Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Askere gidecek memurun ücretsiz izne ayr l i lemi. Bakmakla yükümlü oldu u sa l k karnesi verilmesi"

Transkript

1 nsankaynaklarveeitimdairesibakanl ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMURPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Bakakurumdaçalanmemurunkurumumuzaatanmas. Memurunbakabirbirimekurumiçiatanmailemi Aday memurlarn sicil amirlerinin teklifi ile asil memurlua atamalarnn yaplmas Yanödemeveözelhizmettazminatlarçalmalaryapmak. KPSSyegöredevletmemurluunayerletirme Memurungörevdenuzaklatrlmas Bir kiinin emeklilik ya da istifas nedeniyle memuriyetinin sona ermesi sonucundatekrardanmemuriyeteaçktanatanmailemi 1ylhizmetsüresidoldurmakouluilememurlarnterfiilemleri Memurunçekilmesisonrasilemler Sözlemelipersonelalmilemleri Emeklilikilemleri Sicilraporlarveperformansdeerlendirilmesi Memurlarndisiplinilemleri Yllkizinilemleri Okulintibakilemleri Memurunsigortalvebakurluhizmetsürelerinindeerlendirilmesiilemi Makam, temsil, görev, emekli ikramiyesi ve fark, ölüm yardm tahakkuk ilemleri Memurunpasaportilemleri Hizmetborçlanmasilemleri Askeregidecekmemurunücretsizizneayrlilemi Memurpersonelinraporsüreleri Bakmaklayükümlüolduusalkkarnesiverilmesi Bakanlk makamnn talepleri ve kurumun ihtiyac dorultusunda yeni birimlerinoluturulmasveiptaledilmesi. lçe belediyelerin hizmetleri için, ihtiyaçlar dorultusunda geçici görevle personelgönderilmesi Kurumpersonelimizinveilçebelediyeleriçingörevdeyükselmeveünvan deiikliisnavilemleri YasalDayanak 657s.K.m s.K.m s.K.m.58/1 657s.K.m s. K. M. 49, 50 Kamu Görevlerine lk Defa Atanacaklar çin Yaplacak Snavlar Hakknda GenelYönetmelikm.27/ABCD 657s.K.m s.K.m.92,93 657s.K.m.64,65,66 657s.K.m s.K.m s.K.m.4,30 "657 s. K. m. 37, 64, 113, 115, 5216 s.k. m.18/1b,22/3,5393 s.k.m.38/1b" 657s.K.m.124, s.K.102, s.K.m.36/A12d. 5510s.K.m. 5434s.K.m s.K.m s.K.m.41,Geç.M.2 657s.K.m.108/6 657s.K.m s.K.m s. Büyükehir Belediye Kanunumadde21veNormKadro lkevestand.yönetmelii 657s.D.M.K.GeçiciEkmadde8 9 Mahalli dareler personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Dei.EsaslarnaDairYönetmelik 3628 s. Mal Beyan ve Rüvetle Sonu05lebitenyllardamemurlarnmalbeyannamesiilemleri MücadeleKan. Doumyapanmemurunücretsizizinilemleri 657s.K.m.104 Müdürlüümüz, belediye bünyesinde çalan memur personelin bütün özlük ilemlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Müdürlüün sorumluluk alanna giren ilemleri, birime bal 3 eflik yürütmektedir ylnda sorumluluk alanmza giren yukarda yazm bulunduumuz ilemlerin düzenli ve etkin yürütülmesi konusunda

2 çalmalar sürdürülmütür. Kurumumuzdaki memur personelinin özlük ve sosyal haklarndaki durumlar ve deiimlerizamanndavedorumüdahalelerlegerçekletirilmitir. Amaç:Etkin,verimlivekalitelihizmetüretimininsalanmas Hedef:Personelniteliklerininveverimliliininartrlmas PersonelPerformansDeerlemesi Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Daha etkin ve verimli hizmet sunmak için yaplan performans analizi, personelin performanslarnn ölçülerek, daha verimli hizmet sunmalarn salayan ödüllendirmeye dayanan bir deerlendirmeyöntemidir. Bu proje kapsamnda ikramiye verilecek personel says 192 kii durum deeri tespit edilerek tarihinde ödeme yaplmtr ylndan itibaren memur personel ube müdürlüü sürekli faaliyetlerkapsamndadevamedecektir.

3 NSANKAYNAKLARIETMUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Hizmetiçieitim Meslek yüksekokulu ve fakültelerin zorunlu veya istee bal staj ilemlerinigerçekletirme YasalDayanak 657s.k.m.214o528no'lumeclis karar19198tarihlimecliskarar 657s.k.m.214o528no'lumeclis karar19198tarihlimecliskarar Müdürlüümüz, belediye birimlerinden gelen eitim talepleri deerlendirilen ve birimlerin ihtiyaç duyduu eitimlerialmalarnsalayanmüdürlüktür.bununyansrapersoneliningeliiminekatksalayacakolaneitimve seminerleri gerçekletirmekten de sorumludur. Ayrca, meslek yüksekokulu ve fakültelerin zorunlu veya istee balstajilemlerinigerçekletirmektemüdürlüümüzüngörevidir. Amaç:Etkin,verimlivekalitelihizmetüretimininsalanmas Hedef:Personelniteliklerininveverimliliininartrlmas KiiselveKurumsalEitimveGeliimineYönelikÇalmalar Proje/Faaliyetin GereksinimSebebiveTanm Proje/Faaliyetelikin 2009YlndaYaplanÇalmalar Proje/Faaliyetelikin GelecekYllarçinÖngörülenÇalmalar Proje, devlet memurlar eitimi genel plannda ve kalknma planlarndaeitimiçinöngörülenamaçlardorultusunda; Hizmet öncesinde edinilen bilgi ve becerileri mesleki yönde gelitirmek; Personelbilgisini,verimliliiniarttrmak,hizmetteilgisinienyüksek düzeyeçkarmakvedahailerikigörevlerehazrlanmasnsalamak; Yönetimde ve uygulamada etkinliin artrlmasn salamak; Personeli, görev, yetki ve sorumluluklar konusunda yetitirmek. Bu kapsamda amacmz belediyemiz personelinin yetitirilmesini salamak,verimliliiniartrmakvedahailerikigörevlerehazrlamak amacyla hizmet içi eitimin, ilkelerini, planlama esaslarn, uygulamavedeerlendirmeyöntemlerinibelirlemektir. Düzenlenen aday memurlarn yetitirilmelerine ilikin genel yönetmelikeitimseminerine136kiikatlmtr.4734saylkamu hale Kanunu eitimine 502 kii katlmtr sayl Belediye Kanunu Ve Stratejik Plan Çalmalar eitim seminerine 510 kii katlmtr. Zabta Yönetmelii, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, Belediye Kanunu, yeri Açma Ruhsat Ve Denetimi, KabahatlerKanunuuygulamaseitimine250kiikatlmtr.Zabta Dairesi Bakanl personellerine verilen nsan likileri Ve letiim eitimine 250 kii katlmtr. Sal Ve Güvenlii konulu eitim seminerine 46 kii katlmtr. Aday memurlarn yetitirilmelerine ilikin genel yönetmelik hizmet içi eitim seminerine 50 kii katlmtr. nsan Kaynaklar Ve Eitimi Dairesi Bakanl personeline verilen nsan likileri Ve letiim Eitimine 61kiikatlmtr. Hizmetiçieitimlerönümüzdekidönemdededevamedecektir. 4734SaylKamuhaleKanunEitimi letiimvensanlikilerieitimsemineri

4 ÇPERSONELUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar Belediyemizbirimlerindegörevyapandaimiiçilerinsigortailemleri Belediyemizbirimlerindegörevyapandaimiiçilerinözlükhaklar (maa,izinv.s.) Sözlemelipersonelinçaltrlmalarylailgilihükümler Sözlemelipersonelinözlükhaklar YasalDayanak 5510s.K.m.4,8,9,86,87, s.K.m.3262, s.K.m /15754saylBakanlar KuruluKararm.1 Müdürlüümüz, zmir Büyükehir Belediyesi nin tüm birimlerinde çalan daimi içi personelin 4857 sayl Kanunu,854SaylDenizcilikKanunu,506SaylSosyalSigortalarKanunuçerçevesindeveTopluSözlemesinde yer alan maddeler dorultusunda ayni ve nakdi ödemeler ile tüm sosyal haklarn yasal süresi içerisinde hak sahiplerineulatrlmasnsalamagöreviniyürütmütür sayl Kanunu, 854 sayl Denizcilik Kanunu, 506 sayl Sosyal Sigortalar Kanunu ile Toplu Sözlemesi hükümleriniuygulamtr. DenizUlameflii:4857SaylKanunu,854SaylDenizcilikKanunu,506SaylSigortalarKanunuve5216Sayl Büyükehir Belediye Kanunu çerçevesinde; Belediyemiz bünyesinde çalan deniz içilerinin özlük ilemlerini yürütmütür. Yllk zin ilemleri, emeklilik, disiplin, sendika ve devlet ikramiyelerinin tahakkuk ettirilmesi ilemleriniyapmtr. Maa Tahakkuk eflii: 4857 Sayl Kanunu, 506 Sayl Sigortalar Kanunu ve 5216 Sayl Büyükehir Belediye Kanunuçerçevesinde;Belediyemizbünyesindeçalan749daimiiçive558sözlemelipersonelinözlükilemlerini yürütmektedir. Yllk izin ilemleri, emeklilik, disiplin, sendika ve devlet ikramiyelerinin tahakkuk ettirilmesi ilemleriniyapmtr. Sicil eflii: 4857 Sayl Kanunu, 506 Sayl Sigortalar Kanunu ve 5216 Sayl Büyükehir Belediye Kanunu çerçevesinde; Belediyemiz bünyesinde çalan daimi içi ve sözlemeli personelin özlük ilemlerini yürütmütür. Kadroya atama yaplan sözlemeli ve daimi içi personelin özlük dosyalarnn hazrlanmas, ie giri ebildirge ilemlerini internet üzerinden girilerini yapmtr. akdi fesih ilemleri, kadro nakil ilemleri ve Sosyal Yardm Zammilemleriyaplmtr. Yazlerieflii:4857SaylKanunu,506SaylSigortalarKanunuve5216SaylBüyükehirBelediyeKanunu çerçevesinde; çi Personel ube Müdürlüüne gelen evrak kayt ve takip ilemleri, Stajyer Örencilerin maa tahakkukvetaja balamailemleri,birimdegörevyapanmemurpersonelinmelbusatveözlükdosyalartanzim edilmesi, malzemevemelbusatlarnteknikartnamelerininhazrlanmas,belediyemizmüdürlüklerindegörevyapandaimi içilerinkimlikvetopluulamkartlarnntahakkukilemleriniyürütmütür YllarArasndaKurumumuzdanEmekliyeAyrlanPersonelDökümü TOPLAM YllarArasndaKurumumuzdanAkdiFesihEdilenPersonelDökümü TOPLAM YllarArasDenizUlamçileriEmekliListesi TOPLAM YllarArasTalebiDilekçeDökümü TOPLAM YllarArasMuhtelifYazmaDökümü TOPLAM

5 MAATAHAKKUKUBEMÜDÜRLÜÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Memurpersoneleödenenmaa,mesaiveücretler 657s.K.m , Memurpersoneleödenenyemekücretleri 657s.K.m.212 Meclisüyelerininhuzurhakködenekleri 5216s.K.m.21/b,5393s.K.m.53,60/1b Encümenüyeleri,üyelikücretleri 5216s.K.m.16,5393s.K.m.33/1a,b,m.36 Bakandanmanücretleri 5216s.K.m.20/2 657 s. K. m. 152/IIAc, 2006/10344 Sayl Teknikpersoneleödenenaraztazminatlar(ektazminatlar) BakanlarKuruluKararIISaylCetvel(E)m.6 Müdürlüümüz, 657 sayl Devlet Memurlar Kanuna tabi çalmakta olan personelimiz ile Belediyemiz Meclis Üyeleri nin, Büyükehir Belediye Bakan Danmanlarnn ve Büyükehir Belediye Bakan nn maa ve ödeneklerinihazrlamakveödemeyehazrhalegetirmektensorumludur. Bubalamda; tarih ve 657 S. D. M. K. 36'nc maddenin 5'nci bölümünde yer alan mali hükümler ve 6'nc bölümde yer alan sosyal haklar ve yardmlar bal altnda yer alan ilgili kanun maddeleri gereince maa bordrolarnnhazrlanmasvemuhasebeubemüdürlüü negönderilmesi, tarih ve 5434 sayl Emekli Sand Kanunu nun 15'nci ve 16'nc maddesindeki esaslar dorultusundaemeklikeseneklerininkesilmesiveonlineolaraksosyalgüvenlikkurumunagönderilmesi, 01/01/1950tarihve5434saylEmekliSandKanunu nun32'nci,33'ncü,34'ncümaddelerive5510sayl sosyalgüvenlikkanununun40'ncmaddesigereincefiilihizmetsüresizamlarnnhesaplanmas, tarih ve 5434 sayl Emekli Sand Kanunu nun 17'nci maddesi gerei ahs icmal bordrolarnn hazrlanmas, tarih ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanunu nun 31'nci maddesi gerei gelir vergisi muafiyetlerinin tespitedilmesi, 488saylDamgaVergisiKanunu nmükerrer30'ncumaddesigereidamgavergilerininyanstlmas, tarih ve 4688 sayl Kamu Görevlileri Sendikalar Kanunu gerei sendika aidat kesintilerinin yaplmas, tarih657D.M.K.178'ncimaddesivemaliylbandayürürlüegirenBütçeKanunu ndabelirtilen azami tutar geçmemek üzere belediye meclisimizce alnan karar gerei fazla çalma ücreti bordrolarnn hazrlanarakmuhasebeubemüdürlüü negönderilmesi, tarih ve 5393 sayl yasann 32'nci maddesi gerei meclis üyelerine verilecek huzur hakk ücret bordrolarnhazrlanarakmuhasebeubemüdürlüü negönderilmesi, tarihve5216saylyasann16'ncmaddesigereiencümenüyeliiücretbordrolarnhazrlanarak MuhasebeubeMüdürlüü negönderilmesi, 657 S D. M. K. 212'nci maddesi tarih ve 86/11220 sayl bakanlar kurulu karar ile yürürlüe konulandevletmemurlarnayiyecekyardmyaplmas, Memurpersonelubemüdürlüündengelenözlükbilgileriileterfiseyirlistesininkontrolünüyapmak, Arazide çalmalar karlnda teknik personelin ek özel hizmet tazminat bordrolarnn hazrlanarak MuhasebeubeMüdürlüü negönderilmesi, VekâletücretiveikincigörevaylbordrolarnnhazrlanarakMuhasebeubeMüdürlüü negönderilmesi, lgilipersonelinmaalarndanicra,lojmankiras,ilaçkatlmpaylarveyemekkesintilerininyaplmas, Personelin varsa S.S.K. hizmetlerini emekli sand hizmetleri ile birletirme, askerlik borçlanmas, geçmi hizmetborçlanmasgibihertürlüiveilemlerininyaplmas, Personelinisteidorultusundailgilimakamaverilmeküzeremaandahacizvebakabirkesintiolmadn gösterirbelgehazrlamakveilgilipersoneleverilmesi, Sendikalardançkmakisteyenpersonelinmaabordrolarndanaidatkesintilerininiptaledilmesi, KefaletkesintilistelerininKefaletSandBakanl nagönderilmesi, Faaliyetleri2009ylndamüdürlüümüztarafndangerçekletirilmitir.

6 Proje/FaaliyetAd YaplanÇalmalar Açklama Meclis üyelerinin huzur haklar ile Encümen üyelii ödeneklerinin hazrlanarak ödenecek halegetirmek. Memur Maalarna esas olacak bilgi girileri yapmak.(lojman, yemek, icra, özel kesintiler, derecekademe ilerlemeleri varsa özlük haklarndadeiiklikler) Vekâlet ücretleri ve öretim görevlilerinin ikincigörevaylklarnnbordrotahakkuklarn ödemeyehazrhalegetirmek. Bilgi girileri yaplan maa bordrolar tekrar kontrolleri yaplarak kaytlara uygunluu salandktan sonra baslp tahakkuklar hazrlanaraködemeyehazrhalegetirmek. tfaiye, Zabta, Güvenlik personelinin aylk maktu mesai bilgi girileri ile Erefpaa Hastanesi Batabipliinin nöbet ücretlerinin girilerini yaparak bordrolar hazrlamak ve ödenecekhalegetirmek. Müdürlüklerdengelengidenyazmalar. SODEXHOYemekKartlarnngirileriiçintüm müdürlüklerinkendibilgisayarlarndasodexho puantajlarnn girileri yaplarak müdürlüümüzce kontrollerinin yaplmas ve yüklemeyehazrhalegetirilmesi. Emekli keseneklerinin SGK ya online olarak gönderilmesi Maa bordrolarna esas programn aksaklklarnn giderilmesi için sürekli olarak BilgilemMüdürlüüileiletiimegeçmek Müdürlüümüzce2009YlndaYaplanÇalmalar Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelii ödenekleri ödemeye hazr hale getirildi. Memurmaalarnaesasbilgigirileri yapld. Vekâlet ücretleri ve ikinci görev aylklarödemeyehazrhalegetirildi. Maa bordrolar baslarak ödemeye hazrhalegetirildi. Mesai ve nöbet bordrolar tanzim edilereködendi. Gelen yazlarn ilgili personele havaleleri, cevap verilmesi gereken yazlarn ivedi bir ekilde cevaplarn yazld. Yemek puantajlarnn memur personelinizin,raporvegörevliizinli durumlarna göre gün saysna baklarak bilgisayara girileri yaplp, yolu ile gönderildikten sonra yüklemeyehazrhalegetirildi. Emekli keseneklerinin kesilmesi ve online olarak Sosyal Güvenlik Kurumunagönderildi. Süreklibilgialveriiyapld. 134Kii 1998Personel 32Personel 1998Personel 908Personel 4295 adet gelen gidenyaz. 1911Kii 1998Personel

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar

Çünkü, bu malzemenin büyük bir çounluu, ariv malzemesi vasfn tamaktadr. Hizmet birimlerince sürekli kullanlmalar sebebiyle kurumlarnda saklanmalar GENEL AÇIKLAMALAR Belediyeler, Kanunlarn kendisine verdii yetki ve görevleri yerine getirmek için yapt faaliyetler sonucunda belge üretmektedir. Bu belgeler, Belediyelerin varlk sebebini ortaya koyan temel

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011 YILI FAALİYET RAPORU -2- İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 20 YILI FAALİYET RAPORU A-Misyon ve Vizyon I GENEL BİLGİLER Misyon: Belediye bünyesinde personelin eğitim, performans, kariyer ve liyakatine göre istihdamı ile

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak

MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç Kapsam ve Dayanak MANİSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönerge; İdare yazışmalarının daha etkin ve verimli bir şekilde

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK KEÇİÖREN BELEDİYESİ MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 1 2 Keçiören Belediyesi Müdürlük Yönetmelikleri Ö N S Ö Z Belediyelerimizin kuruluşunu,

Detaylı

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının,

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, DIŞ GENELGE(143) Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BARTIN İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi gereğince,

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları)

K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) K - CETVELİ (Ek Ders, Konferans ve Fazla Çalışma Ücretleri ile Diğer Ücret Ödemelerinin Tutarları) I. EK DERS ÜCRETİ Ders Saati Ücreti A. Polis Akademisinde ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER

BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER VE YÜKÜMLÜLÜKLER DENETİMLİ SERBESTLİK HİZMETLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5402 Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005 Resmi Gazete Tarihi : 20/07/2005 Resmi Gazete Sayısı : 25881 BİRİNCİ KISIM : AMAÇ, KAPSAM, TANIMLAR, İLKELER

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Avrupa Birliği Eğitim

Detaylı

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012

4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu 2012 Yayına Hazırlayan T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Devlet Personel Başkanlığı İzmir cad. No: 41 Kızılay Ankara - Türkiye

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR

Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR Sadece Günü degil, Gelecegi de kazandık! 2010-2015 KAZANIMLAR 2010-2015 Enerji Bir-Sen Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda 2010 yılından beri Yetkili Sendika olarak Toplu görüşme ve Toplu Sözleşme

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI A. SORUMLULUKLAR Birim : Astları : Dekan Rektör Fakültenin tüm akademik ve idari personeli A. SORUMLULUKLAR 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında

Detaylı

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2011 YILI KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU Temmuz 2011 ÖNSÖZ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile benimsenen yeni kamu mali yönetimi; kamu kaynaklarının öncelikli kamu hizmetlerine

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU

OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU OKULLARIMIZDA NEDEN NİÇİN NASIL KAYNAŞTIRMA YÖNETİCİ, ÖĞRETMEN VE AİLE KILAVUZU KOORDİNATÖR Murat GÜRKAN Genel Müdür Yardımcısı KOORDİNATÖR YARDIMCISI Mahmut ÖZBUĞA Şube Müdürü HAZIRLAMA KOMİSYONU Murat

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1

İdari Hizmet Sözleşmeli Personel El Kitabı - 1 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 1-2015 İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 1 - 2 - İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER HABERLEŞME TARİHİ. 4 KURUM TARİHÇEMİZ.. 5 ETİK POLİTİKAMIZ... 7 MESLEKÎ ETİK İLKELERİMİZ..

Detaylı

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU VE İLGİLİ MEVZUAT Haziran 2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU İÇİNDEKİLER TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU KANUNU...

Detaylı