik ve kültür Psikodinamik kuramlar 1940ʼlar ve 50ʼler Oy verme ve tutumlar Davranışçı kuramlar 1970ʼler ve 90ʼlar İdeolojiler ve çatışmalar Bilişsel kuramlar 1990ʼlar ve 2000ʼli yıllar Biyopolitik, Nöropolitik nörobiyoloji Yukarıda verilen tabloya göre politik psikolojinin ilk evresi kişilik ve kültür çalışmaları ile başlamıştır. Psikanalitik teoriden etkilenen sosyal bilimler bireyin erken gelişim döneminde yaşadıkları ile ilgilenmiştir. Bu bağlamda politik psikoloji ile ilgilenenler için psikanaliz erken çocukluk döneminin lider ve toplumun siyasi kişiliğini, siyasi tutumlarını nasıl şekillendirdiğini anlamaya yarayan bir yöntem olmuştur. 14 Politik psikoloji alanında çalışanlar bu dönemde psikobiyografi tekniğinin kullanıldığı psiko-tarih metodunu uygulamıştır. Tarihsel açıklamaların psikanalitik olan veya olmayan psikolojik teoriler ışığında açıklanması olarak ifade edilen psikotarih ilk kez 1910 yılında Leonardo da Vinci nin psikobiyografisini yazan Freud ile başlamıştır. 15 Bu dönem psikanalizden etkilenerek Freudyen kuramlardan yola çıkan Lasswell in Psychopathology and Politics adlı çalışmasını Alexander George ve Juliette George un (1956) Woodrow Wilson and Colonel House: A Personality Study ile Erik H. Erikson un Young Man Luther (1958) adlı çalışması izlemiştir. Allport (1937), Fromm (1941), Reich (1946) daha sonra Adorno (1950) ve arkadaşları otoriter kişilik çalışması ile kişilik çalışmalarını ve kitle psikolojisi çalışmalarını geliştirmiştir. Bu çalışmaları Arendt (1963), Greenstein (1969), Hermann (1977, 1983), Knutson (1973), Staub un (1989), Alford (1994) ve Altemeyer in (1996) çalışmaları izlemiştir. Daha sonraki dönemlerde ise Erikson (1950) ve Langer (1972) Hitler; Volkan ve Itzkowitz ise Atatürk (1984), Nixon (1999) ve Post (2003) ise Saddam Hüseyin ile ilgili psikobiyografi çalışmaları yapmıştır. Loewenberg, DeMause ve Runyan psiko-tarih çalışmalarına devam ederken Volkan ve Post da kimlik, terör ve aidiyet konularında psikanalitik yönelimli politik psikoloji çalışmalarını sürdürmektedir. Davranışçı kuramların kullanıldığı 40 lar ve 50 ler döneminde ise Lazersfeld, Berelson ve Gaudet The People s Choice: How the Voter Makes Up His Mind in Presidential Campaign (1948) adlı çalışmalarında, Rokeach (1960) The Open and Closed Mind adlı çalışmasında, Lipset (1960) Political Man siyasi tutum ve oy verme davranışları üzerinde çalışmıştır. Daha sonra Iyengar ın (1991, 1995) çeşitli çalışmalarında medya ve oy verme davranışı işlenmiştir. Hyman (1959), Merelman (1969), Jennings (1974, 1981) ise politik psikolojiyi doğrudan ilgilendiren siyasal sosyalleşme 13 Tablo-1 William J. McGuire ın The Poly-Psy Relationship: Three Phases of a Long Affair çalışmasında bulunan versiyonun gözden geçirilmiş şeklidir. 14 McGuire, (1993), a.g.e, s McKinley Runyan, William (1993), Psychohistory and Political Psychology: A Comparative Analysis, Shanto Iyengar ve William J. McGuire, Explorations in Political Psychology içinde, Durham, Duke University Press, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

8 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI üzeride çalışmıştır. Jennings ve Niemi siyasal sosyalleşme konusunda Sears (2000), Sniderman (1997) ve Pettigrew (1979, 1995) ise önyargılar ve ırkçılığın öğrenilmesi konularında ilerleyen dönemlerde çalışmıştır. Daha sonraki bilişsel kuramların kullanıldığı dönemde ise Tetlock (1983) ve Tajfel (1970) sosyal kimlik, tutum ve davranışlar konusunda ise Cottam (1994) ve Krosnik (1989), algı ve uluslar arası ilişkiler konularında ise Jervis, McDermott ve Cottam ın çalışmaları bulunmaktadır. 16 Bu çalışmaların tümü politik psikoloji ile doğrudan veya dolaylı olarak ilgilidir. Son dönemde ise yeni gelişmeler ışığında Hatemi, McDermott, Alford ve Hibbing in nöropolitik yönelimli çalışmaları bulunmaktadır. Bu çalışmaların bir kısmı tamamen politik psikoloji çalışması yapma amacıyla yola çıksa da büyük bir kısmı diğer bilimler çerçevesinde yapılmış çalışmalardan oluşmaktadır. Cottam ve arkadaşları siyasi davranışların psikolojik çerçeveden değerlendirilmesinin çok farklı yöntemlerle yapılabileceğini, bu yöntemlerin kimi zaman birbiriyle çatışır görünse de aslında açıklayıcı olguların birçok ortak yönünün bulunduğunu belirtmektedir. Bu açıdan içsel ve bilişsel süreçler ile grup davranışları birbirine zıt değil birbirini tamamlayıcı olarak görülebilir. 17 Politik psikolojinin son 20 senede daha çok siyaset bilimi eksenine yöneldiği görülmektedir. Bu yönelim daha çok kantitatif çalışmalar ile toplumsal dinamikleri analiz etmeye çalışmaktadır. Bireysel ve toplumsal sosyo-politik süreçler laboratuar ortamı veya kantitatif araştırma yöntemleri yanı sıra derinlemesine mülakat ve gözlemleme yöntemleri ile de değerlendirilebilmektedir. Her iki yöntemin de entegre edildiği karma bir araştırma yöntemi alanı zenginleştirmek açısından kullanılabilir. Politik psikoloji de bu farklı araştırma yöntemlerini kullanmaktadır. Zira toplumları oluşturan bireylerin yüzeydeki tutum ve davranışları çeşitli ölçeklerle test edilebildiği gibi kimi zaman da bazı davranışların kökenleri göründüğünden çok farklı nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle birey ve grupların irrasyonel, bilinçaltındaki duygulardan kaynaklanan davranış, tutumlarının nedenini daha çok psikanalitik kuramlardan etkilenen politik psikoloji araştırmaları uygulamaktadır. Bu ekol S. Freud, A. Freud (1936), Rank (1913, 1941), Klein (1940, 1946), Mahler (1968), Erikson (1950, 1959 ve 1968), Hartmann (1958), Rapaport (1960), Kernberg (1975 ve 1980), Kohut (1971, 1973, 1977), Winnicott un (1971) geliştirdiği kimlik gelişimi kuramlarından yola çıkarak birey ve grup içi ilişkileri psikanalitik yönden ele almaktadır. Politik psikoloji sözü edilen farklı kuramlar çerçevesinde birey ve grup siyasi davranışını anlamaya, bu davranışların psikolojik kökenini tespit etmeye çalışmaktadır. Bu nedenle grup psikolojisi ve davranışı ile ilgili çalışmalar politik psi- 16 Detaylı bilgi için bkz.john Sullivan, Wendy M. Rahn, Thomas J. Rudolph (2002), The Contours of Political Psychology: Situating Research on Political Information Processing, James H. Kuklinski (Ed.), Thinking About Political Psychology içinde, Cambridge, Cambridge Press, ss.23-47; John Jost, Jim Sidanius (2004), Political Psychology: An Introduction, John T. Jost ve Jim Sidanius (Ed.), Political Psychology içinde, New York, Psychology Press, ss. 1-17; McGuire (1993). 17 Cottam v.d.,a.g.e. s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

9 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları kolojinin başlıca çalışma alanlarından bir tanesini oluşturmaktadır. Bireyin kendi başına ve grup içindeki tutum ve davranışları da farklılık göstermektedir. Gruplar siyasetin ve uluslar arası ilişkilerin bazen öznesi bazen de nesnesi olan bireylerin bir araya gelmesi ile oluşur. Elbette her birey farklı olduğu, başka başka kimliklere sahip olduğu gibi her grup da aynı olamaz. Yani her bireyin ve grubun ayrı bir kimliği, özelliği vardır. Örneğin her Fransız veya her Budist birbirinin aynı değildir. Ancak bunun yanında bireylerin ortak bir aidiyetleri, aynı referans grupları da olabilir aynı ülkede yaşamak, öğrenci olmak, kadın veya erkek olmak, çocuk olmak gibi. Örneğin kendi içinde birbirinden çok farklı özellikler taşıyan İtalyanların bir ortak aidiyeti de Hıristiyan dinidir. Bireyler millet, etnik grup, cinsiyet, din gibi grupların içine doğduğu gibi meslek, siyasi parti gibi bazı gruplara da sonradan kendi tercihi ile dahil olabilir. Fonksiyonel açıdan bakıldığında tüm bireyler kendilerini tanımlayacak, onlara aidiyet verecek gruplara dahil olma ihtiyacı duyarlar. Shutz bunu psikolojik bir ihtiyaç olarak tanımlarken sosyal kimlik teorisyeni Tajfel bireylerin kendilerini dahil ve hariç gördükleri grupları kategorize ederek kendi kimliklerini oluşturduklarını öne sürmektedir. 18 Sherif ve arkadaşları ise grup içi süreçleri değerlendirdikleri çalışmalarında bireylerin kendilerini ait hissettikleri grupları kayırdığını gözlemleyerek grup dinamiklerine ilerleyen yıllarda etkisini gösterecek bir katkı sunmuştur. 19 Moscovici ise azınlık grupların çoğunluğun düşüncesini etkileyebildiğini ifade etmiştir. 20 Daha önce ifade edildiği gibi grup içindeki davranışlar yalnız iken gösterilen davranışlardan daha farklı olabilir. Bu durumu kitle ruhu olarak açıklayan Le Bon kitleyi oluşturan bireylerin kolektif bir ruh kazanarak tek başınayken hissedeceği, düşüneceği ve davranacağından daha farklı olacağını dile getirmektedir. Yine Le Bon bireysel özelliklerin kitle yani grup içinde kaybolduğunu, kitleye uyum sağlayarak eridiğini, kendi iradesini kaybettiğini belirtmektedir. 21 The Group Mind adlı eserinde ise McDougall bireylerin kitle içinde eriyerek kitle içinde ortaya çıkan duygunun kitlenin diğer bireylerine de bir baskı unsuru oluşturarak bu duyguların ortaya çıkışını hızlandırdığını belirtmektedir. Grup psikolojisini en ilkel insan psikolojisi olarak tanımlayan Freud ise kitle ayakta kaldıkça ya da kitlenin etkinliği sürdükçe bireyler kendilerini homojen varlıkmış gibi hissettiklerini belirtmektedir. 22 Grup terapileri çerçevesinde küçük grupları inceleyen çalışmasında W.R. Bion ise terapist ve terapi gören bireyler arasındaki grup dinamiklerini ele almış bu grup üyelerinin karşılıklı etkileşim içinde olduklarını ifade etmiştir. Bion un terapileri sırasında grup kimi zaman terapistin liderliği etrafında toplanmış kimi zaman da grup içinde terapi sürecini sekteye uğratan bir günah keçisi bulunarak o kişiye karşı cephe alınmıştır. 23 Lewin 18 Bkz. William J. Schutz (1958), A Three Dimensional Theory of Interpersonal Behavior, Oxford.; bkz. Henri Tajfel (1982), Human Groups and Social Categories, Cambridge, Cambridge University Press. 19 Bkz. Sherif, Muzafer, Harvey, O.J, B. White, Jack, Hood, William R., Sherif, Carolyn W. (1988/1961), The Robbers Cave Experiment: Intergroup Conflict and Cooperation, Connecticut, Wesleyan University Press. 20 Bkz. Moscovici, Serge.(1963). Attitudes and Opinions, Annual Review of Psychology, 14, ss Bkz. Le Bon, Gustave.(1976). Kitleler Psikolojisi, 3.Baskı, Çev: Selahattin Demirkan, İstanbul, Yağmur. 22 Freud, Sigmund.(2006), Kitle Psikolojisi, 3. Baskı, Çev: Kamuran Şipal, İstanbul, Cem Yayınevi, s Bkz. Bion, Wilfred.(2004/1961), Experience in Groups and Other Papers, New York, Brunner Routledge. 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

10 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI ise grup dinamikleri kavramını ortaya atarak grupların bütünlüğünün yaşamsal olduğunu öne sürmüştür. 24 Gruplar bireylerin kimlikleri ile yakından ilişkilidir. Grup aidiyeti ile birey biz lik duygusunu hisseder. Ancak gruba ait özelliklerin içselleştirilmesi grup aidiyetinin hayatın ilerleyen dönemlerinden gerçekleşmesi ile zorlaşır. 25 Toplumlar bireylerin bir araya gelmesiyle oluştuğu için grupların kendine has nitelikleri olsa bireysel psikolojinin yansımaları görülmektedir. Sosyal psikoloji yanı sıra psikanalitik bakışlı analizler ve teknikler bazı uluslararası sorunları gidererek ve farklı kimlikleri bulunan toplulukları bir arada yaşamaya teşvik edebilmektedir. 26 Bu çerçevede Volkan ın büyük grup tanımına değinmek gerekmektedir. Volkan a göre büyük grup ortak duygusal davranışlar ile başkalarından ayrılan büyük insan toplulukları, kitleler olarak tanımlanabilir. 27 Her ne kadar büyük gruplar içerisinde yaşayan bireyler birbirleriyle hiç tanışmasalar da aynılık unsuru ve aynı gruba aidiyet ile birbirlerine bağlanmaktadır. 28 Büyük grup kimlikleri çeşitli tutumlar, önyargılar, gelenekler ve değerlere, seçilmiş travma ve zaferlere yatırımlar yaparlar. Bütün bu yatırımlar bireyin ait olduğu grup için olumlu ve değerli görülürken, diğer grupların sahip olduğu özellikler ve değerler daha aşağıda ve olumsuz/değersiz olarak görülmektedir. Bu bağlamda Volkan, büyük grup kimliklerinin yedi temel özelliğini şu şekilde ifade etmektedir: 1- Olumlu duygularla bağlantılı imgelerle özdeşleştirilen paylaşılmış hazneler, 2- Paylaşılmış olumlu özdeşleştirmeler, 3- Ötekilerin olumsuz özelliklerinin kimliğe dahil edilmesi, 4- Liderlerin özelliklerinin içselleştirilmesi, 5- Seçilmiş zaferler, 6- Seçilmiş travmalar ve 7- Grubu ifade eden semboller. 29 Grup psikolojisinin çok yönlü araştırmalarına rağmen psikolojik/psikanalitik grup dinamikleri tek başına politik süreçleri açıklamaya etkili olmamaktadır. Sosyoloji de politik psikolojinin en temel alanlarından bir tanesidir. Özellikle de grup psikolojisi, grup dinamikleri, gruplar arası etkileşim, çatışma, normlar, değerler, kültür söz konusu olduğunda sosyoloji başvurulacak temel disiplin olarak göze çarpmaktadır. Sosyoloji sadece bireyin grup içindeki yeri ve işleyişini değil grupların (milletler, etnik gruplar, kabileler, dini cemaatler gibi) kendi içinde ve birbirleri arasındaki ilişkileri de inceler. Tam da bu nedenle sosyoloji birey ve grup ile ilişkili psikolojik süreçleri açıklamada önemli bir dayanaktır. Sosyoloji yanı sıra toplum ve kültürlerin özelliklerini inceleyen antropoloji de politik psikolojinin temel bilim dallarındandır. Özellikle kültürlerin ve toplumların gelişimini, yaşayışını inceleyen kültürel antropoloji önemli bir veri tabanını içermektedir. Çünkü her kültürün, her toplumun kendine has özellikleri vardır. 24 Bkz. Lewin, Kurt. (1948), Resolving Social Conflicts: Selected Papers on Group Dynamics, New York, Harper&Brothers. 25 Earl Hopper, Anne Weyman, (2003). A Sociological View of Large Groups, Selected Papers by Earl Hopper içinde, s Volkan, Vamık.(2006), Killing in the Name of Identity: A Study in Bloody Conflicts, Pitchstone, Charlottesville, s Volkan, (2006), a.g.e. s Volkan, Vamık D. (2004), Bloodlines, Charlottesville, Pitchstone Publishing, s Volkan, Vamık. (2004), a.g.e, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

11 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları Bu özellikler kültürel davranışları da şekillendirmektedir. Bu nedenle siyasi davranışın sebeplerini anlamlandırmada kültürel süreçler önemlidir. Ancak ne psikoloji ne de sosyoloji tam olarak şiddetin, çatışmaların, ayrımcılık ve önyargıların, örselenmenin nedenlerini açıklayamayabilir. Tam da bu nedenle tarihin aydınlatıcı perspektifi politik psikoloji için temel bir dayanaktır. Çünkü bireyler doğdukları andan itibaren belleklerinde yer eden anılar, yaşanan acılar, travmalar ve başarılar ile geldikleri son noktada bulunurlar. Kısacası insanın o andaki varlığı geçmişi ile birlikte tüm kazanımlarının bütünü olarak görülebilir. Aynı şekilde büyük gruplar da varlıklarını geçmişleri, tarihleri üzerine inşa ederler. Tarihin zaferleri kadar acıları, travmaları da tarihsel süreç içinde toplumsal bellekte bir nesilden ötekine aktarılır. Tarih yazımı her millet için öznel bir süreç olduğu kadar kimliğin inşasında da temel bir araçtır. Bu nedenle tarih toplumların geçmişteki yaşadıkları ile günümüzdeki tutum ve davranışlarına ışık tutmaya yardımcı olur. Ancak tüm bu alanlar toplumlardaki din olgusunun yerini yeterince açıklayamayabilir. Din sosyolojisi bu ihtiyaca cevap verebilecek toplumların hangi sosyal örgütlenmeler, hangi dini pratikler ile varlığını sürdürdüğünü açıklar. Zaten gerek kültürel antropoloji gerekse tarih ve sosyoloji din ile yakından bağlantılıdır. Toplumlar kültürlerini kısmen din ile şekillendirirken din ile vücut bulan toplumsal kültür o toplumun normlarını, değerlerini, grup içi ve grup dışı algılamalarını şekillendirir. Örneğin Doğu-Batı arasındaki psikolojik ayrışmanın incelenmesi için dinlerin toplumlar nezdindeki yerine bakmak önemli olduğu gibi Türkler ve İranlılar arasındaki ilişkilerin incelenmesinde de mezhepsel farklılıkların kültüre ve toplum psikolojisine yansıması göz önüne alınmalıdır. Toplumların ve milletlerin tarihi süreçte gelişimi, başka gruplar ile yaşadıkları etkileşimler, savaşlar, kazanımlar, kayıplar ve yıkımlar toplumsal bellekte yer etmektedir. Özellikle bazı yaşantılar o toplumun üyelerini o denli etkilemiştir ki bu durum toplumsal bellekte berraklığını korur. Bu sürekliliğin sağlanması için edebiyat önemli bir araçtır. Yüzyıllar süren ihtilafları, etnik çatışmaları ve savaşların psikolojini inceleyen politik psikoloji için edebi metinler bu nedenle önemli verilerdir. Sözü edilen bu bellek aktarımı aslında bir iletişim sürecidir. Siyasetin dili, lider ve toplum ilişkisi, siyasi söylemler, ırkçılık ve önyargılar ile bağlantılı toplumsal aktarımlar iletişim sürecinin bütününü oluşturur. Toplumların, milletlerin tutum ve davranışlarını değiştirmesi de iletişim aracılığı ile olur. Aslında tarih de bu açıdan toplumsal belleğin inşa edildiği, yeniden üretildiği, kurgulandığı bir iletişim aracıdır. Bu nedenle siyasi davranışların psikolojik temelini anlamlandırmada iletişim de temel bir bilimdir. Bu açıdan politik psikoloji tarih, sosyoloji, iletişim, antropoloji, uluslar arası 21. Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

12 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI ilişkiler, teoloji, edebiyat ve hatta hukuğun tümünün psikoloji ile bir arada bulunduğu, birbirleri ile etkileşim halinde olduğu nicel ve nitel araştırma yöntemlerinin bir arada kullanıldığı bir alandır. 30 Politik Psikolojiyi Ayırt Etmek Politik psikoloji bir bilim dalı olarak ortaya çıkmasından bugüne kadar net bir tanım, kuramsal çerçeve içermediğinden ve inter disipliner niteliğinden dolayı sosyal bilimlerin çeşitli konuları -ikna teknikleri- ile karıştırılmaktadır. Hatta bu konuların çoğunlukla iç içe geçtiğini de söylemek mümkündür. Bu bağlamda politik psikoloji, propaganda, psikolojik operasyon/psikolojik savaş, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi benzer sosyo-psikolojik modelleri kullansa da birbirinden farklı ikna modelleri olarak görülebilir. Aslında politik psikoloji yani toplumların siyasi tutum ve davranışlarının kökenleri psikolojik savaş, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi stratejilerinde de kullanılmaktadır. Ancak politik psikoloji uluslar arası, gruplar arası çatışmalar ve sorunların derininde yatan psikolojik motivasyonları araştıran bir bilim olarak sözü edilen konular ile ayrışmaktadır. Bu ayrışma ve yakınlık politik psikoloji disiplinine hangi çerçevede bakıldığı ile de yakından ilgilidir. Çatışmaların, gruplar arası psikolojik süreçlerin, motivasyonların, siyasi tutum ve davranışların nedenlerini araştıran uzman için propaganda, psikolojik operasyon çatışmaları körükleyen manipülasyon araçlarıdır. Çalışmanın bu bölümünde sözü edilen yöntemlerin politik psikoloji ile benzeşen ve ayrılan özellikleri üzerinde durulacaktır. Politik psikolojinin yeni bir alan olarak ortaya çıkmasında büyük katkıları olan politik davranışları psikanalitik teori ile harmanlayan Harold D. Lasswell in çalışmaları temel çıkış noktasını teşkil etmektedir. Pragmatizm ekolünden gelen Laswell William James, John Dewey, George Herbert Mead ve Charles E. Merriam ın ekolünü devam ettirmiştir. 31 Laswell in Propaganda Tehnique in the World War (1927), Psychopathology and Politics (1930), World Politics and Personal Insecurity (1935), Politics: Who Gets What, When, How (1936) adlı başlıca çalışmaları siyaset bilimi yanı sıra iletişim bilimi için de yol gösterici olmuştur. Çalışmalarında sembollerin ve anlamlarının psikanalitik teoriler doğrultusunda maniple edici özelliğinden bahseden Laswell bu anlamda politik psikolojiyi ilk döneminde daha ziyade propaganda çalışmaları bağlamında kurgulamıştır. Propaganda ilk kez resmi olarak Roma Kilisesi tarafından kullanılmış daha sonra Fransız İhtilali döneminde yaygınlaşarak yüzyılda siyasal anlamlar üretmenin, düşünceleri ve algıları yönlendirmenin, toplumsal değer ve sembolleri üret- 30 Jost, John T. ve Sidanius, Jim. a.g.m., s Ascher, William ve Hirschfelder-Ascher, Barbara. (2005), Revitalizing Political Psychology: The Legacy of Harold D. Lasswell, New Jersey, Lawrence Erlbaum, s Tokgöz, Oya. (2008), Siyasal İletişimi Anlamak, Ankara, İmge, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

13 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları menin stratejiler bütünü haline gelmişti. 33 Siyasal propaganda uygulamaları Amerika nın bağımsızlık mücadelesinde sistematik olarak kullanılmış Birinci Dünya Savaşı ile birlikte literatüre kazandırılmıştır. 34 J.A.C Brown propagandayı propaganda telkin ve ilgili psikolojik teknikler vasıtasıyla fikirleri ve değerleri değiştirmek ve neticede de kararlaştırılmış bir çizgiye paralel olarak davranışları değiştirmek amacıyla sembollerin az ya da çok isteyerek, planlı ve sistematik olarak kullanılması olarak tanımlamaktadır. 35 Uzun soluklu bir süreç olan propaganda bireylerin hayatlarının tüm alanlarını kapsayabilen psikoloji, tutum ve ideolojiler ile yakın ilgisi olan devamlı bir süreçtir. 36 Herman ve Chomsky nin propaganda modeline göre bireyler ve toplumlar medyada üretilen haber aracılığı ile kendi rızaları ile tutum ve davranışlarını değiştirmeye ikna olurlar. 37 Sistematik olarak siyasi propagandanın kitlesel şiddete dönüşmesinin başlıca örneği Nazi dönemi propagandasıdır. 38 Politik psikoloji ortaya çıkış itibariyle propaganda teorilerinden çok da uzak görülmese de propaganda tek yönlü bir enformasyon akışı sonucunda tutum ve davranışları değiştirmeyi amaçlamaktadır. 19.yy sonlarına kadar silahlı olarak uygulanan savaş yöntemleri 1.Dünya Savaşı ndan itibaren silahlı savaşın yanı sıra silahsız, maliyetleri düşüren bir yöntem olan psikolojik operasyon/psikolojik savaş da düşman veya dost ülkelerin/halkların tutum ve davranışlarını değiştirmek için kullanılmıştır. Psikolojik operasyon yabancı hedef kitlenin duygularını, hedeflerini, mantıklı düşünme yetisi ile yabancı devletler, organizasyonlar, gruplar ve bireylerin tutumlarını etkilemek üzere seçili mesajlar gönderilerek uygulanan planlanmış operasyonlardır. Psikolojik operasyonların amacı onu uygulayanın çıkarlarına uygun bir şekilde tutum ve davranışların değişmesidir. Psikolojik operasyonlar Amerikan diplomatik, iletişim, askeri ve ekonomik faaliyetlerinin önemli bir parçasıdır. Psikolojik operasyonlar gerek çatışma anlarında gerekse barışta bilgilendirmek ve etkilemek amaçlı kullanılmaktadır. 39 Politik psikoloji sıklıkla psikolojik savaş veya psikolojik operasyon ile karıştırılmaktadır. Ancak psikolojik savaş ve/veya psikolojik operasyon genellikle hedef kitleleri uygulayanın istediği yönde ikna etme ile ilgili olduğundan olumsuz bir anlam barındırırken politik psikoloji toplumu, gruplararası ilişkileri, toplumsal 33 Akarcalı,Sezer. (2003), 2. Dünya Savaşı nda İletişim ve Propaganda, Ankara, İmaj Yayınları, s Cutlip, Scott M. (1995), Public Relations History: From the 17th to the 20th Century. The Antecedents, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, ss ; Harold D. Lasswell, Dorothy Blumenstock (1939), World Revolutionary Propaganda, New York, Alfred A. Knopf Borzoi Books, s Brown, J.A.C. (1992), Siyasal Propaganda, Çev: Yusuf Yazar, İstanbul, Ağaç Yayıncılık, s Ellul, Jacques.(2006), The Characteristics of Propaganda, Garth S. Jowett ve Victoria O Donnell, Readings in Propaganda and Persuasion, içinde, Thousand Oaks, Sage, s. 9, Herman, Edwards S., Chomsky, Noam. (2002), Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, New York, Pantheon Books, ss Nazi propagandasının psikolojik etkisi için bkz. Staub, Ervin.(2009), The Roots of Evil, 20. Baskı, Cambridge, Cambridge University Press. 39 Doctrine For Joint Psychological Operations, Joint Publication 3-53, 5 September 2003, s. 10, erişim tarihi: 18 Eylül 2011; detaylı bilgi için bkz. Holt, Robert T., Van de Velde, Robert W., Strategic Psychological Operations and American Foreign Policy, Chicago, University of Chicago Press, Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

14 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI dengeyi, bellekte tarihten gelen birikimin gündelik siyasi retoriği nasıl etkilediğini anlamaya çalışan uyum ve çözüme yönelik barışçıl bir alandır. Psikolojik operasyon ile sıklıkla kavram kargaşası yaşamasını sözü edilen bu kitlesel ikna yöntemlerinde psikolojinin fiilen başat araç olarak kullanılmasına bağlamak mümkündür. Stratejik iletişim ise istenilen amaca ulaşmak için eylem, imge ve kelimelerin birlikte kullanımı olarak açıklanmaktadır. 40 Nye, stratejik iletişimi kamu diplomasisinin önemli bir aracı olarak ifade ederken stratejik iletişimin bir çeşit siyasi kampanya veya reklam kampanyasına benzediğini belirli politikaların tanıtımı için sistematik bir iletişim kampanyası olduğunu ifade etmektedir. 41 Bu noktada kurumsal halkla ilişkilere de benzeyen stratejik iletişim yine psikolojiyi kullanması bakımından politik psikoloji ile kavramsal düzlemde paralel görünmektedir. Stratejik iletişim sonuç almaya, amaca yönelik iletişim sürecinin bütünüdür. Oysa ki politik psikoloji bir iletişim süreci veya kamu diplomasisi aracı olarak adlandırılamaz. Politik psikoloji ile yakın görülen bir başka kavram da algı yönetimidir. Algı yönetimi, Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından kavramlaştırılmış ve şu şekilde açıklanmıştır: Kitlelerin duygu, düşünce, amaç, mantık, istihbarat sistemleri ve liderlerini etkileyerek seçili bilgilerin yayılması ve/veya durdurulması; bunun sonucunda hedef davranış ve düşüncelerinin hedefleyenin istekleri doğrultusunda yönlendirilmesi. Algı yönetimi gerçekler, yansıtma, yanıltma ve psikolojik operasyonların bir bütünüdür 42. Grupların tutum, davranış, mantık ve duyguları algı yönetimi tarafından etkilenmekte ve şekillenmektedir. Bu nedenle de algı yönetimi bir tür psikolojik operasyon olarak da adlandırılabilir. Algı yönetimi aynı zamanda stratejik iletişimin, kamu diplomasisinin 43, veya spin olarak bilinen halkla ilişkilerin yan dalı olarak sınıflandırılabilir. 44 Algı yönetimi psikolojik unsurları kullansa da birey ve grupların psikolojik motivasyonlarını incelemez. Daha ziyade algı yönetimi psikolojik operasyonlar gibi davranış değişikliği oluşturmaya çalışır. Politik psikoloji ile kavramsal bağlantısı olduğu düşünülen bir diğer kavram da kamu diplomasisidir. Nye kamu diplomasisini iki ülkenin toplumları arasında olumlu imaj geliştiren ve siyasi politikaların kabulü ile sonuçlanan uzun vadeli ilişki olarak açıklar. Nye a göre kamu diplomasisi halkla ilişkiler veya propaganda değildir. 45 Kamu diplomasi yumuşak gücün önemli bir aracı olarak yabancı devletler 40 Principles of Strategic Communication, Department of Defense, pdf,erişim tarihi: 19 Ekim Nye, Joseph S. (2004), Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York, Public Affairs, s US Department of Defense, Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication, 1-02, Washington D.C., erişim tarihi: 17 Mart Nye, Joseph S., a.g.e., s Andrews, Leighton, (2006). Spin: From Tactic to Tabloid, Journal of Public Affairs, Vol. 6, Issue 1, s Nye, Joseph S., a.g.e, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

15 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları ve bu ülkelerin halklarına yönelik gerçekleştirilmektedir. 46 Bu bağlamda kamu diplomasisi iletişim müdahaleleri olarak görülebilir. 47 Karşılıklı güven ve inanırlığa dayanan kamu diplomasisi orta vade hedefler ile uzun vadeli amaçlar ile paralel olmalıdır. 48 Kamu diplomasisinde başarı iletişim kurulan diğer grubu iyi tanımaya ve doğru bir dil geliştirmeye bağlıdır. Bu noktada örneğin bir ülkenin bir başka ülkenin toplumuna yönelik kamu diplomasisi faaliyetlerinin başarıya ulaşabilmesi hedef kitlenin sosyal, kültürel ve psikolojik yapısını iyi tanımaktan, o yapıya hitap edebilecek söylem ve davranışlar ortaya koymaktan geçer. Bu bağlamda politik psikolojiyi bilmek başarılı bir kamu diplomasisi faaliyetini yürütmek için yeterli değil, ancak çok önemlidir. Bir diğer topluluğu belli düşüncelere, politikalara destek vermeye yönelten kamu diplomasisi mutlaka ki psikolojiyi kullanacaktır. Hatta kamu diplomasisinin de politik psikoloji gibi barışçıl motivasyon taşıdığını söylemek mümkündür. Kamu diplomasisi gayri resmi diplomasiye de benzetilebilir. Ancak kamu diplomasisi uluslar arası ilişkiler ve ilerişim bilimleri özelinde kullanılan bir kavram iken politik psikoloji başlı başına gelişmekte olan bir bilim dalıdır. Aralarında ayırt edilmesi zor ince çizgiler bulunan bu yöntemlerin tümü de çeşitli ölçülerde uluslar arası ilişkilerde artık kullanılmaktadır. Küresel dünyada artık stratejik iletişim, algı yönetimi ve kamu diplomasisi ulusların birbirleri ile olan ilişkilerinde olduğu kadar kendi iç barışını, dengesini de korumak açısından önem kazanmıştır. Politik Psikolojide Yeni Yaklaşımlar Politik psikoloji özellikle de çatışma çözümleri (conflict resolution) adıyla uluslar arası ilişkilerin psikolojisini anlamlandırmada kullanılmaktadır. Günümüzde daha da önem kazanan uzlaşmazlık çözümü veya arabuluculuk çalışmaları genellikle siyaset bilimci ve uluslar arası ilişkiler uzmanlarının ilgi alanlarına girdiği gözlemlenmektedir. Politik psikoloji ayrıca ülkelerin dış politikaları bağlamında lider ve kitleleri arasındaki etkileşim ile dış politika yapımında kamuoyu eğilimlerini araştırmaktadır. Bu çerçevede yapılan nitel araştırmalar dış politika kararlarına iç politika bağlamında ortaya çıkabilecek tepkileri ortaya koyabilmektedir. 49 Ancak dış politika kararları dahil politik süreçler ile ilgili duyguların, psikolojik süreçlerin her zaman yüzeyde görünmeyebileceği de dikkate alınmalıdır. Jervis, uluslar arası ilişkilerde politik psikolojinin kullanılabileceğinden ancak siyaset bilimcilerin ve psikiyatrist/psikologların birbirlerinin alanı ile ilgili temel bilgi sahibi olması gerektiğini ifade etmektedir Melissen, Jan. (2007), The New Public Diplomacy: Between Theory and Practice, Jan Melissen (Ed.), The New Public Diplomacy: Soft Power in International Relations içinde, London, Palgrave, ss Hayden, Craig.(2012), The Rhetoric of Soft Power: Public Diplomacy in Global Contexts, Lanham, Lexington, s Melissen, a.g.m., s Erişen, Elif.(2012), An Introduction to Political Psychology for International Relations Scholars, Perceptions, Volume XVII, Number 3, s Jervis, Robert.(1989), Political Psychology: Some Challanges and Opportunuities, Political Psychology, Vol. 10, No.3, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

16 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI Uluslararası ilişkilerde politik psikolojinin özgün katkısı önleyici ve proaktif diplomasi olarak adlandırılabilecek gayri resmi diplomasidir. Devlet dışı sivil toplum örgütleri, uzmanlar gibi grupların bir araya gelerek ihtilaflı gruplar dışında bağımsız moderatörler eşliğinde yapılan buluşmalar olarak özetlenebilecek bu diplomasinin birçok uygulama şekli olabilir. Politik psikolojinin gayri resmi diplomasi yöntemi ile uluslar arası ilişkiler alanında katkı sunmasının temel dönüm noktası 1977 yılında Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat ın düşman toprakları İsrail deki parlamentoyu (Knesset) ziyaret ederek Araplar ve İsrailliler arasındakı sorunların yüzde 70 inin psikolojik olduğunu söylemesi olmuştur. Sedat ın bu açıklamasının ardından Amerikan Psikiyatristler Derneği (APA) Uluslar arası İlişkiler Komitesi bu açıklamayı araştırmayı teklif ederek Arap İsrail ihtilafının psikolojik boyutlarının araştırılması ve barışçıl bir çözüm için girişimler başlatmıştır. 51 Genellikle psikiyatri kökenli ve/veya psikodinamik yaklaşımlara hakim politik psikoloji uzmanlarının tercih ettiği gayri resmi diplomasi model ile politik psikoloji uluslar arası ilişkilere önemli bir katkı sunmuştur. Bu yöntem Lasswell in önleyici siyaset (preventive politics) olarak tanımladığı politik psikoloji tanımı ile bağdaşmaktadır. Virginia Üniversitesi ne bağlı Zihin ve İnsan Araştırmalar Merkezi nin etnik ve ulusal çatışmaları psikanalitik psikoloji çerçevesindeki (Center for the Study of Mind and Human Interaction) yıllar süren birikimi Volkan ın Ağaç Modeli (Tree Model) olarak adlandırdığı gayri resmi diplomasi modelinde vücut bulmuştur. Merkezin özgün bir kuramsal ürünü olarak ortaya çıkan ağaç modeli tıpkı politik psikoloji gibi interdisipliner bir modeldir. Bu model etnik veya milli gruplar arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, sosyal, hukuki veya askeri yönlerinin her birinde grup kimliği ve ritüelleri ile ilgili olgular olduğunu varsaymaktadır. Grupların stres altında oldukları veya uzamış çatışmaların daha fazla görünür olduğu bu olguların hissedildiği dönemde psikolojik meseleler reel dünya gerçekliklerini gölgeleyerek barışçıl çözümlerin geliştirilmesini engelleyebilmektedir. Bu bilinçdışı ve bilinçli psikolojik zehirlerin yapıcı bir iletişim ve müzakereler geliştirmek için ortadan kaldırılması gerekmektedir. İşte gayri resmi diplomasinin bir yöntemi olan ağaç modeli de terapötik niteliği ile diğer tekniklerden farklı olarak psikanalizi kullanmaktadır. 52 Bu yönü ile Bion un grup terapi çalışmaların benzer nitelikler sergilediği gözlemlenebilir. Volkan Ağaç Modeli kuramını açıkladığı makalesinde tıpkı bir terapi seansı gibi ilk olarak tanı koyma aşamasının ardından toplanan interdisipliner heyetin sadece yüzeyde kalan psikolojik süreçleri değil bilinçaltındaki yani gizli büyük grup meselelerini tesbit etmeye çalıştığını belirtmektedir. Uzun yıllar devam eden bu toplantılarda ihtilaflı grubun üyeleri bir süre sonra birbirlerini tanımaya başladıkça empati kurmaya başlayarak öne sürülen ağacın sağlıklı, sağlam gövdesini oluşturarak sağlıklı yeni dallar yetiştirebilecektir. 53 Terapinin sadece te- 51 Volkan, Vamık D., Psychoanalysis in International Relations and International Relations in Psychoanalysis, erişim tarihi: 3 Ekim Volkan, Vamık D. (2000), The Tree Model: A Comprehensive Psychopolitical Approach to Unofficial Diplomacy and the Reduction of Ethnic Terrorism, Mind and Human Interaction, Volume 10, Number 3, s Ağaç Modeli kuramı ve uygulaması hakkında detaylı bilgi için bkz. Volkan, Vamık D.(2000), The Tree Model: A Comprehensive Psychopolitical Approach to Unofficial Diplomacy and the Reduction of Ethnic Terrorism, Mind and Human Interaction, Volume 10, Number 3, s Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

17 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları davi edici değil aynı zamanda da önleyici niteliği dikkate alındığında politik psikolojinin uluslar arası çatışmalarda özellikle etnik çatışmaları önlemekte ne kadar değerli açılımlar sunabileceği görülebilir. 54 Politik psikoloji temalı gayri resmi diplomasi ilk ortaya çıkış noktası olan terapötik yöntemden zaman içinde sosyal bilimlerin diğer alanları doğrultusunda farklılaşmaya başlamıştır. 55 Bunda politik psikoloji kapsamında gayri resmi diplomasi ile ilgilenen uzmanların uluslararası ilişkiler veya siyaset bilimci olmalarının önemli payı vardır. Bu değişim alanın gelişmesine ve çatışma çözümlerinde birbirinden farklı yöntemlerin denenmesine olanak tanımaktadır. İhtilaflı gruplar psikanalitik eğilimli yöntemlerle bir araya getirilerek analiz edilebildiği gibi doğrudan ekonomik, kültürel işbirliğine yönelik sivil toplum diyaloğu şeklinde de bir araya getirilebilmektedir. Bunlar daha çok barış görüşmeleri (peacebuilding) adı altında toplanmaktadır. Örneğin Türkler ve Ermeniler arasında başlatılan ve dört yıl kadar devam eden Türk-Ermeni Barış Komisyonu (TARC) analitik yönelimlerin de dahil edildiği farklı disiplinlerden kanaat önderlerini buluşturmuştur. 56 Diğer taraftan sivil toplum girişimleri ile gayri resmi diplomasi yöntemleri denenmektedir. Bu girişimler de toplumsal çatışmaların çözümünün gruplararası ilişki boyutları ve ihtilaflı grubun sosyal kimlik ihtiyaçlarından geçtiğini kabul ederek hareket etmektedir. 57 Hangi yöntem uygulanırsa uygulansın politik psikoloji barışçıl bir yol izleyerek ihtilaflı gruplar arasındaki görünür veya altta yatan psikolojik direnç noktalarını tesbit ederek ortak bir dil geliştirilmesine yardımcı olabilmektedir. Elbette politik psikolojinin çatışmaların çözümünde önemli katkıları olması gruplararası tüm çatışmaların psikolojik nedenlerden kaynaklandığı anlamına gelmez. Zira birçok ihtilaf ülkelerin doğal kaynakları paylaşamamasından ötürü ortaya çıkabilmekte zamanla psikolojik bir hal alabilmektedir. Politik psikolojinin önleyici bir disiplin olarak öne çıkması alandaki yeni gelişmeler ile sürekliliğini korumaktadır. Şiddetin, terörün ve katliamların nasıl olduğu yanı sıra neden olduğunu bulmaya çalışan önleyici politik psikoloji son yıllarda nörobiyolojiden etkilenmiştir. Aslında politik karakteristik özelliklerin biyolojik aktarımının ne denli etkili olup olmadığı tartışmasını Merriam 1924 yılındaki makalesinde ele almıştır. Ancak o dönemde yaygın gelenek sosyalleşme ve çevrenin etkisinin biyolojik etkilerden daha fazla olduğu yönündeydi. 58 Politik psikolojinin nörobilim ve genetik ile bu denli yakından ilgilenmeye başlamasını 54 Bu yöntem kuramsallaşmadan önce yazılan ilgili bir makale için bkz. Davidson, William D., Montville, Jopseph V. (1981), Foreign Policy According to Freud, Foreign Affairs, No 45, ss Terapötik model için bkz. Kelman, Robert C. (1991), Interactive Problem Solving: The Uses and Limits of a Therapeutic Model fort he Resolution of International Conflicts, Vamık D. Volkan, Joseph V. Montville, Demtrios A. Julius (Eds.), The Psychodynamics of International Relationships Vol II, Lexington, Lexington Books, ss Bkz. Phillips, David L. (2005), Unsilencing the Past: Track Two Diplomacy and Turkish-Armenian Reconciliation, Oxford, Berghahn. 57 Çatışma çözümleri ve Türk-Ermeni gayri resmi diplomasi süreçleri hakkında bkz. Çuhadar, Esra, Gültekin Punsmann, Burcu. (2012), Reflecting on the Two Decades of Bridging the Divide: Taking Stock of Turkish-Armenian Civil Society Activities, Ankara, Tepav, No: Merriam, Charles E. (1924), The Significance of Psychology for the Study of Politics, The Amerikcan Political Science Review, Vol 18, No 3, s Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

18 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI 11 Eylül ile birlikte ortaya çıkan küresel terör hareketlerine dayandırmak mümkündür. Küresel ölçekte etkisi olan 11 Eylül İkiz Kuleler saldırıları politik psikolojinin psikiyatri, sosyal psikoloji, siyaset bilimi alanlarının tam olarak açıklayamadığı soruları tetiklemiştir. Şiddete eğilimin bilişsel ve nörobiyolojik korelatları 70 li yıllardan beri araştırılmış bir konudur. Buna karşın, antisosyal bireylerde dikkat ve benzeri bilişsel işlevlerde genellikle belirgin bir bozulma gözlenmez. Cleckley (1976) dışarıdan ve psikometrik incelemelerle normal gibi gözüken bu bireyleri makullük maskesi takmış olarak betimlemiştir. Bazı genetik bozukluklar ile şiddet eğilimi arasında sporadik ilişkiler saptansa da genellikle genetik ve nörobiyoloji alanındaki çalışmalar gerek bireysel gerekse toplumsal şiddet eğiliminin genetik olarak belirlendiği yönünde bir açılım getirmemiştir. Öte yandan nörobiyolojinin politik psikolojiyle ilişkisi yalnız şiddet ve şiddet eğilimiyle sınırlı değildir. Diğerlerine karşı tutumlar, sosyal ağ oluşumu, sosyal sermaye, sosyal uyum, sosyal yenilgi, işbirliği kurma gibi pek çok sosyal davranışın nörobiyolojik korelatları da nöropolitiğin ilgi alanına girer. 59 Bu alanda siyaset ve nörobilim konularında çalışan interdisipliner gruplar ve kuruluşlar bu soruların cevabını aramaktadır. 60 Önleyici bir yöntem olarak nörobiyoloji hangi insanların şiddete, teröre, ırkçılığa, belirli siyasi fikirlere daha fazla eğilimli olduğunu belirleyip bu doğrultuda proaktif stratejiler geliştirmeyi ve/veya kamuoyu eğilimini öngörebilmeyi amaçlamaktadır. Örneğin bireyin siyasi eğiliminin, siyasi tutumlarının, önyargılarının genetik bir miras olup olmadığı nöropolitik çalışmalar ile tanımlanabilmektedir. Muhafazakar veya liberal partilere oy verme pratiğinin biyolojik kökenleri, ideolojilerin, politik tutumların genetik aktarımı yine bu çalışmalar ile ortaya çıkmaktadır. 61 McDermott a göre duygular siyasi kararları etkileyebilmektedir. Duyguların araştırılması hem davranış kalıpları ile ilgili hem de karar verme süreçleri ile ilgili soruları yanıtlayabilir. 62 Yeni araştırma teknikleri bu bağlamda nöro görüntüleme, psiko fizyoloji, hormon seviyeleri analizi ve genetik analizler olarak sıralanabilir. Hatemi ve McDermott politik psikolojinin bu yeni yönelimi için epidemiyolojik bir yöntem yani anormalliklerin, hastalıkların görülme sıklığını tesbit etmeyi önermektedir. Bu açıdan yazarlar insan hayatının tüm evrelerindeki sosyal, kişisel ve fizyolojik özellikleri analiz eden epidemiyolojik yöntemin magnetik rezonans (Fmrı), EEG ve TMS (transcranial magnetic stimulation) gibi nöro görüntüleme teknikleri ile yapılabileceğini öne sürmektedir. 63 Yine aynı araştırmalar için beynin dışarıdan gelen uyarıcılara verdiği 59 Nöropolitiğin kapsamı ve kullanımı ile ilgili Uz. Dr. Bora Baskak ile gerçekleştirilen kişisel söyleşi, 1 Kasım Bkz. Potomac Institute Center for Neurotechnology Studies, 61 Bkz. Smith, Kevin, Oxley, Douglas R., Hibbing, Matthew V., Alford, John R., Hibbing, John R. (2011), Linking Genetics and Political Attitudes: Reconceptualizing Political Ideology, Political Psychology, Vol 20, No 20, ss McDermott, Rose. (2007), Cognitive Neuroscience and Politics: Next Steps, W. Russell Neuman, George E. Marcus, Ann N. Crigler, Michael Mackuen (Eds), The Affect Effect içinde, Chicago, University of Chicago Press, s Hatemi, Peter K., McDermott, Rose. (2012), Broadening Political Psychology, Political Psychology, Volume 33, Number 1, 2012, ss Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

19 İnterdisipliner Bir Bilim Olarak Politik Psikoloji ve Kullanım Alanları tepki sonucu belli bölgelerindeki kan akışının artması ile beyin görüntülemesi yapan near infrared spectroscopy (NIRS) yöntemi kullanılabilir. 64 İnsan doğasının temelini anlamaya yönelik bu yeni yaklaşımın geliştirilmesi için genetik bilimi, biyoloji, nöroloji ve psikiyatriye daha fazla ihtiyaç olduğu görülmektedir. Siyaset biliminin biyolojiye yeterince önem vermeyerek çevreye odaklandığını belirten Alford ve Hibbing biyopolitik konusunu ele aldıkları makalelerinde genlerin insan karakterine büyük etkisi olduğunu belirtmektedir. 65 Bu noktada politik psikolojinin yeni bir geleceğe doğru giderken tekrar geçmişe yönelik bir açılım yaparak genetik bilim, nöroloji, nörobiyoloji ve psikiyatri ile entegratif bir yol izlemesi kaçınılmaz gözükmektedir. Politik Psikolojinin Türkiye deki Gelişimi Politik psikoloji ilk kez 1970 li yıllarda yeni bir interdisipliner bilim dalı olarak kendisini kanıtlamaya başlamış bu anlamda 1978 yılında psikiyatri profesörü Jeanne N. Knutson tarafından kurulan Uluslar arası Politik Psikoloji Derneği (International Society for Political Psychology ISPP) alanın resmi bir nitelik kazanmasını sağlamıştır. 66 Politik psikoloji 1980 li yılların başında yeni bir bilim dalı, araştırma alanı olarak Türkiye de sınırlı bir çevre tarafından tanınmaktaydı de Süleyman Demirel, Erdal İnönü hükümet ortaklığı döneminde başbakanın onayı ile Devlet Bakanı Ekrem Ceyhun a bağlı olarak Politik Psikoloji Merkezi kurulmuştur. Merkezin çalışmaları Prof. Dr. Abdülkadir Çevik ve Prof. Dr. Birsen Ceyhun koordinatörlüğünde yürütülmüştür. İnterdisipliner bir danışma kurulu ile psikanalitik yöntembilimini benimseyen Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezi terör, göç, kimlik, toplumsal yas, toplumsal ihtilafların çözümü gibi konularda çalışarak çeşitli raporlar, seminer ve toplantılar hazırlayarak faaliyetlerini 1997 yılına kadar sürdürmüştür yılında Vamık D. Volkan ın Etnik Terörizmin Psikolojisi, 1995 yılında ise Abdülkadir Çevik ve Birsen Ceyhun un Psikopolitik Yönden Kimlik Gelişimi ve Etnik Terörizm adlı kitapları bu merkez tarafından yayınlanmıştır. Merkez Türkiye de ilk kez Türk ve Kürt kökenli kanaat önderlerini bir araya getirerek gayri-resmi diplomasi yöntemi ile 1993 yılında psikopolitik bir çalıştay düzenlemiş ancak çeşitli nedenlerle çalıştay devam ettirilememiştir. Ağaç modeli ile yürütülmesi planlanan çalıştaya farklı üniversitelerin öğretim üyeleri, mecliste temsil edilen partilerden birer milletvekili, Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Genelkurmay Başkanlığı ndan birer gözlemci olmak üzere elli kişi katılmıştır. Üç gün kapalı oturum şeklinde Ankara Üniversitesi Rektörlüğü nde düzenlenen toplantıda terör, toplumsal değerler, karşılıklı algılar ve kimlik konuları tartışılmıştır. Çalıştay başkanlığını Vamık Volkan ın 64 NIRS görüntüleme cihazı Ankara Üniversitesi Beyin Araştırmaları Merkezi nce kullanılmaktadır. 65 Alford, John R., Hibbing, John R.(2008), The New Empirical Biopolitics, Annual Review of Political Science, Vol 11, ss International Society of Political Psychology, erişim tarihi:10 Ekim Yüzyılda Sosyal Bilimler Sayı: 2 / Aralık-Ocak-Şubat

20 B. Senem ÇEVİK-ERSAYDI yürüttüğü oturumlarda aralarında psikanalist Joseph Montville ve tarihçi Norman Itzkowitz in de bulunduğu ekip psikolojik çatışma noktalarını tespit etmeye çalışmıştır. Çalıştay sonrası hazırlanan rapor daha sonra Başbakanlığa iletilmiştir. 67 Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezi nin kuruluşu ile eşzamanlı olarak alana kamu ve akademik camiadan ilgi artmış bu ilginin sonucunda Merkez koordinatörü Çevik Emniyet Genel Müdürlüğü, Dışişleri Bakanlığı Akademisi, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı Eğitim Müdürlüğü ve Kara Harp Okulu nda politik psikoloji dersleri vermeye başlamıştır. Halen Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü nde psikanalitik yönelimli teorik politik psikoloji eğitimi vermeye devam etmektedir. Alan ile ilgilenen uzmanların bireysel çalışmaları devam etmekle birlikte ikinci kurumsal çaba 2002 yılında Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ başkanlığındaki Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi nde (ASAM) siyaset psikolojisi masası kurulması ile devam etmiştir. Psikiyatrist Erol Göka ve klinik psikolog F. Sevinç Göral ın çalıştığı siyaset psikolojisi masası Avrasya Analiz, Stratejik Bakış gibi yayınlarda fiilen katkı sunmuş, bu alanın geniş kitlelerce tanınması ASAM ın arası başkanlığını yapan Büyükelçi Gündüz Aktan ın yönetiminde de devam etmiştir. Özdağ ve Aktan ın yayınları ve çalışmalarının da politik psikoloji ile yakından ilgili olması bu interdisipliner alanın kamuoyunca tanınmasına yardımcı olmuştur. 68 Ayrıca Aktan Kanal A da yayınlanan haftalık Gündem Ankara programında psiko-politik analizlere sıklıkla yer vermiştir. Türkiye de özel olarak politik psikoloji üzerine çalışan bir ekip olmaması ve bu alanda yeterli sayıda uzman bulunmaması sebebiyle 2006 yılında Prof. Dr. Abdülkadir Çevik başkanlığında Büyükelçi Gündüz Aktan ın desteği ve Prof. Volkan ın onursal başkanlığında Politik Psikoloji Derneği kurulmuştur. İnterdisipliner niteliğini koruyan dernek 2006 yılından beri faaliyetlerini sürdürmekte olup terör, kimik, stratejik iletişim, algı yönetimi gibi konularda geniş katılımlı eğitim programları hazırlamış din sosyolojisi, göçmen psikolojisi, liderlik, Türkiye-AB ilişkileri gibi konularda konferanslar düzenlemiştir. Politik Psikoloji Derneği bu çalışmaların yanı sıra Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ile birlikte ortaklaşa sertifikalı eğitim programları düzenlemiştir. Bülten ve analizler hazırlayarak kamuoyunda ve akademik çevrelerde politik psikoloji alanını duyurmaya çalışan Politik Psikoloji Derneği Ankara da faaliyet göstermeye devam etmektedir. Politik Psikoloji Derneği nin davetlisi olarak üç ay süre ile Ankara Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı nda eğitim veren Prof. Volkan bu süre içinde politik psi yılları arasında Başbakanlık Politik Psikoloji Merkezi koordinatörü Prof. Çevik ile yapılan kişisel görüşme: 28 Ekim Bkz. Büyükelçi Aktan, Gündüz S. (2006), Açık Kriptolar,Ankara, Aşina Kitap; Aktan, Gündüz S.(2006), Safarad Jews, Neo Racism in Europe and Remembering Freud, ASAM Papers No.1, Ankara, ASAM. 56 Sayı: 2 /Aralık-Ocak-Şubat Yüzyılda Sosyal Bilimler

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL EKE T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI SİYASAL PROPAGANDA ARAÇLARININ SEÇMEN DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ISPARTA ÖRNEK OLAYI YÜKSEK LİSANS TEZİ ERDAL

Detaylı

BİR HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLESİ; Halkın Tamamı veya Büyük Bir Kısmı Olarak KAMU; KAVRAMSAL ÇERÇEVE

BİR HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLESİ; Halkın Tamamı veya Büyük Bir Kısmı Olarak KAMU; KAVRAMSAL ÇERÇEVE BİR HALKLA İLİŞKİLER HEDEF KİTLESİ; Halkın Tamamı veya Büyük Bir Kısmı Olarak KAMU; KAVRAMSAL ÇERÇEVE Aylin PİRA Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Değişen dünyanın

Detaylı

ENDÜSTRİYEL UYUŞMAZLIK BİÇİMİ OLARAK GREVİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL UYUŞMAZLIK BİÇİMİ OLARAK GREVİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL UYUŞMAZLIK BİÇİMİ OLARAK GREVİN SOSYOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ H. Şebnem SEÇER * ABSTRACT This study involves the sociological analysis of strikes. Generally, strikes are analyzed in terms

Detaylı

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ

GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ GÜNDEM BELİRLEME TEORİSİ BAĞLAMINDA 30 MART 2014 YEREL SEÇİMLERİNİN BASINDA SUNUMU: AKP VE CHP ÖRNEĞİ Ahmet GÜNEŞ Cumhuriyet University, Turkey ahmetgunes5050@gmail.com ÖZET Türkiye, siyasal bir deneyim

Detaylı

Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye de Hizbullah Örneği

Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye de Hizbullah Örneği Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye de Hizbullah Örneği Doç. Dr. Süleyman Özeren1* Yrd. Doç. Dr. M.Alper Sözer * Dr. Süleyman Demirci * Özet Terör örgütü elemanlarının doğru analiz edilmesi,

Detaylı

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı TÜRK GÜCÜ. Leylâ YILDIRIM. Yüksek Lisans Tezi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı TÜRK GÜCÜ. Leylâ YILDIRIM. Yüksek Lisans Tezi Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı TÜRK GÜCÜ Leylâ YILDIRIM Yüksek Lisans Tezi Danışman Prof. Dr. Mustafa YILMAZ ANKARA Haziran, 2014 TÜRK GÜCÜ Leylâ YILDIRIM

Detaylı

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü

Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Televizyon Sinema Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi Radyo Dinleme Ölçümleri ve Program Planlamasındaki Rolü Fırat TUFAN 2501070651 Tez Danışmanı:

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN

RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN RAPOR: GÜÇ KAVRAMI VE KAMU DİPLOMASİSİ YAZAR: BEKİR AYDOĞAN 1. BÖLÜM: GÜÇ KAVRAMI Kanaat üzerinde güç üçüncü güç biçimidir. Gemilerimiz var, adamlarımız var, paramız da var, diye şarkı söyleyen Jingolar

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

Yener PAZARCIK* Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013

Yener PAZARCIK* Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013 Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 21, ss. 149-178, 2013 Eğitim Olgusunun Yöneticilerin İş Görme Anlayışlarına Etkisi: Türkiye de Yabancı Dilde Eğitim Veren Orta Eğitim Kurumları Mezunları Üzerine

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI YEREL KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ KAMUOYU OLUŞUMUNA ETKİSİ (Isparta Örneği) YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danışmanı Doç.Dr.

Detaylı

1. Giriş Kültür dış politikaları İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı devletlerin 19. yüzyılda emperyalizm çağında kendi dil ve kültürlerini

1. Giriş Kültür dış politikaları İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı devletlerin 19. yüzyılda emperyalizm çağında kendi dil ve kültürlerini 1. Giriş Kültür dış politikaları İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı devletlerin 19. yüzyılda emperyalizm çağında kendi dil ve kültürlerini yurtdışında yaymak için oluşturulmuştur. Söz konusu ülkeler

Detaylı

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Bahar 2009, 7(2), 237- DAVID EASTON UN SİYASAL SİSTEM KURAMI BAĞLAMINDA SİYASAL KATILMA: ERZURUM SEÇMENİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hasan TOPBAŞ 1 ÖZET Toplumsal yaşam içerisinde

Detaylı

KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ

KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ 277 ÖZET KÜLTÜREL KİMLİKTE DOĞU-BATI İKİLEMİNİN ÇÖZÜLMESİNDE MÜZİĞİN ROLÜ EROL, İ. Lütfü -HELVACI, Zeynep TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Türkiye nin hangi kültürel alana dâhil olduğu uzun zamandır devam eden ve çeşitli

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI 2000 YILI SONRASINDA ABD DIŞ POLİTİKASI KAPSAMINDA AZERBAYCAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Vugar

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ VE SİYASET BİLİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE DE İSLAMCI HAREKET GELİŞİMİ, İLİŞKİLERİ, AYRILIKLARI VE DÖNÜŞÜMÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLETİŞİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER BİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE NLP İLİNTİSİNİN İLETİŞİM YÖNÜNDEN İNCELENMESİ Yüksek Lisans Tezi TUĞÇE

Detaylı

T.C. FATİH EDİRNE 2011

T.C. FATİH EDİRNE 2011 T.C. TRAKYAA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜS SÜ ULULARARASI İLİŞKİLKERR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ULUSLARARASI TERÖRİZM İLE MÜCADELEDEDEE HUKUK İLKELERİNİNN ETKİSİ: İNGİLTERE ÖRNEĞİ FATİH

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları

Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında Amerikan Ekolü: Kaynak Mobilizasyonu ve Siyasi Fırsat Yaklaşımları İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi - Sayı 39 / Güz 2014 Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Süreli Elektronik Dergi Copyright - 2014 Bütün Hakları Saklıdır E-ISSN: 2147-4524 Yeni Toplumsal Hareket Tartışmalarında

Detaylı

UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS

UNCHANGINGˮ SECURITY PARADOX IN TURKEY-GREECE RELATIONS IN THE CONTEXT OF THE CHANGINGˮ INTERNATIONAL SECURITY PERCEPTIONS Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 3, Sayı/Number 1, Temmuz/July 2014, ss. 103-135. DEĞİŞENˮ ULUSLARARASI GÜVENLİK ALGILAMALARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİNDE DEĞİŞMEYENˮ GÜVENLİK

Detaylı

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2010, Sayfa 185-201

Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 1, 2010, Sayfa 185-201 TÜRKİYE DEKİ PROFESYONEL YÖNETİCİLER 1 ÜZERİNE BİR İNCELEME: NASIL SEÇİLİYORLAR? HANGİ ÖZELLİKLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR? HANGİ YETKİLERLE DONATILIYORLAR? Yrd. Doç. Dr. Ali Taş Sakarya Üniversitesi İktisadi

Detaylı

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK

T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AYRIMCILIK ALGISININ ÖĞRENCİ BAŞARI DÜZEYİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan

Detaylı

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations

Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* The Effects of Globalization on International Relations KMÜ Sosyal ve Ekonomi k Araştırmalar Dergi si 13 (20): 1-10, 2011 ISSN: 1309-9132, www.kmu.edu.tr Globalleşmenin Uluslararası İlişkilere Etkileri* Kürşat KAN Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK POLİTİKASI VE KANADA DA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK Sevgi ERZURUMLU No: 0230220195

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI T.C KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: BİR ALAN ÇALIŞMASI ALİ SAMED ULU YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2007 T.C KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir.

ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. ÜNİTE 1= Sosyal Hizmette Makro Uygulamaya Giriş **Toplum; müracaatçıların, sosyal hizmet uzmanlarının ve içinde çalışılan kurumun çevresidir. Sosyal hizmet uzmanları ve müracaatçıları, içinde bulundukları

Detaylı

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI

THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI THORSTEIN VEBLEN VE GÖSTERİŞÇİ TÜKETİM KAVRAMI Araş. Gör. Cansu GÜLEÇ * Öz Thorstein Veblen (1857-1928), Amerika nın ürettiği en bilinen ve etkili sosyal düşünür ve eleştirmenlerinden biri olarak kabul

Detaylı