İnflamatuvar Barsak Hastalıkları: Fırsatçı Enfeksiyonlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İnflamatuvar Barsak Hastalıkları: Fırsatçı Enfeksiyonlar"

Transkript

1 İnflamatuvar Barsak Hastalıkları: Fırsatçı Enfeksiyonlar Dr. Murat Törüner Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul- 2013

2 Enfeksiyonlar ÜK bağlantılı ölümlerin en sık görülen 2 nedeninden birisidir (%7.3) Toplum temelli çalışma - CH: İnfeksiyonlar için Standardized mortality ratio : Kadınlarda ( ) Erkeklerde ( ) Toplum temelli çalışma - UC : İnfeksiyonlar için Standardized mortality ratio : Kadınlarda ( ) Erkeklerde ( ) Winther KV et al. Gastroenterology 2003; Jess T et al. Gastroenterology 2002

3 Fırsatçı Enfeksiyonlar için Geçerli Risk Faktörleri İBH dışı hastalarda bilinen risk faktörleri: Yaş Diyabet İmmünsüpresyon AIDS İlaçlar İBH da bilinen risk faktörleri??? İBH da immünsüüpresif tedavi alan hastalarda çok sayıda fırsatçı enfeksiyon bildirilmesine rağmen bu ilaçların risk faktörü olup olmadığı bilinmemektedir.

4 İmmünmodülatör Tedaviler Son Yıllarda Giderek daha sık Kullanılmaktadır... Cosnes J et al., GUT 2005

5 Son Yıllarda İBH-Enfeksiyon İlişkili Yayın Sayıları Giderek Artmaktadır!

6 Enfeksiyonlar Sadece Kullanılan Medikal Tedaviye Bağlı Ortaya Çıkmamaktadır! Enfeksiyonlar (n/örneklem) Singleton et al. Gastro /178 Feagan et al. NEJM /36 Hanauer et al. Lancet /188 Sands et al. NEJM /144 Kontrollü Çalışmaların Plasebo Kolları

7 Mayo Klinik Vaka Kontrollü Çalışma 100 Fırsatçı Enfeksiyon 200 Kontrol Yaş Hastalığın yaşı Hastalığın yaygınlığı Kullanılan immünsüpresifler Eşlik eden hastalıklar Sigara Geçirilmiş operasyon Toruner M et al. Gastroenterology 2008 Apr;134(4):929-36

8 Vakaların ve Kontrollerin Demografik Özellikleri Vakalar (n=100) Kontroller (n=200) Enfeksiyon tanısında yaş (mean ± SD) İBH tanısında yaş (mean ± SD) 40.4± ± ± ±15.7 Cinsiyet (Erkek %) Ülseratif Kolit (%) Crohn Hastalığı (%) Indeterminate Colitis (%) 4 3 Sigara (%) 3 6 Operasyon(%) Ağırlık (kg)(mean±sd) 75.1± ±18.4 * Age at date of control visit

9 Fırsatçı Enfeksiyonlar N Cytomegalovirus 12 Epstein Barr Virus 8 Herpes Simplex Virus 18 Herpes Zoster Virus 29 Cryptococcus 1 Histoplasma 2 Tuberculosis 3 Blastomyces 1 Streptococcus 1 E. Coli 1 Candida 26

10 İBH Hastalarında Yaş Fırsatçı Enfeksiyonlar için Bir Risk Faktörü değildir Odds Ratio (95% CI) P değeri İBH tanısında yaş < (reference) ( ) ( ) 0.73 > ( ) 0.13 Overall p=0.15 Mayo Kliniğe İlk Başvuruda yaş <24 yrs 1.0 (reference) yrs 1.2( ) yrs 0.9 ( ) 0.93 >50 yrs 2.2( ) 0.04* Overall p=0.11

11 Fırsatçı Enfeksiyonlar Crohn Kolitinde İleit e Oranla daha Sık Görülmektedir Odds Ratio (95% CI) P Değeri Crohn Hastalığı İleokolit 1.0 (ref) Kolit 1.5( ) 0.33 İleit 0.4 ( ) 0.05 Overall p=0.03

12 Ülseratif Kolit te Hastalığın Lokalizasyonu ile Fırsatçı Enfeksiyonlar Arasında Bir İlişki Yoktur Odds Ratio (95% CI) P Value Ülseratif Kolit Proktit 1.0 (ref) Sol Tip 3.6 ( ) 0.25 Pankolit 4.9 ( ) 0.15 Overall p=0.19

13 Kullanılan İmmünsüpresif Tedaviler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar CMV HSV HZV EBV HSV + HZV Histo Blasto Strep TB Cypto Candida Hiçbirisi Sadece IFX Sadece 6MP-AZA Sadece Steroidler IFX + 6MP/AZA Steroid + 6MP/AZA ilaç 1 3 1

14 İmmünsüpresif Tedaviler Fırsatçı Enfeksiyon Riskini Arttırmaktadırlar Odds Ratio (95% CI) P değeri Herhangi bir ilaç (5-ASA, AZA/6MP, Steroid, MTX, IFX) 3.5(2-6.1) <0.0001* 5-ASA 1.0 ( ) 0.94 Kortikosteroidler 3.4 ( ) <0.0001* 6MP/AZA 3.1( ) * MTX 4.0 ( ) 0.26 IFX 4.4( ) 0.03

15 Kombine İmmunsüpresif İlaçlar Fırsatçı Enfeksiyon Gelişme Riskini Arttırmaktadır Odds Ratio (95% CI) P Değeri 1 İlaç 2.7( ) İlaç 9.7( ) < İlaç Infinite Overall p < Sadece Steroidler 2.2 ( ) Sadece 6MP/AZA 2.5( ) Sadece IFX 11.2 ( ) MP/AZA steroidler 15.7( ) < MP/AZA IFX 1.6 ( ) MP/AZA IFX- steroidler infinite

16 Kullanılan İmmünsüpresif Tedaviler ve Fırsatçı Enfeksiyonlar CMV HSV HZV EBV HSV + HZV Histo Blasto Strep TB Cypto Candida Hiçbirisi Sadece IFX Sadece 6MP-AZA Sadece Steroidler IFX + 6MP/AZA Steroid + 6MP/AZA ilaç 1 3 1

17 Özetle; Kortikosteroidler, AZA/6-MP ve İnfliximab artmış fırsatçı enfeksiyon riskini getirmektedir, Kombinasyon tedavisi, tek ilaç kullanımına oranla riski daha fazla arttırmaktadır, İBH da fırsatçı enfeksiyonlar için risk faktörlerini belirlemek amacı ile daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır Toruner M et al. Gastroenterology 2008 Apr;134(4):929-36

18 İmmünsüpresif Tedavi Başlanılmadan Yapılması Gerekenler Anamnez; Endemik infeksiyonlar olan ülkelere ve tropik ülkelere seyahat, Bakteriyel enfeksiyon öyküsü Fungal enfeksiyonlar öyküsü; Oral moniliasis, vajianal kandida, intertrigo Latent veya aktif Tbc riski; Son BCG aşısı Tbc li bireylerle temas VZV enfeksiyon geçmişi HSV enfeksiyon geçmişi ve sıklığı Difteri, tetanoz, polio, kızamık, kızamıkçık ve kabakulak immünizasyon öyküsü ve zamanı HBV ve HCV açısından seroloji ve HBV için immünizasyon

19 Fizik Muayene Sistemik veya lokal enfeksiyonların tespiti, Diş muayenesi Jinekolojik muayene / smear Laboratuvar Tetkikleri Nötrofil ve lenfosit sayısı CD4 sayımı TİT ve CRP VZV, CMV, HBV, HCV ve HIV için seroloji HBV veya HCV (+) ise KCFT, gerekirse bx, viral yük Gaita tetkikleri, eozinofil PPD ve AC grf

20 Fırsatçı Enfeksiyonlar İçin Önleyici Basamaklar Eğitim Takip eden ekibe ulaşabilme, Beslenme vb. Aşılama Kemoprofilaksi Tbc - INH P. Jiroveci TMP-SMX HSV Asiklovir/Valgansiklovir Strongyloides Ivermectin Altta yatan kronik hastalıkların tedavisi HBV Lamivudin/Entakavir (3 hft)

21 Önerilen ve Kontraendike Olan İmmünizasyonlar

22 Tanı Ateş Lenfopeni Düşük CD4 düzeyleri CRP Serum procalcitonin

23 Ateş Solunum Sistemi Semptomları Mycoplasma Chlamydia Coxiella Legionella Mycobacterium Nocardia Histoplasma Aspergillosis Ateş Sindirim Sistemi Semptomları Clostridium Difficile HSV CMV

24 Ateş Sinir Sistemi Semptomları Aspergillus Nocardia Cryptococcus Toxoplasma Listeriosis Tbc CMV HSV JC Ateş Dermatolojik Semptomlar Streptekok Stafilokok HZV

25 Sonuç Olarak; İBH da fırsatçı enfeksiyonlar giderek daha sık görülmektedir, Bu enfeksiyonlar zamanında tanı konulup tedavi edilmezlerse mortaliteyi arttırmaktadırlar, Özellikle kombine immünsüpresif kullananlarda bu risk daha fazladır, Hastaların olası fırsatçı enfeksiyonlar açısından bilgilendirilmesi ve eğitimi önemlidir.

26 Sitomegalovirus (CMV) Cytomegalovirus Latent durumda bir çok bireyde görülebilir. (%50 - %80 tüm popülasyon), AİDS Post-transplant hastalar, Kemoterapi alan hastalar, Yeni doğanlar, Yaşlı bireyler, İBH

27 Semptomlar; Ateş Karın Ağrısı, Diyare, kanlı diyare Hematokezya

28 Tanı Kolonoskopi Yama tarzı eritem, derin ülserler, çok sayıda mukozal erozyon etc. Daha çok sağ kolon Histoloji Cytoplasmic inklüzyon cisimciği H&E sensitivitesi 10% - 87%, IHC sensitivitesi 93% Seroloji CMV Ig M, CMV Ig G CMV antigen testi Pp65 proteini - sonuçlar sübjektif CMV DNA testi Cut-off değerleri??? kopya/ml?? CMV kültürü Konvansiyonel kültür düşük sensitivite Rapid viral kültür düşük sensitivite

29 CMV sadece immünsüpresif hastalarda ortaya çıkmaz! Meta-analysis hasta Immunocompetence Transplantasyon yok Konjenital immün yetmezlik yok Kazanılmış immün yetmezlik yok İmmün süpresif tedavi yok Bayan hastalarda sonuç daha iyi Genç hastalarda sonuç daha iyi (<55) Antiviral tedavi alanlar kolektomi yapılan hastalardan daha iyi sonuçlanmış

30 CMV & İBH IBD hastaları genellikle immünsüprese (kortikosteroidler etc.) IBH alevlenmesi ve steroid refrakter İBH CMV enfeksiyonu düşün! CMV enfeksiyonu İBH hastalarında sık görülür, 22% Ülseratif kolit (rezeksiyon materyalleri) Maconi G et al., Dig Liver Dis (2005) 37: % Ülseratif kolit (rezeksiyon materyalleri) Cooper HS et al., Gastroenterology (1977) 72: % Steroid refraktör UC + CD Cottone M et al., Am J Gastroenterol (2001) 96: 773-5

31 Tedavi Ganciclovir (nükleosid analoğu), 5 mg/kg her 12 saat 3-5 gün, sonrasında Oral valganciclovir tedavi 2-3 haftaya tamamlanır, Myelosüpresyon 40% Foscarnet Ganciclovire rezistans veya intolerans, 90 mg/kg IV, her 12 saat, 2-3 hafta Yan etkiler (Nefrotoksisite, SSS etkileri etc.) 33%

32 İBH hastalarında CMV tedavisi? Tedavi et? Etme? Konsensus yok! 5 steroide cevap veren İBH hastası, sadece 1 tanesi antiviral almış; 100% remisyon Criscuoli et al., Dig Liver Dis (2004) 36: İBH hastası, hepsi antiviral tedavi almış, 70% remisyon, 10% ölüm, 20% cevap yok Papadakis et al., Am J Gastroenterol (2001) 96:

33 Tbc hasta (yaklaşık İBH) IFX 958 Tbc (157 İBH) Tetkikler Geçmiş Tbc öyküsü PPD, AC grafisi Sonuç 218 normal AC grafisi 213 normal PPD 176 Tbc ile karşılaşmamış??????????

34 Sabrınız için Teşekkür Ederim!

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar

Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2014; 3(2): 41-45 ISSN:2146-6696 Derleme Solid Organ Alıcılarında İnfeksiyon Riski ve Sık Görülen İnfeksiyonlar Infection Risks and Frequent Infections in Solid

Detaylı

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER

M KROB YOLOJ. Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Güncel Gastroenteroloji Sitomegalovirüs ve nflamatuvar Barsak Hastal klar Hilmi ATASEVEN, lhami YÜKSEL, Aysel ÜLKER Türkiye Yüksek htisas Hastanesi, Gastroenteroloji Klini i, Ankara nflamatuvar barsak

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI

SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 215 TOPLUMDAN EDİNİLMİŞ ENFEKSİYONLARA PRATİK YAKLAŞIMLAR Sempozyum Dizisi No:61 Şubat 2008; s.215-222 SAĞLIK PERSONELİNDE PROFİLAKSİI Eskişehir

Detaylı

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ

İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARINDA P-ANCA VE ASCA NIN TANIDAKİ ROLÜ Dr. Bilal AYGÜN UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Prof. Dr. Macit Ümran

Detaylı

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler

İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler güncel gastroenteroloji 18/4 İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarında Klinik Belirtiler Nurhan DEMİR, Yusuf Ziya ERZİN İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İstanbul

Detaylı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı

Cytomegalovirus Enfeksiyonları. Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı TransplantAlıcılarında Cytomegalovirus Enfeksiyonları Prof. Dr. Dilek Çolak Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Tıbbi Viroloji Bilim Dalı 1 Sunum Planı Enfeksiyonların transplantasyon

Detaylı

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV)

Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Transplantasyonda viral enfeksiyonlar sitomegalovirüs (CMV) Mümtaz Yılmaz Nisan 2015, 5.TİGED Kongresi, Antalya Herpes virüs ailesi HHV-1 Herpes simpleks virus 1 HSV-1 Orofasiyal herpes HHV-2 Herpes simpleks

Detaylı

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol

Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar. Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak Dr. Filiz Günseren Dr. Esin Şenol 1 Transplant Alıcılarında Viral Enfeksiyonlar Viral infeksiyonlar İmmünsüpresif ilaçlar Greft rejeksiyonunun

Detaylı

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.

Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır. Transplant Takip Klavuzu Labratuar Testleri: A-) Her ofis vizitinde CBC, diferensiyel ve trombosit sayımları yapılmalıdır.ganciclovir (valganciclovir), günlük Bactrim, Cellcept ve diğer myelosupresif tedavi

Detaylı

Allerji Ve İmmunoloji

Allerji Ve İmmunoloji Allerji Ve İmmunoloji 1 Sistemik Bir Hastalık Olarak Allerji Allerji; normalde zararsız olan maddelere (allerjenlere) karşı organizmanın anormal/aşırı bağışıklık sistemi cevapları vermesidir. Atopi; normalde

Detaylı

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal

Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Arşiv Kaynak Tarama Dergisi Archives Medical Review Journal Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Transplant Alıcılarında Viral İnfeksiyonların Yönetimi Management of Viral Infections in Allogenic Hematopoietic

Detaylı

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz

Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan, kontrolsüz güncel gastroenteroloji 16/2 Ülseratif Kolitte Güncel Tedavi Muhsin KAYA, Nazım EKİN Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Diyarbakır Ülseratif kolit kolonun kronik, tekrarlayan,

Detaylı

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD

Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması. Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Verici ve Alıcının İnfeksiyon Yönünden Taranması Dr. Filiz Günseren AÜTF Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları AD Transplantasyon Öncesi Alıcı ve Vericilerin İnfeksiyon

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ BAĞIŞIKLIĞI BASKILANMIŞ ÇOCUKLARDA GELİŞEN PNÖMONİ TANI VE TEDAVİ UZLAŞI RAPORU. www.toraks.org. ISSN 1302-7808 Türk Toraks Derneği Turkish Thoracic Society Türk Toraks Derneği nin yayın organıdır. Official journal of the Turkish Thoracic Society Cilt 10 Ek 4 Haziran 2009 Volume 10 Supplement 4 June

Detaylı

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon

Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Kemik İliği Transplantasyonu ve İnfeksiyon Dr. Sevgi Kalayoğlu-Beşışık İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Hematoloji BD, İstanbul Hematopoetik kök hücre transplantasyonu (HKHT) çok yüksek

Detaylı

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTADA ATEŞ. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hst.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTADA ATEŞ. Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hst. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BASKILANMIŞ HASTADA ATEŞ Dr Alpay AZAP Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hst. Bağışıklık Sistemi: Mekanik Bariyerler Hücresel Bağışıklık Humoral Bağışıklık

Detaylı

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD

Antimikrobiyal kemoprofilaksi. Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Antimikrobiyal kemoprofilaksi Prof. Dr Neşe Saltoğlu Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Dersin hedefleri Kemoprofilaksi tanımının ve amaçlarının anlaşılması Medikal

Detaylı

HIV İLE İLİŞKİLİ ORAL LEZYONLAR

HIV İLE İLİŞKİLİ ORAL LEZYONLAR T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı HIV İLE İLİŞKİLİ ORAL LEZYONLAR BİTİRME TEZİ Stj. Diş Hekimi Merve AYTEKİN Danışman Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Yiğit

Detaylı

ÇOCUKLUKLARDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİ. Dr. Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı

ÇOCUKLUKLARDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİ. Dr. Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı ÇOCUKLUKLARDA AKCİĞER TÜBERKÜLOZU TEDAVİSİ Dr. Fazilet Karakoc Marmara Üniversitesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Bilim Dalı Sunum Planı Tedavide kullanılan ilaçlar Tedavi rejimleri Farklı klinik tablolar TB

Detaylı

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği

Dr. Fatih Dede. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Dr. Fatih Dede Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nefroloji Kliniği Mortalite Evre 5D KBH Böbrek nakli Genel toplumla karşılaştırıldığında 6.5-7.9 1-1.5 United States Renal Data System (USRDS),2009

Detaylı

Tüberküloz Profilaksisi

Tüberküloz Profilaksisi Tüberküloz Profilaksisi Z. Müjgan GÜLER*, A. Berna DURSUN* * Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ANKARA ÖZET Gelişmekte olan ülkelerde halen toplum sağlığı sorunu

Detaylı

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük)

BOS, idrar, doku, diğer doku ve sıvılarda (DDS) Kalitatif testler (pozitif / negatif sonuç) Kantitatif testler (miktar belirten; viral yük) Klinik Viroloji Laboratuvarı testleri: 1. Serolojik testler: Serum veya plazmada antijen ve/veya antikor araştırılması 2. Serum dışı örneklerde (BOS, sürüntü örnekleri, idrar, doku, diğer sıvı örnekleri;

Detaylı

HASTALARINDA AŞILANMAA

HASTALARINDA AŞILANMAA HEMATOPOETİK K KÖK K K HÜCRE H NAKİL HASTALARINDA AŞILANMAA İmmun yetmezlik gruplarında aşıa şılanma İmmun yetmezlik grubu aşılanma açısından heterojen bir gruptur. Sekonder İmmün Yetmezliği Primer İmmün

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. HUMIRA Enjeksiyonluk Çözelti İçeren. (Adalimumab 40 mg/0.8 ml) Kullanıma Hazır Enjektör KISA ÜRÜN BİLGİSİ Bu ilaç ek izlemeye tabidir. Bu üçgen yeni güvenlilik bilgisinin hızlı olarak belirlenmesini sağlayacaktır. Sağlık mesleği mensuplarının şüpheli advers reaksiyonları TÜFAM'a bildirmeleri

Detaylı

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu

İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Olgu Sunumu/Case Report Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi İmmun sağlam fakat yoğun emosyonel stres altında olan iki olguda Zona zoster sonrası gelişen aseptik menenjit ve hepatit tablosu Zona zoster

Detaylı

İNSAN İMMUN YETMEZLİK VİRÜSÜ(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) ENFEKSİYONU; GENEL VE AĞIZ BULGULARI

İNSAN İMMUN YETMEZLİK VİRÜSÜ(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) ENFEKSİYONU; GENEL VE AĞIZ BULGULARI Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt l, Sayı I, 1998 İNSAN İMMUN YETMEZLİK VİRÜSÜ(HUMAN IMMUNODEFICIENCY VIRUS) ENFEKSİYONU; GENEL VE AĞIZ BULGULARI Dr. Süleyman BOZKAYA* Doç.Dr.

Detaylı

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN

HIV/AIDS. Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN HIV/AIDS Doç.Dr.Mustafa Kemal ÇELEN AIDS insan bağışıklık sistemini çökerten HIV in neden oluğu bir sendromdur. Human Immune Deficiency Virüs dediğimiz mikroorganizma ile meydana gelen bu hastalık uzun

Detaylı

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen

HEPATİT B İNFEKSİYONU. Dr. Bilgehan Aygen HEPATİT B İNFEKSİYONU Dr. Bilgehan Aygen Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon y Hastalıkları Anabilim Dalı KAYSERİ Hepatit B virusu Kor protein HBc DNA DNA polimeraz

Detaylı

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo.

Doç.Dr. Selma TOSUN. İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği. selma.tosun@yahoo. ERİŞKİN AŞILAMASI İzmir Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği selma.tosun@yahoo.com Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ege Üniversitesi

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI. ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ AĐLE HEKĐMLĐĞĐ KOORDĐNATÖRLÜĞÜ ŞEF : Doç. Dr. Yüksel ALTUNTAŞ ŞĐŞLĐ ETFAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐNDE UZMANLIK EĞĐTĐMĐ GÖREN HEKĐMLERĐN

Detaylı