PazaR. Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR. Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ"

Transkript

1 PazaR Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

2 2 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Yýllar önce yine bu sayfalarda söyleþmiþtik Hüseyin'le. Aradan geçen yýllar içinde, yalancý bir rejimin "açýldý" dediði kapýlarýn, gerçekte kapandýðýna, kavuþmanýn ayrýlýða dönüþtüðüne tanýk olduk. Belki de, kapýlarý Ledra Palace'ta, Lokmacý'da aramaya hiç gerek yoktu, gerçek kapýlar içimizdeki kapýlardý. Nitekim Hüseyin Özinal da bu geçen zaman içinde kendi içindeki ülkeye döndü yüzünü, meðer ne çok gizli, ne çok karanlýk sokak varmýþ girmediði. Ýþte bu geçen altý yýlda o sokaklarý, o karanlýðý gördü, kendi cumhuriyetini kurdu, kapýlarýna hükmetti, pencerelerindeki ýþýða; balkonlarýný çiçeklerle donattý: Hüseynî bir saltanat kurdu kendine. Artýk kimse dokunamazdý renklerine, fýrçalarýna, þiirlerine, þarkýlarýna Bu sergi böyle bir yolculuðun eseriydi iþte. Birhan Keskin'in þiirindeki gibi:"hüseyni bir makam büyüyor içimde/ hem çocuðum bu ayrýlýkta ben hem anne/ birini ötekinde yitirdiðim ikiziyim kendimin ve geçmiþ serin bir ülkedir içimde/ Aktým eridiðim zamandan/ bilmiyorum nerde soðudum dondum nerde " Hüseyin'e de aþinaydým, Hüseynî'ye de Bir kere daha dalýp gittim o eski bahçelere n Faize ÖZDEMÝRCÝLER Altý sene önce Afrika Pazar ýn ikinci sayýsýnda yine söyleþi yapmýþtýk seninle. Kapýlar açýlmýþtý, sen Ýstanbul dan yeni dönmüþtün. Oradan baþlarsak bu 6 sene nasýl geçti Neredeyse Ýstanbul da geçirdiðim yýllara denk yoðunlukta yaþadým bu 6 yýlý. Altý yýl nasýl geçti zor geçti. Hatta beklediðimden de zor. Adayý ailem gibi görmüþtüm Yanýlmýþým. Evime döndüm diye düþünmüþtüm. Evet evimdi bu ülke ama nasýl bir ev. Boþ, soðuk, kimsesiz. Ama içimdeki yaþama tutunma hevesi yitip gitti mi Hayýr böyle bir þey olmadý Ha zaman zaman depresif olmadým mý? Oldum. Bu ülkenin iktidarsýz muhterislerle dolup taþtýðýný gördükçe çöktüðüm zamanlar oldu. Hükümetsizliðin hükümet olduðunu, iþ bilmezlerin erk sahibi olduðunu görmek de yýpratýcýydý... Ama inandým... Önce kendime, sonra bu ülkenin iyi ve güzel insanlarýna. Kapýlarýn açýlmasý büyük bir coþku getirmiþti hayatýmýza, kuzeyden güneye güneyden kuzeye, herkeste bir telaþ, bunu yýllanmýþ bir hasretin giderilmesi olarak tarif edersek, bu hasret giderilince gerçekte neye kavuþtuk, kavuþtuk mu, yoksa ayrýlýðý mý kavradýk? Bununla baðlantýlý olarak sen Kýbrýs a döndükten nasýl bir kavuþma yaþadýn, nasýl bir ayrýlýk? Kapýlar açýldýðýnda Ýstanbul daydým. Havaalanýndan Ledra Palace a oradan da doðru doðduðum köye gitmiþtik. Çocukluk düþlerinin silindiðini, sepya resimlerin solduðunu görüyorsun. Ýnanmak istemiyorsun. Artýk hiçbiryerlisin. Bunu anlýyorsun. Kavuþmak mýydý? Yoksa kabullenemediðimiz ayrýlýðýn yüzümüze tokat gibi çarpmasý mýydý, ben kendi adýma bir kavuþma yaþadýðýmý söyleyemem. Gerçek þu ki, artýk eskisi gibi deðildik. Çýrýlçýplak kalmýþtýk. Ne evimiz evdi, ne de yurdumuz yurt. Ýstanbul dan döndükten sonra epey bir zaman aldý yeniden resim yapmaya baþlaman? Bu bilinçli bir tercih miydi Yaklaþýk 4 yýl resim yapmadým ya da yapamadým. Bu sürede malzemelere boyalara kaðýtlara dokundum býraktým. Baþladýðým iþleri ya yarým býraktým ya da bitirdikten sonra dönüp bakmadým. Neden bu kadar uzun ara verdim bilemiyorum. Belki de ara vermek deðil de dönüp bakmakla ilgiliydi. Peki Ýstanbul daki Hüseyin Özinal resminde, kýrmýzý ve siyah aðýrlýklý geniþ katmanlar, daha az kaotik bir bilinçaltýný mý iþaret ediyor? Paradoksal bir biçimde büyük þehirde olmasý gereken kaos un ada da ortaya çýktýðýný ve bunun da senin resmine yansýdýðýný söyleyebilir miyiz? Bu daha önce sormayý ertelediðin sorular, ya da bakmayý geciktirdiðin aynalarla ilgili olabilir mi? Kýbrýs ta yaptýðým iþlerde dediðin þey var ama þöyle de bakabiliriz. 6 yýlýn sonunda hayatý küçülterek yaþamayý öðrendim. Yalýn bir hayat. Çok yakýn dostlar ve evim. Resim, kitaplarým, müzik ve köpeðim. Yani kendi içime dönmekte buldum kurtuluþu. Kurtarýlmýþ alanýmda yaþýyorum þimdi. Hal böyle olunca iç yolculuklar yoðunlaþýyor. n Fotoðraf: Seçkin Tercan Oluþturduðum katmanlar biriktirdiklerime, bende oluþan izlere mi denk geliyor bilemiyorum ama hayatý, yaþadýðým gibi anlatmaya çalýþýyorum. Ertelenmiþ sorular, ertelenmiþ hayatlar ve bakmayý geciktirdiðimiz aynalar Evet sanýrým böyle bir süreç yaþadým. Ama döndüðüme piþman mýyým, hayýr. Yavuz Erten, gördüðüm dünya, bana görünen dünya, beni gören dünya üçgeninde deðerlendiriyor senin resmini. Büyük bir þehirde Seni gören dünya ile küçük bir adada seni gören dünya arasýnda epey fark olmalý herhalde Ýstanbul a gittiðimde 17 yaþýndaydým, ayrýldýðýmda 43. Ýstanbul gibi bir kentte yaþadýðým için þanslý sayýyorum kendimi. Ýstanbul u iliklerime kadar hissettim, sokaklarýnda kayboldum. Belki de bu kadar yoðun hissetmemin nedeni kurduðum dostluklar iliþkilerdir. Kent tek baþýna çok da anlamlý olmayabilir. Ýstanbul a öðrenim için her giden kenti anlama çabasýna giriþmez. Düz yaþar ve geçer. Ben anlamaya çalýþtým. Entelektüel dünyanýn dýþýnda da izler sürdüm. Arka sokaklara daldým, uç noktalara gittim, döndüm. Sýnýrlarý zorladým. Yaþamýn öteki yüzünü aradým. Yalnýzca kentin beni nasýl gördüðü deðil, benim o kenti nasýl gördüðüm de önemli aslýnda. Burada hiçbir þey yok, burasý ölü bir yer deriz çoðu zaman. Dibe vurduðumda ben de söylerim. Ama bir yandan da burada benim için sonsuz bir cevher var biliyorum. Bu topraklarýn insanýyým. Benim esas malzemem bu Ümit Ýnatçý, senin resminin doðayý temsil eden deðil, onu içselleþtiren bir resim olarak bedene geldiðini ve yüzeyde temsil edilenin deðil, yüzeyde oluþanýn diline ulaþmamýz gerektiðini söylüyor. Ben bunu yapmaya çalýþýrken, içini gösteren bir dünyanýn, o görünen iç inde baþka bir dünya olduðunu gördüm ve oradaki dile ulaþmanýn kolay olmadýðýný farkettim Sorgulamak, görmeye çalýþmak, bir de hissedebilmeyi eklersek, içe doðru yolculuk yapmaya baþlayabiliriz. Ýçe dönebilmek zor, yakýcý. Ýnsan kendini ne kadar tanýrsa, kendisiyle ne kadar yüzleþebilirse o kadar kendine ait bir iþ yapabilir. Ciddi ve uzun bir psikanaliz sürecinden geçtim. Gizli yanlarýmý, karanlýk sokaklarýmý gördüm. Zor ve acýlý bir süreçti ama baþardým. Ýçe ait dil oluþturabilmek ve bunu resime sözcüklere dökebilmek insanýn kendisine dokunabilmesiyle ilgili. Kendisine dokunabilen insan baþkalarýna da dokunabilir. Bu edebiyatta da böyledir. Tezer Özlü, Birhan Keskin içyolculuðun baþ yapýtlarýný verdiler mesela. Birhan Keskin in Hüseyni þiirini de koymuþsun kataloða. Harika bir þiir Birhan Keskin le yýllýk bir geçmiþimiz var. Çok þeyler atlattýk yaþadýk. Hayatýmda çok özel bir yeri var. Þiirle kurduðum iliþkide onun payý çok büyük. Kederli zamanlarýnda, kendinle özdeþleþtirdiðin yazýlar, þiirler, þarkýlar sana yakýn durur. Bir parçan haline gelir. Hüseyni þiiri de benim için öyle Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 3 Hüseyin Özinal'ýn üçüncü kez kiþisel sergisi için yazmaya koyulduðum bu metinde, varoluþsal bir gösterge silsilesinin kendiliðnden oluþtuðunun farkýna varýyorum. Ýlk metinde "Son resimlerinde, kömürleþmiþlik hissi veren tortusal yüzeyler üzerinde - lekeler halinde beliren- yeþerme alanlarýna rastlýyoruz. Resmin yüzeyine zaman zaman cephesel, zaman zamansa bir yamaçtan dökülme görüntüsü veren 'görüntü halleri'ni yerleþtirmesi bir baþka alana kayma arayýþýnda olduðu hissini uyandýrýr" diye bir saptamada bulunarak, o dönemki resimlerinin daha deðiþik bir plastik sürece evrileceklerinin öngörüsünde bulunmuþtum. Þu bahsettiðim 'görüntü halleri' aslýnda fenomenolojik bir yaklaþýma gönderme yapmak için en uygun taným olabilirdi diye düþünmüþtüm; öyle de oldu. Çünkü Hüseyin Özinal'ýn izini sürdüðü þey, yeryüzü kabuðunun lâv tabakalarýna yakýn olduðu yerlerde oluþan magmatik hareketlenmelerle plastiksel analojiler kurarak kendi resmine bir karakter edinmekti. Bir önceki sergide izlediðimiz geniþ yüzeyli resimlerde, hareketli tortu katmanlarýndan oluþan ve tektonik bir devinimi izleyiciye aktarma çabasýnda olan plastik bir deneyle karþýlaþmýþtýk. Yüksek ýsý, genleþme, yayýlma ve soðuyarak tortulaþma süreçlerinin yaþandýðý magma hareketlenmelerinin tüm renk skalalarýnýn deneylendiði bir resimden söz etmiþtim. Bu sergi yine ayný deneysel çabanýn izini sürüyor. Tortu katmanlarýnýn yüzeydeki dinamik yayýlýmlarýndan da anlaþýlacaðý üzre, Hüseyin Özinal'ýn resmi, doðayý temsil eden deðil, onu içselleþtiren bir resim olarak bedene geliyor. 'Bedene gelmek' aslýnda en doðru sözcük; çünkü bu resimlerde yüzeyde temsil edilenin deðil, yüzeyde oluþanýn diline ulaþmak durumundayýz. Yüzeyde oluþan ise (her ne kadar jeolojik öykünmeler plastiksel veri olarak resme kazandýrýlmýþ olsa da), saf bir bilinçaltý patlamasýnýn plastiksel bir malzemede þekle gelmesiyle ilgili süreci yansýtýr. Hüseyin Özinal'ýn yapýtlarýný görüntüye yansýyan son halleriyle algýlamak yanlýþ ve eksik olur. Yüzeydeki katmanlarýn hangi akýþkanlýk ya da yoðrulma pratiðinden geçtikleri, ne tür bir fiziksel ve psikodinamik yoðunlukla emek harcandýðý, kýsacasý yapýtýn tüm oluþum süreçleri gözönünde bulundurulmalýdýr. Tüm bu süreçler aslýnda Hüseyin Özinal'ýn yapýtlarýný görüntüye yansýyan son halleriyle algýlamak yanlýþ ve eksik olur. Yüzeydeki katmanlarýn hangi akýþkanlýk ya da yoðrulma pratiðinden geçtikleri, ne tür bir fiziksel ve psikodinamik yoðunlukla emek harcandýðý, kýsacasý yapýtýn tüm oluþum süreçleri gözönünde bulundurulmalýdýr. doðanýn kendi dinamiklerini de içinde barýndýrýr. Doða derken, tüm varlýklarýn tözü sayýlan maddenin kendisine yönelmek durumunda olduðumuzun bilincindeyiz. Sanatta sözü edilen "madde" malzeme kavramýnda karþýlýðýný bulur. Malzeme, düþüncenin materyalize olma sürecinde yapýtýn bir asimilasyon aracýna dönüþmesiyle sýnýrlý kalmýyor elbette. Bunun böyle olmadýðýný sanat tarihinde ilk kez dile getiren enformel sanatýn öncülerinden olan Jean Fautrier ( ) olmuþtu. Resmin oluþumunu (bedene gelmesini) saðlayan materyal (renk, yüzeye katman olarak eklenen malzeme) sadece bir araç deðil; yapýtýn kendi gerçeðidir de. Bir temsiliyet aracý olarak kullanýlan resim malzemesi artýk resmin öz gerçekliði sayýlacaktý. Ve eðer malzeme yapýtýn kendi gerçeðiyle ilgili bir varoluþsal eðilimi içinde barýndýrýyorsa, bu aslýnda sanatçýnýn kendi içsel nabzýnýn yapýtta yanký bulmasýyla örtüþen bir duruma iþaret eder. Soyut dýþavurumcu bir eðilimden enformel sanata meyil veren bir çalýþma yordamý ve malzeme kullanýmýyla karþýlaþýyoruz Özinal'ýn yeni resimlerinde. Renk ve malzeme (el yapýmý kâðýt vb.) amalgam kývamýnda bir yoðrulma dinamiðinin içine sürükleniyor. Bu yapýtlarda malzemenin dile evrilme anýnýn "þimdi-burada" yaþananla ilgili bir bellek oluþturduðunu söyleyebiliriz. Malzemenin herhangi bir görsel temsiliyete olanak tanýmadan þimdiki zamaný bir mevcudiyet deneyimi olarak yükümlenmesi, ayný zamanda bir gelecek zaman anksiyetesini de içinde barýndýrýr. Böylelikle bellek saf bir þimdiki zaman deneyiminin sýnýrlarýný da zorlamýþ oluyor. Bergson'un vurguladýðý üzre: "malzeme belleðin kendisidir"; ancak bu bellek herhangi belirli - tanýmý yapýlmýþ bir mekan ve zamana yerleþme bilincini içinde barýndýrmýyor. Söz konusu bellek, varoluþu bir entite edinme arayýþý olarak algýlamaz; bunun yerine özerk bir ben þuurlanmasýnýn deneyimi olarak algýlar. Hüseyin Özinal'ýn bu son sergisinde eski ve yeni resim deneyimlerinin birlikte sunulduðunu görüyoruz. Tuvalin çýplak yüzeyinin hissedildiði lekesel saydam renk yayýlmalarýndan tortusal yüzeylere ve malzeme resmine kadar uzanan bu soyut dýþavurumsal ve enformel resim arayýþlarýnýn hangi sürece doðru yürüdüklerini daha ilerki sergilerinde göreceðiz. Gördüðüm Dünya Bana Görünen Dünya Beni Gören Dünya Hüseyin Özinal resimlerinde bizi dünya ile görüþmesine davet ediyor. Özinal'ýn gördüðü dünyayý, onu görüþ þeklini izlerken, dünyanýn kendisini ona nasýl açtýðýný, örtülerini, tüllerini sýyýrarak kendini ona nasýl gösterdiðini de seziyoruz. Bunlarýn yanýnda dünyanýn Özinal'ý nasýl gördüðünü de bizatihi onun dýþýndaki dünya ile özdeþleþerek yaþýyoruz. Resimlerine bakarken Özinal'ýn duygularýna, duyularýna ve algýlarýna dokunuyoruz. Bu "görüþme" gören, görülen ve görme'yi bir araya getirerek ressam, resim ve resime bakan arasýnda kuvvetli bir etkileþim yaratýyor. Yavuz Erten

4 4 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Pidyas (Kanlý dere) köprüsü üzerinde kurulan barikattaki Kýbrýs Cumhuriyeti ordusu subaylarýndan Cónson lakaplý Rum çavuþ otobüsü durdurdu. Þoföre yaklaþtý. Otobüs içinde Türk var mý diye sordu. Rum þoför yoktur anlamýnda baþýný yukarýya doðru kaldýrdý ve "ohi" dedi. Conson þoföre inanýr gibi olmadý. Açýlan otobüs kapýsýndan baþýný içeriye doðru uzattý. Arka koltuklarda oturan yolculardan biri elini kaldýrarak, iþaret parmaðý ile yandaki bir yolcuyu gösterdi. Ýfrit bakýþýný otobüs içindeki yolcular üzerinde gezdiren Conson' un kaþlarý büzüldü. Gözleri Kýsýldý. Parmakla gösterilen yolcunun arabadan inmesini emretti. Akaçalý Veysi yerinden kalkarak otobüs kapýsýna doðru yürüdü.otobüsün kapýsýndaki daracýk ayakçalara tek tek basýp inerken,içinde zapt edemediði hýncýndan dizlerinin titrediðini hissetti. Türk avýna çýkýp, yol üstündeki barikatta azrail kesilen çavuþ adýný sordu. Veysi cevap vermedi. Ýçindeki hýþmý alnýnda fýþkýran soðuk ter damlalarýnda parladý. Conson'un kindar suratýndaki kötü niyeti, yan tarafa doðru büzülen dudaklarýnda sýrýttý. - Ýse turkos, aaa Türk'sün haa, diyerek, Veysi'nin evet deyipbunu doðrulamasýný bekledi. Veysi yine konuþmadý.göðsünün atýþlarýnda kabaran hýncýný bastýrmak için yutkundu.niyetinin kötü olduðunu zaten "otobüste Türk var mý" sorusunu iþittiði an anlamýþtý. Melun çavuþ þoföre döndü ve "ade trava: hade çek git" diyerek, eliyle yolu gösterdi. Çekip gitmesini iþaret etti.otobüs homurdayarak, karþýda görünen Baf kapýsýna doðru ilerledi. Otobüs içinde olanlar arkadan gelen þiddetli bir tarama sesi iþittiler. Kimileri merakla baþlarýný geriye, otobüsün geldiði yere doðru çevirdi. Þoför Kosti'nin kaný o an yüreðinde donup kalmýþ, bu ürperti ile aylarca sarsýlýp titremiþti. Veysi Akaça'da KEM þirketi otobüsüne binerken, þoför "pu pas, nereye gidiyorsun" diyerek, yollarýn tekin olmadýðýný hatýrlatmýþ ve otobüse binmemesini telkin etmeye çalýþmýþsa da, oralý olmamýþ, onu dinlememiþti. Veysi'nin Lefkoþa'da üç oðlu vardý. Biri Haydarpaþa, diðeri Klasik Lise' de, beþ kardeþten üçüncüsü de ortaokulda idi. 63 yýlýnýn Aralýk ayýnda yeraltýna yýðýlan silâhlar bir anda yeraltýndan çýkarýldý veadeta insan avýna çýkýldý. Çatýþmalar baþlayýnca, Rumlar Türkleri kesiyordiyeköylere abartýlý haberler gelmeye baþladý. Köylerle henüz tek bir telefondan baþka baðlantý yoktu.veysi de Lefkoþa'daki üç oðlunu merak ediyordu.onlarý bulmak için Omorfo- Lefkoþa seferlerini yapan KEM þirketi otobüsününköy ortasýndan geçen yoluna çýktý ve beklemeye koyuldu. Otobüs þoförü köylümüzdür, ayrýmýz gayrýmýz yoktur, diye düþündü. Þoför Kosti'nin "nereye gidiyorsun" telkinini duymak bile istemedi. 64'ün Ocak ayý baþlarýnda idi. TMT- EOKA ateþi henüz Akaça'ya yayýlmamýþ, Lefkoþa uçak alanýndan Omorfo'ya doðru, Koççinotrimitya'dan sonra köylerin ikincisi olan Akaça'da yoðun olan karþýlýklý iliþkiler henüz sarsýlmamýþtý. Sýrf Türk olduðu için Veysi'nin Pidyas deresi üzerindeki köprüde kurulan barikatta otobüsten alýnýp yaylým ateþi ile taranmasýndan sonra, Akaçalý Türkler köylerini terk edip, Lefkoþa'ya gittiler. Kimileri de Gaziveran-Lefke tarafýna yerleþtiler. Veysi'nin öksüz kalan çocuklarý da ellerine silâh alýp mücahit oldular. Köprü üzerinde otobüsten indirilen Veysi bir daha görülmedi. Lefkoþa'da Parisinos kuyularýna atýlan bazý kayýplarýn kalýntýlarý bulundu. Veysi'nin cesedinin nereye atýldýðý henüz tespit edilemedi. Akaça'nýn kuzeyinde, yaklaþýk bir mil ötede,köyün yaný baþýndan geçen dere yataðýnýn kýyýsýnda komþu Avlona köyü uzanýyor. Akaça, 74 savaþýndan sonra çekilen ateþkes hattýnýn güneyinde, Avlona kuzeyinde kaldý. Avlona'dan Lefkoþa'ya gelmek için Akaça'nýn ortasýndan geçen yol üstüne her iki taraftan askeri barikatlar kuruldu. Vaktiyle karma nüfuslu olan Avlona'dan Türkler, TMT-EOKA zýtlaþmasý nedeniyle, 50'li yýllarýn sonlarýna doðru köylerini terk etmiþler, köyde sadece Rumlar kalmýþtý. Akaça - Avlona coðrafyasý ateþkes hattýyla ortasýndan kesilmiþse de, topraklarý hâlâ iç içe uzanýyor.birçok Akaçalýnýn, bu arada köy muhtarý Turgut Veli'nin topraðý da Avlona tarafýnda kaldý arasý dönemi Lefkoþa'da göçmen olarak yaþayan Turgut Veli, ünlü Eðitim Müfettiþi Oðuz Veli'nin aðabeyisi idi çatýþmalarýnda EOKA'cýlar tarafýndan kaçýrýlan ve adý kayýplar listesinde olan Veli kardeþlerinden birinin kemikleri ise,kayýp kazýlarýnda Maðusa yakýnýnda bulundu ve DNA testinden sonra ailesine teslim edildi. Akaçalý muhtar Turgut Veli, 74 savaþýnda ateþ kes hattýnýn çekilmesinden sonra, bir gün Avlona' ya gitti ve köyde annesinden kalan topraðýný aradý."bu topraklar benimdir. Geleceðim. Ekeceðim, biçeceðim" dedi. Ancak kendi hakkýný almak bir yana "gazi" TC'lilerden bir araba dayak yedi. "Gaziler" bizim Akaça muhtarýný eþþek sudan gelinceye dek dövdüler ve köyden yollattýlar. Nitekim mal varlýðýndan ve köyünden "kurtarýcý gazilerin" dayaðý ile çýkarýlan Turgut Veli, kahrýndan günden güne çöktü ve kýsa bir süre sonra hayata veda etti. Sadece köyünden ve topraðýndan deðil, boþalýp yok olan dünyasýndan da göç edip gitti. Oysa uzun boylu, kilosuz, saðlýklý bir insan, sevilen bir köylü çocuðu idi. Kuzeyde, Türk askerinin kontrolü altýnda kalan Avlona'ya sadece TC'li "savaþ gazileri" yerleþtirildi. Köye hiçbir Kýbrýslýnýn girmesine ve yerleþmesine izin verilmedi. Köye giriþ çýkýþta inzibat-kontrol noktasý kuruldu. Köye davetsiz ve izinsiz ve askeri makamlarýn izni olmadanhiç kimse giremez oldu. Akaçalý Veysi, sýrf Türk olduðu için otobüsten indirilip, köprü üzerinde kurþuna dizildi. Akaça muhtarý Turgut Veli, Conson lakaplý cellatlardan canýný kurtarmak için önce köyünden ve toraðýndan sürüldü. Sonra da kendisini "kurtarmaya" gelen "gaziler"den yediði dayaðýn acýsýna yüreði dayanamadan göçüp gitti.

5 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 5 Kýzýl Ordulu kadýn müthiþti savaþta Vietkonglu kadýn þahane Delacroix nun asi kýzý Fransa, inanýlmaz Efsane kadýndý Koreli. Benim muhteþem Elmasiyabam Bomba yaparken öldü Satý için çarþýda Ýsliminin baþýnda, Akideli. Dün gece kýrmýzý þarapla yattým gazabýndan alayým yýllanmýþlýðýndan tadayým rengine boyanayým diye... Dün gece kýrmýzý þarap benimle yattý gazabýný sattý yýllanmýþlýðýný tattýrdý ama rengini boyamadý... Bu boyanmaz dedi bu renk vermez dedi bunu almak yürek ister dedi... Koydum yüreðimi bekliyorum þimdi...

6 6 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Amerikalýlar hâlâ sýnýfsýz bir toplumda yaþadýklarýný, çok çalýþýrlarsa baþaracaklarýný sanýyorlar. Çalýþmadýklarý takdirde kaybedeceklerini dolayýsýyla eðer bir insan fakirse bunun kendi hatasý olduðu savýna inanýyorlar. Gerçi bu son krizde o kadar çok insan imkansýzlýklarla savaþýyor ki belki bu bir kaç kiþinin gözünü açmýþtýr. Biz ADS olarak ilerici ve özgürlükçü Demokratlarý desteklediðimiz bir model geliþtirdik. Amerikan politik sistemi çok deðiþik özellikleri olan bir sistem. Cumhuriyetçi Partiye baktýðýmýzda hem muhafazakarlarý, hem neoliberalleri hem dindarlarý gördüðümüz bir yapýyla karþýlaþýyoruz. Demokrat Parti'de ise neoliberalinden en liberaline rastlamak mümkün. Demokratik sosyalizmi savunan bir birlik olarak bize "çadýr oluþumu" diyebilirsiniz. Bizde de Marksistinden, sosyal demokratýna kadar birçok eðilim var. Bu biraz da gereklilikten böyle oluyor çünkü Amerikan politik sistemi o kadar saða eðilimli ki biz desteklediðimiz adaylarý "en seçilebilir sol" diye tanýmlýyoruz. ABD'de bireyi yücelten durum var. Bu kültürümüze, politik yaþantýmýza da iþledi. Aslýnda son derece sýnýflara ayrýlmýþ bir toplum olmamýza raðmen insanlar hala bu ayrýmýn farkýna varamýyor. Bu nedenle Cumhuriyetçiler Obama'nýn sýnýf savaþlarýna girdiðini iddia edebiliyorlar. Amerikan politik sistemi tamamen paraya baðlý bir sistem. Diðer taraftan din de çok önemli bir yer teþkil ediyor. Amerikalýlarýn çoðu kendini dindar, daha çoðu evanjelik Hýristiyan olarak tanýmlýyor. Bir diðer önemli olgu ülkenin kuruluþunda rol oynayan kölelik ve inanýlmaz ýrkçýlýk olgusu. Ortada sistem tarafýndan ezilen fakir orta sýnýf halk olmasýna raðmen özellikle Cumhuriyetçilerin ve medyanýn aðzýna sakýz yaptýðý þey göçmenlerin iþleri çaldýklarý, sistemi çökerttikleri, birçok insanýn bu sebeple iþsiz kaldýðý yönünde. Bu kapitalist baský son yirmi yýldýr kadýnlara ve homoseksüellere karþý da yürütülüyor. Kapitalizmin bu aþamasýnda geleneksel yapýlar çözülüyor ve insanlar bunun sebebi olarak da "ücretsiz sosyal programlarý" görüyorlar. Sendikalar güçsüzleþtiriliyor, özel sektörde tamamen bir azýnlýðý temsil eder durumdalar. Sendikalar ilerici fikirlerin arkasýndaki güçtür her zaman, dolayýsýyla sermaye son 30 senedir sendikalarý hedefliyor. Bu çerçeveden bakýnca hikaye hep baþa dönüyor. Amerikalýlar hala sýnýfsýz bir toplumda yaþadýklarýný, çok çalýþýrlarsa baþaracaklarýný sanýyorlar. Çalýþmadýklarý takdirde kaybedeceklerini dolayýsýyla eðer bir insan fakirse bunun kendi hatasý olduðu savýna inanýyorlar. Gerçi bu son krizde o kadar çok insan imkansýzlýklarla savaþýyor ki belki bu bir kaç kiþinin gözünü açmýþtýr. Çok tehlikeli zamanlardan geçiyoruz, ayný zamanda da büyük fýrsatlarýn olduðu bir zaman. Halihazýrda herkesi kapsayan çok az sosyal program var. Bunlar, ancak çok fakirseniz faydalanabileceðiniz programlar. Bu da þu argümaný getiriyor "kamu programlarýný tembeller kullanýyor öyleyse ben çalýþan biri olarak niye bu sisteme ödeme yapýyorum." Bu nedenle sosyal güvenlik gibi programlar politik saldýrý altýnda. Bizim yapmaya çalýþtýðýmýz bu tartýþmayý "borç krizi" çerçevesinden "kâr krizi" çerçevesine kaydýrmak. Açýktan bir "anti-kapitalist" argümanla baþlamýyoruz. Þu anda o kadar çok insan iþsiz ki, bunun bireylerin kendi hatalarý olmadýðýný anlatmak gibi bir fýrsat var elimizde. Bu bir Amerikan fenomeni mi bilmiyorum ama iþsiz kalan insanlarýn öfkelenmeleri bayaðý zaman alýyor ve genelde kendilerini suçluyorlar, depresyona giriyorlar ve kendilerinden utanýyorlar. Tabii bu tepkilerin üzerine sosyal bir hareketlenme inþa etmek çok zor oluyor. Biz bunun bir yapýsal problem olduðunu anlatmaya çalýþýyoruz. Ýnsanlar istatistiki bilgilerle ilgilenmiyorlar ama iþ arayan her 5 kiþiden ancak 1'ine iþ var. Occupy Wall Street büyüleyici bir fenomen. Uzun zamandan beri ilerici harekete en çok enerjiyi getiren olay oldu. Ýki karþýt düþünce var Occupy Wall Street içinde. Bir kýsým; herkesin duyulacaðý, eþit olduðu yeni bir demokratik toplum modeli yaratma arzusunda. Bir de; biz %99'un içindeyiz, mahvolan biziz öyleyse bankalarýn, süper zenginlerin peþine düþelim diyen bir kesim var. Ortak dertler çok fazla, bir çok insan her iki modeli de benimsiyor, ortada bir tansiyon olduðu kesin. Bazýlarý hedef olmadan yürümenin sonuç getiremeyeceðini düþünüyor. Biz direkt seçim politikalarýna girmiyoruz, grevleri destekliyoruz, insan haklarý konularýnda çalýþýyoruz. Beni motive eden, son araþtýrmalarda New York'lularýn büyük bir çoðunluðunun OWS'yi çok net talepleri olmamasýna raðmen, destekliyor olmasý. Çünkü talep çok net aslýnda: daha eþitlikçi bir toplum. Sosyal hareketlenmeler güçlenir, sokaklara taþar, sistemin iþlevselliðini kesintiye uðratýr ve bir baský oluþturur, deðiþiklikler de genelde böyle gerçekleþir. OWS'nin sistemin iþlevselliðini engelleyecek derecede bir etkisi var mý henüz bilemiyorum. Sýnýfýn belirsizleþtirilmesi sebebiyle OWS'nýn daha geniþ kitlelere ulaþma problemi olacaðýný düþünüyorum. Halbuki çok fazla sempati ve heyecan var. Amerikalýlarýn büyük bir kýsmý daha fazla demokrasi istiyor, politikacýlar þirketler tarafýndan satýn alýnmýþ durumda. Ne olacaðýný söylemek zor ama daha fazla sendikanýn ve sivil toplum örgütünün dahil edilmesi ve taleplerin saðlamlaþtýrýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Net talepler olmamasý beni endiþelendiriyor çünkü insanlarýn kendini ait hissetmesini güçleþtiriyor. Gerçek þu ki; ideoloji Amerikalýlarý motive eden bir olgu deðil. Her ne kadar sosyalist bir organizasyon olsak ve sosyalizmi tarif ediyor olsak da durum bu. Bizim sosyalizmi anlatmamýz önemli yoksa sosyalist olmak Obama'ya düþecek, insanlar sosyalizmin bu olduðunu düþünecekler. Biz sol ve ilerici deðerlerin daha saða çekilmesini engellemek için uðraþýyoruz. Milyonlarca Amerikalýnýn bir anda kapitalist sistemin kendilerini sömürdüðünün ve dolayýsýyla sistemi yýkmalarýný gerektiðinin farkýna varacaklarýný öngörmüyorum. Ýnsanlarýn sistemle baðlarý çok fazla. ADS olarak biz, ideal Amerika'yý politik ve ekonomik anlamda demokratik olarak nitelendiriyoruz. Temsili demokrasinin kadrini biliyoruz ama ciddi eksikleri var ve özünde demokratik deðil. Önemli olan ekonominin de demokratik olmasý. Biz bireysel ekonomik aktörlerin olmadýðý bir toplum istiyoruz. Ýsveç bizim öngördüðümüz modele en yakýn model ama ondan daha fazlasýný gerçekleþtirmek istiyoruz. Bunun için açýktan bir mücadele yürütmüyoruz çünkü politik olarak bunun mümkün olacaðýný düþünmüyoruz. Öncelikle sosyal demokrasiye daha sonra da demokratik sosyalizme yönelen bir rotamýz var.

7 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 7 Wall Street iþgalcileri saðolsun, eþitsizlik tekrardan haber konusu olmaya baþladý. O zaman þimdi kafa karýþtýrma zamaný! Bu konuyla daha önce ilgilenmiþ olan herkes ne demek istediðimi anlamýþtýr. Ne zaman, gelir daðýlýmýnda büyüyen adaletsizlik gündeme gelse, "itibarlý" çevreler bu konuda kafa karýþtýran açýklamalar yaparlar. Bazý düþünce kuruluþlarý "aslýnda gelir daðýlýmýndaki eþitsizlik artmýyor" der, bazýlarýysa gelir daðýlýmýnýn adaletsiz olmasýnýn önemli olmadýðýný vurgular. Uzmanlar ortaya çýkýp "önemli olan eðitim seviyesi, yoksul çoðunluk eðitim hayatýný uzatsaydý yoksul kalmazdý, bakýn zenginlere hepsi yüksek olur mezunu" tarzýnda açýklamalar yapar. Bütün bu açýklamalar ortadaki keskin gerçeði saklamak için yapýlýyor: Servetin bir avuç insanýn ellerinde biriktiði bir toplumda yaþýyoruz ve bu durum demokrasinin sadece adýnýn yaþatýldýðý bir topluma dönüþme tehlikesini arttýrýyor. Gerçekliði gizleme politikasýna darbe vuran bir rapor þaþýrtýcý bir biçimde Kongre Bütçe Ofisi'nden geldi. Ofis'in yayýnladýðý rapor, ABD'deki alt ve orta sýnýfýn gelirlerinin çarpýcý bir þekilde azaldýðýný gözler önüne seriyordu. Kendimizi hâlâ bir orta sýnýf ülkesi olarak görmeyi býrakmamýz lazým, çünkü ABD'deki hanelerin yüzde 80'i ortalama gelirin yarýsýný bile kazanamýyor! Olaðan þüpheliler yine çýkýp bu raporu eleþtirdiler. Toplanan datanýn hatalý olduðunu söylediler, zenginlerin sürekli deðiþen bir grup olduðunu iddia ettiler. En popüler argümansa artýk bir orta sýnýf toplum deðil, yüksek eðitim almýþ ve modern dünyada rekabet etme yetileri olan iþçilerin çok iyi geçinebildikleri bir üst-orta sýnýf toplum olduðumuz. Bu hoþ bir hikaye. Lâkin gerçeði yansýtmýyor. Yüksek eðitimli Amerikalýlar da gelir azalmasýndan ve büyümekte olan ekonomik güvencesizlikten paylarýný aldýlar. Artýk iyi bir eðitimi olan insanlar bile yüksek maaþlý bir iþe girmenin çok zor olduðunu biliyor. Bir karþýlaþtýrma yapmamýz gerekirse bugün yüksek lisans yapmamýþ bir üniversite mezununun iþe girme ihtimali 1979'da bir lise mezununun iþe girme ihtimaliyle eþit. Bu tabloya baktýðýmýzda ülkede artan gelirin deðil orta sýnýfa, üst-orta sýnýfa bile gitmediðini, çok çok daha ufak bir grup zenginin elinde toplandýðýný görebiliriz. Bütçe Ofisi'nin yayýnladýðý rapora göre zaman içinde toplumun yüzde 80'inin gelirlerinin azalmasý saðlandý ve bu aradaki fark toplumun en üstündeki yüzde 1'in cebine gitti. Bu yüzden gelir seviyesinin eðitimle bir ilgisi kalmadý, bu yüzden protestocular kendilerini yüzde 1'e karþý konumlandýrýyor, yüzde 5'e veya 10'a deðil. Aslýnda protestocular kendilerini yüzde 0.1'e karþý da konumlandýrabilirlerdi yýlýnda yayýnlanan bir rapora göre ABD'nin gelir artýþýnýn üçte ikisi, yüzde 0.1'in cebine giriyor. Ayrýca ülkenin en zengin bin insaný, son 25 yýlda gelirlerini 4 kat arttýrdý. Peki bu yüzde 0.1'e girenler kimler? Onlar "istihdam yaratan" birer kahraman giriþimci mi? Hayýr, onlarýn çoðu kurumsal yöneticiler. Yüzde 0.1'in yüzde 60'ý finans üzerinden para kazanan insanlar; kýsaca Wall Street'in kaymak tabakasý. Bunlara büyük avukatlarý ve emlakçýlarý da eklediðimizde yüzde 0.1'in yüzde 70'ine ulaþýyoruz. Amerikalýlarýn büyük bir kýsmý ekonomik büyümeden hiç pay alamýyor. Ayrýca zenginlerin daha zengin olduðu bir dünyada zenginlerin daha da çok vergi ödemesi gerekirken, zenginler güçleri sayesinde hükümeti etkileyerek daha az vergi ödüyor ve bütçede devasa açýklar oluþuyor. Daha önemlisi, gelirin belli ellerde aþýrý birikmesinin demokrasiye de aykýrý olmasý. Bugün kim çýkýp da, ABD yönetiminin zengin elitler tarafýndan çarpýklaþtýrýldýðýný ve bu çarpýklaþmanýn da zenginlerin gelirine baðlý olarak sürekli büyüyeceðini inkar edebilir? (Çeviren: Onur Erem/BirGün)

8 8 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Küresel krizin yaþandýðý kapitalist düzenin bu yeni döneminde, özelleþtirmelerin yýkýmýný yaþýyoruz. Özelleþtirme, küresel kapitalizmin bizzat kendisinin yarattýðý krizi aþmak amacýyla ürettiði politik araçlarýn en basitidir. Mal, hizmet ve sermayenin küresel ölçekte sýnýrsýz dolaþýmý için 1980'li yýllarýn baþýndan bu yana özelleþtirme ile karþý karþýyayýz. Devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltýlmasý veya tamamýnýn özel sektöre devredilmesi için Türkiye, Kuzey Kýbrýs gibi talan ve yaðmalama geleneði olan ülkelerde özelleþtirmeler gündemden düþmeyecektir. Türkiye'yi özelleþtirmeyle Özal tanýþtýrdý. "Özallaþtýrma" Yasasý 1984 yýlýnda yürürlüðe girdi. Kamuya ait yarým kalmýþ tesislerin tamamlanmasý veya yenilenmesi amacý ile baþlayan süreçte, yüzlerce kamu kuruluþunda halka arz, varlýk satýþý, devir veya blok satýþ yöntemleri uygulandý. Günümüzde çok az sayýdaki kuruluþta kamu payý kalmýþtýr. AKP Türkiye'sinde ülkeyi "pazar", devleti "tüccar", yurttaþý "müþteri"ye dönüþtüren yasal ve kurumsal düzenlemeler hýzla uygulamaya konulmuþtur. Ýþsizlik hýzla artmakta, eþitsizlik derinleþmekte, göçler hýzlanmaktadýr. Saðlýk, eðitim, sosyal güvenlik, altyapý gibi temel yurttaþ haklarý piyasalaþtýrýlmakta, kamu hizmetleri sona erdirilmektedir. Sermaye sýnýfýndan vergi toplamaktan aciz iktidarlar için özelleþtirme, kýsa yoldan gelir arttýrmanýn en kolay yolu. Özelleþtirme devlet ve sermaye için avanta ve vurgundur. Burjuvanýn devletin sýrtýndan daha da güçlenmesidir. Özelleþtirme, kamu hizmetinin ticarileþtirilmesidir. Kamuya ait çimento, süt, et, yem, dokuma, orman ürünleri, gemi, gübre sanayii, enerji santralleri, kimya ve petrokimya tesisleri, maden iþletmeleri,ulaþým hizmetleri, bankalarý özelleþtirilerek, ulusal/uluslararasý tekellere hediye edilmektedir. Su, toprak, orman, kýyýlar, madenler ve diðer doðal kaynaklar ve diðer kamusal varlýklar "mal" a dönüþtürüldü, dönüþtürülmekte. Türkiye'de özelleþtirmeye karþý yapýlan mücadelede çok eksiklik ve yanlýþlýklar yapýlýyor. Sürecin baþýnda sendikalý iþçilerin pek çoðu özelleþtirmenin gerçekte ne olduðunun farkýnda deðillerdi. Pek çok sendika yönetimi mücadeleyi yalnýzca hukuki boyutta yürüttü, davalar açtý. Siyasi yön ihmal edildi, ya da etkisiz kaldý. Üstüne üstlük kamuoyunu bilgilendirmede medya, sermayeden yana taraf oldu. Medya patronlarý özelleþtirmelere müdahil oldu. Zaten Türkiye'de medya onyýllardýr kamu hizmeti yapmaktan çýktý. Holdinglerin kendi ticari yaþamlarýný güçlendirmede kullanýlan temel araç haline geldi. Bu nedenlerle tüm olaylarda olduðu gibi özelleþtirme de kamuoyuna doðru anlatýlamadý. Pek çok iþçi özelleþtirmenin patron deðiþikliði olduðunu düþünüyordu baþlarda... Gerçekleþtirilen özelleþtirmelerle iþçi sendikalarý büyük erozyon yaþadý. Özelleþtirilen iþletmelerdeki iþçilerin tazminatlarý verildi ve hepsi kapýnýn önüne konuldu. Aileleriyle birlikte hepsi bir yana savruldu, göç baþladý. Özelleþtirilen iþletmelerin %80' i bugün üretim dýþýdýr, üretimi sürdürmemektedir. Üretmediði için ortada ne iþçi kaldý, ne de sendika. Birkaç kuþak kamu iþçisi olarak devam eden ailelerin düzeni, sosyal statüsü geriledi. Olanaðý olanlar büyük kentlere göçtüler. Gittikleri yerlerde ailecek, daha düþük gelirli iþlerde çalýþmaya baþladýlar. AKP bu olanlarla yetinmedi. 4C yasasý ile iþçi olarak çalýþmaya devam edenleri köleleþtirdi. Sosyal güvenlik ve senelik izin ortadan kalktý. Yýlda 10 ay çalýþýlýyor ve iki ay ücretsiz izinli olarak yeni yýl sözleþmesi için bekleniyor... Özal'la baþlayan özelleþtirmelerle sendikal örgütlenme daralmýþ, sosyal ve ekonomik kazanýmlar týrpanlanmýþtýr. Özelleþtirme ulusal ve uluslararasý sermayenin iþçi sýnýfýna son yüzyýlda yaptýðý en büyük saldýrýdýr. Saldýrýlarla kamu kuruluþlarý, kamu iþletmeleri yok edilmekte, daha da önemlisi iþçi sýnýfýna en sistemli darbeler indirilmektedir. Zaten amaçlanan tam da budur. Türkiye'de özelleþtirme saldýrýlarýnda bütün dikkat ve enerji, özelleþtirilmek istenen iþletmelerin kurumsal niteliðine yöneltildi. Bu hatayý, medya, akademisyenler, iktisatçýlar, hatta sendikalar yaptý. Hala da yapýyorlar Ýþletmenin karlarý, bilançolarý, arazileri öne çýkartýlýyor. Bu nedenle özelleþtirmenin doðrudan ve açýk biçimde iþçi sýnýfýna saldýrý olduðu hala tam olarak kavranamadý, anlatýlamadý. Ne iþçi sýnýfý ne de sendikalar tümüyle bunu görmüþ deðiller. Bu saptýrmayý sermayenin bizzat kendisi yapýyor. KÝT'lerin "ekonomik kambur " olduðu, verimsizlikleri, artan zararlara raðmen hak etmeden yüksek ücret ve sosyal haklar daðýttýðý, "kamuoyu" denilen cahil kitleye ezberletildi adeta... Neo-Liberal düzen çalýþan kesimlerin aleyhine iþliyor. Kamu yatýrýmlarý azalýyor veya devre dýþý býrakýlýyor. Stratejik kurumlar haraç-mezat "babalar gibi" satýlýyor. Yerli-yabancý sermayeye altýn tepside sunuluyor. Artan iþsiz ordusu sendikalarý iþlevsiz hale getiriyor. Türkiye'ye son beþ yýlda 12 bin yabancý þirket geldi. Bankacýlýk ve sigorta sektörünün yüzde yetmiþi, borsanýn yüzde sekseni yabancýlarýn elinde. Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzlerce kamu kurumu ve kuruluþu özelleþtirildi. Yirmi iki milyon kiþi yoksulluk sýnýrýnda, iki milyon kiþi açlýk sýnýrýnda yaþýyor. Özelleþtirme cenneti T.C.'de ortalama eðitim düzeyi ise ilkokul dördüncü sýnýftýr..

PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir

PazaR. o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil o baðýran bir yasemin... ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir PazaR Tarih: 13 Þubat 2011 YIL: (5) SAYI: (305) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ ada/m/ýn isyan ettiðinin resmidir 28 OCAK 2011 Ýnönü Meydaný Lefkoþa o bir be adam deðil o bir çiçek ama cemil(e) deðil

Detaylı

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 15 Ocak 2012 YIL: (6) SAYI: (351) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 15 Ocak 2012 Pazar Schelling, kendinde-þey'in yokluðunun temsili olarak gördüðü Gerçek veya Numenal'i doðanýn sonsuzluðuyla

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 3 DE 6 DA 3 DE 2010 da üniversiteye giriþ sisteminde iki basamaklý sistem uygulanacaðý için bu yýl son kez gerçekleþtirilen ÖSS ile YDS sonuçlarý 12 Temmuz günü YÖK te düzenlenen basýn toplantýsýnda Öðrenci Seçme ve

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI

sosyalist isci IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 275 17 Mart 2007 1 YTL IRAK TA ABD ÝÞGALÝNÝN 4. YILI BÝZ BU SAVAÞI HEPÝMÝZ IRAKLIYIZ DURDURABÝLÝRÝZ ABD DEFOL Bu hafta ABD ve müttefiklerinin

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil

ABD defol. Irak a özgürlük UKRAYNA. Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3. Amerika Irak ta hakim deðil Savaþ karþýtý hareket bütün dünyada geriliyor mu? - sayfa: 3 sosyalist isci SAYI: 228 9 Aralýk 2004 1.000.000 TL Irak a özgürlük ABD defol Birleþmiþ Milletler e baðlý UNICEF in Kasým ayýnda yaptýðý bir

Detaylı

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý.

4 DE Herkese saðlýk güvenli gelecek 2 DE Saðlýk emekçileri toparlanýyor 3 DE 2 DE 6 DA Katliamýn ardýndan 16 yýl geçti ancak adalet yerini bulmadý. Saat 11.00 da Ankara Garý önünde buluþarak Sýhhýye Meydaný na yürüyen yaklaþýk 25 bin saðlýk emekçisi Çok ses tek yürek sloganýný Ankara sokaklarýnda haykýrdý. 16 saðlýk örgütünün çaðrýsýyýyla yapýlan

Detaylı

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

PazaR. Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ PazaR Tarih: 26 Þubat 2012 YIL: (6) SAYI: (357) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ 2 Pazar 26 Þubat 2012 Pazar Fatsa da kazanmýþtýk aslýnda. Bütün engellemelere raðmen 1979 senesinde kazanmýþtýk. Ama býrakmadýlar.

Detaylı

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR Sol bir alternatifin gerekliliði - Sayfa 3 sosyalist isci www.sosyalistisci.org SAYI: 238 31 Mayýs 2005 1.000.000 TL - 1 YTL Emekçiler yeni-liberal politikalara karþý çýktý EMEÐÝN AVRUPASI HAYIR DÝYOR

Detaylı

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE

SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE PazaR Tarih: 7 Eylül 2014 YIL:(8) SAYI: 483 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ SÝYASET SAHNESÝNDEN TÝYATRO SAHNESÝNE Fotoðraf: Mustafa Erkan Ümit Ýnatçý Bu sayýda; Ümit Ýnatçý, Filiz Naldöven, Emre Ýleri,

Detaylı

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu?

Yoksulluðu, iþsizliði, baský ve zulmü BUSH A HAYIR, IRAK TA ÝÞGALE SON YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK. Irkçýlýðýn belgesi olur mu? AB hayali tepemizde geziyor - sayfa: 3 Türkiye Avrupa Birliði kapanýnda - sayfa:6 sosyalist isci SAYI: 225 8 Ekim 2004 1.000.000 TL. YOKSULLARIN ZENGÝNLER KLÜBÜNDE ÝÞÝ YOK Mehmet Aðar yargýlanmalý sayfa:

Detaylı

Dünyanýn efendileri krizde

Dünyanýn efendileri krizde Avrupa Sol Partisi ve devrimci seçenek Bush a karþý Bush Light Olimpiyatlarýn az bilinen yüzü sosyalist isci SAYI: 222 20 Aðustos 2004 1.000.000 TL. Irak - Venezüella - Güney Kore Dünyanýn efendileri krizde

Detaylı

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre

YÝNE ABD YÖNETECEK IRAK TA SEÇÝMLER. 19 Mart ta Ýstanbul da iþgale karþý, bütün dünya ile birlikte sokaklardayýz. CHP nin bittiði kongre Kerküklü soydaþlarý nasýl kurtaracaðýz? - sayfa: 3 Auschwitz tarihte hüzünlü bir sayfa mý? - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 230 2 Þubat 2005 1 YTL / 1 milyon TL IRAK TA SEÇÝMLER YÝNE ABD YÖNETECEK AMA Demokrasi

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

Bugün günlerden mümkün

Bugün günlerden mümkün PazaR Tarih : 15 Temmuz 2012 YIL:(7) SAYI:377 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Bugün günlerden mümkün Bugün tanklarý alkýþlayacaksýnýz Bugün tanklar geçmiþinize bir kez daha basýp geçecek Ve siz bir kez

Detaylı

yoksullar daha yoksul

yoksullar daha yoksul Ýslam/Arap düþmanlýðý - sayfa: 11 ABD hegemonyasýný durdurmak zorundayýz - sayfa:3 sosyalist isci SAYI: 224 23 Eylül 2004 1.000.000 TL. 1 yýlda en zengin % 20 ile en yoksul %20 arasýndaki fark arttý Ýþte

Detaylı

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca.

ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ. Dilsiz Uþak Nehir Demirel. Oscar baþým sýzlýyor. UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Ýpek Ýbretler. Fatma Akilhoca. PazaR Tarih: 26 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 513 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ UÇUÞ TECRÜBENÝZ NE KADAR SÝZÝN? Fatma Akilhoca Dilsiz Uþak Nehir Demirel ÜLKESÝZ VE GÝYSÝSÝZ Oscar baþým sýzlýyor. Lev Atikoðlu

Detaylı

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi.

anlamalý, topluma kazandýrmalý ve yaþamlarýný daha iyi hale getirmek için çalýþmalýdýr dedi. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Adana Þubeler Platformu üyeleri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle Ýnönü Parkýnda basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya, engelli yurttaþlar, HDK, TÜRK-ÝÞ,

Detaylı

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE

2 DE Devrim Büyükacaroðlu Devamý 5 DE Deprem sonrasý zorlu koþullar nedeniyle gerçekleþen bu ilk ölüm haberini gazeteci Nevzat Çiçek 11 Kasým günü twitter'dan duyurdu. Çiçek kiþisel blogunda Erciþ'e baðlý Çelebibað beldesinde yaþayan 12 kiþilik

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE

Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE OECD, Türkiye de açlýk sýnýrýnda yaþayan çocuk sayýsýnýn yüzde 24.6 olduðunu açýkladý. Türkiye bu oranla üçüncü sýrada. Ýktisadi Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý (OECD), ilk kez aile deðerleri üzerine hazýrladýðý

Detaylı

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri

3 Aralýk, Uluslararasý Ýklim Protestosu Günü Yürüyüþ ve mitingleri 16 sene sonra 1989 Devrimleri Sosyalizm kötü birþey olamaz 1989 yýlýnda o zamanlar sosyalist blok olarak tanýmlanan Doðu Bloku ülkelerinde ard arda halk ayaklanmalarý oldu. Baskýcý, zorba rejimler birer

Detaylı

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk :

sosyalist isci HEPÝMÝZ ERMENÝYÝZ MENK POLORYS HAY ENK 301 derhal kaldýrýlsýn G8 e hayýr PROTESTOSU DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE Orhan Pamuk : sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE MENK POLORYS HAY ENK SAYI: 269 27 Ocak 2007 1 YTL Orhan Pamuk : "301'i savunanlar, Hrant Dink'in ölümünden sorumludur" Onun ölümünden

Detaylı

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim.

'Psikolojik gerildim narsistik bozuldum!' Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini talep ederim. PazaR Tarih: 5 Nisan 2015 YIL:(9) SAYI: 511 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Altýoklar'dan manifesto gibi savunma: "Kýsaca, Recep Tayyip Erdoðan'ýn akýl saðlýðý durumunun bilirkiþilerce rapor edilmesini

Detaylı

Cazname I. Tunçel Gülsoy

Cazname I. Tunçel Gülsoy Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy www.altkitap.com Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy altkitap - deneme 3 Cazname I Bizim Ýnsanlarýmýz Tunçel Gülsoy Þubat 2001 Yayýna Hazýrlayan: Düzelti:

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik!

sosyalist isci Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE SAYI: 293 11 Aðustos 2007 1 YTL Ýlk adýmý attýk ve meclise girdik! ÞÝMDÝ SOKAKTA DA KAZANABÝLÝRÝZ BAK ve KEG aktivisti Kerem Kabadayý

Detaylı