MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. GÜMRÜK ĠġLERĠ YÖNERGESĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. GÜMRÜK ĠġLERĠ YÖNERGESĠ"

Transkript

1 MAKĠNA VE KĠMYA ENDÜSTRĠSĠ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜMRÜK ĠġLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Kurallar Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Ġlkeler, Esaslar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Gümrük Kanunu ve bu Kanuna bağlı olarak yayımlanan tüm hukuki alt metinlerde belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla, Teşekkül birimlerinin ithalat ve ihracatları sırasında gümrük idarelerinde yapılacak gümrük işlemlerini düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmektir. Kapsam Madde 2- Teşekkül birimlerinin ihtiyacı olarak ithal edilen veya ihraç edilecek malların gümrük işlem ve yükümlülükleri bu Yönerge esaslarına göre yürütülür. Dayanak Madde 3- Bu Yönerge; Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Ana Statüsüne dayanılarak ve yürürlükte bulunan Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4- Bu Yönergede geçen tanım ve kavramlardan; MKE/Kurum/TeĢekkül: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü merkez teşkilatını oluşturan daire başkanlıkları ile taşra teşkilatını oluşturan, fabrika, işletme ve bölge müdürlüğünü, Yönetim Kurulu: Teşekkül Yönetim Kurulunu, Genel Müdür: Teşekkül Genel Müdürünü veya vekilini TeĢekkül Birimi: Teşekkül merkezinde daire başkanlıkları ile taşra teşkilatını oluşturan fabrika, işletme ve bölge müdürlüğünü, MüsteĢarlık: Gümrük Müsteşarlığını, Gümrük Ġdaresi: Gümrük mevzuatında belirtilen işlemlerin kısmen veya tamamen yerine getirildiği merkez veya taşra teşkilatındaki hiyerarşik yönetim birimlerinin tamamını, Ġthalat: Bir malın veya değerin yürürlükteki ithalat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ithalatının yapılması ve kambiyo mevzuatı'na göre bedelinin (bedelsiz ithalat hariç) yurt dışına transfer edilmesini veya Müsteşarlıkça ithalat olarak kabul edilecek sair girişleri, Ġhracat: Bir malın veya değerin yürürlükteki ihracat mevzuatı ile gümrük mevzuatına uygun şekilde fiili ihracatının yapılması ve kambiyo mevzuatına göre bedelinin (bedelsiz ihracat hariç) yurda getirilmesini veya müsteşarlıkça ihracat olarak kabul edilecek sair çıkışları, 1

2 Gümrükleme: İthalat veya ihracat sırasında, yürürlükteki gümrük mevzuatı hükümleri doğrultusunda gümrük idaresinde ifası gereken işlem ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini, EĢyanın gümrükçe onaylanmıģ bir iģlem veya kullanıma tabi tutulması: Eşyanın; bir gümrük rejimine tabi tutulmasını, bir serbest bölgeye girmesini, Türkiye gümrük bölgesi dışına yeniden ihracını, imhasını, gümrüğe terk edilmesini, Gümrük rejimi: Gümrük mevzuatında belirtilen; serbest dolaşıma giriş, transit, gümrük antrepo, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, hariçte işleme, ihracat düzenlemelerini, Ticaret politikası önlemleri: İthalat Rejimi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde alınan önlemleri, Serbest dolaģıma giriģ rejimi: Türkiye Gümrük Bölgesine gelen eşyanın serbest dolaşıma girişi için ticaret politikası önlemlerinin uygulanması,eşyanın ithali için öngörülen diğer işlemlerin tamamlanması, vergilerin ve diğer mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi hükümlerini, Serbest dolaģımda bulunan eģya: Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalara ait hükümler saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutularak Türkiye Gümrük Bölgesine giren eşya ile üretiminde kullanılan girdilerin yerli olup olmadığına bakılmaksızın Türk menşeli sayılan eşyayı, Transit rejimi : İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmayan serbest dolaşıma girmemiş eşya ile ihracatla ilgili gümrük işlemleri tamamlanmış eşyanın gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınması hükümlerini, Gümrük antrepo rejimi : İthalat vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmamış ve serbest dolaşıma girmemiş eşyanın, gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın ve gümrük antreposuna alınması halinde ihraç eşyasının gümrük antreposuna konulmasına ilişkin hükümleri, Gümrük antreposu: Gümrük gözetimi altında bulunan eşyanın konulması amacıyla kurulan, koşulları ve nitelikleri gümrük mevzuatında belirtilen genel veya özel yerler ile serbest dolaşımda olmayan eşyanın bulunduğu fuar ve sergi alanlarını, Kurum antrepoları: İthalat veya ihracat sırasında gümrük işlemleri tamamlanıncaya kadar eşyanın muhafazası için Kurumumuzun MKE Gazi Fişek Fabrikası, MKE Elmadağ Roket Fabrikası ve Kırıkkale Bölge Müdürlüğü sahalarında gümrük mevzuatına göre oluşturulmuş C tipi özel antrepoları, Dahilde iģleme rejimi : Şartlı Muafiyet Sistemi çerçevesinde işlenmiş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, vergileri teminata bağlanmak suretiyle eşyanın ithali ve işlenmiş ürünlerin ihracından sonra teminatları iade olunan ya da Geri Ödeme Sistemi çerçevesinde vergileri ödenerek, ticaret politikası önlemleri uygulanmak suretiyle serbest dolaşıma sokulan ve işlenmiş ürün olarak ihracından sonra vergileri iade olunan eşya için uygulanan hükümleri, Geçici ithalat rejimi : Serbest dolaşıma girmemiş eşyanın gümrük vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümleri, Hariçte iģleme rejimi : Serbest dolaşımdaki eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesinden geçici olarak ihraç edilip işleme faaliyetleri sonucunda elde edilen ürünlerin ithalat vergilerinden tamamen veya kısmen muaf tutulmak suretiyle yeniden serbest dolaşıma girişine ilişkin hükümleri, 2

3 Tamir amaçlı hariçte iģleme : Eşyanın, teknik personel tarafından hazırlanan raporlara ve gümrük idaresinden alınan izinle garanti kapsamında bedelsiz veya bedel karşılığında tamir amacıyla geçici olarak ihraç edilmesi, tamirin bedelsiz yaptırılması halinde ithalat vergilerinden tam muaf olarak serbest dolaşıma girmesi, tamiratın bedel karşılığında yapıldığı hallerde uygulanacak gümrük vergilerine dair işlemleri, Standart değiģim sistemine dayalı hariçte iģleme:türkiye Gümrük Bölgesi dışında tamir edilmek istenen eşyanın yerine, tamir işlemi tamamlanarak gümrük bölgesine geri getirilinceye kadar geçen süre içerisinde kullanılmak üzere, geçici ihracat eşyası ile aynı tarife pozisyonu, ticari nitelik ve teknik özelliklere sahip, serbest dolaşımda olmayan eşyanın geçici olarak ithal edilerek kullanılmasına ilişkin hariçte işlemeyi, Ġhracat rejimi : Serbest dolaşımda bulunan eşyanın ihraç amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışına çıkışına ilişkin hükümleri, A.TR dolaģım belgesi: Türkiye veya Avrupa Birliği ülkelerinde serbest dolaşımda bulunan eşyanın tercihli rejimden yararlanabilmesini sağlamak üzere, ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen belgeyi, (EK-16/3) EUR.1 dolaģım sertifikası: Menşeli ürünlerin ikili anlaşma hükümlerinden yararlanabilmesini sağlamak üzere gümrük idareleri veya Müsteşarlık tarafından yetkili kılınacak kuruluşlarca usulüne uygun olarak düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen menşe ispat belgesini, (EK-16/2) MenĢe ispat belgeleri: Türkiye'nin taraf olduğu anlaşmalar çerçevesinde tercihli rejimden yararlanmak üzere ihracatçı ülke yetkili kuruluşlarınca düzenlenip gümrük idarelerince vize edilen ve malın menşeini belirleyen EUR.1 dolaşım sertifikası veya fatura beyanını, (EK-12), (EK-16/1) Pan-Avrupa menģe kümülasyonu: Avrupa'da, aynı menşe kurallarını havi Serbest Ticaret Anlaşmaları ile birbirlerine bağlanmış ülkeler arasında oluşturulan ve taraf ülkeler menşeli eşya kullanılarak elde edilen nihai ürünün kümülasyona tabi bir diğer ülkeye tercihli rejim kapsamında ithaline imkan sağlayan ticaret sistemini, Tedarikçi beyanı: A.TR dolaşım belgesi ile birlikte kullanılan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ticarete konu Pan-Avrupa menşe kümülasyonu kapsamı eşyanın menşeini gösteren belgeyi, Özet beyan: Taşıt aracı ve gümrüğe sunulan eşya ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı ve Gümrük Yönetmeliğinin 9 no.lu ekindeki forma uygun şekilde taşıyıcı veya temsilcisi tarafından yapılan beyanı, (EK-4/3) TaĢıma senedi: Taşıyıcı tarafından düzenlenen, deniz ve hava taşımacılığındaki konişmentolar ile kara taşımacılığındaki yük senetlerini, (EK-4/1), (EK-4/2) Yeniden ihracat: Serbest dolaşımda olmayan eşyanın gümrükten çekilmeden önce gerektiğinde numune alınarak satış akdi hükümlerine aykırı çıktığının tespiti halinde yurt dışı firmasına bildirim yapılarak iadesini, Mahrece iade: Gümrüklemeden sonra eşyanın satış akdi hükümlerine aykırı çıkması halinde yurt dışı firmasına yapılan iadeyi, Ġmha ve terk: Satış akdi hükümlerine aykırı olduğunun tespit edilmesi nedeniyle serbest dolaşımda olmayan eşyanın gerektiği hallerde gümrük idaresinin gözetimi altında ve hazineye hiç bir masraf yüklemeden yokedilmesi imhayı, gümrük idaresine bırakılması ise terki, İfade eder. 3

4 Ġlkeler Madde 5- Bu Yönerge, Teşekkülün merkez ve taşra teşkilatına dahil birimlerin gümrük işlem ve yükümlülüklerini mevzuatta belirtilen yöntem ve kuralları objektif bir şekilde uygulamak suretiyle, ithalat veya ihracat işlerine ilişkin Kurum faaliyetlerinin aksatılmamasını ve gereksiz ödemeler yapılmamasını hedef tutar. Sorumluluk Kontrol ve Rapor Verme Esasları Madde 6- Bu Yönerge hükümlerinin uygulanmasından ve uygulamaların izlenmesinden; İkmal, Yatırım Planlama, Mali İşler, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlıkları ile Taşra Teşkilatı Birim Müdürlükleri sorumludur. Bu Yönerge hükümlerinin gereğince uygulanıp uygulanmadığı Teşekkül Teftiş Kurulu Başkanlığınca denetlenir.müfettişler ile uygulamadan ve uygulamaların izlenmesinden sorumlu birim amirleri bu Yönergenin geliştirilmesine ilişkin olarak gerektiğinde rapor verirler. DeğiĢiklik Esasları Madde 7- Bu Yönergede, uygulamalar ile teknik gelişmeler ve ihtiyaçlar gözönüne alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığı ile ilgili Birim amirlerinin teklifi üzerine, uygun görülenlerle ilgili olarak Personel ve Organizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından gerekli değişiklik işlemleri yerine getirilir. Dağıtım ve Kullanma Esasları Madde 8- Bu Yönerge gizli olmayıp, Teşekkül birimlerine dağıtılır. ĠKĠNCĠ BÖLÜM Özel Hükümler I.KISIM Ġthalatta Ön Ġzin, Gümrükleme, Belgeler ve Görevli Birimler Ön Ġzin ĠĢlemleri Madde 9- Kurumumuzun silah ve mühimmat üretimi için gerekli malzemelerin ithalinde, İthalat Rejimi Kararlarına Ek Kararlar ve yayımlanan Tebliğler gereğince, Harp Silahları ile bunların aksam ve parçalarının ithalinde Milli Savunma Bakanlığından, Bazı Patlayıcı Maddeler Ateşli Silahlar Bıçaklar ve Benzeri Aletlerin İthalinde genel güvenlik ve asayiş yönünden uygunluk için İçişleri Bakanlığı-Emniyet Genel Müdürlüğünden, Savunma Sanayi Müsteşarlığı ile yapılan protokole istinaden ithal edilecek tabancalar için belirtilen Müsteşarlıktan, gerektiği hallerde diğer makamlardan yetki ve izin belgesi alındıktan sonra ithalat işlemleri başlatılır. Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri gümrük mevzuatında belirtilen maddelerin izin yazılarının bir nüshası ithal edilecek eşyanın gümrük beyannamelerinin tescilinde gümrük beyannamesine eklenir. Uygulanan gümrük rejimine göre gerekli diğer yükümlülükler yürürlükteki gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre yürütülür. (EK-15/1), (EK-15/2) 4

5 Gümrükleme Ġçin Gerekli Belgeler : Madde 10- Gümrük idarelerince gümrük beyannamelerinin tescilinde, İthalatçı Birliklerince yapılacak onay aranacaktır.karayolu, Demiryolu veya Limanlardan transit aktarması yapılarak Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne getirilen ve buradan Kurumumuzun gümrük denetimli özel antrepolarına özet beyan ile alınan gümrüklü eşyanın ambar bekleme süreleri 20 gündür.bu süre içersinde giriş beyannamesinin düzenlenmesi ve gümrük işlemlerinin tamamlanması için ilgili gümrük müdürlüğüne sunulacak olan belgeler Dış Tedarik Şube Müdürlüğünce süre bitimine 5 gün kala Gümrük İşleri Şube Müdürlüğüne verilir. a) Tescil işlemleri sırasında Müsteşarlık Gümrük Yönetmeliğinin 119 ve devamındaki maddesinde belirtilen belge asıllarının gümrük beyannamesine eklenmesi gereklidir. 1-Eşyanın faturası ve her kabın içinde satış birimine göre ne miktar eşya bulunduğu gösterilmediği takdirde, ayrıntılı fatura, (EK-1) 2- Bir fatura kapsamı eşyanın çeşitli cins ve nev'ide ve çeşitli ağırlıktaki kaplara konulması halinde, her kapta ne miktar eşya bulunduğunu göstermek amacıyla ayrıca Çeki listesi (Çeki listesi satıcı veya gönderici tarafından fatura ile birlikte hazırlanabileceği gibi, beyan sahibi tarafından da hazırlanabilir.) (EK-9) 3-Eşyanın serbest dolaşıma girişinde; teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi, (EK-10) 4-Transit ve antrepo rejimlerinde; taşıma belgeleri, - Deniz yoluyla yapılan taşımalarda geminin kaptanı veya donatanı veya mümessili tarafından yükletene taşıma belgesi olarak verilen, Hava taşımalarında, aynı anlamda ve benzeri bilgileri kapsayan konşimento, (EK-5/1), (EK-5/2) - Kara nakliyatında taşıyıcılar tarafından konşimento yerine düzenlenen yük senedi (CMR), (EK-5/1) - Demiryolu ile yapılan taşımalarda ise benzeri bilgileri içeren CIM ve CIV belgeleri gibi uluslararası kabul görmüş taşıma belgeleri, 5-Eşyanın laboratuar tahliline veya ekspertize tabi tutulması durumunda; buna ilişkin raporlar, (EK-11) 6-İhracat, transit ve antrepo rejimleri dışında kalan rejimlerde; Kıymet Bildirim Formu, 7-Eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanması halinde ve Eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde EUR 1 dolaşım sertifikası vb.menşe ispat belgeleri, (EK-12), (EK-16/1), (EK-16/4) -İlgili birimlerden yetki belgeleri,onay ve izinler, (EK-6/1), (EK-6/2), (EK-6/3), (EK-6/4) -Makina ve teçhizatlarda üretici sertifikası vb. gerekli izin veya belgeler. 5

6 8- Kurumumuzun yurt dışından mal mukabili ithal edeceği malzemelerde (K.K.D.F.) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödenir. (EK-2) Akreditifli ithalatlarda ise mal bedelinin Kurumumuza ait döviz tevdiat hesabından karşılanması halinde,banka tarafından transferin yapıldığına dair yazı verilir.(ek-7) b) Hariçte İşleme Rejiminde, geri gelen eşya için ilave olarak: 1-Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığınca düzenlenen çıkış beyannamesi ve ekleri, 2-Garanti kapsamındaki tamiratlarda bedelsiz veya işleme sonucunda yapılacak ödemeye dair bedelli faturalar, c) Geçici İthalat Rejiminde: 1- Eşyanın bedeline uygun olarak Gümrük İdaresinden alınacak geçici ithalat izni, 2-Gümrük İdaresine verilecek taahhütname, (EK-19) uygulanacak diğer ithalat şekillerinde ise gerekli diğer belgeler düzenlenir. Ġthalatta Gümrükleme ĠĢlemleri Madde 11- İthal edilecek eşyanın geldiği gümrük müdürlüğünden Kurumumuza ait antreponun bağlı bulunduğu gümrük idaresine ve muhafaza edileceği antrepoya transit rejimine uygun olarak getirilmesi ile serbest dolaşıma girmesi için gerekli gümrük beyanlarının düzenlenerek ilgili gümrük idaresine sunulması ve uygulanan gümrük rejimine göre gerekli diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gümrükleme işlemleri yürürlükteki gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre yürütülür. Kurumumuz ithalatı genellikle İstanbul ve Derince Limanlarından yapılmakta olup, buralara gelen eşyanın Fabrikalarımıza veya transit rejimine uygun olarak antrepolarımıza nakli İstanbul Pazarlama ve Satış Şube Müdürlüğünce yürütülür. Sözkonusu transit işlemlerinin yapılması için gelen eşyanın faturası, orijinal konişmentosu, poliçesi, koli listesi ve patlayıcı malzemeler ile silah ve mühimmatın yol güvenlik belgesi İkmal Dairesi Başkanlığınca İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğüne A.P.S ile gönderilerek, eşyanın Ankara Gümrük Müdürlüğüne transitinin sağlanması istenir. a) Aktarma ve transit işlemleri : Özet beyanın, taşıt araçlarının sahipleri, kaptanları veya acentaları tarafından eşyanın gümrüğe sunulmasını izleyen ilk iş günü mesai bitimine kadar ilgili gümrük idaresine verilmesi gerekmekte olup, özet beyana orijinal manifesto veya ana konşimentonun eklenmesi zorunludur. Özet beyana uygun olarak transit beyannamesi düzenlenir. Bilgisayar sistemi bulunan gümrük idarelerinde, yaygın basitleştirilmiş usul kapsamında, beyannameye eklenmesi gereken belgelerden bazılarının eklenmediği durumlarda, beyan sahibince ait olduğu özet beyan ve taşıma senedi kayıtları açılarak beyannameye ilişkin bilgiler yükümlüsü tarafından BİLGE sistemine girilir ve beyanname sistem tarafından tescil edilir. Patlayıcı malzemelerde, silah ve mühimmatın güvenli şekilde Ankara ya nakli için sipariş veren fabrikanın güvenlik belgeli personelinin refakatinde ve gerekli belgelere dayalı emniyet 6

7 tedbirleri alınarak, diğer tüm malzemelerde de Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun şekilde varış gümrük idaresine nakliye yapıldıktan sonra nakliyeci firmanın gümrük işleriyle yetkili elemanlarınca İkmal Dairesi Başkanlığına durumun bildirilmesini müteakiben, eşyanın Ankara Tır Gümrük Müdürlüğünden Kurumumuz Antreposuna nakil ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasını teminen verilecek dilekçeye istinaden nakliyeci tarafından özet beyanı verilir. Eşya geldiği araçtan boşaltılmadan özet beyana istinaden antrepoya getirilerek boşaltılır. b) İthalatla ilgili düzenlenecek beyannameye eklenmesi gereken özet beyan ve diğer belgeler Dış Tedarik Şube Müdürlüğünce temin edilerek Gümrük İşleri Şube Müdürlüğüne iletildikten sonra yapılacak gümrük işlemleri: - Eşyanın gümrük vergisine esas alınacak kıymetinin Türk Lirası (kullanıldığında Yeni Türk Lirası) olarak beyanı zorunlu olduğundan, fatura veya diğer belgelerde yazılı yabancı paraların, gümrük yükümlülüğünün başladığı tescil tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kurlarına göre Türk Lirasına (kullanıldığında Yeni Türk Lirasına) çevrilerek beyan edilmesi için Müsteşarlık Bilge Programından ismine kayıtlı Edi şifresi ile İkmal Daire Başkanlığında bulunan bilgisayardan Gümrük Giriş Beyannamesinin (G.G.B.) düzenlenip elektronik ortamda tescil edilerek çıktısının alınması, - Eşyanın cinsine ve kıymetine göre gümrük idaresi tarafından yapılacak muayene işlemlerinin tamamlatılması, gerektiğinde tahlil ve TSE raporlarının temin edilmesi, tahlil ve TSE rapor sonuçlarına göre beyannamenin muayene memurlarına imzalatılması, - Tahakkuk eden vergilerin Kurumumuzca ödenmesi için tutarın Mali İşler Dairesi Başkanlığına bildirilmesi sonrasında gümrük vergilerinin İkmal veya Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ek harcamalara neden olmadan yasal süresi içerisinde yatırılması, - Gerektiğinde ardiye ücretinin ödenmesi, ödeme makbuzları, özet beyan fotokopileri ile gümrük ambar veya antrepo çıkış işlemlerinin yapılması, - Gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın antrepodan alınması için durumun mal sahibi fabrikaya bildirilmesi suretiyle gümrük mevzuatında belirtilen süre içerisinde antrepolar boşaltılır. Görevli Birimler ve Yapılacak ĠĢlemler Madde 12- Kurumumuz birimlerinin ihtiyacı için yapılacak ithalat sırasında eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işleri Teşekkül Birimlerinin görev tanımlarına ve uygulanan gümrük rejiminin gereklerine göre, esas olarak; Teşekkül İkmal Dairesi Başkanlığı, Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı, İstanbul Pazarlama Şubesi Müdürlüğü ve MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. a) Ġkmal Daire BaĢkanlığı Gümrük ĠĢlemleri: Teşekkül birimleri tarafından ithali yapılacak eşya deniz yoluyla Haydarpaşa-Derince ve çevresindeki limanlar ile Türkiye Gümrük Bölgesindeki diğer limanlara ve hava yoluyla ya da başka şekilde diğer gümrüklere geldiğinde, gümrük işlemlerinin yapılarak eşyanın ilgili birimlerce teslim alınmasını teminen, 1- Limanlara ve hava yoluyla İstanbul a gelen ithal eşyaların Ankara Tır ve Esenboğa Gümrük Müdürlüğüne Transit-Aktarma işlemlerinin yapılması için gerekli evrakların A.P.S ile İstanbul Pazarlama Şube Müdürlüğü ne gönderilmesi ve eşyanın muhafaza edileceği antrepoya naklinin istenilmesi, 7

8 2- Gemilerle diğer limanlara gelen malzemelerin gümrükleme veya transit-aktarma işlemlerinin ilgili gümrük müdürlüğünde yapılması, 3- Patlayıcı malzemenin nakliyesi için gerekli emniyet işlemlerinin tamamlanması ve güvenlik belgeli personelinin gümrük müdürlüğünde hazır bulunmasının sağlanması için mal sahibi fabrikanın bilgilendirilmesi, 4- İlgili fabrika ile eşgüdümlü olarak nakliyenin sağlanması ve Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne transiti yapılan malzemelerin Kuruma ait antrepolara alınması, 5- Bir proje kapsamında yapılan sözleşme gereğince veya garanti kapsamında ya da hibe şeklinde bedelsiz olarak yurt dışından Teşekkül birimlerine gönderilen eşyanın gümrük işlemlerinin buna ilişkin düzenlemelere göre yapılması, 6- Gümrük İdaresince tebliğ edilen gümrük vergileri için tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde ilgili gümrük idaresine verecekleri bir dilekçe ile düzeltme talebinde bulunulması ve itiraza ilişkin diğer işlemlerin yürütülmesi, 7- İthali yapılan eşyanın ilgili birimlerce teslim alınmasını teminen diğer gümrük işlemlerinin tamamlanması, 8- Liman Gümrük Müdürlüklerinde gümrükleme işlemleri tamamlanan eşyanın gerektiğinde ilgili fabrikaya nakliyesinin yapılması için kullanılan avans limitleri dahilinde ve satınalma mevzuatına uygun biçimde sevk işlemlerinin yapılması, hususunda gerekli hizmetler yürütülür. b) Ġstanbul Pazarlama ġube Müdürlüğü Gümrük ĠĢlemleri: Deniz yoluyla Haydarpaşa- Derince ve çevresindeki limanlara ve hava yoluyla İstanbul a gelen ithal eşyanın Ankara Tır veya Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ne Transit-Aktarma işlemlerinin yapılması için İkmal Dairesi Başkanlığının talebi ve gönderilen evraklarına uygun olarak: 1-Denizyolu ile gelen eşyanın Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne, uçakla gelen malzemelerin ise en uygun nakliye aracı ile Esenboğa veya Ankara Tır Gümrük Müdürlüğüne sevkinin sağlanması için gerekli transit beyannamesinin verilerek transit-gümrükleme işlemlerinin yapılması, 2- Transit/aktarma işlemleri gerçekleşen malzemelere ait taşımayı yapan geminin adını, eşyanın miktarını ve tutarını gösterir navlun faturası ile yapılan tüm masrafları gösterir belgelerin gümrükleme aşamasında ilgili gümrük müdürlüğüne ibrazı zorunlu olduğundan, buna ilişkin evrakların İkmal Daire Başkanlığına gönderilmesi, 3- İstanbul da bulunan Gümrük Müdürlüklerine gelen ve acil ihtiyaç duyulan bedelsiz malzemelerin İkmal Daire Başkanlığı tarafından gönderilen evraklarına göre gümrükleme işlemlerinin ikmal edilerek teslim alınması ve mal sahibi fabrikalara gönderilmesi, hususunda gerekli işlem ve faaliyetler yürütülür. c) MKE Hurda ĠĢletmesi Müdürlüğü Gümrük ĠĢlemleri: Kamu kurum ve kuruluşları ile yurt içinde sivil ya da askeri diğer kuruluşlardan alınan ve serbest dolaşımda olmayan eşyalardan olmak üzere, 1- Petrol şirketlerinin 6326 sayılı Petrol Kanununun 112/1 maddesi gereğince gümrük ve diğer vergilerden muaf olarak getirdiği malzemelerden ekonomik ömrünü dolduranların, 8

9 sayılı Gümrük Kanununun 167 sayılı maddesi uyarınca ve muafiyetlere istinaden devredilenlerin, 3- Amerika Birleşik Devletlerinin, NATO teşkilatının ve Büyükelçiliklerin Türkiye de bulunan tesislerindeki hurda araç ve hurda malzemenin, Kurumumuza devrine ilişkin gümrük işlemleri MKE Hurda İşletmesi Müdürlüğünce yerine getirilir. II.KISIM Ġhracatta Ön Ġzin, Gümrükleme, Belgeler ve Görevli Birimler Ön Ġzin ĠĢlemleri Madde 13- Kurumumuzun silah ve mühimmat ihracatının 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanuna tabi olması ve bu kanun ile tarihli ve 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararının İhracı Ön İzne Tabi Mallar Listesinde olması nedeniyle Savunma Sanayi Ürünleri için Milli Savunma Bakanlığından, dinamit,anfo, nitroselüloz vb. sivil kullanıma açık ürünler için İçişleri Bakanlığından, (EK-15/1), (EK-15/2) tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin 2003/12 sayılı Tebliğ gereğince, Wassenar Düzenlemesi Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknoloji Listesi ile Avustralya Grubu Kimyasal Prekörsürler Listesi kapsamındaki malzeme ve teknolojinin ihracatı ile liste kapsamında yer almamakla birlikte, kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabileceğinden şüphe duyulabilecek çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatında Dış Ticaret Müsteşarlığından, Gerekli ihraç ön izinleri alındıktan sonra, ihraç edilecek eşyanın yurt dışı edilecek antrepoya veya sevkedilecek limana götürülmesi ve gümrük idaresine sunulması ile uygulanan gümrük rejimine göre gerekli diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin gümrükleme işlemleri yürürlükteki gümrük mevzuatı ile dış ticaret ve kambiyo mevzuatına göre yürütülür. ġekil ve Esaslar Madde 14- Transit ticaret, konsinye ihracat, ithal edilmiş malın ihracı, bedelsiz ihracat, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılacak ihracat, takas kapsamında yapılacak ihracat, bağlı muamele yoluyla yapılacak ihracat ve dolaylı offset kapsamında yapılacak ihracat, özelliği olan ihracat olup, Dış Ticaret Müsteşarlığınca getirilebilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili kredili ihracat talepleri ile konsinye ihraç talepleri anılan Müsteşarlığın görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise satış sözleşmesinde belirtilen esaslar dahilinde ihracatçı birliklerince yapılan müracaatla doğrudan ihracatçı birliklerince sonuçlandırılır. Özellik arz etmeyen ihracatta;ihracatçı birliklerine onaylatılan gümrük beyannamesi ile birlikte, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine müracaat edilir. İthalat Rejimi çerçevesinde ithal edilmiş ve vergileri ödenmiş bulunan yabancı menşeli yeni veya kullanılmış malların ihracı da özellik arz etmeyen ihracat kapsamında yapılır. Ancak, ihracatın desteklenmesine yönelik mevzuat, yatırım mevzuatı ile gümrük mevzuatının mahrecine iade hükümleri saklıdır. 9

10 Uluslararası ticari fuar ve sergilere, gerek ülkemizi temsilen milli düzeyde gerek bireysel olarak yurt dışına gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşya ile yurt dışında düzenlenecek bilim, sanat, kültür veya tanıtım amaçlı fuar/sergi, konferans, seminer v.b. etkinliklere gönderilecek bedelli veya bedelsiz mal ve eşyanın yurt dışına çıkışıyla ilgili müracaatlar doğrudan ilgili Gümrük İdarelerine yapılır. Ġhracatta Kullanılan Belgeler Madde 15- Teşekkülde üretilen veya kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç dışı bırakarak protokol çerçevesinde Teşekküle devrederek yurt dışına satılmasını istedikleri mal ve hizmetlerin ihracat işlemlerini yürüten Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılacak gümrük işlemlerinde, ihraç edilecek ürünün Karayolu, Demiryolu veya Limanlardan yapılabilecek sevk işlemine göre mevzuatta farklılık bulunmakta olup, tescil işlemleri sırasında düzenlenecek ihracat beyannamesine Müsteşarlık Gümrük Yönetmeliğinin 119 ve devamındaki maddelerde belirtilen belge asıllarının eklenmesi gereklidir. a) Yapılacak İhracatın Şekline Göre Kullanılacak Ortak Belgeler: 1-Eşyanın faturası veya ayrıntılı fatura, (EK-13) 2-Gerektiğinde Çeki listesi, (EK-14/1) 3-Teslim şekline göre navlun faturası ve/veya sigorta poliçesi, 4-Transit ve antrepo rejimlerinde; taşıma belgeleri, 5-Eşyanın laboratuar tahliline veya ekspertize tabi tutulması durumunda; buna ilişkin raporlar, 6-İhracat, transit ve antrepo rejimleri dışında kalan rejimlerde; Kıymet Bildirim Formu 7-Eşyanın tercihli tarife uygulamasından yararlanması halinde ve Eşyanın ilgili gümrük rejimine tabi tutulabilmesi için bir izin veya bir belge arandığı hallerde, ilgili birimlerden yetki belgeleri,menşe şahadetnamesi, onay ve izinler ile peşin ihracatta döviz alım belgesi vb. gerekli izin veya belgeler. Yapılacak İhracatın Özelliğine Göre Yukarıdaki Belgelere İlaveten: b) Bedelsiz İhracatta: tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bedelsiz İhracata İlişkin 96/10 sayılı İhracat Tebliğinin ikinci maddenin (a) ve (b) bendlerinde yer alan mallardan değeri ABD dolarını aşmayanlar için ilgili gümrük idaresine, değeri ABD dolarından fazla olanların bedelsiz ihraç talepleri için ilgili ihracatçı birliğine yapılacak bedelsiz ihraç talepleri için düzenlenecek Bedelsiz İhracat Formu, (EK-17) c) Geçici İhracatta: 1- Tamir için gidenlere ait Ankara Ticaret Odası Başkanlığı ekspertiz raporu (EK-18) 2- Gümrük Müdürlüğüne ihracatın amacını ve şeklini bildiren dilekçe, 10

11 3- Gümrük giriş beyannamesi ve gümrük giriş faturası, 4- Süresi içerisinde geri getirileceğine dair taahhütname, (EK-19) 5- Ayniyat tespit tutanağı, (EK-20) ç) Mahrecine İade Şeklinde Yapılan İhracatta; 1-Redli mallarda şartnameye aykırı olduğunu gösterir rapor, (ATO veya KOSGEB den) (EK-21) 2- Gümrük Müdürlüğüne İhracatın(iadenin) amacını ve şeklini bildiren dilekçe, 3- Gümrük giriş beyannamesi ve gümrük giriş faturası, 4- Ayniyat tespit tutanağı, 5- Giriş Gümrüğünden alınacak mahrece iade kararı, d) İhraç Edilecek Eşyanın Taşıma Şekline Göre; 1-Denizyolu ile İhracatta; Kurumumuz İhracatında genel olarak Mersin, Haydarpaşa, Derince, İskenderun, İzmir limanları kullanılmaktadır.bu limanlara fabrikalardan yapılacak sevkıyat öncesinde kullanılan karayolu taşımacılığı için gerekli nakil tezkeresi ilgili Fabrika Müdürlüğünce bulunduğu İl Emniyet Makamlarından alındıktan sonra, malın sevkedileceği limanda yüklemenin yapılması için sevk limanın bulunduğu İl Valiliğine bir dilekçe ile başvurularak İl Emniyet Müdürlüğünden izin alınmak üzere, - Nakliye tezkeresi, - Fabrikanın görevli personelinin güvenlik belgesi,vb. Gerekli izin veya belgeler hususunda işlemler tamamlanır. 2- Hava yolu ile yapılan ihracatta; Düzenlenen belgeler, denizyolu ile yapılan sevkiyat belgelerinin paralelindedir. Tehlikeli ve patlayıcı madde ihracatında ayrıca düzenlenen patlayıcı madde deklarasyon formu (Dangerous Goods) ilgili havayolu veya gemi acentasına verilir. (EK-22), (EK-23) Ġhracatta Gümrükleme ĠĢlemleri: Madde 16- Pazarlama ve İhracat Dairesi Başkanlığı tarafından görevlendirilecek personel tarafından gümrük idaresinde yapılacak işlemlerden önce; Denizyolu ile yapılan ihracatta güvenlik açısından malzeme gelmeden önce ihracat limanının bulunduğu İl de Ofis ve yüklü aracın park edileceği yerin hazırlanması, Gemi Acentası ile koordinasyon görüşmesinin yapılması, 1-İngilizce ve Türkçe Fatura ile Koli Listesinin hazırlanması, 2-Dolaşım Belgesinin (A.TR Dolaşım Sertifikası, EUR.1 Dolaşım Sertifikası, Menşei Şahadetnamesi vb. belgelerden gerekli olanın) ihracat durumuna uygun olarak düzenlenmesi, (EK- 3), (EK-8) 3-Dolaşım Belgesinin ekine fatura, dilekçe ve taahhütname eklenerek Ankara Ticaret Odası Başkanlığına tasdik ettirilmesi, 4-Bankadan döviz alım belgesinin temini (D.A.B.) 5- Müsteşarlık Bilge Programından ismine kayıtlı EDİ şifresi ile İkmal Daire Başkanlığında bulunan bilgisayardan Gümrük Çıkış Beyannamesinin (G.Ç.B.) düzenlenip elektronik ortamda tescil edilerek çıktısının alınması, 11

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan ARİF ŞAHİN Şube Müdürü Mayıs 2003İGEME İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi 39 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 40 I. BÖLÜM : İHRACAT İŞLEMLERİ... 42 İhracat Nasıl

Detaylı

(04.11.1999 T. 23866 R.G.)

(04.11.1999 T. 23866 R.G.) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNU (04.11.1999 T. 23866 R.G.) Kabul Tarihi: 27.10.1999 Yürürlük Tarihi 05.02.2000 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE 1- Bu Kanunun amacı,

Detaylı

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI

GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI Atilla ŞAHİN Gümrük Müşaviri ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ BAŞKANI GÜMRÜK MEVZUATI UYGULAMALARI GİRİŞ Gümrüğün konusunu sınır ötesi ticarete konu eşya ve taşıtlar oluşturur. Nitekim 4458 sayılı Gümrük

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri

Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ KISIM. Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri Resmi Gazete Tarihi: 07.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27369 (Mükerrer) GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ Gümrük beyannamesi ÜÇÜNCÜ KISIM Gümrük Beyanı ve Gümrük Rejimleri BİRİNCİ BÖLÜM Gümrük Beyanı MADDE 112 (1) Yazılı

Detaylı

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Kanun Numarası : 4458 Kabul Tarihi : 27/10/1999 Yayımlandığı Resmi Gazete : 4/11/1999 tarihli ve 23866 sayılı GÜMRÜK KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar MADDE

Detaylı

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ? Hazırlayan Arif ŞAHİN 2007 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İHRACAT PROSEDÜRLERİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?...4 İhracat Nasıl Tanımlanır?...

Detaylı

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI

SERBEST BÖLGELER MEVZUATI SERBEST BÖLGELER MEVZUATI 1 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... 3 Serbest Bölge Müdürlük ve İşleticilerinin Adres, Telefon ve Faks Numaraları... 42 2 SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Temel Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Karar Sayısı : 2005/8391 Ekli Dahilde İşleme Rejimi Kararı nın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama Kurulu nun 30/12/2004 tarihli ve 2004/114 sayılı Raporu üzerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun

Detaylı

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır.

**07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan  Gümrük Yönetmeliğinin 591. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıģtır. GÜMRÜK YÖNETMELĠĞĠ Gümrük MüsteĢarlığından Resmi Gazete Tarihi: 31/05/2002 Resmi Gazete Sayısı: 24771 (Mükerrer) **07/10/2009 tarih ve 27369 Mükerrer Sayılı R.G. de yayımlanan " Gümrük Yönetmeliği"nin

Detaylı

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO

ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ANTREPO 840UH0047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 7 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ

GÜMRÜK REJĠMLERĠ VE REJĠMLERLE BAĞLANTILI GÜMRÜK ĠġLEMLERĠ GÜMRÜK TIR VE KAÇAKÇILIK MEVZUATI DERS NOTU: DERSĠN AMACI:Sürücüler gerek Uluslar arası,gerekse Yurtiçi taşımacılık yapar iken Gümrük işlemleri ile karşılaşabilirler.bu nedenle gümrüklerde hangi tür işlemlerin

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM

İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM İHRACAT MEVZUATI II. BÖLÜM 1 SINIR TİCARETİ MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARAR...3 SINIR TİCARET MERKEZLERİ KURULMASINA İLİŞKİN KARARIN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK... 8 SINIR TİCARET MERKEZLERİNDEN

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4)

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 GENELGE (2012/4) T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : B.21.0.GGM.0.06.13.00-120.01.02 S 01-29 10/2/2011 Konu : Transit Rejimi ile ilgili işlemler GENELGE (2012/4) Gümrük Kanununun 84 ila 92

Detaylı

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını,

c) Faaliyet Ruhsatının verilmesi veya iptali ile kullanıcıların sınai ve ticari kayıtlarının tutulmasını, (Güncellenme Tarihi: 22 Nisan 2010) Resmi Gazete No: 21520 Resmi Gazete Tarihi: 10.3.1993 Devlet Bakanlığından: SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ GÜMRÜK YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİĞİ Bağlayıcı Tarife Bilgisi MADDE 28.. (3) Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularının aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermesi zorunludur: a) Hak sahibinin adı, soyadı ve adresi,

Detaylı

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı R. Gazete Tarih : 10.03.1993 Sayı : 21520 BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR...

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU HAKKINDA KARAR...86 KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR... KAMBİYO MEVZUATI 1 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR...3 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ Numarası: 91 32/5)... 17 Türk Parası Kıymetini

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/02/20130207-11.htm Sayfa 1 / 19 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369

Detaylı

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK

7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK 7 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28552 YÖNETMELİK Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 7/10/2009 tarihli ve 27369 Mükerrer sayılı

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15/5/2009 GENELGE (2009/62)

T.C. BAŞBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 15/5/2009 GENELGE (2009/62) GENELGE (2009/62) Gümrük Kanununun 84 ila 92 inci maddeleri ve Gümrük Yönetmeliğinin 230 ila 270 inci maddeleri çerçevesinde transit rejimi hükümlerinin uygulanmasında aşağıda yer alan hususlar dikkate

Detaylı

İHRACAT YÖNETMELİĞİ. (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR

İHRACAT YÖNETMELİĞİ. (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR İHRACAT YÖNETMELİĞİ (6/1/1996 tarih ve 22515 sayılı Resmi Gazete) I. KISIM GENEL ESASLAR, TANIMLAR Madde 1- Bu Yönetmelik 22.12.1995 tarih ve 95/7623 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracat

Detaylı

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 14.05.2010 Konu :Transit rejimi

T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 14.05.2010 Konu :Transit rejimi T.C. BASBAKANLIK Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı :B.02.1.GÜM.0.06.07.00.120.01.02 S 01 14.05.2010 Konu :Transit rejimi GENELGE (2010/20) Gümrük Kanununun 84 ila 92 inci maddeleri ve

Detaylı

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME

1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP: GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ÖN ELEME GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Detaylı

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86)

T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) Dönem : 21 Yasama Yılı : 1 T.B.M.M. (S. Sayısı : 86) 1615 Sayılı Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 564 Sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı