Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Beden Muayenesi. Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ. .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri"

Transkript

1 .Ü Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Yeni Yasalar Çerçevesinde Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumlulu u, T bb Malpraktis ve Adli Raporlar n Düzenlenmesi Sempozyum Dizisi No: 48 fiubat 2006 s Beden Muayenesi Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ Girifl: Hekimlik uygulamalar nda muayene çok önemli bir yer tutmaktad r. Muayenenin uygun bir ortamda, yeterli süre ayr larak ve tüm sistemleri kapsayacak biçimde gerçeklefltirilmesi için öncelikle bir hekim ve hastaya gereksinim vard r. Muayene süreci karfl l kl etkileflim sürecidir. Hekimin tüm bilgi ve becerisi ile kat lmad, hastan n muayene ile ilgili ayd nlat - l p bu ayd nlatma fl nda muayenenin taraf olarak bütünüyle onam vermedi i koflullarda, muayeneden beklenen yarar görebilmek mümkün olmamaktad r. Son yasal düzenlemeler fl nda haz rlanan Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik ncelemeler ve Fizik Kimli in Tespiti Hakk nda Yönetmelik olumlu yaklafl mlar ile adli olgular n muayenesinde özenli davran lmas n gerektiren spesifik olgular tan mlarken, muayene yap lmas için onam verilmedi i koflullarda benimsenecek yaklafl m tarifte, t p biliminin olanaklar n zorlamaktad r. Adli olgular n tan mlanmas ve suçun ayd nlat labilmesi için kan tlar n eksiksiz toplanmas önem tafl maktad r. Kan tlar n adli olgulardan, bir suç iflledi inden kuflkulan lan ya da san k konumunda olan ve/veya suça maruz kald ifade edilen ma durdan elde edilmesinde muayene ve örnek alma aflamalar na ihtiyaç vard r. Bu ihtiyac n karfl lanmas nda, hekim ve/veya sa l k çal flanlar t p biliminin gerektirdi i kurallar çerçevesinde hareket etmek zorundad rlar. T p biliminin gerektirdi i kurallar; hekimlik uygulamas nda tan mlanan standart muayene kurallar ve bu kurallar n uygulanmas nda uyulmas beklenen etik ilkelerdir. T bbi etik ilkeler, hekimlik uygulamalar içinde tarih boyunca gelifltirilmifl ve uluslar aras kabul görmüfl ilkeler olup, ulusal sa l k mevzuat içinde de benimsenmifl ve gerek yasalar, gerekse T bbi Deontoloji Tüzü ü ve Hasta Haklar Yönetmeli i benzeri düzenlemeler ile hekimlik uygulamas n n çerçevesini oluflturmufltur. Belgeler: Ulusal ve uluslar aras sözleflme, bildirge ve mevzuat bir hastan n hangi koflullarda muayene edilebilece ini aç kça tan mlamaktad r. nsan haklar kavram yla, sa l k hizmeti eti inin oturmufl ilkeleri aras ndaki ba lan- 142

2 Beden Muayenesi t lar aç kt r. Sa l k çal flanlar n n etik yükümlülükleri üç düzeyde ifade edilmifltir; bu ilkeler, hukuk mesle inde oldu u gibi Birleflmifl Milletler belgelerinde de ele al nm flt r. Ayr ca Dünya Tabipler Birli i, Dünya Psikiyatri Birli i, Uluslararas Hemflireler Konseyi gibi sa l k çal flanlar n temsil eden uluslararas kurulufllar n aç klamalar nda da bu ilkelere yer verilir. Ulusal Tabip Birlikleri ve hemflirelik kurulufllar da, üyelerinin uymas beklenen etik kurallar yay nlarlar. Ne flekilde ifade edilirse edilsin, sa l k hizmeti etik kurallar n n ana kural, k s tlamalar, bask lar ve yasal sözleflmelere ba l yükümlülüklerden ba ms z olarak, sa l k hizmeti veren kiflinin daima hastan n iyili ini gözeterek ve yarar n düflünerek davranmakla görevli oldu udur. Baz ülkelerde doktor-hasta iliflkisinin gizlili i gibi, t bbi etik ilkeleri ulusal hukukun bir parças haline gelmifltir. Ulusal hukukun parças olmasa bile, bütün sa l k çal flanlar ahlaki olarak profesyonel meslek kurulufllar n n koydu u standartlara uymakla yükümlüdürler, ahlaken bu kurallarla ba l d rlar. Makul bir mazeretleri olmadan, mesleki standartlara uymaz, bu standartlardan saparlarsa yetkilerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunurlar. Beden muayenesi ve örnek alma ile ilgili düzenlemeler yapan son yönetmelikte, ulusal sa l k mevzuat ve t bbi etik ilkeler ile çeliflen tan mlara yer verilmektedir. Hekimi muayene yapmaya zorlayan, hasta onam vermedi inde dahi muayene ve örnek almay zorunlu k lan, gerekti inde C. Savc s taraf ndan ihtiyaç duyulan tedbirlerin al naca n ifade eden yönetmelik uygulama gerçekleri ile ba daflmamaktad r. En az iki kiflinin rol ald bir süreçte, yaln z bir taraf n yapmas gerekenler tan mland nda, sürecin ak fl nda aksakl klar ortaya ç kmas muhakkakt r. Tan mlanan uluslararas kurallara genel olarak bak ld nda; Lizbon Bildirgesi; (DTB, 1981) Madde 3: Hasta yeterli ölçüde bilgilendirildikten sonra önerilen tedaviyi kabul veya reddetme hakk na sahiptir. Amsterdam Bildirgesi; (Avrupa Hasta Haklar n n Gelifltirilmesi Bildirgesi, Mart 1994) Madde 3: (Onay) Hastan n bilgilendirilmifl onay herhangi bir t bbi giriflimin ön kofluludur. Hasta t bbi giriflimi reddetme veya durdurma hakk na sahiptir. Reddedilen veya durdurulan t bbi giriflimin getirece i sonuçlar hastaya dikkatli bir flekilde aç klanmal d r. 143

3 Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ Bali Bildirgesi; (DTB, Eylül 1995) Madde 3: (Kendi kaderini belirleme hakk ) Hasta kendi kaderini belirleme ve kendisi ile ilgili özgürce karar verebilme hakk na sahiptir. Hekim hastay verdi i kararlar n sonuçlar hakk nda bilgilendirmekle yükümlüdür. Zihinsel yeterlili i olan eriflkin bir hasta herhangi bir tan veya tedaviye yönelik giriflimi onaylama veya kabul etmeme hakk na sahiptir. Hastan n kendi karar n verebilmesi için gerekli flekilde bilgilendirilmeye hakk vard r. Madde 5: (Yasal ehliyeti olmayan hastalar) Hasta çocuk ise veya yasal ehliyeti yoksa bir yasal temsilcinin onay n n al nmas gereklidir. Bununla beraber bu hastalar durumlar n n izin verdi i ölçüde yine de karar alma sürecine dahil edilmelidir. E er yasal ehliyeti olmayan hasta rasyonel kararlar verebiliyorsa, hastan n verdi i kararlara sayg gösterilmelidir. Biyoloji ve T bb n Uygulanmas Bak m ndan nsan Haklar ve nsan Haysiyetinin Korunmas Sözleflmesi : nsan Haklar ve Biyot p Sözleflmesi; (1997, ) Madde 5: (Genel Kural) Sa l k alan nda herhangi bir müdahale, ilgili kiflinin bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmifl bir flekilde muvafakat etmesinden sonra yap labilir. lgili kifli, muvafakatini her zaman, serbestçe geri alabilir. Madde 6: (Muvafakat verme yetene i bulunmayan kiflilerin korunmas ) Muvafakat verme yetene i bulunmayan bir kimse üzerinde t bbi müdahale, sadece onun do rudan yarar için yap labilir. Bu kiflilere, sadece temsilcisinin veya kanun taraf ndan belirlenen makam, kifli veya kuruluflun izni ile müdahalede bulunabilir. lgili kifli mümkün oldu u ölçüde izin verme sürecine kat lacakt r. De erlendirme: Ulusal hukukun parças olmasa bile, bütün sa l k çal flanlar ahlaki olarak profesyonel meslek kurulufllar n n koydu u standartlara uymakla yükümlüdürler, ahlaken bu kurallarla ba l d rlar. Makul bir mazeretleri olmadan, mesleki standartlara uymaz, bu standartlardan saparlarsa yetkililerini kötüye kullanmaktan suçlu bulunurlar. 144

4 Beden Muayenesi Elbette sa l k çal flanlar n n çifte yükümlülükleri vard r; hasta kiflinin yarar n gözetmek gibi temel bir ödevin yan s ra topluma karfl adaletin yerine getirilmesi ve insan haklar ihlallerinin engellenmesini sa lamakla da görevlidirler. Etik ile hukukun çeliflti i durumlarda ikilemler ortaya ç kar. Sa l k çal flanlar n n, etik yükümlülükleri nedeniyle belli bir yasaya, örne- in hasta hakk nda gizli t bbi bilgilerin aç klanmas gibi bir yasal yükümlülü e uymamalar n gerektiren durumlar olabilir. Ulusal ve uluslararas etik ilkeler aç klamalar nda, hukuk da dahil olmak üzere di er zorunluluklar nedeniyle sa l k çal flanlar n n t bbi eti e ve vicdanlar na ayk r davranmaya zorlanamayacaklar konusunda yayg n bir uzlaflma mevcuttur. Sa l k çal flanlar bu tür durumlarda, temel etik kurallar tehlikeye atmaktan ya da hastalar ciddi tehlikeye maruz b rakmaktansa, hukuka ya da yasal düzenlemelere uymay reddetmelidirler. Yeni yönetmelikte, T bbî muayenenin yap labilmesi için; müdahalenin, kiflinin sa l na aç kça ve öngörülebilir zarar verme tehlikesinin bulunmamas gerekir. fieklinde bir ifadenin yer alm fl olmas bu anlamda t bbi etik ilkelere ve hekimlik mesle inin gereklerine bir ölçüde hürmet eden bir tutum olarak de erlendirilmelidir. Hastan n onam vermedi i koflullarda muayene yap labilmesi için hastan n etkisiz hale getirilmesi, bu amaçla ba, zincir vb. K s tlay c araçlar n ya da bilincin yerinde olmas n engelleyecek ilaçlar n kullan lmas söz konusu olacakt r. Dolay s yla hem k s tlay c araçlarla muayene yap lmas n engelleyen etik ilkelere ayk r bir tutum al nm fl olacak, hem de hastan n iste i d fl nda ilaç verilmesi gibi etik ilkelere ayk r l yan s ra uluslararas ve taraf olunan sözleflmelerde aç kça iflkence olarak tan mlanan bir davran fl gerçeklefltirilecektir. Bu yöntemlerin uygulanmas n n, kiflinin sa l na zarar verme tehlikesini bar nd rd n ifade etmek koflulu ile muayeneden ya da, benzer bir koflul getirilmifl olan örnek al m ndan çekilmek olanakl k l nm flt r. Bu yöntemlerin sa l a öngörülebilir zarar verme tehlikesi ise ortadad r. Hem biyolojik anlamda hem de psikolojik anlamda iyilik halinin bozulmas na yol açabilecek bu davran fllar, etkileri aç klanarak reddedilebilecek uygulamalar olarak kabul edilebilir. Ayr ca yasal düzenlemeler hukuka ayk r deliller bafll alt nda zor yoluyla delil elde edilmesini de tan mlamaktad rlar. Dolay s yla kuflkusuz zor yoluyla elde edilmesi gerekecek, onama dayanmayan muayene ve örnek al mlar hekimin hastas na zor kulland ile kalacak ve yarg lama süreçlerinde yararlan labilir olmayacakt r. Özel koflullar: Adli olgular için genital muayenenin hakim karar ile yap labilmesi koflulu, genel de erlendirmelerde tüm olgular n genital muayenesi gibi alg - 145

5 Prof. Dr. fiebnem KORUR F NCANCI - Doç. Dr. A. Coflkun YORULMAZ lanarak, hekimlerin hastalar n muayene edebilmelerinin önüne engel gibi tan mlanmaktad r. Ancak bu yönetmelikte yer alan; Madde 18- Sa l k mevzuat ve taraf olunan uluslararas sözleflmeler uyar nca hekim taraf ndan yap lmas gereken tedavi amaçl t bbî muayene ve müdahaleler için Cumhuriyet savc s ya da hâkim karar aranmaz. Ifadesi, hekimlik uygulamalar içinde kabul edilebilecek her türden muayenenin bu k s tlay c hükmün d fl nda b rak ld n aç kça göstermektedir. Bu yönetmelikte farkl tart flma ve elefltirilere hedef olan bir di er husus da; kad n n muayenesi ile ilgili düzenlemedir: Madde 10- Kad n n muayenesi, istemi hâlinde ve olanaklar elverdi inde bir kad n hekim taraf ndan yap l r. Muayene edilecek kad n n talebine ra men bir kad n hekimin bulunmas na olanaklar n elvermedi i durumlarda; muayene s ras nda hekim ile birlikte bir baflka kad n sa l k mesle i personelinin bulundurulmas na özen gösterilir. Bu madde pozitif ayr mc l k ilkesine dayanmaktad r. Travma sonras ruhsal durumu ile ilgil koflullar gözetilerek düzenlenmifl olan bu madde, uluslar aras uygulamada da, özellikle bir erke in fliddetine maruz kalm fl olan kad nlarda muayeneyi zorlaflt ran, hastan n hekimle iletiflim kurmas - n olanaks zlaflt ran bir durumu ortadan kald rmak, hasta hekim iliflkisinde muayene ve örnek alma sürecine hastan n kat labilece i bir ortam yaratmay amaçlayan bir önlem olarak yönetmelikte yer bulmufltur. Yönetmelikte yer alan ve zorla muayeneye iflaret eden düzenleme ile bu madde aras nda bir çeliflki ortaya ç kt da görülmektedir. Kad n n muayenesinde uygun koflullar yaratmay hedefleyen yönetmelik, genel muayene ilkelerinde özensiz bir yaklafl m göstermektedir. Ancak sa l a zarar verme durumunda muayene ve örnek alman n gerçeklefltirilemeyece ini ifade ederek, hekimlik uygulamalar n n standart kurallar n n benimsendi i koflullar da olanakl k lm flt r. Kaynaklar: 1. Istanbul Protocol, Manual on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Professional Training Series No.8, United Nations, New York and Geneva, Yalvaç G, Gerekçeli-Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni ve Eski Metinleriyle Yeni Türk Ceza Kanunu, Adalet Yay nevi, Ankara, Yalvaç G, Karfl laflt rma Tablolu Yeni Ceza Muhakemesi Kanunu, Adalet Yay nevi, Ankara,

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim

Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim 6102 Say l Türk Ticaret Kanunu Çerçevesinde Anonim fiirketler Hukukunda Özel Denetim Special Audit in Corporation Law, in accordance with Turkish Commercial Code No. 6102 fiirin Güven * Çankaya Üniversitesi

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi

YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi YEN YASALARIN IfiI INDA CRA VE FLAS SUÇLARI LE YARGILAMA YÖNTEM NE FARKLI BAKIfi MEHMET UYSAL (*) Borçludan alaca n r zas yla tahsil edemeyen alacakl, devlet kurumlar n n da yard m yla, alaca n zorla tahsil

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme -

ERG RAPORLARI. ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ERG RAPORLARI ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ö retim programlar inceleme ve de erlendirme - ilkö retim 1. kademe hayat bilgisi (1-3. s n flar) türkçe (1-5. s n flar) matematik (1-5. s

Detaylı

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI

KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI KABAHATLER HUKUKUNDA SORUfiTURMA ZAMANAfiIMI Cüneyd ALTIPARMAK Genel Olarak Kabahatleri suç olmaktan ve ceza kanunlar n n kapsam d fl na ç - karma e iliminin bir sonucu olarak; çeflitli hususlarda düzenleme

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı