DH. MUİ, 18_2/17_8 Telgrafnâme Mahreci: Mamuretülaziz Numarası: Tarih: Fî 13 Eylül sene [1]325 / [26 Eylül 1909]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DH. MUİ, 18_2/17_8 Telgrafnâme Mahreci: Mamuretülaziz Numarası: 23267 Tarih: Fî 13 Eylül sene [1]325 / [26 Eylül 1909]"

Transkript

1 DH. MUİ, 18_2/17_8 Telgrafnâme Mahreci: Mamuretülaziz Numarası: Tarih: Fî 13 Eylül sene [1]325 / [26 Eylül 1909] Dahiliye Nezâreti'ne Çarsancak karyelerinde mütevattın Ermeni zürrâ tarafından beş-altı yüz mühürle verilen bir arzuhâlde oturmakda oldukları hâne ve bahçelerden kendilerini çıkarmak için mal sahibleri olan bazı bey ve ağaların teşebbüs etdikleri istid â edildiği Çarsancak Kaymakamlığı'nın iş ârına atfen Dersim Mutasarrıflığı'ndan bugün alınan telgrafnâmede bildirilmişse de iş ârât-ı vâkı a izahât-ı kâfiyeyi muhtevî görülmediğinden meselenin mahiyeti ve sebeb-i zuhuru hakkında malumât-ı mükemmele i tâsı ve kazanın huzur ve sükûnetini muhill ahvâle zinhâr meydan bırakılmaması cevaben mutasarrıflığa ve re sen kaymakamlığa yazıldığı ve alınacak izahât üzerine iktizâsı başkaca arz edileceği ma rûzdur. Fî 13 Eylül sene [1]325 / [26 Eylül 1909] Vali Vekili Mehmed Ali

2 DH. MUİ, 18_2/17_4 Telgrafnâme Mahreci: Mamuretülaziz Numarası: Tarih: Fî 15 Eylül sene [1]325 / [28 Eylül 1909] Dahiliye Nezâret-i Celîlesi'ne Fî 13 Eylül sene [1]325 tarihli telgrafnâmeye zeyldir. Çarsancak Kaymakamlığı'ndan cevaben alınan telgrafnâmede bundan dört gün evvel Ermenilerin cemm-i gafîr olarak kasabaya gelip beyler ve ağaların kendilerine şehâdet-i kâzibede bulunmalarını teklif etdiklerini ve bunu yapmazlarsa ecdadları ve kendileri tarafından inşa edilmiş bulunan büyût ve emlâkden çıkarılacaklarını ve bazılarının kovulduklarını beyân ile mezkûr büyût ve emlâk için kendi nâmlarına tapu senedleri taleb etmişlerse de buna mukabil beyler ve ağaların dahi büyût ve emlâk-i mezkûre öteden beri mülk-i meşrû ları olduğundan bunları kanlarının son damlasına kadar muhafaza edeceklerini beyân eyledikleri cihetle meselenin tedkiki için cihet-i adliye ve mülkiyeden mürekkeb bir komisyon bi't-teşkil tahkikâta başlatdırılmışsa da meselenin ehemmiyetine ve nezâket-i mevki iyeye mebnî komisyonun istifa etdiği ve maa-hâzâ şimdilik hiçbir Ermeninin sâkin olduğu hâneden Şifre

3 DH. MUİ, 18_2/17_5 çıkarılmaması hususunun bir tedbir-i âcil olarak meclis-i idare-i kaza kararıyla tarafeyne tebliğ edildiği ve evvelki gün ağalar ve beyler ve Ermeniler kasabaya dökülmüşler ise de hüsn-i suretle dağıtdırılarak zerre kadar muhill-i asayiş bir hâl tahaddüs etmediği ve emn ü asayişin ber-kemâl idüğü ve meselenin suret-i halli tesrî ve tarafeyne kanaat-bahş bir suretde tefhîm olunursa kat iyyen bir mahzur terettüb etmeyeceği iş âr ve ilâveten bu meselenin çend gün akdem afv-ı ahîr-i umumî üzerine Mamuretülaziz Hapishânesi'nden tahliye kılınan Çarsancak beylerinden Arslan Bey'in eser-i teşviki olarak zuhur etdiği hakkında bir rivayet mevcud olduğu ve bu işin önü alınması için vilâyetden bir komisyonun tayin ve sür at-i i zâmı izbâr kılınmışdır. Yazılan cevabda esas meselenin hukuka aidiyeti cihetle büyût ve emlâk-i mezkûrenin hakk-ı tasarrufu senedât-ı hakanî ile isbat olunmak icab etdiğinden tesviye-i ihtilâf için merci -i kanunîsine usulü dairesinde müracaat etmelerinin tarafeyne hüsn-i tefhîmi ile beraber sükûn ve emniyet-i mahalliyenin te min-i idâmesi vazifesi ekîden ihtar kılınmışdır. Arslan Bey'e atfolunan teşvike ve Ermenilerin iddia

4 DH. MUİ, 18_2/17_6 etdikleri şehâdet-i kâzibe keyfiyetine gelince bunların tahkiki için Dersim mutasarrıfının tasvîb ve inhâsı vechile Çarsancak'a dört saat mesafede bulunan Mazgird Kaymakamının i zâmı cevaben mezkûr mutasarrıflığa bildirilmişdir. Bununla beraber teşvik hakkındaki rivayet büsbütün boş olmamalıdır. Zira burada hapishâneden çıkan beyler Arslan, Osman ve Şerif Beyler olup bunlar pek kadîm bir hanedana mensub ve devlete pek çok hizmetler ifasıyla ma rûf kimseler ise de aralarında karâbetlerine rağmen bir husumet-i mevrûse olup onun te siriyle kaza-i mezkûrda daima rahatsızlığı mûcib olmakla beraber nihayet alâ-rivayetin birbirlerine de yalancı şâhidlerle iftira ederek neticesinde on beş seneye mahkumen hapishâneye düşmüşlerdir. Ancak mûmâileyhimin biraderzâdeleri olan Ahmed Bey dahi mahkum olduğu hâlde Çarsancak'da hâl-i firarda kalmış olduğundan sâlifü'l-arz husumet ilcâsıyla burada mahbusa girenlerin köyde kalan aile ve adamlarına icra-yı gadr ve hakaret hali kal[ma]mış bu cihetle buradakiler mahbusdan çıkar çıkmaz yine afv-ı umumî sebebiyle mahkumiyetden

5 DH. MUİ, 18_2/17_7 kurtulan ve Çarsancak'da bu defa büsbütün serbest kalan Ahmed Bey'den ahz-ı sâra teşebbüs ederek Dersim'e gavâil-i azîme zuhuruna sebebiyet verebilecekleri tahkik olmakla üç gün evvel Ahmed Bey Çarsancak'dan istenilmiş idi. Ahmed Bey'in dün gece Çarsancak'dan geldiğini geç vakit haber aldım. Bugün cümlesini daire-i hükûmete bi'l-celb müftü efendi ve diğer bazı eşraf vesâtatıyla cem ve te life çalışacağım. Bi-mennihî Teâlâ bu itilâf suret-i sahîhada hâsıl olur. Çarsancakca sükûnetin devamı sühûletle te min ve mesâil-i sairenin hal olunacağını arz eylerim. Fermân. Fî 14 Eylül sene [1]325 / [27 Eylül 1909] Vali Vekili Mehmed Ali

6 DH. MUİ, 18_2/17_9 Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti Şifre Kalemi Mamuretülaziz Vilâyeti'nden Alınan Şifre 13 ve 14 ve 22 Eylül sene [1]325 tarihli telgrafnâme-i acizâneme zeyldir. Çarsancak'a tahkike gönderilen Mazgird Kaymakamı Ekrem Efendi'nin mahalli kaymakamıyla müştereken yapdıkları tahkikât evrakı Dersim Mutasarrıflığı'ndan dün geldi. Okudum. Fezlekesinde Ermenilerin ellerinde adi veya resmî hiçbir vesika-i tasarruf olmadığı ve beylerin Ermenilere mezkûr hâne ve bahçelerin bedel-i icâreleri mukabilinde ıstılâh-ı mahallîye göre suhre tabir olunan odun kesmek ve yarmak, bulgur kaynatmak, dam tamir etmek, zahîre taşımak gibi işleri gördürdükleri tebeyyün etdiği ve beyler tarafından bunlardan vazgeçememekde oldukları ifade edildiği beyân ve gerçi bu mesâilin ve tarafeyn müdde ayâtının hal ve takdiri mehâkim-i nizâmiyeye aid ise de beylerle zürrâ arasındaki râbıta-i kadîme-i vifâkın inhilâline ve bazı müşevviklerin tahrikâtına mebnî mesâil-i mezkûrenin birçok mehâzîri intâc edebileceği gösterilmişdir. İmdi buraya bir hafta akdem gelip cevaba intizâren bekleyen kırk elli Ermeniye şu evrak-ı tahkikiyeye göre mahkemeye gitmelerini tekrar söylecek isem de kanmayacakları âşikârdır. Çarsancak beylerine de bilâ-hükm kanunî haklarından vazgeçmelerini teklif etmek tabiî kâbil değildir. Buna ilâveten evvelce de arz olunduğu vechile mezkûr beylerden olup geçen afv-ı umumîde sebîli tahliye olunan Arslan Bey'in de ahîren Mamuretülaziz tüccarından Harputluyan Artin Efendi ile birleşip menâfi -i hususiyelerini tervîcen Ermenileri tahrik etdikleri rivayet olunuyor. Ve Arslan Bey'in hissedarları olan beylerin zararına kendi hissesini hafiyyen Ermenilere satdığı söyleniyor. Evrak-ı tahkikiye de bu ciheti te yid ediyor. Hele mûmâileyhimâdan Artin Efendi'nin bilâ-sebeb üç gün evvel Çarsancak'a gitmesi büsbütün şübheyi artdırmışdır. Burada bulunan Arslan Bey'e nasihat ve kendisiyle beraber mahbushâneden çıkan biraderi Şerif ve amcazâdesi Osman beylerle barışmasını bazı mu teberân ile ilhâh etmiş ve bunu da arz etmişdim. Fakat te siri olmadığı anlaşılıyor. Reviş-i hâl bu yüzden Çarsancak'da Müslümanlar ile Ermeniler arasında mühim ve vahim bir vak a

7 DH. MUİ, 18_2/17_10 tahaddüs edebileceğini gösteriyor. Fikr-i acizâneme göre şimdilik Ermenilerin hâne ve bahçe ve arazilerinden çıkartdırılması hakkında mahalli meclis idaresince verilen karar vechile muamele olunmakla beraber hakk-ı tasarruf davasını isbat için mahkeme-i aidesine müracaat etmelerini müsted îlere suret-i kat iyede ihtar etmekden ve Çarsancak'a ihtiyâten Dersim'den bir mikdar asker göndermekden başka çare yoksa da Arslan Bey'le Artin Efendi de akıllarını başlarına getirecek bir muamele ister. Bunun için mahkemeye müracaat yolu var ise de usul-i adliyenin tâbi olduğu kuyûd hasebiyle bunun için müsta celen bir neticeye îsâli gayr-i kâbil olduğu gibi belki de hiçbir neticeye müncer olmaz. Fazla olarak o müddet içinde kendilerinin daha ziyade şımarıp bir kat daha tahrike tasaddî ile işi büsbütün karışdıracakları hatıra geliyor. Bu sebeble evvelâ Ermenilerden hânelerinden ve tarlalarından çıkarılmış kimse varsa teâmül-i kadîm vechile bunları yerlerine iade etmek ve teşvik meselesini ta lîk etmek ve sükûn-ı mahalliyenin idâmesi esbâbını istikmâl eylemek üzere iki gün akdem buraya gelmiş bulunan Dersim mutasarrıf vekiline yarın doğru Çarsancak'a gitmesi tenbih ve tebliğ edilmiş olmakla arz-ı keyfiyete ibtidâr ve hususât-ı mebhûse hakkında daha ne yolda tedâbîr ittihâzı tasvîb buyurulursa âcilen emir ve iş âr buyurulmasını istirhâm eylerim. Fermân. Fî 6 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [19 Ekim 1909] Vali Vekili Mehmed Galib

8 DH. MUİ, 18_2/17_2 Dahiliye Nezâreti Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Tarih: 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [24 Ekim 1909] Mamuretülaziz Vilâyeti Vekâleti'ne C. 6 Teşrîn-i Evvel sene [1]325. Tedâbîrin kifayet ve adem-i kifayeti ancak oraca takdir olunabilir. Bu sırada Müslümanlarla Ermeniler arasında bir vak a-i vahîmenin hudûsu ne derece sû-i te sir icra edeceği ve devletce ne gibi netâyic-i vahîmeyi mûcib olacağı müstağnî-i izahdır. Beyân olunan ihtimalâta karşı ittihâzı lâzım gelen tedâbîr-i müessirenin takdir-i mahiyeti vilâyete aid ve böyle bir hâlin men -i tahaddüsü emrinde lâzım gelen tedâbîrde zerrece kusur edilip de Hüdâ ne-kerde iki unsur beyninde vukuât-ı gayr-i marziye hudûs edecek olursa mes uliyet de bittab oraya râci dir. Elde bulunan kuvve-i askeriye gayr-i kâfi görüldüğü hâlde derhal Dördüncü Ordu Müşiriyetiyle bi'l-muhabere tezyîd-i kuvvet esbâbının istikmâli ve bu bâbda müşkilâta tesadüf ederseniz keyfiyetin nezârete iş ârı muktezîdir. İttihâz edilen tedâbîrle netâyic-i hâsılanın da iş ârı muntazardır. Şifre

9 DH. MUİ, 18_2/17_3 Dahiliye Nezâreti Muhaberât-ı Umumiye Dairesi Şube: 4 Evrak Numarası: 486/487 Tarih: Fî 19 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [1 Kasım 1909] Mamuretülaziz Vilâyeti Vekâleti'ne C. 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]325. Ahmed Bey ile Arslan Bey'in mahdûmunun merkez-i vilâyete celbi idareten teb îd demek olacağından Kanun-ı Esasî'ye mugayir ve bittab gayr-i caizdir. Binâenaleyh mûmâileyhimânın beyne'l-anâsır ilkâ-yı fesad eylediklerine dair delâil ve emârât elde edilerek cihet-i adliyeye teslimleri muktezî ve münâza un fîh arazi hakkında Çarsancak'da teşkil edildiği bildirilen komisyon mukarrerâtının da hulâsaten tebliği menûtdur. Şifre

10 DH. MUİ, 18_2/17_11 Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti Şifre Kalemi Mamuretülaziz Vilâyeti'nden Alınan Şifre C. 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]325. Çarsancak'a gönderilen Dersim Mutasarrıf vekili Sâbit Bey tarafından şimdi aldığım telgrafnâmede verilen talimâta tevfîkan evvelki kaza merkezi olan Peri Kasabası nın bilumum ahali ve ağalarla Ermeni murahhasaları hükûmet konağı önüne cem ile icra etdiği nesâyih ve vesâyâ üzerine aradaki mesele hakkında netice-i mukarrerâta kadar te âmül-i kadîmin muhafazasına tarafeynin muvâfakat eyledikleri ve hall-i mesele için kaymakam-ı kazanın riyâseti altında Ermeni murahhasası dahi dahil olduğu hâlde teşkil edilecek komisyon ma rifetiyle münâza un fîh olan emlâk ve arazinin tasarrufları hakkında ibrâz olunacak senedâtın ba de't-tedkik musaddak suretlerinin vilâyete irsâliyle buraca işin mahkemeye tevdî i mi yoksa cânib-i Bâbıâlice tasdiki mi her hangi suret tensîb olunursa ol suretle muamele ifasına rıza gösterdikleri cihetle mezkûr komisyonun teşkil edildiği ve bu suretle merkez-i kazada bulunan ahalinin memnunen kâmilen yerlerine gitmiş oldukları ve kendisinin de Hozat'a hareket eylediği iş âr kılınmışdır. Bu cihetle mezkûr komisyondan vürûd edecek evrak üzerine keyfiyetin bi't-teemmül iktizâsının ifa ve arz edileceği ve lütuf ve imdâd-ı Hüdâ'ya mütevekkilen kaza-yı mezkûrca idâme-i asayişe müstemirren hasr-ı nazar-ı dikkat edileceği ma rûzdur. Fermân. Fî 12 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [25 Ekim 1909] Vali Vekili Mehmed Ali

11 DH. MUİ, 18_2/17_12 Bâb-Âlî Dahiliye Nezâreti Şifre Kalemi Mamuretülaziz Vilâyeti'nden Vârid Olan Şifre C. 11 Teşrîn-i Evvel sene [1]325. Çarsancak meslesine dair Dersim Mutasarrıflığı'na vâki olan tebligâta cevaben alınan telgrafnâmenin sureti ber-vech-i zîr arz olunur. Fermân. Fî 14 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [27 Ekim 1909] Vali Vekili Mehmed Ali Suret C. 12 Teşrîn-i Evvel sene [1]325. Çarsancak'da teşkil edilen komisyon kaymakamın riyâseti altında mal müdürü ve komiser ve Belediye reisi efendilerle Ermeni murahhasası ve Belediye ve Meclis-i İdare azâsından mürekkebdir. Bunlar vazifelerini sıhhat ve selâmetle ifa edecekleri bi't-tahkik anlaşılmakla ona göre tayin edilmiş ve kaymakama da icab eden şeylerin kâffesi anlatılmışdır. Ermenilerin en birinci müşevvikleri Arslan Bey ile Harputlu oğlu olduğu muhakkak ise de bir kimse bu bâbda resmen ifa-yı şehâdet etmiyor. Ağalar âşikâr söylüyorlarsa da onlar medhaldâr oldukları için ifadeleri alınamadı. Yalnız Ahmed Bey'e sadakatleri bâkî kalan iki Ermeninin Arslan Bey'in teşvikâtına dair verdikleri ifade zabt olundu. İrâde buyurulursa takdim edeyim. Kazadaki kuvve-i askeriye şimdilik kâfi görülüyor. İcab ederse tezyîdi için hemen müracaat eylemesi ve ne ûzübillâh ufak bir meselenin bile tahaddüsüne meydan verilmemesi kaymakama suret-i kat iyede tenbih edildiği ve buradan da yine nezâretden hâlî kalınmadığı ma rûzdur. Fî 13 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [26 Ekim 1909]

12 DH. MUİ, 18_2/17_13 Bâb-ı Âlî Dahiliye Nezâreti Şifre Kalemi Mamuretülaziz Vilâyeti'nden Vârid Olan Şifre Çarsancak Kaymakamlığı'nın iş ârına atfen Dersim Mutasarrıflığı'ndan alınan telgrafnâmede Çarsancak merkezinde bulunan Ahmed Bey'le Arslan Bey'in mahdûmunun şu sırada Çarsancak'da ikametleri mahzurdan sâlim olmadığı cihetle bunların muvakkaten merkez-i vilâyete aldırılmaları ehemmiyetle izbâr olunmakla mûmâileyhimânın serî an buraya gönderilmeleri cevaben yazıldığı ma rûzdur. Fermân. Fî 16 Teşrîn-i Evvel sene [1]325 / [29 Ekim 1909] Vali Vekili Mehmed Ali

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü. Cemil Koçak. Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Ey Târihçi Belgen Kadar Konuş! Belgesel Bir Teşkilâtı Mahsusa Öyküsü Cemil Koçak Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Teşkilâtı Mahsusa hakkında bil(ebil)diklerimiz pek az; neredeyse

Detaylı

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME

UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN TESBİT DAVALARINDA VAZİFELİ MERCİİ TAYİN EDEN KARARLARI ÜZERİNDE BİR İNCELEME Yazan : Kemal Galip BALKAR Uyuşmazlık mahkemesinin aynı mevzu hakkında biririne aykırı iki kararı münasebetiyle

Detaylı

SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ. Fuat KÖPRÜLÜ

SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ. Fuat KÖPRÜLÜ Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXVI, Sayı/Number 1 Temmuz/ July 2011, 201-233 SELÇUKÎLER ZAMANINDA ANADOLU DA TÜRK MEDENİYETİ Fuat KÖPRÜLÜ Aktaran: Tülay METİN ** (s. 193) Osmanlı saltanatının

Detaylı

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BALKANLAR DA VE ANADOLU DA YUNAN MEZÂLİMİ

ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BALKANLAR DA VE ANADOLU DA YUNAN MEZÂLİMİ T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın Nu: 31 ARŞİV BELGELERİNE GÖRE BALKANLAR DA VE ANADOLU DA YUNAN MEZÂLİMİ III BALKANLAR'DA YUNAN MEZÂLİMİ ANKARA 1996

Detaylı

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU

1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 1930-05-06 Resmi Gazete Sayisi: 1489 1593 SAYILI UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU Kabul Tarihi : 24/4/1930 (1) Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 143 BİRİNCİ BAP Sıhhi teşkilat

Detaylı

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun

T.C. Re smı Gazete KANUNLAR. 1935 Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa bağlı bütçelerde değişiklik yapılmasına dair kanun T.C. Re smı Gazete Tesis tarihi : Teşrinievvel 33 İdare ve yazı işleri için 4 KÂNUNUSANİ 3 Başvekâlet Neşriyat Müdürlüğüne müracaat olunur. CUMARTESİ SAYI: 3 J KANUNLAR Malî yılı Umumi Muvazene Kanununa

Detaylı

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır.

Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi. Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Ali Galip Hadisesi Mustafa Kemal'i Tevkif Etmek Teşebbüsü Yunus Nadi ALİ GALİP HADİSESİ Nurer UĞURLU başkanlığında bir kurul tarafından hazırlanmıştır. Dizgi Yayımlayan: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve

Detaylı

OSMANLI BELGELERİNDE KLİŞE ZARFLAR

OSMANLI BELGELERİNDE KLİŞE ZARFLAR DOI: 10.7816/idil-01-02-07 OSMANLI BELGELERİNDE KLİŞE ZARFLAR Prof. Dr. Muhittin ELİAÇIK 1 ÖZET Osmanlı arşiv belgelerinde klişe hâlde kullanılmış birçok zarfa rastlanmaktadır. Bu kelimeler genellikle

Detaylı

OSMANLI DEVLETİ NDE BİR MERASİM KAİDESİ OLARAK TOPLA SELÂMLAMA (1800-1919)

OSMANLI DEVLETİ NDE BİR MERASİM KAİDESİ OLARAK TOPLA SELÂMLAMA (1800-1919) bilimname XII, 2007/1, 187-199 OSMANLI DEVLETİ NDE BİR MERASİM KAİDESİ OLARAK TOPLA SELÂMLAMA (1800-1919) Özet Şakir BATMAZ Yrd. Doç. Dr., Erciyes Ü. Fen-Edeb. F. sbatmaz@erciyes.edu.tr Bahriyede topla

Detaylı

Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi)

Selçuk Akşin Somel (Sabancı Üniversitesi) Melekler, Vatanperverler ve Ajan Provokatörler: Mutlakiyet Devri Diyarbakır Okul Gençliği, Bürokrasi ve Ziya Gökalp in Đdadi Öğrenciliği ne Đlişkin Soruşturma Kayıtları (1894-1895) Selçuk Akşin Somel (Sabancı

Detaylı

ISLAHAT FERMANI. Orijinal Osmanlıca Metin

ISLAHAT FERMANI. Orijinal Osmanlıca Metin ISLAHAT FERMANI Orijinal Osmanlıca Metin Malûm ola ki yed-i müeyyed-i mülûkâneme vedia-i Cenab-ı Bârî olan kâffe-i sunûf-ı tebea-i şâhânemin her cihetle temami-i husûl-i saâdeti hâli akdem-i efkâr-ı hayriyet

Detaylı

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ

BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ BELGELERLE TÜRKİYE NİN BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GİRİŞ SÜRECİ Dr. Vahdet Keleşyılmaz Türkiye nin Birinci Dünya Savaşına girişi ve bunun nasıl bir süreçte ve hangi koşullarda gerçekleştiği konusu yakın tarih

Detaylı

Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri

Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri Ermeni Terörünün 19. Yüzyılda İstanbul daki Son Hamlesi: 1897 Olayları ve Düşündürdükleri ahali de provokasyona gelmeyip duyarlı davrandığı için hiçbir çatışma yaşanmamıştır. Büyük Güçler in İstanbul daki

Detaylı

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları

Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Tanzimat tan Cumhuriyet e Osmanlı Gazete ve Dergilerinde Yer Alan Tefsir İlanları Recep ARPA * Öz: Osmanlı da 19. yüzyıl ile 20. yüzyılın ilk çeyreğine tekabül eden zaman aralığı, olumlu veya olumsuz hayatın

Detaylı

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEMEL CEZA KANUNLARINA UYUM AMACIYLA ÇEŞİTLİ KANUNLARDA VE DİĞER BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 5728 Kabul Tarihi: 23/1/2008 MADDE 1-1 Şubat 1329; 18 Rebiülevvel 1332 tarihli

Detaylı

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi

Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Cumhuriyet Döneminde Türkiye de Yol Vergisi Road Tax in The Republic Period Nuray ÖZDEMİR * Öz Osmanlı Devleti nin son döneminde karayolu çalışmalarını finanse etmek için alınan yol vergisi önce Kurtuluş

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ 313 POLİS VAZİFE VE SALAHİYET NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 7/4/1938, No : 2/8501 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4/7/1934, No : 2559 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 25/4/1938, No : 3890

Detaylı

KARAHİSAR-I SAHİP TE İNGİLİZ SİYASÎ TEMSİLCİLİĞİ TERCÜMANI ERMENİ HEM E TEPKİLER VE ERMENİ MESELESİNE POLİTİK YAKLAŞIM

KARAHİSAR-I SAHİP TE İNGİLİZ SİYASÎ TEMSİLCİLİĞİ TERCÜMANI ERMENİ HEM E TEPKİLER VE ERMENİ MESELESİNE POLİTİK YAKLAŞIM KARAHİSAR-I SAHİP TE İNGİLİZ SİYASÎ TEMSİLCİLİĞİ TERCÜMANI ERMENİ HEM E TEPKİLER VE ERMENİ MESELESİNE POLİTİK YAKLAŞIM ÖZET Mustafa TURAN * Bugün yeniden gündeme getirilen Ermeni iddialarının yanında Batılı

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları

İL İDARESİ KANUNU. * * * BÖLÜM: I Mülki İdare Bölümlerinin Kuruluşları (1) (2) (3) İL İDARESİ KANUNU Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih: 18/6/1949 Sayı: 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip: 3 Cilt: 30 Sayfa: 1477 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı

Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı N. YÜKSEL Cumhuriyet in İlk Bütçesi: Coşku, Gurur ve Kaygı Nahit YÜKSEL * Özet Bütçe yasalarının parlamentoda görüşülmesi esnasında, geleneksel olarak, kamu hizmetlerinden hangilerine ne miktarda ödenek

Detaylı

ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1)

ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1) 1159 ĠLK VE ORTA TEDRĠSAT MUALLĠMLERĠNĠN TERFĠ VE TECZĠYELERĠ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 1702 Kabul Tarihi : 10/6/1930 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/6/1930 Sayı : 1532 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA)

ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) 1123 ÖZET ARTVİN VE BATUM GÖÇMENLERİ (1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI NDAN SONRA) DEMİREL, Muammer * TÜRKİYE/ТУРЦИЯ Kafkasya tarih boyunca devamlı göçlere sahne olan bölgelerden biridir. İlk çağlardan itibaren

Detaylı

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ

1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ ÇTTAD, V/13, (2006/Güz), s.s. 91 107 1913 1914 RUMLARA KARŞI BOYKOT VE HÜSEYİN KAZIM BEY İN BİR RİSALESİ Hasan Taner KERİMOĞLU Özet Bu makalede, Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı vatandaşı Rumlara karşı

Detaylı

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500.

BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. BAYRAM Yavuz, Türk Edebiyatının Đlk Çocuk Dergisi: Mümeyyiz, Hece, S:104-105, Ankara 2005, s.484-500. TÜRK EDEBĐYATININ ĐLK ÇOCUK DERGĐSĐ: MÜMEYYĐZ (1869-1870) * Yavuz BAYRAM ** Tanzimat döneminde Avrupa

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ

TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ TEMETTUAT SAyıMLARı VE BU SAyıMLARı nüzenleyennizamname ÖRNEKLERİ Yard. Doç. Dr. Nuri ADIYEKE* Osmanlı Devleti'nin kurulmasından, tanzimata kadar devletin topraklanna kattı ğı yerler arazisi ve nüfusu

Detaylı

Adaleti, mükemmele doğru götürmeğe muvaffak olabildiğimiz nisbette Devleti de tekmil faaliyet görünüşlerinde mükemmele doğru götürebiliriz.

Adaleti, mükemmele doğru götürmeğe muvaffak olabildiğimiz nisbette Devleti de tekmil faaliyet görünüşlerinde mükemmele doğru götürebiliriz. Bu anda Türk mahkemeleri yeniden normal çalışma devrelerine girmiş bulunuyorlar. Bu suretle başlayan yeni Adalet yılı, yargıçlarımızı çeşitli tahassüsler içinde karşılıyor. Bu duygular, yalnız meslek adamı

Detaylı

MUHTEREM VEKİLLER, MUHTEREM MİSAFİRLER, AZİZ VE SEVGİLİ ARKADAŞLAR.

MUHTEREM VEKİLLER, MUHTEREM MİSAFİRLER, AZİZ VE SEVGİLİ ARKADAŞLAR. MUHTEREM VEKİLLER, MUHTEREM MİSAFİRLER, AZİZ VE SEVGİLİ ARKADAŞLAR. 6 Eylül günü, her sene tatilin biterek adli faaliyetin başlaması günüdür. Başka memleketlerde olduğu gibi bu başlangıç gününde böyle

Detaylı

Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı

Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Osmanlı Devleti nde Tanzimat ın İlanından Sonra Ermenilerin İhtidası ve İrtidadı Zübeyde Güneç Yağcı* İhtida, İslam dinini kabul etme, Müslüman olma anlamlarında kullanılmakta 1 olduğundan fıkhın ve günlük

Detaylı

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4)

İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) 2221 İL İDARESİ KANUNU (1)(2)(3)(4) Kanun Numarası : 5442 Kabul Tarihi : 10/6/1949 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 18/6/1949 Sayı : 7236 Yayımlandığı Düstur :Tertip : 3 Cilt : 30 Sayfa : 1477 Bu Kanun

Detaylı