AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM"

Transkript

1

2 İSTANBUL TİCARET ODASI AB EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM Seminer YAYIN NO: İstanbul, 2005

3 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı F5EK tarafından sağlanan tüm haklar saklıdır. İTO'nun ve yazarın adı belirtilmek koşuluyla eserden normal ölçüde alıntı yapılabilir. İTO ve yazarın izni olmadan eserin tamamı veya bir bölümü fotokopi, faksimile veya başka bir araçla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, elektronik ortamlarda ticari ya da başka bir amaçla kullanılamaz. İstanbul Ticaret Odası: ABE AB Eğitim Programları'na Katılım İstanbul, 2005, 41 sayfa. 1.AB-EĞİTİM I.AB-EĞİTİM PROGRAMLARI'NA KATILIM II.AB-MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI III.AB-GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI IV.AB-GENÇLİK EĞİTİM PROGRAMLARI V.SEMİNER VI.İTO ISBN NO: Türlcçe Reşadiye Cad.Eminönü/İstanbul İTO BİLGİ HATTI (212) İTO yayınları için ayrıntılı bilgi Bilgi ve Doküman Yönetimi Şubesi'nden alınabilir. Tel: (212) Faks: (212) E. Posta: Web: YAYINA HAZIRLIK, BASKI, CİLT -EUROMAT ENTEGRE MATBAACILIK ANONİM ŞİRKETİ Sanayi Caddesi No : Çobançeşme-Yenibosna / İSTANBUL Tel: (212) (pbx) Faks: (212)

4 ÖNSÖZ Ortak kültür ve değerler çerçevesinde bütünleşmeyi amaçlayan Avrupa Birliği (AB), Topluluk Programları ile üye devletler arasmdaki işbirliğini geliştirmeyi ve entegrasyonu derinleştirmeyi amaçlamaktadır. Eğitim alanında faaliyet göstermekte olan Topluluk Programları; gençlerin ortak eğitim ve kültür ile donatılmış bir "Avrupalı" kimliğine ulaştırılması ile fert ve toplum bazında refah seviyesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede Avrupa Komisyonu, 1995 yılında eğitim - öğretim alanında geliştirdiği programları ve bir Avrupa kimliği oluşturmak, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amacıyla uygulamaya koymuştur. Bugün AB'nin üç temel eğitim programı bulunmaktadır. Bunlar, eğitimin her alanına hitap eden Socrates, mesleki eğitime hitap eden Leonardo da Vinci ve okul dışındaki gençlere hitap eden Youth (Gençlik) Programlarındır. Türkiye, 15 Nisan 2004 tarihinde AB ile imzalanan ve 8 Mayıs 2004 tarih, No'lu Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) ile, toplam 30 ülkenin AB komisyonu ile birlikte yürüttüğü, içlerinde eğitim programlarının da yer aldığı Topluluk Programlanana katılım hakkını kazanmıştır. Türkiye'de Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik Programları, DPT Müsteşarına bağlı olarak çalışmakta olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başakanlığı (Ulusal Ajans) tarafından koordine edilmektedir. Başkanlık, üç genel koordinatörlük (Socrates, Leonardo ve Gençlik) ve sekiz program koordinatörlüğü şeklinde örgütlenmiş bulunmaktadır. Daha önceleri çeşitli nedenlerden dolayı kullunumudığımız programlardan bugün ise, bilgi eksikliği nedeniyle yeterince proje üretilemediğinden gerektiği ölçüde faydalanılamamaktadır. AB eğitim programlarından en iyi şekilde yararlanabilmek için, Türkiye genelinde ilgili tüm kişi ve kurumların bilgilendirilmesi ve proje hazırlamalarının teşvik edilmesi büyük öneme haizdir.

5 Bilindiği üzere İstanbul Ticaret Odası Avrupa Birliği konusunda çeşitli bilgilindirme çalışmaları yapmakta ve seminerler düzenlemektedir. Bu kapsamda Odamızca, AB ile entegrasyonu kuvvetlendirecek ve üyelik sürecine hız katacak Topluluk Eğitim Programlarının Türk kamuoyunca öğrenilmesi ve ilgili kişi ve kurumların söz konusu programlardan daha çok yararlanabilmesinin sağlanması amacıyla, 29 Nisan 2005 tarihinde "AB Eğitim Programlanana Katılım'' adlı bir seminer gerçekleştirilmiştir. Seminerin bant çözümlerini içeren yayınımızın, tam üyelik sürecindeki çalışmalara ve tüm ilgililere faydalı olacağını umar, bu çahşmamıza önemli katkılar sağlayan değerli konuşmacılarımıza, seminerin organizasyonunu gerçekleştiren Etüt ve Araşırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi'ne ve metinleri yayma hazırlayan Uzman yardımcısı Müge Bulut'a teşekkür ederim. Dr. Cengiz Ersun Genel Sekreter

6 İÇİNDEKİLER Açış Konuşması Erhan ERKEN... Yönetim Kurulu Üyesi İstanbul Ticaret Odası (İTO) Oturum Başkanı Prof. Dr. Kerem ALKİN 10 Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası Ticaret Ana Bilim Dalı Başkanı İstanbul Ticaret Üniversitesi (İTİCÜ) Konuşmacılar Davut Gazi BENLİ 12 Leonardo Uzmanı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı "Leonardo: Mesleki Eğitim Programları" NecmiUZUN 18 Grundtvig & Minerva Uzmanı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı "Socrates: Genel Eğitim Programları" Yunus Alper ALTAY 25 Gençlik Eylem-3 Uzmanı T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı "Youth: Gençlik Programları" Soru - Yanıtlar 31

7

8 İSTANBUL TİCARET ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ ERHAN ERKEN'İN AÇIŞ KONUŞMASI Bilindiği üzere Avrupa Birliği, ekonomik birlikteliğin ötesinde, ortak kültür ve değerler çevresinde bütünleşmeyi amaçlayan bir oluşumdur. Avrupa Birliği, sadece ekonomik bir birliktelik değildir, ortak kültür ve değerleri de çevreleyen bir çerçeve sunmak ister. Bu bütünleşmeyi kolaylaştırmak ve kuvvetlendirmek amacıyla oluşturulmuş olan Topluluk programları, eğitimden kültüre, sağlıktan enerjiye, araştırma geliştirmeden istihdama kadar çok geniş bir alanda Avrupa Birliği ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Bizim konumuz burada eğitimle alakalı. Eğitim alanında da gençlerin Avrupa boyutuyla yetiştirilmesini sağlayacak olan eğitim programlarıyla, eğitim ve ortak kültür ile donatılmış bir Avrupalı kimliğine ulaşılması amaçlanmaktadır. Yeni bir Avrupa dünyası oluşuyor, bunun içerisinde de ekonomik birlikteliğin dışında ortak değerlerin var olduğu bir dünya meydana getirilmek isteniyor. Avrupa Birliği nin gündeminde bununla ilgili eğitim çalışmaları var. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve eğitimi yaşam boyu sürdürebilmek amaçlarını da taşıyan Avrupa Birliği eğitim programları genelde 3 başlık altında toplanmaktadır. Bunlardan biri, eğitimin her alanına hitap eden Socrates Programı, diğeri mesleki eğitim alanına hitap eden Leonardo Da Vinci Programı ve okul dışındaki gençlere hitap eden Gençlik Programı'dır. Bugüne kadar daha çok Avrupa Birliği ülkelerinin faydalandığı programlardan Avrupa Birliği'ne aday ülkeler de 1997 yılından beri proje hazırlama ve ulusal ajanslarını kurma çerçevesinde faydalanmaktadırlar. Türkiye'nin Avrupa Birliği bünyesindeki eğitim programlarına yönelik ilk girişimleri, 1995 yılında başlamış, 1999'da Helsinki Zirvesi'nde ülkemize sağlanan adaylık statüsü ile programlara katılım adaylık çerçevesinde ele alınmağa başlanmıştır. Türkiye'nin Avrupa Birliği müktesebatma uyumu çerçevesinde Mart 200rde sunulmuş olan Ulusal Plan'da ilk olarak Leonardo, Socrates ve Gençlik Programları'na katdım ve Ulusal Ajansın Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'a ilişkin çalışmaların sonuçlandırılıp, uygulanmaya konulması konularına ağırlık verilmiştir. Böylelikle Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları'na katılımın sağlanması Ulusal Plan'm da önemli bir amacı haline gelmiştir. Türkiye ile Avrupa

9 Birliği arasında 15 Nisan 2004 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı ile Türkiye, toplam 30 ülkenin Avrupa Birliği Komisyonu ile birlikte yürüttüğü, içinde Socrates, Leonardo Da Vinci ve Gençlik Programları'nm da bulunduğu. Topluluk Programları'na katılım hakkı kazanmıştır. Bugün Türkiye'de, Avrupa Birliği Eğitim Programlan'nm tanıtımı, işleyişi, izlenmesi ve değerlendirilmesinden sorumlu olan kurum, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, diğer adıyla da Ulusal Ajans'tır. Türkiye Osmanlı'dan başlamak üzere yaklaşık 200 yıllık tarihi boyunca, genelde batıya doğru dönük bir yüz izlemiştir. Fakat 1963 Ankara Antlaşması'yla yepyeni bir mecraya girdik. Bugün özellikle de 17 Aralık'tan sonra, Avrupa Birhği'ne tam üyelik hedefi doğrultusunda zor bir yol içerisindeyiz. Kaç senede biteceği belli olmayan çok uzun bir yol. Avrupa Birliği ile entegrasyonu güçlendirecek ve hızlandıracak olan Avrupa Birliği Eğitim Programları'nı en iyi şekilde tanımak, tanıtmak, kitlelere bunu anlatmak ve uygulanmasını sağlamak gerekmektedir. Bu kapsamda, Türkiye genelinde, konuyla ilgili tüm kurum ve kişiler bilgilendirilmeli ve proje hazırlamaları teşvik edilmelidir. Ve bunlar bu programın yakınlaşma programının oluşması noktasında gayrete getirilmeli diye düşünüyoruz. Yine bildiğiniz ve izlediğiniz gibi, İstanbul Ticaret Odası da Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde, üyelerini bilgilendirmek amacıyla, çeşitli faaliyetler gerçekleştirmiş ve gerçekleştirmeye devam etmektedir. Bugün içinde bulunduğumuz bu faaliyet de bunun bir parçası. Tabii İstanbul Ticaret Odası'nın kurucu üyesi olduğu, ortaya çıkışında önemli destekler yaptığı, şu anda da faaliyetlerinin yürütülmesinde ciddi katkılarda bulunduğu İktisadi Kalkınma Vakfı, Odamız'm bu faaliyetlerini yürütmede en önemli araçlarından bir tanesidir. Aynı zamanda Odamız İktisadi Kalkınma Vakfı'na verdiği desteğin yanında, kendi içinde de faaliyetlerine devam etmektedir. Odamız, firmalarımıza rehber olacak araştırmalar hazırlamakta, birçok konuda bilgilendirme toplantıları ve seminerler düzenlemekte ve çeşitli Avrupa Birliği kuruluşlarıyla, üyelerimizi doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecek Avrupa Birliği projelerine iştirak etmeye çalışmaktadır. Bu seminerin amacı da, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile entegrasyonunu, eğitim açısından güçlendirecek olan programların Türk kamuoyuna daha iyi tanıtılması, ve ilgili kurum ve kuruluşların söz konusu programlardan daha fazla yararlanmalarının teşvik edilmesidir. Seminerimizde sırasıyla, Leonardo Da Vinci,

10 Socrates ve Gençlik Programları ele alınacak ve bu programlara katılım şartları incelenecektir. Hepinize, seminerimize katıldığınız için teşekkür ederim.

11 PROF. DR. KEREM ALKİN ULUSLARARASI TİCARET ANA BİLİM DALI BAŞKANI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ - İTİCÜ Üniversiteler olarak biz de söz konusu süreçten yoğun bir çabayla geçmekteyiz. Üniversite boyutunda bir iki hususu sizlere hatırlatarak sözlerime istiyorum. Önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bütününde, üniversiteler sisteminin de büyük bir değişimden geçtiğini göreceksiniz. Bunun bir kısmı Türkiye'de de yavaş yavaş başlamış durumda, yani YÖK ve YÖK'e bağlı bütün üniversiteler bu konuları derinlemesine tartışıyor. Sistem 3, 5, 8 olarak ifade edilebilir. Yani lisans seviyesindeki eğitimin 4 yıllık süreçten, 3 yıllık sürece çekilmesi. Ardından hemen gelen yüksek lisansın yine 2 yıl, doktoranın da 3 yıl devam etmesi. Bunun Avrupa Birliği sürecinde önemli bir çalışma olduğunu ifade etmek lazım. Çünkü küresel dünyada rekabet hepinizin tahmin edeceği gibi, 4 yıllık lisans eğitimlerinin artık çok uzun olduğu gerçeğini ortaya koymaya başladı. Hepimiz çok iyi biliyoruz, aslında biraz daha çaba sarf etsek, bir çok üniversitemizde, 4 yıllık eğitimleri, aslında 2 yıla kadar indirmek dahi mümkündür. Dolayısıyla, önümüzdeki dönem içerisinde bu süreci çok net görmemiz söz konusu olacak. Üniversitemiz, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Odamız'm vakfı tarafından kurulmuş bir üniversite olarak uzun zamandan bu yana Erasmus çalışmalarına ağırlık vermiş durumdadır. Erasmus, Socrates'in alt bir parçası olarak devam eden ve Türkiye'deki üniversitelerle, Avrupa Birliği'ndeki üniversiteler arasında öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesini veya birlikte projeler yapılmasına olanak tanıyan bir çalışma. Bu konuda genç bir üniversite olmamıza rağmen 4 öğrencimizi Erasmus çerçevesinde Fransa'ya göndermiş durumdayız, bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencilerimiz kısa bir tatil için döndüler ve çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Dolayısıyla da bu çalışmaların ileride yoğun bir şekilde devam edeceğini söyleyebilirim. Tabii özellikle mesleki alanda eğitim son derece önemli. Bu konuda yine kısa bir bilgi vermek istiyorum. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin (yine ticaret Odamız tarafından kurulmuş olan ve 8, 9 yıldır hizmet vermekte olan) Dış Ticaret Enstitüsü, bir nevi bugünkü üniversitemizin bel kemiğini, çekirdeğini oluşturmaktadır. Türkiye'de bugüne kadar 7 binin üzerinde insanımızı dış ticaret başta olmak üzere pek çok alanda sertifika programlarında eğittik, dolayısıyla Leonardo da önemli konu başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

12 Bugün 3 değerli konuşmacımız var. Kendilerini sırasıyla tanıtmak gerekirse, Sayın Davut Gazi Benli, kendileri Leonardo uzmanı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde Leonardo yani mesleki eğitim programları uzmanı olarak görev yapmakta. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrupa Birliği Programları Yüksek Lisans Programı'ndan mezunlar. İş tecrübesi olarak daha önce öğretmen olarak görev yapmışlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi danışmanlığı görevinde bulunmuşlar. Avrupa BirHği programları uzmanı olarak görev yapmışlar ve halen sanırım TBMM çevirmeni olarak da görev yapmaktalar. İkinci konuşmacımız, Sayın Necmi Uzun, kendileri Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde Socrates, genel eğitim programları yani Grundtvig ve Minerva uzmanı olarak görev yapıyorlar. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler mezunu, aynı zamanda Melbourne Üniversitesi School of Political Science' ta master derecesine sahip, arası, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik yapmış, şu anda halen Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesindeki görevini sürdürmektedir. Üçüncü konuşmacımız. Sayın Yunus Alper Altay, kendisi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı bünyesinde. Gençlik Programları uzmanı olarak görev yapmakta. Kendisi, Gençlik Eylem 3 uzmanı. Yüksek mimar, Ortadoğu Teknik Üniversitesi mezunu yılında lisans, 2000 yılında yüksek lisanstan mezun olmuşlar yılları arasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığında yüksek mimar olarak, görev yaptıktan sonra, halen Devlet Planlama Teşkilatı bünyesinde Ulusal Ajans'ta, Gençlik Programları Eylem 3 uzmanı olarak görev yapmaktadır.

13 DAVUT GAZİ BENLİ ''LEONARDO: MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARI'' Her bir programımız Avrupa Birliği ülkesi üyelerde değişik ulusal ajanslar altında faaliyet gösteren ve çok daha farklı formatlara sahip, farklı programlardır. Her ne kadar ülkemizde yeni bir sistemle deneniyor ve üç program aynı Ulusal Ajans altında işlev görüyorsa da, gerçekte her bir programın farklı özellikleri farklı öncelikleri, farklı hedef grupları, çok farklı statüleri var. Bu noktadan hareketle, kafanızın bir miktar karışacağını düşünüyorum. Adeta bir gemi içerisinde farklı mallar taşıyan bir gemi gibi olacağız, bu malları birbirine karıştırmamamız icap edecek. Öncelikle Ulusal Ajans'ımız hakkında bir iki malumatı da dikkatlerinize sunarak, Leonardo'ya başlamak istiyorum. Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanhğı tarafından deruhte edilmektedir. 31 Avrupa ülkesinde bizim işlevimizi gören farklı kurumlar içerisinde kurumsallaşmış kurumlar vardır ve bu kurumlara Ulusal Ajans adı verilmektedir. Avrupa Birliği Eğitim, Kültür Genel Müdürlüğü'nün direktifleri doğrultusunda çalışmaktayız. Avrupa Birliği ndeki 31 ülke ulusal ajansları, bir noktadan bu genel müdürlüğe bağh olarak çalışmaktadır. Diğer üst kurumumuz ise, ulusal otorite olarak adlandırılır ki, Avrupa Birliği Komisyonu her ülkede bu programlardan yasal sorumluluğu üstlenebilecek bir ulusal otorite istemiştir. Ve ülkemizde de bu ulusal otorite görevini devlet bakanı ve başbakan yardımcısı sayın Abdüllatif Şener Bey ve altındaki Yönlendirme ve İzleme Komitesi yürütmektedir. Bu Yönlendirme ve İzleme Komitesi, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcısı Sayın Lütfı Elvan başkanlığmda. Milli Eğitim Bakanhğı'ndan bir, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği'nden bir, yüksek öğretim kurumundan bir. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden bir, Türk İş İşkur Genel Müdürlüğü'nden bir. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'ndan başkan dahil 3 yetkili ve Ulusal Ajans başkanı olmak üzere toplam 11 yetkiliden oluşan bir üst kurul görevi yürütmektedir. Gerek Gençlik, gerek Socrates, gerek Leonardo, tüm programlarda sunulan projelerin nihai kararını bu üst komite vermektedir. Ve dolayısıyla Avrupa Birliği Komisyonu'na karşı bir ulusal otorite görevi yapmaktadır. Türkiye'de Avrupa ülkelerinden biraz farklı olarak yeni bir sistem uygulanmak

14 istenmiş, bu çerçevede Socrates, Leonardo ve Gençlik Programları Ulusal Ajans çatısı altında bir arada tek bir binada, bir organizasyon şeması içerisinde ilk kez uygulanmaya başlanmıştır. Kısmi benzerlikler Danimarka ve İsveçte'de vardır fakat tam Türkiye'ye benzememektedir. Bunun yanı sıra bizim programlarımıza ve çalışmalarımıza destek veren, bütçe ve finans koordinatörlüğümüz, insan kaynakları koordinatörlüğümüz, halkla ilişkiler koordinatörlüğümüz, bilişim koordinatörlüğümüz, iç denetçimiz ve hukuk müşavirliğimiz de kurumumuz bünyesinde faaliyet göstermektedir. Peki Leonardo nedir? Mesleki eğitim kavramı Avrupa Birliği içerisinde Türkiye'dekinden farklı bir şekilde algılanmaktadır. Çünkü Türkiye'de meslek liseleri, endüstri meslek liseleri, kız sanat okulları, meslek yüksek okulları, teknik eğitim fakülteleri gibi bir algılamayla meslek eğitimine bakılmaktadır. Halbuki Avrupa'da veya Leonardo'nun yaklaşımı bu değildir. Bu olmadığı içindir ki. Ticaret Odası ve iş dünyası gibi temel tabir caizse iş ve meslek erbabı, bizim 1 numarah önceliğimiz olmaktadır. Yaşam boyu mesleki eğitim diye bir kavram var vardır. Türkiye'de bizim vasıtamızla yeni yeni tanınmaya başlanacak olan veya başlanan bir yaşam boyu meslek eğitim kavramı, Leonardo'nun en temel hedefidir. Leonardo Da Vinci sadece bir okul programı olarak algılanamaz. Algılanmamalıdır. Bu noktadan hareketle, Leonardo Da Vinci Programı, çok geniş anlamda bir iş dünyası ve meslek erbabı programıdır. Meslek erbabı programı ne işe yarar? Özelde çok ortaklı olmak üzere, Avrupa Birliği'nden pek çok ülkeden ortakların bir araya gelmesiyle farklı alanlarda farklı mesleklerin geliştirilmesine yönelik projeler üreten bir programdır. Ayakkabı tamirciliğinden, tıp doktorluğuna, elektronik ticaretten, sanal ticarete, aklınıza gelen her alanda, iş yapan insanların işlerini en iyi yapmalarını sağlamaya yönelik olan proje veya programlardır. Leonardo programı yaşam boyu öğrenim stratejisi içerisinde 80 yaşındaki bir insanın bile, yaptığı işle mutlu olmasını sağlayacak olan her türlü aktiviteye destek veren bir programdır. Buradan hareketle, öncelikle ifade etmemiz gereken temel bir nokta var ki, bütün bu programlardan Leonardo, Socrates ve Gençlik Programları'ndan en genel anlamda, projeler vermek suretiyle istifade edilir. Leonardo hakkında çok daha detaylı bilgi almak isteyen arkadaşlarımızın kısa süre içerisinde bizlerle temas etmeleri ya da vereceğimiz internet sitelerinden bizleri takip etmeleri icap etmektedir. 31 Avrupa ülkesi bu programlardan istifade etmektedir. 25 Avrupa Birliği üyesi ülke olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bunun dışında 3 tane aday ülke, Türkiye, Romanya ve Bulgaristan var. 3 tane de EFTA ülkemiz var. Norveç, İzlanda

15 ve Lihtenştayn, bunlar da Avrupa Birliği programlarından tam katılımla istifade etmeye hak kazanan ülkeler. Toplam 31 ülke. En son katılan ülke, 1 Nisan 2004 tarihi itibariyle, Avrupa Birliği Komisyonu ile ülkemiz hükümeti arasında yapılan Mutabakat Zaptı Antlaşması ile Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Siyasiler her ne kadar Avrupa Birliği konusunda belki daha yıl süren bir yol alacak olurlarsa olsunlar, biz Gençlik alanında, genel ve mesleki eğitim alanında, yaşamın her alanında, Avrupa Birliği Programlan'nm tam üyesi olma sıfatını kazanmış bulunuyoruz. Ülkemiz meslek eğitimi, Avrupa Birliği meslek eğitim süreci içerisinde, en sorunlu alanlarından birisidir. Bu konuda artık hiç kimsenin söyleyecek veya tartışacak bir konusu bulunmamaktadır ki, biz mesleki eğitime, her zamandan ve herkesten fazla ihtiyacı olan bir ülkeyiz. Leonardo Da Vinci programı nedir? Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir meslek eğitim programıdır. Ülkeler arası işbirliğini kullanarak mesleki eğitim sistemleri ile uygulamalarında kalitenin geliştirilmesini, yeniliklerin teşvik edilmesini ve Avrupa boyutunun yükselmesini teşvik etmektedir. Avrupa insan kalitesini yükseltmek konusunda bir rekabet içerisindedir. Ülkemizin bu rekabette şu anda bulunduğu durum maalesef iç açıcı değildir. Dolayısıyla bu rekabet ortamı içerisinde insanların kendi mesleklerindeki gelişmeleri, maksimum düzeye çıkartmaları önemlidir. Leonardo şeffaflık stratejisi içerisinde Avrupa'nın tüm coğraf)^asında mesleklerin en iyi şekilde ihya edilmesini, yürütülmesini, gerçekleşmesini arzu eden, amaçlayan projelere destek vermektedir. En genel anlamda bunlar iki türlü olmaktadır. Bir tanesi, mesleki eğitim almakta ve vermekte olan her düzeydeki insanın Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki stajlarını, mesleki bilgi ve birikimlerini artıracak gezilerini ihtiva eden. Değişim Projeleri'dir. Bu çerçevede 1995 yılından 2005 yılma kadar 2 milyon civarında Avrupah genç, meslek adamı, çiftçi, çırak, usta, aklınıza gelen her meslekten, her alandan insan, bilgi ve birikimlerini artırmak için Avrupa'nın diğer ülkelerinde stajlar yapmış, birbirlerinin mesleklerini nasıl yaptığını yerinde görmüş, hiçbir dil belgesi aramaksızın, görerek, interaktif, görme ve el becerileri suretiyle birbirlerinin tecrübelerinden istifade etmiştir. Ülkemiz ilk girdiği yıl olan 2004 yılında Avrupa Birliği Programları'na, tabiri caizse çok güzel bir başlangıç yapmıştır. Leonardo kapsamında, 2004 yılında 1838 tane çırak, endüstri meslek lisesi öğrencisi, öğretmen, öğretim görevlisi, üniversite öğrencisi, pek çok alandan, pek çok yararlanıcı, Avrupa'daki stajlarını bu yıl Türkiye'de tamamlamışlardır. Övünerek söylüyoruz ki, 2005 yılında Leonardo'nun bu tür projelerinden en fazla sayıda

16 proje veren ülke Türkiye'dir. Bu yıl, A tipi projeler olarak nitelendirilen "Mobility" Hareketlilik Projeleri çerçevesinde toplam 2500 adet proje müracaatı aldık. Bu rakam Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki bütün proje rakamlarına yakın bir rakamdır. Bu çerçevede elimizdeki bütçe imkanlarını maksimum kullanarak bu yıl 4 bin civarında çırak, mesleki eğitim öğrencisi, öğretmen, usta, ustabaşı, bütün bu alanlardaki çalışanları ve işverenleri, insan kaynakları yöneticilerini, uzmanları, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde kısa ve uzun sürelerle mesleki eğitim değişimi ve yerleştirmesi yaptıracağız. A tipi projeler nedir? A tipi projeler, mesleki eğitim almakta ve vermekte olan her düzeydeki insanın, bilgi ve becerilerini artırmak için Avrupa Birliği üyesi ülkelerde hareketliliğini sağlayan projelerdir. Bunlara Brüksel'de "mobility" projeleri diyorlar, yani hareketliliği sağlayan, seyahatleri sağlayan, oralarda bir şeyler görmelerini ve o el becerilerini Avrupalı'larla paylaşmalarını sağlayan projelerdir. Bu çerçevede geçtiğimiz yıl, ülkemiz 1838 tane meslek erbabını, Avrupa Birliği'ne gönderdi. A tipi projeler, iki açıdan değerlendirilebilir. Bir tanesi, yerleştirme projeleri, bir tanesi değişim projeleri. Farklı yararlanıcı grupları olduğu için, bunları ikiye ayırmakta yarar var. Değişim projeleri sanki oradan birileri gelecekmiş gibi algılanıyorsa da böyle değildir. "Exchange" kelimesini Türkçe'ye böyle çevirebildiğimiz için buna "değişim" dedik. Burada söz konusu olan şey, fikirlerin değişimidir. Değişim projelerinin yararlanıcıları, üniversite öğrencileri, öğretim üyeleri, uzmanlar, öğretmenler, insan kaynakları yöneticileri, kısacası mesleki eğitime yön veren, mesleki eğitimde öğretici ve uzman durumunda olan insanlardır. Bilgi ve birikimlerini Avrupalı'larla değiştirmelerini ifade eden, Avrupa'ya bu amaçla gitmeleri düşünülen yerleştirme projeleri ise, çıraklar dahil olmak üzere endüstri meslek Hsesi öğrencileri, üniversite öğrencileri bazı çiftçiler, genç mezunlar, yeni iş hayatına atılan insanlar, işsizlerdir. Bunların 3 ila 39 hafta, hatta kısmen 52 haftaya kadar uzanan sürelerle, Avrupa Birliği üyesi ülkelerde staj yapmalarını, bilgi ve birikimlerini artırmalarını, oralardan sertifikalar almalarını ihtiva eden projelere de "A Tipi Projeler", Mobility Projeleri içerisinde "Yerleştirme Projeleri" diyoruz. Yerleştirme projelerine ulusal önceliğimizde uygun şöyle bir sistem geliştirdik. Okullarımızın üniversitelerimizi, meslek liselerimizin veya halk eğitim merkezlerimizin, çıraklık eğitim merkezlerimizin, KOBİ'lerin staj zorunluluğu olan bölümlerinin öğrencilerinin yurt dışında staj yapmalarını sağlayan projeler bizim ulusal önceliğimizdir. Biz Türk Ulusal Ajansı olarak bize projeler veren kurumlar sayesinde zorunlu staja tabi öğrencilerin stajlarını yurt dışında yaptıralım

17 diyoruz ve bu çerçevede çok da başarılı sonuçlar almaktayız. Yerleştirme projelerinin 3 tane yararlanıcı grubu var. Bir tanesi temel mesleki eğitimdeki öğrenciler, bunlara çıraklar dahil olmak üzere, endüstri meslek lisesi öğrencileri, kısmen 18 yaşın altındaki öğrenciler dahildir. Bunlar her düzeydeki ama, meslek yüksek okullarından doktora dahil olmak üzere, sayın başkanımızın ifade ettiği tüm alanlardaki üniversite öğrencilerini içeriyor. 3 nolu yerleştirmeler ise, yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar ve işsizler grubunu ihtiva ediyor. Leonardo'nun bunlara verdiği destek süreleri, birbirinden farklı. Bu yüzden 3 gruba ayrılıyorlar. 1 No'lu yerleştirmelerde yani endüstri meslek lisesi öğrencileri, sadece ve sadece 3 ila 39 hafta arasında Avrupa Birliği üyesi ülkelerde, bir mesleki eğitim kuruluşunda yada işletmede, KOBİ'de yerleşecekler. 2 No'lular, sadece işletmelerde. Örneğin, Gazi Üniversitesi, Köln Üniversitesi'ne 10 tane öğrenci gönderemez. Öğrencilerini, Almanya'daki BMW fabrikasına gönderebilir, staj yapmak için. Bunların da süresi, 13 haftadan 52 haftaya kadar değişmek durumundadır. 3 No'lu yerleştirmeler, yeni mezunlar, işe yeni başlayanlar ve iş arayan işsizler. Bunların da süreleri 9 ila 52 haftadır. Bunlar da mesleki eğitim kuruluşu ve işletmeler arasında bir kombinasyon sağlamakla mükelleftirler projelerinde. Değişim projeleri ise, işte mesleki eğitime yönelik olan insanların mesleklerini ve fikirlerini değiştirebilecekleri projelerdir. 2 ila 6 hafta arasında değişmektedir. Türk Ulusal Ajansı olarak biz bunu, minimum 2 hafta olarak uyguluyoruz. Dolayısıyla sadece bir işletmeye gidemezler. Sadece bir üniversiteye veya eğitim kuruluşuna gidemezler. Projelerinde bunlann kombinasyonuna gitmekle mükelleftirler. Yani ancak böyle bir proje verirlerse, projeleri başarılı olur. Bütün bu projeler için en önemli şartlardan birisi, Avrupa Birliği ortakhğıdır. Bir KOBİ İstanbul Ticaret Odası başkanhğı bize bir proje verecekse mesela, önce Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birisi, bir kurumla, bir üniversiteyle, bir işletme üe, bir eğitim merkezi ile bir ortaklık kurmak zorundadır. 5 tane uzmanımı ben Köln Üniversitesi'ne göndereceğim diyerek Köln Üniversitesi'nden bir yazdı niyet mektubu almak durumundadır. Biz buna Leonardo projelerinde, olmazsa olmaz öncelik olarak ortaklık stratejisi diyoruz. En az bir ortak gerekmektedir. En az 1 ortak, sadece mobility projeleri için gerekmektedir. Leonardo, bütün yararlamcılarm 600 Euro'ya kadar olan tüm yol masraflarını, iaşe ibatelerini, yol ve sigortalarını karşılıyor, kültürel bir hazırlık verdirmek istiyorsanız, kısa süreli gidilecek ülkeye yönelik olarak yerleştirme projelerinde öğrencilere, onlarla ilgili bir miktar parayı kapsıyor. Hiçbir projede, yararlanıcı her yararlanıcı başına düşen 5 bin Euro'yu aşamaz. Bizim belirlediğimiz ve internet sitemizde göreceğiniz nitelikler doğrultusunda, her proje için kişi başı 5 bin Euro'ya kadar hangi uzunlukta olursa olsun, bir Leonardo garantisi söz konusudur. Bir de

18 proje hazırlayan kuruma, yönetim ve izleme gideri olarak kişi başı, Euro arasında bir para vermek mümkündür. Sigorta bedeli ile yine, kişi başına Euro arasında değişmektedir. Kısacası tüm mali katkımız kişi başı 5 Bin Euro'yu geçmeyecek şekilde bütçede detaylandırılır. Leonardo'nun bir KOBİ sahibi, bir proje hazırlar da projesi başardı olursa, kobi sahibine, defaten hiç hesapsız kitapsız 500 Euro harçlık verir, teşvik bedeli öderiz. Ayrıca ilk defa proje sunarak başarılı bulunan KOBİ'lere projenin toplam bütçesinin % lo'una kadar ek mali destek sağlanabilir. Yani eğer bir KOBİ ilk kez Leonardo'dan para alacaksa, bunu da belgelendirirse, % 10 daha fazla para alma şansına sahiptir (A tipi projelerde). Bizim esas sorunumuz, B ve C tipi projelerdir ki bunlar, mesleki teknik eğitim ve öğretim alanında yepyeni modüller yepyeni materyaller geliştirmeye yönelik projelerdir. Bizim iletişim adresimiz tr'dir.

19 NECMİUZUN "SOCRATES: GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI'' Özellikle Socrates Programı, alt programları itibariyle, oldukça geniş ve Ulusal Ajans'm eğitim programlarının en büyük programlarından bir tanesidir. Teknik bakımdan bütçemizi şöyledir: Türkiye 2003 yılından itibaren hazırlık ve pilot dönemi uyguladı ve çok başarılı bir dönem oldu yılında 18 milyon Euro üzerinde bir bütçemiz vardı. 2005'te 31 milyon Euro ve 2006 toplam bütçemiz yaklaşık 40 milyon Euro ve bunun % 50'den fazla kısmı Socrates Programı'na ait. Programlardan gerek bireysel, gerekse kurumsal olarak yararlanmak için mutlaka web sitemizi kullanmanız gerekecektir. Programların ortak özellikleri vardır. Birincisi, bu program bir yardım veya kredi programı değildir. Bir hibe, yani eğitim hibesi, karşılıksız eğitim hibesi şeklindedir. Dolayısıyla kişi ve kuruluşların masraflarının tamamının karşılanması beklenmemektedir. Yatırım için herhangi bir mali destek alamazsınız. Örneğin fabrika kurmak, atölye kurmak vs. için alamazsınız. Programlarda tamamiyle eğitim yardımları ve kurumsal başvuru esastır. Bunlar programların tamamı için geçerlidir. Bireysel başvuru yapamazsınız. Bireysel faaliyetlerimiz vardır, fakat bu bireysel faaliyetlere başvurmak için de mutlaka kurumsal bir tüzel kişilik gerekmektedir. Ayrıca her programın farklı kriterleri ve süreçleri vardır. Mesela belli başvuru tarihleri var. Projeler belli bir süre için yapılabilmektedir. Bireysel başvuruların belli kriterleri var. Ve Socrates Programı, genel eğitim programıdır. Genel eğitim anaokulundan itibaren, hatta kreş eğitiminden itibaren, yaşamın bütün safhalarını kapsayan bir eğitim sürecidir. Anaokulundan başlayarak ilk ve orta okul, lise, üniversite ve üniversite sonrası eğitimle yararlanabileceğiniz bir programdır. Socrates'in birçok programı mevcut. Bunlar; okul eğitimi, yüksek öğrenim yetişkin eğitimi ve yaşam boyu eğitim programı. Lingua dil eğitimi. Minerva uzaktan ve açık eğitim. Gözlem ve Yenilikler, Ortak Faaliyetler, diğer programlarla birlikte yürütülen ortak faaliyetler ve destek faaliyetleri. Bunlardan üçü çok önemli, büyük programlar, bunlar Comenius, Erasmus ve Grundtvig. Erasmus, Socrates'in en büyük programıdır. Özellikle Socrates Programları'nı iki ana bölüme ayırıyoruz; bunlar Komisyon

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI

AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM PROGRAIVILARI Hazırlayan Müge Bulut Etüt ve Araştırma Şubesi Avrupa Birliği Servisi Uzman Yardımcısı YAYIN NO: 2004-64 İstanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Bir liği Eğitim ve Gençlik Progr amları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ PROJ E ve BİREYSEL FAALİYETLER 2009 YILI ULUSAL

Detaylı

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011

HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2011 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AB EĞİTİM VE GENÇLİK

Detaylı

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~

2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ 2008 UYGULAMA RAPORU HAYATBOYU ÖGRENME PROGRAMI (LLP) - ducation and Traini~ AB EGiTiM VE GENÇLiK PROGRAMLARI MERKEZi BAŞKANllGI ~ Eğitim ve Kültür ~ ÖNSÖZ 1999 yılında başlayan adaylık sürecinin

Detaylı

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli

Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli Centrum vzdel-vania manauerov İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu Türkiye de Kadın Girişimcilik Paneli İş Geliştirmede Kadın Entegrasyonu 1 TRANSFER Slovensko spol. s.r.o. 2 Pendik Belediyesi, Pendik Kadın

Detaylı

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik

Kar yer GUNDEM GÜNDEM. Sanal Rehberlik Kar yer GELİŞEN İNSAN KAYNAKLARI GUNDEM GÜNDEM Her İşsize Bir Danışman Türkiye de İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Malatya dan Fransa ya Uzanan Bir Başarı Öyküsü İnşa Edilen Yapıların Kalitesi Sosyal

Detaylı

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI

LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI aral k 2007 YIL:2 Say alt Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Yayınıdır (ücretsizdir) 2007 2013 YEN B R YILDA YEPYEN B R FAAL YET LEONARDO da VINCI ORTAKLIKLARI Hayatboyu Ögrenme

Detaylı

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MESLEKİ - TEKNİK EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ MÜSİAD Eğitim Komisyonu İstanbul, 2007 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Giriş...7 2. Strateji ve Politikalar... 7 3. Sorunlar ve Öneriler... 8 3.1. Genel Çerçevede

Detaylı

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI İSTANBUL TİCARET ODASI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARININ PROBLEMLERİ VE ÇÖZÜM YOLLARI YAYIN NO: 2006-35 İstanbul, 2006 Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. Eser üzerinde 5846 sayılı

Detaylı

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI

AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI AMERĠKA VE ĠNGĠLTERE EĞĠTĠM BURSLARI 08.12.2009 tarihinde Leyla Serap Yücel, Lara Meltem Bilikmen, Selin Yaşamış, Suna Coşkun tarafından gerçekleştirilen konferans metnidir. Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ GENÇLİK VE EĞİTİM PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI TÜRK ULUSAL AJANSI HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE UYGULAMALARI 2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI İYİ PROJE

Detaylı

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu

Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Grundtvig Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu Yetişkinlerin Eğitiminde Avrupa İşbirliği Konusunda Rehberiniz Grundtvıg Öğrenme Ortaklığı Kılavuzu 2 COLOPHON 2005 Hollanda Eğitimi için Avrupa Platformu Şube Bezuidenhoutsweg

Detaylı

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI

ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI ISTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1999-60 ULUSAL EĞITIMDE ÖZEL OKULLARIN YERİ VE SORUNLARI (11 Haziran 1999) PANEL TUTANAĞI Bu eserin tüm telif hakları İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) aittir. İTO'nun ve

Detaylı

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO:

istanbul TicARET ODASı 2004-17 YAY ı N NO: YAY ı N NO: 2004-17 istanbul TicARET ODASı istanbul TicARET ODASı SERMAYE PIYASASı TANıTıM VE BILGILENDIRME SEMINERI 20 Ocak 2004 YAYıN NO: 2004-17 istanbul, 2004 Bu eserin yayın hakları Istanbul Ticaret

Detaylı

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009

ISTANBUL TİCARET ODASI. e-ihale PANEL 22.06.2009 ISTANBUL TİCARET ODASI e-ihale PANEL 22.06.2009 YAYIN NO: 2009-36 Istanbul, 2009 Copyright İTO Tüm haklar saklıdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarın ve İTO'nun önceden yazılı izni olmaksızın mekanik

Detaylı

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ YÜKSEK LİSANS HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ İÇİNDEKİLER Giriş Yüksek lisans (master) Doktora Yüksek lisans hakkında merak ettikleriniz Yurtdışı lisans üstü öğrenimle ilgili genel bilgiler ABD de lisans üstü

Detaylı

Intel ile eğitim protokolu

Intel ile eğitim protokolu Dünyanın üçüncü büyük üniversitesiyiz Rektör Prof. Dr. Davut Aydın, Köln de düzenlediği basın toplantısında üniversitemizin çalışmaları konusunda bilgi verdi. Prof. Dr. Aydın, Batı Avrupa daki faaliyetlerin

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI

ISTANBUL TICARET ODASı. AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI ISTANBUL TICARET ODASı AVRUPA BIRLIĞI FONLARı VE TÜRKIYE'NIN KULLANıM KOŞULLARı REHBERI YAYIN NO: 2007-50 İstanbul, 2007 Copyright İTO Tüm haklar sakhdır. Bu yayının hiç bir bölümü, yazarm ve İTO'nun önceden

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 2005/ 179 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SEMİNER AÇIŞ - TEBLİĞ - PANEL İSTANBUL, 2005 1 İşbu kitap, 16 Haziran 2005 Perşembe günü, Güneş Sigorta Konferans Salonu nda gerçekleştirilen Seminerin

Detaylı

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3.

ÖNSÖZ. 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ. 5 2-DURUM ANALİZİ. 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ. 7 2.2. 8 2.3. 1 2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 4 1- EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ... 5 2-DURUM ANALİZİ... 7 2.1. EGE ÜNİVERSİTESİ TARİHSEL GELİŞİMİ... 7 2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ... 8 2.3.KURULUŞUN

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI: GENEL EĞİTİM PROGRAMI ÇERÇEVESİNDE YÜKSEK ÖĞRETİM ALANINDA AB PROGRAMI (ERASMUS) ALİ RENÇBER DEVLET

Detaylı

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ

BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER GİRİŞ 3 REKTÖR DEN ÖNSÖZ 5 DEKAN DAN ÖNSÖZ 7 İ.İ.B.F. HAKKINDA 9 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİ 11 BİREYSEL KARİYER GELİŞİMİNDE TEMEL BİLGİLER 11 BİREYSEL MOTİVASYON YÖNETİMİ 11 ÖZGEÇMİŞ (CV) HAZIRLAMAYA

Detaylı

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ

Geleceğe yatırım. www.bebka.org.tr YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ www.bebka.org.tr Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Üç Ayda Bir Yayınlanır Yıl 3 Sayı 11 Temmuz-Ağustos-Eylül 2014 Geleceğe yatırım YATIRIMIN ÖNÜNDEKİ ENGELLERİ KALDIRIYORUZ Kalkınma Bakanı Cevdet

Detaylı

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ

KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ KOMİSYON TARAFINDAN KONSEY, AVRUPA PARLAMENTOSU, AVRUPA EKONOMİK VE SOSYAL KOMİTE VE BÖLGELER KOMİTESİ NE GÖNDERİLEN TEBLİĞ AB ve Aday Ülkeler arasında Sivil Toplum Diyaloğu 1. NEDEN AB VE ADAY ÜLKELER

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU

ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU ULUSLARARASI KALİTELİ EĞİTİME ERİŞİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ KONFERANS RAPORU Yayına Hazırlayan: Ceyda Dedeoğlu Bu yayın, Darüşşafaka Cemiyeti tarafından 150. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen

Detaylı

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME)

V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) V- MÜKTESEBATIN UYGULANMASINA YÖNELİK İDARİ KAPASİTE (GENEL DEĞERLENDİRME) 1- AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Avrupa Birliği (AB) Devlet ve Hükümet Başkanlarının 10-11 Aralık 1999 tarihlerinde gerçekleştirdikleri

Detaylı

SOCRATES-Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2006 Akademik Yıl 2006/2007 * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi tarafından hazırlanmış olup, 2006/2007 eğitim öğretim

Detaylı

LİZBON 2000 SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK KURULUŞLARI ULUSLARARASI KONFERANSI

LİZBON 2000 SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK KURULUŞLARI ULUSLARARASI KONFERANSI LİZBON 2000 SÜRECİNDE MESLEKİ EĞİTİM VE MESLEK KURULUŞLARI ULUSLARARASI KONFERANSI "INTERNATIONAL CONFERENCE ON VOCATIONAL TRAINING & EDUCATION AND PROFESSIONAL ORGANIZATIONS IN THE LISBON 2000 PROCESS"

Detaylı

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) Erasmus+ KA2- Stratejik Ortaklık Mesleki Eğitim Projeleri BAŞVURU REHBERİ 2014 Bu rehber 2014 yılından itibaren Erasmus+

Detaylı