İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi"

Transkript

1 Ahadiyyet Risâlesi

2 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi İlk Harf Yayınevi, 2012 Kitabın tüm yayın hakları "İlk Harf Yayınevi"ne aittir. İlk Harf Yayınevi, 21 Tasavvuf Serisi, 17 ISBN Özgün adı: er-risâletü l-ahadiyye Yazar İbn Arabî Tercüme Hüseyin Şemsi Ergüneş Yayına Hazırlayan: Ercan Alkan Yayın Yönetmeni/Editör Ersan Güngör Sayfa Düzeni İrfan Güngörür Kapak Tasarımı Sercan Arslan Basım Tarihi 1. Baskı, İstanbul, Ekim 2012 Baskı / Cilt Şenyıldız Yay. Matbaacılık Ltd. Şti. Gümüşsuyu Cad. No: 3, K: 2 Topkapı/İstanbul Tel: (Sertifika No: 11964) İLK HARF YAYINEVİ Genel Dağıtım Çelik Yayınevi (Sertifika No, 14710) Ticarethane Sokak No: 59 Cağaloğlu - Fatih / İstanbul Tel: Fax:

3 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi Tercüme: Hüseyin Şemsi Ergüneş Yayına Hazırlayan: Ercan Alkan

4 .

5 İçindekiler Takdîm... 7 Ahadiyyet Risâlesi Mutlak Tevhid Hakkında Cenâb-ı Hakk ı Görme ve Bilme Hakkında Vücûd ve Fenâ Hakkında Şirk Hakkında Mâsivâ Hakkında Ölmeden Önce Ölmek Hakkında Nefsi Bilmenin Fâidesi Hakkında Vücûd ve Adem Hakkında Vuslat Hakkında Hakîkî Fâil Hakkında Ayniyyet ve Gayriyyet Hakkında Vücûd Dâiresi Hakkında Şevk ve Aşk Hakkında Tecellî ve Zuhûr Hakkında Hakîkat-ı Vücûd Hakkında... 93

6 Bibliyografya Âyet İndeksi Hadîs İndeksi Karma İndeks Lügatçe Ek

7 Takdîm Zuhûr-ı tû bi-men est ve vücûd -ı men ez tû Ve leste tazharu levlây lem ekun levlâke Senin zuhûrun benimledir; benim vücûdum da Sen dendir. Eğer ben olmasaydım, Sen zâhir olmazdın; Sen olmasaydın, ben vücûd bulmazdım. 1 A hadiyyet Risâlesi, İbn Arabî ye nispet edilen muhtasar bir eserdir. Nefsini bilen Rabbini bilir. men arefe nefsehû fe-kad arefe rabbehû hadîsinin mutlak varlık ve tecellîleri açısından bir şerhi niteliğinde olan eser, tasavvufun nazarî konuları hakkında pek çok konuya atıfta bulunması sebebiyle sûfî çevrelerde yüzyıllar boyunca İbn Arabî ye atfen okunmuştur. Risâle, mutlak tenzih ya da İbn Arabî çizgisini sürdüren Ekberî mektebe mensup 1 Muhammed Şîrîn-ı Mağribî ye (v. 809/1407) âit bu beyit için bkz. Ahmed Avni Konuk, Fusûsu l-hikem Tercüme ve Şerhi, II, s

8 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi müelliflerce lâ-taayyün adı verilen ve varlık adına hiçbir belirişin sözkonusu olmadığı mertebenin temel unsurlarını beyân eden hamd cümleleriyle başlar. Risâlenin başlangıç cümleleri âdetâ Şimdi de öyledir. el-ân kemâ kân ifâdesinin bir şerhi mâhiyetindedir. Bilindiği üzere Peygamber Efendimiz (a.s.) bir hadîs-i şeriflerinde Allah vardı, O nunla birlikte hiçbir şey yoktu kânellâh ve lem yekün maahû şey buyurmuşlar, sûfîler ise bu ibâreye tevhîd ile tahakkuk edişlerine bağlı olarak Şimdi de öyledir. el-ân kemâ kân ikrârını eklemişlerdi. Yâni: O vardır, O nunla birlikte ne önce, ne sonra, ne yakın, ne uzak, ne nasıl, ne nerede, ne ân, ne vakit, ne üst, ne alt, ne kevn ve ne de mekân vardır. Allah var idi, başkaca bir şey yok idi. Şimdi de daha önce olduğu hâl üzeredir. Dolayısıyla da tenzih ve teşbihin tevhidde bir dengeye kavuşması açısından dikkat çekici konular olan Hakk ı bilme ya da görme gibi hususlar, risâlede dâimâ selbî bir yolla, yâni Hakk ı kendinden gayrı bilen ve gören bir başkanın varlığı söz konusu olamayacağı üzerinden îzâh edilir. Çünkü Mutlak varlık söz konusu olduğunda bir başkaya varlık atfetmek mümkün değildir. İşte bu, risâlede üzerinde durulacak olan bütün meselelerin temel ilkesidir ve müellif tasavvufun tüm meselelerine bu ilkeye tatbik edecek şekilde konuyu ele almaktadır. Meselâ tasavvuf literatüründe önemli bir yere sahip olan Hak ile kulları arasında var bulunan nurânî ve zulmânî perdeler mevzûsunu ele alalım. Burada zihinlerde uyanacak olan ikilik ya da gayriyyet risâlede şu cümlelerle izâle edilir: O nu O ndan başka hiç bir şey perdeleyemez. O nun perdesi kendi varlığıdır, kendi varlığını vahdâniyyetiyle keyfiyeti bilinmeyen bir tarzda örter. 8

9 Ahadiyyet Risâlesi Takdîm Risâlet konusu da benzer şekilde değerlendirmeye tâbi tutulur: Nebîsi O dur, resûlü O dur, risâleti O dur. Kendisini kendisiyle, kendisinden kendisine herhangi bir sebep ve vâsıta olmaksızın gönderen O dur. Gönderen ile gönderilen arasında herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Aynı şekilde, fenâ, mârifet, rü yet, şirk, nefs, nefsi bilme, mâsivâ, isim - müsemmâ, varlık-yokluk, seyr ü sülûk vb. konular bu minvalde, mezkûr ilkeden hareketle îzâh edilir. Eski tâbirle muhtasar ve müfîd bir nitelikte olması dolayısıyla kütüphânelerde pek çok yazmasına rastladığımız Ahadiyyet Risâlesi her nasılsa İbn Arabî ye nispetle şöhret bulmuştur. 2 Dolayısıyla da eser üzerine yapılan şerhler ve tercümelerde risâlenin müellifi olarak İbn Arabî görünmektedir. Fakat eserin gerçek müellifi Abdullah b. Mes ud Balyânî dir (ö. 686/1288). 3 Balyânî, Sühreverdiyye tarîkatına mensup bir sûfîdir, kaynaklarda Ahadiyyet Risâlesi 2 Her ikisi de Hüseyin Şemsi Bey tarafından tercüme edilmiş olan Şeceretü l-kevn ve Tuhfetü s-sefere nin neşirlerine yazılan giriş kısımlarında bir eserin ne için İbn Arabî ye atfedildiği konusu çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bkz. Varlık Ağacı Şeceretü l-kevn (haz. Ercan Alkan, M. Nedim Tan, O. Sâcid Arı), İstanbul: İz, 2010, s ; Hakikat Yolcularına Rehber Tuhfetü s-sefere (haz. M. Nedim Tan), İsntabul: İz, 2011, s Bu tespit, kendisi de yetkin bir İbn Arabî uzmanı olan Michel Chodkiewicz tarafından yapılmıştır. Chodkiewicz Ahadiyyet Risâlesi ni Fransızca ya tercüme etmiştir. Bu çalışmanın girişinde risâlenin İbn Arabî ye ait olamayış nedenlerini tek tek ele almaktadır. Bkz. Awhad al-dīn Balyānī, Épître sur l Unicité Absolue (présentation at traduction de l arabe par Michel Chodkiewicz), Paris: Les Deux Océans, 1982 [Abdullah b. Mes ud Balyânî, Mutlak Birlik Nefsini Bilen Rabbini Bilir (haz. Ali Vasfı Kurt), İstanbul: İnsan Yayınları, 2003]. 9

10 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi dışında kendisine ait bir Dîvân dan söz edilse de bu eser günümüze ulaşmamıştır. Ancak terceme-i hâline yer veren tabakāt türü eserlerde Dîvân ındaki şiirlerinden bir kaçı iktibâs olunmuştur ki bu mısrâlar Balyânî nin tasavvuf anlayışını güzel bir şekilde yansıtmaktadır: Allah, Allah! Hak tan gayrı mevcûd yoktur Ne ki mâbûdun dışında bu sırra vâkıf olan yoktur * * * Hakîkat Allah tan gayrı görmek revâ değildir Zîrâ hiç şüphesiz her iki âlem Allah tan gayrı değildir Âlem O dur demiyorum, değil mi ki O na yapılan bu nispet revâ değildir Daha önce Türkçe de farklı tercümeleri bulunan Ahadiyyet Risâlesi nin elinizdeki bu yayını son dönem melâmîlerinin büyüklerinden Hüseyin Şemsi Ergüneş e (ö. 1968) aittir. Hüseyin Şemsi Bey in tercümeye esas aldığı metin, eserin gerek matbû Arapça yayınları gerekse Türkçe deki diğer tercümelerden bir takım farklılıklara sahiptir. En önemli fark, risâlenin son kısmında yer alan Dâiretü l-vücûd başlıklı bölümdür. Bu bölüm, Balyânî nin eserinin bir parçası da olabilir veya onun bir öğrencisi ya da başka herhangi bir sûfî tarafından Balyânî nin metnine yapılmış bir zeyl de olabilir. Ancak her iki metin arasında üslup ve konu benzerliğinin varlığı gözden kaçmamaktadır. Bu bölüm dolayısıyla Hüseyin Şemsi Bey e ait tercüme kanaatimizce ayrıcalıklı bir vasfa sahiptir. Tercümeyi yayına hazırlarken şu hususlara dikkat ettik: 10

11 Ahadiyyet Risâlesi Takdîm 1. Hüseyin Şemsi Bey in tercümeye esas aldığı metinde olmayan ancak Ahadiyyet Risâlesi nin matbu nüshalarından hareketle metni tamamlayacağını düşündüğümüz bir takım ifadeler tarafımızdan köşeli parantez [ ] içerisinde metne eklenmiştir. 2. Matbu ve el yazması nüshalarla karşılaştırdığımız zaman Hüseyin Şemsi Bey in kullanmış olduğu nüsha bir takım farklılıklar taşımaktadır. Özellikle anlam farklılığı doğuracak cümle ve kelime değişikliklerinde Hüseyin Şemsi Bey in tercümeye esas aldığı nüsha ile matbu iki Arapça nüsha arasındaki bir takım farklılıklar dipnotlarda Nüsha I ve Nüsha II şeklinde gösterilmiştir Ayrıca metinde kapalı olabilecek bâzı hususları daha önce tarafımızdan yayına hazırlanmış olan Es ad Erbilî nin Ahadiyyet Risâlesi tercüme ve şerhinden iktibaslarla daha anlaşılır kılmaya çalıştık Metnin okuyucu tarafından tâkibini daha da kolaylaştırmak amacıyla başlıklandırmalar yapılmış, metin içerisinde geçen âyet ve hadislerin tahrici verilmiştir. 4 Nüsha I: İbn Arabî, Fî Ma nâ Kavlihi Sallallâhu Aleyhi ve Sellem Men Arefe Nefsehû Fekad Arefe Rabbehû, er-risâletü l-vücûdiyye içinde (thk. Âsım İbrâhim Keyyâlî), Beyrût: Dâru l-kütübi l-ilmiyye, 2007 s ; Nüsha II: İbn Arabî, Risâletü l-vücûdiyye Fî Beyâni Men Arefe Nefsehû Fekad Arefe Rabbehû, Kitâbü l-müvâzeneti li- Hatmi l-velâyeti l-muhammediyye içinde (thk. Saîd Abdülfettâh), Kâhire: Mektebetü s-sekāfetü d-dîniyye, 2009, s İbn Arabî, Tevhîd Risâlesi -Nefsini Bilen Rabbini Bilir- (tercüme ve şerh: Es ad Erbilî, haz. Ercan Alkan), İstanbul: Hayykitap,

12 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi 5. Tam olarak okuyamadığımız bir kaç kelimenin yanına (?) işareti koyduk. Bu vesîleyle eserin müellifini ve mütercimini rahmet ve minnetle yâd ediyor, tercümenin bir nüshasını gönderme lütfunda bulunan Muhyiddin Ergüneş Beyefendi ye ve çalışmanın çeşitli aşamalarında yardım ve desteklerini gördüğüm kıymetli dostlarım M. Nedim Tan ve K. Yusuf Ünal a teşekkürlerimi sunuyorum. Ercan Alkan 12

13 Ahadiyyet Risâlesi

14 ه ر א ا ة ا ا כ وا כ ا ز س ا ه ا ا א א ا ا א ا ا ا אئ ا א ا ا ا ا و د م ١٥ ا ر אن ٥٦٠ و א.٦٣٨ م ا ر ٦ Bu risâle Ahadiyyet Risâlesi dir. Allah Teâlâ hazretleri bu risâleyi te lîf edenin çok tâhir olan sırrını takdîs buyursun. Âlemin kutbu ve velâyet -i hâssa-i Muhammediyye nin hâtemi Ebû Abdullah Muhammed b. Ali b. Muhammed el- Arabî el-mağribî ve Hatemu t-tâî Endelûsî olan Şeyhu l- Ekber ve Misku l-ezfer Efendimizin yazdığı bu kitâb çok kıymetli bir kitâbdır. Bu kitâbı yazan Hazret-i Şeyh-i Ekber Efendimiz 560 sene-i hicriyyesi Ramazânının on beşinci pazartesi gecesi doğmuş [27 Temmuz 1165] ve 638 sene-i hicriyyesi Rebîu l-âhirinin altıncı cum a günü vefât etmişlerdir [8 Kasım 1240]. 6 Türbesi Şâm da ziyâret-gâh-ı enâmdır. 6 İbn Arabî nin doğum gününün Ramazânın 17. veya 27. günü; vefât gününün ise Rebîu l-âhirin 22 si veya 28 i olduğunu yönünde bir takım başka rivâyetler de söz konusudur. İlgili görüşler ve tartışmalar için bkz. Mahmud Erol Kılıç, İbn Arabî Düşüncesine Giriş - Şeyh-i Ekber-, İstanbul: Sûfî Kitap, 2009, s. 25,

15 [ا ا رب ا א. אن ل ا ا [«. ف ر و :» ف [Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah adır. Bu risâle Hz. Peygamber in (s.a.v) Nefsini bilen, hiç şüphesiz Rabbi ni bilir. 7 hadîs-i şerîfinin mânâsı hakkındadır.] 7 İsmâil b. Muhammed Aclûnî, Keşfu l-hafâ I-II, Beyrût: Müessesetü r- Risâle, 2000, II, s Gerek tasavvuf içi gerekse tasavvuf dışı literatürde bu sözün Hz. Peygamber e âit bir hadîs-i şerîf mi yoksa kelâm -ı kibâr mı olduğu yönünde bir takım tartışmalar söz konusudur. Şöyleki bu minvâlde, her ne kadar Hz. Ali veya Yahyâ b. Muâz er-râzî nin sözü olduğu yönünde bazı görüşler varsa da Hucvîrî, İbn Arabî ve İmâm-ı Rabbânî gibi pek çok sûfî yazar nezdinde bu söz, îtibâr görmüş bir hadîstir. Ayrıca hadîs usûlü bakımından tahrîc ve değerlendirilmesi için bkz. Ahmet Yıldırım, Tasavvufun Temel Öğretilerinin Hadîslerdeki Dayanakları, Ankara: Türkiye Diyânet Vakfı Yayınları, 2000, s

16

17 Mutlak Tevhid Hakkında ا ا ي כ و ا إ وا و כ و כאن و وا إ 8 و ا و 9 و כ و و ب و و ق و و آوان و و و ز אن و כ ن و כאن و ا ن כ א כאن. ا ا و ا و ا د دا. إ و אه إ ن وا ا כ א أو ا ول وا. ا و ا [ [و ه.[ א ا א ] א ا א آ ا أ أ ] و د وف ا ول و و د وف ا و] 8 Ahadiyyet risâlesinin matbû Arapça nüshalarında و ا yerine دا kelimesi kullanılmıştır. bkz. Nüsha I s. 35; Nüsha II, s Matbû nüshalarda yerine أ kelimesi kullanılmıştır. bkz. Nüsha I s. 35; Nüsha II, s

18 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi و د وف ا א [و و د وف ا א ]. أول و آ و א و א إ אن ه ا ف و ده و אن 10 و د ه ا ف א ا! ئ ا. ء و ء دا و אر א. و أن ه ا. Hamd O Allah Teâlâ hazretlerine mahsûstur ki O nun vahdâniyyeti önünde bir ön yoktur, ön ancak kendidir. Ve yine vahdâniyyetinin sonunda dahi bir son yoktur, son da ancak kendidir. 11 Çünkü Allah Teâlâ hazretleri var iken kendi ile birlikte bir ön ve bir son mevcûd değil idi, sâde kendi var idi. Kendi ile birlikte bir üst ve bir alt [ve bir yakın ve bir uzak ve bir nasıl ve bir fâsıla ve bir ân ve bir vakit] ve bir zamân yok idi; kevn de, mekân da yok idi. 12 Allah Teâlâ hazretleri şimdi dahi öyledir, sâde kendi vardır. 13 Kendi ile berâber, bunlardan hiç biri yoktur ve 10 Matbû nüshalarda אن yerine ان kelimesi kullanılmıştır. bkz. Nüsha I s. 35; Nüsha II, s Bu ifâdelerde muhakkik sûfîlerin eserlerinde sıkça rastlanan O el- Evvel, el-âhir, ez-zâhir ve el-bâtın dır ( Hadîd, 57/3) âyetine telmih vardır. 12 Yâni, Cenâb-ı Hakk ın zâtî vahdeti, sıfatları ve fiilleri söz konusu hâllerden herhangi birisiyle nitelemez. İbn Arabî, Tevhîd Risâlesi -Nefsini Bilen Rabbini Bilir- (tercüme ve şerh: Es ad Erbilî, haz. Ercan Alkan), İstanbul: Hayykitap, 2011, s Hadîsin tamâmı şöyledir: Cenâb-ı Allah var idi, başkaca bir şey yok idi. Şimdi de hâl böyledir. Buhârî, Bedu l-halk, 1, (3191); Tevhîd, 22 (7418). Hadîsteki Şimdi de hâl böyledir. ( el-ân kemâ kân ) ifâdesi Hz. Ali veya meşhûr sûfî Bâyezîd-i Bistâmî ye atfedilir. İlgili yorumlar için bkz. Mahmud Erol Kılıç, Şeyh-i Ekber İbn Arabî Düşüncesine 18

19 Ahadiyyet Risâlesi Mutlak Tevhid Hakkında olamaz. Allah Teâlâ hazretleri vâhiddir ama vâhid kendidir, bir vahdâniyyetle vâhid olmuş değildir. Kendisi ferd ya nî tektir ama bir ferd[ân]iyyetle ferd olmuş da değildir. 14 Allah Teâlâ hazretleri -azze ve celle- isim ile müsemmâdan mürekkeb dahi değildir. Çünkü Cenâb-ı Allah ın ismi de kendidir, müsemmâsı da kendidir. Kendinden gayrı bir isim [ve müsemmâ ] yoktur. İşte bu bakımdan isim de müsemmâ da kendidir. Allah Teâlâ hazretleri evveliyyetsiz bir evvel, âhiriyyetsiz bir âhir, zâhiriyyetsiz bir zâhir ve bâtıniyyetsiz bir bâtındır. 15 Bu ta bîrlerden murâdım, Cenâb-ı Hak vücûddur. [Evvel, Âhir, Zâhir ve] Bâtın ism-i şerîflerindeki harfler dahi kendidir. 16 Kendinden gayrı ne evvel ne âhir ne zâhir ve ne de bâtın vardır. Sâde kendi vardır. Bu isimlerdeki harflerin Hak Teâlâ nın vücûdu üzerine sereyânı olmadığı gibi Vücûd-ı Vâhid-i İlâhî nin dahi Giriş, s ; Abdullah b. Mes ud Balyânî, Mutlak Birlik -Nefsini Bilen Rabbini Bilir- (haz. Ali Vasfı Kurt), İstanbul: İnsan Yayınları, 2003, s Dolayısıyla O, vahdâniyyet ve ferdâniyyet sıfatlarıyla nitelenmekten müstağnidir. Tevhîd Risâlesi, s Şöyle ki isimden murâd isimlendirilen ( müsemmâ ) yâni kendisi olduğu gibi evveliyyet, âhiriyyet, zâhiriyyet, bâtınıyyet vasıflarını dikkate almaksızın evvel, âhir, zâhir, bâtın da ancak kendisidir. Gerçek ve mutlak bir O dur. Cenâb-ı Hakk a âit bu mertebeye ise ahadiyyet mertebesi denilir. Tevhîd Risâlesi, s Evvel kelimesinin harflerinin varlığı da O dur. Yâni ahadiyyet ve vâhidiyyet makamına işâret eden evvel in harfleri de kendisinden başka bir şey değildir. Aynı şekilde evvel in sırrıdır. Kün/Ol! emri ile varlık sahasında zuhûra gelmeye başlayan eşyânın tamâmının başlangıç sırrı da kendisidir. Âhir, zâhir, bâtın isimlerinin harflerinin varlığı da Hakk ın zâtından başka bir şey değildir. Kısacası evvel, âhir, zâhir, bâtın ancak ve ancak kendisidir. Tevhîd Risâlesi, s

20 İbn Arabî Ahadiyyet Risâlesi bu harfler üzerine sereyânı yoktur. Bu söylediklerimi güzel fehmeylemeye bak ki Hulûlî mezhebinin galatlarına düşmüş olmayasın. Allah Teâlâ hazretleri bir şeyde değildir, kendinde dahi bir şey var değildir. Kendisinden gayrı ne bir dâhil ve ne de bir hâriç vardır. İşte Cenâb-ı Hakk ı bu sıfatlarla bu türlü bilmek lâyıktır. 20

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî

Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye Göre Ebu l-hasan-i Harakanî Hasan ÇİFTÇİ Doç. Dr. Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi hciftci62@hotmail.com Giriş Özet [Hasan Çiftçi, Mevlâna ile Şems-i Tebrîzî ye

Detaylı

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm

Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Uluvv ve İstivâ İle İlgili Haberler Muhtasar el-uluvv li l-aliyyi l-azîm Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan Yay nc l k Turizm Burhan San. ve İlmi Tic. Araştırmalar Ltd. fiti. Merkezi

Detaylı

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ

EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ EL-AKÎDETÜ'L-VASITIYYE VE ŞERHİ Müellif Şeyhu'l-İslâm İbn-i Teymiyye Şerh Muhammed Halil Herrâs Çeviren M. Beşir Eryarsoy GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL TEL:

Detaylı

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî

İrşâdü s-sârî ye Göre Kastallânî nin Kelâmî Görüşleri* Theological Views of al-qastallânî According to his Irshâd al-sârî Özet * M. Sait UZUNDAĞ* Memlükler dönemi, oldukça parlak kültürel ve ilmi bir harekete sahne olmuş, Îslâmi ilimler ve İslam kültür tarihi için emsalsiz bir miras bırakmışlardır. Bu dönemde yetişen âlimler

Detaylı

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s.

KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş. What is not Quran? Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 21-53 KUR ÂN NE DEĞİLDİR? Ali Karataş Özet Kur ân ın Allah ın kelamı olduğu vahiyle ilk muhataplara bildirilmiş; ancak onlar

Detaylı

MÛSÂ CÂRULLÂH'IN TÂRÎHU'L-KUR'ÂN VE'L-MESÂHIF ADLI ESERİ

MÛSÂ CÂRULLÂH'IN TÂRÎHU'L-KUR'ÂN VE'L-MESÂHIF ADLI ESERİ Mustafa ŞENTÜRK ŞENTÜRK, Mustafa (2014). Mûsâ Cârullâh'ın Târîhu'l-Kur'ân ve'l-mesâhıf Adlı Eseri. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası

Detaylı

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN

anlamın aracı olarak Kur an sözlükleri Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN KASIM - ARALIK 2014 10 TL İKİ AYLIK DERGİ YIL: 7 SAYI: 38 BAŞYAZI Vahyin Kâmûsu, Ümmetin Nâmûsudur Bilgin ERDOĞAN İNCELEME İlk Dönem Kur an Sözlükleri A. Cüneyt EREN İKTİBAS Kur an a Yönelik Lügat Çalışmaları

Detaylı

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER

İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER 164 Usûl İslam Medeniyetinde Bilgi ve Bilim Alparslan Açıkgenç / İSAM Yayınları. İstanbul 2006. 176 s. Faruk BEŞER Yazarı bilgi felsefesine ve İslam da bilgiye dair eserleriyle tanıyoruz. Hatta o bu konuda

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ

KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ KUR AN DA ÜMMÎ KAVRAMININ SEMANTİK ANALİZİ VE BU BAĞLAMDA HZ.PEYGAMBER İN ÜMMÎLİĞİ MESELESİ Mehmet SOYSALDI * Songül ŞİMŞEK ** ÖZET Bu araştırmada, önce ümmî kelimesinin anlamsal çerçevesi üzerinde durulup,

Detaylı

Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri

Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri Müteşâbih Hadîslerin Yorumu Bağlamında İbnü l-müneyyir in (ö. 683/1284) Tefsîru müşkilâti ehâdîs bi şekli zâhirihâ Adlı Eseri Osman BODUR * Öz:. İslâmî ilimlerin hemen hepsinde oldukça önemli bir yer tutan

Detaylı

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1

KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 bilimname IX, 2005/3, 13-37 KUR'AN'DA MÜTEŞABİHÂT 1 (Prof. Dr.), Erciyes Ü. İlahiyat F. zduman@erciyes.edu.tr Giriş: Bir kısım âyetlerinin müteşâbihleri içeriyor olmasından dolayı genellikle zannedilir

Detaylı

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ

EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ EZ-ZERKEŞÎ VE KUR AN İLİMLERİNDEKİ YERİ Bilal DELİSER Gümüşhane 2012 ISBN: 978-605-61345-8-6 Copyright Gümüşhane Üniversitesi Tasarım : Veysel Cebe Baskı : Afşar Matbaası, İvedik OSB 21. Cad. 599. Sok.

Detaylı

Hâl Ve Makâmın Analizine Yönelik İlk Girişimler Yüksel GÖZTEPE *

Hâl Ve Makâmın Analizine Yönelik İlk Girişimler Yüksel GÖZTEPE * C.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi XII/2-2008, 407-417 Hâl Ve Makâmın Analizine Yönelik İlk Girişimler Yüksel GÖZTEPE * Özet Tasavvuf tarihinde hâl ve makâmın analizine yönelik bir takım yaklaşımlar olmuşsa

Detaylı

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI

KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLÂM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI KUR ÂN DA EMÂNET KAVRAMI (Yüksek Lisans Tezi) Hazırlayan Ali BULUT Danışman Yrd.Doç.Dr. Ali Galip GEZGİN

Detaylı

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science

İbn Kuteybe nin Belâgat İlminin Teşekkülüne Katkıları. The Contributions of Ibn Kutayba in the Development of Rhetoric Science -Te vîlü Müşkili l-kur ân Çerçevesinde- Özet Abdulmuttalip Arpa *1 İlk dönem İslamî kaynaklar ve bu kaynakları vücuda getiren âlimlerin sahip olduğu değer bilinen bir gerçektir. İbn Kuteybe ilk dönem âlimlerinden

Detaylı

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI

ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI ÜÇ ESAS (ALLAH-DİN-PEYGAMBER) VE AÇIKLAMASI Metin Muhammed b. A. b. Süleyman Şerh Muhammed b. Salih el-useymîn Çeviren Mehmed Ün GURABA YAYINLARI ÇATAL ÇEŞME SOKAK DEFNE HAN No: 27 / 9 CAĞLOĞLU / İSTANBUL

Detaylı

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ

... KUÇUK SOZLER UZERINE. Abdullah AYMAZ ...... KUÇUK SOZLER... UZERINE Abdullah AYMAZ KÜÇÜK SÖZLER ÜZERİNE Copyright Şahdamar Yayınları, 2011 Bu eseı in tiim yayın haklan ljık Yayıncılık Ticaret A.Ş. 'ne aittir. Eserde yer alan metin ve resimleı

Detaylı

I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU

I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU Araştırma Notları Bir Hadîs Üç Yorum Cağfer KARADAŞ I. İNSANLARIN EN HAYIRLISI HADÎSİNE DEBÛSÎ NİN YORUMU A. Debusî Hakkında Günümüzden bin yıl önce yaşamış olan Hanefî mezhebi usûl alimlerinin önde gelenlerinden

Detaylı

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian

Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed. Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Bir Tarihçi Olarak Niğdeli Kadı Ahmed Qadhi Ahmad of Nighda as a Historian Yrd. Doç. Dr. Ali ERTUĞRUL Düzce Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, E-posta: aliertugrul@duzce.edu.tr Abstract

Detaylı

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir?

Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? 40 Usûl Helâk, Devam Eden Bir Süreç Midir? Abdullah Emin ÇİMEN * Is The Annihilation A Continuous Process? The Quran revealed the fact that total annihilation is a continuous process to its audience at

Detaylı

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler

Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 2, 2010 s. 59-72 Günümüzde Hz. Peygamber in (sav) Doğru Anlaşılması Üzerine Düşünceler Adem APAK Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi ademapak@uludag.edu.tr

Detaylı

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR

KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR KUR ÂNÎ MAARIFET SIRLARI NIN BEYANI IÇIN, DÜŞÜNCELERE DÜŞEN IŞIKLAR KUR ANÎ MESELELERDE YENİ ANLAYIŞLAR (YUSUF SURESİ) Prof. Mecdî Dawoud 3 Yusuf Suresi Ve Kur an Mülahazaları Cilt 1 - Bölüm 1 Şeyh Mecdî

Detaylı

ALLAH ÂDEM İ KENDİ SÛRETİNDE YARATMIŞTIR HADİSİNİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ

ALLAH ÂDEM İ KENDİ SÛRETİNDE YARATMIŞTIR HADİSİNİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Mart/2014, Yıl: 1, Sayı: 1, s. 1-20 ALLAH ÂDEM İ KENDİ SÛRETİNDE YARATMIŞTIR HADİSİNİN TAHRİC VE DEĞERLENDİRMESİ Şaban Çiftci Özet Kitap ve sünnet her

Detaylı

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI

M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI M. ALİ AYNİ NİN BAKÜ KONFERANSI Mehmet RIHTIM Qafqaz Üniversitesi Bakü / Azerbaycan mrihtim@yahoo.com ÖZET Seyyid Yahya Baküvi, 15. asırda Azerbaycan da yaşamış bir sufidir. Halvetiyye tarikatının ikinci

Detaylı

EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ?

EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ? EHL-İ BEYT VE SAHÂBE TARİHİNİ NASIL OKUMALIYIZ? Burhan Yayıncılık Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti. Burhan İlmî Araştırmalar Merkezi كيف نقرأ تاريخ اآلل واألصحاب تأليف عبدالكريم بن خالد احلريب Ehl-i Beyt ve

Detaylı

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract

KUR AN DA SEMA KAVRAMI. The Concept of Sema in the Qur'an. Abstract KUR AN DA SEMA KAVRAMI The Concept of Sema in the Qur'an Halil ÇİÇEK Abstract The Qur'an to invite tawhid (uniqueness), deduce from orderl'ness of the universe and a lot of objects present 'n the universe

Detaylı

TÜRKÇE KUR'AN İDEOLOJİ

TÜRKÇE KUR'AN İDEOLOJİ TÜRKÇE KUR'AN İDEOLOJİ Dücane Cündioğlu KİTABEVİ Yayın No: 88 Kapak: Yazıevi Dizgi S.B. Dizgi Baskı ve Cilt: Umut Matbaası. Baskı istanbul, Ocak 998 KİTABEVİ Çataiceşme Sok. 52 / A Cağaloğlu İSTANBUL Tel:

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

KELAM İLE İMAN ETMEK *

KELAM İLE İMAN ETMEK * KELAM İLE İMAN ETMEK * Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kelam İslam dünyasının İslami İlimler başlığı altında yer alan en eski disiplinlerinden biridir. İlgilendiği konuların

Detaylı