MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. GÜMRÜK ĠġLERĠ YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. GÜMRÜK ĠġLERĠ YÖNERGESĠ"

Transkript

1 MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK ĠġLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak yayımlanan tüm hukuki alt metinlerde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Teşekkül birimlerinin ithalat ve ihracatları sırasında gümrük idarelerinde yapılacak gümrük işlemlerini düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir. Kapsam Madde 2- Teşekkül birimlerinin ihtiyacı olarak ithal edilen veya ihraç edilecek malların gümrük işlem ve yükümlülükleri bu Yönerge esaslarına göre yürütülür. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsüne dayanılarak ve yürürlükte bulunan Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen tanım ve kavramlardan; MKE/Kurum/TeĢekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını oluşturan daire başkanlıkları ile taşra teşkilatını oluşturan, fabrika, işletme ve bölge müdürlüğünü, Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu, Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü veya vekilini TeĢekkül Birimi: Teşekkül merkezinde daire başkanlıkları ile taşra teşkilatını oluşturan fabrika, işletme ve bölge müdürlüğünü, MüsteĢarlık: Gümrük Müsteşarlığını, Gümrük Ġdaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını, Ġthalat: Bir malın veya değerin yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ithalatının yapılması ve kambiyo mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ithalat hariç) yurt dışına transfer edilmesini veya Müsteşarlıkça ithalat olarak kabul edilecek sair girişleri, Ġhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veya müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları, 1

2 Gümrükleme: İthalat veya ihracat sırasında, yürürlükteki gümrük mevzuatı hükümleri doğrultusunda gümrük idaresinde ifası gereken işlem ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini, EĢyanın gümrükçe onaylanmıģ bir iģlem veya kullanıma tabi tutulması: Eşyanın; bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını, gümrüğe terk edilmesini, Gümrük rejimi: Gümrük mevzuatında belirtilen; serbest dolaşıma giriş, transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, hariçte işleme, ihracat düzenlemelerini, Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri, Serbest dolaģıma giriģ rejimi: Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi için ticaret politikası önlemlerinin uygulanması,eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması, vergilerin ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi hükümlerini, Serbest dolaģımda bulunan eģya: Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyayı, Transit rejimi : İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması hükümlerini, Gümrük antrepo rejimi : İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın ve gümrük antreposuna alınması halinde ihraç eşyasının gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri, Gümrük antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan, koşulları ve nitelikleri gümrük mevzuatında belirtilen genel veya özel yerler ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın bulunduğu fuar ve sergi alanlarını, Kurum antrepoları: İthalat veya ihracat sırasında gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar eşyanın muhafazası için Kurumumuzun MKE Gazi Fişek Fabrikası, MKE Elmadağ Roket Fabrikası ve Kırıkkale Bölge Müdürlüğü sahalarında gümrük mevzuatına göre oluşturulmuş C tipi özel antrepoları, Dahilde iģleme rejimi : Şartlı Muafiyet Sistemi çerçevesinde işlenmiş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergileri teminata bağlanmak suretiyle eşyanın ithali ve işlenmiş ürünlerin ihracından sonra teminatları iade olunan ya da Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde vergileri ödenerek, ticaret politikası önlemleri uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma sokulan ve işlenmiş ürün olarak ihracından sonra vergileri iade olunan eşya için uygulanan hükümleri, Geçici ithalat rejimi : Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın gümrük vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümleri, Hariçte iģleme rejimi : Serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilip işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tamamen veya kısmen muaf tutulmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümleri, 2

3 Tamir amaçlı hariçte iģleme : Eşyanın, teknik personel tarafından hazırlanan raporlara ve gümrük idaresinden alınan izinle garanti kapsamında bedelsiz veya bedel karşılığında tamir amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi, tamirin bedelsiz yaptırılması halinde ithalat vergilerinden tam muaf olarak serbest dolaşıma girmesi, tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde uygulanacak gümrük vergilerine dair işlemleri, Standart değiģim sistemine dayalı hariçte iģleme:türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonu, ticari nitelik ve teknik özelliklere sahip, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin hariçte işlemeyi, Ġhracat rejimi : Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümleri, A.TR dolaģım belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgeyi, (EK-16/3) EUR.1 dolaģım sertifikası: Menşeli ürünlerin ikili anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlık tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen menşe ispat belgesini, (EK-16/2) MenĢe ispat belgeleri: Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanını, (EK-12), (EK-16/1) Pan-Avrupa menģe kümülasyonu: Avrupa'da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen nihai ürünün kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini, Tedarikçi beyanı: A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ticarete konu Pan-Avrupa menşe kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi, Özet beyan: Taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve Gümrük Yönetmeliğinin 9 no.lu ekindeki forma uygun şekilde taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyanı, (EK-4/3) TaĢıma senedi: Taşıyıcı tarafından düzenlenen, deniz ve hava taşımacılığındaki konişmentolar ile kara taşımacılığındaki yük senetlerini, (EK-4/1), (EK-4/2) Yeniden ihracat: Serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrükten çekilmeden önce gerektiğinde numune alınarak satış akdi hükümlerine aykırı çıktığının tespiti halinde yurt dışı firmasına bildirim yapılarak iadesini, Mahrece iade: Gümrüklemeden sonra eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkması halinde yurt dışı firmasına yapılan iadeyi, Ġmha ve terk: Satış akdi hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle serbest dolaşımda olmayan eşyanın gerektiği hallerde gümrük idaresinin gözetimi altında ve hazineye hiç bir masraf yüklemeden yokedilmesi imhayı, gümrük idaresine bırakılması ise terki, İfade eder. 3

4 Ġlkeler Madde 5- Bu Yönerge, Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatına dahil birimlerin gümrük işlem ve yükümlülüklerini mevzuatta belirtilen yöntem ve kuralları objektif bir şekilde uygulamak suretiyle, ithalat veya ihracat işlerine ilişkin Kurum faaliyetlerinin aksatılmamasını ve gereksiz ödemeler yapılmamasını hedef tutar. Sorumluluk Kontrol ve Rapor Verme Esasları Madde 6- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından ve uygulamaların izlenmesinden; İkmal, Yatırım Planlama, Mali İşler, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlıkları ile Taşra Teşkilatı Birim Müdürlükleri sorumludur. Bu Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir.müfettişler ile uygulamadan ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu birim amirleri bu Yönergenin geliştirilmesine ilişkin olarak gerektiğinde rapor verirler. DeğiĢiklik Esasları Madde 7- Bu Yönergede, uygulamalar ile teknik gelişmeler ve ihtiyaçlar gözönüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili Birim amirlerinin teklifi üzerine, uygun görülenlerle ilgili olarak Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli değişiklik işlemleri yerine getirilir. Dağıtım ve Kullanma Esasları Madde 8- Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Özel Hükümler I.KISIM Ġthalatta Ön Ġzin, Gümrükleme, Belgeler ve Görevli Birimler Ön Ġzin ĠĢlemleri Madde 9- Kurumumuzun silah ve mühimmat üretimi için gerekli malzemelerin ithalinde, İthalat Rejimi Kararlarına Ek Kararlar ve yayımlanan Tebliğler gereğince, Harp Silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithalinde Milli Savunma Bakanlığından, Bazı Patlayıcı Maddeler Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthalinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünden, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yapılan protokole istinaden ithal edilecek tabancalar için belirtilen Müsteşarlıktan, gerektiği hallerde diğer makamlardan yetki ve izin belgesi alındıktan sonra ithalat işlemleri başlatılır. Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri gümrük mevzuatında belirtilen maddelerin izin yazılarının bir nüshası ithal edilecek eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük beyannamesine eklenir. Uygulanan gümrük rejimine göre gerekli diğer yükümlülükler yürürlükteki gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre yürütülür. (EK-15/1), (EK-15/2) 4

5 Gümrükleme Ġçin Gerekli Belgeler : Madde 10- Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin tescilinde, İthalatçı Birliklerince yapılacak onay aranacaktır.karayolu, Demiryolu veya Limanlardan transit aktarması yapılarak Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne getirilen ve buradan Kurumumuzun gümrük denetimli özel antrepolarına özet beyan ile alınan gümrüklü eşyanın ambar bekleme süreleri 20 gündür.bu süre içersinde giriş beyannamesinin düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ilgili gümrük müdürlüğüne sunulacak olan belgeler Dış Tedarik Şube Müdürlüğünce süre bitimine 5 gün kala Gümrük İşleri Şube Müdürlüğüne verilir. a) Tescil işlemleri sırasında Müsteşarlık Gümrük Yönetmeliğinin 119 ve devamındaki maddesinde belirtilen belge asıllarının gümrük beyannamesine eklenmesi gereklidir. 1-Eşyanın faturası ve her kabın içinde satış birimine göre ne miktar eşya bulunduğu gösterilmediği takdirde, ayrıntılı fatura, (EK-1) 2- Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla ayrıca Çeki listesi (Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir.) (EK-9) 3-Eşyanın serbest dolaşıma girişinde; teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi, (EK-10) 4-Transit ve antrepo rejimlerinde; taşıma belgeleri, - Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından yükletene taşıma belgesi olarak verilen, Hava taşımalarında, aynı anlamda ve benzeri bilgileri kapsayan konşimento, (EK-5/1), (EK-5/2) - Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen yük senedi (CMR), (EK-5/1) - Demiryolu ile yapılan taşımalarda ise benzeri bilgileri içeren CIM ve CIV belgeleri gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeleri, 5-Eşyanın laboratuar tahliline veya ekspertize tabi tutulması durumunda; buna ilişkin raporlar, (EK-11) 6-İhracat, transit ve antrepo rejimleri dışında kalan rejimlerde; Kıymet Bildirim Formu, 7-Eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanması halinde ve Eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde EUR 1 dolaşım sertifikası vb.menşe ispat belgeleri, (EK-12), (EK-16/1), (EK-16/4) -İlgili birimlerden yetki belgeleri,onay ve izinler, (EK-6/1), (EK-6/2), (EK-6/3), (EK-6/4) -Makina ve teçhizatlarda üretici sertifikası vb. gerekli izin veya belgeler. 5

6 8- Kurumumuzun yurt dışından mal mukabili ithal edeceği malzemelerde (K.K.D.F.) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödenir. (EK-2) Akreditifli ithalatlarda ise mal bedelinin Kurumumuza ait döviz tevdiat hesabından karşılanması halinde,banka tarafından transferin yapıldığına dair yazı verilir.(ek-7) b) Hariçte İşleme Rejiminde, geri gelen eşya için ilave olarak: 1-Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca düzenlenen çıkış beyannamesi ve ekleri, 2-Garanti kapsamındaki tamiratlarda bedelsiz veya işleme sonucunda yapılacak ödemeye dair bedelli faturalar, c) Geçici İthalat Rejiminde: 1- Eşyanın bedeline uygun olarak Gümrük İdaresinden alınacak geçici ithalat izni, 2-Gümrük İdaresine verilecek taahhütname, (EK-19) uygulanacak diğer ithalat şekillerinde ise gerekli diğer belgeler düzenlenir. Ġthalatta Gümrükleme ĠĢlemleri Madde 11- İthal edilecek eşyanın geldiği gümrük müdürlüğünden Kurumumuza ait antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine ve muhafaza edileceği antrepoya transit rejimine uygun olarak getirilmesi ile serbest dolaşıma girmesi için gerekli gümrük beyanlarının düzenlenerek ilgili gümrük idaresine sunulması ve uygulanan gümrük rejimine göre gerekli diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gümrükleme işlemleri yürürlükteki gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre yürütülür. Kurumumuz ithalatı genellikle İstanbul ve Derince Limanlarından yapılmakta olup, buralara gelen eşyanın Fabrikalarımıza veya transit rejimine uygun olarak antrepolarımıza nakli İstanbul Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğünce yürütülür. Sözkonusu transit işlemlerinin yapılması için gelen eşyanın faturası, orijinal konişmentosu, poliçesi, koli listesi ve patlayıcı malzemeler ile silah ve mühimmatın yol güvenlik belgesi İkmal Dairesi Başkanlığınca İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğüne A.P.S ile gönderilerek, eşyanın Ankara Gümrük Müdürlüğüne transitinin sağlanması istenir. a) Aktarma ve transit işlemleri : Özet beyanın, taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine verilmesi gerekmekte olup, özet beyana orijinal manifesto veya ana konşimentonun eklenmesi zorunludur. Özet beyana uygun olarak transit beyannamesi düzenlenir. Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği durumlarda, beyan sahibince ait olduğu özet beyan ve taşıma senedi kayıtları açılarak beyannameye ilişkin bilgiler yükümlüsü tarafından BİLGE sistemine girilir ve beyanname sistem tarafından tescil edilir. Patlayıcı malzemelerde, silah ve mühimmatın güvenli şekilde Ankara ya nakli için sipariş veren fabrikanın güvenlik belgeli personelinin refakatinde ve gerekli belgelere dayalı emniyet 6

7 tedbirleri alınarak, diğer tüm malzemelerde de Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun şekilde varış gümrük idaresine nakliye yapıldıktan sonra nakliyeci firmanın gümrük işleriyle yetkili elemanlarınca İkmal Dairesi Başkanlığına durumun bildirilmesini müteakiben, eşyanın Ankara Tır Gümrük Müdürlüğünden Kurumumuz Antreposuna nakil ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasını teminen verilecek dilekçeye istinaden nakliyeci tarafından özet beyanı verilir. Eşya geldiği araçtan boşaltılmadan özet beyana istinaden antrepoya getirilerek boşaltılır. b) İthalatla ilgili düzenlenecek beyannameye eklenmesi gereken özet beyan ve diğer belgeler Dış Tedarik Şube Müdürlüğünce temin edilerek Gümrük İşleri Şube Müdürlüğüne iletildikten sonra yapılacak gümrük işlemleri: - Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası (kullanıldığında Yeni Türk Lirası) olarak beyanı zorunlu olduğundan, fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paraların, gümrük yükümlülüğünün başladığı tescil tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre Türk Lirasına (kullanıldığında Yeni Türk Lirasına) çevrilerek beyan edilmesi için Müsteşarlık Bilge Programından ismine kayıtlı Edi şifresi ile İkmal Daire Başkanlığında bulunan bilgisayardan Gümrük Giriş Beyannamesinin (G.G.B.) düzenlenip elektronik ortamda tescil edilerek çıktısının alınması, - Eşyanın cinsine ve kıymetine göre gümrük idaresi tarafından yapılacak muayene işlemlerinin tamamlatılması, gerektiğinde tahlil ve TSE raporlarının temin edilmesi, tahlil ve TSE rapor sonuçlarına göre beyannamenin muayene memurlarına imzalatılması, - Tahakkuk eden vergilerin Kurumumuzca ödenmesi için tutarın Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi sonrasında gümrük vergilerinin İkmal veya Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ek harcamalara neden olmadan yasal süresi içerisinde yatırılması, - Gerektiğinde ardiye ücretinin ödenmesi, ödeme makbuzları, özet beyan fotokopileri ile gümrük ambar veya antrepo çıkış işlemlerinin yapılması, - Gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın antrepodan alınması için durumun mal sahibi fabrikaya bildirilmesi suretiyle gümrük mevzuatında belirtilen süre içerisinde antrepolar boşaltılır. Görevli Birimler ve Yapılacak ĠĢlemler Madde 12- Kurumumuz birimlerinin ihtiyacı için yapılacak ithalat sırasında eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işleri Teşekkül Birimlerinin görev tanımlarına ve uygulanan gümrük rejiminin gereklerine göre, esas olarak; Teşekkül İkmal Dairesi Başkanlığı, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı, İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ve MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. a) Ġkmal Daire BaĢkanlığı Gümrük ĠĢlemleri: Teşekkül birimleri tarafından ithali yapılacak eşya deniz yoluyla Haydarpaşa-Derince ve çevresindeki limanlar ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki diğer limanlara ve hava yoluyla ya da başka şekilde diğer gümrüklere geldiğinde, gümrük işlemlerinin yapılarak eşyanın ilgili birimlerce teslim alınmasını teminen, 1- Limanlara ve hava yoluyla İstanbul a gelen ithal eşyaların Ankara Tır ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne Transit-Aktarma işlemlerinin yapılması için gerekli evrakların A.P.S ile İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü ne gönderilmesi ve eşyanın muhafaza edileceği antrepoya naklinin istenilmesi, 7

8 2- Gemilerle diğer limanlara gelen malzemelerin gümrükleme veya transit-aktarma işlemlerinin ilgili gümrük müdürlüğünde yapılması, 3- Patlayıcı malzemenin nakliyesi için gerekli emniyet işlemlerinin tamamlanması ve güvenlik belgeli personelinin gümrük müdürlüğünde hazır bulunmasının sağlanması için mal sahibi fabrikanın bilgilendirilmesi, 4- İlgili fabrika ile eşgüdümlü olarak nakliyenin sağlanması ve Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne transiti yapılan malzemelerin Kuruma ait antrepolara alınması, 5- Bir proje kapsamında yapılan sözleşme gereğince veya garanti kapsamında ya da hibe şeklinde bedelsiz olarak yurt dışından Teşekkül birimlerine gönderilen eşyanın gümrük işlemlerinin buna ilişkin düzenlemelere göre yapılması, 6- Gümrük İdaresince tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunulması ve itiraza ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesi, 7- İthali yapılan eşyanın ilgili birimlerce teslim alınmasını teminen diğer gümrük işlemlerinin tamamlanması, 8- Liman Gümrük Müdürlüklerinde gümrükleme işlemleri tamamlanan eşyanın gerektiğinde ilgili fabrikaya nakliyesinin yapılması için kullanılan avans limitleri dahilinde ve satınalma mevzuatına uygun biçimde sevk işlemlerinin yapılması, hususunda gerekli hizmetler yürütülür. b) Ġstanbul Pazarlama ġube Müdürlüğü Gümrük ĠĢlemleri: Deniz yoluyla Haydarpaşa- Derince ve çevresindeki limanlara ve hava yoluyla İstanbul a gelen ithal eşyanın Ankara Tır veya Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ne Transit-Aktarma işlemlerinin yapılması için İkmal Dairesi Başkanlığının talebi ve gönderilen evraklarına uygun olarak: 1-Denizyolu ile gelen eşyanın Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne, uçakla gelen malzemelerin ise en uygun nakliye aracı ile Esenboğa veya Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne sevkinin sağlanması için gerekli transit beyannamesinin verilerek transit-gümrükleme işlemlerinin yapılması, 2- Transit/aktarma işlemleri gerçekleşen malzemelere ait taşımayı yapan geminin adını, eşyanın miktarını ve tutarını gösterir navlun faturası ile yapılan tüm masrafları gösterir belgelerin gümrükleme aşamasında ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, buna ilişkin evrakların İkmal Daire Başkanlığına gönderilmesi, 3- İstanbul da bulunan Gümrük Müdürlüklerine gelen ve acil ihtiyaç duyulan bedelsiz malzemelerin İkmal Daire Başkanlığı tarafından gönderilen evraklarına göre gümrükleme işlemlerinin ikmal edilerek teslim alınması ve mal sahibi fabrikalara gönderilmesi, hususunda gerekli işlem ve faaliyetler yürütülür. c) MKE Hurda ĠĢletmesi Müdürlüğü Gümrük ĠĢlemleri: Kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içinde sivil ya da askeri diğer kuruluşlardan alınan ve serbest dolaşımda olmayan eşyalardan olmak üzere, 1- Petrol şirketlerinin 6326 sayılı Petrol Kanununun 112/1 maddesi gereğince gümrük ve diğer vergilerden muaf olarak getirdiği malzemelerden ekonomik ömrünü dolduranların, 8

9 sayılı Gümrük Kanununun 167 sayılı maddesi uyarınca ve muafiyetlere istinaden devredilenlerin, 3- Amerika Birleşik Devletlerinin, NATO teşkilatının ve Büyükelçiliklerin Türkiye de bulunan tesislerindeki hurda araç ve hurda malzemenin, Kurumumuza devrine ilişkin gümrük işlemleri MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünce yerine getirilir. II.KISIM Ġhracatta Ön Ġzin, Gümrükleme, Belgeler ve Görevli Birimler Ön Ġzin ĠĢlemleri Madde 13- Kurumumuzun silah ve mühimmat ihracatının 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanuna tabi olması ve bu kanun ile tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının İhracı Ön İzne Tabi Mallar Listesinde olması nedeniyle Savunma Sanayi Ürünleri için Milli Savunma Bakanlığından, dinamit,anfo, nitroselüloz vb. sivil kullanıma açık ürünler için İçişleri Bakanlığından, (EK-15/1), (EK-15/2) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin 2003/12 sayılı Tebliğ gereğince, Wassenar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekörsürler Listesi kapsamındaki malzeme ve teknolojinin ihracatı ile liste kapsamında yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatında Dış Ticaret Müsteşarlığından, Gerekli ihraç ön izinleri alındıktan sonra, ihraç edilecek eşyanın yurt dışı edilecek antrepoya veya sevkedilecek limana götürülmesi ve gümrük idaresine sunulması ile uygulanan gümrük rejimine göre gerekli diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gümrükleme işlemleri yürürlükteki gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre yürütülür. ġekil ve Esaslar Madde 14- Transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracat olup, Dış Ticaret Müsteşarlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri ile konsinye ihraç talepleri anılan Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde ihracatçı birliklerince yapılan müracaatla doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. Özellik arz etmeyen ihracatta;ihracatçı birliklerine onaylatılan gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat edilir. İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı da özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır. 9

10 Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek bireysel olarak yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer v.b. etkinliklere gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Ġhracatta Kullanılan Belgeler Madde 15- Teşekkülde üretilen veya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç dışı bırakarak protokol çerçevesinde Teşekküle devrederek yurt dışına satılmasını istedikleri mal ve hizmetlerin ihracat işlemlerini yürüten Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak gümrük işlemlerinde, ihraç edilecek ürünün Karayolu, Demiryolu veya Limanlardan yapılabilecek sevk işlemine göre mevzuatta farklılık bulunmakta olup, tescil işlemleri sırasında düzenlenecek ihracat beyannamesine Müsteşarlık Gümrük Yönetmeliğinin 119 ve devamındaki maddelerde belirtilen belge asıllarının eklenmesi gereklidir. a) Yapılacak İhracatın Şekline Göre Kullanılacak Ortak Belgeler: 1-Eşyanın faturası veya ayrıntılı fatura, (EK-13) 2-Gerektiğinde Çeki listesi, (EK-14/1) 3-Teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi, 4-Transit ve antrepo rejimlerinde; taşıma belgeleri, 5-Eşyanın laboratuar tahliline veya ekspertize tabi tutulması durumunda; buna ilişkin raporlar, 6-İhracat, transit ve antrepo rejimleri dışında kalan rejimlerde; Kıymet Bildirim Formu 7-Eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanması halinde ve Eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde, ilgili birimlerden yetki belgeleri,menşe şahadetnamesi, onay ve izinler ile peşin ihracatta döviz alım belgesi vb. gerekli izin veya belgeler. Yapılacak İhracatın Özelliğine Göre Yukarıdaki Belgelere İlaveten: b) Bedelsiz İhracatta: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin 96/10 sayılı İhracat Tebliğinin ikinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan değeri ABD dolarını aşmayanlar için ilgili gümrük idaresine, değeri ABD dolarından fazla olanların bedelsiz ihraç talepleri için ilgili ihracatçı birliğine yapılacak bedelsiz ihraç talepleri için düzenlenecek Bedelsiz İhracat Formu, (EK-17) c) Geçici İhracatta: 1- Tamir için gidenlere ait Ankara Ticaret Odası Başkanlığı ekspertiz raporu (EK-18) 2- Gümrük Müdürlüğüne ihracatın amacını ve şeklini bildiren dilekçe, 10

11 3- Gümrük giriş beyannamesi ve gümrük giriş faturası, 4- Süresi içerisinde geri getirileceğine dair taahhütname, (EK-19) 5- Ayniyat tespit tutanağı, (EK-20) ç) Mahrecine İade Şeklinde Yapılan İhracatta; 1-Redli mallarda şartnameye aykırı olduğunu gösterir rapor, (ATO veya KOSGEB den) (EK-21) 2- Gümrük Müdürlüğüne İhracatın(iadenin) amacını ve şeklini bildiren dilekçe, 3- Gümrük giriş beyannamesi ve gümrük giriş faturası, 4- Ayniyat tespit tutanağı, 5- Giriş Gümrüğünden alınacak mahrece iade kararı, d) İhraç Edilecek Eşyanın Taşıma Şekline Göre; 1-Denizyolu ile İhracatta; Kurumumuz İhracatında genel olarak Mersin, Haydarpaşa, Derince, İskenderun, İzmir limanları kullanılmaktadır.bu limanlara fabrikalardan yapılacak sevkıyat öncesinde kullanılan karayolu taşımacılığı için gerekli nakil tezkeresi ilgili Fabrika Müdürlüğünce bulunduğu İl Emniyet Makamlarından alındıktan sonra, malın sevkedileceği limanda yüklemenin yapılması için sevk limanın bulunduğu İl Valiliğine bir dilekçe ile başvurularak İl Emniyet Müdürlüğünden izin alınmak üzere, - Nakliye tezkeresi, - Fabrikanın görevli personelinin güvenlik belgesi,vb. Gerekli izin veya belgeler hususunda işlemler tamamlanır. 2- Hava yolu ile yapılan ihracatta; Düzenlenen belgeler, denizyolu ile yapılan sevkiyat belgelerinin paralelindedir. Tehlikeli ve patlayıcı madde ihracatında ayrıca düzenlenen patlayıcı madde deklarasyon formu (Dangerous Goods) ilgili havayolu veya gemi acentasına verilir. (EK-22), (EK-23) Ġhracatta Gümrükleme ĠĢlemleri: Madde 16- Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından gümrük idaresinde yapılacak işlemlerden önce; Denizyolu ile yapılan ihracatta güvenlik açısından malzeme gelmeden önce ihracat limanının bulunduğu İl de Ofis ve yüklü aracın park edileceği yerin hazırlanması, Gemi Acentası ile koordinasyon görüşmesinin yapılması, 1-İngilizce ve Türkçe Fatura ile Koli Listesinin hazırlanması, 2-Dolaşım Belgesinin (A.TR Dolaşım Sertifikası, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Menşei Şahadetnamesi vb. belgelerden gerekli olanın) ihracat durumuna uygun olarak düzenlenmesi, (EK- 3), (EK-8) 3-Dolaşım Belgesinin ekine fatura, dilekçe ve taahhütname eklenerek Ankara Ticaret Odası Başkanlığına tasdik ettirilmesi, 4-Bankadan döviz alım belgesinin temini (D.A.B.) 5- Müsteşarlık Bilge Programından ismine kayıtlı EDİ şifresi ile İkmal Daire Başkanlığında bulunan bilgisayardan Gümrük Çıkış Beyannamesinin (G.Ç.B.) düzenlenip elektronik ortamda tescil edilerek çıktısının alınması, 11

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, İhracat Rejimi Kararı çerçevesinde, ihracatın ülke ekonomisi yararına düzenlenmesini, desteklenmesini ve artırılmasını

Detaylı

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.)

Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No: 8) (14.11.2015 t. 29532 s. R.G.) Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı

TRANSİT REJİMİ. Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı TRANSİT REJİMİ Erdem Can KARABULUT Gümrük Uzmanı Gümrük Müsteşarlığı 1 Transit Rejimi Rejim tanımı Mevzuat Transit rejiminde kullanılan belgeler Rejimin unsurları Rejim hak sahibi Hareket ve varış gümrük

Detaylı

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79

YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ NO: 79 11 Şubat 2011 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27843 Başbakanlık (Gümrük Müsteşarlığı) tan: YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) SERİ

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜK VE TAŞRA TEŞKİLATI MİSAFİRLERİNE YAPILAN İKRAM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Esaslar Amaç MADDE 1-(1) Makina ve Kimya Endüstrisi

Detaylı

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5)

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) Ekonomi Bakanlığından: Amaç GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/5) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; insan sağlığı

Detaylı

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar

Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Yurtiçi Satış Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler ve Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Kurum merkez ve fabrikalarının yurtiçi

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER ELEKTRONİK TİCARET GÜMRÜK BEYANNAMESİ (ETGB) İŞLEMLERİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ A) İTHALAT İŞLEMLERİ... 3 1) SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ... 3 2) GERİ GELEN EŞYA...

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/9) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER

IMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLER 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: CE İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle

ilişkin Tebliğ 1 Ekim 2014 tarih ve 29136 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmak suretiyle 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/121 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5) Ekonomi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20)

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) Ekonomi Bakanlığından: Amaç SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/20) MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; ek-1/a, ek-1/b, ek-1/c ve ek-2 de

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. Serbest Bölgeler Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Tanımlar MADDE 419 (1) Bu bölümde geçen, Serbest Bölgeler a) İşletici deyimi, serbest bölgenin yerli veya yabancı

Detaylı

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ

11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ 11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN

Detaylı

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları Dış Ticaret, Şirket ve Esnaf Verilerine İlişkin Metaveri Açıklamaları 1. Verinin yasal dayanağı; Dış ticaret verilerine ilişkin bilgilerin yasal dayanağı, 4458 sayılı Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130410-18.htm Sayfa 1 / 6 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen

Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları. Dr.Dilek Seymen dilek.seymen Dış Ticaret Mevzuatı I İhracat Şekil ve Esasları Dr.Dilek Seymen dilek.seymen seymen@deu.edu.tr İhracatı Düzenleyen Mevzuat-1 Kanun Kararname Yönetmelik Tebliğ Uygulama Esasları Dış Ticaret Müsteşarlığının

Detaylı

Kağıtsız Gümrük İşlemleri

Kağıtsız Gümrük İşlemleri 1 Kağıtsız Gümrük İşlemleri Tarihçe 2 1998 yılından beri, gümrük beyannamelerinin BİLGE sistemi üzerinden elektronik ortamda düzenlenmesi, Elektronik ortamda düzenlenen gümrük beyannamelerinin kağıt ortamda

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3)

Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2016/3) Amaç MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ İTHALAT UYGUNLUK DEĞERLENDİRME USUL VE ESASLARI YKK : 10/07/2014 XIX/60-272 Yürürlük Tarihi : 01/08/2014 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tarifler Amaç MADDE

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Transit Rejimi 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011

Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Sirküler no: 065 İstanbul, 23 Mayıs 2011 Konu: Gümrük yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlandı. Özet: Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 23 Mayıs 2011

Detaylı

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI İHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İHRACATA AİT ESASLAR İÇİNDEKİLER İhracatı Düzenleyen Mevzuat Dar Anlamda Geniş Anlamda İhracatçı Kimdir? İhracat Nedir? İhracat İşlemleri İhracatta Kullanılan

Detaylı

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER EK-1 DAHİLDE İŞLEME İZNİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER 1 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri Başvuru Formu (Ek-2/A) 2 Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formu (Ek-2/B) 3 Eşyanın bedelsiz gönderilme

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. 09/05/2012 Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-10.06. Konu : Basılı/ Elektronik Belge Satışı 09/05/2012 GENELGE (2012/4) Bilindiği üzere, 08/06/2011 tarihli,

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR.

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67. Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih :26/09/2014 Sayı: 2014/67 Ref :6/67 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/2 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. 26/09/2014 tarihli ve 29131 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Kurumda yapılan her türlü yazışmalarda,

Detaylı

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.

Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02. Gümrük Müşavirliği, ülkemizde 1909 yılından bugüne kadar 100 yıllı aşkın tarihsel sürecinde, daima varlığını sürdürmüş. 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile meslek unvanımızın

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55

SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 SİRKÜLER İstanbul, 09.03.2012 Sayı: 2012/55 Ref: 4/55 Konu: ULUSLARARASI TAŞIMACILIK İSTİSNASININ KAPSAMI İLE İSTİSNANIN TEVSİKİ VE İADE İÇİN İBRAZI GEREKEN BELGELER HAKKINDA K.D.V SİRKÜLERİ YAYINLANMIŞTIR

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR.

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN HAZIRLANMIġTIR. A) BAZI TANIMLAR VE GENEL AÇIKLAMALAR. B) İTHALATTAKİ İŞ AKIŞINA İLİŞKİN İŞLEMLER 1) TaĢıtların Türkiye Gümrük Bölgesine GiriĢi

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek ek-1 deki listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar. 31 Aralık 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28868 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNM ASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİM İ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİM

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ VE MUHASEBESİ EGEMEN ÇITAK Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi İthalat İşlemleri ve Muhasebe Uygulamaları 1. İthalatın tanımı ve ithalatçı olma şartları, 2. Hariçte işleme rejimi,

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130322-14.htm Sayfa 1 / 3 22 Mart 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28595 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/3) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/32 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir.

Madde 1'de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise gözetim uygulamasına tabi değildir. ''VİETNAM, ÖZBEKİSTAN VE TÜRKMENİSTAN MENŞELİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE GÖZETİM'' İTHALATTA G İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/21 ) Kapsam Madde 1-Bu Tebliğ; İthalatta Gözetim Uygulanması

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 15/07/2014 Sayı: 2014/37 Ref : 6/37 Konu: İTHALATTA KOTA VE TARİFE KONTENJANI İDARESİNE İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 15/07/2014 tarihli ve 29061 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ

GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ GEÇİCİ İTHALAT REJİMİ MEVZUAT: 4458 sayılı Gümrük Kanunu (5911 ile değişik) 128 ila 134 üncü maddeleri. 21.10.2004 tarihli ve 2004/7905 sayılı BKK eki Geçici İthalat Sözleşmesi 07.10.2009 tarihli 2009/15481

Detaylı

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4)

TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) TOHUMLUK İHRACATI UYGULAMA GENELGESİ (2013/4) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizden yapılacak tohumluk ihracatı ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, ülkemizde üretilen tohumlukların

Detaylı

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır.

05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 1 (Tebliğ No: 2014/3) yayımlanmıştır. GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 08/12/2014 Sayı: 2014/110 Ref : 6/110 Konu: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN 2014/3 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 05/12/2014 tarihli ve 29196 sayılı Resmi Gazete de İthalatta

Detaylı

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

TEBLİĞ ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TAAHÜT HESABININ KAPATILMASI HAZIRLAYAN: MEVZUAT -TEŞVİK ŞUBESİ 1 KAPATMA MÜRACAATI Firmaların, Dahilde işleme izin belgesi

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : 52707093-10.06.01 24/07/2013 GENELGE (2013/28) GENELGE (2013/28) 4458 sayılı Gümrük Kanununun 176 ncı maddesinin ikinci fıkrası ve Gümrük Yönetmeliğinin 418 inci maddesine göre, serbest dolaşımda bulunan yakıt, yağlar ve kumanyalar ile donatım ve işletme

Detaylı

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2

Tebliğ. Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Gümrük Müsteşarlığından: Tebliğ Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Seri No: 2 Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu tebliğ, işlenmiş tarım ürünlerinin tahlili ve vergilendirilmesi ile bu ürünlerin

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT

10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT 10 Nisan 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28614 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: Amaç YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST

Detaylı

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86)

Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler(2009/86) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.13.00-010.06.01 07.07.2009 Konu : Menşe

Detaylı

(10.04.2013 T. 28614 R.G.)

(10.04.2013 T. 28614 R.G.) Ekonomi Bakanlığından: YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1) (10.04.2013 T. 28614 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014

DIŞ TİCARETE GİRİŞ. Dış Ticarete Giriş 16 Aralık 2014 DIŞ TİCARETE GİRİŞ Ticaret Nedir? Üretilen mal ve hizmetlerin belirli bir ücret karşılığı son kullanıcılara ulaştırılmasını sağlayan alım-satım faaliyetlerinin tümüdür. Ticaret genel olarak, iç ve dış

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001-6.htm Sayfa 1 / 5 1 Ekim 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29136 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12) NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/5) MADDE

Detaylı

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği

Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği İstanbul, 04.04.2008 Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliği DUYURU NO:2008/35 Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından hazırlanan yurt

Detaylı

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI

1 DIŞ TİCARET KAVRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 DIŞ TİCARET KAVRAMI ve TARİHİ GELİŞİM 11 1.1. Dış Ticaret ve Uluslararası Ekonomi 12 1.2. Uluslararası Ticaret Teorileri 13 1.2.1.Mutlak Üstünlükler Teorisi 13 1.2.2.Karşılaştırmalı

Detaylı

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75

2501.00.99.10.00 Saf sodyum klorür 75 2501.00.99.90.11 Kaya tuzu 75 2501.00.99.90.12 Tuzla tuzu 75 2501.00.99.90.13 Deniz tuzu 75 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/15) Kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen

Detaylı

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi)

1) Düzenleyen kimsenin imzası (Taşıyan veya onun yetkili kıldığı kişi) İhracatta Kullanılan Uluslararası Dokümanlar (Kaynak: İGEME Yayınları) Sevk Belgesi: Konşimento (CMR- BİLL OF LOADİNG) Sigorta Belgesi Ticari Faturalar Diğer Belgeler MESLEK KURULUŞLARINCA TASDİK EDİLEN

Detaylı

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15)

TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) 31 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29222 (Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/15) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ

HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ HAYVANSAL ÜRÜN İTHALATINDA KONTROL BELGESİ ONAYLANMASI VE İTHALAT AŞAMASINDA SUNULMASI GEREKEN BELGELER HAKKINDA TEBLİĞ Yayımlandığı R.Gazete: 19.02.2012-28209 Tebliğ No: 2012/12 Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ Sayı : 28513 (2. Mükerrer) KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/11) Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3)

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/3) MADDE 1? (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine

Detaylı

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/14) Kapsam Madde 1 - Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve madde adı belirtilen ürünlerin (yalnız karşısında gösterilen

Detaylı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı

MEVZUAT SİRKÜLERİ. SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013. KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO: 27/2014 İstanbul, 18.04.2013 KONU: Dahilde İşleme Rejimi Kararı nda Bazı Değişiklikler Yapıldı ÖZET: 18.04.2014 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 2014/6197 sayılı Bakanlar

Detaylı

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) Dış Ticaret Müsteşarlığından: TEBLİĞ PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Detaylı

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1

DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJ İMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMLERİ I. BÖLÜM 1 DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI... 3 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1)... 25 Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme

Detaylı

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------

TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ EK 29/a TAAHHÜTNAME GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE ------------------ 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği hükümlerine göre, gümrük laboratuvarına gönderilen tahlile tabi tutulacak eşyamın tahlil sonucu

Detaylı

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.)

Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (20.06.2015 t. 29392 s. R.G.) Paslanmaz Çelikten Soğuk Haddelenmiş Sac İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2.6.215 t. 29392 s. R.G.) Ekonomi Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 2/3/215

Detaylı

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin. BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin. Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016 İhracatta Dolaşım ve Menşe Belgelerinin BİLGE Sistemine Kaydına İlişkin Yükümlü Kılavuzu RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 14/11/2015 Tarihli

Detaylı

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15)

Resmî Gazete TEBLİĞ TEBLİĞ NO: (2011/15) 29 Aralık 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27800 (5. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: PİL VE AKÜMÜLATÖRLERİN İTHALAT DENETİMLERİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ Amaç ve kapsam

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Geçici İthalat Mevzuatı 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ

GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI. HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ GÜMRÜK MÜSTEġARLIĞI HARĠÇTE ĠġLEME REJĠMĠ 1 REJĠMĠN TANIMI Serbest dolaģımdaki eģyanın daha ileri safhada iģlenmek, tamir edilmek veya yenilenmek üzere Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihracı ve

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: Konu: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/1252-8033 Ankara, 22/04/2014 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ÖNEMLİ SİRKÜLER

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR.

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ GÜMRÜK MEVZUATI - I DOÇ. DR. BEKİR GÖVDERE DAHİLDE VE HARİÇTE İŞLEME REJİMİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Özet Beyan 2013 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 )

T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2013/5 ) T.C. GÜMRÜK VE TĠCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: 77939137-010.06.02 Konu: Antrepoya eģya alınması ve aynı gümrük idaresi denetiminde eģya sevki GENELGE (2013/5 ) Özet beyan ve transit rejimi

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU YATIRIM İŞLERI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kurumun yeni,tevsi, modernizasyon

Detaylı

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ANTALYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ A.TR DOLAŞIM BELGESİ SATIŞ VE ONAY İŞLEMLERİ ONAY İÇİN; 1. İhracatçı

Detaylı

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

TEBLİĞ. Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 20 Nisan 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28270 Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/3/2012

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI?

GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? GÜMRÜK İDARELERİNCE HANGİ DURMLARDA KDV PARA CEZASI UYGULANMALI? Nevzat BOZKURT * I-Giriş: Türkiye Cumhuriyetinin bütçesi toplanan vergilerden oluşmaktadır. Bu vergilerden önemli bir kısmını da dış ticaretten

Detaylı

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler

MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler MESGEMM İSG/Mevzuat/Yönetmelikler İçindekiler Birinci Bölüm - Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Amaç Madde 2 Kapsam Madde 3 Dayanak Madde 4 Tanımlar İkinci Bölüm - Teftiş Yetkisi ve İşin Durdurulması

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü GENELGE (2011/ 13) T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011 Konu: A.TR dolaşım belgeleri ve menşe belgelerine ilişkin yapılacak işlemler GENELGE (2011/

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme lığı Sayı : 40562096-010.04/345 Konu: İmza ve Yetki Devri Yönergesi BAŞKANLIK MAKAMINA Bakanlığımız Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı kapsamında

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY Yetkilendirilmiş Yükümlü 2014 AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi

Detaylı

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ

31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: AKARYAKIT ÜRÜNLERİNİN İTHALAT DENETİMİNE DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ TEBLİĞ NO: (2009/18)

Detaylı

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI

18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28855 TEBLİĞ. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI 18 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28855 TEBLİĞ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: DONDURULMUŞ SPERMADAN NUMUNE ALMA ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/63) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011

Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Sirküler no: 054 İstanbul, 5 Mayıs 2011 Konu: Gümrük Yönetmeliği nde bazı değişiklikler yapıldı. Özet: 30 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

İHRACAT YÖNETMELİĞİ. (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR

İHRACAT YÖNETMELİĞİ. (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR İHRACAT YÖNETMELİĞİ (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat

Detaylı

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında, AB'nin finanse ettiği ya da Türkiye-AB ortak finansmanı ile yürütülen

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP BİRİNCİ KISIM. Özet Beyan Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KİTAP Gümrük Bölgesine Getirilen Eşyanın Gümrükçe Onaylanmış Bir İşlem veya Kullanıma Tabi Tutulmasına Kadar

Detaylı

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır Tüm Hakları Saklıdır. https://www.abcustoms.eu SUNUŞ Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması ve farklı bakış

Detaylı

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ

44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Sayfa 1 / 6 44 SERİ NO'LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 28069 Resmi Gazete Tarihi 29/09/2011 Kapsam 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 227 nci maddesinin ikinci fıkrası ile

Detaylı