Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Program Hakk nda Detayl bilgi. Otel nstalasyonu. Otel dare (Oda yönetim) Program. Master Kart"

Transkript

1 Otel dare (Oda yönetim) Program Bu bölümde özel baz kartlarn nasl çalt, ne için kullanldklarn ve çaltrlma ekillerini açklayacaz. Master Kart 'Master Kart' distribütör tarafndan verilir ve DORLET in anagramn (sembolünü) tar. Bu kart oda elektronik kilitlerini ve yönetim programn kiiye özel hale getirir. Bu kart güvenli bir yerde muhafaza etmek gerekir. Çünkü hepsi kapal da olsa bütün odalar açabilir. Kap açk ise kildi programlamay da salar. Bu kartn esas fonksiyonu odann elektronik kilidini kullanma açar. Elektronik kilide kart okutulduu anda, odaya giri mümkün olacaktr. Bu andan itibaren hiçbir kart elektronik kilitçe tannmayacaktr. Girie izin verilmesi için kilidin bir kez daha kullanma açlmas gerekmektedir. Odaya giri numaras yükleme, portatif kontrolör ya da kartn tantlmas yoluyla gerçekleebilir. Kart kilitten geçirildii andan itibaren, müteri kendi kartn kullanabilir. Ayn zamanda alan yükleyici kartlar da kullanlabilir. Bu, çalanlara giri salamak için kullanlr. Program Hakknda Detayl bilgi Otel nstalasyonu Otel idare programnn balatlmas için, aadaki otel bilgilerinin tantlmas gerekir. Bu tantm sadece bir kere sistemi balatrken yaplr. dare programn yüklerken kullanlacak lisan hakknda bilgi yoksa, program lisan ve balatm tarihini soracaktr. Bu yapldktan sonra program, otel kullanmn balatmak isteyip istemediinizi soracaktr.

2 Balatmda tantlacak veriler aadaki gibidir: Otel ismi Kat Says Kat bana düen oda says (tek bir rakam) Her kat için ilk ve son oda no'su Giri ifresi tantlmal, ilk ifre programa giri, ikincisi ise baz özel opsiyonlar için gereklidir. Kayt cihaz ve uzaktan kontrolörün balanaca bir komünikasyon istasyonu seçilir. Müterinin hesab kapatma (otelden ayrlma) zamannn seçilmesi. Programa devam etmeden önce, kayt ekli (type recorder) dümesine basn ve programla birlikte sunulan kayt eklini seçin. Bu sonraki seçimler için önemlidir. Veriyi güncelletirmek için lütfen Accept dümesine basnz. Accept dümesine basld anda, program MASTER KEYi kayt cihazna tantlmas tantlmas gereken soracaktr. Sokulan kart doru deilse veri güncellemeyecek ve otel kullanma açlmayacaktr. Kap elektronik kilitlerin uzaktan kontrolü yada kartlarn kullanmyla programlanabilir. Eer kilitleri uzaktan kontrolörle programlamak istiyorsak, söz konusu oda bilgileri uzaktan kontrolör içinde yüklü olmaldr. Kilitleri programlamadan önce personel kartlarnn oluturulmas akll bir yöntemdir. Çünkü böylece çalanlarn kart kodlar uzaktan kontrolör programlaycsna yüklenebilir. Yüklenen bilgi oda kilitlerinin balatmnda kullanlr. Bu bilgiyle seçilen odalar programlamas yaplr ve bu deiik müterilere giri imkan salar. Eer programlama seçeneini kart kullanarak yaparsak seçilen odalar için kart kaydn yaparz ve bunu her seçilen kilitte uyguladktan sonra kartlar uyan kilitlere sokabiliriz. Tantlan bu kartlar müteriye ve personele ait kartlar olmaldr. Otel balatm yapld andan itibaren yönetim idare programna giri doru ifrenin girilmesiyle mümkün olacaktr Programlama Bu seçenekte müteri ve personel verileri girilir ve odalarla birlikte giri basamaklar oluturulur. Odalar Bu seçenek bir odann statüsünü deitirme imkan salar. Mümkün olan seçenekler (free) bo kullanm d (out of service) vb. dir. Kart Okunmas Kartn manyetik bandna kaydedilmi olan bilgilerin okunabilme özellii vardr. Ekranda gösterilen bilgiler (veriler) kartn okunmasyla elde edilir. Bu bilgilerle veri tabanndaki bilgiler (database) arasnda bir ilikisi yoktur.

3 Müteriler Bu seçenek oteli ziyaret eden müterilerin kronolojik bir veri tabanna imkan salamas yannda otele geli ve ayrl bilgisinde imkan verir. Müteriler giriini yapmak için aadaki bilgileri girmek gerekir. Tantlmas gereken ilk bilgi PN (kiisel kimlik numaralar) dr. Bu bilgi girildii andan itibaren program bu müteri hakknda yüklenmi herhangi bir bilgi olup olmadn kontrol eder. Eer bu bilgi ekranda belirirse bu kiinin zaten otelde olduu anlalr. Eer müteri bilgisi daha önce veritabanna kaydedilmemise PIN kodu girildikten sonra kaydedilmelidir. Bu bilginin tantlmas arttr. Bundan sonra soy isim, isim kurulu, adres, ehir, bölge ve ülke bilgileri girer. Geli ve ayrl bilgileri tantlmaldr. Geli tarihi otomatik olarak o günün tarihidir. Ve ayrl tarihi tarihi ise bir gün sonraya aittir. Bu deerlerin ayarlanmas gerektiinde yeni tarihinin geli mi yoksa ayrla m ait olduu belirtilmelidir. Daha sonra tarih alannda OK dümesine basnz. Oda ileri(room assignment) her zaman bir oda bo olacaktr. Müteriye baka bir oda verme ihtimali vardr. Bu durumda hangisi olduunu belirtmemiz gerekir. Otel katlarndan hangisi olduunu belirtmemiz gerekir bu ilemi devam ettirir ve o katlarn bo odalar otomatik olarak ekranda gösterilir. Birini seçip Accept dümesine baslr. Bütün veri tantldktan sonra lütfen Accept tklaynz böylece veri tabanndaki tüm veriler güncelleecek ve müteri kartlar datlacaktr. Eer müterinin ayrln gerçekletirmedi yada müteri bilgisini deitirmek istiyorsak müteri son müteri listesinden seçilir ve bu müteriye ait bilgiler ekranda belirir. Herhangi bir veri ayarlanacaksa bunu yapn ve Give Entrance (giri izni) butonuna basnz.gerekli olduunda program kayt cihazna tantlmas gereken bir kart soracaktr. Müterinin ayrln yapacaksnz. Give Exit tklaynz. Bir oday bo oda olarak ayarlamak istiyorsanz müterilerin check out'u tek tek yapmalsnz belli bir tarihte toplu halde ayrlacak müterilerin check outu için Give Massive Exit (toplu çk) butonuna tklaynz Bu seçenek müteri ayrl zamannda (clents chechk out tme)ve bilgisayar zamannda mevcuttur. Müterinin check out unu yaparken müteri bilgisi tarihsel bir dosyada eklenir. Yönetici bu dosyay periyodik olarak güncelletirmelidir. Müteri kartn kaybetmesi durumunda yeni bir kart (generate new card) seçeneiyle yeni bir kart kayd yaplr ve müteriye ayn odaya giri izni (access) verilir. Önceki kart artk geçersizdir. Güvenlik açsndan müteri kartn kaybederse hiçbir problem olumaz. Çünkü kartla odann artk alakas kalmamtr.yeni bir kart eskisini geçersiz brakmtr. Daha önce tahsis edilen bir odann müteri deitirilmesi durumunda müteri listesinden (client's list) müteri seçilerek oda deitirilir.(change room) butonuna baslr. Ekranda bütün bo odalar belirlenecektir.yeni oday seçerek OK butonuna basnz.

4 Çalan (Personel) Bu menü aadaki seçeneklere giri salayacaktr. Create/erase/modify (yarat/sil/ayarla) Access zones (Giri alanlar) Herhangi bir çalann seçeneklerine giri alabilmek için idare program snrlandrlm giri ifresi soracaktr.(restricted access password) Tantlan ifre yanl ise giri imkanszdr. Çalanlar: Yarat/Sil/Ayarla Bu seçenek çalann ilk ve son i gününü bilgisayara tantma olana verilir. Her bir çalann kendine ait tek bir kimlik numaras, ayrl tarihi ve görev alan olmaldr. Çalan kartnn geçerlilik tarihi o andan belirtilen tarihe kadardr. Assng Zone (görev alan) listesinden bir alan seçilerek çalan oraya atanr. Her çalann sadece bir görev alan vardr. Veritabanndaki bilgileri yüklemek için OK. Dümesine basnz. Program bir kart isteyecektir. Bu çalan için kart oluturmak için kart cihazna bir kart tantlmas gerekir. Bir çalan sistem dna çkarmak için Employess list(çalanlar listesi)`den çalan seçilir. Sil (erase) butonuyla program bir kart soracaktr. Bu kart kayt cihazna yerletirilir. dare yöneticisi çalana ait bölgedeki tüm kilitlerden geçirmelidir. Bu ilem uzaktan kontrolorlede yaplabilir. Bu operasyon yaplmazsa çalan kart hala geçerli kalacaktr. Eer bir çalann veri ayarn yapmak istiyorsak çalan listesinden (employee's list) bulup gerekli ayarlamadan yaparz. Bir çalan kartn kaybederse çalan seçerek OK butonuna basarz.yeni bir kart verilir ve çalan bu kart kilitten geçirdii andan itibaren eskisi geçersiz olacaktr. Çalanlar: Giri Alanlar Bu seçenek çalanlara giri alan yaratmak ve silmek için kullanlr. Bir giri alan yaratmak bir çalann girebildii birkaç odadan ibarettir. Bu tanm bilgisayarda yaplr ve kilitlerin programlanmas yaplana kadar geçerlilii yoktur arasnda olan yaratma ve bunlarn tanmnn yaplmasn imkan vardr. Bu durumda her bir alana ait oda saysn seçmek durumundayz. Alana oda eklemek için tüm tüm otelimi, bir kattaki odalarm yoksa sadece birkaç oday m eklemek istediimizi bilmeliyiz. Eer tüm kat seçersek kat listesinden (floor's list)bir tanesini seçeriz.baz odalar seçmek istiyorsak önce kat daha sonrada eklenecek odalar seçeriz.tüm bu admlar dan sonra alana ekle(add to zone) butonuna basnz.

5 Bir alandan oda silmek için silinecek odalar seçiniz ve erase from the zone (alandan çkar) butonuna basnz. Tüm bu verileri geçerli hale getirmek için OK butonuna basnz. Alan zaten varsa veriler tekrar ayarlanacaktr. Eer böyle bir alan yoksa bu alan yaratlacaktr. Bir alan silmek için listeden söz konusu alan seçilir ve erase sil butonuna tklanr. Eer bu alan hali hazrda bir çalan tahsis edildiyse sistem söz konusu alann silinmesine izin vermeyecektir. Danma Bu seçenekte baz listelerin oluturulabilecei gibi müteriler çalanlar ve odalar hakknda da bilgi alabiliriz. Müteri Bilgisi Otelde kalan tüm müterilerin soy isimleri, irket isimleri, yada oda bilgileri ile kontrol ve düzenlemeleri yaplabilir. sminin üstüne çift klik yaparak bir müteri hakknda tüm kontroller yaplr. Çalan Bilgisi O anda kimlerin otelde çaltn ve çalan ismi üzerine yaplan çift klikte hangi odalara giri izni olduunu örenebiliriz. Liste çalan kimlik numaras, soy ismi, alan numaras yada iten ayrl tarihine göre düzenlenebilir. Oda Bilgileri Tüm odalarn bo olup olmadn kullanm d olup olmadn vb. bilgileri örenebiliriz. Ayrca odada hangi tarihte hangi müterilerin kaldn ve odaya hangi çalann giri izni olduunu örenebiliriz. Tüm bu bilgileri toplamak için önce katn seçilmesi gerekmektedir. Listeleme Bu seçenekte belli bir zaman dilimi içerisinde portatif kontrolöre kaydedilen, müteri, personel oda kartlar vb. ile ilgili listeleme ekranda görüntüle bilir.

6 dareci (Süpervisör) Bu seçenekle aadaki ilemler yürütülebilir. Kart oluturma Uzaktan kontrolör programlanmas Müterinin ayrlma tarihinin deitirilmesi Giri ifresinin deitirilmesi Veritaban Konfigürasyon Kayt Cihaz Tipi Kart Oluturma Bu seçenekle hotelin iletimi için kart oluturabiliriz. Oluturulmas mümkün olan kartlar: Oda nosu veren kartlar Bu seçenekle her bir kilide uyan numaray belirtmek için gerekli kartlar oluturabiliriz. Uzaktan kontrolörümüz yoksa her bir kart otel balatmndan sonra uyan kilitten geçirmemiz gerekir. Hotel kullanmna açlaca zaman tüm kilitler için kart oluturmak mecburidir. Belli bir odann ayarlarnda deiiklik yapacaksak ya da Oda numaras programlayacaksak, odaya uyan bu kartlardan bir tane oluturmalyz. NOT: Kart uygun kilitten geçirmeye özen gösteriniz. Mesela 0100 no'lu kart 0100 no'lu kilide aittir. lem hata verdiinde, tekrar deneyiniz. Zaman ayar için Kullanlan kartlar kart tarih ve zamanyla birlikte kaydedilir. Saat ve tarih ana bilgisayardan alnr. Bu ilem kilitlerin zaman ayarn yapmak için kullanlr. Alan Kartlar Bu seçenekle kilide hangi alana ait olduunun bilgisini yüklemi oluruz (çalan girii için). Bu ilem için, kart oluturmak istediimiz alan seçeriz. Daha sonra, alan atamas yada silinmesi yapmak için oluturulacak kartn cinsi seçilir. Uzaktan kontrol programlaycs: Bu cihaz otel idare programnn (Hotel management softwore) kullanmyla iki ilev yürütür. Kontrolüre aktrm (Send to the remote cuntral) Kilitlere ilikin verileri bilgisayardan kontrolöre göndermeye yarar. Bu bilgiyle seçilen tüm odalardan geçilmeli ve kilitler programlanmaldr. Bu ilem müterilerin ve çalanlarn seçilen odalara giriine izin verir. Programlanacak odalar seç: Bu seçenekle oda tipini seçebiliriz; yani kullanma açmak istediimiz tektek, kattaki yada tümünü seçebiliriz. Per Floor-Kat seçilir. Per Rooms-Remote Controller la programlamak istenen tüm odalar seçilir. Tüm bu seçenekleri fonksiyona geçirmek için Add(ekle) dümesine baslr. Bu ilemden sonar

7 programlanacak odalarn listesi ekranda belirir. Bu listeden bir oday çkarmak istersek mouse'la spesifik oda tklanr. Erase butonuyla silinir. Uzaktan kontrolörle programlanacak tüm odalar fonksiyonel hale getirmek için UPDATE (güncelletir) butonuna basnz. Bu esnada uzaktan kontrolör RS-232 ile bilgisayara bal ve ''stand-by mode'' (hazr) da almaldr. Uzaktan kontrolöre hazrlama (Bringfor the remotecon) Bilgisayar her bir odann ilemini kaydeder. Bu seçenekle ve kontrolör RS 232 yle bilgisayara balandnda,kontrolöre yüklenen tüm bilgiler bir araya gelir. Toplanan bilgiler Oda no'su lemin müteri yada personel tarafndan yapld lemin tam tarih ve zaman Müteri CHECK-OUT Zamannn Deitirilmesi: Bu ilemle müterinin ayrl tarihi deitirilebilir. Giri ifresinin deitirilmesi: Bu seçenekle giri ifresinin ayarlar yaplabilir. ki çeit ifre vardr: Ana menü giri ifresi Personel seçeneklerine giri ifresi (snrlandrlm giri) Bu seçenee giri salamak için, snrlandrlm giri ifresini bilmek gerekir. Tantlan ifre doruysa, program her iki ifrenin ayarlarnda izin verecektir. Komunikasyon port (istasyon)unun deitirilmesi: Uzaktan kontrolür ve kart kayt cihazn bilgisayara balayan iletiim portu (serie-line) bu seçenekle deitirilebilir. Veri Taban (Database): Bu seçenek Update data seçeneine giri salar. Program, tüm müteri bilgilerini CPU veritabannda toplar. Genel müteri bilgileri müteri otele geri döndüünde yüklenecektir. Ayrca, uzaktan kontrolümüz varsa bu cihaza yüklenen tüm ilemler bilgisayara aktarlr. Yüklenen bu bilgiler CPU'nun kapasitesini azaltr. Veri tabannn genileyerek yava çalmasn engellemek için aadaki ilemler yaplabilir. Update historic (tarihsel güncelletirme) Daha önce otelde bulunan müterilerin bilgilerini silmeye yarar. Bu seçenekte bir tarih sorulur. Bu specific seçilen tarih öncesi tüm müteri bilgileri silinecektir.

8 Update client's general data(genel müteri bilgisini güncelletirme) Bu veriler yeni bir müteri kaydedildiinde kullanlr. lk olarak müterinin kimlik kart tantlr ve dier alana geçilir. Eer müteri veri tabannda yoksa, program, müterinin daha önce hotelde kayd olup olmadn General Data'y aratrarak bulur. Veri silmek için bir tarih sorulur ve o tarih öncesi tüm genel müteri bilgileri silinir. Remote kontrolörce alnan verinin güncelletirilmesi Bu seçenek seçilen tarihten önce veri tabanndan uzaktan kontrolöre kaydedilen tarihi silmek için kullanlr. Konfigürasyon: Bu seçenekle aadaki seçenekleri kullanabilirsiniz: Regional (Bölgesel) dare programnn tarih formatn ve lisann deitirmekte kullanlr. Tarih format, ayarlanrsa, ekranda görüle tüm tarih bilgileri bu seçilen formata göre ayarlanr. Müteriye otomatik giri Program ne zaman çalrsa çalsn,program tarafnda otomatik olarak yürütülen giri(exit) seçeneini düzenlemeye yarar check out zaman geçmi olan odalar açmaya yarar. Böylece amirin odalar açma görevi minumuma indirilir. Müteri ekranndaki (Give Massive Exit/toplu çk) butonuyla çalr. Tek fark bu otomatik olarak yaplr kaydeder kaydetmez otomatik yaplr. Ve bu seçenek çalr duruma geldii zaman çalr. Otomatik Giri Aktivite edilecekse (çaltrlacaksa),çalmasndan 15 dk., 5 dk. Ve 1dk. Önce bir uyar mesaj ekranda belirecektir. Bu yapldktan sonra, enformasyon mesaj ekrana gelir. Kayt Cihaz Tipi Bu program deiik tipte manyetik bant okuyucusu/kaydedici ile kullanlabilir. Bu seçenekle kurulumla birlikte size gelen kayt cihaz tipini seçiniz.

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1

Her hakkı saklıdır. POS A.. 2004 Döküman ver. 2.20 Genius Ofis Kullanım Kılavuzu 06.10.04 1 GENIUS OFS KULLANIM KILAVUZU 1 ÇNDEKLER GENIUS OFS...1 KULLANIM KILAVUZU...1 PROGRAM ÇNDE EKRANLARIN GENEL KULLANIMI...4 KAYIT LEMLER...4 Genel...6 Kullanıcı Girii...6 Ana Menü...6 1. TANIMLAR...7 Stok

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

KALE GEÇ KONTROL ÜNTELER. KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU Model-10/100-200

KALE GEÇ KONTROL ÜNTELER. KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU Model-10/100-200 KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU Model-10/100-200 ÜRÜN TANITIMI KULLANIM TALMATI KD050/10-100 & 10-200 kontrol ünitesi özellikle tüm elektrik kontrollü kilitler ve güvenlik kontrolleri için dizayn edilmitir.

Detaylı

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor?

Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? IBM Global Social Segment Haziran 2007 Sosyal Güvenlik Nereye Do ru Gidiyor? 15 Bat Avrupa ülkesindeki sosyal güvenlik yönetimi CEO lar ile yaplan görümeler Hazrlayanlar: Prof. Dr. Paul SCHOUKENS Prof.

Detaylı

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR

Model No. KX-TCD440TR. Model No. KX-TCD445TR TCD440_445TR(TR).book Page 1 Tuesday, April 20, 2004 9:11 AM İşletme Talimatları Dijital Kablosuz Telefon Model No. KX-TCD440TR Dijital Telsiz Telesekreter Sistem Model No. KX-TCD445TR Bu ünite Çağrı Kimliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004

İÇİNDEKİLER KM. LL2WT.004 İÇİNDEKİLER 1. GENEL ÖZELLİKLER... 4 2. TEKNİK ÖZELLİKLER... 5 3. SERTİFİKALAR... 6 3.1. Yönetmelikler ve Standartlar... 6 4. AÇIKLAMALAR... 7 4.1. Kurulum, Çalıştırma ve Bakım Sırasında Dikkat Edilecek

Detaylı

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi

Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi Kullanıcılarına web üzerinden hizmet veren DavaProWeb, Dava Karar Destek ve Süreç Yönetim Sistemi ile hukukçulara dava süreci boyunca her türlü konuda yardım sağlayan

Detaylı

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A..

SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. SIEMENS Siemens Sanayi ve Ticaret A.. Deerli Tedarikçilerimiz, Türk Vergi Usul Kanunu ve ana ortamz olan Siemens AG nin kurallar gerei, firmamza gelen faturalarn muhasebeletirilmesi, takibi ve vadesinde

Detaylı

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri

Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri. Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Netsis 7.0 Kurulum İşlemleri Ürün Grubu [X] Netsis Enterprise [X] Netsis Standard [X] Entegre.NET [X] NetİKS [X] NetCRM [X] Netsis B2B Kısaltmalar SSO: Single Sign On (Netsis Merkezi Kimlik Yönetim Sistemi)

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI)

DESTEK DOKÜMANI LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LOGO CONNECT TİCARİ SİSTEM ENTEGRASYONU (FDA- FİRMALAR ARASI DATA AKTARIMI) LogoConnect FDA,Tek bir ticari sistemde birden fazla firma ile çalışan kullanıcıların, ticari sistem içinde bir firmadan diğer

Detaylı

VİDEO SİSTEMLERİ Başlangıç

VİDEO SİSTEMLERİ Başlangıç Cisco TelePresence Video Sistemleri İçindekiler Giriş Kullanıcı arayüzleri Konfigürasyon Ekler Kişiler VİDEO SİSTEMLERİ Başlangıç kılavuzu D14639.09 Video Sistemleri TC6.1, Nisan 2013. 1 Codec C SERİSİ

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa

MODEL AL-2021 AL-2041 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU. Sayfa MODEL AL-0 AL-04 DİJİTAL ÇOK FONKSİYONLU SİSTEM KULLANIM KILAVUZU AL-0 Sayfa İÇİNDEKİLER... GİRİŞ... KAĞIT YÜKLEME...9 YAZILIMIN KURULMASI...4 KOPYALAMA FONKSİYONLARI...5 YAZICI İŞLEVLERİ...7 TARAYICI

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473

Kullanım kılavuzunuz SHARP AL-2021/2041 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4725473 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AÇIK KAYNAK İŞLETİM SİSTEMİ KULLANIMI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU

BASKODLU TERAZİ. LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU BASKODLU TERAZİ LP-1 Ver 1.6 KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER 1. Kurulum İşlemleri...4 1.2 Yüksek göstergenin kurulması...6 1.3 Etiket Rulosunun Takılması...6 1.4 Yüksek göstergenin kurulması...6 2. Tuş takımları

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r

TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU. WinEKG Pro. T e k n o l o j i Ü r e t i r TEPA Tıbbi ve Elektronik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş. EKG Master USB KULLANIM KILAVUZU WinEKG Pro T e k n o l o j i Ü r e t i r Gersan Sitesi 656. Sok. No: 45 Ergazi, 06370 ANKARA Tel: +90 312 257 0477

Detaylı

MAL 201- MALZEME BLGS

MAL 201- MALZEME BLGS TÜ Makina Fakültesi MAL 201- MALZEME BLGS 2007-2008 Bahar Ders Notlar Prof. Dr. Ahmet Aran ÇNDEKLER 1. Giri 1 2. Atomsal Ba! 6 3. Kristal Yap&lar 10 4. Kristal Yap& Kusurlar& 17 5. Mekanik Özellikler 26

Detaylı

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Kullanıcı El Kitabı Türkçe Haziran 2010 Üzeri çizilmiş çöp bidonu sembolünün anlamı, ürünün Avrupa Birliğinde ayrı bir çöp yığınına ilave edilmesi gerektiğidir. Bu durum

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS SP-560 UZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/1084990

Kullanım kılavuzunuz OLYMPUS SP-560 UZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/1084990 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu. Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Tek Düzen Muhasebe Programı Ver. 1.00a TEMEL KULLANIM KİTABI Güncelleme Tarihi: 29.01.2007 Yükleme Programa ait CD-ROM u bilgisayarınızın CD-ROM ünitesine takınız.

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ

NETSİS UYARLANABİLİR VERİTABANI SİSTEMİ SİSTEM MODÜLÜ Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Modül Versiyon Önkoşulu Yükleme ve Gereken Dosyalar Yükleme Sonrası İşlemler Uygulama Bu doküman ile, Netsis İnsan Kaynakları Paketinin temel

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C

Kullanıcı Kılavuzu Rev. C GEMO Ladder Editor V2.3 Kullanıcı Kılavuzu Rev. C 1/115 İÇİNDEKİLER 1Giriş...7 2Yenilikler...8 2.1Ver 2.3 Rev C'deki Yenilikler...8 2.2Ver 2.3 Rev B'deki Yenilikler...8 2.3Ver 2.3 Rev A'daki Yenilikler...8

Detaylı

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler

Ö ZEL PAZAR REHBERİ. İçindekiler Ö ZEL PAZAR REHBERİ İçindekiler 1. Giriş... 3 2. Özel Pazar İnternet Adresi ve Ana Sayfası... 3 3. Kullanıcı Kaydı ve Girişi... 5 3.1. Kullanıcı Kaydı... 5 3.2. Kullanıcı Girişi... 7 3.3. Kullanıcı Ana

Detaylı