ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D"

Transkript

1 101. AşağıA ğıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hipokalseminin sık k görüleng bulgularından biri değildir? A) Konvülsiyon B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D

2 102. AşağıA ğıdakilerden hangisi skorbütte gözlenen radyolojik bulgulardan biri değildir? A) Yeşil ağaça kırığıığı B) Fraenkel hattı C) Buzlu cam görünümüg D) Korteks incelmesi E) "Spur" Spur" " oluşumu umu CEVAP A

3 103. AşağıA ğıdaki aşıa şılardan hangisi evde immün yetmezlikli kardeşi i olan bir çocuğa a yapılmamal lmamalıdır? A) KızamK zamık k aşıa şısı B) Kabakulak aşıa şısı C) Oral poliovirus aşısı D) Suçiçeği i aşıa şısı E) Boğmaca aşıa şısı CEVAP C

4 104. AşağıA ğıdakilerden hangisi Beckwith- Wiedemann sendromunun tipik bulgularından biri değildir? A) Makroglossi B) Omfalosel C) Hepatoblastom D) AğıA ğır r anemi E) Mikrosefali CEVAP D

5 105. AşağıA ğıdakilerden hangisi nekrotizan enterokolitte gözlenen bulgulardan biri değildir? A) Karında distansiyon B) Kanlı gaita C) Sepsis D) Bağı ğırsak perforasyonu E) Alkaloz CEVAP E

6 106. Zor doğumlarda, bebeklerde en sıks hangi kemikte kırık k k gözlenir? g A) Humerus B) Klavikula C) Tibia D) Femur E) Kosta CEVAP B

7 107. AşağıA ğıdakilerden hangisi, diyabetik anne bebeklerinde görülebileng konjenital anomalilerden biri değildir? A) Gastrik duplikasyon B) Duodenal atrezi C) Kardiyak malformasyonlar D) Nöral tüp defekti E) KüçüK üçük k sol kolon sendromu CEVAP A

8 108. "Terli ayak kokusu" aşağıa ğıdaki organik asidemilerin hangisinde tipik bir bulgudur? A) Propionik asidemi B) Metilmalonik asidemi C) Biotinidaz eksikliği D) İzovalerik asidemi E) Holokarboksilaz enzim eksikliği CEVAP D

9 109. AşağıA ğıdaki hastalıklardan hangisi renal tübüler disfonksiyona yol açmaz? a A) Sistinozis B) Galaktozemi C) Alfa 1-antitripsin1 eksikliği D) Wilson hastalığı E) Lowe sendromu CEVAP C

10 110. Çocukluk çağında gözlenen g grup A beta- hemoli-tik streptokok enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? A) En sık s k rastlanan klinik tablo akut tonsillofarenjit- tir. B) Otitis media,, sinüzit ve peritonsillar apse pürülan komplikasyonlar arasında yer alır. C) En önemli tedavi endikasyonu akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit lonefrit gibi nonpürülan komplikasyonların önlenmesidir. D) Hastalığı ığın insidansı 3 yaşı şın n altında en yüksektir. E) Tedavide ilk seçilecek ilaç penisilindir. CEVAP D

11 111. AşağıA ğıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde (0-1 1 ay) sıkls klıkla kla menenjite yol açan an bakterilerden biri değildir? A) B grubu streptokoklar B) D grubu streptokoklar C) Staphylococcus aureus D) Gram(-) enterik basiller E) Listeria monocytogenes CEVAP C

12 112. AşağıA ğıdakilerden hangisi varisella enfeksiyonu nun komplikasyonlarından ndan biri değildir? A) Ensefalit B) Serebellar ataksi C) Artrit D) Trombositopeni E) Spontan splenik rüptür CEVAP E

13 113. AşağıA ğıdakilerin hangisinde folik asit eksikliğinin inin görülme g olasılığı ığı en düşüktür? A) Düşük D k doğum ağıa ğırlıklı bebekler B) Malabsorpsiyonlu kişiler iler C) Antikonvülsan tedavi alanlar D) Keçi i sütüs ile beslenenler E) İntrinsik faktör r eksikliği CEVAP E

14 114. Hemofili A tanısı koymada en yararlı test aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A) Protrombin zamanı B) Parsiyel tromboplastin zamanı C) Trombin zamanı D) Trombosit sayısı E) Kanama zamanı CEVAP B

15 115. Konjenital hipoplastik aneminin bulgularıyla ilgili aşağıa ğıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? A) Anemi, doğumdan sonra ilk 6 ay içindei inde ortaya çıkar. B) Hemoglobin F düzeyi d artar. C) Eritrosit adenozin deaminaz aktivitesi artar. D) Retikülosit sayısı artar. E) Serum demir düzeyi d artar. CEVAP D

16 116. AşağıA ğıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin minör r kriterlerinden biridir? A) EKG de PR uzaması B) Geçirilmi irilmiş tonsillektomi C) Tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonu atakları D) C3 düşükld klüğü E) ANA pozitifliği CEVAP A

17 117. Beş aylık k bir kız k z bebek sık s k enfeksiyon geçirme ve fiziksel gelişme geriliği şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede siyanoz bulunmuyor, oskültasyonda sol subklaviküler ler bölgede devamlı üfürüm m duyuluyor. EKG de sol ventriküler hipertrofı bulguları saptanıyor. Bu bebek için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner stenoz B) Patent duktus arteriozus C) Aort stenozu D) Atrial septal defekt E) Triküspit atrezisi CEVAP B

18 118. Mide çıkışında obstrüksiyon olan durumlarda en sık s k görüleng metabolik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Hiperkloremik metabolik asidoz B) Hiperkloremik metabolik alkaloz C) Hipokloremik metabolik alkaloz D) Hipokloremik metabolik asidoz E) Hipokalemik metabolik asidoz CEVAP C

19 119. AşağıA ğıdakilerden hangisi konjuge hiperbilirübine bine-minin nedenlerinden biri değildir? A) Rotor sendromu B) Kistik fibrozis C) Dubin-Johnson sendromu D) Alagille sendromu (Arteriohepatik( displazi) E) Anne sütüne s bağlı sarılık CEVAP E

20 120. Atopik dermatitli bir çocukta, aşağıdakilerden hangisinin varlığı kötü prognoz göstergesidir? A) AşıA şırı kaşı şıntı B) Eozinofili C) Eşlik E eden astım D) Antekübital tutulum E) Allerjen duyarlılığı ığı CEVAP C

21 121. AşağıA ğıdakilerden hangisi atelektazinin nedenlerinden biri değildir? A) Yabancı cisim B) Plevral efüzyon C) TüberkT berküloz D) Alfa -1-antitripsin eksikliği E) Pnömotoraks CEVAP D

22 122.Henoch Henoch-Schönlein purpurası olan bir hastada lezyonlu bölgeden b alınan cilt biyopsisinde ve böbrek b brek biyopsisinde immünofloresan incelemede aşağıdakilerden hangisinin depolandığı gözlenir? A) lga B) lgg C) C4 D) C1q E) IgD CEVAP A

23 123.Şiddetli gastroenterit saptanan 1 yaşı şındaki kız çocukta yapılan fizik muayenede kan basınc ncı 95/60 mmhg,, solukluk, letarji, bifissür ödem gözleniyor, g idrar volümü 0.5 ml/kg/saat olarak bulunuyor. Bu çocukta akut böbrek b brek yetmezliğinin inin fizyopatolojik nedenini saptamada aşağıa ğıdaki laboratuvar testlerinden hangisi en önemlidir? A) İdrar volümü B) İdrar osmolaritesi C) idrar protein-kreatinin oranı D) Hemogram E) İdrar sedimenti CEVAP B

24 124. AşağıA ğıdakilerden hangisi, konjenital hipotiroidiye neden olmaz? A) Bebekte tiroglobulin sentez defekti B) Annede endemik iyot yetersizliği C) Bebekte otoimmün tiroidit D) Annenin gebelikte iyotlu ilaçlar lar kullanması E) Bebekte sublingual ektopik tiroid CEVAP C

25 125. Okulda öğrenme zorluğu u ve davranış bozukluğu u nedeniyle getirilen 15 yaşı şında bir çocuğun un fizik muayenesinde, pubik kıllanma evre 1, bilateral testisler 3 mi, boy uzunluğu 97. persentil ve ağıa ğırlığı 25. per-sentil olarak saptanıyor. Bu çocuk için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kallman sendromu B) Yapısal puberte gecikmesi C) Hipertiroidi D) Hipopitüitarizm itarizm E) Klinefelter sendromu CEVAP E

26 126. AşağıA ğıdakilerden hangisi Duchenne musküler distrofinin klinik bulgularından biri değildir? A) Lordotik yürüyüş B) Dilde fasikülasyon C) Gowers belirtisi D) Baldır r kaslarında psödohipertrofi E) AğıA ğır mental retardasyon CEVAP B

27 127. Geç çocukluk çağında ortaya çıkan ataksi, retinitis pigmentosa, periferal nörit,, kas güçsüzlüğü, mentalretardasyon,, vibrasyon ve pozisyon hissinde bozulma gibi nörolojikn bulguları olan bir çocukta, serum vitamin E düzeyi saptanamayacak kadar düşüktd ktür. Bu çocuk için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arjininosüksinik asidüri B) Hartnup hastalığı C) Abetalipoproteinemi D) Tüberoz skleroz E) Friedreich ataksisi CEVAP C

28 128-Çocukluk çağında görülebilen g aşağıa ğıdaki santral sinir sistemi tümörlerinden t hangisinin prognozu diğerlerine göreg daha iyidir? Pons gliomu Juvenil pilositik astrositom Atipik teratoid rabdoid tümör Anaplastik astrositom Koroid pleksus karsinomu CEVAP B

29 129. Akut lenfoblastik lösemide aşağıa ğıdaki bulgulardan hangisi diğerlerine göre g en iyi seyri gösterir? g A) Hiperdiploidi varlığı B) Hastanın n bir yaşı şından küçük üçük k olması C) Lökosit L sayısının n /^L den yükseky olması D) t(4;11) varlığı E) Philadelphia kromozomu varlığı CEVAP A

30 130. Lisch nodülleri aşağıa ğıdaki hastalıklar kların n hangisinde görülür? g r? A) Nöroblastom B) Retinoblastom C) Nörofibromatozis tip I D) Kistik fibrozis E) Miyotonik distrofı CEVAP C

31 131. AşağıA ğıdakilerden hangisi kan potasyum düzeyi d 7.2 meq/l olan bir hastada saptanabilecek elektrokardiyografi bulgularından biri değildir? A) T dalgası yüksekliğinde inde artış B) T dalgası tabanında nda daralma C) Birinci derece atrioventriküler blok D) P dalgasının n kaybolması E) Dar QRS dalgaları CEVAP E

32 132. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisinin plazma lipoproteinleri üzerindeki etkisi az olduğundan undan güncelg hiperkolesterolemi tedavisinde yeri yoktur? A) Kolestiramin B) Nikotinik asit C) Pravastatin D) Probukol E) Kolestipol CEVAP D

33 133. AşağıA ğıdakilerden hangisinin alt ekstremitelerin kronik tıkayt kayıcı arter hastalığı ığının n tedavisinde yeri yoktur? A) Oral antikoagülasyon yapılmas lması B) Sigaranın n bırakb rakılması C) Klopidogrel kullanılmas lması D) Aspirin kullanılmas lması E) Cerrahi revaskülarizasyon yapılmas lması CEVAP A

34 134. Epilepsisi olan 25 yaşı şındaki bir hastanın öyküsünden zaman zaman alkol aldığı ve tekrarlayan sağ alt lob pnömonisi olduğu öğreniliyor. Bu hasta için i in ilk düşünülmesi gereken patoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Legionella pnömonisi B) Akciğer tüberkt berkülozu C) Aspirasyon pnömonisi D) IgA eksikliği E) Alfa 1-antitripsin1 eksikliği CEVAP C

35 yaşı şındaki hasta trafik kazası sonrası gelişen en çok sayıda kırık k k ile ortopedi servisine yatırılıyor. yor. İkinci gün g n solunum sıkınts ntısı ve konfüzyon gelişiyor. iyor. Fizik muayenede ateş, taşikardi, göğüs g s alt kısmk smı ve koltuk altında peteşiler gözleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pnömoni B) Pnömotoraks C) Yağ embolisi D) Aspirasyon E) Kalp yetmezliği CEVAP C

36 yaşı şında erkek hasta sol yan ağrısıa ile başvuruyor. Fizik muayenede perküsyonda matite, taktil fremitusta azalma, lokalize frotman, solunum seslerinde azalma ve sol hemitoraksta solunuma az katılma gözleniyor. g En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Konsolidasyon B) Plevral effüzyon C) Astma D) Atelektazi E) Amfizem CEVAP B

37 137. AşağıA ğıdakilerden hangisi kronik böbrek brek yetmezliğinde inde hipokalsemi nedeni değildir? A) Hiperfosfatemi B) Aktif D vitamininde azalma C) Kalsitriol yapımında azalma D) İntestinal kalsiyum emiliminde bozulma E) Hiperkalsiüri ri CEVAP E

38 138. AşağıA ğıdakilerden hangisi siklosporinin yan etkisi değildir? A) Hipokalemi B) Hiperglisemi C) Hipertansiyon D) Hiperlipidemi E) Diş eti hiperplazisi CEVAP A

39 139. Hipertansiyonu olan ve tedavi almamış olan övolemik hasta potasyum 2.9 meq/l ve 24 saatlik idrar potasyumu artmış bulunuyor. AşağıA ğıdakilerden hangisi en olası tanıdır? A) Nelson sendromu B) Feokromasitoma C) Bartter Sendromu D) Primer hiperaldesteronemi E) Cushing Sendromu CEVAP D

40 140. Karın n ağrısıa olmayın n 70 yaşı şındaki hasta 2 haftalık k sarılık k ile başvuruyor. Ultrasonografide gergin safra kesesi izleniyor. Aşağıdakilerden hangisi en olası tanıdır? A) Koledokolitiazis B) Kronik pankreatit C) Pankreas Ca D) Akut kolesistit E) Safra yolunun benign striktürü CEVAP C

41 141. AşağıA ğıdakilerden hangisi toksini ile psedomembranöz enterokolit nedeni olur? A) Yersinia enterocolitica B) Campylobacter jejuni C) Enterotoksijenik E.coli D) Clostridium difficile E) Aeromonas CEVAP D

42 142. Belirgin asiti olan sirotik hasta genel durumunda bozulma ile hastaneye başvuruyor. Yapılan incelemede asit polimorfonükleer lökosit sayısı 500/mm3 bulunuyor. Cerrahi tedavi gerektiren bir bulgu olmayan hastada asit kültk ltüründe E. Coli ürüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Spontan bakteriyel peritonit B) Tersiyer peritonit C) Sekonder peritonit D) Peritonitis carsinomatoza E) Şilöz asit CEVAP A

43 143. Tıkanma T sarılığı ığında ilk yapılmas lması gereken görüntg ntüleme yöntemiy aşağıdakilerden hangisidir? A) Ultrasonografi B) Bilgisayarlı tomografi C) Manyetik rezonans görüntg ntüleme D) Biliyer sintigrafisi E) Direkt karın grafisi CEVAP A

44 yaşı şında erkek hasta halsizlik, solukluk, ciltte ve skleralarda sarılıkla başvuruyor. Fizik muayenesinde subikter, splenomegali,, soluk mukoza izleniyor. Yapılan tetkiklerde hemoglobin 8.5 gr/dl dl, retikülosit artmış olarak bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmas lması gereken tetkiklerden biri değildir? A) Direkt-indirekt indirekt coombs düzeyi B) Serum haptoglobin düzeyi C) Serum LDH düzeyid D) Serum direkt-indirekt indirekt bilirubin düzeyleri E) Kemik iliği aspirasyonu CEVAP E

45 145. AşağıA ğıdaki lösemi l tiplerinden hangisinde karşı şısında verilen tedavi kullanılmaz? lmaz? Lösemi Tedavi A) Kronik lenfositik Klorambusil B) Hairy Cell Klorodeoksiadenozin C) Kronik Myelositer İmatinib D) Akut promyelositik ATRA E) Akut lenfositik Bisülfan CEVAP E

46 146. Epstein Barr virüsü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir? A) Burkit lenfoma B) AIDS li hastada santral sinir sistemi lenfoması C) Hodgkin Mikst sellüler ler D) Castleman hastalığı E) Anaplastik nazofarenks kanseri CEVAP D

47 yaşı şındaki bayan hasta 10 gündg ndür çarpıntı,, ellerde titreme, sinirlilik ve uykusuzluk şikayetleriyle başvuruyor. Öyküde hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi irdiği öğreniliyor. Fizik muayenede nabız z 134/dak dak. Ritmik, kan basınc ncı 145/70 mmhg,, cilt nemli, tiroid bezi ise kat büyümüş, b diffüz hasas ağrılı izleniyor. Yapılan tetkiklerde T3: 2.4 ng/ml, T4: 14.9 µg/ g/dl,, TSH: 0.01 IU/L, tiroid sintigrafisinde bezin süprese olduğu u izlenmiştir. Bu hastada en olası tanı ve verilmesi gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Tanı A) Subakut tiroidit B) Job Basedow C) Graves D) Tirotoksikozis faktisiya E) Hashitoksikozis CEVAP A Tedavi İndometazin-Proplonalol Metimazol Propil tiourasil Propranolol Radyoaktif iyot

48 148. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisi plazma renin düzeyinde artış ışa a neden olmaz? A) Tuz kısıtlamask tlaması B) Yatar pozisyon C) Dehidratasyon D) Hipokalemi E) Renal arter darlığı CEVAP B

49 149. Meningokok sepsisi nedeniyle yoğun bakımda yatan 20 yaşı şındaki erkek hastada ani gelişen en hipotansiyon, hiperkalemi, hipoglisemi gözleniyor. g Tanı için in yapılmas lması gerekenler içerisindei aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Serum fizyolojik supresyon testi B) Serum T3, T4, TSH C) Serum kortizol,, ACTH D) İnsülin tolerans testi E) Serum insülin ve glukagon düzeyleri CEVAP C

50 150. Kırım K m Kongo kanamalı ateşiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden eneklerden hangisi yanlış ıştır? A) Etken Bunyaviridae grubundan bir virüst stür B) Hastanın n kanıyla temas ile hastalık bulaşabilir abilir C) Enfekte kene ısırığıığı en sık s k bulaşma yoludur, D) Tedavisinde parenteral asiklovir verilir E) Endemik bölgelerde b en sık s k ilkbahar ve yaz aylarında görülürg CEVAP D

51 gündg ndür r mekanik ventilasyon desteği i alan hastada gelişen en pnömonide en olası etken aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A) Acinetobacter baumanii B) Streptococcus pneumoniae C) Bacterioides fragilis D) Moraxella caterralis E) Viridans streptococlar CEVAP A

52 yaşı şındaki genç kız z 20 güng önce kriptik tonsillit öyküsü ve sonrasında nda gelişen en önce sağ dizde sonra sol ayak bileğinde inde artrit ile başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcakls caklığı 37 C, nabız z 74/dak dak., sol ayak bileğinde inde şişlik ve duyarlılık, sağ dizde sıvıs varlığı saptanıyor. EKG ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal. Yapılan tetkiklerde ESR: 60/saat, ASO: 400, Todd/U bulunuyor. En uygun tedavi şekli aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A) Benzatin penisilin + aspirin verilip 21 yaşı şına kadar benzatin penisilin profilaksisine devam edilmesi B) Prokain penisilin + aspirin verilip takiben ömür r boyu benzatin penisilin verilmesi C) Prokain penisilin ve prednizolon verilip takiben benzatin penisilin ile ömürboyu profilaksi verilmesi D) Prokain penisilin ve sulfosalazin verilmesi E) Prokain penisilin, aspirin ve prednizolon verilmesi CEVAP A

53 153. Ozon tabakası incelmesine neden olan gaz aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A Karbondioksit B) Karbonmonoksit C) Kükürt K dioksit D) Kloroflorokarbonlar E) Azot oksitler CEVAP D

54 154. Bir grup araştırmac rmacı Brusella tanısında nda yeni bir yöntem y geliştirmi tirmiştir. tir. Yeni tanı yöntemine ve onunla birlikte uyguladıklar kları altın n standart teste göre g aşağıa ğıdaki tabloyu elde etmişlerdir. Altın n standart teste göreg Yeni tanı yöntemine göre Pozitif Negatif Toplam

55 Yeni tanı yönteminin duyarlılığı ığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15/130 B) 20/370 C) 115/130 D) 115/465 E) 350/370 CEVAP D

56 155. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisinde konfabulasyon gözlenmez? A) Korsakoff sendromu B) Wernicke ensefalopatisi C) Frontal lob hastalığı D) Alzheimer hastalığı E) Munchausen sendromu CEVAP E

57 156. AşağıA ğıdakilerden hangisi sel felaketi gibi bir olaydan sonra felaketzedede ortaya çıkabilecek uzun süreli s bir klinik durumdur? A) Dissosiyatif bozukluk B) Posttravmatik stres bozukluğu C) Kronik anksiyete bozukluğu D) Panik bozukluk E) Amnestik sendrom CEVAP B

58 157. Son üç aydır r sol göz g z kapağı ğında gün g n içindei inde düzeyi değişen en düşükld klük k ve günün g n ilerleyen saatlerinde gelişen en çift görme g yakınmalar nmaları olan kırk yaş bir erkek hastanın n muayenesinde solda pupil üst sınırına s na kadar ptozis ve sol göz g z içei bakışı ışında kısıtlk tlılık k saptanmış ıştır. Bu hasta için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol posterior komünikan arter anevrizması B) Sol Horner Sendromu C) Myastenia Graves D) Tolosa-Hunt Sendromu E) Kavernöz Sinüs trombozu CEVAP C

59 158. Altmış ışiki yaşı şında bir erkek hasta 20 yıldany bu yana yılda y birkaç gelen başağrılar larından yakınıyor. yor. AğrıyıA yaklaşı şık k 30 dakika süreyle s sağ göz z içerisinde i göz g z arkasında ve sağ şakakta hissediyor. Gün G n içerisinde i 4 kez ve geceleride bir kez aynı şekilde ağrıa olduğunu unu belirtiyor. Bu hasta için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Küme K baş ağrısı B) Oftalmoplejik migren C) Trigeminal nevralji D) Beyin tümörüt E) AğrılıA oftalmopleji CEVAP A

60 159. AşağıA ğıdaki bulgulardan hangisi refleks sempatik distrofinin erken döneminde görülmez? g A) Şiddetli ağrıa B) Şişlik C) AşıA şırı terleme D) Eritem E) Eklem hareketinde kısıtlk tlılık CEVAP E

61 160. Poxvirüsü aşağıdaki deri hastalıklar klarından hangisine neden olur? A) Verruca vulgaris B) Molloscum contagiosum C) Epidermodysplasia verruciformis D) Condyloma accuminatum E) Keratoakantoz CEVAP B

62 161. Kalp veya solunum problemi olmayan bir cerrahi hastasında kan transfüzyonu için i in gereken hemoglobin eşik değeri eri kaç g/dl dir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12 CEVAP B

63 162. Duktal karsinoma in situ ile ilgili aşağıa ğıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? A) Küme K oluşturan kireçlenme en sık s k görüleng radyolojik bulgudur. B) Mamografıde artmış doku yoğunlu unluğu u görülebilir. g C) Meme koruyucu ameliyat ile tedavi edildiğinde inde cerrahi sınırda s tümör t r kalması durumunda, radyoterapi hastalığı ığın nüksünü önlemede yetersiz olabilir. D) Multisentrik olgularda en sık s k karşı şılaşılan histolojik tip, kribriform tiptir. E) Genellikle aksilla diseksiyonu endikasyonu yoktur. CEVAP D

64 163. AşağıA ğıdakilerden hangisi patolojik meme başı akınt ntısının özelliklerinden biri değildir? A) Unilateral olması B) Sarı-ye yeşil renkte olması C) Kitle ile birlikte olması D) Kendiliğinden inden olmaması E) Kanlı olması CEVAP D

65 164. AşağıA ğıdaki tiroidektomi komplikasyonlarından ndan hangisinin ameliyat sonrası ilk 24 saatte görülmeg olasılığı ığı en düşüktd ktür? A) Yara hematomu B) Asfiksi C) Vokal kord paralizisi D) Trakeomalazi E) Hipotiroidi CEVAP E

66 165. AşağıA ğıdakilerden hangisi, primer hiperparatiroidi tanısında nda yarar sağlamaz? A) Serum kalsiyum düzeyid B) 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı C) Serum fosfor düzeyid D) Serum paratftormon düzeyi E) Kemik mineral yoğunlu unluğu CEVAP?

67 166. Mide kanseri nedeniyle distal subtotal mide rezeksiyonu ve Billroth II anastomoz yapılan bir hasta ameliyattan 12 ay sonra gaz-gaita gaita çıkaramama şikayetiyle acil servise başvuruyor. Bu duruma aşağıa ğıdakilerden hangisinin yol açmaa olasılığı ığı yoktur? A) Bezoarlar B) Karın n içi i i adezyon C) TümörT nüksü D) Efferent ans sendromu E) Alkalen reflü gastrit CEVAP E

68 167. Kronik karaciğer hastalarının değerlendirilmesinde erlendirilmesinde yararlanılan Child- Pugh Skorlama sisteminde aşağıa ğıdaki klinik ve laboratuvar kriterlerinden hangisi kullamlmaz? A) Asit varlığı B) Kan amonyak düzeyid C) Serum bilirübin bin düzeyi D) Serum albümin düzeyid E) Ensefalopati CEVAP B

69 168. AşağıA ğıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde böbrek b brek yetmezliği i gelişen en bir hastada hemodiyaliz endikasyonlarından ndan biri değildir? A) Serum K düzeyinin d 5.5 meq/l nin üzerinde olması B) Kan üre azotunun 90 mg/dl nin üzerinde olması C) Sebat eden asidoz D) AşıA şırı sıvı yükü E) Serum Na düzeyinin 145 meq/l nin üzerinde olması CEVAP E

70 169. AşağıA ğıdakilerden hangisi ameliyat sonrası akciğer komplikasyonu gelişme riskini artıran ran durumlardan biri değildir? A) Baş-boyun cerrahisi uygulanmış olması B) Anestezi süresinin s 3 saatten fazla olması C) Sigara kullanma öyküsü D) Beslenme bozukluğu E) Hastanın n 60 yaşı şın üzerinde olması CEVAP A

71 170. AşağıA ğıdakilerden hangisi doku yaralanması sonrası ilk yanıt t olan vazokonstrüksiyonun ksiyonun ortaya çıkmasında etkili olan mediyatörlerden biri değildir? A) Tromboksan A2 B) Nitrik oksit C) Endotelin D) Serotonin E) Bradikinin CEVAP B

72 171. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi ameliyattan en az 5 güng önce kesilmezse ameliyat sırass rasında ve sonrasında nda komplikasyona yol açabilir? a abilir? A) Antitiroid ilaçlar lar B) Antidiyabetik ilaçlar lar C) Steroİdler D) Antiagregan ilaçlar lar E) Digital preparatları CEVAP D

73 172. AşağıA ğıdakilerden hangisi transplantasyon cerrahisinde immünosupresyon amacıyla uygulanmaz? A) Takrolimus B) Plazmaferez C) Kortikosteroidler D) Siklosporin A E) Antilenfositik globulin CEVAP B

74 173. Zaman zaman kramp tarzında karın n ağrısı, a febril ateş bulantı ve kusma şikayetleri olan 35 yaşı şındaki bir kadın n hastanın n fizik muayenesinde karında duyarlılık k ve malnütrisyon bulguları gözlenmiştir. Çekilen ince barsak pasaj grafisinde üç ayrı segmentte darlık k ve enteroenteral fistül l saptanmış ıştır. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tifo enteriti B) Meckel divertikülü C) Entero-beh behçetet hastalığı D) Crohn hastalığı E) Gastro-intestinal lenfoma CEVAP D

75 174. Perkütan transhepatik kolanjiyografi aşağıdkilerden hangisi için i in tanı koydurucu değildir? A) koledok taşı B) koledok tümörüt C) pankreas başı tümörü D) safra yolları striktürü E) kronik hepatit CEVAP E

76 175. Pankreasın n en sık s k görülen g adacık hücreli tümörüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenokarsinom B) Gastrinom C) Somatostatinom D) İnsulinom E) Glukagonom CEVAP D

77 176. Trafik kazası sonucu dalak yaralanması nedeniyle splenektomi yapılan 42 yaşı şında bir hastayı enfeksiyona karşı korumak için i in aşağıa ğıdaki yaklaşı şımlardan hangisi en uygundur? A) Taburcu olacağı gün n başlamak üzere ayda bir uzun etkili penisilin enjeksiyonu yapılmas lması B) Splenektomiden hemen sonra H. influenza tip B, menengokok serogrup C, polivalan pnömokok üçlü aşısı yapılmas lması C) Ameliyat sonrası iki haftada polivalan pnömokok aşısı yapılmas lması D) Hastanın immün cevabını arttırmak rmak içini in immünostim nostimülan ilaç verilmesi ve polivalan pnömokok aşının n 6 ayda bir tekrarlanması E) Penisilin profilaksisi ile birlikte IgG enjeksiyonunun her ay tekrarlanması CEVAP B

78 177. AşağıA ğıdakilerden hangisi uzun sürelis parenteral beslenmenin komplikasyonlarından ndan biri değildir? A) Hiperglisemi B) Solunum yetmezliği C) Hipokapni D) Safra taşı oluşumu umu E) Hepatik steatoz CEVAP C

79 178. Çocuklarda invajinasyon, gastrointestinal kanalın n genellikle hangi bölümünde başlar? A) Duedenum B) Jejenum C) İleum D) Çıkan kolon E) Transvers kolon CEVAP C

80 179. AşağıA ğıdakilerden hangisinin sensörin rinöralral işitme itme kaybına yol açmaa olasılığı ığı en yüksektir? y A) Kulak kepçesine esine tokat atılmas lması B) Hemotimpanum C) Fasial siniri etkilemeyen temporal kemik kırığıığı D) Longitudinal temporal kemik kırığık ığı E) Transvers temporal kemik kırığık ığı CEVAP E

81 180. Açık A k açılıa glokom da aşağıa ğıdaki görme alanı defektlerinden hangisinin görülme olasılığı ığı en düşüktd ktür? A) Santral alan kaybı B) Kör K r noktada büyümeb C) Sinir lifi demet defektleri D) Nazal step E) İzopterlerde genel depresyon CEVAP A

82 181. AşağıA ğıdaki inhalasyon anestetiklerinden hangisi inorganik gazdır? A) Haloten B) Kloroform C) Nitrozoksit D) Dietileter E) Trikloretilen CEVAP C

83 182. Kalça a ağrısıa ve topallama şikayetleriyle getirilen adölesan çağda şişman ve enukoid tip bir erkek çocukta fizik muayenede kalçada ada abdüksiyon ve içi rotasyonda hareketlerinin kısıtlı,, bacağı ğın n dışd rotasyonda olduğu saptanıyor. Kanda beyaz küre k sayısı ve sedimentasyon hızı normal bulunuyor. Bu çocuk için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Femur başı epifiz kayması B) TüberkT berküloz artrit C) Septik artrit D) Romatoid artrit E) Villonodüler ler sinovit CEVAP A

84 183. Renal pelviste 3,5 cm çapında sistin taşı olan hastanın n böbreb breği hidronefrotiktir ve toplam fonksiyonun %30 nu karşı şılamaktadır. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden y hangisi en az morbidite ile en yüksek y oranda taştan tan arınd ndırma sağlar? A) Medikal tedavi B) Piyelolitotomi C) Parsiyel nefrektomi D) Ekstrakarporeal şok dalga litotripsi E) Perkütan nefrolitotomi CEVAP E

85 184. Konjenital dudak yarığı ile doğan bir bebekte cerrahi tedavinin yapılmas lması içinin aşağıdakilerden hangisinin beklenmesi gerekmez? A) Doğum sonrası genel anestezi almaya uyumlu duruma gelmesinin B) Vücut V ağıa ğırlığının n 5 kg a ulaşmas masının C) Ek mamalara başlanmas lanmasının D) Hemoglobin düzeyinin d 10 mg/dl dl nin üzerine çıkmasının E) 10 haftalık k olmasının CEVAP C

86 185. Aynı ve şiddetli başağrısı,, kısak süreli şuur kaybı ve ense sertliği i ortaya çıkan bir hastada ptozis, diplopi ve midriazis gelişmesi durumunda aşağıdaki lezyonlardan hangisi düşünülmelidir? A) Arteriovenöz malformasyon B) Serebellar arter anevrizması C) Anterior komünikan arter anevrizması D) Posterior komünikan arter anevrizması E) Arteria serebri media anevrizması CEVAP D

87 186. Sekonder dismenore tedavisinde yapılan presakral nörektomi ameliyatında aşağıdaki sinir pleksus-lar larından hangisinin bir segmenti kesilerek çıkartılır? r? A) Uterovajinal B) İnferior hipogastrik C) İnferior mezenterik D) Superior hipogastrik E) Ovaryan CEVAP D

88 187. AşağıA ğıdaki sitolojik bulgulardan hangisinin görülmesi g durumunda herpes virüs s enfeksiyonu düşünülmelidir? d A) İntranükleer inklüzyon cisimleri B) İntrasitoplazmik inklüzyonlar C) Cam görünümlg mlü sitoplazma D) Donovan cisimcikleri E) Multipl yuvarlak nukleoluslar CEVAP A

89 188. Haemophilus ducreyi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Genital siğil il B) Gom C) Şankroid D) Granüloma inguinale E) Lenfogronüloma venerum CEVAP C

90 189. Stres üriner inkontinans cerrahisinde, paraüretral retral dokuları asmak için in kullanılan lan ligament aşağıdakilerden hangisidir? A) İnguinal B) Cooper C) Sakrotuberöz D) Sakrospinöz E) Kardinal CEVAP B

91 190. Gartner kisti aşağıa ğıdakilerden hangisinde lokalizedir? A) Mezosalpenks B) Uterus yan duvarı C) Serviks D) Vajina yan duvarı E) Vestibulum girişi CEVAP D

92 191. AşağıA ğıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir? A) Trombositopeni B) Fetal anomali C) Osteoporoz D) Postpartum kanama E) Pelvik hematom CEVAP B

93 192. Gebelikte, kronik hipertansiyon tedavisinde aşağıa ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi kontraendikedir? A) Metildopa B) Hidralazin C) Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü D) Labetalol E) Kalsiyum kanal blokörü CEVAP C

94 193. Amniyotik membranları açılmış ve suyu boşalan 35 haftalık k bir gebe kadında, aşağıa ğıdakilerden hangisi uygun yaklaşı şımlardan biri değildir? A) 12 saat ara ile iki doz betametazon uygulanması B) Doğum eyleminin indüksiyonu C) Antibiyotik başlanmas lanması D) Steril şartlarda eylemin beklenmesi E) Elektronik eksternal monitorizasyon CEVAP A

95 194. AşağıA ğıdaki durumların n hangisinde intravasküler koagülasyona veya tüketimt koagülopatisine bağlı hemorajik diyatez riski diğerlerinden düşüktd ktür? A) Septik abortus B) Missed abortus C) Ablasyo plasenta D) Ektopik gebelik E) Amniotik sıvı embolisi CEVAP D

96 195. Göbek G kordonunun, servikal os ta intakt membranlar ile fetal baş arasında olması durumuna ne ad verilir? A) Kordon prolapsusu B) Vasa previa C) Kordon prezentasyonu D) Velamentöz insersiyon E) Plasenta sirkumvallata CEVAP C

97 196. AşağıA ğıdakilerden hangisi komplet androjen insen-sitivite sitivite sendromunun bulgularından biri değildir? A) 46,XY genotipi B) Testis varlığı C) Dişi i dışd genitalia D) Dişi sekonder seks karakterleri E) Otozomal geçiş CEVAP E

98 197. Menstrual siklus süresince ovaryan follikülleri lleri apoptozdan koruyan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Folistatin B) Folikül stimüle edici hormon C) İnhibin D) Östrojen E) Lüteinize edici hormon CEVAP B

99 198. AşağıA ğıdaki vulva lezyonlarından ndan hangisi nonskuamöz intraepitelyal neoplazidir? A) Vulvar intraepitelyal neoplazi B) Paget hastalığı C) İnvazif vulva kanseri D) Condyloma accuminatum E) Skuamöz hiperplazi CEVAP B

100 199. AşağıA ğıdakilerden hangisinden sonra oluşan gestasyonel trofoblastik tümörün kemoterapiye rezistans oranı en yüksektir? A) Ektopik gebelik B) Yasal gebelik sonlandırma C) Spontan abortus D) Mol hidatiform E) Term gebelik CEVAP E

101 200. AşağıA ğıdaki durumların n hangisinde, tek başı şına progestinli kontraseptif haplar en uygun aile planlanması yöntemidir? A) Emzirme B) Diyabet C) Migren D) Ektopik gebelik öyküsü E) Hipertansiyon CEVAP A

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. Gebeliğin 2. trimesterinde ölçülen maternal α -fetoprotein düzeyinin yüksek bulunması, fetüste aşağıdaki durumlardan hangisinin varlığını düşündürmez? A) Nöral tüp defekti

Detaylı

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA.

ÖSYM YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YURTDIŞI YÜKSEKÖĞRETİM DİPLOMALARI DENKLİĞİ İÇİN SEVİYE TESPİT SINAVI TIP DOKTORLUĞU 2. AŞAMA ADI SOYADI T.C. KİMLİK / Y.U. NUMARASI SALON NUMARASI 1. Bu testte 100 soru vardır. G

Detaylı

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2005 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Oniki aylık bir erkek, sağlıklı çocuk izlemi için sağlık ocağına getiriliyor. Zamanında doğduğu öğrenilen çocuğun ağırlığı 8100 gr, boyu 74 cm. ve baş

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur?

İÇ HASTALIKLARI. YDUS İç Hast. / 2007. 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? 1. Kronik aort yetmezliğinde aşağıdaki üfürümlerden hangisi duyulur? A) Erken diyastolik üfürüm B) Middiyastolik üfürüm C) Geç diyastolik üfürüm D) Devamlı üfürüm E) Midsistolik üfürüm İÇ HASTALIKLARI

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi venöz ve arterial pulsasyonlar için doğrudur? A) Arterial pulsasyonlar solunumdan ve pozisyondan etkilenmez. B) Arterial pulsasyonlar

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK

Detaylı

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI

(İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ A TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) 18 NİSAN 2010 TIP FAKÜLTESİ MEZUNLARI İÇİN BİLİM SINAVI ADI SOYADI T.C. KİMLİK

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI AÇIKLAMA 1. Bu testte toplam 100 soru vardır. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır (2,5 saat). 3. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Her soru ile

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 GENEL AÇIKLAMA Ö S Y M T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 23 MAYIS 2010 ADI SOYADI T.C. KİMLİK NUMARASI

Detaylı

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005)

TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) TEMEL BĐLĐMLER (EYLÜL 2005) Cevaplar ** ile gösterilmiştir. 1. Pelvis sabitken tek taraflı olarak kasıl-dığında gövdeyi karşı tarafa döndüren kas aşağıdakilerden hangisidir? A) m. obliquus externus abdominis**

Detaylı

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI

2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 2010 SONBAHAR DÖNEMİ SORULARI 1-Dekompanse diyastolik kalp yetmezliği ile baģ- vuran bir hasta için ACC/AHA kılavuzlarına göre sınıf 1 endikasyonu olan ilaç aģağıdakilerden hangisidir? A) Digoksin B) Diüretik

Detaylı

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2002 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2002 EYLÜL ANATOMĐ 1-Organum spirale

Detaylı

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ

2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ 2004 EYLÜL TEMEL TIP BĐLĐMLERĐ TESTĐ Bu testte sırasıyla Anatomi,Fizyoloji,Histoloji,Embriyoloji,Biyokimya,Mikrobiyoloji,Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır. 2004 EYLÜL ANATOMĐ 1-Aşağıdaki kaslardan

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-01 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm

Detaylı

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :...

YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI. 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI :... ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) İÇ HASTALIKLARI 6 Aralık 2008 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :... SALON NUMARASI

Detaylı

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları

DrTus.com. TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları TUS Nisan 2006 Temel Bilimler Soruları 1. Fossa cranii media ile fossa infratemporalis i birleştiren ve içerisinden nervus mandibularis in geçtiği oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) Foramen ovale B)

Detaylı

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... ŞUBAT 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 42 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. HBsAg (+), antihbcigm negatif, enzimler yüksek, HBV-DNA yüksek ve karaciğer biyopsisinde ağır nekroinflamasyon ve hafif fibrozis olan bir hastada hangi

Detaylı

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI

2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 2010 YDUS PEDİATRİ SORULARI 1. Annesinde fenobarbital bağımlılığı olan ve gebelikte fenobarbitale maruz kalan yenidoğan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A)Akut fazda irritabilite, devamlı

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2014-04 03 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yirmi dört yaşında, yeni başlamış kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen bir erkek hastaya sağ kalp kateterizasyonu

Detaylı

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر

DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر DOĞRU CEVAP ANAHTARI الا جابة الصحیحة ھو الشق الملون بالا حمر 1. Aşağıda verilen açıklıkların hangisinden sadece sinir geçer? A) Foramen rotundum B) Foramen ovale C) Foramen jugulare D) Foramen spinosum

Detaylı

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... TEMMUZ 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 44 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :...

OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... OCAK 2015 TUS A HAZIRLIK DENEME SINAVI 41 TEMEL BİLİMLER TESTİ ADAYIN ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NO :... SINAV SALONU :... GENEL AÇIKLAMA 1. Bu kitapçıkta Temel Bilimler Testi bulunmaktadır. Soru

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 2014-02 - TUSEM - KTBT KLİNİK BİLİMLER KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi elektrokardiografide görülmez? A) Ventriküler depolarizasyon B) Ventrikül repolarizasyonu

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK BİLİMLER 2012-05 - TUSEM KTBT KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Kırk yaşında erkek hasta 2 yıldır ara ara kanlı ishal, karın ağrısı, ağızda aftlar ve artralji şikayetleriyle başvurdu.

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ÖSYM T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (İLKBAHAR DÖNEMİ) GENEL CERRAHİ 24 MAYIS 2009 ADI :... SOYADI :... T.C. KİMLİK NUMARASI :...

Detaylı