BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI"

Transkript

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA NASIL YAPILIR? FİNAL SINAVI KONULARI

2 Bilimde Etik Davranış 2 Araştırmacının etikle ilgili konulara duyarlı olmasıdır. Mesleki yetişme sırasında içselleştirilen bir davranıştır. Araştırmacının sorması gereken temel soru Araştırmamın sonucunda hiç kimse fiziksel ya da psikolojik zarara uğrayacak mı? olmalıdır.

3 Bilimde Etik Dışı Davranışlar: 3 Disiplinsiz Araştırma: Dikkatsiz, aceleci ve özensiz araştırma. Bu tür araştırmalarda kasıtlı olmayan bazı hataların ortaya çıkması kaçınılmazdır, ancak bunlar bilime zarar vermeyen ve düzeltilmesi mümkün hatalardır. Araştırmacının prestij kaybına uğramasına neden olurlar. Yinelenen Yayın (Duplication): Aynı araştırmanın gereksiz yere bölünerek veya küçük değişiklikler yapılarak birden fazla dergide yayınlanması. Hem çalışmanın niteliğini düşürür, hem de araştırmacının prestijini sarsar.

4 Bilimde Etik Dışı Davranışlar: (devam) 4 Sahtecilik, Saptırma veya Aldatmaca (Falsification): Bilimsel verilerin istemli bir şekilde değiştirilmesi veya uygun olanlarının seçilmesi yoluyla bilimsel varsayımların güçlendirilmeye çalışılması. Bu tür sahteciliklerin ortaya çıkarılması zor olduğu için araştırmacının veri toplama ve analiz sürecini ayrıntılı olarak yazması istenir. Uydurmacılık (Fabrication): Hiç veri toplamadan ya da yetersiz verilerle sözde bir bilimsel yayın yapılması. Aşırmacılık (Plagiarism)

5 Aşırmacılık 5 Yazar, sanatçı, bilim adamı gibi yaratıcı özellikteki insanların ortaya koydukları eserler fikir ürünü olarak kabul edilir. Bu kişiler yarattıkları eserler üzerinde mülkiyet hakkına sahiptirler. Bu haklara fikri mülkiyet hakkı denir. Telif hakkı yasaları bilim ve edebiyat alanındaki yaratıcı ürünlerin özendirilmesi ve haksızlıkların önlenmesi gibi amaçlarla çıkarılmıştır. Telif hakkı yasaları bilimsel amaçlarla yapılacak alıntıları ilgili iki şartı yerine getirmek kaydıyla engellemezler: Bilimsel amacın gerektirdiği ölçüde alıntı yapılmalıdır. Kesinlikle kaynak gösterilmelidir.

6 6 Aşırmacılık yerine haksız kullanma, kendi adına geçirme, intihal ve korsanlık gibi kavramlarda kullanılmaktadır. Ciddi bir akademik suç olan aşırmacılık, yazarın başkalarına ait olan araştırma verilerini, olduğu gibi, kaynak bildirilmeden ve kendi araştırma verileriymiş gibi yayınlamasıdır. Başkalarına ait düşüncelerin öznel cümlelerle ifade edildiği, ancak yeterli ve doğru kaynak gösterilmediği durumlar da aşırmacılık olarak kabul edillir. Bir yazarın cümleleri makalede hiç değiştirilmeden kullanılmak isteniyorsa, tırnak içinde ve italik olarak kullanılmalı, metnin sonunda kaynağın künyesi belirtilmelidir. Yazarın cümlelerinin aynen alınmadığı, ancak düşüncelerinin öznel ifadelerle kullanıldığı durumlarda yine kaynak göstermek gerekmektedir. Aksi takdirde, öznel cümleler kullanılsa bile bu aşırmacılık olarak nitelenmektedir.

7 7 Raporlaştırma

8 8 Bir araştırma raporunun içeriğinin zenginliği kadar sunuluş biçimi de önemlidir. Tüm bilimsel topluluk okuyucularına yönelik rapor biçimi için ortak bir tarzın kullanılması benimsenmiştir. Sosyal Bilimler alanında APA (American Psychological Association) rapor yazım kuralları genel kabul görmüştür. Ancak, farklı alanların ve dergilerin de kendine özgü yazım kuralları olabilir. Burada önemli olan, profesyonel yayınlarda yazının gönderildiği derginin yazım kurallarına tam olarak uyulmasıdır.

9 Bilimsel Bir Yazının Bölümleri 9 Kapak Sayfası Kısa Özet Giriş Yöntem Bulgular Tartışma Kaynaklar Ekler

10 Kapak Sayfası 10 Kapak sayfası makalenin başlığının, yazar(lar)ın ve bağlı bulunulan kurumun adının yer aldığı sayfadır. Makale Başlığı Başlık, makalenin içeriğini yeterli ölçüde veren en az sayıda kelimeler dizisidir. Bilimsel bir araştırma sonucu yazılacak makale veya internet sayfasındaki bir belge için kullanılacak başlığın hem konuya açıklık getirmesi, hem de kişinin ilgisini çekecek bir tema içermesi gerekmektedir. Yanlış seçilecek bir başlık ve anahtar kelimeler makalenin amaçladığı okuyucu kitlesine asla ulaşamamasına ve kaybolmasına neden olur.

11 11 Yazarlar: Araştırmayı yapan yazarların sıralanışı üzerinde anlaşmaya varılmış veya genellikle kabul gören hiçbir kural yoktur. Bazı dergiler, yazar isimlerinin alfabetik sırada olmasını ister. Daha modern bir eğilim, ilk yazarı, yayımlanmakta olan çalışmanın ana üreticisi ve deneyimli yazarı olarak tanımlama eğilimidir. İlk yazara deneyimli yazar olarak atıf yapılması ve o kişinin araştırmanın kendisini veya çoğunu yaptığının varsayılması kabul gören bir biçimdir.

12 12 Üst Başlık: Okuyucunun makaleyi tanıması için basılan makalenin sayfalarının üst kısmında üstbilgi olarak başlık sayfasında da sol üst köşede yer alan asıl başlığın kısaltılmış şeklidir. Uzunluğu boşluklar ve noktalama işaretleri de dahil olmak üzere en fazla 50 karakter olmalıdır.

13 Kısa Özet (Abstract) 13 Kısa Özet (Abstract), metnin içeriğinin paragraf formunda olan şeklidir. Dokümandaki bilginin bir özeti olarak tanımlanabilir, okurlar için genel bir haritadır. İyi hazırlanmış bir Kısa Özet, okuyucunun, dokümanın içeriğini kısa zamanda ve hassasiyetle belirlemesine, kendi ilgi alanlarıyla ilişkisini saptamasına ve böylece dokümanı bütünüyle okumaya ihtiyaç duyup duymayacağına karar vermesine imkan verir.

14 14 Kısa Özet 120 kelimeyi geçmemeli ve makalede neyle uğraşıldığını açık olarak tanımlayacak şekilde tasarlanmalıdır. Kısa Özet araştırmanın kapsamını ve esas amaçları belirtmeli kullanılan metodolojiyi tanımlamalı bulguları özetlemeli ana sonuçları belirtmelidir. Özet, kapak sayfasından sonra, ayrı bir sayfa olarak ve blok hizalama ile yazılmalıdır. Son olarak, anahtar kelimeler özetin sonuna eklenmelidir.

15 15 Türkçe yazılan bir makalenin İngilizce özeti de çoğu zaman dergiler tarafından istenir. İngilizce anahtar kelimeler de özetin sonuna eklenmelidir. Kısa Özet yapılmış çalışmaya atıf olduğu için geçmiş zaman kullanılmalı, birinci tekil veya çoğul kişi kullanılmadan edilgen çatıda yazılmalıdır. Asla yeni bilgi veya makalede belirtilmeyen sonuçları vermemelidir. Eserlere kaynak gösterme Kısa Özette yapılmamalıdır (önceden yayımlanmış bir yöntemin değiştirilmiş şekli gibi nadir haller dışında).

16 Giriş 16 Giriş bölümü araştırma probleminin sunulduğu ve araştırma stratejisinin tanıtıldığı bölümdür. Okuyucunun konuyla ilgili önceki yayınlara bakmaya ihtiyaç duymaksızın, şimdiki çalışmanın sonuçlarını anlayıp değerlendirmesine imkan verecek, yeterli ölçüde temel literatür bilgileri kuramsal alt yapıyı oluşturmak amacıyla giriş bölümünde verilir. Makalenin yazılmasındaki amaç, problemin neden önemli olduğu (araştırmanın gereği ve mantığı), diğer çalışmalarla olan ilişkisi, test edilecek hipotezler ve problem çözümündeki yaklaşım bu bölümde ortaya konur.

17 17 Girişteki Alıntı, Atıf ve Kısaltmalar: Eğer çalışmanın Kısa Özeti veya ön notu daha önce yayımlandıysa, Girişte bundan (atıf ile) bahsetmek gerekir. Eğer çok yakından ilgili makaleler başka bir yerde yayımlanmışsa veya yayımlanmak üzere ise bu yine Girişte, geleneksel olarak son kısmında veya sona doğru söylenmelidir. Makalenin uzmanlık alanı dışındaki kişiler tarafından da okunabileceği göz önüne alınmalı, bu nedenle makalede kullanılacağı düşünülen her çeşit özel terim ve kısaltmalar giriş bölümünde tanımlanmalıdır.

18 Araştırma Yöntemi 18 Bu bölümde araştırmanın hangi yöntemle yapıldığı, verinin nasıl toplandığı, katılımcıların/deneklerin örneklem özellikleri gibi konularda bilgiler verilir. Yöntem bölümü şu alt başlıklardan oluşur: Katılımcılar/Denekler (Participants/Subjects): Araştırmaya katılanların özelliklerinin doğru biçimde verilmesi, bilimsel çalışmalarda çok önemlidir. Bunun nedeni, araştırma bulgularının genellenebilirliği hakkında okuyucuya bir fikir vermektir. Ayrıca, araştırmanın tekrarlanması durumunda diğer araştırmacılar, benzer sonuçları hangi özelliklere sahip katılımcılara ulaşırlarsa elde edebileceklerini bileceklerdir. Bu bölümde; Deneklerin nasıl seçildiği (rastlantısal/random) Deneklerin farklı gruplara nasıl atandığı (rastlantısal/random) Deneklerin katılım esasları (gönüllü, ödeme, habersiz) Deneklerin demografik özellikleri (yaş, cinsiyet, vb.) hakkında bilgi verilmelidir.

19 19 Kullanılan Araçlar (Apparatus/Materials): Bu bölümde ölçüm için kullanılan laboratuvar aygıtları, kullanılan testler, ölçekler, anketler tanıtılmalıdır. Kalem-kağıt testleri, anketler ve ölçekler için güvenirlik ve geçerlik bilgileri de bu bölümde sunulmalıdır. İşlem (Procedure): İşlem bölümü, araştırmanın veri toplama aşamasının özetlendiği bölümdür. Bu bölümde deneklere verilen yönergeler, farklı deneysel grupların nasıl oluşturulduğu, özel deneysel manipülasyonlar ve deneysel desen özetlenir. Ayrıca deneysel veya istatistiksel kontrol yöntemlerinden de burada söz edilebilir. İşlem bölümünde okuyucuya neyin nasıl yapıldığı yeteri kadar ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır.

20 Bulgular (Results) 20 Bu bölümde, toplanan veri ve bu verinin istatistiksel analiz sonuçları sunulur. Araştırmanın temel bulguları kısaca özetlenir. Hipotezlerin istatistiksel olarak nasıl sınandığı ve bu sınamanın sonuçları iletilir. Hipotezleri yanlışlayan ve/veya destekleyen tüm bulgular rapor edilmelidir. Gerekli görülen istatistikler tablo veya grafik olarak da sunulmalıdır. İstatistiksel analizlerde hata yapma olasılıkları ve/veya istatistiksel güç de rapor edilmelidir. Buna ek olarak etkinin büyüklüğü de (effect size) kullanılan istatistiksel yöntemin türüne göre mutlaka rapor edilmelidir. Bütün bunlara ek olarak, eğer mümkünse, araştırmacıların değişkenleriyle ilgili bulgularda güven aralıklarını (confidence intervals) sunmaları tercih edilmektedir.

21 Tartışma 21 Bulguların sunulmasından sonra bunların yorumlanması ve sonuçlarının vurgulanması tartışma bölümünde yapılır. Tartışma bölümüne hipotezlerin ne şekilde desteklendiği veya yanlışlandığı bilgisiyle girilmelidir. Araştırmanın bulguları ile benzer araştırmaları yapanların bulguları arasındaki benzerlikler veya karşıtlıklar belirtilmelidir. Araştırmanın eksik yönleri de, güçlü yönleri ve yazına katkısı ile birlikte sunulmalıdır. Bulgulardan yola çıkılarak ne tür kuramsal ve uygulamaya yönelik doğurguların olabileceği ve benzer araştırmaların iyileştirilerek nasıl daha iyi yapılabileceği tartışılmalıdır. Genel olarak tartışmada şu sorulara cevap verilmelidir: Bulgular bilime ne tür bir katkı veriyor? Yapılan çalışma, araştırma problemini çözümlemede ne şekilde yardımcı oluyor? Araştırmadan ne tür pratik ve kuramsal sonuçlar çıkıyor? Bulguların tartışmalı olduğu bir alanda, araştırmacının taraflardan birini kendi fikrine yakın olduğu için tutması veya diğerine karşı savunması doğru değildir. Araştırmacının görüşü ne olursa olsun her iki görüşe de eşit uzaklıkta olmak ve orta yolu korumak gereklidir.

22 Kaynaklar (References) 22 Metinde kaynak gösterilen makale, kitap ve diğer yayın türlerinin yazar adlarına göre alfabetik sırada verildiği bölümdür. Araştırmacı çalışmasıyla gerçekten ilgili olan araştırmalardan bahsetmelidir, fazla sayıda kaynağın bulunması iyi bir literatür taraması yapıldığının göstergesi değildir. Bir kaynak; yazar(lar)ın ad(lar)ı, yayın tarihi, yayının başlığı, yayın yeri ve yayımcı kurum bilgilerinden oluşur.

23 Ekler 23 Raporun kaynaklardan sonra gelen bölümlerinden biri eklerdir. Eğer metin içinde yeni geliştirilen bir ölçekten, deney veya araştırma sırasında kullanılan özel bazı materyalden söz edilmişse bunlar eklerde sunulur. Bu durumda, metin içinde: [ Araştırmanın ilk aşamasında, geliştirilen ölçeğin güvenirliği ve faktör yapısı sınanmıştır. Güvenirliği düşüren ve faktör yapısına uymayan maddeler atılmış ve yerlerine yeni maddeler yazılmıştır (Bkz., EK 1). ] şeklinde ölçeğin ya da materyalin olduğu EK e atıf yapılmalıdır.

24 Tablolar ve Şekiller 24 Bir raporda çoğunlukla rakamsal, bazen de rakamsal olmayan birtakım veri veya bilgiler tablolar aracılığıyla iletilebilir. Tablolar sayesinde veriler okuyucuya ekonomik ve düzenli bir şekilde sunulabilir. Tablolar hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır: Aynı ya da benzer veriler birden fazla tabloda sunulmamalıdır. Bir-iki cümleyle özetlenebilecek veriler tablolaştırılmamalıdır. Bir tablo/şekil vb. kullanıldığında bunlara metin içinde mutlaka atıfta bulunulmalıdır. Örnek:... Katılımcıların cinsiyetlere, okullara ve bölümlere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir...

25 25 Kaynak Gösterme

26 Alıntı (Quotation) 26 Bir raporda, gerekli görüldüğünde bir başka araştırmacının yayınından bir kısım tamamen alınabilir. Böyle bir durumda alıntı yapılan bölüm özgün kaynaktan hiç hata yapmadan aktarılmalı ve alıntının kaynağı hem metinde sayfa numarası ile birlikte, hem de kaynakçada belirtilmelidir. Bir metin bir başka kaynaktan atıf yapılmadan aynen alınırsa, bu durum aşırmacılık kapsamına girer. Bu etik kurala dikkat etmek gerekmektedir.

27 Örnekler 27 Eğer alıntı 40 kelimeden kısaysa çift tırnak içinde ve metinle birlikte verilmelidir. Alıntı yapılan metinde çift tırnak varsa bu tek tırnağa dönüştürülmelidir. Bilimi çeşitli şekillerde tanımlamak mümkündür. Örneğin, Yıldırım (1991) bilimi dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir şeklinde tanımlıyor (s. 95). Eğer alıntı yapılacak metin 40 kelimeyi geçiyorsa ayrı bir paragraf halinde, blok hizalama yapılmalıdır ve sol kenardan bir satırbaşı içeride verilmelidir. Eğer alıntı yapılan metinde aynı cümle içinde kelime atlanarak yazılıyorsa bu üç nokta ( ) ile, eğer bazı cümleler atlanıyorsa bu dört nokta (.) ile belirtilmelidir. Bilim, dünyamızda olup biten olguları betimleme ve açıklama yoluyla anlama girişimidir. Olguları betimleme, onları saptama, sınıflama ve dile getirme gibi işlemleri kapsar. Bilimin açıklama yönüne gelince bu konu bizi çok daha geniş sorunlara götürecek niteliktedir. Hipotez, doğa yasası, teori, nedensellik ve olasılık ilkeleri gibi kavramları ele almaya ihtiyaç vardır (Yıldırım, 1991, s. 95).

28 Kaynak Gösterme (Atıf) 28 Bilimsel bir raporda araştırmacılar hatırı sayılır ölçüde diğer bilimsel yayınlardan ve araştırmacılardan alıntı yaparlar. Şu nokta akıldan çıkarılmamalıdır: Metin içinde her alıntı yapıldığında özgün kaynağa atıfta bulunulmalıdır. Metinde yapılan atıfların tümü kaynakçada, kaynakçada olan kaynakların tümü de metinde bulunmalıdır. Bir rapor yazılırken amacı destekleyecek kadar kaynak göstermek yeterlidir. Daha çok kaynak daha iyi rapor demek değildir.

29 29 Aşağıdaki durumlarda alıntı belirtmek (atıfta bulunmak) gerekmez: Herkesçe bilinen, herkesçe tekrarlanan terimler Üzerinde çok konuşulmuş ve yazılmış bulgular Sözlük, ansiklopedi, el kitabı bilgilerindeki anonim yazılar Orijinalliği olmayan gözlem ve fikirler Telif hakkı koruması bitmiş eserler Kamuoyuna açık, genel bilgiler Atasözleri, deyişler

30 Aktarma 30 Araştırmacı eski, orijinal kaynağa ulaşamadığı durumlarda zaman zaman ikincil kaynakları kullanıyor olabilir. Böyle durumlarda metnin içinde bilginin aktarıldığı kaynağı (okunulan) mutlaka belirtmeli ve kaynakçada sadece onu kullanmalıdır. Örnek: Die Traumdeutung (Rüyaların Yorumu) kitabında Freud (1899), bilinçaltının önemini vurgulamıştır (akt; King, 2008). In his well-known book Die Traumdeutung, Freud (1899) stressed the importance of unconscious (cited in King, 2008). Kaynakça: King, L. A. (2008). The science of psychology: An appreciative view. Boston: McGraw Hill.

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM PROGRAM SINIF ÖĞRETMENLİĞİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR HAZIRLAYAN KEMAL ÖZDEMİR 201291321308 Konu: Apa stili yazım

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Akademik Yazım Kuralları i Akademik Yazım Kuralları ii BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku,

Detaylı

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI

AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ AKADEMİK YAZIM KURALLARI KİTAPÇIĞI Yayına Hazırlayanlar: Doğan Kökdemir, PhD Kürşad Demirutku, MSc Okan Cem Çırakoğlu, MSc Güler Işın Bahar Muratoğlu

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU İdari Hizmetler Başkanlığı Merkezi Samsun 2015 BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR YAZIM KILAVUZU Uzm. Dr. Dursun Mehmet MEHEL Genel Sekreter Dr. Yılmaz DÜNDAR İdari Hizmetler Başkanı

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ KILAVUZU NEVŞEHİR Haziran 2013 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 5 1. TEZ ÖNERİSİ... 6 1.1. Tez Önerisi Hazırlama Süresi...6 1.2. Tez Önerisi Hazırlama

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Ön Değerlendirme

Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi Ön Değerlendirme Hakem Değerlendirme Süreci Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi (PEGEGOG) hakemli bir dergidir. Hakem değerlendirme sürecinin amacı nitelikli, özgün ve yaygın etkisi yüksek bilimsel çalışmaların yayınlanmasını

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM TEZ YAZIM KILAVUZU Mart 2014 i İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ... 1 2. KISALTMALAR VE TANIMLAR... 3 3. GENEL KURALLAR... 5 4. GENEL BİÇİM VE YAZIM PLANI... 7 4.1.

Detaylı

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI SAĞLIK KURUMLARI BİLİM DALI İSKİ 504 - Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Teknikleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU DİYARBAKIR- 2013 ÖNSÖZ Tez Yazım Kılavuzu nun amacı; Dicle Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği uyarınca, Dicle Üniversitesi

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU

TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ HAZIRLAMA KILAVUZU Bu dokuman; Tezsiz Yüksek Lisans Programları nda 3. Dönem sonunda hazırlanan Bitirme Projesi ilgili konulara açıklık getirmeyi, uygulamada görülen farklılık

Detaylı

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ KAYSERİ 2013 1. GİRİŞ Bu yönerge, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi lisansüstü programlarına devam eden öğrencilerin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU

Süleyman Demirel Üniversitesi. Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü TEZ YAZIM KILAVUZU ISPARTA 2011 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR ENSTITÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR: Doç.Dr.Ali

Detaylı

Konu Başlıkları. 1. Bilimsel Yazma Teknikleri. 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup. 1.2. Kaynak Gösterimi. 1.3. Kaynakça

Konu Başlıkları. 1. Bilimsel Yazma Teknikleri. 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup. 1.2. Kaynak Gösterimi. 1.3. Kaynakça Konu Başlıkları 1. Bilimsel Yazma Teknikleri 1. Bilimsel Araştırma Nedir? 1.1. Üslup 1.2. Kaynak Gösterimi 1.3. Kaynakça Temel Kavramlar Bu bölümde Bilimsel araştırma nedir, Bilimsel araştırmada üslup

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ 1 BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ Y.LĠSANS / DOKTORA TEZĠ YAZIM VE BASIM YÖNERGESĠ

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- T.C.S.B. İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BÖLGESİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GAZİOSMANPAŞA TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TEZ YAZIM KURALLARI DÜZENLEME KOMİTESİ ÜYELERİ -------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI

T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI 1 T.C. İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZLERİYLE İLGİLİ AŞAMALAR VE YAZIM KURALLARI Amaç: Tez yazım kuralları çalışması; İstanbul Sabahattin Zaim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Çanakkale Şubat, 2014 Önsöz Tez Yazım Kılavuzu nun amacı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

TIBBİ YAZıM KURALLARı

TIBBİ YAZıM KURALLARı Cilt Xi: 1-2,2000 857 TIBBİ YAZıM KURALLARı Hüseyin EKİNcİI, Nejdet BİLDİK2, Ayhan çeviki, Mustafa GÜLMENJ Belirli bir alanda ayrıntılı bilgi sahibi olan bir kişinin en önemli görevlerinden biri, yapacağı

Detaylı

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI

BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI BİLGİSAYAR VE BİTİRME PROJELERİ HAZIRLAMA ESASLARI Bilgisayar-Bitirme projeleri, uzun bir çalışma süresince edinilen bilgi ve deneyimleri içermektedir. Bu nedenle, konu ile ilgilenen kişilere yararlı bir

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SİVAS 2014 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER.. ii 1. GİRİŞ... 1 2. GENEL BİÇİM ve YAZIM PLANI... 2 2.1 Tez Yazımında Kullanılacak

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 1 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015 BAYBURT 2 1. GİRİŞ İÇİNDEKİLER 2. GENEL YAZIM ESASLARI 2.1 Yazım Dili ve Anlatım 2.2 Kullanılacak Kâğıt ve Cilt 2.3 Yazım Şekli ve

Detaylı