Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l"

Transkript

1 e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin Önemi h c s Re l ERKP Sonsı Pnketitte CRP / CRP in the Post-ERCP Pncetitis Mete Akın 1, Muhmmed Cem Koçk 2, Gökhn Akskl 3, Altuğ Şenol 2 1 Gstoenteoloji Bilim Dlı, Akdeniz Ünivesitesi Tıp Fkültesi, Antly, 2 Gstoenteoloji Bilim Dlı, Süleymn Demiel Ünivesitesi, Ispt, 3 Gstoenteoloji Kliniği, Kbük Ünivesitesi Kbük Eğitim ve Aştım Hstnesi, Kbük, Tükiye Çlışm Eylül 2012 tihinde Kıbıs t düzenlenen 9. Ulusl Heptogstoenteoloji Kongesinde poste olk sunulmuştu. Özet Amç: Endoskopik etogd kolnjiopnketogfi (ERKP) bşt pnketit olmk üzee biçok kompliksyon neden olbili. Kompliksyonlın ciddiyetinin öngöülebilmesi mobidite ve motliteyi zltbili. C-ektif potein (CRP) bu kompliksyonlın öngöülmesi ve ciddiyetinin belilenmesinde güvenili ve doğu bilgile veebili. Çlışmmızd ERKP uygulnn hstlımızd CRP seviyeleinin işlem sonsı pnketitin tkibindeki önemi ştıılmıştı. Geeç ve Yöntem: Çlışm için değişik endiksyonll ERKP ypıln 476 hst etospektif olk incelendi. İşlemden önce ve st son seum milz, lipz ve CRP seviyelei ölçülmüş oln 136 hst çlışmy dhil edildi. Hstl işlem sonsı pnketit gelişimi ve CRP seviyeleindeki değişiklik çısındn değelendiildi. Ayıc pnketit gelişen ve işlemden st son seum milz, lipz ve CRP seviyelei de ölçülen 22 hstd, CRP nin pnketitin tkibi ve ciddiyetini öngömedeki yei ştııldı. Pnketit hfif, ot ve ciddi olk sınıflndııldı. Bulgul: 136 hstnın 23 ünde (% 17) ERKP sonsı pnketit sptndı (9 hstd hfif, 14 hstd ot deecede). İşlemden sonki stte otlm CRP seviyelei (mg/l) kompliksyon olmynld 23,5 ± 24,18, pnketiti olnld 59,2 ± 44,87 idi (p<0,05). Hfif ve ot deecede pnketiti olnld, işlemden st sonki otlm CRP seviyesi (mg/l), sısıyl, 30,8 ± 14,24 ve 77,5 ± 48,66 (p<0,05), st sonki değele ise 37,7 ± 20,73 ve 84,6 ± 48,31 idi (p<0,05). ROC eğisi nlizi ile CRP nin nlmlı cut-off değelei, st ve st için sısıyl 41 mg/l ve 45 mg/l olk bulundu. Ttışm: ERKP sonsı seum CRP seviyeleinin tkibi, işlem sonsı pnketit gelişiminin ve ciddiyetinin öngöülmesinde kullnışlı bi yöntemdi. Anht Kelimele Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi; Pnketit; C-Rektif Potein Abstct Aim: Endoscopic etogde cholngiopncetogphy (ERCP) my be elted with complictions such s pncetitis. C-ective potein (CRP) cn be povides elible infomtions bout post-ercp complictions nd thei seveity. In ou study, the ole of CRP levels in the follow-up post-ercp pncetitis ws investigted. Mteil nd Method: 476 ptients, whom pefomed ERCP fo diffeent indictions, wee etospectively evluted. 136 ptients with mesuement of seum mylse, lipse nd CRP levels befoe nd hous fte the pocedue wee included the study. Altetions of these pmetes in complicted nd uncomplicted ptiens wee investigted. The ole of CRP in the follow-up nd pediction of seveity of pncetitis ws investigted in 22 complicted ptients with mesuement of seum mylse, lypse nd CRP levels hous fte the pocedue. Pncetitis wee clssified s mild, modete, o sevee. Results: Post-ERCP pncetitis occued in 23 (17%) ptients (9 mild nd 14 modete pncetitis). The men CRP levels (mg/l) t 12 to 24 hous wee 23,5 ± 24,18 in uncomplicted ptients, nd 59,2 ± 44,87 in ptiens with pncetitis (p<0,05). The men CRP levels (mg/l) t 12 to 24 hous wee 30,8 ± 14,24 in mild pncetitis nd 77,5 ± 48,66 in modete pncetitis (p<0,05). The levels, espectively, t 36 to 48 hous wee 37,7 ± 20,73 nd 84,6 ± 48,31 (p<0,05). In the ROC cuve nlysis, significnt cut-off vlues of CRP levels t 12 to 24 nd 36 to 48 hous wee 41 mg/l nd 45 mg/l, espectively. Discussion: The follow-up of seum CRP levels fte ERCP is useful method fo pedicting nd detemining of seveity of post-ercp pncetitis. Keywods Endoscopic Retogde Cholngiopncetogphy; Pncetitis; C-Rective Potein DOI: /JCAM.3567 Received: Accepted: Published Online: Coesponding Autho: Mete Akın, Gstoenteoloji Bilim Dlı, Akdeniz Ünivesitesi Tıp Fkültesi Hstnesi, Antly, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1

2 Giiş ERKP pnkes ve sf yollının benign ve mlign hstlıklının tnı ve tedvisinde önemli ye tutn bi işlemdi. Günümüzde bşt mnyetik ezonns göüntüleme/mnyetik ezonns kolnjiopnketogfi ve endoskopik ultsonogfi olmk üzee tnı yöntemleindeki gelişmele nedeniyle dh ziyde tedvi mcıyl kullnılmktdı. ERKP çeşitli kompliksyonll ve ndien motlite ile ilişkili olbilen bi işlemdi. En sık göülen kompliksyonu pnketitti. Litetüde bildiilen ERKP ile ilişkili kompliksyon onlı, kompliksyonlın tnımlnmsındki fklılıkl nedeniyle değişiklik gösteebilmektedi [1]. Bu kompliksyonlın ve seyin önceden öngöülebilmesi isk ve motliteyi zltmk çısındn önemlidi. Bu mçl en sık göülen ve en önemli kompliksyonldn oln pnketitin öngöülebilmesi için bzı biyokimysl beliteçle ştıılmıştı. Seum ve idd milz ve tipsinojen-2 seviyelei ERKP sonsı pnketit gelişmi ile koele bulunmuştu [2]. Seum lipz seviyesi pnketik hsı göstemede milz seviyesinden dh duylı bi göstegedi [3]. C-ektif potein (CRP) heptositleden slınn bi kut fz poteinidi ve doku hsı ile infeksiyöz kompliksyonl hkkınd fiki veebili [4]. ERKP sonsı pnketitin öngöülmesi ve ciddiyetinin belilenmesinde de güvenili ve doğu bilgile vei nck en çok stte fydlı olmktdı. Bu çlışmd, Süleymn Demiel Ünivesitesi Tıp Fkültesi Gstoenteoloji Bilim Dlı nd, sf yollı ve/vey pnkes hstlıklı nedeniyle ERKP uygulnn hstlımızd, CRP seviyeleinin işlem sonsı pnketitin tkibi ve ciddiyetini öngömedeki yei ve öneminin ştıılmsı mçlnmıştı. Geeç ve Yöntem Hstlın Seçimi: Çlışm için, pnkes ve/vey sf yollı hstlıklı nedeniyle ERKP ypıln 476 hst etospektif olk incelendi. Bu hstl sındn işlem öncesi ve işlemden st son seum milz, lipz ve CRP seviyelei ölçülmüş oln 196 hst belilendi. Son bi y içeisinde ERKP uygulnmış oln 3 hst ile işlem öncesi kolnjiti ve/vey pnketiti oln 57 hst olmk üzee toplm 60 hst çlışmdn çıkıldı. Sonuç olk toplm 136 hstd işlem sonsı kompliksyon gelişimi ve seum milz, lipz ve CRP seviyeleinin tkibi değelendiildi. Pnketit geliştiği tespit edilen ve işlemden st sonki seum milz, lipz ve CRP seviyelei de değelendimeye lınn 22 hstd, CRP nin pnketitin tkibi ve ciddiyetini belilemedeki önemi ştııldı. ERKP Posedüü: ERKP işlemi Fujinon ED-450XT5 (Tokyo, Jpn) mk duodenoskop kullnılk flooskopi eşliğinde geçekleştiilmişti. İşlem öncesi he hsty poflksi mcıyl seftikson 1 g, sedsyon mcıyl midzolm ve bsk ksılmlını zltmk mcıyl hiyosin N-metil bomü intvenöz uygulnmıştı. Lbotu Testlei: Seum milz ve lipz ktivitelei Olympus AU 2700 (Mıshim Olympus Co. Ltd, Jpn) otomtik nlizöünde, spektofotometik yöntemle, efens lığı milz için < 100 U/L, lipz için < 67 U/L olck şekilde çlışılmıştı. CRP ölçümlei Delt cihzınd (Rome, Itly), tici mk kitle (Rdim Sp, Itly) kullnılk nefelometik yöntemle, efens lığı < 6 mg/l olck şekilde geçekleştiilmişti. ERKP Sonsı Pnketitin Tnımı ve Sınıflndıılmsı: Pnketit, Cotton ve k. nın [5] bildidikleine uygun olk şğıdki şekilde tnımlndı ve sınıflndııldı. Pnketit: İşlemden sonki 24 st içeisinde yeni bşlyn vey kötüleşen kın ğısı ile bilikte seum milz ve lipz seviyesinde nomlin üst sınıının üç ktındn fzl yükseklik olmsı pnketit olk tnımlndı. Plnlnn hstnede klış süesinin 2-3 gün uzmsı hfif, 4-10 gün uzmsı ot, 10 günden fzl uzmsı ve hemojik pnketit, flegmon, psödokist, cehi vey peüktn denj geektien duum ciddi pnketit olk sınıflndııldı. İsttistiksel Anliz: Veile otlm ± stndt devisyon (SD) şeklinde sunuldu. Gupl sı kntittif veilein kşılştıılmsınd Student t testi, ktegoik veilein kşılştıılmsınd ki-ke vey kesin Fishe testlei kullnıldı. Gupl sı koelsyon vlığı Peson koelsyon nliziyle ştııldı. Seum CRP değeleinin pnketitin şiddetini öngömede tnısl k vediici özelliklei ve cut-off değelei Receive Opeting Chcteistics (ROC) eğisi nlizi ile incelenedi. İsttistik değelendime SPSS fo Windows 11.0 pogmıyl geçekleştiildi. Anlmlılık sınıı p<0.05 olk kbul edildi. Bulgul Çlışmy lınn 136 hstnın 76 sı kdın 60 ı ekek olup yş otlmsı 62,6 ± 16,89 yıl idi. Hstlın ERKP tnılı tblo 1 de belitilmişti. Tblo 1. Hstlın ERKP tnılı Tnı n % Koledokolityzis Kolnjiosellüle knse Koledokolityzis ve oddi fibozisi 12 9 Koledokolityzis ve koledokt dlık 8 6 Koledokt benign dlık 7 5 Pnkes knsei 6 4 Sf kçğı 6 4 Sf yollı ile ilişkili kciğe kisti 3 2,5 Koledokolityzis ve skleozn kolnjit 3 2,5 Oddi fibozisi 3 2,5 Koledokt fsiol 2 1,25 Konik pnketit 1 0,75 Sf kesesi knsei 1 0,75 Skleozn kolnjit 1 0,75 Toplm Çlışmy lınn 136 hstnın 23 ünde (% 17) pnketit, 2 sinde (% 1,25) kolnjit ve 1 inde knm (% 0,75) olmk üzee toplm 26 hstd (% 19) ERKP sonsı kompliksyon sptnmıştı. Bunlın 9 und (% 39) hfif, 14 ünde (% 61) ot deecede pnketit ve 1 hstd hfif, 1 hstd ise ot deecede kolnjit tespit edildi. Kdiyovsküle iskle ve dein ven tombozu nedeniyle işlem sonsı eken dönemde ntikoguln kullnılmsı geeken bi hstd ise ciddi deecede knm göülmüştü (Tblo 2). Çlışmy lınn tüm hstld işlem öncesinde ve işlemden st son CRP, milz ve lipz ölçümlei geçekleştiilmişti. İşlemden st son ise pnketit gelişenlein 22 sinde bu ölçümle mevcutken kompliksyon gelişmeyen- 2

3 Tblo 2. Kompliksyonlın tüü ve deecesine göe hst syılı Hfif Ot Ciddi Toplm Pnketit Kolnjit Knm Toplm lein sdece 2 sinde CRP, 7 sinde ise milz ve lipz seviyeleine bkılmıştı. İşlem öncesi otlm CRP seviyesi, kompliksyon olmyn hstld 18,8 ± 18,86 mg/l iken pnketiti oln hstld 11,8 ± 9,79 mg/l sptndı ve lınd isttistiksel olk nlmlı fklılık yoktu (p>0,05). Bu bulguy göe işlem öncesi CRP seviyesinin pnketiti öngömede nlmlı olmdığı bulundu. İşlemden st sonki otlm CRP seviyesi, kompliksyon olmynld 23,5 ± 24,18 mg/l, pnketiti olnld ise 59,2 ± 44,87 mg/l sptndı. Pnketit gubund st CRP seviyesi kompliksyon olmynldn nlmlı olk dh yüksekti (p<0,05). İşlemden st sonki otlm CRP seviyesi, kompliksyon olmynld 31,0 ± 33,94 mg/l, pnketiti olnld 68,2 ± 46,22 mg/l olk bulunmuştu. Kompliksyon olmyn gupt stte sdece 2 hstd CRP seviyesi ölçülmüş olduğu için dki fklılık isttistiksel olk nlmlı değildi (Tblo 3). Tblo 3. Kompliksyonu olmynl ile pnketiti olnlın işlem öncesi ve işlemden st sonki CRP seviyeleinin kşılştıılmsı CRP (mg/l) Kompliksyon olmynl Pnketit p değei İşlem öncesi 18,8 ± 18,86 11,8 ± 9,79 >0, st 23,5 ± 24,18 59,2 ± 44,87 <0,05 Kompliksyonsuz hstldki ve pnketiti olnldki CRP seyi şekil 1 de gösteilmişti. Şekil 1. Kompliksyonsuz hstl ile pnketiti olnldki CRP seyi Tblo 4. Hfif ve ot deecede pnketiti olnlın, işlem öncesi ve işlemden ve st sonki CRP seviyeleinin kşılştıılmsı Şekil 2. Hfif ve ot deecede pnketitli hstlın CRP seyilei C R P s eviyes i (mg/l) CRP (mg/l) Hfif pnketit Ot deece pnketit p değei İşlem öncesi 9,7 ± 6,87 13,1 ± 11,33 >0, st 30,8 ± 14,24 77,5 ± 48,66 <0, st 37,7 ± 20,73 84,6 ± 48,31 <0, de gösteilmişti. ROC eğisi nlizi ile ypıln değelendime sonucund st seum CRP değeleinin pnketitin deecesini öngömede tnısl değei olduğu göüldü ve st CRP için cutoff değei 41 mg/l olk bulundu (AUC: 0.759, %95 GA: , p=0.048). Yine st seum CRP değeleinin de pnketitin deecisini öngömede tnısl değei olduğu göüldü ve st CRP için cut-off değei 45 mg/l olk bulundu (AUC: 0,821, %95 GA: , p=0.014). Bu değele için sensitivite, spesifite, pozitif ve negtif pediktif değele tblo 5 de, ROC eğisi şekil 3 de veilmişti. Yine bu cut-off Tblo 5. Pnketitin deecesini öngömede ve st CRP cut-off değelei için sensitivite, spesifite, pozitif ve negtif pediktif değele CRP (Sını değei) st (>41 mg/l) st (>45 mg/l) İş lem önc es i s t s t Sensitivite (%) Zmn Spesifite (%) Pozitif Pediktif Değe (%) 80,0 70,0 80,0 70,0 80,0 71,4 85,7 62,5 Hfif pnketit Ot deecede pnketit Negtif Pediktif Değe (%) Şekil 3. İşlem sonsı st ve st CRP seviyeleinin ROC eğisi ERKP sonsı pnketiti oln hstl, kendi lınd pnketitin ciddiyetine göe de işlem öncesi, işlemden st ve sonki CRP seviyelei çısındn kşılştııldı. Hfif pnketiti olnld otlm CRP seviyesi, işlem öncesi 9,7 ± 6,87 mg/l iken, ot deecede pnketiti olnld 13,1 ± 11,33 mg/l bulundu ve fklılık isttistiksel olk nlmlı değildi (p>0,05). İşlemden st sonki otlm CRP seviyesi ise, hfif pnketiti olnld 30,8 ± 14,24 mg/l, ot deecede pnketiti olnld ise 77,5 ± 48,66 mg/l idi ve fklılık isttistiksel olk nlmlıydı (p<0,05). İşlemden st son otlm CRP seviyesi, hfif pnketiti olnld 37,7 ± 20,73 mg/l, ot deecede pnketiti olnld 84,6 ± 48,31 mg/l bulundu ve bud d fklılık nlmlı düzeydi (p<0,05) (Tblo 4). Hfif ve ot deecede pnketiti olnlın CRP seyilei şekil değelei bz lınk hfif vey ot şiddette pnketit gelişen hstl kşılştııldığınd hem st hem de st seum CRP seviyelei sınd yş, cinsiyet ve ERKP 3

4 tnılı çısındn nlmlı fklılık yoktu ( st için sısıyl p=0.704, p=0.272, p= ve st için sısıyl p=0.678, p=0.330, p=0.844). İşlemden st son, çlışmy lınn 136 hstnın 63 ünde (% 46) milz, 51 inde (% 38) ise lipz seviyelei, ERKP sonsı pnketit olmdığı hlde nomlin üst sınıındn dh fzl yükselmiş olk sptndı. Anck bu tış pnketit gelişen hstldkine onl nlmlı olk dh düşüktü. Bu hstldki otlm milz seviyesi 227,3 ± 323,24 U/L, lipz seviyesi ise 216,1 ± 350,93 U/L idi. Ttışm ERKP, mobidite ve motlite ile ilişkili olbilecek çeşitli kompliksyonlın göülebildiği bi işlemdi. ERKP sonsı, kompliksyon olmyn vkld d geçici pnkes enzim yükselmesi sık göülen bi duumdu. Litetüde ERKP sonsı semptomtik hipemilzemi sıklığı % sınd bildiilmektedi [6-8]. Woznik ve k. nın [9] yptığı çlışmd bu on, tnısl ERKP sonsı % 25, tepötik ERKP sonsı ise % 60 olk bildiilmişti. Bizim çlışmmızd d işlemden st son, kompliksyon olmyn hstlın % 46 sınd milz, % 38 inde ise lipz, pnketitli hstldkinden nlmlı olk dh düşük olmk üzee nomlin üst sınıındn dh yüksek seviyelede sptnmıştı. Pnketit ERKP nin en sık göülen kompliksyonudu. ERKP sonsı pnketit sıklığı, çlışm dizynlın göe fklılık gösteebilmekle bilikte genellikle % 1-7 sınd değişen onld bildiilmektedi [6,10,11]. Anck bzı pospektif çlışmld % sınd değişen dh yüksek onl d bildiilmişti [7,9,12]. Pnketit hstlın çoğund hfif vey ot deecede olmkt ve semptomld hızlı düzelme göülmektedi, nck % 30 vn onld ciddi pnketit geliştiğini bildiilen çlışml d mevcuttu [8,12,13]. Çlışmmızd ERKP sonsı pnketit % 17 onınd bulundu. Bu d hstlın % 39 und hfif, % 61 inde ise ot deecedeydi, ciddi pnketit göülmedi. Akut pnketitte gelişen kut fz eksiyonund, kut fz poteinleinin plsm konsntsyonund tış olmktdı. Mjo insn kut fz poteinlei, CRP, lf-1-ntitipsin, lf-1-sit glukopotein, fibinojen ve hptoglobindi. İntelökin (İL)-6, İL-8, tümö nekoz fktö-lf (TNF-α) ve intefeon-gm gibi sitokinlein bu kut fz ektnlının oluşumunu indüklediği gösteilmişti [14]. Anck bunl içeisinden heptositlede kut fz poteini sentezinin n uyıcısı İL-6 dı [15]. Bu endojen inflmtuv mediytöle kut pnketit ptogenezinde de önemli ol oynl. İnflme pnkestn slınn sindiim enzimleinin ptogenezde ve kompliksyon gelişiminde nht ole ship olduğu düşünülmekteyken son dönemlede ypıln çlışmld sıl olk ktive lökositleden slınn bu inflmtuv mediytölein ve sitokinlein soumlu olduğu bulunmuştu. Bunldn en göze çpnlı, CRP, İL-6, İL-8, fosfolipz A2, tipsinojen ktivsyon peptit gibi mediytöledi [14-16]. Ypıln çlışmld ERKP sonsı gelişen pnketitin, kut pnketitli hstld sitokinlele uyıln bu kut fz ynıtının ştıılmsı için iyi bi model olduğu gösteilmişti [9,12,17]. ERKP sonsı kompliksyon gelişmese bile, hstld hfif bi inflmtuv ynıt gözlenebili. Woznik ve k. nın [9] 40 hstyı içeen ve ERKP ye inflmtuv ynıtı ştıdıklı çlışmlınd İL-6 ile koele olk CRP seviyeleinin kompliksyon olmyn hstld d, işlemden 24 st son işlem öncesine onl tış göstediği ve pik seviyeye 48 st son ulştığı bulunmuştu. Bu tış tepötik mçlı ERKP ypıln gupt tnısl mçlı işlem ypılnl onl nlmlı olk dh fzl bulunmuştu. Dolyısıyl işlem sonsı CRP konsntsyonunun, işlemin ne kd invziv ypıldığın ve gelişen inflmtuv ynıtın büyüklüğüne bğlı olk tış göstediği ifde edilmişti. Çlışmmızd d bu bulgul ile uyumlu olk, kompliksyon gelişmeyen hstlımızd d, CRP konsntsyonlınd işlemden ve st son ypıln ölçümlede işlem öncesine göe tış olduğu nck bu tışın kompliksyon gelişen hstldn nlmlı olk dh z olduğu bulunmuştu. Sonuç olk ERKP nin kompliksyon olms d CRP ynıtınd hfif bi tış yol çtığı söylenebili. Anck bu tış kompliksyon gelişen hstldki kd olmmktdı. Messmn ve k. [17] çeşitli endiksyonll ERKP ypıln 70 hstyı pospektif olk değelendimişle ve 9 hstd (% 12,9) pnketit geliştiğini bildimişledi. Bu çlışmd pnketit gelişen tüm hstld, işlem sonsı İL-6, CRP, milz ve lipz seviyeleinin kompliksyon olmynl onl nlmlı ond ttığı, TNF- α seviyesinde ise nlmlı değişiklik olmdığı bulunmuştu. Pnketit gelişen hstld milz ve lipz seviyesinin 1. stten itiben tmy bşldığı, pik seviyeye ise stlede ulştığı bildiilmişti. Bu hstld İL-6 pik seviyeleinin işlemden st son, CRP pik seviyeleinin ise bunu tkiben st son sptndığı gösteilmiş ve lınd nlmlı koelsyon bulunduğu bildiilmişti. İL-6 slınımı tespit edilen he hstd CRP tışının olmdığı nck pnketit gelişen he hstd İL-6 tışını tkiben CRP nin de nlmlı tış göstediği bulunmuştu. Bu duum, kompliksyon gelişmeyenledeki İL-6 tışının CRP sentezini uyck düzeyde olmmsı ile çıklnmıştı. Oezcueuemez-Posch ve k. nın [18] bildidiği, ERKP uygulnn 94 hstyı içeen çlışmlınd 20 hstd (% 21) ERKP sonsı pnketit geliştiği bulunmuş ve bu hstld lipzın 6. stte, İL-6 nın 48. stte, CRP nin ise 72. stte pik seviyelee ulştığı sptnmıştı. Bu hstld CRP seviyeleinde ilk 6 stte tış sptnmmış nck 2-4. günle sınd nlmlı ve klı tış eğilimi olduğu gösteilmişti. Ek olk pik İL-6 ve İL-10 seviyeleinin ğı skou ve işlem süesi ile nlmlı koelsyon göstediği bildiilmişti. Aştımcıl bu iki İL nin ERKP sonsı hstlın izleminde kullnılmsı geektiğini vugulmışldı. Bu çlışmd pnketitin deecesine göe sınıflm ypılmmış ve veile bun göe yıc değelendiilmemişti. Kiviniemi ve k. nın [7] kompliksyon oln ve olmyn ERKP hstlınd CRP ynıtını ştıdıklı çlışmlınd pnketit gelişen hstld CRP nin işlemin ikinci gününde tmy bşldığını ve en üst düzeye işlemden 48 st son ulştığını bildimişledi. Yine bu çlışmd, fulminn seyili pnketit gelişen ve opesyon geeken iki hstd, CRP tışı dh hfif seyili pnketit gelişen hstl göe nlmlı olk dh fzl bulunmuştu. Sonuç olk, çlışmmızın sonuçlın benze şekilde, ERKP sonsı pnketit şüphesi oln hstld CRP tkibinin, hstlık seyi ve deecesinin değelendiilmesi çısındn oldukç kullnışlı olduğunu bildimişledi. Ayıc bu çlışmd milz ve lipz seviyeleindeki tış ile CRP seviyesi sınd nlmlı koelsyon bulunmmış dolyısıyl CRP nin 4

5 enzim slınımı için iyi bi indiktö olmdığı gösteilmişti. Çlışmmızd d işlem sonsı CRP seviyelei ile milz ve lipz seviyelei sınd nlmlı koelsyon bulunmmış ve bu duumun pik seviyeye ulşm zmnlındki fklılıktn kynklndığı düşünülmüştü. Kw ve Singh in [12] yptığı bşk bi çlışmd, hstl çlışmmızdkine benze şekilde pnketitin deecesine göe sınıflndıılmış ve sonuç olk ERKP sonsı pnketit gelişen 20 hstd, işlemden ve st son seum İL-6 ve CRP seviyeleinde, pnketitinin şiddeti ile doğu ontılı olk nlmlı tış olduğu gösteilmişti. Bu çlışmd d CRP nin en yüksek seviyelee işlemden st son ulştığı bulunmuştu. Aştımcıl, CRP nin pnketitin ciddiyetini öngömede oldukç doğu ve kullnışlı nck geç bi göstege olduğu belitmişledi. Hstlımızd litetüde veilen bilgile ile uyumlu olk, CRP seviyeleinin işlemden ve st son ypıln ölçümlede, ERKP sonsı pnketiti olnld kompliksyon olmynl onl nlmlı olk dh yüksek sptndığı bulunmuştu. Bizim çlışmmızd d en yüksek CRP seviyelei stlede tespit edilmişti. İşlem sonsı gelişen pnketitin deecesine göe ypıln kşılştımld, ve st sonki CRP seviyelei, ot deecede pnketiti olnld hfif deecede pnketiti olnldn nlmlı olk yüksek bulunmuştu. CRP seviyelei sınd hstlın yş, cinsiyet ve ERKP tnılı çısındn nlmlı fk bulunmmıştı. Litetüden fklı olk çlışmmızd yıc pnketitin deecesini öngömede ve Stle için CRP nin cut-off değelei hesplnmış ve sısıyl 41 mg/l ve 45 mg/l olk bulunmuştu. Ölçüm yöntemleine göe CRP nin noml değe lıklı değişebili. Anck çlışmmızdkine benze yöntemle CRP ölçülüyos ve hstld işlemden sonki stlede >41 mg/l, stlede >45 mg/l olk sptnıyos bu hstld pnketitin dh şiddetli seyedebileceği öngöülebili. Sonuç olk, ERKP potnsiyel fydlın ğmen isklei oln ve bşt pnketit olmk üzee ciddi kompliksyonl sebep olbilen bi işlemdi. Kompliksyonldn kçınmk için en önemli nokt uygun hst seçimi ve endiksyonun iyi belilenmesidi. Pnketit çoğunlukl hfif ve ot deecede olmkl bilikte, motliteyle ilişkili olbilecek deecede ciddi olbili. CRP, ucuz ve yygın klinik kullnım için uygun bi testti. ERKP sonsı CRP seviyeleinin tkibi, pnketit gelişimi ve ciddiyetini öngömede oldukç kullnışlıdı. Geç bi beliteçti nck hstlın izleminde önemli pognostik bilgi sğl. Bu duum, hstlın ERKP sonsı eken dönemde tbucu edilmesi vey ykın tkip ve tedviye devm edilmesi kın yol göstemesi çısındn d önemlidi. ERKP sonsı dh eken stlede bzı sitokin seviyeleinin ölçümleinin ypılmsıyl, işlem sonsı pnketit gelişimi ve ciddiyetinin dh önceden öngöülebililiğine di pospektif çlışml ihtiyç vdı. Kynkl 1. Mlley JS, Bon TH, Dominitz JA, Goldstein JL, Hiot WK, Jcobson BC, et l. Complictions of ERCP. Gstointest Endosc 2003;57(6): Sultn S, Billie J. Wht e the pedictos of post-ercp pncetitis, nd how useful e they? J Pnces 2002;3(6): Fjosne U, Wldum HL, Romslo I, Klevelnd PM, Johnsen H, Engebetsen HF. Amylse, pncetic isomylse nd lipse in seum befoe nd fte endoscopic pncetiogphy. Act Med Scnd 1986;219(3): Gewz H, Colyn M, Siegel J, Fiedel B. C-ective potein nd the cute phse esponse. Adv Inten Med 1982;27: Cotton PB, Lehmn G, Vennes J, Geenen JE, Russell RC, Meyes WC, et l. Endoscopic sphincteotomy complictions nd thei mngement: n ttempt t consensus. Gstoinest Endosc 1991;37(3): Feemn ML, Nelson DB, Shemn S, Hbe GB, Hemn ME, Doshe PT, et l. Complictions of endoscopic biliy sphincteotomy. N Engl J Med 1996;335(13): Kiviniemi H, Juvonen T, Mkel J. Acute phse esponse in ptients with uncomplicted nd complicted endoscopic etogdic cholngiopnceticogphy. HPB Sugey 1994;8(2): Dickinson R, Dvies S. Post ERCP pncetitis nd hypemylsemi: the ole of opetive nd ptient fctos. Eu J Gstoenteol Heptol 1998;10(5): Woznik B, Wisniewsk-Josinsk M, Dzewoski J. Evlution of selected pmetes of the inflmmtoy esponse to endoscopic etogde cholngiopncetogphy. Pnces 2001;23(4): Feemn ML, DiSio JA, Nelson DB, Fennety MB, Lee JG, Bjokmn DJ, et l. Risk fctos fo post-ercp pncetitis: pospective, multicente study. Gstointest Endosc 2001;54(4): Msci E, Toti G, Mini A, Cuioni S, Lomzzi A, Dinelli M, et l. Complictions of dignostic nd thepeutic ERCP: pospective multicente study. Am J Gstoenteol 2001;96(2): Kw M, Singh S. Seum lipse, C-ective potein, nd inteleukin-6 levels in ERCP-induced pncetitis. Gstointest Endosc 2001;54(4): Shemn S, Lehmn GA. ERCP nd endoscopic sphincteotomy induced pncetitis. Pnces 1991;6(3): Goss V, Lese HG, Heinisch A, Scholmeich J. Inflmmtoy meditos, nd cytokines-new spects of pthophysiology nd ssesment of seveity of cute pncetitis. Heptogstoenteol 1993;40(6): Lese H-G, Goss V, Scheibenbogen C, Heinisch A, Slm R, Lusen M, et l. Elevtion of inteleukin-6 concenttion pecedes cute-phse esponse nd eflects seveity in cute pncetitis. Gstoenteology 1991;101(3): Mye AD, McMcmhon MJ, Bowen M, Coope EH. C-ective potein: n id to ssesment nd monitoing of cute pncetitis. J Clin Pthol 1989;37(2): Messmnn H, Vogt W, Holstege A, Lock G, Heinisch A, von Füstenbeg A,et l. Post-ERP pncetitis s model fo cytokine induced cute phse esponse in cute pncetitis. Gut 1997;40(1): Oezcueuemez-Posch M, Kunz D, Hdt PD, Fdgys T, Kess O, Schulz HU, et l. Dignostic elevnce of inteleukin ptten, cute-phse poteins, nd poclcitonin in ely phse of post-ercp pncetitis. Dig Dis Sci 1998;43(8): How to cite this ticle: Akın M, Koçk MC, Akskl G, Şenol A. Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis. J Clin Anl Med 2015; DOI: /JCAM Çık Çkışmsı ve Finnsmn Beynı Bu çlışmd çık çkışmsı ve finnsmn destek lındığı beyn edilmemişti. 5

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h

Kısa Süreli Cerrahide Sugammadeks ile Neostigminin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Sugmmdex nd Neostigmine in Shot Tem Sugey l n i j i O O i g in Kıs Süeli Cehide Sugmmdeks ile Neostigminin Kşılştıılmsı h c s Re l Sugmmdeks ile Neostigmin Kşılştıılmsı / Compison

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu

Geniş Vestibüler Akuaduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Uludğ Üniversitesi Tıp Fkültesi Dergisi 30 (2) 131-135, 2004 OLGU BİLDİRİMİ Geniş Vestiüler Akuduktus Sendromu: 2 Olgu Sunumu Nusret İNCİ, İrhim HIZALAN, Özlem Ky TURGUT, İlker TEZEL, Selçuk ONART, Levent

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1

1 Giriş. 2 Şirket Birleşme - Devralmaları ve Teorik Çerçeve SESSION 1 SESSION 1 Fm Devlmlının Fmnın Sektö İçndek Pefomnsı Üzendek Etks: Bos İstnbul Uygulmsı The Influence of Acqustons on Fm s Pefomnce wthn Secto: An Applcton on Istnbul Stock Exchnge Assoc. Pof. D. İbhm Hll

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı