Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur."

Transkript

1 Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri boþaltým organlarýna taþýmak. A. Kalp Kalp, göðüs kafesinin içinde sol akciðerin hemen altýnda, orta kýsma yakýn bulunur. Þekli koniye benzer. Kalbin görevi: Vücuda kaný pompalamaktýr. Bu þekilde kanýn vücuda daðýtýlmasýný saðlar. Kan, vücutta dolaþýrken vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taþýr. Hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri ise hücrelerden uzaklaþtýrýr. Boþaltým organlarýna taþýr. 1. Ýnsan kalbi dört gözlüdür. Üstte sol ve sað kulakçýk, altta sol ve sað karýncýk bulunur. 2. Kulakçýklarla karýncýklar arasýnda bulunan kapakçýklar kanýn tek yönlü akýþýný saðlar. 3. Kalbin sol tarafý (sað kulakçýk ve sað karýncýk) oksijen bakýmýndan zengin temiz kan taþýr. 4. Kalbin sað tarafý (sol kulakçýk ve sol karýncýk) karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan taþýr. 5. Kalbe dönen kan kulakçýklara gelirken vücuda giden kan karýncýklardan çýkar. 6. Kan, vücuda karýncýklardan pompalandýðý için kulakçýklara göre karýncýk kaslarý daha kalýn ve kuvvetlidir. 7. Kulakçýklar ve karýncýklar birbirlerine zýt bir þekilde çalýþýrlar. Yani kulakçýklar kasýlýrken karýncýklar gevþer; kulakçýklar gevþerken karýncýklar kasýlýr. 8. Vücuttan kulakçýklara gelen kan kulakçýklarýn kasýlmasýyla karýncýklara dolar. Karýncýklarýn kasýlmasýyla kan kalpten vücuda pompalanýr. Hýzlý hareket ettiðimizde, heyecanlandýðýmýzda, öfkelendiðimizde, sinirlendiðimizde kalbin atýþlarý arttýðýndan nabýz da artar. Kalbin atýþ hýzýnýn artmasý demek kalpten daha fazla kanýn vücuda gönderilmesi demektir. Örnek 90 Vücudumuzdaki bütün hücrelere sindirilmiþ besinlerin taþýnmasýnda etkili olan sistem aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sindirim sistemi B) Dolaþým sistemi C) Boþaltým sistemi D) Sinir sistemi Vücudumuzdaki bütün hücrelere besin ve oksijen taþýyan sistem dolaþým sistemidir. Yanýt B dir. 251

2 Örnek 91 Yanda þematik olarak kalbin resmi çizilmiþtir. Vücudumuzda kalbin bulunduðu yer aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ belirtilmiþtir? A) Ýki akciðerin arasýnda B) Göðüs kafesinde C) Karýn boþluðunda D) Sol akciðerin altýnda Kalp, karýn boþluðunda deðil, göðüs boþluðunda bulunur. Yanýt C dir. Toplardamar Kılcal damarlar Atardamar Kalbin kasýlmasý sýrasýnda atardamarlarda oluþan kan basýncýna tansiyon denir. B. Damarlar Kan vücutta dolaþýrken damarlarýn içinde dolaþýr. Damarlar atardamar, toplardamar, kýlcal damar olmak üzere üç çeþittir. 1. Atardamarlar Kaný kalpten uzaklaþtýran damarlardýr. Akciðer atardamarý hariç hepsi oksijen bakýmýndan zengin temiz kan taþýr. Atardamarlar kalbin kaný pompalama gücüne dayanabilecek kadar güçlü damarlardýr. 2. Toplardamarlar Toplardamarlar kaný kalbe getiren damarlardýr. Akciðer toplardamarý hariç diðer toplardamarlar oksijen bakýmýndan fakir, karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan taþýr. Toplardamarlarda kanýn tek yönlü ilerlemesini saðlayan kapakçýklar bulunur. Bu kapakçýklarýn çalýþmasýnýn bozulmasýyla varis denilen bir hastalýk oluþur. 3. Kýlcal damarlar Atardamarlar ile toplardamarlar arasýnda bulunan en ince damarlardýr. Kýlcal damarlar sayesinde hücrelerle madde alýþveriþi yapýlýr. 252

3 Kýlcal damarlardan hücrelere besin ve oksijen geçerken hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeler de kýlcal damarlara gönderilir. Kýlcal damarlarda kanýn akýþ hýzý diðer damarlara oranla daha yavaþtýr. Örnek 92 Aþaðýdakilerden hangisi kaný hücrelere götüren, hücrelerin beslenmesi için gerekli olan madde alýþveriþini saðlayan damar türüdür? A) Kýlcal damar B) Toplardamar C) Atardamar D) Koroner damar Kaný hücrelere götüren, hücrelerin beslenmesi için gerekli olan, madde alýþveriþini saðlayan damar, kýlcal damardýr. Yanýt A dýr. C. Kan Dolaþýmý Kanýn kalpten çýkýp tekrar kalbe dönmesine kan dolaþýmý denir. Ýki çeþit kan dolaþýmý vardýr. 1. Büyük Kan Dolaþýmý 2. Küçük Kan Dolaþýmý 1. Büyük Kan Dolaþýmý Kalp ile vücut arasýnda gerçekleþen kan dolaþýmýdýr. Büyük kan dolaþýmý ile hücrelere oksijen ve besin taþýnýr, hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeler boþaltým organlarýna götürülür. Büyük kan dolaþýmý kalbin sol karýncýðýndan baþlar. Sað kulakçýðýnda biter. 1. Kalbin sol karýncýðýnda bulunan oksijen ve besin bakýmýndan zengin olan temiz kan aort atardamarýyla vücuda gönderilir. 2. Aort, dallara ayrýlarak kýlcal damarlarý meydana getirir. 253

4 3. Kýlcal damarlarda bulunan oksijen ve besin, dokular arasýndaki sývýya buradan da hücrelere geçer. 4. Hücrelerde yaþamsal olaylar sonucu oluþan karbondioksit ve atýk maddeler tekrar dokular arasý sývýya, dokular arasý sývýdan da kana geçer. 5. Kýlcal damarlarda bulunan karbondioksit ve atýk madde bakýmýndan zengin olan kirli kan, toplardamarlar yoluyla vücuttan toplanýr. 6. Alt ve üst ana toplardamarlar yoluyla bu kirli kan kalbin sað kulakçýðýna getirilir. Küçük ve Büyük Kan Dolaþýmý Büyük kan dolaþýmý sýrasýnda kanýn izlediði yol: Aort atardamarý Alt ve üst ana toplardamarlar Sol karýncýk Temiz kan Vücut Kirli kan Sað kulakçýk Örnek 93 Baş Sağ kulakçık Sağ karıncık Sağ akciğer Karaciğer Bağırsaklar Vücudun orta kesimleri Böbrekler Sol akciğer Sol kulakçık Sol karıncık Aþaðýdakilerden hangisi büyük kan dolaþýmýyla ilgili yanlýþ bir bilgidir? A) Kalp ile vücut hücreleri arasýnda gerçekleþir. B) Kalbin sol karýncýðýnda baþlar, sað kulakçýðýnda biter. C) Kirli kan, alt ve üst ana toplardamarlar ile kalbe gelir. D) Hücrelerde biriken karbondioksit kalbin sol kulakçýðýna gelir. Bacaklar Hücrelerde meydana gelen karbondioksit büyük kan dolaþýmý ile kalbin sol kulakçýðýna deðil, sað kulakçýðýna gelir. Yanýt D dir. 254

5 2. Küçük Kan Dolaþýmý Kalp ile akciðerler arasýnda gerçekleþen kan dolaþýmýdýr. Küçük kan dolaþýmýnýn görevi: Kanýn oksijen bakýmýndan zenginleþmesini yani temizlenmesini saðlamaktýr. Küçük kan dolaþýmý kalbin sað karýncýðýndan baþlar, sol kulakçýðýnda biter. 1. Sað karýncýkta bulunan karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan, akciðer atardamarý yoluyla akciðerlere gönderilir. 2. Kirli kan akciðerlerde solunum sistemi yardýmýyla temizlenir yani oksijen bakýmýndan zenginleþtirilir. 3. Oksijen bakýmýndan zenginleþen temiz kan akciðer toplardamarý yoluyla tekrar vücuda daðýtýlmak üzere kalbin sol kulakçýðýna gönderilir. Akciðer Atardamarý: Oksijen bakýmýndan fakir, karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan taþýr. Akciðer Toplardamarý: Oksijen bakýmýndan zengin, karbondioksit bakýmýndan fakir temiz kan taþýr. Küçük kan dolaþýmý sýrasýnda kanýn izlediði yol kýsaca: Akciðer atardamarý Akciðer toplardamarý Sað karýncýk Kirli kan Akciðer Temiz kan Sol kulakçýk Örnek 94 Küçük kan dolaþýmýnda kan, aþaðýdaki organlardan hangisine giderek oksijence zenginleþip kalbin sol kulakçýðýna döner? A) Karaciðer B) Akciðer C) Mide D) Baðýrsak Küçük kan dolaþýmýnda kan, akciðerlere giderek oksijence zenginleþip kalbin sol kulakçýðýna döner. Yanýt B dir. 255

6 Kanýn Yapýsý Kan iki kýsýmda incelenir: A. Kan Hücreleri 1. Alyuvarlar (Kýrmýzý renkli kan hücreleri) 2. Akyuvarlar (Beyaz renkli kan hücreleri) 3. Kan Pulcuklarý B. Kan Plazmasý Alyuvar A. Kan Hücreleri 1. Alyuvarlar (Kýrmýzý renkli kan hücreleri) Kanda sayýca en fazla bulunan hücrelerdir. Kana kýrmýzý rengini veren hemoglobin denilen bir madde taþýrlar. Hemoglobin hem kana kýrmýzý rengini verir hem de hücrelere oksijen taþýr, hücrelerden karbondioksidin uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. Akyuvar Ýnsanlarda alyuvarlar, ilk oluþtuklarýnda çekirdekleri vardýr. Olgunlaþtýklarýnda bu çekirdeklerini kaybederler. Bu sayede daha fazla oksijen taþýyabilirler. Kýrmýzý kemik iliði, dalak ve karaciðerde üretilir. Yaþlanmýþ olan alyuvarlar karaciðer ve dalakta parçalanýr. 2. Akyuvarlar (Beyaz renkli kan hücreleri) Vücudun savunmasýnda görevlidirler. Bu hücrelerden bazýlarý mikroplarý içine alýp sindirerek yok eder. Bazýlarý da mikroplarý öldüren maddeler salgýlar. Akyuvarlarýn sayýsý, alyuvarlardan daha azdýr. 3. Kan Pulcuklarý Kanýn pýhtýlaþmasýnda görevlidir. Bir kanama sýrasýnda pýhtýlaþmayý saðlayarak kan kaybýný önler. Örnek 95 Mikrobik bir hastalýða yakalanan bir kiþinin kanýnda aþaðýdaki hangi kan hücresinin artmasý beklenir? A) Alyuvar B) Kan pulcuklarý C) Akyuvar D) Kýrmýzý kan hücresi Akyuvarlar, vücudumuzun savunmasýnda görevlidir. Mikroplarla mücadele eder. Dolayýsýyla hastalýk hâlinde kanda akyuvar sayýsýnýn artmasý beklenir. Yanýt C dir. 256

7 B. Kan Plazmasý Kan plazmasý, kan hücreleri ile birlikte hücrelere besin ve oksijen taþýr. Hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri ilgili organlara iletir. Sarý renkli bir sývý olan plazmanýn %90 ý su, %10 u protein, karbonhidrat ve yaðdýr. Kan Gruplarý Alyuvarlarda taþýnan proteinlere baðlý olarak dört farklý kan grubu vardýr. Bunlar: A grubu, B grubu, AB grubu ve 0 grubudur. A grubu: Alyuvarlarda A proteini vardýr. B grubu: Alyuvarlarda B proteini vardýr. AB grubu: Alyuvarlarda hem A proteini hem de B proteini vardýr. 0 grubu: Alyuvarlarda A ve B proteini bulunmaz. Kan gruplarýnda Rh faktörü de önemlidir. Alyuvarlarýnda Rh faktörü bulunanlar Rh(+), alyuvarlarýnda Rh faktörü bulundurmayanlar ise Rh(-) kan grubunda olur. Buna göre A Rh(+), A Rh(-), B Rh(+), B Rh(-), AB Rh(+), AB Rh(-), 0 Rh(+), 0 Rh(-) kan gruplarý vardýr. Taþýdýðý Protein Kan Grubu A Proteini B Proteini Rh Faktörü A Rh(+) + + A Rh( ) + B Rh(+) + + B Rh( ) + AB Rh(+) AB Rh( ) Rh(+) + 0 Rh( ) Rh kanda bulunan özel bir proteindir. Kanýnda Rh proteini bulunanlar Rh(+); A Rh(+), B Rh(+), AB(Rh+), 0 Rh(+) kanýnda Rh proteini bulunmayanlara Rh(-) denir. A Rh(-), B Rh(-), AB Rh(-), 0 Rh(-) Rh(-) olanlar, Rh(+) olanlara kan verebilir. Rh(+) olanlar Rh(-) olanlara kan veremez. Örnek: Kan grubu A Rh(+) olan bir kiþi kan grubu A Rh(-) olan birisine kan veremez. Tabloda kan grubunda bulunan maddeler (+), bulunmayan maddeler ( ) iþareti ile gösterilmiþtir. Örnek 96 A ve B proteini taþýyýp Rh faktörünü içermeyen kan grubu aþaðýdakilerden hangisidir? A) A Rh(+) B) B Rh( ) C) AB Rh( ) D) 0 Rh( ) A ve B proteini taþýyýp Rh faktörünün içermeyen kan grubu AB Rh( ) tir. Yanýt C dir. 257

8 Kan Alýþveriþi Kan alýþveriþinin yapýlabilmesi için kan gruplarýnýn uyumlu olmasý gerekir. 0 0 Genel verici A A B B AB Genel alýcý Yukarýdaki þekil kan gruplarý arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. 0 kan grubu tüm kan gruplarýna kan verebildiði için genel verici, AB kan grubu ise tüm kan gruplarýndan kan alabildiði için genel alýcý kan grubudur. AB A kan grubu kendisinden ve 0 grubundan, B kan grubu kendisinden ve 0 grubundan kan alabilir. 0 grubu kendisinden baþka hiçbir gruptan kan alamaz. Kan gruplarý arasýnda alýþveriþin yapýlabilmesi için kan gruplarýnýn uyumlu olmasý yanýnda Rh faktörünün de uyumlu olmasý gerekir. Örneðin Rh(+) kan grubu olan Rh(+), Rh(-) kan grubu olanlar Rh(-) ile kan alýþveriþi yapabilirler. Rh faktörü uyumlu olmadýðýnda kan alýþveriþi yapýlamaz. Kan baðýþýnda bulunmak saðlýk için önemlidir. Kan yapýmýný hýzlandýrýr. Ayný zamanda toplumsal dayanýþmayý ve yardýmlaþmayý güçlendirir. Örnek 97 Selçuk, Pelin e kan verebildiði hâlde Pelin den kan alamamaktadýr. Pelin de Ata ya kan verebildiði hâlde Ata dan kan alamamaktadýr. Bu durumda aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? (Rh faktörü önemsiz) A) Selçuk B kan grubundandýr. B) Pelin A veya B kan grubundandýr. C) Selçuk AB kan grubundandýr. D) Pelin ve Ata 0 kan grubu olabilir. Selçuk 0 grubu, Pelin A veya B grubu, Ata ise AB grubudur. Yanýt B dir. 258

9 Lenf Sistemi Lenf sistemi, dolaþým sistemine yardýmcý bir sistemdir. Dolaþým sýrasýnda bazý maddeler damarlardan hücreler arasý sývýya sýzar. Lenf sistemi, kan dolaþýmý sýrasýnda hücreler arasý sývýya kaçan maddeleri tekrar toplayarak dolaþýma katýlmasýný saðlar. Lenf sistemi, lenf damarlarý ve lenf düðümlerinden oluþur. Lenf damarlarýnda taþýnan sývýya ise beyaz renkte olmasýndan dolayý lenf (akkan) adý verilir. Lenf düðümlerinin görevi, vücudu hastalýklara karþý korumaktýr. Vücudumuzdaki lenf düðümlerine bademciklerimizi örnek olarak verebiliriz. Vücudumuza mikroplar girdiðinde birer lenf düðümü olan bademciklerimiz mikroplara karþý vücudumuzu savunurlar. Vücudumuzda bademciklerden baþka lenf düðümleri de vardýr. Özellikle koltuk altýnda ve kasýklarda lenf düðümleri yoðunlaþmýþtýr. Bu nedenle ateþimiz yükseldiðinde buralarda daha yüksek bir sýcaklýk hissedilir. Baðýþýklýk Vücudun bazý mikroplara karþý kazandýðý direnç durumuna baðýþýklýk adý verilir. Virüslerin hepsi, bakterilerden ve tek hücreli canlýlardan bazýlarý vücudumuzda hastalýklara sebep olur. Þimdi hastalýk yapýcý mikroorganizmalarýn özelliklerini inceleyelim: a. Bakteriler Ýlkel hücrelerdir. Belirgin bir çekirdekleri yoktur. Kalýtsal maddeleri sitoplazmada daðýnýk hâldedir. Sitoplazmalarýnda sadece ribozom organelleri vardýr. Diðer organelleri taþýmaz (prokaryot hücre). Tüm türleri hastalýk oluþturmaz. Özellikle insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarý, idrar yolu enfeksiyonlarý, verem, kolera, cüzzam gibi hastalýklara bakteriler neden olur. Faydalý olan türleri sütün mayalanmasýný saðlayarak peynir ve yoðurt üretimini saðlar. Ayrýca turþunun içinde de birçok bakteri bulunmasýna karþýn bu bakteriler de hastalýk oluþturmaz. Kalýn baðýrsaklarýmýzda yaþayan bazý bakteriler B ve K vitaminleri üretir. Bakterilerin neden olduðu hastalýklarýn tedavisinde antibiyotikler kullanýlýr. Antibiyotikleri kullanýrken mutlaka doktorun önerdiði antibiyotiði, doktorun önerdiði þekilde kullanmamýz gerekir. Eðer doktorun talimatlarýna uymazsak zararlý olan bakterilerin daha çok güçlenmesine veya yararlý bakterilerin ölmesine neden olabiliriz. Bakteri 259

10 b. Virüsler Tüm türleri hastalýk yapýcýdýr. Ne canlý ne de cansýzdýr. Aids virüsü Yaþayabilmek için belirli bir canlýnýn belirli bir hücresine ihtiyaç duyarlar. Canlý dýþýnda, dýþ ortamda kristalleþip cansýz gibi görünür. Ýnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalýk oluþturabilir. Ýnsanlarda grip, su çiçeði, kýzamýk, aids, hepatit, çocuk felci, hayvanlarda kuþ gribi ve kuduz, bitkilerde ise tütün mozaik hastalýðý virüslerin neden olduðu hastalýklardýr. Virüslerin neden olduðu hastalýklar için genellikle aþýlar üretilmiþtir. Kýzamýk Hastalýk yapýcý olan mikroorganizmalarla savaþmadan önce bu canlýlarýn vücuda girmesine engel olan bazý sistemler geliþtirilmiþtir. Örneðin derimiz mikroplarýn vücudumuza girmesini engelleyen en büyük engeldir. Mide asitleri yediðimiz besinlerle vücudumuza mikroplarýn girmesini engeller. Göz yaþý, göze gelen zararlý maddelerin gözden uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. Burundaki mukus (sümük) mikroplarýn, tozlarýn ve kirlerin ilerlemesini engeller. Hastalýk yapýcý olan mikroorganizmalara karþý vücudumuzun gösterdiði tepki, baðýþýklýk sistemimiz tarafýndan saðlanýr. Örnek 98 I. Gözyaþý II. Mide asidi III. Tükürük IV. Burundaki mukus salgýsý Yukarýdakilerden hangileri dýþ ortamdaki mikroplarýn vücudumuza girmesini önler? A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV Gözyaþý, mide asidi, tükürük ve burundaki mukus salgýsý mikroplarýn vücudumuza girmesini ve hastalýk yapmasýný önler. Yanýt D dir. Ýnsanda iki çeþit baðýþýklýk bulunur: Doðal baðýþýklýk ve sonradan kazanýlan baðýþýklýk. Doðal baðýþýklýk: Doðuþtan gelen baðýþýklýktýr. Akyuvarlar ve lenf düðümleri ile saðlanýr. Herkes doðal baðýþýklýða sahiptir. Sonradan kazanýlan baðýþýklýk: Doðumdan sonra kazanýlan baðýþýklýktýr. Antikorlarla saðlanýr. Sonradan kazanýlan baðýþýklýðýn iki türü vardýr: (Antikorlar, akyuvarlar tarafýndan üretilen ve mikroplarýn etrafýný sararak onlarý etkisiz hâle getiren maddelerdir.) 1. Aktif baðýþýklýk 2. Pasif baðýþýklýk 260

11 Aktif baðýþýklýk: Aktif baðýþýklýk iki þekilde kazanýlýr: 1. Hastalýðý geçirerek: Vücuda hastalýk yapýcý bir mikroorganizma girdiðinde, bir müddet sonra vücuttaki baðýþýklýk sistemi bu mikroorganizmayý tanýr ve bu mikroorganizmayla savaþa baþlar. Daha sonra ayný mikrop vücuda girdiðinde baðýþýklýk sistemi bu mikrobu hemen tanýr. Bu nedenle ya çok çabuk tepki gösterilir ve hastalýk çabucak atlatýlýr ya da mikrop hastalýk yapmadan hemen baðýþýklýk sistemi tarafýndan yok edilir. Kýzamýk, su çiçeði, kabakulak gibi hastalýklarýn hayatýmýz boyunca bir sefer geçirilmesinin nedeni budur. 2. Aþý: Hangi hastalýðýn aþýsý yapýlacaksa o hastalýðýn zayýflatýlmýþ (hastalýk yapýcý etkisi yok edilmiþ) veya öldürülmüþ mikroplarýný taþýyan bir sývýdýr. Bu sývý saðlýklý, daha önceden o hastalýðý geçirmemiþ bir kiþiye enjekte edilerek vücudun o hastalýðý yapan mikroplarý daha önceden tanýmasý saðlanýr. Böylece o mikropla daha sonra karþýlaþýldýðýnda baðýþýklýk sistemi hemen bu mikrobu tanýr ve tepki gösterir. Bu sayede ya hiç hasta olunmaz ya da hastalýk kýsa sürede atlatýlýr. Aþý her zaman saðlýklý ve daha önce o hastalýðý geçirmemiþ kiþilere uygulanýr. Tedavi edici deðildir. Hastalýða karþý alýnan bir önlemdir. Her hastalýðýn aþýsý farklýdýr. Pasif baðýþýklýk: Serum ile saðlanýr. Serum: Hastalýk yapan mikroplara kaþý savunma yapan antikorlar içeren özel sývýdýr. Bu sývý bazý hayvanlarýn kanýndan elde edilir ve hastalýðý geçirmekte olan kiþiye verilir. Bu sayede hastalýðýn daha kolay atlatýlmasý saðlanýr. Serumlar hastalýða özel olarak hazýrlanýr. Bir hastalýða karþý hazýrlanan serum baþka bir hastalýðý tedavi etmek amacýyla kullanýlamaz. Serum, her zaman hasta olan kiþilere uygulanýr. Tedavi amaçlýdýr. Ýlaçlarý kullandýktan sonraki kan tahlili sonucunda da görüldüðü gibi akyuvar sayýsý e inen Emel e doktor ne söylemiþtir? A) Hastalýðýn devam ediyor. B) Bu ilaçlarý sürekli kullanmalýsýn. C) Baþka ilaçlar kullanmalýsýn. D) Ýlaçlar etkili olmuþ, iyileþmiþsin. Emel 261

12 Saðlýklý bir insanýn 1 mm 3 kanýndaki akyuvar sayýsýnýn den az olduðu soruda verilmiþtir. Emel hasta iken yaptýrdýðý tahlilde kanýndaki akyuvar sayýsý 1 mm 3 te iken, doktorun verdiði ilaçlarý kullandýktan sonra 1 mm 3 te 8000 çýktýðýna göre ilaçlar etkili olmuþ ve iyileþmiþtir. Yanýt D dir. Örnek 99 Özellikler Aþý Serum Baðýþýklýk türü Aktif I Uygulandýðý kiþiler Hastalýðý geçirmemiþ Hasta Uygulanma amacý II Tedavi Yukarýda aþý ve serumun özellikleri verilmiþtir. Buna göre tabloda boþ býrakýlan I ve II ile gösterilen yerlere aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir? I A) Aktif Korunma B) Pasif Korunma C) Aktif Tedavi D) Pasif Tedavi II Serum, pasif baðýþýklýk saðlar. I. Pasif olmalýdýr. Aþý, korunma amaçlý uygulanýr. II. Korunma olmalýdýr. Yanýt B dir. 262

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ. Kemiklerin Görevleri: - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir.

DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ. Kemiklerin Görevleri: - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir. DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir. İskelet Sistemi - İskelet sisteminin oluşturan yapılar kemiklerdir. - Kemikler şekillerine

Detaylı

LENF DOLAŞIMI LENF SİSTEMİ

LENF DOLAŞIMI LENF SİSTEMİ LENF DOLAŞIMI Hücreler için gerekli olan besin ve oksijen temiz kan sayesinde atardamarlardan kılcal damarlara geçer ve kılcal damarlar sayesinde dokulardaki hücrelerin arasını dolduran ara maddeye (doku

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Yürüdüðümüzde dengemizi saðlamamýz, Herhangi bir þeye konsantre olmamýz, Kafamýzda plân yapmamýz, Yazý yazmamýz, Konuþma yapmamýz, Karnýmýz acýktýðýnda açlýk duyusunu

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

Şekil : Açık Dolaşım Şeması

Şekil : Açık Dolaşım Şeması DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla algýlanýr.

1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla algýlanýr. Duyu Organlarýmýz Duyu organlarýmýz çevremizi algýlamamýzda görevli olan yapýlardýr. Duyu organlarýmýz sayesinde etrafýmýzdaki cisimleri görür, seslerini duyar ve etrafýmýzdakiler hakkýnda bir fikir ediniriz.

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

KAN VE KAN HÜCRELERİ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER 33

KAN VE KAN HÜCRELERİ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER 33 İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER 33 İlkyardım, sağlıkla ilgili bazı uygulamalar olduğundan, uygulamalarda başarılı olabilmek için ilkyardımcının, insan vücudunun yapısı ve işleyişi konusunda

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI 1 3. Sıı K L M N P + X Y Z Şekildeki özdeş lambalardan oluşan elektrik deresinde X, Y, Z anahtarları açıktır. Bu anahtarlardan hangileri kapatılırsa lambaların

Detaylı

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar?

BÖBREK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Böbrekler ne işe yarar? BÖBREK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Böbrekler ne işe yarar? Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve vücudun çöplerini (artık ürünleri) temizlemektir. Böbrekte oluşan idrar, idrar

Detaylı

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir.

Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop:  Robert Hooke görmüş ve bu odacıklara hücre demiştir. Mikroskobun Yapımı ve Hücrenin Keşfi Mikroskop: Gözümüzle göremediğimiz çok küçük birimleri (canlıları, nesneleri vs ) incelememize yarayan alete mikroskop denir. Mikroskobu ilk olarak bir kumaş satıcısı

Detaylı

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ

DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ İnsanlar ve hayvanlar hareket etme özeliğine sahiptirler. Bu hareketlerin büyük bir kısmı besin bulma, düşmanda kaçma, göç etme ve yaşadığı alanı savunma gibi gereksinimlerden

Detaylı

Bio 103 Gen. Biyo. Lab. 1

Bio 103 Gen. Biyo. Lab. 1 GENEL BİYOLOJİ LABORATUVARI 4. Laboratuvar: KAN DOKU Kan dokusunun görevleri 1 Kan dokusunun yapı elemanları 2 Kan grupları 12 İnce yayma kan preparatı tekniği 15 1. GİRİŞ Kan doku, atardamar, toplardamar

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126

Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 Nokia Þarj Baðlantý Kablosu CA-126 TÜRKÇE Bu kabloyla, uyumlu bilgisayarýnýzla Nokia cihazý arasýnda verileri aktarabilir ve senkronize edebilirsiniz. Ayrýca, bilgisayardan ayný anda uyumlu Nokia cihazýnýzdaki

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA

KAN BASINCI (TANSĐYON) Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Prof. Dr. Erdal ZORBA KAN BASINCI (TANSĐYON) VE SAĞLIK Kalbimiz günde 24 saat hiç durmamaksızın kan pompalama görevini yerine getirir. Kan basıncı, kalbin kanı vücudun

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

GÝRÝÞ Ülkemizde katý atýklarýn toplanmasý, taþýnmasý, geri kazanýlmasý ve bertarafýna iliþkin yükümlülükler 5393 sayýlý Belediyeler Kanunu ve 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyeleri Kanunu ile Belediyeler

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB)

ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) ÖĞRENME ALANI : CANLILAR VE HAYAT ÜNĐTE 1 : VÜCUDUMUZDA SĐSTEMLER (MEB) B- BOŞALTIM SĐSTEMĐ (6 SAAT) BOŞALTIM SĐSTEMĐMĐZ VÜCUDUMUZDAN ATIKLARI UZAKLAŞTIRIR 1- Boşaltım Sistemi 2- Boşaltım Sistemi Organları

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Sigaranın Vücudumuza Zararları

Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın Vücudumuza Zararları Sigaranın vücudumuza olan zararları ve sigarayı bıraktıktan sonra vücudumuzdaki değişimler burada anlatılmaktadır. Sırt ve Bel Ağrısı: Sigara içmek bel ile ilgili hastalıkların

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ

DEVLET DEMÝRYOLLARI SAÐLIK BÝLÝMLERÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ FAKÜLTESÝ Bu egzersiz bel kaslarýný ve tüm bacak kaslarýný germeye yarar. 12. 13. Bir bacaðýnýzý düz olarak öne uzatýn, bu pozisyonda iken öne doðru esneyerek 10 saniye durun. Bu hareketi 10 kez tekrar edin. Ayný

Detaylı

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik

Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Amblem-Logotayp Kurumsal Kimlik Uygulamalarý Kurumsal Kimlik Ýhsan Çamlýca kurumsal logo uygulamalarý aþaðýdaki gibidir. Baský aþamasý web dizayný vs. için renk kodlarý belirtilmiþtir. 1 CMYK : C100 M0

Detaylı

İNSAN VÜCUDU Hücre: İnsan vücudunun en küçük yapı taşına hücre denir. Hücrenin beslenmesinde hücre zarı yardımcı olur. İnsan Yapısı: Hücreler birleşerek dokuları,dokular birleşerek organları, organlar

Detaylı

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ

GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ GELECEĞĠN KAN BAĞIġÇILARININ KAZANIMI ĠÇĠN TEKNĠK DESTEK PROJESĠ Kan Bağışı LİSELER İÇİN BİLGİLENDİRME SEMİNERİ Kahraman olmak için ne yapmak lazım? Sadece 15 dakikanızı ayırarak hiç tanımadığınız 3 insanın

Detaylı

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir

NİTE 4. Sistemler VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER. Kaburgalar arası kaslar. Çizgili. Kan. Düz. Diyafram. Kalp. Böbrek. Akciğer soluk alıp vermede görevlidir NİTE 4 VÜCUDUMUZDAKİ SİSTEMLER Çizgili Düz örnektir örnektir Kaburgalar arası kaslar Kan Diyafram temizler çeşitleridir Kas Kalp Akciğer soluk alıp vermede görevlidir Böbrek görevlidir teknolojiye örnektir

Detaylı

2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli

2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Agromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Nohutsinei 2.1. Nohut sineði [Liriomyza cicerina (Rond.)(Dip.:Aromyzidae] 2.1.1. Tanýmý, yaþayýþý ve zarar þekli Erinlerin hakim reni siyahtýr. Karýn kýsmý sarý çizili, vücudun diðer kýsýmlarý ri-siyah

Detaylı

HODGKIN DIŞI LENFOMA

HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA HODGKIN DIŞI LENFOMA NEDİR? Hodgkin dışı lenfoma (HDL) veya Non-Hodgkin lenfoma (NHL), vücudun savunma sistemini sağlayan lenf bezlerinden kaynaklanan kötü huylu bir hastalıktır. Lenf

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir

Doğada yaşayan canlıların tamamı hücrelerden oluşmuştur. Canlılardan bazıları tek bir CANLILIK HÜCREYLE BAŞLAR 1- Canlıların Ortak Özellikleri : Çevremizdeki varlıklar canlı ve cansız varlıklar olarak iki grupta toplanırlar. Cansız varlıklar katı, sıvı ve gaz halindeki maddelerden oluşur.

Detaylı

ÜRÜNLER SH Q SH QC SH C Taným Zemin Sertleþtirici - Kuvars Agregalý Zemin Sertleþtirici Kuvars ve Korund Agregalý Zemin Sertleþtirici - Korund Agregalý Kullanýldýðý Yerler Sürtünmeye maruz kalan zeminlerde.

Detaylı

Mýsýr Þekerine Ýliþkin Baþlýca Efsaneler Birçok gýda ve içecekte tatlandýrýcý olarak kullanýlan mýsýr þekeri, birkaç yýl önce beslenme komitelerinden bazý araþtýrmacýlarýn bu bileþeni obezite salgýnýnýn

Detaylı

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi

Kazanım Merkezli Çalışma Kağıdı 1. Ünite Vücudumuzda Sistemler Sindirim Sistemi Fen Bilimleri 7. Sınıf Aşağıda, sindirim sistemi ile ilgili verilen ifadelerden doğru olanlarının yanına (, yanlış olanlarının yanına (Y) koyunuz. Aşağıda verilen resimde sindirim sistemi organlarının

Detaylı

CHECK-UP NEDÝR? Bir baþka deyimle Genel Saðlýk Kontrolü, hiçbir þikayet ve hastalýðý olmasa dahi, kiþide mevcut olabilecek hastalýklarýn yada bu hastalýklarýn erken bulgularýnýn ve kiþide bulunan, gelecekte

Detaylı

(Domuz Gribi Virüsü) Bu Broþür Ankara Tabip Odasý Tarafýndan Hazýrlanmýþtýr. ANKARA ÞUBELERÝ Kasým 2009 - ANKARA Tasarým : Cafer ASLAN Baský : Mattek Matbaacýlýk Bas. yay. Tan. San. Tic. Ltd. Þti. GMK

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý

Soru 1. Çözüm. Soru 2. Çözüm. 2005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri. Cevap D. Cevap E. Tübitak Ulusal Bilgisayar Olimpiyatlarý 005 Yýlý Sorularý ve Çözümleri Soru m sayýda yetiþkin izci ile n sayýda yavrukurttan oluþan bir izci grubu (m, n ), bir gezi sýrasýnda bir nehir kýyýsýna ulaþýr. Karþý tarafa geçmek için sahip olduklarý

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Saðlýklý Vücut Þekillendirme

Saðlýklý Vücut Þekillendirme design your body Saðlýklý Vücut Þekillendirme "Güzelliðin sayýsýz tanýmlamasý vardýr. Biz güzelliðin saðlýk, rahatlýk ve göz alýcý dýþ görünüþ kombinasyonunun yarattýðý bir oluþum olduðunu düþünüyoruz.

Detaylı

DOLAŞIM VE VÜCUDUN SAVUNULMASI AÇIK DOLAŞIM:

DOLAŞIM VE VÜCUDUN SAVUNULMASI AÇIK DOLAŞIM: DOLAŞIM VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Çok hücreli organizmalarda besin ve oksijenin hücrelere iletilmesi ile boşaltım maddelerinin vücut dışına atılması taşıma ve dolaşım sistemleriyle yapılır. Yüksek yapılı

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER

ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER ADIM ADIM YGS-LYS 14. ADIM CANLININ TEMEL BİLEŞENLERİ ORGANİK MADDELER 8- VİTAMİNLER 4) VİTAMİN Vücut metabolizması için gerekli olan ancak insan vücudunda üretilemeyen organik maddelerdir. Dışarıdan hazır

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

Hücre canlının en küçük yapı birimidir.

Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Hücre canlının en küçük yapı birimidir. Bitkilerde bulunan hücredir.bu hücrelerde hücre duvarı bulunduğundan hayvan hücresinden ayrılır. Hücre duvarı vardır. Kofulu büyük ve az sayıdadır. Şekli dikdörtgen

Detaylı

İnsanda Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması

İnsanda Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması İnsanda Dolaşım Sistemi ve Vücudun Savunulması A. DOLAŞIM SİSTEMİ Gelişmiş canlılarda hücrelerin gereksinim duydukları maddeleri hücreye taşıyan, hücrede oluşan artıkları hücreden uzaklaştırarak sabit

Detaylı

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý

T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ. Engelli Kliniði El Kitabý T.C. SAÐLIK BAKANLIÐI KEÇÝÖREN OSMANLI AÐIZ ve DÝÞ SAÐLIÐI MERKEZÝ Engelli Kliniði El Kitabý Osmanlý Ýþ Merkezi Keçiören Osmanlý Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi Adres: Yeni Etlik Cad. No: 103 Osmanlý Ýþ Merkezi

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM ÜNİTE 1 VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM DESTEK VE HAREKET SİSTEMİ - 1 Ad :... Soyad :... Vücudumuzu ayakta tutan, hareket etmemizi sağlayan ve bazı önemli organları koruyan sert yapıya iskelet denir. İskelet

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür.

FEN ve TEKNOLOJİ. Besinler ve Sindirim. Konu Testi. Sınıf Test-01. 1. Besin içeriği. 4. Sindirim. Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. Besinler ve Sindirim Konu Testi Besin içeriği FEN ve TEKNOLOJİ 4. Sindirim Besinin kimyasal sonunda oluşan olarak sindirildiği yapıtaşları yer Pankreas öz suyu kalın bağırsağa dökülür. B ve K vitaminleri

Detaylı