Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Girifl Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) Ecz. Neslihan Güleno lu"

Transkript

1

2

3 G R fi Girifl Bu kitapç k Marmara Üniversitesi Eczac l k Fakültesi Farmakoepidemiyoloji Araflt rma Birimi (MEFEB) taraf ndan, befleri t bbi ürünlerin güvenlili inin izlenmesi ve de erlendirilmesi hakk nda siz eczac lara düflen sorumluluklar tan mlamak ve konuyla ilgili rehberlik sa lamak amac yla haz rlanm flt r. 1 Kitapç n haz rlanmas nda katk lar ndan dolay Pfizer laçlar Ltd. fiti'ne ve Pfizer laçlar Ltd. fiti Ürün Güvenlili i Sorumlusu Ecz. Neslihan Güleno lu'na teflekkür ederiz.

4 2 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI

5 Ç NDEK LER çindekiler Kitapç k afla daki bölümlerden oluflmaktad r: I. TANIMLAR... 5 II. YASAL SORUMLULUKLAR III. ADVERS ETK B LD R M NASIL, NEREYE YAPILIR? IV. ÖRNEKLER... 14

6 4 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI

7 TANIMLAR I. TANIMLAR 1- Farmakovijilans nedir? Advers etkilerin ve befleri t bbi ürünlere ba l di er muhtemel sorunlar n saptanmas, de erlendirilmesi, tan mlanmas ve önlenmesi ile ilgili bilimsel çal flmalard r.(*) 2- Advers Etki nedir? Bir befleri t bbi ürünün hastal ktan korunma, bir hastal n teflhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonun iyilefltirilmesi, düzeltilmesi veya de ifltirilmesi amac yla kabul edilen normal dozlarda kullan m nda ortaya ç kan zararl ve amaçlanmam fl bir etkidir.(*) 5 3- Ciddi Advers Etki nedir? Ölüme, hayati tehlikeye, hastaneye yatmaya veya hastanede kalma süresinin uzamas na, kal c veya belirgin sakatl a veya ifl göremezli e, konjenital anomaliye veya do umsal bir kusura neden olan advers etkidir.(*) (*) Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik

8 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI 4- Spontan Advers Etki Bildirimi nedir? Befleri t bbi ürünlerin rutin kullan m esnas nda bir hastada bir veya daha fazla befleri t bbi ürünün kullan m ile ortaya ç kan flüpheli advers etkinin sa l k mesle i mensubu taraf ndan, firmaya ve TÜFAM a Advers Etki Bildirim Formu doldurularak veya formun bulunmamas halinde yaz l olarak bildirilmesidir.(*) 5- TÜFAM nedir? 6 Bakanl k laç ve Eczac l k Genel Müdürlü ü bünyesinde kurulmufl olan Türkiye Farmakovijilans Merkezidir.(*) TADMER in (Türk laç Advers Etkilerini zleme ve De- erlendirme Merkezi) ad Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik e göre TÜFAM olarak de iflmifltir. (*) Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik

9 YASAL SORUMLULUKLAR 2. YASAL SORUMLULUKLAR 6- Farmakovijilans ile ilgili yasal sorumluluklar belirleyen bir yönetmelik mevcut mudur? a. Evet, advers etkilerin izlenmesi ve de erlendirilmesi ile ilgili yönetmelik Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik 22/03/2005 tarihli resmi gazetede yay nlanm fl olup 30/06/2005 tarihinde yürürlü e girmifltir. 7 b. Yönetmeli e afla daki adresten ulafl labilmektedir. 7- Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik e göre eczac n n advers etki bildirim sorumlulu u var m d r? a. Evet, sa l k personelinin advers etki bildirim sorumluluklar flöyle tan mlanm fl r:

10 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI Tan mlar Madde 4: Sa l k mesle i mensubu: Hekim, eczac, difl hekimi veya hemflireleri(*) kapsar. Sa l k Mesle i Mensuplar n n Sorumluluklar 8 Madde 8: Hastalarda befleri t bbi ürün kullan m na ba l olarak ortaya ç kan ürün advers etkilerinin Bakanl a spontan bildirimi, advers etkileri gözlemleyen sa l k mesle i mensubunun mesleki sorumlulu unda olup; bu bildirimler, bu Yönetmeli in 9 uncu ve 13 üncü maddelerinde öngörülen flekilde gerçeklefltirilir.(*) (*) Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik

11 YASAL SORUMLULUKLAR Sa l k Kurum ve Kurulufllar n n Sorumluluklar Madde 9: Üniversite hastaneleri, di er e itim ve araflt rma hastaneleri ile 27/3/2002 tarihli ve say l Resmî Gazete de yay mlanan Özel Hastaneler Yönetmeli inde belirtilen A-1 Grubu Özel Hastaneler, ürün advers etkilerinin en do ru flekilde ve en k sa zamanda Bakanl a bildirilmesini sa lamak amac yla, kurulufl içi farmakovijilans sistemini kurar ve bu Yönetmeli e göre faaliyet gösterirler; bunun ile ilgili standart farmakovijilans çal flma yöntemlerini haz rlarlar ve uygulamaya koyarlar. 9 TÜFAM a bilgi ak fl n sa lamak üzere; hastane yönetimi taraf ndan, farmakovijilans çal flmalar n yürütecek bir eczac veya hekim, farmakovijilans irtibat noktas sorumlusu olarak görevlendirilir ve bu kiflinin ismi, mesleki özgeçmifli ile iletiflim bilgileri Bakanl a bildirilir.(*) (*) Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik

12 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI Sa l k Mesle i Mensuplar n n Yapaca Bildirimler Madde 13: Sa l k mesle i mensuplar, ürün kullan m ile ortaya ç kan ve ürüne ba l olabilece i düflünülen ciddi ve beklenmeyen advers etkileri, do rudan veya görev yapt klar sa l k kurulufllar ndaki farmakovijilans irtibat noktas arac l ile onbefl gün içinde TÜFAM a bildirirler.(*) 10 III. ADVERS ETK B LD R M NASIL, NEREYE YAPILIR? 8- Advers Etki olarak neleri bildirmeliyim? Afla dakilerle s n rl olmamakla birlikte advers etkiler aras nda flunlar yer alabilir; anormal test bulgular klinik olarak anlaml semptom ve bulgular fiziksel muayene bulgular ndaki de ifliklikler afl r duyarl l k reaksiyonlar altta yatan hastal n ilerlemesi/kötüleflmesi etkisizlik (*) Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik

13 ADVERS ETK B LD R M Advers etkiler ayr ca, ilaç doz afl m ilac n kesilmesi ilac n kötüye kullan lmas ilac n yanl fl kullan lmas ilaç etkileflimleri ilaç ba ml l ekstravazasyon (bir maddenin, örne in bir kemoterapötik ajan n, bir damardan (örne in bir kan damar ) ç kmas ve çevredeki dokulara geçmesidir) gebelik s ras nda ilaca maruz kal nmas gibi durumlardan kaynaklanan bulgu ve semptomlar içerebilir. 9 - Asgari raporlanabilirlik kriterleri nelerdir? 11 Bir ilaç advers etkisinin raporlanabilir kabul edilmesi için afla daki asgari bilgiler gerekmektedir: a. Raporlamay yapan kimli i tespit edilebilir bir sa l k mesle- i mensubu, Raporlamay yapan kifli; i) ad ve soyad veya ii) ad ve soyad n n baflharfleri veya iii) adresi ve iv) mesle inden (hekim, difl hekimi, eczac, hemflire) tespit edilebilmelidir.

14 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI b. Kimli i tespit edilebilir bir hasta, Hasta; i) ad ve soyad n n baflharflerinden veya ii) kay t numaras ndan veya iii) do um tarihinden (veya do um tarihi bilgisi yoksa yafl bilgisinden) veya iv) cinsiyetinden tespit edilebilmelidir. Bilgilerin, mümkün oldu unca eksiksiz olmas gereklidir. c. En az bir flüpheli madde/t bbi ürün, 12 d. En az bir flüpheli advers etki. Asgari bilgi, bir raporun sunulmas için gerekli olan en az miktardaki bilgidir. Takiben elde edilebilecek detayl bilgilerin edinilmesi ve sunulmas için gereken çaba gösterilmelidir.

15 ADVERS ETK B LD R M 10- Advers Etki Bildirimini nereye yapaca m? a. Advers Etki Bildirimleri TÜFAM a yollanmaktad r.(**) 11- Advers Etkileri hangi yolla bildirece im? a. b. faks: 0 (312) c. tel: 0 (312) Advers Etkileri ne kadar sürede bildirmeliyim? Sa l k mesle i mensuplar, ürün kullan m ile ortaya ç kan ve ürüne ba l olabilece i düflünülen ciddi ve beklenmeyen advers etkileri, do rudan veya görev yapt klar sa l k kurulufllar ndaki farmakovijilans irtibat noktas arac l ile onbefl gün içinde TÜFAM a bildirirler.(*) (*) Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik (**) Advers Etki Bildirim Formunun bir kopyas n kitapç n ekinde görebilrsiniz.

16 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI IV. ÖRNEKLER 1- Eczanenize gelen bir hasta yak n X ilac n almakta olan eflinin kar n a r s ve diyare nedeniyle hastaneye kald r ld n bildirir. X ilac n n prospektüsünde kar n a r s ve diyare görülebilece i belirtilmifltir. Bu durumda yap lmas gereken nedir? 14 a. Bildirim yapmak için yeterli bilgi yoktur. b. Bu bir spontan ciddi advers etki bildirimidir ve TÜFAM a bildirilmelidir. c. Kar n a r s X ilac için beklenen bir advers etki oldu u için herhangi bir fley yapmaya gerek yoktur. Do ru cevap: b Kar n a r s ve diyare prospektüste yer alan bir yan etki olmas na ra men hastaneye kald r lma ciddi advers etki kriterlerini karfl lad için TÜFAM a bildirim gerektirmektedir.

17 ÖRNEKLER 2- Bir hasta, size bir doz Y ilac n takiben mide bulant s hissetti ini bildirmektedir. Mide bulant s Y ilac n n prospektüsünde yer alan beklenen bir advers etkidir. Bu durumda ne yap lmas gerekmektedir? a. Bu flikayet çok yayg nd r ve bir advers etki olarak adland - r lamayacak kadar önemsizdir. b. Bu bir advers etkidir, ancak mide bulant s flikayeti belirsizdir ve ek bilgi gereklidir. c. Bu durum, bir advers etki olarak bildirilmelidir. 15 Do ru cevap: c Befleri T bbi Ürünlerin Güvenli inin zlenmesi ve De- erlendirilmesi Hakk nda Yönetmelik Madde 13 e göre TÜFAM a bildirim gerektirmemekle birlikte ilgili firmaya iletilmesi ruhsat sahibi firman n ilaçlar yla ilgili advers etki bilgilerini toplama ve de erlendirme sorumlulu unu yerine getirmesi aç s ndan önemlidir.

18 FARMAKOV J LANS - ECZACI EL K TABI 3- Bir arkadafl n z n annesi 3 ayd r Z ilac n kullanmaktad r ve hastan n karaci er enzimlerinde beklenmeyen bir art fl olmufl ileri tetkikler için hastaneye yat r lm flt r. Karaci er enzimlerinin yükselmesi Z ilac için beklenmeyen bir advers etkidir. Bu durumda yap lmas gereken nedir? 16 a. Bildirim yapmaya gerek yoktur çünkü Karaci er enzimlerinin yükselmesi bu ilaç için beklenen bir advers etki de ildir. b. Bildirim yapmak için hasta ile ilgili daha detayl bilgi gereklidir. c. Bu bir ciddi ve beklenmeyen advers etkidir ve TÜFAM a bildirilmelidir. Do ru cevap: c Karaci er enzimlerindeki yükselme sonucu hastaneye kald r lma ciddi ve beklenmeyen advers olay oldu u için TÜFAM a bildirilmelidir. Bir sa l k çal flan olarak sadece eczanemize gelen hastalardan de il, çevremizden, sosyal ortamlardan duydu umuz yan etkileri de bildirmek gerekmektedir.

19

20

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0

9 7 8 6 0 5 5 8 6 7 0 1 0 SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Dr. Verda Ersoy Av. Mustafa Güler Dr. Hakan Giritlioğlu SAĞLIK HİZMETİ SUNUMUNDA REKLAM VE TANITIM Birinci Baskı, Mayıs 2008, Ankara Türk Tabipleri Birliği Yayınları

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU

YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU YOLSUZLUĞUN ÖNLENMESİ İÇİN ETİK PROJESİ ETİK YOL ETİK LİDERLİK PROGRAMI EĞİTİCİ KILAVUZU ET K L DERL K PROGRAMI E T C KILAVUZU Etik Yol Etik Liderlik Programı Eğitici Kılavuzu Bu kılavuz, David Watt tarafından

Detaylı

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA

VER KORUMA. Av. ÖZGÜR KAYA LAÇ SEKTÖRÜNDE B TMEYEN TARTIfiMA VER KORUMA Av. ÖZGÜR KAYA laç sektörü, insan sa l ile do rudan iliflkilidir. Bu nedenle farkl bir yap ya sahiptir. laç sektörünün farkl yap s, bu konuda dünyan n pekçok

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi

Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi ETCF AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF Programı TOBB ve EUROCHAMBRES koordinasyonunda yürütülmektedir. Firmam Çevre Mevzuat na Ne Kadar Uyumlu Projesi De erlendirme Raporu ve htiyaç Analizi Proje

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU

LMES, YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI VE KANUNLARA GEÇ C MADDELER EKLENMES HAKKINDA KANUN BAĞ-KUR KANUNU 4956 SAYILI ESNAF VE SANATKARLAR VE D ER BA IMSIZ ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KURUMU KANUNU NUN VE TARIMDA KEND ADINA VE HESABINA ÇALIfiANLAR SOSYAL S GORTALAR KANUNU NUN BAZI MADDELER N N DE fit R LMES,

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957. TOPLU fi HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3004 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1957 TOPLU fi HUKUKU Yazarlar Doç.Dr. Süleyman BAfiTERZ (Ünite 1, 5) Prof.Dr. Haluk Hadi SÜMER (Ünite 2, 4) Prof.Dr. Ercan AKY T

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur?

Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? TÜRK TORAKS DERNEĞİ EĞİTİM KİTAPLARI SERİSİ Zatürre: Nedir? Nasıl Korunulur? Toraks Derneği Solunum Sistemi Enfeksiyonları Çalışma Grubu ve Pediatrik Akciğer Hastalıkları Çalışma Grubu TORAKS DERNE E T

Detaylı

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yap lan Hastalarda Dökümantasyon Mustafa ÇET NER Marmara Üniversitesi T p Fakültesi, ç Hastal klar, Hematoloji Bilim Dal G R fi lk transplantasayonun gerçeklefltirildi i 1968

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008

T.C. SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 1 SA LI IN TE V K VE GEL T R LMES DA RE BA KANLI I TC SA LIK BAKANLI I TEMEL SA LIK H ZMETLER GENEL MÜDÜRLÜ Ü HALKIN SA LIK E T M AYLIK FAAL YET RAPORU KILAVUZU ANKARA, 2008 Ç NDEK LER I G R 4 II ÇALI

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi

lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi - - lkö retim 6. S n f Ö rencilerin Sindirim Sistemi Konusu le lgili Didaktik Kökenli Kavram Yan lg lar n n ncelenmesi Sami ÖZGÜR*, Fatma ÇILDIR PEL TO LU** Özet Bu çal flmada Transpozisyon Didaktik Teorisinden

Detaylı

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI

SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Hülya Sözlü/ Çocuk yuvas müdürü SOSYAL H ZMETLER ÇOCUK ES RGEME KURUMUNDA (SHÇEK) GÖNÜLLÜ ANNE OLMAK VE GÖNÜLLÜLÜK ÇALIfiMALARI Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 88 say l yasa gere i kurulmufltur.

Detaylı

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R?

GİRİŞ. B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? internet kurulu GİRİŞ B R HMAL HAYATINIZI NASIL DE fit R R? İNTERNET KULLANIMINDA FARKINDALIK Teknolojinin her geçen gün h zla ilerledi i ça m zda, biliflim teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik süreçlerdeki

Detaylı

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2)

PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) PLAN YAPIMINA A T ESASLARA DA R YÖNETMEL K (1)(2) NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tan mlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeli in amac ; insan, toplum, çevre münasebetlerinde ki i ve aile mutlulu u ile toplum hayat yak

Detaylı

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer

T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK ta yer TÜRK T CARET KANUNU TASARISI HAKKINDA TASLAK TA YER ALAN fi RKETLER N DENET M VE MUHASEBE STANDARTLARINA L fik N HÜKÜMLER N DE ERLEND R LMES Fatih DURAL Yeminli Mali Müflavir T ÜRK T CARET KANUNU TASARISI

Detaylı