KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ"

Transkript

1 KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ 1) Aşağıda iki öğretmen arasında geçen bir konuşma verilmiştir. Bilge Öğretmen: Bence, biz insanlar doğuştan bilgiye sahibiz ve o bilgi hepimizin zihninde bulunur. Öncesiz ve sonrasız olan bilgi evrenseldir, soyuttur ve hiçbir zaman değişmez. Zeki Öğretmen: Bilginin değişmez olduğu noktasında size katılıyorum, ancak soyut olması noktasında sizinle aynı görüşte değilim. Bilgi, sizin görüşünüzün aksine öznellik taşır. Bilge Öğretmen: Akıl ve zihin dediğimiz kavramlar soyuttur ve insan aklını kullanarak zihnindeki ruhsal gerçeğe ulaşır. Madde dediğimiz varlıkların ne olduğunu zihnimizle anlayamadıktan sonra o maddenin somutluğu ve gerçekliğinin bir anlamı kalır mı ki? Zeki Öğretmen: Bilgiye ulaşmada aklın bir araç olduğuna bir diyeceğim yok. Ancak bilginin kaynağını zihin olarak açıklamanıza itiraz etmek durumundayım. Çünkü bana göre gerçek bizim algımızdan ve zihnimizden bağımsızdır. Düşünceler nesnenin dışında değil içindedir. Yukarıdaki öğretmenlerin ifadeleri hangi felsefi akımın görüşlerini desteklemektedir? Bilge Öğretmen Zeki Öğretmen A) Varoluşçu İdealist B) Rasyonalist Pragmatist C) İdealist Varoluşçu D) İdealist Realist E) Realist İdealist 3) Aşağıda iki ayrı okulun eğitim anlayışı karşılaştırılmıştır. A OKULU: İnsanın sahip olduğu en önemli özelliğin mantık ve yargılamaya dayanan akıl olduğu için onun, düşünce sorunlarıyla uğraşmasını ve entelektüel bir kişiliğe ulaşmasını sağlamak önemsenmiştir. Okulun amacı, insan zihnini geliştirmek ve bireye sağlam bir karakter kazandırarak onu yaşama hazırlamak olarak belirlenmiştir. B OKULU: Demokratik okul ve sınıf ortamı oluşturulmuş, her türlü görüş, düşünce ve eğilimin eğitim ortamında tartışılması olanaklı kılınmıştır. Değişikliklerin zorla değil, insanların kafalarında gerçekleşmesini amaçlayan bu okulda, geleceğe yönelik sorunlar birlikte tartışılarak ortak çözüm önerileri üretilmiştir. Ancak bu şekilde toplumsal sorunların üstesinden gelinebileceği, kültürel bunalımlara göğüs gerilip güçlü, birleşmiş ve tutarlı değerlere dayalı yeni bir dünya uygarlığının oluşturulabileceği savunulmuştur. Yukarıdaki okulların benimsediği eğitim felsefeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir? A OKULU B OKULU A) Esasicilik Yeniden Kurmacılık B) Daimicilik İlerlemecilik C) Esasicilik İlerlemecilik D) Daimicilik Yeniden Kurmacılık E) İdealizm Hümanizm 2) Bir ilköğretim okulunun 8/A sınıfında derse girmekte olan Matematik Öğretmeni Ahmet Bey, öğrencilerle sağlıklı ilişkiler kurmakta zorlanmaktadır. Öğrencilerin, iletişim becerilerinin yetersiz olmasından ve derste kendisiyle konuşma çabası göstermemelerinden rahatsızlık duymaktadır. Bu duruma çözüm getirmek için Ahmet Öğretmen, boş derslerinde, teneffüslerde ve yemek saatinde öğrencilerle futbol, voleybol ve basketbol oynamaya başlamış, ayrıca fırsat buldukça öğrencileri ile özel görüşmeler yaparak onları tanımaya çalışmıştır. İki, üç ay sonra öğrencilerin sosyal becerilerinde belli bir gelişme olduğunu gözlemlemiştir. Yukarıda verilen örnek aşağıdaki program türlerinden hangisini açıklar? A) Eğitim programı B) Öğretim programı C) Uygulamadaki program D) Okul programı E) Örtük program 4) Bir öğretim programı tasarlama, deneme, değerlendirme ve düzeltme basamaklarından geçtikten sonra yaygınlaştırılır. Bir öğretim programının geliştirilmesi, pilot uygulamasının yapılmasından sonra elde edilen verilerle programın yeniden şekillendirilmesi ve uygulanmaya başlanması süreçlerini içerir. Programın pilot uygulamasından elde edilecek verilerin programın geliştirilmesinde işe yarar olabilmesi için, I. Öğretim teknolojileriyle donatılmış sınıflar II. III. Programla ilgili bilgilendirilmiş nitelikli öğretmenler Programın uygulanmasında kullanılacak öğretmen kılavuz kitapları IV. Programın uygulanmasına uygun öğrenme ortam ve koşulları V. Programın uygulanmasını önemseyen bir kamuoyu desteği VI. Hazırbulunuşluk düzeyi uygun bir öğrenci kitlesi ögelerinden hangileri mutlaka gereklidir? A) I, II ve IV B) I, III ve V C) II, III ve VI D) II, IV ve V E) II, IV ve VI Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı(Genel Deneme) - 1

2 5) Diş sağlığını korumada diş fırçalamanın önemini kazandırabilme ifadesi bir öğrenci kazanımı olarak belirlenmiştir. Bu öğrenci kazanımındaki aksaklığın giderilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? A) Hedef binişiktir, bitişik hale getirilmelidir B) Hedef bitişiktir, çözümlenmeli-ayrıştırılmalıdır C) Hedef, öğretim sürecine yöneliktir, öğrenci davranışına dönüştürülmelidir D) Hedef, öğrenme ürününe yöneliktir, öğretim sürecini gösterecek şekilde düzenlenmelidir E) Hedef, bir konu başlığı olarak ifade edilmiştir, öğrenci davranışına dönüştürülmelidir. 8) Bir grup öğrenciye: öğretmenlerin görev tanımlarından hareketle, okuldaki ders işleme ve öğrencilerine davranış biçimlerini, mesleklerine olan bağlılıklarını, okuldaki yönetim süreçlerine katılımlarını inceleyerek bunlar arasındaki ilişkileri ortaya koyan bir proje ödevi verilmiştir. Bu proje ödeviyle öğrencileri kazandırılmak istenen hedef alanı ve düzeyi aşağıdakiler-den hangisinde doğru verilmiştir? A) Duyuşsal alan, örgütleme düzeyi B) Duyuşsal alan, değer verme düzeyi C) Bilişsel alan, uygulama düzeyi D) Bilişsel alan, analiz düzeyi E) Bilişsel alan, değerlendirme düzeyi 6) Aşağıda bilgi yapıları ve karşılarında verilen örneklerden hangisi doğru değildir? A) Sınıflama ve gruplama bilgisi: Program ve eğitim türleri bilgisi B) İlke ve genellemeler bilgisi: Pisagor teorimi, karekök bilgisi C) Kuram, model ve yapıları bilgisi: Klasik koşullanma, edimsel koşullanma D) Stratejik bilgi: Proje hazırlamada izlenecek yolu belirleme E) Üst bilişsel bilgi: Bilgiyle ilgili uzman, kitap ve doğa gibi temel kaynaklar 7) Öğretim programının hedefleri (kazanımları) belirlenirken bir takım ilkelere dikkat edilmelidir. Bu ilkelerden bazıları: I. Bitişiklik: Birbiriyle ilişkili olan (bilişsel, duyuşsal, psiko-motor) özelliklerin bir hedef içerisinde verilmemesi, birbirini takip edecek şekilde ayrı hedefler şeklinde verilmesidir. II. Konu başlıkları hedef olamaz: Konular öğrenci davranışına dönük olmadığı için başlık olamaz. III. Kenetlilik: Hedefler yazıldığı konu alanıyla ilgili olmalıdır. IV. Açıklık: Hedefler yazanlar, okuyanlar, kazanacak ve kazandıracaklar için anlaşılır olmalıdır V. Kapsamlılık ve sınırlılık: Hedefler bir davranış grubunu işaret ederken aynı zamanda tek bir özelliği ifade etmelidir. Doğal sayılarla eldeli ve eldesiz, artılı ve eksili toplama ve çıkarma işlemi yapabilme öğrenme hedefi yukarıda verilen ilkelerden hangilerine uygun değildir? A) I, II, IV, V B) I, III, IV, V C) I, IV, V D) II, III, IV E) II, IV, V 9) Yeniden düzenlenen Bloom un taksonomisinde bilişsel süreçleriyle ilgili aşağıda sıralananlardan hangisinin yanındaki açıklama doğru değildir? A) Bilgi basamağı, anlama olarak adlandırılmış ve yeni öğrenilen bilginin önceki bilgilerle ilişkilendirilmesi üzerinde durulmuştur. B) Uygulama basamağının ismi değişmemiş, yürütme, gerçekleştirme ve başarma aşamalarından oluşmuştur. C) Analiz basamağı, çözümleme olarak adlandırılmış, ayırt etme, örgütleme ve atfetme aşamalarıyla yeniden düzenlenmiştir. D) Sentez basamağı, yaratma adını almış, oluşturma, planlama ve üretme aşamalarıyla düzenlenmiştir. E) Değerlendirme basamağı, ismini aynen korumuş, kontrol etme ve eleştirme aşamalarıyla ifade edilmiştir. 10) Bloom un yeniden düzenlenen taksonomisine göre aşağıdakilerden hangisi daha üst düzeyde bir davranış örneğidir? A) Domuz gribinin belirtilerini diğer grip türlerinden ayırt eder B) H1N1 ifadesinin domuz gribi virüsünü temsil ettiğini söyler C) Domuz gribinde ilaç firmalarının ürettikleri aşıları karşılaştırır D) Domuz gribine karşı yan etkileri olmayan koruyucu bir aşı geliştirir E) Sağlık Bakanlığının domuz gribiyle ilgili izlediği politikaları dünya sağlık örgütünün açıklama-larını ölçüt alarak eleştirir TASARI YAYINLARI 2

3 11) Tasarı Anadolu Lisesi nde farklı branşlardaki zümre öğretmenleri toplantılarında aşağıdaki kararları almışlardır: I. Tarih zümresi: Dersin içeriğini, konuları birbirinin devamı olacak şekilde ardışık (aşamalı) düzende oluşturmuş ve bir konu öğretilmeden diğerine geçilmeyeceğini; II. Matematik zümresi: İlk ünitede sırasıyla doğal sayılar, sayma sayıları, tam sayıları negatif ve pozitif tam sayılar konularına yer vereceğini, her sayı türünü işlerken bir önceki sayı konusuna değinilerek onların da tekrarlanacağını: III. Türkçe Zümresi: Okuma konularını, öyküler, denemeler, şiirler, anılar, ulusal günlerle ilgili yazılar gibi ayrı ayrı bağımsız öbeklere ayırarak, her bir konu başlığını diğerlerinden bağımsız olarak ele alacağını: IV. Beden Eğitimi Zümresi: Dersinde belli bir içerik belirlemeyerek, içeriği öğrencileriyle birlikte onların ihtiyaç, yetenek, soru ve sorunlarına cevap verecek şekilde oluşturacağını kararlaştırmıştır. Tasarı Anadolu Lisesi nde zümrelerin derslerin içeriklerini oluşturma biçimleriyle ilgili aşağıda verilen sıralamalardan hangisi doğrudur? A) I. Sarmal, II. Doğrusal, III. Piramitsel, IV. Çekirdek B) I. Sarmal, II. Doğrusal, III, Modüler, IV. Sorgulama merkezli C) I. Doğrusal, II. Sarmal, III. Konu ağı-proje merkezli, IV. Çekirdek D) I. Doğrusal, II. Sarmal, III. Modüler, IV. Sorgulama merkezli E) I. Modüler, II. Piramitsel, III. Konu ağı-proje merkezli, IV. Sorgulama merkezli 13) Aşağıdakilerden hangisi öğretim programlarının süreç boyutunun taşıması gereken niteliklerden biridir? A) Öğretilecek olan öğrenme konularının ardışık bir sıraya göre düzenlenmiş olması B) Öğrenme yaşantıları yoluyla öğrencide bulunması istenen kazanımları içermesi C) Öğrenme düzeyini belirleyecek ölçme araç ve yöntemlerine yer vermesi D) Öğretilecek içeriğin güncellik, bilimsellik ve tutarlılık ilkelerine göre düzenlenmiş olması E) Öğrenmeyi sağlayacak yolları, araç-gereç ve materyalleri içermesi 14) Aşağıdaki davranışlardan hangisini yapan öğrencinin daha kalıcı öğrenmeler gerçekleştireceği söylenebilir? A) Arkadaşlarının anlattıklarından öğrenen B) Kaynakları tarayarak, notlar, özetler çıkararak öğrenen C) Dersteki konularla ilgili kavram haritaları yapan D) Bir konudaki bildiği ilke ve genellemeleri yazıya döken E) Ders konusunu dramatize ederek canlandıran 12) Bir eğitim programında içerik öğesi düzenlenirken dikkate alınması gereken birtakım ilkeler vardır. Aşağıdakilerden hangisinde verilen ilke ile karşısındaki açıklama doğrudur? A) Kenetlik: Siyasi, bilimsel ve sanatsal konularla ilgili güncel bilgilere içerikte yer verilmesi B) Vardama: Konu ile varılacak noktaların ne olduğunun içerikte verilmesi C) Soyutlama: Konunun ana fikrine, metnin bir yerinde bir iki cümle ile yer verilmesi D) Denge: İçerikte yer alan konuların, hedef ve ihtiyaçlarla uyumlu olması E) Şema: İçerikteki bilgilerin görsel materyallerle desteklenmesi 15) Bir eğitim programı değerlendirilirken doğru karar vermek için aşağıdakilerden hangisini öncelikle dikkate almak gerekir? A) Programı uygulayan öğretmenlerin, program üzerinde gerekli gördükleri için yapmış oldukları düzeltme çalışmalarını B) Veli ve öğrencilerle görüşerek programın yarar sağlayıp sağlamadığına ilişkin alınan geribildirimleri C) Bu alanda çalışma yapmış ve otorite kabul edilen uzmanların görüş ve önerilerini D) Programda sunulan öğretim hizmetinin izlenmesinden elde edilen gözlem sonuçlarını E) Programın; bireyin, toplumun, konu alanın ve doğanın gereksinimlerini karşılama düzeylerini Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

4 16) Öğretmenler dersleriyle ilgili ünitelendirilmiş yıllık plan ve günlük ders planı yapmakla yükümlüdürler. Her yılın başında zümre öğretmenler plan yapmak amacıyla bir araya geldiklerinde öncelikle aşağıdaki çalışmalardan hangisini yapmalıdırlar? A) Öğrencilerin sınıf içi ilgi ve ihtiyaçlarını belirlemelidirler. B) Okulun alt yapı imkânlarını inceleyerek kullanılabilecek araç gereçleri tespit etmelidirler. C) Sınıf ortamında kullanılmak amacıyla ne tür materyaller geliştirileceğini kararlaştırmalıdırlar. D) Öğretim programlarını inceleyerek dersin hedeflerini gözden geçirmelidirler. E) Kılavuz kitapları inceleyerek içerikte yer alan konularla ilgili ek kaynak kitapları tespit etmelidirler. 18) Jülide Öğretmen, Fen Bilgisi dersinde öğrencilerine - bilimsel süreç aşamalarını kullanma - araştırma yapma ve bilgi toplama - gerçek yaşamdaki durumları tespit etme - elde ettiği bilgileri düzenleyerek organize etme - yaptığı çalışmaları bir ürün düzeneğine dönüştürerek sunma - becerilerini kazandırmak istemektedir. Buna göre Jülide Öğretmen in amacına ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini kullanması daha doğru olur? A) Probleme dayalı öğrenme B) Proje tabanlı öğrenme C) Örnek olay inceleme D) Buluş yoluyla öğrenme E) Deney yoluyla öğrenme 17) Bir Sınıf Öğretmeni Türkçe ve Hayat Bilgisi derslerini aşağıdaki şekilde gerçekleştirmektedir. Türkçe: Sıfat konusunu işlerken öğrencilere bol miktarda örnekler vermiş, öğrencilerinden açıklamalarını istemiştir. Ardından yeni örnekler sunmuş onları da açıklatmıştır. Duruma uyan ve uymayan örnekleri de vererek öğrencilerin sıfatları diğer sözcüklerden ayırt edip edemediklerini tespit etmiş ve onlardan kendi örneklerini vermelerini istemiştir. Hayat Bilgisi: Atatürk ün kişisel özelliklerini öğretmek amacıyla öğrencilere içerisinde diyaloglar olan bir okuma metni dağıtır. Bu metinde Atatürk ün Anadolu nun değişik bölgelerine yaptığı gezilerle ilgili anıları yer almaktadır. Öğrencilerden metindeki diyaloglara uygun olarak Atatürk ün kişilik özelliklerini belirlemelerini, ardından bu özellikleri kendi aralarında canlandırmalarını ve daha sonra da resmetmelerini ister. Öğrenciler kendi aralarında gruplar oluşturarak doğaçlama çalışmaları yaparlar ve bu etkinliklerle ilgili izlenimlerini resim defterlerine çizerek sınıf panosuna asarlar. Bu öğretmen, derslerinde hangi öğretim yaklaşım, strateji, yöntem veya teknikleri kullanmıştır? Türkçe Hayat Bilgisi A) Sunuş Buluş B) Sunuş Aktif öğrenme C) Buluş Sunuş D) Buluş Aktif öğrenme E) Aktif öğrenme Kubaşık öğrenme 19) Zuhal Öğretmen, Hayat Bilgisi dersinde öğrencilerin mevsim şeritlerinden, grafik ve tablolardan yararlanarak öğrencilerin yorumlama ve çıkarımda bulunma becerilerini geliştir-meyi hedeflemektedir. Bu amaçla öğretmen, sınıfa beş günlük hava tahmin raporunu gösteren renkli basılmış büyük karton grafikler getirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hava tahmin grafiğini doğru yorumladıklarının en önemli göstergesidir? A) Grafikteki güneş ve bulutların renklerine uygun olarak boyanıp boyanmadığını belirlemek B) Grafiğin nasıl oluşturulduğunu araştırmak C) Grafikteki işaretlerin ne anlama geldiğini söylemek D) Grafikteki hava tahminiyle o günkü sıcaklığı ve hava koşullarının tutarlılığını belirlemek E) Grafikteki günlerin 5 günlük ısı ortalamasını hesaplamak TASARI YAYINLARI 4

5 20) Sigara içmenin insan sağlığına yaptığı olumsuz etkileri belirlemenin ve öğrencilerde farkındalık yaratmanın önemli olduğunu düşünen bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini işe koşması durumunda hedefine ulaşma ve kalıcı öğrenmeler sağlama olasılığı daha yüksek olur? A) Örnekler vererek kendi yakın çevresindeki insanların hastalık süreçlerine ilişkin gözlemlerini öğrencilere anlatması B) Küçük gruplar oluşturarak onların hastanelere gitmelerini, doktor ve hastalarla görüşerek gözlem yapmalarını sağlaması C) Sigaranın sağlığı zararları ve neden olduğu hastalıklar konusunda uzman bir doktoru sınıf ortamına çağırarak ilk elden bilgi vermesini sağlaması D) Sigaraya bağlı hastalıkları konu edinen bir animasyonu sınıfta öğrencilere izletme ve öğrencilerinden düşüncelerini yazmalarını istemesi E) Sigaranın verdiği zararların neler olabileceğini öğrencilere sorarak bir tartışma ortamı yaratması 22) İlk yardım dersinde, kalp masajı ve suni teneffüsün nasıl yapılacağını öğrencilerine projeksiyon yardımıyla power point sunusu olarak açıklayan bir öğretmenin dersin ikinci bölümünde özel olarak hazırlanmış mankenler üzerinde öğrencilere suni teneffüs ve kalp masajını uygulamalı olarak yaptırması sırasıyla aşağıdaki yöntemlerden hangilerini kullandığını gösterir? A) Panel Benzetim B) Gösteri Örnek olay C) Anlatım Örnek olay D) Anlatım Benzetim E) Takrir Gösterim 23) Öğrencilerin bir konudaki uç noktaları ve iki kutup arasındaki ara durakları görmelerini isteyen Aslı Öğretmen, Nükleer enerjinin ülke için yararlı olduğunu ve muhakkak Türkiye nin de santraller kurması gerektiğini söyleyerek sınıfta bir tartışma başlatmıştır. Ardından öğrencilerden bu teze katılanların, karşı olanların ve ara fikirler taşıyanların bir değer çizgisi üzerinde sıralanmalarını istemiştir. Öğrencilerin savundukları düşünceyi gerekçeleriyle birlikte ifade etmelerini, diğer söylemlerin de doğruluğu üzerinde düşünmelerini ve gerektiğinde öne sürdükleri düşüncelerde değişiklik yapmalarını sağlamıştır. Bu uygulamada öğretmenin başvurduğu öğretim yöntem-tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A) Görüş geliştirme B) Konuşma halkası C) Beyin fırtınası D) Münazara E) Forum 21) Öğretim sürecinde kullanılan yöntem-teknikler öğrencilere dersle ilgili zihinsel becerileri kazandırmanın yanı sıra duyuşsal alanla ilgili davranışları da kazandırarak topluma uyum sürecine yardımcı olunmalıdır. Öğrencilerin topluma uyumsama, sosyal sorunlara duyarlı olma ve sorumluk alma, çözümler üretme, toplumun bir ferdi olarak üzerine düşen görevleri fark etme becerilerini kazanmaları önemlidir. Aşağıdaki yöntem-tekniklerden hangileri yukarıda sözü edilen sosyal becerileri kazandırmada daha etkilidir? A) Tartışma - seminer B) Anlatım soru cevap C) İstasyon örnek olay D) Benzetim gösterip yaptırma E) Gösteri panel 24) Sosyal Bilgiler dersinde probleme dayalı öğrenme yöntemini kullanmayı planlayan bir öğretmen, kuşak çatışmasını anlatan ilgi çekici bir metni sınıfta oluşturduğu küçük gruplara dağıtır. Grupların, verilen metinde ki ana hatları çıkarmalarını, problem durumunu tartışarak belirlemelerini, neden-sonuç ilişkilerini kurarak çözüm yolları önermelerini ve önerdikleri çözüm yollarına göre metni yeniden yazmalarını ister. Bu öğretmenin küçük gruplarda uyguladığı yöntem, teknik ya da yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? A) Problem oluşturma B) Senaryo yazma C) Örnek olay inceleme D) Tartışma E) Görüş geliştirme Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

6 25) Bir okulda toplam kalite yönetiminin ilkelerinden ve herkesin hemen hemen her şeyi öğrenebileceği görüşünden hareketle öğrencilerin aynı seviyede ve yüksek düzeyde öğrenmelerini sağlamak amacıyla birtakım planlamalar yapılmıştır. Dönemin başında zümre öğretmenler bir araya gelerek üniteleri birbirinin ön koşulu olacak şekilde ardışık olarak düzenlemiş, ünite sonlarında kullanılacak olan ünite testlerini ve yıl sonunda kullanılacak olan düzey belirleme testlerini ortaklaşa hazırlamışlardır. Ayrıca öğretim hizmetlerinin öğrencilerin giriş özelliklerine (hazırbulunuşluk düzeylerine) uygun olarak düzenlenmesi noktasında da fikir birliğine varmışlardır. Bu okul, aşağıdaki öğrenme modellerinden hangisinin ilkelerine uygun bir çalışma planlamıştır? A) Tam öğrenme B) Programlı öğrenme C) Yapılandırmacı anlayış D) Çoklu zeka E) Aktif öğrenme 28) Yöntem teknik seçiminde, bir dersin öğrenme alanının kazanımları ve becerileri belirleyici rol oynar. Bir öğretmen beyin fırtınası yöntemini kullanmayı tercih ediyorsa öğrencilerinde aşağıdaki becerilerinden hangisini geliştirmeyi daha çok hedeflemektedir? A) Bir alanla ilgili planlı ve sistematik çalışma alışkanlığı kazandırma B) Sosyal bir sorunun çözümüne ilişkin ortak yollar üreterek birlikte kararla alma C) Problem çözmede karşılaşılacak güçlükler için başa çıkma yolları geliştirme D) Kişinin kendini ifade etmesine ve iletişim becerilerinin gelişmesine fırsatlar yaratma E) Yaratıcılığını ve hayal gücünü kullanarak problem çözme yeteneğini geliştirme 26) eğitim öğretim yılından itibaren ilköğretim programlarında yer alan uygulamaların yapılandırmacılık anlayışını temele aldığı MEB tarafından vurgulanmaktadır. Bir öğretmenin aşağıdaki uygulamalarından hangisi yapılandırmacılık anlayışına göre hareket etmediğinin göstergesidir? A) Öğrenmenin öğrencilerden bağımsız olamayacağı görüşünden hareketle bireysel farklılıkları dikkate alma B) Öğrencilerin öğrenmekte zorlanacağı temel kavramları bir sunumla öğretme C) Öğrencileri değerlendirirken süreçteki faaliyetlerini ve katılımlarını dikkate alma D) Yeni bilgilerin kazanılmasında önceki bilgilerin kullanılmasını sağlamak için hazır bulunuşluk çalışmaları yaptırma E) Dersinde ham verilerden ve birincil bilgi kaynaklarından yararlanma 29) Hayat bilgisi dersinde, Sağlıklı yaşam ile beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar. kazanımını gerçekleştirmek üzere öğretmen, öğrenme - öğretme sürecine geçmeden önce, aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirirse eğitsel anlamda en doğruyu yapmış olur? A) Öğrencilere insan vücuduyla ve besin değeri yüksek gıdalarla ilgili resimler yaptırma B) Sağlıklı beslenmede tüketilen besinlerle ilgili hazırladığı kartları öğrencilere okutma C) Öğrencilerin farklı kaynaklardan sağlıklı beslenmenin önemine ilişkin araştırma yaparak tartışmalarını isteme D) Öğrencilerden eczaneye giderek besinlerin vitamin, protein, kalori, karbonhidrat ve yağ değerleri gibi özellikleriyle ilgili broşürler edinmelerini sağlama E) Öğrencilere ne tür besinler tükettiklerini sorma ve bildiklerini defterlerine yazmalarını sağlama 27) Aşağıdaki meslek gruplarından hangileri çoklu zeka kuramındaki sosyal öğrenme alanının niteliklerine daha uygundur? A) Mimar, mühendis, astronot B) Veteriner, zoolog, arkeolog C) Pilot, kaptan, izci D) Öğretmen, psikolog, politikacı E) Sporcu, akrobat, terzi 30) Grup çalışmalarının karşılığını ortak bir ödülle alır Öğrenciler arasında karşılıklı olumlu bağlılık oluşur Her öğrencinin birbirleriyle eşit başarı fırsatı vardır Bireysel değerlendirme yapmak da mümkündür Karşılıklı ve yüz yüze iletişim kurulmasını sağlar Yukarıda özellikleri verilen öğretim yaklaşım, yöntem, teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) İstasyon B) İşbirlikli öğrenme C) Programlı öğretim D) Akran öğretimi E) Mikro öğretim TASARI YAYINLARI 6

7 31) Beden Eğitimi Dersinde öğrencilerini 19 Mayıs Atatürk ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerine hazırlayan bir öğretmen, yapılacak hareketleri 100 kişilik büyük bir öğrenci grubuna göstermekte ve ardından onların da tekrar etmelerini istemektedir. Ancak birbirini izleyen, karışık aşamalardan oluşan ve ince figürler gerektiren hareketleri, az sayıda öğrencinin doğru yaptığını, çok sayıda öğrencinin hareketleri tekrarlayamadığını ya da yanlış yaptığını tespit etmiştir. Böyle bir durumda bütün öğrencilerin hareketleri doğru yapması için öğretmenin aşağıdakilerden hangisini kullanması daha uygundur? A) Bire bir öğretim B) Tutor destekli öğretim C) Akran öğretimi D) Küçük gruplarla (parçalar) öğretim E) Ritmik öğretim 34) Öğretimin bireyselleştirilmesini temel alan ve Skinner in pekiştirme ilkelerine göre düzenlenen programlı öğretimde öğrenciye, anında dönüt-düzeltme verilmesi oldukça önemlidir. Programlı öğretimde öğrenciye anında dönüt-düzeltme verilmesinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrenmenin parçadan bütüne doğru gerçekleşmesi B) Öğrenme adımları arasında sıkı bir aşamalılığın olması C) Öğrenme sürecinde hataların en aza indirilmesi D) Öğrencilerin etkin katılımlarının sağlanması E) Doğru davranışların pekiştirilerek öğrencinin güdülenmesinin sağlanması 32) Eleştirel düşünmenin temelini, bilinenlerin doğruluğunu belirleme, olgular ve düşünceler arasındaki ilişkileri kavrama, beklenmeyen durumlara açık olma ve mantıklı sonuçlara ulaşma oluşturmaktadır. Buna göre eleştirel düşünme becerisini geliştirmek isteyen bir öğretmen öncelikle aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? A) Kendi deneyimlerini öğrencilere aktararak bunlardan yararlanmalarını önermelidir B) Kaynak kitapları tarayarak literatürdeki bilgileri öğrenmelerini desteklemelidir C) Öğrencileriyle empati kurarak onların duygularını anlamaya çalışmalıdır D) Öğrencilerine örnek durumlar sunarak ölçüt geliştirmelerini ve sorgulama yapmalarını sağlamalıdır E) Öğrencilerin öğrendikleri konuları kullanabilecekleri ortamlar yaratmalıdır 35) İlköğretim düzeyindeki öğrencilere verilecek ödevlerin öğrencinin ilgisini çekecek ve başarı algısını geliştirecek şekilde olması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bir öğretmenin, ödev verirken yukarıdaki açıklamaya uygun hareket ettiğinin en belirgin kanıtıdır? A) Üst düzey davranışları kazandıracak nitelikte ödevler vermesi B) Öğrencinin boş zamanlarını değerlendirmesini sağlayacak ödevler vermesi C) Öğrencinin hazırbulunuşluk düzeylerine uygun ödevler vermesi D) Ödevlerin, öğretmenin öğreteceği konuyu daha detaylı açıklayacak nitelikte olması E) Ödev konusunun ders kitabından seçilerek belirlenmesi 33) Bandura nın model alma yoluyla öğrenme anlayışına göre öğreniciler, gözlem yaparak ve model alarak öğrenirler. Son yıllarda ülkemizde önem kazanan mesleki ve teknik eğitimde izleme, alıştırma ve uygulama gibi adımlar önem kazanmıştır. Öğrencilerin modelden öğrenmek için öğreticilerini gözlemlemeleri, onunla birlikte yapmaları ve davranışı beceri haline getirene kadar tekrarlamaları gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi modelden öğrenme yaklaşımına uygun bir uygulama örneğidir? A) Akran öğretimi B) İşbirlikli öğrenme C) Tam öğrenme D) Programlı öğrenme E) Bilişsel çıraklık 36) Bu düşünce türünün amacı, okul öğrenmelerinin günlük yaşama aktarılmasını sağlamaktır. Bunun gerçekleşebilmesi için de öğrenciler eğitim ortamında aktif kılınmalıdır. Bilgiyi deneyimleriyle elde etmeleri, etkileşime girerek paylaşmaları ve karşılaştıkları yeni durumlara yansıtarak kullanabilmeleri sağlanmalıdır. Bu fikri savunan bir öğretmen aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine vurgu yapmaktadır? A) Yansıtıcı düşünme B) Eleştirel düşünme C) Yaşamsal düşünme D) Yaratıcı düşünme E) Analitik düşünme Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

8 37) Ortaöğretim 11. sınıf Coğrafya dersi Mekansal Cennet Türkiye Öğrenme alanın kazanımları şöyledir. a) Harita ve grafikler kullanarak yaşadığı yerleşim biriminin coğrafî özellikleri hakkında çıkarımlarda bulunur. b) Yaptığı kabartma haritalarıyla ülkemizdeki yer şekillerinin temel özelliklerini ve dağılışını analiz eder. c) Ülkemizdeki yer şekillerinin güzelliklerinin farkına varır. Bu kazanımlar hangi hedef alanındadır ve hangi strateji yöntem, teknik ya da yaklaşımla öğretilmelidir? Strateji Yöntem Hedef alanı Yaklaşım Teknik A) a) Bilişsel Buluş Örnek olay ve b) Bilişsel Tartışma c) Duyuşsal 39) İyi bir öğretmende bulunması gereken özelliklerden biri de yansıtıcı düşünme becerisini işe koşmasıdır. Yansıtıcı düşünme becerisine sahip olan öğretmenlerden beklenen özellikler sıralandığında; öz saygı, içe dönük gözlem, açık fikirlilik, öğretime ilişkin karar ve eylemlerinde sorumluluk almak başta gelir. Buna göre, yansıtıcı düşünme becerisi gelişmiş bir öğretmenin, aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez? A) Deneyimlerinden dersler çıkararak yeni düzenlemeler yapması B) Etkinliklerini gözden geçirerek yeniden planlaması C) Öğretim etkinliklerini öğretmen kılavuz kitabına göre belirlemesi D) Öğretim sürecini desenlerken geribildirimlerden yararlanması E) Mesleğiyle ilgili yenilikleri takip etmesi ve değişikliklere başvurması B) a) Bilişsel Buluş Probleme b) Devinimsel dayalı öğrenme c) Duyuşsal C) a) Bilişsel Araştırma Probleme b) Devinimsel dayalı öğrenme, c) Duyuşsal gezi gözlem D) a) Bilişsel Araştırma Proje tabanlı b) Bilişsel öğrenme c) Duyuşsal E) a) Bilişsel Sunuş Anlatım, b) Bilişsel gösteri c) Duyuşsal soru-cevap 38) Aşağıdaki uygulamalardan hangisi kavramlarla ilgili öğrenme yanılgılarını gidermede en az etkilidir? A) Kavram haritası oluşturma B) Kavram kargaşası yaratma C) Kavramsal karikatürlerden yararlanma D) Hikaye haritası çıkarma E) Zihinsel haritalama yaptırma 40) Yapılan araştırmalar; öğretmenlerin, disiplini sağlamak ve otoritelerini korumak amacıyla söz dinlemeyen, yaramazlık yapan öğrencilere düşük not verdiklerini ya da vereceklerini söyleyerek uyarıda bulunduklarını ve bu yolla davranış problemleri olan öğrencileri kontrol etme yoluna gittiklerini göstermektedir. Kurallara uyan öğrencilerin disiplinli davranışları da ders notlarına olumlu bir şekilde yansımaktadır. Öğretmenlerin bu tutumlarından dolayı öğrencilerin, kurallara uyma eğilimi göstermelerinin nedeni; öğretmenlerine duydukları saygı değil, ceza alma korkusu olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin, kuralları içselleştirerek uymalarını ve öğretmenlerine saygı göstermelerini sağlamak açısından aşağıdakilerden hangisi daha etkili bir öneri olacaktır? A) Öğretmenlik mesleğinin öneminin nasihatlerle ve örneklerle öğrencilere anlatılması B) Öğrenci velileriyle toplantılar düzenlenerek öğrenci davranışlarının düzeltilmesi için yardım istenmesi C) Okul idaresinin, olumsuz davranışlar gösteren öğrencilerin listesini okuldaki panolara asması D) Öğretmenlere, sınıf yönetimini sağlama ve bilgi otoritesi olmada eğitim verilmesi E) Kurallara uyulmaması durumunda verilecek cezaların öğrencilere açıkça bildirilmesi TASARI YAYINLARI 8

9 41) 4. Sınıf Öğretmeni Ozan Bey, Sosyal Bilgiler Dersinde öğrencilerine atık malzemelerden ve kartonlardan kullanılabilecek ev eşyaları ve maketler yaptırarak çevre bilincini ve geri dönüşümün önemini kazandırmayı planlamaktadır. Bu amaçla, evinden getirdiği malzemelerle kalemlik, çöp kovası, tebeşir kutusu, dekorasyon eşyaları yapmış ve öğrencilerin de kendisini izleyerek getirdikleri malzemelerden benzer nesneler yapmalarını istemiştir. Ozan Öğretmen in hedefine ulaşmak amacıyla kullandığı yöntem-teknik aşağıdakilerden hangisidir? A) Benzetim B) Örnek olay C) Gösterip yaptırma D) Yaratıcı drama E) İstasyon 43) Yapılan araştırmalar; öğretmenlerin, disiplini sağlamak ve otoritelerini korumak amacıyla söz dinlemeyen, yaramazlık yapan öğrencilere düşük not verdiklerini ya da vereceklerini söyleyerek uyarıda bulunduklarını ve bu yolla davranış problemleri olan öğrencileri kontrol etme yoluna gittiklerini göstermektedir. Kurallara uyan öğrencilerin disiplinli davranışları da ders notlarına olumlu bir şekilde yansımaktadır. Kurallara uyan öğrencilere yüksek, uymayanlara düşük puan verilmesi bu tür ölçmelerde aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Sabit hataya B) Tesadüfi hataya C) Yanlı hataya D) Sistematik hataya E) Standart hataya 42) - Ülkemizdeki eğitim sisteminde kullanılan sınavlar nelerdir? - Ülkemiz eğitim sisteminde uygulanan sınavların geçerlik ve güvenirliği ne düzeydedir? - Ülkemizde uygulanan sınavlar, öğrenciler hakkında doğru karar vermek için etkili bir yol mudur? - Ülkemizdeki sonuç odaklı sınav sistemine getirilecek öneriler neler olabilir? Nehir Öğretmen, bu konularla ilgili öğrencilerin bilgi edinmelerini, yorum getirmelerini, sınav sistemiyle ilgili sorunlar üzerinde düşünmelerini, kendi çözüm yollarını geliştirmelerini, sistemi sorgulamalarını ve bütün bu soru ve sorgulamalara cevap bulmalarını hedeflemektedir. Nehir Öğretmen in hedefine ulaşmasında aşağıdaki yöntem ve tekniklerden hangisini kullanması daha etkili olacaktır? A) Brifing B) Münazara C) Panel D) Konuşma halkası E) Altı şapkalı düşünme 44) Ünitelerin Tam öğrenme yaklaşımına göre ardışık sıralandığı ve dersin de bu yaklaşımın ilkelerine göre işlendiği 40 kişilik bir sınıfta öğretmen; bir üniteden diğerine geçerken uyguladığı formatif testlerde öğrencilerden ilk 30 a girenleri başarılı saymış, diğerleri içinse ek aktiviteler düzenlemiş ve en iyi olanları bir sonraki aşamaya geçirmiştir. Verilen bu örnekte ölçme değerlendirme ilkelerine aykırı olan durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Öğrencilerin ek aktivitelerden önce değerlendirilmiş olması B) Summatif (düzey belirleyici) test uygulamak yerine, formatif (ünite) testi uygulanmış olması C) Başarılı olan öğrencilerin ek aktivitelerden yararlanmasına izin verilememesi D) Ölçüt dayanıklı değerlendirme yerine, norm dayanıklı değerlendirme yapılması E) Öğrenciler hakkında karar vermek için sadece bir testin puanlarına bakılması Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı (Genel Deneme) - 1

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?

KPSS/1-EB-CÖ/ Bir öğretim programında hedefler ve kazanımlara yer verilmesinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? 82. Belgin öğretmen öğrencilerinden, Nasıl bir okul düşlerdiniz? sorusuna karşılık olarak özgün ve yaratıcı fikir, öneri ve değerlendirmeleri açıkça ve akıllarına ilk geldiği şekilde söylemelerini ister.

Detaylı

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME

AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME 2 AKTIF (ETKİN) ÖĞRENME Aktif öğrenme, bireyin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağlama yaklaşımıdır. Bu yöntemle öğrenciler pasif alıcı konumundan çıkıp yaparak yaşayarak

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA

İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK VE İÇERİK DÜZENLEME ÖĞRETIM İLKE VE YÖNTEMLERI- II. HAFTA İÇERİK Hedefler İçerik Hedef davranışları kazandıracak biçimde ünite ve konuların düzenlenmesi İçerik, hedef davranışlara göre düzenlenir.

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii

BÖLÜM I GELİŞİM İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE. ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v YAZARLAR HAKKINDA... vii BÖLÜM I GELİŞİM 1. ÜNİTE GELİŞİMLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR, GELİŞİMİN TEMEL İLKELERİ VE GELİŞİMİ ETKİLEYEN ETMENLER... 1 GELİŞİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR...

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır?

KPSS-EB-CÖ/ Öğrenciyi merkeze alan sınıf içi öğretim etkinlikleri düzenlenirken aşağıdakilerden öncelikle hangisi dikkate alınmalıdır? 39. Aşağıdakilerden hangisi, buluş yoluyla öğrenme yönteminden yararlanmaya çalışan bir öğretmenin, öğrencilerin derse aktif katılımlarını sağlaması için yapması gereken davranışlardan biri olamaz? A)

Detaylı

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak,

A 11. A) Olayın karışık ve anlaşılması zor bir ifadeyle yazılmış. Bu ön koşul işlemiyle ilgili olarak, 43. Bir öğretim programına öğrenci seçmek için mülakat yapılacaktır. Bu mülakata bir genel yetenek testinden 0 ve daha üstü standart T puanı alanlar başvurabilecektir. Yetenek testinden elde edilen puanlar

Detaylı

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI MERKEZİ SINAVI 1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER 1.1 Sınav Süresi ve Sınav Oturumları Öğrencilere, sınava gireceği her

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU PDR BÖLÜMÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL ACIBADEM İLKOKULU Yaş Dönem Özellikleri BÜYÜME VE GELİŞME Gelişme kavramı düzenli, sürekli ve uyumlu bir ilerlemeyi dile

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim Eğitim ve Kültür Eğitim... İÇİNDEKİLER BÖLÜM I AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM / 1-28 Sayfa Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 2 Eğitim ve Kültür... 2 Eğitim... 5 Açık Bir Sistem Olarak Eğitim... 5 A. Açık Sistem... 6 B. Yarı Açık Sistem...

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amacı Nedir? Rehberlik Nedir? Psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri; bireyin kendini tanıması, anlaması, sahip olduğu gizil güçleri keşfetmesi, geliştirmesi ve bulunduğu topluma aktif uyum sağlayarak kendini gerçekleştirmesi

Detaylı

Eğitim Bilimlerine Giriş

Eğitim Bilimlerine Giriş Eğitim Bilimlerine Giriş Yrd. Doç. Dr. Tuncay Sevindik E-posta: tuncaysevindik@hotmail.com Web: www.tuncaysevindik.com 1/44 Ders İçeriği Bu dersin amacı; eğitimle ilgili temel kavramlar, eğitimin psikolojik,

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş...1

İÇİNDEKİLER. Giriş...1 İÇİNDEKİLER Giriş...1 BİRİNCİ BÖLÜM ÖĞRENME-ÖĞRETME SÜREÇLERİ Temel Kavramlar...5 Öğrenme ve Öğrenme İlkeleri...8 Öğretim ve Öğretme...10 Öğretim İlkeleri...12 1. Amaca Dönüklük İlkesi...12 2. Öğrenciye

Detaylı

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR

uzman yaklaşımı program geliştirme Branş Analizi Uzm. İrfan UYGAR Branş Analizi program geliştirme ÖSYM 2013 yılında yaptığı değişiklikle Eğitim Bilimleri Testi ndeki soru sayısını 120 den 80 e düşürmüştür. Bu bağlamda program geliştirmenin soru sayısını diğer alanlara

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme

Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme, Örgütsel Öğrenme Öğrenme: Kişide istediği sonuca ulaşmak amacıyla hareket etmesini engelleyecek çeşitli eksiklikleri tamamlamasını sağlayacak bir süreç Hayatın her sürecinde öğrenme İşyerinde

Detaylı

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak

BEM. Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek. Eğilimlerini belirleyerek. Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak B E M Öğrencinin tüm hayatını temelden etkileyen öğrenme stillerini belirleyerek Eğilimlerini belirleyerek Öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak Bireye uygun akademik programlara yönlendirerek Öğrencinin

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar).

Hedef Davranışlar. Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Hedef Davranışlar Eğitim Programının birinci boyutudur. Öğrencilere kazandırılması planlanan niteliklerdir (davranışlar). Bu nitelikler bilişsel, duyuşsal ve psikomotordur. 2 aşamada ele alınmaktadır.

Detaylı

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları

Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi. Öğrenci Portfolyoları Öğrencilerin Üst Düzey Zihinsel Becerilerinin Belirlenmesi Öğrenci Portfolyoları Doç.Dr. İsmail KARAKAYA Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bil. Böl. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme ABD. 1

Detaylı

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN

İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları. Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN İlköğretim (İlkokul ve Ortaokul) Programları Yrd.Doç.Dr.Gülçin TAN ŞİŞMAN Yakın Geçmiş... 1990 Eğitimi Geliştirme Projesi Dünya Bankası nın desteği - ÖME 1997 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim 2000 Temel Eğitime

Detaylı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı

Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı Eğitimde Materyal Tasarımı ve Kullanımı M A T E R Y A L S E Ç M E V E G E L I Ş T I R M E S Ü R E C I D R. M. B E T Ü L Y I L M A Z Etkili İletişim İçin Ortak yaşantı alanı oluşturma Mesajı anlaşılır şekilde

Detaylı

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI

Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Öğr. Gör. Özlem BAĞCI Çocuğun kas gelişimini sağlayan, enerjisinin boşalmasına yol açan oyun, arkadaşları ile iletişimi ve işbirliğini de sağlayarak onun dünyasını biçimlendirir. Piaget e göre oyun, çocuğun

Detaylı

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI

3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI 3. SINIF AKADEMİK BÜLTEN ANABİLİM EĞİTİM KURUMLARI HAYAT BİLGİSİ Hayat Bilgisi Dersi uygulamaları, Anabilim Eğitim kurumlarının kendi akademik değerleri, öğrenci özellikleri ile yoğrulan, MEB Hayat Bilgisi

Detaylı

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde

ANAFİKİR: Kendimizi tanımamız, sorumluluklarımızı yerine getirmemizde 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (9 EYLÜL-25 EKİM 2013) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda; PYP disiplinler üstü temaları ile ilgili

Detaylı

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR

ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR ZEKA ATÖLYESİ AKIL OYUNLAR Akıl Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütmemantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, yaratıcılık, dikkat - konsantrasyon, hafıza

Detaylı

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi

Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 2014-201 Bahar Dönemi Fizik Bölümü Fizik II Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Program Çıktılarının Ders Kazanımlarına Katkısı Anketi 1 Orta Yüksek Yüksek 2 3 4 Bu ders ile ilgili temel kavramları,

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti

1 SF. Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti 1 SF SF 2 Kuzucuk Okul Öncesi Eğitim Seti Eğitimin temel basamağı olan Okul Öncesi Eğitim nitelikli ve çok yönlü bir eğitim sürecini gerektirir. Çocukların keyifli zengin

Detaylı

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÖĞRETMENLİK VE ÖĞRETİM YETİŞKİNLER İÇİN OKUMA YAZMA ÖĞRETİCİLİĞİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖNSÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KPSS 2007 EB (1) DENEME 19 / 66. SORU 1. İlköğretimin ilk üç yılında hayat bilgisi dersi içinde ele alınan konular, 6., 7. ve 8. sınıflarda sosyal bilgiler ve fen ve teknoloji dersleri, ortaöğretim yıllarında

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi

Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: Güz Dönemi Ders Kodu: FIZ 131 Ders Adı: FİZİK I Dersin Dönemi: 2015-2016 Güz Dönemi 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar 0% 0% 0% 20% 80% arasındaki ilişkileri anladım Kuramsal ve

Detaylı

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım

SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM. Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım 5 E Modeli SENARYO TEMELLİ YAKLAŞIM Özellikler Geleneksel Yaklaşımlar Senaryo Temelli Yaklaşım Kapsam Tümdengelimli: Öğrenme alanının kapsamını uzmanlar belirler, konu ve bileşenlerin incelemesiyle öğrenmenin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...

İÇİNDEKİLER. Test 11 (Bitişiklik Kuramı)...94. Test 12 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)...97. Test 13 (Bilişsel - Davranışçı Kuramlar)... III İÇİNDEKİLER GELİŞİM PSİKOLOJİSİ Test 1 (Psikolojiye Giriş)... 1 Test 2 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 3 Test 3 (Gelişim Psikolojisine Giriş)... 7 Test 4 (Bilişsel Gelişim)...11 Test 5 (Bilişsel Gelişim)...15

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (22 Ekim-14 Aralık 2012) Sayın Velimiz, 22 Ekim 2012-14 Aralık 2012 tarihleri arasındaki ikinci temamıza ait bilgiler bu bültende yer almaktadır. Böylece temalara bağlı düzenlediğimiz

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ GİRİŞ BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ iv GİRİŞ v BÖLÜM I TEMEL KAVRAMLAR 1-10 Kaynakça. 7 OKUMA PARÇASI (Baba Emzirmesi). 8 BÖLÜM II RUH SAĞLIĞI YERİNDE İNSAN 11-30 Ruh Sağlığı Yerinde İnsanın İki Temel Özelliği 1. Kendini

Detaylı

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü YABANCI DİLLER MESLEKİ İTALYANCA (AYAKKABI) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise:

REHBERLİK NEDİR? Bahsedilen rehberlik tanımlarının ortak yönleri ise: REHBERLİK SÜREÇLERİ REHBERLİK NEDİR? Bireye kendini anlaması, çevredeki olanakları tanıması ve doğru kararlar vererek özünü gerçekleştirebilmesi için yapılan sistematik ve profesyonel yardım sürecidir

Detaylı

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İÇG101 Matematik HEMŞİRELİK VE BAKIM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Küme, sayılar, sayılarla ilgili işlemler, modüler aritmetik, cebir, polinomlarla uygulamalar, oran

Detaylı

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN

BULUNDUĞUMUZ MEKÂN VE ZAMAN 1.SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında, disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012)

4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) 4. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ (10 Eylül-19 Ekim 2012) Sayın Velimiz, Sizlerle daha önce paylaştığımız gibi okulumuzda PYP çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda 6 PYP disiplinler üstü teması ile ilgili

Detaylı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı

MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI. Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI Programın Temel Yapısı MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar Çıkmış soru (ÖABT-LS) Uygulanmakta olan Ortaöğretim Matematik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi

Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 2015-2016 Güz Dönemi Fizik Bölümü Maddenin Manyetik ve Dielektrik Özellikleri Dersi Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi 1 2 Orta 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

Detaylı

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi

Hatırlama, tanıma, tanımlama, söyleme,yazma,seçme, -Kavram bilgisi. isimlendirme,eşleştirme, sıraya koyma, listeleme, -Olgu bilgisi BİLİŞSEL ALANLA İLGİLİ HEDEF DAVRANIŞ YAZMA Bilişsel alan öğrenilmiş davranışlardan zihinsel yönü ağır basanların kodlandığı alandır. Daha öncede belirttiğimiz gibi öğrenilmiş bir davranış hem bilişsel,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51

İÇİNDEKİLER. 3. BÖLÜM BİLİM OLARAK EĞİTİMİN TEMELLERİ 3.1. Psikoloji Sosyoloji Felsefe...51 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...9 1. BÖLÜM EĞİTİM BİLİMLERİ İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR 1.1. Eğitim...11 1.1.1. Birey...12 1.1.2. Davranış...15 1.1.3. Yaşantı...16 1.1.4. İstendik...17 1.1.5. Değişme...17 1.1.6. Süreç...17

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS. Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Rehberlik MB 403 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Zorunlu / Yüz Yüze Dersin Koordinatörü

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ

T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ T. C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK EĞİTİMİ A. B. D. PROJE ÖDEVİ ÖĞRETİMİ PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME Dr. Yücel KAYABAŞI KÜME ÇALIŞMASI YÖNTEMİ Hazırlayan : Hasan Şahin KIZILCIK 98050029457

Detaylı

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Eğitim Psikolojisi 2-0-2. Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. DÖNEM Dersin Adı Kredisi Eğitim Bilimine Giriş 2-0-2 Eğitim Psikolojisi 2-0-2 Öğretim İlke ve Yöntemleri 2-0-2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANNE BABA EĞİTİMİ Ders No : 0100101 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 5 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

Öğretim Etkinliklerini Planlama

Öğretim Etkinliklerini Planlama Öğretim Etkinliklerini Planlama Konu Başlıkları Plan Öğretim Etkinliklerinin Planlanması Eğitimde Planlama Neden Eğitimde Planlama? Plan Türleri Yıllık Plan Ünite Planı Günlük Plan Öğretim İlkeleri Bir

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ

ORTAÖĞRETĠM ĠNGĠLĠZCE ÖĞRETMENĠ ÖZEL ALAN YETERLĠKLERĠ A. DĠL BĠLEġENLERĠ VE DĠL EDĠNĠMĠ BĠLGĠSĠ A1. Ġngilizceyi sözlü ve yazılı iletiģimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaģımlarını ve stratejilerini bilme Bu alan,

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 4-6 YAŞ ÇOCUK EĞİTİMİ VE ETKİNLİKLERİ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2014 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI

SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ MÜZÂKERE KONULARI Bu dosyadaki maddeler, 2014 Haziran döneminde yapılan mesleki çalışmalardan seçilmiştir. Bilindiği gibi Haziran döneminde; İHL Meslek Dersleri, DKAB ve Kültür Dersleri

Detaylı

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III BÖLÜM I:TEMEL KAVRAMLAR 13 Eğitim.. 13 Eğitim Türleri ve Sınıflandırılması. 17 Formal (Resmi, Biçimsel) Eğitim.... 18 İnformal (Resmi Olmayan, Biçimsel Olamayan).. 20 Davranış..

Detaylı

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ

OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ OKUL ÖNCESİ REHBERLİK HİZMETİ Marmara Evleri Anaokulunda Rehberlik Hizmetleri (3 6 yaş) Okulumuzdaki tüm öğrencilerin her yönüyle sağlıklı gelişmeleri, okul ortamına uyum sağlamaları ve kapasitelerini

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ EVDE ÇOCUK BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi

PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN AMACI: İlköğretim Okullarında Fen ve Teknoloji Dersinin Sevdirilmesi PROJENİN HEDEFLERİ: Öğrencilerin Fen Dersi hakkındaki olumlu yada olumsuz görüşlerini öğrenmek Fen Dersinin sevilmemesinin

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü

BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE e lif b YENİ PROGRAM e n g ü BÖLÜM 2 ÖĞRENME KURAMLARI VE YENİ PROGRAM Öğrenme kuramları öğrenmeyi açıklamaktadır. Öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ve en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği vb. ile ilgili temel ilkeler ve süreçler bir

Detaylı

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ

KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ 2. SINIFLAR PYP VELİ BÜLTENİ KENDİMİZİ DÜZENLEME BİÇİMİMİZ (24 Mart 9 Mayıs 2014) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında (24 Mart 2014-09 Mayıs 2014) tarihleri arasında işlediğimiz

Detaylı

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri

5 (%) 1 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları ve bunlar arasındaki ilişkileri Ders Kodu: FIZ 438 Ders Adı: Yarıiletken Fiziği Dersin Dönemi: 2014-2015 Bahar Dersi Veren Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Sadık Bağcı Ders Çıktılarının Gerçekleşme Derecesi Anketi Sonuçları 1 (%) 2 (%) 3 (%)

Detaylı

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ

İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAM BİLGİLERİ Amaç: Programımız, kalite kültürüne verilen önem bağlamında, öğretim üyelerinin öğrencilerle birebir iletişim kurabilmesini, Bilgi ve İletişim Teknolojilerini yetkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III

İÇİNDEKİLER 1. KİTAP. BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI. BÖLÜM II TÜRKÇE Öğretim PrograMININ TARİhî Gelişimi BÖLÜM III İÇİNDEKİLER BEŞİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...iii DÖRDÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... v ÜÇÜNCÜ BASKI İÇİN SUNUŞ... vi İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ...vii ÖN SÖZ...viii 1. KİTAP BÖLÜM I Program KavraMI ve TÜRKÇE ÖğRETİM PrograMI

Detaylı

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI

TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SOSYAL BİLGİLER DERSİ 5. SINIF YILLIK PLANI 07-11.10.201 0.09/01-04.10.201 2-27.09.201 09-20.09.201 TED KDZ. EREĞLİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL ORTAOKULU 201 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SÜRE ÖĞRENME ALANI: Birey ve Toplum ÜNİTE: Haklarımı Öğreniyorum ARA DİSİPLİNLER

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not II Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Eğitimde Rehberlik *Rehberlik, bireyin en verimli bir şekilde gelişmesini ve doyum verici

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr.

Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Ders Kodu: FIZ 306 Ders Adı: Katıhal Fiziği-İntibak Dersin Dönemi: 2014-2015 Güz Dönemi Dersi Veren Öğretim Üyesi: Yrd. Doç. Dr. Metin Aslan 1 Orta 2 3 4 5 Bu ders ile ilgili temel kavramları, yasaları

Detaylı

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU

ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU ERDEK KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI TANITIM KILAVUZU 2012-2013 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Bölüm Şefi Zuhal ALTINTAŞ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ Bu faaliyet ile çocuk

Detaylı

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme

Stratejiler 4. Sunuş yoluyla Buluş yoluyla Araştırma-inceleme yoluyla Tam öğrenme İşbirliğine dayalı öğrenme Strateji 1 Genel olarak; bir şeyi elde etmek için izlenen yol yada amaca ulaşmak için geliştirilen bir planın uygulanmasıdır. Eğitim açısından strateji; dersin hedeflerine ulaşmasını sağlayan; yöntem,

Detaylı

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 )

3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) 3. SINIF PYP VELİ BÜLTENİ (8 Eylül 2014 17 Ekim 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca her

Detaylı

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

ORTAÖĞRETİM İNGİLİZCE ÖĞRETMENİ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ A. DİL BİLEŞENLERİ VE DİL EDİNİMİ BİLGİSİ A.1. İngilizceyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve uygun kullanarak model olabilme A.2. Dil edinimi kuramlarını, yaklaşımlarını ve stratejilerini bilme A.3.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I Ders No : 0310380096 Teorik : 2 Pratik : 2 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

KPSS 2007 EB (5) K. ANLATIM SAYFA 56 / 6. SORU 5. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun öğrenme sürecini etkiler. Öğretim stratejileri belirlenirken bu çevreye dikkat edilmeli ve çevre, öğrenme sürecinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ

MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ MİLLÎ EĞİTİM UZMAN YARDIMCILIĞI GÜNCELLENMİŞ TEZ KONULARI LİSTESİ (Not: Tez konuları listesi 25 yeni tez konusu da ilave edilerek güncellenmiştir.) 1. Öğretmen yetiştirme sisteminde mevcut durum analizi

Detaylı

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri

Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6. Ders Bilgileri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Z.E. MATEMATİK ÖĞRETİMİ Ders No : 0310500073 Teorik : 4 Pratik : 0 Kredi : 4 ECTS : 6 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Başlıca Kaynaklar D. Değerlendirme Esasları E. Genel İlkeler 2 A. Programın

Detaylı

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ

7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ. Abdullah ATLİ 7. BİREYİ TANIMA TEKNİKLERİ Abdullah ATLİ Bireyi tanıma teknikleri neden gereklidir Rehberlik Hizmetlerinin en nihai amacı bireyin kendini gerçekleştirmesidir. Bireyin kendini gerçekleştirebilmesi için

Detaylı

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri

2. BÖLÜM Hayat Bilgisi Öğretim Programının Yapısı ve Özellikleri İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM Geçmişten Günümüze Hayat Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Selçuk Şimşek Hayat Bilgisi Dersinin Tanımı ve Kapsamı... 3 Hayat Bilgisi Dersinin Tarihçesi... 4 Hayat Bilgisi Dersinin Amaçları (Kazanımları)...

Detaylı

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ

1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE HAYAT BİLGİSİ DERSİNİN GELİŞİMİ 9 1.1. Dünyada Hayat Bilgisi Dersinin Ortaya Çıkışı 11 1.2. Ülkemizde Hayat Bilgisi Dersi Geleneği 13 1.3. Hayat Bilgisi

Detaylı

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 )

ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) ANASINIFI PYP VELİ BÜLTENİ (20 Ekim 2014 05 Aralık 2014 ) Sayın Velimiz, Okulumuzda yürütülen PYP çalışmaları kapsamında; disiplinler üstü temalarımız ile ilgili uygulama bilgileri size tüm yıl boyunca

Detaylı

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize;

MEB kitaplarının yanında kullanılacak bu kitap ve dijital kaynakların öğrencilerimize; Sayın Veli, Yeni bir eğitim öğretim yılına başlarken, öğrencilerimizin yıl boyunca öğrenme ortamlarını destekleyecek, ders kitaplarını ve kaynak kitapları sizlerle paylaşmak istedik. Bu kaynakları belirlerken

Detaylı

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları:

Sunuş yoluyla öğretimin aşamaları: ÖĞRETĠM STRATEJĠLERĠ Öğretim stratejisi, belirlenmiş hedeflere ulaşmak için seçilen genel yoldur. Öğretim stratejileri; sunuş yoluyla öğretim, buluş yoluyla öğretim, araştırma ve inceleme yoluyla öğretim

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1. Öğretimle

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Araç-Gereç (Materyal) Geliştirme Derslerin yürütülmesi sürecinde çağdaş öğretim yöntemleri uygulanırken, eğer uygun ortamlarda öğrencilerin gerekli araç-gereçlerle

Detaylı