TÜRK KAMU ÖRGÜTLERiNDE VERiMLiLiK ARTIŞI SAGLANMASINDA DUYARLILIK EGiTiMiNiN ROLÜ - BiR ÖRNEK OLAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KAMU ÖRGÜTLERiNDE VERiMLiLiK ARTIŞI SAGLANMASINDA DUYARLILIK EGiTiMiNiN ROLÜ - BiR ÖRNEK OLAY"

Transkript

1 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERiNDE VERiMLiLiK ARTIŞI SAGLANMASINDA DUYARLILIK EGiTiMiNiN ROLÜ - BiR ÖRNEK OLAY Ahmet KÜLEBİ ı. GİRİş - KURAM ve YÖNTEM Örgüt geliştirmenin etkili araçlarından biri olan «duyarlılık eğitimi», grup dinamiği seminerlerinin «antrenman grupları», «taban grupları», «eğitim grupları» ve «tanı grupları» kavramlarıl ile eşanlamlıdır. Bu nedenle, duyarlılık eğitimi insanların grup halinde birlikte çalışmaları yoluyla kendilerini, gruplarını ve örgütsel davranışlarını geliştirerek biçimsel örgüt sisteminin aksamalarını aşabilmeyi ve optimal üretim sonuçlarına ulaşılabilmesini öğrenmelerini içermektedir. Klasik anlamıyla duyarhlık eğitimi seminerleriı çoğunlukla «mesleki çerçevenin dışında ve hatta kentsel çerçevenin de dışında düzenlenmektedir; bu seminerler belli bir yerl.e yatılı olarak gerçekleştirilmekte ve katılanlar ilke clarak birbirlerini öncer.len tanımamakta ya da en azından aralarında bir bağımlılık ilişkisi ya da yakınlık ilişkisi bulunmamaktadır. Böy Idiklekişiler, fiilen davranışlar ve ilişkiler alanında çeşitli gelişmelere potansiyel açıdan yararlı olabilecek bir «parantez durumunda» bulunmaktadırlar. Bu seminerlerin büyük bölümü belli bir gündeme bağlı kalmmadan, özgül bir problemin çözülmesine gerek olmadan grup üyelerinin serbestçe konuşabilecekleri ve tartışabilecekleri otururnlara hasredilmiştir. Berrak olarak saptanmış olan amaç, bu oturumiarda ortaya çıkan süreçleri, bu süreçlerin güçlüklerini ve çözüm yolların! aydınlığa kavuşturmak için çaba göstererek bir iletişim deneyimi yaşamaktır.»2 * Y. Doç. Dr. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi 1 Bu kavramlar için bkz. Krege, W, «Notiz über die Trainingsgruppe", Gruppendyna.mik, Heft 2, Stuttgart, April 1970, s lı J. ~aisonn.\pte. J., bkz. Külebi, A. Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı - Sosyal PsikOlojide K"ram, Yih1.tem ve Uygulama, Ankara 1986, s,

2 4 A~.fME İDARESİ DERGİSİ Yazımızın başında hemen belirtmek istediğimiz önemli ljir nokta, bizim örnek dayımızı oluşturan duyarlılık eğitimi çalışmasında da programın evreler halinde öneeden saptanmış olması ve klasik tarzdaki duyarlılık eğitimi anlayışının oldukça ötesinde, çağdaş ve öğrenme etkisi oluşturabilecek bir anlayışla, tarafımızdan, semineri düzenleyen ve yöneten öğretim elemanı olarak, «gözlem alıştırmaları», «pro-contra tartışma alıştırmaları», «rol oyunları», «geri bildirimsiz iletişim alıştırmaları» ve «müla.l{at teknikleri» gibi yöntemlerin seminerde planlı, bir biçimde uygulanmış olmasıdır. Duyarlılık eğitimi seminerlerinin amaçları «T-grubw> (<<training-groupantrenman grubu» ya da «eğitim gıubu») otururnlarında gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu amaçlar genelolarak şöyle ifade edilmektedir: 3 «Duyarlılık eğitimi, kişiye kendini ve başkalarını daha iyi algılamada yardımı.::i.!:+ malıdır; duyarlılık eğitimi yoluyla kişi, takmış olduğu maskeyi çıkarabilmelidir; kişinin olgunluk düzeyi yükseltilmelidir; kişi daha iyi anlamayı öğrenmelidir; kişi daha açık konuşabilmelidir; kişi tutuk davranışlarını aşabirnelidir; duyarlılık eğitimi ya da grup dinamiği, küçük grupların daha yetkin çalışabilmesi İçin etkide bulunmalıdır; duyarlılık eğitimi, takım çalışması yeteneğini geliştirmelidir.» Gelişmekte olan bir ülke durumundaki Türkiyemizin kamu Gi'gütleri ve kamu yöneticileri açısından konuyu irdelediğimizde, duyarlılık eğitiminin amaçları örnek olayımızdaki çalışmalar için tarafımızdan şöyle saptanmıştır: aj Halkla sağlıklı ilişkilerin kurulmasını sağlamak. b) Halkı psikolojik ve sosyal psikolojik düzeyde yönetsel süreçlerin gereklerine ve zaman israfı olmadan çözümlenmelerine hazırlayabilmek. c) Kamu örgütleri birimlerinin görevlilerinin sorunları çözmede güçlükleri duyarlı ve titiz bir biçimde aşabilmelen için etkili iletişim yöntemlerinin oluşturulabilmesi. d) Halkın yönetsel süreçlere ilişkin olarak etkili bir biçimde oriyantasyonunun sa~lanabilmesi için kamu yönetim birimleri görevlilerinin psikolojik ve sosyal psikolojik düzeylerde görev başında eğitilebilmeleri. e) Kamu yönetim süreçlerinin optimizasyonunda, koordinasyon, iş akımı ve maliyetlerin minimizasyonu açısından katkıda bulunmak. f) Üst-ast ilişkilerinde mesleki ve insani duyarlılığın geliştirilmesi, hiyerarşik katılık nedeniyle insan kaynaklarının israfının önlenmesi. Örnek olayımızda, duyarlılık eğitimi çalışması yöntemi olarak «burada ve şimdi «(hic et nunc») yöntemi benimsenmiştir. «Burada Ve şimdi durumu», grup üyelerinin düşüncelerinin, ortak güncel deneyimlerin bir sonucu niteliğindeki grupta gözlenebilen somut davranışların üzerinde yoğunlaş S Sader, M., bkz. KüJebi, A., üp. cil s 138.

3 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 5 masını amaçlamaktadır. «Burada ve şimdi durumu»nda, grup üyelerinden dış dünyadaki günlük yaşamlarından kaynaklanan içeriklere ilişkin düşünce alışkanlıklarını uruıtmaları istenmektedir. Bunun amacı ise, grup üyelerinin «burada ve şimdi durumu»nda gelişen düşünceleri kendi üzerlerinde yoğunlaştırabilmelerini sağlamaktır. Böylelikle kişiler, bilgiyi kişisel deneyimle kazanarak kavramsallaştırabiiecekler ve geri bildirim süreçlerinin önemini de kavramış olacaklardır. 4 Bunların yanı sıra, «from home durumu», grubun «burada ve şimdi durumu»na ulaşabildiğini, «back home durumu» ise grubun seminerin sonunda dış dünya koşullarına dönebilme hazırlıklarını belirlemektedir. Duyarlılık eğitimi seminerlerindeki çalışmalar, katılanların dört düzeyde eğitim almalarını amaçlamaktadır. Bu dört düzeyi şöyle vurgulayabiliriz: 5 a) «Ben» düzeyi: Grup yaşamında kendi kişisel davranış biçimlerim nelerdir ve bunların doğurduğu sonuçlar öteki grup üyeleri üzerinde nasıl etki yapmaktadır? b) «Ötekiler» düzeyi: Öteki grup üyelerinin davranış biçimlerinin niteliği nedir ve bunların doğurduğu sonuçlar grup üzerinde nasıl etkide bulunmaktadır? c) «Grup» düzeyi: Gruplar nasıl işlemektedir ve grupların iyi işlemeleri için ne gereklidir? d) Eğitim süreci: Kişisel den~yimlere dayanarak nasıl öğrenilebilir, öğrenmeyi öğrenmek nasıl sağlanabilir? Yukarıda vurguladığımız dört evre ve düzey, kişilerin kendi benliklerini ve grup süreçlerini kavramalarında büyük önem taşımaktadır. Özellikle «öğrenmeyi öğrenmek», etnosantrist ve narsisistik davranış özelliklerinin aşılabilmesinde yardımcı olmaktadır. Duyarlılık eğitimi bu yönleriyle de otoriter şablonlardan demokratik kategorilere ulaşılmasında büyük yararlar sunmaktadır. ÇalışmamızIn kuramsal temelini ve yöntemini böylelikle belirledikten sonra, şimdi aşağıda inceleyeceğimiz örnek olayda uygulamadaki çalışma IarımıZl ele almak istiyoruz. 2. DUYARLILIK EGİTİMİNDE BİR ÖRNEK OLAY Örnek olayımız 1988 güzünde bir kamu işletmesinde meslek içi eğitim programı çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle katılımcıların tümü aynı işletmenin çalışanlarından oluşuyordu. Katılan elemanların tümü orta kademe yöneticileriydi ve müdür yardımcısı konumundaydıiar. Bu elemanlar işletmenin genel müdürlük bunyesinde görev yapmakta olduk 4 Mucchielli, R., bkz. Külebi, A., op. dt.. s. 87. :5 Mucchielli, R., ibid., s. 85.

4 6 AMME idaresi DERGİst lan ıçın birbirlerini önceden tanımaktaydılar ve aralarında önceden kurulmuş arkadaşlık ilişkileri bulunmaktaydı. Duyarlılık eğitimi çalışmalanmıza katılan bu elemanların dördü bayan, dokuzu erkek idi. Toplam 13 eleman bu seminere katılmıştır. Seminerİn yönetimi ve eğiticilik (antrenörlük) ı'evi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Katılımcı işletme görevlilerinin nitelikleri aşağıdaki tabloda görülmektedir: Katılımcı No. Yaşı Görevi Öğrenim branşı Medeni durumu 1 (bayan) 35 Md. Yrd. İşletme - Maliye Bekar 2 43 Md. Yrd. Elektrik Müh. Evli 3 (bayan) 40 Md. Yrd. Kimya Müh. Evli 4 51 Md. Yrd. İktisat (Dış Ticaret) Evli S 46 Md. Yrd. İktisat - Maliye Evli 6 54 Md. Yrd. Kimya Yük. Müh. Evli 7 (bayan) 37 Md. Yrd. Kimya Yük. Müh. Evli 8 56 Md. Yrd. Maliye - İşletme Evli 9 40 Md. Yrd. İktisat - Maliye Evli Md. Yrd. Kimya Yük. Müh. Evli Md. Yrd. Kamu Sevk Ve İdare Bekar ıı 35 Md. Yrd. Makine Yük. Müh. Evli 13 (bayan) 44 Md. Yrd. Psikoloji - Sosyoloji Evli Eğitici tarafından önceden saptanmış bulunan seminer programı ise şöyledir: SEMİNER PROGRAMI: BİRİNCİ GÜN: Saat : Katılanların öğretim üyesi tarafından oriyantasyonu. Saat : Ara. Saat : T-grubu oturumu. İKİNCİ GÜN: Saat : T-grubu oturumu. Saat 15, : Ara. Saat : Roloyunu ve geri bildirimsiz iletişim alıştırması. ÜÇÜNCÜ GÜN: Saat : Grup olarak karar alma alıştırması. Saat : Ara. Saat : T-grubu oturumu (gözlem alıştırması). DÖRDÜNCÜ GÜN: Saat : T-grubu oturumu (örnek olay). Saat : Ara. Saat : T-grubu oturumu.

5 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 7 BEŞİNCİ GÜN: Saat T-grubu oturumu (<<pro-contra çalı~1l1asllt). Saat Ara. Saat Seminerin katılanlar ve öğretim üyesi tarafından genel değerlendirmesi. Örnek olayımızdaki duyarlılık eğitimi seminerimiz, söz konusu kamu işletmesinin eğitimle ilgili binasındaki seminer salonunda gerçekleştirilmiştir. Şimdi, seminerdeki çalışmalarımızl günler itibarıyla oluşan gelişmelerle birlikte inceleyelim. BİRİNCİ GÜN: Saat : Eğitici, oturumu açar ve katılımcılardan, tanışabilmek için kısa yaşam öykülerini anlatmgılarını rica eder. Grup üyeleri birbirlerinin yüzlerine bakarlar ve sadece susarlar. Birbirlerini tanıyan eski arkadaşlar olarak eğiticiye karşı bir tür dayanışma içindedirler. Bunun üzerine eğitici, gruba ilk olarak işletme organizasyonu ve yönetimi konularında temel bilgiler venr ve katılımcılarm öğrenim branşları itibarıyla bu konulara oldukça yabancı olduklarını görür. Eğitici; bunun üzerine doğrudan doğruya duyarlılık eğitimi seminerlerinin ilke ve amaçlarını açıklar ve katılımı teşvik etmek istediğini, kendisinin olanaklı olduğu ölçüde tartışmalara müdahale etmeyeceğini, otoriter bir yönetim tarzı göstermek yerine, serbestçe bir tartışma ortamı oluşmasına yardımcı olmak istediğini vurgular. Eğiticinin bu açıklamaları üzerine katılımcı No. 8, «bu seminerin neyi düzelteceği» sorusunu yöneltir ve «bu tür seminerler hiçbir şeyin düzelmesine yararlı olmamıştır» önyargısıyla kendi sorusunu yanıtlar. No. 4, No. 8'i desteklemektedir. Eğitici, bu sırada, katılımcıların gönüllü olarak de~il, fakat işletme üst yönetiminin isteği üzerine ve yönetsel «delegasyon» yoluyla duyarlılık eğitimi seminerine katıldıklarını öğrenir. No. 13 ise, «herkesin aynı düzeyde görevli olması nedeniyle çalışmaların verimli geçeceğine» inanmaktadır. No. 8, «personelin, mevzuatı daha iyi bilecek biçimde eğitilmesi» üzerinde ısrar etmektedir. Bum:n üzerine grupta ikili tartışmalar ve gülüşmeler oluşur. Katılımcı No. 8 bu arada, lise derslerinden «mantık ve psikolojinin çıkartıldığını» vurgular ve bu durumu «mahzurlu gördüğünü» belirtir. Tartışmaların bu aşamasında, eğitici, grubun bir değerlendirme yapmasını önerir, Değerlendirmede katılımcılar şu düşünceleri ortaya koyarlar: a) Bu ilk oturumda genel bilgiler aldık, bilgilenmiş olduk. b) Grup dinamiğini tanıdık, ancak ilerleyemedik. c) Duyarlılık eğitimi takım çalışmasını teşvik etmekte; takım çalışmasını öğrenmek yararlı olur. d) Hiyerarşik sisteme ve mevzuata açıklık getirilmesi yararlı olur.

6 8 AMME İDARESt DERGls! e) Yönetim sisteminde çalışmalar birbirinden kopuk olarak gerçekleştiriliyor. Alt kademeler yeterince bilgilendirilmiyor. Kopukluklar düzeltilmeli, daha iyi iletişim olanaldarı araştırılmalı. f) Seminerc hazırlıksız gelindi. Ön hazırlık yapılmalıydı. Duyarlılık eğitiminin önemi üstler tarafından anlaşılmalı. g) Statik düzeyden dinamik düzeye geçilmesinde yararlar bulunmaıkta. Fikirlerin tartışılmasından yararlı sonuçlar alabiliriz. h) E.tkili bir yönetim için grup çalışması ve plan yapılması gerekiyor. Koordinasyon eylemine yönetirnde önem verilmeli. Duyarlılık eğitimi ve grup çalışması «randımanı artıracaktır». Saat da verilen arada grup üyelerinden bazıları eğitici ile işletme sorunları üzerinde tartışırıar. No. 8, «sosyo-kültiırel gelişmelerin, sorunları çözmekte yardımcı olacağını» vurgular. Saat : Bu oturumda, eğitici, grup üyelerinden üzerinde serbestçe tartışabilecekleri bir konu saptamalarını ister. Amaç, gruptaki kooperasyon ve koordinasyon derecelerini ölçebilmcktir. Grubun, bir tartışma 'konusu saptayabilmesinin başlı başına bir sonın oluşturduğu bu örnekte de ortaya çıkar. Katılımcı No. 6, «enflasyon» konusunu önerir. No. 8, «Bu kez konuşmayıp, sa" dece dinlemek istiyorum» der. No. 12, «bu konunun tartışılabileceğini» bildirir. No. 1 ise ısrarla, «Bizi ilgi1endiren bir konu olsun» der. Birden, tüm grup üyeleri heyecanlanarak birlikte konuşmaya başlarlar ve faiz oranları konusunda yapılaşmamış bir tartışma başlar. Konu artık liberal sistemin trdelenmesi ve mali yönetsel davranışlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sırada herkes istediği an bir diğerinin sözünü kesmekte, planlı ve sistemli bir tartışma oluşamamakta, ara değerlendirmeler yapılmamaktadır. Katılımcılar birbirlerini önceden tamdıkları ve aralarında arkadaşlık ilişkileri bulunduğu için, tartışma, dertleşmeye ve bazen de iddialaşmaya doğru yönelmektedir. No. 8, «enflasyon sorununun bir siyasal tercih sorunu olduğunu» vurgular. No. 12, «siyasal bir konu da olsa, konunun üzerinde durulabileceğini» belirtir. No. 5, «siyasal konulara değinilmemesh> düşüncesindedir. Tartışma, bazı ülkelerde yüksek tüketim eğilimine 'karşın, enflasyon oranının düşükolması konusunda yoğuniaşır. No. 8, tartışmayı yönlendirerek ve gruba egemen olarak, «vergi kaçağının önlenmesi ve üretimin artırıiması» konularını vurgulama:ktadır. No. 8'in sürekli monologlarına sadece No. 12 ve No. 13 müdahale edebilmekte ve yatırımların vadeleri ile dışsatım olanakları arasındaki ilintileri irdelemektedirier. Bu sırada, yatırımların enflasyonu artırabileceği konusu da tartışılır. No. 8, otoriter ve enerjik girişimleriyle öteki katılımcılara pek konuşabilme hakkı tanımaz. Bu nedenle de ikili tartışmalar grup yaşamına egemen olur. Kooperasyon ve sentez oluşturabilme çabaları gözlenememektedir. Bu arada, No. 3 dışında bayan grup

7 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI BİR ÖRNEK OLAY 9 üyelerinin tartışmalara giremedikleri ve No. 6'nın da (belki ilerlemiş yaşı itibanyla araya mesafe koyarak) hiç konuşmadığı görülmektedir. Grup olarak bir ilerleme çabası ve sorunları sistemli bir yaklaşımla ele alma İsteği saptanamamaktadır. Günün genel değerlendirmesine geçildiğinde, şu öğeler ve dilekler grup üyelerince ortaya konmaktadır: No. I, «belirsizlik duygusu» içinde. Eğiticinin grubu yönetmesini ve gruba müdahalede bulunmasını istiyor; No. 2 : «Kendimize hedefler bulam!1dık. Grup olarak bir güç oluşmadı. Tartışmalarda tekeller oluştu, üretici olamadık; No. 3: No. 1 ve No. 2'nin düşüncelerini destekliyor; No. 4; «Enflasyon konusunu tartışırken planlı hareket edemedik. Eğiticinin grubu yönetmesi gerekir»; No. 5: «Bütün arkadaşlar tartışmalara katılsınıar. Eğiticinin grubu yönetmesi daha iyi olur»; No. 6: «Belirsizlik duygusu» içinde; No. 7: «Konu seçiminde tek alternatif hemen kabul edilmemehydi. Kararların ortak alınması gerekir»; No. 8: «Tartışmaların sonunda bir senteze ulaşılabilmeliydi»; No. 9: «Belirsizlik duygusu» egemen. «Somut sonuçlara ulaşılma1ıydı»; No. 10: «Duyarlılık eğitimini öğreneceğiz»; No. 11: «Tüm tartışmalara No. 8 egemen oldu»; No. 12: «Eğiticinin yönetimi gerekiyor»; No. ]3: ({Gruptaki davranışlar iyimserlik duyeusu vermiyor. Ancak, iyi yoldayız.» İKİNCİ GÜN: Saat : No. W, oturuma katılmıyor, No. 8 biraz gecikerek katılıyor. Eğitici, bu oturumda programı değiştiriyor ve saat arasında gerçekleştirilecek olan roloyunlarını ve geri bildirimsiz iletişim alıştırmasım, bir gözlem alıştırmasıyla birlikte günün tümünü kapsayacak biçimde gündeme alıyor. Böylelikle, grup üyelerinin gerek «yönetilme» ve somut problemlerle karşılaşma arzusu tatmin edilecek ve gerekse grup yaşamının örgütlenmesiyle kooperasyon ve koordinasyon olanakları teşvik edilecektir. ROL OYUNU - 1 KONU ve ÖDEV : Tekstil ve moda üzerine çalışan bir firmaya bir halkla ilişkiler asistanı annacaktır. Fin11a, büyüme arzusundadır, özellikle moda ve kaliteli giyim konusunda atılımlar yapmak istemektedir. Adayolarak bir bayan ve bir bay, firmaya başvurmuşlardır. Firmanın personel müdürü mülakat yaparak adaylann hangisinin halkla ilişkiler asistanı olarak firmada istihdam edileceği konusunda karar alacaktır. Duyarlılık eğitimi grubumuzdan bir üye personel müdürünü, bir bayan üye bayan adayı ve bir erkek üye de erkek adayı canlandıracaktır. Mülakat sırasında grubun öteki üyeleri, rollerin işlenişi, iletişim süreçleri ve personel müdürünün aldığı kararların gerekçeleri konusunda gözlemler yapacaklar, sonra da göriiş bildireceklerdir.

8 18 AMME İDARESi DERGİSİ AKTÖRLER: Personel Müdürü : Orta yaşlı, evli, üç kız çocuğu var. Firmada 15 yıldır çalışmakta. Hukuk mezunu. Mevzuatı iyi biliyor. İyi k,ol1.uşabill:;n, fakat aksi bir yaratılışta. Taşrada büyümüş, içine kapanık. Hırslı, tasarrufa özen gösteriyor, hiyerarşik düzene büyük önem veriyor. Şirketin Akdeniz bölgesinde büyümesiyle ilgili düşünceleri var. Aday X (bayan) Genç, yeni mezun, basın yayın öğrenimi yapmış. Bekar, yalnız yaşıyor. Kentte büyümüş, şık giyiniyor, güzel konuşuyor, iyi İngilizce biliyor. Gece hayatına katılıyor, evlenmeyi düşünmüvor. Sürü:::ü ehliyeti var. Toplumdaki popüler kişiler kanalıyla firmanın tanıtımını gerçekleştirmek istiyor. Coşkulu, fakat daha çok «eksplosih bir karakter yapısına sahip. Aday Z (bay) : Orta yaşa yakın, nişanlı, ailesiyle birlikte ya,ıyor. Tekstil mühendisi: konfeksiyon, kitle üretimi ve pazarlama konusunda düşünceleri var. So~yal ilişkileri sınırlı, tasarrufa yönelik çalışıyor, sakin bir yaradılışı var. Kent kökenli, memur çocuğu, yabancı dtl hilgisi sınırlı, çalışkan ve disiplinli. ROL OYUNU - 2 KONU ve ÖDEV : Tekstil ve moda üzerine çalışan yukarıda belirtilen firmaya genel müdürün makam arabası için bir şoför alınacaktır. Genel müdür titizdir ve günün hel' saatinde arabasının bakımlı ve hazır bulundurulmasını istemektedir. Genel müdür gece davetlerine de makam arabasıyla gitmektedir. Firmanın personel müdürü, bu görev için başvurmuş bulunan iki adayla mülakat yapacaktır. Personel müdürunü canlandıracak olan grup üyesi mülakat sırasında geri bildirim isteyemeyecektir. Adaylann eğitim ve kültür düzeylerinin mütevazı olması bunu gerektirmektedir. Duyarlılık eğitimi grubunun öteki üyeleri gözlem yapacaklar ve roloyununda gerçekleşen süreçler ve kararlarla ilgiji olarak görüş bildireceklerdir. AKTÖRLER: Personel Müdürü : Yukarıda, 1. roloyununda özellikleri belirtilmiş bulunan aynı görevli. Aday A: Orta yaşlı, köy kökenli, ilkokul mezunu. Halen minibüs şoför!üğü yapıyor. Beş çocuklu (dört kız, bir erkek). Hiç kaza yapmamış. Teknik bakıma özen gösteriyor. Akşam eve erken dönmek zorunda. Gecekonduda oturuyor, borcu var.

9 TÜRK KA::vm ÖRGÜTLERINDE VERİMLİLİK ARTIŞI BİR ÖRNEK OLAY 11 Aday B : Genç yaşlarda, ortaokul mezunu, bekar. Kent kökenli. Ağır vasıta ehuyeti var, daha önce makam şoför!üğü yapmış. Üç kazası var. Hareketli bir yaşamıseviyor. Arkadaşlarıyla birlikte bir evde kalıyor. Her iki roloyununda cla «personel müdüru»nün katılımcı No. 2 canlandırmıştır. 1. roloyununda aday X (bayan) No. 1 tanı.fından, aday Z (bay) No. 12 tarafından canlandırılmıştır. 2. roloyununda şoför adayı A No. 9 tarafından, şoför adayı B ise katılımcı No. 11 tarafından canlandırılmıştır. Her iki roloyununda da aktörlerin niteliklerinin saptanması grup üyelerinin kendileri tarafından gerçekkştirilmişti~. Eğitici, bazı noktalarda grup üyelerini sadece teşvik etmiştir. Roloyunlarının hazırlanmasında ve uygul<:mmasındaki katkıları grup üyd~rinin moralini ve coşkusunu belirgin bir biçimde yükseltmiştir. Ancak, uygulamada, «personel müdürü» (No. 2) daha çok kendi öz benliğini caniandırmak eğiliminde oımuş, bayan aday X (No. 1), kişiliğinde öngörülen «eksplosif» özellikleri. kendi sakin yaradılışına göre rolünü canlandırdığı için vurgulayamamıştır. Aday Z (No. 12) ise, öngörüldüğü üzere üretim tekniği ve teknolojisi ile ilgili eğilimlerini vurgulamıştır. Her iki şoför ::ıdayı katılımcı, rollerine bağlı kalmışlar, ancak negatif özellikleri «personel müdüru»nce değil, katılımcılann rollerini gerçekleştirme çabalarındaki aşın özenleri nerleniyle kendileri tarafından ortaya çıkarılmıştı]". Gözlemlenen ilginç bir olgu da, şoför adayı B'nin (No. 11) krava tını çıkardıktan sonra kapıyı tıklatarak «personel müdüru»nün karşısına gelmiş olmasıdır. Öğrendiğimize göre, katılımcı No. 11 kendi işletmesinde de şoförlerin yönetimiyle görevlendirilmiştir. Gözlemlediğimiz bır dı~er nok" ta da, şoför adaylanyla yapılan mübkat sırasında, {(personel müdürü»nün geri bildirim istememesi gerekirken ge:-i bildirim istemiş olmasıdır. Bu durumda aktörler de gerçek kültürel düzeylerine dönerek geri bildirim i~temlerini yanıtlamışlardır. Roloyunlarının sonunda «personel müdürü» (katılımcı No. 2) adaylarla ilgiji kararını bildirir: 1. roloyununda No. 2 kararını aday X (No. 1) için kullanmıştır. Gerekçe olarak. çevresinin geniş ve hareketli olmasını, müşterilerle her zaman ilgilenebitmesini, bağımsız çalışabilmesini, basın yayın öğrenimi yapmış olmasını ve iyi yabancı dil bilmesini göstermiştir. Aday l'nin (No. 12) ise. işletmele~'in «planlama bölümü»nde çalışmasının daha doğru olac;}ğı görüşündedir. 2. roloyunu ile ilgili olarak «personel müdürü>\ her iki şoför adayını da istihdam etmek istememiştir. Çünkü, aday A (No. 9) beş çocuklu olduğu için akşamları evine erken dönmek zorunda bulunmaktadır. Aday B ise (No. 11), üç kez kaza yaptığı ve hareketli bir bekar yaşantısı sürdürdüğü için güven vermemektedir. Saat arasında çay molası verildiğinde, No. 8 eğitici ile canlı ve içten bir tarzda sohbette bulunur ve kamu görevlilerinin duyarlılık eğitimi gibi çalışmalarda ortaya çıkan, siirekli değişen durumlarda konuşmak üzere hazırlanmadıklarını ve cğitilmediklerini vurgular. Eğitici, No. 8'e se

10 12 AMME İDARESİ DERGI si minerdeki çalışmaların ilerlemesini ve grup üyelerinin yeni gelişmeler kaydctmelerini beklemenin daha doğnı olacağını söyler. Saat * : Bu oturumda grup üyeleri ilk olarak tanıtım (halkla ilişkiler) ve rek. lamcılık kavramları üzerinde aralarında tartışırlar. Bir süre sonra No. 12 (l. roloyunundaki aday Z), «Biz rolümüzü oynadık, şimdi gözlemcileri dinleyelim» der ve gözlemciler her iki roloyunu ve uygulanan mülakat teknikleri konusunda görüşlerini bildirmeye başlarıar: No. 4, şoförleri canlandıran roloyuncularının «farklı bir şivede konuşmalarının, farklı eğitim düzeyleri nedeniyle daha doğnı olacağını» bildirir. No. 13,» «personel müdürü»nün rolünü iyi oynadığını, ancak, bayan aday X'in snob yönlerini belirgin bir biçimde ortaya çıkaramadığını» vurgular. No. 13, «şoför adaylarıyla yapılan mülakat1arda geri bildirim alınmaması gerekirken bunun yapıldığını, mülakat tekniklerinin uygulanmasında zayıf kalındğıını, genelde, işletmeleri düzeyinde de mülakatlarda zayıf kalındığmı» belirtir. No. 8, «personekinin kimi, hangi kriterlere göre işe alacağını önceden belirlemesi gerektiğini, genç görevlilerin ıtaate daha çok eğilimli olduklarını, adaylara özel sorular sorulduğunda seçme sürecinin güçleştiğini» öne sürer. Bunun üzerine grupta, «özel hayabın ne olduğu konusunda kısa bir tartışma açılır, aranılan elemanm bayan mı, yoksa erkek mi olması gerektiği konusunun önceden bilinmesi gerektiği düşüncesi ortaya konulur. No. B, «halkla ilişkilerin, kadınların' çalışma <ılanı olduğu konusunda bir genel eğilimin var olduğuna» dikkat çeker. No. 8, «genellikle öğrencilerin tanıtma işini üstlen: diklerini» öne sürer. No. S'İn bu sözlai gruptan topluca tepki görür. Gruba göre, «o öğrenciler pazarbmacıdır, satış elemanıdır, tanıtırncı değildir». No 8, «erkek ya da kadın adayayırımının önceden saptanması» konusunu yeniden gündeme getirir. No. S'e göre, «kadınlardan, örneğin şoför adayı QIamazdı». No. 2 ise, «görevli gittiği Erdek'de tüm işlerinin bir kadın şoför t:.ırafından yerine getirilmiş olduğunu» bildirir. No. S'e göre bu, «Müslüman mahallesinde salyangoz satm::ıktır». No. 3 de No. S'e karşı çıkar ve «kadın elemanlarm yolculuk yapmalarına da bir engelolmadığını» söyler. No. 13 bunu destekler ve «kendi kurulnşlarında kadın müfettişierin görev yaptığını» belirtir. No. 8, «kendi kunıluşlarında kadın müfettişierin bulunmadığını» öne sürer. Bu noktada grup, kadın kaymakamlar konusunu tarhşır, bir sonuca yaramaz. Buna ek olarak grup üyeleri, kendi çalıştıkları kuruluşta bayan elemanların hangi alanlarda istihdam edildiği konusunu da tartışırıar. «Bazı işlerde kadınların çalışamayacağ!» görüşü, No. S tarafından yeniden öne sürülür. No. 1, No. S'e, «İşe alınacakkişinin önceden erkek mi, yoksa kadın mı olacağı saptanamaz, çünkü, kişisel özellikler önem taşımaktadır» sözleriyle yanıt verir. No. 2, «Ereğli'de şantiyede bir bayan mühendis erkek işçiyi yönetiyordu» der ve No. ı'i (bayan grup üyesi) destekler. Bütün bu tartışmalar sırasında, No, 12, No. 8'i görüşlerinde desteklemektedir. Bu arada, erkeklerin eşlerine cv işlerinde yardım edip etmemeleri konusu da tartışılmaya başlanır. Tüm grup üyeleri hep birlikte konuşmaya

11 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI BİR ÖRNEK OLAY 13 başlarlar. No. 8, «kadınların aleyhinde olmadığını» söyler. No. 12, «kadınların duygusalolduklarını», No. 8 de, «Türkiye'd~ kadınların çalışması için hukuksal engeller bulunmadığını, ancak, kadınların müfettişiik, avukatlık yapamayacaklarını, çünkü" yolculuğa çıkamayac:.ıklarını» öne sürerler. No. 11, «şoför adaylarının konusu açıklığa kavuşturulmadı» der ve ilk tartışma noktasına dönülmesini ister. No. 5, «şoförlerin erkek mi, yoksa kadın mı olacağı konusunun, adayların istihdam edilecekleri bölgeye göre değişeceğini» bildirir ve «şoför adaylarının teknik sınavdan geçirilmesi gerektiğini» vurgular. Vakit dolduğu için No. 6, «roloyununda katkıları olan grup üyelerine teşekkürlerini» bildirir Ye «katılımcıların artist olmadıkları halde, 1'01 lerini iyi uyguladıklarını» belirtir. Bu aşamada, eğiticinin önerisi i.iz'::rine, gunun genel değerlendirmesine geçilir : No. 1, gruba «daha bir alıştığını, örnek uygulama sayesinde deneyimler kazandığını», ancak, «genel bir hedefin yokluğunu hissettiğini» belirtir. No. 2, «günün daha hareketli geçtiği» kanısındadır. «Belirsizlik», No. 2'de de egemen bir duygudur. No. 3, «ulaşılmak istenen amacın ne olduğu nu hth:1 anlayamadığını» belirtir. No. 4, «yavaş yavaş koşuyoruz, daha ısınamadllo) bjçiminde görüş bildirir. No. 5, «bugünkü çalışmanın daha yararlı geçtiğini, konuya yaklaştıklarını» belirtir, ancak, «somut amaç olarak konuyu kavrayamadıkları» görüşündedir. No. 6, «belirsizlik duygusunun» sürdüğünü bildirir. No. 7, «roloyunlarında 'aday'lar üzerinde grup olarak karar vermenin daha yararlı olacağı» görüşünde olduğunu bir öneri olarak ortaya koyar. No. 8, «Bugün yapılan uygulamalı çalışma, hangi yönde hareket ettiğimizi gösteriyor; ileride yapacağımız uygulamalı çalışmalarla daha ilerleyebileceğimiz kanısındayım» diyerek günün değerlendirmesini yapar. No. 9, «konunun, öğrenmeyi öğrenmek olduğunu» bildirir. No. ll, «herkesin birbirini daha çok tanıma durumuna geldiği» görüşündedir. No. 12 ise, «Duyarlılık eğitimi çalışmaları ile şimdiye kadarki eğitim sisteminin yetersiz olduğu görüşü ortaya konmak istenmektedir» der ve «Eleştiri nereye kadar gider, beşeri ve fen bilimlerinde şu ana kadar dünyada yapılan şeyler yanlış mıdır, değer yargısı olmayan insanlar mı yetiştireceğiz, insanlar dinsel konuları da mı tartışacaklar? Bu konularda tartnşlamaz, eleştiri vakitkaybetmektir» görüşünü bildirir. Bunun üzerine No. 8, No. 12'ye, «metafizik olayların, duyarlılık eğitiminin konusu olmadığı» yanıtını verir. Eğitici de No. 12'ye, «duyarlılık eğitimi çalışmalarında dinsel konuların hiçbir zaman ele alınmadığını ve ele alınmasının amaçlanmadığını» bildirir. No. 13 de, «Düne göre daha ümitvarım. Dün, grup çok homojendi. Kurumsal olarak toplandık. Bugün «from home durumu»na daha çok yaklaşık. Kadın erkek ilişkileri konusunda yapıcı tartışma oldu» diyerek günün genel değerlendirmesini yapar. Günün sonunda, grup üyelerine duyarlılık eğitimi çalışmalarının «somut yönü»nü gösterebilmek için, eğitici, uzun açıklamalarla örgüt geliştirme yöntemlerini ve bir enstrüman olarak duyarlılık eğitiminin romnu anlatır. Sonuçta, grupta bir tatminiik ve doyum duygusunun egemen olduğu gözlemlenir.

12 14 AMME İDARESt DERGİst ÜÇÜNCÜ GÜN: Saat No. 10 ve No. 13 oturuma katılmıyorlar. No. 12 ve No. 8 gecikerek katılıyorlar. Oturumda ilk olarak, eğiticinin önerisi üzerine, duyarlılık kavramı üzerine bir tartışma açılıyor: Şirkette şoförlerin yönetimini yüklenmiş olan No. 11, «Hergün olaylar oluyor, daha toleranslı olmak gerekiyor. Örneğin, Fförlerin anlatım tarzlarmı, kültür yapılarını ve davranışlarını anlamıyorum. İşıevsel aksamalarda çok duyarlı ve sabırlı olmak gerekiyor» der. Bunun üzerine grup üyeleri, kuruluşlarında yüklendikleri eğitici işlevleri anlatırlar. No. 2, eğiticinin yönelttiği bir soru üzerine, «fabrikanın planlama müdürünün iş başında eğitimi gerçekleştirdiğim» bildirir. No. 2'ye göre, «Eğiticiler duyarlı oluyor. Ancak, makine ve araç-gereç donanımının değiştirilip yenilenmesi, finansman sorunlarından dolayı güç oluyor». No. 12 ise,»önerilerde 'yukarısının' anlayışlı ve duyarlı davranmadığını» bildiriyor. No. ll'e göre,»memur zaten hep duyarlıdır, kulağı kapıdadır, Dedikoduya ve 'balonlara' duyarlıdır. Ancak, çalışma sırasında vurdumduymazlık galebe çalıyor.» No. ı'ye «problem yaratan eleman istenmez ve olmamalı.» No. ll'in biidirdiğine «iyi memur, sorun yaratmayan memurdur.» Bu anlayışa göre de, memurların her türlü koşula uyum sağlamak ve aksamalar karşısında suskun kalmaktan başka çareleri bulunmamaktadır. No. ll'in şirkette sosyal işlerden sorumlu müdür yardımcısı olduğunu burada belirtmekte yarar görüyoruz. Daha sonra, grup olarak karar alma alıştırması çerçevesinde, «uzay oyunu»na geçilir. Bu oyunda, grup üyeleri, ay yüzeyinde araştırmalar yapıp, ana uzay gemisiyle dünyaya geri dönecek bir uzayaraştırma grubunun üyesi durumundadırlar. Ancak, mekanik problemler nedeniyle araştırma grubu, ana uzay gemisiyle buluşacağı yerden 300 km. uzakta zorunlu iniş yapmış bulunmaktadır. İniş sırasında, yardımcı uza~ gemisinin araç ve gereçinin büyük bir bölümü hasar görmüş durunıdadır, Araştırma grubunun yaşaması, 300 km. lik yürüyüş sonunda ana uzay gemisine ulaşmasına bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla, grup üyelerinb aşağıda belirtilen IS sağlam madde, araç ve gereçten en olanları seçip yanına alması büyük önem taşımaktadır. Grup üyel.:;rinin ödevi, bu IS maddeyi ve araç-gereçiana uzay gemisine ulaşmak için, taşıdıkları öneme göre sıralamaktır. s Eğitim grubumuzun üyeleri ilk olarak bir bireysel sıralama yapacaklardır (IS dakika). Daha sonra grup olarak bir sıralama yapılacak, dolayısıyla grup kararı alınacaktır. Sıralanması istenen 15 madde, araç ve gereç şöyledir: b Bkz. Dilber, M., «Küme Kararlarının Etkililiği», Yönetim Psikolojisi II (Yönetim PsikolOjisi II. Ulusal Simpozyumuna Sunulan Bildiriler - Yorumlar - Tartışmalar Kasım 19S11, Ankara, TODAİE yayınları No : 201 (Ed. Turgay Ergun). s

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Yaflamda ve Meslekte Etik

Yaflamda ve Meslekte Etik 2. MUHASEBE ET K KONGRES Yaflamda ve Meslekte Etik 20 ŞUBAT 2010 THE MARMARA TAKSİM/İSTANBUL TÜRMOB YAYINLARI - 380 Dizgi - Düzenleme TÜRMOB Basın - Yayın Servisi Baskı Cem Veb-Ofset.San.Tic.Ltd.Şti. Alınteri

Detaylı

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri

Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Liderlik ve Toplam Kalite Yönetimi Üzerine Etkileri TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROJESİ Emin İPEK Enstitü Anabilim Dalı Enstitü Bilim Dalı Proje Danışmanı : Endüstri

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM

YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM YEREL YÖNETİMLERDE HİZMET İÇİ EĞİTİM HAZIRLAYANLAR Prof.Dr.Kamil Ufuk BİLGİN Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve (TODAİE) Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü Dr.Aslı

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ANKARA GARNİZONU NDA KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI NA BAĞLI BİRİMLERİN DEPOLAMA, DAĞITIM VE MUTFAK İŞLEMLERİNDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNE GEÇİŞLE İLGİLİ SORUNLARI

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN KAMU SEKTÖRÜNDE KALİTE OLUŞUMUNDA YERİ

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE STRATEJİK İLETİŞİM YÖNETİMİNİN VAKIF ÜNİVERSİTELERİ AÇISINDAN ÖNEMİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI KURUM KÜLTÜRÜNÜN OLUŞUMUNDA BİLGİ, BELGE VE DOKÜMANTASYON ÇALIŞMALARININ ÖNEMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ HAZIRLAYAN:

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KİŞİSEL GELİŞİM İŞ ORGANİZASYONU ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü

T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü T.C. AFYONKARAHİSAR VALİLİĞİ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ADAY ÖĞRETMENLER İÇİN HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ ARALIK 2012-1 - ÖNSÖZ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK

Detaylı

Okulların Demokratik Yönetişimi 1

Okulların Demokratik Yönetişimi 1 Modül 11 Okulların Demokratik Yönetişimi 1 İçindekiler 1.Giriş 2.Demokratik Okul Yönetişimi nedir?...2 3. Demokratik yönetişimin faydaları nelerdir?...2 4. Demokratik Okul Yönetişimi için Kilit Alanlar:

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ETKİN LİDERLİK VE TAKIM ÇALIŞMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ HAKAN GÖKÇE DANIŞMAN: DOÇ.DR. ABDULLAH EROĞLU ISPARTA,

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (KARMER) KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI Kariyeriniz yaşamınızdır ANKARA, 2011 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME EL KİTABI

Detaylı

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü

İçindekiler. 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı. 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik. Sınırları Aşan Eğitim Ödülü İçindekiler 2 21. Yüzyıl Becerileri Çalıştayı 12 5 17. Rehberlik Sempozyumu 21. yy Eğitimcilerine Rehberlik Sınırları Aşan Eğitim Ödülü 14 Okul Öncesi Eğitim Komisyonu 15 16 İlkokul Komisyonu 18 Ortaokul

Detaylı

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA

KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA KARİYER EVRELERİNE GÖRE EMEKLİLİK EVRESİNDE BULUNAN ÖĞRETMENLERİN GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN NİTEL BİR ÇALIŞMA EĞİTİMDE PROFESYONEL GELİŞME İPEK ARAÇ GÜRKAN SARIDAŞ İSTANBUL, 2015 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM

Detaylı

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008

Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Komitesi nin Çocuk Haklarýna dair Sözleþme ye iliþkin Genel Yorumlarý 2006 2008 ICC Çocuk Haklarý Serisi 4 International Children s center (ICC) Uluslararası Çocuk Merkezi

Detaylı

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi

Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Gönüllü Kuruluþlar ve Ýyi Yönetiþim Dr. Yýlmaz Argüden Gönüllü Kuruluþlarýn Yönetimi Pýnar Ilgaz Gönüllü Kuruluşların Yönetimi Dr.Yılmaz ARGÜDEN Pınar ILGAZ ARGE Danışmanlık

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ "ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ" AVRUPA VE TÜRKİYE DE ÇOCUK ÜNİVERSİTELERİ RAPORU İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK EĞİTİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

Detaylı

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma

Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Üniversitelerde Stratejik Planlama Süreci: Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma Veysel Eren -Ufuk Orhan -Demet Dönmez Özet: Stratejik planlama, örgütlerin güçlü ve zayıf yönlerini,

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN

İŞLETME YÖNETİMİ 2. Ders Notları METİN ARSLAN İŞLETME YÖNETİMİ 2 Ders Notları METİN ARSLAN HARRAN ÜNİVERSİTESİ BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 İşletme Yönetimi II Ders Notları Önsöz Metin Arslan ÖNSÖZ İnsanlar, hedeflerine tek başlarına varamadıkları

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ

Türkiye Üreme Sağlığı Programı GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ GENÇLİK DANIŞMANLIK VE SAĞLIK HİZMET MERKEZLERİ İÇİN DIŞ ULAŞIM REHBERİ GENÇLERE ERİŞİM ETKİNLİKLERİ REHBERİ T.C.Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü Ankara, 2007 Gençlik

Detaylı

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni

Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Okul Psikolojik Danışmanlığı e-bülteni Sayı 2 Subat 201 4. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İzmir Şubesi Okul Psikolojik Danışmanlığı Komisyonu Yayınıdır. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Detaylı

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu

Araştırma Ekibi. Alan Araştırması ve Veri Analizi. Alan Araştırması ve Çözümleme. Atölye Çalışması Organizasyonu T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ T Ü R K İ Y E D E N A M U S C İ N A Y E T L E R İ N İ N D İ N A M İ K L E R İ Araştırma Ekibi Filiz Kardam İlknur Yüksel Mesut

Detaylı

INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI

INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE DEĞIŞIM MODELI İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 2001-37 INŞAAT IŞLETMELERINDE ÇAĞDAŞ YÖNETIM VE W t f DEĞIŞIM MODELI HAZIRLAYANLAR PROF.DR. DOĞAN SORGUÇ DR. MURAT KURUOĞLU İ.T.Ü. İNŞAAT FAKÜLTESİ YAPI İŞLETMESİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI i T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI KARİYER YÖNETİMİNİN ÇALIŞANIN KURUMA BAĞLILIĞINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Sevtap KABADAYI

Detaylı

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın

Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın Gökhan GÜNAYDIN TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Çok değerli bakanlarım, değerli milletvekillerim, değerli öğretim üyeleri, bürokratlar, sayın meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın seçkin

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı