KPDS-ÜDS DEKĐ ÖNEMLĐ SÖZCÜKLER-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KPDS-ÜDS DEKĐ ÖNEMLĐ SÖZCÜKLER-1"

Transkript

1 KPDS-ÜDS DEKĐ ÖNEMLĐ SÖZCÜKLER-1 Prepared by Adem AL, an English instructor, Mobile: , ADVERBS formerly: adv. eskiden = previously e.g. Istanbul was formerly called Constantinople. considerably: adv. önemli ölçüde, bir hayli = dramatically, drastically, significantly remarkably, noticeably comparatively: adv. kıyasla, nispeten = relatively e.g. Comparatively few books were written last year. respectively: adv. söylenilen sıraya göre e.g. The cups and saucers cost $5 and $3 respectively. (Yani fincanlar 5, fincan tabakları ise 3 dolardır.) exactly: adv. tam olarak, tamamen = accurately, precisely e.g. I can't remember exactly what she said. conversely: (zarf/bağlaç) (bir şeyin) aksine, zıttına = on the contrary; in contrast e.g. We prefer white eggs; conversely, your children like brown eggs. briefly/in brief: adv. kısaca NOUNS room: n. 1) /C/ oda 2) /U/ boşluk, alan =space roomy: adj. geniş = spacious diameter: ebat, çap specimen: numune, örnek e.g. a blood specimen e.g. a specimen of rock pressure: 1) baskı e.g. The minister was under pressure to resign (istifa etmek). 2) basınç e.g. The gas containers burst at high pressure. solid: n. /C/ katı madde liquid: n. /C/ sıvı madde beneath: altında = underneath e.g. The dolphins disappeared beneath the waves. gravity: n. /U/ yerçekimi, çekim kuvveti = gravitation gravitational: adj. çekimsel, yerçekimi ile ilgili convention: n. /C/ kural, norm = standard, rule, norm e.g. You obey a set of conventions at schools. wilderness: n. 1) ekilmemiş boş arazi 2) artık kullanılmayan/bakımsız yer e.g. The garden was a wilderness. proportion: n. oran = ratio e.g. A high proportion of the products that we tested contains harmful chemicals. tissue: n /C/ doku e.g. Coal is derived from the tissues of plants. sediment:n /C/ çökelti, tortu sedimentary: adj. tortul, totu özelliğinde olan e.g. sedimentary rocks swamp: n. /C/ bataklık = marsh track: n. 1) yol, patika 2) iz e.g. We followed the tyre (tekerlek) tracks across a muddy field. the remainder of: birşeyin arta kalanı = the rest of fragment: n. /C/ parça, kısım debris: n. /U/ enkaz, yıkıntı e.g. Fragments of building debris can be easily seen. consequence: n. /C/ sonuç = result consequently: adv. sonuç olarak = as a result labor: n. /U/ iş, emek laborer: işçi, amele laborious: adj. zahmetli, çok zaman ve emek gerektiren profit: n. /C/ kar, kazanç profitable: adj. karlı, kazançlı component: n. /C/ öğe, unsure = constituent e.g. All the components are tested before getting assembled. stimulus: n. /C/ dürtü, uyarıcı, harakete geçiren şey stimuli: uyarıcılar phenomenon: n. /C/ olgu, durum, olay phenomena: olgular, olaylar merchant: n. /C/ tüccar commerce: ticaret = trade commercial: adj. ticari, ticaret ile ilgili mass: n. /C/ yığın, kütle, küme e.g. The area is covered with masses of ice massive: adj. büyük çapta, kocaman e.g. Union leaders are warning of massive job losses. current: adj. güncel, şu anda varolan e.g. Have you seen the current issue of Vogue magazine? current: n. /C/ akım, akıntı e.g. Strong currents can be very dangerous for swimmers. access: n. /U/ erişim e.g. Access to the papers is restricted to senior management. to access: erişmek, ulaşmak accessible: erişilebilir, ulaşılabilir inaccessible: erişilemez = unreachable characteristic: n. nitelik, özellik = quality, feature characteristic (of): adj. karakteristik; bir şeyi yada insanı diğerlerinden ayırt etmeyi sağlayan = very typical of e.g. This pattern is characteristic of the local architecture. descendant: n. /C/ nın soyundan gelen kimse e.g. The Cajun people, descendants of the Acadians were lazy. value: n. /C/ değer e.g. cultural values valuable: adj. değerli invaluable: adj. paha biçilemeyecek kadar değerli obstacle: n. /C/ engel = barrier, handicap Prepared by Adem AL, an English instructor, Mobile: , 1

2 tool: n. /C/ alet, araç e.g. metal tools goal: n. /C/ amaç = aim, objective goods: n. /U/ mal, eşya e.g. There will be tax increases on a range of goods and services. evidence: n. /U/ kanıt, delil = proof, clue, reference plant: 1) bitki 2) fabrika = factory ADJECTIVES essential: adj. gerekli = very necessary vital: adj. çok önemli, hayati = crucial, very significant noble: adj. soylu, asil nobility: n. asalet, soylluluk = gentility temporary: adj. geçici X permanent (= daimi, sürekli) contemporary: adj. çağdaş; güncel = current contemporary: n. /C/ akran, aynı dönemde yaşayan kişi brief: adj. kısa, öz e.g. The book begins with a brief outline of the history of modern China. associated with: adj. ilişkili, bağlantılı = connected relevant: adj. alakalı e.g. We received all the relevant information. X irrelevant relevance: n. /U/ ilgi, alaka unanimous: adj. oybirliğiyle alınmış anonymous: adj. yapanı bilinmeyen, anonim unanimously: adv. oybirliğiyle stiff: adj. 1) sert, şiddetli = severe, strict e.g. stiff sentence/penalty/fine 2) (ayak, kol, kas vs.) gergin, kaskatı, hareket ettirmesi güç severe: adj. 1) hastalık, ağrı vs.) çok kötü, e.g. severe depression 2) (eleştiri, ceza vs.) çok şiddetli, ağır captive: adj. esir captivity: n. esaret e.g. The hostages (rehine) were released from captivity. captive: n. esir /C/ All the captives were kept in a darkened room with their hands tied. partial: adj. 1) kısmen, kismi, e.g. a partial solution to traffic congestion in Istanbul 2) taraflı, taraf tutan partially: adv. bir dereceye kadar, kısmen = not completely e.g. The operation was partially successful. familiar (to): adj. tanıdık (birşeyin bir kişi için bilinir olması) e.g. The symptoms of flu aren t familiar to me. familiar with: adj. (bir kişinin bir duruma, vs. aşina olması) aşina; alışık e.g. Are you familiar with jazz? familiarity: n. aşinalık e.g. Caner's familiarity with pop music is astonishing. further: adj. 1) daha uzak 2) daha fazla, ilave e.g. You can get further information at my website. obscure: adj. muğlak, belirsiz monumental: adj.1) muazzam, çok büyük =huge 2) esere ait, abidevi benign: adj. 1) nazik, zarif = kind, gentle 2) (tümör) iyi huylu X malign: adj. zararlı = harmful moist: adj. nemli = humid moisture: n. nem = humidity abundant: adj. bol, çok fazla = plentiful abundance: n. bolluk skeptical / sceptical: adj. şüpheci, kuşkulu e.g. I'm extremely sceptical about what I read in the press. neutral: adj. nötr, tarafsız, bitaraf e.g. I always tried to remain neutral when they started arguing. primitive: adj. ilkel = undeveloped immobile: adj. hareketsiz = motionless glamorous: adj. göz kamaştırıcı, büyüleyici e.g. a glamorous outfit (= elbise) efficient: adj. verimli (daha az para, çaba ve zaman ile yapılan), elverişli efficiency: n. elverişlilik, verimlilik vast: adj. büyük e.g. The vast majority of ancient American societies were organized on the basis of kinship. raw: adj. 1) ham e.g. raw materials 2) çiğ, pişmemiş transparent: adj. saydam, net, geçirgen slight: adj. miktar olarak az/önemsiz = minor slightly: adv. az oranda, hafifçe CONJUNCTIONS &CONNECTORS as if: (bağlaç) -mış gibi = as though e.g. Your best friend, Ayşe, behaves as if she were my mother. on the grounds that: (bağlaç) çünkü = because, since, as, now that, inasmuch as, seeing as much as: (bağlaç) e rağmen = although, even though, despite the fact that, in spite of the fact that hence: bundan dolayı = therefore, for this reason e.g. The cost of transport is a major expense for an industry. Hence, factory location is an important issue. whereas: (bağlaç) fakat, halbuki, buna rağmen = while e.g. Your students are often at the library, whereas/while mine prefer playing soccer. Prepared by Adem AL, an English instructor, Mobile: , 2

3 besides: (bağlaç) ayrıca, ilave olarak = furthermore, moreover, in addition, what is more beside: preposition +ĐSĐM 1) yanında, bitişiğinde 2) kıyasla, e nazaran =in comparison with VERBS & PHRASAL VERBS to accelerate: 1) /T/ hızlandırmak = step up, speed up 2) /I/ hızlanmak to pursue: sürdürmek, devam ettirmek pursuit: n. takip, arayış e.g. the pursuit of liberty e.g. He will pursue his own interests, as well as do his school work. to accompany: 1) /T/ (birine) eşlik/arkadaşlık etmek 2) /T/ aynı anda olmak/varolmak e.g. This disease is accompanied by high fever. to penetrate: (sıvı madde, ajan vs.) sızmak; içine girmek; (kurşun, ışık) içinden geçmek = go through to refer to: -e gönderme yapmak, -e işaret etmek to perish: ölmek, telef olmak to abort: /T/ n. 1) çocuk aldırmak 2 bir faaliyete vs. son vermek, durdurmak e.g. We will have to abort the rescue mission. to curb: kontrol atına almak e.g. Tell me the measures you have taken to curb the spread of the virus. to impose: (on) (yaptırım, ceza, kanun vs.) uygulamak, mecbur etmek to deprive sb/sth of sth: birini/bir şeyi bir şeyden mahrum etmek to promote: (to) terfi ettirmek to get/be promoted: terfi etmek to put it bluntly: daha da açık/dobra konuşmak gerekirse to challenge: meydan okumak = defy challenging: adj. çok zor, meydan okuyan, = demanding to recall: hatırlamka =remember, recollect to decline: 1) azalmak 2) red etmek = turn down to hand in: (ödev, proje, vs.) teslim etmek = submit, give in, surrender to put through: (telefon, vs.) bağlamak to break up 1) parçalamak 2) parçalanmak 3) (sevgiliden vs.) ayrılmak to offend: 1) /T/ incitmek, kırmak = hurt 2) /I/ suç işlemek =commit a crime offensive: adj. kırıcı, incitici offence: n. 1) /C/ suç 2) /U/ incitme, darıltma (to cause/give offence) to lead to: neden olmak = cause, result in, bring about, induce, contribute to to stem from: -den kaynaklanmak = come from, originate from, result from, derive from, evolve from to contradict: çelişmek e.g. The witness (n. şahit) statements (n. ifade) contradict each other. contradiction: n. çelişki e.g. His speech was full of lies and contradictions. contradictory: adj. çelişkili e.g. His policies often have been confusing and contradictory. to pollute: (havayı, suyu, vs.) kirletmek e.g. The factory pollutes the air and water. pollution: n. /U/ kirlilik e.g. Pollution from cars leads to global warming. polluted: adj. kirli to nominate for/as: aday göstermek e.g. She was nominated as Best Actress for her part in the film Yacht. nomination: n. adaylık e.g. Who will get the Republican nomination for president? nominee: n. aday = candidate e.g. Ayşe will be nominated for the job of vice president (= başkan yrdmcısı). to adapt: 1) uyum sağlamak, alışmak = adjust e.g. The children are finding it hard to adapt to the new school. 2) uyarlamak, adapte etmek, uydurmak to adopt: 1) benimsemek, kabul etmek 2) evlat edinmek adoption: kabul, benimseme to migrate: göç etmek = to emigrate migration: göç to immigrate: göç etmek immigration: göç immigrant: n. /C/ göçmen to interpret: yorumlamak, açıklamak e.g. Memiş, a famous medium, attempts to interpret the meaning of dreams. interpretation: n. açıklama, izah, yorum e.g. It's difficult to put an accurate interpretation on the survey results. to cost: -e mal olmak e.g. A full day's activities will cost you 45. cost: /C/ maliyet, masraf costly: adj. pahalı, maliyetli = very expensive to navigate: 1) Yönü tayin etmek/bulmak e.g. Early explorers used to navigate by the stars. 2) biryerden bir yere gemi ile gitmek 3) gemi veya uçak kullanmak navigation: n. 1) gidilecek yönü belirleme/bulma 2) deniz yolculuğu, dolaşma Prepared by Adem AL, an English instructor, Mobile: , 3

4 to disappoint: hayal kırıklığına uğratmak disappointed: adj. hayal kırıklığına uğramış/uğratılmış disappointment: n. /U/ hayal kırıklığı disappointing: adj. hayal kırıklığına uğratıcı to remain: kalmak; sürdürmek, olduğu gibi kalmak e.g. The children remained silent/calm during the seminar. e.g. Many speculators expect the basic rate of tax to remain at 25%. remains: n. /plural/ kalıntı, arta kalan e.g. On the table were the remains of the evening meal. to ripen: olgunlaşmak, tam olarak yetişmek e.g. Strawberries do not ripen after picking. ripe: adj. (bir meyve, sebze vs. için) olgun, olmuş e.g. Those tomatoes aren't ripe yet. to indicate: göstermek = show e.g. The study indicates a connection between poverty and crime. indication: n. /C/ belirti, işaret e.g. Dark green leaves are a good indication of healthy roots. to move: 1) taşınmak e.g. They've moved into bigger offices in London. 2) hareket etmek e.g. Please keep the doors closed while the train is moving. 3) hareket ettirmek e.g. Paul couldn't move a muscle (=could not move at all) since he was so scared. 4) (duygusal olarak) etkilemek e.g. They were deeply moved by the news. moving: adj. etkileyici, duygulandırıcı movement: n. 1) akım, hareket e.g. He talked about the civil rights movement and honest leadership. 2) taşınma 3) hareket ettirme, kımıldatma be composed of: oluşmak e.g. ITU is composed of clever students. to make up: oluşturmak = be made up of, be comprised of, to consist of = form, comprise, constitute to facilitate: olanak sağlamak, kolaylaştırmak = enable facility: n. /C/ 1) tesis e.g. Our college has excellent research facilities. 2) olanak e.g. childcare facilities to extend: 1) uzanmak, kaplamak e.g. The River Nile extends as far south as Lake Victoria. 2) süreyi uzatmak e.g. The teacher have agreed to extend the deadline (son teslim tarhi). to oversee: işlerin yolunda gitmesini sağlamak, denetlemek = supervise e.g. A team leader was appointed (tayin etmek) to oversee the project. to embrace: 1) kucaklamak 2) kabul etmek, benimsemek = adopt to distort: bozmak; bir şeyin biçimini, rengini, görünüşünü değiştirmek distortion: bozulma to charge: 1) (bir malın veya hizmetin ücretini) istemek 2) sarj etmek, yüklemek 3) suçlamak 4) görevlendirmek = assign e.g. The commission is charged with investigating war crimes. to return: 1) bir yerden geri dönmek 2) iade etmek to charter: kiralamak to emit: yaymak, etrafa saçmak = send out, give off e.g. When some minerals are heated, they emit light. to retain: muhafaza etmek, sürdürmek, korumak = keep, maintain to house: barındırmak, (bir eve vs.) yerleştirmek housing: barındırma to excavate: kazı yapmak, kazıyla çıkarmak e.g. Schliemann excavated the ancient city of Troy. to digest: sindirmek digestive system: sindirim sistemi digestion: sindirim to discredit: itibardan/gözden düşürmek e.g. The company's lawyers tried to discredit her testimony. to get to: varmak, ulaşmak = reach, arrive to give up: vazgeçmek, bırakmak = quit e.g. She gave up smoking last year. to counter: üstesinden gelmek, çözmek = overcome, tackle e.g. It is hard to counter these natural obstacles. to recruit: bir işyerinde çalışmak üzere yeni insanlar bulmak, istihdam etmek e.g. We're having difficulty recruiting enough qualified staff. to pioneer (in something): (birşeyde) öncülük etmek, öncü olmak pioneer: n. öncü kişi, önder to ship: (gemi, uçak, tır,vs ile) nakletmek, nakliye yapmak, taşımak shipment: n. nakliye to abandon: 1) (sorumluluğundaki bir kişiyi) terketmek e.g. How could she abandon her own child? 2) (bir yeri) terketmek e.g. Fearing further attacks, most of the population had abandoned the city. 3) (birşeyi yapmaktan) vazgeçmek, bırakmak e.g. They abandoned their attempt to kill the king. to rush: acele ve telaş ile gitmek, koşturmak to hurry: acele etmek e.g. If we hurry, we'll get there in time. to repel: /T/ (düşmanı, vs.) defetmek, püskürtmek = force away to revitalize: /T/ yeniden canlandırmak = revive revitalization: canlanma, yeniden hayat bulma = rebirth e.g. They ll revitalize the neighborhood by providing better housing. to judge: hüküm vermek judge: n. hakim justice: adalet to fix: 1) tamir etmek 2) sabitlemek fixed: adj. sabit, hareket etmeyen = stationary, stable, steady to seek: aramak (fiilin 2. ve 3. hali sought ) = look for Prepared by Adem AL, an English instructor, Mobile: , 4

5 to portray: tasvir etmek = describe, depict to disseminate: /T/ yaymak = spread e.g. Her findings have been widely disseminated. to irrigate: sulamak e.g. The water in Lake Van is used to irrigate the area. irrigation: sulama to rely on/upon: 1) güvenmek e.g. You should rely on David. = trust reliance: n. güven reliable: adj. 2) dayanmak, varlığı başka bir şeye/kimde bağlı olmak = depend on e.g. For its income, the company relies heavily on only a few contracts. to persist: (zorluklara vs. rağmen ısrarla bir şeyi) yapmaya devam etmek; sürmek = continue e.g. If adverse weather conditions persist, the game will be cancelled. to cultivate: 1) toprağı işlemek, tarım amacıyla kullanmak e.g. The land was too rocky to cultivate. 2) ekmek, yetiştirmek e.g. We cultivated maize and watermelons last year. to threaten: tehdit etmek e.g. A severe drought is threatening the rice crop. threat:n. /C/ tehdit to dump: (bir atık maddeyi vs.) boşaltmak, dökmek e.g. Toxic waste is being dumped into the ocean. to investigate: /T/ araştırmak, soruşturmak investigation: n. araştırma, soruşturma to shield: korumak shield: n. koruyucu kalkan, koruma to decay: çürümek = rot decay: n. /U/ çürüme, çürük to roam: gezinmek, dolaşmak = wander to concede: itiraf etmek, kabül etmek = admit e.g. I conceded that I had made a number of errors. to rebel: isyan etmek rebellion: n. isyan rebellious: adj. asi, isyankar to impress: hayran bırakmak, etkilemek impressed: adj. etkilenmiş impression: n. izlenim, tesir to irritate: 1) kızdırmak = annoy 2) (sağlık) tahriş etmek to dissolve: 1) erimek, çözülmek e.g. Sugar dissolves in water. 2) eritmek e.g. Dissolve the tablet in water. to grind: /T/ öğütmek, ufalamak (V 2-3 = ground) e.g. Huge stones were once used for grinding wheat into flour. to vaporize: buharlaşmak = evaporate vaporization: buharlaşma = evaporation vapor: n. buhar to constitute: oluşturmak, kurmak constitution: n. oluşum, kuruluş the Constitution: n. Anayasa to require: gerektirmek, talep etmek = demand, necessitate to alter: değişmek; değiştirmek = change, modify, amend to inherit: 1) miras almak e.g. He inherited a fortune from his grandmother 2) kalıtım yoluyla almak e.g. Mr. Grass inherited his work ethic from his father. to endure: katlanmak, dayanmak = tolerate, put up with e.g. No one can endure such pain. to compensate for: telafi etmek e.g. Victims of the crash will be compensated for their injuries. to stimulate: teşvik etmek, özendirmek = encourage, foster to incline: eğilim göstermek, yönelmek = tend inclination: n. /C/ eğilim = tendency to tame: evcilleştirmek = domesticate tamed: adj. evcilleştirilmiş, evcil = domesticated to illustrate: örneklerle açıklamak e.g. She illustrated her discussion with diagrams. to heal: iyileşmek e.g. It took three months for my arm to heal properly. GENERAL EXPRESSIONS rather than: --den ziyade, -nın yerine = instead of e.g. I think you'd call it a lecture rather than a talk. on behalf of: -nın adına in terms of: -nın açısından along with: yanı sıra, birlikte = in addition to to do with: ile ilişkili, ile alakalı e.g. We hate everything to do with politics. one another: each other e.g. We support one another. no longer: artık = not any more e.g. She will no longer stay with us. She will not stay with us any more. thanks to: yüzünden, dolayı = because of, owing to, on account of, due to by means of: yoluyla, vasıtasıyla e.g. Critics were silenced by means of torture and unfair trials. up to: --e kadar = as much as, as many as e.g. Our car can hold up to five people. We've kept our meetings secret up to now. (= şu ana kadar) along: boyunca e.g. I was driving along Sarıyer Road when you called me. along with: ilaveten, ek olarak = in addition to e.g. Dunne was murdered, along with three guards. alike: adj. benzer =similar e.g. They are alike. adv. benzer şekilde e.g. We live and think alike (much) like: preposition gibi + ĐSĐM e.g. They look much like their father. likely: adj. olası = possible, probable likelihood: n. olasılık Prepared by Adem AL, an English instructor, Mobile: , 5

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

What Is Team Leadership?

What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? What Is Team Leadership? Team leadership is the management of a group of people brought together to work to achieve a common goal.in order to get everyone to work as one functioning

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS

ÖNEMLİ PHRASAL VERBS ÖNEMLİ PHRASAL VERBS Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş phrasal verb leri içerir. 149 adet Toplam 149 adet 1. keep on devam etmek carry on devam etmek continue devam etmek Fiil go on meydana gelmek,

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇIKMIŞ SORULAR Ders Adı : Yabancı Dil-1 Sınav Türü : Bütünleme WWW.NETSORULAR.COM Sınavlarınızda Başarılar Dileriz... Yabancı Dil I A A DİKKAT! 1. Bu testte

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 74 adet Toplam 74 adet İngilizce Türkçe Tür 1. with the help -ın yardımıyla with the aid -ın yardımıyla

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES

ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES ÖNEMLİ PREPOSİTİONAL PHRASES Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş prepositional phrase leri içerir. 72 adet Preposition 2 adet Toplam 74 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak

Detaylı

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.)

a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) a) Present Continuous Tense (Future anlamda) I am visiting my aunt tomorrow. (Yarin halamı ziyaret ediyorum-edeceğim.) He is having an exam on Wednesday. (Çarşamba günü sınav oluyor-olacak.) Mary is spending

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz.

SBS PRACTICE TEST 2. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 2* 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. SBS PRACTICE TEST 2 1. Verilen cümlede boşluğa gelecek sözcüğü seçeneklerden işaretleyiniz. 3. Konuşma balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcükleri seçiniz I am your true friend Mehmet. A true friend

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler The Human Brain The Human Brain The human brain is a very powerful organ.it controls all parts of the body and allows you to think, feel, move your arms and legs and it helps you stay healthy.the brain

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular

Lesson 66: Indirect questions. Ders 66: Dolaylı sorular Lesson 66: Indirect questions Ders 66: Dolaylı sorular Reading (Okuma) Could you tell me where she went? (Bana nereye gittiğini söyler misiniz?) Do you know how I can get to the hospital? (Hastaneye nasıl

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ

5İ Ortak Dersler. İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ Listmania Part 2 Ünite 12 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Okutman Aydan ERMİŞ 1 Ünite 12 LISTMANIA PART 2 Okutman Aydan ERMİŞ İçindekiler 12.1. PRESENT PERFECT & PAST SIMPLE... 4 12.1.1. Review of verb forms...

Detaylı

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim:

Şimdi de kesin bir zorunluluğun bulunmadığını ifade eden cümlelere örnekler verelim: 1 You mustn't smoke here. It's dangerous. (Burada sigara içmeniz yasaktır. Tehlikelidir.) 2 We mustn't park our car here. There's no-parking sign. (Arabanızı buraya park etmemiz yasak. Park edilmez işareti

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ Hungry Planet Part 2 Ünite 6 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 6 HUNGRY PLANET PART 2 Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 6.1. QUANTIFIERS (MIKTAR BELIRTEN KELIMELER)...

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref

WOULD. FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be. She hoped (that) we would com. I thought that he would ref WOULD FUTURE in PAST [1] (geçmişteki gelecek) [past of WILL] He said he would be She hoped (that) we would com I thought that he would ref WILLINGNESS (gönüllülük) She would not The car would not POLITE

Detaylı

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce

bab.la Cümle Kalıpları: Kişisel Dilekler İngilizce-İngilizce Dilekler : Evlilik Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world. Yeni evli bir çifti Congratulations

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the

1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the 1. Superlative lerden sonra gelen fiil infinitive olur. ( the latest species to join the rank of ) 2. for/in/during/over/within (fidow) : last/past time olduğunda bu prepositionlar gelir. 3. Now that;

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir:

İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: İngilizce de selamlaşma maksatlı kullanılabilecek pek çok yapı vardır. Bunlar Türkçeleri ile beraber aşağıda verilmektedir: Informal Greetings (Gayri Resmi selamlaşmalar) - Hi. (Merhaba) -Hello. (Merhaba)

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir?

SBS PRACTICE EXAM 4. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 4* 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? SBS PRACTICE EXAM 4 1. Aşağıdaki cümleyi tamamlayan sözcük hangi seçenektedir? 4. Düşünce balonundaki cümleyi doğru tamamlayan sözcüğü seçiniz. You are not a hardworking student, Mike! Jeff is a/an friend.

Detaylı

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi

Lesson 31: Interrogative form of Will. Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Lesson 31: Interrogative form of Will Ders 31: Will kalıbının soru biçimi Reading (Okuma) Will it be sunny tomorrow? (Yarın güneşli mi olacak?) Will you lend her the car? (Arabayı ödünç verecek misin?)

Detaylı

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION

A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION 1. Çeviri Metni - 9 Ekim 2014 A LANGUAGE TEACHER'S PERSONAL OPINION Why is English such an important language today? There are several reasons. Why: Neden, niçin Such: gibi Important: Önemli Language:

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be)

İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA. www.ekolayingilizce.com SIMPLE PAST (to be) İNGİLİZCE GRAMER SIMPLE PAST TENSE TO BE (OLMAK FİİLİNİN GEÇMİŞ ZAMANI) GRAMER ANLATIMI ALIŞTIRMA İNGİLİZCE GRAMER (+) I was a student. She was a student. They were students. (?) Was I a student? Was she

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım.

Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? Yazın bir otelde kalır mısın? O her gün evde mı? Ödev zor mu? Ben yiyorum çünkü açım. Oda genellikle dağınık ve oda şimdi dağınık. Genellikle onlar bahçede mı? Onlar şimdi bahçede mı? O otobüste. O sabahları otobüs ile işe gider. Ben akşamları İngilizce çalışmam. Yazın bir otelde kalır

Detaylı

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney

CALUM SAILS AWAY. Written and illustrated by Sarah Sweeney CALUM SAILS AWAY Written and illustrated by Sarah Sweeney SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Nuhkuyusu Cad., No. 197 Üsküdar İş Merkezi, Kat 3, 34664 Bağlarbaşı, Üsküdar, İstanbul Tel.: (0216) 474 23

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir?

4. S n f. Bu konuflman n geçti i resim afla - dakilerden hangisidir? name is Engin. Konuflmay resme göre tamamlayan ifade afla dakilerden hangisidir? NG L ZCE 4. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... TALKING ABOUT CLASSROOM RULES, GREETINGS, SUBJECT PRONOUNS Test 1 1. 5. Good night Ahmet. Good night Mehmet. Bu konuflman n geçti i resim afla

Detaylı

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT

8. SINIF KAZANIM TESTLERİ 1.SAYI. Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ DİZGİ & TASARIM İBRAHİM CANBEK MEHMET BOZKURT 8. SINIF ŞANLIURFA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAZANIM TESTLERİ TÜRKÇE MATEMATİK T.C İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK FEN VE TEKNOLOJİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ İNGİLİZCE Ar-Ge Birimi Çalışmasıdır 1.SAYI

Detaylı

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?)

Example: 1 Shall I give the baby some tea? (Bebeğe biraz çay vereyim mi?) Birinci tekil ve çoğul şahıs zamirleriyle (I-WE) kullanılır. Gelecek zamanın yardımcı fiili olmasının yanısıra, MODAL yardımcı olarak fikir sorma veya teklif ifade eder. Ayrıca kesin kararlılık, tehdit

Detaylı

function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); }

function get_style114 () { return none; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } function get_style114 () { return "none"; } function end114_ () { document.getelementbyid('all-sufficient114').style.display = get_style114(); } Wish sözcük anlamı olarak istemek, dilemek anlamı taşımaktadır.cümlenin

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 6 SBS PRACTICE TEST OH! Thank you very much. You are a A) occupied / fought SBS PRACTICE TEST 6 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. I was shopping officer. What were you doing he stole your bag? 1. Mustafa Kemal

Detaylı

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not

Lesson 41: may, might, might not. Ders 41: -ebilmek, might, might not Lesson 41: may, might, might not Ders 41: -ebilmek, might, might not Reading (Okuma) You may have a seat. ( Oturabilirsin. ) May I borrow your book? ( Kitabını ödünç alabilir miyim?) The taxi fee may be

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much

ÜNİTE 7 QUANTIFIERS (2) İÇİNDEKİLER HEDEFLER YABANCI DİL I. Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much QUANTIFIERS (2) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ İÇİNDEKİLER Quantifiers: - lots of - a lot of - several - a bit - How many - How much HEDEFLER YABANCI DİL I Bu ünitede amaçlanan kazanımlar;

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır.

a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. a) Must: meli malı. Bir eylemin yapılmasının zorunluluğunu belirten must ile ifade edilen kişinin kendi isteğinden kaynaklanmaktadır. Olumlu cümle I must go: Gitmeliyim. (Ben böyle istemiyorum) He must

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2

Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Lesson 35: Gerund 2 Ders 35: İsim-fiil 2 Reading (Okuma) His job is driving a bus. ( Onun hobisi otobüs sürmek. ) Thank you for choosing my lesson. ( Benim dersimi seçtiğiniz için teşekkür ederim. ) Her

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak

Lesson 42: have to, don t have to. Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Lesson 42: have to, don t have to Ders 42: -meli/-malı, zorunda olmamak Reading (Okuma) We have to go to school tomorrow. ( Yarın okula gitmeliyiz. ) I have to get up at 5 am tomorrow. ( Yarın sabah 5

Detaylı

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları

İNGİLİZCE. My Daily Routine. A) It's one o'clock. It s on Monday. Zeka Küpü Yayınları 5. SINIF My Daily Routine 1. 3. UNIT-1 TEST-1 do you go to school? At 8.30 Sevgi Ýlhan Saati ifade eden seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Where B) Who C) What time D) What 4. A) It's one o'clock.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü şu that (something relatively nearby) şu ekmek o that (something further away) o dondurma Recap Çoğullar ler If the final vowel is a, ı, o or u, then use lar. limonlar, çocuklar If the final vowel is e, i, ö or ü, then use ler. zeytinler, ekmekler This, That, These and Those bu this bu limon

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a

at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at Kullanımı: de, da, ye, ya, e, a at İngilizcede zaman edatı olarak saatlerle birlikte kullanılır. - I will see you at 4:15. Seninle saat 4:15'de görüşeceğim. - The plane leaves at six. Uçak saat 6'da

Detaylı

Lesson 29: "It" in Various Usages. Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları

Lesson 29: It in Various Usages. Ders 29: It Zamirinin Farklı Kullanımları Lesson 29: "It" in Various Usages Ders 29: "It" Zamirinin Farklı Kullanımları Reading (Okuma) What time is it now? It s eight thirty. (Şu an saat kaç? Sekiz buçuk.) What day of the week is it today? It

Detaylı

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl

Lesson 23: How. Ders 23: Nasıl Lesson 23: How Ders 23: Nasıl Reading (Okuma) How are you? (Nasılsın?) How are your parents? (Ailen nasıl?) How was the interview? (Görüşme nasıldı?) How is your work? (İşin nasıl?) How do you go to school?

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz)

Lesson 40: must, must not, should not. Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Lesson 40: must, must not, should not Ders 40: gereklilik(olumlu), gereklilik(olumsuz), tavsiye edilen gereklilik(olumsuz) Reading (Okuma) You must answer all the questions. ( Tüm sorulara cevap vermelisin.

Detaylı

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3*

SBS PRACTICE TEST 3. Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 3* SBS PRACTICE TEST 3 1. Konuşma balonunda sorulan soruya karşılık resme göre verilebilecek doğru yanıt hangi seçenektedir? What s Bob doing now? 3. Verilen cümledeki boşluğa tamamlayan ifadeyi seçeneklerden

Detaylı

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet

Mart Ayı Değerler Eğitimi. Samimiyet Mart Ayı Değerler Eğitimi Samimiyet Darüşşafaka Orta Okulu Mart Ayı değeri olan Samimiyet değeri kapsamında etkinlik ve paylaşımlar düzenlemiştir. Yabancı diller bölümü; Samimiyet konusuyla ilgili olarak

Detaylı

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad):

Kısaltılmış biçimi: Olumlu cümlelerde ('ll) Olumsuz cümlelerde: (Won't) A WILLINGNESS (İsteklilik) PROMISE (Vaad): Gelecek zamanın (Future Tense) yardımcı fiili olarak kullanılmasının yanısıra Modal Yardımcı olarak İSTEKLİLİK (WILLINGNESS), PROMISE (Vaad) POLITE REQUEST AND OFFER (Kibar istek ve ikram), STRONG DETERMINATION

Detaylı

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ

İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ State Of The Art Part I Ünite 8 5İ Ortak Dersler İNGİLİZCE II Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ 1 Ünite 8 STATE OF THE ART PART I Yrd. Doç. Dr. Emrah EKMEKÇİ İçindekiler 8.1. BE GOING TO... 3 8.1.1. FUNCTIONS

Detaylı

Relative Clauses 1-3

Relative Clauses 1-3 Relative Clauses 1-3 a man who has powerful friends things I like the world which I created the kind of person we need a place that I know something you should know a place where life is simple somebody

Detaylı

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model

Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model 2016 Güneş enerjisi kullanılarak sulama sistemleri için yeni bilgi tabanlı model İsmet Kandilli 1 Ali Güven 2, Ercüment Karakaş 3, Melih Kuncan 4 1 Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel MYO, Elektronik ve Otomasyon

Detaylı

D-Link DSL 500G için ayarları

D-Link DSL 500G için ayarları Celotex 4016 YAZILIM 80-8080-8081 İLDVR HARDWARE YAZILIM 80-4500-4600 DVR2000 25 FPS YAZILIM 5050-5555-1999-80 EX-3004 YAZILIM 5555 DVR 8008--9808 YAZILIM 80-9000-9001-9002 TE-203 VE TE-20316 SVDVR YAZILIM

Detaylı

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri)

STATE OF THE ART. Be Goıng To Functıons (İşlevleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) 1. Planned future actions (Planlanmış gelecek zaman etkinlikleri) We use it to express a future decision, intention, or plan made before the moment of speaking (Konuşma anından daha önce düşünülmüş kararlar,

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY

HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir. JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HOW TO MAKE A SNAPSHOT Snapshot Nasil Yapilir JEFF GOERTZEN / Art director, USA TODAY HEADLINE: How many minutes a day do you or someone else walk your dog? 0 minutes 13% 1-19 minutes 24% 20-39 minutes

Detaylı

Parça İle İlgili Kelimeler

Parça İle İlgili Kelimeler History of Venice History of Venice Venice is one of the most beautiful cities of the world.it lies on over a hundred islands in a lagoon in the northern part of the Adriatic Sea.Venice is a cultural and

Detaylı

108 0. How many sides has the polygon?

108 0. How many sides has the polygon? 1 The planet Neptune is 4 496 000 000 kilometres from the Sun. Write this distance in standard form. 44.96 x 10 8 km 4.496 x 10 8 km 4.496 x 10 9 km 4.496 x 10 10 km 0.4496 x 10-10 km 4 Solve the simultaneous

Detaylı

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend.

1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she. 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is. 1. This is girlfriend. 1. English? a. She is b. Is c. He d. Is she 1. This is an office, and tables. a. those are b. that are c. these d. that is 1. This is girlfriend. a. hers b. to him c. of her d. his 1. There are people

Detaylı

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 1. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR İNGİLİZCE DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 UNIT 2 SINIF İÇİ TARAMA TESTİ Diyalogu tamamlayan ifade hangisidir? Henry: That's my money.i don t want to give it to you. Martin:...! Don t be so stingy. Diyalogda boşluğu en iyi tamamlayan

Detaylı

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not

Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Lesson 30: will, will not Ders 30: will, will not Reading (Okuma) I hope you will visit me one day. ( Umuyorum bir gün beni ziyaret edeceksin ) I think your sister will like that cellphone. ( Bence kız

Detaylı

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr

a trademark of ALISTONE www.compostone.com.tr ALISTONE OUR COMPANY Our Company ALISTONE Marble Company has founded by Mr. Ali and Mehmet Başarır in 2005 with a long business life experience started with turning machine manufacturing and respectively

Detaylı

Level Test for Beginners 2

Level Test for Beginners 2 Level Test for Beginners 2 Directions: This is a level test Basic. Follow your teacher and proceed to the test. Your teacher will give you a score after the test. The total score is 30 points. Talimatlar:

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki

All in all: Hepsi hepsi, hepi topu, sonuçta Just: Sadece Another: Diğer, öteki 8. DERS ÇEVİRİ METİNLERİ VE ÇEVİRİLERİ Another Brick in the Wall (Duvardaki Bir Başka Tuğla) Pink Floyd We don't need no education Need: İhtiyaç duymak Education: Eğitim İhtiyacımız yok, eğitime hayır

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim

Lesson 21: Who. Ders 21: Kim Lesson 21: Who Ders 21: Kim Reading (Okuma) Who are your friends? (Arkadaşların kimler?) Who is your new boss? (Yeni patronun kim?) Who is your English teacher? (İngilizce öğretmenin kim?) Who was the

Detaylı

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM

ENG ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM ENG111 2016-2017 ACADEMIC YEAR SPRING SEMESTER FRESHMAN PROGRAM EXEMPTION EXAM Exam Type Date / Classes / Time Written Thursday, September 22 nd, 2016 Classes & Time to be announced on September 20th.

Detaylı

Lesson 19: What. Ders 19: Ne

Lesson 19: What. Ders 19: Ne Lesson 19: What Ders 19: Ne Reading (Okuma) What is it? (O nedir?) What is your name? (İsmin nedir?) What is the answer? (Cevap nedir?) What was that? (O neydi?) What do you want? (Ne istersin?) What did

Detaylı

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her

Lesson 58 : everything, anything. each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey. Her biri, her Lesson 58 : everything, anything each, every Ders 58: her şey, herhangi bir şey Her biri, her Reading (Okuma) Is everything okay? (Her şey yolunda mı?) Don t worry, everything will be fine. (Endişelenme,

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma

Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Lesson 18 : Do..., Don t do... Ders 18: yap, yapma Reading (Okuma) Walk on this road. (Bu yoldan yürü.) Write an email to me. (Bana bir e-posta yaz.) Dance on the stage! (Sahnede dans et!) Good night,

Detaylı

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı)

PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) PRESENT CONTINUOUS TENSE FORM (yapı) 1. Amn t diye bir kullanım yoktur: Zorunluluk durumunda, mesela tag question durumunda, a ren t bunun yerine kullanılır. - I am looking after my baby well, aren t I?

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda aşağıda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? 1. A) rude B) trustworthy C) generous D) supportive TEST - 2 (2011-2012)

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ

8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 8. SINIF YARIYIL ÇALIŞMA TESTİ 1., 2. ve 3. sorularda verilen kelimelerden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır? TEST - 1 (2011-2012) 6., 7. ve 8. sorularda boş bırakılan yerlere uygun düşen

Detaylı

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi)

Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Click here if your download doesn"t start automatically Hafiflik (Yoga, pilates ve chi kung'un sentezi) Ray Rizzo Hafiflik (Yoga, pilates ve chi

Detaylı

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman

Lesson 72: Present Perfect Simple. Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Lesson 72: Present Perfect Simple Ders 72: Yakın Geçmiş Zaman Reading (Okuma) I have been to that cinema before. (Daha önce o sinemaya gittim.) He has studied English. (İngilizce eğ itimi aldı.) They have

Detaylı

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf

A) Please come in. B) Quiet, please. C) Clean the board, please. D) Turn off the light, please. Sargın Test 4. Sınıf Konuşma balonunda boş bırakılan yere 1 hangi seçenek gelmelidir? 5 Resimdeki öğretmen öğrencilerine ne söylemiş olabilir?... at the board!...! A) Read B) Write C) Sing D) Look A) Please come in. B) Quiet,

Detaylı

Virtual Worlds are Useful for Children

Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children Virtual Worlds are Useful for Children A research report says that virtual worlds can be important places where children practise what they will do in real life.they

Detaylı

DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ

DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ DİL SINAVLARI İÇİN ÖNEMLİ PHRASAL VERB LİSTESİ abide by attend to back up blow out break down break in break off break out break up bring about bring along bring back bring down bring in bring off bring

Detaylı

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil

Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs. Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Lesson 39: Infinitive and Gerund After Verbs Ders 39: Fiilden sonra gelen mastar ve isim-fiil Reading (Okuma) She wants to go to a movie. ( Sinemaya gitmek istiyor. ) I m planning to work in Canada. (

Detaylı