PazaR. Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PazaR. Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ"

Transkript

1 PazaR Tarih: 20 Kasým 2011 YIL: (6) SAYI: (345) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ

2 2 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Yýllar önce yine bu sayfalarda söyleþmiþtik Hüseyin'le. Aradan geçen yýllar içinde, yalancý bir rejimin "açýldý" dediði kapýlarýn, gerçekte kapandýðýna, kavuþmanýn ayrýlýða dönüþtüðüne tanýk olduk. Belki de, kapýlarý Ledra Palace'ta, Lokmacý'da aramaya hiç gerek yoktu, gerçek kapýlar içimizdeki kapýlardý. Nitekim Hüseyin Özinal da bu geçen zaman içinde kendi içindeki ülkeye döndü yüzünü, meðer ne çok gizli, ne çok karanlýk sokak varmýþ girmediði. Ýþte bu geçen altý yýlda o sokaklarý, o karanlýðý gördü, kendi cumhuriyetini kurdu, kapýlarýna hükmetti, pencerelerindeki ýþýða; balkonlarýný çiçeklerle donattý: Hüseynî bir saltanat kurdu kendine. Artýk kimse dokunamazdý renklerine, fýrçalarýna, þiirlerine, þarkýlarýna Bu sergi böyle bir yolculuðun eseriydi iþte. Birhan Keskin'in þiirindeki gibi:"hüseyni bir makam büyüyor içimde/ hem çocuðum bu ayrýlýkta ben hem anne/ birini ötekinde yitirdiðim ikiziyim kendimin ve geçmiþ serin bir ülkedir içimde/ Aktým eridiðim zamandan/ bilmiyorum nerde soðudum dondum nerde " Hüseyin'e de aþinaydým, Hüseynî'ye de Bir kere daha dalýp gittim o eski bahçelere n Faize ÖZDEMÝRCÝLER Altý sene önce Afrika Pazar ýn ikinci sayýsýnda yine söyleþi yapmýþtýk seninle. Kapýlar açýlmýþtý, sen Ýstanbul dan yeni dönmüþtün. Oradan baþlarsak bu 6 sene nasýl geçti Neredeyse Ýstanbul da geçirdiðim yýllara denk yoðunlukta yaþadým bu 6 yýlý. Altý yýl nasýl geçti zor geçti. Hatta beklediðimden de zor. Adayý ailem gibi görmüþtüm Yanýlmýþým. Evime döndüm diye düþünmüþtüm. Evet evimdi bu ülke ama nasýl bir ev. Boþ, soðuk, kimsesiz. Ama içimdeki yaþama tutunma hevesi yitip gitti mi Hayýr böyle bir þey olmadý Ha zaman zaman depresif olmadým mý? Oldum. Bu ülkenin iktidarsýz muhterislerle dolup taþtýðýný gördükçe çöktüðüm zamanlar oldu. Hükümetsizliðin hükümet olduðunu, iþ bilmezlerin erk sahibi olduðunu görmek de yýpratýcýydý... Ama inandým... Önce kendime, sonra bu ülkenin iyi ve güzel insanlarýna. Kapýlarýn açýlmasý büyük bir coþku getirmiþti hayatýmýza, kuzeyden güneye güneyden kuzeye, herkeste bir telaþ, bunu yýllanmýþ bir hasretin giderilmesi olarak tarif edersek, bu hasret giderilince gerçekte neye kavuþtuk, kavuþtuk mu, yoksa ayrýlýðý mý kavradýk? Bununla baðlantýlý olarak sen Kýbrýs a döndükten nasýl bir kavuþma yaþadýn, nasýl bir ayrýlýk? Kapýlar açýldýðýnda Ýstanbul daydým. Havaalanýndan Ledra Palace a oradan da doðru doðduðum köye gitmiþtik. Çocukluk düþlerinin silindiðini, sepya resimlerin solduðunu görüyorsun. Ýnanmak istemiyorsun. Artýk hiçbiryerlisin. Bunu anlýyorsun. Kavuþmak mýydý? Yoksa kabullenemediðimiz ayrýlýðýn yüzümüze tokat gibi çarpmasý mýydý, ben kendi adýma bir kavuþma yaþadýðýmý söyleyemem. Gerçek þu ki, artýk eskisi gibi deðildik. Çýrýlçýplak kalmýþtýk. Ne evimiz evdi, ne de yurdumuz yurt. Ýstanbul dan döndükten sonra epey bir zaman aldý yeniden resim yapmaya baþlaman? Bu bilinçli bir tercih miydi Yaklaþýk 4 yýl resim yapmadým ya da yapamadým. Bu sürede malzemelere boyalara kaðýtlara dokundum býraktým. Baþladýðým iþleri ya yarým býraktým ya da bitirdikten sonra dönüp bakmadým. Neden bu kadar uzun ara verdim bilemiyorum. Belki de ara vermek deðil de dönüp bakmakla ilgiliydi. Peki Ýstanbul daki Hüseyin Özinal resminde, kýrmýzý ve siyah aðýrlýklý geniþ katmanlar, daha az kaotik bir bilinçaltýný mý iþaret ediyor? Paradoksal bir biçimde büyük þehirde olmasý gereken kaos un ada da ortaya çýktýðýný ve bunun da senin resmine yansýdýðýný söyleyebilir miyiz? Bu daha önce sormayý ertelediðin sorular, ya da bakmayý geciktirdiðin aynalarla ilgili olabilir mi? Kýbrýs ta yaptýðým iþlerde dediðin þey var ama þöyle de bakabiliriz. 6 yýlýn sonunda hayatý küçülterek yaþamayý öðrendim. Yalýn bir hayat. Çok yakýn dostlar ve evim. Resim, kitaplarým, müzik ve köpeðim. Yani kendi içime dönmekte buldum kurtuluþu. Kurtarýlmýþ alanýmda yaþýyorum þimdi. Hal böyle olunca iç yolculuklar yoðunlaþýyor. n Fotoðraf: Seçkin Tercan Oluþturduðum katmanlar biriktirdiklerime, bende oluþan izlere mi denk geliyor bilemiyorum ama hayatý, yaþadýðým gibi anlatmaya çalýþýyorum. Ertelenmiþ sorular, ertelenmiþ hayatlar ve bakmayý geciktirdiðimiz aynalar Evet sanýrým böyle bir süreç yaþadým. Ama döndüðüme piþman mýyým, hayýr. Yavuz Erten, gördüðüm dünya, bana görünen dünya, beni gören dünya üçgeninde deðerlendiriyor senin resmini. Büyük bir þehirde Seni gören dünya ile küçük bir adada seni gören dünya arasýnda epey fark olmalý herhalde Ýstanbul a gittiðimde 17 yaþýndaydým, ayrýldýðýmda 43. Ýstanbul gibi bir kentte yaþadýðým için þanslý sayýyorum kendimi. Ýstanbul u iliklerime kadar hissettim, sokaklarýnda kayboldum. Belki de bu kadar yoðun hissetmemin nedeni kurduðum dostluklar iliþkilerdir. Kent tek baþýna çok da anlamlý olmayabilir. Ýstanbul a öðrenim için her giden kenti anlama çabasýna giriþmez. Düz yaþar ve geçer. Ben anlamaya çalýþtým. Entelektüel dünyanýn dýþýnda da izler sürdüm. Arka sokaklara daldým, uç noktalara gittim, döndüm. Sýnýrlarý zorladým. Yaþamýn öteki yüzünü aradým. Yalnýzca kentin beni nasýl gördüðü deðil, benim o kenti nasýl gördüðüm de önemli aslýnda. Burada hiçbir þey yok, burasý ölü bir yer deriz çoðu zaman. Dibe vurduðumda ben de söylerim. Ama bir yandan da burada benim için sonsuz bir cevher var biliyorum. Bu topraklarýn insanýyým. Benim esas malzemem bu Ümit Ýnatçý, senin resminin doðayý temsil eden deðil, onu içselleþtiren bir resim olarak bedene geldiðini ve yüzeyde temsil edilenin deðil, yüzeyde oluþanýn diline ulaþmamýz gerektiðini söylüyor. Ben bunu yapmaya çalýþýrken, içini gösteren bir dünyanýn, o görünen iç inde baþka bir dünya olduðunu gördüm ve oradaki dile ulaþmanýn kolay olmadýðýný farkettim Sorgulamak, görmeye çalýþmak, bir de hissedebilmeyi eklersek, içe doðru yolculuk yapmaya baþlayabiliriz. Ýçe dönebilmek zor, yakýcý. Ýnsan kendini ne kadar tanýrsa, kendisiyle ne kadar yüzleþebilirse o kadar kendine ait bir iþ yapabilir. Ciddi ve uzun bir psikanaliz sürecinden geçtim. Gizli yanlarýmý, karanlýk sokaklarýmý gördüm. Zor ve acýlý bir süreçti ama baþardým. Ýçe ait dil oluþturabilmek ve bunu resime sözcüklere dökebilmek insanýn kendisine dokunabilmesiyle ilgili. Kendisine dokunabilen insan baþkalarýna da dokunabilir. Bu edebiyatta da böyledir. Tezer Özlü, Birhan Keskin içyolculuðun baþ yapýtlarýný verdiler mesela. Birhan Keskin in Hüseyni þiirini de koymuþsun kataloða. Harika bir þiir Birhan Keskin le yýllýk bir geçmiþimiz var. Çok þeyler atlattýk yaþadýk. Hayatýmda çok özel bir yeri var. Þiirle kurduðum iliþkide onun payý çok büyük. Kederli zamanlarýnda, kendinle özdeþleþtirdiðin yazýlar, þiirler, þarkýlar sana yakýn durur. Bir parçan haline gelir. Hüseyni þiiri de benim için öyle Pazar Sahibi: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Editör: Faize ÖZDEMÝRCÝLER Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Matbaa Teknikeri: Bünyamin NAZÝK Görsel Tasarým: Ýlter YÜKSEL & Erdem YORGUNOÐLU Web:

3 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 3 Hüseyin Özinal'ýn üçüncü kez kiþisel sergisi için yazmaya koyulduðum bu metinde, varoluþsal bir gösterge silsilesinin kendiliðnden oluþtuðunun farkýna varýyorum. Ýlk metinde "Son resimlerinde, kömürleþmiþlik hissi veren tortusal yüzeyler üzerinde - lekeler halinde beliren- yeþerme alanlarýna rastlýyoruz. Resmin yüzeyine zaman zaman cephesel, zaman zamansa bir yamaçtan dökülme görüntüsü veren 'görüntü halleri'ni yerleþtirmesi bir baþka alana kayma arayýþýnda olduðu hissini uyandýrýr" diye bir saptamada bulunarak, o dönemki resimlerinin daha deðiþik bir plastik sürece evrileceklerinin öngörüsünde bulunmuþtum. Þu bahsettiðim 'görüntü halleri' aslýnda fenomenolojik bir yaklaþýma gönderme yapmak için en uygun taným olabilirdi diye düþünmüþtüm; öyle de oldu. Çünkü Hüseyin Özinal'ýn izini sürdüðü þey, yeryüzü kabuðunun lâv tabakalarýna yakýn olduðu yerlerde oluþan magmatik hareketlenmelerle plastiksel analojiler kurarak kendi resmine bir karakter edinmekti. Bir önceki sergide izlediðimiz geniþ yüzeyli resimlerde, hareketli tortu katmanlarýndan oluþan ve tektonik bir devinimi izleyiciye aktarma çabasýnda olan plastik bir deneyle karþýlaþmýþtýk. Yüksek ýsý, genleþme, yayýlma ve soðuyarak tortulaþma süreçlerinin yaþandýðý magma hareketlenmelerinin tüm renk skalalarýnýn deneylendiði bir resimden söz etmiþtim. Bu sergi yine ayný deneysel çabanýn izini sürüyor. Tortu katmanlarýnýn yüzeydeki dinamik yayýlýmlarýndan da anlaþýlacaðý üzre, Hüseyin Özinal'ýn resmi, doðayý temsil eden deðil, onu içselleþtiren bir resim olarak bedene geliyor. 'Bedene gelmek' aslýnda en doðru sözcük; çünkü bu resimlerde yüzeyde temsil edilenin deðil, yüzeyde oluþanýn diline ulaþmak durumundayýz. Yüzeyde oluþan ise (her ne kadar jeolojik öykünmeler plastiksel veri olarak resme kazandýrýlmýþ olsa da), saf bir bilinçaltý patlamasýnýn plastiksel bir malzemede þekle gelmesiyle ilgili süreci yansýtýr. Hüseyin Özinal'ýn yapýtlarýný görüntüye yansýyan son halleriyle algýlamak yanlýþ ve eksik olur. Yüzeydeki katmanlarýn hangi akýþkanlýk ya da yoðrulma pratiðinden geçtikleri, ne tür bir fiziksel ve psikodinamik yoðunlukla emek harcandýðý, kýsacasý yapýtýn tüm oluþum süreçleri gözönünde bulundurulmalýdýr. Tüm bu süreçler aslýnda Hüseyin Özinal'ýn yapýtlarýný görüntüye yansýyan son halleriyle algýlamak yanlýþ ve eksik olur. Yüzeydeki katmanlarýn hangi akýþkanlýk ya da yoðrulma pratiðinden geçtikleri, ne tür bir fiziksel ve psikodinamik yoðunlukla emek harcandýðý, kýsacasý yapýtýn tüm oluþum süreçleri gözönünde bulundurulmalýdýr. doðanýn kendi dinamiklerini de içinde barýndýrýr. Doða derken, tüm varlýklarýn tözü sayýlan maddenin kendisine yönelmek durumunda olduðumuzun bilincindeyiz. Sanatta sözü edilen "madde" malzeme kavramýnda karþýlýðýný bulur. Malzeme, düþüncenin materyalize olma sürecinde yapýtýn bir asimilasyon aracýna dönüþmesiyle sýnýrlý kalmýyor elbette. Bunun böyle olmadýðýný sanat tarihinde ilk kez dile getiren enformel sanatýn öncülerinden olan Jean Fautrier ( ) olmuþtu. Resmin oluþumunu (bedene gelmesini) saðlayan materyal (renk, yüzeye katman olarak eklenen malzeme) sadece bir araç deðil; yapýtýn kendi gerçeðidir de. Bir temsiliyet aracý olarak kullanýlan resim malzemesi artýk resmin öz gerçekliði sayýlacaktý. Ve eðer malzeme yapýtýn kendi gerçeðiyle ilgili bir varoluþsal eðilimi içinde barýndýrýyorsa, bu aslýnda sanatçýnýn kendi içsel nabzýnýn yapýtta yanký bulmasýyla örtüþen bir duruma iþaret eder. Soyut dýþavurumcu bir eðilimden enformel sanata meyil veren bir çalýþma yordamý ve malzeme kullanýmýyla karþýlaþýyoruz Özinal'ýn yeni resimlerinde. Renk ve malzeme (el yapýmý kâðýt vb.) amalgam kývamýnda bir yoðrulma dinamiðinin içine sürükleniyor. Bu yapýtlarda malzemenin dile evrilme anýnýn "þimdi-burada" yaþananla ilgili bir bellek oluþturduðunu söyleyebiliriz. Malzemenin herhangi bir görsel temsiliyete olanak tanýmadan þimdiki zamaný bir mevcudiyet deneyimi olarak yükümlenmesi, ayný zamanda bir gelecek zaman anksiyetesini de içinde barýndýrýr. Böylelikle bellek saf bir þimdiki zaman deneyiminin sýnýrlarýný da zorlamýþ oluyor. Bergson'un vurguladýðý üzre: "malzeme belleðin kendisidir"; ancak bu bellek herhangi belirli - tanýmý yapýlmýþ bir mekan ve zamana yerleþme bilincini içinde barýndýrmýyor. Söz konusu bellek, varoluþu bir entite edinme arayýþý olarak algýlamaz; bunun yerine özerk bir ben þuurlanmasýnýn deneyimi olarak algýlar. Hüseyin Özinal'ýn bu son sergisinde eski ve yeni resim deneyimlerinin birlikte sunulduðunu görüyoruz. Tuvalin çýplak yüzeyinin hissedildiði lekesel saydam renk yayýlmalarýndan tortusal yüzeylere ve malzeme resmine kadar uzanan bu soyut dýþavurumsal ve enformel resim arayýþlarýnýn hangi sürece doðru yürüdüklerini daha ilerki sergilerinde göreceðiz. Gördüðüm Dünya Bana Görünen Dünya Beni Gören Dünya Hüseyin Özinal resimlerinde bizi dünya ile görüþmesine davet ediyor. Özinal'ýn gördüðü dünyayý, onu görüþ þeklini izlerken, dünyanýn kendisini ona nasýl açtýðýný, örtülerini, tüllerini sýyýrarak kendini ona nasýl gösterdiðini de seziyoruz. Bunlarýn yanýnda dünyanýn Özinal'ý nasýl gördüðünü de bizatihi onun dýþýndaki dünya ile özdeþleþerek yaþýyoruz. Resimlerine bakarken Özinal'ýn duygularýna, duyularýna ve algýlarýna dokunuyoruz. Bu "görüþme" gören, görülen ve görme'yi bir araya getirerek ressam, resim ve resime bakan arasýnda kuvvetli bir etkileþim yaratýyor. Yavuz Erten

4 4 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Pidyas (Kanlý dere) köprüsü üzerinde kurulan barikattaki Kýbrýs Cumhuriyeti ordusu subaylarýndan Cónson lakaplý Rum çavuþ otobüsü durdurdu. Þoföre yaklaþtý. Otobüs içinde Türk var mý diye sordu. Rum þoför yoktur anlamýnda baþýný yukarýya doðru kaldýrdý ve "ohi" dedi. Conson þoföre inanýr gibi olmadý. Açýlan otobüs kapýsýndan baþýný içeriye doðru uzattý. Arka koltuklarda oturan yolculardan biri elini kaldýrarak, iþaret parmaðý ile yandaki bir yolcuyu gösterdi. Ýfrit bakýþýný otobüs içindeki yolcular üzerinde gezdiren Conson' un kaþlarý büzüldü. Gözleri Kýsýldý. Parmakla gösterilen yolcunun arabadan inmesini emretti. Akaçalý Veysi yerinden kalkarak otobüs kapýsýna doðru yürüdü.otobüsün kapýsýndaki daracýk ayakçalara tek tek basýp inerken,içinde zapt edemediði hýncýndan dizlerinin titrediðini hissetti. Türk avýna çýkýp, yol üstündeki barikatta azrail kesilen çavuþ adýný sordu. Veysi cevap vermedi. Ýçindeki hýþmý alnýnda fýþkýran soðuk ter damlalarýnda parladý. Conson'un kindar suratýndaki kötü niyeti, yan tarafa doðru büzülen dudaklarýnda sýrýttý. - Ýse turkos, aaa Türk'sün haa, diyerek, Veysi'nin evet deyipbunu doðrulamasýný bekledi. Veysi yine konuþmadý.göðsünün atýþlarýnda kabaran hýncýný bastýrmak için yutkundu.niyetinin kötü olduðunu zaten "otobüste Türk var mý" sorusunu iþittiði an anlamýþtý. Melun çavuþ þoföre döndü ve "ade trava: hade çek git" diyerek, eliyle yolu gösterdi. Çekip gitmesini iþaret etti.otobüs homurdayarak, karþýda görünen Baf kapýsýna doðru ilerledi. Otobüs içinde olanlar arkadan gelen þiddetli bir tarama sesi iþittiler. Kimileri merakla baþlarýný geriye, otobüsün geldiði yere doðru çevirdi. Þoför Kosti'nin kaný o an yüreðinde donup kalmýþ, bu ürperti ile aylarca sarsýlýp titremiþti. Veysi Akaça'da KEM þirketi otobüsüne binerken, þoför "pu pas, nereye gidiyorsun" diyerek, yollarýn tekin olmadýðýný hatýrlatmýþ ve otobüse binmemesini telkin etmeye çalýþmýþsa da, oralý olmamýþ, onu dinlememiþti. Veysi'nin Lefkoþa'da üç oðlu vardý. Biri Haydarpaþa, diðeri Klasik Lise' de, beþ kardeþten üçüncüsü de ortaokulda idi. 63 yýlýnýn Aralýk ayýnda yeraltýna yýðýlan silâhlar bir anda yeraltýndan çýkarýldý veadeta insan avýna çýkýldý. Çatýþmalar baþlayýnca, Rumlar Türkleri kesiyordiyeköylere abartýlý haberler gelmeye baþladý. Köylerle henüz tek bir telefondan baþka baðlantý yoktu.veysi de Lefkoþa'daki üç oðlunu merak ediyordu.onlarý bulmak için Omorfo- Lefkoþa seferlerini yapan KEM þirketi otobüsününköy ortasýndan geçen yoluna çýktý ve beklemeye koyuldu. Otobüs þoförü köylümüzdür, ayrýmýz gayrýmýz yoktur, diye düþündü. Þoför Kosti'nin "nereye gidiyorsun" telkinini duymak bile istemedi. 64'ün Ocak ayý baþlarýnda idi. TMT- EOKA ateþi henüz Akaça'ya yayýlmamýþ, Lefkoþa uçak alanýndan Omorfo'ya doðru, Koççinotrimitya'dan sonra köylerin ikincisi olan Akaça'da yoðun olan karþýlýklý iliþkiler henüz sarsýlmamýþtý. Sýrf Türk olduðu için Veysi'nin Pidyas deresi üzerindeki köprüde kurulan barikatta otobüsten alýnýp yaylým ateþi ile taranmasýndan sonra, Akaçalý Türkler köylerini terk edip, Lefkoþa'ya gittiler. Kimileri de Gaziveran-Lefke tarafýna yerleþtiler. Veysi'nin öksüz kalan çocuklarý da ellerine silâh alýp mücahit oldular. Köprü üzerinde otobüsten indirilen Veysi bir daha görülmedi. Lefkoþa'da Parisinos kuyularýna atýlan bazý kayýplarýn kalýntýlarý bulundu. Veysi'nin cesedinin nereye atýldýðý henüz tespit edilemedi. Akaça'nýn kuzeyinde, yaklaþýk bir mil ötede,köyün yaný baþýndan geçen dere yataðýnýn kýyýsýnda komþu Avlona köyü uzanýyor. Akaça, 74 savaþýndan sonra çekilen ateþkes hattýnýn güneyinde, Avlona kuzeyinde kaldý. Avlona'dan Lefkoþa'ya gelmek için Akaça'nýn ortasýndan geçen yol üstüne her iki taraftan askeri barikatlar kuruldu. Vaktiyle karma nüfuslu olan Avlona'dan Türkler, TMT-EOKA zýtlaþmasý nedeniyle, 50'li yýllarýn sonlarýna doðru köylerini terk etmiþler, köyde sadece Rumlar kalmýþtý. Akaça - Avlona coðrafyasý ateþkes hattýyla ortasýndan kesilmiþse de, topraklarý hâlâ iç içe uzanýyor.birçok Akaçalýnýn, bu arada köy muhtarý Turgut Veli'nin topraðý da Avlona tarafýnda kaldý arasý dönemi Lefkoþa'da göçmen olarak yaþayan Turgut Veli, ünlü Eðitim Müfettiþi Oðuz Veli'nin aðabeyisi idi çatýþmalarýnda EOKA'cýlar tarafýndan kaçýrýlan ve adý kayýplar listesinde olan Veli kardeþlerinden birinin kemikleri ise,kayýp kazýlarýnda Maðusa yakýnýnda bulundu ve DNA testinden sonra ailesine teslim edildi. Akaçalý muhtar Turgut Veli, 74 savaþýnda ateþ kes hattýnýn çekilmesinden sonra, bir gün Avlona' ya gitti ve köyde annesinden kalan topraðýný aradý."bu topraklar benimdir. Geleceðim. Ekeceðim, biçeceðim" dedi. Ancak kendi hakkýný almak bir yana "gazi" TC'lilerden bir araba dayak yedi. "Gaziler" bizim Akaça muhtarýný eþþek sudan gelinceye dek dövdüler ve köyden yollattýlar. Nitekim mal varlýðýndan ve köyünden "kurtarýcý gazilerin" dayaðý ile çýkarýlan Turgut Veli, kahrýndan günden güne çöktü ve kýsa bir süre sonra hayata veda etti. Sadece köyünden ve topraðýndan deðil, boþalýp yok olan dünyasýndan da göç edip gitti. Oysa uzun boylu, kilosuz, saðlýklý bir insan, sevilen bir köylü çocuðu idi. Kuzeyde, Türk askerinin kontrolü altýnda kalan Avlona'ya sadece TC'li "savaþ gazileri" yerleþtirildi. Köye hiçbir Kýbrýslýnýn girmesine ve yerleþmesine izin verilmedi. Köye giriþ çýkýþta inzibat-kontrol noktasý kuruldu. Köye davetsiz ve izinsiz ve askeri makamlarýn izni olmadanhiç kimse giremez oldu. Akaçalý Veysi, sýrf Türk olduðu için otobüsten indirilip, köprü üzerinde kurþuna dizildi. Akaça muhtarý Turgut Veli, Conson lakaplý cellatlardan canýný kurtarmak için önce köyünden ve toraðýndan sürüldü. Sonra da kendisini "kurtarmaya" gelen "gaziler"den yediði dayaðýn acýsýna yüreði dayanamadan göçüp gitti.

5 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 5 Kýzýl Ordulu kadýn müthiþti savaþta Vietkonglu kadýn þahane Delacroix nun asi kýzý Fransa, inanýlmaz Efsane kadýndý Koreli. Benim muhteþem Elmasiyabam Bomba yaparken öldü Satý için çarþýda Ýsliminin baþýnda, Akideli. Dün gece kýrmýzý þarapla yattým gazabýndan alayým yýllanmýþlýðýndan tadayým rengine boyanayým diye... Dün gece kýrmýzý þarap benimle yattý gazabýný sattý yýllanmýþlýðýný tattýrdý ama rengini boyamadý... Bu boyanmaz dedi bu renk vermez dedi bunu almak yürek ister dedi... Koydum yüreðimi bekliyorum þimdi...

6 6 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Amerikalýlar hâlâ sýnýfsýz bir toplumda yaþadýklarýný, çok çalýþýrlarsa baþaracaklarýný sanýyorlar. Çalýþmadýklarý takdirde kaybedeceklerini dolayýsýyla eðer bir insan fakirse bunun kendi hatasý olduðu savýna inanýyorlar. Gerçi bu son krizde o kadar çok insan imkansýzlýklarla savaþýyor ki belki bu bir kaç kiþinin gözünü açmýþtýr. Biz ADS olarak ilerici ve özgürlükçü Demokratlarý desteklediðimiz bir model geliþtirdik. Amerikan politik sistemi çok deðiþik özellikleri olan bir sistem. Cumhuriyetçi Partiye baktýðýmýzda hem muhafazakarlarý, hem neoliberalleri hem dindarlarý gördüðümüz bir yapýyla karþýlaþýyoruz. Demokrat Parti'de ise neoliberalinden en liberaline rastlamak mümkün. Demokratik sosyalizmi savunan bir birlik olarak bize "çadýr oluþumu" diyebilirsiniz. Bizde de Marksistinden, sosyal demokratýna kadar birçok eðilim var. Bu biraz da gereklilikten böyle oluyor çünkü Amerikan politik sistemi o kadar saða eðilimli ki biz desteklediðimiz adaylarý "en seçilebilir sol" diye tanýmlýyoruz. ABD'de bireyi yücelten durum var. Bu kültürümüze, politik yaþantýmýza da iþledi. Aslýnda son derece sýnýflara ayrýlmýþ bir toplum olmamýza raðmen insanlar hala bu ayrýmýn farkýna varamýyor. Bu nedenle Cumhuriyetçiler Obama'nýn sýnýf savaþlarýna girdiðini iddia edebiliyorlar. Amerikan politik sistemi tamamen paraya baðlý bir sistem. Diðer taraftan din de çok önemli bir yer teþkil ediyor. Amerikalýlarýn çoðu kendini dindar, daha çoðu evanjelik Hýristiyan olarak tanýmlýyor. Bir diðer önemli olgu ülkenin kuruluþunda rol oynayan kölelik ve inanýlmaz ýrkçýlýk olgusu. Ortada sistem tarafýndan ezilen fakir orta sýnýf halk olmasýna raðmen özellikle Cumhuriyetçilerin ve medyanýn aðzýna sakýz yaptýðý þey göçmenlerin iþleri çaldýklarý, sistemi çökerttikleri, birçok insanýn bu sebeple iþsiz kaldýðý yönünde. Bu kapitalist baský son yirmi yýldýr kadýnlara ve homoseksüellere karþý da yürütülüyor. Kapitalizmin bu aþamasýnda geleneksel yapýlar çözülüyor ve insanlar bunun sebebi olarak da "ücretsiz sosyal programlarý" görüyorlar. Sendikalar güçsüzleþtiriliyor, özel sektörde tamamen bir azýnlýðý temsil eder durumdalar. Sendikalar ilerici fikirlerin arkasýndaki güçtür her zaman, dolayýsýyla sermaye son 30 senedir sendikalarý hedefliyor. Bu çerçeveden bakýnca hikaye hep baþa dönüyor. Amerikalýlar hala sýnýfsýz bir toplumda yaþadýklarýný, çok çalýþýrlarsa baþaracaklarýný sanýyorlar. Çalýþmadýklarý takdirde kaybedeceklerini dolayýsýyla eðer bir insan fakirse bunun kendi hatasý olduðu savýna inanýyorlar. Gerçi bu son krizde o kadar çok insan imkansýzlýklarla savaþýyor ki belki bu bir kaç kiþinin gözünü açmýþtýr. Çok tehlikeli zamanlardan geçiyoruz, ayný zamanda da büyük fýrsatlarýn olduðu bir zaman. Halihazýrda herkesi kapsayan çok az sosyal program var. Bunlar, ancak çok fakirseniz faydalanabileceðiniz programlar. Bu da þu argümaný getiriyor "kamu programlarýný tembeller kullanýyor öyleyse ben çalýþan biri olarak niye bu sisteme ödeme yapýyorum." Bu nedenle sosyal güvenlik gibi programlar politik saldýrý altýnda. Bizim yapmaya çalýþtýðýmýz bu tartýþmayý "borç krizi" çerçevesinden "kâr krizi" çerçevesine kaydýrmak. Açýktan bir "anti-kapitalist" argümanla baþlamýyoruz. Þu anda o kadar çok insan iþsiz ki, bunun bireylerin kendi hatalarý olmadýðýný anlatmak gibi bir fýrsat var elimizde. Bu bir Amerikan fenomeni mi bilmiyorum ama iþsiz kalan insanlarýn öfkelenmeleri bayaðý zaman alýyor ve genelde kendilerini suçluyorlar, depresyona giriyorlar ve kendilerinden utanýyorlar. Tabii bu tepkilerin üzerine sosyal bir hareketlenme inþa etmek çok zor oluyor. Biz bunun bir yapýsal problem olduðunu anlatmaya çalýþýyoruz. Ýnsanlar istatistiki bilgilerle ilgilenmiyorlar ama iþ arayan her 5 kiþiden ancak 1'ine iþ var. Occupy Wall Street büyüleyici bir fenomen. Uzun zamandan beri ilerici harekete en çok enerjiyi getiren olay oldu. Ýki karþýt düþünce var Occupy Wall Street içinde. Bir kýsým; herkesin duyulacaðý, eþit olduðu yeni bir demokratik toplum modeli yaratma arzusunda. Bir de; biz %99'un içindeyiz, mahvolan biziz öyleyse bankalarýn, süper zenginlerin peþine düþelim diyen bir kesim var. Ortak dertler çok fazla, bir çok insan her iki modeli de benimsiyor, ortada bir tansiyon olduðu kesin. Bazýlarý hedef olmadan yürümenin sonuç getiremeyeceðini düþünüyor. Biz direkt seçim politikalarýna girmiyoruz, grevleri destekliyoruz, insan haklarý konularýnda çalýþýyoruz. Beni motive eden, son araþtýrmalarda New York'lularýn büyük bir çoðunluðunun OWS'yi çok net talepleri olmamasýna raðmen, destekliyor olmasý. Çünkü talep çok net aslýnda: daha eþitlikçi bir toplum. Sosyal hareketlenmeler güçlenir, sokaklara taþar, sistemin iþlevselliðini kesintiye uðratýr ve bir baský oluþturur, deðiþiklikler de genelde böyle gerçekleþir. OWS'nin sistemin iþlevselliðini engelleyecek derecede bir etkisi var mý henüz bilemiyorum. Sýnýfýn belirsizleþtirilmesi sebebiyle OWS'nýn daha geniþ kitlelere ulaþma problemi olacaðýný düþünüyorum. Halbuki çok fazla sempati ve heyecan var. Amerikalýlarýn büyük bir kýsmý daha fazla demokrasi istiyor, politikacýlar þirketler tarafýndan satýn alýnmýþ durumda. Ne olacaðýný söylemek zor ama daha fazla sendikanýn ve sivil toplum örgütünün dahil edilmesi ve taleplerin saðlamlaþtýrýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Net talepler olmamasý beni endiþelendiriyor çünkü insanlarýn kendini ait hissetmesini güçleþtiriyor. Gerçek þu ki; ideoloji Amerikalýlarý motive eden bir olgu deðil. Her ne kadar sosyalist bir organizasyon olsak ve sosyalizmi tarif ediyor olsak da durum bu. Bizim sosyalizmi anlatmamýz önemli yoksa sosyalist olmak Obama'ya düþecek, insanlar sosyalizmin bu olduðunu düþünecekler. Biz sol ve ilerici deðerlerin daha saða çekilmesini engellemek için uðraþýyoruz. Milyonlarca Amerikalýnýn bir anda kapitalist sistemin kendilerini sömürdüðünün ve dolayýsýyla sistemi yýkmalarýný gerektiðinin farkýna varacaklarýný öngörmüyorum. Ýnsanlarýn sistemle baðlarý çok fazla. ADS olarak biz, ideal Amerika'yý politik ve ekonomik anlamda demokratik olarak nitelendiriyoruz. Temsili demokrasinin kadrini biliyoruz ama ciddi eksikleri var ve özünde demokratik deðil. Önemli olan ekonominin de demokratik olmasý. Biz bireysel ekonomik aktörlerin olmadýðý bir toplum istiyoruz. Ýsveç bizim öngördüðümüz modele en yakýn model ama ondan daha fazlasýný gerçekleþtirmek istiyoruz. Bunun için açýktan bir mücadele yürütmüyoruz çünkü politik olarak bunun mümkün olacaðýný düþünmüyoruz. Öncelikle sosyal demokrasiye daha sonra da demokratik sosyalizme yönelen bir rotamýz var.

7 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 7 Wall Street iþgalcileri saðolsun, eþitsizlik tekrardan haber konusu olmaya baþladý. O zaman þimdi kafa karýþtýrma zamaný! Bu konuyla daha önce ilgilenmiþ olan herkes ne demek istediðimi anlamýþtýr. Ne zaman, gelir daðýlýmýnda büyüyen adaletsizlik gündeme gelse, "itibarlý" çevreler bu konuda kafa karýþtýran açýklamalar yaparlar. Bazý düþünce kuruluþlarý "aslýnda gelir daðýlýmýndaki eþitsizlik artmýyor" der, bazýlarýysa gelir daðýlýmýnýn adaletsiz olmasýnýn önemli olmadýðýný vurgular. Uzmanlar ortaya çýkýp "önemli olan eðitim seviyesi, yoksul çoðunluk eðitim hayatýný uzatsaydý yoksul kalmazdý, bakýn zenginlere hepsi yüksek olur mezunu" tarzýnda açýklamalar yapar. Bütün bu açýklamalar ortadaki keskin gerçeði saklamak için yapýlýyor: Servetin bir avuç insanýn ellerinde biriktiði bir toplumda yaþýyoruz ve bu durum demokrasinin sadece adýnýn yaþatýldýðý bir topluma dönüþme tehlikesini arttýrýyor. Gerçekliði gizleme politikasýna darbe vuran bir rapor þaþýrtýcý bir biçimde Kongre Bütçe Ofisi'nden geldi. Ofis'in yayýnladýðý rapor, ABD'deki alt ve orta sýnýfýn gelirlerinin çarpýcý bir þekilde azaldýðýný gözler önüne seriyordu. Kendimizi hâlâ bir orta sýnýf ülkesi olarak görmeyi býrakmamýz lazým, çünkü ABD'deki hanelerin yüzde 80'i ortalama gelirin yarýsýný bile kazanamýyor! Olaðan þüpheliler yine çýkýp bu raporu eleþtirdiler. Toplanan datanýn hatalý olduðunu söylediler, zenginlerin sürekli deðiþen bir grup olduðunu iddia ettiler. En popüler argümansa artýk bir orta sýnýf toplum deðil, yüksek eðitim almýþ ve modern dünyada rekabet etme yetileri olan iþçilerin çok iyi geçinebildikleri bir üst-orta sýnýf toplum olduðumuz. Bu hoþ bir hikaye. Lâkin gerçeði yansýtmýyor. Yüksek eðitimli Amerikalýlar da gelir azalmasýndan ve büyümekte olan ekonomik güvencesizlikten paylarýný aldýlar. Artýk iyi bir eðitimi olan insanlar bile yüksek maaþlý bir iþe girmenin çok zor olduðunu biliyor. Bir karþýlaþtýrma yapmamýz gerekirse bugün yüksek lisans yapmamýþ bir üniversite mezununun iþe girme ihtimali 1979'da bir lise mezununun iþe girme ihtimaliyle eþit. Bu tabloya baktýðýmýzda ülkede artan gelirin deðil orta sýnýfa, üst-orta sýnýfa bile gitmediðini, çok çok daha ufak bir grup zenginin elinde toplandýðýný görebiliriz. Bütçe Ofisi'nin yayýnladýðý rapora göre zaman içinde toplumun yüzde 80'inin gelirlerinin azalmasý saðlandý ve bu aradaki fark toplumun en üstündeki yüzde 1'in cebine gitti. Bu yüzden gelir seviyesinin eðitimle bir ilgisi kalmadý, bu yüzden protestocular kendilerini yüzde 1'e karþý konumlandýrýyor, yüzde 5'e veya 10'a deðil. Aslýnda protestocular kendilerini yüzde 0.1'e karþý da konumlandýrabilirlerdi yýlýnda yayýnlanan bir rapora göre ABD'nin gelir artýþýnýn üçte ikisi, yüzde 0.1'in cebine giriyor. Ayrýca ülkenin en zengin bin insaný, son 25 yýlda gelirlerini 4 kat arttýrdý. Peki bu yüzde 0.1'e girenler kimler? Onlar "istihdam yaratan" birer kahraman giriþimci mi? Hayýr, onlarýn çoðu kurumsal yöneticiler. Yüzde 0.1'in yüzde 60'ý finans üzerinden para kazanan insanlar; kýsaca Wall Street'in kaymak tabakasý. Bunlara büyük avukatlarý ve emlakçýlarý da eklediðimizde yüzde 0.1'in yüzde 70'ine ulaþýyoruz. Amerikalýlarýn büyük bir kýsmý ekonomik büyümeden hiç pay alamýyor. Ayrýca zenginlerin daha zengin olduðu bir dünyada zenginlerin daha da çok vergi ödemesi gerekirken, zenginler güçleri sayesinde hükümeti etkileyerek daha az vergi ödüyor ve bütçede devasa açýklar oluþuyor. Daha önemlisi, gelirin belli ellerde aþýrý birikmesinin demokrasiye de aykýrý olmasý. Bugün kim çýkýp da, ABD yönetiminin zengin elitler tarafýndan çarpýklaþtýrýldýðýný ve bu çarpýklaþmanýn da zenginlerin gelirine baðlý olarak sürekli büyüyeceðini inkar edebilir? (Çeviren: Onur Erem/BirGün)

8 8 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Küresel krizin yaþandýðý kapitalist düzenin bu yeni döneminde, özelleþtirmelerin yýkýmýný yaþýyoruz. Özelleþtirme, küresel kapitalizmin bizzat kendisinin yarattýðý krizi aþmak amacýyla ürettiði politik araçlarýn en basitidir. Mal, hizmet ve sermayenin küresel ölçekte sýnýrsýz dolaþýmý için 1980'li yýllarýn baþýndan bu yana özelleþtirme ile karþý karþýyayýz. Devletin ekonomik faaliyetlerinin azaltýlmasý veya tamamýnýn özel sektöre devredilmesi için Türkiye, Kuzey Kýbrýs gibi talan ve yaðmalama geleneði olan ülkelerde özelleþtirmeler gündemden düþmeyecektir. Türkiye'yi özelleþtirmeyle Özal tanýþtýrdý. "Özallaþtýrma" Yasasý 1984 yýlýnda yürürlüðe girdi. Kamuya ait yarým kalmýþ tesislerin tamamlanmasý veya yenilenmesi amacý ile baþlayan süreçte, yüzlerce kamu kuruluþunda halka arz, varlýk satýþý, devir veya blok satýþ yöntemleri uygulandý. Günümüzde çok az sayýdaki kuruluþta kamu payý kalmýþtýr. AKP Türkiye'sinde ülkeyi "pazar", devleti "tüccar", yurttaþý "müþteri"ye dönüþtüren yasal ve kurumsal düzenlemeler hýzla uygulamaya konulmuþtur. Ýþsizlik hýzla artmakta, eþitsizlik derinleþmekte, göçler hýzlanmaktadýr. Saðlýk, eðitim, sosyal güvenlik, altyapý gibi temel yurttaþ haklarý piyasalaþtýrýlmakta, kamu hizmetleri sona erdirilmektedir. Sermaye sýnýfýndan vergi toplamaktan aciz iktidarlar için özelleþtirme, kýsa yoldan gelir arttýrmanýn en kolay yolu. Özelleþtirme devlet ve sermaye için avanta ve vurgundur. Burjuvanýn devletin sýrtýndan daha da güçlenmesidir. Özelleþtirme, kamu hizmetinin ticarileþtirilmesidir. Kamuya ait çimento, süt, et, yem, dokuma, orman ürünleri, gemi, gübre sanayii, enerji santralleri, kimya ve petrokimya tesisleri, maden iþletmeleri,ulaþým hizmetleri, bankalarý özelleþtirilerek, ulusal/uluslararasý tekellere hediye edilmektedir. Su, toprak, orman, kýyýlar, madenler ve diðer doðal kaynaklar ve diðer kamusal varlýklar "mal" a dönüþtürüldü, dönüþtürülmekte. Türkiye'de özelleþtirmeye karþý yapýlan mücadelede çok eksiklik ve yanlýþlýklar yapýlýyor. Sürecin baþýnda sendikalý iþçilerin pek çoðu özelleþtirmenin gerçekte ne olduðunun farkýnda deðillerdi. Pek çok sendika yönetimi mücadeleyi yalnýzca hukuki boyutta yürüttü, davalar açtý. Siyasi yön ihmal edildi, ya da etkisiz kaldý. Üstüne üstlük kamuoyunu bilgilendirmede medya, sermayeden yana taraf oldu. Medya patronlarý özelleþtirmelere müdahil oldu. Zaten Türkiye'de medya onyýllardýr kamu hizmeti yapmaktan çýktý. Holdinglerin kendi ticari yaþamlarýný güçlendirmede kullanýlan temel araç haline geldi. Bu nedenlerle tüm olaylarda olduðu gibi özelleþtirme de kamuoyuna doðru anlatýlamadý. Pek çok iþçi özelleþtirmenin patron deðiþikliði olduðunu düþünüyordu baþlarda... Gerçekleþtirilen özelleþtirmelerle iþçi sendikalarý büyük erozyon yaþadý. Özelleþtirilen iþletmelerdeki iþçilerin tazminatlarý verildi ve hepsi kapýnýn önüne konuldu. Aileleriyle birlikte hepsi bir yana savruldu, göç baþladý. Özelleþtirilen iþletmelerin %80' i bugün üretim dýþýdýr, üretimi sürdürmemektedir. Üretmediði için ortada ne iþçi kaldý, ne de sendika. Birkaç kuþak kamu iþçisi olarak devam eden ailelerin düzeni, sosyal statüsü geriledi. Olanaðý olanlar büyük kentlere göçtüler. Gittikleri yerlerde ailecek, daha düþük gelirli iþlerde çalýþmaya baþladýlar. AKP bu olanlarla yetinmedi. 4C yasasý ile iþçi olarak çalýþmaya devam edenleri köleleþtirdi. Sosyal güvenlik ve senelik izin ortadan kalktý. Yýlda 10 ay çalýþýlýyor ve iki ay ücretsiz izinli olarak yeni yýl sözleþmesi için bekleniyor... Özal'la baþlayan özelleþtirmelerle sendikal örgütlenme daralmýþ, sosyal ve ekonomik kazanýmlar týrpanlanmýþtýr. Özelleþtirme ulusal ve uluslararasý sermayenin iþçi sýnýfýna son yüzyýlda yaptýðý en büyük saldýrýdýr. Saldýrýlarla kamu kuruluþlarý, kamu iþletmeleri yok edilmekte, daha da önemlisi iþçi sýnýfýna en sistemli darbeler indirilmektedir. Zaten amaçlanan tam da budur. Türkiye'de özelleþtirme saldýrýlarýnda bütün dikkat ve enerji, özelleþtirilmek istenen iþletmelerin kurumsal niteliðine yöneltildi. Bu hatayý, medya, akademisyenler, iktisatçýlar, hatta sendikalar yaptý. Hala da yapýyorlar Ýþletmenin karlarý, bilançolarý, arazileri öne çýkartýlýyor. Bu nedenle özelleþtirmenin doðrudan ve açýk biçimde iþçi sýnýfýna saldýrý olduðu hala tam olarak kavranamadý, anlatýlamadý. Ne iþçi sýnýfý ne de sendikalar tümüyle bunu görmüþ deðiller. Bu saptýrmayý sermayenin bizzat kendisi yapýyor. KÝT'lerin "ekonomik kambur " olduðu, verimsizlikleri, artan zararlara raðmen hak etmeden yüksek ücret ve sosyal haklar daðýttýðý, "kamuoyu" denilen cahil kitleye ezberletildi adeta... Neo-Liberal düzen çalýþan kesimlerin aleyhine iþliyor. Kamu yatýrýmlarý azalýyor veya devre dýþý býrakýlýyor. Stratejik kurumlar haraç-mezat "babalar gibi" satýlýyor. Yerli-yabancý sermayeye altýn tepside sunuluyor. Artan iþsiz ordusu sendikalarý iþlevsiz hale getiriyor. Türkiye'ye son beþ yýlda 12 bin yabancý þirket geldi. Bankacýlýk ve sigorta sektörünün yüzde yetmiþi, borsanýn yüzde sekseni yabancýlarýn elinde. Türkiye Cumhuriyeti'nde yüzlerce kamu kurumu ve kuruluþu özelleþtirildi. Yirmi iki milyon kiþi yoksulluk sýnýrýnda, iki milyon kiþi açlýk sýnýrýnda yaþýyor. Özelleþtirme cenneti T.C.'de ortalama eðitim düzeyi ise ilkokul dördüncü sýnýftýr..

9 20 Kasým 2011 Pazar Pazar 9 Mevsim normallerine uymuyor hayatýn nabzý. Sýkýntýlý bir süreçten geçiyor zaman. Yine kara bulutlar kapladý her yeri. Doða, yeni dekorlarla deðiþtirdi sahnesini. Þimdi Sonbahar... Her þey o kadar dokunaklý ki; bunca hüzün yetmiyormuþçasýna 'bir sen eksiktin sonbahar' diyesi geliyor insanýn. Hüzün kokuyor her yer. Vicdaný sýzlatan, iç burkan ne kadar yaþanmýþlýk varsa, sanki en çok da bu mevsimde duyumsatýyor kendini... Gece apansýz iner þehrin varoþlarýna... Yüreðine acýnýn sesi týrmanýr, kendi diyarýnda gurbette sanýyor insan kendini. Þimdi kar yaðýyor orda deprem yemiþ bir çocuðun üstüne... Sanki sonbahar unutmuþ mevsimliðini. Namlulara sürülmüþ mermiler... Derinlere inceden sýzýyor kan Aðaçlardan dökülen yapraklar gibi gencecik yaþlarýnda topraða düþenlerin ardýndan, gözyaþlarýna boðulan sevenlerin feryadý oluyor hüzün. Yüreklerde kocaman yaralar açan. Üstü kabuk baðlamýþ ama içi hala kanayan yaralarýn adý oluyor hüzün. Tazelenmiþ yeminler gibidir hazan. Bir sazýn tellerine konuk eder seni, kan kaybeden yarayý anlatýr bize. Bütün ayrýntýlarý not eder gibi, bir tarih düþürür, anlatýr içindeki yangýný. Hayata dair ettiðin tüm yeminlerini hatýrlatýr sana bu mevsim... Görmeyen gözü, duymayan kulaðý, dönmeyen dili, kanadý kýrýk bir kalemi, bir ünlemi anlatýr. Kan ve barut kokusunu, kýtlýk-kýran dünyayý... Göðsüne bir hançer gibi inen akþamý, bir aðýtý anlatýr, demir kapýlarý, tel örgüleri, bir acýyý anlatýr, hiç dinmeyen sancýlarýný... Karanlýk bir geceye konuk eder seni, pusularý anlatýr, gidip de dönmeyeni, dönüp de göremeyeni... Saðýr duvarlarý, bir lokma ekmeði, bir yudum suyu, bir nefes sigarayý... Ýç sesiniz anlatýr size herþeyi. Avcýlardan, avlardan arta kalaný, hasreti anlatýr, daha bestelenmemiþ bir ezgiyi... Topsuz, tüfeksiz, çapraz fiþeksiz bir dünyayý anlatýr... Su yürüyen dallarý, patlayan tomurcuðu, boy atan þývgýnlarý... Bir kitaba baþlar gibi, sular gibi bir çiçeði her sabah... Ýçi boþaltýlmamýþ bir umudu anlatýr... Kararan gökyüzünün asýl rengini, saçlarýna sinen kokusuyla nergisi... Çocuklarý, uçurtmalarý, kuþ seslerini... Hayata dair ettiðin yeminleri hatýrlatýr. Uzaklar ve yakýnlardýr, hüznün sesidir. Sürgünlere açýlan kapýlardýr. Patikalar ve uçurumlardýr. Uykusuz geceler, dilsiz duvarlardýr... Zindanda voltalardýr sana hatýrlatýlan. Tazelenmiþ yeminler gibidir hazan. Uzak akþamlar, yaðmurlarla ýslanmýþ merhabalardýr. Bütün mevsimlerin satýr aralarýný okuyan bir mevsimdir sonbahar. Bu mevsime atfedilen tüm sözcükler ve anlam kümeleri eski bir yara gibi kanayan uyaklardan oluþmuþtur... Hazan, hüzün, güz... Hüzzam þarkýlar, sýrýlsýklam yaðmurlar... Hüzün bu mevsimin baþucu duygusudur Siz de ait olmadýðýnýz bir oluþa haberiniz olmadan dahil edilmenin hüzün faslýný duyuyor musunuz? Doðrularýn yanlýþ parçalara bölündükten sonra, birbiriyle milyon kez çarpýlýp, yalanlarýn sonsuzunu oluþturan sesleri duyuyor musunuz? Zulmü reva görenleri görüp kedere boðuluyor musunuz? Hüznümüzü bile kirletmeye çalýþan görüntüleri görüyor, demeçleri duyuyor musunuz? Ýletiþimin týkandýðý zamandýr, hiçbir iletinin size yeterli gelmediði ve hiçbir iletinizin doðru algýlanmadýðý, gerçeklerin bir fýrtýnaya tutulmuþçasýna savrulup durduðu bir zamandýr sonbahar. Karþý daðlarý yýkacak kadar derinden çekilen bir "of"tur þimdi zaman. Rüzgarlarýn peþinde sürüklenen sarý yapraklarýn rengine bürünmüþtür. Yine de karmaþýk ve darmadaðýnýk bu tablonun bir köþesinde yeþil kalabilmiþ bir umut iliþir gözünüze. Tazelenir yeminler ve hayat kaldýðý yerden devam eder, bir sonbahar hüznüyle. (Özgür Gündem/ )

10 10 Pazar 20 Kasým 2011 Pazar Birilerini, birþeyleri, herþeyi, hiçbirþeyi, tümünü, bir parçasýný, onu, bunu... ikna etmeye çalýþýyorum gün boyu. Bazen ýzdýrap gibi geliyor. Ama uzun dönemin sonucu kendimi Burhan Çaçan, benim dýþýmdaki tüm evreni ise 'Aþkýmýz olay olacak' þarkýsýnýn klibi gibi hissediyorum. Ben, yani Burhan Çaçan klip boyunca haným kýzýmýzýn peþinden koþuyor, aþka, sevgiye, coþkun sele, deli yele nazlý yari inandýrmaya çalýþýyorum. Ýkimizin birlikteliðinden olay olacak bir aþka imza atacaðýmýza inanýyorum. Ýþte bende bu haldeyim a dostlar. Anadolu motifleriyle bezenmiþ bir kazak giymiþim üstüme, hayatýn kendisine çaðýrýyorum 3 dakika 26 saniye boyunca. Ne kadar iyi ikna edersen et, bir tane iknakýran çýkýp o ikna yeteneðini pasifize etmez mi? Eder. Senin canýn sýkýlmaz mý? Sýkýlýr. Sýkýlsýn zaten. Hep bir þeyleri kýran olacak. Ýngilizce konuþulan kýsa televizyon reklamýndaki özgüven kimsede yok. Evet, taaa Avrupa'dan o gözlüðü almaya buralara geliyorlar. Baþka bir amaçlarý yok. Kýþtan hüzünlenenler, yaðmurdan duygulananlar. Sevgilin yoksa ayrý üzüleceksin, sevgilin varsa romantikliðini illa belli edeceksin. Sen romantikliðini ve hassasiyetini belli edince karþý taraf da seni ara ara dertlendirilecek. Doðanýn kanunu böyle. Ne seninle, ne sensiz durumu sana göre kýþ romantiði. 6 yýl sonra yeni albümünü yayýnlayan Direc-t, iyi ki var deðil mi sayýn kendim. Evet. Can Bonomo'ya da dikkat. Neyse'ye de. Güzel gruplar, iyi albümler. Eðer ki hali vakti yerinde genç bir kýzsan, saçlarýnýn kütlesi büyükse ve bir arabeskçitürkücü filminde oynuyorsan bazý deðiþmezlerin vardýr. Bunlardan birincisi o þarkýcýyla yanlýþlýðnan(!) tanýþacaksýn, o sana arabesk þarkýcýsýyým diyecek ve sen de küçümseyeceksin. Bu olacak yani. 1+1:2 ise, bu da böyledir. Sonrasý malum. Þarkýcý seni bir þekilde etkiler, nikah masasýna mý oturtur, kötü yola düþüp fena kadýn mý olursun bilemem. Orasý artýk duruma göre deðiþir. Yýllar sonra aniden zayýflayanýn yarattýðý þaþkýnlýk etkisini her gün yaþasan beyninin hacmi artar. O kadar eminim. O ne þaþkýnlýktýr yarabbim. 65 kilo 2 yýlda nereye gitti a mübarek. Madem zayýflayabiliyordun da yýllarca 135 kiloyla yazlarý nasýl geçirdin. Neyse, senin için seviniyoruz da þaþkýnlýðýmýz bize zarar verecek ondan korkuyoruz. Sevgili, "sevgilisinden ayrýlan" sözüm sana. Durmadým, üþenmedim ve senin içini rahatlatacak bir þeyler hazýrladým. Konumuz; insan için üzülmeye deðmez. Þöyle ki, yýllar yýllar önce telefon-elektrikteknoloji yokken insanlar haberleþmek için ne kullanýyorlardý? Doðru bildin: Güvercin!.. Sonra ne oldu? Elektrik, telgraf, telefon, sms derken Güvercin'e ihtiyaç kalmadý. Peki ne yaptý insanoðlu, daha önce çok deðerli olan güvercinleri kesip yemeye baþladý. Demem o ki, seni terk eden de insan, güvercine bunu yapabildiðine göre sana, bana ne yapmaz. O yüzden çok üzülme, tamam mý? Hapishane dekorlu Flash TV þaheseri bence bu yýl TV ödülü alsýn. Bir þey olsun da o program uluslararasý bir baþarý kazansýn. Demir parmaklýklar ardýndaki izleyiciye selam olsun. Þahane þarkýlar dinliyordum radyoda. 1970'lerin birbirinden güzel POP þarkýlarý. Program bitince, Çýlgýn Sedat'tan 'Kasýmpaþa' çalmasaydý ne güzel olurdu. Çok güzel bir yemeðin ardýndan tatsýz bir pasta ile midemi týkamýþ gibi hissettim. Olan oldu, Çýlgýn Sedat bir su gibi ruhumdan aktý gitti saðolsun. Pis adamlar kategorisinde yeni ayakkabýya arsýzca basanlar ile bilmece soranlar liderliðe oynayabilecek kapasitede bulurum hep. Ýkinci kategoride ise hiç kuþkusuz birinciliði '1 kilo demir mi? 1 kilo pamuk mu aðýrdýr?' sorusuna utanmadan kurbanlar arayan adam kazanýr. Bu ne doyumsuzluk, bu ne arsýzlýktýr. Daha neyin peþindesin? Evet aklýmýzý aldýn, hepimiz tezcanlý olduðumuz için demir dedik. Ýtiraf ediyoruz. Þimdi mutlu oldun mu? Okul döneminde ailesinin parasýyla özel dershaneye gidip ders dinlemeyen neyse, sýnýfta ders dinlemeyeni de bir derece anlayabiliyorum. Okul bitmiþ, yýllar geçmiþ, kendini geliþtirmek için bir kursa yazýlmýþsýn ya da öyle sanmamýz lazým, üstelik bu kurs için de para veriyorsun. Neden ilgilenmiyorsun? Haylaz öðrencilik yýllarýnýn sosyalleþmesini mi yapýyorsun a mübarek? 300 TL sayýp aldýðýn potinlerin 1 buçuk hafta sonra %70 indirime varmasýna ne demeli? 'Hay varmaz olaydýn. Hayýrsýz kocalara, dýrdýrcý kadýnlara varaydýn da, o %70'e varmayaydýn' diye dövün dövün dur þimdi. Törene, kutlamalara, özel günlere götürmelik, akýllý kýz çocuðu hayalini kuran ailelere pratik isim çözümü; -naz, -gül, -su eklerini ekleyerek çeþitli isimler koyabilirsiniz yavrunuza. Hatta iki ismi olsun. 'Bir tanesine aþkýmýzýn anlamýný ifade etmesi için onun isminden 2 harf, benden 2 harf, gaynatadan 1, gocanene da istedi ondan da 2 harf alýp yarattýk' gibi açýklamalar da yapabilirsiniz eþe dosta. Böylece gocanene da, içinde -naz, olan bir ismin yaratýlýþýnda yer almýþ olur. Övüne övüne yerlere göklere sýðdýramadýðým bilgisayarým bir buçuk yýldan beri ilk kez çöktü. Sanki canýmdan can, etimden et gitti. Öyle de arsýz, öyle de cins olmuþum. Bir ara bu konuyu çözmem lazým. Tipex gibi arkadaþýn var mý? Yanlýþ söylediðin bir kelimeyi ýsrarla düzelten, doðrusu o deðil bu deðil diyen. Hah varsa böyle arkadaþýn ona iyi bak. Besle, koru demiyorum sadece seni düzelttiðinde ona iyi bak. Gözlerini aça aça bak.

11 20 Kasým 2011 Pazar Pazar FÝLM... Latin Amerika Solu'nun, coðrafyamýzda çok popüler olduðu bilinen bir gerçek. Özellikle Küba Devrimi'yle beraber tüm dünya solu üzerinde belirleyici bir rol oynamaya baþlayan Latin Amerikalý devrimciler, Che Guevara'nýn "1, 2, 3 daha fazla Vietnam" çaðrýsýyla bu rolü daha da arttýrdýlar. Dünyanýn diðer yarýsýndaki devrimciler için bir gerilla üssü haline gelen kýta Küba'daki 26 Temmuz Hareketi, Nikaragua'daki Sandinista Ulusal Kurtuluþ Cephesi, Uruguay'daki Tupamaro gerillalarý, Peru'daki Aydýnlýk Yol'cular ve bunlar gibi birçok farklý deneyimle dünya devrimci tarihine önemli bir zenginlik kazandýrmýþlardýr. "Arjantin'in Guevara'cýlarý" bütün bu zengin deneyimler arasýnda coðrafyamýzda pek bilinmeyen hareketleri, Arjantin'de 1965 yýlýnda kurulmuþ olan Devrimci Ýþçi Partisi (PRT ) ve ona baðlý Devrimci Halk Ordusu'nu (ERP) anlatýyor. Kitap hareketi doðrudan deðil, hareketin kurucusu ve lideri Mario Roberto Santucho'nun yaþamý ve yazýlarý üzerinden anlatýyor ve yorumluyor.troçkist bir gelenekten gelen PRT, yükselen gerilla mücadelelerinin ateþiyle Troçkist hareketin sürdürdüðü 4. Enternasyonal ile baðlarýný kopararak, yeni bir mücadele anlayýþý içerisine girdi. Þehirlerde ve kýrlarda silahlý örgütlülüðünü artýran PRT ve ERP dönemin koþullarýna göre aðýrlýk noktasýnda rotasyonlara gitti. Parti'nin genel sekreteri ve halk ordusunun baþkomutaný olan Santucho'nun fýrtýnalý mücadelesiyle þekillenen parti, birçok kamulaþtýrma eyleminin yaný sýra hapisten kaçma ve kaçýrma giriþimleriyle de çok ses getiren eylemlerde bulundu yýlýnda gerçekleþen faþist darbeye karþý bir bildiri yazan Santucho, "Arjantinliler Silah Baþýna" çaðrýsýyla tüm Arjantinlileri faþist darbeye karþý savaþmaya çaðýrdý ve kendisi de bu mücadelenin içinde bizzat yer alarak yaþamýný yitirdi. Þili, Bolivya, Uruguay ve Arjantin gibi dört farklý ülkenin devrimci hareketleri olan Devrimci Sol (MIR), Ulusal Kurtuluþ Ordusu (ELN) ve Tupamarolar ve Devrimci Ýþçi Partisi'nin (PRT) birleþmesiyle oluþturulan Devrimci Koordinasyon Birliði (JCR), Che'nin "bütün bir Latin Amerika" fikrinden de esinlenerek, JCR'nin ortak yayýný olan "Che Guevara" isimli bir yayýn çýkardýlar ve çok farklý bir enternasyonalizm pratiði yarattýlar. Akademi Yayýnlarý'ndan çýkan bu kitap bizleri Arjantin'in, Che dýþýndaki devrimcileriyle tanýþtýrýyor. Ýnsanlar piþmanlýklarýyla, üzüntü ve sevinçleriyle, hayalleri ve gerçekleriyle yaþamaya mecburdur diyebiliriz herhalde. Hatýralarýmýzý aklýmýzdan silemediðimiz gibi, onlarý yanýmýzda taþýmakla da hükümlüyüzdür. Hatýralarýmýzla yaþamak için onlarý hatýrlamaya deðer kýlmak isteriz. Bazý eylemlerimizi bir gün 'keþke' dememek için gerçekleþtirdiðimizi bile söyleyebiliriz. Türkçesi 'Sil Baþtan', orjinal ismi ise 'Eternal Sunshine of the Spottless mind' olan film de bu bahsettiklerimden bir parça içeriyor. Yönetmenliðini daha sonra yönettiði The Green Hornet, Be Kind Rewind, The Science Of Sleep gibi filmlerden bildiðimiz Michel Gondry yaptý. Michel ayný adlý kitabýn yazarý ve filmin senaristlerinden biri ayný zamanda. Filmin baþrollerinde Jim Carrey ve Kate Winslet yer alýyor. Filmin hikayesi, bir parça kadercilik, bir parça gerçekçilikten meydana gelen bir puzzle gibi. Filmin 'birini aklýnýzdan silebilseniz bile, kalbinizden silemezsiniz' mesajýný verdiðini de söyleyebiliriz; ancak, bundan biraz daha fazlasýdýr filmin anlattýðý. Bazen isteriz bazý kiþileri hayatýmýzdan çýkarmayý, onlarla hiç yaþamýþ olmamayý, hatalarýmýzý, piþmanlýklarýmýzý beynimizden silmeyi Peki bunlarýn hepsini yapabileceðinizi öðrenseniz, gerçekten yapar mýsýnýz? "Sil Baþtan"da bu gerçekleþiyor. Adý Clemantine olan deli dolu bir kýz, ani bir kararla uzun süre beraber olduðu, kavgalý gürültülü bir iliþkisi olsa da, çok sevdiði Joel Barish'ý aklýndan çýkarmak için bir "laboratuvar"a baþvurur. Joel'in bundan haberi yoktur. Daha sonra ona gönderilen bir mektubu görür. Mektupta Clemantin'in onu aklýndan sildirdiði yazýlýdýr. Bundan çok etkilendiðinden, kendisi de ayný "laboratuar"a giderek Clemantine'i aklýndan sildirir. Film, Joel'in Clemantine'i aklýndan sildirdiði geceyi anlatýr. Buna raðmen Joel ve Clemantine yine birbirlerini bulurlar ve yine birbirlerine âþýk olurlar. Sözkonusu "laboratuvar"da çalýþan sekreter insanlarýn beyninden birbirlerini sildirmelerinin haksýzlýk olduðunu düþünür ve müþterilerin birer dosyada toplanmýþ olan atýralarýný kendilerine postayla gönderir. Böylece Joel ve Clemantine ne yaþadýklarýný öðrenirler. Joel'in, Clemantine'i kaybetmemek için oynadýðý oyunlarýn heyecanýyla filmin baþýnýn ve sonunun ne olduðunu final sahnelerinde anlarýz. Gizemli ve bir o kadar da eðlenceli olan filmin uyandýrdýðý merak hissi film boyunca sürer. Joel karakterini çok iyi yansýtan Jim Carrey'i daha önce komedi filmleriyle tanýmýþtýk. "Sil Baþtan" 2004 yýlýnda Oscar akademi ödüllerinde En Ýyi Orijinal Senaryo ödülünü almýþtý... KÝTAP...

12 kocaman bir sandalyeye oturttum çocukluðumu hüzün kelimesini bilmeyen bir hüzün vardý yüzünde öyle, kelimesiz baktý durdu yüzüme keþke biraz sevebilseydim onu fakat zaman makinasýný icat etmesi imkansýz bu düþümün

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi.

O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. O gün televizyonda ve radyoda, Antalya da fýrtýna çýkacaðý her saat baþý duyurulmuþtu. Ben, sonuçlarýný düþünmeden sevinçle karþýladým bu haberi. Çünkü fýrtýna olacaksa okullarýn tatil edilmesi kesin gibi

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada

Sertab Erener. Acýt Canýmý. Söz: Sertab Erener. Müzik: Demir Demirkan, Sertab Erener. En gizli bahçelerim. Islandý yaðmurunla. Açýldý her damlada Sertab Erener Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Besteciler.org Acýt Canýmý En gizli bahçelerim Islandý yaðmurunla Açýldý her damlada Solgun çiçeklerim Yollarýný zor bekledim Gecelerden sabahlara

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz,

ÝÇÝNDEKÝLER. Tema. Tema. Tema. www.degeryayinlari.com. Geleceðin Büyükleri olan Deðerli Öðrencilerimiz, 1. Fasikül TEMA 1 Okul Heyecaným Set Olarak Satýlýr, Tek Tek Satýlmaz. ...... Ön Söz www.degeryayinlari.com Copyright Zambak Yayýncýlýk ve Eðitim Gereçleri Tic. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 5\'inci Lastik Her Zaman Gerekli!! Gönderen : papatya54-04/11/2009 10:45 "Dönen tekerlek zaferi müjdeler"sözünü askerlik yapmýþ olanlarýmýz hatýrlar sanýrým; ulaþtýrma tabur yada bölüklerinde yazýlý geldi

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram

Ozan Doðulu. Sen Çaðýr Yeter. Söz: Kenan Doðulu. Müzik: Ozan Doðulu. Alýþmak çok zor inan. Sebebim düþün bir an. Yakýþmaz bize haram Ozan Doðulu Onaylayan Administrator Salý, 22 Mayýs 2007 Besteciler.org Sen Çaðýr Yeter Alýþmak çok zor inan Sebebim düþün bir an Yakýþmaz bize haram Ayrýlmak kayýp zaman Biz neyin kavgasýný ezberledik

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri

Bölüm 1. Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Temelleri 16 Alt Bölüm 1 - Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Alt Bölüm 1 Yalýn Altý Sigma'nýn Dört Anahtarý Bank One, çoðu eyalette þubeleri olan ulusal bir þirkettir. Ulusal

Detaylı

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf

http://www.ilkyar.org.tr/izlenimler/140717%20nasil%20destek%20olabilirsiniz.pdf ilk yar'larımızın sevgili dostları, ilkyar desteklerinizle giderek büyüyen bir aile olarak varlığını sürdürüyor. Yeni yeni ilk yar'larımızla tanışırken bir taraftan fedakar gönüllülerimizi, ve bir zamanlar

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 BÖLÜM 1 BÖLÜM 2 BÖLÜM 3 KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE KENDÝMÝ TANIYORUM... 9 BÝREYSEL FARKLILIKLARIMIZ... 10 Ölçme ve Deðerlendirme... 13 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 15 DUYGULARIMIZ ve DÜÞÜNCELERÝMÝZ... 16 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı