Özel Hükümler: Madde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "3.5.1- 3.5.2- Özel Hükümler: Madde 4-4.1- 4.2-4.2.1- 4.2.2- 4.3-4.3.1- 4.3.2- 4.3.3- 4.3.4- 4.4- 4.5-4.5.1- 4.5.2-"

Transkript

1 AB YE İTHAL EDİLECEK OLAN VE 605/2010 SAYILI TÜZÜK E (EU) EK I SÜTUN C DE İZİN VERİLEN ÜÇÜNCÜ ÜLKE VEYA ÜLKE KISIMLARINDAN GELEN, İNSAN TÜKETİMİNE YÖNELİK SÜT ÜRÜNLERİ İÇİN VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI DÜZENLEME TALİMATI Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu talimat AB ülkeleri tarafından ithal edilecek insan tüketimine sunulacak süt ürünleri için hazırlanacak veteriner sağlık sertifikalarının düzenlenmesi ve onaylanması ile bu işlemlerde uyulacak usul ve esasları belirler. Hukuki Dayanak: Madde 2- Bu talimat ; a) AB nin 96/93 EC sayılı hayvan ve hayvansal ürünlerin sertifikalandırılmasına dair direktifi çerçevesinde hazırlanmış Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünler İçin Sağlık Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Genelgede (Genelge No: 2008/2) yer alan hükümlere göre, b) tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları belirleyen Yönetmelik hükümlerine göre, c) tarihli ve sayılı resmi gazetede yayımlanan Gıda ve Yemin resmi Kontrollerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre, hazırlanmıştır. Genel Hükümler: Madde AB ye ihraç amacı ile üretilmiş olan süt ürünleri için veteriner sağlık sertifikası düzenlemeden önce Avrupa Birliği nin resmi internet adresinden (http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/list_en.htm) ihracat yapmak isteyen tesisin AB listesinde yer alıp almadığı kontrol edilecektir. Listede yer almayan ya da listede yer almasına karşın onay numarası askıya alınmış ya da iptal edilmiş tesisler için veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeyecektir Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sertifika düzenlemeye yetkili resmi veteriner hekimlerin, sertifikalandırılacak ürünlere ilişkin mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahibi olması ve sertifikaların hazırlanmasında izlenecek kurallar ile gerekiyorsa sertifika tanziminden önce gerçekleştirilmesi gereken sorgulama, test veya muayenelerin niteliği ve kapsamı hakkında bilgi sahibi olması için eğitim organize eder Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, sertifika tanziminde bütünlüğü sağlamak için ihtiyaç duyulan eğitimi gerçekleştirir. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından sertifika tanzimi için görevlendirilen resmi veteriner hekimler aşağıdaki nitelikleri taşımalı ve bu husus Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmelidir Tarafsız olmalı ve sertifika tanzim edilecek ürünlerle veya ürünlerin orijini olan çiftlik ya da işletmelerle doğrudan herhangi bir ticari menfaatleri bulunmamalıdır İmzaladıkları her sertifikanın içeriğinin taşıdığı önemin tamamıyla farkında olmalıdır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, tanzim edilen sertifikaların, tanzim eden resmi veteriner hekimle olan bağlantısının belirlenmesi ve düzenlenen tüm sertifikaların nüshalarının Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından kontrol edilmek üzere 5 yıl boyunca saklanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri, hukuki kovuşturma veya cezalara halel getirmeksizin, kendilerine bildirilen her türlü sahte veya yanlış yönlendirici sertifikaları tanzim edenleri cezalandırmak için gerekli inceleme veya kontrolleri yapar ve ihtiyaç duyulan tedbirleri alır. Bu tedbirler çerçevesinde, sertifika düzenleyen resmi veteriner hekimlerin inceleme tamamlanıncaya kadar görevinden uzaklaştırılması söz konusu olabilir. Kontroller sırasında özellikle aşağıdaki durumlar tespit edilirse; 1

2 Resmi veteriner hekim bilerek hileli bir sertifika düzenlemiş ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü söz konusu kişinin suçu tekrarlayamayacağından emin olmak için gerekli tüm adımları atar Bir kişi veya kurum resmi bir belgeyi hileli bir şekilde kullanmış veya tahrif etmiş ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü suçun tekrarlayamayacağından mümkün olduğunca emin olmak için gereken tüm tedbirleri alır. Bu tedbirler çerçevesinde, söz konusu kişinin veya kurumun bir sonraki resmi sertifika talebinin reddedilmesi söz konusu olabilir. Özel Hükümler: Madde Bir örneği Ek-1 de yer alan AB ye İthal Edilecek Olan ve 605/2010 Sayılı Tüzük e (EU) Ek I Sütun C de İzin Verilen Üçüncü Ülke veya Ülke Kısımlarından Gelen, İnsan Tüketimine Yönelik Süt Ürünleri İçin Sağlık Sertifikası Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim tarafından TÜRKVET sistemi üzerinden düzenlenecektir Veteriner Sağlık sertifikaları yetki verilen personel tarafından düzenlenip onaylanacaktır. İl Müdürlükleri, veteriner sağlık sertifikası düzenleme ve onaylama konusunda yetkilendirilen resmi veteriner hekim isim listesini, imza örneklerini (aynı sütunda iki imza olacak şekilde) ile iletişim bilgilerini (telefon, mail adresi) Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ne bildirecektir. Söz konusu personelin isim listesi ve imza örneklerinin bir sureti tek bir dosyada muhafaza edilecektir Resmi veteriner hekim listesinde herhangi bir değişiklik olması durumunda; liste görevlendirilen personelin tamamını kapsayacak şekilde yeniden iki suret halinde hazırlanacak, yeni bir onay tarih ve numarası alınacaktır. Bir suret bilgi için Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilecek, diğer suret İl Müdürlüğündeki dosyasında muhafaza edilecektir Veteriner Sağlık sertifikası, bir asıl ve bir kopya olmak üzere en az iki nüsha olarak düzenlenecektir. Asıl nüsha ürün beraberinde bulundurulacaktır. İstenmesi halinde kopya sayısı artırılabilir Firmaya verilen asıl suret dışında kalan diğer suret sertifikaların her sayfasına COPY kaşesi basılacaktır Her sertifikaya otomatik olarak TÜRKVET sistemi tarafından bir sertifika numarası verilecektir. Verilen sertifikada birden fazla sayfa bulunması halinde her sayfaya aynı sertifika numarası yazılacaktır Düzenlenen veteriner sağlık sertifikaların aslına ve il müdürlüğünde diğer evraklarla birlikte dosyasında muhafaza edilecek kopyasına Bakanlık tarafından belirlenen hologram yapıştırılacaktır. İl müdürlüğündeki dosya 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir Veteriner Sağlık Sertifikası Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecektir. Alıcı ülke ya da transit geçtiği ülke tarafından farklı bir dilde düzenlenmesi talep edildiğinde, düzenlenen mevcut sertifikanın Türkçe ve istenen farklı dilde Noter onaylı Yeminli tercümesi ihracatçı tarafından yaptırıldıktan sonra bilgisayar ortamında düzenlenecektir. Türkçe ve farklı dilde hazırlanmış sertifika örneği, Türkçe-İngilizce dillerinde düzenlenmiş olan asıl sertifikaya ilave edilecek ve asıl sertifikanın referans numarasını taşıyacaktır Veteriner Sağlık Sertifikasında resmi veteriner hekimin adı, soyadı, imzası ve tarih yer alacaktır. Düzenlenen tüm sertifikaların her sayfası İl Müdürlüğü tarafından mühürlenecektir. Mühür, COPY kaşe ve imza rengi sertifikanın baskı renginden farklı olacaktır Veteriner sağlık sertifikasında imzası bulunan resmi veteriner hekim, resmi denetçi değil ise, işletmedeki resmi kontrollerden sorumlu denetçi, düzenlenen sağlık sertifikasının il müdürlüğünde kalan kopyasını ad ve soyadını yazarak paraflayacaktır. 2

3 4.6- Süt ürünleri gümrüklü bölgeyi terk ettikten sonra düzenlenmiş olan sertifikada bir eksiklik olduğu taktirde ya da firma tarafından ürünün taşıması gereken teknik ve hijyenik özellikler dışında talep edilen bir değişiklik söz konusu olduğunda (yazım hatası, alıcının veya satıcının değişmesi, imza, mühür-kaşe eksikliği gibi) orijinal veteriner sağlık sertifikası üzerinde bir değişiklik yapılmadan orijinal sertifikanın numarası referans gösterilerek ek belge düzenlenir İl Müdürlüğü düzenlenen sertifikalarla ilgili kayıtları ve istatistikleri tutmak, muhafaza etmek ve 3 ayda bir düzenli olarak Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne göndermekle yükümlüdür. Sertifikaların düzenlenmesi: Madde 5- Türkiye den AB ye ihraç edilecek insan tüketimine sunulacak süt ürünleri için hazırlanacak veteriner sağlık sertifikalarının düzenlenmesi ilgili açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. Açıklamaların hazırlanmasında 2002/99 EC sayılı İnsan Tüketimine Yönelik Hayvansal Kökenli Ürünlerin Üretim, İşleme, Dağıtım ve Girişinde Hayvan Sağlığı Kurallarını Düzenleyen Tüzük de dikkate alınmıştır. I.1.Gönderen/Consignor Gönderici firmanın adı, adresi ve telefon numarası yazılacaktır. I.2.Sertifika referans numarası/certificate reference number TÜRKVET Sisteminin otomatik olarak verdiği sağlık sertifikası numarasıdır. I.3.Merkezi Yetkili Otorite/Central Competent Authority Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı/ Gıdave Kontrol Genel Müdürlüğü olarak yazılacaktır. I.4. Yerel Yetkili Otorite / Local Competent Authority İl Müdürlüğü yazılacaktır. Örneğin Ankara İl Müdürlüğü I.5.Alıcı / Consignee Alıcının adı, adresi ve telefon numarası yazılacaktır. I.7. Orijin ülkesi / Country of origin TÜRKİYE olarak belirtilecektir. ISO Kodu/ISO Code TR olarak belirtilecektir. I.8. Orijin bölgesi/ Region of origin Bölge ismi yazılacaktır. Örneğin Marmara Bölgesi, Ege Bölgesi vb. Kod/Code Ülkemizde bölgelerin kodu bulunmamaktadır. Boş bırakılacaktır. I.9. Varış ülkesi/ Country of destination Varış ülkesi yazılacaktır. ISO kodu/ ISO code Varış ülkesinin kodu yazılacaktır. I.11. Orijin yeri / Place of origin AB ye süt ve mamulleri ihracatı için ihracat onay numarası verilmiş tesisin adı ve adresi ve Avrupa Birliği Resmi Gazete sinde yayımlanmış, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından verilmiş numarası yazılacaktır. I.13. Yükleme yeri / Place of loading Yüklemenin yapıldığı şehir adı belirtilecektir. 3

4 I.14. Çıkış tarihi / Date of departure Yükleme tarihi belirtilecektir. I.15. Nakliye aracı / Means of transport Tanımlama / Identification Evrak Referansları / Documentary references Nakliye şekli belirtilecektir. Örneğin: Türk Hava Yolları vasıtasıyla uçak ile nakledilecektir. Uçuş numarası TK168 gibi. TIR ile nakledilecektir. Firma adı-koç Nakliyat Plaka Numarası 06 TR 179 gibi. I.16. AB deki Giriş Sınır Denetim Noktası / Entry BIP in EU AB deki giriş sınır denetim noktası(bip) yazılacaktır. I.18. Malın tanımı / Description of commodity Sertifika ısıl işlem görmüş süt ve mamulleri için kullanılacak olması sebebiyle ürünün ısıl işlemini tanımlayacak şekilde ürün adı belirtilecektir. Örneğin: Pastörize süt, pastörize tulum peyniri vb. I.19. Mal kodu (HS kodu) / Commodity code (HS code) Ürünün G.T.İ.P numarası yazılacaktır. I.20. Miktar / Quantity İhraç edilen ve sağlık sertifikasının temsil ettiği toplam ürünün net ağırlığıdır. Örneğin: 6 ton, 2000 litre vb. I.21. Ürünün sıcaklığı / Temperature of products Ürünün sıcaklığı belirtilecektir. I.22.Paketlerin sayısı / Number of packages Paket sayısı belirtilecektir. I.23. Konteynır Tanımlaması / Mühür no. / Identification of container/seal number Konteynırın mühür numarası ve konteynır numarası belirtilecektir. (Mühürlerin ve konteynırların tüm kimlik numaralarını belirtir.) I.24.Paketlemenin türü / Type of packaging En küçük ambalaj tipi miktarı belirtilerek yazılacaktır. Örneğin: 1 litrelik cam şişe, 18 kg.lık teneke ambalaj, 1 kg.lık polietilende vakumlu kaşar peyniri vb. I.25. Malın sertifikalandırma amacı / Commodity certified for İnsan tüketimi için / Human consumption Malın insan tüketimi olduğu belirtilecektir. I.27.AB ye ithalat veya girişi için/for import or admission into EU AB ye kesin ihracatlarda belirtilecektir. I.28. Malların tanımı / Identification of the commodities Sertifikanın ısıl işlem görmüş süt ve mamulleri için kullanılacak olması sebebiyle ürünün ısıl işlemini tanımlayacak şekilde ürün adı ve nakliye esnasında muhafaza sıcaklıkları, tesisin onay numarası, koli adedi, parti numarası ve net ağırlığı belirtilecektir. 4

5 II. Sağlık Bilgileri / Health Information II.a- TÜRKVET ten alınan sertifika numarası yazılacaktır. II-1 Hayvan Sağlığı Şartları/ Animal Health Attestation a)sertifikayı imzalayan resmi veteriner hekim, 2002/99 EC sayılı İnsan Tüketimine Yönelik Hayvansal Kökenli Ürünlerin Üretim, İşleme, Dağıtım ve AB ye Girişinde Hayvan Sağlığı Kurallarını Düzenleyen Tüzük te belirtildiği gibi üretilen hayvansal ürünlerin hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi için tüm önlemlerin dikkate alınarak üretildiğini, hayvansal ürünlerin elde edilmesinde kullanılan hayvanların ve üretim tesisinin, hayvan hastalıkları nedeniyle kısıtlama altında bulunmadığını tespit etmelidir. b)resmi veteriner hekim, üretilen süt ürünlerinin 853/2004 EC sayılı AB tüzüğüne paralel olarak çıkarılan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde üretildiğini tespit etmelidir. c) Resmi veteriner hekim, süt ürününün elde edildiği hayvanların resmi veteriner kontrolü altında olan, şap ve sığır vebası dolayısıyla kısıtlama altında olmayan, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği nde belirtilen hayvan sağlığı koşullarını sağlayan hayvanlar olduğunu tespit etmelidir. d) Resmi veteriner hekim, süt ürününün elde edilmesi aşamasında sertifikada belirtilen ısıl işlem ve fiziksel gerekliliklerinin karşılandığından emin olmalıdır. II.2 Halk Sağlığı Şartları/ Public Health Attestation a) Süt işleme tesisinin denetiminden sorumlu resmi denetçi, 178/2002 EC sayılı AB direktifi kapsamında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem kanunu hükümlerinin, 852/2004 EC sayılı AB direktifi ile paralel olarak düzenlenen Gıda Hijyeni Yönetmeliği, 853/2004 EC sayılı AB direktifi ile paralel olarak düzenlenen Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği ve 854/2004 EC sayılı AB direktifi ile paralel olarak düzenlenen Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik hükümlerinin farkında olduğunu ve süt ürününün söz konusu hükümlere uygun olarak üretildiğini onaylamaktadır. b)resmi denetçi, 1-Çiğ sütten elde edilen süt ürününün Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik gereği kontrol edilen işletmelerde üretildiği, 2-Çiğ sütün, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği hükümlerine göre üretilmiş, toplanmış, soğutulmuş, saklanmış ve nakledilmiş olduğu, 3-Çiğ sütün, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği nde yer alan bakteri ve somatik hücre sayıları ile uygun olduğu, 4-Çiğ sütün, 37/2010 EC sayılı AB direktifi çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğ de izin verilen limitleri aşacak miktarda antibiyotik kalıntı içermediği, 5- Çiğ sütün, 1881/2006 EC sayılı AB direktifi çerçevesinde hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliği nde belirtilen bulaşanların belirlenen limitlerin üzerinde yer almadığı, hususlarında emin olmalıdır. c)resmi denetçi, süt ürününün Gıda Hijyeni Yönetmeliği ne uygun olarak hazırlanmış HACCP programının uygulandığı bir işletmede üretildiğini tespit etmelidir. d) Resmi denetçi, üretilen süt ürünlerinin Gıda Hijyeni Yönetmeliği ve Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği nde belirtilen hijyen kurallarına uygun olarak işlenmiş, saklanmış, sarılmış ve paketlenmiş olduğunu tespit etmelidir. e) Resmi denetçi üretilen süt ürünlerinin, Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği nde belirtilen kriterlere ve 2073/2005 EC sayılı AB direktifi ile paralel olarak 5

6 hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği nde belirtilen mikrobiyolojik kriterlere uygun olduğunu tespit etmelidir. f) Resmi denetçi üretilen süt ürünlerinin elde edildiği çiğ sütte, 96/23 EC sayılı AB direktifi ve 1997/747/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak hazırlanan Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler İle Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde uygulanan Ulusal Kalıntı İzleme Planı gereği kontrollerin yapıldığını ve sonuçların 37/2010/EEC sayılı AB direktifi dikkate alınarak hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Veteriner İlaçlarına Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitlerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğine göre değerlendirildiğini kontrol etmelidir. İmza ve Mühür Kısmı Bu kısımda sertifikanın düzenlendiği tarih, resmi veteriner hekimin adı ve soyadı, imzası ve mühür bulunacaktır. Ürünün Üretim Yeri ve Gümrük Çıkış Noktasına Göre AB ne İthal Edilecek Olan ve 605/2010 Sayılı Tüzük e (eu) Ek-1 Sütun C de İzin Verilen Üçüncü Ülke veya Ülke Kısımlarından Gelen, İnsan Tüketimine Yönelik Süt Ürünleri İçin Veteriner Ön Sağlık Sertifikası düzenlenmesi: Madde AB ihraç edilecek süt ürününün elde edildiği yerde gümrükleme yapılmıyor ve nakliye şekline göre (denizyolu, havayolu vb.) çıkış kapısı bulunmuyor ise, tesisin bulunduğu yerdeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünde görevli resmi veteriner hekim, Ek-2 de yer alan AB ne ithal edilecek olan ve 605/2010 sayılı tüzük e (EU) Ek 1 sütun C de izin verilen üçüncü ülke veya ülke kısımlarından gelen, insan tüketimine yönelik süt ürünleri için veteriner ön sağlık sertifikası nı gümrüklemenin yapılacağı çıkış kapısına kadar geçerli olmak üzere düzenleyecektir Veteriner Ön Sağlık Sertifikası, tesisi bilen ve denetleyen, resmi veteriner hekim tarafından düzenlenecektir. Veteriner sağlık sertifikasında imzası bulunan resmi veteriner hekim, resmi denetçi değil ise, işletmedeki resmi kontrollerden sorumlu denetçi, düzenlenen sağlık sertifikasının il müdürlüğünde kalan kopyasını ad ve soyadını yazarak paraflayacaktır Veteriner Ön Sağlık Sertifikası düzenlenirken, bu talimatın 5 inci maddesinde belirtilen hususlar dikkate alınacaktır Veteriner Ön Sağlık Sertifikası, biri asıl, diğer ikisi kopya olmak üzere 3 suret şeklinde düzenlenecek, birinci asıl olan surete ASIL diğerlerine ise KOPYA ibaresi yazılacaktır. Bu yazımlar, büyük harfle ve kırmızı renkte, silinmez olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Asıl suret, ürünle birlikte, gümrüklemenin yapılacağı ve çıkışın gerçekleşeceği yere gidecek, suretin bir nüshası tesis de kalırken, bir nüshası da düzenleyen İl Müdürlüğünde tutulacaktır. Sertifikalar, düzenleyen resmi veteriner hekim tarafından mavi mürekkepli kalemle imzalanarak, mavi renkli mürekkepli mühür ile mühürlenecektir. Resmi veteriner hekimin adı soyadı, görevi ve sicil numarası açık, okunaklı olacak, belgelerde silinti ve kazıntı bulunmayacaktır Veteriner Ön Sağlık Sertifikasına, talebe göre analiz raporları, istenen diğer belgeler eklenecektir Ürünün yüklenmesi sırasında, yükleme işleminden önce taşıma aracının yıkanıp temizlenip dezenfekte edilip edilmediğine, başka bir ürünün yüklenip yüklenmediğine, soğutma sistemlerinin amaca uygun çalışıp çalışmadığına bakılacak ve kontrol edilecektir. Ayrıca, ambalajlama ve etiketleme ile ilgili hususların uygunluğu ve doğruluğu da kontrol edilecektir Taşıma aracına yüklenen ürün ambalajlarına, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Resmi Veteriner Hekimi Tarafından Kontrol Edilmiştir. damgası vurulacaktır. Bu damgalar okunabilir şekilde, kırmızı renkte olacak ve İl Müdürlüklerince yaptırılacaktır. 6

7 6.8- Yükleme işleminden sonra, taşıma aracının kapısı kapanarak kurşunla mühürlenecektir. Bu taşıma aracının çıkış kapısındaki gümrük muayenesine kadar mührü hiçbir şekilde açılmayacak, açık olanlar için çıkış işlemleri yapılmayacaktır Ürünlerin, yüklemeden itibaren en geç 48 saat içerisinde, gümrük çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir Herhangi bir nedenle ürün ihraç edilememiş ise durum yükleme ve mühürlemeyi yapan İl Müdürlüğüne gerekçeleri ile birlikte bildirilecektir Veteriner Ön Sağlık Sertifikasının düzenlenmesi ile birlikte, yukarıdaki şekilde yükleme ve mühürleme işlemleri yapılacaktır Ürün, gümrüklemenin yapıldığı ve çıkışın gerçekleştirileceği yere geldiğinde, İl Müdürlüğündeki Resmi Veteriner Hekimler tarafından Veteriner Ön Sağlık Sertifikası, Veteriner Sağlık Sertifikasına dönüştürülecek ve çıkışın gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Resmi veteriner hekim gerek gördüğü takdirde, Veteriner Ön Sağlık Sertifikası düzenlenen yüklenmiş üründe gerekli kontrolleri yaptırdıktan sonra Veteriner Sağlık Sertifikası düzenleyecektir Resmi Veteriner Hekim bilgi sahibi olmadığı, denetlemediği, kontrollerinin dışında olan ürünler için kesinlikle sertifika düzenlenmeyecektir Resmi veteriner hekim, Veteriner Ön Sağlık Sertifikasına dayanarak düzenlediği Veteriner Sağlık Sertifikasının İl Müdürlüğünde kalacak kopyasına; Veteriner Ön Sağlık Sertifikasını eklenerek 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir. Diğer Hususlar: Madde 7- Veteriner Sağlık Sertifikasının doldurulması öncesi hem Veteriner Ön Sağlık Sertifikası düzenlenirken uygulanmış mühür, hem de ürünün nakliye aracındaki muhafaza şartları kontrol edilecek, ürünün özelliğini bozucu her türlü şart yeni sertifikanın düzenlenmemesinin sebebi olacaktır. 7

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946 18.05.2012* 17946 Sayı : B.12.0.GKG.0.07.903-07-02-2312 Konu: Talimat Tamim: 12 / /2012 Talimat No:2012/ Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

Detaylı

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ

BÖLÜM II İŞLETMELERE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ, CANLI ÇİFT KABUKLU YUMUŞAKÇALAR, KURBAĞA BACAĞI VE KARA SALYANGOZU İŞLETMELERİNE İHRACAT İZNİ VERİLMESİ, DENETİMİ VE BU İŞLETMELERİN ÜRÜNLERİ İLE BAZI SU ÜRÜNLERİNE SAĞLIK SERTİFİKASI

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (Tebliğ No: 2011/...

CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (Tebliğ No: 2011/... Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ndan: CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE ÖN BİLDİRİM VE VETERİNER KONTROLLERİNE DAİR TEBLİĞ TASLAĞI (Tebliğ No: 2011/...) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

8 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15602&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=hayvan

8 10 2014 mevzuat.basbakanlik.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.15602&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=hayvan ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Mevzuat metni İlişkili mevzuat Dayandığı Mevzuat Metin içerisinde ara: hayvan Resmi Gazete

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI 20.10.2014 Amaç MADDE 1-(1) Bu talimat; takviye edici gıdaların ithalatı, üretimi, işlenmesi ve piyasaya

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DOLAŞIM VE MENŞE BELGELERİ 840UH0058 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA, 2014

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta

Detaylı

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04

VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü ) GENELGE 2010/04 T.C. TARIM VE KÖYĐŞLERĐ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.12.0.KKG.0.18.107.03/02-4-242 Konu : 2010 Yılı Hayvan Hareketleri Kontrolü 05.02.2010-004025././2010 VALĐLĐĞĐNE ( Đl Müdürlüğü

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Sayı : 55016929.010.06.02-106 09.01.2013-000763 Konu: Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü GENELGE 2013/04 Gelişen

Detaylı

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ

2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 YILI OKUL SÜTÜ PROGRAMI UYGULAMA REHBERİ 2015 ANKARA 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 1-GİRİŞ... 3 AMAÇ... 3 DAYANAK... 3 MİKTAR, TAKVİM, ÜRETİM VE SEVKİYAT... 3 ORGANİZASYON... 3 İl Okul Sütü Komisyonu:...

Detaylı

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI

BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI BİTKİSEL GIDA VE YEM İLE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERİN İTHALAT KONTROLLERİNE DAİR UYGULAMA TALİMATI 1. AMAÇ VE TANIMLAR 1.1. Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda

Detaylı

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 2 Aralık 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28130 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK SIĞIR CĠNSĠ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCĠLĠ VE ĠZLENMESĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 3 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29194 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.

Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G. Şeker Kurumundan: YÜKSEK YOĞUNLUKLU TATLANDIRICI İTHALATI İÇİN UYGUNLUK BELGESİ DÜZENLENMESİ VE İZLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (02.07.2013 T. 28695 R.G.) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yüksek yoğunluklu

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜN İŞLETMELERİNİN KAYIT İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat; halk ve hayvan sağlığının korunması amacıyla İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan

Detaylı

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelge nin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali

Detaylı

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21)

BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Ekonomi Bakanlığından: BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2014 2015/21) Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, ek-1 ve ek-2 de belirtilen

Detaylı

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Aralık 2013 PAZAR Sayı : 28866 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER

Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER Ek-4 İŞLETMEDE KULLANILAN SUYA YÖNELİK GEREKLİLİKLER 5996 sayılı Kanun kapsamında bu Talimat kapsamına giren işletmelerin faaliyet alanına göre farklı su kullanımına izin verilmektedir. Gıda Hijyeni Yönetmeliği

Detaylı

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI Amaç ve kapsam AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA

Detaylı

BĠTKĠSEL GIDA VE YEM ĠLE GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠN ĠTHALAT KONTROLLERĠNE DAĠR UYGULAMA TALĠMATI

BĠTKĠSEL GIDA VE YEM ĠLE GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠN ĠTHALAT KONTROLLERĠNE DAĠR UYGULAMA TALĠMATI BĠTKĠSEL GIDA VE YEM ĠLE GIDA ĠLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMELERĠN ĠTHALAT KONTROLLERĠNE DAĠR UYGULAMA TALĠMATI 1- Bu talimat 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu na dayanılarak

Detaylı

Kapsam. Dayanak. Tanımlar

Kapsam. Dayanak. Tanımlar 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 YÖNETMELĠK Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ VE ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı