AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Aralık 2011

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ. PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Aralık 2011"

Transkript

1 AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Aralık 2011

2 Gündem/Konular Yapılan ĠĢler Yürütülmekte Olan ĠĢler Planlanan ĠĢler ĠletiĢim,ĠĢbirliği ve Koordinasyon GeliĢtirme Çabaları Genel Değerlendirme

3 Personel Dairesi BaĢkanı Memur (Sekretarya) (1) Personel Müdürü Ġdari ĠĢler Müdürü Uzman (Özlük ve Sicil) (1) Güvenlik Memuru (2) Garaj ġefi (1) Memur (Özlük ve Sicil) (2) Memur (MaaĢ ve Tah.) (1) Güvenlik Görevlisi (26) DanıĢma Memuru (2) ġoför (13)

4 PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ

5 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili iģlemlerin yapılması ve bilgilerin otomasyon programına girilmesi, Aylık hizmet sözleģmeli olarak görevlendirilen personele ait iģlemlerin yapılması, Kasım-Aralık ayında yapılan görevlendirme, atama, terfi ve iģe baģlama/ayrılma ile ilgili iģlemlerin yapılması, Kasım 2011 ayına ait personel maaģlarının hesaplanması yapıldı ve Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığının kayıtlarına aktarıldı.

6 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Akademik Personel Atamalarının Birim Bazında Dağılımı -Konservatuar Müdürlüğünde bir öğretim görevlisi tam zamanlı statüden yarı zamanlı statüye geçti. (Kulayım KANIMETOVA) -Fen Fakültesinde iki Doç. Dr. ders saati baģına ücretli statüden tam zamanlı statüye geçti. (Doç. Dr. Nurbek ALDAYAROV, Doç. Dr. Nazgül ĠMANBERDĠYEVA) BĠRĠMĠ TC KC DĠĞER TOPLAM T.Z. Y.Z. D.S.Ü. T.Z. Y.Z. D.S.Ü. T.Z. Y.Z. D.S.Ü. T.Z. Y.Z. D.S.Ü. Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi 1 1 Ġlahiyat Fakültesi 1 1 ĠletiĢim Fakültesi Veteriner Fakültesi 1 1 Konservatuar Yabancı Diller Y.O. 1 1 TOPLAM

7 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Ġdari Personel Atamalarının Birim Bazında Dağılımı -Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Müdürlüğüne bir mühendis ve bir mimar atandı. (ĠnĢaat Mühendisi Daniyar AZNABAKĠYEV, Mimar Rustam EġMURATOV) BĠRĠM KADRO TC KC TOPLAM Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Mühendis-Mimar 2 2

8 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Kadro ve Görev Yeri DeğiĢiklikleri -Akademik kadroda görev yapan üç öğretim üyesi ve bir öğretim elemanının, idari kadroda görev yapan üç idari personelin görev yerleri değiģtirilmiģ, yine idari personelimizden üç kiģinin hem kadrosu hem görev yeri değiģmiģtir. Ayrıca, 30 Eylül 2011 tarihli Mütevelli Heyet Toplantısı nda açılan yeni idari kadrolara yedi personelimizin atamaları yapılmıģtır. Adı Soyadı Eski Birim Yeni Birim Eski Kadro Yeni Kadro Kadırkul Ömürkulov Güzel Sanatlar Fak. ĠletiĢim Fak. Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Cali Soodanbek Güzel Sanatlar Fak. ĠletiĢim Fak. Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Aytbübü BadahĢanova ĠletiĢim Fak. Güzel Sanatlar Fak. Öğretim Görevlisi Öğretim Görevlisi Maral Kalmambetova Genel Sekreterlik Tecüme Bür. Mühendislik Fak. Müt.- Tercüman Sekreter Zeynep Mamatova Yabancı Diller Yükseokulu Rektörlük Bölüm Sekreteri Sekreter Nadira Ablasova Edebiyat Fak. Yabancı Diller Y.O. Bölüm Sekreteri Bölüm Sekreteri Emin Akın Basın ve Halkla ĠliĢkiler Bür. ĠletiĢim Fak. Memur Memur Kınagül Madiyeva Edebiyat Fak. Genel Sekreterlik Bölüm Sekreteri Müt.- Tercüman Aida Cayloobayeva Personel Dairesi BĢk. Yazı ĠĢleri Birimi Memur Memur Bermet Busurmanova Basın ve Halkla Ġlişkiler Bür. Rektörlük Müdür Danışman Kıyal Turdakunova Rektörlük Rektörlük Sekreter Rektör Sekreteri Altınay Kutubayeva Rektörlük Rektörlük Sekreter Rektör V. Sekreteri Canara Akmatbekova Rektörlük Rektörlük Memur Rektör Yard.Sekreteri Dinara Asankulova Rektörlük Rektörlük Memur Rektör Yard.Sekreteri Zulfiya Bekibayeva Sağlık Kültür ve Spor Dair. Bşk Rektörlük Hizmetli Rektör Yard.Sekreteri Nargiza Abcaparova Genel Sekreterlik-Yazı Ġşl. Bir. Genel Sekreterlik Hizmetli Genel Sek.Sekreteri

9 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Akademik Unvan DeğiĢiklikleri -Kasım ayı içerisinde 2 i Mühendislik Fakültesinden, 1 i Ġktisadi ve Ġdari bilimler Fakültesinden olmak üzere 3 akademik personelimizin akademik ünvanlarında yükseltilme yapılmıģtır. Adı Soyadı Birim Eski Unvan Yeni Unvanı Bakıt ġarġenbayev Mühendislik Fak. Yrd. Doç. Dr. Doç. Dr. Zamirgül KAZAKBAYEVA Mühendislik Fak. Öğr.Gör.Dr. Doç. Dr. Aydın ĠDĠL Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak. Öğr. Gör. Öğr. Gör. Dr.

10 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Ayrılan Personel Listesi -03 Kasım-16 Aralık tarihleri arasında 3 akademik personel ve 1 idari personel olmak üzere toplam 4 çalıģanımız görevlerinden ayrılmıģtır. Adı Soyadı Görevi Birimi Ayrılma Tarihi Sedat ġġmsek Yrd. Doç. Dr. ĠletiĢim Fakültesi Hugjiltu WU Prof. Dr. Edebiyat Fakültesi Wuyuntana Okutman Yabancı Diller Yüksekokulu Camila KALAMBEKOVA Memur Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

11 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Yolluklu-Yevmiyeli Görevlendirmeler Kasım-Aralık ayları içerisinde 8 personelimiz için toplamda 11 yollukluyevmiyeli görevlendirme yapılmıģtır. Bu görevlendirmelerden 3 ü bilimsel toplantılara katılmak üzere, 8 i ise idari iģler sebebi ile yapılmıģtır.

12 Rektörlük 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yolluklu-Yevmiyeli Görevli Ġzinli Sayılan Personel Listesi Görev Birimi Adı Soyadı Ülke Sebebi Gün Prof. Dr. Mahmut ĠZCĠLER Yevmiye Günü Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 4 2 Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 11 3 ĠletiĢim Fakültesi Prof. Dr. Sezer AKARCALI Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 4 2 Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 11 3 Mühendislik Fakültesi Öğr. Gör. Kasım BARIKTABASOV Rusya Dünya Universitelerarası Programlama Olimpiyatı nın 2011 yarı finallerine katılacak öğrencilere rehberlik yapmak üzere 6 6 Veteriner Fakültesi Prof. Dr. Hüseyin KARADAĞ Türkiye Veteriner Fakülteleri dekanları toplantısana katılımcı olarak 5 4 Fen Bilimleri Enstitüsü Prof. Dr.Ali Osman SOLAK Çin H.C., Konferansa bildiri sunmak amacıyla 5 5 Genel Sekreterlik Mustafa AKDENĠZ Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 11 3 Destek Hizmetleri Dairesi BĢk. Strateji GeliĢtirme Dairesi BĢk. Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 11 3 Güner ATMACAOĞLU Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 4 2 Ziya ARPALI Türkiye ĠletiĢim Fakültesine kurulacak olan TV Stüdyosu ihalesi 11 3

13 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Yolluklu-Yevmiyesiz Görevlendirmeler Kasım ayı içerisinde bilimsel toplantılara katılmak üzere Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi nden 1, Yabancı Diller Yüksekokulu ndan 5 akademik personelimiz bilimsel toplantılarda bildiri sunmak üzere yolluklu-yevmiyesiz görevlendirilmiģ, toplamda bu usulle 6 görevlendirme yapılmıģtır.

14 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yolluklu-Yevmiyesiz Görevli Ġzinli Sayılan Personel Listesi Görev Birimi Ünvanı Adı Soyadı Ülke Sebebi Gün Ġkt. ve Ġdari Bilm. Fak. Dr. Azamat MAKSUDUNOV Türkiye Dr. Aida KASĠEVA Türkiye XVI. Ulusal Pazarlama Kongresine bildirisiyle katılmak üzere VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresine bildirisiyle katılmak üzere 5 5 Yabancı Diller Y.O. Okt. Aygül BAKĠROVA Türkiye Okt. Gülnara APSAMATOVA Türkiye Dr. Nurullah CĠCĠOĞLU Türkiye VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresine bildirisiyle katılmak üzere VIII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresine bildirisiyle katılmak üzere Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 8 inci Milletler arası Türk Halk Kültürü Kongresi nde bildiri sunmak üzere 5 5 5

15 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yapılan Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevlendirmeler Kasım ve Aralık ayları içerisinde bilimsel toplantılara katılmak üzere 11, araģtırma ve incelemelerde bulunmak üzere 1 akademik personel, idari görev için 1 idari personel, toplamda 13 personel yolluksuz-yevmiyesiz olarak görevlendirilmiģtir.

16 03 Kasım-16 Aralık 2011 Tarihleri Arasında Yolluksuz-Yevmiyesiz Görevli Ġzinli Sayılan Personel Listesi Görev Birimi Ünvanı Adı Soyadı Ülke Sebebi Gün Ġkt. ve Ġdari Bilm. Fak. Öğr.Gör.Dr. Dr. Nurlan ĠSMAĠLOV Türkiye II.Türk Dünyası Hukuk Kurultayına bildirisi ile Katılmak üzere 3 Yrd. Doç. Dr. Yrd. Doç. Dr.YaĢar SARI Belçika Nato Mau Diplomasi ÇalıĢtayına katılımcı olarak gitmesi 4 ĠletiĢim Fakültesi Yabancı Diller Y.O. Sağlık Kültür ve Spor Dai. BĢk Öğr.Gör. Abdı SATAROV Türkiye Genç ĠletiĢimciler YarıĢması'na katılmak üzere 4 Uzman Turan Berker AKDEVELĠOĞLU Türkiye Genç iletiģimciler YarıĢmasına katılımcı olarak katılması 4 Prof.Dr. Zamira DERBĠġEVA Rusya Rus Dünyası V.Asamblesine katılmak üzere 4 Okutman Anarkan BEKTUROVA Kırgızistan Okutman Okutman Çınara KUDAYNAZAROVA Kırgızistan Bübüsara ÜKÜBAYEVA Kırgızistan Akademik YazıĢma ve AraĢtırma Usulleri adlı seminere katılmak üzere Akademik YazıĢma ve AraĢtırma Usulleri adlı seminere katılmak üzere Akademik YazıĢma ve AraĢtırma Usulleri adı seminere katılmak üzere Okutman Altınbek ĠSMAĠLOV Kosova IX. Uluslararası ġiir ġölenine katılmak üzere 5 Okutman Dr. Svetlana CEENBEKOBA Kırgızistan Nurullah CĠCĠOĞLUOĞLU Akademik YazıĢma ve AraĢtırma Usulleri adlı seminere katılmak üzere Türkiye AraĢtırma inceleme 3 Murat COLDOġOV Kırgızistan Devlet KöĢkü'nde verilecek akģam yemeğinde görevli

17 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık Ayı Ġtibari Ġle Akademik Personel Sayıları BĠRĠMĠ GENEL TOPLAM : 538 TC KC DĠĞER Toplam T.Z. Y.Z. D.S.Ü. T.Z. Y.Z. D.S.Ü. T.Z. Y.Z. D.S.Ü. T.Z. Y.Z. D.S.Ü. Rektörlük Edebiyat Fakültesi Fen Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak Ġlahiyat Fakültesi ĠletiĢim Fakültesi Mühendislik Fakültesi Veteriner Fakültesi Ziraat Fakültesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Y.O Konservatuar Yabancı Diller Y.O Meslek Y.O Turizm ve Otelcilik Y.O TOPLAM

18 Eğitim-Öğretim Yılı Kasım Ayı Ġtibari Ġle Ġdari Personel Sayıları BĠRĠMĠ T.C. K.C. TOPLAM Rektörlük Edebiyat Fakültesi 6 6 Fen Fakültesi 3 3 Güzel Sanatlar Fakültesi 1 1 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak 5 5 Ġlahiyat Fakültesi 1 1 ĠletiĢim Fakültesi Mühendislik Fakültesi 9 9 Veteriner Fakültesi 2 2 Ziraat Fakültesi 3 3 Fen Bilimleri Enstitüsü 2 2 Sosyal Bilimler Enstitüsü 5 5 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 3 3 Konservatuar 2 2 Yabancı Diller Y.O Meslek Y.O Turizm ve Otelcilik Y.O. 3 3 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Merkezi 1 1 Türk Uygarlığı AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 1 1 Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Dairesi BĢk Kütüphane ve Dök. Dairesi BĢk Öğrenci ĠĢleri Dairesi BĢk Personel Dairesi BĢk Sağlık Kültür ve Spor Dai. BĢk Strateji GeliĢtirme Dai. BĢk Yapı ĠĢleri Dairesi BĢk Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Ankara Ġrtibat Bürosu 3 3 TOPLAM

19 Eğitim-Öğretim Yılı Aralık Ayında Aylık SözleĢme ile Ġstihdam Edilen Personel Sayıları BĠRĠMĠ T.C. K.C. TOPLAM Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fak 1 1 Beden Eğitimi ve Spor Y.O. 1 1 Meslek Y.O. 3 3 Genel Sekreterlik Destek Hizmetleri Dairesi BĢk Personel Dairesi BĢk. 9 9 Sağlık Kültür ve Spor Dai. BĢk Yapı ĠĢleri Dairesi BĢk. 7 7 TOPLAM

20 ĠĢbirliği ve Koordinasyon Personelimizin kendisi ve ailesi için ilk geliģ, kesin dönüģ iģlemleri, maaģ, avans, yolluklu ve yevmiyeli görevlendirmeler ile ilgili iģlemler Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı ile, Akademik personel planlamaları ile ilgili çalıģmalar Fakülte, Yüksekokul ve Enstitüler ile, Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ile e-rehber konusundaki çalıģmalar Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı ile, koordineli olarak yürütülmektedir.

21 Otomasyon GeliĢtirme ÇalıĢmaları Personel Bilgi Sistemine geçiģle beraber personelimize bordrolarını online olarak görme imkanı sunmamızın yanı sıra, aynı yolla personelimizden aile bilgileri, adres bilgileri, akademik çalıģmalar (kitap, makale, proje, ödül v.b.) eğitim bilgileri (mezuniyet, sertifika, bilgisayar, yabancı dil vb.) kiģisel bilgileri toplayarak raporlama imkanı bulmaktayız.

22

23

24

25

26

27 Hali hazırda personelimizin girmiģ olduğu bilgileri online olarak çekme ve raporlama ile ilgili bir sıkıntı olmamasına rağmen veri giriģlerinde veyahut bordro görüntüleme konularında bazı personelimiz sıkıntı yaģamaktadır. Bunların bir kısmı personelimizin farklı internet tarayıcıları ile sisteme bağlanmak istemesi, bilgisayardaki pop-up blocker ayarlarının doğru olmaması gibi sebeplerden kaynaklanmaktadır. Bunun dıģında sistemin kendiden kaynaklanan sıkıntılar personelimiz tarafından bildirildiği takdirde yazılım firması ile görüģülerek sorunlar giderilmektedir. Ġnsan Kaynakları Otomasyon Programı maaģ tahakkuk kısmının yanı sıra personelimize ait demografik bilgiler vermenin dıģında bünyesinde bulundurduğu serbest raporlama sistemi ile aynı anda birbirinden farklı türlerde sorgulama yaparak tek raporda toplama imkanı vermektedir.

28

29 ĠDARĠ ĠġLER MÜDÜRLÜĞÜ

30 Yürütülen ĠĢler Merkez Bina ve Yeni Lojmanlardaki yangın tüpleri, yangın hortumları, yangın söndürmede kullanılan ilk müdahale araç-gereçleri ihtiyaç duyulan yerlere konulmuģtur. Üniversitemizin düzenlediği her türlü etkinlikte, akademik ve idari birimlerden gelen talepler doğrultusunda ulaģım ve güvenlik hizmeti verilmektedir.

31 Üniversitemizdeki günlük iģlerin yanı sıra Kırgızistan dıģından gelen misafir, personel ve öğrencileri karģılamak üzere birimlerin talepleri doğrultusunda havaalanına araç tahsis edilmektedir. Üniversitemiz Ç. Aytmatov Kampüsünde Fen, Veteriner ve Ziraat Fakülteleri için yapılıp inģaatı tamamlanan binaların (Teknoloji Merkezi) güvenliğini sağlamak üzere güvenlik hizmetlerinde görev yapan (devriye görevlisi) mevcut iki personel görevlendirilmiģ olup, her odanın birer adet anahtarı teslim alınmıģtır. Bu binaların etrafı parmaklıklarla çevrili olup, 3 araç giriģi ile beraber toplam 6 kapı bulunmaktadır. Lenin Bölgesi Emniyet Müdürlüğü personeli ve güvenlik sorumlusu Abdıkapar ESTEBESOV ile birlikte Üniversitemiz Rektörünün Manas Havaalanına ulaģımı sırasında polis arabasıyla eģlik edilmektedir.

32 Otobüs Ģehir dıģına (TOYO: Çon Kemin / Eğitim gezisi) tarihinde, (YDYO: Kara-Balta / Huzur Evi) tarihinde; minibüs Ģehir dıģına (Edebiyat Fakültesi: Narın / Koçkor) tarihinde, otobüs ise Ģehir dıģına (Öğrenci Konseyi: Ata Beyit) tarihinde görevlendirilmiģtir. Üniversitemiz Merkez Bina jeneratörü ve peyzaj alanında kullanılmak üzere alınan kompaktör için Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı na 600 litre mazot, 20 litre benzin; Tarımsal Mekanizasyon (ZĠR-203) dersinin uygulamalarında kullanılacak traktör ve ekipmanlar için Ziraat Fakültesi ne de 20 litre mazot verilmiģtir.

33 ĠĢbirliği ve Koordinasyon Müdürlüğümüz bünyesindeki çalıģmalarda Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinden gelen ihtiyaçlara göre bütün birimler ile, Her ay Nöbetçi Amirliği çizelgelerinin hazırlanmasında Üniversitemizin bütün birimleri ile, koordineli olarak iģlemler yürütülmektedir.

34 Talep ve Ġhtiyaçlar Ġdari ĠĢler Müdürlüğü güvenlik hizmetleri personelinden bir güvenlik görevlisinin istifa etmesi nedeniyle üç personel yerine halen iki personel çalıģmaktadır. Hizmetin daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir güvenlik görevlisine ihtiyaç duyulmaktadır.

35 GeliĢtirme ÇalıĢmaları Üniversitemiz ve Gazprom Neft Azya ġirketi arasında yakıt kartlarının kullanımına iliģkin sözleģme yapılarak araçlarımızda petrol ürünleri elektronik kartla gerçekleģtirilmeye baģlamıģtır.

36 Genel Değerlendirme Personel Dairesi BaĢkanlığında çalıģmalar, Eğitim-Öğretim yılı çalıģma takvimine uygun olarak devam etmektedir. ÇalıĢmaları etkileyecek düzeyde bir eksiklik ve sorun bulunmamaktadır.

37 Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz. Personel Dairesi Başkanlığı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KURULUġ VE GELĠġME Niğde Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları TeĢkilatı hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiģtirilerek kabulüne dair 2809 sayılı kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2006 Yılı Faaliyet Raporu ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU Günümüzün ulusal ve uluslar arası sosyoekonomik sistemleri, kamu veya özel sektör ayrımı yapmaksızın kurum ve kuruluģların, kendilerinden

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011

T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ. 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 T.C. RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU Nisan - 2011 HAZIRLAYAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Milli Piyango Eğitim Kampüsü Fener Mahallesi/RĠZE Tel: 0 464 223 81 08 Fax: 0 464 223 76 03

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ

T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ T.C. MARDĠN ARTUKLU ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2013 Eğitimde süratle yüksek bir seviyeye çıkacak olan bir milletin hayat mücadelesinde maddi

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2014 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur KIRIKKALE

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2014 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı Dögol Caddesi 06100 Tandoğan 2015 Bir millet irfan ordusuna sahip olmadıkça, muharebe meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

T.C. Balıkesir Üniversitesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu T.C. Balıkesir Üniversitesi 1 Dünyada herģey için, medeniyet için, hayat için, baģarı için, en hakiki mürģit bilimdir, fendir. Mustafa Kemal ATATÜRK 2 ĠÇĠNDEKĠLER Balıkesir Üniversitesi Sayfa No Tablo

Detaylı

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ĠDARE FAALİYET RAPORU 0 Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına her türlü zorluk karşısında yılmamaları öğretilmelidir. i ĠÇĠNDEKĠLER ġekġller... iv ÇĠZELGELER... v ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı

İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 5. A Misyon ve Vizyon.5. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar.6. 1 Tarihçe.6. 2 Mevzuat...6. C Teşkilat Yapısı 21

İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 5. A Misyon ve Vizyon.5. B Yetki, Görev ve Sorumluluklar.6. 1 Tarihçe.6. 2 Mevzuat...6. C Teşkilat Yapısı 21 İÇİNDEKİLER I GENEL BİLGİLER 5 A Misyon ve Vizyon.5 B Yetki, Görev ve Sorumluluklar.6 1 Tarihçe.6 2 Mevzuat...6 C Teşkilat Yapısı 21 1 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi..24 D Fiziki Kaynaklar 27 1 Bilişim

Detaylı

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR

ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 1 ĠÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DÖKÜMANI DĠYARBAKIR 2014 2 SUNUġ Devlet Konservatuvarı 3 Bölüm (Temel Bilimler, Ses Eğitimi ve Türk Halk Oyunları) ve 225 öğrencisi ile örgün öğretim programında

Detaylı