TEI : O FAKS :0 3l22lE 34 9E coskun.sa il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi."

Transkript

1 KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI OLAN " MALZEME ALIMI" isinin YAKLASIK MALiYETiNi BELiRLEMEK UZERE A$AGIDA BELiRTiLEN $ARTLARA UYcIJN olarak FiYAT TEKLiFLERiNizi imzalr ve KA$ELi SEKiLDE EN KlsA SUREDE KURUMUMUZA (ELDEN YADA FAKS ile) BEKLIYoRUZ. iyi CALI$MALAR DiLERIZ. NO KiMYASALIN ADI OzELLIGi TALEP EDiLEN MIKTAR BIRIM BIRIM FIYAT I Pniimatik Baglantr elemanlafl Ekte teknik lartnamede t204 Adet TOPLAM (KDV Haric) SATINAIMABiNMi il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN TEI : O FAKS :0 3l22lE 34 9E coskun.sa

2 T.C. runxive img ve naei cinez KURUMU eegrarullgl TC.$a$!tk BakanlQt Ti,rkiye llaq ve Tlbbi Chaz Kurunur DESTEK ve LABoRATUVAR Hizruerlrni anqxnru vnrotvtctt-tgt nnniiz VE KONTROL LABORATUVARLANI ONiRrSi engrnultgt URUN VE Hiznltrtrniu rcuin roiltursi igi pn0merix sacr,rrurr ELEMANLARI

3 TURKiYE CUMHURiYETi SAGLIK BAKANLICI z.cihaz EKiPMANLART ve uniteleri YEDEK PAREA VE AKSESUARLAR KURULUM GEREKSINiM1ERI D0KUMANTASY0N

4 TURKiYE CUMHURiYETi SACLIK BAKANLIGI Amag: Ttirkiye ilag ve Trbbi Cihaz Kurumu Bagkanhf,r, Destek ve Laboratuvar Hizmetleri Bagkan Yardrmohf,r, Analiz ve Kontrol Laboratuvarlan Dairesi Ba$kanh[r'na balh Trbbi Cihaz Laboratuvan igin 1204 parga pntimatik baflanh elemanr ahnacakhr.

5 TURKIYE CUMHURiYETi SAGLIK BAKANLIdI 1. TEKNiK OzruixI,ER 1,1, 1 metal erkek vida ve 1 plastik hortum girigine sahip, vida- hortum giri$i arast 180 derece, vida digi boyutlan R3/8, R7/2, R1/4 ve R1/8, hortum girig gaplarr 4, 5, 8,10 ve 12 mm(dtiz rekor 34 adetl, 1,2, 1 metal digi vida ve 1 plastik hornrm giriqine sahip, vida- hortum girigi arasr 180 derece, vida digi boyutlan R3/8, Rl/4, R7/2 ve RL/8, hortum giri; gaplarr 4,6,8, 10 ve 12 mm olan [DiSi Diiz rekor 34 adet J, metal erkek vida ve 1 plastik hortum girigine sahip, hortum- vida girigi arasr 90 derece, vida digi boyutlarr R3/8, R1/2, Rl/4 ve R1/8, hortum girig gaplarr 4, 6,8,70 ve 12 mm,(ddner Dirsek 34 adetj, metal digi vida ve 1 plastik hortum girigine sahip, hortum- vida girigi arasr 90 derece, vida digi boyutlarr R3/8,R7/2, R1/4 ve R1/8, hortum girig gaplarr 4, 6, 8,10 ve 12 mm, (Digi Dtiner Dirsek 32 adetj, metal erkek vida ve 2 plastik hortum girigine sahip, hortum girigleri arasr 180, vida-hortum giri;leri arasr 90 derece (T geklinde), vida digi boyutlarr R3/8, Rl12, R1/4 ve R1/8, hortum girig gaplan 4, 5,8, 10 ve 12 mm (orta bacak te 34 adet), metal digi vida ve 2 plastik hortum girigine sahip, hortum girigleri arasr 180, vida-hortum giritleri arasr 90 derece (T geklinde), vida digi boyutlart R3/8, Rl12, R1/4 ve R1/8, hortum girig gaplarr 4,6,8,I0ve 12 mm olan(dirner Te 32 adetj, 1,7. 1 metal di9i, 1 metal erkek ve 1 plastik hortum giri$ine sahip, vida girigleri arasr 180, hortum ve vida giriqleri arasr 90 derece, vida digi boyutlan R7/2,R3/8, R1/4 ve Rl/8, hortum girig gaplarr 4, 5,8, 10 ve 12 mm olan (Ara tekli Dtiner Dirsek 38 adet), 1.8, 1 metal erkek ve 3 plastik hortum girigine sahip, hortum girigleri birbirine paralel, vida hortum girigi arasr 90 derece, vida digi boyutlan R7/2, R3/8, R1/4 ve R1/8, hortum giri; gaplarr 4, 6, 8, 10 ve 12 mm olan(digli 3lii hortum dafirtrcr 38 adet), metal erkek ve 6 plastik hortum girigine sahip, 3 erli hortum girigleri birbirine paralel, 2 gerli hortum girisleri arasl 180, vida hortum girigi arasr 90 derece, vida digi boyutlart R1/2, R3/8,R1/4 ve R1/8, hortum girig gaplarr 4,6,8, 10 ve 12 mm olan(digli 6 h hortum daf,rtrcr 38 adet), 1,10. 2 plastik homrm girigine sahip, hortum girigleri arast 180 derece, hortum giriq gaplart 4, 6,8 10 ve 12 mm olan(nipel 25 adetj, 1,11. 2 plastik hornrm girigine sahip, hortum girigleri arast 90 derece, hortum girig gaplarr 4, 6, I 10 ve 12 mm olan(dirsek Nipel 25 adet), plastik hortum giritine sahip, 2 hortum girigi arast 180, 3. hortum girigi arast 90 derece(t geklinde), hortum girig gaplarr 4, 5, 8 l0 ve 12 mm olan(pnomatik Te 25 adet), plastik hortum girigine sahip, hortum giritleri arasr 180 derece ve gaplart farkh, hortum giriq gaplarr 4, 6, 8, L0,72,74 ve 16 mm olan(rediiksiyon tipi Nipel 45 adet), 4

6 TURKiYE CUMHURiYETi plastik hortum giri$ine sahip, 2 hortum girigi arast 180,3. hortum girigi arasl 90 derece (T geklinde) ve gaplart farkh, hortum girig gaplarr 4,6,8 10 ve 12 mm olan(rediiksiyon tipi pnomatik te 35 adet), plastik hortum ve I plastik soket girisine sahip, hortum ve soket girigi arasr 90 derece, hortum ve soket girig gaplarr 4, 6, 8, 10 ve 12 mm olan(boru girigli Dirsek 25 adet), 1.16, 1 plastik hortum ve 1 plastik soket girigine sahip, hortum ve soket Siriti arasl 1.80 derece ve gaplan farkh, hortum girig gaplan 4, 6,8 ve 10 mm, soket gapt 5, 8, 10 ve 12 mm olan(rediiksiyon tipi boru girigli nipel 40 adet ), plastik soket giri;ine sahip, soket girigleri arast 180 derece, soket gaplan 4, 6, 8 l0 ve L2 mm olan(pil Tube Splicer 25 adetl, plastik hortum ve 1 plastik soket girigine sahip, plastik hortum girigleri birbirine paralel, hortum - soket girigleri arasl 180 derece ve gaplarr farkh, hortum giris gaplan 6, I,lO, 12 mm ve soket gaplarr 4,6,8 ve 10 mm olan[rediiksiyon tipi boru girigli ye 20 adet), plastik soket giritine sahip, soket girigleri arast 180 derece ve gaplart farkh, soket gaplan 4,5,8 10 ve 12 mm olan(rediiksiyon tipi PIG Tube Splicer 35 adet), 1.2O. 1 plastik soket girigi ve 1 plastik tapaya sahip, tapa ve soket arast 180 derece, soket gapr 4, 6,8, 10, 12 ve 76 mm olan(kdr tapa 30 adet), 1,21. 1 plastik hortum giriqine ve 1 plastik tapaya sahip, tapa ve hortum girigi arasr 180 derece, hortum giriti gapr 4, 6,8,70,72 ve 16 mm olan(di;i Kdr tapa 30 adetl, L,22. 4 plastik hortum girigine sahip, hortum giritleri arasr 90 derece, hortum girig gaplan 4, 6, 8,70,72 mm olan(kruva 25 adet), plastik hortum giri;ine sahip, 3 adet hortum girigi birbirine paralel difer 2 hortum giri9i arasr 180 derece, paralel hortumlarla arast 90 derece ve gaplan farklt, hortum girig gaplan 4,6,8 ve 10 mm olan(rediiksiyon tipi 5li hortum daf,rtrcrsr 25 adet), 1.24, 2 plastik hortum girigi ve 1 metal ayarlama b6ltimiine sahip, hortum girigleri arast 180 derece, ayarlama bdliimil - hortum giriqleri arasl 90 derece (T geklinde), hortum girit gaplan 4, 6, 8, 70 ve 72 mm olan(hortum Girigli Hrz Ayar 10 adet), metal erkek vida, 1 plastik hortum girigi ve 1 plastik ayarlama btiltimtine sahip, vida ' ayar biiliimii arasr 180 derece. Vida - hornrm girigi arasr 90 derece olan(t geklinde), vida di$i boyutlan RI/2, R3/8, Rl/4 ve R1/8, hortum girig gaplart 4, 6,8,70 ve 12 mm olan(dirsek Hrz Ayar 34 adet), 1.26, 2 plastik hortum girigi ve 1 plastik ayarlama bciltimiine sahip, hortum girigleri arast 180 derece, ayarlama bttliimii - hortum girigleri arast 90 derece (T geklinde) ve gaplan farkl, hortum girig gaplan 4,6, 8, 10 ve 12 mm olan(rediiksiton tipi Hortum Girigli Htz Ayar 74 adet), I *

7 TURKIYE CUMHURiYETi 1.27, 7 metal erkek vida ve 1 plastik hortum giriyine sahip, vida- hortum girigi arast 180 derece, vida digi boyutlan Rl/4,R1/8,R3/4 ve Rl/2, hortum girig gaplart 4,6,8,10 ve 12 mm,gek valfi(rekor Tipi Qek Valf 45 adet), 1,28. 1 metal erkek vida ve 1 metal digi vida girigine sahip, vidalann girigleri arasl 180 derece, vida digi boyutlan R7/4,RL/a,R3/4 ve R7/2, gek valfi(dipli Tip Qek Valf 20 adet), plastik hortum giritine sahip, hortum girigleri arasr 180 derece, hortum giri$ gaplart 4, 6, 8, 10 ve 12 mm, 9ek valfifnipel tek Valf 25 adet), plastik erkek vida ve 1 plastik somunlu hortum giriqine sahip, vida- hortum girigi arasr 180 derece, vida digi boyutlan Rl/z,R3/8, R1/4 ve R1/8, hortum girig gaplarr 4, 6, 8, 10 ve 12 mm olan(plastik somunlu rekor 55 adet ), plastik somunlu hortum girigine sahip,2 hortum girigi arasr 180 derece, difer homrm giri;iyle arasr 90 derece(t geklindej, hortum girig gaplan 4,6,8, 10 ve 12 mm olan(plastik somunlu pnomatik te 25 adet), Drq gapr 3, 4,6,8, 70,72 ve 16 mm, i9 gapr 2,2.5, 4,5, 5.5, 6.5, 8,9 ve 12 mm olan poliiiretan geffaf renkli hortumipnomatik Sert Hortum 45 metre), Drg gapr 6, 7, 9, 1.0, 72, 13, 14 vel6 mm, i9 gapr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 mm olan silikon hortum(pnomatik Yumugak Hortum 40 metre ), metal erkek vida ve 1 metal somunlu hortum giriqine sahip, vida- hortum girigi arasr 180 derece, vida digi boyutlan R1./4,R7/8, hortum giriqi drq gaplan 6,8 ve 10 mm, i9 gaplarr 4, 6 ve 8 mm olanfmetal somunlu rekor 16 adet), 1,35. 1 metal digi vida ve 1 metal somunlu hortum girigine sahip, vida- hortum girigi arasr 180 derece, vida diqi boyutlan R7/2,R3/8, R1/4 ve R1/8, hortum giri$i dr9 gaplan 6,8, 10 ve 12 mm, i9 gaplarr 4,6,8ve 10 mm olan(metal somunlu digi rekor 18 adet), metal erkek vida ve 2 metal somunlu hortum girigine sahip, hortum girigleri arasr 180 derece, vida- hortum girigi arasr 90 derece( T geklinde), vida digi boyutlarr R1/4, R1/8, R3/B ve Rl/Z, hortum girigi drq gaplan 5, 6, 8, 10, 12 ve 75 mm i9 gaplarr 3, 4,6, 8,10 ve 12.5 mm olan(metal somunlu orta bacak te 20 adet), 1.37, 2 metal somunlu hortum giri$ine sahip, hortum giriqleri arasr 180 derece, hortum girisi dr9 gaplarr 5, 6, 8, 10, 72 ve 75 mm, ig gaplan 3, 4, 6,8, 10, 12.5 mm olan(metal somunlu nipel 12 adet), 1.38, 3 metal somunlu hortum giriqine sahip, 2 hortum giritleri arasl 180, diler hortum giriqi arasr 90 derece(t geklindej, hortum girigi drg gaplarr 5, 5, 8, 10, 12 ve 15 mm, i9 gaplarr 3, 4, 6, 8, 10 ve 12.5 mm olan(metal somunlu pnomatik te 12 adet), metal somunlu hortum giritine sahip, hortum girigleri arasr 90, hortum girigi drg gaplarr 5, 6, 8, 10, 12 ve 15 mm, ig gaplarr 3, 4, 6, A, 10 ve 12.5 mm olan(metal somunlu kruva 12 adetj, I 6 r

8 + (, TURKiYE CUMHURiYETi 1,40. 1 metal erkek vida ve 1 metal hortum girigine sahip, vida ve hortum girigi arasr 180 derece, vida digi boyutlan Rl/4, Rl/8, R3/B ve R7/2, hortum girigi gaplarr R1/4, R5/8, R3/8 ve R1/2 olan(push-lok metal erkek hortum adapt6rii 50 adet J, 1,41. 1 metal digi vida ve l metal hortum giri$ine sahip, vida ve hortum giri$i arasl 180 derece, vida diqi boyutlarr Rl/4, R3/8 ve R7/2, hortum giripi gapr R7/4, R3/8, Rl/z olan(push- Lok metal di;i hortum adaptorti 15 adet), 1,42,2 metal hortum girigine sahip, hortum girigleri arast 180 derece, hortum girigi gaplan Rt/4,R3/8,Rt12,R5/8, R3/4, R1 olan (push-lok union 30), 1,43. 1 metal soket ve 1 metal hornrm girigine sahip, soket-hortum girigi arasr 180 derece, hortum ve soket girig gapr R7/ 4, R7/2 ve R3/8 olan(push-lok male standpipe 15), l,m, Metal hortum kesme alanr iiggen hortum kesme makasrf3 adet), Erkek vida gapr 40,50 ve 63 mm olan, vida digi boyutlan 1/8, 1/4vel/2 olan, 1, 10, 100, 600 bar pozitif baslng tilgiimii yapabilen, TURKAK'tan kalibrasyon onayh manometre[8 adetj, Erkek vida gapr 63 mm olan, vida digi boyutlan R1/4 olan, -1 negatif basrng, 3, 5 ve 9 bar pozitif basrng iilgiimii yapabilen, TURKAK'tan kalibrasyon onayh manometre(6 adetj, 1,47, 1 basrng ayarlama, 2 port, 1 manometre girigine, 1 slu hapsetme haznesine sahip, port giriqleri R1/8, R1/4, manometre girigi R 1,/8 olan, basrng ayar bdliimii alr limiti 0,2 bar, iist limiti 12 bar olan basrng regtilatdrii( 24 er adet), 1.48, 1 basrng ayarlama, 2 port ve 1 manometre girigine sahip, port girigleri Rl/8, RL/4, manometre girigi R 1/B olan, basrng ayar btililmii alt limiti 0,2 bar, ilst limiti 12 bar olan, basrng regiilatririi[ 24 er adet], z,ciihaz EKIPMANLARI VE UNiTELERi 2.1. Ekipman ttim ara baflantr elemanlan (baflantr kablolan vs.j ile teslim edilecektir. 3.YEDEK PARCA VE AKSESUARLAR 3.1. Gerekli yedek parga ve aksesuarlar Biiliim 9 belirtilen kapsamda temin edilmelidir. 4.SERTIFIKALAR 4.1. Urtinlerin ISO 9001 Sertifikalarr olmahdrr Uriinlerin ithalatgt firmasrnrn konsolosluk onayh temsilcilik belgesi, TSE den ahnmrg hizmet yeterlilik belgesi olmahdrr Teklif veren firmalar direk ithalatgr firma defiil ise temsilci firmadan ahnmrg bayii yetki belgesi olmahdrr Kalibrasyon gerektiren iiriinlerin TURMK'tan onayh kalibrasyon belgeleri olmasr gerekmektedir.

9 TURKIYE CUMHURIYETI 5. TA$TNMAVE MONTAI 5.1. Ekipman alt yiiklenicisi bildirilen tarihte iiriinlerin tatrnma iglemini tamamlamak zorundadrr. 5,2. Uriinlerin tanrtrml yapllmah, montaj igin gerekli aksesuarlar saflanmahdrr Urtinlerin hepsi kullanrlmamrg olmahdrr. Uriinler hig kullanrlmamrg oldufunu belirtir iizel igaretli tizel ambalajrnda teslim edilmelidir. Daha iince "demo" amagh olarak kullanrlmls i.ininler teslim edilmemelidir. 6. KURULUM GEREKSiNiMLERi 5.1. Uriinlerin hepsi aynr anda teslim edilmelidir. Ayrrca farkh iiriinler ayrr ayrr pogetlerde yer almah pogetlerin tizerinde iiriinlerin adlan yazmahdrr. 5,2. Uriinler ekipman alt yiiklenicisi tarafrndan tatlnmah, kurulumu yaprlmah ve tam olarak gahtrr vaziyette teslim edilmelidir. Aynca analizlerin optimal ve gtivenli gekilde yaprlabildiiinden emin olabilmek igin gerekli olan ileri diizey eeitimlerin verilmesi gerekmektedir Uriinlerin olmast gereken yerdeki montairndan sonra ekipman alt yiiklenicisi ve idarenin belirleyece[i kullantct]ar birlikte iiriin performans ve fonksiyon testleri yaprlmahdrr. (yerinde test]. Yerinde test esnaslnda tiriinlerin tartnamesinde istenilen ttim ozelliklere uygunlulu kontrol edilmeli ve kullanrcrya giisterilmelidir. Yerinde testin detaylarr, ekipman alt yiiklenicisi ve idarenin belirleyecefi kullanrcrlar arasrnda belirlenmelidir Uriinlerin kurulumu ve ilk gahstrrma iglemi toplam fiyata ddhildir Firma tarafrndan, tiriinlerin validasyonu gergeklegtirilerek, validasyon raporu teslim edilecektir. 7. EciriM 7.1. Ekipman alt ytiklenicisi kurumun belirleyecefii elemanlarr iiriinlerin tiim fonksiyonlannl kusursuz bir gekilde kullanabilir ve bakrmrnr yapabilir birer kullanrcr olarak iicretsiz ef,itmekle yiikiimliidiir. Ekipman alt ytiklenicisi kurumun belirleyecefii elemanlara; iiriinlerin teknik iizelliklerini, gahqma prensiplerini, bakrm, onanm ve kalibrasyon konulannr igeren bir kurs (yerinde eiitimj verecektir. Sriz konusu bu eeitimler tirtinlerin sahn alma igleminden sonra baglar ve kullanrcllar iirtinleri hatasrz kullanrr hale geldikten sonra sona erer. 7,2.8u efiitim esnasrnda gereldi olan tiim ekipmanlarr ekipman alt yiiklenicisi saflamak zorundadrr. 7.3.E[itim verecek kigiler alanrnda uzman olmahdrr. S.DOKUMANTASYON S,l.Uriinlerin kullanrmr igin gerekli tiim dokiimantasyon ve kullanrcr krlavuzlan iiriinler ile teslim edilmelidir.

10 TURKiYE CUMHURiYETI 5A6LIK BAKANLIGI S.2.Dokiimanlar iiriinlerin bir pargasr olarak gdriilmelidir. Bu yiizden ttim doktimanlar teslim edilene kadar iirtinlerin kabulti yaprlmayacaktrr. Kurulum veya yerinde denenerek kesin kabulde ytiklenici agafrdaki maddeleri safl amahdrr; o o Giinltik kullanrm igin Ti.irkge ve ingilizce krsa kullanrm krlavuzu (el kitabrj Tam igerikli Tiirkge ve ingilizce kullantm ktlavuzu. EEer varsa milhendislik gizimleri, devre diyagramlarr ve yedek parga listelerini igeren Ti.irkge ve ingilizce teknik dokiimanlan. 9. GARANTi 9.1,, Uriinlerin kesin kabul tarihinden itibaren periyodik bakrm-onanm, teknik servis, yedek parga, fabrikasyon ve imalat hatalanna kargr 2 yll iicretsiz ve tam kapsamh garantili olacaktrr Ekipman alt yuklenicisi bu tiriinler ile ilgili olarak, iiriinlerin ana iireticisinden, tirlinlerin dmrii kadar [10 yrlj yrlhk periyodik bakrm-onanm, teknik servis ve yedek parga temini sallanacafrnr ve iirtinlerin Tiirkiye Distribiit<irii def,igse dahi tiim yiikiimltili.iklerin iiriinlerin ana iireticisi fi rma tarafindan iistlenilecefiini belgelemelidir. 9.3,. Ekipman alt yiiklenicisi ticretsiz garanti siiresi bitiminden sonra, ticreti kargrhfrnda, i.iriinlerin iimrti boyunca (10 yrlj periyodik bakrm-onanm, teknik servis ve yedek parga temini garantisi vermek zorundadrr. 9,4, Ef,er iiriinler kalibrasyona uygunsa, garanti yrlhk kalibrasyon testlerini kapsayacakur. 9.5, Temin edilecek ttim yedek pargalar orijinal olmak zorundadrr iiriinlerin anzaslnrn 30 i9 gi.inii iginde giderilememesi durumunda firma benzer rizelliklere sahip bir iiriin kullanrma sunacaktrr Ekipman alt yiiklenicisi tarafrndan iirtinlerin anzasrna 24 saat iginde mildahale edilmeli, iirtinlerin onanmr; anzanrn tespit edilip onarrlmasr maksimum 10 ig giinii iginde tamamlanmahdrr Urtinlerin kesin kabuliintin yaprldrf tarihten itibaren her 1 (bir) yrlhk periyot iginde; Anzalann toplamrnrn 5 ve daha fazla sayrda olmasr ve bu anzalann iininlerden yararlanamama sonucunu ortaya grkarmasr durumunda ekipman alt yiiklenicisi, tiriinleri eqdefer veya daha iistiin iizelliklere sahip yeni bir iiriinle def,igtirmekle yiikiimliidiir. 9,9. Ekipman alt yi.iklenicisi, iiriinlerin kurum tarafindan kurum igerisinde istenilen bagka bir yere iicretsiz nakliye ermekle, montai igin her tiirlii diizenlemeyi sadamakla yiikiimliidiir. Uninlerin nakliye ve montair srrasrnda kurum iginde ortaya grkabilecek her tiirlii hasardan yiiklenici sorumludur ve onarmakla yiikiimliidtir Teknik servis organizasyonu belirlenmelidir. Bakrm ve teknik servis igin iletigim kurulacak yetkili kigi belirtilmelidir.

11 TURKiYE CUMHURiYETi IO.DiGER HUSUSUTR 1O'1. Firmalar teklif ettikleri Uriinlerin rizellikleri hususunda oriiinal kataloglan iizerinde, Teknik $artnamenin maddelerine birer birer cevap vereceklerdir. Verdikleri cevaplar ori.jinal kataloglarr iizerinde gtir[inmeyen firmalarrn verdikleri tek]ifler defierlendirmeye ahnmayabilir. Bilm.Uzm.Miih.Nihat Serkan KARAYALCIN 5<au^ /ay/'.--. D

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve

Detaylı

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI

rasova TApu M u Du Rr-u6 u rrr u rrr H izm ET ALAN I N DA ]ULUNAN KAB NiN YENi HiZMET ALANINA TASINMASI VE VIONTAJI TAPU VE KADASTRO X. BOLGE MUDURLUGU DoGRUDAN TEMiN UsULU sattnalma LANI (DUYURUSU) Bolge MUdUrlU$Umijze bagh Tagova Tapu MtldUrlUgU ile Amasya Kadastro MUdUrlUgUne bagh Tagova Birimine, ekli 21 sayfadan

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES'

'l/ 2-TEKNIK ozerrirupr : qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' lb qift KAPILI, ALTI DOLAPLI ilaq MALZE\IIEDOLABI TEKN'K $ARTNAMES' 1-KONU : Tunceli Halk salh[r Mridiirhilti ihtiyacr igin satrn aknacak ve Sa[1k oca[r hizmetlerinde kuilamm amagh olan ilag marzemedorabr

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat

ihtiyac LiSTf,Si Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I Fiyat T,C. 5A6LIK BAKANLIdI Brtman Biilge Devlet Hastanesi Batman Btilge Devlet Hastanesi Sayr : 8.10.4.ISM.4.1200.20t L? cr Konu: Teklife Davel ' u I 16.01.2012 Sayrn I Kurumumuzun ihtiyacr olan Kardiyoloji

Detaylı

(9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii

(9 r ii ii.]g!rk l}ak':llrtii t (9 r ii ii.]g!rk l}ak"':llrtii T.C. ADANAVALiLiGi Il Salhk Miidiirliilii Sayr:77090304.Satrnalma / \r"t Konu: Teklif Formu t\l tzotc TEKLIF FORMU Miidiirliiliimiize bagll i1 Ambulans Servisi Baqhekimli$i'nin

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR

EKLI TEKNIK SARTNAMEDE BT,ILUNMAKTA.DIR. EXTi TEXNiK SARTNAIVGDE BULI.JNMAKTADIR EKI-I TEKNIK SARTNAMEDE BTJLUNMAKTADIR BT,ILIJNMAKTADIR Kt,Rl'M BiRiM isin ADI :T,C SAdLIK BAKANLIGI :aorkiye ilaq ve rrbbr clrraz KrrRrrMU : BiLGi sistettr-eri ANALiz, yazilrm GELISTRI'G, TEKNiK DESTEK ve BA(IM NARIM Hiz\{ETl ALrM TARII :24-01-2014 ALIM TURU

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı