KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ"

Transkript

1 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız olan bilgi evrenseldir, soyuttur ve hiçbir zaman değişmez. Zeki Öğretmen: Bilginin değişmez olduğu noktasında size katılıyorum, ancak soyut olması noktasında sizinle aynı görüşte değilim. Bilgi, sizin görüşünüzün aksine öznellik taşır. Bilge Öğretmen: Akıl ve zihin dediğimiz kavramlar soyuttur ve insan aklını kullanarak zihnindeki ruhsal gerçeğe ulaşır. Madde dediğimiz varlıkların ne olduğunu zihnimizle anlayamadıktan sonra o maddenin somutluğu ve gerçekliğinin bir anlamı kalır mı ki? Zeki Öğretmen: Bilgiye ulaşmada aklın bir araç olduğuna bir diyeceğim yok. Ancak bilginin kaynağını zihin olarak açıklamanıza itiraz etmek durumundayım. Çünkü bana göre gerçek bizim algımızdan ve zihnimizden bağımsızdır. Düşünceler nesnenin dışında değil içindedir. Yukarıdaki öğretmenlerin ifadeleri hangi felsefi akımın görüşlerini desteklemektedir? Bilge Öğretmen Zeki Öğretmen A) Varoluşçu İdealist B) Rasyonalist Pragmatist C) İdealist Varoluşçu D) İdealist Realist E) Realist İdealist 3) Aşağıda iki ayrı okulun eğitim anlayışı karşılaştırılmıştır. A OKULU: İnsanın sahip olduğu en önemli özelliğin mantık ve yargılamaya dayanan akıl olduğu için onun, düşünce sorunlarıyla uğraşmasını ve entelektüel bir kişiliğe ulaşmasını sağlamak önemsenmiştir. Okulun amacı, insan zihnini geliştirmek ve bireye sağlam bir karakter kazandırarak onu yaşama hazırlamak olarak belirlenmiştir. B OKULU: Demokratik okul ve sınıf ortamı oluşturulmuş, her türlü görüş, düşünce ve eğilimin eğitim ortamında tartışılması olanaklı kılınmıştır. Değişikliklerin zorla değil, insanların kafalarında gerçekleşmesini amaçlayan bu okulda, geleceğe yönelik sorunlar birlikte tartışılarak ortak çözüm önerileri üretilmiştir. Ancak bu şekilde toplumsal sorunların üstesinden gelinebileceği, kültürel bunalımlara göğüs gerilip güçlü, birleşmiş ve tutarlı değerlere dayalı yeni bir dünya uygarlığının oluşturulabileceği savunulmuştur. Yukarıdaki okulların benimsediği eğitim felsefeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A OKULU B OKULU A) Esasicilik Yeniden Kurmacılık B) Daimicilik İlerlemecilik C) Esasicilik İlerlemecilik D) Daimicilik Yeniden Kurmacılık E) İdealizm Hümanizm 2) Bir ilköğretim okulunun 8/A sınıfında derse girmekte olan Matematik Öğretmeni Ahmet Bey, öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanmaktadır. Öğrencilerin, iletişim becerilerinin yetersiz olmasından ve derste kendisiyle konuşma çabası göstermemelerinden rahatsızlık duymaktadır. Bu duruma çözüm getirmek için Ahmet Öğretmen, boş derslerinde, teneffüslerde ve yemek saatinde öğrencilerle futbol, voleybol ve basketbol oynamaya başlamış, ayrıca fırsat buldukça öğrencileri ile özel görüşmeler yaparak onları tanımaya çalışmıştır. İki, üç ay sonra öğrencilerin sosyal becerilerinde belli bir gelişme olduğunu gözlemlemiştir. Yukarıda verilen örnek aşağıdaki program türlerinden hangisini açıklar? A) Eğitim programı B) Öğretim programı C) Uygulamadaki program D) Okul programı E) Örtük program 4) Bir öğretim programı tasarlama, deneme, değerlendirme ve düzeltme basamaklarından geçtikten sonra yaygınlaştırılır. Bir öğretim programının geliştirilmesi, pilot uygulamasının yapılmasından sonra elde edilen verilerle programın yeniden şekillendirilmesi ve uygulanmaya başlanması süreçlerini içerir. Programın pilot uygulamasından elde edilecek verilerin programın geliştirilmesinde işe yarar olabilmesi için, I. Öğretim teknolojileriyle donatılmış sınıflar II. III. Programla ilgili bilgilendirilmiş nitelikli öğretmenler Programın uygulanmasında kullanılacak öğretmen kılavuz kitapları IV. Programın uygulanmasına uygun öğrenme ortam ve koşulları V. Programın uygulanmasını önemseyen bir kamuoyu desteği VI. Hazırbulunuşluk düzeyi uygun bir öğrenci kitlesi ögelerinden hangileri mutlaka gereklidir? A) I, II ve IV B) I, III ve V C) II, III ve VI D) II, IV ve V E) II, IV ve VI Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı(Genel Deneme) - 1

2 5) Diş sağlığını korumada diş fırçalamanın önemini kazandırabilme ifadesi bir öğrenci kazanımı olarak belirlenmiştir. Bu öğrenci kazanımındaki aksaklığın giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Hedef binişiktir, bitişik hale getirilmelidir B) Hedef bitişiktir, çözümlenmeli-ayrıştırılmalıdır C) Hedef, öğretim sürecine yöneliktir, öğrenci davranışına dönüştürülmelidir D) Hedef, öğrenme ürününe yöneliktir, öğretim sürecini gösterecek şekilde düzenlenmelidir E) Hedef, bir konu başlığı olarak ifade edilmiştir, öğrenci davranışına dönüştürülmelidir. 8) Bir grup öğrenciye: öğretmenlerin görev tanımlarından hareketle, okuldaki ders işleme ve öğrencilerine davranış biçimlerini, mesleklerine olan bağlılıklarını, okuldaki yönetim süreçlerine katılımlarını inceleyerek bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir proje ödevi verilmiştir. Bu proje ödeviyle öğrencileri kazandırılmak istenen hedef alanı ve düzeyi aşağıdakiler-den hangisinde doğru verilmiştir? A) Duyuşsal alan, örgütleme düzeyi B) Duyuşsal alan, değer verme düzeyi C) Bilişsel alan, uygulama düzeyi D) Bilişsel alan, analiz düzeyi E) Bilişsel alan, değerlendirme düzeyi 6) Aşağıda bilgi yapıları ve karşılarında verilen örneklerden hangisi doğru değildir? A) Sınıflama ve gruplama bilgisi: Program ve eğitim türleri bilgisi B) İlke ve genellemeler bilgisi: Pisagor teorimi, karekök bilgisi C) Kuram, model ve yapıları bilgisi: Klasik koşullanma, edimsel koşullanma D) Stratejik bilgi: Proje hazırlamada izlenecek yolu belirleme E) Üst bilişsel bilgi: Bilgiyle ilgili uzman, kitap ve doğa gibi temel kaynaklar 7) Öğretim programının hedefleri (kazanımları) belirlenirken bir takım ilkelere dikkat edilmelidir. Bu ilkelerden bazıları: I. Bitişiklik: Birbiriyle ilişkili olan (bilişsel, duyuşsal, psiko-motor) özelliklerin bir hedef içerisinde verilmemesi, birbirini takip edecek şekilde ayrı hedefler şeklinde verilmesidir. II. Konu başlıkları hedef olamaz: Konular öğrenci davranışına dönük olmadığı için başlık olamaz. III. Kenetlilik: Hedefler yazıldığı konu alanıyla ilgili olmalıdır. IV. Açıklık: Hedefler yazanlar, okuyanlar, kazanacak ve kazandıracaklar için anlaşılır olmalıdır V. Kapsamlılık ve sınırlılık: Hedefler bir davranış grubunu işaret ederken aynı zamanda tek bir özelliği ifade etmelidir. Doğal sayılarla eldeli ve eldesiz, artılı ve eksili toplama ve çıkarma işlemi yapabilme öğrenme hedefi yukarıda verilen ilkelerden hangilerine uygun değildir? A) I, II, IV, V B) I, III, IV, V C) I, IV, V D) II, III, IV E) II, IV, V 9) Yeniden düzenlenen Bloom un taksonomisinde bilişsel süreçleriyle ilgili aşağıda sıralananlardan hangisinin yanındaki açıklama doğru değildir? A) Bilgi basamağı, anlama olarak adlandırılmış ve yeni öğrenilen bilginin önceki bilgilerle ilişkilendirilmesi üzerinde durulmuştur. B) Uygulama basamağının ismi değişmemiş, yürütme, gerçekleştirme ve başarma aşamalarından oluşmuştur. C) Analiz basamağı, çözümleme olarak adlandırılmış, ayırt etme, örgütleme ve atfetme aşamalarıyla yeniden düzenlenmiştir. D) Sentez basamağı, yaratma adını almış, oluşturma, planlama ve üretme aşamalarıyla düzenlenmiştir. E) Değerlendirme basamağı, ismini aynen korumuş, kontrol etme ve eleştirme aşamalarıyla ifade edilmiştir. 10) Bloom un yeniden düzenlenen taksonomisine göre aşağıdakilerden hangisi daha üst düzeyde bir davranış örneğidir? A) Domuz gribinin belirtilerini diğer grip türlerinden ayırt eder B) H1N1 ifadesinin domuz gribi virüsünü temsil ettiğini söyler C) Domuz gribinde ilaç firmalarının ürettikleri aşıları karşılaştırır D) Domuz gribine karşı yan etkileri olmayan koruyucu bir aşı geliştirir E) Sağlık Bakanlığının domuz gribiyle ilgili izlediği politikaları dünya sağlık örgütünün açıklama-larını ölçüt alarak eleştirir TASARI YAYINLARI 2

3 11) Tasarı Anadolu Lisesi nde farklı branşlardaki zümre öğretmenleri toplantılarında aşağıdaki kararları almışlardır: I. Tarih zümresi: Dersin içeriğini, konuları birbirinin devamı olacak şekilde ardışık (aşamalı) düzende oluşturmuş ve bir konu öğretilmeden diğerine geçilmeyeceğini; II. Matematik zümresi: İlk ünitede sırasıyla doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayıları negatif ve pozitif tam sayılar konularına yer vereceğini, her sayı türünü işlerken bir önceki sayı konusuna değinilerek onların da tekrarlanacağını: III. Türkçe Zümresi: Okuma konularını, öyküler, denemeler, şiirler, anılar, ulusal günlerle ilgili yazılar gibi ayrı ayrı bağımsız öbeklere ayırarak, her bir konu başlığını diğerlerinden bağımsız olarak ele alacağını: IV. Beden Eğitimi Zümresi: Dersinde belli bir içerik belirlemeyerek, içeriği öğrencileriyle birlikte onların ihtiyaç, yetenek, soru ve sorunlarına cevap verecek şekilde oluşturacağını kararlaştırmıştır. Tasarı Anadolu Lisesi nde zümrelerin derslerin içeriklerini oluşturma biçimleriyle ilgili aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? A) I. Sarmal, II. Doğrusal, III. Piramitsel, IV. Çekirdek B) I. Sarmal, II. Doğrusal, III, Modüler, IV. Sorgulama merkezli C) I. Doğrusal, II. Sarmal, III. Konu ağı-proje merkezli, IV. Çekirdek D) I. Doğrusal, II. Sarmal, III. Modüler, IV. Sorgulama merkezli E) I. Modüler, II. Piramitsel, III. Konu ağı-proje merkezli, IV. Sorgulama merkezli 13) Aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının süreç boyutunun taşıması gereken niteliklerden biridir? A) Öğretilecek olan öğrenme konularının ardışık bir sıraya göre düzenlenmiş olması B) Öğrenme yaşantıları yoluyla öğrencide bulunması istenen kazanımları içermesi C) Öğrenme düzeyini belirleyecek ölçme araç ve yöntemlerine yer vermesi D) Öğretilecek içeriğin güncellik, bilimsellik ve tutarlılık ilkelerine göre düzenlenmiş olması E) Öğrenmeyi sağlayacak yolları, araç-gereç ve materyalleri içermesi 14) Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan öğrencinin daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceği söylenebilir? A) Arkadaşlarının anlattıklarından öğrenen B) Kaynakları tarayarak, notlar, özetler çıkararak öğrenen C) Dersteki konularla ilgili kavram haritaları yapan D) Bir konudaki bildiği ilke ve genellemeleri yazıya döken E) Ders konusunu dramatize ederek canlandıran 12) Bir eğitim programında içerik öğesi düzenlenirken dikkate alınması gereken birtakım ilkeler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilke ile karşısındaki açıklama doğrudur? A) Kenetlik: Siyasi, bilimsel ve sanatsal konularla ilgili güncel bilgilere içerikte yer verilmesi B) Vardama: Konu ile varılacak noktaların ne olduğunun içerikte verilmesi C) Soyutlama: Konunun ana fikrine, metnin bir yerinde bir iki cümle ile yer verilmesi D) Denge: İçerikte yer alan konuların, hedef ve ihtiyaçlarla uyumlu olması E) Şema: İçerikteki bilgilerin görsel materyallerle desteklenmesi 15) Bir eğitim programı değerlendirilirken doğru karar vermek için aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate almak gerekir? A) Programı uygulayan öğretmenlerin, program üzerinde gerekli gördükleri için yapmış oldukları düzeltme çalışmalarını B) Veli ve öğrencilerle görüşerek programın yarar sağlayıp sağlamadığına ilişkin alınan geribildirimleri C) Bu alanda çalışma yapmış ve otorite kabul edilen uzmanların görüş ve önerilerini D) Programda sunulan öğretim hizmetinin izlenmesinden elde edilen gözlem sonuçlarını E) Programın; bireyin, toplumun, konu alanın ve doğanın gereksinimlerini karşılama düzeylerini Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

4 16) Öğretmenler dersleriyle ilgili ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planı yapmakla yükümlüdürler. Her yılın başında zümre öğretmenler plan yapmak amacıyla bir araya geldiklerinde öncelikle aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmalıdırlar? A) Öğrencilerin sınıf içi ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemelidirler. B) Okulun alt yapı imkânlarını inceleyerek kullanılabilecek araç gereçleri tespit etmelidirler. C) Sınıf ortamında kullanılmak amacıyla ne tür materyaller geliştirileceğini kararlaştırmalıdırlar. D) Öğretim programlarını inceleyerek dersin hedeflerini gözden geçirmelidirler. E) Kılavuz kitapları inceleyerek içerikte yer alan konularla ilgili ek kaynak kitapları tespit etmelidirler. 18) Jülide Öğretmen, Fen Bilgisi dersinde öğrencilerine - bilimsel süreç aşamalarını kullanma - araştırma yapma ve bilgi toplama - gerçek yaşamdaki durumları tespit etme - elde ettiği bilgileri düzenleyerek organize etme - yaptığı çalışmaları bir ürün düzeneğine dönüştürerek sunma - becerilerini kazandırmak istemektedir. Buna göre Jülide Öğretmen in amacına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini kullanması daha doğru olur? A) Probleme dayalı öğrenme B) Proje tabanlı öğrenme C) Örnek olay inceleme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Deney yoluyla öğrenme 17) Bir Sınıf Öğretmeni Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerini aşağıdaki şekilde gerçekleştirmektedir. Türkçe: Sıfat konusunu işlerken öğrencilere bol miktarda örnekler vermiş, öğrencilerinden açıklamalarını istemiştir. Ardından yeni örnekler sunmuş onları da açıklatmıştır. Duruma uyan ve uymayan örnekleri de vererek öğrencilerin sıfatları diğer sözcüklerden ayırt edip edemediklerini tespit etmiş ve onlardan kendi örneklerini vermelerini istemiştir. Hayat Bilgisi: Atatürk ün kişisel özelliklerini öğretmek amacıyla öğrencilere içerisinde diyaloglar olan bir okuma metni dağıtır. Bu metinde Atatürk ün Anadolu nun değişik bölgelerine yaptığı gezilerle ilgili anıları yer almaktadır. Öğrencilerden metindeki diyaloglara uygun olarak Atatürk ün kişilik özelliklerini belirlemelerini, ardından bu özellikleri kendi aralarında canlandırmalarını ve daha sonra da resmetmelerini ister. Öğrenciler kendi aralarında gruplar oluşturarak doğaçlama çalışmaları yaparlar ve bu etkinliklerle ilgili izlenimlerini resim defterlerine çizerek sınıf panosuna asarlar. Bu öğretmen, derslerinde hangi öğretim yaklaşım, strateji, yöntem veya teknikleri kullanmıştır? Türkçe Hayat Bilgisi A) Sunuş Buluş B) Sunuş Aktif öğrenme C) Buluş Sunuş D) Buluş Aktif öğrenme E) Aktif öğrenme Kubaşık öğrenme 19) Zuhal Öğretmen, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin mevsim şeritlerinden, grafik ve tablolardan yararlanarak öğrencilerin yorumlama ve çıkarımda bulunma becerilerini geliştir-meyi hedeflemektedir. Bu amaçla öğretmen, sınıfa beş günlük hava tahmin raporunu gösteren renkli basılmış büyük karton grafikler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hava tahmin grafiğini doğru yorumladıklarının en önemli göstergesidir? A) Grafikteki güneş ve bulutların renklerine uygun olarak boyanıp boyanmadığını belirlemek B) Grafiğin nasıl oluşturulduğunu araştırmak C) Grafikteki işaretlerin ne anlama geldiğini söylemek D) Grafikteki hava tahminiyle o günkü sıcaklığı ve hava koşullarının tutarlılığını belirlemek E) Grafikteki günlerin 5 günlük ısı ortalamasını hesaplamak TASARI YAYINLARI 4

5 20) Sigara içmenin insan sağlığına yaptığı olumsuz etkileri belirlemenin ve öğrencilerde farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini işe koşması durumunda hedefine ulaşma ve kalıcı öğrenmeler sağlama olasılığı daha yüksek olur? A) Örnekler vererek kendi yakın çevresindeki insanların hastalık süreçlerine ilişkin gözlemlerini öğrencilere anlatması B) Küçük gruplar oluşturarak onların hastanelere gitmelerini, doktor ve hastalarla görüşerek gözlem yapmalarını sağlaması C) Sigaranın sağlığı zararları ve neden olduğu hastalıklar konusunda uzman bir doktoru sınıf ortamına çağırarak ilk elden bilgi vermesini sağlaması D) Sigaraya bağlı hastalıkları konu edinen bir animasyonu sınıfta öğrencilere izletme ve öğrencilerinden düşüncelerini yazmalarını istemesi E) Sigaranın verdiği zararların neler olabileceğini öğrencilere sorarak bir tartışma ortamı yaratması 22) İlk yardım dersinde, kalp masajı ve suni teneffüsün nasıl yapılacağını öğrencilerine projeksiyon yardımıyla power point sunusu olarak açıklayan bir öğretmenin dersin ikinci bölümünde özel olarak hazırlanmış mankenler üzerinde öğrencilere suni teneffüs ve kalp masajını uygulamalı olarak yaptırması sırasıyla aşağıdaki yöntemlerden hangilerini kullandığını gösterir? A) Panel Benzetim B) Gösteri Örnek olay C) Anlatım Örnek olay D) Anlatım Benzetim E) Takrir Gösterim 23) Öğrencilerin bir konudaki uç noktaları ve iki kutup arasındaki ara durakları görmelerini isteyen Aslı Öğretmen, Nükleer enerjinin ülke için yararlı olduğunu ve muhakkak Türkiye nin de santraller kurması gerektiğini söyleyerek sınıfta bir tartışma başlatmıştır. Ardından öğrencilerden bu teze katılanların, karşı olanların ve ara fikirler taşıyanların bir değer çizgisi üzerinde sıralanmalarını istemiştir. Öğrencilerin savundukları düşünceyi gerekçeleriyle birlikte ifade etmelerini, diğer söylemlerin de doğruluğu üzerinde düşünmelerini ve gerektiğinde öne sürdükleri düşüncelerde değişiklik yapmalarını sağlamıştır. Bu uygulamada öğretmenin başvurduğu öğretim yöntem-tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Görüş geliştirme B) Konuşma halkası C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Forum 21) Öğretim sürecinde kullanılan yöntem-teknikler öğrencilere dersle ilgili zihinsel becerileri kazandırmanın yanı sıra duyuşsal alanla ilgili davranışları da kazandırarak topluma uyum sürecine yardımcı olunmalıdır. Öğrencilerin topluma uyumsama, sosyal sorunlara duyarlı olma ve sorumluk alma, çözümler üretme, toplumun bir ferdi olarak üzerine düşen görevleri fark etme becerilerini kazanmaları önemlidir. Aşağıdaki yöntem-tekniklerden hangileri yukarıda sözü edilen sosyal becerileri kazandırmada daha etkilidir? A) Tartışma - seminer B) Anlatım soru cevap C) İstasyon örnek olay D) Benzetim gösterip yaptırma E) Gösteri panel 24) Sosyal Bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmayı planlayan bir öğretmen, kuşak çatışmasını anlatan ilgi çekici bir metni sınıfta oluşturduğu küçük gruplara dağıtır. Grupların, verilen metinde ki ana hatları çıkarmalarını, problem durumunu tartışarak belirlemelerini, neden-sonuç ilişkilerini kurarak çözüm yolları önermelerini ve önerdikleri çözüm yollarına göre metni yeniden yazmalarını ister. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma C) Örnek olay inceleme D) Tartışma E) Görüş geliştirme Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

6 25) Bir okulda toplam kalite yönetiminin ilkelerinden ve herkesin hemen hemen her şeyi öğrenebileceği görüşünden hareketle öğrencilerin aynı seviyede ve yüksek düzeyde öğrenmelerini sağlamak amacıyla birtakım planlamalar yapılmıştır. Dönemin başında zümre öğretmenler bir araya gelerek üniteleri birbirinin ön koşulu olacak şekilde ardışık olarak düzenlemiş, ünite sonlarında kullanılacak olan ünite testlerini ve yıl sonunda kullanılacak olan düzey belirleme testlerini ortaklaşa hazırlamışlardır. Ayrıca öğretim hizmetlerinin öğrencilerin giriş özelliklerine (hazırbulunuşluk düzeylerine) uygun olarak düzenlenmesi noktasında da fikir birliğine varmışlardır. Bu okul, aşağıdaki öğrenme modellerinden hangisinin ilkelerine uygun bir çalışma planlamıştır? A) Tam öğrenme B) Programlı öğrenme C) Yapılandırmacı anlayış D) Çoklu zeka E) Aktif öğrenme 28) Yöntem teknik seçiminde, bir dersin öğrenme alanının kazanımları ve becerileri belirleyici rol oynar. Bir öğretmen beyin fırtınası yöntemini kullanmayı tercih ediyorsa öğrencilerinde aşağıdaki becerilerinden hangisini geliştirmeyi daha çok hedeflemektedir? A) Bir alanla ilgili planlı ve sistematik çalışma alışkanlığı kazandırma B) Sosyal bir sorunun çözümüne ilişkin ortak yollar üreterek birlikte kararla alma C) Problem çözmede karşılaşılacak güçlükler için başa çıkma yolları geliştirme D) Kişinin kendini ifade etmesine ve iletişim becerilerinin gelişmesine fırsatlar yaratma E) Yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözme yeteneğini geliştirme 26) eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim programlarında yer alan uygulamaların yapılandırmacılık anlayışını temele aldığı MEB tarafından vurgulanmaktadır. Bir öğretmenin aşağıdaki uygulamalarından hangisi yapılandırmacılık anlayışına göre hareket etmediğinin göstergesidir? A) Öğrenmenin öğrencilerden bağımsız olamayacağı görüşünden hareketle bireysel farklılıkları dikkate alma B) Öğrencilerin öğrenmekte zorlanacağı temel kavramları bir sunumla öğretme C) Öğrencileri değerlendirirken süreçteki faaliyetlerini ve katılımlarını dikkate alma D) Yeni bilgilerin kazanılmasında önceki bilgilerin kullanılmasını sağlamak için hazır bulunuşluk çalışmaları yaptırma E) Dersinde ham verilerden ve birincil bilgi kaynaklarından yararlanma 29) Hayat bilgisi dersinde, Sağlıklı yaşam ile beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar. kazanımını gerçekleştirmek üzere öğretmen, öğrenme - öğretme sürecine geçmeden önce, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirse eğitsel anlamda en doğruyu yapmış olur? A) Öğrencilere insan vücuduyla ve besin değeri yüksek gıdalarla ilgili resimler yaptırma B) Sağlıklı beslenmede tüketilen besinlerle ilgili hazırladığı kartları öğrencilere okutma C) Öğrencilerin farklı kaynaklardan sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin araştırma yaparak tartışmalarını isteme D) Öğrencilerden eczaneye giderek besinlerin vitamin, protein, kalori, karbonhidrat ve yağ değerleri gibi özellikleriyle ilgili broşürler edinmelerini sağlama E) Öğrencilere ne tür besinler tükettiklerini sorma ve bildiklerini defterlerine yazmalarını sağlama 27) Aşağıdaki meslek gruplarından hangileri çoklu zeka kuramındaki sosyal öğrenme alanının niteliklerine daha uygundur? A) Mimar, mühendis, astronot B) Veteriner, zoolog, arkeolog C) Pilot, kaptan, izci D) Öğretmen, psikolog, politikacı E) Sporcu, akrobat, terzi 30) Grup çalışmalarının karşılığını ortak bir ödülle alır Öğrenciler arasında karşılıklı olumlu bağlılık oluşur Her öğrencinin birbirleriyle eşit başarı fırsatı vardır Bireysel değerlendirme yapmak da mümkündür Karşılıklı ve yüz yüze iletişim kurulmasını sağlar Yukarıda özellikleri verilen öğretim yaklaşım, yöntem, teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) İstasyon B) İşbirlikli öğrenme C) Programlı öğretim D) Akran öğretimi E) Mikro öğretim TASARI YAYINLARI 6

7 31) Beden Eğitimi Dersinde öğrencilerini 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine hazırlayan bir öğretmen, yapılacak hareketleri 100 kişilik büyük bir öğrenci grubuna göstermekte ve ardından onların da tekrar etmelerini istemektedir. Ancak birbirini izleyen, karışık aşamalardan oluşan ve ince figürler gerektiren hareketleri, az sayıda öğrencinin doğru yaptığını, çok sayıda öğrencinin hareketleri tekrarlayamadığını ya da yanlış yaptığını tespit etmiştir. Böyle bir durumda bütün öğrencilerin hareketleri doğru yapması için öğretmenin aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygundur? A) Bire bir öğretim B) Tutor destekli öğretim C) Akran öğretimi D) Küçük gruplarla (parçalar) öğretim E) Ritmik öğretim 34) Öğretimin bireyselleştirilmesini temel alan ve Skinner in pekiştirme ilkelerine göre düzenlenen programlı öğretimde öğrenciye, anında dönüt-düzeltme verilmesi oldukça önemlidir. Programlı öğretimde öğrenciye anında dönüt-düzeltme verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenmenin parçadan bütüne doğru gerçekleşmesi B) Öğrenme adımları arasında sıkı bir aşamalılığın olması C) Öğrenme sürecinde hataların en aza indirilmesi D) Öğrencilerin etkin katılımlarının sağlanması E) Doğru davranışların pekiştirilerek öğrencinin güdülenmesinin sağlanması 32) Eleştirel düşünmenin temelini, bilinenlerin doğruluğunu belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkileri kavrama, beklenmeyen durumlara açık olma ve mantıklı sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır. Buna göre eleştirel düşünme becerisini geliştirmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Kendi deneyimlerini öğrencilere aktararak bunlardan yararlanmalarını önermelidir B) Kaynak kitapları tarayarak literatürdeki bilgileri öğrenmelerini desteklemelidir C) Öğrencileriyle empati kurarak onların duygularını anlamaya çalışmalıdır D) Öğrencilerine örnek durumlar sunarak ölçüt geliştirmelerini ve sorgulama yapmalarını sağlamalıdır E) Öğrencilerin öğrendikleri konuları kullanabilecekleri ortamlar yaratmalıdır 35) İlköğretim düzeyindeki öğrencilere verilecek ödevlerin öğrencinin ilgisini çekecek ve başarı algısını geliştirecek şekilde olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, ödev verirken yukarıdaki açıklamaya uygun hareket ettiğinin en belirgin kanıtıdır? A) Üst düzey davranışları kazandıracak nitelikte ödevler vermesi B) Öğrencinin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlayacak ödevler vermesi C) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun ödevler vermesi D) Ödevlerin, öğretmenin öğreteceği konuyu daha detaylı açıklayacak nitelikte olması E) Ödev konusunun ders kitabından seçilerek belirlenmesi 33) Bandura nın model alma yoluyla öğrenme anlayışına göre öğreniciler, gözlem yaparak ve model alarak öğrenirler. Son yıllarda ülkemizde önem kazanan mesleki ve teknik eğitimde izleme, alıştırma ve uygulama gibi adımlar önem kazanmıştır. Öğrencilerin modelden öğrenmek için öğreticilerini gözlemlemeleri, onunla birlikte yapmaları ve davranışı beceri haline getirene kadar tekrarlamaları gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi modelden öğrenme yaklaşımına uygun bir uygulama örneğidir? A) Akran öğretimi B) İşbirlikli öğrenme C) Tam öğrenme D) Programlı öğrenme E) Bilişsel çıraklık 36) Bu düşünce türünün amacı, okul öğrenmelerinin günlük yaşama aktarılmasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için de öğrenciler eğitim ortamında aktif kılınmalıdır. Bilgiyi deneyimleriyle elde etmeleri, etkileşime girerek paylaşmaları ve karşılaştıkları yeni durumlara yansıtarak kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Bu fikri savunan bir öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine vurgu yapmaktadır? A) Yansıtıcı düşünme B) Eleştirel düşünme C) Yaşamsal düşünme D) Yaratıcı düşünme E) Analitik düşünme Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

8 37) Ortaöğretim 11. sınıf Coğrafya dersi Mekansal Cennet Türkiye Öğrenme alanın kazanımları şöyledir. a) Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. b) Yaptığı kabartma haritalarıyla ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder. c) Ülkemizdeki yer şekillerinin güzelliklerinin farkına varır. Bu kazanımlar hangi hedef alanındadır ve hangi strateji yöntem, teknik ya da yaklaşımla öğretilmelidir? Strateji Yöntem Hedef alanı Yaklaşım Teknik A) a) Bilişsel Buluş Örnek olay ve b) Bilişsel Tartışma c) Duyuşsal 39) İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerden beklenen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir. Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Deneyimlerinden dersler çıkararak yeni düzenlemeler yapması B) Etkinliklerini gözden geçirerek yeniden planlaması C) Öğretim etkinliklerini öğretmen kılavuz kitabına göre belirlemesi D) Öğretim sürecini desenlerken geribildirimlerden yararlanması E) Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmesi ve değişikliklere başvurması B) a) Bilişsel Buluş Probleme b) Devinimsel dayalı öğrenme c) Duyuşsal C) a) Bilişsel Araştırma Probleme b) Devinimsel dayalı öğrenme, c) Duyuşsal gezi gözlem D) a) Bilişsel Araştırma Proje tabanlı b) Bilişsel öğrenme c) Duyuşsal E) a) Bilişsel Sunuş Anlatım, b) Bilişsel gösteri c) Duyuşsal soru-cevap 38) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kavramlarla ilgili öğrenme yanılgılarını gidermede en az etkilidir? A) Kavram haritası oluşturma B) Kavram kargaşası yaratma C) Kavramsal karikatürlerden yararlanma D) Hikaye haritası çıkarma E) Zihinsel haritalama yaptırma 40) Yapılan araştırmalar; öğretmenlerin, disiplini sağlamak ve otoritelerini korumak amacıyla söz dinlemeyen, yaramazlık yapan öğrencilere düşük not verdiklerini ya da vereceklerini söyleyerek uyarıda bulunduklarını ve bu yolla davranış problemleri olan öğrencileri kontrol etme yoluna gittiklerini göstermektedir. Kurallara uyan öğrencilerin disiplinli davranışları da ders notlarına olumlu bir şekilde yansımaktadır. Öğretmenlerin bu tutumlarından dolayı öğrencilerin, kurallara uyma eğilimi göstermelerinin nedeni; öğretmenlerine duydukları saygı değil, ceza alma korkusu olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, kuralları içselleştirerek uymalarını ve öğretmenlerine saygı göstermelerini sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisi daha etkili bir öneri olacaktır? A) Öğretmenlik mesleğinin öneminin nasihatlerle ve örneklerle öğrencilere anlatılması B) Öğrenci velileriyle toplantılar düzenlenerek öğrenci davranışlarının düzeltilmesi için yardım istenmesi C) Okul idaresinin, olumsuz davranışlar gösteren öğrencilerin listesini okuldaki panolara asması D) Öğretmenlere, sınıf yönetimini sağlama ve bilgi otoritesi olmada eğitim verilmesi E) Kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezaların öğrencilere açıkça bildirilmesi TASARI YAYINLARI 8

9 41) 4. Sınıf Öğretmeni Ozan Bey, Sosyal Bilgiler Dersinde öğrencilerine atık malzemelerden ve kartonlardan kullanılabilecek ev eşyaları ve maketler yaptırarak çevre bilincini ve geri dönüşümün önemini kazandırmayı planlamaktadır. Bu amaçla, evinden getirdiği malzemelerle kalemlik, çöp kovası, tebeşir kutusu, dekorasyon eşyaları yapmış ve öğrencilerin de kendisini izleyerek getirdikleri malzemelerden benzer nesneler yapmalarını istemiştir. Ozan Öğretmen in hedefine ulaşmak amacıyla kullandığı yöntem-teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim B) Örnek olay C) Gösterip yaptırma D) Yaratıcı drama E) İstasyon 43) Yapılan araştırmalar; öğretmenlerin, disiplini sağlamak ve otoritelerini korumak amacıyla söz dinlemeyen, yaramazlık yapan öğrencilere düşük not verdiklerini ya da vereceklerini söyleyerek uyarıda bulunduklarını ve bu yolla davranış problemleri olan öğrencileri kontrol etme yoluna gittiklerini göstermektedir. Kurallara uyan öğrencilerin disiplinli davranışları da ders notlarına olumlu bir şekilde yansımaktadır. Kurallara uyan öğrencilere yüksek, uymayanlara düşük puan verilmesi bu tür ölçmelerde aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Sabit hataya B) Tesadüfi hataya C) Yanlı hataya D) Sistematik hataya E) Standart hataya 42) - Ülkemizdeki eğitim sisteminde kullanılan sınavlar nelerdir? - Ülkemiz eğitim sisteminde uygulanan sınavların geçerlik ve güvenirliği ne düzeydedir? - Ülkemizde uygulanan sınavlar, öğrenciler hakkında doğru karar vermek için etkili bir yol mudur? - Ülkemizdeki sonuç odaklı sınav sistemine getirilecek öneriler neler olabilir? Nehir Öğretmen, bu konularla ilgili öğrencilerin bilgi edinmelerini, yorum getirmelerini, sınav sistemiyle ilgili sorunlar üzerinde düşünmelerini, kendi çözüm yollarını geliştirmelerini, sistemi sorgulamalarını ve bütün bu soru ve sorgulamalara cevap bulmalarını hedeflemektedir. Nehir Öğretmen in hedefine ulaşmasında aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanması daha etkili olacaktır? A) Brifing B) Münazara C) Panel D) Konuşma halkası E) Altı şapkalı düşünme 44) Ünitelerin Tam öğrenme yaklaşımına göre ardışık sıralandığı ve dersin de bu yaklaşımın ilkelerine göre işlendiği 40 kişilik bir sınıfta öğretmen; bir üniteden diğerine geçerken uyguladığı formatif testlerde öğrencilerden ilk 30 a girenleri başarılı saymış, diğerleri içinse ek aktiviteler düzenlemiş ve en iyi olanları bir sonraki aşamaya geçirmiştir. Verilen bu örnekte ölçme değerlendirme ilkelerine aykırı olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin ek aktivitelerden önce değerlendirilmiş olması B) Summatif (düzey belirleyici) test uygulamak yerine, formatif (ünite) testi uygulanmış olması C) Başarılı olan öğrencilerin ek aktivitelerden yararlanmasına izin verilememesi D) Ölçüt dayanıklı değerlendirme yerine, norm dayanıklı değerlendirme yapılması E) Öğrenciler hakkında karar vermek için sadece bir testin puanlarına bakılması Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI LİSANS (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 7 TEMMUZ 2012 CUMARTESİ T.C. KİMLİK NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.: Soru kitapçık numarasının cevap kâğıdına kodlanmamasının

Detaylı

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010

Ö S Y M ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI 14 MART 2010 YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 14 MART 2010 Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı

Türkiye Geneli Deneme Sınavı 8 EĞİTİM BİLİMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Yönetim biçimi olarak Cumhuriyet konusu, Türkçe dersinde Cumhuriyet Ağacı adlı

Detaylı

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular

2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular 2011 KPSS Eğitim Bilimleri nde Yakaladığımız/Benzer Sorular %100 İsabet 120 Sorunun 60 ında %100 İsabet EĞİTİM BİLİMLERİ 1. İnformal öğrenmede, öğrencilerin bilgiyi okul ortamından farklı olarak millî

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI A GRUBU VE ÖĞRETMENLİK (CÖS) EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ 6 TEMMUZ 2013 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI Bu numarayı cevap 2012-Yükseköğretim Kurulu Yurt Dışı Yükseköğretim Diplomaları Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ 11 MART 2012 T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI : ADI : SOYADI : SALON NO. : SIRA NO.:

Detaylı

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ

7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ 7 EĞİTİM BİLİMLERİ ÇÖZÜMLERİ Türkiye Geneli Deneme Sınavı 1. Formal eğitimle kastedilen düzenli, planlı ve programlı olarak kurgulanan eğitimdir. Seçeneklere baktığımızda; A, B, C ve D seçeneklerinde verilen

Detaylı

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRENME MODELLERİ, KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 11 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI

KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ DENEME SINAVI 17 ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Yaklaşım Kariyer Yayıncılık ve Dağıtım Ltd.Şti GMK Bulvarı No: 19 Kızılay-ANKARA Tel: (0312) 229 84 94 Web: - www.yaklasimkitabevi.com

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANLIĞI İLKÖĞRETİM 1, 2 VE 3. SINIFLAR HAYAT BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2009 1 İÇİNDEKİLER Sayfa TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN GENEL

Detaylı

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK

YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YRD.DOÇ.DR.TUNCAY SEVİNDİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 1 GİRİŞ ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Öğretim yöntemleri dersi içerisinde Program Geliştirmenin temel öğeleri arasında yer alan eğitim

Detaylı

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR

I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR I - PROGRAM GELİŞTİRMEYE GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 1. EĞİTİM Eğitim: Bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak, kalıcı izli istendik davranış değişikliği meydana getirme sürecidir.

Detaylı

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v

pegem akademi GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ Önsöz... ııı İçindekiler... v pegem akademi Önsöz... ııı İçindekiler... v GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 1. BÖLÜM GELİŞİM PSİKOLOJİSİNE GİRİŞ Gelişim Psikolojisinde Temel Kavramlar... 3 1. Büyüme... 3 2. Olgunlaşma... 3 3. Hazırbulunuşluk...

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ

SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Ortaöğretim Genel Müdürlüğü SPOR TESİSLERİ VE MALZEME BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10.SINIF 2006 SPOR TESİSLERİ ve MALZEME BİLGİSİ DERSİ PROGRAM GELİŞTİRME ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu

Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu Yeni Öğretim Programlarını İnceleme ve Değerlendirme Raporu 30 Mayıs 2005 Not: Bu rapor http://www.erg.sabanciuniv.edu/ adresinde erişime açık olarak sulunmuş olup, okurlarımızla paylaşmak amacıyla izin

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET

KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET Alan ÖABT ÖABT ÖABT ÖABT Ürün Adı KPSS KONU ÖĞRETİMİ CAN SİMİDİ MODÜLER SET (GY - GK) ÇÖZÜMLÜ SORU DERGİSİ SETİ KPSS AJANDASI MODÜLER SET KPSS Tarih Kopar Çöz Yaprak Test KPSS Coğrafya Kopar Çöz Yaprak

Detaylı

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ

İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme Öğretmen El Kitabı Modül 7 İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Doç.Dr. Fitnat KAPTAN Arş. Gör. Hünkar KORKMAZ İLKÖĞRETİMDE FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİ Fen Bilimleri ve Fen

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON (ÖĞRETMENLİK FORMASYONU) Pedagojik Formasyon öğretmenlere kendi alanlarında sahip oldukları bilgileri öğrencilere nasıl aktaracakları veya aktarmaları gerektiği konusunda detaylı bilgi

Detaylı

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC

TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI İLKÖĞRETİM FRANSIZCA DERSİ 6-8. SINIFLAR ÖĞRETİM PROGRAMI İZMİR - 2010 TC 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL TEVFİK FİKRET OKULLARI FRANSIZCA DERSİ PROGRAMI

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ

MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL DENEYİMİ DERSİ UYGULAMA KLAVUZU 2014 2015 OKUL DENEYİMİ ETKİNLİKLERİ ETKİN LİK NO TARİH ETKİNLİK ADI AÇIKLAMA Okulu Tanıma Öğretmen ve öğrencileri tanıma, okulun genel

Detaylı

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur.

ÖĞRETİM. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların anlatımında ayrıntıya girilen yerler olduğu gibi, özet geçilen yerlerde olmuştur. [Bu dosyada yer alanlar 2014 KPSS Eğitim Bilimlerine yönelik bilgilerdir. Söz konusu bilgiler KMS-KPSS de çıkmış sorular dikkate alınarak hazırlanmıştır. KPSS de çıkan sorular temele alınarak, konuların

Detaylı