Yeni Mezun Paramediklerin İlk ve Acil Yardım Teorik/Uygulamalı Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algıları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Mezun Paramediklerin İlk ve Acil Yardım Teorik/Uygulamalı Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algıları"

Transkript

1 Araştırma/Research Article TAF Prev Med Bull 2009; 8(4): Yeni Mezun Paramediklerin İlk ve Acil Yardım Teorik/Uygulamalı Eğitim Düzeyi ve Yeterlilik Algıları [New Graduate Paramedics First and Emergency Aid Formal and Practical Training Levels and Perception of Competency] ÖZET AMAÇ: Bu çalışma, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu nda öğrenim görmüş stajyer sağlık astsubayların ilk ve acil yardım konusunda teorik ve uygulamalı eğitim düzeylerinin ve yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. YÖNTEM: Çalışma tanımlayıcı tipte hazırlanmıştır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan anketler Gülhane Askeri Tıp Akademisi Stajyer ve Kurs Birlik Komutanlığında 2007 Kasım ayında 54 sağlık astsubayı üzerinde uygulanmıştır. Veriler SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılarak analiz edilmiş ve çalışmanın bulguları frekans ve yüzde şeklinde belirtilmiştir. BULGULAR: Çalışmaya katılan stajyer sağlık astsubaylarının %79,6 sı hiç defibrilatör kullanmadığını, %33,3 ü hiç kanama kontrolü yapmadığını, %53,7 si hiç kırık stabilizasyonu yapmadığını belirtmiş, buna karşın %90.7 si İntravenöz (IV) Damar yolu Açma, %98.2 si Kanama Kontrolü Yapma konularında kendini yeterli algıladığı şeklinde olumlu yönde görüş bildirmiştir. Askeri sağlık personeli olarak karşılaşma olasılıkları daha yüksek olan Ateşli Silah Yaralanmasına Müdahale konusunda kendini yeterli algılayanlar ise %72.2 dir. 10 soruluk bilgi sınavında soruların tamamını doğru yanıtlayan olmamış ve doğru yanıt sayısı ortalaması 5.9 ± 1.3 (en az 3, en fazla 9) tür. SONUÇ: Bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi gerektiği değerlendirilen grubumuzun çalışma hayatına başlamadan önce meslek içi eğitime alınarak yeterli olmadıkları saptanan konularda geri besleme yapılması yararlı olacaktır. Mevcut eğitim programının gözden geçirilmesinin ve uygulamalı eğitimlerin personelin kendini yeterli olarak algılamasını sağlayacak şekilde yürütülmesinin katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. SUMMARY AIM: The aim of this study is to determine first and emergency aid formal and practical education levels and perception of adequacy of trainee medical noncommissioned officers who graduated from Gulhane Military Medical Academy Medical NCO Vocational School in METHOD: The study included 54 trainee medical NCOs who had graduated from Gulhane Military Medical Academy Medical NCO Vocational School in The data were collected by a questionnaire developed by the investigators. RESULTS: Of the participants 79,6 % stated that he had never used the defibrillator, 33,3 % had never made hemorrhage control, 53,7% had never done fracture stabilization, 90,7% expressed himself adequate in Intravenous (IV) cannulation, 98,2% in hemorrhage control and 72,2% in Firearms wounds management. In the exam including 10 questions nobody answered all the questions correctly and correct answers average was 5.9 ± 1.3 (minimum 3, maximum 9). CONCLUSION: Having the medical NCOs in a training program before they start service would be useful. Revision of the training program for medical NCOs according to the findings of our study especially in competency giving practical training would help the training of NCOs. Skills related to combat casualty care of NCOs should be promoted. Bu araştırma 13 ncü Balkan Askeri Tıp Komitesi Kongresinde poster bildiri olarak sunulmuştur. Uğur Tosun 1, Çetin Kızılkan 1, Selim Kılıç 2, Mustafa Özer 1, Nuri Yıldıran 1 1 GATA Askeri Sağlık Hizmetleri AD, 2 GATA Halk Sağlığı AD, Ankara. Anahtar Kelimeler: Paramedik, ilk yardım, eğitim. Key words: Paramedic, first aid, training. Sorumlu yazar/ Corresponding author: Uğur Tosun GATA Askeri Sağlık Hizmetleri AD. Başkanlığı, Araştırma Binası, General Tevfik Sağlam Caddesi, Etlik, Ankara, Türkiye. GİRİŞ Askeri tıbbın temel görevi savaşan gücünü muhafaza etmek olup, geleneksel olarak savaş yaralılarının bakımına odaklanmıştır (1) Sivil sağlık sektöründe önemli problemlerden biri hastane öncesi acil sağlık hizmetleridir. Bu maksatla yeni bir sağlık mesleği olarak paramedik tanımlanmıştır. Paramedik acil bakımın hastane dışında profesyonel seviyede verilmesini sağlayacak olan yetiştirilmiş elemandır (2). Dünyada ilk kez 1960 lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri nde (ABD) paramedik eğitim programları oluşturulmuş ve bu programlar zamanla yaygınlaşarak 1976 da Ohio da ambulanslarda paramedik bulundurulması zorunlu hale gelmiştir (2,3). ABD de Acil Tıp Teknikeri (ATT) eğitimi 3 seviyededir. Temel ATT (Emergecy Medical Technician [EMT]-Basic) eğitiminde temel yaşam 291

2 desteği, temel havayolu açma teknikleri, otomatik eksternal defibrilatör kullanımı, güvenli kurtarma, immobilizasyon ve taşıma teknikleri, nitrat, adrenalin, ve inhalerlerin kullanımıyla ilgili eğitim verilmektedir. Orta düzeyde ATT (EMTintermediate) eğitiminde ise temel ATT eğitimine ek olarak ileri havayolu açma teknikleri, pnömotik antişok pantolon kullanımı ile intarvenöz (IV) damar yolu açma ve temel sıvı tedavisi ile ilgili eğitim verilmektedir. İleri ATT (Paramedik) eğitimi ise bunlara ek olarak ileri yaşam desteği, havayolu yönetimi ve entübasyon, IV sıvı ve hastane öncesi verilmesi kabul edilen acil ilaçların verilmesi, 12 derivasyonlu elektrokardiyografi (EKG) yorumlanması ve senkronize kardiyoversiyon ve defibrilatör kullanımı konusunda eğitim verilmektedir (2,3). Tüm bu eğitimler sonunda geçici süreler ile tahsis edilen belirli aralıklarla tazelenmesi gereken sertifikalar verilmektedir (4). Ülkemizde Dokuz Eylül Üniversitesi nde Eğitim-Öğretim yılında Kanada-Cambrian College işbirliği ile açılan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği eğitim programı bu alanda açılan ilk programdır (2,5). Zaman içerisinde üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları bünyesinde Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği adı altında programlar yaygınlaşmıştır. Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) bünyesinde, 2002 yılında Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu kurulmuştur (SAMYO)(6). Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği 2007 yılında değiştirilmiş, Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (AABT); Üniversitelerin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ndaki 2 yıllık ambulans ve acil bakım teknikerliği programlarından mezun olmuş kişiler olarak tanımlanmıştır. Yönetmeliğin 28. Maddesinde tanımlanan istihdam edilecek personelin görev ve yetkileri arasında intravenöz girişim yapmak, oksijen uygulaması yapmak, endotrakeal entübasyon uygulaması yapmak, kardiyo-pulmoner resüssitasyon ve defibrilasyon yapmak, kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlamak, yara kapatma ve basit kanama kontrolü yapmak gibi temel acil sağlık hizmetleri konuları yer almıştır (7). Sağlık Astsubaylaır Sıhhiye birliklerinin en önemli personelidir (1). Türk Silahlı Kuvvetlerinin hekim dışı yardımcı sağlık personeli ihtiyacının karşılanması maksadıyla 1914 yılında açılan Sıhhiye Küçük Subayları Okulları zaman içerisinde dönemin mevzuatlarına göre şekil değiştirerek 2003 yılında son halini almış ve Sağlık Astsubay Okulları Komutanlığı bünyesinde Sağlık Astsubay Hazırlama Okulu ve SAMYO kurulmuştur. SAMYO müfredatı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinde tanımlanan AABT görev, yetki ve sorumluluklarını öğrencilerine benimsetecek şekilde düzenlenmiş ve müfredatta acil hasta bakımı, acil yardım kurtarma çalışmaları, ambulans eğitimi, anatomi, fizyoloji, patofizyoloji, davranış bilimleri, harp cerrahisi derslerine yer verilmiştir. İkinci sınıf ders programında öğrencilerin ağırlıklı olarak uygulama yapmaları hedeflenmiştir (8). Çalışmamızın kısa erimdeki amacı, GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmüş Stajyer Sağlık Astsubayların teorik ve uygulamalı eğitim düzeylerinin ve yeterlilik algılarının belirlenmesidir. Orta ve uzun erimde ise GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu ile stajyerlik döneminde verilen teorik ve uygulamalı eğitim müfredatına önerilerde bulunularak daha nitelikli yardımcı sağlık personeli yetiştirilmesine katkı sağlamak amaçlanmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Çalışma 19 Kasım 30 Aralık 2007 tarihleri arasında GATA Stajyer ve Kurs Birlik Komutanlığında gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evrenini 2007 yılında GATA SAMYO dan mezun olmuş halen GATA Stajyer ve Kurs Birlik Komutanlığında stajyer olarak görev yapmakta olan 54 Sağlık Astsubayı oluşturmaktadır. Araştırmayla ilgili gerekli izin alınmıştır. Konuyla ilgili literatür taramasının ardından geliştirilen soru formu stajyer sağlık astsubaylara bilgilendirilmiş olur alındıktan sonra uygulanarak katılımcıların belirlenen konularda eğitim alıp almadıkları, uygulama yapıp yapmadıkları, kendilerini yeterli görüp görmedikleri ve bilgi düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Soru formunun yeterlilik algısı ile ilgili bölümü beşli Likert tipinde hazırlanmıştır. Bu bölümde katılımcıların belirlenen konularla ilgili kendini yeterli bulup bulmadığını kesinlikle katılmıyorum, katılmıyorum, kararsızım, katılıyorum ve kesinlikle katılıyorum şeklinde belirtmeleri istenmiştir. Veriler SPSS for Windows 10.0 istatistik paket programı kullanılarak bilgisayar ortamına aktarılmış ve analiz edilmiştir. Tanımlayıcı tipte düzenlenmiş olan çalışmanın bulguları frekans ve yüzde şeklinde belirtilmiştir. İstatistiksel karşılaştırmada ki-kare testi kullanılmıştır. İstatistiksel önemlilik için p<0.05 kabul edilmiştir. 292

3 Tablo 1. Stajyer sağlık astsubayların SAMYO da aldıkları eğitim ile ilgili sorulara verdikleri yanıtlar. (Ankara, 2007)* Evet Hayır n % n % Ateşli Silay Yaralanmasına (ASY) müdahale eğitimi aldınız mı? 51 94,4 3 5,6 Triyaj eğitimi aldınız mı? ,0 - - Havayolu açma konusunda eğitimi aldınız mı? ,0 - - IV damar yolu açma eğitimi aldınız mı? ,0 - - CPR eğitimi aldınız mı? ,0 - - Oksijen uygulaması konusunda eğitim aldınız mı? 52 96,3 2 3,7 Endotrakeal entübasyon konusunda eğitim aldınız mı? ,0 - - Kanama kontrolü konusunda eğitim aldınız mı? ,0 - - Uygun yaralı taşıma teknikleri konusunda eğitim aldınız mı? ,0 - - Kırık stabilizasyonu konusunda eğitim aldınız mı? 53 98,1 1 1,9 Temel yaşam desteği kosunda eğitim aldınız mı? ,0 - - Defibrilatör kullanımı konusunda eğitim aldınız mı? 33 61, ,9 Travma stabilizasyonu yaparak hastayı nakle hazırlama konusunda eğitim aldınız mı? 51 94,4 3 5,6 *SAMYO: Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Tablo 2. Stajyer sağlık astsubayların bazı tıbbi uygulama yapma sayıları (Ankara, 2007) Hiç 1 kez 2-5 arası 6 ve üstü n %* n %* n %* n %* Eksternal kalp masajı uygulaması 5 9,3 7 13,0 6 11, ,7 Suni solunum uygulaması 5 9,3 1 1,9 9 16, ,2 Defibrilatör kullanımı 43 79,6 7 13,0 1 1,9 3 5,6 IV damar yolu açma 1 1,9 3 5, , ,2 Maskeyle oksijen uygulaması 10 18, , , ,4 Endotrakeal entübasyon yapma 18 33, , ,5 6 11,1 Kanama kontrolü yapma 18 33, , ,1 9 16,7 Kırık stabilizasyonu yapma 29 53, ,1 7 13,0 5 9,3 * Satır yüzdesi BULGULAR GATA SAMYO dan 2007 yılında mezun olmuş GATA Stajyer ve Kurs Birlik Komutanlığında görevli GATA Eğitim ve Araştırma Hastanesinde stajyer olarak eğitim görmekte olan 54 stajyer sağlık astsubayının tamamına ulaşılarak hazırladığımız anket Kasım 2007 de uygulanmıştır. Anketin ilk kısmı olan müfredat dersleri ile ilgili sorularda Ateşli Silah Yaralanmalarına müdahale eğitimi aldınız mı? sorusuna katılımcıların %5,6 sı (n=3) hayır yanıtı verirken, Defibrilatör kullanımı konusunda eğitim aldınız mı? sorusuna katılımcıların %38,9 u (n=21) hayır yanıtı vermiştir (Tablo 1). Anketin ikinci kısmını oluşturan uygulamalı eğitim kısmında katılımcıların %79,6 sı (n=43) hiç defibrilatör kullanmadığını, %18,5 u (n=10) hiç maskeyle oksijen uygulaması yapmadığını, %33,3 ü (n=18) hiç kanama kontrolü yapmadığını, %33,3 ü (n=18) hiç endotrakeal entübasyon yapmadığını, %53,7 si ise (n=29) hiç kırık stabilizasyonu yapmadığını belirtmiştir (Tablo 2). Anketin üçüncü kısmında katılımcıların bazı tıbbi uygulamalara yönelik kendilerini yeterli görüp görmedikleri değerlendirilmiştir. Katılımcıların %25,2 si (n=19) Defibrilatör kullanımı konusunda kendini yeterli algılamadığı şeklinde olumsuz yönde görüş bildirirken; %98,2 si (n=53) Havayolu Açıklığı Sağlanması, %90,7 si (n=49) IV Damar yolu Açma, %98,2 si (n=53) Kanama Kontrolü Yapma konularında kendini yeterli algıladığı şeklinde olumlu yönde görüş bildirmiştir. Buna karşın askeri sağlık personeli olarak karşılaşma olasılıkları daha yüksek olan Ateşli Silah Yaralanmasına Müdahale konusunda kendini yeterli algılayanlar %72,2 dir (n=39). Defibrilatör kullanımı hariç diğer konulardaki kendini yeterli algılama açısından olumlu yönde görüş bildirme orantıları % 70 in üzerindedir (Tablo 3). 293

4 Tablo 3. Stajyer sağlık astsubayların bazı tıbbi uygulamalara yönelik kendilerini yeterli görme durumları (Ankara, 2007) kesinlikle yeterli görmüyorum yeterli görmüyorum Kararsızım yeterli görüyorum kesinlikle yeterli görüyorum n %* n %* n %* n %* n %* Ateşli Silah Yaralanmasına Müdahale 1 1,9 4 7, , , ,5 Triyaj Uygulaması ,7 4 7, , ,9 Havayolu Açıklığı Sağlanması 1 1, , ,1 IV Damar yolu Açma ,9 4 7, , ,8 Etkili CPR Uygulama ,7 4 7, , ,3 Oksijen Uygulaması ,7 6 11, , ,9 Endotrakeal Entübasyon Yapma ,4 7 13, , ,0 Kanama Kontrolü Yapma , , ,3 Yaralıyı Uygun Teknikle Taşıma , , ,0 Kırık Stabilizasyonu Yapma ,4 8 14, , ,0 Temel Yaşam Desteği Protokollerini Uygulama 1 1,9 2 3,7 4 7, , ,9 Defibrilatör Kullanma 7 13, , , ,4 6 11,1 Hastayı Nakle Hazırlama ,9 3 5, , ,4 *Satır yüzdesi Tablo 4. Stajyer sağlık astsubayların bilgi sınavında verdikleri doğru yanıt sayıları (Ankara, 2007) Doğru yanıt sayısı n % 3 2 3, , , , , , ,6 Toplam ,0 Anketin dördüncü kısmında ise katılımcıların bilgi düzeyini tespit etmek maksadıyla 5 adet triyaj konusu ile ilgili ve 5 adet kanama, kanama kontrolü ve damar içi hacim artırıcılar konuları ile ilgili toplam 10 temel soru sorulmuştur. Bu 10 soruluk bilgi testinde soruların tamamını doğru yanıtlayan olmamıştır. Katılımcıların verdikleri doğru yanıt sayısı ortalaması 5,9±1,3 (en az 3, en fazla 9) tür (Tablo 4). Katılımcıların bazı tıbbi uygulamalar hakkında kendilerini yeterli bulma durumlarına göre uygulama yapma sayıları yönünden bir fark olup olmadığı incelendiğinde defibrilatör kullanma ve IV damar yolu açma konularında kendini yeterli tanımlayanların uygulama yapma durumları kendini yetersiz olarak tanımlayanlara göre istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p=0,001). TARTIŞMA Sağlık hizmetleri ekip hizmetidir ve özellikle hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin sunumunda yardımcı sağlık personelinin yeri oldukça önemlidir. Türk Silahlı Kuvvetleri nde yardımcı sağlık personeli ihtiyacı mevcut mevzuat gereği AABT statüsünde olan ve gerekli eğitimleri almış sağlık astsubaylarınca yürütülmektedir. Her ne kadar sağlık astsubayları yardımcı sağlık personeli olmalarının yanı sıra statüleri gereği diğer idari görevleri de sıklıkla yapsalar da kıtalarda hekimlere yardımcı olabilecek yegane eğitilmiş personeldir. İleri hatta meydana gelecek çatışma yaralanmalarında hayatta kalma büyük oranda ilk müdahalenin erken dönemde yapılmasına bağlıdır. Çoğu durumda ise bu ilk müdahaleyi yapacak olan sağlık astsubaylarıdır (9). Unutulmamalıdır ki çatışma esnasında her asker kendisine ne öğretildiyse onu yapar (10) Sağlık astsubaylarının tamamı müfredat gereği çalışmamızda incelenen konuların tamamında eğitim almalarına rağmen önemli bir kısmının (%38.9) defibrilatör kullanımı konusunda eğitim almadığını ifade etmesi dikkat çekicidir. Sağlık astsubaylarının kendi beyanlarına göre bazı tıbbi uygulamaları hiç yapmamış olmaları ise uygulamalı eğitimin yürütülmesiyle ilgili sıkıntılar olduğunu düşündürmektedir. Ayrıntılı olmayan 10 temel soru sorulan bilgi testinde doğru yanıt sayısı 294

5 ortalamasının 5,9±1,3 olması benzer şekilde katılımcıların teorik eğitimden yeterince faydalanmadığını düşündürmektedir. Çalışma grubumuzun muadili sivil acil sağlık hizmetleri hekim dışı personelinde farklı illerde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenim düzeyinin artması ile birlikte bilgi düzeyinin arttığı bulunmuştur. Bununla birlikte gerek teorik bilgi düzeylerinin, gerekse beceri durumlarının yeterli olmadığı değerlendirilmiştir (11-15). ABD Ordusu tarafından yürütülmekte olan Tabip Yardımcısı yetiştirme programına katılan askeri personel üzerinde yapılan bir çalışmada ise sivil eğitim programlarından mezun olan hekim yardımcıları ile askeri personel ulusal yeterlilik sınavındaki başarı düzeyleri açısından karşılaştırılmış ve askeri tabip yardımcıları daha başarılı bulunmuştur (16). ABD Ordusunda görev yapmakta olan yardımcı sağlık personelinin yeteneklerinin değerlendirildiği bir diğer çalışmada ise nadiren uygulama yapma şansı bulduğu kombitüp uygulaması gibi konulara kıyasla yıllık sertifika yenilemesi gerektiren CPR ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımı ile sık uygulama yapma imkanı bulunan IV damar yolu açma konularında yardımcı sağlık personelinin daha başarılı olduğu bulunmuştur (17). Bu bulgular yardımcı sağlık personelinin belirli aralıklarla mezuniyet sonrası meslek içi eğitim faaliyetlerine katılmasının ve yeteneklerinin periyodik olarak sınanmasının önemini vurgulamaktadır. Katılımcıların kendilerini yeterli algılamaları ile uygulama yapmaları arasında olması beklenen ilişki birçok uygulama için bulunamamıştır. IV damar yolu açma konusunda katılımcıların kendini yeterli algılamaları, katılımcıların %90 dan fazlasının 2 ve daha fazla uygulama yapması, defibrilatör kullanımı konusunda kendilerini yetersiz algılamaları da %79,2 sinin hiç uygulama yapmaması ile açıklanabilir. Buna karşın katılımcıların yarısından fazlasının kırık stabilizasyonu, üçte birinin ise entübasyon ve kanama kontrolü yapmamış olmasına rağmen bu konularda kendini yeterli olarak tanımlayanların sırasıyla %78, %80 ve %98 olması oldukça dikkat çekicidir. Yeterli uygulama yapmamış olmalarına rağmen hayati öneme haiz konularda kendilerini yeterli olarak algılamaları düşündürücüdür. A.B.D. Ordusunda düzenlenmekte olan Çatışma Alanında Yaralıya Müdahale Kursu na (Tactical Combat Casualty Care Course) katılan yardımcı sağlık personeli üzerinde yapılan çalışmada katılımcıların savaş alanında yaralı bakımı konusunda kendine güvenme durumları değerlendirilmiş ve eğitim öncesinde kendine güvenme konusunda katılımcıların % 44 ünün kesinlikle katılıyorum yada katılıyorum şeklinde yanıt verdiği tespit edilirken eğitim sonrasında bu orantının % 91 olduğu bulunmuştur (18). Sonuç olarak, bilgi ve beceri düzeyinin yeterli olmadığı değerlendirilen grubumuzun çalışma hayatına başlamadan önce meslek içi eğitime alınarak yetersiz oldukları saptanan konularda geri besleme yapılması yararlı olacaktır. Bu arada mevcut eğitim programının sonuçlar dikkate alınarak gözden geçirilmesinin ve özellikle de uygulamalı eğitimlerin personelin kendini yeterli olarak algılamasını sağlayacak şekilde yürütülmesinin sağlanmasının sağlık astsubaylarının çok daha etkin ve verimli bir şekilde hizmet vermesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir. Savaş yaralıları ve gayri nizami harpte beklenen yaralanma çeşitleriyle karşılaşıldığında yapılması gereken müdahalelere ilişkin yeteneklerimizin geliştirilmesi gerekmektedir. KAYNAKLAR 1. De Lorenzo RA. Improving combat casualty care and field medicine: focus on the military medic. Mil Med. 1997; 162(4): Çelikli S. Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri (Paramedik) Programı. Uluslararası Katılımlı Soysal S, Karcıoğlu Ö, Topaçoğlu H. Emergency medical, prehospital care. Cerrahpaşa J Med 2003; 34: Özel G. Yurtdışında Paramediklerin Yasal Sorumlulukları Amerika Birleşik Devletleri Örneği. Uluslararası Katılımlı 3. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Kongre Özet Kitabı. Ankara. 2007, s Ünlüoğlu İ, Ekşi A, Anık N. Yeni Bir Sağlık Meslek Grubu; Paramedikler. STED. 2002; 11(4): Sayılı Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu (11 Nisan 2002). 7. T.C. Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği (Resmi Gazete Tarihi: , Resmi Gazete Sayısı: 24046). 8. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yılı Eğitim-Öğretim Programı. Ankara. GATA Basımevi, 2007, s De Lorenzo RA. 91W: Force XXI Combat Medic. Army_Med_Dept_J_1999;_October/November/D ecember: McCarthy M. US miltary revamps combat medic training and care. Lancet. 2003; 361(9356):

6 11. Üçkuyu Y, Kara F, Küçükçalık AM. Konya ilinde Ambulans Servis Başhekimliğine Yeni Atanan Acil Tıp Teknisyenleri ile Bölge Eğitim Merkezi Tarafından Eğitilmiş İl Ambulans Servisinde Görevli Hemşirelerin Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Belirlenmesi. Uluslararası Katılımlı 3. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Kongre Özet Kitabı. Ankara. 2007, s Kulu MZ, Üçkuyu Y. Acil Tıp Teknisyeni (ATT) ve Hemşirelerde Temel Yaşam Desteği Algoritması Ne Kadar Biliniyor? Uluslararası Katılımlı Ölmezoğlu Z, Sofuoğlu MT, Özmen O ve ark. İzmir 112 de Çalışmaya Başlayan ATT ve AABT lere Yönelik Uyum Eğitiminin Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Yıldırım Z, Yorgancı M, Ekşi A. Denizli de Acil Tıp Sistemine Yeni Başlayan Sağlık Personeline Yönelik Yapılan Adaptasyon Programının Değerlendirilmesi. Uluslararası Katılımlı Bozkurt M, Öz G. Ankara İli Gazi ve Numune Hastanesi Acil Servisleri ile 112 lerde Çalışan Hekim Dışı Sağlık Personelinin Triyaj Konusundaki Bilgi Düzeylerinin Tespiti. Uluslararası Katılımlı 3. Ambulans Rallisi ve Acil Sağlık Hizmetleri Kongresi Kongre Özet Kitabı. Ankara. 2007, s Cody JT, Adamson KA, Parker RL, Morrey SL, Maxwell EE. Performance of military-trained physician assistants on the physician assistant national certification examination. Mil.Med. 2004; 169(1): Hemman EA, Gillingham D, Allison N, Adams R. Evaluation of a Combat Medic Skills Validation Test. Mil.Med Aug; 172(8): Sohn VY, Miller JP, Koeller CA, Gibson SO, Azarow KS, Myers JB, et al. From the combat medic to the forward surgical team: the Madigan model for improving trauma readiness of brigade combat teams fighting the Global War on Terror. J Surg Res. 2007; 138(1):

Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları

Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları Acil Tıp Teknisyenleri ile İlk ve Acil Yardım Teknikerlerinin Afetlerdeki Rol ve Sorumlulukları Öğr. Gör. Galip USTA Artvin Çoruh Üniversitesi/Sağlık Hizmetleri MYO/İlk ve Acil Yardım Programı ATT ve PARAMEDİK

Detaylı

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik

SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014. Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA MESLEKLERİN TANITIMI 22 Mayıs 2014 Acil Tıp Teknisyeni Oğuzhan ÖZER 112 Paramedik PARAMEDİK? Her ne sebep ile olursa olsun, acil tıbbi bakıma ihtiyacı olan hasta ve yaralılara,

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT)

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI /ACİL TIP TEKNİSYENLİĞİ (ATT) Bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince kültür dersleri, sağlık mesleği ile ilgili temel bilim dersleri ile, ilk yardım bakımı planlama,

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 15 Mart 2007 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 26463 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/5/2000 tarihli ve 24046 sayılı Resmî

Detaylı

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 26 Mart 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27181 Sağlık Bakanlığından: TEBLİĞ AMBULANS VE ACİL BAKIM TEKNİKERLERİ İLE ACİL TIP TEKNİSYENLERİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR

Sevgili Öğrenciler. Yrd. Doç. Dr. Mustafa SOYÖZ MÜDÜR Sevgili Öğrenciler Yüksekokulumuz yeni ve genç bir yüksekokuldur. Alanlarında yetkin öğretim üyelerinin ve öğretim görevlilerinin, bir araya gelmesiyle oluşmuştur.. Genç ve tecrübeli bir ekiple yola çıkan

Detaylı

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Sağlık Akademisyenleri Dergisi 2014; 1(2):141-145 ISSN: 2148-7472 ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Hemşirelerin Hasta Hakları Konusunda Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi Assessıng Nurses Level of Knowledge

Detaylı

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU

ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU ÇOCUK ACİL TIP DERNEĞİ Faaliyet Raporu 2009-2012 YÖNETİM KURULU KURSLAR APLS: The Pediatric Emergency Medicine Course APLS kursunun gerçekleştiği iller; 1. İzmir (Mayıs 2009) 2. İstanbul (Ekim 2009) 3.

Detaylı

Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı

Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 2 Askeri Tıp Akademisi Öğrencilerinin Tıp Eğitimine Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Açısından Yaklaşımı Serpil Aydın*, Mehmet Eşber Özkömür** ÖZET Son yıllarda

Detaylı

Hasan Babayiğit. Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Öğretim Üyesi

Hasan Babayiğit. Yrd. Doç. Dr. Şaban Esen Bartın Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Öğretim Üyesi Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi ve Bartın İl Ambulans Servisine Bağlı Acil Sağlık Hizmetlerinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi Dr. Dursun Koç THK, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık

Detaylı

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ

14. ULUSAL HALK SAĞLIĞI KONGRESİ, 4-7 EKİM 2011 P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ P220 CEZAEVİNDE BULUNAN MAHKÛMLARIN İLKYARDIM BİLGİ DÜZEYLERİ SÜMBÜLE KÖKSOY, EMİNE ÖNCÜ, ŞENAY ŞERMET, MEHMET ALİ SUNGUR Mersin Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu sumbulekoksoy@gmail.com Bildiri Konusu:

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Yayın Tarihi:01.01.2011 Sayfa No:1/4 1. AMAÇ:Artvin İl Ambulans Servisi hizmetleri ile ilgili uygulamalara ilişkin personelin bilgi ve becerilerinin artmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. Yapılan eğitimler

Detaylı

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri*

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Kullanımına Yönelik Görüşleri* Hamza FİDANCIOĞLU**, K.Derya BEYDAĞ***, Fadime GÖK ÖZER***, Mehtap KIZILKAYA*** ÖZET Amaç: Bu çalışma, sağlık yüksek okulu öğrencilerinin

Detaylı

Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi

Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi Araştırma / Research Article TAF Prev Med Bull 2013;12(2):151-156 Ambulans Personeline Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi [The Efficiency Evaluation of The Training Activity Given to Ambulance

Detaylı

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI *

UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * UŞAK İL MERKEZİNDE GÖREVLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İLKYARDIM BİLGİ SEVİYELERİNİN ARAŞTIRILMASI Hakan UŞAKLI * ÖZET Nihal CENGİZ ** İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş

Detaylı

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi

İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi Araştırma Makalesi doi: 10.4170/JAEM.2009.73745 İzmir İlinde Çalışan Ambulans ve Acil Bakım Teknikerlerinde İş Doyumunun ve Buna Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi The Investigation the Factors That Effect

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ 253 MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİNDE ÖLÇÜMBİLİM VE KALİBRASYON KONULARINDAKİ MEVCUT DURUMUN DEĞERLENDİRİLMESİ Özge ALTUN ÖZET Ülkemizde gelişen teknoloji ve ileri seviye mühendislik uygulamalarının artmasıyla

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR

HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR HEMODİYALİZ HASTALARININ HİPERTANSİYON YÖNETİMİNE İLİŞKİN EVDE YAPTIKLARI UYGULAMALAR Feray Gökdoğan 1, Duygu Kes 2, Döndü Tuna 3, Gülay Turgay 4 1 British University of Nicosia, Hemşirelik Bölümü 2 Karabük

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ ARAŞTIRMA HEMŞİRELERİN UYGULANAN HİZMET İÇİ EĞİTİM PROGRAMINDAN BEKLENTİLERİ VE BU PROGRAM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ Nurhan AYTUĞ KANBER* Öznur GÜRLEK* Alınış Tarihi: 19.07.2010 Kabul Tarihi: 29.05.2011 ÖZET

Detaylı

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu

Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu Haliç Üniversitesi Öğrencilerinin Omurga Yaralanmalarına İlişkin Bilgi Durumu The knowledge level of students at Halic University on spinal cord injuries Türkiye Acil Tıp Dergisi - Turk J Emerg Med 2010;10(1):15-19

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2015-2016 Anket Analizi 2015-2016; Güncellenme tarihi: 08.03.2016;

Detaylı

SIHHİYE SINIFI ERBAŞ VE ERLERİN BİLMESİ GEREKEN KONULARIN BELİRLENMESİ

SIHHİYE SINIFI ERBAŞ VE ERLERİN BİLMESİ GEREKEN KONULARIN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMA SIHHİYE SINIFI ERBAŞ VE ERLERİN BİLMESİ GEREKEN KONULARIN BELİRLENMESİ Yrd.Doç.Dr. Ercan GÖÇGELDİ*, Uzm.Dr. Cengiz Han AÇIKEL*, Uzm.Dr. Hakan YAREN**, Prof.Dr. Metin HASDE* * GATA Halk Sağlığı

Detaylı

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM

Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Sağlık Bakanlığından Resmi Gazete Tarih: 11.05.2000 Sayı : 24046 Değişiklik 24.03.2004 Sayı : 25412 Değişiklik 15.03.2007 Sayı : 26463 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları

Antalya, 2015 FEP. Katılımcı Anket. Sonuçları FEP Katılımcı Anket Sonuçları Antalya, 2015 w Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı (TBM) Formatör Eğitim Programı (FEP) Uygulama Değerlendirme Raporu (Yönetici Özeti) Antalya da 10.11.2014 ile

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2

Süleyman TAŞGETİREN 1, Neşe ÖZKAN 2, Nurgül ÖZMEN 2 Mühendislik eğitimi üzerinde işyeri ve fuar ziyaretlerinin önemi bilinen bir durumdur. Biyomedikal mühendisliği ise ülkemizde son yıllarda yaygınlaşan görece yeni bir alandır. Lise düzeyinde alanın içeriği

Detaylı

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA

ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA ELEKTRİK TEKNİKERLİĞİ EĞİTİMİNİN PİYASA ŞARTLARINA HAZIRLANMASI ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Aytek GÜCÜYENER 1 Engin YİĞİT 2 Vedat ESEN 3 1 Elektronik Teknolojisi Programı, Meslek Yüksekokulu, İstanbul Arel Üniversitesi,

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı 1., 2. ve 3. Sınıf Ders Kurulları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Anket Analizi 2014-2015; Güncellenme tarihi: 20.03.2015;

Detaylı

Sağlık hizmetleri eğitimi veren kurumlarda okul kültürü: GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği

Sağlık hizmetleri eğitimi veren kurumlarda okul kültürü: GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği ARAŞTIRMA/ORIGINAL ARTICLE Sağlık hizmetleri eğitimi veren kurumlarda okul kültürü: GATA Sağlık Astsubay Meslek Yüksekokulu Örneği Gülhane Tıp Derg 2015;57: 165-169 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2015 doi:

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI 2016 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 2016 ANKET SONUÇLARI KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI ÖNSÖZ KTÖS Okul Öncesi Öğretmenlerinin İhtiyaçlarının Belirlenmesi Anketi Sonuçları 2

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİKERİ TANIM

ANESTEZİ TEKNİKERİ TANIM TANIM Anestezi teknikeri; her türlü ameliyatta hastanın uyutulması ile ilgili tıbbi yöntemleri anestezi uzmanı hekimin talimatına göre uygulayan, anestezi işlerinde hekime yardımcı olan kişidir. A- GÖREVLER

Detaylı

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ

Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Savaş Alanında Triaj ve Zorlukları DZ. TBP. ÜTĞM. ALPER BEYAZ Triaj Sözcük Anlamı «Trier» (Fr.): seçmek, ayırmak, sınıflandırmak TDK karşılığını belirlememiş T.C. Sağlık Bakanlığı Tanımı: Acil servislere

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANE ÇALIŞANLARININ HASTA GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN ARAŞTIRILMASI AMAÇ Bu çalışma, hastane de çalışan tüm personelin hasta güvenliği kültürünü ölçerek bilgi sahibi olmak ve çalışanların

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI *

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI * GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AİLE HEKİMLİĞİ KONUSUNDA BİLGİ DURUMLARININ SAPTANMASI * Aydın KIVANÇ 1 Turgut ŞAHİNÖZ 1 ÖZET Aile Hekimliği 1974 den günümüze kadar Avrupa da tüm sağlık sistemlerinde

Detaylı

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır.

Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Triajın tanımı, ne şekilde ve kimler tarafından yapılacağı ve triaj sınıflaması anlatılacaktır. Ayrıca olağan ve olağan dışı durumlarda hasta ve yaralıların kayıtlarının

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ

BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ RUHSAL SAĞLIK DURUMUNUN BELİRLENMESI VE İŞ DOYUMU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ Ercan AYDOĞDU Akdeniz Üniversitesi Hastanesi İşyeri Sağlık Birimi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Betül Güven 2. Doğum Tarihi: 25 Ağustos 1981 3. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu Koç Üniversitesi 1999-2003 Hemşirelik Programı

Detaylı

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments

Yatan Hasta Memnuniyeti. Patient Satisfaction in Clinic Deparments Gülşen AYTAR 1, Nuray YEŞİLDAL 2 1 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Sosyal Hizmet Uzmanı 2 A.İ.B.Ü. Düzce Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Düzce ÖZET Düzce Tıp Fakültesinde yatan 61 hastada memnuniyet

Detaylı

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH

KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH KRİTİK HASTANIN HASTANELER ARASI TRANSPORTU PRM. MUSTAFA YILDIZ İSTANBUL 112 ASH İhtiyaç Kaynakların maksimum verimlilikle kullanılabilmesi Sağlık hizmetleri sunumunda özelleşmiş merkezlerin bölgesel olarak

Detaylı

Radyoterapi Teknikeri Gözüyle Medikal Dozimetristlik. Derya ÇÖNE

Radyoterapi Teknikeri Gözüyle Medikal Dozimetristlik. Derya ÇÖNE Radyoterapi Teknikeri Gözüyle Medikal Dozimetristlik Derya ÇÖNE Sunum İçeriği Medikal Dozimetristliğin Tanımı Medikal Dozimetristin Görevleri Hastanelerdeki Uygulamalar Ülkemizde Medikal Dozimetristlik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü,

d)(değişik: RG-24/3/2004-25412) Şube Müdürlüğü: Acil sağlık hizmetleri Şube Müdürlüğünü, ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 30 EYLÜL 2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir, kaliteli,

Detaylı

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN

AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN AFET HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİ Yrd.Doç.Dr. Özcan ERDOĞAN 2 Başarılı bir afet yönetimi Açık ve anlaşılır Afet Yönetim Planı Afet yönetimi planında görevli bilinçli ve sorumluluk sahibi ekip üyeleri 3 SAĞLIK HİZMETİ

Detaylı

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Doç.Dr. Emine EFE. Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr Türkiye de Bazı İllerde Çocuk Servislerinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin 0-6 Ay Arası Bebeklerin Yatış Pozisyonları Konusundaki Bilgi ve Uygulamaları Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu eefe@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER

ODYOMETRİST TANIM A- GÖREVLER TANIM İnsanların işitme bozukluğunun derecesini çeşitli testler yardımı ile saptayan ve hastanın durumuna göre işitme cihazı ihtiyacını belirleyen ve uygulayan, gerekli durumlarda konuşma tedavisi veren

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

D-Tek Uzaktan Eğitim Platformu

D-Tek Uzaktan Eğitim Platformu D-Tek Uzaktan Eğitim Platformu Prof. Dr. Diler Aslan D-Tek Teknoloji Geliştirme, Üretim, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sn. ve Tc. Ltd. Şti. Pamukkale Teknokent Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE 1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi İSTANBUL 2013 Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi Eğitimin

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir.

BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER. Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. BÖLÜM 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Bu bölümde araştırmanın bulgularına dayalı olarak ulaşılan sonuçlara ve geliştirilen önerilere yer verilmiştir. 1.1. Sonuçlar Araştırmada toplanan verilerin analizi ile elde edilen

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete: BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.05.2000-24046 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin yurt sathında eşit, ulaşılabilir,

Detaylı

D-Tek Uzaktan Eğitim Kursları

D-Tek Uzaktan Eğitim Kursları D-Tek Uzaktan Eğitim Kursları Prof. Dr. Diler Aslan D-Tek Teknoloji Geliştirme, Üretim, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Sn. ve Tc. Ltd. Şti. Pamukkale Teknokent Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarih: 08.04.2004 Sayı: 25427 MADDE 1 9/3/2000 tarihli ve 23988 sayılı Resmî Gazete

Detaylı

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0

5. sınıf 6. sınıf Toplam Sayı % Sayı % Sayı % Kız 17 56, , ,7 Erkek 13 43, , ,3 Toplam , , ,0 2014 Yılı Anket Sonuçları Erguvanlar Çiçek Açıyor adlı proje kapsamında eğitime katılan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sonrası durumlarını ve eğitim bitiminde projenin beklentilerinin ne kadarını

Detaylı

HEMODİYALİZ OPERATÖRÜ

HEMODİYALİZ OPERATÖRÜ TANIM Böbrek yetmezliği bulunan hastaların tedavisinde kullanılan hemodiyaliz makinesini sorumlu doktor nezaretinde veya kendi başına hazırlayan, hasta kayıtlarını tutan ve hemodiyaliz işlemlerini yapan

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

BURSA ORHANGAZi ÜNiVERSiTESi MESLEK YÜKSEKOKULU

BURSA ORHANGAZi ÜNiVERSiTESi MESLEK YÜKSEKOKULU BURSA ORHANGAZi ÜNiVERSiTESi MESLEK YÜKSEKOKULU BOU KAMPÜS BURSA ORHANGAZi ÜNiVERSiTESi MESLEK YÜKSEKOKULU Sevgili Öğrenciler, Meslek seçimi, hayatınızın en önemli kararlarından biridir. Meslek seçiminde

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Mesleki Uygulama I Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları

Genel Bilgiler. Dünyada Ölümler. 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları Doç. Dr. Onur POLAT Genel Bilgiler Dünyada Ölümler 1.Koroner Arter Hastalıkları 2.Travma (1-44 yaş arası 1. sırada) 3.İnme sendromları 2 Mortalite - Morbidite %50'si ilk bir kaç dakikada... ciddi damar,

Detaylı

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi -

Akut Resusitasyon Araştırmalarında Bilgilendirilmiş Onam Alma - Uluslararası Durum Belirleme Anketi - Bu anket çalışması, bir uluslararası araştırma ekibi tarafından bilgilendirilmiş onam alınamayacak kişilerde akut resusitasyon çalışmalarındaki uluslararası kabul edilebilirlik ve düzenleyici durumu tespit

Detaylı

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları MELTEM EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN MERKEZİ Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK BAKANLIĞI NA BAĞLI HASTANE ÖNCESİ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE GÖREV YAPAN PERSONELİN HASTALARA MÜDAHALELERİNİN HASTANE ÖNCESİ ACİL TIBBİ BAKIM YETİŞKİN

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ PROGRAM YETERLİLİKLERİ I. PROGRAM PROFİLİ Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu,

Detaylı

Middle East Journal of Education(MEJE)

Middle East Journal of Education(MEJE) Middle East Journal of Education(MEJE) 1(2015)1 5 Middle East Journal of Education(MEJE) journal homepage: http://meje.ineseg.org/ EXAMINING PHYSICS TEACHERS VIEWS ABOUT CONTEXT BASED LEARNING APPROACH

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Serkan ÖZDEMİR 1, Emine UTKUN 2, Erkan YEŞİL 3 ÖZET Bu çalışmada öncelikle meslek yüksekokulu öğrencilerinin zaman

Detaylı

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ KOCAELİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ TARİHÇE: Müdürlüğü ne bağlı olarak hizmet veren Kocaeli Acil Sağlık Hizmetleri 1998 yılı başında kurulma çalışmalarına başlamış olup, 01.06.1998 tarihinde

Detaylı

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR

HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR HEMŞİRELERİNİN UYGULADIKLARI HASTA EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Uzm. Hem. Aysun ÇAKIR GİRİŞ Hasta eğitimi, sağlığı koruyan ve bireylerde davranış değişikliği geliştirmeye yardım eden öğrenim deneyimlerinin

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý*

Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý* Narlýdere Bölgesi Saðlýk Ocaklarýnda Verilen Ýþe Giriþ Raporlarý* Dr. Bülent Kýlýç**, Dr. Serap K. Konakçý***, Dr. Pembe Keskinoðlu***, Dr. Alp Ergör**, Dr. Fatma Ö. Boya****, Dr. Gül Gürsoy****, Dr. Metin

Detaylı

ADNAN ATAÇ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ

ADNAN ATAÇ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ ADNAN ATAÇ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ Uluslarası bilimsel kuruluşlarca verilen ödüller a) 8 th Congress Of Balkan Military Medical Committee, En İyi Poster Bildiri Ödülü, 21-24 September 2003, Romanya Uluslararası

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU ÖĞRENCİLERİNİN HEPATİT A VİRÜSÜ HAKKINDAKİ BİLGİ TUTUM VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Çiğdem Kader 1, Nazan Kılıç Akça 2, Sevinç Polat 2, Ayşe Erbay 1 1 Bozok Üniversitesi Tıp

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk Ege Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD

TÜRKİYE DE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Doç Dr Meral Türk Ege Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD TÜRKİYE DE SAĞLIK KURUMLARINDA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Doç Dr Meral Türk Ege Üni Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD 29 Mart ta DSÖ görevlisi Dr Carlo Urbani SARS nedeniyle ölmüştür. Keneli iğne

Detaylı

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ

ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ ĠSTANBUL TIP FAKÜLTESĠ ĠLK YARDIM EĞĠTĠM MERKEZĠ 26-27 ARALIK 2013 VE 28-29 ARALIK 2013 TARĠHLĠ SERTĠFĠKALI TEMEL ĠLK YARDIM KURSU NA KATILMAK ĠSTEYENLERE DUYURULUR.. Kurs Programı "Ġlkyardım Yönetmeliği"

Detaylı

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER

TIBBİ DOKÜMANTASYONCU VE SEKRETER TANIM Tıp ve sağlık teknolojisinin çeşitli dallarında yapılan bilimsel araştırmalarda elde edilen bulguların derlenmesi, düzene konması ve araştırıcıların hizmetine sunulması konularında çalışan kişidir.

Detaylı

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ

ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi

Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Özel Bir Hastane Grubu Ameliyathanelerinde Çalışan Hemşirelerine Uygulanan Yetkinlik Sisteminin İş Doyumlarına Etkisinin Belirlenmesi Sibel Yıldırım*, İlknur İnanır**, Zerrin Kaya*** * Acıbadem Hastanesi,

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ

HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİNİN SAĞLIK HİZMETİ ALANLAR VE ÇALIŞANLAR TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT

Detaylı

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA HASTANELERDE YAPILAN TIBBİ HATALARIN TÜRLERİ VE NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hacer Canatan Öğr.Gör., Okan Üniversitesi Sağlık MYO Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü, ERA Teknik Koleji ATT Bölümü, hacercanatan20@hotmail.com

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM

ANESTEZİ TEKNİSYENİ TANIM TANIM Her türlü ameliyatta hastanın uyutulması (anestezi) ile ilgili tıbbi yöntemleri hekimin talimatına göre uygulayan ve hekime yardımcı olan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN, ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN -

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Hastane Öncesi Dergisi

Hastane Öncesi Dergisi KURULUŞTAN BUGÜNE PARAMEDİK EĞİTİMİNDE STANDARDİZASYON ÇABALARI VE KIRILMA NOKTALARI Yrd.Doç.Dr.Semra ÇELİKLİ 1 Özet Paramedikler, 2004 yılı Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte ambulansta çalışan asli

Detaylı

ŞEMSETTİN VAROL Öğr. Gör.

ŞEMSETTİN VAROL Öğr. Gör. ŞEMSETTİN VAROL Öğr. Gör. semsettin.varol@sbu.edu.tr Öğrenim Bilgisi Lisans ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/ SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ/ SAĞLIK YÖNETİMİ PR. (AÇIKÖĞRETİM) Önlisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği

İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği İlk Ve Acil Yardım Programı Ders İçeriği DERSİN ADI ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ I 725: TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER İLK VE I. YARIYIL DERS KATEGORİSİ ZORUNLU DERS MESLEK DERSİ SEÇMELİ DERS LIK OKUL BİREYSEL

Detaylı

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ

HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ HEMŞİRELERİN HASTALARA VERDİKLERİ EĞİTİMLERİN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ Zelha Türk*, Serpil Türker **, Pelin Gökoğlu***,Eda Ulutaş**** *Fulya Acıbadem Hastanesi Sorumlu Hemşire, **Fulya Acıbadem Hastanesi

Detaylı