A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKAN YILMAZ HAKAN YILMAZ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKAN YILMAZ HAKAN YILMAZ"

Transkript

1 OSGB Hizmetlerinde Yetersiz Sürelerde Hizmet Vermenin Zorlukları ve Öneriler A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI HAKAN YILMAZ HAKAN YILMAZ

2 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Resmi Gazete_28339_30 Haziran 2012 İşverenin genel yükümlülüğü a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması için çalışmalar yapar. b) İşyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar. c) Risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır. d) Çalışana görev verirken, çalışanın sağlık ve güvenlik yönünden işe uygunluğunu göz önüne alır. e) Yeterli bilgi ve talimat verilenler dışındaki çalışanların hayati ve özel tehlike bulunan yerlere girmemesi için gerekli tedbirleri alır.

3 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞ. VE GÜV. EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete_28648_15 Mayıs 2013 İşverenin eğitim verme yükümlülüğü 1) Çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, 2) Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi gibi durumlarda 3) İş kazası geçiren veya meslek hastalığına yakalanan çalışana işe başlamadan 4) Herhangi bir sebeple altı aydan fazla süreyle işten uzak kalanlara 5) Özel politika gerektiren grupların ve özel görevi bulunan çalışanlara

4 ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞ. VE GÜV. EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete_28648_15 Mayıs 2013 İşverenin eğitim verme yükümlülüğü Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde; a) Az tehlikeli işyerleri için 3 yılda en az bir defa, en az sekiz saat, b) Tehlikeli işyerleri için 2 yılda en az bir defa, en az on iki saat, c) Çok tehlikeli işyerleri için yılda en az bir defa, en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

5 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28792_11 Ekim 2013 İş güvenliği uzmanlarının çalışma süreleri İş güvenliği uzmanları, görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika. b) Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta, çalışan başına ayda en az 6 dakika. 2) Tehlikeli sınıfta, çalışan başına ayda en az 8 dakika. 3) Çok tehlikeli sınıfta, çalışan başına ayda en az 12 dakika.

6 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28792_11 Ekim 2013 İş güvenliği uzmanlarının görevleri a) Rehberlik; 1) İşyerinde yapılan çalışmalar ve değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, 2) Kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularında çalışmalar yapması 3) İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirlerin işverene yazılı olarak bildirilmesi 4) İş kazaları, meslek hastalıkları ve ramak kala olayların incelenmesi

7 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28792_11 Ekim 2013 İş güvenliği uzmanlarının görevleri b) Risk değerlendirmesi c) Çalışma ortamı gözetimi; 1) Periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını kontrol etmek. 2) Acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

8 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28792_11 Ekim 2013 İş güvenliği uzmanlarının görevleri ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; 1) Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri planlanması ve uygulamalarını yapmak veya kontrol etmek. 2) Yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile birlikte hazırlamak. 3) Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenlemek ve uygulamasını kontrol etmek. 4) İş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin prosedürlerini hazırlamak ve uygulamasını kontrol etmek. 5) Özel politika gerektiren grupların özellikleri dikkate alınarak gerekli eğitimleri vermek

9 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28792_11 Ekim 2013 İş güvenliği uzmanlarının görevleri d) İlgili birimlerle işbirliği; 1) İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları, meslek hastalığı ve ramak kala olayların önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak. 2) Yıllık çalışma planını işyeri hekimiyle birlikte hazırlamak. 3) İş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde çalışmak, 4) Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak, gerekli eğitimleri vermek ve bu kişilerle işbirliği yapmak.

10 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28512_20 Temmuz 2013 İşyeri hekimlerinin çalışma süreleri İşyeri hekimleri, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar: a) 10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dk. b) Diğer işyerlerinden: 1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 4 dk. 2) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dk. 3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dk.

11 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28512_20 Temmuz 2013 İşyeri hekiminin görevleri a) Rehberlik; 1) Çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma ortamının gözetimi 2) İşyerinde yapılan çalışmalar ve değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, 3) İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda işverene tavsiyelerde bulunması 4) İş kazaları, meslek hastalıkları ve ramak kala olayları incelenmesi

12 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28512_20 Temmuz 2013 İşyeri hekiminin görevleri a) Rehberlik; 5. İşin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması 6. Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetleyerek, çalışanlara yürütülen işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması

13 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28512_20 Temmuz 2013 İşyeri hekiminin görevleri b) Risk değerlendirmesi c) Sağlık gözetimi; 1) İşe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler 2) Çalışanların sağlık gözetimi 3) İşe dönüş muayeneleri 4) Çalışma ortamının gözetimi (ortam ölçümleri) 5) Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı sıra gerekli hijyen eğitimlerinin verilmesi, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılması

14 İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKK. YÖNETMELİK Resmi Gazete_28512_20 Temmuz 2013 İşyeri hekiminin görevleri ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt d) İlgili birimlerle işbirliği İşyeri hekimi, meslek hastalığı ön tanısı koyduğu vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.

15 İŞYERİNDEN VE İŞVERENDEN KAYNAKLANAN SIKINTILAR İşverenin iş güvenliği yaklaşımı Negatif Yaklaşım Pozitif Yaklaşım - Devlet zorunlu tuttu - İş kazaları/meslek hastalıkları nasıl önlenir - En ucuza nasıl yapılır - Çalışma şartları nasıl iyileştirilir - İş güvenliği maliyeti - Çalışan motivasyonu nasıl artırılır

16 İŞYERİ VE İŞVEREN ZORLUKLARI İş güvenliğinin işverene getirdiği maliyetler İGU ve İşyeri Hekim ücretleri İşe giriş muayeneleri, tahliller Koruyucu aşılar (tetanos,.) Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) temini Çalışanların mesleki eğitimi Hijyen eğitimi İlk yardımcı eğitimi

17 İŞYERİ VE İŞVEREN ZORLUKLARI İş güvenliğinin işverene getirdiği maliyetler Ortam ölçümleri ve gerektiğinde yapılacak iyileştirmeler Periyodik kontroller (asansör, vinç, kompresör, forklift, kazan, ) Topraklama kontrolleri (Paratoner, bina ve makinalar için) Yangın için alınması gereken önlemler (ısı ve duman algılayıcıları, sprinkler, yangın söndürücüler, ) Yıldırım riskine karşı alınması gereken önlemler (paratoner) Acil çıkış aydınlatmaları ve bakımları Yangın alarm sistemleri ve bakımları

18 İŞYERİNDEN VE İŞVERENDEN KAYNAKLANAN SIKINTILAR İş güvenliğinin işverene getirdiği maliyetler İyileştirmeler için teknik çözümler (havalandırma, aydınlatma, ışık bariyeri, sensör, alan tarayıcı, çift el kumandası, koruyucu kapaklar, korkuluk ve bariyerler, ) İş güvenliği afişleri, uyarı tabelaları Ergonomi iyileştirmeleri İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla yapılan aktiviteler (diyet programları, spor aktiviteleri,.)

19 İŞYERİ VE İŞVEREN ZORLUKLARI İşverenin (işveren vekillerinin) örnek olmaması İşveren veya vekillerinin iş güvenliği denetimlerini yapmaması (İGU oradayken uyulan kurallara o olmadığında uyulmaması, KKD kullanılmaması, ) İş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi için uygun çalışma şartlarının oluşturulamaması Teknik araç gereçlerin temin edilmemesi (revir malzemeleri, internet, yazıcı, ) Çalışma alanındaki yerleşim problemleri (tertip, düzen eksikliği)

20 İŞYERİ VE İŞVEREN ZORLUKLARI Eğitim için uygun yer ayrılmaması Eğitimler için işveren tarafından yeterli zamanın ayrılmaması Eğitimlerin çalışma saatlerinin dışında verilmesinin istenmesi İşe giriş muayenesi yapılmadan çalışanların işbaşı yaptırılması İş güvenliği eğitiminin işbaşı yapıldığında verilememesi

21 İŞYERİ VE İŞVEREN ZORLUKLARI İşyerinde iş güvenliği ile ilgili sorumluların belirlenmemesi (Uygunsuzluk ve anormalliklerin ortadan kaldırılmasından kimin sorumlu olacağı? Bunları kimin takip edeceği?) Çalışanların görev tanımlarının olmaması Çalışma ve iş güvenliği ile ilgili talimatların olmaması Çalışanlara işbaşı (oryantasyon) eğitimi verilmemesi Taşeron çalışanları Eleman sirkülasyonu

22 İŞYERİ VE İŞVEREN ZORLUKLARI Çalışanlara kişisel koruyucu kullandırmadaki zorluklar İç yönergenin olmaması Kalifiye eleman bulamama endişesi İşyeri ücret politikası, sosyal haklar, firmaya bağlılık Çalışanların eğitim seviyesi (mesleki eğitim eksikliği) Alışkanlıkların değiştirilmesinin zorlukları Örneğin: İnşaat işçilerine baret, emniyet kemeri Gürültülü yerde çalışanlara kulak koruyucu Tozlu ortamda maske

23 OSGB ZORLUKLARI OSGB ler arasındaki rekabet İG Uzmanlarının yeterli eğitim almamış olması -Sınav odaklı eğitim yapılması (uygulamaya yönelik örneklerin kursiyerlere verilmemesi, ) -Stajların gerçek anlamda yapılamaması -Eğitim veren eğitmenlerin uygulamadan uzak olmaları (saha tecrübesi olan eğitmenlerin az olması, ) Uzmanın mesleğine (tecrübesine) uygun olmayan sektörlerde de çalışması OSGB de kendisine danışabileceği tecrübeli birilerinin olmaması İG Uzmanının sık sık değişmesi (eleman sirkulasyonu)

24 OSGB ZORLUKLARI Bir uzmanın çok sayıda işyerine bakmak zorunda olması Planlamaya uyulamaması (müşterinin özel durumlardaki istekleri veya işin planlanandan uzun sürmesi) İş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi için belirlenen sürelerin yetmemesi Eğitim istendiği zaman İG Uzmanının başka bir firmada planlamasının olması (Ör: İnşaat işlerinde yağmurlu havalar, ) Firmada gerekenden daha az süre geçirmek Farklı riskler konusunda yeterli bilgiye sahip olmamak İyileştirmeler konusunda firmaya önerilerde bulunamamak

25 DİĞER ZORLUKLAR Mevzuatlardaki değişiklikler Kanun ve yönetmeliklerin ertelenmesi veya uygulanmaması beklentisi Müfettiş denetimlerinin yetersiz olması İşyerlerinin işletme ruhsatının olmaması İşyeri açma izinlerinin olmaması (veya güncellenmemesi)

26 ÖNERİLER Uygulamanın erteleneceği veya değişeceği beklentisinin ortadan kaldırılması Mevzuatların uygulamadaki zorlukları veya eksiklikleri tüm tarafların görüşleri alınarak değiştirilmeli. (Bunu uygulamayı bir müddet (en az 1 yıl) gördükten sonra yapmak) İşyeri açma izinlerinin ciddi denetimler sonrası verilmesi İşyerlerinde yapılacak değişiklikler için de gerekli yerlerden izin alınması (ÇSGB, itfaiye, belediye, odalar, ) İşyeri denetimlerinin artırılması Firmaların OHSAS iş güvenliği sistemine sahip olmaları

27 ÖNERİLER İş Güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin sürelerinin artırılması İş güvenliği hizmetlerinin ücretlerinin bir havuzdan ödenmesi (İGU ve İH daha bağımsız çalışmalarını yürütebilir) İş güvenliği uzmanın çalışacağı alanda tecrübesinin olması veya sektörel bazlı bir çalışmaya geçilmesi İş güvenliği hizmetlerindeki rekabetin sınırlarının belirlenmesi OSGB lerin ve bireysel hizmet verenlerin denetlenmesi İGU ve İH hizmet sürelerine uyulmasının sağlanması

28 ÖNERİLER İşyerlerine iş güvenliği iyileştirmeleri için destek verilmesi Acil durumlarla ilgili konularda işyerlerine teşvik (destek) verilmesi (acil aydınlatma, alarm, duman ve ısı algılayıcılar, hidrand hatları, sprinkler, ) İş güvenliği hizmetleri için verilen desteğin artırılması (1-9 çalışanı olan işyerleri için mevcut destek artırılabilir). Kapsam biraz daha genişletilebilir. (Ör: 20 çalışana kadar olabilir) İşverenlere iş güvenliğinin gerekliliği konusunda bilgilendirme toplantıları, duyarlılığı artırıcı broşür, afiş, film gibi çalışmalar yapılabilir.

29 ÖNERİLER İş güvenliği uzmanlık eğitimlerinde uygulamaya yönelik bilgiler verilmeli İGU Stajları ciddiye alınmalı gerçekten daha uzun süreli ve saha tecrübesi olan uzmanların yanında yapılmalı İşyeri hekimlerinin eğitimlerinde uygulamaya yönelik bilgilere ağırlık verilmeli İşyeri hekimlerinin (poliklinik yerine) saha çalışmalarına daha fazla katılmaları İGU ve işyeri hekimleri örgütlenmeli ve bu örgütler aktif rol almalı Çeşitli platformlarda bilgi paylaşımları (seminer, panel, çalıştay) olmalı

30 OSGB Tel: Faks: TEŞEKKÜRLER

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT

Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT 6331 sk NUN ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ, ACİL DURUM, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ SINIFTA MESLEKİ EĞİTİME İLİŞKİN HÜKÜMLERİ VE BU HÜKÜMLERE YÖNELİK YAYIMLANAN İKİNCİL MEVZUAT HÜKÜMLERİ Prof.

Detaylı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 4857 sayılı iş kanunuyla ilişkisi NACİ ATASEVEN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI www.antalyaisguvenligi.com 4857 SAYILI İŞ KANUNUNDA YÜRÜLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER 2 nci

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MEVZUATI PRATİK BİLGİLER FİHRİST 1) 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 2) 6331 SAYILI KANUNA TABİ OLMAYAN İSTİSNALAR 3) KANUNUN GETİRDİĞİ YENİLİKLER 4) İŞVERENİN KANUN KAPSAMINDAKİ

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi: 15.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28648 Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU ÖNSÖZ Uluslararası Çalışma Örgütü nün verilerine göre, bugün dünyada 1,2 milyarı kadın olmak üzere 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her gün yaşanan yaklaşık

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU

MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 2013 MESLEK MENSUPLARINA YÖNELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YOL HARİTASI MESLEK MENSUPLARININ OFİSLERİNE YÖNELİK ÖRNEK RİSK ANALİZİ FORMU 0 ÖNSÖZ Değerli Meslek Mensuplarımız Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi

Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Çalışma Yaşamında Sağlık Gözetimi Rehberi Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi

Detaylı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı

Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Diğer Sağlık Personeli Temel Eğitim Programı Bu programın, diğer sağlık personeli olmak isteyen ve İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ GİRESUN BELEDİYESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu İç Yönetmelik Giresun Belediyesine ait işçi çalıştıran birimlerde sağlık ve

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

İşverenin yükümlülükleri YÖNETMELİK. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 18 Haziran 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28681 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİNE YÖNELİK ÖLÇÜM, TEST, KONTROL VE EĞİTİMLERİMİZ İZMİR - Eylül 2013 SUNUŞ İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusu Ülkemizin en önemli can alıcı sorunu olmaya devam etmektedir.

Detaylı

ÖRNEK UYGULAMA. İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1. Genel Bilgiler

ÖRNEK UYGULAMA. İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1. Genel Bilgiler ÖRNEK UYGULAMA İSGİP Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının İyileştirilmesi PROJESİ 1 Genel Bilgiler Ülke: Türkiye Sektör(ler): Metal, Maden ve İnşaat Uygulama Tarihi ve Süresi: Ocak

Detaylı

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM

İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Çalışma ve Sosval Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK

KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIġMALARDA SAĞLIK VE Amaç GÜVENLĠK ÖNLEMLERĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 06.08.2013/28730 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı