TÜRK KAMU ÖRGÜTLERiNDE VERiMLiLiK ARTIŞI SAGLANMASINDA DUYARLILIK EGiTiMiNiN ROLÜ - BiR ÖRNEK OLAY

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK KAMU ÖRGÜTLERiNDE VERiMLiLiK ARTIŞI SAGLANMASINDA DUYARLILIK EGiTiMiNiN ROLÜ - BiR ÖRNEK OLAY"

Transkript

1 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERiNDE VERiMLiLiK ARTIŞI SAGLANMASINDA DUYARLILIK EGiTiMiNiN ROLÜ - BiR ÖRNEK OLAY Ahmet KÜLEBİ ı. GİRİş - KURAM ve YÖNTEM Örgüt geliştirmenin etkili araçlarından biri olan «duyarlılık eğitimi», grup dinamiği seminerlerinin «antrenman grupları», «taban grupları», «eğitim grupları» ve «tanı grupları» kavramlarıl ile eşanlamlıdır. Bu nedenle, duyarlılık eğitimi insanların grup halinde birlikte çalışmaları yoluyla kendilerini, gruplarını ve örgütsel davranışlarını geliştirerek biçimsel örgüt sisteminin aksamalarını aşabilmeyi ve optimal üretim sonuçlarına ulaşılabilmesini öğrenmelerini içermektedir. Klasik anlamıyla duyarhlık eğitimi seminerleriı çoğunlukla «mesleki çerçevenin dışında ve hatta kentsel çerçevenin de dışında düzenlenmektedir; bu seminerler belli bir yerl.e yatılı olarak gerçekleştirilmekte ve katılanlar ilke clarak birbirlerini öncer.len tanımamakta ya da en azından aralarında bir bağımlılık ilişkisi ya da yakınlık ilişkisi bulunmamaktadır. Böy Idiklekişiler, fiilen davranışlar ve ilişkiler alanında çeşitli gelişmelere potansiyel açıdan yararlı olabilecek bir «parantez durumunda» bulunmaktadırlar. Bu seminerlerin büyük bölümü belli bir gündeme bağlı kalmmadan, özgül bir problemin çözülmesine gerek olmadan grup üyelerinin serbestçe konuşabilecekleri ve tartışabilecekleri otururnlara hasredilmiştir. Berrak olarak saptanmış olan amaç, bu oturumiarda ortaya çıkan süreçleri, bu süreçlerin güçlüklerini ve çözüm yolların! aydınlığa kavuşturmak için çaba göstererek bir iletişim deneyimi yaşamaktır.»2 * Y. Doç. Dr. H. Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim üyesi 1 Bu kavramlar için bkz. Krege, W, «Notiz über die Trainingsgruppe", Gruppendyna.mik, Heft 2, Stuttgart, April 1970, s lı J. ~aisonn.\pte. J., bkz. Külebi, A. Grup Dinamiğinde İnsan Davranışı - Sosyal PsikOlojide K"ram, Yih1.tem ve Uygulama, Ankara 1986, s,

2 4 A~.fME İDARESİ DERGİSİ Yazımızın başında hemen belirtmek istediğimiz önemli ljir nokta, bizim örnek dayımızı oluşturan duyarlılık eğitimi çalışmasında da programın evreler halinde öneeden saptanmış olması ve klasik tarzdaki duyarlılık eğitimi anlayışının oldukça ötesinde, çağdaş ve öğrenme etkisi oluşturabilecek bir anlayışla, tarafımızdan, semineri düzenleyen ve yöneten öğretim elemanı olarak, «gözlem alıştırmaları», «pro-contra tartışma alıştırmaları», «rol oyunları», «geri bildirimsiz iletişim alıştırmaları» ve «müla.l{at teknikleri» gibi yöntemlerin seminerde planlı, bir biçimde uygulanmış olmasıdır. Duyarlılık eğitimi seminerlerinin amaçları «T-grubw> (<<training-groupantrenman grubu» ya da «eğitim gıubu») otururnlarında gerçekleştirilmek istenmektedir. Bu amaçlar genelolarak şöyle ifade edilmektedir: 3 «Duyarlılık eğitimi, kişiye kendini ve başkalarını daha iyi algılamada yardımı.::i.!:+ malıdır; duyarlılık eğitimi yoluyla kişi, takmış olduğu maskeyi çıkarabilmelidir; kişinin olgunluk düzeyi yükseltilmelidir; kişi daha iyi anlamayı öğrenmelidir; kişi daha açık konuşabilmelidir; kişi tutuk davranışlarını aşabirnelidir; duyarlılık eğitimi ya da grup dinamiği, küçük grupların daha yetkin çalışabilmesi İçin etkide bulunmalıdır; duyarlılık eğitimi, takım çalışması yeteneğini geliştirmelidir.» Gelişmekte olan bir ülke durumundaki Türkiyemizin kamu Gi'gütleri ve kamu yöneticileri açısından konuyu irdelediğimizde, duyarlılık eğitiminin amaçları örnek olayımızdaki çalışmalar için tarafımızdan şöyle saptanmıştır: aj Halkla sağlıklı ilişkilerin kurulmasını sağlamak. b) Halkı psikolojik ve sosyal psikolojik düzeyde yönetsel süreçlerin gereklerine ve zaman israfı olmadan çözümlenmelerine hazırlayabilmek. c) Kamu örgütleri birimlerinin görevlilerinin sorunları çözmede güçlükleri duyarlı ve titiz bir biçimde aşabilmelen için etkili iletişim yöntemlerinin oluşturulabilmesi. d) Halkın yönetsel süreçlere ilişkin olarak etkili bir biçimde oriyantasyonunun sa~lanabilmesi için kamu yönetim birimleri görevlilerinin psikolojik ve sosyal psikolojik düzeylerde görev başında eğitilebilmeleri. e) Kamu yönetim süreçlerinin optimizasyonunda, koordinasyon, iş akımı ve maliyetlerin minimizasyonu açısından katkıda bulunmak. f) Üst-ast ilişkilerinde mesleki ve insani duyarlılığın geliştirilmesi, hiyerarşik katılık nedeniyle insan kaynaklarının israfının önlenmesi. Örnek olayımızda, duyarlılık eğitimi çalışması yöntemi olarak «burada ve şimdi «(hic et nunc») yöntemi benimsenmiştir. «Burada Ve şimdi durumu», grup üyelerinin düşüncelerinin, ortak güncel deneyimlerin bir sonucu niteliğindeki grupta gözlenebilen somut davranışların üzerinde yoğunlaş S Sader, M., bkz. KüJebi, A., üp. cil s 138.

3 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 5 masını amaçlamaktadır. «Burada ve şimdi durumu»nda, grup üyelerinden dış dünyadaki günlük yaşamlarından kaynaklanan içeriklere ilişkin düşünce alışkanlıklarını uruıtmaları istenmektedir. Bunun amacı ise, grup üyelerinin «burada ve şimdi durumu»nda gelişen düşünceleri kendi üzerlerinde yoğunlaştırabilmelerini sağlamaktır. Böylelikle kişiler, bilgiyi kişisel deneyimle kazanarak kavramsallaştırabiiecekler ve geri bildirim süreçlerinin önemini de kavramış olacaklardır. 4 Bunların yanı sıra, «from home durumu», grubun «burada ve şimdi durumu»na ulaşabildiğini, «back home durumu» ise grubun seminerin sonunda dış dünya koşullarına dönebilme hazırlıklarını belirlemektedir. Duyarlılık eğitimi seminerlerindeki çalışmalar, katılanların dört düzeyde eğitim almalarını amaçlamaktadır. Bu dört düzeyi şöyle vurgulayabiliriz: 5 a) «Ben» düzeyi: Grup yaşamında kendi kişisel davranış biçimlerim nelerdir ve bunların doğurduğu sonuçlar öteki grup üyeleri üzerinde nasıl etki yapmaktadır? b) «Ötekiler» düzeyi: Öteki grup üyelerinin davranış biçimlerinin niteliği nedir ve bunların doğurduğu sonuçlar grup üzerinde nasıl etkide bulunmaktadır? c) «Grup» düzeyi: Gruplar nasıl işlemektedir ve grupların iyi işlemeleri için ne gereklidir? d) Eğitim süreci: Kişisel den~yimlere dayanarak nasıl öğrenilebilir, öğrenmeyi öğrenmek nasıl sağlanabilir? Yukarıda vurguladığımız dört evre ve düzey, kişilerin kendi benliklerini ve grup süreçlerini kavramalarında büyük önem taşımaktadır. Özellikle «öğrenmeyi öğrenmek», etnosantrist ve narsisistik davranış özelliklerinin aşılabilmesinde yardımcı olmaktadır. Duyarlılık eğitimi bu yönleriyle de otoriter şablonlardan demokratik kategorilere ulaşılmasında büyük yararlar sunmaktadır. ÇalışmamızIn kuramsal temelini ve yöntemini böylelikle belirledikten sonra, şimdi aşağıda inceleyeceğimiz örnek olayda uygulamadaki çalışma IarımıZl ele almak istiyoruz. 2. DUYARLILIK EGİTİMİNDE BİR ÖRNEK OLAY Örnek olayımız 1988 güzünde bir kamu işletmesinde meslek içi eğitim programı çerçevesinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle katılımcıların tümü aynı işletmenin çalışanlarından oluşuyordu. Katılan elemanların tümü orta kademe yöneticileriydi ve müdür yardımcısı konumundaydıiar. Bu elemanlar işletmenin genel müdürlük bunyesinde görev yapmakta olduk 4 Mucchielli, R., bkz. Külebi, A., op. dt.. s. 87. :5 Mucchielli, R., ibid., s. 85.

4 6 AMME idaresi DERGİst lan ıçın birbirlerini önceden tanımaktaydılar ve aralarında önceden kurulmuş arkadaşlık ilişkileri bulunmaktaydı. Duyarlılık eğitimi çalışmalanmıza katılan bu elemanların dördü bayan, dokuzu erkek idi. Toplam 13 eleman bu seminere katılmıştır. Seminerİn yönetimi ve eğiticilik (antrenörlük) ı'evi tarafımızdan gerçekleştirilmiştir. Katılımcı işletme görevlilerinin nitelikleri aşağıdaki tabloda görülmektedir: Katılımcı No. Yaşı Görevi Öğrenim branşı Medeni durumu 1 (bayan) 35 Md. Yrd. İşletme - Maliye Bekar 2 43 Md. Yrd. Elektrik Müh. Evli 3 (bayan) 40 Md. Yrd. Kimya Müh. Evli 4 51 Md. Yrd. İktisat (Dış Ticaret) Evli S 46 Md. Yrd. İktisat - Maliye Evli 6 54 Md. Yrd. Kimya Yük. Müh. Evli 7 (bayan) 37 Md. Yrd. Kimya Yük. Müh. Evli 8 56 Md. Yrd. Maliye - İşletme Evli 9 40 Md. Yrd. İktisat - Maliye Evli Md. Yrd. Kimya Yük. Müh. Evli Md. Yrd. Kamu Sevk Ve İdare Bekar ıı 35 Md. Yrd. Makine Yük. Müh. Evli 13 (bayan) 44 Md. Yrd. Psikoloji - Sosyoloji Evli Eğitici tarafından önceden saptanmış bulunan seminer programı ise şöyledir: SEMİNER PROGRAMI: BİRİNCİ GÜN: Saat : Katılanların öğretim üyesi tarafından oriyantasyonu. Saat : Ara. Saat : T-grubu oturumu. İKİNCİ GÜN: Saat : T-grubu oturumu. Saat 15, : Ara. Saat : Roloyunu ve geri bildirimsiz iletişim alıştırması. ÜÇÜNCÜ GÜN: Saat : Grup olarak karar alma alıştırması. Saat : Ara. Saat : T-grubu oturumu (gözlem alıştırması). DÖRDÜNCÜ GÜN: Saat : T-grubu oturumu (örnek olay). Saat : Ara. Saat : T-grubu oturumu.

5 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 7 BEŞİNCİ GÜN: Saat T-grubu oturumu (<<pro-contra çalı~1l1asllt). Saat Ara. Saat Seminerin katılanlar ve öğretim üyesi tarafından genel değerlendirmesi. Örnek olayımızdaki duyarlılık eğitimi seminerimiz, söz konusu kamu işletmesinin eğitimle ilgili binasındaki seminer salonunda gerçekleştirilmiştir. Şimdi, seminerdeki çalışmalarımızl günler itibarıyla oluşan gelişmelerle birlikte inceleyelim. BİRİNCİ GÜN: Saat : Eğitici, oturumu açar ve katılımcılardan, tanışabilmek için kısa yaşam öykülerini anlatmgılarını rica eder. Grup üyeleri birbirlerinin yüzlerine bakarlar ve sadece susarlar. Birbirlerini tanıyan eski arkadaşlar olarak eğiticiye karşı bir tür dayanışma içindedirler. Bunun üzerine eğitici, gruba ilk olarak işletme organizasyonu ve yönetimi konularında temel bilgiler venr ve katılımcılarm öğrenim branşları itibarıyla bu konulara oldukça yabancı olduklarını görür. Eğitici; bunun üzerine doğrudan doğruya duyarlılık eğitimi seminerlerinin ilke ve amaçlarını açıklar ve katılımı teşvik etmek istediğini, kendisinin olanaklı olduğu ölçüde tartışmalara müdahale etmeyeceğini, otoriter bir yönetim tarzı göstermek yerine, serbestçe bir tartışma ortamı oluşmasına yardımcı olmak istediğini vurgular. Eğiticinin bu açıklamaları üzerine katılımcı No. 8, «bu seminerin neyi düzelteceği» sorusunu yöneltir ve «bu tür seminerler hiçbir şeyin düzelmesine yararlı olmamıştır» önyargısıyla kendi sorusunu yanıtlar. No. 4, No. 8'i desteklemektedir. Eğitici, bu sırada, katılımcıların gönüllü olarak de~il, fakat işletme üst yönetiminin isteği üzerine ve yönetsel «delegasyon» yoluyla duyarlılık eğitimi seminerine katıldıklarını öğrenir. No. 13 ise, «herkesin aynı düzeyde görevli olması nedeniyle çalışmaların verimli geçeceğine» inanmaktadır. No. 8, «personelin, mevzuatı daha iyi bilecek biçimde eğitilmesi» üzerinde ısrar etmektedir. Bum:n üzerine grupta ikili tartışmalar ve gülüşmeler oluşur. Katılımcı No. 8 bu arada, lise derslerinden «mantık ve psikolojinin çıkartıldığını» vurgular ve bu durumu «mahzurlu gördüğünü» belirtir. Tartışmaların bu aşamasında, eğitici, grubun bir değerlendirme yapmasını önerir, Değerlendirmede katılımcılar şu düşünceleri ortaya koyarlar: a) Bu ilk oturumda genel bilgiler aldık, bilgilenmiş olduk. b) Grup dinamiğini tanıdık, ancak ilerleyemedik. c) Duyarlılık eğitimi takım çalışmasını teşvik etmekte; takım çalışmasını öğrenmek yararlı olur. d) Hiyerarşik sisteme ve mevzuata açıklık getirilmesi yararlı olur.

6 8 AMME İDARESt DERGls! e) Yönetim sisteminde çalışmalar birbirinden kopuk olarak gerçekleştiriliyor. Alt kademeler yeterince bilgilendirilmiyor. Kopukluklar düzeltilmeli, daha iyi iletişim olanaldarı araştırılmalı. f) Seminerc hazırlıksız gelindi. Ön hazırlık yapılmalıydı. Duyarlılık eğitiminin önemi üstler tarafından anlaşılmalı. g) Statik düzeyden dinamik düzeye geçilmesinde yararlar bulunmaıkta. Fikirlerin tartışılmasından yararlı sonuçlar alabiliriz. h) E.tkili bir yönetim için grup çalışması ve plan yapılması gerekiyor. Koordinasyon eylemine yönetirnde önem verilmeli. Duyarlılık eğitimi ve grup çalışması «randımanı artıracaktır». Saat da verilen arada grup üyelerinden bazıları eğitici ile işletme sorunları üzerinde tartışırıar. No. 8, «sosyo-kültiırel gelişmelerin, sorunları çözmekte yardımcı olacağını» vurgular. Saat : Bu oturumda, eğitici, grup üyelerinden üzerinde serbestçe tartışabilecekleri bir konu saptamalarını ister. Amaç, gruptaki kooperasyon ve koordinasyon derecelerini ölçebilmcktir. Grubun, bir tartışma 'konusu saptayabilmesinin başlı başına bir sonın oluşturduğu bu örnekte de ortaya çıkar. Katılımcı No. 6, «enflasyon» konusunu önerir. No. 8, «Bu kez konuşmayıp, sa" dece dinlemek istiyorum» der. No. 12, «bu konunun tartışılabileceğini» bildirir. No. 1 ise ısrarla, «Bizi ilgi1endiren bir konu olsun» der. Birden, tüm grup üyeleri heyecanlanarak birlikte konuşmaya başlarlar ve faiz oranları konusunda yapılaşmamış bir tartışma başlar. Konu artık liberal sistemin trdelenmesi ve mali yönetsel davranışlar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu sırada herkes istediği an bir diğerinin sözünü kesmekte, planlı ve sistemli bir tartışma oluşamamakta, ara değerlendirmeler yapılmamaktadır. Katılımcılar birbirlerini önceden tamdıkları ve aralarında arkadaşlık ilişkileri bulunduğu için, tartışma, dertleşmeye ve bazen de iddialaşmaya doğru yönelmektedir. No. 8, «enflasyon sorununun bir siyasal tercih sorunu olduğunu» vurgular. No. 12, «siyasal bir konu da olsa, konunun üzerinde durulabileceğini» belirtir. No. 5, «siyasal konulara değinilmemesh> düşüncesindedir. Tartışma, bazı ülkelerde yüksek tüketim eğilimine 'karşın, enflasyon oranının düşükolması konusunda yoğuniaşır. No. 8, tartışmayı yönlendirerek ve gruba egemen olarak, «vergi kaçağının önlenmesi ve üretimin artırıiması» konularını vurgulama:ktadır. No. 8'in sürekli monologlarına sadece No. 12 ve No. 13 müdahale edebilmekte ve yatırımların vadeleri ile dışsatım olanakları arasındaki ilintileri irdelemektedirier. Bu sırada, yatırımların enflasyonu artırabileceği konusu da tartışılır. No. 8, otoriter ve enerjik girişimleriyle öteki katılımcılara pek konuşabilme hakkı tanımaz. Bu nedenle de ikili tartışmalar grup yaşamına egemen olur. Kooperasyon ve sentez oluşturabilme çabaları gözlenememektedir. Bu arada, No. 3 dışında bayan grup

7 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI BİR ÖRNEK OLAY 9 üyelerinin tartışmalara giremedikleri ve No. 6'nın da (belki ilerlemiş yaşı itibanyla araya mesafe koyarak) hiç konuşmadığı görülmektedir. Grup olarak bir ilerleme çabası ve sorunları sistemli bir yaklaşımla ele alma İsteği saptanamamaktadır. Günün genel değerlendirmesine geçildiğinde, şu öğeler ve dilekler grup üyelerince ortaya konmaktadır: No. I, «belirsizlik duygusu» içinde. Eğiticinin grubu yönetmesini ve gruba müdahalede bulunmasını istiyor; No. 2 : «Kendimize hedefler bulam!1dık. Grup olarak bir güç oluşmadı. Tartışmalarda tekeller oluştu, üretici olamadık; No. 3: No. 1 ve No. 2'nin düşüncelerini destekliyor; No. 4; «Enflasyon konusunu tartışırken planlı hareket edemedik. Eğiticinin grubu yönetmesi gerekir»; No. 5: «Bütün arkadaşlar tartışmalara katılsınıar. Eğiticinin grubu yönetmesi daha iyi olur»; No. 6: «Belirsizlik duygusu» içinde; No. 7: «Konu seçiminde tek alternatif hemen kabul edilmemehydi. Kararların ortak alınması gerekir»; No. 8: «Tartışmaların sonunda bir senteze ulaşılabilmeliydi»; No. 9: «Belirsizlik duygusu» egemen. «Somut sonuçlara ulaşılma1ıydı»; No. 10: «Duyarlılık eğitimini öğreneceğiz»; No. 11: «Tüm tartışmalara No. 8 egemen oldu»; No. 12: «Eğiticinin yönetimi gerekiyor»; No. ]3: ({Gruptaki davranışlar iyimserlik duyeusu vermiyor. Ancak, iyi yoldayız.» İKİNCİ GÜN: Saat : No. W, oturuma katılmıyor, No. 8 biraz gecikerek katılıyor. Eğitici, bu oturumda programı değiştiriyor ve saat arasında gerçekleştirilecek olan roloyunlarını ve geri bildirimsiz iletişim alıştırmasım, bir gözlem alıştırmasıyla birlikte günün tümünü kapsayacak biçimde gündeme alıyor. Böylelikle, grup üyelerinin gerek «yönetilme» ve somut problemlerle karşılaşma arzusu tatmin edilecek ve gerekse grup yaşamının örgütlenmesiyle kooperasyon ve koordinasyon olanakları teşvik edilecektir. ROL OYUNU - 1 KONU ve ÖDEV : Tekstil ve moda üzerine çalışan bir firmaya bir halkla ilişkiler asistanı annacaktır. Fin11a, büyüme arzusundadır, özellikle moda ve kaliteli giyim konusunda atılımlar yapmak istemektedir. Adayolarak bir bayan ve bir bay, firmaya başvurmuşlardır. Firmanın personel müdürü mülakat yaparak adaylann hangisinin halkla ilişkiler asistanı olarak firmada istihdam edileceği konusunda karar alacaktır. Duyarlılık eğitimi grubumuzdan bir üye personel müdürünü, bir bayan üye bayan adayı ve bir erkek üye de erkek adayı canlandıracaktır. Mülakat sırasında grubun öteki üyeleri, rollerin işlenişi, iletişim süreçleri ve personel müdürünün aldığı kararların gerekçeleri konusunda gözlemler yapacaklar, sonra da göriiş bildireceklerdir.

8 18 AMME İDARESi DERGİSİ AKTÖRLER: Personel Müdürü : Orta yaşlı, evli, üç kız çocuğu var. Firmada 15 yıldır çalışmakta. Hukuk mezunu. Mevzuatı iyi biliyor. İyi k,ol1.uşabill:;n, fakat aksi bir yaratılışta. Taşrada büyümüş, içine kapanık. Hırslı, tasarrufa özen gösteriyor, hiyerarşik düzene büyük önem veriyor. Şirketin Akdeniz bölgesinde büyümesiyle ilgili düşünceleri var. Aday X (bayan) Genç, yeni mezun, basın yayın öğrenimi yapmış. Bekar, yalnız yaşıyor. Kentte büyümüş, şık giyiniyor, güzel konuşuyor, iyi İngilizce biliyor. Gece hayatına katılıyor, evlenmeyi düşünmüvor. Sürü:::ü ehliyeti var. Toplumdaki popüler kişiler kanalıyla firmanın tanıtımını gerçekleştirmek istiyor. Coşkulu, fakat daha çok «eksplosih bir karakter yapısına sahip. Aday Z (bay) : Orta yaşa yakın, nişanlı, ailesiyle birlikte ya,ıyor. Tekstil mühendisi: konfeksiyon, kitle üretimi ve pazarlama konusunda düşünceleri var. So~yal ilişkileri sınırlı, tasarrufa yönelik çalışıyor, sakin bir yaradılışı var. Kent kökenli, memur çocuğu, yabancı dtl hilgisi sınırlı, çalışkan ve disiplinli. ROL OYUNU - 2 KONU ve ÖDEV : Tekstil ve moda üzerine çalışan yukarıda belirtilen firmaya genel müdürün makam arabası için bir şoför alınacaktır. Genel müdür titizdir ve günün hel' saatinde arabasının bakımlı ve hazır bulundurulmasını istemektedir. Genel müdür gece davetlerine de makam arabasıyla gitmektedir. Firmanın personel müdürü, bu görev için başvurmuş bulunan iki adayla mülakat yapacaktır. Personel müdürunü canlandıracak olan grup üyesi mülakat sırasında geri bildirim isteyemeyecektir. Adaylann eğitim ve kültür düzeylerinin mütevazı olması bunu gerektirmektedir. Duyarlılık eğitimi grubunun öteki üyeleri gözlem yapacaklar ve roloyununda gerçekleşen süreçler ve kararlarla ilgiji olarak görüş bildireceklerdir. AKTÖRLER: Personel Müdürü : Yukarıda, 1. roloyununda özellikleri belirtilmiş bulunan aynı görevli. Aday A: Orta yaşlı, köy kökenli, ilkokul mezunu. Halen minibüs şoför!üğü yapıyor. Beş çocuklu (dört kız, bir erkek). Hiç kaza yapmamış. Teknik bakıma özen gösteriyor. Akşam eve erken dönmek zorunda. Gecekonduda oturuyor, borcu var.

9 TÜRK KA::vm ÖRGÜTLERINDE VERİMLİLİK ARTIŞI BİR ÖRNEK OLAY 11 Aday B : Genç yaşlarda, ortaokul mezunu, bekar. Kent kökenli. Ağır vasıta ehuyeti var, daha önce makam şoför!üğü yapmış. Üç kazası var. Hareketli bir yaşamıseviyor. Arkadaşlarıyla birlikte bir evde kalıyor. Her iki roloyununda cla «personel müdüru»nün katılımcı No. 2 canlandırmıştır. 1. roloyununda aday X (bayan) No. 1 tanı.fından, aday Z (bay) No. 12 tarafından canlandırılmıştır. 2. roloyununda şoför adayı A No. 9 tarafından, şoför adayı B ise katılımcı No. 11 tarafından canlandırılmıştır. Her iki roloyununda da aktörlerin niteliklerinin saptanması grup üyelerinin kendileri tarafından gerçekkştirilmişti~. Eğitici, bazı noktalarda grup üyelerini sadece teşvik etmiştir. Roloyunlarının hazırlanmasında ve uygul<:mmasındaki katkıları grup üyd~rinin moralini ve coşkusunu belirgin bir biçimde yükseltmiştir. Ancak, uygulamada, «personel müdürü» (No. 2) daha çok kendi öz benliğini caniandırmak eğiliminde oımuş, bayan aday X (No. 1), kişiliğinde öngörülen «eksplosif» özellikleri. kendi sakin yaradılışına göre rolünü canlandırdığı için vurgulayamamıştır. Aday Z (No. 12) ise, öngörüldüğü üzere üretim tekniği ve teknolojisi ile ilgili eğilimlerini vurgulamıştır. Her iki şoför ::ıdayı katılımcı, rollerine bağlı kalmışlar, ancak negatif özellikleri «personel müdüru»nce değil, katılımcılann rollerini gerçekleştirme çabalarındaki aşın özenleri nerleniyle kendileri tarafından ortaya çıkarılmıştı]". Gözlemlenen ilginç bir olgu da, şoför adayı B'nin (No. 11) krava tını çıkardıktan sonra kapıyı tıklatarak «personel müdüru»nün karşısına gelmiş olmasıdır. Öğrendiğimize göre, katılımcı No. 11 kendi işletmesinde de şoförlerin yönetimiyle görevlendirilmiştir. Gözlemlediğimiz bır dı~er nok" ta da, şoför adaylanyla yapılan mübkat sırasında, {(personel müdürü»nün geri bildirim istememesi gerekirken ge:-i bildirim istemiş olmasıdır. Bu durumda aktörler de gerçek kültürel düzeylerine dönerek geri bildirim i~temlerini yanıtlamışlardır. Roloyunlarının sonunda «personel müdürü» (katılımcı No. 2) adaylarla ilgiji kararını bildirir: 1. roloyununda No. 2 kararını aday X (No. 1) için kullanmıştır. Gerekçe olarak. çevresinin geniş ve hareketli olmasını, müşterilerle her zaman ilgilenebitmesini, bağımsız çalışabilmesini, basın yayın öğrenimi yapmış olmasını ve iyi yabancı dil bilmesini göstermiştir. Aday l'nin (No. 12) ise. işletmele~'in «planlama bölümü»nde çalışmasının daha doğru olac;}ğı görüşündedir. 2. roloyunu ile ilgili olarak «personel müdürü>\ her iki şoför adayını da istihdam etmek istememiştir. Çünkü, aday A (No. 9) beş çocuklu olduğu için akşamları evine erken dönmek zorunda bulunmaktadır. Aday B ise (No. 11), üç kez kaza yaptığı ve hareketli bir bekar yaşantısı sürdürdüğü için güven vermemektedir. Saat arasında çay molası verildiğinde, No. 8 eğitici ile canlı ve içten bir tarzda sohbette bulunur ve kamu görevlilerinin duyarlılık eğitimi gibi çalışmalarda ortaya çıkan, siirekli değişen durumlarda konuşmak üzere hazırlanmadıklarını ve cğitilmediklerini vurgular. Eğitici, No. 8'e se

10 12 AMME İDARESİ DERGI si minerdeki çalışmaların ilerlemesini ve grup üyelerinin yeni gelişmeler kaydctmelerini beklemenin daha doğnı olacağını söyler. Saat * : Bu oturumda grup üyeleri ilk olarak tanıtım (halkla ilişkiler) ve rek. lamcılık kavramları üzerinde aralarında tartışırlar. Bir süre sonra No. 12 (l. roloyunundaki aday Z), «Biz rolümüzü oynadık, şimdi gözlemcileri dinleyelim» der ve gözlemciler her iki roloyunu ve uygulanan mülakat teknikleri konusunda görüşlerini bildirmeye başlarıar: No. 4, şoförleri canlandıran roloyuncularının «farklı bir şivede konuşmalarının, farklı eğitim düzeyleri nedeniyle daha doğnı olacağını» bildirir. No. 13,» «personel müdürü»nün rolünü iyi oynadığını, ancak, bayan aday X'in snob yönlerini belirgin bir biçimde ortaya çıkaramadığını» vurgular. No. 13, «şoför adaylarıyla yapılan mülakat1arda geri bildirim alınmaması gerekirken bunun yapıldığını, mülakat tekniklerinin uygulanmasında zayıf kalındğıını, genelde, işletmeleri düzeyinde de mülakatlarda zayıf kalındığmı» belirtir. No. 8, «personekinin kimi, hangi kriterlere göre işe alacağını önceden belirlemesi gerektiğini, genç görevlilerin ıtaate daha çok eğilimli olduklarını, adaylara özel sorular sorulduğunda seçme sürecinin güçleştiğini» öne sürer. Bunun üzerine grupta, «özel hayabın ne olduğu konusunda kısa bir tartışma açılır, aranılan elemanm bayan mı, yoksa erkek mi olması gerektiği konusunun önceden bilinmesi gerektiği düşüncesi ortaya konulur. No. B, «halkla ilişkilerin, kadınların' çalışma <ılanı olduğu konusunda bir genel eğilimin var olduğuna» dikkat çeker. No. 8, «genellikle öğrencilerin tanıtma işini üstlen: diklerini» öne sürer. No. S'İn bu sözlai gruptan topluca tepki görür. Gruba göre, «o öğrenciler pazarbmacıdır, satış elemanıdır, tanıtırncı değildir». No 8, «erkek ya da kadın adayayırımının önceden saptanması» konusunu yeniden gündeme getirir. No. S'e göre, «kadınlardan, örneğin şoför adayı QIamazdı». No. 2 ise, «görevli gittiği Erdek'de tüm işlerinin bir kadın şoför t:.ırafından yerine getirilmiş olduğunu» bildirir. No. S'e göre bu, «Müslüman mahallesinde salyangoz satm::ıktır». No. 3 de No. S'e karşı çıkar ve «kadın elemanlarm yolculuk yapmalarına da bir engelolmadığını» söyler. No. 13 bunu destekler ve «kendi kurulnşlarında kadın müfettişierin görev yaptığını» belirtir. No. 8, «kendi kunıluşlarında kadın müfettişierin bulunmadığını» öne sürer. Bu noktada grup, kadın kaymakamlar konusunu tarhşır, bir sonuca yaramaz. Buna ek olarak grup üyeleri, kendi çalıştıkları kuruluşta bayan elemanların hangi alanlarda istihdam edildiği konusunu da tartışırıar. «Bazı işlerde kadınların çalışamayacağ!» görüşü, No. S tarafından yeniden öne sürülür. No. 1, No. S'e, «İşe alınacakkişinin önceden erkek mi, yoksa kadın mı olacağı saptanamaz, çünkü, kişisel özellikler önem taşımaktadır» sözleriyle yanıt verir. No. 2, «Ereğli'de şantiyede bir bayan mühendis erkek işçiyi yönetiyordu» der ve No. ı'i (bayan grup üyesi) destekler. Bütün bu tartışmalar sırasında, No, 12, No. 8'i görüşlerinde desteklemektedir. Bu arada, erkeklerin eşlerine cv işlerinde yardım edip etmemeleri konusu da tartışılmaya başlanır. Tüm grup üyeleri hep birlikte konuşmaya

11 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI BİR ÖRNEK OLAY 13 başlarlar. No. 8, «kadınların aleyhinde olmadığını» söyler. No. 12, «kadınların duygusalolduklarını», No. 8 de, «Türkiye'd~ kadınların çalışması için hukuksal engeller bulunmadığını, ancak, kadınların müfettişiik, avukatlık yapamayacaklarını, çünkü" yolculuğa çıkamayac:.ıklarını» öne sürerler. No. 11, «şoför adaylarının konusu açıklığa kavuşturulmadı» der ve ilk tartışma noktasına dönülmesini ister. No. 5, «şoförlerin erkek mi, yoksa kadın mı olacağı konusunun, adayların istihdam edilecekleri bölgeye göre değişeceğini» bildirir ve «şoför adaylarının teknik sınavdan geçirilmesi gerektiğini» vurgular. Vakit dolduğu için No. 6, «roloyununda katkıları olan grup üyelerine teşekkürlerini» bildirir Ye «katılımcıların artist olmadıkları halde, 1'01 lerini iyi uyguladıklarını» belirtir. Bu aşamada, eğiticinin önerisi i.iz'::rine, gunun genel değerlendirmesine geçilir : No. 1, gruba «daha bir alıştığını, örnek uygulama sayesinde deneyimler kazandığını», ancak, «genel bir hedefin yokluğunu hissettiğini» belirtir. No. 2, «günün daha hareketli geçtiği» kanısındadır. «Belirsizlik», No. 2'de de egemen bir duygudur. No. 3, «ulaşılmak istenen amacın ne olduğu nu hth:1 anlayamadığını» belirtir. No. 4, «yavaş yavaş koşuyoruz, daha ısınamadllo) bjçiminde görüş bildirir. No. 5, «bugünkü çalışmanın daha yararlı geçtiğini, konuya yaklaştıklarını» belirtir, ancak, «somut amaç olarak konuyu kavrayamadıkları» görüşündedir. No. 6, «belirsizlik duygusunun» sürdüğünü bildirir. No. 7, «roloyunlarında 'aday'lar üzerinde grup olarak karar vermenin daha yararlı olacağı» görüşünde olduğunu bir öneri olarak ortaya koyar. No. 8, «Bugün yapılan uygulamalı çalışma, hangi yönde hareket ettiğimizi gösteriyor; ileride yapacağımız uygulamalı çalışmalarla daha ilerleyebileceğimiz kanısındayım» diyerek günün değerlendirmesini yapar. No. 9, «konunun, öğrenmeyi öğrenmek olduğunu» bildirir. No. ll, «herkesin birbirini daha çok tanıma durumuna geldiği» görüşündedir. No. 12 ise, «Duyarlılık eğitimi çalışmaları ile şimdiye kadarki eğitim sisteminin yetersiz olduğu görüşü ortaya konmak istenmektedir» der ve «Eleştiri nereye kadar gider, beşeri ve fen bilimlerinde şu ana kadar dünyada yapılan şeyler yanlış mıdır, değer yargısı olmayan insanlar mı yetiştireceğiz, insanlar dinsel konuları da mı tartışacaklar? Bu konularda tartnşlamaz, eleştiri vakitkaybetmektir» görüşünü bildirir. Bunun üzerine No. 8, No. 12'ye, «metafizik olayların, duyarlılık eğitiminin konusu olmadığı» yanıtını verir. Eğitici de No. 12'ye, «duyarlılık eğitimi çalışmalarında dinsel konuların hiçbir zaman ele alınmadığını ve ele alınmasının amaçlanmadığını» bildirir. No. 13 de, «Düne göre daha ümitvarım. Dün, grup çok homojendi. Kurumsal olarak toplandık. Bugün «from home durumu»na daha çok yaklaşık. Kadın erkek ilişkileri konusunda yapıcı tartışma oldu» diyerek günün genel değerlendirmesini yapar. Günün sonunda, grup üyelerine duyarlılık eğitimi çalışmalarının «somut yönü»nü gösterebilmek için, eğitici, uzun açıklamalarla örgüt geliştirme yöntemlerini ve bir enstrüman olarak duyarlılık eğitiminin romnu anlatır. Sonuçta, grupta bir tatminiik ve doyum duygusunun egemen olduğu gözlemlenir.

12 14 AMME İDARESt DERGİst ÜÇÜNCÜ GÜN: Saat No. 10 ve No. 13 oturuma katılmıyorlar. No. 12 ve No. 8 gecikerek katılıyorlar. Oturumda ilk olarak, eğiticinin önerisi üzerine, duyarlılık kavramı üzerine bir tartışma açılıyor: Şirkette şoförlerin yönetimini yüklenmiş olan No. 11, «Hergün olaylar oluyor, daha toleranslı olmak gerekiyor. Örneğin, Fförlerin anlatım tarzlarmı, kültür yapılarını ve davranışlarını anlamıyorum. İşıevsel aksamalarda çok duyarlı ve sabırlı olmak gerekiyor» der. Bunun üzerine grup üyeleri, kuruluşlarında yüklendikleri eğitici işlevleri anlatırlar. No. 2, eğiticinin yönelttiği bir soru üzerine, «fabrikanın planlama müdürünün iş başında eğitimi gerçekleştirdiğim» bildirir. No. 2'ye göre, «Eğiticiler duyarlı oluyor. Ancak, makine ve araç-gereç donanımının değiştirilip yenilenmesi, finansman sorunlarından dolayı güç oluyor». No. 12 ise,»önerilerde 'yukarısının' anlayışlı ve duyarlı davranmadığını» bildiriyor. No. ll'e göre,»memur zaten hep duyarlıdır, kulağı kapıdadır, Dedikoduya ve 'balonlara' duyarlıdır. Ancak, çalışma sırasında vurdumduymazlık galebe çalıyor.» No. ı'ye «problem yaratan eleman istenmez ve olmamalı.» No. ll'in biidirdiğine «iyi memur, sorun yaratmayan memurdur.» Bu anlayışa göre de, memurların her türlü koşula uyum sağlamak ve aksamalar karşısında suskun kalmaktan başka çareleri bulunmamaktadır. No. ll'in şirkette sosyal işlerden sorumlu müdür yardımcısı olduğunu burada belirtmekte yarar görüyoruz. Daha sonra, grup olarak karar alma alıştırması çerçevesinde, «uzay oyunu»na geçilir. Bu oyunda, grup üyeleri, ay yüzeyinde araştırmalar yapıp, ana uzay gemisiyle dünyaya geri dönecek bir uzayaraştırma grubunun üyesi durumundadırlar. Ancak, mekanik problemler nedeniyle araştırma grubu, ana uzay gemisiyle buluşacağı yerden 300 km. uzakta zorunlu iniş yapmış bulunmaktadır. İniş sırasında, yardımcı uza~ gemisinin araç ve gereçinin büyük bir bölümü hasar görmüş durunıdadır, Araştırma grubunun yaşaması, 300 km. lik yürüyüş sonunda ana uzay gemisine ulaşmasına bağlı bulunmaktadır. Dolayısıyla, grup üyelerinb aşağıda belirtilen IS sağlam madde, araç ve gereçten en olanları seçip yanına alması büyük önem taşımaktadır. Grup üyel.:;rinin ödevi, bu IS maddeyi ve araç-gereçiana uzay gemisine ulaşmak için, taşıdıkları öneme göre sıralamaktır. s Eğitim grubumuzun üyeleri ilk olarak bir bireysel sıralama yapacaklardır (IS dakika). Daha sonra grup olarak bir sıralama yapılacak, dolayısıyla grup kararı alınacaktır. Sıralanması istenen 15 madde, araç ve gereç şöyledir: b Bkz. Dilber, M., «Küme Kararlarının Etkililiği», Yönetim Psikolojisi II (Yönetim PsikolOjisi II. Ulusal Simpozyumuna Sunulan Bildiriler - Yorumlar - Tartışmalar Kasım 19S11, Ankara, TODAİE yayınları No : 201 (Ed. Turgay Ergun). s

13 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK AHnşı BİR ÖRNEK OLAY 15 - LO paket kibrit. - Gıda hülasası metrelik naylon halat. - 8 metrekarelik Amerikan bezi. - Taşınabilir ısıtma ünitesi, - İki 4s'lik tabanca. - Bir kutu süt tozu tüp oksijen. - Yıldız haritası. - Şişirilebilen sanda!. - Manyetik pusula, - 10 şişe su. - Sinyal lambaları. - İlk yardım malzemesi. - FM alıcı - verici. Eğitici, kendilerinin üzerinde tartışabilmeleri için, ana uzay gemısıne olan 300 km. lik uzaklığı ve ortak karar almada oylamaya başvurulmaması gerektiğini gruba bildirmez. No. 11 ise raportör olarak grup tarafından belirlenir. No. 6 ve No. 1 gözlemcilik görevini üstlenirler. İlk olarak, grup üyeleri 15 dakika içinde bireysel sıralamalarını yaparlar. Daha sonra grup olarak tercih sıralamasına geçilir. Grup kararı sırasında raportörün (No. 11) yönetimi ele aldığı gözlemlenir. No. 11, karar alınması için her maddeyi kısa tartışmalardan sonra oylatmaya başlar. Böylelikle çoğunluğun aldığı karar en ussal karar sayılıyordu. Zorunlu iniş yapılan nokta ile ana uzay gemisi arasındaki uzaklığın üzerinde durulmaz. Oylama yoluyla ve raportörün grubu yönetmesiyle kararlar hızla alınır. Üyeler, bir sonuca ulaşabildikleri için ve sürtüşmeler en az düzeyde tutulduğu için çalışmalardan memnun görünmektedirler. Grup üyeleri, şirkette kendilerine verilmiş bir ödevi çözümlemiş oldukları duygusundadırlar. Saat : Grup üyelerinde genel bir yorgunluk gözlemlenmekte. Sabah işyerinde çalışıp, öğleden sonra duyarlılık eğitimine katılmak, katılımcıları kuşkusuz yoruyar. Bu tür çalışmaların, yatılı olarak kent dışında düzenlenmesinin daha yararlı olacağı ortaya çıkıyor. Grup olarak karar alma alıştırmasının gözlemciler tarafından değerlendirilmesi şöyle gerçekleşiyor: No. 1, «Grup kararında en önce zorluklarımız

14 16 AMME İDARESİ DERGİSi oldu. Bazı arkadaşlarımızın ~ıralamada etkili rolleri oldu. Ancak, kararlar çabuk alındı. Grup, uyumlu davrandı» biçiminde görüş bildirir. No. 6 ise, (\sıralamada ilk 5 sırayı makul» bulmakta, «diğerlerinde ise kuşkuları» var. Ancak, «son üç sıralamayı da makul» buluyor. Her iki gözlemci de oylama yapıldığına ve rap:jrtörün hemen hemen tüm süreci yönettiğine değinmiyorlar. Sadece No. 8, bu aşamaya ulaşıldıktan sonra, «uzayaracına olan uzaklığın kaç km. olduğunu» soruyor. Bu soru üzerine, grup sıralamadaki grup kararı üzerinde yeniden bir tartışmaya giriyor. Daha önceki kararları oylamayla aldıklan için, bu kez, genel değerlendirme aşamasında, sıralama üzerinde yeni bir tartışma oluşuyor. Bütün bu olgular, grubun nesnel işbirliği ve eşgüdümleme düzeylerinin istenilen derecede olmadığını gösteriyor. Grup üyelerinin amacı, böylece, hızla bir çözüme ulaşarak sonucun kalitesine pek önem vermemek biçiminde ortaya çıkıyor. Daha sonra da çeşitli grup üyeleri, «Türkiye'de uzayendüstrisinin kurulması» konusunda görüş bildiriyorlar. Günün genel değerlendirmesinde, No. 12, ««tartışma yoluyla fazla bir yarar sağlanamayacağı» biçimindeki görüşünü yineliyor. No. ll, «sonuçta bir hedefe varıldığını», No. 9, «takım çalışmasında, duyarlılık yoluyla rutin konular yerine güncel konuların ele alınabileceğini», No. 8, «grubun artık daha çabuk karar alabildiğini, grup üyeleri arasında duygusal yakınlaşmalar olduğunu», No. 7, «bugün ilk kez daha tatmin olmuş olduğunu», No. 6, «iyi tartışıldığını, varılmak istenen sonucu halen göremediğini», No. S,»öğrenmeyi öğrenmek konusunda bugün daha verimli çalışıldığını, fikirlerin çatışmasının daha sağlıklı kararlara ulaştıracağını, uzay konusunda geniş bilgiye sahip olunması gerektiğini», No. 4, «konular bakımından mutlak yargılara vanlamadığı için, yapayolarak görüş birliği oluşturulduğunu», No. 3, «bugün verimli çalışıldığını, ancak, dah3. somut sonuçlara ulaşılmasını arzu ettiğini», No. 2, «ilk günlere göre daha birlik içinde olduklarını ve tartışmalara alıştıklarını», ve No. 1, «hireylerin ve grubun kararlarının farklı çıktığını, grubun daha rahat karar aldığını» bildiriyorlar. Eğitici ise, genel değerlendirmesinde, tartışm3.1arda kişi ve kişilik özelliklerinin halen ortaya konamadığını, angajman düzeyinin düşük olduğunu, süreçlerin doyurucu olmadığını, kavramsal düşünmek ve gelişmeleri kavramak gerektiğini, teknik elemanlann ve kamu görevlilerinin, çoğunlukla «somut» diye adlandırdıkları önceden konmuş «ödevler ve hedefler»in arayışı içinde olduklarını, bağımsızlığın kendilerini mutsuz ettiğini ve sürekli olarak bağımlılık arayışı içinde olduklarını vurgular. Grup üyeleri, bu açıklamaları ilgi ve dikkatle dinlerler. No. 12, «olayın, sonucu belli olmayan bir filme benzediğini» söyler. Eğitici, No. 12'nin bu düşüpcesinin, duyarlılık eğitiminin nesnel amaçları açısından önem taşıdığını gruba bildirir. DÖRDÜNCÜ GÜN : Saat : Bugünkü birinci oturumda grup üyeleri, eğiticiye, No. 9'un genel müdürlük tarafından bir ödevle görevlendirildiğini ve oturuma katılamayacağını bildirirler. Saat da 9 katılımcı (No. I, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5,

15 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 17 No. 6, No. 7, No. 11 ve No. 12) ile T -grubu oturumu başlar. ilk olarak, eğitici, gruba bazı açıklamalar yapar. Bu açıklamalannda, «grup üyelerinin duyı:ırlılık eğitiminde, gelişmeler içinde, ilişkiler ve Hintiler halinde, yapılar ve perspektifler oluşturarak düşünmeleri» gerektiğini vurgular. Bunlar gerçekleştirildiğinde, seminer, «sonu olmayan bir film niteliğini aşacak» ve «olaylar berraklaşacaktır.» No. 12 ve No. I, «tartışmalann yönlendirilmesi gerektiği» görüşünü yinelerler. No. 2 ise, «Şimdi, ancak eğiticinin bu açıklamalanndan sonra eksiklerimizi görüyonız» der. Eğitici, gruba, «durum, hedefler ve araçlar» zincirini izleyerek tartışmalarda konulan irdelemelerini önerir. No. 3, «mülakat teknikkrinin formalize edilmesini» ister (eğitici, bazı rezervleri olmasına karşın, daha sonra yönettiği duyarlılık eğitimi seminerlerinde bu isteğin gereğini yerine getirmi~tir). No. 2, «gözlemcilerin, neyi gözlemliyeceklerini bilemediklerini» belirtir. Eğitici, grup üy~lerine bir soru yöneltir ve «fakültelerinde yönetim bilimi dersleri alıp almadıklanm» öğrenmek ister. Bunun üzerine, bir katılımcı hariç (No. 12) hiçbir katılımcmın yönetim bilimi konusunda bilgi sahibi olmadığı ortaya çıkar. Burada belirtmek gerekir ki, katılımcılann tümü genel müdürlük bünyesinde müdür yardımcısı, doiayısıyla «idareci) (yönetici) olarak görev yap maktaydılar. Bu sırada No. 12, «bilgileri tazelemek gerektiğini ve zaman zaman konferanslar verilmesinin yararlı olacağını» bildirir. Tüm katılımcıların mezuniyetlerinden bu yana en az 10 yıl geçmiştir. Bazı grup üyeleri ise bu arada, «hatalıların» ve «başanlılann» ayırımının yapıldığı, sonuçta «ödül» ve «ceza» sistemine dayanan klasik çalışma tarzlarının kendi açılardan «yarar»larına değinirler. Bumuı üzerine eğitici, «duyarlılık eğitimi ya da grup dinamiği çalışmalannda, belli bir sonucun önceden «en iyi sonuç» olarak belirlenmesi yerine, yaratıcılığın, düşünce ve öneri oluşturmanın ve güçlükleri aşmadaki çabaların özenle teşvik edildiğini» gruba bildirir. Bazı üyeler, bu arada, sosyal bilimlerin terminolojisine yabancı olduklarını be Iirtirler ve bunun üzerine Türk eğitim sistemi yeni bir tartışmanın konusunu oluşturur. Eğitici, gruba, «bir süredir fizik mühendisliğinden kütüphaneciliğe kadar birçok öğrenim dalında üniversite öğrencilerinin yönetim bilimi ve sosyal psikoloji dersleri aldıklarını» bildirir. Çünkü, bu öğrenciler mezuniyetlerinden sonra işletmelerde ve kamu yönetim birimlerinde yönetici olarak da çalışacaklardır. Saat da T -grubunun bu oturumu kapanır. Saat : No. 12, «bir işi olduğu» gerekçesiyle eğiticiden izin alır ve bu otururna katılmaz. Bu oturumda bir «örnek olay» tartışılacaktır. Bu «örnek olay» şöyledir: 7 «Mary Sorrel bir kadın giysileri imalatçısının yamnda yöneticidir. Bu şirket tüm" yöneticilerinin katılmasmı istediği bir ÖG programı düzenlemiştir. 7 Bkz. Davis, K.. İşletmede İnsa:ıı Davranışı - Örgütsel Davranış, <tn~. 5. baskıdan çev. TOiun, K. ve di~j, İşletme İkti"sadi EnstitÜiü yayın No: 57, İstanbul 1982,

16 18 AMME İDARESİ DERGİst Kullanılacak temel eğitim yöntemi duyarlılık eğitimidir. Mary, duyarlılık eğitimi dışında ÖG programının tüm evrelerine katılmaya gönüllü olduğunu söyler, Böyle bir program sonucunda «duygusalolarak zedelenen» bir arkadaşı olduğunu ileri sürer ve bunu mahremiyete tecavüz olarak düşündüğünden, katılmayacağını ifadr;! eder. Bütün diğer yöneticiler programın tümüne katılmayı kabul etmişlerdir. - Soru: Şirk:;;tte programı yürüten başkan yardımcısı olduğunüzu farzedin. Nasıl bir yol önerirsiniz ve neden?». Bizim grubumuzun üyeleri, tümüyle, kendi çalışmalarında «mahremiyete zaten girilmediği» düşüncesinde birleşirler. Mary Sorrel'in duyarlılık eğitimine katılmasının sağlanmasmda ise, grup üyelerinin büyük çoğunluğu ikna etme, güven ve güvence vermek yolunu seçeceklerini belirtirler. Bazı grup üyeleri, bayan giysileri söz konusu olduğunda, Mary'nin reneide olabileceğini, öteki bazı grup üyeleri de arkadaşının Mary'yi olumsuz yönde etkilemiş olabileceğini belirtirlec. Bu arada, Mary'nin ÖG programına ka~ Ulmadığı takdirde işten çıkarılıp çıkarılamayacağı konusu da tartışılır. No. 2, «Mary'nin etki altında kalan biri olması nedeniyle iyi bir yönetici olamayacağını» vurgular. Sonuçta, grup üyeleri, Mary Sorrel için: «ikna etme», «ceza verme» ve «işten çıkarma» önlemleri üzerinde dururlar. No. S, bu durumda çok ilginç bir öneri getirir ve «şirketin, ÖG programının duyarlılık eğitimi evresinde Mary Sorren izinli sayabileceğini» ortaya koyar. No. 3 ve öteki grup üyeleri ise, «programın herkes için yararlı olacağını» vurgularlar ve Mary Sorrel'in ikna edilmesi kararına tüm grup üyeleri katılırlar. Günün genel değerlendirmesinde, grubun daha olgunlaştığı ve ilerlemeler kaydettiği gözlemlenebilmektedir: No. Il'e göre «örnek olayda grup kararı almabilmiş ve hedeflere ulaşılabilmiştir.» No. 7 de, «birlikte bir karara varabilmerıin önemine» işaret eder. No. 6, «duyarlılık eğitiminin amacını kavradığını» ifade eder. No. S, «çalışmaların amacının bugünkü birinci oturumda anlaşıldığı, ikinci oturumda da hedefe ulaşıldığını» vurgular. No. 4, «grubun başlangıçta algılamada zayıf ve çekimser kaldığını, çatışmaların hocayla olduğunu, daha sonra ise daha girişimci ve duyarlı bir düzeye ulaşıldığını» belirtir. No 3, «seminerin, amacına ulaştığını ve memnunluk duygusu içinde olduğunu» ifade eder. No. 2, «örnek olayı Mary SorreYin kişilik özelliklerine inmeden tartıştıklarını, fakat iyi sonuçlara ulaşıldığı» kanısında olduğunu belirtir. No. 4, «rahat konuşmaya alıştıklarını», No. 1 de, «se" minerin amacını kavramaya başladığını, grup olarak daha iyi iletişim kurabildiklerini ve birbirlerini daha iyi anlamaya başladıklarını» vurgularlar. Dördüncü günün sonunda grup üyeleri, böylelikle, göreceli olarak da olsa, «from home» evresinin özelliklerine erişmiş bulunmaktaydılar. Genel değerlendirmenin sonunda, dördüncü günün oturumlarının her ikisine de katılmış olan grup üyeleri, duyarhhk eğitimi konusunda seminerden önce aydınlatılmamış olmanın mutlu ve coşkulu üzüntüsü içindeydiler. Çünkü, grup, bir bütün olarak sonuçta gücünü ve işlerliğini ortaya koyabilmişti.

17 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERINDE VERİMLİLtK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 19 BEŞİNCİ GÜN : Saat : Seminerin son günündeki çalışmalara No. 1, No. 2, No. 3, No. 4, No. 5, No. 7, No. 8, No. 9 ve No. 11 katılırlar. Beşinci günün bu oturumunda grup, serbestçe bir tartışma konusu saptayacak, iki alt grup oluşturulacak ve alt grup A, «pro» (olurlayarak) Vı;; alt grup B, «contra» (karşıt olarak) konuyu tartışacaklardır. Bu sırada da bir raportör, tartışmalarda oluşan ortak noktaları ve çatışma noktalarını belirlemek ödevini üstlenecektir. Bu tenıelden hareketle de, sonuçta iki alt grup üst kalitede bir sentezi ya da yaratıcı bir uzlaşmayı gerçekleştirıney..;! çalışacaktır. Raportörlük görevini, grup, No. ı'in üstlenmesini önerir. No. 1, bu görevi kabul eder. İki alt grup da hemen oluşturulur: «Pro» olarak tartışa "7'uk grup, No. 2, No. 3, No. 4 ve No. 5 tarafından oluşturulur (ait grup A). «Contra» tartışacak grubu da No. 7, No. 8, No. 9 ve No. 11 oluştururlar (alt grup B). ~ ~. Grup, tartışma konusunun belirlenmesi için serbestçe tartışmaya girdiğinde, No. 4, «zıt düşüncelerin oluşması bakımından, iki alternatifli bir konunun saptanmasını» öneıir. Eğitİ<:i de, etkileşim ve iletişimin yoğunluğunun artması açısından bu öneriyi destekler. No. 11, «ekonomik öncelik açısından turizm ve endüstri ikileminin» tartışılmasını önerir. Grup, kısa bir tartışmadan sonra bu öneriyi kabul eder. Alt grup A, endüstriye öncelik vererek, ait grup B ise turizme öncelik vererek tartışacaktır. Tartışmanın başlamasıyla birlikte, alt grup E'den No. 8 insiyatifi hemen tümüyle ele geçirir ve sürekli söze girerek uzun konuşmalar yapar. Alt gnıp A'dan No. 2 ve No. 3 sadece kısa cümleleri\.! müdahale edebilmeye çalışırlar. No 8 ise, alt grup A'nın bu üyelerinin girişimlerini her defasında başarıyla bloke edebilmektedir. No. 3, sonuçta No. B'i «kimst:ye konuşma hakkı tanımamakla» suçlar ve «No. 4'ün yöneltmeye çalıştığı soruya yanıt vermediğini» bildirir. No. 4, sorusunu yineler. No. 8, alt grup A'nın üyelerini «laf oyunları yapmakla» suçlar. Alt grup B'dcll No. 7 de, «zaten söyleyecek bir şey kalmadı» diyerek, kendi alt grubundan No. B'i eleştirir. No. 8 ise, konuşmalarına kesintisiz devam etmektedir. Bu aşamada ariı'k alt grup A'nın üyeleri No. 8'e ancak birkaç sözcükle müdah:ıle edebilmektedirler. İyi yü-o rekli olan, ancak yaşı oldukça ilerlemiş bulunan No. 8'in, bilgi ve otoriter yapısını tüm eğitim grubun.ı kanıtlamak amacında olduğunu gözlemlemek olanaklı olmaktadır. No. 8, «ben düzeybnden, «ötekiler düzeybne ve «grup düzeyi>>ne geçememekte, işbirliği ve cşgüdümleme çabalarını 'kararlılıkla en gellemektedir. No. 5, saat 15.40'a doğru «diğer grup üyelerini konuşturmaiçin No. 8'i protesto» eder ve oturuma ara verilir. Saat : Raportör (No. 1), «pro-contra» tartışması sırasında alt gruplar arasında oluşan ortak noktaları ve çatışma rtüktalarını saptamıştır. Ancak, zaman darlığının önemli boyutlarda olma-n nedeniyle, bu noktalar ele alınamaz.

18 20 AMME İDARESİ DERGİst Seminerin bu en son oturumunda, ilk olarak «pro-contra» tartışmasının grup üyelerince bir değerlendirmesi ~;apdır. tilm İlk olarak söz alan eğitici, alt grup A'nın sürekli savunmada kaldığını, bunun sonucunda «endüstri»nin gerekliliğinin «pro» olarak ortaya konamadığını, No.. 8'in kendi alt grubunu da konuşturmadığını, tüm eğitim grubuna egemen olduğunu ve böyle durunıların doğmaması için öteki katılım 4 cıların «ara değerlendirmeler» isteyebileceklerini ve bunların sonucunda grubun ve alt grupların içinde bulur~dukları özgül durumu berrak bir biçimde görebilme olanağına sahip ubcaklarını açıklar. Bu açıklamalar üzeıine, No. 8 kendini savunmaya çalışır. Ancak, eğitim grubunun tüm üyeleri enerjik bir biçimde 1\0. 8'i deştirrneyi sürdürürler. No. 2, «Bu grup sürecini en başta yaşasaydık, hizhn için çok yararlı olurdu» der. Eğitici., yanıt olarak gruba, «ilk günkü oturunıda, enflasyon konusunun tartışılması sırasında üyelerden, aralarındaki arkadaşlık ilişkileri ve rutin çalışma ikliminin egemenliği 4 nedeniyle, giiçlii bir angajman gelmediğini, grup üyele rinin grup yaşamına ve işbirliğine ciddi bir biçimde özen göstermediklerinh> bildirir. No. 8 ise bu arada, daha önceki tartışmalara atıfta bulunarak, «kadın düşmanı» olmadığını sürekli yineler. Grup üyeleri de No. 8'e, «hiçbir zaman böyle bir suçlamada bulunmadıklarını» belirtirler. Bundan sonra, sürenin çok daralması üzerine, tüm h:ıftanın ve seminerin genel değerlendirmesine geçilir. Grup üyelerinin değerlendirmeleri şöyledir: No. 1: «Grup çalışmamız örneğinde, grupların hatalarının nereden kaynaklandığını öğrendim.» No. 2: «Son iki gündür duyarlılık eğitinıinin ne olması gerektiğini gördük. Dün öğrendiğimizi, b~günkü oturumlarda da yaşadık. Bu aşamaya daha erken gelebilseydik, daha iyi olurdu. Böylelikle daha çabuk gelişme sağlayacak ve çalışma başarısını yoğun bir biçimde algılayacaktık.» No. 3: «Bir şeyler öğrenmek üzere bir araya gelmiş insanların davranışlarını görmek açısından iyi bir deneyim oldu.» No. 4: «Duyarlılık eğitimi seminerinde karşılıklı iletişim ve etkileşim süreçlerini gördük. Son oturumlarımızda çalışma metodlarını ve yollarını da kavradık. Sonuç olarak yararlı oldu.) No. 5: «Gruplarda duyarlılık eğitimi yeni bir konu, Grup halinde ça lışmalanmızda problemlerin çözüm yollarını aradık. Bu tür seminerlerde, başlangıçta hemen kurallar koymak gerekiyor. Serbest tartışmalarda problemlere çare bulmak önemliydi. Duygusal ]wnulara çare bulamadık.» No.7 : «lık iki gün konuya yabaneıydık, belirsizlik duyguları yaşadık. Sonraki günler konunun içeriğine uygun tartışmalara girdik, karar alabil dik. Sizin (eğiticinin) açıklamalarınızın yararı oldu.

19 TÜRK KAMU ÖRGÜTLERİNDE VERİMLİLİK ARTIŞI - BİR ÖRNEK OLAY 21 No. 8: «Bu seminerde, statik durumdan dinamik duruma geçtik. Çatışmaların dinamik düzeyinden sentezlere ulaşabilmeliydik. Zıt fikirlerin ülması normaldir. Duyarlılık eğitimi, heyecan öğesini içermelidir. Bütün fikirlerde ayrılık olması da gerekmez. Öz budur.» No. 9: «Çok yeni bir terimle karşı karşıyaydık. Her gün karşılaştığımız olayları burada yaşadık. Konunun özünü anladım ve aksadığım noktaları gördüm. Özellikle SOI1 oturum yararlı oldu. Duyarlı olmayı, gündem saptamasını öğrendim ve ara d~ğerlendirmelerin özellikle çatışma halinde önemli olduğunu gördüm. No. 11 : «Ben biraz hissi konuşacağım. Saygı ölçüsünün aşıldıftı anlar oldu. Amaç, belli bir eksikliğimizin giderilmesiydi. Seminen organize eden birimden bir şirket yetkilisinin giriş - çıkışları (gelenleri, gelmeyenleri, izin alıp gidenleri) denetlemesi gerekirdi. Bugün için çok şeyler bekliyordum. Bir dahaki sefere daha temkinli geleceğim. Yine de, bir kamu kuruluşunda böyle bir seminer düzenlendiği için te:;;ekkür ederim.» 8 Grup üyelerinin, beşinci günün oturumlanm ve semineri bütün olarak değerlendirmelerinden sonra, eğitici, katılımcılara geçtiklen aşamaları, işbirliğinde ve grup olarak karar almada sağladıkları ilerlemeleri, duygusal olarak da bir grup bütünlüğün~ oldukça ulaşabilmiş olduklarını (özellikle No. 8'c karşı birleşerek), seminer çalışmalarında «bir şeyler öğrenmiş olma» bilincine de ulaşmış bulunduklarını anlatır ve kendilerine, gösterdikleri sabır, İyi niyet ve katkıları jçin teşekkür eder. «Back home durumwma geçişte gıup üyelerine yardımcı olacak açıklamalar için yeterli zaman kalmaz. Son olarak, eğitici ve grup Uyeleri tokalaşarak da birbirlerine içtenlikle teşekkür ederler. No. 8, eğiticiye özellikle sevgi gösterir. 3. SONUÇ Bir kamu işletmesinde orta kademe yöneticileri için düzenlenmi~ bulunnn, yukarıda anatomisini ortaya koyduğumuz duyarlılık eğitimi seminednden şu sonuçları çıkarmak olanaklıdır: a) Bu seminerlere katılanlar, olanaklar elverdiğince, gönüllü olarak seminere katılmalıdırlar. «Yukarıdan buyrukla» katılmalarda, katılımcıları motive etmek çok zaman tüketilmesine ned.en olmaktadır. Ayrıca, özellikle mühendislikkökenli olanlar ya da doğa bilimlerinden gelen yöneticiler konuya seminer öncesi hazırlanmalıdırlar. b) Katılımcılar, olanaklar elverdiğince, önceden birbirlerini tammamalıdırlar. Katılımcılar, önceden birbirlerini tanıdıkları takdirde, daha semi 8 No. ll'in işaret etmek istediği nokta, dördüncü gündeki 1. oturumun sonunda. izin alıp g;den No. 12'nin, beşinci günde de 1. oturuma katılmayıp, en son oturumda birden ortaya. çıkıp genel değerlendirmeye katılmak istemesiydi Ancak, No. 12, dördüncü ve beşinci günlerin grup ve katılımcılar için çok değerli olan aşamalarından geçmemişti. Bu nedenle' de eğitici, No. 12'yi semir.erin genel değerlendirmesi dışında. tutmuştu.

20 22 AMME idaresi DERGİSİ nerin başlangıcında duygusal bağımlılıklar ortaya çıkmakta ya da kamu görevlileri ilk günlerde bir «esprit de corps» (meslektaşlar arası dayanışma zihniyeti) oluşturarak, semineıi ağır aksak bir tempoda geçiştirme limine girmektedirler. c) Bu seminerler, yatılı olarak kent dışında 6 günlük bir sürede gerçekleştirilmelidir. Sabah kahva1tısı ve yemekler grup üyeleri tarafından birlikte alınabilmelidir. Akşamları film ya da video gösterimleri düzenlenehilir. d) Katılımcıları korkutmamak ve incitmemek koşuluyla, T - grubu çalışmaları, ses ya da video bandına alınabilmelidir. Eğitici, bu araçların kullanılabilmes! ve değerlendirmelerde yararlı olabilmesi için, T -gruplarında gerekli güven ortamını oluşturabilmelidir. e) Kamu yöneticilerinin, gerek yatay ilişkilerinin, gerek astlanyla ilişkilerinin ve gerekse halkla ilişkilerinin optimize Edilebilmesi için, duyarlılık eğitimi seminerlerinde, roloyunlarına, gözlem ve iletişim alıştırmalarına ve bunların değerlendirilmesi süreçlerine özellikle ağırlık verilmelidir. f) Kamu görevlilerinin geleneksel -hiyerarşik yapı ve bağımlılık alışkanlıklarından arındırılabilmesi içiil «brainst-::>rming»9 (<<buluş fırtınası») tekniğine önem verilmesi, böyielikle Y3ratıcı yönlerinin ve yeteneklerinin ortaya çıkmasına yardımcı olunması gerekmektedir. g) «Burada ve şimdi» (<<hic et mınc») yönteminin uygulanabilmesi ve «from home durumu>>ııa erişilebilmesi, kamu görevlileri için düzenleften duyarlılık eğitimi seminerlerinin mutlaka İşyeri dışında bir mekanda yapılmasını gerekli kılmak tadır. h) Kamu yöneticisi olan katılımcılar arasında büyük bir yaş farkı olmamalıdır. Önemli yaş farklıhkları, eğitim ve uygulamada sorunlar doğurmaktadır. i) Bayan kamu yöneticilerinin katılımı, seminerlerde duyarlılığın yoğunluk derecesine özen gösterilmesi bakımından da teşvik edilmelidir. Duyarlılık eğitimi almış kamu yöneticilerimizin, çalıştıkları birimlerde işbirliğini geliştirebileceklerini, çalışmaları daha özenu ve bununla birlikte çabuk gerçekleştirebileceklerini, halkın sorunlarına daha dikkatle eğilebileceklerini, tasarrufa ve iletişime önemli ölçüde dikkat gösterebileceklerini ve ülkemizin kalkınmasına dahi' verimli olarak hizmet edebileceklerini sonuçta vurgulamak isteriz, 9 Söz konusu çalışma tekniği için bkz., Dr. Gablers Wirtseharts - Lexikon. 9. neubear'beit.ete Auflage, Bd. 1, Wiesbaden 1976, S. 822.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Değerli Sektör Yöneticileri; Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) tarafından yürütülen bu projenin genel amacını şu konular oluşturmaktadır. Otelcilik sektöründe çalışanların niteliklerini ve uzmanlaşmalarını

Detaylı

Yönetim ve Yöneticilik

Yönetim ve Yöneticilik Yönetim ve Yöneticilik Dersin Amaçları Öğrencinin Yönetim kavramını ve sürecini kavramasını Yönetim biliminin özelliklerini anlamasını Yöneticiliğin fonksiyonlarını ve gereklerini anlayıp gerekli bilgi

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER

AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER AVRUPA BİRLİĞİ HAYAT BOYU ÖĞRENME İÇİN KİLİT YETKİNLİKLER Özgül ÜNLÜ HBÖ- HAREKETE GEÇME ZAMANI BU KONU NİÇİN ÇOK ACİLDİR? Bilgi tabanlı toplumlar ve ekonomiler bireylerin hızla yeni beceriler edinmelerini

Detaylı

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program...

Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... Türkiye deki yenilikçi okulları belirlemek, buluşturmak ve desteklemek için yeni bir program... DeGiSen DUnyada GeliSmek Her Cocuk Fark yaratabilir Empati, Yaratıcılık, Liderlik, Ekip CalıSması Ashoka

Detaylı

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.

2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik danışmanlık hizmetleri anlayışına bağlı kalınarak hazırlanmıştır. K. K. T. C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM ORTAK HİZMETLER DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOLOJİK DANIŞMA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA ŞUBESİ 2014 2015 Öğretim Yılı Rehberlik Çerçeve Programı kapsamlı gelişimsel psikolojik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE TEMEL KAVRAMLAR İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) İKY Gelişimi İKY Amaçları İKY Kapsamı İKY Özellikleri SYS BANKASI ÖRNEĞİ 1995 yılında kurulmuş bir

Detaylı

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM GÖREVLER KULLANILAN ALET VE MALZEMELER MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Bir işletmenin, işletmecilik ve mühendislik anlayışına uygun biçimde yönetilmesini, üretimden satışa kadar olan sürecin denetlenmesini sağlayan, hem mühendislik, hem işletme yöneticiliği

Detaylı

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma

Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Hareketlilik Koçu Koçluk Seansı Canlandırma Eğitmen talimatları Grup çalışması Koçluk Oturumu/Seansı Canlandırma Ana hatları, yapısı ve tanımı Bu çalışmadaki saptanabilir beceri ve yeterlilikler Saptanabilir

Detaylı

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji

2 Çözümlerin Ortak Şifresi: Sinerji GİRİŞ Sinerji yaşamın akışı içerisinde her nokta da her yerde gerekliliği daimi olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğaya baktığımızda; göçmen kuşların v şeklinde uçarak hava akımı yaratıp birbirlerinin

Detaylı

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır.

İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. DR.HASAN ERİŞ İnsanların tek başına yeteneği, gücü, zamanı ve çabası kendi istek ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle yönetimin temel görevlerinden birisi, örgütü oluşturan

Detaylı

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER

ANTROPOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Antropolog, evrenin ve dünyanın oluşumu, yaşamın başlangıcı ve gelişimi, insanın biyolojik evrimi, ırkların doğuşu, insan topluluklarının fiziki yapı, kültür ve davranış özelliklerini ve diğer topluluklarla

Detaylı

Giriş Bölüm 1. Giriş

Giriş Bölüm 1. Giriş GİRİŞİMCİLİK Bölüm 1. Giriş scebi@ktu.edu.tr http://scebi.ktu.edu.tr Giriş İşletme Kurma Düşüncesi ÖN ARAŞTIRMA Ekonomik Teknik Mali Yasal Araştırma Araştırma Araştırma Araştırma Ön Proje Yatırım Kararı

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nın 07.08.2001 gün ve 4759 sayılı Onayı ile yürürlüğe girmiştir Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde

Detaylı

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU

5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 5Element Eğitim ve Danışmanlık EĞİTİM KATALOĞU 2016 Çatışma Yönetimi: Kişi, Ekip ve Organizasyon Değişimi Koçluk Yaklaşımı ile Yönetmek Eğiticinin Eğitimi: Eğitime ve Kişiye Özel Ekip Yönetimi: Bütünsel

Detaylı

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi

EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi 80 EK-2: İnşaat Mühendisliği Öğrenci Anketi Sayın İnşaat Mühendisi Adayı, İnşaat Mühendisliği Eğitimi Kurulu, İMO 40. Dönem Çalışma Programı çerçevesinde İMO Yönetim Kurulu nca İnşaat Mühendisliği Eğitimi

Detaylı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.).

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ. - Her türlü yazım ve çizim aletleri, - Çeşitli elektronik aletler, - Büro makineleri (bilgisayar, hesap makinesi vb.). TANIM Üretimin girdileri olan hammadde, yardımcı malzeme, enerji, makine ve işgücü gibi kaynakların en verimli şekilde kullanılması ve kalitesi yüksek, maliyeti düşük ürün elde edilebilmesi için planlama

Detaylı

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA

ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA MART EĞİTİMLERİ ETKİN YÖNETİM BECERİLERİ - FERDİN HOYİ 10 MART 2010- ÇARŞAMBA İNSAN ODAKLI YÖNETİM - FERDİN HOYİ 24 MART 2010 - ÇARŞAMBA EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 10 MARTT

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ MESLEK LĐSESĐ MEMLEKET MESELESĐ BURSĐYER BULUŞMALARI KAYSERĐ BASIN YANSIMALARI 14 KASIM 2010 14 Kasım 2010 YAPI KREDĐ VE KOÇ HOLDĐNG, MLMM BURSĐYER BULUŞMALARI NIN ĐKĐNCĐSĐNĐ KAYSERĐ DE GERÇEKLEŞTĐRDĐ

Detaylı

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi

Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi ÖN SÖZ İçinde bulunduğumuz çağ bilgi çağı olarak nitelendirilmektedir. Bilginin geçmiş dönemlere göre çok hızlı artışı ve teknolojik gelişmeler toplumların sosyokültürel, ekonomik, siyasal yapılarını da

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 11.1.216 Diploma Program Adı : MEDYA VE İLETİŞİM, ÖNLİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM) Akademik

Detaylı

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ

UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası I. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Kurultayı 12 Mayıs 2001 Eskişehir-Türkiye UÇAK,HAVACILIK,UZAY MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN DURUM DEĞERLENDİRMESİ Mehmet Nazım

Detaylı

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz.

SPİKER TANIM A- GÖREVLER. Spikerleri, radyoda ve televizyonda görev yapanlar olarak iki gruba ayırabiliriz. TANIM Daha önce hazırlanan haber bültenlerini ve diğer duyuruları radyo veya televizyon kanalıyla izleyici veya dinleyicilere aktaran kişidir. TRT nin yapmış olduğu tanım: Dilbilgisi, fonetik, diksiyon,

Detaylı

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER

KARİYER YÖNETİMİ. Kariyer teorisi iki nokta üzerinde odaklanmaktadır. Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER KARİYER YÖNETİMİ Öğr. Grv.. M. Volkan TÜRKER 7 KARİYER YÖNETİMİ Kariyer, bireyin mesleği ile ilgili pozisyonları, çalışma hayatı boyunca peş peşe kullanması ve organizasyonun üst kademelerine doğru ilerlemesidir.

Detaylı

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi

Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi Toplumunda Sürekli Eğitim ve Yenilikçi Eğitimci Eğitimi Bilgi toplumunda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin yarattığı hız ve etkileşim ağı içinde, rekabet ve kalite anlayışının değiştiği bir kültür

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU DIŞ PAYDAŞ MEMNUNİYET ANKETİ SONUÇLARI Haziran, 2016 SUNUŞ Değerli Çalışma Arkadaşlarım, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak Sağlık ve Bakım

Detaylı

Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız; Akademik Erteleme Davranışıyla Baş Etme Beceri Eğitimi Grup Yaşantısına Katılın

Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız; Akademik Erteleme Davranışıyla Baş Etme Beceri Eğitimi Grup Yaşantısına Katılın Sınava sonra çalışırım. Okuma ödevlerimi sonra yaparım. Notlarımı sonra düzenlerim. Raporumu sonra veririm. Akademik danışmanımı görmeye sonra giderim. Sonra demek artık bana zarar veriyor! diyorsanız;

Detaylı

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ

SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİCİSİ TANIM Tiyatro, opera, sinema, televizyon, kültür ve eğlence alanlarındaki etkinlikleri planlayan ve yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,GEREÇ VE EKİPMAN - Düzenlenecek sahne veya gösteri için

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER

UÇAK MÜHENDİSİ TANIM A- GÖREVLER TANIM Uçak mühendisi, uçakların tasarlanması ve yapım projelerinin hazırlanması, üretilmesi, geliştirilmesi, bakım-onarımı ve işletilmesi konularında çalışan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ

Detaylı

BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E. deki Çalışma Süreniz:..

BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E. deki Çalışma Süreniz:.. BEYAZ YAKA PERSONEL VERİMLİLİK VE EĞİTİM İHTİYAÇ BELİRLEME ANALİZİ; Yaş :... Cinsiyet : K E deki Çalışma Süreniz:.. ж Çalıştığınız Departman:.. Aşağıdaki anket formunda her bir maddede yer alan görüşe

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır.

Kuruluşumuzun amacı, beklentileriniz doğrultusunda kaliteli hizmeti siz değerli müşterilerimize sorunsuz ve en uygun şekilde sunmaktır. Değerli Müşterimiz; Günümüz iş dünyasının hızlı temposunda kuruluşlar arasında daha iyiye ulaşma çabası, belirlenen amaçlara ulaşma yolundaki rekabet, sonuçta ulaşılan başarı ve bu başarının değerini belirleyen

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Malzeme Bilimi MK-213 2/Güz (3+1+0) 3,5 6 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ Üniversitesi Kadın Araştırmaları

Detaylı

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri

Yeni Göç Yasas Tecrübeleri Eflref Ar kan Bildiğiniz gibi Almanya aile birleşiminin gerçekleşmesi konusunda göç yasasında bazı değişiklikler yapmıştır. Bu değişiklikleri eleştirenler ve olumlu görenler bulunmaktadır. Ben göç yasasının

Detaylı

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

COĞRAFYA ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere coğrafya ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Coğrafya konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SÖKE KENT KONSEYİ ÇOCUK MECLİSİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1- Bu yönerge, Söke Kent Konseyi Çocuk Meclisi nin oluşumunu, organlarını, görevlerini ve çalışma

Detaylı

Dr. Adnan AĞIR A. 4 Mart 2010

Dr. Adnan AĞIR A. 4 Mart 2010 Dr. Adnan AĞIR A Ph.. D. Şube MüdürüM 4 Mart 2010 1 Sunumun amacı: > Yönetmelik hakkında genel bilgi, > Yetkilendirme işlemlerinin nasıl yapıldığı, > Eğitici kriterleri, > Eğitici belgeleri, > Karşılıklı

Detaylı

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi

DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ. Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi DavranIŞ OdaklI İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ Huriye Kumral Kimya Y. Mühendisi Eğitim İçeriği ve Detayları KONU BAŞLIKLARI 1. Neden davranış odaklı iş güvenliği yönetimi gereklidir? 2. ABC yaklaşımı 3. Davranış

Detaylı

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER

İŞLETMECİ TANIM A- GÖREVLER TANIM İşletmeci; otel, banka, sigorta, maden, reklamcılık gibi mal ve hizmet üreten işletmelerde üretim, yönetim, para kaynakları, muhasebe, satış, pazarlama konularında çalışan küçük işletmeleri kuran

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum.

GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. Değerli Yönetici, GÜZ DANIŞMANLIK'ı sizlerle tanıştırmak ve faaliyetlerini sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum. "Yaşamboyu Öğrenme" ilkesi çerçevesinde bireylerin, çeşitli sektörlerdeki işletmelerin,

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı.

ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE. Sağlıklı örgüt için gerekenler: Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan. Örgüt Sağlığı. Örgüt Sağlığı. ÖRGÜT SAĞLIĞI OKULDA SAĞLIK, İKLİM VE KÜLTÜR Yrd. Doç. Dr. Çetin Erdoğan Örgütün amaçlarına uygun olarak görevlerini yerine getirebilmesi, yaşamını sürdürmesi, karşılaştığı sorunları çözmesi ve gelişimini

Detaylı

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç

DERS PROFİLİ. Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6. Yrd. Doç. Dr. Özlem İnanç DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Makroekonomi ECO202 Bahar 4 3+0+0 3 6 Ön Koşul Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin Amaçları Dersin

Detaylı

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik

Liderlikte Güncel Eğilimler. Konuşan Değil, Dinleyen Lider. Şeffaf Dünyada Otantik Lider. Bahçevan İlkesi. Anlam Duygusu Veren Liderlik Video Başlığı Açıklamalar Süresi Yetkinlikler Liderlikte Güncel Eğilimler Konuşan Değil, Dinleyen Lider Son on yıl içinde liderlik ve yöneticilik konusunda dört önemli değişiklik oldu. Bu videoda liderlik

Detaylı

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011

MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 MERSİN TİCARET VE SANAYİ ODASI OCAK 2011 TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUMU VE MÜŞTERİ EĞİLİMLERİ TESPİT ÇALIŞMASI TAŞIT ARAÇ VE PARÇALARI TİCARETİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ANALİZ SONUÇLARI

Detaylı

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar

2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar 2. HALKLA İLİŞKİLERDE AMAÇLAR VE TEMEL İLKELER 2.1. Halkla İlişkilerde Amaçlar Halka ilişkilerin temel amacı, kurum ve kuruluşların ilgili çevreleriyle olumlu ilişkiler kurmasını sağlamak, etkin ve verimli

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Makine Mühendisliğine Giriş MK-211 2/Güz (1+0+0) 1 1 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER

BİYOLOJİ ÖĞRETMENİ TANIM. Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER TANIM Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere biyoloji ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN Biyoloji konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların,

Detaylı

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ

ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ 209 ULUSAL VEYA ETNİK, DİNSEL VEYA DİLSEL AZINLIKLARA MENSUP OLAN KİŞİLERİN HAKLARINA DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 20 Aralık 1993 tarihli ve 47/135 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu

PSİKOLOJİK REHBERLİK BÖLÜMÜ DANIŞMANLIK VE. Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ Gamze EREN Anaokulu Uzman Psikoloğu İÇERİK Rehberlik Birimi Tanıtımı Gelişim Dönemleri ve Okula Uyum Süreçleri Öğrencilerimizin; Zihinsel, bedensel, sosyal ve

Detaylı

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları

Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Siyaset Psikolojisi (KAM 318) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Siyaset Psikolojisi KAM 318 Her İkisi 3 0 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH BÖLÜMü BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı TARİH PROF.DR. AYGÜN ATTAR Bölümün amacı Tarih Bölümünün amacı; tarih bilimi ile ilgili meslek

Detaylı

Referans Araştırması Formu

Referans Araştırması Formu Referans Araştırması Formu../../... REFERANS ARAŞTIRMASI FORMU Adayın Adı Soyadı Başvurduğu Pozisyon Referansına Başvurulan Kişinin Adı Soyadı Çalıştığı Kuruluş Ünvanı Aday ile ilişki derecesi Adayı tanıdığı

Detaylı

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013

SWOT Analizi. Umut Al BBY 401, 31 Aralık 2013 SWOT Analizi Umut Al umutal@hacettepe.edu.tr - 1 SWOT Strengths Weaknesses Opportunities Threats İşletmenin güçlü ve zayıf yanları ile fırsat ve tehditlerin tespit edilmesi, stratejinin bu unsurlar arasında

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

İş Yerinde Ruh Sağlığı

İş Yerinde Ruh Sağlığı İş Yerinde Ruh Sağlığı Yeni bir Yaklaşım Freud a göre, bir insan sevebiliyor ve çalışabiliyorsa ruh sağlığı yerindedir. Dünya Sağlık Örgütü nün tanımına göre de ruh sağlığı, yalnızca ruhsal bir rahatsızlık

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR

İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ. Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR İNSAN KAYNAĞININ EĞİTİMİ VE GELİŞTİRİLMESİ Prof. Dr. Kadir Ardıç Doç. Dr. Yasemin ÖZDEMİR Temel Kavramlar Eğitim, işletmeye yeni alınan ya da işletmede halen çalışmakta olan elemanlara, işlerini yapmaları

Detaylı

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI

KOOPERATİFÇİLİK MESLEK ELEMANI TANIM Kooperatiflerin kurulması ve yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER - Kooperatifçilik meslek elemanı çeşitli amaçlarla (konut sahibi olma, verimli ürün elde etme, ürünleri karlı bir biçimde

Detaylı

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI

AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI AİLE ve EVLİLİK EĞİTİM PROGRAMI PROJE DOSYASI Hayat Boyu Aile Danışma Merkezi; Toplumun çekirdeği olan ailenin doğru temeller üzerine inşası konusunda danışmanlık hizmeti vermek, ailenin önemiyle ilgili

Detaylı

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları

Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Türk Dili II (TURK 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Türk Dili II TURK 102 Her İkisi 2 0 0 2 2 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü

Detaylı

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz?

DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME. 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? DENEME SINAVI A GRUBU / İŞLETME 1 1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin yapısal özellikleri arasında yer almaz? A) İşletme bir ekonomik kuruluştur. B) İşletme bağımsız bir kuruluştur. C) İşletme sosyal

Detaylı

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI

SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI SiSTEM ANALiZi ve TASARIMI BIL3403 Öğ. Gör. ASLI BiROL abirol@kavram.edu.tr 01.10.2012 Dersin Amacı Bu ders ile öğrenci; edindiği mesleki bilgi birikimini kullanarak sektörde uygulanabilir bir projeyi

Detaylı

GİZEMLİ KUTULAR PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ

GİZEMLİ KUTULAR PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ GİZEMLİ KUTULAR PROGRAMI ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ 19.12.2012 Ben de bilim insanı olmak istiyorum çünkü pes etmem! (7. Sınıf Aklımda bilim insanlarının da hep doğruyu tam olarak bilemeyecekleri kaldı. Bilim insanlarının

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

(H o ş g e l d i n i z)

(H o ş g e l d i n i z) 1 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (H o ş g e l d i n i z) 2010 / OSB / Honaz / DENİZLİ 2 İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri (Çalışmayan İşgücüne Yönelik) 3

Detaylı

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir.

Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. PROJE YÖNETİMİ Proje: Önceden belirlenmiş sonuçlara ulaşabilmek için organize edilmiş faaliyetler zinciridir. Proje Yönetimi: Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Örnek Olay Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim( ) Diğer

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Termodinamik-1 MK-214 2/Güz (3+0+0) 3 5 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ)

İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) İNSAN KAYNAKLARI UZMANI (YÖNETİCİSİ) TANIM İşletmede çalışacak insan kaynağının sayısını ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarısını, moralini, motivasyonunu ve uyum düzeyini artırıcı çalışmaları

Detaylı

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi)

Maslow (İhtiyaçlar Hiyerarşisi) Kariyer q Kişinin yaşamı boyunca edindiği ilgili deneyimleridir. q Bir kişinin bütün yaşamı boyunca üstlendiği işlerin tümüdür. q Kişinin yaşamı boyunca sahip olduğu bir dizi iş ve bu işlere katılımı konusundaki

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU. Aralık,2013 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI SON SINIF ÖĞRENCİ ANKET FORMU Sevgili U.Ü.Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Programı Öğrencileri, Aralık,2013 Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği

Yöneticiler için Bilgi Güvenliği Yöneticiler için Bilgi Güvenliği GÜVENLİĞİ SAĞLAMAK İÇİN EN KRİTİK ROL YÖNETİM ROLÜDÜR 11.2.2015 1 Tanışma Çağan Cebe Endüstri Mühendisi Barikat Profesyonel Hizmetler - Yönetim Sistemleri Uzmanı 4 Yıl

Detaylı

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA

EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA EĞİTİM PROGRAMI HAZIRLAMA M. DENİZ AYBEY EĞİTİM ŞUBE 2009 1 EĞİTİM İHTİYACI Çalışanların işe girerken beraberlerinde getirdikleri bilgi, beceri ve tutumlar ile işlerinin görev ve sorumluluklarını yerine

Detaylı

N Bilinmeyenli Denklem

N Bilinmeyenli Denklem N Bilinmeyenli Denklem Kamu KİT Kurum Özel Personel HİE Eğitici 182 84 266??????!!! Ünvan 1 1281 158??????!!! Ünvan 2 139??????!!! Ünvan Sözleşmeli 965 Ünvan İşçi 1781??????!!!??????!!! cem@babadogan.net

Detaylı

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU

Ünite 1: İşyerinde Etkililik. Ünite 2: Liderlik Becerileri Geliştirme PEARSON İŞ PASAPORTU PEARSON İŞ PASAPORTU Ünite 1: İşyerinde Etkililik 1 İşyerinde etkili davranış biçimlerinin anlaşılması 2 Etkili çalışma davranışlarının sergilenebilmesi 3 Kendi performansını değerlendirebilme 1.1 Çalışanların

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb.

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6. : Yrd.Doç.Dr.Müh.Kd.Bnb. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Üretim Teknikleri MK-314 3/Güz (2+1+0) 2,5 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6

Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ders Kodu Teorik Uygulama Lab. Sağlık Yönetiminde Seçme Konular Ulusal Kredi Öğretim planındaki AKTS 345072003140504 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersin ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır. Önerilen

Detaylı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Kadın ve Demokrasi Derneği ve Marmara Belediyeler Birliği Yerel Yönetimler Sertifika Programı Amaç Yerel Yönetimler sertifika programının düzenleniş amacı yaklaşan 2014

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii Şekiller Listesi... xi Tablolar Listesi... xii BİRİNCİ BÖLÜM AĞIRLAMA ENDÜSTRİSİNE GENEL BAKIŞ 1.1. Ağırlama Endüstrisine Giriş... 1 1.1.1. Ağırlama Endüstrisi ve Turizm Endüstrisi

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

Bankacılık Programı na katıl.

Bankacılık Programı na katıl. . Üniversite veya yüksek okuldan 2013 yılında mezun olduysan, Bankacılık sektörünü kendine uygun görüyorsan, Kurumsal hayatın gereklerini yerine getirmeye hazırsan, bankademi Bankacılık Programı na katıl.

Detaylı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı T.C. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Sinop Yatırım Destek Ofisi Ara Faaliyet Raporu 01.01.2011 30.06.2011 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR LİSTESİ... ii 1. Sinop Yatırım Destek Ofisine İlişkin Genel

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Dinamik MK-221 2/Bahar (2+1+0) 2,5 4 Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans,

Detaylı

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen

KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM. Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen KONAKLAMA IŞLETMELERİNDE STRATEJİK YÖNETİM SEVGİ ÖÇVER Pazarlama Yönetmeni ve Eğitmen 1 Stratejik yönetim, uzun vadeli planlamalar ve kararlar ile konaklama isletmelerinin en üst düzeyde etkin ve verimli

Detaylı

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI

DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI OCAK ARALIK KASIM EKİM EYLÜL AY HAFTA DARICA ANADOLU LİSESİ 9. SINIF REHBERLİK PLANI ETKİNLİKLER YETERLİK ALANLARI KAZANIM NUMARASI VE KAZANIMLAR UYGULAMA Öğrencilerle tanışılması, okulun tanıtılması,

Detaylı

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67

Etkinlik Listesi BÖLÜM II İLİŞKİLENDİRME AŞAMASI 67 İçindekiler Etkinlik Listesi Önsöz XII XIV BÖLÜM I GİRİŞ 1 1. Danışmanlık ve yardım nedir? 3 Bölüm sonuçları 3 Danışmanlık, psikoterapi ve yardım 4 Danışmanlık nedir? 9 Yaşam becerileri danışmanlığı yaklaşımı

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI

SATIŞ YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI TANIM İşletmelerin pazarlama ve satış birimlerinde, satışların planlanması ve siparişlerin alınması gibi işleri yürüten kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN - Satışların yapılmasını planlar.

Detaylı

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları

Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Ankara ve Kastamonu Eğiticilerinin Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği Projesini Değerlendirme Sonuçları Mesleki Eğilime Göre Yönlendirme ve Kariyer Rehberliği projesi kapsamında gerçekleştirilen

Detaylı

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM

FİZİK MÜHENDİSİ TANIM TANIM Fizik mühendisi doğadaki maddelerin yapısını ve aralarındaki etkileşimi inceleyerek, fizik bilimi bulgularını teknolojiye uygulayan kişidir. A- GÖREVLER - Konuyla ilgili daha önce yapılan çalışmaları

Detaylı