T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ"

Transkript

1 F T.C. BATMAN Ü Nİ VERSİ TESİ 2015 YİLİ PERFORMANS PROGRAMİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

2 Çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını itiyat haline getiren milletler; önce haysiyetlerini, sonra istikballerinin daha sonra da hürriyetlerini kaybetmeye mahkûmdurlar 1

3 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER... 2 A-Tarihçe... 2 B-Yetki,Görev ve Sorumluluklar... 8 C-İdareye İlişkin Bilgiler... 9 Fiziksel Yapı Kütüphane Kantinler ve Kafeteryalar Yemekhaneler Lojmanlar.19 Sosyal Tesisler...20 Hizmet Alanları Ambar Alanları Arşiv Alanları Organizasyon Şeması Üniversite Organları Akademik Birimler İdari Birimler Bilgi ve Teknoloji Kaynakları İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi.. 48 II-AMAÇ VE HEDEFLER III-TABLOLAR

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımının yanı sıra mali saydamlık ve hesap verilebilirlik ilkeleri ön plana çıkmıştır. Bu ilkelerin uygulamaya konulmasını sağlamak üzere kamu mali yönetim sistemimize dahil edilen temel yöntem ve araçlardan biri de performans esaslı bütçeleme sistemidir. Performans esaslı bütçeleme sisteminin temel unsurlarını stratejik plan, performans programı ve faaliyet raporları oluşturmaktadır. Stratejik plan ve performans programları ile, kamu idarelerinin temel politika hedefleri ve bunların kaynak ihtiyaçları arasında bağlantı kurulmakta; söz konusu belgelerde öngörülen hedeflere ilişkin gerçekleşmeler ise, faaliyet raporları aracılığı ile kamuoyuna açıklanmaktadır.

5 Üniversitemiz Stratejik Planında yer verilen amaç ve hedeflerimizden yıllık programa alınanlar ve bunlara ayrılan bütçe durumunu kapsayan 2015 Yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. İnanıyorum ki, performans programımız kaynakların etkin ve ekonomik kullanılmasının yanında hesap verebilirlik ve saydamlığa önem vermesi açısından bizlere yol gösterici olacaktır. Unutulmamalıdır ki, çağımızın gelişen koşul ve gereklerine ayak uydurmak ve kısıtlı bütçe ve olanaklar dâhilinde bir kurumu ileriye taşımak ancak ve ancak özverili bir gayret gösterilmesi ve üst düzeyde performans sergilenmesi ile gerçekleşebilir. Üniversitemizin gelişimi ve eksikliklerini gidermek adına, öğrenci memnuniyeti ve bilimsel üretkenliği arttırma odaklı Stratejik Planına bağlı kalarak özenle hazırlanan 2015 Yılı Performans Programı ndaki öncelikli amaçların sahiplenilmesi ve gerçekleştirilmesi yönünde temel ilkelerimizi benimsemiş ve Üniversitemizi daha da ileriye taşımak hedefinde birleşmiş tüm akademik ve idari personelimizin ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerine olan inancım tamdır Yılı Performans Programının amacını yerine getirmesi temennisiyle, hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Prof. Dr. Abdüsselam ULUÇAM Rektör 1

6 I.GENEL BİLGİLER A. Tarihçe Batman Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına dair Kanunun Ek 88. Maddesi ile kurulmuştur. İnönü Üniversitesi Rektörünce tedviren yürütülen Üniversitemiz, tarihinde Batman Üniversitesi Rektörünün atanmasıyla öz yönetimine kavuşmuştur. Yetki, Görev ve Sorumlulukları Düzenleyen Yasal Mevzuat Anayasanın 130. maddesi dışında yetki görev ve sorumlulukları düzenleyen diğer yasal mevzuat; 1. Kanunlar 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 2809 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu 2914 Yüksek Öğretim Personel Kanunu 3843 Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması Hakkında Kanun 4982 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 5018 Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu 6245 Harcırah Kanunu 5434 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 4735 Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 6183 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 237 Taşıt Kanunu 2

7 7126 Sivil Savunma Kanunu Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 4483 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 4734 Kamu İhale Kanunu 5436 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve K.H.K. lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 711 Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve Hizmetin 24 Saat Sürdürülmesine Dair Kanun 2. Kanun Hükmünde Kararnameler 78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K. 124 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı 3. Bakanlar Kurulu Kararları Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına İlişkin Karar Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar. 3

8 4. Yönetmelikler Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği Yükseköğretim Üst Kuruluşları ve Yükseköğretim Kurumları Personeli, Görevde Yükselme Yönetmeliği Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı Ve Memurları Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği Kamu İdarelerinin Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği Doçentlik Sınav Yönetmeliği Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları İle İlgili Yönetmelik Başbakanlık Resmi Yazışma Kurallarında Uygulanacak Esas Ve Usuller Hakkındaki Yönetmelik 2809 Sayılı Kanunun Geçici 10.Maddesinin 2.Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmelik Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Memur Yemek Yardımı Yönetmeliği 4

9 Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik (4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu 53. Maddesi) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İç ve Ön Mali Kontrol Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Saymanlık Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Kamu İhale Kurumu Tarafından Yayınlanan Yapım İşlerine İlişkin Kanun, Yönetmelik, Düzenleyici Kararlar, Standart Formlar ve Tebliğler Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 6/6851 Sayılı Devlet Tarafından Kullanılan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 6/7337 Nöbetçi Memurlarının Görev ve Sorumlulukları İle İlgili Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelik Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik Batman Üniversitesi Ön lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Batman Üniversitesi Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BATÜSEM Yönetmeliği Batman Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Batman Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 5

10 5. Yönergeler Batman Üniversitesi Özel Öğrenci Yönergesi Batman Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi Yönergesi Batman Üniversitesi Uluslararası Politika Stratejisi Yönergesi Batman Üniversitesi Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi Batman Üniversitesi Lisansüstü Tez/Eser Hazırlama Yönergesi Batman Üniversitesi Lisansüstü Danışman Atama ve Değişiklik Yönergesi Batman Üniversitesi Uzmanlık Alan Dersi Açma ve Uygulama Yönergesi Batman Üniversitesi Kültür Varlıkları ve Korum Bölümü Staj Yönergesi Batman Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Yönergesi Batman Üniversitesi İmza Yetkileri ve Evrak Akış Yönergesi Batman Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Yönergesi Batman Üniversitesi Etik Kurul Yönergesi Batman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi Batman Üniversitesi Kriz Merkezi Yönergesi Batman Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Batman Üniversitesi Diploma Yönergesi Batman Üniversitesi Yabancı Öğrencilerin Önlisans ve Lisans Programlarına Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Batman Üniversitesi Konut Tahsis ve Yönetim Yönergesi Batman Üniversitesi Kütüphane Hizmetleri Yönergesi Spor Birliği Yönergesi Batman Üniversitesi Öğrenci Topluluklarının Kurulması ve Çalışmalarının Düzenlenmesine Ait Yönerge Batman Üniversitesi Öğrenci Sağlık İşleri ve Sağlık Raporları Yönergesi Batman Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi Döner Sermaye İşletmesi İdari ve Mali Esaslarına İlişkin Yönerge Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi ( Staj Yönergeleri ) Teknik Eğitim Fakültesi Dekanlığı Staj Yönergesi ( Staj Yönergeleri ) Meslek Yüksek Okulu Staj Yönergesi ( Staj Yönergeleri ) 6

11 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönergesi ( Staj Yönergeleri ) Önlisans ve Lisans Öğrenci Danışmanlığı Yönergesi Öğrenci Konseyi Yönergesi Yükseköğretim Kurumunun Görevleri Çağdaş uygarlık ve eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim - öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, Eğitim - öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim - öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. 7

12 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Anayasamızın 130 ve 131 maddeleri gereğince; yükseköğretimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek ve bütün yükseköğretim kurumlarının ve üst kuruluşlarının teşkilatlanma, işleyiş, görevi, yetki ve sorumlulukları ile eğitim öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları, öğrenciler ve diğer personel ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenlemek için tarihli 2547 sayılı kanun yürürlüğe konulmuştur sayılı Yükseköğretim Kanunun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir. Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri; a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim. Bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunun aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak. d) Örgün, yaygın sürekli ve açık eğitim yolu ile toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmalarını sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek. f) Eğitim-öğretim seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak. g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve 8

13 yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak. h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak. ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. C. İdareye İlişkin Bilgiler 1999 yılında Dicle Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi olarak inşa edilen bina,2008 yılında Rektörlük binası olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ayrıca binanın bodrum katına laboratuvarlar ve atölyeler yapılmıştır. Şehir ile iç içe olan Merkez Kampüsü, m 2 arazi üzerine kurulmuştur. Burada 2008 yılından sonra fakülteler için ek bina inşa edilmiştir. Baraka ve atölyeler yenilenmiş, çevre düzenlemesi yapılarak modern bir görünüme kavuşturulmuştur. Ulaşım: Mevcut kampüsümüzün şehir merkezinde olması nedeniyle özel ve toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Batı Raman Kampüsünde, personellerin kampüs alanına ulaşımı servis araçları ile sağlanmakta olup öğrencilerin ulaşımı ise mevcut minibüs hattı ile sağlanmaktadır. Altyapı: m 2 yüzölçümlü Merkezi Kampüsün altyapı sorunu bulunmamaktadır. Batı Raman Kampüsünde ise elektrik, su, atıksu ve kampüs içi yol çalışmaları devam etmektedir. Spor Alanları: Merkezi kampüsümüzde voleybol, basketbol, sentetik futbol sahası ve tenis kortu bulunmaktadır. Batı Raman Kampüsümüzde ise 500 kişilik kapalı spor salonu tesisi bulunmaktadır. Sağlık Hizmetleri: Batman Üniversitesi Engelsiz Öğrenci Destek Birimi ile üniversitemizdeki engelli öğrencilerin yurt ve kampüs yaşamında karşılaşabileceği zorlukları en aza indirmek için ilgili taraflarla işbirliği yapmaktadır. Üniversitemizde görev yapan psikolog tarafından verilen psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinden tüm öğrencilerimiz ve personellerimize hizmet vermektedir. Üniversitemiz elemanlarının her türlü sağlık sorunları kent merkezindeki devlet ve özel sağlık kuruluşlarında da çözülebilmektedir. Beslenme: Merkez Kampüste 1000 kişi kapasiteli 2 adet yemekhane hizmet vermektedir. 9

14 Batı Raman Kampüsünde 1464 kişi kapasiteli 4 adet yemekhane tamamlanarak hizmet vermeye hazırdır. Fiziksel Yapı Üniversitemiz biri Batman Merkez Tilmerç Köyü Toytepe Mevkiinde 1830 nolu parsel üzerinde yaklaşık m 2 yüzölçümlü ve şehir merkezinde, diğeri Batman Merkez Kuyubaşı Köyü Harrato Mevkii 428 nolu parsel ,14 m 2 yüzölçümlü ve şehrin güneybatı yönünde yaklaşık 12 km uzaklıkta olmak üzere iki kampüsten oluşmaktadır. Mevcut kampüsümüzde Bodrum Kat + Zemin Kat + 2 Normal Kattan oluşan ve toplam m 2 kapalı alana sahip ana hizmet binası, ilgili bölümlerin kullanımında her biri 650 m 2 den toplam m 2 kapalı alanlı 4 adet atölye, derslik, laboratuar ve Öğrenci İşleri gibi hizmetlerde kullanılan toplam m 2 kapalı alanlı 4 adet tek katlı prefabrik yapı ve 300 kişi kapasiteli m 2 kapalı alana sahip konferans salonu bulunmaktadır. Bodrum+Zemin Kat+2 Normal Kattan oluşan m 2 alana sahip ek binada ise 6 bilgisayar laboratuarı, öğrenci ve personel yemekhaneleri, öğrenci kantini, derslik ve laboratuarlar bulunmaktadır. Merkez Kampüsünde; 2 bina, 4 atölye ve 7 prefabrik yapıda toplam m 2 kapalı alan, Batı Raman Kampüsünde; m 2 den 2013 yılında m 2 Tamamlanan 8 binada m 2 kapalı alan, Yapımı devam eden 6 inşaatta m 2 kapalı alan, ye çıkarılan alan, İhale aşamasında olan kişi kapasiteli Stadyum ve Atletizm Pisti, Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 1 Adet Kapalı ve 1 Adet Açık Tenis Kortu, 1 Adet Kapalı ve 1 Adet Açık Halı Saha, 1 Adet Açık Voleybol ve Basketbol Sahalarından oluşan Spor Kompleksi Projesi. Üniversitemiz Batı Raman Kampüsü Peyzaj ve Çevre Düzenleme İşine ait projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Altyapı İkmal İnşaatı Yapım İşi İhalesi İl Özel İdaresi tarafından tarihinde ihale edilmiş olup, tarihinde ihale sonuçlandırılmıştır tarihinde sözleşme imzalanmış olup yer teslimi yapılmıştır. Enerji Nakil Hattı ve Galeri sisteminden oluşan ve 2015 yılında tamamlanması planlanan 2. Etap Altyapı inşaatı. 10

15 Kozluk Kampüsünde; Kozluk Meslek Yüksekokulunun yapımına TOKİ tarafından devam edilmektedir, Hasankeyf Kampüsünde; Yapımı devam eden 2 binada m 2 kapalı alan bulunmaktadır. Merkez Kampüsü Batı Raman Kampüsü 11

16 BATI RAMAN KAMPÜSÜ / YERLEŞİM PLANI 1-Rektörlük Hizmet Binası I-2. Etap Kampüs alanı 2-Misafirhane ve Sosyal Merkezi (Araştırma Merkezi Bölgesi ) 3-Giriş Meydanı ve Tören Alanı II - Lojman Bölgesi Gelişim alanı 4-Kültür Merkezi III - Kampüs Gelişim Alanı 5-Merkezi Kütüphane Teknopark Bölgesi 6-Bilgi İşlem Merkezi IV- Kampüs Gelişim Alanı 7-Merkezi Yemekhane V-Yurtlar Bölgesi Gelişim Alanı 8-İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 9-Fen Edebiyat Fakültesi 10-Merkezi Kafeterya 11-Mühendislik- Mimarlık Fakültesi 12-Mühendislik - Mimarlık Fak. Lab. 13-Güneş Saati - Alt Meydan 14-Güzel Sanatlar Fakültesi 15-Merkezi Laboratuar 16-Enstitüler 17-Cami 18-Teknik Eğitim Fakültesi 19-Sosyal Bina 20-Teknik Servis Atölyeler 21-Seralar 22-Kır Kahvesi 23-Amfi Tiyatro 24-Kapalı Spor Salonu 25-Sağlık Merkezi 26-Sağlık Hizmetleri Mes. Yüksekokulu 27-Sağlık Yüksekokulu 28-Seyir Terası - Sosyal Tesis 29-Lojman Bölgesi 30-Yurtlar bölgesi 12

17 BATI RAMAN KAMPÜSÜ NECAT NASIROĞLU MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ Batmanlı iş adamı Necat Nasıroğlu tarafından yaptırılan m 2 kapalı alana sahip Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Binası, Eylül 2012 de tamamlanmıştır Akademik yılında bu binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 13

18 BATI RAMAN KAMPÜSÜ (FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ) Batman Valiliği nin öncülüğünde halkın ve TPAO nın katkıları ile yaptırılan m 2 kapalı alana sahip Fen-Edebiyat Fakültesi Binası tamamlanmıştır akademik yılında, eğitim öğretim hizmetine açılmıştır. 14

19 BATI RAMAN KAMPÜSÜ KÜTÜPHANE 2011 yılında yapımına başlanan m 2 kapalı alana sahip Merkezi Kütüphane Binası, Şubat 2013 te faaliyete geçmiştir. 15

20 MERKEZ KAMPÜSÜ FAKÜLTELER EK BİNASI MERKEZ KAMPÜSÜ Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 2 Adet BATI RAMAN KAMPÜSÜ Kantinler ve Kafeteryalar Kantin Sayısı: 3 Adet Kantin Alanı: 544 m 2 Kantin Alanı: 405 m 2 16

21 BATI RAMAN KAMPÜSÜ MERKEZİ YEMEKHANE 2011 yılında yapımına başlanan kişi kapasiteli m 2 kapalı alana sahip Merkezi Yemekhane Binası, Eylül 2012 de tamamlanmıştır. 17

22 MERKEZ KAMPÜSÜ Yemekhaneler Öğrenci yemekhane Sayısı: 1 Adet Öğrenci yemekhane Alanı: 484 m 2 Öğrenci yemekhane Kapasitesi:500 Kişi Personel yemekhane Sayısı: 2 Adet Personel yemekhane Alanı: 570 m 2 Personel yemekhane Kapasitesi:500 Kişi BATI RAMAN KAMPÜSÜ YEMEKHANELER Öğrenci yemekhane sayısı: 2 Adet Öğrenci yemekhane alanı: 930 m 2 Öğrenci yemekhane kapasite: 672 kişi Personel yemekhane sayısı: 2 Adet Personel yemekhane alanı: 728 m 2 Personel yemekhane kapasite: 792 kişi Özel Salon sayısı: 1 Adet Özel Salon alanı: 315 m 2 Özel Salon kapasite: 264 kişi Özel Salon sayısı: 1 Adet Özel Salon alanı: 76 m 2 Özel Salon kapasite: 32 kişi 18

23 MERKEZ KAMPÜSÜ Lojmanlar Lojman Sayısı: 13 Adet Lojman Bürüt Alanı: m 2 (10 Daire) m 2 ( 3 daire) Dolu Lojman Sayısı: 13 Adet Boş Lojman Sayısı: Yılında Kiralama Yoluyla Tahsis Edilen Lojman Sayısı: 48 Adet BATI RAMAN KAMPÜSÜ Lojmanlar Lojman sayısı: 100 Adet Lojman bürüt alanı: m 2 19

24 MERKEZ KAMPÜS SOSYAL TESİSLER MERKEZ KAMPUS HALI SAHA ALANI Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Sayısı: 1 Adet Açık Spor Tesisleri Alanı: 547 m 2 Öğrenci Toplulukları Spor Takımları ve Temsil Grupları Sayısı: 13 Adet Öğrenci Toplulukları Sayısı: 16 20

25 Batı Raman Kampüsü 500 Kişilik Kapalı Spor Salonu Tesisleri Dış Görünüm İç Görünüm 2011 yılında yapımına başlanan 500 kişi kapasiteli, m 2 kapalı alana sahip spor salonu inşaatı, Eylül 2012 de tamamlanmıştır. 21

26 BATI RAMAN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI MERKEZ KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK HİZMET BİNASI 22

27 MERKEZ KAMPÜSÜ Ambar Alanları Ambar sayısı: 10 Adet Ambar alanı: 138 m 2 Arşiv Alanları Arşiv sayısı: 1 Adet Arşiv alanı: 57 m 2 Atölyeler Atölye sayısı: 12 Adet Atölye alanı: 814 m 2 BATI RAMAN KAMPÜSÜ Ambar Alanları Ambar sayısı: 11 Adet Ambar alanı: 255,77 m 2 Arşiv Alanları Arşiv sayısı: 11 Adet Arşiv alanı: 420,01 m 2 23

28 BATMAN ÜNİVERSİTESİ ORGANİZASYON ŞEMASI REKTÖR 010 SENATO YÖNETİM KURULU REKTÖR YARDIMCILARI İÇ DENETİM BİRİMİ GENEL SEKRETER FAKÜLTELER ENSTİTÜLER YÜKSEKOKULLAR MÜDÜRLÜKLER MESLEK YÜKSEKOKULLAR KOORDİNATÖRLÜKLER FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FENBİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ve OTELCİLİK YÜKSEKOKULU DÖNER SERMAYE İŞL. MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN M.Y.O. BAP KOORDİNATÖRLÜĞÜ Ü BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER KOOR. YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR YÜKSEKOKULU BTÜSEM MÜDÜRLÜĞÜ BATMAN SAĞLIK HİZ. M.Y.O. KOZLUK M.Y.O. SASON M.Y.O. BÖLÜMLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ FARABİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÖYP KOORDİNATÖRLÜĞÜ MEVLANA KOORDİNATÖRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SAĞLIK KÜLTÜR ve SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE ve DÖK.DAİ.BAŞKANLIĞI MÜHENDİSLİK - MİMARLIK FAKÜLTESİ PROJE OFİSİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER KOOR. UNİP KOORDİNATÖRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 24 İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

29 Üniversite Organları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca üniversitelerin organları; Rektör, Üniversite Senatosu ve Üniversite Yönetim Kurulu olarak belirlenmiştir. Rektör, profesör unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilen altı aday arasından YÖK Kurulunda belirlenen üç aday içinden Cumhurbaşkanınca dört yıl süre ile atanır. iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder ve üniversitenin en üst yöneticisidir. Rektör, çalışmalarında kendisine yardım etmek üzere, üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç kişiyi rektör yardımcısı olarak seçer. Rektörün görev, yetki ve sorumlulukları: Üniversite kurullarına başkanlık etmek, yükseköğretim üst kuruluşlarının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve üniversiteye bağlı kuruluşlar arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her eğitim-öğretim yılı sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurula bilgi vermek, Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, bağlı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görüş ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yükseköğretim Kuruluna sunmak, Gerekli gördüğü hallerde üniversiteyi oluşturan kuruluş ve birimlerde görevli öğretim elemanlarının ve diğer personelin görev yerlerini değiştirmek veya bunlara yeni görevler vermek, Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve 25

30 yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri doğrultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimin yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur. Ayrıca, 5018 sayılı Kanun gereği üniversitelerde rektörler üst yönetici konumunda olup, idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve bu Kanunda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumludurlar ve bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve iç denetçiler aracılığıyla yerine getirirler. Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden teşekkül eder. Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar: Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek, Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, Üniversitenin yıllık eğitim - öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak, Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik unvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak, Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak, Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, Bu kanunla kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 26

31 Üniversite Yönetim Kurulu, rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Üniversite yönetim kurulu idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar, Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek, Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe, vakıf üniversitelerinde ise mütevelli heyetine sunmak, Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak, Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak, Bu kanun ile verilen diğer görevleri yapmaktır. Fakülte Organları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca fakültelerin organları; Dekan, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruludur. Dekan Fakültenin ve bağlı birimlerinin temsilcisi olup aşağıdaki görevleri yapar: Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak, Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve işleyişi hakkında rektöre rapor vermek, Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlüğe bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görüşünü aldıktan sonra rektörlüğe sunmak, Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, Bu kanun ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır. 27

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU HARRAN ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2013 Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 4 I) GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU. Prof. Dr. İbrahim Halil MUTLU Rektör 2 3 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Tarihin ve Medeniyetin doğduğu yer olan Şanlıurfa ilinde 1992 yılında kurulan ve 22 yıldır ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmet veren üniversitemiz çağın gereklerine ve modern

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ

Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı: Anadolu Üniversitesi Basımevi Tesisleri İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...11 I - GENEL BİLGİLER... 13 A - VİZYON, MİSYON

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla ve asla yorulmazlar. İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU 1 I. GENEL BİLGİLER 2 A. MİSYON, VİZYON VE TEMEL DEĞERLER 3 B. YETKİ,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Faaliyet Raporu Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2013, Bursa YILI FAALİYET RAPORU Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU

NEVŞEHİR NEVŞEHİR İDARE FAALİYET İDARE FAALİYET RAPORU İDARE FAALİYET RAPORU T.C. T.C. NEVŞEHİR HACI NEVŞEHİR BEKTAŞ VELİ HACI BEKTAŞ ÜNİVERSİTESİ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

Detaylı

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir

Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI www.beu.edu.tr 2013 Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir SUNUŞ 21. yüzyılın çağdaş üniversitesini oluşturmak gayreti içerisindeki üniversitemiz, bir yandan çağdaş değerleri

Detaylı

YILI FAALİYET RAPORU

YILI FAALİYET RAPORU YILI FAALİYET RAPORU YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan BAKKAL Strateji Geliştirme Daire Başkanı Editör : İlknur TUNÇ Mali Hizmetler Uzmanı Prodüksiyon : Creatica

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ YILI FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2010, Bursa YILI FAALİYET RAPORU 1 Millete gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden, keşiflerinden, gelişmelerinden

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 ŞUBAT STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I.GENEL BİLGİLER... 7 A. Misyon ve Vizyonumuz... 8 B. Yetki,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 1 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 NİSAN STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2 İçindekiler SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 6 A- MİSYON VE VİZYONUMUZ... 8 B- YETKİ,

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014

Faaliyet Raporu STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 2013 Faaliyet Raporu 1 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2014 Yalova Üniversitesi Faaliyet FAALİYET RAPORU Raporu 2013 YALOVA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Proje Koordinatörü : Dr. Hakan

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ 2011 İDARE FAALİYET RAPORU www.kilis.edu.tr Bir millet eğitim ordusuna sahip olmadıkça, savaş meydanlarında

Detaylı

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur.

Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. Eğitim işlerinde mutlaka başarılı olmak gereklidir. Bir milletin hakiki kurtuluşu ancak bu surette olur. -1- ÜST YÖNETİCİ SUNUMU... 5 I.GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON-VİZYON ve KALİTE POLİTİKAMIZ... 7 1.

Detaylı

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2012 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ NİSAN 2012 B İ N G Ö L Ü N İ V E R S İ T E S İ Sayfa 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU 2012 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 2012 İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN - 2013 Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. SUNUŞ Nevşehir Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI idare FAALİYET RAPORU ELEKTRONİK DOKÜMAN: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI: YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BASIM YAYIN MERKEZİ 2013, İSTANBUL ii Millete gideceği yolu gösterirken

Detaylı

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

BOZOK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN-204 BOZOK ÜNİVERSİTESİ 203 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2 Sunuş Bozok Üniversitesi kurulduğu 2006 yılından bugüne eğitim-öğretim faaliyetlerini 0 yerleşkede

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A-Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 3 B-Teşkilat Yapısı...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ. 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Nisan - 2013 HAZIRLAYAN Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Çat Yolu 4. Km Yakutiye /ERZURUM Tel: 0442 666 25 25 Fax: 0442 666 25 32 Web: www.erzurum.edu.tr

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Şelale KARAŞAH Banu ZİLELİ Emrah Şükrü YANARDAĞ Elektronik Doküman: www.stg.yildiz.edu.tr BASKI:

Detaylı

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 2 SUNUŞ Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 18 yıl gibi kısa bir sürede büyüyen, gelişen bulunduğu bölgeye sağladığı katkılarıyla, dinamizmiyle ses getiren bir kurum olmuştur.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim.

Üniversitemiz 2011 yılı faaliyetlerinde görev alan tüm akademik ve idari personelimize teşekkür eder, başarılar dilerim. ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Üniversitemiz Bursa nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı

Detaylı