KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 T.C. Dr.Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KALP YETERSİZLİĞİ OLAN VE VENTRİKÜLER TAŞİARİTMİ SAPTANAN HASTALARDA STATİN KULLANIMININ ELEKTROFİZYOLOJİK PARAMETRELER ÜZERİNE ETKİSİ Kardiyoloji Uzmanlık Tezi TEZ DANIŞMANI: DOÇ. DR. KADİR GÜRKAN DR. ALEKS DEĞİRMENCİOĞLU İSTANBUL 2008

2 TEŞEKKÜR; Türkiye de Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisinin kurulması ve gelişmesinde büyük emeği olan, hastanemizin kurucusu, merhum Prof. Dr. Siyami Ersek hocamızı saygıyla anıyorum. Sayın Başhekimimiz Prof. Dr. İbrahim Yekeler e Tez çalışmamda ve ihtisasım boyunca bilgi ve desteklerini benden esirgemeyen ve her zaman yardımcı olan tez hocam ve klinik şefim Doç.Dr. Kadir Gürkan a Aynı şekilde beraber çalıştığım kardiyoloji klinik şefleri Dr.Tuna Tezel, Doç.Dr.Ahmet Narin, Doç.Dr.Neşe Çam, Doç.Dr.Kemal Yeşilçimen, Doç.Dr.Gülşah Teyyareci, Doç. Dr.Mehmet Eren, Doç. Dr.Osman Bolca ya Kardiyoloji Klinik Şef Yardımcılarımız, Doç. Dr. İzzet Erdinler, Dr. Öner Engin, Dr.Hasan Sunay, Dr. Recep Öztürk, Doç. Dr. Seden E.Çelik e Kalp Damar Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi, Anesteziyoloji ve Radyoloji Şef ve Şef Yardımcılarına, başasistan, uzman ve asistanlarına Tez çalışmamda ve asistanlığım boyunca büyük destek ve yardımlarını gördüğüm Dr. Ahmet Akyol, Dr. Nazmiye Çakmak, Dr.Hakan Hasdemir, Dr. A.Taha Alper, Dr. Sedat Sakallı, Dr. Özer Soylu ve Dr. Aydın Yıldırım a Tüm başasistan ve uzmanlarımız ile başta Dr. Emrah Bozbeyoğlu, Dr. Ertuğrul Zencirci, Dr.Şükrü Akyüz, Dr.A.Orçun Öner, Dr.Barış Yaylak, Dr.Uğur Fındıkçıoğlu ve Dr.Gültekin Karakuş olmak üzere tüm asistan arkadaşlarıma Elektrofizyolojik çalışmaların ve holter analizlerinin yapılmasında yardımları olan Mustafa Ağaoğlu, Pınar Göktaş, Aysel Kaya ve Muzaffer Tok a Tüm hastane hemşire, personel ve çalışanlarına Bugünlere gelmemi sağlayan Annem, Babam ve Kardeşim ile bana her zaman destek olan nişanlım Virna Victoria ya ve tüm dostlarıma Teşekkürlerimi sunarım... Dr.Aleks Değirmencioğlu -2-

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ ve HİPOTEZ...4 GENEL BİLGİLER 1.Ani Kardiyak Ölüm Kronik Kalp Yetersizliği Statinler Elektrofizyolojik Parametreler ve Elektrofizyolojik Ölçümler...28 MATERYAL ve METOD...36 BULGULAR...39 TARTIŞMA...45 SONUÇ...47 KAYNAKLAR

4 GİRİŞ VE HİPOTEZ Taşiaritmiler kardiyoloji pratiğinin en önemli ve karmaşık konularından biri olup, özellikle ventriküler taşiaritmiler gerek taşıdığı önem, gerekse tedavisindeki zorluklar nedeniyle farklı bir konuma sahiptir. Ani kardiyak ölümler, kardiyak ölümlerin yaklaşık yarısını oluşturmaktadır 1 ve ventriküler taşiaritmiler ani kardiyak ölümün en sık sebeplerinden birisidir. 2 Ventriküler aritmiler, benign ventriküler erken vurulardan, en malign form olan ve müdahale edilmezse ölüme yol açan ventriküler fibrilasyona kadar olan geniş bir spektrumu içermektedir. Yapısal kalp hastalığının varlığı ise bu aritmilerin risk derecelendirmesinde temel rolü üstlenmektedir. 3 Yapılan birçok çalışmada, ani kardiyak ölüm ile kaybedilen hastaların çoğunda iskemik kalp hastalığının varolduğu görülmüştür. Ani kardiyak ölüme yol açabilecek diğer hastalıklar ise hipertrofik kardiyomiyopati, dilate kardiyomiyopati, sağ ventriküler kardiyomiyopati, konjenital kardiyak anomaliler (özellikle koroner arterlerle ilgili) ve diğer nadir sebeplerdir. 4-6 Yapılan klinik çalışmalar, statin tedavisinin gerek primer, gerekse sekonder amaçla kullanıldığında kardiyovasküler morbidite ve mortalitede belirgin düşüşe yol açtığını göstermiştir Ancak bu olumlu sonuçlar, sadece lipid düzeyinde meydana gelen değişimlerle açıklanmamıştır. 7 Statinler, serum lipid düzeyini düşürme özelliklerinin yanısıra birçok olumlu antiaterojenik (antiinflamatuar, antiproliferatif, antioksidan) etkiler sergilemişlerdir Geniş randomize çalışmalar, koroner arter hastalığı olan hastalarda statin tedavisinin ani kardiyak ölümü azaltabileceğini göstermiştir. Bu durum statin tedavisi ile meydana gelen mortalite azalmasının, koroner arterler üzerindeki antiaterojenik etkisinin de ötesinde, bu ilaçların ventriküler taşiaritmiler üzerine olan potansiyel antiaritmik özellikleri ile ilgili olabileceği hipotezini ortaya çıkarmıştır. 16,17 Bununla birlikte noniskemik kardiyomiyopatisi olan hastalarda yapılan çeşitli küçük çaplı çalışmalarda, statin tedavisinin yararlı etkileri olduğu gözlenmiştir Yakın zamanda ise noniskemik kardiyomiyopatisi olan hastaların alındığı geniş çaplı bir çalışmanın (DEFINITE [DEFIbrillators in Non-Ischemic cardiomyopathy Treatment Evaluation] ) analizi yapılmış ve statin tedavisinin bu hasta grubunda mortalitede azalma sağladığı, ancak bunun daha ziyade aritmik olmayan mortalitedeki azalmadan kaynaklandığı bulunmuştur

5 Statinlerin gösterilen antiaritmik etkisinin birçok mekanizma ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. Statinlerin, koroner arter hastalığı olanlarda, lipid düzeyinden bağımsız olarak ventriküler aritmi gelişmesinden sorumlu olabilecek değişkenleri düzenlediği gözlenmiştir. Ayrıca aterosklerotik plakların ilerlemesini durdurduğu, hatta gerilemesine yol açtığı bilinmektedir. 24,25 Yine antiinflamatuar ve antiproliferatif etkileri net olarak ortaya konulmuştur ve nitrik oksit üretimi ile kullanılabilirliğini arttırdığı için nitrik oksit bağımlı endotelyal fonksiyonu düzenleyerek koroner arteryel tonusa yararlı etkilerde bulunduğu gösterilmiştir. 14,15 Ayrıca yüksek riskli aterosklerotik lezyonlarda lipid miktarını değiştirerek plak stabilizasyonuna katkıda bulunmaktadır. 11,29 Bütün bunlar, iskeminin tetiklediği elektrofizyolojik değişikliklerle meydana gelen ventriküler aritmilere karşı etki göstermektedir. 30 Ancak statinlerin transmembran iyon kanal geçirgenliklerini değiştirerek ventriküler ileti ve uyarılabilirliği üzerine de etkili olabileceği öngörülmektedir. 31 Yine azalmş kalp hızı değişkenliğinin aritmik olay ve ani kardiyak ölüm açısından iyi bir belirleyici olduğu gösterilmiş olup, 32 statinlerin kalp hızı değişkenliği üzerine yararlı etkileri olabileceğini düşündüren küçük çaplı çalışmalar mevcuttur. 33,34,36 Düzeltilmiş QT (corrected QT=QTc) intervali uzamasında olduğu gibi, artmış QT dispersiyonu (değişkenliği) da ventriküler repolarizasyonda heterojenite ile ilişkili olup, ventriküler aritmi ile ani kardiyak ölüm gelişiminde predispozan faktördür ve yapılmış ufak çaplı birkaç çalışmada, ileri kalp yetersizliği olan hastalarda statin tedavisinin, QT dispersiyonunu azalttığı ve QTc intervalini kısalttığı gösterilmiştir. 34,37 Ventriküler dokunun bölünmüş aktivasyonunu yansıtan düşük amplitüdlü dalgalar olan ventriküler geç potansiyeller, hasta miyokardın yavaş ve homojen olmayan ileti yapan bölümlerinden kaynaklanmakta olup, bunların hasar görmüş miyokarddaki gecikmiş aktivasyonu temsil ettiği ve tekrarlayan ventriküler aritmiler için anatomik substratlar oluşturduğu düşünülmektedir. 38 Yapılmış küçük çaplı bir çalışmada, miyokard infarktüsü sonrası statin tedavisi ile ventriküler geç potansiyellerde düşüş sağlanmış ve ventriküler aritmi insidansında azalma olabileceği gözlenmiştir. 39 Bütün bu bilgilerin ışığında statinlerin, özellikle iskemik kökenli olmak üzere, kardiyomiyopatisi olan hastalardaki ventriküler aritmilere karşı antiaritmik etkisinin olabileceği sonucu çıkmaktadır. Ancak bu söz konusu antiaritmik etkiyi tam olarak hangi mekanizma üzerinden yaptığı ve elektrofizyolojik parametreler üzerine olan net etkisi tam olarak bilinmemektedir. -5-

6 Biz bu prospektif çalışmada, kalp yetersizliği olan ve ventriküler taşiaritmi saptanan hastalarda, statin kullanımının elektrofizyolojik çalışma ile belirlenen ölçümler üzerine olan etkisini değerlendirmeyi amaçladık. -6-

7 GENEL BİLGİLER 1.ANİ KARDİYAK ÖLÜM Ani kardiyak ölüm, belirtilerin başlamasından sonra çok kısa bir süre içinde, kalbe bağlı bir nedenden dolayı meydana gelen, beklenmeyen doğal ölümü tanımlamaktadır. Ani kardiyak ölüm, en sık olarak sürekli ventriküler taşiaritmiye bağlı olarak meydana gelmektedir. Birçok kalp hastalığı ani kardiyak ölüm riskini artırmasına rağmen, ani kardiyak ölüm tanımı için önceden bilinen bir kalp hastalığının varlığı ya da yokluğu gerekli değildir. Son tanımlamalara göre, semptomların başlangıcından sonra, kardiyak arrestin meydana gelmesine kadar geçen sürenin 1 saat veya daha kısa süre olması gerekmektedir. Bu tanıma göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde 1 yılda meydana gelen ani kalp ölümlerine bağlı ölüm olgularının sayısı ile arasında değişmektedir. 40 Otopsi çalışmalarında, ani ölümden kaybedilen olguların %60-70'inde ani ölüm kalbe bağlı bir etiyoloji ile ilişkilendirilmiştir. 41 Adolesan ve 30 yaşından genç erişkin toplumda ani kardiyak ölümün yıllık insidansı 1/ iken, yaşından büyük erişkin toplumda ani kardiyak ölümün yıllık genel insidansı % 0,1-0,2 ile yaklaşık 100 kat daha fazladır. 43 Bununla birlikte kalp hastalığı olan subgruplarda, kalp hastalığının ciddiyetine bağlı olarak bu insidans giderek artmaktadır. Ani kardiyak ölümün, en önemli nedeni koroner kalp hastalığıdır ve birçok hastada ani kalp ölümü bu hastalığın ilk belirtisi olarak ortaya çıkmaktadır. Başlangıçta kanıtlanmış herhangi bir kalp hastalığı olmayan ve yaşları arasında değişen 5128 hastanın 26 yıl boyunca incelendiği Framingham çalışmasında doğal ölümlerin %13'ünün ve kalp kaynaklı ölümlerin %50'sinin ani kalp ölümüne bağlı olduğu saptanmıştır. 44,45 Ani kalp ölümü, koroner kalp hastalığı (KKH) insidansındaki cinsiyet farklılıklarının bir yansıması olarak erkeklerde kadınlara göre daha yüksek insidansa sahiptir. 44,45 Bununla birlikte yine artan yaş ile beraber ani kalp ölüm sıklığı artmaktadır. 46 Ani Kardiyak Ölümlerde Gözlenen Ritim Anormallikleri Kardiyak arrest ile gelen hastaların yaklaşık %70'inde ilk kaydedilen ritm, ventriküler fibrilasyondur. 47 Elektromekanik dissosiasyon ve asistoli, kardiyak arrest ile gelen hastaların %30'unda görülmekle birlikte, hastanın fenalaşması ile monitorizasyonu arasında geçen süre -7-

8 ile bağlantılı olarak kardiyak arrestin daha geç belirtileri arasında yer almaktadır 47 ve geçen zaman ile birlikte ventriküler fibrilasyon yerini bu ritimlere bırakabildiğinden, normal sıklığından daha yüksek oranda saptandığı düşünülmektedir. Ani kalp ölümü olgularının küçük bir kısmı ise bradiaritmik mekanizmalara atfedilebilir. Sol ventrikül fonksiyonu bozulmuş birçok bradiaritmik hastada, ventriküler taşiaritmiye bağlı ani kalp ölümü gözlenmesi önemli bir noktadır. 48 Şekil 1. Ventriküler taşikardi (VT) ile uyumlu EKG örneği Ani Kardiyak Ölüm İçin Risk Faktörleri Ani kalp ölümlerinin %80'ninden çoğu, altta yatan bir kalp hastalığı bulunan hastalarda ortaya çıktığından, ani kalp ölümünün risk faktörleri genellikle KKH nın risk faktörleri ile örtüşmektedir. Ani kalp ölümü açısından en yüksek riski, sol ventrikül disfonksiyonu ve KKH'nın varlığı oluşturmaktadır. 49 Yapısal kalp hastalığının varlığı ani kalp ölümü için gerekli olsa da tek başına yeterli değildir. Akut iskemi, hemodinamik durumda bozulma, elektrolit bozuklukları, ilaç veya toksinlere bağlı geçici etkiler, plak stabilitesinde bozulma veya tromboz gibi tetikleyici unsurların varlığı da olayın gelişmesi için gerekli olabilmektedir. 50 Malign aritmi gelişme riski olan hastalar arasından girişim gerektirenlerin belirlenmesi için, öncelikle bu tür tetikleyici unsurların kesin olarak tanımlanması ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. -8-

9 meydana gelebilir Ani Kardiyak Ölüm İle Bağlantılı Olan Kalp Hastalıkları a) Koroner arter hastalığı: Kardiyak arrest geçiren hastalarda, %40-86 arasında değişen oranlarda koroner kalp hastalığı bulunmaktadır. 51 Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Ani Kalp Ölümü İçin Bilinen Risk Faktörleri: -Sol ventrikül disfonksiyonu -Aktif miyokard iskemisi -Pozitif sinyal ortalamalı EKG -Azalmış kalp hızı değişkenliği -Artmış QT dispersiyonu -Programlı stimülasyon ile devamlı VT nin indüklenebilmesi b) Hipertrofik kardiyomiyopati: 35 yaşından genç atletlerde görülen ani kardiyak ölümün en sık sebebidir. 52 Ani kalp ölümü açısından yüksek riski olan hipertrofik kardiyomiyopatili hastalar: 55 -Kardiyak arrest veya sürekli VT öyküsü -Birinci derece akrabalarında ani kardiyak ölüm öyküsü -Duvar kalınlığı 30 mm den fazla olması -Açıklanamayan senkop hikayesi -Sık tekrarlayan sürekli olmayan VT -Egzersize anormal kan basıncı yanıtı c) İdiyopatik dilate kardiyomiyopati: Ölümlerin çoğu, kompleks ventriküler ektopi zemininde gelişen polimorfik veya monomorfik ventriküler taşiaritmilere bağlıdır. Bu hastalarda senkop gelişimi ani kardiyak ölüm açısından yüksek risk ile ilişkilidir. 53,54 d) Sol ventrikül hipertrofisi: Sol ventrikül hipertrofisi ani kardiyak ölüm için bağımsız bir risk faktörü olup, potansiyel ölümcül aritmilerin oluşum mekanizmasına katkıda bulunabilmektedir. 56,57 Sol ventrikül hipertrofisi olan hipertansif hastalarda, hipertrofisi olmayan hastalara veya normotansif hastalara göre ventriküler erken atımların ve karmaşık ventriküler aritmilerin prevalansı daha yüksektir. e) Aritmojenik sağ ventriküler displazisi (ARVD): Sol dal bloğu morfolojisinde tekrarlayan ventriküler taşiaritmilere neden olur. EKG de inkomplet ya da komplet sağ dal bloğu, sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-V3) T dalga inversiyonu ve QRS in son kısmında görülen epsilon dalgaları vardır. 58 Ani kardiyak ölüm sıklıkla hastalığın ilk belirtisidir ve genelde egzersiz ya da stres ile tetiklenmesine rağmen hiçbir provakasyon olmadan da

10 f) Long (uzun) QT sendromu: Polimorfik VT (torsades de pointes) ye yol açarak ani kardiyak ölüme yol açabilmektedir ve ani kardiyak ölüm ilk belirti olarak karşımıza çıkabilmektedir. Kardiyak iyon kanallarında farklı mutasyonlara bağlı olarak meydana gelen çeşitli tipleri mevcut olup, stres ya da heyecan ile (LQT1 ve LQT2) veya dinlenme ya da uyku sırasında (LQT3) aritmiler meydana gelebilir g) Kalp kapak hastalığı: Ani ölüm nedeni olarak, en iyi bilinen ve tanımlanmış olan kapak hastalığı aort darlığıdır. Semptomatik aort darlığında kümülatif ani kardiyak ölüm riski %15-20 iken asemptomatik hastalarda %5 in altındadır. 66 h) Wolff-Parkinson-White (WPW) sendromu: WPW sendromu olan hastaların ani kardiyak ölüm riski %0,15 olarak bildirilmekte olup sıklıkla ventriküler fibrilasyona dejenere olan hızlı ventrikül cevaplı atrial fibrilasyona bağlı olarak meydana gelmektedir. 67,68 ı) Brugada sendromu: Sağ dal bloğu, anterior prekordiyal derivasyonlarda ST segment yükselmesi ve ventriküler taşiaritmiden (sıklıkla polimorfik VT ya da VF) oluşan ve kardiyak iyon kanal mutasyonuna bağlı olarak meydana gelen genetik bir sendromdur. Ani kalp ölümü sıklıkla dinlenme ya da uyku sırasında meydana gelir. i) Katekolaminerjik polimorfik ventriküler taşikardi: Geç başlangıçlı vakalar bildirilmesine rağmen 69 genelde çocukluk çağında görülür ve egzersiz ya da stres ile aritmiler ortaya çıkar. 70 j) Miyokardial bridging (Köprüleşme): İzole olgularda uzun dönem prognozu mükemmeldir, ancak bazı hastalarda ventriküler taşiaritmi ve ani kalp ölümü gelişebilir. 71 k) Koroner arter anomalisi: Ani kalp ölümü en sık sol ana koroner arterin sağ veya nonkoroner valsalva sinüsünden köken aldığı bireylerde gelişmektedir. Ani kalp ölümü açısından yüksek risk altında bulunan hastalarda en iyi tedavi yaklaşımı cerrahi girişimdir. 72,73 l) İlaçlar: Bir takım ilaçlar proaritmi oluşturarak ani kalp ölümüne neden olmaktadır. Bunlar arasında antiaritmik ilaçlar (sınıf Ia, Ic, III), astemizol, terfenadin, ketokanazol, probukol, trimetoprim-sülfametaksazol, eritromisin, klaritromisin, pentamisin, psikotik ilaçlar, kokain, sisaprid ve klorokin yer almaktadır (ilaca bağlı ''torsades de pointes'' ). m) Konjenital kalp hastalıkları: Fallot tetralojisi, büyük arter transpozisyonu ve pulmoner vasküler obstruksiyon ventriküler aritmiye neden olarak ani kalp ölümüne yol açan en sık konjenital hastalıklardır. -10-

11 Ani Kardiyak Ölüm Açısından Risk Sınıflaması Ani kalp ölümü hikayesi olan hastaların risk sınıflamasında bazı klinik, noninvaziv ve invaziv stratejilerden yararlanılmaktadır. a) Klinik özellikler Miyokard infarktüsü sonrası VF veya sürekli VT geçiren 200 hastanın katıldığı bir çalışmada klinik öyküde ani kalp ölümü açısından bağımsız prognostik değeri olan 4 değişken saptanmıştır. 74 Bunlar; kardiyak arrestin aritminin belgelenmiş ilk atağı sırasında görülmesi, fonksiyonel kapasitenin NYHA sınıf III veya IV olması, VF veya VT nin miyokard infarktüsü sonrası erken dönemde (3 gün- 2 ay) ortaya çıkması, daha önceden birden fazla sayıda miyokard infarktüsü geçirme öyküsünün olmasıdır. b) Sol Ventrikül Fonksiyonu İskemik veya noniskemik kardiyomiyopatisi olan hastalarda ani kalp ölümü riski ve genel mortalite açısından en önemli bağımsız belirleyici sol ventrikül disfonksiyonunun varlığı ve derecesidir. 75,76 Dolayısıyla sol ventrikül fonksiyonunun klinik öykü ( kalp yetersizliği öyküsü gibi), noninvaziv (ekokardiyografi/radyonüklid çalışmalar) veya invaziv (ventrikülografi) yöntemlerle belirlenmesi önemlidir. 77 c) Elektrokardiyografik Parametreler Ani kardiyak ölümünü öngörebilen elektrokardiyografik değişiklikler şunlardır; 1. Uzun QT intervali 2. Brugada sendromu ile uyumlu olan sağ dal bloğu ve V1-V3 derivasyonlarında ST segment elevasyonu 3. Geniş infarktüs paterni 4. Dilate kardiyomiyopati paterni: prekordiyal derivasyonlardaki voltajın korunması ile birlikte ekstremite derivasyonlarındaki düşük voltaj ya da sol dal bloğu paterni 5. Lateral derivasyonlarda yüksek QRS voltajı ve belirgin septal Q dalgaları ya da prekordiyal derivasyonlarda negatif dev T dalgaları ile birlikte olan hipertrofik kardiyomiyopati 6. ARVD ile uyumlu olan sağ prekordiyal derivasyonlarda (V1-V3) T dalga inversiyonu ve QRS in son kısmında görülen epsilon dalgaları d) Kalp Hızı Değişkenliği Sempatovagal dengenin noninvaziv ölçümlerinden biri de RR aralıklarında atımdan atıma görülen değişiklikleri ve onların matematiksel çıkarımını yansıtan kalp hızı değişkenliğidir. Kalp hızı değişkenliğindeki bir azalma kardiyak sempatik tonda bir artışa ve/veya vagal tonda azalmaya işaret eder ve genellikle kötü prognozla ilişkilidir

12 e) QT dispersiyonu Artmış QT dispersiyonu ventriküler repolarizasyonda heterojenite ile ilişkili olup, ventriküler aritmi ve ani kardiyak ölüm gelişiminde predispozan faktördür f) Barorefleks Duyarlılığı Öncelikle vagal efferent komponentin bozulmasını yansıtan barorefleks duyarlılığındaki azalma, özellikle miyokard infarktüsü sonrasında görülen kardiyovasküler ölümlerin ve aritmik olayların önceden tahmininde yardımcı olabilmektedir g) Ventriküler Geç Potansiyeller Filtre edilmiş QRS kompleksinin süresini uzatan, sinyal ortalamalı elektrokardiyografi (SOEKG) ile tespit edilebilen ve mikrovolt dalga şekillerinden oluşan geç potansiyellerin, miyokard infarktüsü geçirmiş kişilerin risk sınıflamasında yardımcı olduğu gösterilmiştir. h) T- Dalga Alternansı Uzun QT sendromu olan hastalarda, ventrikül fibrilasyon gelişiminden hemen önce alternan paternde makroskobik T dalga değişiklikleri gözlenmiştir. 86 I)Elektrofizyolojik Çalışma Elektrofizyolojik çalışma (EFÇ) ile ölümcül aritmilerin tanınması ve gerekli tedavilerin uygulanması daha da kolaylaşmıştır. Ventriküler aritmiler için programlı uyarımın sonlanma noktası genellikle sürekli ventriküler taşikardinin indüklenmesi olarak kabul edilirken, süreksiz ventrikül aritmilerin, polimorfik ventrikül taşikardinin veya ventrikül fibrilasyonun indüklenmesi, uygulanan uyarım protokolünün agresifliğine bağlı olarak genellikle özgül bir bulgu değildir. 85,87 EFÇ sırasında ventrikül taşikardinin özellikleri (mekanizması, hızı, morfolojisi ve hemodinamik stabilitesi) hakkında elde edilen bilgilere bakarak hastanın seri ilaç testi, kateter ablasyonu, cerrahi tedavi veya defibrilatör implantasyonu gibi tedavi seçeneklerinden hangisine aday olabileceğine karar verilebilmektedir. Sürekli monomorfik ventriküler taşikardi ile gelen hastaların çoğunda, özellikle de koroner arter hastalığı olanlarda ventriküler taşikardi tekrar indüklenebilmektedir. 87 EFÇ, yapısal kalp hastalığı olup, açıklanamayan senkop ile gelen hastaların değerlendirilmesinde de yardımcıdır. Bu tür hastalarda en sık anormal bulgu ventriküler taşikardi olup, bunun yanı sıra His-Purkinje iletim sisteminde bir bozukluğun veya hemodinamik bozukluğa yol açan bir supraventriküler taşikardinin saptanması da önemli olabilmektedir. -12-

13 2.KRONİK KALP YETERSİZLİĞİ Kalp yetersizliği, kalbin yapı veya fonksiyonlarındaki anormallik sonucu, kalbin kanı pompalama görevini yapamayarak dokuların metabolik gereksinimlerine yanıt veremediği veya bunu ancak artmış kardiyak doluş basınçları ile gerçekleştirebildiği, nörohormonal aktivite artışı ve çeşitli organ fonksiyon bozukluğu ile karakterize kronik ilerleyici bir sendromdur. Kronik Kalp Yetersizliği Epidemiyolojisi Kronik kalp yetersizliği (KKY) önemli bir insidans ve prevalansa sahiptir. Koroner arter hastalığı, hipertansiyon, diyabetes mellitus ve kalp kapak hastalıklarının tanı ve tedavisinde gelişmeler olması nedeniyle bu hastalıklara bağlı ölümler azalırken, uzun dönemde kalp yetersizliği sıklığında artış gözlenmektedir. KKY genel olarak toplumda % 0,4 ile % 2 arasında değişen sıklıkta görülmektedir. 88 ABD'de yapılan Framingham çalışmasında, yaş arasındaki kişilerde KKY prevalansı 1000 de 8 olarak bulunmuş ve yaş arasındaki kişilerde 1000'de 91'e ulaşacak şekilde, artan yaş ile belirgin bir artış göstermiştir. 89 Kronik Kalp Yetersizliğinin Etiyolojisi Kalp yetersizliği etyolojisinin saptanması, özellikle tedavinin planlanması ve izleminde önemli yer tutmaktadır. Kalp yetersizliğinin nedenleri arasında intrinsik miyokard hastalıkları, kalbin iş yükü artışı, ventrikül doluşunun etkilenmesi, iyatrojenik miyokard hasarının gelişmesi ve aritmiler bulunmaktadır. 90 Avrupa da 75 yaş altında kalp yetersizliğinin en sık nedeni koroner arter hastalığıdır. 90 Bu nedenle kalp yetersizliği olan hastaların çoğunluğunda sistolik fonksiyon bozukluğu saptanmaktadır. Kalp yetersizliği etiyolojisinde rol oynayan hastalıklar şunlardır. A- İntrinsik miyokard hastalıkları 1- İskemik kalp hastalığı 2- Miyokardit 3- Kardiyomiyopatiler 4- İnfiltratif hastalıklar (Hemokromatoz, amiloidoz, sarkoidoz) -13-

14 B- Kalbin iş yükü artışı 1- Basınç yükü artışı a- Sistemik hipertansiyon b- Pulmoner hipertansiyon c- Aort veya pulmoner darlığı d- Aort koarktasyonu e- Hipertrofik kardiyomiyopati 2- Volüm yükü artışı a- Mitral veya aort yetersizliği b- Triküspit yetersizliği c- Konjenital sol-sağ şant (Atriyal septal defekt, ventriküler septal defekt...) 3- Yüksek debili kalp yetersizliği a- Tirotoksikoz b- Ağır anemi c- Gebelik d- Arteriyovenöz fistül e- Beriberi f- Paget hastalığı C- Ventrikül doluşunun engellenmesi 1- Atrioventriküler kapak akımın engellenmesi: Mitral darlığı, triküspit darlığı 2- Miyokard ve perikard kompliyansının azalması: Konstriktif perikardit, restriktif kardiyomiyopati, kardiyak tamponad, endomiyokardiyal fibroelastozis D- İyatrojenik miyokard hasarının gelişmesi (ilaçlar [adriamisin..vb], mediastinal radyoterapi) E- Aritmiler Kronik Kalp Yetersizliğinin Semptomları A- Pulmoner Konjesyon...Efor dispnesi Ortopne Paroksismal nokturnal dispne B- Sistemik Venöz Konjesyon...Periferik ödem Karın ağrısı ve şişliği İştahsızlık ve bulantı -14-

15 C- Düşük Kardiyak Debi...Yorgunluk Azalmış egzersiz toleransı Mental durumda değişiklik Renal disfonksiyon olarak özetlenebilir. Kronik Kalp Yetersizliğinde New York Kalp Cemiyeti (New York Heart Association- NYHA) Fonksiyonel Kapasite Sınıflaması Sınıf I...Günlük olağan aktivitede herhangi bir semptom yok Sınıf II...Fizik aktivitede hafif sınırlama; olağan fizik aktivitede semptomlar var Sınıf III...Fizik aktivitede belirgin sınırlama; olağan fizik aktiviteden daha azında semptomlar var Sınıf IV...Herhangi bir fizik aktivitede veya istirahatte semptomlar var Kalp Yetersizliğinde Prognoz Kalp yetersizliği, tedavisindeki ilerlemelere rağmen hala yüksek mortalite ve morbidite oranına sahiptir. 91,92 Tüm kalp yetersizliği hastalarının 5 yıllık mortalitesi yaklaşık % 50 iken, son dönem kalp yetersizliğinde 1 yıllık mortalite % 75 e çıkmaktadır. 93,94 Framingham kalp çalışmasının 1946 ile 1988 yılları arasındaki verilerinde kalp yetersizliği tanısından sonra ortalama yaşam süresi erkeklerde 1,7 yıl ve kadınlarda 3,2 yıl olmakla beraber, yeni çalışmalar kadın ve erkeklerde bunun benzer oranda olduğu yönündedir Sol ventrikül sistolik fonksiyonu korunmuş olan hastaların prognozu, sistolik fonksiyonu bozuk olanlardan daha iyidir. 96 Kalp yetersizliği olan hastalarda ölümlerin %90 dan fazlası kardiyovasküler kökenlidir ve hastalar sıklıkla progresif kalp yetersizliği ve ani kardiyak ölüm ile kaybedilmektedir. Bununla birlikte kalp yetersizliğindeki tüm ölümlerin yaklaşık %45-50'sini ani ölümler oluşturmaktadır KKY olan hastaların fonksiyonel kapasitelerine göre yıllık mortalite ve ani ölüm oranları 100 Fonksiyonel Kapasite Yılık Mortalite(%) Ani ölüm(%) II III ~50 IV ~30-15-

16 KKY'nin erken dönemlerinde aritmik ölümler (VT/VF) daha sık iken, ileri dönemlerinde progresif dolaşım yetmezliğine yol açan bradikardi ve elektromekanik dissosiasyon daha sık meydana gelmektedir. 101 Şekil 2. Fonksiyonel kapasite ile ölüm şekli arasındaki ilişki Kalp Yetersizliği ve Aritmiler Kalp yetersizliği olan hastaların % ında çeşitli sıklık ve ciddiyette ventriküler aritmiler meydana gelir. Semptomatik ve devamlı aritmisi olanlar hasta grubunun ani ölüm riskinde artış vardır, 102 ancak asemptomatik ve devamsız ventriküler taşikardinin prognoz üzerinde etkisi net değildir. 102 Diğer elektrofizyolojik parametrelerden intraventriküler ileti gecikmesi, atriyal fibrilasyon ve atrial flutter yaşam süresi ile yakından ilişkili bulunmuştur. 103 Uzamış QTc intervali ve artmış T dalga alternansı ise prognostik önemi olan diğer parametrelerdir. 104 KKY'de görülen aritmilerde, genel olarak bilinen üç temel mekanizma da rol oynamaktadır, fakat aritmiye yol açan nedenler çok çeşitlidir. 105 KKY'ne yol açan temel neden olan koroner arter hastalığında, geçirilen infarktüs sonrasında meydana gelen skarlar reentry için mükemmel substratlar olup, diğer taraftan miyokardiyal iskemi epizodları da reentry ve tetiklenmiş aktivite için uygun zemini hazırlamaktadır. Bununla birlikte kalp yetersizliğinde görülen taşiaritmilerin oluşumunda ventrikülün dilate olmasının yanısıra, gerginliğinin de rol oynadığı düşünülmektedir. 106 Yapılan çalışmalar miyokardiyal gerginliğin, aksiyon potansiyel süresini kısalttığını, aksiyon potansiyel amplütüdünü azalttığını, iletim hızını yavaşlattığını ve elektriksel dispersiyon ile tetkiklenmiş aktiviteyi -16-

17 arttırdığını göstermiştir. Ayrıca kalp yetersizliğinde meydana gelen artmış sempatik tonusun, sıkça karşılaşılan elektrolit dengesizliklerinin ve yine kullanılan birtakım ilaçların da aritmi oluşumuna büyük katkısı vardır. 106 Mevcut bu neden ve mekanizmalarla ortaya çıkan ciddi ventriküler aritmiler, sürekli monomorfik ventriküler taşikardi, polimorfik ventriküler taşikardi ve ventriküler fibrilasyon olarak sıralanabilir. Son olarak kalp yetersizliği olan hastalarda ventriküler taşiaritmilere bağlı ani ölüm riskinin belirlenmesi, tedavi planlanması açısından çok önemli olup, gereksiz yere pahalı tedavilerin uygulanmasına engel olmaktadır. Kronik Kalp Yetersizliğinde Aritmogeneze Katkıda Bulunan Faktörler Substratlar Tedavi 1)Altta yatan hastalık İskemi...Antiiskemik ilaç tedavisi, revaskülarizasyon Fibroz, skar...ablasyon Hipertrofi...Antihipertansif ilaç tedavisi (özellikleace inhibitörleri) 2)Mekanoelektriksel feedback Kontraksiyon anormallikleri...ace inhibitörleri Dilatasyon, gerilme, anevrizma...ace inhibitörleri 3)Modüle edici faktörler Hipokalemi/Hiperkalemi...Elektrolit düzeltilmesi Hipomagnezemi...Elektrolit düzeltilmesi Adrenerjik aktivasyon...beta-blokerler Katekolamin seviyelerinde artış...beta-blokerler Renin-anjiotensin sistemi...ace inhibitörleri Atriyal fibrilasyon...sinus ritminin sağlanması, hız kontrolü Ani Kalp Ölümü Riski Olan Hastalarda Tedavi Seçenekleri a)farmakolojik Tedavi -Beta Blokerler Beta blokerler, ani ölümün önlenmesi için kullanılan birçok ilaç arasında, etkinliği ve kullanım yaygınlığı açısından en çok kabul gören ilaçlar arasındadır. 107,108 Miyokard infarktüsü geçiren 19,000 hastanın beta bloker veya plasebo alacak şekilde randomize edildiği -17-

18 bir çalışmada, beta bloker tedavisi alanlarda toplam mortalite hızında %20, ani kalp ölümlerinde %30 ve reenfarktüs sıklığında %35 ile % 40 a varan oranda azalmaların gözlendiği rapor edilmiştir. 109 Beta blokerler konjenital uzun QT sendromunda, aritmojenik sağ ventrikül displazisinde veya konjestif kalp yetersizliğinde görülen sempatik tonus artışının provoke ettiği ventriküler aritmilerinin baskılanmasında da etkilidir. Ayrıca beta blokerlerin mortalite hızı üzerindeki yararlı etkileri, konjestif kalp yetersizliği veya miyokard infarktüsü hikayesi olan, yüksek riskli hasta grubunda daha belirgin olarak karşımıza çıkmaktadır ACE İnhibitörleri ACE inhibitörlerinin kalp yetersizliği olan hastalarda son derece etkili olduğu ve mortaliteyi 1 yıl içinde % 40 a varan oranda azalttığı bilinmektedir. 110,111 -Sınıf I Antiaritmik İlaçlar Cardiac Arrhytmia Suppression Trial (CAST) çalışmasında enkainid, flekainid ve morisizin gibi sınıf I antiaritmik ilaçların, asemptomatik postinfarktüs dönemdeki hastalarda, spontan ventriküler ektopileri etkin olarak baskılamalarına rağmen aritmiye bağlı ölümlerde artışa yol açtıkları saptanmıştır Sotalol d- ve l- stereoizomerlerinin rasemik karışımı olan sotalol, aynı anda selektif olmayan bir beta bloker etkisi de bulunan potent bir sınıf III antiaritmik ajandır. Sotalolün beta bloker etkisi olmayan ve sadece sınıf III etkisi olan d-izomerinin miyokard infarktüsü geçirmiş hastalarda kullanımını inceleyen The Survivor with Oral d-sotalol (SWORD) çalışmasında mortalite hızının arttığı gözlenmiştir Amiodaron Amiodaron un supraventriküler ve ventriküler aritmilerin tedavisinde en etkili ajan olduğu geniş olarak kabul görmektedir. Sınıf III antiaritmik olmasının yanısıra bazı sınıf I, II ve IV özellikleri taşıması, etkisinin geç ortaya çıkması ve kronik tedavide eliminasyon yarı ömrünün 53 günü bulması gibi olağandışı farmakokinetik özellikleri bulunmaktadır. 114 Miyokard infaktüsü geçiren ve yaklaşık 2700 hastanın incelendiği Canadian Amiodarone Miyocardial İnfarction Arrhytmia Trial (CAMIAT) 115 ve European Miyocardial İnfarction Amiodarone Trial (EMIAT) 117 isimli iki çalışmada, amiodaron tedavisinin, plaseboya göre aritmik mortalite hızında % 50 ye varan düzeyde bir risk azalması sağladığı ancak toplam mortalitede anlamlı bir azalma sağlamadığı gösterilmiştir. -18-

19 Grupo de Estudio de la Sobrevida en la Insuffiencia Cardiaca en Argentina (GESICA) 116 çalışmasında, ani kalp ölümü açısından yüksek risk taşıyan kalp yetersizliği hastalarında uygulanan proflaktik amiodaron tedavisi ile mortalite hızında % 28 lik bir azalma sağlanabileceği gösterilirken, Survival Trial of Antiarrhythmic Therapy in Congestive Heart Failure (STAT-CHF) 118 çalışmasında böyle bir azalma kaydedilmemiştir. Bu çalışmaların ışığında, amiodaronun sol ventrikül disfonksiyonu bulunan hastalarda güvenle kullanılabileceği ve bazı sınıf I antiaritmik ajanların aksine, amiodaronun mortaliteyi arttırmadığı sonucu ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, sol ventrikül disfonksiyonu bulunan hastalarda antiaritmik ilaç tedavisi gerektiğinde ilk seçilecek ilaç amiodaron olmalıdır. Ventriküler fibrilasyon veya hemodinamik açıdan stabil olmayan ventriküler taşikardi ile gelen hastalarda, amiodaron veya takılabilir kardioverter defibrilatör (TKD) tedavilerinin, toplam mortalite hızları üzerindeki etkilerinin karşılaştırıldığı Amiodarone Versus Implantable Defibrillator (AVID) isimli randomize çalışmada, TKD tedavisinin sağ kalım açısından daha yararlı olduğu sonucu çıkmıştır. 119 b)ablasyon Tedavisi Ventriküler aritmilerin kateter ablasyon ile tedavisi genel olarak benign olan idyopatik formlarda (sağ ventrikül çıkış yolu veya sol fasiküler kaynaklı taşikardiler gibi) kullanılmaktadır. Yine ablasyon tedavisi idyopatik dilate kardiyomiyopatilerde görülen bazı tip ventriküler aritmilerde (bundle branch reentran VT) de faydalı olmasına rağmen, genel olarak iskemik kökenli kalp yetersizliği vakalarında görülen ventriküler taşiartimilerde kesin tedavi olarak tercih edilmemektedir. Bununla birlikte TKD si olan ve ek olarak ilaç tedavisi almasına rağmen dirençli ventriküler aritmileri olan hastalarda, atak sıklığını azaltmak amacıyla ablasyon tedavisi uygulanması uygun bir ek tedavi seçeneğidir. 120 c)takılabilir Kardiyoverter Defibrilatörler Antiaritmik ilaçlar ile TKD'yi karşılaştıran çalışmaların sonuçları ventriküler taşiaritmilerin tedavisine farklı bir boyut kazandırmıştır. TKD sonuçlarını değerlendiren primer ve sekonder koruma çalışmalarının sonuçları şöyledir. -Primer Koruma Çalışmaları Daha önce sürekli VT ya da kardiyak ''arrest'' öyküsü bulunmayan, ancak aritmik ölüm riski yüksek olduğu varsayılan hastalarda yapılmış olan çalışmalardır. -19-

20 -Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial (MADIT) çalışmasında, akut miyokard infarktüsü sonrasında asemptomatik ve sürekli olmayan VT atakları olan 196 hastaya elektrofizyolojik inceleme yapılmış, devamlı VT indüklendiği ve intravenöz prokainamide ile baskılanamadığı takdirde, bir gruba TKD implante edilmiş, diğer gruba konvansiyonel antiaritmik tedavi uygulanmış. 27 aylık takip dönemi sonunda TKD'nin aritmik mortaliteyi %75 ve total mortaliteyi %54 oranında azalttığı belirlenmiştir Coronary artery Bypass Graft Patch Trial (CABG-Patch, ) çalışmasında ise koroner ''by-pass'' cerrahisi uygulanan, sol ventriküler disfonksiyonu bulunan ve sinyal ortalamalı EKG'si anormal olan 900 hastaya profilaktik TKD uygulanmış. 32 aylık takip süresince TKD'nin total mortaliteyi azaltmada herhangi bir avantajı görülmemiştir Multicenter Unsustained Tachycardia Trial (MUSTT) çalışmasında MI geçirmiş, sol ventrikül disfonksiyonu bulunan ve devamlı olmayan VT saptanan hastalarda, TKD'nin, ampirik olarak ya da elektrofizyolojik inceleme kılavuzluğunda verilen ilaçlara oranla çok daha güvenilir olduğu saptanmış ve 39 aylık takip dönemi sonunda, aritmik mortaliteyi %76, total mortaliteyi ise %55 oranında azalttığı gösterilmiştir yılında tamamlanan randomize ve prospektif bir çalışma olan MADIT-II de ise, akut MI'dan sonra bir ay geçmesine rağmen, sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %30'un altında kalan ve sürekli ventriküler aritmi ya da kardiyak ''arrest'' öyküsü olmayan hastalar çalışmaya alınmışlardır. 124 Söz konusu çalışmada toplam 740 hastaya TKD takılmış, 490'ına ise konvansiyonel tedavi uygulanmıştır. Her iki grubunda bazal özellikler, fonksiyonel kapasite dağılımları ve kullandıkları ilaçlar (ACE inh, beta bloker, statin, diüretik vb.) açısından anlamlı farklılık olmayıp, TKD'nin 20 aylık takip süresi sonunda, aritmik mortaliteyi %61 ve total mortaliteyi %31 oranında azalttığı belirlenmiştir. Alt grup analizinde, ejeksiyon fraksiyonu %25'in altında olanlarda ve yüzeyel EKG'de QRS süresi 0.12sn'nin üzerinde olanlarda TKD'nin daha da koruyucu olduğu dikkati çekmiştir. MADIT II çalışması, kardiyak elektrofizyolojide çalışmalara bakış açısını değiştirmiş, iskemik KMP varlığında elektrofizyolojik göstergelere veya elektrofizyolojik çalışmalara gerek olmaksızın TKD takılması gerektiğinin önerilmesi ile yeni bir çığır açmıştır. -AMIOVIRT çalışmasında non-iskemik KMP li, süreksiz VT si olan ve sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu %35 veya altında olan vakalarda TKD tedavisi amiodaron tedavisi ile karşılaştırılmış olup, 1 ve 3 yıllık mortalite açısından anlamlı farklılık bulunmamıştır ( % 96 ve % 88 e karşılık %90 ve % 87 )

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Emrah ERMİŞ UZMANLIK TEZİ

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Emrah ERMİŞ UZMANLIK TEZİ T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI ERKEN REPOLARİZASYON BULUNAN KİŞİLERDE ANİ ÖLÜM VE ARİTMİ BELİRTECİ TESTLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KCNJ8- S422L GEN MUTASYONU İLİŞKİSİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI PERKÜTAN KORONER GİRİŞİM UYGULANAN AKUT KORONER SENDROM HASTALARINDA HEMOGLOBİN A1C DÜZEYİNİN MİYOKARD HASARLANMASI ÜZERİNE ETKİSİNİN

Detaylı

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ

AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ TIBBİ BİYOKİMYA BÖLÜMÜ Şef Vekili Uzm.Sacide ATALAY AKUT KORONER SENDROMDA NT-PROBNP NİN YERİ (Uzmanlık Tezi) Dr. Reyhan Başak ÖZDEN

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul

-T.C- Dr. Siyami Ersek. İstanbul -T.C- Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Merkezi İstanbul KORONER KALP HASTALIĞI MEVCUT HASTALARDA BRAİN NATRİURETİK PEPTİT İLE SOL ATRİAL VOLÜM İNDEKSİ VE DİĞER DİYASTOLİK FONKSİYON PARAMETRELERİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Betül UĞUR ALTUN BOZULMUŞ AÇLIK GLUKOZU, BOZULMUŞ GLUKOZ TOLERANSI, İYİ KONTROLLÜ VE KÖTÜ KONTROLLÜ DİYABETES

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ

ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KOŞUYOLU KALP EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KARDİYOLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Doç.Dr.YELDA BAŞARAN ESANSİYEL HİPERTANSİYON HASTALARINDA DİÜRNAL KAN BASINCI RİTMİNİN AORTUN ELASTİK

Detaylı

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI

KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI KISIM 3 KALP YETERSİZLİĞİ SENDROMUNUN PARÇALARI BÖLÜM 3.1 Non-Kardiyak Komorbidler, Özel Hasta Gruplarında Kalp Yetersizliği Prof. Dr. Rasim Enar BÖLÜM 3.2 Solunum, KY de Akciğer Tutulumu ve Ayırıcı Tanı

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr.

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI. Dr. Ebru ÖZENÇ UZMANLIK TEZİ. Tez Danışmanı. Doç. Dr. T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI İLERİ EVRE KALP YETERSİZLİĞİ PROGNOZUNDA SAĞ VENTRİKÜL STROKE WORK İNDEKSİNİN KLİNİK SONLANIM NOKTALARIYLA ARASINDAKİ İLİŞKİNİN

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ

ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ ULUSAL KALP SAĞLIĞI POLİTİKASI ANA İLKELERİ 1. Dünyada kalp-damar hastalıkları ile ilgili epidemiyolojik gerçekler 1.1. Kalp ve Damar Hastalığı Kavramı 1.2. Dünyada Kalp ve Damar Hastalıklarının Epidemiyolojisi

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Tablet. Beyaz ile hemen hemen beyaz, bir tarafında DEVA P10 baskılı, yuvarlak, bikonveks tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PRAVACHOL 10 mg tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin Madde : Pravastatin sodyum 10 mg Yardımcı Maddeler: Laktoz 151.0 mg Yardımcı maddeler için 6.1

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı

Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı Yoğun Bakım Ünitesinde Antiaritmik İlaç Kullanımı Aylin YILDIRIR*, Haldun MÜDERRİSOĞLU* * Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, ANKARA Aritmi patogenezine ilişkin bilgilerimizdeki

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI METABOLİK SENDROM LU HASTALARDA SERUM FETUİN-A ve SİSTATİN-C DÜZEYLERİ İLE MİKROALBÜMİNÜRİ DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Uzmanlık Tezi Dr. Bülent

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ

PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ. Dr.Firdevs KUSERLİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİMDALI PLAZMİNOJEN AKTİVATÖR İNHİBİTÖR-1 4G/5G GEN POLİMORFİZMİNİN İSKEMİK İNME RİSKİ ÜZERİNE ETKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr.Firdevs KUSERLİ Ankara, 2009

Detaylı

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ

KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ T.C. GAZĠOSMANPAġA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KORONER KALP HASTALARINDA NĠEMANN-PĠCK TYPEC1 (NPC1) GEN POLĠMORFĠZMĠ ANALĠZĠ Hazırlayan Sibel DEMĠR ÖZTÜRK Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Yüksek

Detaylı

Genç Müsabaka Sporcularında Ani Ölümler - III

Genç Müsabaka Sporcularında Ani Ölümler - III Yazı Dizisi Genç Müsabaka Sporcularında Ani Ölümler - III Derya ŞENTÜRK 1 1 Dr., Fizyoloji Uzmanı, Kuzguncuk Sağlık Ocağı İSTANBUL Genç sporcularda ani ölümler ile ilgili olarak yayınlanmış belli başlı

Detaylı

KY DE SİMPATO VAGAL İMBALANS ve ADVERS REMODELİNG. E-Nos M2 reseptör M3 reseptör Nikotinik reseptör

KY DE SİMPATO VAGAL İMBALANS ve ADVERS REMODELİNG. E-Nos M2 reseptör M3 reseptör Nikotinik reseptör Kalp Yetersizliği Tedavisinde Yeni Görüş ve Beklentiler Prof. Dr. Metin Özenci Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD Kalp yetersizliği (KY) nin erken evresinde devreye giren nörohormonal karşılama

Detaylı

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi

Dr. Çiğdem USUL AFŞAR. İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi T.C. S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: UZM. DR. CÜNEYT MÜDERRİSOĞLU AKUT KORONER SENDROMLU HASTALARDA SERUM FETUİN-A DÜZEYİ, KALP KAPAK KALSİFİKASYONU VE

Detaylı

Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ESC Kılavuzları (yeni versiyon 2010)

Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ESC Kılavuzları (yeni versiyon 2010) Erişkinlerdeki doğumsal kalp hastalığının tedavisi için ES Kılavuzları (yeni versiyon 2010) Avrupa Kardiyoloji Derneğinin Erişkinlerdeki Doğumsal Kalp Hastalığı Tedavisi Görev Grubu Avrupa Pediyatrik Kardiyoloji

Detaylı

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. A. Muzaffer DEMİR VARFARİNE BAĞLI KANAMALARDA RİSK FAKTÖRLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Şafak

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ

DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c VE HOMA-IR DEĞERLERİYLE İLİŞKİSİ T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Dahiliye Kliniği Klinik Şefi: Uzm. Dr. Füsun ERDENEN DİYABET POLİKLİNİĞİMİZDE İZLEDİĞİMİZ OLGULARDA LİPİD PARAMETRELERİNİN HEMOGLOBİN A1c

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ANABİLİM DALI KARDİYAK OTONOM NÖROPATİLİ DİYABETİK SIÇANLARDA BUPİVAKAİN İLE İNDÜKLENEN ASİSTOLİ TEDAVİSİ İÇİN LİPİD İNFÜZYONUNUN

Detaylı

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu

Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu ESC KLAVUZU Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisine Yönelik 2012 ESC Kılavuzu Avrupa Kardiyoloji Derneği (ESC) Akut ve Kronik Kalp Yetersizliği Tanı ve Tedavisi 2012 Görev Grubu. ESC Kalp Yetersizliği

Detaylı

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖR: PROF. DR. AYTEKİN OĞUZ ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALI HASTALARIN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ (UZMANLIK TEZİ) DR

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBI ÜRÜNÜN ADI ROSUVAS 40 mg film kaplı tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet; 40 mg rosuvastatine eşdeğer miktarda rosuvastatin kalsiyum içerir.

Detaylı