ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME"

Transkript

1 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M

2 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde K s m, Mdde K s m, Mdde Bu tercüme UNICEF Türkiye Temsilcili i trf ndn hz rlnm flt r. Pdf versiyonu UNICEF Türkiye için trf ndn hz rlnm flt r Tsr m, uygulm ve foto rflr UNICEF Türkiye 2004 Foto rflr Kpk Sem Host çindekiler syfs Rn Mulln Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M

3 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÖNSÖZ 3 Rn Mulln UNICEF Türkiye 2004 Birleflmifl Milletler Genel Kurulu trf ndn 20 Ks m 1989 trihinde kbul edilmifltir. Önsöz Bu Sözleflmeye Trf Devletler, Birleflmifl Milletler Andlflms nd ilân edilen ilkeler uyr nc insnl k ilesinin tüm üyelerinin, do ufltn vrl klr n özgü bulunn hysiyetle birlikte eflit ve devredilemez hklr ship olmlr n n tn nms n n, dünyd özgürlük, dlet ve br fl n temeli oldu unu düflünerek, Birleflmifl Milletler hlklr n n, insn n temel hklr n ve bireyin, insn olrk tfl d hysiyet ve de ere oln kesin innçlr n Birleflmifl Milletler Andlflms nd bir kez dh do rulm fl olduklr n ve dh genifl bir özgürlük ortm nd toplumsl ilerleme ve dh iyi bir yflm düzeyi s lm yolundki krrl l klr n ht rd tutrk, Birleflmifl Milletlerin, nsn Hklr Evrensel Bildirisinde ve Uluslrrs nsn Hklr Sözleflmelerinde herkesin, bu metinlerde yerln hk ve özgürlüklerden rk, renk, cinsiyet, dil, din, siysl y d bflk görüfl, ulusl y d toplumsl köken, mülkiyet, do ufltn vey bflk durumdn kynklnn y r mlr dhil, hiçbir y r m gözetilmeksizin yrrlnm hkk n ship olduklr n benimsediklerini ve ilân ettiklerini kbul ederek, Uluslrrs nsn Hklr Evrensel Bildirisinde, Birleflmifl Milletlerin, çocuklr n özel ilgi ve yrd m hkk oldu unu ilân etti ini n msyrk, Toplumun temel birimi oln ve tüm üyelerinin ve özellikle çocuklr n geliflmeleri ve esenlikleri için do l ortm oluflturn ilenin toplum içinde kendisinden beklenen sorumluluklr tm olrk yerine getirebilmesi için gerekli korum ve yrd m görmesinin zorunlulu un innm fl olrk, Çocu un kiflili inin tm ve uyumlu olrk geliflebilmesi için mutluluk, sevgi ve nly fl hvs n n içindeki bir ile ortm nd yetiflmesinin gereklili ini kbul ederek,

4 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÖNSÖZ 4 Mustf Ertekin UNICEF Türkiye 2004 Çocu un toplumd bireysel bir yflnt sürdürebilmesi için her yönüyle hz rlnms n n ve Birleflmifl Milletler Andlflms nd ilân edilen ülküler ve özellikle br fl, de erbilirlik, hoflgörü, özgürlük, eflitlik ve dyn flm ruhuyl yetifltirilmesinin gereklili ini gözönünde bulundurrk, Çocu özel bir ilgi gösterme gereklili inin,1924 trihli, Cenevre Çocuk Hklr Bildirisi nde ve 20 Ks m 1959 trihinde Birleflmifl Milletler Teflkilt Genel Kurulunc kbul edilen Çocuk Hklr Bildirisi nde belirtildi ini ve nsn Hklr Evrensel Bildirisinde, Medeni ve Siysi Hklr Uluslrrs Sözleflmesi nde (özellikle 23 ve 24 üncü mddelerinde) ve Ekonomik, Sosyl ve Kültürel Hklr liflkin Uluslrrs Sözleflme de (özellikle 10 uncu mddesinde) ve çocuklr n esenli i ile ilgili uzmn kurulufllr n ve uluslrrs örgütlerin kurucu ve ilgili belgelerinde tn nd n ht rd tutrk, Çocuk Hklr Bildirisin de de belirtildi i gibi çocu un gerek bedensel gerek zihinsel bk mdn tm erginli e ulflmm fl olms nedeniyle do um sonrs nd oldu u kdr, do um öncesinde de uygun ysl korumy d içeren özel güvence ve korum gereksiniminin bulundu u nu ht rd tutrk, Ulusl ve uluslrrs düzeyde çocuklr ile yn n yerlefltirme ve evlât edinmeye de özel t ft bulunn Çocu un Korunms ve Esenli ine liflkin Toplumsl ve Hukuksl lkeler Bildirisi; Çocuk Mhkemelerinin Yönetimi Hkk nd Birleflmifl Milletler Asgri Stndrt Kurllr (Pekin Kurllr ) ve Acil Durumlrd ve Silâhl Çt flm Hlinde Kd nlr n ve Çocuklr n Korunms n liflkin Bildirinin hükümlerini n msyrk, Dünydki ülkelerin tümünde çok güç koflullr lt nd yflyn ve bu nedenle özel bir ilgiye gereksinimi oln çocuklr n bulundu u bilinci içinde, Çocu un korunms ve uyumlu geliflmesi bk m ndn her hlk n kendine özgü geleneklerinin ve kültürel de erlerinin tfl d önemi gözönünde tutrk, Her ülkedeki, özellikle geliflmekte oln ülkelerdeki çocuklr n yflm koflullr n n iyilefltirilmesi için uluslrrs iflbirli inin tfl d önemin bilincinde olrk, Afl dki kurllr üzerinde nlflmy vrm fllrd r:

5 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 5 rfn M s rl UNICEF Türkiye 2004 Mdde 1 Bu Sözleflme uyr nc çocu uygulnbilecek oln knun göre dh erken yflt reflit olm durumu hriç, onsekiz yfl n kdr her insn çocuk sy l r. Mdde 2 1 Trf Devletler, bu Sözleflme de yz l oln hklr kendi yetkileri lt nd bulunn her çocu, kendilerinin, n bblr n n vey ysl vsilerinin ship olduklr, rk, renk, cinsiyet, dil, siysl y d bflk düflünceler, ulusl, etnik ve sosyl köken, mülkiyet, sktl k, do ufl ve di er sttüler nedeniyle hiçbir yr m gözetmeksizin tn r ve thhüt ederler. 2 Trf Devletler, çocu un n bbs n n, ysl vsilerinin vey ilesinin öteki üyelerinin durumlr, fliyetleri, ç klnn düflünceleri vey innçlr nedeniyle her türlü y r m vey cezy tâbi tutulms n krfl etkili biçimde korunms için gerekli tüm uygun önlemi l rlr. Mdde 3 1 Kmusl y d özel sosyl yrd m kurulufllr, mhkemeler, idri mkmlr vey ysm orgnlr trf ndn yp ln ve çocuklr ilgilendiren bütün fliyetlerde, çocu un yrr temel düflüncedir. 2 Trf Devletler, çocu un n bbs n n, vsilerinin y d kendisinden hukuken sorumlu oln di er kiflilerin hk ve ödevlerini de gözönünde tutrk, esenli i için gerekli bk m ve korumy s lmy üstlenirler ve bu mçl tüm uygun ysl ve idri önlemleri l rlr. 3 Trf Devletler, çocuklr n bk m vey korunms ndn sorumlu kurumlr n, hizmet ve fliyetlerin özellikle güvenlik,s l k, personel sy s ve uygunlu u ve yönetimin yeterlili i ç s ndn, yetkili mkmlrc konuln ölçülere uymlr n thhüt ederler. Mdde 4 Trf Devletler, bu Sözleflme de tn nn hklr n uygulnms mc yl gereken her türlü ysl, idri ve di er önlemleri l rlr. Ekonomik, sosyl ve kültürel hklr iliflkin olrk, Trf Devletler eldeki kynklr n olbildi ince genifl tutrk, gerekirse uluslrrs iflbirli i çerçevesinde bu tür önlemler l rlr.

6 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 6 Mdde 5 Trf Devletler, bu Sözleflme nin çocu tn d hklr do rultusund çocu un yeteneklerinin gelifltirilmesi ile uyumlu olrk, çocu yol gösterme ve onu yönlendirme konusund n bbn n, yerel gelenekler öngörüyors uzk ile vey topluluk üyelerinin, ysl vsilerinin vey çocuktn hukuken sorumlu öteki kiflilerin sorumluluklr n, hklr n ve ödevlerine syg gösterirler. Mdde 6 1 Trf Devletler, her çocu un temel yflm hkk n ship oldu unu kbul ederler. 2 Trf Devletler, çocu un hytt klms ve geliflmesi için mümkün oln zmi çby gösterirler. Mdde 7 1 Çocuk do umdn hemen sonr derhl nüfus kütü üne kydedilecek ve do umdn itibren bir isim hkk n, bir vtndfll k kznm hkk n ve mümkün oldu u ölçüde n bbs n bilme ve onlr trf ndn bk lm hkk n ship olckt r. 2 Trf Devletler, özellikle çocu un tbiiyetsiz klms sözkonusu oldu und kendi ulusl hukuklr n ve ilgili uluslrrs belgeler çerçevesinde üstlendikleri yükümlülüklerine uygun olrk bu hklr n ifllerlik kznms n thhüt ederler. Mdde 8 1 Trf Devletler, ysn n tn d flekliyle çocu un kimli ini; tbiiyeti, ismi ve ile b lr dhil, korum hkk n syg göstermeyi ve bu konud ys d fl müdhlelerde bulunmmy thhüt ederler. 2 Çocu un kimli inin unsurlr n n bz lr ndn vey tümünden ysy yk r olrk yoksun b rk lms hlinde, Trf Devletler çocu un kimli ine sürtle yeniden kvuflturulms mc yl gerekli yrd m ve korumd bulunurlr. Mdde 9 1 Yetkili mkmlr uygulnbilir ys ve usullere göre ve temyiz yolu ç k olrk, yr l n çocu un yüksek yrr n oldu u yolund krr vermedikçe, Trf Devletler, çocu un; n bbs ndn, onlr n r zs d fl nd yr lmms n güvence lt n l rlr. Anck, n bbs trf ndn çocu un kötü mumeleye mruz b rk lms y d ihmâl edilmesi durumlr nd y d n bbn n birbirinden yr yflms nedeniyle çocu un ikmetgâh n n belirlenmesi mc yl krr vr lms gerekti inde, bu tür bir yr l k krr verilebilir. 2 Bu mddenin birinci f krs uyr nc giriflilen her ifllemde, ilgili bütün trflr iflleme kt lm ve görüfllerini bildirme oln tn n r. 3 Trf Devletler, n bbs ndn vey bunlrdn birinden yr lms n krr verilen çocu un, kendi yüksek yrr n yk r olmd kç, nbbn n ikisiyle de düzenli bir biçimde kiflisel iliflki kurm ve do rudn görüflme hkk n syg gösterirler. 4 Böyle bir yr l k, bir Trf Devlet trf ndn giriflilen ve çocu un kendisinin n vey bbs n n vey her ikisinin birden tutuklnms n, hpsini, sürgün, s n rd fl edilmesini vey ölümünü (ki bun devletin gözetimi lt nd iken nedeni ne olurs olsun meydn gelen ölüm dhildir) tevlit eden herhngi benzer bir ifllem sonucu olmufls, bu Trf Devlet, istek üzerine ve çocu un esenli ine zrr vermemek koflulu ile; n bby, çocu vey uygun olurs, ilenin bir bflk üyesine, sözkonusu ile bireyinin y d bireylerinin bulundu u yer hkk nd gereken bilgiyi verecektir. Trf Devletler, böyle bir istemin bfll bfl n sunulms n n ilgili kifli vey kifliler bk m ndn leyhe hiç bir sonuç yrtmms n yr c thhüt ederler.

7 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 7 Mdde uncu Mddenin 1 inci f krs uyr nc Trf Devletlere düflen sorumlulu uygun olrk, çocuk vey n bbs trf ndn, ilenin birleflmesi mçlr yl yp ln bir Trf Devlet ülkesine girme y d onu terketme konusundki her bflvuru, Trf Devletlerce olumlu, insni ve ivedi bir tutuml ele l nckt r. Trf Devletler, bu tür bir bflvuru yp lms n n bflvuru shipleri vey ile üyeleri leyhine sonuçlr yrtmms n thhüt ederler. 2 An bbs, yr devletlerde oturn bir çocuk ol nüstü durumlr hriç, hem n hem de bbs ile düzenli biçimde kiflisel iliflkiler kurm ve do rudn görüflme hkk n shiptir. Bu nedenle ve 9 uncu mddenin 1 inci f krs n göre Trf Devletlere düflen sorumlulu uygun olrk, Trf Devletler çocu un ve n bbs n n Trf Devletlerin ülkeleri dhil herhngi bir ülkeyi terketmeye ve kendi ülkelerine dönme hkk n syg gösterirler. Herhngi bir ülkeyi terketme hkk, yln zc ysd öngörüldü ü gibi ve ulusl güvenli i, kmu düzenini, kmu s l ve hlk vey bflklr n n hk ve özgürlüklerini korumk mc ile ve iflbu Sözleflme ile tn nn öteki hklrl b dflt ölçüde k s tlmlr konu olbilir. Mdde 11 1 Trf Devletler, çocuklr n ysd fl yollrl ülke d fl n ç kr l p geri döndürülmemesi hlleriyle mücdele için önlemler l rlr. 2 Bu mçl Trf Devletler iki y d çok trfl nlflmlr yp lms n y d mevcut nlflmlr kt lmy teflvik ederler. Mdde 12 1 Trf Devletler, görüfllerini oluflturm yetene ine ship çocu un kendini ilgilendiren her konud görüfllerini serbestçe ifde etme hkk n bu görüfllere çocu un yfl ve olgunluk derecesine uygun olrk, gereken özen gösterilmek suretiyle tn rlr. 2 Bu mçl, çocu u etkileyen herhngi bir dli vey idri kovuflturmd çocu un y do rudn do ruy vey bir temsilci y d uygun bir mkm yoluyl dinlenilmesi f rst, ulusl ysn n usule iliflkin kurllr n uygun olrk çocu, özellikle s lnckt r. Mdde 13 1 Çocuk, düflüncesini özgürce ç klm hkk n shiptir; bu hk, ülke s n rlr n b l olmks z n; yz l, sözlü, bs l, sntsl biçimde vey çocu un seçece i bflk bir rçl her türlü hber ve düflüncelerin rflt r lms, elde edilmesi ve verilmesi özgürlü ünü içerir. 2 Bu hkk n kulln lms yln zc: Bflks n n hklr n ve itibr n syg ; b Milli güvenli in, kmu düzeninin, kmu s l ve hlk n korunms nedenleriyle ve knun trf ndn öngörülmek ve gerekli olmk kyd yl yp ln s n rlmlr konu olbilir. Mdde 14 1 Trf Devletler, çocu un düflünce, vicdn ve din özgürlükleri hkk n syg gösterirler. 2 Trf Devletler, n bbn n ve gerekiyors ysl vsilerin; çocu un yeteneklerinin geliflmesiyle b dfl r biçimde hklr n n kulln lms nd çocu yol gösterme konusundki hk ve ödevlerine, syg gösterirler. 3 Bir kimsenin dinini ve innçlr n ç klm özgürlü ü knunl öngörülmek ve gerekli olmk kyd yl yln zc kmu güvenli i, düzeni, s l k y d hlâki y d bflklr n n temel hklr ve özgürlüklerini korumk gibi mçlrl s n rlnd r lbilir.

8 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 8 Mdde 15 1 Trf Devletler, çocu un dernek kurm ve br fl içinde toplnm özgürlüklerine iliflkin hklr n kbul ederler. 2 Bu hklr n kulln lms, nck ysyl zorunlu k l nn ve demokrtik bir toplumd gerekli oln ulusl güvenlik, kmu güvenli i, kmu düzeni yrr n olrk y d kmu s l ve hlâk n y d bflklr n n hk ve özgürlüklerinin korunms mçlr yl yp ln s n rlmlrdn bflklr yl k s tlnd r lmz. Mdde 16 1 Hiçbir çocu un özel yflnt s n, ile, konut ve iletiflimine keyfi y d hks z bir biçimde müdhle yp lmyc gibi, onur ve itibr n d hks z olrk sld r lmz. 2 Çocu un bu tür müdhle ve sld r lr krfl ys trf ndn korunmy hkk vrd r. Mustf Ertekin UNICEF Türkiye 2004 Mdde 17 Trf Devletler, kitle iletiflim rçlr n n önemini kbul ederek çocu un; özellikle toplumsl, ruhsl ve hlâki esenli i ile bedensel ve zihinsel s l n gelifltirmeye yönelik çeflitli ulusl ve uluslrrs kynklrdn bilgi ve belge edinmesini s lrlr. Bu mçl Trf Devletler: Kitle iletiflim rçlr n çocuk bk m ndn toplumsl ve kültürel yrr oln ve 29 uncu mddenin ruhun uygun bilgi ve belgeyi yymk için teflvik ederler; b Çeflitli kültürel, ulusl ve uluslrrs kynklrdn gelen bu türde bilgi ve belgelerin üretimi, de iflimi ve yy m mc yl uluslrrs iflbirli ini teflvik ederler; c Çocuk kitplr n n üretimini ve yy lms n teflvik ederler; d Kitle iletiflim rçlr n z nl k grubu vey bir yerli hliye mensup çocuklr n dil gereksinimlerine özel önem göstermeleri konusund teflvik ederler; e 13 ve 18 inci mddelerde yerln kurllr gözönünde tutulrk çocu un esenli ine zrr verebilecek bilgi ve belgelere krfl korunms için uygun yönlendirici ilkeler gelifltirilmesini teflvik ederler. Mdde 18 1 Trf Devletler, çocu un yetifltirilmesinde ve geliflmesinin s lnms nd n bbn n birlikte sorumluluk tfl d klr ilkesinin tn nms için her türlü çby gösterirler. Çocu un yetifltirilmesi ve gelifltirilmesi sorumlulu u ilk önce n bby y d durum gerektiriyors ysl vsilere düfler. Bu kifliler herfleyden önce çocu un yüksek yrr n gözönünde tutrk hreket ederler. 2 Bu Sözleflme de belirtilen hklr n güvence lt n l nms ve gelifltirilmesi için Trf Devletler, çocu un yetifltirilmesi konusundki sorumluluklr n kullnmd n bb ve ysl vsilerin durumlr n uygun yrd m ypr ve çocuklr n bk m ile görevli kurulufllr n, fliyetlerin ve hizmetlerin geliflmesini s lrlr. 3 Trf Devletler, çl fln n bbn n, çocuk bk m hizmet ve tesislerinden, çocuklr n n d bu hizmet ve tesislerden yrrlnm hkk n s lmk için uygun oln her türlü önlemi l rlr.

9 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 9 Mdde 19 1 Bu Sözleflme ye Trf Devletler, çocu un n bbs n n y d onlrdn yln zc birinin, ysl vsi vey vsilerinin y d bk m n üstlenen herhngi bir kiflinin yn nd iken bedensel vey zihinsel sld r, fliddet vey suistimle, ihml y d ihmlkâr mumeleye, rz geçme dhil her türlü istismr ve kötü mumeleye krfl korunms için; ysl, idri, toplumsl, e itsel bütün önlemleri l rlr. 2 Bu tür koruyucu önlemler; burd tn mlnm fl oln çocuklr kötü mumele olylr n n önlenmesi, belirlenmesi, bildirilmesi, yetkili mkm hvle edilmesi, soruflturulms, tedvisi ve izlenmesi için gerekli bflkc yöntemleri ve uygun oldu u tkdirde dliyenin ifle el koyms oldu u kdr durumun gereklerine göre çocu ve onun bk m n üstlenen kiflilere, gereken deste i s lmk mc ile sosyl progrmlr n düzenlenmesi için etkin usulleri de içermelidir. Mdde 20 1 Geçici ve sürekli olrk ile çevresinden yoksun kln vey kendi yrr n olrk bu ortmd b rk lms kbul edilmeyen her çocuk, Devletten özel korum ve yrd m görme hkk n ship olckt r. 2 Trf Devletler bu durumdki bir çocuk için kendi ulusl yslr n göre, uygun oln bk m s lycklrd r. 3 Bu tür bk m, bflkc benzerleri yn nd. bk c ile yn n verme, slâm Hukukund keflet (kflh), evlât edinme y d gerekiyors çocuk bk m mc güden uygun kurulufllr yerlefltirmeyi de içerir. Çözümler düflünülürken, çocu un yetifltirilmesinde süreklili in korunms n ve çocu un etnik, dinsel, kültürel ve dil kimli ine gereken syg gösterilecektir. Mdde 21 Evlât edinme sistemini kbul eden ve/vey bun izin veren Trf Devletler, çocu un en yüksek yrrlr n n temel düflünce oldu unu kbul edecek ve fl dki ilkeleri gerçeklefltireceklerdir: Bir çocu un evlât edinilmesine nck yetkili mkm krr verir. Bu mkm uygulnbilir ys ve usullere göre ve güvenilir tüm bilgilerin fl nd; çocu un, n bbs, yk nlr ve ysl vsisine göre durumunu gözönüne lrk ve gereken durumlrd tüm ilgililerle yp lck görüflme sonucu onlr n d evlât edinme konusundki onylr n lm zorunlulu un uyrk, krr n verir; b Çocu un kendi ülkesinde elveriflli biçimde bk lms mümkün olmd vey evlât edinecek vey yn n yerlefltirilecek ile bulunmd tktirde, ülkelerrs evlât edinmenin çocuk bk m ndn uygun bir çözüm oldu unu kbul ederler; c Bflk bir ülkede evlât edinilmesi düflünülen çocu un, kendi ülkesinde mevcut evlât edinme durumuyl eflde er oln güvence ve ölçülerden yrrlnms n s lrlr; d Ülkelerrs evlât edinmede, yerlefltirmenin ilgililer bk m ndn ysd fl pr kznm konusu olmms için gereken bütün önlemleri l rlr; e Bu mddedeki mçlr, uygun oldu u ölçüde, ikili y d çok trfl düzenleme vey nlflmlrl teflvik ederler ve bu çerçevede, çocu un bflk bir ülkede yerlefltirilmesinin yetkili mkm vey orgnlr trf ndn yürütülmesini güvenceye lmk için çb gösterirler. Sem Host UNICEF Türkiye 2004

10 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 10 Mdde 22 1 Trf Devletler, ister tek bfl n olsun isterse n bbs vey herhngi bir bflk kimse ile birlikte bulunsun, mülteci sttüsü kznmy çl fln y d uluslrrs vey iç hukuk kurl ve usulleri uyr nc mülteci sy ln bir çocu un, bu Sözleflmede ve insn hklr n vey insni konulr iliflkin ve sözkonusu Devletlerin trf olduklr di er Uluslrrs Sözleflmelerde tn nn ve bu durum uygulnbilir nitelikte bulunn hklr kullnms mc yl korum ve insni yrd mdn yrrlnms için gerekli bütün önlemleri l rlr. 2 Bu nedenle, Trf Devletler, uygun gördükleri ölçüde, Birleflmifl Milletler Teflkilt ve onunl iflbirli i ypn hükümetlerrs ve hükümetd fl yetkili bflk kurulufllrl bu durumd oln bir çocu u korumk, on yrd m etmek, herhngi bir mülteci çocu un ilesi ile yeniden birry gelebilmesi için n bbs vey ilesinin bflk üyeleri hkk nd bilgi toplmk mc yl iflbirli inde bulunurlr. Herhngi bir nedenle kendi ile çevresinden sürekli y d geçici olrk yr düflmüfl bir çocu bu Sözleflmeye göre tn nn korum, yn esslr içinde, n bbs y d ilesinin bflkc üyelerinden hiçbirisi bulunmyn çocu d tn nckt r. Mdde 23 1 Trf Devletler zihinsel y d bedensel özürlü çocuklr n syg nl klr n güvence lt n ln, özgüvenlerini gelifltiren ve toplumsl yflm etkin biçimde kt lmlr n kolylflt rn flrtlr lt nd eksiksiz bir yflm ship olmlr n kbul ederler. 2 Trf Devletler, özürlü çocuklr n özel bk mdn yrrlnm hkk n tn rlr ve eldeki kynklr n yeterlili i ölçüsünde ve yp ln bflvuru üzerine, yrd mdn yrrlnbilecek durumd oln çocu ve onun bk m ndn sorumlu olnlr, çocu un durumu ve n bbn n vey çocu bknlr n içinde bulunduklr koflullr uygun düflecek yrd m n yp lms n teflvik ve thhüt ederler. 3 Özürlü çocu un, özel bk m gereksinimi oldu u bilincinden hreketle bu mddenin 2 nci f krs uyr nc yp lms öngörülen yrd m, çocu un n bbs n n y d çocu bknlr n prsl (mli) durumlr gözönüne l nrk, olnklr ölçüsünde ücretsiz s ln r. Bu yrd m; özürlü çocu un e itimi, meslek e itimi, t bbi bk m hizmetleri, rehbilitsyon hizmetleri, bir iflte çl flbilecek durum getirme hz rl k progrmlr ve dinlenme/e lenme olnklr ndn etkin olrk yrrlnms n s lmk üzere düzenlenir ve çocu un en eksiksiz biçimde topluml bütünleflmesi yn nd, kültürel ve ruhsl yönü dhil bireysel geliflmesini gerçeklefltirme mc n güder. Rn Mulln UNICEF Türkiye Trf Devletler, uluslrrs iflbirli i ruhu içinde, özürlü çocuklr n koruyucu s hhi bk m, t bbi, psikolojik ve ifllevsel tedvileri lnlr n iliflkin gerekli bilgilerin l flverifli yn nd, rehbilitsyon, e itim ve mesleki e itim hizmetlerine iliflkin yöntemlerin bilgilerini de içerecek flekilde ve Trf Devletlerin bu lnlrdki güçlerini, nly fllr n gelifltirmek ve deneyimlerini zenginlefltirmek mc yl bilgi d t m n ve bu bilgiden yrrlnmy teflvik ederler. Bu bk mdn, geliflmekte oln ülkelerin gereksinimleri, özellikle gözönüne l n r.

11 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 11 Mdde 24 1 Trf Devletler, çocu un olbilecek en iyi s l k düzeyine kvuflm, t bbi bk m ve rehbilitsyon hizmetlerini veren kurulufllrdn yrrlnm hkk n tn rlr. Trf Devletler, hiçbir çocu un bu tür t bbi bk m hizmetlerinden yrrlnm hkk ndn yoksun b rk lmms n güvence lt n lmk için çb gösterirler. 2 Trf Devletler, bu hkk n tm olrk uygulnms n tkip ederler ve özellikle: Bebek ve çocuk ölüm ornlr n n düflürülmesi; b Bütün çocuklr gerekli t bbi yrd m n ve t bbi bk m n; temel s l k hizmetlerinin gelifltirilmesine önem verilerek s lnms ; c Temel s l k hizmetleri çerçevesinde ve bflk olnklr n yn s r, kolyc bulunbilen tekniklerin kulln lms ve besleyici yiyecekler ve temiz içme suyu s lnms yoluyl ve çevre kirlenmesinin tehlike ve zrrlr n gözönüne lrk, hstl k ve yetersiz beslenmeye krfl mücdele edilmesi; d Anneye do um öncesi ve sonrs uygun bk m n s lnms ; e f Bütün toplum kesimlerinin özellikle n bblr ve çocuklr n, çocuk s l ve beslenmesi, nne sütü ile beslenmenin yrrlr, toplum ve çevre s l ve kzlr n önlenmesi konusund temel bilgileri elde etmeleri ve bu bilgileri kullnmlr n yrd mc olunms ; Koruyucu s l k bk mlr n n, n bby rehberli ini, ile plnlnms e itimi ve hizmetlerinin gelifltirilmesi; mçlr yl uygun önlemleri l rlr. 3 Trf Devletler, çocuklr n s l için zrrl geleneksel uygulmlr n kld r lms mc yl uygun ve etkili her türlü önlemi l rlr. 4 Trf Devletler, bu mddede tn nn hkk n tm olrk gerçeklefltirilmesini tedricen s lmk mc yl uluslrrs iflbirli inin gelifltirilmesi ve teflviki konusund krfl l kl olrk söz verirler. Bu konud geliflmekte oln ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur. Mdde 25 Trf Devletler, yetkili mkmlrc korunm ve bk m lt n lm, bedensel y d ruhsl tedvi mçlr yl hkk nd bir yerlefltirme tedbiri uygulnn çocu un, gördü ü tedviyi ve yerlefltirilmesine b l di er tüm flrtlr belli rl klrl gözden geçirme hkk n ship oldu unu kbul ederler. Mdde 26 1 Trf Devletler, her çocu un, sosyl sigort dhil, sosyl güvenlikten yrrlnm hkk n tn r ve bu hkk n tm olrk gerçekleflmesini s lmk için ulusl hukuklr n uygun, gerekli önlemleri l rlr. 2 Sosyl Güvenlik, çocu un ve çocu un bk m ndn sorumlu olnlr n kynklr ve koflullr gözönüne l nrk ve çocuk trf ndn y d onun d n yp ln sosyl güvenlikten yrrlnm bflvurusun iliflkin bflkc durumlr d gözönünde tutulrk s ln r.

12 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 12 Mdde 27 1 Trf Devletler, her çocu un bedensel, zihinsel, ruhsl, hlâksl ve toplumsl geliflmesini s lyck yeterli bir hyt seviyesine hkk oldu unu kbul ederler. 2 Çocu un geliflmesi için gerekli hyt flrtlr n n s lnms sorumlulu u; ship olduklr imkânlr ve mli güçleri çerçevesinde öncelikle çocu un n bbs n vey çocu un bk m n üstlenen di er kiflilere düfler. 3 Trf Devletler, ulusl durumlr n göre ve olnklr ölçüsünde, nbby ve çocu un bk m n üstlenen di er kiflilere, çocu un bu hkk n n uygulnms nd yrd mc olmk mc yl gerekli önlemleri l r ve gereksinim oldu u tkdirde özellikle beslenme, giyim ve br nm konulr nd mddi yrd m ve destek progrmlr uygulrlr. 4 Trf Devletler, Trf Devlet ülkesinde vey bflk ülkede bulunsun; n bbs vey çocu krfl mli sorumlulu u bulunn di er kifliler trf ndn, çocu un bk m giderlerinin krfl lnms n s lmk mc yl her türlü uygun önlemi l rlr. Özellikle çocu krfl mli sorumlulu u oln kiflinin, çocu un ülkesinden bflk bir ülkede yflms hlinde, Trf Devletler bu konuy iliflkin uluslrrs nlflmlr kt lmy vey bu tür nlflmlr kdinin yn s r bflkc uygun düzenlemelerin yp lms n teflvik ederler. Mdde 28 1 Trf Devletler, çocu un e itim hkk n kbul ederler ve bu hkk n f rst eflitli i temeli üzerinde tedricen gerçeklefltirilmesi görüflüyle özellikle: lkö retimi herkes için zorunlu ve prs z hle getirirler; b Ortö retim sistemlerinin genel oldu u kdr mesleki nitelikte de olmk üzere çeflitli biçimlerde örgütlenmesini teflvik ederler ve bunlr n tüm çocuklr ç k olms n s lrlr ve gerekli durumlrd mli yrd m yp lms ve ö retimi prs z k lmk gibi uygun önlemleri l rlr; c Uygun bütün rçlr kullnrk, yüksek ö retimi yetenekleri do rultusund herkese ç k hle getirirler; d E itim ve meslek seçimine iliflkin bilgi ve rehberli i bütün çocuklr için elde edilir hle getirirler; e Okullrd düzenli biçimde devm n s lnms ve okulu terketme ornlr n n düflürülmesi için önlem l rlr. 2 Trf Devletler, okul disiplininin çocu un insn olrk tfl d syg nl kl b dfl r biçimde ve bu Sözleflme ye uygun olrk yürütülmesinin s lnms mc yl gerekli oln tüm önlemleri l rlr. Çetin Akcn UNICEF Türkiye Trf Devletler e itim ln nd, özellikle cehletin ve okum yzm bilmemenin dünydn kld r lms n ktk d bulunmk ve ç dfl e itim yöntemlerine ve bilimsel ve teknik bilgilere ship olunms n kolylflt rmk mc yl uluslrrs iflbirli ini güçlendirir ve teflvik ederler. Bu konud, geliflmekte oln ülkelerin gereksinimleri özellikle gözönünde tutulur.

13 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 13 Mdde 29 1 Trf Devletler çocuk e itiminin fl dki mçlr yönelik olms n kbul ederler: Çocu un kiflili inin, yeteneklerinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün oldu unc gelifltirilmesi; b nsn hklr n ve temel özgürlüklere, Birleflmifl Milletler Andlflms nd benimsenen ilkelere syg s n n gelifltirilmesi; c Çocu un n bbs n, kültürel kimli ine, dil ve de erlerine, çocu un yfld vey geldi i menfle ülkenin ulusl de erlerine ve kendisininkinden frkl uygrl klr syg s n n gelifltirilmesi; d Çocu un, nly fl, br fl, hoflgörü, cinsler rs eflitlik ve ister etnik, ister ulusl, ister dini gruplrdn, isterse yerli hlktn olsun, tüm insnlr rs nd dostluk ruhuyl, özgür bir toplumd, yflnt y, sorumlulukl üstlenecek flekilde hz rlnms ; e Do l çevreye syg s n n gelifltirilmesi. 2 Bu mddenin vey 28 inci mddenin hiçbir hükmü gerçek ve tüzel kiflilerin ö retim kurumlr kurmk ve yönetmek özgürlü üne, bu mddenin 1 inci f krs nd belirtilen ilkelere syg gösterilmesi ve bu kurumlrd yp ln e itimin Devlet trf ndn konulmufl oln sgri kurllr uygun olms kofluluyl, yk r sy lck biçimde yorumlnmyckt r. Mdde 30 Soy, dine y d dile dyl z nl klr n y d yerli hlklr n vroldu u Devletlerde, böyle bir z nl mensup oln y d yerli hlktn oln çocuk, it oldu u z nl k toplulu unun di er üyeleri ile birlikte kendi kültüründen yrrlnm, kendi dinine innm ve uygulm ve kendi dilini kullnm hkk ndn yoksun b rk lmz. Mdde 31 1 Trf Devletler çocu un dinlenme, bofl zmn de erlendirme, oynm ve yfl n uygun e lence (etkinliklerinde) bulunm ve kültürel ve sntsl yflm serbestçe kt lm hkk n tn rlr. 2 Trf Devletler, çocu un kültürel ve sntsl yflm tm olrk kt lm hkk n syg duyrk tn rlr ve özendirirler ve çocuklr için, bofl zmn de erlendirmeye, dinlenmeye, snt ve kültüre iliflkin (etkinlikler) konusund uygun ve eflit f rstlr n s lnms n teflvik ederler. Mdde 32 1 Trf Devletler, çocu un, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli iflte y d e itimine zrr verecek y d s l vey bedensel, zihinsel, ruhsl, hlâksl y d toplumsl geliflmesi için zrrl olbilecek nitelikte çl flt r lms n krfl korunm hkk n kbul ederler. 2 Trf Devletler, bu mddenin uygulmy konulms n s lmk için ysl, idri, toplumsl ve e itsel her önlemi l rlr. Bu mçlr ve öteki uluslrrs belgelerin ilgili hükümleri gözönünde tutulrk, Trf Devletler özellikle flu önlemleri l rlr: fle kbul için bir y d birden çok sgri yfl s n r tesbit ederler; b Çl flmn n st olrk süresi ve koflullr n iliflkin uygun düzenlemeleri yprlr. c Bu mddenin etkili biçimde uygulnms n s lmk için cez vey bflk uygun ypt r mlr öngörürler.

14 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 14 Mdde 33 Mdde 34 Trf Devletler, çocuklr n uluslrrs nlflmlrd tn mld biçimde uyuflturucu ve psikotrop mddelerin ysd fl kulln m n krfl korunms ve çocuklr n bu tür mddelerin ysd fl üretimi ve kçkç l ln nd kulln lms n önlemek mc yl, ysl, sosyl ve e itsel niteliktekiler de dhil olmk üzere, her türlü uygun önlemleri l rlr. Trf Devletler, çocu u, her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suistimle krfl korum güvencesi verirler. Bu mçl Trf Devletler özellikle: Çocu un ysd fl bir cinsel fliyete giriflmek üzere knd r lms vey zorlnms n ; b Çocuklr n, fuhufl, y d di er ysd fl cinsel fliyette bulundurulrk sömürülmesini; Mustf Ertekin UNICEF Türkiye 2004 c Çocuklr n pornogrfik nitelikli gösterilerde ve mlzemede kulln lrk sömürülmesini, önlemek mc yl ulusl düzeyde ve ikili ile çok trfl iliflkilerde gerekli her türlü önlemi l rlr. Mdde 35 Trf Devletler, her ne nedenle ve hngi biçimde olurs olsun, çocuklr n kç r lmlr, st lmlr vey fuhufl konu olmlr n önlemek için ulusl düzeyde ve ikili ve çok ynl iliflkilerde gereken her türlü önlemleri l rlr. Mdde 36 Trf Devletler, esenli ine herhngi bir biçimde zrr verebilecek bflk her türlü sömürüye krfl çocu u korurlr. Mdde 37 Trf Devletler fl dki hususlr s lrlr: Hiçbir çocuk, iflkence vey di er zlimce, insnl k d fl vey fl ly c mumele ve cezy tâbi tutulmyckt r. Onsekiz yfl ndn küçük olnlr, iflledikleri suçlr nedeniyle idm cezs verilemiyece i gibi sl verilme koflulu bulunmyn ömür boyu hpis cezs d verilmeyecektir. b Hiçbir çocuk ysd fl y d keyfi biçimde özgürlü ünden yoksun b rk lmyckt r. Bir çocu un tutuklnms, l konulms vey hpsi ys gere i olck ve nck en son bflvurulck bir önlem olrk düflünülüp, uygun olbilecek en k s süre ile s n rl tutulckt r. c Özgürlü ünden yoksun b rk ln her çocu insnc l biçimde ve insn kiflili inin özünde bulunn syg nl k ve kendi yfl ndki kiflilerin gereksinimleri gözönünde tutulrk dvrn lckt r. Özgürlü ünden yoksun oln her çocuk, kendi yüksek yrr ksini gerektirmedikçe, özellikle yetiflkinlerden yr tutulck ve ol nüstü durumlr d fl nd ilesi ile yz flm ve görüflme yoluyl iliflki kurm hkk n ship olckt r. d Özgürlü ünden yoksun b rk ln her çocuk, k s zmnd ysl ve uygun oln di er yrd mlrdn yrrlnm hkk n ship olc gibi özgürlü ünden yoksun b rk lms n n ysy yk r l n bir mhkeme vey di er yetkili, b ms z ve trfs z mkm önünde iddi etme ve böylesi bir ifllemle ilgili olrk ivedi krr verílmesini isteme hkk n d ship olckt r.

15 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 15 Sinem Aky UNICEF Türkiye 2004 Mdde 38 1 Trf Devletler, silhl çt flm hlinde kendilerine uygulnbilir oln uluslrrs hukukun, çocuklr d kpsyn insni kurllr n uymk ve uyulms n s lmk yükümlülü ünü üstlenirler. 2 Trf Devletler, onbefl yfl ndn küçüklerin çt flmlr do rudn kt lmms için uygun oln bütün önlemleri l rlr. 3 Trf Devletler, özellikle onbefl yfl n gelmemifl çocuklr skere lmktn kç n rlr. Trf Devletler, onbefl ile onsekiz yfl rs ndki çocuklr n silh lt n l nmlr gereken durumlrd, önceli i yflç büyük olnlr vermek için çb gösterirler. 4 Silhl çt flmlrd sivil hlk n korunms n iliflkin uluslrrs insni hukuk kurllr trf ndn öngörülen yükümlülüklerine uygun olrk, Trf Devletler, silhl çt flmdn etkilenen çocuklr korum ve bk m s lmk mc yl mümkün oln her türlü önlemi l rlr. Mdde 39 Trf Devletler, her türlü ihml, sömürü y d suistiml, iflkence y d her türlü zlimce, insnl k d fl vey fl ly c mumele y d cez uygulms y d silhl çt flm m duru oln bir çocu un, bedensel ve ruhsl bk mdn s l n yeniden kvuflms ve yeniden topluml bütünleflebilmesini temin için uygun oln tüm önlemleri l rlr. Bu tür s l kvuflturm ve topluml bütünlefltirme, çocu un s l n, özgüvenini ve syg nl n gelifltirici bir ortmd gerçeklefltirilir.

16 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 16 Mdde 40 1 Trf Devletler, hkk nd cez yss n ihlâl etti i iddi edilen ve bu nedenle ithm edilen y d ihlâl etti i kbul edilen her çocu un; çocu un yfl ve yeniden toplum kznd r lms n n ve toplumd yp c rol üstlenmesinin rzu edilir oldu u hususlr gözönünde bulundurulrk, tfl d syg nl k ve de er duygusunu gelifltirecek ve bflklr n n d insn hklr n ve temel özgürlüklerine syg duyms n pekifltirecek nitelikte mumele görme hkk n kbul ederler. 2 Bu mçl ve uluslrrs belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutulrk Trf Devletler özellikle, flunlr s lrlr: fllendi i zmn ulusl y d uluslrrs hukukç ysklnmm fl bir eylem y d ihmâl nedeniyle hiçbir çocuk hkk nd cez yss n ihlâl etti i iddis y d ithm öne sürülemeyece i gibi böyle bir ihlâlde bulundu u d kbul edilmeyecektir. b Hkk nd cez knununu ihlâl iddis vey ithm bulunn her çocuk fl dki sgri güvencelere shiptir: i ii Hklr ndki suçlm ysl olrk sbit oluncy kdr msum sy lmk; Hklr ndki suçlmlrdn kendilerinin hemen ve do rudn do ruy; y d uygun düflen durumlrd n bblr y d ysl vsileri knl ile hberli k l nmk ve svunmlr n n hz rln p sunulms nd gerekli ysl y d uygun oln bflk yrd mdn yrrlnmk; iii Yetkili, b ms z ve yns z bir mkm y d mhkeme önünde dli y d bflkc uygun yrd mdn yrrlnrk ve özellikle çocu un yfl ve durumu gözönüne l nmk suretiyle kendisinin yüksek yrr n yk r oldu u sptnmd sürece, n bbs vey ysl vsisi de hz r bulundurulrk ysy uygun biçimde dil bir duruflm ile konunun gecikmeksizin krr b lnms n n s lnms ; iv Tn kl k etmek y d suç ikrr nd bulunmk için zorlnmmk; leyhine oln tn klr sorguy çekmek vey sorguy çekmifl olmk ve lehine oln tn klr n hz r bulunms n n ve sorgulnms n n eflit koflullrd s lnms ; v Cez yss n ihlâl etti i sonucun vr lms hlinde, bu krr n ve bunun sonucu olrk l nn önlemlerin dh yüksek yetkili, b ms z ve yns z bir mkm y d mhkeme önünde ysy uygun olrk incelenmesi; vi Kulln ln dili nlmms vey konuflmms hlinde çocu un prs z çevirmen yrd m ndn yrrlnms ; vii Kovuflturmn n her flms nd özel hyt n n gizlili ine tm syg gösterilmesine hkk olmk; 3 Trf Devletler, hkk nd cez yss n ihlâl etti i iddis ileri sürülen, bununl ithm edilen y d ihlâl etti i kbul olunn çocuk bk m ndn, yln zc on uygulnbilir yslr n, usullerin, onunl ilgili mkm ve kurulufllr n oluflturulms n teflvik edecek ve özellikle flu konulrd çb göstereceklerdir: Cez Yss n ihlâl konusund sgri bir yfl s n r belirleyerek, bu yfl s n r n n lt ndki çocu un cez ehliyetinin olmd n n kbulü; b Uygun bulundu u ve istenilir oldu u tkdirde, insn hklr ve ysl güvencelere tm syg gösterilmesi koflulu ile bu tür çocuklr için dli kovuflturm olmks z n önlemlerin l nms.

17 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 1. KISIM 17 4 Korum tedbiri, yönlendirme ve gözetim krrlr, dn flmnl k, flrtl sl verme, bk m için yerlefltirme, e itim ve meslek ö retme progrmlr ve di er kurumsl bk m seçenekleri gibi çeflitli düzenlemelerin uygulnms nd, çocuklr durumlr ve suçlr ile ornt l ve kendi esenliklerine olck biçimde mumele edilmesi s lnckt r. Mdde 41 Bu Sözleflme de yerln hiçbir husus, çocuk hklr n n gerçeklefltirilmesine dh çok yrd mc oln ve: Bir Trf Devletin yss nd vey b Bu Devlet bk m ndn yürürlükte oln uluslrrs hukukt yerln hükümleri etkilemeyecektir. Mustf Ertekin UNICEF Türkiye 2004

18 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 2. KISIM 18 Mdde 42 Trf Devletler, Sözleflme ilke ve hükümlerinin uygun ve etkili rçlrl yetiflkinler kdr çocuklr trf ndn d yyg n biçimde ö renilmesini s lmy thhüt ederler. Mdde 43 1 Trf Devletlerin bu Sözleflme ile üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirme konusund kydettikleri ilerlemeleri incelemek mc yl, görevleri fl d belirtilen bir Çocuk Hklr Komitesi kurulmufltur. 2 Komite bu Sözleflme ile hükme b lnn lnd yetenekleriyle tn nm fl ve yüksek hlâk shibi on uzmndn oluflur. Komite üyeleri Trf Devletlerce kendi vtndfllr rs ndn ve kiflisel olrk görev ypmk üzere, dil bir co rfi d l m s lm gere i ve bfll c hukuk sistemleri göz önünde tutulrk seçilirler. 3 Komite üyeleri, Trf devletlerce gösterilen kifliler listesinden gizli oyl seçilirler. Her Trf Devlet, vtndfllr rs ndn bir uzmn dy gösterebilir. 4 Komite için ilk seçim, bu Sözleflme nin yürürlü e giriflini izleyen lt y içinde yp l r. Sonrki seçimler iki y ld bir yp l r. Her seçim trihinden en z dört y önce, Birleflmifl Milletler Teflkilt Genel Sekreteri, Trf Devletleri iki y içinde dylr n göstermeye yz l olrk dvet eder. Dh sonr Genel Sekreter böylece belirlenen kiflilerden, kendilerini gösteren Trf Devletleri de iflret ederek, lfbetik s ry göre oluflturdu u bir listeyi, Trf Devletlere bildirir. 5 Seçimler, Birleflmifl Milletler Teflkilt Merkezinde, Genel Sekreter trf ndn dvet edilen Trf Devletler toplnt lr nd yp l r. Nisb, Trf Devletlerin üçte ikisinin oluflturdu u bu toplnt lrd, hz r bulunn ve oy kullnn Devletlerin slt ço unlu uyl en fzl oy ln kifliler Komiteye seçilir. 6 Komite üyeleri dört y l için seçilir. Ady gösterildikleri tkdirde yeniden seçilebilirler. lk seçimde seçilmifl oln befl üyenin görevi iki y l sonr son erer, bu befl üyenin isimleri ilk seçimden hemen sonr toplnt bflkn trf ndn çekilen kur ile belirlenir. 7 Bir komite üyesinin ölmesi vey çekilmesi y d bflk herhngi bir nedenle bir üyenin Komitedeki görevlerini ypmz hle gelmesi durumund dyl n öneren Trf Devlet, Komitenin onylms kofluluyl, böylece boflln yerdeki görev süresi doluncy kdr, kendi vtndfllr rs ndn bflk bir uzmn tybilir. 8 Komite, iç tüzü ünü kendisi belirler. 9 Komite, memurlr n iki y ll k bir süre için seçer. 10 Komite toplnt lr ol n olrk Birleflmifl Milletler Teflkilt Merkezinde y d Komite trf ndn belirlenecek bflk uygun bir yerde yp l r. Komite ol n olrk her y l topln r. Komite toplnt lr n n süresi, gerekti inde, Genel Kurulc onylnmk kofluluyl, bu Sözleflmeye Trf Devletlerin bir toplnt s yl belirlenir vey de ifltirilir. 11 Birleflmifl Milletler Teflkilt Genel Sekreteri gerekli mddi rçlr ve personeli bu Sözleflme ile kendisine verilen görevleri etkili biçimde görebilmesi mc yl, Komite emrine verir. 12 Bu Sözleflme uyr nc oluflturuln Komitenin üyeleri, Genel Kurulun ony ile, Birleflmifl Milletler Teflkilt n n kynklr ndn krfl lnmk üzere, Genel Kurulc sptnn flrt ve koflullr çerçevesinde krrlflt r ln ücreti l rlr.

19 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 2. KISIM 19 Mdde 44 1 Trf Devletler, bu Sözleflme de tn nn hklr yürürlü e koymk için, ld klr önlemleri ve bu hklrdn yrrlnm konusund gerçeklefltirilen ilerlemeye iliflkin rporlr : Bu Sözleflme nin, ilgili Trf Devlet bk m ndn yürürlü e girifl trihinden bfllyrk iki y l içinde; b Dh sonr befl y ld bir, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri rc l ile Komiteye sunmy thhüt ederler. 2 Bu mdde uyr nc hz rlnn rporlrd, bu Sözleflme ye göre üstlenilen sorumluluklr n, flyet vrs, yerine getirilmesini etkileyen nedenler ve güçlükler belirtilecektir. Rporlrd yr c, ilgili ülkede Sözleflme nin uygulnms hkk nd Komiteyi etrfl c yd nltck biçimde yeterli bilgi de bulunckt r. 3 Komiteye etrfl bilgi içeren bir ilk rpor sunmufl oln Trf Devlet, bu mddenin 1 (b) bendi gere ince sunc sonrki rporlr nd dh önce verilmifl oln temel bilgileri tekrrlmyckt r. 4 Komite, Trf Devletlerden Sözleflme nin uygulms n iliflkin her türlü ek bilgi isteminde bulunbilir. 5 Komite, iki y ld bir Ekonomik ve Sosyl Konsey rc l ile Genel Kurul fliyetleri hkk nd bir rpor sunr. 6 Trf Devletler kendi rporlr n n ülkelerinde genifl biçimde yy m n s lrlr. Mdde 45 Sözleflme nin etkili biçimde uygulnms n gelifltirme ve Sözleflme kpsm n giren lnd uluslrrs iflbirli ini teflvik etmek mc yl: Uzmnlflm fl kurumlr, UNICEF ve Birleflmifl Milletler Teflkilt n n öteki orgnlr, bu Sözleflme nin kendi yetki lnlr n iliflkin oln hükümlerinin uygulnms n n incelenmesi s rs nd, temsil edilmek hkk n shiptirler. Komite; uzmnlflm fl kurumlr, UNICEF i ve uygun buldu u öteki yetkili kurulufllr, kendi yetki lnlr n ilgilendiren konulrd uzmn olrk görüfl vermeye dvet edebilir. Komite, uzmnlflm fl kurumlr, UNICEF i ve Birleflmifl Milletler Teflkilt n n öteki orgnlr n kendi fliyet lnlr n iliflkin kesimlerde Sözleflme nin uygulnms hkk nd rpor sunmy dvet edebilir; b Komite, uygun buldu u tkdirde, Trf Devletlerce sunulmufl, bir istem içeren y d teknik dn flm vey yrd m ihtiyc n belirten her rporu, gerekiyors Komitenin bu istek vey ihtiyc iliflkin tvsiye ve gözlemlerini de ekleyerek, uzmnlflm fl kurumlr, UNICEF e ve öteki yetkili kurulufllr gönderir; c Komite, Genel Kurul Genel Sekreterden Komite d n çocuk hklr n iliflkin sorunlrd incelemeler ypt rms iste inde bulunulms n, tvsiye edebilir; d Komite, bu Sözleflme nin 44 ve 45 inci mddeleri uyr nc l nn bilgilere dynrk, telkin ve genel nitelikte tvsiyelerde bulunbilir. Bu telkin ve genel nitelikteki tvsiyeler, ilgili oln her Trf Devlete gönderilir ve flyet vrs, Trf Devletlerin yorumlr ile birlikte Genel Kurulun dikktine sunulur.

20 ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME 3. KISIM 20 Rn Mulln UNICEF Türkiye 2004 Mdde 46 Bu Sözleflme bütün Devletlerin imzs n ç kt r. Mdde 47 Bu Sözleflme onylmy b l tutulmufltur. Ony belgeleri Birleflmifl Milletler Teflkilt Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. Mdde 48 Bu Sözleflme bütün Devletlerin kt lms n ç k olckt r. Kt lm belgeleri Birleflmifl Milletler Teflkilt Genel Sekreteri nezdine tevdi edilecektir. Mdde 49 1 Bu Sözleflme, yirminci ony y d kt lm belgesinin Birleflmifl Milletler Teflkilt Genel Sekreteri nezdine tevdi trihini izleyen otuzuncu gün yürürlü e gïrecektir. 2 Yirminci ony y d kt lm belgesinin tevdiinden sonr bu Sözleflme yi onylyck y d on kt lck Devletlerin her biri için, bu Sözleflme, sözkonusu Devletin ony y d kt lm belgesini tevdi trihinden sonrki otuzuncu gün yürürlü e girecektir.

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

OKS DENEME SINAVI II

OKS DENEME SINAVI II OKS DENEME SINVI II TÜRKÇE TEST 1. Bu bölümde cevplyc n z soru sy s 25'tir. 2. Cevplr n z cevp kâ d n z n Türkçe için yr ln k sm n iflretleyiniz. 1. 1. S n ftki olylr hrfi hrfine bbs n nltt. 2. Sözlerimi

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ

T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ T.C.. VALİLİĞİ.. OKULU/LİSESİ../. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİNİN Adı Soydı Sınıfı No Eğitimde fed edilecek fert yoktur. Mustf Keml ATATÜRK T.C... VALİLİĞİ/KAYMAKAMLIĞI Milli Eğitim Müdürlüğü. OKULU/LİSESİ

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

gençler bulacak Türkiye kazanacak

gençler bulacak Türkiye kazanacak SAYFA 1 ÖZEL HABER Ed EBrU nneci İzmir'de hyvn ktlimı! İzmir'in Krburun ilçesine bğlı Mordoğn beldesinde, rlrınd bhçede shipli yşynlrın d bulunduğu 118 kedi köpek zehirlenerek öldürüldü PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan ÇOCUK HAKLARININ SINIFLANDIRILMASI Çocuk Hakları Sözleşmesi nde, çocukların sağlıklı yaşaması ve çok yönlü olarak gelişmesini sağlaması için gerekli birçok maddeye yer verilmiştir. Sözleşmede yer alan

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

Haklar m Ö reniyorum. Temel Kaynak 5. Gruplar ve Kurumlar n Üyesiyiz

Haklar m Ö reniyorum. Temel Kaynak 5. Gruplar ve Kurumlar n Üyesiyiz SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Haklar m Ö reniyorum Gruplar ve Kurumlar n Üyesiyiz Hepimiz, parças oldu umuz toplum içinde çeflitli gruplara üyeyiz. Grup, ortak bir amac olan insanlar n bir araya gelmesiyle

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ksım 213 ÇARŞAMBA Resmî Gzete YÖNETMELİK Syı : 28834 Bşbknlık (Hzine Müsteşrlığı) tn: KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASINDA TARİFE UYGULAMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:2 Sy : Cll Byr Ünivrsitsi..B.F. MAN SA SHEWHART Kontrol Krtlr nd (Çizlgsind) Tsr m Prmtrlrinin Sçimi Üzrin Bir Uygulm Yrd. Doç. Dr. Ali R z F RUZAN Dokuz Eylül Ünivrsitsi,

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004

Şirket Yönetici ve Ortaklarının Şahsi Sorumlulukları Kasım 2004 Şirket Yönetici ve Ortklrının Şhsi Sorumluluklrı Ksım 2004 Bu metnin tüm hklrı mhfuzdur. Yzrın izni olmksızın iktibs hükümleri dışınd lıntı ypılmz, kısmen vey tmmen çoğltılmz. Bu metindeki ifdelerden hreketle

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Madde 1 -Bu Sözleşme uyarınca çocuğa uygulanabilecek olan kanuna göre daha erken yaşta reşit olma durumu hariç, onsekiz yaşına kadar her insan çocuk sayılır.

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç Bymk Fuel-Oil Brülörü Kitpç MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0024 - Rev.00-2/09/2007 Bymk Fuel-Oil Brülörü MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihzınızı kullnmy fllmdn önce u kılvuzu okuyunuz.

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikrstirmlr.com ISSN:- Mkine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kıs Mkle Sehim Ornın Bğlı Olrk Bir Mil Üzerinde Oluşn Sıcklık Dğılımının Arştırılmsı Vedt SAVAŞ,

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 4

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler Mtemtik Düns, 2005 Yz Kpk Konusu: Konikler Geçen z d, ir koni in denkleminin, düzlemin eksenlerini döndürerek ve öteleerek, 0, c ve ƒ sitleri için, 2 + c 2 = 0, 2 = ƒ, 2 + c 2 = 1, d = 2 içiminde z lilece

Detaylı

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar Mtemtik Dünys, 00 K fl Kpk Konusu: S rlmlr S rlm x lk yz d her fleyin s rlnmyc n gördük. Am bu, hiçbir fley s rlnmz nlm n gelmez tbii ki. Bz fleyler bl gibi s rln r. Örne in ÖSS s nv sonuçlr n göre gençlerimiz

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar DERS Syı Kümeleri ve Koordintlr. Kümeler. Mtemtiğin temel kvrmlrındn biri küme kvrmıdır. Okuyucunun küme kvrmın ybncı olmyıp kümelerle ilgili temel işlemleri bildiğini kbul ediyoruz. Bununl berber, kümelerle

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. Metin ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen

Detaylı

Haklarımla Çocuğum!.

Haklarımla Çocuğum!. Haklarımla Çocuğum!. BM Çocuk Hakları Sözleşmesi Kitabı Çocuk Vakfı Yayınları: 111 I. Türkiye Çocuk ve Medya Kongresi Yayın Dizisi: 14 Yayıma hazırlayan : Mustafa Ruhi Şirin Kapak : Judo Reklam ve Tanıtım

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES

NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fi M NSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMES Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 Madde 1 2 4 Madde 3 10 5 Madde 11 14 6 Madde 15

Detaylı

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük

2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Madde 18 ve 39 Altında Yapılan Tüzük 2009 MİMARLIK MESLEKİ HİZMET VE DENETİM TÜZÜĞÜ Me 18 ve 39 Altın Ypıln Tüzük Mimrlr Osı Yönetim Kurulu trfınn hzırlnıp, Yetki Kurulu ve KKTC Bknlr Kurulun onylnn şğıki tüzüğü yyınlr. Kıs İsim 1 Bu tüzük,

Detaylı

Kurumsal Kimlik Klavuzu

Kurumsal Kimlik Klavuzu Kurumsl Kimlik Klvuzu İHAK Logosu dikey kullnım İHAK Logosu Hkkınd İHAK logosu, mrknın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, bütün ürün ve hizmetlerinde sdece bu kılvuzd belirtilen kurllr dhilinde kullnılmlıdır.

Detaylı

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hstl klr Dergisi Tek Porttn Lproskopik Kolorektl Cerrhi Single Port Lprosopi Coloretl Surgery SEZA LEVENTO LU, B. BÜLENT MENTEfi Gzi Üniversitesi T p Fkültesi, Genel Cerrhi Anilim

Detaylı

GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V.

GENEL YETENEK SINAVI. A) I. ve II. B) I. ve IV. C) II. ve III. D) III. ve V. E) IV. ve V. GENEL YETENEK SINAVI 1) Hikâylrin hyli tsvirlr sl yr vrmz. ümlsinki lt çizili sözü- ün ümly ktt nlm fl kilrn hngisin yoktur? A) Yp tlr n toplumsl konulrn hiç hstmz. B) Sntç, grksiz yr nt lr ksinlikl girmz.

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. nin 12.04.2006 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. TARİH:27/01/2006 Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 27.01.2006 trihli yzısı şğıy çıkrılmıştır. Şirketimiz Afyon Çimento Snyi T.A.Ş.'nin 108 kişi oln personel mevcudu "kpsm içi mkin bkım elemnlrı"nı kdrosun

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ

BÖLÜM 3 : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ BÖLÜM : RASLANTI DEĞİŞKENLERİ (Rndom Vribles Giriş: Bölüm de olsılık fonksionu, denein örneklem uzını oluşurn sonuçlrın erimleri ile belirleniordu. Örneğin; iki zr ıldığınd, P gelen 6 olsı sırlı ikilinin

Detaylı

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÇOCUK HAKLARINA DAIR SÖZLEŞME * Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir. ÖNSÖZ Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: Birleşmiş Milletler Antlaşmasında ilan edilen

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 6 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 3 3 = ( 3 ) ( 3) > > = 3 3 = 6 6. xy x = 8 xy x = 8 x.(y ) x.(y ) = 8 8 6 y (y ).(y) = 6 y = 6 y=6 y=5. 36. 8 d 8 = 6 d n 0 8 0 = 6 ( ) = 6 5 = 3 00 3. 880 ( 3) 80 0 =

Detaylı

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011

Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yaklaşımları. 9. Kalite ve Başarı Sempozyumu. Tarcan Kiper 15 16 Nisan 2011 Öngörülen 21. Yüzyıl Teknolojilerine Göre Yenileşim Yklşımlrı 9. Klite ve Bşrı Sempozyumu Trcn Kiper 15 16 Nisn 2011 İçerik 21. Yüzyıl Bkış 21. Yüzyıl Bkış Gelecekle ilgili belirgin oln tek şey belirsizliğidir!???

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

3MUTLU L K Ö R E T M. Güzel. Dilimizi. Gelifltirelim

3MUTLU L K Ö R E T M. Güzel. Dilimizi. Gelifltirelim Dinleme Okum 3MUTLU Dilimizi Güzel Gelifltirelim L K Ö R E T M Konuflm Yzm Görsel Okum Görsel Sunu Slih KARAGÖZ GÜZEL Kit n Ad : Güzel Dilimizi Gelifltirelim / lkö retim 3 Yzn : Slih KARAGÖZ GÜZEL Her

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 004 CİLT SAYI 4 (7-40) ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI ABSTRACT Cihn Y.T.Ü. Mkin Fkültesi,

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Bu Sözleşmeye Taraf Devletler: ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME Birleşmiş Milletler Andlaşmasında ilân edilen ilkeler uyarınca insanlık ailesinin tüm üyelerinin, doğuştan varlıklarına özgü bulunan haysiyetle

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

ULUSLARARASI ÇOCUK MEVZUATI

ULUSLARARASI ÇOCUK MEVZUATI Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı ULUSLARARASI ÇOCUK MEVZUATI 18 yaşına kadar her insan çocuktur! PROJE PAYDAŞLARI Adalet Bakanlığı Türkiye Adalet Akademisi Hâkimler ve Savcılar Yüksek

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere,

5. a ve b pozitif tamsay lard r say taban olmak üzere, 1. ve b pozitif tmsy lrd r. + b = 13 oldu un göre, + 3b toplm n n en büyük de eri kçt r? 5. ve b pozitif tmsy lrd r. Yndki bölme iflleminde, n n lbilece i en büyük de er kçt r? b 8 b 8 ) 4 ) 8 ) 34 ) 37

Detaylı