Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dolaþým Sistemi. Örnek 90. Çözüm. Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur."

Transkript

1 Dolaþým Sistemi Ýnsanda dolaþým sistemi kalp, damarlar ve kandan oluþur. Dolaþým Sisteminin Görevi 1. Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin götürmek 2. Vücuttaki hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri boþaltým organlarýna taþýmak. A. Kalp Kalp, göðüs kafesinin içinde sol akciðerin hemen altýnda, orta kýsma yakýn bulunur. Þekli koniye benzer. Kalbin görevi: Vücuda kaný pompalamaktýr. Bu þekilde kanýn vücuda daðýtýlmasýný saðlar. Kan, vücutta dolaþýrken vücuttaki hücrelere besin ve oksijen taþýr. Hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri ise hücrelerden uzaklaþtýrýr. Boþaltým organlarýna taþýr. 1. Ýnsan kalbi dört gözlüdür. Üstte sol ve sað kulakçýk, altta sol ve sað karýncýk bulunur. 2. Kulakçýklarla karýncýklar arasýnda bulunan kapakçýklar kanýn tek yönlü akýþýný saðlar. 3. Kalbin sol tarafý (sað kulakçýk ve sað karýncýk) oksijen bakýmýndan zengin temiz kan taþýr. 4. Kalbin sað tarafý (sol kulakçýk ve sol karýncýk) karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan taþýr. 5. Kalbe dönen kan kulakçýklara gelirken vücuda giden kan karýncýklardan çýkar. 6. Kan, vücuda karýncýklardan pompalandýðý için kulakçýklara göre karýncýk kaslarý daha kalýn ve kuvvetlidir. 7. Kulakçýklar ve karýncýklar birbirlerine zýt bir þekilde çalýþýrlar. Yani kulakçýklar kasýlýrken karýncýklar gevþer; kulakçýklar gevþerken karýncýklar kasýlýr. 8. Vücuttan kulakçýklara gelen kan kulakçýklarýn kasýlmasýyla karýncýklara dolar. Karýncýklarýn kasýlmasýyla kan kalpten vücuda pompalanýr. Hýzlý hareket ettiðimizde, heyecanlandýðýmýzda, öfkelendiðimizde, sinirlendiðimizde kalbin atýþlarý arttýðýndan nabýz da artar. Kalbin atýþ hýzýnýn artmasý demek kalpten daha fazla kanýn vücuda gönderilmesi demektir. Örnek 90 Vücudumuzdaki bütün hücrelere sindirilmiþ besinlerin taþýnmasýnda etkili olan sistem aþaðýdakilerden hangisidir? A) Sindirim sistemi B) Dolaþým sistemi C) Boþaltým sistemi D) Sinir sistemi Vücudumuzdaki bütün hücrelere besin ve oksijen taþýyan sistem dolaþým sistemidir. Yanýt B dir. 251

2 Örnek 91 Yanda þematik olarak kalbin resmi çizilmiþtir. Vücudumuzda kalbin bulunduðu yer aþaðýdakilerden hangisinde yanlýþ belirtilmiþtir? A) Ýki akciðerin arasýnda B) Göðüs kafesinde C) Karýn boþluðunda D) Sol akciðerin altýnda Kalp, karýn boþluðunda deðil, göðüs boþluðunda bulunur. Yanýt C dir. Toplardamar Kılcal damarlar Atardamar Kalbin kasýlmasý sýrasýnda atardamarlarda oluþan kan basýncýna tansiyon denir. B. Damarlar Kan vücutta dolaþýrken damarlarýn içinde dolaþýr. Damarlar atardamar, toplardamar, kýlcal damar olmak üzere üç çeþittir. 1. Atardamarlar Kaný kalpten uzaklaþtýran damarlardýr. Akciðer atardamarý hariç hepsi oksijen bakýmýndan zengin temiz kan taþýr. Atardamarlar kalbin kaný pompalama gücüne dayanabilecek kadar güçlü damarlardýr. 2. Toplardamarlar Toplardamarlar kaný kalbe getiren damarlardýr. Akciðer toplardamarý hariç diðer toplardamarlar oksijen bakýmýndan fakir, karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan taþýr. Toplardamarlarda kanýn tek yönlü ilerlemesini saðlayan kapakçýklar bulunur. Bu kapakçýklarýn çalýþmasýnýn bozulmasýyla varis denilen bir hastalýk oluþur. 3. Kýlcal damarlar Atardamarlar ile toplardamarlar arasýnda bulunan en ince damarlardýr. Kýlcal damarlar sayesinde hücrelerle madde alýþveriþi yapýlýr. 252

3 Kýlcal damarlardan hücrelere besin ve oksijen geçerken hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeler de kýlcal damarlara gönderilir. Kýlcal damarlarda kanýn akýþ hýzý diðer damarlara oranla daha yavaþtýr. Örnek 92 Aþaðýdakilerden hangisi kaný hücrelere götüren, hücrelerin beslenmesi için gerekli olan madde alýþveriþini saðlayan damar türüdür? A) Kýlcal damar B) Toplardamar C) Atardamar D) Koroner damar Kaný hücrelere götüren, hücrelerin beslenmesi için gerekli olan, madde alýþveriþini saðlayan damar, kýlcal damardýr. Yanýt A dýr. C. Kan Dolaþýmý Kanýn kalpten çýkýp tekrar kalbe dönmesine kan dolaþýmý denir. Ýki çeþit kan dolaþýmý vardýr. 1. Büyük Kan Dolaþýmý 2. Küçük Kan Dolaþýmý 1. Büyük Kan Dolaþýmý Kalp ile vücut arasýnda gerçekleþen kan dolaþýmýdýr. Büyük kan dolaþýmý ile hücrelere oksijen ve besin taþýnýr, hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeler boþaltým organlarýna götürülür. Büyük kan dolaþýmý kalbin sol karýncýðýndan baþlar. Sað kulakçýðýnda biter. 1. Kalbin sol karýncýðýnda bulunan oksijen ve besin bakýmýndan zengin olan temiz kan aort atardamarýyla vücuda gönderilir. 2. Aort, dallara ayrýlarak kýlcal damarlarý meydana getirir. 253

4 3. Kýlcal damarlarda bulunan oksijen ve besin, dokular arasýndaki sývýya buradan da hücrelere geçer. 4. Hücrelerde yaþamsal olaylar sonucu oluþan karbondioksit ve atýk maddeler tekrar dokular arasý sývýya, dokular arasý sývýdan da kana geçer. 5. Kýlcal damarlarda bulunan karbondioksit ve atýk madde bakýmýndan zengin olan kirli kan, toplardamarlar yoluyla vücuttan toplanýr. 6. Alt ve üst ana toplardamarlar yoluyla bu kirli kan kalbin sað kulakçýðýna getirilir. Küçük ve Büyük Kan Dolaþýmý Büyük kan dolaþýmý sýrasýnda kanýn izlediði yol: Aort atardamarý Alt ve üst ana toplardamarlar Sol karýncýk Temiz kan Vücut Kirli kan Sað kulakçýk Örnek 93 Baş Sağ kulakçık Sağ karıncık Sağ akciğer Karaciğer Bağırsaklar Vücudun orta kesimleri Böbrekler Sol akciğer Sol kulakçık Sol karıncık Aþaðýdakilerden hangisi büyük kan dolaþýmýyla ilgili yanlýþ bir bilgidir? A) Kalp ile vücut hücreleri arasýnda gerçekleþir. B) Kalbin sol karýncýðýnda baþlar, sað kulakçýðýnda biter. C) Kirli kan, alt ve üst ana toplardamarlar ile kalbe gelir. D) Hücrelerde biriken karbondioksit kalbin sol kulakçýðýna gelir. Bacaklar Hücrelerde meydana gelen karbondioksit büyük kan dolaþýmý ile kalbin sol kulakçýðýna deðil, sað kulakçýðýna gelir. Yanýt D dir. 254

5 2. Küçük Kan Dolaþýmý Kalp ile akciðerler arasýnda gerçekleþen kan dolaþýmýdýr. Küçük kan dolaþýmýnýn görevi: Kanýn oksijen bakýmýndan zenginleþmesini yani temizlenmesini saðlamaktýr. Küçük kan dolaþýmý kalbin sað karýncýðýndan baþlar, sol kulakçýðýnda biter. 1. Sað karýncýkta bulunan karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan, akciðer atardamarý yoluyla akciðerlere gönderilir. 2. Kirli kan akciðerlerde solunum sistemi yardýmýyla temizlenir yani oksijen bakýmýndan zenginleþtirilir. 3. Oksijen bakýmýndan zenginleþen temiz kan akciðer toplardamarý yoluyla tekrar vücuda daðýtýlmak üzere kalbin sol kulakçýðýna gönderilir. Akciðer Atardamarý: Oksijen bakýmýndan fakir, karbondioksit bakýmýndan zengin kirli kan taþýr. Akciðer Toplardamarý: Oksijen bakýmýndan zengin, karbondioksit bakýmýndan fakir temiz kan taþýr. Küçük kan dolaþýmý sýrasýnda kanýn izlediði yol kýsaca: Akciðer atardamarý Akciðer toplardamarý Sað karýncýk Kirli kan Akciðer Temiz kan Sol kulakçýk Örnek 94 Küçük kan dolaþýmýnda kan, aþaðýdaki organlardan hangisine giderek oksijence zenginleþip kalbin sol kulakçýðýna döner? A) Karaciðer B) Akciðer C) Mide D) Baðýrsak Küçük kan dolaþýmýnda kan, akciðerlere giderek oksijence zenginleþip kalbin sol kulakçýðýna döner. Yanýt B dir. 255

6 Kanýn Yapýsý Kan iki kýsýmda incelenir: A. Kan Hücreleri 1. Alyuvarlar (Kýrmýzý renkli kan hücreleri) 2. Akyuvarlar (Beyaz renkli kan hücreleri) 3. Kan Pulcuklarý B. Kan Plazmasý Alyuvar A. Kan Hücreleri 1. Alyuvarlar (Kýrmýzý renkli kan hücreleri) Kanda sayýca en fazla bulunan hücrelerdir. Kana kýrmýzý rengini veren hemoglobin denilen bir madde taþýrlar. Hemoglobin hem kana kýrmýzý rengini verir hem de hücrelere oksijen taþýr, hücrelerden karbondioksidin uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. Akyuvar Ýnsanlarda alyuvarlar, ilk oluþtuklarýnda çekirdekleri vardýr. Olgunlaþtýklarýnda bu çekirdeklerini kaybederler. Bu sayede daha fazla oksijen taþýyabilirler. Kýrmýzý kemik iliði, dalak ve karaciðerde üretilir. Yaþlanmýþ olan alyuvarlar karaciðer ve dalakta parçalanýr. 2. Akyuvarlar (Beyaz renkli kan hücreleri) Vücudun savunmasýnda görevlidirler. Bu hücrelerden bazýlarý mikroplarý içine alýp sindirerek yok eder. Bazýlarý da mikroplarý öldüren maddeler salgýlar. Akyuvarlarýn sayýsý, alyuvarlardan daha azdýr. 3. Kan Pulcuklarý Kanýn pýhtýlaþmasýnda görevlidir. Bir kanama sýrasýnda pýhtýlaþmayý saðlayarak kan kaybýný önler. Örnek 95 Mikrobik bir hastalýða yakalanan bir kiþinin kanýnda aþaðýdaki hangi kan hücresinin artmasý beklenir? A) Alyuvar B) Kan pulcuklarý C) Akyuvar D) Kýrmýzý kan hücresi Akyuvarlar, vücudumuzun savunmasýnda görevlidir. Mikroplarla mücadele eder. Dolayýsýyla hastalýk hâlinde kanda akyuvar sayýsýnýn artmasý beklenir. Yanýt C dir. 256

7 B. Kan Plazmasý Kan plazmasý, kan hücreleri ile birlikte hücrelere besin ve oksijen taþýr. Hücrelerde oluþan karbondioksit ve atýk maddeleri ilgili organlara iletir. Sarý renkli bir sývý olan plazmanýn %90 ý su, %10 u protein, karbonhidrat ve yaðdýr. Kan Gruplarý Alyuvarlarda taþýnan proteinlere baðlý olarak dört farklý kan grubu vardýr. Bunlar: A grubu, B grubu, AB grubu ve 0 grubudur. A grubu: Alyuvarlarda A proteini vardýr. B grubu: Alyuvarlarda B proteini vardýr. AB grubu: Alyuvarlarda hem A proteini hem de B proteini vardýr. 0 grubu: Alyuvarlarda A ve B proteini bulunmaz. Kan gruplarýnda Rh faktörü de önemlidir. Alyuvarlarýnda Rh faktörü bulunanlar Rh(+), alyuvarlarýnda Rh faktörü bulundurmayanlar ise Rh(-) kan grubunda olur. Buna göre A Rh(+), A Rh(-), B Rh(+), B Rh(-), AB Rh(+), AB Rh(-), 0 Rh(+), 0 Rh(-) kan gruplarý vardýr. Taþýdýðý Protein Kan Grubu A Proteini B Proteini Rh Faktörü A Rh(+) + + A Rh( ) + B Rh(+) + + B Rh( ) + AB Rh(+) AB Rh( ) Rh(+) + 0 Rh( ) Rh kanda bulunan özel bir proteindir. Kanýnda Rh proteini bulunanlar Rh(+); A Rh(+), B Rh(+), AB(Rh+), 0 Rh(+) kanýnda Rh proteini bulunmayanlara Rh(-) denir. A Rh(-), B Rh(-), AB Rh(-), 0 Rh(-) Rh(-) olanlar, Rh(+) olanlara kan verebilir. Rh(+) olanlar Rh(-) olanlara kan veremez. Örnek: Kan grubu A Rh(+) olan bir kiþi kan grubu A Rh(-) olan birisine kan veremez. Tabloda kan grubunda bulunan maddeler (+), bulunmayan maddeler ( ) iþareti ile gösterilmiþtir. Örnek 96 A ve B proteini taþýyýp Rh faktörünü içermeyen kan grubu aþaðýdakilerden hangisidir? A) A Rh(+) B) B Rh( ) C) AB Rh( ) D) 0 Rh( ) A ve B proteini taþýyýp Rh faktörünün içermeyen kan grubu AB Rh( ) tir. Yanýt C dir. 257

8 Kan Alýþveriþi Kan alýþveriþinin yapýlabilmesi için kan gruplarýnýn uyumlu olmasý gerekir. 0 0 Genel verici A A B B AB Genel alýcý Yukarýdaki þekil kan gruplarý arasýndaki iliþkiyi göstermektedir. 0 kan grubu tüm kan gruplarýna kan verebildiði için genel verici, AB kan grubu ise tüm kan gruplarýndan kan alabildiði için genel alýcý kan grubudur. AB A kan grubu kendisinden ve 0 grubundan, B kan grubu kendisinden ve 0 grubundan kan alabilir. 0 grubu kendisinden baþka hiçbir gruptan kan alamaz. Kan gruplarý arasýnda alýþveriþin yapýlabilmesi için kan gruplarýnýn uyumlu olmasý yanýnda Rh faktörünün de uyumlu olmasý gerekir. Örneðin Rh(+) kan grubu olan Rh(+), Rh(-) kan grubu olanlar Rh(-) ile kan alýþveriþi yapabilirler. Rh faktörü uyumlu olmadýðýnda kan alýþveriþi yapýlamaz. Kan baðýþýnda bulunmak saðlýk için önemlidir. Kan yapýmýný hýzlandýrýr. Ayný zamanda toplumsal dayanýþmayý ve yardýmlaþmayý güçlendirir. Örnek 97 Selçuk, Pelin e kan verebildiði hâlde Pelin den kan alamamaktadýr. Pelin de Ata ya kan verebildiði hâlde Ata dan kan alamamaktadýr. Bu durumda aþaðýdakilerden hangisi doðrudur? (Rh faktörü önemsiz) A) Selçuk B kan grubundandýr. B) Pelin A veya B kan grubundandýr. C) Selçuk AB kan grubundandýr. D) Pelin ve Ata 0 kan grubu olabilir. Selçuk 0 grubu, Pelin A veya B grubu, Ata ise AB grubudur. Yanýt B dir. 258

9 Lenf Sistemi Lenf sistemi, dolaþým sistemine yardýmcý bir sistemdir. Dolaþým sýrasýnda bazý maddeler damarlardan hücreler arasý sývýya sýzar. Lenf sistemi, kan dolaþýmý sýrasýnda hücreler arasý sývýya kaçan maddeleri tekrar toplayarak dolaþýma katýlmasýný saðlar. Lenf sistemi, lenf damarlarý ve lenf düðümlerinden oluþur. Lenf damarlarýnda taþýnan sývýya ise beyaz renkte olmasýndan dolayý lenf (akkan) adý verilir. Lenf düðümlerinin görevi, vücudu hastalýklara karþý korumaktýr. Vücudumuzdaki lenf düðümlerine bademciklerimizi örnek olarak verebiliriz. Vücudumuza mikroplar girdiðinde birer lenf düðümü olan bademciklerimiz mikroplara karþý vücudumuzu savunurlar. Vücudumuzda bademciklerden baþka lenf düðümleri de vardýr. Özellikle koltuk altýnda ve kasýklarda lenf düðümleri yoðunlaþmýþtýr. Bu nedenle ateþimiz yükseldiðinde buralarda daha yüksek bir sýcaklýk hissedilir. Baðýþýklýk Vücudun bazý mikroplara karþý kazandýðý direnç durumuna baðýþýklýk adý verilir. Virüslerin hepsi, bakterilerden ve tek hücreli canlýlardan bazýlarý vücudumuzda hastalýklara sebep olur. Þimdi hastalýk yapýcý mikroorganizmalarýn özelliklerini inceleyelim: a. Bakteriler Ýlkel hücrelerdir. Belirgin bir çekirdekleri yoktur. Kalýtsal maddeleri sitoplazmada daðýnýk hâldedir. Sitoplazmalarýnda sadece ribozom organelleri vardýr. Diðer organelleri taþýmaz (prokaryot hücre). Tüm türleri hastalýk oluþturmaz. Özellikle insanlarda üst solunum yolu enfeksiyonlarý, idrar yolu enfeksiyonlarý, verem, kolera, cüzzam gibi hastalýklara bakteriler neden olur. Faydalý olan türleri sütün mayalanmasýný saðlayarak peynir ve yoðurt üretimini saðlar. Ayrýca turþunun içinde de birçok bakteri bulunmasýna karþýn bu bakteriler de hastalýk oluþturmaz. Kalýn baðýrsaklarýmýzda yaþayan bazý bakteriler B ve K vitaminleri üretir. Bakterilerin neden olduðu hastalýklarýn tedavisinde antibiyotikler kullanýlýr. Antibiyotikleri kullanýrken mutlaka doktorun önerdiði antibiyotiði, doktorun önerdiði þekilde kullanmamýz gerekir. Eðer doktorun talimatlarýna uymazsak zararlý olan bakterilerin daha çok güçlenmesine veya yararlý bakterilerin ölmesine neden olabiliriz. Bakteri 259

10 b. Virüsler Tüm türleri hastalýk yapýcýdýr. Ne canlý ne de cansýzdýr. Aids virüsü Yaþayabilmek için belirli bir canlýnýn belirli bir hücresine ihtiyaç duyarlar. Canlý dýþýnda, dýþ ortamda kristalleþip cansýz gibi görünür. Ýnsanlarda, hayvanlarda ve bitkilerde hastalýk oluþturabilir. Ýnsanlarda grip, su çiçeði, kýzamýk, aids, hepatit, çocuk felci, hayvanlarda kuþ gribi ve kuduz, bitkilerde ise tütün mozaik hastalýðý virüslerin neden olduðu hastalýklardýr. Virüslerin neden olduðu hastalýklar için genellikle aþýlar üretilmiþtir. Kýzamýk Hastalýk yapýcý olan mikroorganizmalarla savaþmadan önce bu canlýlarýn vücuda girmesine engel olan bazý sistemler geliþtirilmiþtir. Örneðin derimiz mikroplarýn vücudumuza girmesini engelleyen en büyük engeldir. Mide asitleri yediðimiz besinlerle vücudumuza mikroplarýn girmesini engeller. Göz yaþý, göze gelen zararlý maddelerin gözden uzaklaþtýrýlmasýný saðlar. Burundaki mukus (sümük) mikroplarýn, tozlarýn ve kirlerin ilerlemesini engeller. Hastalýk yapýcý olan mikroorganizmalara karþý vücudumuzun gösterdiði tepki, baðýþýklýk sistemimiz tarafýndan saðlanýr. Örnek 98 I. Gözyaþý II. Mide asidi III. Tükürük IV. Burundaki mukus salgýsý Yukarýdakilerden hangileri dýþ ortamdaki mikroplarýn vücudumuza girmesini önler? A) I ve II B) I, II ve III C) II, III ve IV D) I, II, III ve IV Gözyaþý, mide asidi, tükürük ve burundaki mukus salgýsý mikroplarýn vücudumuza girmesini ve hastalýk yapmasýný önler. Yanýt D dir. Ýnsanda iki çeþit baðýþýklýk bulunur: Doðal baðýþýklýk ve sonradan kazanýlan baðýþýklýk. Doðal baðýþýklýk: Doðuþtan gelen baðýþýklýktýr. Akyuvarlar ve lenf düðümleri ile saðlanýr. Herkes doðal baðýþýklýða sahiptir. Sonradan kazanýlan baðýþýklýk: Doðumdan sonra kazanýlan baðýþýklýktýr. Antikorlarla saðlanýr. Sonradan kazanýlan baðýþýklýðýn iki türü vardýr: (Antikorlar, akyuvarlar tarafýndan üretilen ve mikroplarýn etrafýný sararak onlarý etkisiz hâle getiren maddelerdir.) 1. Aktif baðýþýklýk 2. Pasif baðýþýklýk 260

11 Aktif baðýþýklýk: Aktif baðýþýklýk iki þekilde kazanýlýr: 1. Hastalýðý geçirerek: Vücuda hastalýk yapýcý bir mikroorganizma girdiðinde, bir müddet sonra vücuttaki baðýþýklýk sistemi bu mikroorganizmayý tanýr ve bu mikroorganizmayla savaþa baþlar. Daha sonra ayný mikrop vücuda girdiðinde baðýþýklýk sistemi bu mikrobu hemen tanýr. Bu nedenle ya çok çabuk tepki gösterilir ve hastalýk çabucak atlatýlýr ya da mikrop hastalýk yapmadan hemen baðýþýklýk sistemi tarafýndan yok edilir. Kýzamýk, su çiçeði, kabakulak gibi hastalýklarýn hayatýmýz boyunca bir sefer geçirilmesinin nedeni budur. 2. Aþý: Hangi hastalýðýn aþýsý yapýlacaksa o hastalýðýn zayýflatýlmýþ (hastalýk yapýcý etkisi yok edilmiþ) veya öldürülmüþ mikroplarýný taþýyan bir sývýdýr. Bu sývý saðlýklý, daha önceden o hastalýðý geçirmemiþ bir kiþiye enjekte edilerek vücudun o hastalýðý yapan mikroplarý daha önceden tanýmasý saðlanýr. Böylece o mikropla daha sonra karþýlaþýldýðýnda baðýþýklýk sistemi hemen bu mikrobu tanýr ve tepki gösterir. Bu sayede ya hiç hasta olunmaz ya da hastalýk kýsa sürede atlatýlýr. Aþý her zaman saðlýklý ve daha önce o hastalýðý geçirmemiþ kiþilere uygulanýr. Tedavi edici deðildir. Hastalýða karþý alýnan bir önlemdir. Her hastalýðýn aþýsý farklýdýr. Pasif baðýþýklýk: Serum ile saðlanýr. Serum: Hastalýk yapan mikroplara kaþý savunma yapan antikorlar içeren özel sývýdýr. Bu sývý bazý hayvanlarýn kanýndan elde edilir ve hastalýðý geçirmekte olan kiþiye verilir. Bu sayede hastalýðýn daha kolay atlatýlmasý saðlanýr. Serumlar hastalýða özel olarak hazýrlanýr. Bir hastalýða karþý hazýrlanan serum baþka bir hastalýðý tedavi etmek amacýyla kullanýlamaz. Serum, her zaman hasta olan kiþilere uygulanýr. Tedavi amaçlýdýr. Ýlaçlarý kullandýktan sonraki kan tahlili sonucunda da görüldüðü gibi akyuvar sayýsý e inen Emel e doktor ne söylemiþtir? A) Hastalýðýn devam ediyor. B) Bu ilaçlarý sürekli kullanmalýsýn. C) Baþka ilaçlar kullanmalýsýn. D) Ýlaçlar etkili olmuþ, iyileþmiþsin. Emel 261

12 Saðlýklý bir insanýn 1 mm 3 kanýndaki akyuvar sayýsýnýn den az olduðu soruda verilmiþtir. Emel hasta iken yaptýrdýðý tahlilde kanýndaki akyuvar sayýsý 1 mm 3 te iken, doktorun verdiði ilaçlarý kullandýktan sonra 1 mm 3 te 8000 çýktýðýna göre ilaçlar etkili olmuþ ve iyileþmiþtir. Yanýt D dir. Örnek 99 Özellikler Aþý Serum Baðýþýklýk türü Aktif I Uygulandýðý kiþiler Hastalýðý geçirmemiþ Hasta Uygulanma amacý II Tedavi Yukarýda aþý ve serumun özellikleri verilmiþtir. Buna göre tabloda boþ býrakýlan I ve II ile gösterilen yerlere aþaðýdakilerden hangisi gelmelidir? I A) Aktif Korunma B) Pasif Korunma C) Aktif Tedavi D) Pasif Tedavi II Serum, pasif baðýþýklýk saðlar. I. Pasif olmalýdýr. Aþý, korunma amaçlý uygulanýr. II. Korunma olmalýdýr. Yanýt B dir. 262

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz.

6. Büyük kan dolaþýmýnýn amacý nedir? Büyük kan dolaþýmýnda kanýn izlediði yolu kýsaca açýklayýnýz. Soru - Yanýt 10 1. Dolaþým sisteminin elemanlarý nelerdir? Yanýt: Dolaþým sisteminin elemanlarý kalp, damarlar ve kandýr. 2. Dolaþým sisteminin görevi nedir? Yanýt: Vücuttaki hücrelere oksijen ve besin

Detaylı

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr.

ünite1 Hücre 3. Öðretmenin sorularý ve Müge nin yanýtlarý tabloda verilmiþtir: 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. ünite1 TEST 1 1. Tabloda öðretmenin sorularý ve Duygu nun yanýtlarý bulunmaktadýr. Öðretmenin Duygu nun sorularý yanýtlarý 1 Sitoplazmasý var mý? Var. 2 Hücre çeperi var mý? Yok. 3 Kloroplast organeli

Detaylı

DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ. Kemiklerin Görevleri: - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir.

DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ. Kemiklerin Görevleri: - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir. DESTEK ve HAREKET SİSTEMİ - Destek ve hareket sistemimiz: iskelet sistemi, eklemler ve kas sisteminden meydana gelir. İskelet Sistemi - İskelet sisteminin oluşturan yapılar kemiklerdir. - Kemikler şekillerine

Detaylı

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1

ünite VÜCUDUMUZUN BÝLMECESÝNÝ ÇÖZELÝM Fen Bilimleri TEST 1 ünite 1 TEST 1 1. Proteinler, vücutta yapýcý ve onarýcý görevdedir. Karbonhidratlarýn görevi enerji vermektir. Vitaminler, vücuttaki faaliyetleri düzenler. Görevleri verilen besin maddeleri ile ilgili

Detaylı

1- Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır :

1- Kulakçıklar Gevşer, Karıncıklar Kasılır : DOLAŞIM SİSTEMİ : Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden sağlanır. Canlıların hücrelerinde enerjinin üretilebilmesi için gerekli

Detaylı

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir?

1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Soru - Yanýt 3 1. Merkezi ve çevresel sinir sistemini oluþturan sinir hücrelerine ne ad verilir? Yanýt: Nöron 2. Merkezi sinir sistemini oluþturan organlar nelerdir? Yanýt: Beyin, beyincik, omurilik soðaný

Detaylı

LENF DOLAŞIMI LENF SİSTEMİ

LENF DOLAŞIMI LENF SİSTEMİ LENF DOLAŞIMI Hücreler için gerekli olan besin ve oksijen temiz kan sayesinde atardamarlardan kılcal damarlara geçer ve kılcal damarlar sayesinde dokulardaki hücrelerin arasını dolduran ara maddeye (doku

Detaylı

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden

ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 3. vücudumuzun dik olarak durmasýný saðlayan sistemi elemanýdýr. Verilen cümledeki sembollere aþaðýdakilerden ünite1 Destek ve Hareket Fen Bilimleri 1. TEST 1 Ali, öðretmenin verdiði çizim ödevini yukarýdaki þekilde yapmýþtýr. Buna göre Ali nin çizdiði iskelet bölümü için, I. Kafatasý olarak adlandýrýlýr. II.

Detaylı

SINIFLAR/1.DÖNEM YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2

SINIFLAR/1.DÖNEM YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2 2016-2017 6.SINIFLAR/1.DÖNEM YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI-2 1. 1.Kafatası 2.Omurga 3.Kalça 4.El bilek 5.Pazu 6.Köprücük 7.Bacak 8.Kaburga 9.Kol 10.Ayak bilek kemikler Yukarıda verilen tabloda vücudumuzda

Detaylı

A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz.

A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz. VÜCUDUMUZDA SİSTEMLER ÜNİTE KAZANIM DEĞERLENDİRME ÇALIŞMA YAPRAĞI /11/2017 A. Aşağıdaki destek ve hareket sistemi ile ilgili verilen kavram ağını uygun şekilde doldururunuz. Kas Sistemi Destek ve Hareket

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR ADIM ADIM YGS LYS 174. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 2 DAMARLAR Dolaşım Sisteminde görev alan damarlar şunlardır; 1) Atardamarlar (arterler) 2) Kılcal damarlar (kapiller) 3) Toplardamarlar (venler) 1) Atardamar

Detaylı

6.Sınıf. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi FEN BİLİMLERİ. Test-01 I II III. Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir.

6.Sınıf. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi FEN BİLİMLERİ. Test-01 I II III. Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir. Canlılık Hücreyle Başlar Konu Testi FEN BİLİMLERİ 6.Sınıf Test-01 1. 4. I II III Yukarıdaki şekilde bir hayvan hücresi genel kısımlarıyla modellenmiştir. Buna göre I, II ve III numaralı yapılar aşağıdakilerden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Bağışıklık sistemi nasıl çalışır?

Bağışıklık sistemi nasıl çalışır? On5yirmi5.com Bağışıklık sistemi nasıl çalışır? İnsanda bağışıklık sistemi, özellik ve görevleri nelerdir? Kaç çeşit bağışıklık sistemi vardır? Yayın Tarihi : 23 Ekim 2012 Salı (oluşturma : 10/3/2017)

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

6. SINIF FEN BiLiMLERi

6. SINIF FEN BiLiMLERi 6. SINIF FEN BiLiMLERi KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský ve

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI

ADIM ADIM YGS LYS Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI ADIM ADIM YGS LYS 177. Adım DOLAŞIM SİSTEMİ 5 İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI İNSANDA BAĞIŞIKLIK VE VÜCUDUN SAVUNULMASI Hastalık yapıcı organizmalara karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #3

YGS ANAHTAR SORULAR #3 YGS ANAHTAR SORULAR #3 1) Bir insanın kan plazmasında en fazla bulunan organik molekül aşağıdakilerden hangisidir? A) Mineraller B) Su C) Glikoz D) Protein E) Üre 3) Aşağıdakilerden hangisi sinir dokunun

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR.

Fen ve Teknoloji 7. BOŞALTIM SİSTEMİ. Hazırlayan: NİHAT BAHÇE HAYAL BİLİMDEN DAHA ÖNEMLİDİR. ÇÜNKÜ BİLİM SINIRLIDIR. KAZANIMLAR; BOŞALTIM SİSTEMİ. KARACİĞER: Proteinlerin kullanılması sonucunda amonyak açığa çıkmaktadır. Zehirli olan amonyağı daha az zararlı olması için üreye dönüştürmektedir. 1. Boşaltım sistemi ile

Detaylı

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire DOLAŞIM SİSTEMİ TERİMLERİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Dokuların oksijen ve besin ihtiyacını karşılayan, kanın vücutta dolaşmasını temin eden, kalp ve kan damarlarının meydana getirdiği sisteme dolaşım

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II EÞÝTSÝZLÝKLER - I MF TM LYS1 13 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler

Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Denetleyici ve Düzenleyici Sistemler Yürüdüðümüzde dengemizi saðlamamýz, Herhangi bir þeye konsantre olmamýz, Kafamýzda plân yapmamýz, Yazý yazmamýz, Konuþma yapmamýz, Karnýmýz acýktýðýnda açlýk duyusunu

Detaylı

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir.

Madde ve Isý. Maddeyi oluþturan taneciklerin hareketleri ýsý alýþ-veriþinden etkilenir. Aþaðýda yapýlan deneyler bu etkiyi göstermektedir. Maddeler tanecikli yapýdadýrlar. Bu tanecikler görülmeyecek kadar küçüktür. Fakat maddeyi oluþturan tüm taneciklerin hareketli olduðunu görmüþtük. Aþaðýda katý, sývý ve gaz hâllerinde bulunan maddelerin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı

CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Beslenme Boşaltım Üreme Büyüme Uyarıları algılama ve cevap verme Hareket Solunum Hücreli yapı Hayvan hücreleri mikroskop ile incelendiğinde hücre şekillerinin genelde yuvarlak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM...

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12. Ölçme ve Deðerlendirme... 17. Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Hücre Bölünmesi ve Kalýtým MÝTOZ... 12 Ölçme ve Deðerlendirme... 17 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 18 KALITIM... 21 Ölçme ve Deðerlendirme... 27 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2...

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı

Sistemin Diğer Özellikleri Atar ve toplar damarlar birbirleriyle bağlantılı olduğu için devamlıdır. Bu bağlantıyı kılcal damarlar sağlar. Kan devamlı DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Şekil : Açık Dolaşım Şeması

Şekil : Açık Dolaşım Şeması DOLAŞIM SİSTEMLERİ Çok hücreli canlılarda, alınan besinlerin ve oksijenin hücrelere ulaştırmak ve artık maddeleri dokulardan uzaklaştırmak için bir taşıma sistemine ihtiyaç vardır. Hayvanlarda bu işlemleri

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi

GEOMETRÝK ÞEKÝLLER. üçgen. bilgi bilgi GEOMETRÝK ÞEKÝLLER Tacýn ve basket potasýnýn þekilleri arasýnda nasýl bir benzerlik veya fark vardýr? Tacýn þeklinde bir açýklýk varken, basket potasýnýn þekli tamamen kapalýdýr. Buradan þekillerin

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULAMA FÖYÜ (MF) LYS FÝZÝK - 13 KALDIRMA KUVVETÝ - I BÝRE DERSHANEERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UUAMA FÖÜ (MF) DERSHANEERÝ S FÝÝ - 13 ADIRMA UVVETÝ - I Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. ADIRMA UVVETÝ - I Adý Soyadý :... Bu

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý

Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý 4 Prof. Dr. Yeþim GÖKÇE-KUTSAL Yýllar bizi bulduklarý gibi býrakmýyorlar Owen Meredith Yaþlý hastanýn deðerlendirilmesi aþamasýnda bazý temel özellikler klinisyen hekimlerce mutlaka önüne alýnmalýdýr.ýleri

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI

11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI 11. SINIF KONU ANLATIMI 48 DOLAŞIM SİSTEMİ 1 KALP KALBİN ÇALIŞMASI DOLAŞIM SİSTEMİ İki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere kalpler dört odacıktır. Temiz kan ve kirli kan birbirine karışmaz. Vücuda temiz

Detaylı

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler

Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler EGZERSİZ VE KAN Kanın fonksiyonel olarak üstlendiği görevler Akciğerden dokulara O2 taşınımı, Dokudan akciğere CO2 taşınımı, Sindirim organlarından hücrelere besin maddeleri taşınımı, Hücreden atık maddelerin

Detaylı

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere,

A A A A) 2159 B) 2519 C) 2520 D) 5039 E) 10!-1 A)4 B)5 C)6 D)7 E)8. 4. x 1. ,...,x 10. , x 2. , x 3. sýfýrdan farklý reel sayýlar olmak üzere, ., 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0 sayýlarý ile bölündüðünde sýrasýyla,, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ve 9 kalanlarýný veren en küçük tamsayý aþaðýdakilerden hangisidir? A) 59 B) 59 C) 50 D) 5039 E) 0!- 3. Yasin, annesinin

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla algýlanýr.

1. Dýþ ortamdaki uyarýlar duyu organlarýndaki duyu almaçlarýyla algýlanýr. Duyu Organlarýmýz Duyu organlarýmýz çevremizi algýlamamýzda görevli olan yapýlardýr. Duyu organlarýmýz sayesinde etrafýmýzdaki cisimleri görür, seslerini duyar ve etrafýmýzdakiler hakkýnda bir fikir ediniriz.

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU

11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU 11. SINIF KONU ANLATIMI 32 DUYU ORGANLARI 1 DOKUNMA DUYUSU DUYU ORGANLARI Canlının kendi iç bünyesinde meydana gelen değişiklikleri ve yaşadığı ortamda mevcut fiziksel, kimyasal ve mekanik uyarıları alan

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ

ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ ADIM ADIM YGS-LYS 52. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-12 HAYVANLAR ALEMİ 3- OMURGALI HAYVANLAR SORU ÇÖZÜMÜ Halkalı solucanlar çift cinsiyetli olmalarına rağmen döllenme kendi kendine değil, iki ayrı

Detaylı

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır?

Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? 1- l- ll- lll- ıv- Yukarıda verilen canlılardan hangisi ya da hangileri yaşamsal faaliyetini sürdürebilmek için beslenmek zorundadır? A) Yalnız ı B) ıı ve ııı C) ı, II, ıv D) Hepsi 2- A Kandaki zararlı

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır?

ünite SAYILAR ve İŞLEMLER Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. 4. A C C D E F TEST 1 Buna göre A + B kaçtır? ünite SYILR ve İŞLEMLER ES 4. B D E 5 5 Matematik Yandaki işlemde, her harf farklı bir doğal sayıyı göstermektedir. Buna göre + B kaçtır?. 8 ) 40 B) 50 ) 75 D) 90 B 8 sayısı şekildeki gibi asal çarpanlarına

Detaylı

KAN VE KAN HÜCRELERİ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER 33

KAN VE KAN HÜCRELERİ İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER 33 İNSAN VÜCUDU KONUSUNDA BİLİNMESİ GEREKENLER 33 İlkyardım, sağlıkla ilgili bazı uygulamalar olduğundan, uygulamalarda başarılı olabilmek için ilkyardımcının, insan vücudunun yapısı ve işleyişi konusunda

Detaylı

Bilimleri. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular

Bilimleri. Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Fen 6 Bilimleri 2 KAZANIM ODAKLI Kısa Bilgi Bol Alıştırma Çözümlü Sorular Yıldızlı Sorular Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý

Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Montaj Klavuzu 09 Adým Adým Çelik Kapý Montaj Þemasý Baþlamadan Gerekenler : Küçük Spiral (Avuç) Taþlama (Kesme Taþý ile) El Matkaý Su Terazisi Keski Çekiç Levye Çimento Ayarlanailen Gerdirme Aparatý Ýnþaat

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL

KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: ISLEM SECIMI FULL KÖÞE TEMÝZLEME MAKÝNASI ELEKTRONÝK KONTROL ÜNÝTESÝ KULLANIM KILAVUZU GENEL GÖRÜNÜM: calismaya hazir Enter Tuþu menülere girmek için kullanýlýr. Kýsa süreli basýldýðýnda kullanýcý menüsüne, uzun sürelibasýldýðýnda

Detaylı

DESTEK VE HAREKET. bilgi. Ýskeletimizi Oluþturan Yapılar

DESTEK VE HAREKET. bilgi. Ýskeletimizi Oluþturan Yapılar bilgi DESTEK VE HAREKET Ýnsanýn küçük bir modeli gibi deðil midir kuklalar? Hareketini saðlayan yapýlar olmadan bir kukla tahta yýðýnýndan farksýzdýr. Ona insan gibi hareket etme ve dik durma yeteneðini

Detaylı

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý

Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS BİYOLOJİ Ödev Kitapçığı 1 (MF) Biyolojiye Giriþ ve Bilimsel Yöntem Canlýlarýn Temel Bileþenleri Enzimler Canlýlarýn Sýnýflandýrýlmasý Adý

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #22 1) Zigottan başlayıp yeni bir bireyin meydana gelmesiyle sonlanan olayların hepsine birden gelişme denir. Embriyonun gelişimi sırasında, I. Morula II. Gastrula III. Blastula

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

HÜCRE. bilgi. 8 Vücudumuzdaki Sistemler tudem 6. sýnýf Fen Bilimleri. Hücre Teorisi

HÜCRE. bilgi. 8 Vücudumuzdaki Sistemler tudem 6. sýnýf Fen Bilimleri. Hücre Teorisi bilgi HÜCRE Parmak uçlarýnýza çok yakýndan baktığınızda parmak izlerinizin oluþumunu saðlayan kabarýk çizgileri görürsünüz. Bu yapýlar size ilginç gelebilir. Ancak bu henüz hikâyenin sadece baþlangýç kýsmýdýr.

Detaylı

Kan ve kan bozuklukları ile ilgili araştırmaların yapıldığı ve tedavinin geliştirildiği bilim dalına hematoloji (kan bilim) denilir.

Kan ve kan bozuklukları ile ilgili araştırmaların yapıldığı ve tedavinin geliştirildiği bilim dalına hematoloji (kan bilim) denilir. KAN KİMYASI Kan; atardamar, toplar damar ve kılcal damarlardan oluşan damar ağının içinde dolaşan ;akıcı plazma ve hücrelerden meydana gelmiş kırmızı renkli hayati bir sıvıdır. Kan ve kan bozuklukları

Detaylı

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri

Anatomik Sistemler. Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistemler Hastalıklar Bilgisi Ders-2 İskelet-Kas-Sinir Sistemleri Anatomik Sistem İskelet Sistemi İskeletin Görevleri Vücuda şekil verir. Vücuda destek sağlar. Göğüs kafes ve kafatası kemikleri

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI

ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI ŞEFKAT KOLEJİ İMFO-2015 6.SINIF FEN SORULARI 1 3. Sıı K L M N P + X Y Z Şekildeki özdeş lambalardan oluşan elektrik deresinde X, Y, Z anahtarları açıktır. Bu anahtarlardan hangileri kapatılırsa lambaların

Detaylı