İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ"

Transkript

1 İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİLERİN LİSANS BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1. Bu yönergenin amacı İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesinde bulunan yükseköğretim programlarında öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt ve kabullerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Dayanak: Madde2. Bu yönerge Yükseköğretim Kurulu nun tarih ve B.30.0.EÖB sayılı yazısı ve Yükseköğretim Genel Kurulu nun tarihli toplantısında alınan karara dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar: Madde 3. Bu yönergede geçen Üniversite: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesini, Mütevelli Heyet: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mütevelli Heyetini, Rektör: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörünü, Senato: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Senatosunu, Dekan: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakültelerin dekanlarını, Enstitü müdürü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki enstitülerin müdürlerini, Yüksek okulu müdürü: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki yüksek okullarının müdürlerini, Bölüm başkanı: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki bölümlerin başkanlarını, Enstitü anabilim dalı başkanı: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki enstitü anabilim dalı başkanlarını, Yönetim kurulu: İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi bünyesindeki fakülte, yüksek okul ve enstitü yönetim kurullarını ifade eder. Kontenjanların Belirlenmesi: Madde 4. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine yabancı uyruklu öğrenci kabulüne ilişkin kontenjanlar her yıl akademik takvimde belirlenen tarihte Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyet tarafından belirlenir ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına bildirilir. Kontenjanlar önlisans ve lisansta birinci öğretim, ikinci öğretim ve uzaktan öğretim programları için ayrı ayrı belirtilir. Ayrılan kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, dolmayan ve başvuru olmayan kontenjanlar Yükseköğretim Kurulunun onayı ile diğer program kontenjanlarına eklenebilir. Başvuru Koşullarına İlişkin Hükümler: Madde 5.

2 Adaylardan 1) T.C. uyruklu olanların, K.K.T.C. uyruklu olanların, uyruğundan birisi T.C. veya K.K.T.C. olan çift uyrukluların, 2) Çift uyruklu iken T.C. veya K.K.T.C. vatandaşlığından çıkanlardan lise öğrenimlerinin tamamını Türkiye de veya K.K.T.C. de tamamlayanların, 3) T.C uyruklu olup lise öğrenimini K.K.T.C. de tamamlayanların, 4) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez. Öğrenim Ücreti: Madde 6. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi yükseköğretim programlarına yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak öğretim ücreti ve verilecek burslar her yıl Üniversite Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetince belirlenir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilerin maddi imkânlarının eğitimlerini sürdürmeye olanak sağlayıp sağlayamadığı konusu tümüyle öğrencinin sorumluluğundadır. Üniversite bu konuda öğrencilerden güvence isteyebilir. Başvuru, Kayıt ve Kabul Tarihleri: Madde 7. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesine yabancı uyruklu öğrencilerin başvuru, kayıt, kabul ve benzeri işlemleri her yıl akademik takvimde belirtilir ve Üniversitenin İnternet sayfasında ilan edilir. Ayrıca bu konularla ilişkin uygulama esasları tespit edilerek kayıt olan öğrencilerle ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Başvuru için Gerekli Belgeler: Madde 8. 1) Yabancı uyruklu öğrenci başvuru formu, 2) Lise diplomasının ilgili ülkedeki elçiliklerden onaylı kopyası (İngilizce ya da Türkçe olmalıdır) veya adayın lise son sınıf öğrencisi olduğuna ilişkin okul müdürlüğünden alınmış resmi yazı, 3) Adayların, lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösterir ve Lise Müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi not çizelgesinin onaylı İngilizce örneği, 4) Varsa Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan lise bitirme sınavlarına (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi, v.b.) veya son iki yıl içerisinde alınmış üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavlara (SAT, YÖS, v.b.) ilişkin resmi sınav sonuç belgesi, 5) Varsa uluslararası geçerliliği olan ve son iki yıl içerisinde alınmış bir İngilizce sınav sonuç belgesi, 6) İki adet referans mektubu, 7) Niyet mektubu. Başvuruların Değerlendirilmesi: Madde 9. Başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerin değerlendirilmeleri ve kabulleri akademik takvimde belirlenen süreler dâhilinde Senatonun oluşturacağı bir Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Üniversite kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. Başvuru

3 koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, referans ve niyet mektupları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına yapılan başvuruların değerlendirilmesi, özel yetenek sınavı usul ve ölçütlerine göre yapılır. Değerlendirme Komisyonunun hazırladığı öneri Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri için Öğrenci İşleri Direktörlüğü tarafından resmî kabul yazısı gönderilir. Türkçe yürütülen programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe, % 30 İngilizce programlara yerleştirilen öğrencilerin Türkçe ve İngilizce düzeyleri ile İngilizce yürütülmekte olan programlara yerleştirilen öğrencilerin İngilizce düzeyi, Üniversitenin düzenlediği dil yeterlik sınav sonucuna veya ulusal ya da uluslararası geçerliliği olan bir dil sınavının (TOEFL, IELTS, FCE, TOEIC, TÖMER, v.b.) sonucuna göre belirlenir. Türkçe veya İngilizce programlara yerleştirilen öğrencilerden Türkçe veya İngilizce dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Hazırlık sınıfına alınır. Bu süre sonunda başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlar. Başarısız olanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişkileri kesilir. %30 İngilizce programlara yerleştirilen öğrencilerden Türkçe ve İngilizce dil sınavlarının birinde veya her ikisinde başarısız olan öğrenciler bir yıl süreli Türkçe ve/veya İngilizce Hazırlık sınıfına alınırlar. Birinci yılın sonunda Türkçe ve İngilizce dil sınavlarında başarılı olan öğrenciler kayıtlı oldukları programların birinci sınıfına başlarlar. Birinci yılın sonunda Türkçe ve/veya İngilizce dil sınavlarında başarısız olanlara bir yıl daha ek süre verilir. Bu süre sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişiği kesilir. Kayıtlar: Madde 10. Kayıtlar akademik takvimde belirlenen tarihler içerisinde Öğrenci İşleri Direktörlüğünce yapılır. Öğrencinin Üniversiteye kesin kaydının yapılabilmesi için gereken belgeler şunlardır: 1) Lise diplomasının aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi, 2) Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak Denklik Belgesi aslı, 3) Not Çizelgesinin (Transkript) aslı ve noter onaylı Türkçe ya da İngilizce çevirisi, 4) Sekizinci maddenin 4. fıkrasında belirtilen sınav sonuç belgesinin aslı, 5) Resmi kimlik ya da pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfasının noter onaylı sureti, 6) Öğrenim ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontu, 7) Öğrencinin ülkesindeki Türkiye Büyükelçiliğinden alacağı "Öğrenim Vizesi" belgesi, 8) 4 Adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf. Tanıtım ve Rehberlik: Madde 11. Yabancı uyruklu öğrencilere Üniversitenin yükseköğretim programlarını tanıtmak, tercihlerinde yardımcı olmak, başvuru, vize, ikamet tezkeresi v.b konularda rehberlik etmek, tanıtıcı doküman

4 hazırlamak, Üniversiteyi dış ülkelerde tanıtmak, fuarlara katılmak amacıyla bir Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi oluşturulur. Diğer: Madde 12. Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde Yükseköğretim Kurulu ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi mevzuatında yer alan esaslar geçerlidir. Yürürlük: Madde 13. Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği 19 Nisan 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yürütme: Madde 14. Bu yönergeyi İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Rektörü yürütür.

5 Ülke Lise Koşul Afganistan Baccalauria / Baccalaureate Arnavutluk Dëftesë Pjekurie / of Maturity Cezayir Angola Habilitação / Diploma de Ensino Medio Diploma de Ensino Pre Universitario Arjantin Técnico / Bachillerato Ermenistan Attestat ( of / of Completed General Secondary Education) Avustralya Secondary school graduation certificate Avusturya Reifeprüfung / Matura Azerbeycan Svidetel'stv/o Srednem Obrazovanii / Secondary School Leaving Bahreyn Tawjahiya (School Leaving ) Bangladeş Higher Secondary / Intermediate Asgari puan: 6 Asgari puan: 3 Belyaz Rusya Svidetel stvo/ o Srednem Obrazovanii / of Complete Secondary Diplom o Srednem Spetsialnom Obrazovanii / Diploma of Specialized Secondary Ed. Belçika Certificat d'enseignement Secondaire Superieur / Getuigschrift van Hoger Sec Onderwijs / Bek dat Toegang Verleent tot het Hoger Onderjwis Bekwaamheidsdiploma / Hoger Onderwijs / Diplôme de Maturité / Bekwaamheidsdiploma Benin Bolivya Bachiller / Técnico Asgari puan: 6

6 Bosna Hersek Botswana Brezilya Svedocanstvo Svjeduzha o Zarsenom Obrazovanji / Maturska Svjedodzba Report Cards Botswana General of / Cambridge Overseas School / Cambridge Overeseas Higher School Certificado de Conclusao de 2 Grau / Ensino Medio Historico escolar Bulgaristan Diploma za Zavarsheno Sredno Obrazavonie Burkina Faso Burkina Faso Baccalaureat Burundi Diplôme des Humanites Complètes Kamerun Cameroon Baccalaureat de l Enseignement Secondaire / GCE O and A Level examination results issued by the examination body Orta Afrika Cumhuriyeti Central African Republic Baccalaureat / Diplôme de Bachilier de l Enseignement du Second Degré Çad Chad Baccalaureat Şili Licencia de Educación Media / Técnico Medio Certificado de Estudios Çin Gaoka Senior middle school diploma ( 毕 业 证 书 ) Senior middle school transcript National Senior High School Graduation Examination results ( 毕 业 试 ) for all applicants who completed senior middle school after 1991 Note: Notarial certificates are not acceptable in place of the above Gaoka - Asgari puan: 450/470

7 Kolombiya Kongo Cumhuriyeti Kongo Cumhuriyeti Kosta Rika Demokratik Bachiller Examen d etat Diplôme d Etat de l Enseignement Secondaire / Diplôme d Etat d Études Secondaires du Cycle Long Bachillerato / Bachiller en la Ensenanza Media Hırvatistan Maturatna Svjedodzba / School Leaving Indeks / Uvjerenje Küba Título de Bachiller / Título de Técnico Medio Asgari puan: 50 Çek Cumhuriyeti Maturitni Zkouška / Maturita Danimarka Bevis / Diploma Record of study Cibuti Dominik Cumhuriyeti Bachillerato Ekvator Título de Bachiller / Técnico Medio Mısır The Thanaweya A ama (General Secondary ) puan belirtilmemiş of General Eritre Eritrean Estonya Gümnaasiumi ltputunnistus / Secondary School Leaving Akadeemiline / Academic Record Etyopya Ethiopian School Leaving Finlandiya Peruskoulun päästötodistus (Comprehensive School Completion ) / Lukion päästötodistus / Dimissionsbetyg or Avgangsbetyg fran gymnasiet Asgari puan: 3 Ulusal Sınav asgari puanı: 400

8 (Upper Secondary Completion ) / Ylioppilastutkintotodistus / Studentexamensbetyg (Matriculation Examination ) Fransa French Baccalaureate - Asgari puan: 12 Gabon Gambiya Senior Secondary School Leaving issued by the West African Examinations Council Gürcistan Sashualo Skolis Atestati / Secondary School Leaving Almanya Abitur Asgari puan: 6 Asgari puan: 4 Abschlusszeugnis der... (Completion ) / Zeugnis der Fachhochschulreife ( of University of Applied Sciences Maturity) / Zeugnis der allgemeinen / fachgebundenen Hochschulreife ( of General/Subject Specific University Maturity) Gana Results of West African Examination Council / Nigerian Examination Council examinations (see notes) Note: The results submitted must be issued by the examining body and not the secondary school. For applicants who completed WAEC exams in 1993 or later, these results must now be verified on-line. To permit access to WAEC results, please provide the following:

9 WAEC Copy of the Statement of Results Examination Number Examination year Examination type and month Card serial number (on the reverse side of the scratch card) 10 digit Personal Identification Number (PIN) Yunanistan Apolytirion / Secondary School Leaving Grade Report Hong Kong Hong Kong of Education Examination / Hong Kong Advanced / Advanced Supplementary Level Examination results issued by the Hong Kong Examinations Authority Macaristan Gimnáziumi Érettségi Bizonyítvány / Secondary School Maturity İzlanda Hindistan Studentsprof Higher Secondary / Intermediate / Pre-University Statement of Marks *Please note that the School Record is not sufficient* İndonezya Surat Tamat Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (Senior Secondary school certificate of completion) belirtilmemiş puan İran Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menegah Unum / of Completion of Upper Secondary School Iranian Diploma Asgari puan: 15 High School Diploma / Pre- University Transcript of study Irak examination results Irlanda Leaving (Ordinary

10 and Higher Level) İsrail Bagrut / Matriculation Examination İtalya Diploma di Maturità Jamaika CXC examination results issued by the Caribbean Examinations Council / GSCE, GCE O and A Level examination results issued by the examination body Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho / Upper Secondary School Leaving Ürdün Tawjihi / of General Kazakistan Attestat / of Kenya Kenya of / East African of Education Korea High School Diploma Transcript of study Kuveyt Shahadat-al-thanawia-ala'ama / General Secondary School Kırgızistan Attestat / of Letonya Atestats par videjo izglitibu / of Secondary Education GCE A 2 Konuları A seviyesi Asgari puan: 70 Asgari puan: 3 Asgari puan: 3 Asgari puan: 6 Lübnan examination Asgari puan: 13 results Libya Litvanya Brandos Atestatas / Asgari puan: 70 of Maturity Lüksemburg Diplôme de Fin d'etudes Secondaires Makedonya Secondary School Leaving Diploma / Matura Malezya Sijil Pelajaran Malaysia / Malaysia of Education / Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia / Malaysia Higher School Madagaskar Madagascar Baccalaureat

11 Mali Mali Baccalaureat Malta / General of Secondary Education / Matriculation Moritanya Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré / Meksika Bachillerato / Técnico Moldova Attestat / Certificat de Absolvire / Diploma de Bacalaureat / of Moğolistan Gerchilgee / School Leaving Karadağ Diploma Record of study Fas Morocco Diplôme du Mozambik Certificado de Habilitações Literarias / Secondary School Leaving Namibya General of / Cambridge Overseas School / Cambridge Overseas Higher School / Senior Hollanda VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Yeni Zelanda National / Sixth Form / School / Higher School Nikaragua Bachillerato / Técnico Nijer Niger Baccalaureat / Diplôme de Bachelier de I'Enseignement du Second Degré Asgari puan: 6

12 Nijerya Results of West African Examination Council / Nigerian Examination Council examinations (see notes) Note: The results submitted must be issued by the examining body and not the secondary school. For applicants who completed WAEC exams in 1991 or later, and for all NECO examinations, these results must now be verified on-line. To permit access to WAEC/NECO results, please provide the following: WAEC Copy of the Statement of Results Examination Number Examination year Examination type and month Card serial number (on the reverse side of the scratch card) 10 digit Personal Identification Number (PIN) NECO Copy of the Statement of Results Registration number Examination type and month Examination year Personal Identification Number (PIN) Norveç Vitnemål fra den Videregående Skole / Examen Artium / of Upper Secondary Education Umman Thanawiya amma / Secondary School Leaving Pakistan Higher Secondary / puanı belli değil Intermediate Mark sheet Filistine Tawjihi / of General Secondary Education JAMP (Joint Admissions and Matriculation Board) Asgari puan: 185 Asgari puan: 70

13 Panama Bachillerato / Técnico Paraguay Bachillerato / Técnico Peru Bachillerato / Técnico Filipinler Katibayan / High School Diploma Transcript of study Polonya Swiadectwo Dojrzałości / Matura / Swiadectwo Ukonczenia Portekiz Certificado de fim de Estudos Secundários / Certidão do Décimo Segundo Ano) Porto Rico High School Diploma Transcript of study Katar Al-Thanawaya Al-Aama / General Secondary Education Romanya Diploma de Bacalaureat Foaie Matricola Rusya Attestat / of Ruanda Diplôme des Humanités Complètes / Diplôme de Fin d'etudes Secondaires Suudi Arabistan Tawjihiyah / General Senegal Senagal Baccalaureate Diplôme de Bachelier de l'enseignement du Second Degré / Sırbistan Diploma Record of study Singapur Sijil am Pelajaran Singapura- Cambridge / Sijil am Pelajaran Singapura- Cambridge / Singapore- Cambridge General of Education Ordinary Level / Singapore- Cambridge General of Education Advanced Level Asgari puan: 3 Asgari puan: 12

14 Slovakya Maturitná skúška / Maturita Vysvědčení / Annual grade report Slovenya Matura / Secondary School- Leaving Diploma Somali Secondary School Leaving Güney Afrika Senior, Matrix Test İspanya Bachillerato / Técnico 7 konudan en az 6 sını geçmek Sri Lanka Sri Lankan General of Education examination results issued by the Department of Examinations Sudan Sudan School / puanı belli değil Secondary School / Higher Secondary School Surinam VBO / MAVO / HAVO / VWO / MBO Diploma / Secondary School Swaziland Cambridge Overseas School Cambridge Overseas Higher School İsveç Avgångsbetyg / Slutbetyg från Gymnasieskola / Studentexamen / Upper Secondary School Leaving İsviçre Diploma from Diplommittelschule / Ecole de Culture Générale / Scuola Cultura Generale / Federal Maturity / Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité / / Attestato di Maturità / federally recognized Cantonal Maturity / Eidgenössisch anerkanntes kantonales Maturitätszeugnis / Certificat de Maturité cantonal reconnu par la Confédération / Attestato di Maturità cantonale riconosciuto dalla

15 Confederazione) Suriye Tayvan / Al Shahada Al Thanawiya / General Secondary Senior High School Leaving Tacikistan Attestat / of Tanzanya Tayland Maw 6 Togo Tunus Cambridge Overseas School East African of Education / National Form IV Examination / of Secondary Education / Cambridge Overseas Higher School / East African Advanced of Education / National Form VI Examination / Advanced of Secondary Education Togo Baccalaureat Tunisia Türkmenistan Attestat / of Uganda Uganda of Education /puanı yazmıyor East African of Education / Cambridge Overseas School Uganda Advanced of Education / East African Advanced of Education / Cambridge Overseas Higher School Ukrayna Attestat / of Asgari puan: 170 Asgari puan: 3 Asgari puan: 3 Asgari puan: 7

16 Birleşik Arap Emirlikleri Tawjihiyya / General Birleşik Krallık General of Education / General of Secondary Education / of / Scottish of Education / Scottish Qualifications A.B.D. High School Diploma Official transcript of study sent directly to ontariocolleges.ca by the school or school board Uruguay Bachillerato Özbekistan Attestat / of GCE A 2 konudan A seviyesi SAT - Asgari puan: 1000 Asgari puan: 3 Venezuela Bachillerato / Técnico Vietnam Bang Tot Nghiep Pho Thong / Secondary School Diploma Yemen Al Thanawiya / General Yugoslavya (puanı yazmıyor) Diploma Record of study Zambiya Zambia School / Cambridge Overseas School Zimbabwe General of Education / Cambridge School / Cambridge Higher School Asgari puan: 4

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI

DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI DÜNYA İŞ YAPMA ENDEKSİ NDE TÜRKİYE NİN YERİ VE TÜRKİYE DEKİ İŞ ORTAMI Övgü PINAR GİRİŞ Uluslararası Finans Kurumu (International Finance Corporation, IFC) ve Dünya Bankası (World Bank, WB) tarafından 2003

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SAKLAMA SÜRELİ STANDART DOSYA PLANI NİSAN,2010/ ANKARA İÇİNDEKİLER ĠÇĠNDEKĠLER... BAġBAKANLIK GENELGESĠ 2005/7. I II 1

Detaylı

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR?

SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? DEĞERLENDİRMENOTU Haziran2014 N201421 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Ali SÖKMEN 1 Araştırmacı, Ekonomi Çalışmaları SOSYAL GELİŞME ENDEKSİ TÜRKİYE İÇİN NE İFADE EDİYOR? Günlük hayatta

Detaylı

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ

ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ 16.1 ÖZEL (EK) HİZMET ÜCRETLERİ TAAHHÜT ÜCRETİ YURTİÇİ YURTDIŞI T Ü R Ü K.K.T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından kütüphanelere, adıgeçen Bakanlıkça yetki

Detaylı

TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar

TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar TURQUALITY Otomasyon Sistemi Dikkat Edilecek Hususlar Genel 1. Bir başvurunun değerlendirilmesi için mutlaka hem sistem üzerinden, hem de basılı örneğin Birliğe ibraz edilmesi yoluyla yapılması gerekmektedir.

Detaylı

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN

YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİMİ TABLOSU GÖREVE DİPLOMATİK HUSUSİ HİZMET ATANAN ÜLKELER YABANCI ÜLKELERİN TÜRK VATANDAŞLARINA UYGULADIĞI VİZE REJİİ TABLOSU GÖREVE DİPLOATİK HUSUSİ HİZET ATANAN UUA AHSUS SAYI ANAHTARI AFGANİSTAN (90 T T T 2 ALANYA T (90 (90 (90 T 13,20,33 AERİKA B.D.

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI

RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI KÜRESEL KRİZ VE TARIM SEKTÖRÜ RAKAMLARLA DÜNYA TARIMI İzmir Ticaret Borsası Ar-Ge Müdürlüğü Nisan 2014 İZMİR TİCARET BORSASI Sayfa 0 ÇALIŞMAYA İLİŞKİN NOTLAR Bu çalışmada yer alan istatistiklerden; Dünya

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ

2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ 2007-2012 DÖNEMİ KÜRESEL VE ULUSAL DIŞ TİCARET GELİŞMELERİ T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EKONOMİK ANALİZ VE DEĞERLENDİRME DAİRESİ 30.12.2013, ANKARA S.BAVLI,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı