SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: : HK14-B8-010 T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA"

Transkript

1 SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: T.C. GENELKURMAY BAŞKANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY GENERAL STAFF THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME NUMARASI CONTRACT NUMBER : : SÖZLEŞMENİN KAPSAMI SUBJECT OF THE CONTRACT : F-16C/D BLOK-50+ EVMU VE FRC Antenna Malzemesi Onarımı : F-16C/D BLOK-50+ EVMU And FRC Antenna Material Repair. 1

2 İÇİNDEKİLER INFORMATION 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI PARTIES TO THE CONTRACT 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER INFORMATION ON THE PARTIES 3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ LANGUAGE OF THE CONTRACT AND CORRESPONDENCE 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU SUBJECT OF THE CONTRACT 5. SÖZLEŞMENİN BEDELİ CONTRACT PRICE 6. SÖZLEŞME BEDELİNE DAHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER TAXES, DUTIES, LEVIES INCLUDED IN THE CONTRACT PRICE AND OTHER EXPENSES RELATED TO THE CONTRACT 7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ APPENDIXES OF THE CONTRACT 8. MALZEMENİN TESLİM EDİLME YERİ, TESLİM ŞEKLİ, SÜRESİ VE TESLİM PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK DELIVERY PLACE, DELIVERY METHOD, PERIOD AND CHANGES IN THE DELIVERY SCHEDULE 9. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ TERMS AND PAYMENT METHODS 10. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI TERMS AND AMOUNT OF THE ADVANCE PAYMENT 11. FİYAT FARKI PRICE DIFFERENCES 12. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI INFORMATION ON THE SUBCONTRACTORS AND THEIR RESPONSIBILITIES 13. GECİKME CEZASI DELAY PENALTY 14. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS FOR TIME EXTENSION 15. SÖZLEŞMENİN DEVİR ŞARTLARI TERMS AND CONDITIONS FOR ASSIGNMENT OF THE CONTRACT 16. SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI AMENDMENTS TO THE CONTRACT 17. YÜKLENİCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ LIABILITIES OF THE CONTRACTOR 18. EĞİTİM TRAINING 19. YENİ MODEL NEW MODEL 20. AMBALAJLAMA PACKAGING 21. REKLAM YASAĞI PROHIBITION AGAINST ADVERTISING 22. FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS 23. İDARENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ LIABILITIES OF THE CONTRACTING ENTITY (İdari Şartnamede malzemenin montajlı olduğu hususuna yer verilmiş ise) 2

3 (If the installation of the material is included in the Adminisrative Specification) 24. BİLDİRİMLER, OLURLAR, ONAYLAR, BELGELER VE TESPİTLER NOTICES, NOTES OF ACCEPTANCE, APPROVALS, DOCUMENTS AND REPORTS 25. YÜKLENİCİNİN VEKİLİ PROXY OF THE CONTRACTOR 26. DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ CONTROL, INSPECTION AND ACCEPTANCE PROCEDURE 27. KABULDEN SONRAKİ HATA VE AYIPLARDAN SORUMLULUK LIABILITY BASED ON THE FAILURES AND FALSE ACTS AFTER ACCEPTANCE: 28. SÖZLEŞME VE EKLERİNE UYMAYAN İŞLER WORKS CONTRARY TO THE CONTRACT AND ITS APPENDIXES 29. GARANTİ VE BAKIM ONARIM İLE İLGİLİ HUSUSLAR ISSUES RELATED TU GURANTEE AND MAINTENANCE, REPAIR 30. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ TERMINATION AND WINDING UP OF THE CONTRACT 31. YÜKLENİCİNİN CEZA SORUMLULUĞU THE RESPONSIBILITY OF THE CONTRACTOR TO PAY PENALTY FEES 32. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ SETTLEMENT OF DISPUTES 33. HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER SUBJECTS NOT INCLUDED IN THE SPECIFICATION 34. DİĞER HUSUSLAR OTHER TERMS AND CONDITIONS 35. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞÜ ENFORCEMENT OF THE CONTRACT 36. SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI SIGNING OF THE CONTRACT 3

4 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI/PARTIES TO THE CONTRACT: Bu sözleşme, bir tarafta HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI (bundan sonra İDARE olarak anılacaktır) ile diğer tarafta (FİRMA ADI) (bundan sonra YÜKLENİCİ olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir. This contract has been mutually agreed upon the following terms and conditions between the TURKISH AIR FORCE AIR LOGISTICS COMMAND (hereinafter referred to as the CONTRACTING ENTITY ) and (COMPANY NAME) (hereinafter referred to as the CONTRACTOR ). 2. TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER/INFORMATION ON THE PARTIES: 2.1. İDARE nin Adresi/ Address of Contracting Entity: HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI KAYNAK YÖNETİM VE KONTRAT DAİRE BAŞKANLIĞI ETİMESGUT-ANKARA/TÜRKİYE Tel No/Tel No : (90-312) Faks No/Fax No : (90-312) E- Posta Adresi/ Address: 2.2. Yüklenici nin / The CONTRACTOR s Adı (Ünvanı) /Name (Title) : T.C. Kimlik Numarası(Varsa)/Identity No. (if any) : Vergi Kimlik Numarası/Tax Identification No. : Tebligata Esas Adresi/Notification Address : Telefon Numarası/Phone : Belgegeçer Numarası (Varsa) /Fax (if any) : Elektronik Posta Adresi (Varsa) / (if any) : 2.3. Yüklenici nin Türkiye Temsilcisi nin/ The CONTRACTOR s Representative in TURKEY (Optional In the event that the contractor does not employ a representative in Turkey) Adı (Ünvanı) /Name (Title) : Tebligat Adresi/Notification Address : Telefon Numarası/Phone : Belgegeçer Numarası/Fax : Elektronik Posta Adresi (Varsa)/ (if any) : Bu temsilciye yapılmış tüm tebligatlar Yüklenici ye yapılmış sayılacaktır. All correspondance made to the representative shall be deemed to be made to the Contractor. Yüklenici Türkiye deki temsilcisi değiştiğinde bu durumu en geç 3 (üç) gün içinde İdare ye bildirecektir. In the event that the Contractor s representative in Turkey changed, he shall notify the Contracting Entity of it in maximum 3 (three) days. Sözleşmede, Ek Sözleşme ile herhangi bir değişiklik yapılmadan yeni belirtilen temsilciye yapılan tüm tebligat ve yazışmalar da Yüklenici ye yapılmış sayılacaktır. All notifications and correspondance in the Contract without making any amendment made to the representative currently stated shall be deemed to have made to the Contractor Her iki Taraf madde 2.1. ve 2.2 ve 2.3 te belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bütün yazışmalar ve tebligatlar bu adrese yapılacaktır. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır. Both Parties have accepted the addresses shown in Article 2.1., 2.2. and 2.3 above as their notification addresses. All correspondences and notifications shall be sent to these addresses. Unless changes in the 4

5 above-stated addresses are duly notified to the other Party, any communication made to the address notified by either party lately shall be deemed as made to the concerning party Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, kurye, belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler. Provided that the parties make the written notification later in time, they could make notices via other mediums such as mail courier, courier, fax or etc. 3. SÖZLEŞME VE YAZIŞMALARIN DİLİ/ LANGUAGE OF THE CONTRACT AND CORRESPONDENCE: 3.1. Bu sözleşme, Türkçe ve İngilizce dilinde hazırlanmıştır. This Contract has been drawn up in Turkish and English Sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır. Ancak sözleşmenin eklerinde Türkçe ye çevrilememiş bölümlerle ilgili hususlarda İngilizce dilinde hazırlanan metinler geçerli olacaktır. Turkish text shall be taken as basis in the interpretation of the contract. However, English texts shall prevail in non-translated parts of the matters in the annexes to the contract Günlük yazışma ve iletişimler Türkçe veya İngilizce dilinde olacaktır. Daily correspondence and contacts shall be made in Turkish or English. 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU/SUBJECT OF THE CONTRACT: 4.1. İdarenin, ihtiyacı olan ve sözleşmenin EK-... in de yer alan...numaralı ve... tarihli Proforma Fatura da miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan... kalem...(malzeme adı)... ait ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde YÜKLENİCİ tarafından sağlanması işidir. The subject of the Contract is the supply of the... each...(name of the items) by the Contractor, of which amount, type, characteristics and details are defined in the Proforma Invoice No.... and dated provided in the Annex-... of the Contract and required for the Contracting Entity, within the framework of the terms and conditions specified in the tender document, specifications and this Contract Bu Sözleşme ile temin edilecek hizmet, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntı ile detaya uygun, sözleşmenin ayrılmaz kısımlarını teşkil eden (EK-...) Proforma Faturada, ihtiyaç listesi ve benzeri dokümanlarda ayrıntılı olarak belirtildiği şekilde teslim edilecektir. Service that shall be supplied under this Contract shall be delivered in accordance with any and all details specified in the Contract and the annexes as well as in the Proforma Invoice, requirement list and similar documents forming integral parts of the contract (ANNEX-.). 5. SÖZLEŞMENİN BEDELİ:CONTRACT PRICE: Bu sözleşmenin bedeli geçilemez fiyatlar olarak NTE (Not To Exceed)... (rakam ile)... (yazı ile) dır. Not To Exceed (NTE Price) of this Contract is...(in figures) and (in writing) 6. SÖZLEŞME BEDELİNE DÂHİL OLAN VERGİ, RESİM, HARÇLAR VE SÖZLEŞME İLE İLGİLİ DİĞER GİDERLER: TAXES, DUTIES, LEVIES INCLUDED IN THE CONTRACT PRICE AND OTHER EXPENSES RELATED WITH THE CONTRACT: 6.1. Yabancı yüklenici/ler için; onarımı yapılacak malzemelerin 8.1.maddesinde belirtilen adreslerden yüklenici tarafından alınıp, onarımı müteakip aynı adrese teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekliye, belirtilen adresten sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare ye aittir. For foreign contractor(s); all kinds of taxes, duties and levies and other costs to be incurred within the period when the materials are picked up from the delivery point specified in Article 8.1. and delivered back to the same point shall be borne by the Tenderer, and those after delivery point by the Contracting Entity Serbest bölgeden teklif veren istekliler için; sözleşmenin ve taahhüdün tamamının yerine getirilmesi sürecinde malzemelerin 8.1. maddesinde belirtilen adresten yüklenici tarafından alınıp, onarımı müteakip 5

6 Serbest Bölge Çıkış Kapısında teslimine kadar tahakkuk edecek her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar istekliye, Serbest Bölge Çıkış Kapısından sonra tahakkuk edecek vergi, resim ve harç masrafları ise İdare ye aittir. For the tenderers that submit tender from Free Zone; during the fulfilment process of the contract and commitment all kinds of taxes, duties and levies and other costs to be incurred incurred within the period when the materials are picked up from the delivery point specified in Article 8.1. and delivered back to the Free Zone Exit Gate shall be borne by the Tenderer and those after delivery place by the Contracting Entity Sözleşme giderleri ve sözleşmede belirtilen tüm giderler Yükleniciye aittir. Expenses of contract and expenses mentioned in contract shall be paid by the Contractor. 7. SÖZLEŞMENİN EKLERİ: ANNEXES OF THE CONTRACT: 7.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İDARE yi ve YÜKLENİCİ yi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır. İhale dokümanı arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir. The tender document is an appendix and an inseparable part of this Contract, and therefore it is binding on Contracting Entity and Contractor. However, in the event that there are any contradictions and differences between the Contract terms and conditions and the provisions in the documents constituting the tender document, the provisions in the tender document shall be the governing provisions. Precedence order among the tender documents is as follows: İhtiyaç Listesi, /Requirement list İdari Şartname/Administrative specification Sözleşme Tasarısı /Draft contract tarih ve... Numaralı Proforma Fatura. / Proforma Invoice dated...and No... ile bunların EK lerinde yer alan belgelerden oluşmaktadır./and documents included in their ANNEXES Yukarıdaki belgelerin varsa zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir. The Addendums (if any) of the above-mentioned documents has the precedence of the document they belong to. 8. MALZEMENİN TESLİM EDİLME YERİ, TESLİM ŞEKLİ, SÜRESİ VE TESLİM PROGRAMINDA DEĞİŞİKLİK: POINT OF DELIVERY AND MODE OF DELIVERY AND DELIVERY TIME AND CHANGES IN THE DELIVERY SCHEDULE 8.1. Teslim Yeri/The delivery place Yabancı yükleniciler için/for foreign contractors; ABD ve Kanada da onarımı yapılacak olan malzemeler F/F (Freight Forwarder) adresine tüm masrafları İdare tarafından karşılanmak üzere gönderilecektir. Konu malzemeler F/F tarafından tüm masrafları idare tarafından karşılanmak üzere ilgili onarım merkezine sevk edilecektir. Onarılan malzemeler sorumluluğu yüklenicide olacak şekilde F/F e kadar teslim edilecektir. F/F den sonra sorumluluk idareye geçecektir. F/F firmasının adresi aşağıda belirtilmiştir. ABD ve Kanada dan yapılacak sevkıyatlarda teslim şekli ve yeri FCA Eagle Van Lınes Inc./NEW YORK olarak teklif edilecektir. MSB.lığının Freight Forwarder (F/F) hizmeti yapan sözleşmeli firmasının değişmesi halinde yeni firma adresi YÜKLENİCİ ye bildirilecek ve teslim yeri FCA Yeni F/F Adresi olarak güncellenecektir. Taşıma MSB. lığının anlaşmalı olduğu deniz taşıma şirketi veya THY (Türk Hava Yolları) ile yapılacak ve navlun ve F/F hizmeti ücreti dahil olmak üzere malzemenin F/F tarafından teslim alınmasına müteakip malzemenin Türkiye deki son teslim adresine gelinceye kadar oluşacak her türlü masraf İDARE ye ait olacaktır. The materials to be repaired in USA and Canada shall be delivered to F/F and all shipping expenses shall be borne by the Contracting Entity. The said materials shall be shipped by F/F to the repair center and the shipping expenses incurred shall be borne by the Contracting Entity. 6

7 After repair, items will be delivered to the F/F by the contractor including all responsibilities of the items. After delivery to the F/F by the contractor, all responsibilties pass to the Contracting Entity. (F/F)`s address is undermentioned. For the shipments to be made from the USA and Canada, the delivery term and delivery point shall be FCA : Eagle Van Lınes Inc./NEW YORK If MoD s Freight Forwarder (F/F) change then new F/F s address shall be notified to the CONTRACTOR and delivery term and delivery point shall be updated as FCA New F/F s Address. Transportation shall be taken care of either by the transportation fleet with which MoD has a contract or by THY (Turkish Airlines)and, all charges to be occurred after receiving the items by the F/F until they arrive to the final destination in Turkey, including freight and F/F charges, shall be borne by the Contracting Entity. Şirketin adresi: Eagle Van Lınes Inc Porter Road, Jamaica New York USA Address of the company: Eagle Van Lınes Inc Porter Road,Jamaica New York USA Şirketin Telefon Numarası : Phone number: Şirketin Faks Numarası : Fax number: Elektronik Posta : ABD ve Kanada dışındaki diğer ülkelerde onarımı yapılacak olan malzeme(ler), Türk Hava Yollarının THY sefer yaptığı onarım merkezine en yakın havalimanına tüm masrafları idare tarafından karşılanmak üzere sevk edilecektir( Bu adres proforma faturada belirtilecektir.). Malzemenin bu noktadan alınıp onarım/hizmetten sonra tekrar aynı noktaya veya idari şartnamede belirtilen FOB noktalarından birine teslimi firma sorumluluğunda olup, teslim aşamasında oluşacak her türlü masraf ve gümrük işlemleri yükleniciye aittir. For other countries excluding the USA and CANADA, the material(s) to be repaired shall be shipped to the nearest Airport to the repair centre where THY (Turkish Airlines) has scheduled flights and all expenses be borne by the Contracting Entity (This address shall be stated in the profoma invoice as the delivery point.). All expenses that may arise within the period when the material is picked up from this point and delivered back to the same point or one of the FOB points stated on Administrative Specification after repair/service and the customs procedures shall be borne by the Contractor Malzemenin cinsi, miktarı, ağırlığı ve hacmi göz önüne alınarak MSB.lığının anlaşmalı olduğu deniz taşıma şirketinin idari şartname LAHİKA-5 de belirtilen sefer yaptığı herhangi bir liman ve/veya Hava Yolu ile sevk için Türk Hava Yollarının ( ) sefer yaptığı herhangi bir hava limanı proforma faturada belirtilecektir Delivery Point: Any proper port listed in APPENDIX-5 of the administrative specification, in terms of the quality, amount, weight and volume of the good to which Ministry of National Defense s maritime transportation company has a service and/or to any airport to which the Turkish Air Lines (www.thy.com.tr) has a flight shall be stated in the profoma invoice as the delivery point Teslim Yeri/The delivery place Serbest bölgede bulunan yükleniciler ise malzemeleri ilgili hava birliğinden teslim alacaktır. Onarılan malzemeler ilgili serbest bölgede (serbest bölge çıkış kapısında) idare tarafından teslim alınacaktır. Serbest bölge işlem formunun tanzim tarihi teslim tarihi olarak esas alınacaktır. For the contractor established in free trade zone, contractor will take the items related air base/unity including responsibilities of the items and will carry to the free trade zone. The repaired items will be taken by Contracting Entity from the free trade zone (free trade zone exit gate). Prepare date of the free zone form shall be accepted as deliver date Son sevk edileceği birlik (Teslim Birliği): 3 üncü Hava İkmal Bakım Merkezi Komutanlığı Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE Final delivery address (Delivery base/unit): 3 rd Air Supply and Maintenance Center Command Etimesgut/ANKARA/TÜRKİYE 8.3. TÜRKİYE deki Teslim Limanı: TÜRKİYE deki Teslim Limanı / Delivery Port in Turkey: Hava Limanı : ESENBOĞA HAVALİMANI ANKARA/TÜRKİYE olacaktır. 7

8 Airport : ESENBOGA AIRPORT ANKARA/TURKEY Deniz Limanı : HAYDARPAŞA LİMANI İSTANBUL/TÜRKİYE olacaktır. Seaport : HAYDARPASA SEAPORT ISTANBUL/TURKEY 8.4. Teslim Süresi/The Delivery Time: Onarımı yapılacak malzemelerin teslim süresi istekliler tarafından proforma faturasında kalem bazında net takvim günü olarak belirtilecektir. Onarımı yapılacak malzemelerin teslim süresi 90 (doksan) takvim günü dür. Belirtilen bu süre sıcak keşif raporunun idare tarafından onaylandığının yükleniciye bildirimini müteakip başlayacaktır. The delivery time of the items shall be stated per item in net calender days in proforma invoice by the tenderer. The delivery time of the items is 90 calender days. The delivery time will commence after the notification of the approve of hot inspection report to the contractor Yabancı yükleniciler için;for foreign contractors; Onarımı ABD ve Kanada da bulunan sörtifiyeli onarım merkezlerinde yapılacak malzemeler onarım merkezine idare tarafından teslim edilecektir. Teslim etme tarihini müteakip 30 (otuz) takvim günlük sıcak keşif hazırlama periyodu başlayacaktır. The materials that shall be repaired at the authorized/certified repair centers in U.S. and Canada shall be delivered to the repair centers by the Contracting Entity. After the date of delivering, the hot inspection preperation period which is 30 calendar day starts. ABD dışındaki diğer ülkelerde onarımı yapılacak olan malzeme(ler), Türk Hava Yollarının THY sefer yaptığı onarım merkezine en yakın havalimanına (bu adres proforma faturada belirtilecektir) tüm masrafları idare tarafından karşılanmak üzere sevk edilecektir. Yüklenici, malzemelerin THY na teslimini müteakip gönderilen malzemeleri 8.1. maddesinde belirtilen şekil ve şartta 10 (on) takvim günü içerisinde teslim alacaktır. Teslim alma tarihini müteakip 30 (otuz) takvim günlük sıcak keşif hazırlama periyodu başlayacaktır. 10 (on) takvim günü içerisinde malzemenin alınmaması durumunda, 10 (on) uncu takvim gününden itibaren 30 (otuz) takvim günlük sıcak keşif süresi başlamış sayılacaktır. For other countries excluding the USA, the material(s) to be repaired shall be shipped to the nearest Airport to the repair centre where THY (Turkish Airlines) has scheduled flights (This address shall be stated in the profoma invoice as the delivery point) and all expenses be borne by the Contracting Entity. The contractor will take the items within 10 calendar days after the shipping of the items to the THY in terms and conditions of subarticle 8.1. After the date of receiving, the hot inspection preperation period which is 30 calendar day starts. In case items are not received within 10 calendar days, 30 day-hot inspection period will consider to begin at the end of 10 calendar-day period Serbest bölgede bulunan yükleniciler için/ For the bidders established in free trade zone: Malzemelerin teslime hazır olduğu idare tarafından yükleniciye bildirilecektir. Yüklenici idarenin bildirimini müteakip gönderilen malzemeleri 8.1. maddesinde belirtilen şekil ve şartta 10 (on) takvim günü içerisinde teslim alacaktır. Teslim alma tarihini müteakip 30 (otuz) takvim günlük sıcak keşif hazırlama periyodu başlayacaktır. Bildirimi müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde malzemenin alınmaması durumunda, 10(on) uncu takvim gününden itibaren 30 (otuz) takvim günlük sıcak keşif süresi başlamış sayılacaktır. Contracting Entity shall notify the contractor that the materials are ready for delivery Items. The contractor will take the items within 10 calendar days after the notification of the Contracting Entity in terms and conditions of subarticle 8.1. After the date of receiving, the hot inspection preperation period which is 30 calendar day starts. In case items are not received within 10 calendar days after notification, 30-day-hot inspection period will consider to begin at the end of 10 calendar-day period Sıcak keşif süresi içerisinde sıcak keşif raporunun idareye teslim edilmemesi durumunda yabancı istekliler için 30 uncu günden sonra, Serbest bölgede bulunan yükleniciler için 30 uncu günden sonra yüklenicinin proforma faturasında belirtilen teslim süreleri başlayacaktır. In case hot inspection report cannot be delivered to the Contracting Entity in hot inspection period time, the delivery time which is stated by the contractor in proforma invoice will start after the end of 30th calendar day for the foreign contractor and after the end of 30th calendar day for the contractor established in free trade zone contractors Malzemelerin idare tarafından 8.1. maddesinde belirtilen adreslere ulaşımının geciktirilmesi veya idareye sunulan sıcak keşif raporunun kabulünün yükleniciye bildirilmesi esnasındaki süreler teslim süresinden sayılmayacaktır. 8

9 The delay of the delivery of the items by the Contracting Entity to the adresses stated in subarticle 8.1 or the time spent the notification of the approved of hot inspection report will not consider as delivery time of the contractor Yüklenici malzemeyi almayı müteakip teknik raporda belirtilen hususların dışında herhangi bir husus tespit ederse veya ambalajının hasarlı olduğunu görür ise durumu 10 (on) takvim günü içerisinde idareye bilderecektir. Bu durumda idarenin kararına istinaden (malzemenin değişitirlmesi veya onarılmadan geri gönderilmesi gibi) işlemler yerine getirilecektir. Malzemenin 8.1. maddesinde belirtilen yerlerden teslim alınmasını müteakip 10 (on) takvim günü içerisinde idareye geri dönüş olmaması durumunda idare herhangi bir sorun olmadığını değerlendirecektir. Yüklenici bu sürenin dolmasını müteakip bu maddede anlatılan hususlarda herhangi bir talepte bulunmayacaktır. After receiving items to his facility, the contractor will notify Contracting Entity within 10 calendar days, ın case any matter identified that is not stated in technical report or any damage at its packaging. In this case procedures will be carried out to the decision (changing item or sending back of the item) of Contracting Entity. Contracting Entity will consider that there is no problem if any notification will be taken after receiving items from the destinations declared in subarticle 8.1. within 10 calendar day. The contractor will not claim any demand the matters said in this article Teslim Programında Değişiklik/ Changes in the Delivery Schedule: Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdare ce onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 5 (beş) iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek ve İdarenin onayını almak zorundadır. The Contractor is obliged to comply with the delivery schedule. However, in the obligatory cases, changes in the delivery schedule shall be made upon the approval of the Contracting Entity. In the event that a time extension is approved by the Contracting Entity, the Contractor is obliged to prepare a delivery program and get the approval of the Contracting Entity within 5 (five) working days starting from its notification Yüklenici proforma faturasında belirtilen sevk sayısından fazla sayıda sevkiyat yaptığında malzemelerin muayene ve kabul işlemleri yapılacak, ancak fazladan yapılan sevkiyata ait navlun ve ordino ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır (Konşimentolar PREPAID (Peşin Ödemeli) olarak gönderilecektir.). Bu masrafların yüklenici tarafından karşılanmaması halinde yüklenicinin istihkakından kesilecektir. If the Contractor makes more shipment than stated in proforma invoice, inspection and acceptance procedures of the materials shall be performed, but freight and ordino costs for such delivery shall be borne by the Contractor. (Bill of lading shall be sent PREPAID In the event that such costs are not borne by the contractor, it shall be deducted from the receivables of the Contractor İdare ihtiyacın aciliyetine istinaden sözleşme konusu malzemelerin bir kısmının sevk tarihinden önce ivedi sevkini isteyebilir. Böyle bir durumun yüklenici tarafından uygun bulunması durumunda, istekliye teklifinde belirttiği sevk/lot sayısı haricinde ilave lot ile sevkiyat yapma imkanı tanınacaktır. Bu ilave lot/sevkiyatlardan kaynaklanacak tüm masraflar (navlun, ordino vb.) İdare tarafından karşılanacaktır. The Contracting Entity may request prompt shipment of one part of the subject good prior to shipment date based on the urgency of the requirement. In the event that it is accepted by the contractor, the tenderer shall be entitled to make shipment with additional lot except for the number of shipment/lot indicated in its tender. All costs arising from those additional lot/shipments (freight/airway bill etc.) shall be borne by the Contracting Entity. 9. ÖDEME KOŞULLARI VE ŞEKLİ: TERMS AND MODES OF PAYMENT: 9.1. Yüklenici her türlü tamir edilen kaleme ait aşağıdaki ödemeye esas belgeleri İlgili Ataşeliğe/irtibat subaylığına ve İDARE ye ödemeyi alabilmek için posta/faks ile teslim edecektir. DOKÜMANIN İSMİ ATAŞE İDARE PAKET Fatura(üzerinde IBAN/Hesap Numarası bulunacaktır), (Orijinal imzalı ve fatura üzerinde ORİJİNAL 1 kopya 1 asıl 1 kopya 3 kopya 9

10 kayıtlı olacaktır.) SÖZLEŞME NO/CONTRACT NO: Paket Listesi 1 kopya 3 kopya 1 asıl Konşimento veya F/F ten alınacak WAREHOUSE RECEIPT belgesi veya serbest bölge işlem formu (YÜKLENICI nin Serbest Bölgede yerleşik olması durumunda), (Sevkıyatların idarenin anlaşmalı olduğu ABD de yerleşik Freight Forwarder firması ile gerçekleştirilmesi durumunda konşimento aranmayacak olup, F/F firmasından alınacak olan F/F Warehouse Belgesi sunulacaktır. 1 asıl 1 kopya 2 kopya _ Garanti Belgesi 1 kopya 2 kopya 1 asıl Onarımı yapan firmadan alınacak C.O.C (Uygunluk) Belgesi veya FAA veya JAA belgesi. 1 kopya 2 kopya 1 asıl Tamir Özet Raporu. _ 1 kopya 1 asıl The Contractor shall deliver the below-mentioned documents concerning any of the repaired items to the Office of Relevant Attaché/Liasion Officer and Contracting Entity by mail/fax in order to receive the corresponding payment. NAME OF THE DOCUMENT Invoice (IBAN/Account Number shall be underlined in the invoice), (The original signed invoice shall bear the statement "ORIGINAL") ATTACHE 1 copy Contracting Entity 1 original 1 copy IN PACKAGE 3 copies Packing list 1 copy 3 copies 1 original Air Way Bill or Freight Forwarder s WAREHOUSE RECEIPT or free zone transaction form (in case the Contractor works in a free zone) (In case the delivery is made through Freight Forwarder Company which has a contractual agreement with the administration in USA, F/F Warehouse document belonging to the F/F Company instead of the bill of loading shall be submitted.) 1 original and 1 copy 1 copy _ Certificate of Warranty 1 copy 2 copy 1 original Certificate of Conformance or document FAA or document JAA to be submitted by the company which performs the repair. 1 copy 2 copy 1 original Repair summary report. _ 1 copy 1 original 9.2. Sevk edilen malzemenin Türkiye deki kati kabulünü müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde ödeme yapılacaktır. Payment shall be made in maximum 30 (thirty) days after final acceptance of the materials in Turkey Ödemeler için yapılan havalelerde banka masrafları Yükleniciye aittir. Bank expenses deducted due to payment processes (wire transfer) shall be borne by the contractor Sözleşme bedelinin tamamının ödenmesi Maliye Bakanlığınca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılır. The payment of total contract price shall be made within the framework of the terms and conditions stipulated by the Ministry of Finance 9.5. İdarenin talebi haricinde yüklenici firmaların erken teslimat yapmaları durumunda ödemeler sözleşmede belirtilen teslim sürelerinin karşılık geldiği mali yıl içerisinde yapılacaktır. 10

11 In the event that the Contractors make early delivery without the Contracting Entity s request, the payments shall be made within the fiscal year corresponding to the delivery periods stated in the contract Sözleşme bedeli ihale görüşmeleri sonucu karara varılan geçilemez bedeldir. Ancak onarımı yapılacak malzemelerin yükleniciye ulaşmasını müteakip yüklenici tarafından yapılarak idareye bildirilen sıcak keşif sonucunda ortaya çıkan bedel ödemeye esas bedeldir. Bu bedelin ihalede karara varılan maksimum fiyatı aşması durumunda sadece sözleşmede belirtilen fiyat ödenecektir. Yüklenici hiçbir şekilde hiçbir hak veya fiyat farkı talebinde bulunmayacaktır. Düşük olması halinde sıcak keşifte belirtilen bedel ödenecektir. The price of the contract will be not to exceed price determined by decision given at the end of the negotiation of the bid. But the price declared by the contractor as a result of the hot inspection made by contractor after the delivery of the items by Contracting Entity is the real price which will be paid. In case the price declared by the contractor as a result of the hot inspection is higher than the not to exceed price, only not to exceed price written in the contract will be paid by the Contracting Entity. The contractor shall not demand any rights or price differences.in case it is lower than the not to exceed price, the hot inspection price will be paid. 10. AVANS VERİLMESİ ŞARTLARI VE MİKTARI/ TERMS AND AMOUNT OF ADVANCE PAYMENT Bu hizmet alımı için avans verilmeyecektir. Any advance payment shall not be made for the purchase of such services. 11. FİYAT FARKI/PRICE DIFFERENCES: Fiyat farkı verilmeyecektir./any price difference shall not apply. 12. ALT YÜKLENİCİLERE İLİŞKİN BİLGİLER VE SORUMLULUKLARI: THE INFORMATION ON THE SUBCONTRACTORS AND THEIR RESPONSIBILITIES: İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılabilir. Subcontractors may be employed for any part or the whole job Alt yüklenicinin/yüklenicilerin (varsa) The Subcontractor/s (if any) Adı, Soyadı (veya Ticaret Unvanı) :... Name and Surname (or Trade Name) :... Adresi /Address :... Tel No/Tel. No. :... Faks No/Fax No. :... Elektronik Posta Adresi (Varsa)/ address (if applicable) :... Üstlendiği İşler/Works undertaken : İdarenin Yetkisi: Yüklenici, İdarenin önceden yazılı olurunu almak suretiyle sair yükümlülüklerinden gerekli gördüklerini alt yüklenici gerçek veya tüzel kişilere yaptırabilir. İdare, yüklenicinin kendisine bildireceği alt yükleniciyi kabul edip etmemekte veya herhangi bir zamanda alt yüklenicinin değiştirilmesini talep etmekte serbesttir. İdare, alt yükleniciler aracılığı ile yapılmasını sakıncalı gördüğü herhangi bir iş bölümünün doğrudan doğruya yüklenici tarafından yapılmasını her zaman isteyebilir. İdare, kendisi tarafından onaylanmış olmasına rağmen alt yüklenici tarafından yerine getirilen işlerin sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmadığı kanaatine varırsa, yükleniciden bu hususların giderilmesini istemek hakkına sahiptir. The Authorization of the Contracting Entity: The Contractor may have his other commitments made by the Subcontractor real or artificial personalities with a written approval of the Contracting Entity in advance. The Contracting Entity shall be free to accept the subcontractor stated by the Contractor and to request in any time to change the subcontractor. The Contracting Entity may always request of the Contractor to perform directly the part of the work which shouldn t be made by the subcontractors. The Contracting Entity shall be entitled to request to remedy the situation by the Contractor if the works 11

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

SÖZLEŞME NO/ CONTRACT NUMBER ( HK15-A7-013) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA TİCARİ SÖZLEŞME COMMERCIAL CONTRACT SÖZLEŞME

Detaylı

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2014 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI ILE YAPILACAK MAL ALIMLARI IÇIN IDARI ŞARTNAME (ÖDEMESI ATAŞE KREDISI ILE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSILCILIKLER KANALI

Detaylı

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2015 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN)

TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TÜLOMSAŞ MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) TULOMSAS STANDARD AGREEMENT FOR GOODS PROCUREMENTS (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) SÖZLEŞME TARİHİ: CONTRACT DATE:

Detaylı

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2013 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 2011 YILI AKREDİTİFLİ ALIMLAR İDARİ ŞARTNAMESİ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS 2011 FOR PURCHASES THROUGH LETTER OF CREDIT 11/ NUMARALI İHALE DOSYASI

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA 10/13 NUMARALI İHALE DOSYASI KAPSAMINDA YAPILACAK 343 KALEM GEMİ YEDEK MALZEMESİ TEDARİKİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS

Detaylı

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR)

2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILACAK MAL ALIMLARI İÇİN İDARİ ŞARTNAME (ÖDEMESİ ATAŞE KREDİSİ İLE YAPILACAK OLANLAR) T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA 2012 YILINDA YURT DIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALI

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ HİZMET ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA

T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA T.C. HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI ETİMESGUT/ANKARA REPUBLIC OF TURKEY THE TURKISH AIR FORCE THE AIR LOGISTICS COMMAND ETIMESGUT/ ANKARA AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMLARI İDARİ ŞARTNAMESİ

Detaylı

HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS

HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS HK15-B8-002 İDARİ/TEKNİK HUSUSLAR DOKÜMANI HK15-B8-002 TECHNICAL CONDITIONS DOCUMENTS 1. Adı ve Miktarı: 6 kalem (11 Adet) Komuta Kontrol Uçakları Yedek Malzeme Bakım/Onarım Hizmet Alımı Name and Quantity:

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ANKARA UÇUŞ KORUYUCU MELBUSATI (DRY SUIT) ve AKSESUAR ALIMINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME İHALE KAYIT NO:2011/ ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA

T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA T.C. ICISLERI BAKANLIGI SAHIL GUVENLIK KOMUTANLIGI ANKARA 335 KALEM GEMI YEDEK MALZEMESI TEDARIKINE ILISKIN IDARI SARTNAME IHALE KAYIT NUMARASI: 2013/120719 ADMINISTRATIVE SPECIFICATIONS FOR THE PROCUREMENT

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS

(YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLER İÇİN) (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) I SUBJECT OF THE TENDER AND ISSUES RELATED TO THE SUBMISSION OF BIDS TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS)

STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE (FOR DOMESTIC AND FOREIGN TENDERERS) TÜLOMSAŞ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME TÜLOMSAŞ STANDARD ADMINISTRATIVE SPECIFICATION TO BE USED IN THE PROCUREMENT OF GOODS THROUGH THE OPEN TENDER PROCEDURE

Detaylı

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN

MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TEDARİK DAİRE BAŞKANLIĞI YURTDIŞI TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILACAK MALZEME ALIMLARINA İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME (2012) COAST GUARD COMMAND PROCUREMENT DEPARTMENT ADMINISTRATIVE

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar

SATIŞ SÖZLEŞMESİ. 1 Tedarik ve Edim Şartlarının Geçerliliği. 2 Sözleşmenin meydana gelmesi / İcaplar SATIŞ SÖZLEŞMESİ VULKAN Kupplungs- und Getriebebau B. Hackforth GmbH & Co. KG ve SeaCom Digitale Mess- und Übertragungssysteme GmbH (Bundan böyle kısaca VULKAN olarak anılacaktır) 1 Tedarik ve Edim Şartlarının

Detaylı

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

ÖRNEKTİR DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DERIVATIVE TRANSACTIONS FRAMEWORK AGREEMENT Türev İşlemler Çerçeve Sözleşmesi (Bundan sonra Sözleşme olarak anılacaktır), DenizBank A.Ş. nin yurtiçi ve yurtdışı şubeleri

Detaylı

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms

2. Acceptance of Purchase Orders. 3. Price Changes. 4. Payment Terms POLİMER KAUÇUK SANAYİ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ EMEA Standard Terms and Conditions of Sale (dated August 2014) These terms and conditions of sale ( Terms and Conditions of Sale ) are between POLİMER

Detaylı

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :...

ÖRNEKTİR KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT. Contract No :... [1] Sözleşme No :... KONUT FİNANSMANI (MORTGAGE) SÖZLEŞMESİ Sözleşme No :... [1] HOUSING FINANCE (MORTGAGE) LOAN CONTRACT Contract No :... [1] Bu Konut Finansmanı (Mortgage) Sözleşmesi ( Sözleşme ) bir tarafta Büyükdere Caddesi

Detaylı

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14

26 Pages 26 Sayfa UNDP-TUR-RFQ-PROJ(AKADP)2015/14 SUBJECT : PROCUREMENT OF IT EQUIPMENT KONU : IT EKİPMAN ALIMI REFERENCE: NAME & ADDRESS OF FIRM FİRMANIN ADI ve ADRESİ Dear Sir / Madam, Sayın İlgili, We kindly request you to submit your quotation for

Detaylı

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi

KATILIM SÖZLEŞMESİ APPLICATION FORM 07-10.11.2013 İSTANBUL. Katılımcı / Exhibitor. Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Kayıt ve Katılım Sözleşmesi Stand alanı için başvurduğumuzu bildiririz. Ekte bulunan, İstanbul EXPO Center da tarihlerinde düzenlenecek olan DOMOTEX Middle East, Halı ve Zemin Kaplamaları Ticari Fuarı

Detaylı

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT

GENERAL CREDIT AGREEMENT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ 1- PARTIES AND CREDIT LIMIT GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR VE KREDİ LİMİTİ. ( Banka ) ile.......... ( Müşteri ) arasında işbu Genel Kredi Sözleşmesi ( Sözleşme ) hükümlerine tabi olmak üzere... (Yalnız....). limitli Kredi açılması

Detaylı