ŞİDDET İÇERİKLİ VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SALDIRGANLIK, ŞİDDET VE SUÇA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞİDDET İÇERİKLİ VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SALDIRGANLIK, ŞİDDET VE SUÇA DAİR BİR DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Derleme ŞİDDET İÇERİKLİ VİDEO OYUNLARININ ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: SALDIRGANLIK, ŞİDDET VE SUÇA DAİR BİR DEĞERLENDİRME EFFECTS OF VIOLENT VIDEO GAMES ON CHILDREN: AN ASSESSMENT ON AGGRESSION, VIOLENCE AND DELINQUENCY Osman DOLU * Hasan BÜKER * Şener ULUDAĞ * Adli Bilimler Dergisi / Turkish Journal of Forensic Sciences, 9 (4): 54-75, 2010 ÖZET Medya unsurlarının son yıllarda giderek artan yaygınlığı bilim insanlarını medyanın toplum ve birey üzerindeki etkisini araştırmaya yönlendirmiştir. Bu alanda özellikle görsel medyada yer alan şiddet içerikli yayınların gerek toplumların şiddet karşısındaki tutumları gerekse bireylerin şiddet, saldırganlık ve suç içerikli tutum ve davranışları ile pozitif bir ilişki içerisinde olduğu belirlenmiştir. Son dönemde medya kavramına dâhil edilen diğer dijital materyallerden video oyunlarının da aynı şekilde bireyler üzerinde olumsuz etkiler meydana getirebileceği tartışılmıştır. Bu çerçevede, özellikle şiddet içerikli video oyunlarının yaygınlaşmaya başlaması ile birlikte başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerde pek çok bilimsel araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma, yapılan bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bulguları sistematik bir literatür taramasıyla analiz ederek aileler ve toplum için alınması gereken tedbirleri belirleme, toplumsal bir farkındalık oluşturma, kamu politikalarına ilişkin bazı alternatif öneriler getirmeyi ve konuya ilişkin Türkiye özelinde ülke çapında yapılması gereken bilimsel araştırma ihtiyacına işaret etmeyi amaçlamaktadır. Anahtar Kelimeler: Şiddet İçerikli Video Oyunları, Medya, Şiddet, Çocuk, Saldırganlık, Suç ABSTRACT Significantly increasing prevalence of media programs towards the end of 20th century led social scientists to explore the effects of these programs on social and individual life. Those scientific studies largely indicated that violence in media programs are positively correlated with aggression, violent cognitions and tendency to criminal behaviors. In addition, those types of programs are found to be adversely affecting the social psychology. With the addition of video games to the concept of media, possible adverse effects of those games especially the violent ones have widely been discussed parallel to the aforementioned effects of media content. An increasing body of scientific literature has been developed on the prevalence, nature and effects of violent video games. This paper analyzes the findings of scientific research on violent video games through an extensive review of the relevant literature to suggest some policy implications for public policy makers, to raise awareness in public, and, finally, to propose important measures for families and society alike. In conclusion, this study draws attention to the need for scientific research in the Turkish context. Keywords: Violent Video Games, Media, Violence, Juvenile, Aggression, Delinquency * Suç Önleme Araştırma Merkezi Polis Akademisi Anıttepe Ankara.

2 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; Giriş Şiddet günümüzde toplumların hemen her kesimi üzerinde farklı şekillerde olumsuz tesirler meydana getirmektedir. Farklı disiplinlerce gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar şiddet ve suçun etkileri ile insanları şiddet ve suça yönlendiren unsurlar üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmalar görsel, yazılı ve sözlü medya yayınlarının toplumsal ve bireysel şiddet ile ilişkisini bilimsel anlamda yoğun olarak tartışmakta ve çeşitli medya türlerindeki şiddet içerikli programların çocuklarda ve gençlerde şiddet içerikli davranışlara yönelimi arttırdığını ortaya koymaktadır (Anderson ve Bushman, 2002b). Bilgisayar ve internet teknolojilerindeki gelişmeler ve bu teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte geleneksel medyadaki şiddet sanal dünyaya da taşınmıştır. Bu itibarla, son dönemde medya üzerine gerçekleştirilen araştırmalar giderek yaygınlığı artan dijital medya türlerini de içermektedir. Özellikle gençler ve çocuklar arasında tüm dünyada giderek yaygınlığı artan video oyunlarının gerek insan davranışı gerekse fizyolojisi üzerindeki etkileri bilimsel çalışmalara daha fazla konu olmaya başlamıştır. Şiddet ve cinsel içerikli programlar ister televizyonda olduğu gibi pasif tüketici olarak isterse de video oyunları gibi aktif tüketici olarak maruz kalmanın çocuklarda ve gençlerde şiddet, saldırganlık, içe kapanma, yabancılaşma, aşırı düzeyde psikolojik ve duygusal uyarılmışlık gibi etkilere neden olduğu görülmektedir (Bushman ve Huesmann, 2006). Bu etkilere maruz kalan çocukların ve gençlerin saldırganlaştıkları ve şiddete başvurma eğilimlerinde artış gözlemlendiği çeşitli araştırmalarla ortaya konulan bir bulgudur (Anderson ve Bushman, 2001). Video oyunları kavramı çeşitli teknolojiler tarafından sağlanan bir takım dijital eğlence sistemlerini kapsıyor olmakla birlikte günümüzde yaygın olarak kullanılan ve daha önce gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda da bu kavram çerçevesinde incelenen; PC ler, sabit oyun konsolları (örn: PlayStation) ve taşınabilir oyun konsolları (elde oynama imkânı sunan Game Boy, PSP gibi oyunlar) ile oynanan dijital oyunlar çalışmamızın kapsamında yer almaktadır (bkz. Gentile ve Anderson, 2003). Dünyada 2006 yılı itibarı ile video oyunu sektörünün global yıllık karı 18 milyar doların üzerine çıkmış bulunmaktadır ve kar marjını daha da arttırmak isteyen bu sektör geçmişe oranla çok daha gerçekçi, üç boyutlu, hatta ses ve dokunuş efektli video oyunları piyasaya sürmektedirler (CNBC.com, 2010). Bu gelişim paralelinde toplumlarda gün geçtikçe video oyunu oynama yaygınlığı ve ortalama oynama yaşı artmaktadır (Entertainment Software Association, 2007). Ancak toplumları endişelendiren durum daha çok bu video oyunlarının pek çoğu itibari ile şiddet unsurları taşıyor olması ve çocukların büyük çoğunluğunun video oyunları arasından şiddet içerikli olanlarını tercih ediyor olmasıdır (Grossman ve DeGaetano, 1999). Şiddet içerikli video oyunları (ŞİVO) kavramı daha önce gerçekleştirilen bilimsel araştırmalardan hareketle: içerisinde yer alan karakterlerin kendilerine ve/veya diğer öğelere bilerek ve isteyerek fiziksel ve psikolojik zarar verici nitelikte gerçek veya muhtemel (tehdit içeriği dâhil) davranışlar sergiledikleri video oyunları olarak tanımlanmaktadır (Anderson ve Bushman, 2001; Dünya Sağlık Örgütü, 2002; Gentile ve Anderson, 2003). Günümüzde pek çok popüler video oyununda esas amaç bir başka karaktere şiddet uygulayıp zarar vererek rakibin işini bitirmek tir. Son dönemde gerek sosyal bilimciler tarafından yapılan araştırmaların ana konusu gerekse toplumun esas kaygısı, içerisinde sıkça şiddet öğeleri (öldürme, yaralama v.s.) yer alan ve halen piyasada bulunan video oyunlarının önemli bir kısmını teşkil eden bu tip oyunlardır (Gentile ve Anderson, 2003). Son dönemde yapılan içerik analizleri oyunların yaklaşık %89 unun en az bir çeşit şiddet içeren öğeye yer verdiğini (Children Now, 2001) ve yarıdan fazlasının da ciddi fiziksel şiddet veya ölüm içeren unsurlar bulun-

3 56 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri durduğunu ortaya koymuştur (Thompson ve Haninger, 2001). Bununla birlikte, pek çok oyunun cinsel veya etnik ayrımcılık ögeleri içerdiği yapılan çalışmalar ile ortaya konulmuştur (Children Now, 2001; Dietz, 1998). Akgündüz ve arkadaşlarının (2006) Türkiye de bir grup üzerinde yaptığı çalışma en sık oynandığı beyan edilen oyunların büyük ölçüde şiddet içerdiğini ancak bu oyunları oynayan bireylerin bu durumun farkında bile olmadıklarını ortaya koymuştur (Akgündüz, Oral, Avanoslu, 2006). Buchman ve Funk (1996) ve Funk (1993) tarafından yapılan çalışmalar ABD de 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyan öğrencilerin yarısından fazlasının insana karşı veya fantezi düzeyinde şiddet içeren video oyunlarını tercih ettiklerini ortaya koymuştur. ABD de yapılan bir diğer çalışmada ise çocukların üçte ikisinin şiddet içeren oyunları en sevdikleri oyun olarak belirttikleri ve aynı çocukların anne babalarından sadece %30 unun çocuklarının en sevdiği oyunun ne olduğunu bildiği ortaya konulmuştur (Funk, Hagan ve Schimming, 1999). Benzer şekilde 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda okuyan öğrencilerden %90 ı ebeveynlerinin video oyunlarını satın almadan önce bunların uygunluğuna ilişkin derecelendirme işaretlerini kontrol etmediklerini ve %89 u da ebeveynlerinin video oyunları ile geçirdikleri zamanı kısıtlamadıklarını ifade etmişlerdir (Walsh, 2000). Ülkemizde bu konuda yapılan sınırlı çalışmalardan birinde de savaş oyunlarının en tercih edilen oyunlar olduğu ortaya konulmuştur (Akgündüz, Oral ve Avanoslu, 2006). Benzer şekilde Çelikkaya (yayın tarihi bilinmiyor) tarafından İstanbul da 100 internet kafe kullanıcısı çocuk üzerinde gerçekleştirilen çalışma bu çocukların %88 inin sıklıkla oynadıkları oyunların şiddet içerdiğini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, bir video oyununun ŞİVO olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği yönünde Gentile ve Anderson (2003); a. Oyunda bir veya daha fazla karakterin diğerlerine fiziksel zarar vermeye çalışıyor olması, b. Bu durumun sık tekrar etmesi (30 dakikalık süre içerisinde 2 3 kez veya daha fazla) c. Başkasına verilen fiziksel zararın bir şekilde ödüllendiriliyor olması, d. Başkasına verilen fiziksel zararın eğlenceli veya komik olarak yansıtılıyor olması, e. Şiddet içermeyen hareket ve davranışların ya mevcut olmaması veya şiddet içeren diğer alternatiflere göre daha az eğlenceli olması, f. Şiddet içeren davranışların ciddi bir yaptırımla karşılaşmıyor olması, unsurlarının algılanmasını önererek bu durumlardan iki veya daha fazlasının bir video oyununda mevcut olmasının o oyunun çocuklar için potansiyel bir zarar teşkil edebileceğini ifade etmişlerdir. Video oyunları ilk olarak 1970 lerin sonlarında ortaya çıkmışsa da şiddet içerikli video oyunları ancak 1990 larda Mortal Kombat, Street Fighter, Wolfenstein gibi sakatlama, yaralama veya öldürme odaklı oyunlarla yaygınlaşmaya başlamıştır (Walsh, 1999). Son yıllarda gelişen teknolojinin video oyunlarına kazandırdığı özellikler ve internet üzerinden oynanılabilen oyunların çeşitliliğinde ve erişilebilirliğindeki artış tüm dünyada insanları video oyunlarının olumsuz etkileri hakkında daha da endişeli hale getirmiştir. Oyuncuların interaktif olarak bir oyunda yer alabildiği, son derece gerçekçi grafik dizaynlarla, uzaktan kumanda ve gerçek hareketler kullanarak oynanan video oyunları (örn: Nintendo Wii Remote) veya internet üzerinde gruplar halinde oynanılabilen, maddi kazançlar elde edilmesine, kullanıcının kendine özgü bir karakter geliştirmesine imkân tanıyan ve Massive Multiplayer Online Role Playing Game (İnternet Üzerinden Oynanan Çok Oyunculu Rol Yapma Oyunları, örn: Türkiye de Metin 2 olarak bilinen oyun) olarak adlandırılan video oyunları bu kapsamda örnek olarak verilebilir (Markey ve Scherer, 2009). Tüm bu gelişmelere rağmen henüz Türk toplumu için ŞİVO oynama yaygınlığı, oyna-

4 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; yanların demografik özellikleri ve bu oyunların etkileri üzerine gerçekleştirilmiş bilimsel çalışmalar bulunmamaktadır 1. Medyanın münferit hadiseler çerçevesinde kısa süreli olarak konuya yer vermesi her ne kadar toplumsal seviyede belirli bir farkındalık oluşturmuşsa da henüz bu farkındalık istenilen ve sürdürülebilir bir çerçevede değildir. Bu nedenle çalışmamız; dünyada ŞİVO nun etkilerine ilişkin gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sonuçlarını sistematik olarak tarayarak bilim insanlarına ve topluma bu konuda düzenli bir bilgi sağlamayı ve bilimsel veriler ışığında etkin bir toplumsal farkındalık oluşturmayı, ardından da politika yapıcılar ve bilim insanları için bir takım öneriler getirmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede çalışmamız (1) öğrenilen ve taklit edilen bir davranış olarak şiddet, (2) medya şiddet ilişkisi, (3) ŞİVO nun çocuklar ve gençler üzerinde meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik etkiler ile (4) SİVO-şiddet / suç ilişkileri üzerinde durmakta ve sonuç bölümünde de bir dizi öneriler getirmektedir. Öğrenilen ve Taklit Edilen Bir Davranış olarak Şiddet ve Suç Şiddet ve suç, aynen diğer davranışlar gibi öğrenilen davranışlardır. Kriminoloji ve psikoloji literatürleri bu ilişkiyi teorik ve ampirik çalışmalarla çok sayıda eserde ifade etmişlerdir (Sutherland ve Cressey, 1978; Bandura, 1965; Bandura, 1973; Bandura, Ross ve Ross, 1963; Bandura ve Walters, 1959). Lombroso ve takipçilerinin suçu biyolojik faktörlere bağlayan görüşlerini reddeden Tarde, 1903 yılında yazdığı Taklit Yasaları (Laws of Imitation) isimli eseriyle suç taklit edilen bir davranıştır düşüncesini ortaya atmış ve suçu sosyal psikolojik bir olgu olarak değerlendirmiştir. Tarde yi takip eden süreçte Edwin Sutherland ayırıcı birliktelikler teorisi 1 Bu çalışmanın yazıldığı Nisan 2010 tarihi itibarı ile mevcut elektronik veri tabanları taranmış ancak yayınlanmış bilimsel bir çalışmaya rastlanılmamıştır. (differential association theory) ismini verdiği öğrenme teorisi ile suçu, diğer davranışlar gibi öğrenilen bir davranış olarak değerlendirmiştir. Sutherland a göre suç, bireyin yakın ilişki içinde olduğu anne-baba ve arkadaşlar gibi birey açısından önemli kimselerle olan iletişim ve etkileşim sürecinde öğrenilmektedir. Sutherland, öğrenmenin temelinde suç işleme teknikleri ve suç işlemeyi haklı çıkaracak tanımlamalar ve gerekçelendirmelerin (rationalizations) yer aldığını savunmuştur. Bu görüş çerçevesinde bireyin suç işlemesini belirleyen en önemli nokta, bireyin suç işlemeyi haklı çıkaracak gerekçelendirmelere ne kadar maruz kaldığıdır. Yani, bireyin suç işlemeyi haklı gösterecek tavır ve söylemlere (definitions favorable to commit crime) maruz kalma miktarı, suç işlenmemesi gerektiği ve suç işlemenin yanlış olduğu yönündeki tanımlamalara (definitions unfavorable to commit crime) maruz kalma miktarını ne ölçüde aşarsa, bireyin bu tanımlamaları benimseme ve suç işleme olasılığı da o oranda artar (Sutherland ve Cressey, 1978). Kriminolojide bu gelişmeler yaşanırken, psikoloji biliminde de devrim niteliğinde çalışmalar yapılmıştır. Bir Rus bilim adamı olan Ivan Pavlov un (1927) köpekler üzerinde yaptığı meşhur deneyi ile ortaya koyduğu klasik koşullanma teorisi (classical conditioning theory) Watson tarafından yapılan bebekler ve çocuklar üzerinde yapılan deneylerle insanlara uygulanmıştır (Watson, 1926; Watson ve Morgan, 1917; Watson ve Watson, 1921). Watson yaptığı deneylerle korkunun öğrenilen bir davranış olduğunu ispatlamıştır lu yıllarda Harvard Üniversitesi Psikoloji Profesörü B. F. Skinner tarafından Watson un çalışmaları geliştirilmiştir. Skinner a göre davranışlar Pavlov ve Watson un iddia ettikleri gibi tek yönlü ve mekanik bir şekilde öğrenilmemekte, organizmanın eylemi sonucunda meydana gelen değişikliklerden ve çevresinden de etkilenmekte idi. Davranışları belirleme ve şekil-

5 58 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri lendirme noktasında çevre her şeydir diyen Skinner bu fikirlerini edimsel koşullanma teorisi (operant conditioning) olarak formüle etmiştir (Skinner, 1938, Skinner, 1953 ve Skinner, 1969). Daha sonra, dönemin önemli kriminologlarından R. C. Jefferey (1965) Sutherland in ayırıcı birliktelikler teorisinin Skinner in edimsel koşullanma prensipleri çerçevesinde yeniden yorumlanması gerektiğini savunmuş ve ayırıcı pekiştirme teorisi ni (differential reinforcement theory) geliştirmiştir. Bir yıl sonra Burgess ve Akers (1966) Sutherland ın teorisini edimsel koşullanma teorisinden istifadeyle yeniden formüle ederek ayırıcı birliktelikler ve ayırıcı pekiştirme teorisi ni (differential associationreinforcement theory) ortaya koymuştur lar ve takip eden süreçte psikoloji biliminde Albert Bandura yla birlikte yeni bir çığır açılmış ve Bandura, Skinner ın edimsel koşullanma teorisini, öğrenmeyi yalnızca etki-tepki (cause and effect) zinciri içinde görmekle eleştirmiş ve bir davranışın öğrenilmesi, sürdürülmesi veya terk edilmesi için davranış sonucunda gerçekleşecek pozitif veya negatif pekiştiriciye mutlaka organizmanın bizzat kendisinin maruz kalmasına gerek olmadığını, öğrenmenin çoğu zaman gözlem yoluyla gerçekleştiğini savunmuştur. Bandura, sosyal öğrenme teorisi (social learning theory) olarak bilinen gözlemsel öğrenme teorisi (observational/vicarious learning theory) ile şiddet ve saldırganlığın gözlem yoluyla öğrenilen davranışlar olduğunu ortaya koymuş ve literatüre geçen meşhur Bobo Doll Deneyi ile başlayan çalışmaları literatürde çığır açmıştır. Bu deney ile şiddetin taklit edilen/modellenen bir davranış olduğunu gözler önüne seren Bandura, şiddet ve öğrenme ilişkisini ele alan pek çok eser ortaya koymuştur (Bandura, 1965; Bandura, 1973; Bandura, 1986; Bandura, Ross ve Ross, 1961; Bandura, Ross ve Ross, 1963; Bandura ve Walters, 1959). Bu çalışmalar kriminoloji literatüründe de yeni bir bakış açısının gelişmesine yol açmış ve suç ve sapma teşkil eden davranışlar ile saldırganlık ve şiddetin de gözlemsel öğrenme yoluyla gerçekleştiğine dair pek çok çalışma yapılmıştır. Daha sonraki süreçte televizyonda olduğu gibi şiddete pasif maruz kalma durumları ve video oyunlarında olduğu gibi şiddete aktif maruz kalma durumlarının şiddet içerikli davranışlara yönelimi arttırdığı pek çok çalışma ile ortaya konulmuştur (Anderson ve Bushman, 2001; Beresin, 1999; Berkowitz, Corwin ve Heironimus, 1963; Gentile ve Anderson, 2003; Reid, 1997) (Öğrenmenin suç ve şiddete neden olmadaki rolüne ilişkin detaylı tartışmalar için bkz: Dolu, 2010: ). Burgress ile birlikte yaptıkları çalışmayı takip eden süreçte öğrenme teorisi üzerindeki çalışmalarını devam ettiren Akers (1973; 1977; 1985; 1998), suç, şiddet ve saldırgan davranışların edimsel koşullanma prensiplerine göre öğrenildiğini ortaya koyan pek çok çalışma yayınlamıştır. Skinner ın yanı sıra Bandura nın fikirlerinden de ciddi bir biçimde istifade eden Akers, suç, şiddet ve saldırganlık içeren davranışların öğrenilmesi, sürdürülmesi veya terk edilmesinde pekiştiriciler kadar gözlem ve modellemenin de etkili olduğunu savunmuştur. Medya--Şiddet İlişkisine Genel Bir Bakış Şiddet ve cinsel içerikli programlar ister televizyonda olduğu gibi pasif tüketici olarak isterse de video oyunları gibi aktif tüketici olarak maruz kalmanın çocuklarda ve gençlerde şiddet, saldırganlık, içe kapanma, yabancılaşma, aşırı düzeyde psikolojik ve duygusal uyarılmışlık gibi etkilere neden olduğu görülmektedir (Bushman ve Huesmann, 2006). Bu etkilere maruz kalan çocukların ve gençlerin başta şiddet içerikli suçlar olmak üzere çeşitli suçlar işledikleri ve sapkın davranışlarda bulunduğu bilinmektedir (Anderson ve Bushman, 2001). Medya şiddet ilişkisini inceleyen ve katılımcı üzerinde gerçekleşmiş 280 ayrı çalışmanın meta analizini yapan bir çalışma, medyada yer alan şiddete aktif veya pasif olarak maruz kalmadaki artışın dört ana olumsuz etkiye neden olduğunu

6 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; ortaya koymaktadır (Donnerstein, Slaby ve Eron, 1994): a. Saldırganlığa sevk etkisi (Aggressor Effect): Şiddet içerikli medyanın izlenmesindeki artış gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde saldırganlık seviyesinde artış, şiddete eğilimde artış ve huysuzluk etkileri meydana getirmektedir. b. Mağduriyet korkusu etkisi (Fear of Victimizaton Effect): Şiddet içerikli medyanın izlenmesindeki artış gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde çevrelerini ve dünyayı daha korkulacak bir ortam olarak algılama ve kendini korumaya yönelik tedbirler alma ve / veya bunların miktarını arttırmaya yönlendirmektedir (örn: silah veya kesici delici alet taşıma; ki bu durum da mağduriyet oranında artışa sebep olmaktadır). c. Duyarsızlaştırıcı etki (Desensitizing / bystander effect): Şiddet içerikli medyanın izlenmesindeki artış gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde çevrelerindeki şiddet olaylarına veya şiddet mağdurlarına karşı duyarsızlaşma ve vurdumduymazlık meydana getirmektedir d. İştah etkisi (Appetite effect): Şiddet içerikli medyanın izlenmesindeki artış gerek çocuklarda gerekse yetişkinlerde daha çok şiddet içerikli materyale ulaşma ve izleme isteğini arttırmaktadır. Tüm bu sonuçlar doğrultusunda bilimsel çalışmalar genel olarak medyada yer alan şiddet içerikli unsurların olumsuz etkiler doğurduğu üzerinde hemfikirdirler (Bushman ve Anderson, 2001). Medya kavramı her ne kadar yoğun olarak yazılı ve görsel basın-yayın araçlarına ilişkin bir kavram olarak kullanılsa da son dönemde dijital araçlar da bu kapsam içerisinde değerlendirilmeye başlamıştır. Bu çerçevede şiddet içerikli video oyunlarının olumsuz etkilerinin geleneksel medya organlarındaki şiddet unsurlarının olumsuz etkilerine göre daha fazla olacağı da tartışılmaktadır. Gentile ve Anderson (2003) bu durumu altı nedene bağlamıştır (ayrıca bkz.: Anderson ve Dill, 2000; Gentile ve Walsh, 2002): a. Video oyunlarında kendini bir saldırganla bağdaştırma ve karakterin kendisi olarak oyunda yer alabilme, b. Video oyunlarında sanal olarak da olsa oyuncunun bir davranışı bizzat aktif olarak gerçekleştirebilmesi / tecrübe edebilmesi, c. Video oyunlarının bir davranışın tüm aşamalarını (tasarı, hazırlık, uygulama) gerçekleştirmeye izin veriyor olması, d. Video oyunlarında şiddetin süreklilik arz ediyor olması (bir takım oyunlarda şiddet unsurları oyunun amacını ve başarının gereğini oluşturmaktadır) e. Video oyunlarında şiddet içeren davranışların sürekli tekrar ediliyor olması, f. Video oyunlarında şiddet içeren davranışların ödüllendiriliyor olması. Her ne kadar medya eksenli bilimsel çalışmalar internet ve video oyunlarına ilişkin kavramlar üzerinde araştırma sonuçlarına yer vermekte ise de (son örnekler için bkz. Gunter, 2008; Grimes ve Bergen, 2008) günden güne kullanımı artan ve çeşitli şekillerde toplumu olumsuz etkileyen video oyunları hakkındaki spesifik bilimsel çalışmalar artan bir ivme ile devam etmektedir. Bugüne kadar bu konuda gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların ortaya koyduğu sonuçlar aşağıda ele alınmaktadır. Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Fizyolojik ve Psikolojik Etkileri 1966 dan 1996 yılına kadar MEDLINE ve PSYCHINFO veri bankalarında bulunan dergilerde konuya ilişkin İngilizce olarak yayınlanan bütün makaleleri tarayan Emes (1997) video oyunları oynamanın tendon iltihabı, kısmi felç, epilepsi hastalarında görülen nöbetlere benzer genel ve kısmı kasıntılar, nörolojik rahatsızlıklar, metabolizmada ve kalp atışlarında hızlanma gibi geniş bir yelpa-

7 60 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri zede yer alan sayısız biyolojik reaksiyona neden olduğunu tespit etmiştir. Emes in çalışmasını takip eden süreçte gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar da benzer şekilde video oyunlarının oyuncular üzerinde meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik etkilere dair pek çok sonuç elde etmişlerdir (bkz. Anderson, 2004; Anderson ve Bushman, 2001). Çalışmamızın bu bölümü bilimsel çalışmaların verileri ışığında video oyunlarının meydana getirdiği fizyolojik ve psikolojik etkileri ortaya koymaktadır. Nabız Sayısı ve Kan Basıncı Üzerindeki Etkileri Şiddet içerikli video oyunlarının oyuncuların kalp atışlarını hızlandırıcı ve kan basıncını artırıcı etkisi literatürde pek çok çalışma tarafından rapor edilen ortak bir bulgudur. Örneğin, 133 kişi üzerinde yaptığı deneysel bir araştırma sonucunda Powell (2008), şiddet içerikli oyunları oynayan deneklerin şiddet içermeyen oyunlar oynatılan kontrol grubundaki deneklere göre daha yüksek bir nabız sayısına sahip olduklarını tespit etmiştir. Şekil.1 deki grafik nabız sayısındaki farkın iki grup arasında ne kadar büyük olduğunu gözler önüne sermektedir. Şekil.1 Şiddet İçerikli Video Oyunlarına Maruz Kalmanın Kalp Atışları Üzerindeki Etkisi Kaynak: Powell (2008, s.44) Ballard ve Wiest (1996) de 30 erkek üniversite öğrencisi üzerinde yaptığı bir deneyle deneklere hiç şiddet içeriği olmayan bir oyun ile düşük şiddet içerikli ve yüksek şiddet içerikli başka bir oyun oynatarak şiddet içeriğindeki artışın gençler üzerinde ne tür bir etki yaptığını test etmiştir. Sonuçlar, şiddet içerikli oyunları oynayanların şiddet içeriği olmayan oyunu oynayanlara kıyasla çok daha yüksek kalp atışlarına sahip olduğunu, şiddet oyunlarını oynayanlar arasında da yüksek şiddet içeriğine sahip oyununu oynayanların düşük şiddet içeriğine sahip oyunu oynayanlara göre belirgin bir şekilde daha yüksek tansiyona sahip olduklarını ortaya koymuştur. Beyin Üzerindeki Etkileri Öteden beri kriminologlar suçla beyin arasında ciddi bir ilişki olduğunu savuna gelmişlerdir. İlk dönemlerde daha çok kafatasına yoğunlaştığı görülen çalışmaları (Combe, 1822; Combe 1851; Driver, 1957; Goring, 1913; Lavater, 1866) takip eden süreçte bilimsel gelişmelere paralel olarak nörolojik ve beyin kimyasına yönelik çalışmalar da yapılmıştır ve bu yolla suçlu davranış açıklanmaya çalışılmıştır (Moffitt, Lynam ve Silva, 1994; Raine ve Lui, 1998; Rowe, 2003). Pek çok kriminolojik çalışma beyinde meydana gelen hasarlarla suç ve sapma teşkil eden davranışlarda bulunma arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunduğunu iddia etmektedir. İnsan davranışlarını yöneten merkez olan beyin evrendeki en karmaşık fiziksel yapıdır. Temel olarak farklı fonksiyonlar icra eden sağ ve sol lob olmak üzere iki parçalı bir yapı olan beyinin ön kısmı (prefrontal cortex) düşünme, dış dünyayı anlama ve anlamlandırma ile rasyonel karar alma noktasında insanı diğer canlılardan ayırıcı bir niteliğe sahiptir (Cüceloğlu, 2000, s.67, s.83; Kurt, 2003; Turkington, 2002, s.294, s.259). Bu noktada, beynin her iki lobu ile ön beyin tarafından yürütülen fonksiyonlarda meydana gelecek aksaklıklar bireyde normal dışı davranışların görülmesine neden olabilmektedir. Bu noktada, nöropsikoloji ve radyoloji alanında yapılan araştırmalar bize genel olarak şiddet içerikli medyanın ve medya özelinde de ŞİVO ların beyin üzerinde ciddi etkiler

8 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; yaptığını söylemektedir. ABD de bulunan Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi nden bir grubun yaptığı bilimsel araştırma, bu literatürün en canlı örneğini teşkil etmektedir. Dr. Mathews ve arkadaşları tarafından Fonksiyonel Manyetik Rezonans Görüntüleme (Functional Magnetic Resonance Imaging fmri) teknolojisi kullanılarak 44 çocuk üzerinde yapılan araştırmada ergenlik döneminde bulunan bu çocukların şiddet içerikli medyaya maruz kalma süresinin beyin aktiviteleri üzerindeki etkisini incelemişlerdir. Araştırma sonuçları, şiddet içerikli video oyunu ve televizyon programlarına maruz kalmanın çocukların beyin gelişimini olumsuz etkilediğini ve bilişsel fonksiyonları azalttığını ortaya koymuştur. Bu durum, sağlıklı çocukların belli bir süre bu tür şiddet içerikli medya teması sonrasında da benzer bir tablo ortaya koymuştur. Ekip tarafından bu çocuklara Saldırgan Davranış Bozukluğu (Aggressive Behavior Disorder) tanısı konulmuştur (Killology Research Group, 2000; RSNA, 2006). Şekil.2 de sunulan fmri görüntülerinde sol tarafta şiddet içerikli medyayla kısa bir süre maruz kalan bir gencin, sağda ise şiddet içerikli medyalara ciddi bir şekilde maruz kalan başka bir gencin beyin aktiviteleri görünmektedir. Medyadaki şiddet adeta beyin fonksiyonlarını durdurucu bir etki yapmaktadır. Şekil.2 Şiddet İçerikli Medya nın Ergenlik Çağındaki Gençlerin Beyinleri Üzerindeki Etkisi (fmri Görüntüsü) Not: Soldaki resimde kısa, sağda ise uzun süre şiddet içerikli medyaya maruz kalan bir gencin beyin imajı (fmri) görülmektedir. Kaynak: Killology Research Group (http://www.killology.com/new_media_vio.htm) Araştırmada ayrıca denekler beyinlerinin sol lobunu çalıştıracak aktivitelere yönlendirilmiş ve şiddet içerikli medyanın beynin farklı fonksiyonları üzerinde ne tür bir etki yaptığı incelenmiştir. Deneklerden geleceğe dair detaylı planlar yapmaları ve önemli sonuçları olacak kararlar almaları istendiğinde, fmri sonuçları şiddet içerikli medyaya uzun süre maruz kalan bireylerin beyinlerinde neredeyse yok denecek kadar az bir faaliyet olduğunu gösterirken, bu etkiye maruz kalma süresinin kısa olduğu deneklerin beyinlerinin sol lobunun ciddi bir bölümünü kullandığını ortaya koyulmuştur (Killology Research Group, 2000; RSNA, 2006). Şekil.3 de sunulan görüntülerde iki grupta yer alan deneklerin beyin faaliyetleri arasındaki farkı belirgin bir şekilde gözler önüne sermektedir. Şekil.3 Medya da Şiddet e Maruz Kalan Beynin Karar Verme Aşamasındaki fmri Görüntüsü Not: Soldaki resimde kısa, sağda ise uzun süre şiddet içerikli medyaya maruz kalan bir gencin beyin imajı (fmri) görülmektedir. Kaynak: Killology Research Group (http://www.killology.com/new_media_vio.htm) Dr. Matthews, bu araştırma sonucunda ŞİVO oynatılan deneklerin beyinlerinde öz-kontrol ve konsantrasyonu sağlayan önbeyin (prefrontal cortex) bölgesinde ciddi bir aktivite azalması, duygusal uyarılmayı kontrol eden amidala (amygdala) bölgesinde ise beyin faaliyetlerinde artış tespit ettiklerini bildirmektedir (RSNA, 2006). Esasen şiddet içerikli medyanın çocuklar üzerindeki etkisi o kadar büyüktür ki, bazı araştırmacılar bu içeriğe maruz kalma

9 62 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri süresinin beyne verilen hasar noktasında önemsiz olacağını savunmuşlardır. Örneğin Wang ve arkadaşlarının 2009 yılında yayınladığı bir araştırma, kısa süre için oynanan şiddet içerikli oyunların bile çocukların beyinleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur (Wang, Mathews, Kalnin, Mosier, Dunn, Saykin ve Kronenberger, 2009). Beynin iki lobu arasındaki asimetrik fonksiyon sorunları kriminolojik araştırmalara da konu olmuştur. Örneğin Raine, Buchsbaum ve Lacasse (1997) tarafından Pozitron Emisyon Tomografisi (PET) yöntemi kullanılarak yapılan bir araştırma, katillerde sol beyin lobundaki aktivite miktarının sağ loba kıyasla belirgin bir şekilde daha düşük olduğunu göstermiştir. Az önce bahsi geçen araştırmalar sonucu elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ŞİVO ve televizyon programlarına uzun süreli maruz kalmanın tespit edilen bu fonksiyon bozukluklarına neden olma noktasında ciddi bir etki yaptığı anlaşılmaktadır. Bütün bu araştırmalar, şiddet içerikli video oyunlarının beyinde meydana getirdiği olumsuz tesirlerle (1) öz-kontrolü zayıflattığını, (2) dikkat ve konsantrasyon bozukluğuna neden olduğunu, (3) mantıklı ve analitik düşünme ve karar alma yeteneğini azalttığını, (4) aşırı derecede psikolojik ve duygusal uyarılmışlığa neden olduğunu ortaya koymaktadır. Beyinde meydana gelen bu etkiler kriminoloji literatüründe de ciddi bir şekilde tartışılan ve suça neden olduğu iddia edilen faktörlerdir. Örneğin Gottfredson ve Hirschi nin (1990) düşük öz kontrol suç ilişkisini açıklayan Genel Suç Teorisi (General Theory of Crime) ve bu teoriyi test eden pek çok eser öz kontroldeki düşüşle birlikte suç işleme olasılığının da yükseldiğini savunmaktadır. Aynı şekilde, bilişsel karar alma süreçlerindeki aksaklıklar ile psikolojik ve duygusal uyarılmışlığın neden olduğu ani ve tepkisel hareket etmenin suça neden olduğu bilinmektedir (Fishbein, 1990; Shoemaker, 2000). ŞİVO NUN beyin üzerinde icra ettiği şiddet ve suça itici etkinin yanı sıra ŞİVO nun beyin sağlığı üzerinde de ciddi etkiler yaptığını görmekteyiz. Özellikle çocuklar olmak üzere bazı insanların yüksek parlaklığa sahip, hızlı değişen ve yanıp sönen ışıkların olduğu görüntülere karşı aşırı bir hassasiyete sahip olduğu bilinmektedir. Literatürde resim hassasiyeti (photosensitivity) adı verilen bu durumun epilepsi nöbetlerini tetikleyici bir etki yaptığı literatürde tartışılan bir durumdur. Bu noktada, video oyunlarının epilepsi nöbetlerini tetikleyen bütün bu olumsuz ışık kombinasyonlarını, keskin hatlı, çok renkli ve yoğun desenli resimleri bünyesinde barındırması bu oyunların epilepsi nöbetlerini (video game induced seizures) tetiklemesine olmasına neden olabilmektedir (Allen ve Morrow, 1994). Ricci ve Vigevano nun (1999) 7 28 yaşları arasında 30 denek üzerinde yaptığı bir araştırma ışık parlaklığının önemli olduğunu, zira ışık parlaklığındaki (steady maximal brightness - SMB) artışla birlikte epilepsi nöbetlerinde de ciddi bir artış gerçekleşeceğini ortaya koymuştur. Ayrıca yapılan bazı araştırmalar standart görüntü frekansına sahip (50 Hertz) ekranların epilepsiyi tetikleme potansiyelinin daha yüksek frekansa sahip (100 hertz) ekranlara göre çok daha yüksek olduğunu göstermiştir (Ricci, Vigevano, Manfredi ve Trenite, 1998; Trenite, da Silva, Ricci, Binnie, Rubboli, Tassinari ve Segers, 1999). Psikoloji Üzerindeki Etkileri Neden olduğu fizyolojik etkilerin yanı sıra ŞİVO nun bireyler üzerinde oluşturduğu psikolojik etkiler de bulunmaktadır. Bu oyunların içe kapanmadan yabancılaşmaya, tepkisizlikten negatif duygusallığa, dış dünyaya karşı düşmanca hisler beslemeden saldırganlığa kadar geniş bir yelpazede yer alan çeşitli negatif etkilere neden olduğu

10 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; çok sayıda araştırma tarafından sunulan ortak bulgudur. Video oyunlarındaki şiddet içeriği öncelikle saldırganlık eğilimini ve düşmanlık hislerini artırıcı bir tesir icra etmektedir. Örneğin yukarıda bahsedilen çalışmalarında Ballard ve Wiest (1996), rapor ettikleri fizyolojik etkilerin yanı sıra oynanan oyunlardaki şiddet içeriğindeki artışa paralel olarak saldırganlık ve düşmanlık hislerinde de artış gözlemlediklerini bildirmişlerdir. Bu çalışmayı biraz daha geliştirerek tekrarlayan Barlet ve arkadaşları (2008) ise oyunlarda gözlemlenen kanlı sahnelerin bireyler üzerinde olumsuz bir etki yaptığını bulmuşlardır. Yüksek, orta, düşük ve hiç kanın olmadığı dört farklı kanlı sahne senaryosu bulunan şiddet içerikli oyunda (Mortal Kombat: Deadly Alliance Ölümcül Dövüş: Tehlikeli İttifak) maksimum kanın olduğu sahnelerde deneklerin saldırganlık tutumlarında ve fizyolojik uyarılmışlık düzeylerinde ciddi bir artış olduğu gözlemlenmiştir. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde yüksek ve orta düzeyde kanlı sahnelerde gözlemlenen saldırgan ve düşmanca tutumlar düşük kanlı ve hiç kan olmayan sahnelerde görülmemiştir. Ayrıca araştırmacılar kanlı sahnelerde deneklerin en az veya hiç kanın olmadığı sahnelere kıyasla çok daha fazla silah kullanma eğiliminde olduklarını tespit etmişlerdir yaşları arasında 22 si erkek 21 i bayan 43 üniversitesi üzerinde yaptıkları çalışmada Barholow ve Anderson (2002) öğrencileri rastgele bir şekilde şiddet içeren ve şiddet içermeyen iki oyun grubuna atamış ve iki grup arasında saldırganlık eğilimi açısından fark olup olmadığını laboratuar ortamında test etmişlerdir. Beklendiği gibi şiddet içerikli oyunun denekleri daha saldırgan hale getirdiğinin gözlemlendiği çalışmada bu etkinin erkekler için kadınlara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir yaşları arasında 66 çocuk üzerinde yaptıkları bir çalışmada Funka ve arkadaşları (2003) şiddet içerikli oyunların ve bu oyunları oynama süresinin çocukların hassasiyet ve ahlaki değerlendirme süreçleri üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Çalışmada, öncelikle çocuklara şiddet içeren ve içermeyen oyunlar oynatılmış, daha sonra da bu çocuklara saldırganlık ve empati içeren senaryolar verilmiş ve bu senaryolara bağlı sorular sorulmuştur. Her ne kadar oynanan oyunun şiddet içerip içermemesinin saldırganlık üzerinde etkili olmadığı gözlemlenmişse de, araştırma bulguları uzun süre şiddet içerikli oyun oynamanın çocuklarda empatiyi ve hassasiyeti azalttığı tespit edilmiştir. Sanaldan Gerçeğe: Şiddet ve Öldürmenin Dayanılmaz Rahatlığı Grossman ve DeGaetano (1999, s.64) insan beyninde bireyleri şiddete karşı koruyan bir Şiddet Bağışıklık Sistemi nin (Violence Immune System) bulunduğunu, ancak şiddete aşırı derecede maruz kalmanın bireylerin saldırgan tutumlar geliştirmesini engelleyecek bu savunma sistemini bozduğunu iddia etmektedir. Aynen AIDS hastalığının doğrudan öldürücü bir hastalık olmamasına rağmen vücudun bağışıklık sistemini etkisiz hale getirmek suretiyle bireylerin çok basit hastalıklar (grip, zatüre vb.) sonucu ölmesine sebebiyet verdiği gibi, yoğun şiddet içerikli görsel materyallere (TV, video oyunları, bilgisayar oyunları vb.) maruz kalmanın çocuklar ve gençleri şiddete koşullandırarak ve şiddet bağışıklık sistemini zayıflatarak bireylerin şiddet ve saldırgan davranışları benimsemesini kolaylaştırdığı iddia edilmektedir. Yazarlar, bu durumun Şiddet Bağışıklık Sistemi Eksikliği Sendromu (Acquired Violence Immune Deficiency Syndrome) olarak bilinen bir soruna yol açacağını bildirmektedir. Bu sendrom ile bireyin bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimi bozulur. Bunun sonucunda da fakirlik, ayrımcılık, uyuşturucu, alkol ve

11 64 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri silaha ulaşma kolaylığı gibi şiddeti tetikleyen ve besleyen faktörler karşısında bireyin kendini kontrol edemeyerek şiddete başvurma olasılığı artar (Grossman ve DeGaetano, 1999). Grossman ve Christensen (2004) de benzer bir çalışma ile şiddet içerikli video oyunlarının gelişmiş teknolojileri ile çocuk ve gençleri gerçek hayat koşullarında yüksek stres, heyecan, öfke ve endişe durumlarında şiddet kullanmaya yönettiğini ortaya koymuştur. Buna göre; beyninin üç ana bölümü yaşantıyı kontrol eder. Ön beyin: Düşünme ve insani fonksiyonlarımızı kontrol eder (karar verme, temel motor fonksiyonlar gibi). Orta beyin: Tüm insan ve hayvanlar da hayvansal fonksiyonları (refleksler gibi) kontrol eder. Beyin kökü: kalp atış hızını kontrol eder. İnsanlar teorik bilgileri ön beyin vasıtası ile alırlar. Bu bilgilerin kullanım ve kontrolünü yine ön beyin yapar. Ancak insan yoğun stres, heyecan, öfke, endişe ve korku durumları ile karışlaştığında (ki bu ŞİVO ların ve diğer faktörlerin etkisi ile eylem safhasına geçen bireylerde yüksek ihtimalle oluşabilecek bir durumdur) yani dakikada 145 ve üzeri kalp atışı ile ifade edilen psiko-fizyolojik durum gerçekleştiğinde ön beyin devre dışı kalmakta ve fonksiyonlarını tam olarak yerine getirememektedir. Diğer bir ifade ile öfke, yoğun stres ve benzeri hallerde ön beyin tarafından öğrenilen teorik bilgiler çoğu zaman davranışa dönüştürülemez ancak bu durumda daha önce pratiği yapılmış hareketler davranış olarak dışa yansırlar. İnsan fizyolojisi ve davranışları incelendiğinde ŞİVO ların gerçek hayat şartlarında çocuk ve gençleri nasıl olup da kolaylıkla şiddet kullanmaya ittiği anlaşılabilmektedir. Nitekim insan fizyolojisi (kalp atış hızı, kimyasal salgılar vb.) günlük hayatta karşılaşılan korku, heyecan, endişe, öfke vb. duygusal durumlara göre değişim göstermektedir. Vücuttaki bu değişim de insan davranışları üzerinde doğrudan etkili olmaktadır (Grossman ve Christensen, 2004). Şekil.4 te de gösterildiği üzere bireyin yaşadığı korku, endişe, öfke, stres düzeyine bağlı olarak kalp atış hızı değişmekte ve kalp atış hızı arttıkça ön beyin ile gerçekleştirilen normal düşünme, karar verme ve uygun davranışı gerçekleştirme oranı giderek azalmaktadır. Bu azalış durum renkleri ile ifade edilmiştir. Birey, Durum Beyaz dan Durum Siyah a doğru ilerledikçe düşünerek hareket etme yeteneği azalmakta, bilinçli davranışların yerini yapılan pratiklerle orta beyine atılmış davranış biçimleri almaktadır. Sonuç olarak birey, karşılaştığı yoğun stres, korku ve heyecan içeren durumlarda içinde bulunduğu durumu değerlendirmek yerine benzer durumlarda ortaya koyduğu hareket tarzını tekrarlamaktadır (Grossman ve Christensen, 2004).

12 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; Şekil.4 Korku, Heyecan, Stres ve Öfke Durumlarında Yaşanan Fizyolojik Uyarılmışlık, Motor Beceriler ve Biyolojik Reaksiyonlar kalp atışı/dakika: Durum Siyah 175 kalp atışı/dakika: Kavramsal süreç zayıflar Damar kasılması 200 İrrasyonel hareket ya da kaçma Donma İtaatkâr olma Durum Gri Çevresel görüş kaybolur Derinlik algısı kaybolur Yakın görüş kaybolur İşitsel dışlama oluşur Bağırsak ve idrar T. Kontrolü kaybı Büyük motor beceriler (koşma, saldırı vb.) Durum Kırmızı 145 kalp atışı/dakika: Kompleks motor becerileri zayıflar 140 Durum Sarı 115 kalp atışı/dakika: Küçük motor becerileri zayıflar Durum Beyaz kalp atşı/dakika: Dinlenme Hali, Normal Vücut Fonksiyonları 80 ŞİVO lar günümüzde yakaladıkları teknik özellikler ve kapasite ile özellikle öğrenme ve beceri kazanmada da büyük rol oynayan el-göz bağlantısını mükemmel derecede sağlamaktadır. Bu nedenle günümüz dünyasının askeri teşkilatlarında yer alan özel kuvvetler ve polis teşkilatlarında Kaynak: Grossman ve Christensen den (2008, s.31) uyarlanmıştır. yer alan özel harekât timleri de atış eğitimlerini aynı teknolojileri kullanarak almaktadırlar. Günümüzde kullanılan atış simülatörleri, kullandığı silah modelleri ile başarılı atışlar için gerekli olan beceriyi büyük oranda kazandırmaktadırlar (Grossman ve DeGaetano, 1999). Mesela İngiltere ve Arjantin arasında geçen Folkland Adaları savaşında klasik

13 66 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri metotlarla atış eğitimi alan Arjantin askerlerinin hedeflerini isabet ettirme oranları %10 15 seviyesinde olurken bilgisayarlı simülatörlerle eğitim alan İngiliz askerlerinin hedeflerini isabet ettirme oranları %75 80 civarında olmuştur (Grossman ve DeGaetano, 1999). Amerika da ve Avrupa ülkelerinde meydana gelen çocuk ve gençler tarafından gerçekleştirilen okul baskınları sonucunda birçok masum insanın ölümü ile sonuçlanan onlarca ateş etme vakalarında olayı gerçekleştiren çocuk ve gençlerin uzun süre şiddet içeren ve yaptıkları eylemlerin bir nevi eğitimini aldıkları video ve bilgisayar oyunları oynadıkları tespit edilmiştir (Grossman ve DeGaetano, 1999). Bu durum bize ŞİVO ların çocuklar ve gençler üzerinde şiddet ve saldırgan davranışları ciddi bir şekilde pekiştirici etki yaptığını göstermektedir. Berkowitz ve Lepage ın (1967) meşhur deneyiyle başlayan silah-saldırganlık ilişkisine dair yapılan pek çok çalışma silahların insanları saldırgan tutumlara ittiğini göstermektedir. Bu noktada, son on yıl içerisinde yapılan pek çok bilimsel çalışma içinde bol miktarda silah ve şiddetin bulunduğu ŞİVO nun, saldırganlık (aggression), husumet (hostility), saldırgan düşünce yapısı (aggressive mind) gibi çeşitli negatif davranış ve algılarla (cognition) ilişkili olduğunu ortaya koymuştur (son örnekler için bkz: Anderson, 2004; Anderson et al., 2004; Bushman ve Anderson, 2002; Gentile, Linder ve Walsh, 2003; Gentile, Lynch, Linder ve Walsh, 2004; Sheese ve Graziano, 2005). ŞİVO nun oluşturduğu bu tip olumsuz tutum ve davranış gelişiminin temellerinde öğrenme literatürünün uzun süredir ortaya koyduğu öğrenme süreçlerinin video oyunları ile sağlanabiliyor olması gösterilmiştir. Buna göre insan, fiziksel ve sosyal çevresinde meydana gelen olayları algılama, yorumlama, yargılama ve onlara tepki verme yolu ile öğrenir. Bu çerçevede, insanların günlük yaşamlarında gerçekleştirdikleri algılar ve ilişkiler (gerçek veya sanal) çeşitli davranış ve bilgi kalıplarının oluşmasını sağlar. Bu kalıplar tekrarladıkça daha farklılaşmış, kompleks ve yerleşik (değiştirilmesi güç) hale gelir (Anderson ve Bushman, 2001). Çelikkaya nın ülkemizde yaptığı çalışma da bu genel bulguyu destekler nitelikte, video oyunu oynayan çocuklardan yaklaşık %24 ünün oyunlardaki davranışlardan bir kısmını denediklerini ve denedikleri bu davranışlardan yaklaşık %11 lik bir kısmının şiddet içerdiğini beyan etmişlerdir 1. Gentile ve Gentile (2008) tarafından yapılan çalışma da video oyunlarını örnek öğretmen olarak nitelemiştir. Eğitimin en iyi yöntemlerine ilişkin bilimsel verilerden hareket eden araştırmacılar ŞİVO nun eğitim psikolojisi ve pedagoji açısından öğrenmede mükemmelliği sağladığı belirlenen en az yedi farklı tekniği uygulamada etkili olabileceğini tartışmışlardır. Bu teknikler şunlardır: a. Oyunlar çeşitli zorluk seviyelerinde farklı hedefler ortaya koymaktadır. Bu durum eğitimde farklı seviyede öğrencilerin başarı seviyelerini arttırabilmek için gerekli görülmektedir. b. Oyunlar mükemmel öğrenme için gerekli görülen, aktif katılım, geri bildirim ve çok tekrar imkânı sunmaktadır. c. Oyunlar öğrenilen bir davranışın yerleşik hale gelmesi için çok pratik yapma imkânı tanımaktadır. d. Oyunlar bir davranışta ustalaşmayı, gerek dış (puanlar, daha iyi silahlar ve donanım, para, güç, v.s) gerekse iç (yüksek seviyelere çıkma, çekişme gücünde artış, vs.) betimlemelerle desteklemektedir. 1 Bu sorunun değerlendirmesinde yaklaşık %68 lik bir sistem hatası tespit edilmiştir. Dolayısıyla sonuçlar değerlendirilirken dikkatli olunması tavsiye edilmektedir.

14 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; e. Oyunlar, gittikçe artan seviyelerde zorlaşarak bir seviyedeki başarıyı bir üst seviyeye yükselme ile ödüllendirmektedir. f. Oyunlar zorluk ve bilgi / beceri seviyelerine göre uyarlanabilir olduklarından farklı şekiller ve seviyelerde pratik yapma imkânı tanımaktadır. g. Oyunlar öğrenilen bir davranış ve beceriyi farklı problemlere farklı ortamlarda farklı şekillerde uygulayabilme imkânı tanımaktadır. Bu nedenlerle ŞİVO nun saldırganlığın öğretilmesi konusunda çok başarılı olduğunu ortaya koymuşlardır. Bu çalışma birden fazla türde ŞİVO oynayan çocukların şiddet içermeyen veya her iki türde de video oyunları oynayan çocuklara kıyasla daha fazla saldırgan tutum ve davranış sergilediklerini belirlemişlerdir. Bunun yanında, ŞİVO oynamak için harcanan zamandaki artışın saldırgan tutum ve davranışları arttırdığı belirlenmiştir. Çalışma, ŞİVO oynamak için harcanan zamanın 8. ve 9. Sınıf öğrencisi olan katılımcıların husumet tutumlarını (hostile attributions) ve öğretmenleri ile tartışma oranları ile; üniversite öğrencisi katılımcılarda öfke, proaktif fiziksel saldırganlık, tepkisel (reactive) fiziksel saldırganlık ve genel fiziksel saldırganlık ile cinsiyet, etnik köken ve sınıf değişkenleri kontrol altında iken pozitif bir ilişki içerisinde olduğunu göstermiştir. ŞİVO için ortaya konulan bu etkilerin uygulanan pazarlama stratejileri ve çocuklar arasında oynan oyunların önemli bir sosyalleşme ve kimlik geliştirme aracı olarak yer almaya başlaması ile birlikte daha yaygın hale geleceği yine bu çalışmanın yazarları tarafından ortaya konulmuştur. ŞİVO nun saldırganlık üzerine etkilerini açıklamaya yönelik olarak Anderson ve Bushman (2002) tarafından geliştirilen Genel Saldırganlık Modeli GSM (General Agression Model GAM) çerçevesinde ŞİVO ile saldırganlık arasındaki ilişki Şekil.5 te görüldüğü gibi kavramlaştırılmıştır. GSM sürekli ŞİVO oynamanın, saldırgan algı modelleme (agressive perceptual schemata) (örn: Bu omuz atma bir kaza mı? Yoksa kasıtlı bir tahrik ya da saldırı mı?) saldırgan beklenti modelleme (agressive expectation schemata) (örn: Diğer insanlar yardımsever mi? İntikam peşinde mi?) saldırgan davranış senaryoları (agressive behavioral scripts) (örn: Onur kırıcı / aşağılayıcı bir dil kullanma) gibi saldırgan bilgi ve davranış kalıplarının geliştirilmesi, sürekli prova edilmesi ve olaylar bazında uygulanmasının uzun vadede şiddet içeren davranışların sergilenmesi ile sonuçlanacağını öngörmektedir.

15 68 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri Şekil.5 Mütekerrir ŞİVO Oynamanın Uzun Dönemli Etkilerine İlişkin Genel Saldırganlık Modeli MÜTEKERRİR ŞİVO OYNAMA: Öğrenme, Tekrar, Saldırganlıkla İlgili Öğrenilenlerin Pekiştirilmesi Saldırgan Düşünce ve Davranışlar Saldırgan Algı Modelleme Saldırgan Beklenti Modelleme Saldırgan Davranış Senaryoları Saldırganlığa Duyarsızlaşma Saldırgan Kişilikte Artış Girdiler Kişisel Değişkenler Örneğin: Saldırgan Kişilik Durumsal Değişkenler Örneğin: Sosyal Çevre, Yeni Arkadaş Çevresi Rotalar SAHİP OLUNAN İÇSEL DURUM: Ruh Hali Sosyal Karşılaşmalar Bilişsel Durum Uyarılmışlık Durumu Çıktılar Değerlendirme & Karar Alma Süreçleri İradi Hareket Tepkisel Hareket Kaynak: Anderson ve Bushman dan (2002) istifadeyle oluşturulmuştur.

16 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; ŞİVO ya maruz kalmanın genel etkileri üzerine son dönemde Ferguson (2007) tarafından gerçekleştirilen bir meta analiz ŞİVO Şiddet davranışları ilişkisinin yayın yanlılığı (publication bias) nedeni ile sorgulanması gerekliliğini ifade ederek bu tip oyunları oynamanın gözlemsel-uzaysal bilişselliğin (visuospatial cognition) (bu yetenek, örneğin, bir yapboz oyununda başarı için gerekli görülmüştür) geliştirilmesinde pozitif bir etki yaptığını belirtmiştir. Daha öncesinde Anderson (2003) tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışma ŞİVO nun etkilerini beş ana başlık altında toplamıştır: a. ŞİVO oynamak psikolojik uyarılmışlık (psychological arousal) halini arttırmaktadır: Genel olarak çalışmalar ŞİVO oynama sonucunda şiddet içermeyen oyun oynayanlara oranla kalp ritmi ve kan basıncında artış tespit edilmiştir. Bunun yanında ŞİVO oynamanın beyinde daha fazla dopamin (dophamine) hormonu salgılamaya neden olduğu belirlenmiştir. Bu çalışmalar ŞİVO etkisi öncesi husumet duygularına veya şiddet eğilimine sahip çocuklar ve yetişkinlerde ŞİVO oynama sonrası şiddet içerikli davranışa yönelme ihtimalinin daha büyük olduğunu göstermiştir. b. ŞİVO oynamak saldırgan bilişselliği (aggressive cognition) arttırmaktadır: ŞİVO oynama sonrası algı ve bilişsellik düzeyini ölçen deneysel ve korelasyona dayalı bilimsel çalışmalar ŞİVO oynamanın şiddet içermeyen video oyunları oynamaya oranla çalışmalara katılan erkek, kadın, çocuk ve yetişkinlerde saldırgan düşüncelerde artış meydana getirdiği sonucunu ortaya koymuştur. c. ŞİVO oynamak saldırganlık duygularını (aggressive emotions) arttırmaktadır: ŞİVO oynama sonrası duygusal tepkileri ölçen deneysel ve korelasyona dayalı bilimsel çalışmalar, ŞİVO oynayan erkek, kadın, çocuk ve yetişkinlerde şiddet içermeyen video oyunu oynayanlara oranla saldırgan duygu ve düşüncelerin daha fazla arttığını göstermiştir (ayrıca bkz. Anderson ve Bushman, 2001). d. ŞİVO oynamak saldırgan davranışları (aggressive behaviors) arttırmaktadır: ŞİVO oynama sonrası davranışları ölçen deneysel ve korelasyona dayalı bilimsel çalışmalar, ŞİVO oynayan erkek, kadın, çocuk ve yetişkinlerde şiddet içermeyen video oyunu oynayanlara oranla saldırgan davranışların arttığını göstermiştir. Bu tip bir etkinin uyarılmışlık veya ani ve tepkisel karar verme davranışından bağımsız olarak ortaya çıktığı da belirlenmiştir. Daha spesifik olarak, Gentile ve arkadaşları (2004) yaptıkları çalışmada ŞİVO oynamadaki artışın gençlerin öğretmenleri ile sözlü tartışmaya girme ve fiziksel bir kavgaya karışma ile pozitif olarak ilişkili bulmuştur. Bununla birlikte Bartholow ve arkadaşları (2006) ile Carnagey ve arkadaşları (2007) tarafından yapılan çalışmalar ŞİVO nun şiddete karşı duyarsızlaştırıcı etkisini (desensitizing effect) de ortaya koymuştur. e. ŞİVO oynamak sosyalliği (prosocial behaviors) azaltmaktadır: ŞİVO oynama sonrası tepkileri ölçen deneysel ve deneysel olmayan bilimsel çalışmalar, ŞİVO oynayan bireylerin şiddet içermeyen video oyunu oynayanlara oranla daha az sosyal olduklarını göstermiştir. ŞİVO ile saldırganlık arasındaki ilişkiye yönelik eleştirilere karşın Anderson ve Bushman (2001) bu ilişkinin istatistiksel anlamda kondom kullanımı ile HIV bulaşma riski arasındaki ilişki kadar güçlü olduğunu ifade edilmiştir. Aynı bilim adamları, ortaya konulan bilimsel çalışma sonuçlarının ŞİVO ya maruz kalmanın çocuklar ve gençler açısından toplumsal bir problem teşkil eder nitelikte olduğunu kuvvetle vurgulamışlardır (ayrıca bkz. Anderson vd., 2007; Gentile ve Stone, 2005).

17 70 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri ŞİVO ların ortaya konulan tüm bu olumsuz etkilerine rağmen bilimsel çalışmalar ABD de anne ve babaların yaklaşık %89 unun video oyunlarının ne derece şiddet içerebildiğini ve bunların ne tür sonuçlar doğurabileceğini bilmediğini ortaya koymuştur (Children Now, 2001). Bununla birlikte oyun oynayanların yaş ortalamalarındaki artışla birlikte ebeveynlerin video oyunlarındaki şiddete ve çocukların ŞİVO oynamalarına karşı duyarsızlaşıyor olmaları da beklenen bir durumdur (Gentile ve Gentile, 2008). Sonuç Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Türkiye'de yaklaşık 35 milyon internet kullanıcısı bulunduğunu ve bunların yaklaşık %25 inin online oyun oynadığını, 15 yaş üzerindeki her üç kişiden birinin online oyun oynadığını, internet kullanıcılarının haftada 50 saatlerini online oyun oynayarak geçirdiğini belirtmektedir (Hürriyet Gazetesi, 2010). Ülkemizde gelişen böyle bir trende ve tüm dünyada video oyunlarına ilişkin kaygılara rağmen ülkemiz bu konudaki bilimsel çalışmalar açısından oldukça zayıf durumdadır. Buna rağmen, genellikle literatür taraması şeklinde gerçekleşen mevcut çalışmalar internet ve benzeri yeni teknolojilerin çocuklar ve gençler üzerinde bağımlılık (Arısoy, 2009), anti sosyal davranış bozuklukları, fiziksel, sosyal, bilişsel, ve psikolojik gelişim sorunları (Kelleci, 2008; Muslu ve Bolışık, 2009) gibi pek çok olumsuz etkiler yaptığına işaret etmekte, özellikle de şiddet içerikli medyanın olduğu televizyon, internet, video oyunları ve benzeri diğer bilişim teknolojilerinin çocuklar ve ergenler üzerinde saldırganlığı artırıcı (Ulusoy, 2008) bir etki yaptığı yönünde bulgular ortaya koymaktadır. ŞİVO nun çocuklar ve gençlerin şiddet, saldırganlık ve suç davranışları üzerindeki etkilerine ilişkin yapılan araştırmalar yukarıda da ortaya konulduğu gibi genel olarak ABD de ve diğer gelişmiş ülkeler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Ne yazık ki ülkemiz özelinde ulusal bazda uygulanmış, bu tür oyunların oynanma sıklığı, bu oyunlara ilişkin sosyal değişkenler ve bu oyunların meydana getirdiği genel etkilerinin yanı sıra, şiddet, saldırganlık ve suç üzerine etkilerine ilişkin bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan sınırlı sayıdaki çalışmanın, küçük örneklemler üzerinde gerçekleştirildiği ve kullanılan ölçekler ve cevap aranan araştırma soruları ve hipotezler yönüyle literatürün çok gerisinde olduğu görülmektedir. Bu noktada, ŞİVO nun ülke genelini temsil edecek bir örneklem üzerinde yapılacak bir bilimsel çalışma ile Türkiye özelinde araştırılması büyük bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyada, ŞİVO ların içerdiği şiddetin belirlenmesine yönelik derecelendirme (reyting) sistemleri bulunmasına rağmen, ülkemizde video oyunlarının şiddet ve cinsel içerik miktarını gösteren bir reyting sistemi bulunmamaktadır. Ayrıca, ülkemizde bu oyunların uluslararası ölçülerde lisanslandırılması ve ücretlendirme sistemi de çalışmamaktadır. Tüketiciler satın aldıkları ürünün içerdiği şiddet ve cinselliğin miktarını bilememekte, ürünün hangi yaş grubu için uygun olduğunu anlayamamaktadır. Bir de bu olumsuz tablonun üstüne korsan piyasanın ülkemizdeki mevcut durumu eklendiğinde, yüksek miktarda şiddet ve cinsellik içeren bu ürünlerin sokak aralarında çok düşük bir bedelle, kontrolsüz bir şekilde ve kayıt dışı olarak çocuk veya yetişkin farkı gözetilmeksizin her isteyene satılması sonucunu doğurmaktadır. Hem fiyatın ucuz olması hem de satıcının bu ürünleri alıcıya göre herhangi bir ayrım yapmaksızın herkese satıyor olması tehlikenin boyutlarını daha da artırmaktadır. Polis teşkilatı tarafından korsan yazılım ve CD/DVD lere yönelik yapılan mücadeleler bu tehlikeyi belli ölçüde azaltmış gibi görünmekle birlikte, bu ürünlere olan talebin devam ediyor oluşu, bu ürünlerin oluşturduğu piyasanın büyüklüğü ve ortadaki rantın miktarı göz önüne alındığında bu sorunun yalnızca geleneksel polisiye tedbirlerle aşılamayacağını düşünmekteyiz. Ayrıca, online oyunlarda olduğu gibi internet üzerinden bu içeriklere serbestçe ulaşılabiliyor olması veya herhangi bir engelleme olmaksızın indi-

18 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; rilebiliyor (dowload) olması problemi daha endişe verici hale getirmektedir. ŞİVO nun çocuklar ve gençler üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler pek çok bilimsel çalışma tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde doğrulanmakta ve bu oyunların gençleri şiddete yöneltmekte etkili olabileceği ortaya konulmaktadır. Bu nedenle toplumsal anlamda video oyunlarının çocukların duygusal gelişimi adına ortaya koyabileceği olumsuz etkilere ilişkin bir farkındalık oluşturulması büyük bir önem arz etmektedir. Bu toplumsal farkındalık video oyunlarına ilişkin durumun ülkemiz açısından bilimsel anlamda araştırılması ile daha etkin bir şekilde oluşacaktır. Bu çalışmalar, şiddet içerikli medya yayınları ve video oyunlarının ülkemizdeki yaygınlığı, çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri, ailelerin bu oyunların içerdiği tehlikelerin ne ölçüde farkında oldukları ve benzeri pek çok soruyu bilimsel veriler ışığında aydınlatacaktır. Konuya ilişkin ülkemizde ulusal çapta yapılmış bir araştırmanın olmayışı konuya ilişkin muhtemel problemlerin doğru şekilde tanımlanamamasına dolayısıyla da çözüme ilişkin etkin politikaların ve yaklaşımların belirlenememesine neden olmaktadır. KAYNAKLAR 1. Akers, Ronald L. (1973). Deviant behavior: A social learning approach. Belmont, CA: Wadsworth. 2. Akers, Ronald L. (1977). Deviant behavior: A social learning approach. Second Edition. Belmont, CA: Wadsworth. 3. Akers, Ronald L. (1985). Deviant behavior: A social learning approach. Third Edition Belmont, CA: Wadsworth. 4. Akers, Ronald L. (1998). Social learning and social structure: A general theory of crime and deviance. Boston, MA: Northeastern University Press. 5. Akgündüz, H., B. Oral ve Y. Avonoslu (2006). Bilgisayar oyunları ve internet sitelerinde sanal şiddet öğelerinin değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 35 (171), Allen, A., ve J. I. Morrow (1994). "Sonic, tonic, clonic": Three cases of video game epilepsy. The Ulster Medical Journal, 63, Anderson, C. A. (2003). Video games and aggressive behavior. D.Ravitch ve J.P.Viteritti (Ed.), Kid Stuff: Marketing Sex and Violence to America s Children içinde ( ), Baltimore,MD: Johns Hopkins University Press. 8. Anderson, C. A. (2004). An update on the effects of playing violent video games. Journal of Adolescence, 27, Anderson, C. A. ve B. J. Bushman (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychological Science, 12, Anderson, C. A., L. Berkowitz,, E. Donnerstein,, L. R. Heusmann,, J. Johnson,, D. Linz, ve ark. (2003). The influence of media violence on youth. Psychological Science in the Public Interest, 4, Anderson, C. A., N. L. Carnagey, M. Flanagan, A. J. Benjamin, J. Eubanks, J. C. Valentine (2004). Violent video games: Specific effects of violent content on aggressive thoughts and behavior. Advances in Experimental Social Psychology, 36, Anderson, C. A., ve K. Dill (2000). Video games and aggressive thoughts, feelings, and behavior in the laboratory and in life. Journal of Personality and Social Psychology, 78, Anderson, C.A. ve B.J. Bushman (2001). Effects of violent video games on aggressive behavior, aggressive cognition, aggressive affect, physiological arousal, and prosocial behavior: A meta-analytic review of the scientific literature. Psychologial Science, 12, Anderson, C.A., D. A. Gentile, ve K. Buckley (2007). Violent video game effects on children and adolescents: Theory, research, and public policy. New York: Oxford University Press. 15. Anderson, Craig A., and Bushman, Brad J. (2002). Human aggression. Annual Review of Psychology, 53, Arısoy, Özden (2009). İnternet bağımlılığı ve tedavisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 1,

19 72 Şiddet İçerikli Video Oyunlarının Çocuklar ve Gençler Üzerindeki Etkileri 17. Ballard, M. E. ve J. R. Wiest (1996). Mortal kombat tm : The effects of violent videogame play on males hostility and cardiovascular responding. Journal of Applied Social Psychology, 26, Bandura, A. (1965). Influence of model's reinforcement contingencies on the acquisition of imitative responses. Journal of Personality and Social Psychology, 1, Bandura, A. (1973). Aggression: A social learning analysis. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall, Inc. 20. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. 21. Bandura, A. ve R. H. Walters (1963). Social learning and personality development. New York: Holt, Rinehart & Winston. 22. Bandura, A. ve R. H. Walters. (1959). Adolescent aggression. New York: Ronald Press. 23. Bandura, A., D. Ross ve S. A. Ross (1961). Transmission of aggression through imitation of aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 63, Bandura, A., D. Ross ve S. A. Ross, (1963). Imitation of film-mediated aggressive models. Journal of Abnormal and Social Psychology, 66, Barlett, C. P., R.J. Harris ve C. Bruey (2008). The effect of the amount of blood in a violent video game on aggression, hostility, and arousal. Journal of Experimental Social Psychology, 44, Bartholow, B. D. ve C.A. Anderson (2002). Effects of violent video games on aggressive behavior: potential sex differences. Journal of Experimental Social Psychology, 38, Bartholow, B. D., B. J. Bushman ve M. A. Sestir (2006). Chronic violent video game exposure and desensitization to violence: Behavioral and event-related brain potential data. Journal of Experimental Social Psychology, 42, Beresin, E. V. (1999). From video column to media column: A new name and a new direction. Academic Psychiatry, 23, Berkowitz, L. ve A. Lepage (1967). Weapons as aggression-eliciting stimuli. Journal of Personality and Social Psychology. 7, Berkowitz, L., R. Corwin ve M. Heironimus (1963). Film violence and subsequent aggressive tendencies. The Public Opinion Quarterly, 27, Buchman, D. D., ve J. B. Funk (1996). Video and computer games in the 90s: children s time commitment and game preference. Children Today, 24, Burgess, R. L. ve R. L. Akers (1966). A differential association-reinforcement theory of criminal behavior. Social Problems, 14, Bushman, B. J., ve C. A. Anderson (2002). Violent video games and hostile expectations: A test of the general aggression model. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, Bushman, B.J. ve L. R. Huesmann (2006). Short term and long term effects of violent media on aggression in children and adults. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine,160, Bushman, B.J., ve C.A. Anderson (2001). Media violence and the american public: scientific facts versus media misinformation. American Psychologist, 56, Carnagey, N. L., C.A. Anderson ve B. J. Bushman (2007). The effect of video game violence on physiological desensitization to real-life violence. Journal of Experimental Social Psychology, 43, Children Now (2001). Fair play? Violence, gender and race in video games. Los Angeles, CA: Children Now. 38. CNBC.com (2010). Playing to win: Inside the video game industry. Erişim adresi: Erişim tarihi: 7 Haziran Combe, G. (1822). Essays on phrenology or an inquiry into the principles and utility of the system of Drs. Gall and Spurzheim, and into the objections made against it. Philadelphia: H. C. Carey and I. Lea. 40. Combe, G. (1851). A System of Phrenology. Boston: Benjamin B. Mussey and Company. 41. Cüceloğlu, D. (2000). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. 10. Basım. İstanbul: Remzi Kitabevi. 42. Çelikkaya, G. (Yayın tarihi bilinmiyor). Şiddet içeren bilgisayar oyunlarının ergenlik çağındaki gençler üzerindeki etkisi. Kişisel web sitesinde

20 Adli Bilimler Dergisi 9 (4): 54 75; yayınlanan bir yazı. Erişim adresi: ed=2 Erişim tarihi 1 Mart Dietz, T. L. (1998). An examination of violence and gender role portrayals in video games: Implications for gender socialization and aggressive behavior. Sex Roles, 38, Dolu, O. (2010). Suç teorileri: Teori, araştırma ve uygulamada kriminoloji. Ankara: Seçkin Yayınevi. 45. Donnerstein, E., R. G. Slaby ve L. D. Eron (1994). The mass media and youth aggression. D. Eron, J. H. Gentry, ve P. Schlegel (Ed.) Reason to Hope: A Psychosocial Perspective on Violence And Youth içinde ( ). Washington, DC: American Psychological Association 46. Driver, E.D. (1957). Pioneers in criminology: XIV. Charles Buckman Goring ( ). The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science. 47, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) (2002). World report on violence and health. Erişim adresi: nce/world_report/en/summary_en.pdf Erişim tarihi: 02 Nisan Emes, C. E. (1997). Is Mr. PacMan eating our children? A review of the effect of video games on children. Canadian Journal of Psychiatry, 42, Entertainment Software Association (2007). Facts and research: Games and violence. Washington, DC: Entertainment Software Association. Erişim adresi: ence.php. Erişim tarihi: 04 Mayıs Ferguson, C.J. (2007). The Good, The Bad and the Ugly: A Meta-analytic Review of Positive and Negative Effects of Violent Video Games. The Psychiatric Quarterly, 78, Fishbein, D.H. (1990). Biological perspectives in criminology. Criminology. 28, Funk, J. B. (1993). Reevaluating the impact of video games. Clinical Pediatrics, 32, Funk, J., J. Hagan, ve J. Schimming (1999). Children and electronic games: A comparison of parents' and children's perceptions of children's habits and preferences in a United States sample. Psychological Reports, 85, Funka, J. B.; D. D. Buchman,; J. Jenks, ve H. Bechtoldt (2003). Playing violent video games, desensitization, and moral evaluation in children. Applied Developmental Psychology, 24, Gentile, D. A. ve C. A. Anderson (2003). Violent video games: The newest media violence hazard. Gentile D.A. (Ed.), Media Violence and Children: A Complete Guide For Parents and Professionals içinde ( ). Westport, Conn. [u.a.] Praeger. 56. Gentile, D. A. ve J. R. Gentile (2008). Violent video games as exemplary teachers: A conceptual analysis. Journal of Youth Adolescence, 37, Gentile, D. A., P. J. Lynch, J. R. Linder ve D. A. Walsh (2004). The effects of violent video game habits on adolescent hostility, aggressive behaviors, and school performance. Journal of Adolescence, 27, Gentile, D. A., ve D. A. Walsh (2002). A normative study of family media habits. Journal of Applied Developmental Psychology, 23, Gentile, D. A., ve W. Stone (2005). Violent video game effects on children and adolescents: A review of the literature. Minerva Pediatrica, 57, Gentile, D.A., J.R. Linder ve D.A. Walsh (2003). Looking through time: A longitudinal study of children s media violence consumption at home and aggressive behaviors at school. Society for Research in Child Development konferansında sunulmuş bildiri. Tampa, FL, USA. 61. Goring, C. (1913). The English convict: A statistical study. London: His Majesty's Stationary Office. 62. Gottredson, M.R. ve T. Hirschi (1990). A general theory of crime. Stanford: Stanford University Press. 63. Grimes, T. ve L. Bergen (2008). The epistemological argument against a causal relationship between media violence and sociopathic behavior among psychologically well viewers. American Behavioral Scientist, 51, Grossman, D. ve G. DeGaetano (1999). Stop teaching our kids to kill: A call to action against TV, movie and video game violence. New York: Crown Publishers.

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ DİJİTAL OYUNLAR ve ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Doç. Dr. Ayşen GÜRCAN Uzm. Yrd. Serdar ÖZHAN Uzm. Yrd. Rahmet USLU ANKARA, KASIM-2008 1 GİRİŞ Bilgi çağında ve bilgi toplumunun oluşmasında şüphesiz en önemli

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem 1 BÖLÜM I GİRİŞ 1.1. Problem Bundan çeyrek asır öncesine kadar çocuğun gelişiminin doğal bir parçası olduğuna inanılan zorbalık, günümüzde hem çocukların psikolojik ve fiziksel sağlığı, hem de okul güvenliği

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ

İKİNCİ BÖLÜM. İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 472 İKİNCİ BÖLÜM İNTERNETİN SOSYAL ve TOPLUMSAL ETKİLERİ 2.1. GENEL OLARAK Sanayileşme devrimiyle başlayan süreç sanayileşmenin yayıldığı bütün ülkelerde olumlu veya olumsuz olarak nitelenebilecek çok

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN İNTERNETTE ÇOCUKLARA YÖNELİK TEHDİTLERE İLİŞKİN İNANÇLARI YÜKSEK

Detaylı

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR

KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ. Diyetisyen Serkan TUTAR T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BESLENME VE DİYETETİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI KADINLARIN BESİN SATIN ALMA VE BESİN TÜKETİMLERİNE BASIN VE REKLAMLARIN ETKİLERİ Diyetisyen Serkan

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE RUH SAĞLIĞI, SAĞLIK KAYGISI VE SAĞLIK DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Erkin ÜNALAN YÜKSEK LİSANS TEZİ PSİKOLOJİ ANABİLİM DALI

Detaylı

o denetimleri - 819 -

o denetimleri - 819 - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 35 Volume: 7 Issue: 35 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MEDYA OKURYAZARLIĞI: ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ TELEVİZYON İZLEMENİN 1-6 YAŞ ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNE YÖNELİK ANNELERİN TUTUM VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ Zühal ALTINKILIÇ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2006 Cilt : 30 No:1 47-70

C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2006 Cilt : 30 No:1 47-70 C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2006 Cilt : 30 No:1 47-70 OKULLARDAKİ ŞİDDET DAVRANIŞININ KAYNAKLARI ÜZERİNE KURAMSAL BİR YAKLAŞIM Zahir KIZMAZ Öz Son dönemlerde ülkemizde, okuldaki şiddet olaylarının

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem Durumu

BÖLÜM I GİRİŞ. 1.1. Problem Durumu BÖLÜM I GİRİŞ Bu bölümde, problem durumu, problem cümlesi, alt problemler, sayıltılar, sınırlılıklar, tanımlar ve araştırmanın önemi üzerinde durulmuştur. 1.1. Problem Durumu İnsan, yaşamın her döneminde

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

YALNIZLIK VE TELEVİZYON KULLANIMI Vesile Çakır * - Vedat Çakır ** LONELINESS AND TELEVISION USAGE

YALNIZLIK VE TELEVİZYON KULLANIMI Vesile Çakır * - Vedat Çakır ** LONELINESS AND TELEVISION USAGE YALNIZLIK VE TELEVİZYON KULLANIMI Vesile Çakır * - Vedat Çakır ** ÖZET Yalnızlık hem bireysel hem de toplumsal bir fenomendir. Medya kullanımı ve televizyon izleme de yalnızlıkla baş etme stratejilerinden

Detaylı

HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1. Cevdet POLAT, Hakan EREN, Ferdi ERBAKICI ÖZ

HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1. Cevdet POLAT, Hakan EREN, Ferdi ERBAKICI ÖZ Güvenlik Bilimleri Dergisi, Mayıs 2013, 2(1), 1-33 HIRSIZLIK SUÇUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GELECEĞE YÖNELİK YAKLAŞIMLAR 1 Cevdet POLAT, Hakan EREN, Ferdi ERBAKICI ÖZ 2012 yılında Türkiye

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE

T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNTERNET KULLANIMI VE AİLE ANKARA - 2008 i T.C. BAŞBAKANLIK AİLE VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYINLARI Genel Yayın No: 133 Seri:

Detaylı

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ)

T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) T.C. ĐSTANBUL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ (YÜKSEK LĐSANS TEZĐ) SAĞLIK KURUMLARINDA ÇALIŞAN HEMŞĐRELERE YÖNELĐK ŞĐDDETĐN BELĐRLENMESĐ NEVĐN ALTINTAŞ DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. YASEMĐN KUTLU PSĐKĐYATRĐ

Detaylı

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI 2014-YL-002 İLKOKUL ÖĞRENCİLERİNİN OKUL DIŞINDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE ERİŞİM OLANAKLARI VE KULLANIM AMAÇLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University

Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University Üniversite Öğrencilerinin Okuma Alışkanlığı: Ankara Üniversitesi Örneği Reading Habit of University Students: The Model of Ankara University Hüseyin ODABAŞ * Z. Yonca ODABAŞ ** Coşkun POLAT *** Öz Okuma

Detaylı

ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ

ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ ŞİDDET UNSURU İÇEREN PROGRAMLARDA YAYINLANAN REKLAMLARIN HATIRLANMA DÜZEYİ AYTEKİN CAN, Ph.D. aytekcan@selcuk.edu.tr Selçuk University (Turkey) İBRAHİM TORUK itoruk@selcuk.edu.tr Selçuk University (Turkey)

Detaylı

12-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ

12-14 YAŞ ARALIĞINDAKİ Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 39 Volume: 8 Issue: 39 Ağustos 2015 August 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 12-14 YAŞ

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ARAŞTIRMA RAPORU. Dönem: 22 Yasama Yılı: 5. Nisan 2007 Dönem: 22 Yasama Yılı: 5 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE DE ORTAÖĞRETİME DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERDE VE CEZA ve İNFAZ KURUMLARINDA BULUNAN TUTUKLU VE HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARDA ŞİDDET VE BUNU ETKİLEYEN ETKENLERİN

Detaylı

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi * tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki1

Uçuş ekibi kaynak yönetimi: Pilotların uçuş ekibi kaynak yönetimi * tutumları ile kişilik yapıları arasındaki ilişki1 *1 Bu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi Istanbul University Journal of the School of Business Cilt/Vol:42, Sayı/No:2, 2013, 276-301 ISSN: 1303-1732 www.ifdergisi.org 2013 Uçuş ekibi kaynak

Detaylı

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr

KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr KMÜ Sosyal ve Ekonomịk Araştırmalar Dergịsi 16 (Özel Sayı I):217-226, 2014 ISSN: 2147-7833, www.kmu.edu.tr Çocuk Suçluluğu ve Gelişimsel (Risk-odaklı) Suç Önleme Tuba TOPÇUOĞLU İstanbul Üniversitesi, Ceza

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ i T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİMİ BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE DERSİNE AİT TUTUMLARI İLE AKADEMİK

Detaylı

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması

Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 12,Sayı 4, Aralık 2011, Sayfa 277-301 Tarih Öğretmeni Eğitiminde Tarihsel Romanların Kullanımı: Bir Eylem Araştırması İbrahim Hakkı

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JANUARY 2013 Volume 7 Number 4 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ OCAK 2013 Cilt 7 Sayı 4 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH

AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA PLACE OF INTERNET IN FAMILY AND CHILD RELATIONSHIP: QUALITATIVE RESEARCH AİLE VE ÇOCUK İLİŞKİSİNDE İNTERNETİN YERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali Murat Kırık Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi murat.kirik@marmara.edu.tr Özet İnternet çağımızın en önemli teknolojisi

Detaylı

MELEK YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA GİRİŞİMCİ ODAKLILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ MELEK YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

MELEK YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA GİRİŞİMCİ ODAKLILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ MELEK YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt 67, No. 2, 2012, s. 69-93 MELEK YATIRIMCILARIN YATIRIM KARARLARINDA GİRİŞİMCİ ODAKLILIĞIN ROLÜ: TÜRKİYE DEKİ MELEK YATIRIMCILAR ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Mehmet Emin Karabayır

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİMİN KÜLTÜREL TEMELLERİ ANABİLİM DALI YAŞAM BOYU ÖĞRENME BİLİM DALI (HALK EĞİTİMİ PROGRAMI) YETİŞKİNLERİN EĞİTİME KATILMA GÜDÜSÜNÜ ETKİLEYEN PSİKOLOJİK

Detaylı

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Journal of Azerbaijani Studies 13 BEŞ FAKTÖR KİŞİLİK MODELİNİN İŞYERİNDE DUYGUSAL TACİZE (MOBBİNG) ETKİLERİ HASTANE İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA M. Kemal DEMİRCİ * (Dumlupınar Universitesi, Türkiye) Derya

Detaylı