BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL"

Transkript

1 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL Fulya BALKAR Çankaya Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararas liflkiler Bölümü nden mezun olmufltur. lgi alanlar siyaset felsefesi, siyaset teorileri, uluslararas iliflkiler teorileri, terörizm ve Orta Do u ve Amerikan d fl politikas d r. Fulya BALKAR graduated from Çankaya University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and International Relations. Her areas of interest are political philosophy, political theories, theories of international relations, terrorism and Middle East, and American foreign policy. Hamid R. DARVISH üniversite e itimini 1993 y l nda ABD University of Maryland bünyesinde Yaz l m Mühendisli i dal nda, yüksek lisans n 1995 y l nda Management of Information Science (MIS) alan nda tamamlam flt r. K sa bir süre Bilkent Üniversitesinde ö retim görevlisi olarak çal flt ktan sonra y llar aras nda TUB TAK Uzay Enstitüsünde Bilgisayar Veri Analisti olarak çal flm flt r. Bir y l Kanada Toronto Üniversitesinde doktora çal flmalar nda bulunup 2001 y l nda Türkiye ye dönmüfl ve Çankaya Bilgisayar Mühendisli i bölümünde göreve bafllam flt r. Halen Çankaya Üniversitesinde Ö retim Görevlisi olarak çal flmakta olup. Hacettepe Üniversitesinde doktora çal flmalar n yürütmektedir. lgi alan Social Network Analysis ve Metrics ve Mapping Science konular nda makale ve çal flmalar bulunmaktad r. Hamid R. DARVISH graduated in 1993 from Maryland University (ABD) in the erea of Software Engineering. He received MS degree at Management of Information Science (MIS). After being a lecturer at Bilkent University for a short period of time, he worked at TUBITAK Space Technologies Research Institute as a data analysist between He was in University of Toronto (Canada) for a year for PhD Studies and returned to Turkey in Darvish has been teaching at Çankaya University since then. He continues PhD studies at Hacettepe University. His research interests include Social Network Analysis, Metrics and Mapping Science. Tevfik EK Z Hacettepe Üniversitesi, E itim Fakültesi, Yabanc Diller E itimi Bölümü, Alman Dili E itimi Anabilim Dal ndan 1991 y l nda birincilikle mezun olmufl, 1998 y l na kadar ayn bölümde araflt rma görevlisi olarak çal flm flt r. Yüksek Lisans çal flmas n Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Alman Dili E itimi Anabilim Dal nda, doktora çal flmas n da Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bat Dilleri ve Edebiyatlar Bölümü, Alman Dili ve Edebiyat Anabilim Dal nda 2002 y l nda tamamlam flt r y l ndan bu yana Çankaya Üniversitesi nde yabanc dil ve mesleki dil olarak Almanca dersleri vermektedir. Halen Çankaya Üniversitesi, Mütercim-Tercümanl k Bölümü nde ö retim üyesi olarak çal flmaktad r. Almanca Yazan Türklerde Metinleraras l k bafll kl doktora çal flmas Çankaya Üniversitesi yay nlar aras nda ç km flt r. Araflt rma ve ilgi alanlar göçmen edebiyat, metinleraras l k, parömiyoloji ve çeviribilimdir. Tevfik EK Z graduated in 1991 with honours from the German Language Education Department of Hacettepe University, Ankara. He was a research assistant in the same department from 1991 to After receiving an M.A. degree at the German Language Education Department of Gazi University, he completed his doctorate in 2002 at the German Language and Literature Department of Ankara University. Ekiz has been working since 1998 at Çankaya University, initially as a teacher of German as a Foreign Language Çankaya University Journal of Humanities and Social Sciences, 8/1 (May s 2011), ss Çankaya Üniversitesi ISSN Printed in Turkey

2 194 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR and Business German, and now on the staff of the Translation and Interpreting Studies Department. He published the book Almanca Yazan Türklerde Metinleraras l k in His research interests include migration literature, ntertextuality, paremiology and translation studies. Julian IRLENKÄUSER European University Viadrina (Frankfurt, Oder) ve stanbul Bilgi Üniversitesi nde Avrupa Çal flmalar konusunda araflt rma yapmaktad r. Üniversite e itimini Kültür Bilimleri (European University Viadrina) alan nda ve üniversite (BA) tezini de 2009 y l nda Das Problem der Freiheit in der Kritischen Theorie/The Problem of Freedom in Critical Theory konusunda tamamlam flt r y l ndan beri Türkiye insan haklar düzenlemeleri konusunda araflt rma projeleri koordinatörü olarak Amnesty International Turkey Türkiye Uluslar Aras Af Örgütü nde çal flmaktad r. Ayn zamanda bir taraftan kendi üniversitesinde (European University Viadrina) Avrupa Çal flmalar Bölümünde ders verirken bir taraftan da European University Viadrina ve stanbul Bilgi Üniversitesi aras ndaki Avrupa Çal flmalar Çiftdal program n n koordinatörlü ünü yürütmektedir. fiu anda yüksek lisans tezini Çürük Raporu-The Rotten Report: Gender Identities and Turkish Military yazmaktad r. Julian IRLENKÄUSER studies European Studies at European University Viadrina in Frankfurt (Oder) and Istanbul Bilgi University. He holds a B.A. degree from European University Viadrina in Cultural Sciences. His B.A. thesis Das Problem der Freiheit in der Kritischen Theorie ( The Problem of Freedom in Critical Theory ) was completed in Since then he has worked at Amnesty International Istanbul co-coordinating a research project on human rights organizations in Turkey and for the European Studies Department of his home university as a student lecturer and as the coordinator of the BILGI/Viadrina Double Degree in European Studies program. Currently, he is writing his M.A. thesis on Çürük Raporu - the Rotten Report: Gender Identities and the Turkish Military. Aykut KILINÇ 2000 y l nda Orta Do u Teknik Üniversitesi tarih bölümünü bitirdikten sonra ö renimini Amerika Birleflik Devletleri nde University of New Hamphire da sürdürdü y l nda bu üniversiteye 1920 li y llar nda Türk-Amerikan iliksilerini anlatan yüksek lisans tezini yazd ktan sonra doktora örgencisi olarak devam etti. Aykut K l nç flu anda doktora aday olup tezini Amerika Birleflik Devletleri nin 1960 l ve 1970 li y llar ndaki K br s politikas üzerine yazmaktad r. University of New Hamphire da modern Amerikan tarihi, Amerikan d fl politika tarihi ve Orta Do u tarihi üzerine dersler vermifltir. Aykut KILINÇ was born in Turkey and earned his BA degree in history from the Middle East Technical University, Ankara in He came to the United States and completed an M.A. degree in history at the University of New Hampshire in Aykut K l nç s thesis dealt with Turkish-American relations during the 1920 s. He is currently a Ph.D. candidate at the University of New Hampshire writing a dissertation on U.S. foreign policy towards Cyprus during the 1960s and the 1970s. He has taught various courses at the University of New Hampshire on the history of the U.S. and its foreign relations, and the Middle East. Tolga TEZCAN Orta Do u Teknik Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü nden 2009 y l nda mezun olmufl, Orta Do u Teknik Üniversitesi, Sosyal Politika Bölümü nde yüksek lisans çal flmalar na devam etmektedir y l ndan beri TÜB TAK TÜSS DE de araflt rmac olarak görev almaktad r. Birleflmifl Milletler Kalk nma Program n n destekledi i Gebze nin Göç Haritas ve AB nin destekledi i Yürüyen Ak l Projesi: Engelli Gençlik projelerinin koordinatörlü ünü gerçeklefltirmifltir. ki projenin araflt rma ç kt lar 2011 y -

3 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 195 l n n sonunda stanbul Bilgi Üniversitesi Yay nlar taraf ndan bas lacakt r. TÜB TAK n destekledi i Kültürel Sermaye Ekseninde Kamu Kurum Kültürü Tipolojileri le fl Yaflam Kalitesi ve Etik klim Aras ndaki liflki projesinde araflt rmac olarak çal flmaktad r. Engellilik, gençlik, göç ve kültürel sermaye akademik ilgi alanlar na girmektedir. Tolga TEZCAN graduated from the Middle East Technical University, Department of Sociology in 2009 and he is currently enrolled in M.A. program in Social Policy in the Middle East Technical University. He is employed as a researcher in TUBITAK TUSSIDE since He coordinated projects entitled Migration Mapping of Gebze funded by UNDP and Walking Mind Project: Disabled Youth funded by EU. The outcome of these two projects will be published by Istanbul Bilgi University Press at the end of He has been working as a researcher on the project of Public Administration Culture Typologies in Terms of Cultural Capital and Relationship among Typologies, Quality of Work Life And Ethical Climate funded by TÜB TAK. His research interests include disability, youth, migration and cultural capital. Deniz T MURÇ N Silifke Lisesi ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü nden 1995 y l nda mezun olmufltur y l nda Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ktisat Bölümü Yüksek Lisans program ndan Faiz Haddi ve Döviz Kuru Riskine Karfl Uygulanan Finansal Korunma (Hedging) Teknikleri ve Türk Bankac l k Sistemindeki Uygulamalar konulu tezini savunarak mezun olmufltur y l nda stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ktisat Anabilim Dal ktisat Bölümü nün doktora program na bafllam flt r. Sanayi ve Ticaret Bakanl n n ilgili kuruluflu olan KOSGEB de KOB Uzman olarak görev yapmakta olan Timurçin, ngilizce bilmektedir. Temel ilgi alanlar, KOB ler, Rekabet Teorisi, Bölgesel Kalk nma ve Kümelenmedir. After finishing Silifke Lycee, Deniz T MURÇ N graduated from the Economics Department, Hacettepe University in In 2000, he graduated from The Institute of Social Sciences of Hacettepe University, defending successfully a thesis on Hedging Techniques Used on A Mean of Protection Against Interest Rate and Foreign Exchange Exposure and Applications in the Turkish Banking System. He also graduated from The Institute of Social Sciences of Istanbul University by defending a doctorate thesis on The Competitive Power of the SMEs in Turkey and The Effect of Clustering on Gaining Competitive Advantage in He is currently working as an SME Expert and in charge of Entrepreneurships program at KOSGEB. His main interests are dealing with SMEs, Competitiveness, Regional Development and Clustering. Asl C L TUNCER Akdeniz Üniversitesi, letiflim Fakültesi, Halkla liflkiler ve Tan t m Bölümü lisans program ndan 2005 y l nda mezun olmufltur. Yüksek lisans derecesini 2008 y l nda Akademik Örgütlerde Kurumsal tibar ve letiflim liflkisi: Akdeniz Üniversitesi üzerine bir Araflt rma bafll kl teziyle Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Halkla liflkiler ve Tan t m yüksek lisans program ndan alm flt r. Halen Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü. letiflim anabilim dal nda doktora çal flmalar na devam etmektedir. Temmuz 2005 ten beri Akdeniz Üniversitesi, letiflim Fakültesi nde araflt rma görevlisi olarak çal flmaktad r. Akademik çal flma alan iliflki yönetimi ve itibar araflt rmalar d r. Bu alanda çeflitli yay nlar ve bildirileri bulunmaktad r. Asl C L TUNCER has graduated from Akdeniz University, Faculty of Communication, Department of Public Relations and Publicity in She submitted her M.A. thesis entitled Akademik Örgütlerde Kurumsal tibar ve letiflim liflkisi: Akdeniz Üniversitesi üzerine bir Araflt rma [ The Relationship

4 196 BU SAYIYA KATKIDA BULUNANLAR between Corporate Reputation and Communication in Academic Organizations: A Research on Akdeniz University ] to the Public Relations and Publicity Program of Akdeniz University, Graduate School of Social Sciences in She is working on her Ph. D. at the same school s Program on Communications. She is employed as a research assistant at the Faculty of Communications since July Her academic field of interest is relationship management and research on reputation. She has a number of publications and conference papers on these topics. Ozanser U URLU 1975 y l nda Turhal da do du. Orta Do u Teknik Üniversitesi, Psikoloji Bölümü nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktora e itimini Ankara Üniversitesi, Psikoloji Bölümü nde tamamlad. Gençlerbirli i ve Vestel Manisaspor futbol kulüplerinde ve Türkiye Futbol Federasyonu nda Teknik Direktör Ersun Yanal ile birlikte Psikolog olarak görev yapt. Çeflitli gazetelerde ve dergilerde köfle yaz lar yazd. Toplumsal cinsiyeti konu alan kitaplar yay nlad. TRT Ankara Radyosu nda ve Radyo ODTÜ de programlar yapt. Tecrübelerini ve bilgi birikimini daha fazla insana aktarma çabas yla ç kt yolculukta pek çok devlet kurumunda, özel sektörün önde gelen kurulufllar nda ve üniversitelerde e itimler verdi, seminerler gerçeklefltirdi. Halen Çankaya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü nde ö retim üyesi olarak görev yapmaktad r. Mutluluk, performans ve motivasyon konular üzerine çal flmaktad r. Ozanser U URLU was born in Turhal in After graduating from the Department of Psychology at Middle East Technical University, he graduated from Ankara University with his Master s degree and doctoral degree in Social Psychology. He worked as a psychologist in Gençlerbirli i and Vestel Manisaspor football clubs. He also worked with football director Ersun Yanal at the Turkish Football Federation. He wrote columns for several newspapers and magazines. He published books about gender. He made radio programs at TRT Ankara Radio and Radio METU. In order to share his experiences and knowledge with other people he gave lectures and seminars at several governmental institutions, private sector organizations and universities. Now, he is working at Çankaya University as an assistant professor. He works on the topics of happiness, performance and motivation. fiekip YAZGAN 1995 y l nda Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi ktisat Bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 1998 y l nda Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ktisat Anabilim dal nda yazd Endekse Dayal Vadeli fllem Sözleflmeleri adl tezle alan fiekip Yazgan, 2010 y l nda da Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde ktisat Anabilim dal nda AB-Türkiye Gümrük Birli inin Endüstriyel Konumlanma ve Uzmanlaflma Etkileri adl tezi ile doktora e itimini tamamlad y l ndan bu yana A r brahim Çeçen Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, ktisat Bölümü nde çal flmaktad r. fiekip YAZGAN graduated from Hacettepe University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics in He obtained his masters degree from Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Economics Department with dissertation titled Stock Index Futures and the Case of Turkey in 2008 and completed Ph.D. degree at the same University with his dissertation on The Effects of Customs Union with EU on the Location and Specialization of Turkish Manufacturing Industries in He is currently employed at A r brahim Çeçen University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Economics.

5 CONTRIBUTORS TO THE CURRENT ISSUE OF THE JOURNAL 197

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER

YAZARLAR HAKKINDA. Alfabetik Sıra İle. Bahar BAŞER YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik Sıra İle Bahar BAŞER Bahar Baser is a visiting researcher at the Department of Peace and Conflict Research in Uppsala University thanks to the research grant she has received

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing

Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing i Pazarlamada Yeni Açılımlarla Üstünlük Sağlama / Business Success via New Visions on Marketing F. Zeynep Bilgin * Marmara Üniversitesi, İstanbul Emine Çobanoğlu Marmara Üniversitesi, İstanbul A. Müge

Detaylı

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community

Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi. Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Kadınların İş Yaşamında, Piyasalarda ve Toplumda Güçlenmesi Körfez Ülkelerinden, Irak tan ve Türkiye den İyi Örnekler Empowering Women in the Workplace, Marketplace and Community Selected Cases from the

Detaylı

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career?

SPECTRUM APRIL 25-26, 2015. What s in your backpack on the way to your career? SPECTRUM OF EDUCATION 4 APRIL 25-26, 2015 Career - Kariyer What s in your backpack on the way to your career? Kariyer yolculuğunda sırt çantanda neler var? Professionals and volunteers combine their unique

Detaylı

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015

ULUSLARARASI. sempozyumu. 29-31 Mayıs 2015. AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma. Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 RAHMETKAPISI DOOROFMERCY ULUSLARARASI sempozyumu 29-31 Mayıs 2015 AÇILIŞ: 29 MAYIS 2015 Cuma Yenikapı Mevlevîhânesi 14:00 OTURUMLAR: 30-31 MAYIS 2015 Cemal Reşit Rey Konser Salonu 9:00-18:00 Halka açık

Detaylı

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ

ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ ULUSLARARASI HUKUK VE POLİTİKA DERGİSİ EDİTÖRLERİ Alfabetik Sırayla / In Ayphabetical Order Sedat LAÇİNER Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kurumu (USAK) Başkanı, Uluslararası Hukuk ve Politika (UHP)

Detaylı

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS

NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE. #gelecektest #FUTUREofCS NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı Third Sector Foundation of Turkey NEW APPROACHES IN CIVIL SOCIETY CONFERENCE #gelecektest #FUTUREofCS SİVİL TOPLUMDA YENİ YAKLAŞIMLAR

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Özetler ve Anahtar Kelimeler ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Terör Eylemlerinin Siyasal Suç Açısından Değerlendirilmesi Yazar: Devrim AYDIN Özet: Sosyal bilimlerde ve hukukta kullanılan bazı kavramların tam

Detaylı

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12

İçindekiler. Contents. İçindekiler 3. Organizasyon Komiteleri 4-5. Sempozyum Programı Türkçe 6-10. Çalıştay Programı Türkçe 11-12 İçindekiler İçindekiler 3 Organizasyon Komiteleri 4-5 Sempozyum Programı Türkçe 6-10 Çalıştay Programı Türkçe 11-12 Sempozyum Programı İngilizce 14-18 Çalıştay Programı İngilizce 19-20 Oturum Başkanları

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı

Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı Seyit Ahmet BAŞ KGK Başkanı 1968 yılında Karaman da doğdu. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2001-2003 yılları arasında ABD Boston Üniversitesinde

Detaylı

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara

EUROPEAN JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION. [ SURNAME, other name(s) Gencel Bek, Mine. Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3 Yenimahalle Ankara EUROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT JOB REFERENCE NUMBER PERSONAL INFORMATION Name [ SURNAME, other name(s) Address [ House number, street name, postcode, city, country ] Varlık Mahallesi Yalova Sokak 6 3

Detaylı

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle

Yunus Emre. Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle ULUSLARARASI YUNUS EMRE KÜLTÜR VE SANAT HAFTASI ETKİNLİKLERİ INTERNATIONAL YUNUS EMRE CULTURE AND ART WEEK EVENTS Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Eskişehir Valiliği işbirliğiyle Yunus

Detaylı

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN.

SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. SAH P OLACA INIZ YETK NL KLER SAYES NDE KAR YER N ZE YÖN VEREN S Z OLUN. AL B L MLER ENST TÜSÜ FEN B L MLER ENST SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ fi DÜNYASI, YETK N VE YARATICI B REYLER N EL NDE YÜKSEL YOR. stanbul

Detaylı

GENERAL STRUCTURE OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI

GENERAL STRUCTURE OF GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NÜN GENEL YAPISI Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü nün lisansüstü düzeyde akademik etkinlikleri, 30 anabilim dalında 92 program çerçevesinde yürütülmektedir. Sosyal

Detaylı

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL

TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL TECHNICAL ASSISTANCE FOR ALIGNMENT IN ORGAN DONATION 1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM / ISTANBUL ORGAN BAĞIŞINDA UYUM İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ 1. ULUSLARARASI SEMPOZYUM / İSTANBUL Date / Tarih : 29-31 Mayıs

Detaylı

İstanbul Tasarım Merkezi

İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi İstanbul Tasarım Merkezi Küratörden.. İslami Geometrik Desenler İslam coğrafyalarında oldukça geniş çaplı ele alınarak birçok farklı sanat eserinde çeşitli tekniklerle uygulanmıştır.

Detaylı

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER

ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER ÖZETLER VE ANAHTAR KELİMELER Uluslararası Terörizm Kapsamında Güvenlik ve Globalleşme Yazar: Nilüfer KARACASULU Özet: Bu makalede uluslararası terör bağlamında güvenlik ve küreselleşme arasındaki ilişki

Detaylı

YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS GÜBRETAfi FAAL YET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT I. G R fi INTRODUCTION A. RAPORUN DÖNEM REPORTING PERIOD 01.01.2011-31.12.2011 B. ORTAKLI

Detaylı

Introduction. edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Social Entrepreneurship. Committee. Social Change

Introduction. edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Social Entrepreneurship. Committee. Social Change Introduction Social Entrepreneurship for Social Change Conference Committee Organization edilmesi alanlarında tanınan bir lider konumuna gelmiştir. Besides the companies listed on the cover of this booklet,

Detaylı

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur

Giriflimcinin Gücü. The Power Of The Entrepreneur TÜRK YE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKL filetmeler, SERBEST MESLEK MENSUPLARI VE YÖNET C LER VAKFI TURKISH FOUNDATION FOR SMALL AND MEDIUM BUSINESS TURKISCHE MITTELSTANDSSTIFTUNG Giriflimcinin Gücü The Power Of The

Detaylı

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM

ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM ULUSLAR ARASI LİDERLİK SEMPOZYUMU THE INTERNATIONAL LEADERSHIP SYMPOSIUM 1 İÇİNDEKİLER Uluslar Arası Liderlik Sempozyumu Programı... 4 Özel Bildiri Konuları... 10 Paneller... 12 ÖZGEÇMİŞLER ve KONUŞMA

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER

Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doç. Dr. İsmail Hakkı BİÇER Doğum tarihi, Yeri : 1952, Simav / Kütahya Adresi : İ.T.Ü. İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü 34367 MAÇKA / İSTANBUL. Telefon : 0212-293 13 00 / 2005 veya 2051 Fax

Detaylı

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry

Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:12 MART-N SAN / March-April 2009 Nihat Ergün OSB Projesi Gemi Sanayine Katk Sa layacak OIZ Project will contribute to the ship industry Prof. Dr. Ahmet Dursun Alkan: Türk Gemi Sanayicileri

Detaylı

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK

PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK PROGRAM KİTABI / PROGRAM BOOK Değerli Misafirler, Uluslarası Kadın ve Adalet Zirvesi, kadın ve adalet ana başlıklarında kadın sorunları ve çözüm yolları yanında, değişen dünya şartlarına bağlı olarak ortaya

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL POLİTİKA LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI SOSYAL POLİTİKA Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli yüksek lisans programında eğitim dili Türkçe dir. Programın

Detaylı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı

ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU. İstanbul Yaklaşımı ULUSLARARASI MEDENİYET VE DEĞERLER SEMPOZYUMU INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CIVILIZATION AND VALUES İstanbul Yaklaşımı İstanbul Approach 18 Aralık 2010 Cumartesi, İstanbul Ticaret Odası 18 December 2010,

Detaylı

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector

Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI Rektör / The Rector Bilginin en önemli güç haline geldiği bugünün dünyasında, ilerlemenin tek yolu bilginin üretilmesinden geçmektedir. İşte üniversiteler de bilimsel bilginin üretildiği ve öğrencilere aktarıldığı kurumlardır.

Detaylı