ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ğıdakilerden hangisi yenidoğan B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D"

Transkript

1 101. AşağıA ğıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hipokalseminin sık k görüleng bulgularından biri değildir? A) Konvülsiyon B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal spazm E) Tremor CEVAP D

2 102. AşağıA ğıdakilerden hangisi skorbütte gözlenen radyolojik bulgulardan biri değildir? A) Yeşil ağaça kırığıığı B) Fraenkel hattı C) Buzlu cam görünümüg D) Korteks incelmesi E) "Spur" Spur" " oluşumu umu CEVAP A

3 103. AşağıA ğıdaki aşıa şılardan hangisi evde immün yetmezlikli kardeşi i olan bir çocuğa a yapılmamal lmamalıdır? A) KızamK zamık k aşıa şısı B) Kabakulak aşıa şısı C) Oral poliovirus aşısı D) Suçiçeği i aşıa şısı E) Boğmaca aşıa şısı CEVAP C

4 104. AşağıA ğıdakilerden hangisi Beckwith- Wiedemann sendromunun tipik bulgularından biri değildir? A) Makroglossi B) Omfalosel C) Hepatoblastom D) AğıA ğır r anemi E) Mikrosefali CEVAP D

5 105. AşağıA ğıdakilerden hangisi nekrotizan enterokolitte gözlenen bulgulardan biri değildir? A) Karında distansiyon B) Kanlı gaita C) Sepsis D) Bağı ğırsak perforasyonu E) Alkaloz CEVAP E

6 106. Zor doğumlarda, bebeklerde en sıks hangi kemikte kırık k k gözlenir? g A) Humerus B) Klavikula C) Tibia D) Femur E) Kosta CEVAP B

7 107. AşağıA ğıdakilerden hangisi, diyabetik anne bebeklerinde görülebileng konjenital anomalilerden biri değildir? A) Gastrik duplikasyon B) Duodenal atrezi C) Kardiyak malformasyonlar D) Nöral tüp defekti E) KüçüK üçük k sol kolon sendromu CEVAP A

8 108. "Terli ayak kokusu" aşağıa ğıdaki organik asidemilerin hangisinde tipik bir bulgudur? A) Propionik asidemi B) Metilmalonik asidemi C) Biotinidaz eksikliği D) İzovalerik asidemi E) Holokarboksilaz enzim eksikliği CEVAP D

9 109. AşağıA ğıdaki hastalıklardan hangisi renal tübüler disfonksiyona yol açmaz? a A) Sistinozis B) Galaktozemi C) Alfa 1-antitripsin1 eksikliği D) Wilson hastalığı E) Lowe sendromu CEVAP C

10 110. Çocukluk çağında gözlenen g grup A beta- hemoli-tik streptokok enfeksiyonları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? A) En sık s k rastlanan klinik tablo akut tonsillofarenjit- tir. B) Otitis media,, sinüzit ve peritonsillar apse pürülan komplikasyonlar arasında yer alır. C) En önemli tedavi endikasyonu akut romatizmal ateş ve akut glomerülonefrit lonefrit gibi nonpürülan komplikasyonların önlenmesidir. D) Hastalığı ığın insidansı 3 yaşı şın n altında en yüksektir. E) Tedavide ilk seçilecek ilaç penisilindir. CEVAP D

11 111. AşağıA ğıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde (0-1 1 ay) sıkls klıkla kla menenjite yol açan an bakterilerden biri değildir? A) B grubu streptokoklar B) D grubu streptokoklar C) Staphylococcus aureus D) Gram(-) enterik basiller E) Listeria monocytogenes CEVAP C

12 112. AşağıA ğıdakilerden hangisi varisella enfeksiyonu nun komplikasyonlarından ndan biri değildir? A) Ensefalit B) Serebellar ataksi C) Artrit D) Trombositopeni E) Spontan splenik rüptür CEVAP E

13 113. AşağıA ğıdakilerin hangisinde folik asit eksikliğinin inin görülme g olasılığı ığı en düşüktür? A) Düşük D k doğum ağıa ğırlıklı bebekler B) Malabsorpsiyonlu kişiler iler C) Antikonvülsan tedavi alanlar D) Keçi i sütüs ile beslenenler E) İntrinsik faktör r eksikliği CEVAP E

14 114. Hemofili A tanısı koymada en yararlı test aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A) Protrombin zamanı B) Parsiyel tromboplastin zamanı C) Trombin zamanı D) Trombosit sayısı E) Kanama zamanı CEVAP B

15 115. Konjenital hipoplastik aneminin bulgularıyla ilgili aşağıa ğıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? A) Anemi, doğumdan sonra ilk 6 ay içindei inde ortaya çıkar. B) Hemoglobin F düzeyi d artar. C) Eritrosit adenozin deaminaz aktivitesi artar. D) Retikülosit sayısı artar. E) Serum demir düzeyi d artar. CEVAP D

16 116. AşağıA ğıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin minör r kriterlerinden biridir? A) EKG de PR uzaması B) Geçirilmi irilmiş tonsillektomi C) Tekrarlayan üst solunum yolları enfeksiyonu atakları D) C3 düşükld klüğü E) ANA pozitifliği CEVAP A

17 117. Beş aylık k bir kız k z bebek sık s k enfeksiyon geçirme ve fiziksel gelişme geriliği şikayetleriyle getiriliyor. Fizik muayenede siyanoz bulunmuyor, oskültasyonda sol subklaviküler ler bölgede devamlı üfürüm m duyuluyor. EKG de sol ventriküler hipertrofı bulguları saptanıyor. Bu bebek için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pulmoner stenoz B) Patent duktus arteriozus C) Aort stenozu D) Atrial septal defekt E) Triküspit atrezisi CEVAP B

18 118. Mide çıkışında obstrüksiyon olan durumlarda en sık s k görüleng metabolik bozukluk aşağıdakilerden hangisidir? A) Hiperkloremik metabolik asidoz B) Hiperkloremik metabolik alkaloz C) Hipokloremik metabolik alkaloz D) Hipokloremik metabolik asidoz E) Hipokalemik metabolik asidoz CEVAP C

19 119. AşağıA ğıdakilerden hangisi konjuge hiperbilirübine bine-minin nedenlerinden biri değildir? A) Rotor sendromu B) Kistik fibrozis C) Dubin-Johnson sendromu D) Alagille sendromu (Arteriohepatik( displazi) E) Anne sütüne s bağlı sarılık CEVAP E

20 120. Atopik dermatitli bir çocukta, aşağıdakilerden hangisinin varlığı kötü prognoz göstergesidir? A) AşıA şırı kaşı şıntı B) Eozinofili C) Eşlik E eden astım D) Antekübital tutulum E) Allerjen duyarlılığı ığı CEVAP C

21 121. AşağıA ğıdakilerden hangisi atelektazinin nedenlerinden biri değildir? A) Yabancı cisim B) Plevral efüzyon C) TüberkT berküloz D) Alfa -1-antitripsin eksikliği E) Pnömotoraks CEVAP D

22 122.Henoch Henoch-Schönlein purpurası olan bir hastada lezyonlu bölgeden b alınan cilt biyopsisinde ve böbrek b brek biyopsisinde immünofloresan incelemede aşağıdakilerden hangisinin depolandığı gözlenir? A) lga B) lgg C) C4 D) C1q E) IgD CEVAP A

23 123.Şiddetli gastroenterit saptanan 1 yaşı şındaki kız çocukta yapılan fizik muayenede kan basınc ncı 95/60 mmhg,, solukluk, letarji, bifissür ödem gözleniyor, g idrar volümü 0.5 ml/kg/saat olarak bulunuyor. Bu çocukta akut böbrek b brek yetmezliğinin inin fizyopatolojik nedenini saptamada aşağıa ğıdaki laboratuvar testlerinden hangisi en önemlidir? A) İdrar volümü B) İdrar osmolaritesi C) idrar protein-kreatinin oranı D) Hemogram E) İdrar sedimenti CEVAP B

24 124. AşağıA ğıdakilerden hangisi, konjenital hipotiroidiye neden olmaz? A) Bebekte tiroglobulin sentez defekti B) Annede endemik iyot yetersizliği C) Bebekte otoimmün tiroidit D) Annenin gebelikte iyotlu ilaçlar lar kullanması E) Bebekte sublingual ektopik tiroid CEVAP C

25 125. Okulda öğrenme zorluğu u ve davranış bozukluğu u nedeniyle getirilen 15 yaşı şında bir çocuğun un fizik muayenesinde, pubik kıllanma evre 1, bilateral testisler 3 mi, boy uzunluğu 97. persentil ve ağıa ğırlığı 25. per-sentil olarak saptanıyor. Bu çocuk için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Kallman sendromu B) Yapısal puberte gecikmesi C) Hipertiroidi D) Hipopitüitarizm itarizm E) Klinefelter sendromu CEVAP E

26 126. AşağıA ğıdakilerden hangisi Duchenne musküler distrofinin klinik bulgularından biri değildir? A) Lordotik yürüyüş B) Dilde fasikülasyon C) Gowers belirtisi D) Baldır r kaslarında psödohipertrofi E) AğıA ğır mental retardasyon CEVAP B

27 127. Geç çocukluk çağında ortaya çıkan ataksi, retinitis pigmentosa, periferal nörit,, kas güçsüzlüğü, mentalretardasyon,, vibrasyon ve pozisyon hissinde bozulma gibi nörolojikn bulguları olan bir çocukta, serum vitamin E düzeyi saptanamayacak kadar düşüktd ktür. Bu çocuk için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Arjininosüksinik asidüri B) Hartnup hastalığı C) Abetalipoproteinemi D) Tüberoz skleroz E) Friedreich ataksisi CEVAP C

28 128-Çocukluk çağında görülebilen g aşağıa ğıdaki santral sinir sistemi tümörlerinden t hangisinin prognozu diğerlerine göreg daha iyidir? Pons gliomu Juvenil pilositik astrositom Atipik teratoid rabdoid tümör Anaplastik astrositom Koroid pleksus karsinomu CEVAP B

29 129. Akut lenfoblastik lösemide aşağıa ğıdaki bulgulardan hangisi diğerlerine göre g en iyi seyri gösterir? g A) Hiperdiploidi varlığı B) Hastanın n bir yaşı şından küçük üçük k olması C) Lökosit L sayısının n /^L den yükseky olması D) t(4;11) varlığı E) Philadelphia kromozomu varlığı CEVAP A

30 130. Lisch nodülleri aşağıa ğıdaki hastalıklar kların n hangisinde görülür? g r? A) Nöroblastom B) Retinoblastom C) Nörofibromatozis tip I D) Kistik fibrozis E) Miyotonik distrofı CEVAP C

31 131. AşağıA ğıdakilerden hangisi kan potasyum düzeyi d 7.2 meq/l olan bir hastada saptanabilecek elektrokardiyografi bulgularından biri değildir? A) T dalgası yüksekliğinde inde artış B) T dalgası tabanında nda daralma C) Birinci derece atrioventriküler blok D) P dalgasının n kaybolması E) Dar QRS dalgaları CEVAP E

32 132. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisinin plazma lipoproteinleri üzerindeki etkisi az olduğundan undan güncelg hiperkolesterolemi tedavisinde yeri yoktur? A) Kolestiramin B) Nikotinik asit C) Pravastatin D) Probukol E) Kolestipol CEVAP D

33 133. AşağıA ğıdakilerden hangisinin alt ekstremitelerin kronik tıkayt kayıcı arter hastalığı ığının n tedavisinde yeri yoktur? A) Oral antikoagülasyon yapılmas lması B) Sigaranın n bırakb rakılması C) Klopidogrel kullanılmas lması D) Aspirin kullanılmas lması E) Cerrahi revaskülarizasyon yapılmas lması CEVAP A

34 134. Epilepsisi olan 25 yaşı şındaki bir hastanın öyküsünden zaman zaman alkol aldığı ve tekrarlayan sağ alt lob pnömonisi olduğu öğreniliyor. Bu hasta için i in ilk düşünülmesi gereken patoloji aşağıdakilerden hangisidir? A) Legionella pnömonisi B) Akciğer tüberkt berkülozu C) Aspirasyon pnömonisi D) IgA eksikliği E) Alfa 1-antitripsin1 eksikliği CEVAP C

35 yaşı şındaki hasta trafik kazası sonrası gelişen en çok sayıda kırık k k ile ortopedi servisine yatırılıyor. yor. İkinci gün g n solunum sıkınts ntısı ve konfüzyon gelişiyor. iyor. Fizik muayenede ateş, taşikardi, göğüs g s alt kısmk smı ve koltuk altında peteşiler gözleniyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Pnömoni B) Pnömotoraks C) Yağ embolisi D) Aspirasyon E) Kalp yetmezliği CEVAP C

36 yaşı şında erkek hasta sol yan ağrısıa ile başvuruyor. Fizik muayenede perküsyonda matite, taktil fremitusta azalma, lokalize frotman, solunum seslerinde azalma ve sol hemitoraksta solunuma az katılma gözleniyor. g En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Konsolidasyon B) Plevral effüzyon C) Astma D) Atelektazi E) Amfizem CEVAP B

37 137. AşağıA ğıdakilerden hangisi kronik böbrek brek yetmezliğinde inde hipokalsemi nedeni değildir? A) Hiperfosfatemi B) Aktif D vitamininde azalma C) Kalsitriol yapımında azalma D) İntestinal kalsiyum emiliminde bozulma E) Hiperkalsiüri ri CEVAP E

38 138. AşağıA ğıdakilerden hangisi siklosporinin yan etkisi değildir? A) Hipokalemi B) Hiperglisemi C) Hipertansiyon D) Hiperlipidemi E) Diş eti hiperplazisi CEVAP A

39 139. Hipertansiyonu olan ve tedavi almamış olan övolemik hasta potasyum 2.9 meq/l ve 24 saatlik idrar potasyumu artmış bulunuyor. AşağıA ğıdakilerden hangisi en olası tanıdır? A) Nelson sendromu B) Feokromasitoma C) Bartter Sendromu D) Primer hiperaldesteronemi E) Cushing Sendromu CEVAP D

40 140. Karın n ağrısıa olmayın n 70 yaşı şındaki hasta 2 haftalık k sarılık k ile başvuruyor. Ultrasonografide gergin safra kesesi izleniyor. Aşağıdakilerden hangisi en olası tanıdır? A) Koledokolitiazis B) Kronik pankreatit C) Pankreas Ca D) Akut kolesistit E) Safra yolunun benign striktürü CEVAP C

41 141. AşağıA ğıdakilerden hangisi toksini ile psedomembranöz enterokolit nedeni olur? A) Yersinia enterocolitica B) Campylobacter jejuni C) Enterotoksijenik E.coli D) Clostridium difficile E) Aeromonas CEVAP D

42 142. Belirgin asiti olan sirotik hasta genel durumunda bozulma ile hastaneye başvuruyor. Yapılan incelemede asit polimorfonükleer lökosit sayısı 500/mm3 bulunuyor. Cerrahi tedavi gerektiren bir bulgu olmayan hastada asit kültk ltüründe E. Coli ürüyor. En olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Spontan bakteriyel peritonit B) Tersiyer peritonit C) Sekonder peritonit D) Peritonitis carsinomatoza E) Şilöz asit CEVAP A

43 143. Tıkanma T sarılığı ığında ilk yapılmas lması gereken görüntg ntüleme yöntemiy aşağıdakilerden hangisidir? A) Ultrasonografi B) Bilgisayarlı tomografi C) Manyetik rezonans görüntg ntüleme D) Biliyer sintigrafisi E) Direkt karın grafisi CEVAP A

44 yaşı şında erkek hasta halsizlik, solukluk, ciltte ve skleralarda sarılıkla başvuruyor. Fizik muayenesinde subikter, splenomegali,, soluk mukoza izleniyor. Yapılan tetkiklerde hemoglobin 8.5 gr/dl dl, retikülosit artmış olarak bulunuyor. Aşağıdakilerden hangisi öncelikle yapılmas lması gereken tetkiklerden biri değildir? A) Direkt-indirekt indirekt coombs düzeyi B) Serum haptoglobin düzeyi C) Serum LDH düzeyid D) Serum direkt-indirekt indirekt bilirubin düzeyleri E) Kemik iliği aspirasyonu CEVAP E

45 145. AşağıA ğıdaki lösemi l tiplerinden hangisinde karşı şısında verilen tedavi kullanılmaz? lmaz? Lösemi Tedavi A) Kronik lenfositik Klorambusil B) Hairy Cell Klorodeoksiadenozin C) Kronik Myelositer İmatinib D) Akut promyelositik ATRA E) Akut lenfositik Bisülfan CEVAP E

46 146. Epstein Barr virüsü aşağıdakilerden hangisiyle ilişkili değildir? A) Burkit lenfoma B) AIDS li hastada santral sinir sistemi lenfoması C) Hodgkin Mikst sellüler ler D) Castleman hastalığı E) Anaplastik nazofarenks kanseri CEVAP D

47 yaşı şındaki bayan hasta 10 gündg ndür çarpıntı,, ellerde titreme, sinirlilik ve uykusuzluk şikayetleriyle başvuruyor. Öyküde hafta önce üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi irdiği öğreniliyor. Fizik muayenede nabız z 134/dak dak. Ritmik, kan basınc ncı 145/70 mmhg,, cilt nemli, tiroid bezi ise kat büyümüş, b diffüz hasas ağrılı izleniyor. Yapılan tetkiklerde T3: 2.4 ng/ml, T4: 14.9 µg/ g/dl,, TSH: 0.01 IU/L, tiroid sintigrafisinde bezin süprese olduğu u izlenmiştir. Bu hastada en olası tanı ve verilmesi gereken tedavi aşağıdakilerden hangisidir? Tanı A) Subakut tiroidit B) Job Basedow C) Graves D) Tirotoksikozis faktisiya E) Hashitoksikozis CEVAP A Tedavi İndometazin-Proplonalol Metimazol Propil tiourasil Propranolol Radyoaktif iyot

48 148. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisi plazma renin düzeyinde artış ışa a neden olmaz? A) Tuz kısıtlamask tlaması B) Yatar pozisyon C) Dehidratasyon D) Hipokalemi E) Renal arter darlığı CEVAP B

49 149. Meningokok sepsisi nedeniyle yoğun bakımda yatan 20 yaşı şındaki erkek hastada ani gelişen en hipotansiyon, hiperkalemi, hipoglisemi gözleniyor. g Tanı için in yapılmas lması gerekenler içerisindei aşağıdakilerden hangisi en uygundur? A) Serum fizyolojik supresyon testi B) Serum T3, T4, TSH C) Serum kortizol,, ACTH D) İnsülin tolerans testi E) Serum insülin ve glukagon düzeyleri CEVAP C

50 150. Kırım K m Kongo kanamalı ateşiyle ilgili aşağıdaki seçeneklerden eneklerden hangisi yanlış ıştır? A) Etken Bunyaviridae grubundan bir virüst stür B) Hastanın n kanıyla temas ile hastalık bulaşabilir abilir C) Enfekte kene ısırığıığı en sık s k bulaşma yoludur, D) Tedavisinde parenteral asiklovir verilir E) Endemik bölgelerde b en sık s k ilkbahar ve yaz aylarında görülürg CEVAP D

51 gündg ndür r mekanik ventilasyon desteği i alan hastada gelişen en pnömonide en olası etken aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A) Acinetobacter baumanii B) Streptococcus pneumoniae C) Bacterioides fragilis D) Moraxella caterralis E) Viridans streptococlar CEVAP A

52 yaşı şındaki genç kız z 20 güng önce kriptik tonsillit öyküsü ve sonrasında nda gelişen en önce sağ dizde sonra sol ayak bileğinde inde artrit ile başvuruyor. Fizik muayenede vücut sıcakls caklığı 37 C, nabız z 74/dak dak., sol ayak bileğinde inde şişlik ve duyarlılık, sağ dizde sıvıs varlığı saptanıyor. EKG ve kardiyovasküler sistem muayenesi doğal. Yapılan tetkiklerde ESR: 60/saat, ASO: 400, Todd/U bulunuyor. En uygun tedavi şekli aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A) Benzatin penisilin + aspirin verilip 21 yaşı şına kadar benzatin penisilin profilaksisine devam edilmesi B) Prokain penisilin + aspirin verilip takiben ömür r boyu benzatin penisilin verilmesi C) Prokain penisilin ve prednizolon verilip takiben benzatin penisilin ile ömürboyu profilaksi verilmesi D) Prokain penisilin ve sulfosalazin verilmesi E) Prokain penisilin, aspirin ve prednizolon verilmesi CEVAP A

53 153. Ozon tabakası incelmesine neden olan gaz aşağıa ğıdakilerden hangisidir? A Karbondioksit B) Karbonmonoksit C) Kükürt K dioksit D) Kloroflorokarbonlar E) Azot oksitler CEVAP D

54 154. Bir grup araştırmac rmacı Brusella tanısında nda yeni bir yöntem y geliştirmi tirmiştir. tir. Yeni tanı yöntemine ve onunla birlikte uyguladıklar kları altın n standart teste göre g aşağıa ğıdaki tabloyu elde etmişlerdir. Altın n standart teste göreg Yeni tanı yöntemine göre Pozitif Negatif Toplam

55 Yeni tanı yönteminin duyarlılığı ığı aşağıdakilerden hangisidir? A) 15/130 B) 20/370 C) 115/130 D) 115/465 E) 350/370 CEVAP D

56 155. AşağıA ğıdaki durumlardan hangisinde konfabulasyon gözlenmez? A) Korsakoff sendromu B) Wernicke ensefalopatisi C) Frontal lob hastalığı D) Alzheimer hastalığı E) Munchausen sendromu CEVAP E

57 156. AşağıA ğıdakilerden hangisi sel felaketi gibi bir olaydan sonra felaketzedede ortaya çıkabilecek uzun süreli s bir klinik durumdur? A) Dissosiyatif bozukluk B) Posttravmatik stres bozukluğu C) Kronik anksiyete bozukluğu D) Panik bozukluk E) Amnestik sendrom CEVAP B

58 157. Son üç aydır r sol göz g z kapağı ğında gün g n içindei inde düzeyi değişen en düşükld klük k ve günün g n ilerleyen saatlerinde gelişen en çift görme g yakınmalar nmaları olan kırk yaş bir erkek hastanın n muayenesinde solda pupil üst sınırına s na kadar ptozis ve sol göz g z içei bakışı ışında kısıtlk tlılık k saptanmış ıştır. Bu hasta için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sol posterior komünikan arter anevrizması B) Sol Horner Sendromu C) Myastenia Graves D) Tolosa-Hunt Sendromu E) Kavernöz Sinüs trombozu CEVAP C

59 158. Altmış ışiki yaşı şında bir erkek hasta 20 yıldany bu yana yılda y birkaç gelen başağrılar larından yakınıyor. yor. AğrıyıA yaklaşı şık k 30 dakika süreyle s sağ göz z içerisinde i göz g z arkasında ve sağ şakakta hissediyor. Gün G n içerisinde i 4 kez ve geceleride bir kez aynı şekilde ağrıa olduğunu unu belirtiyor. Bu hasta için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Küme K baş ağrısı B) Oftalmoplejik migren C) Trigeminal nevralji D) Beyin tümörüt E) AğrılıA oftalmopleji CEVAP A

60 159. AşağıA ğıdaki bulgulardan hangisi refleks sempatik distrofinin erken döneminde görülmez? g A) Şiddetli ağrıa B) Şişlik C) AşıA şırı terleme D) Eritem E) Eklem hareketinde kısıtlk tlılık CEVAP E

61 160. Poxvirüsü aşağıdaki deri hastalıklar klarından hangisine neden olur? A) Verruca vulgaris B) Molloscum contagiosum C) Epidermodysplasia verruciformis D) Condyloma accuminatum E) Keratoakantoz CEVAP B

62 161. Kalp veya solunum problemi olmayan bir cerrahi hastasında kan transfüzyonu için i in gereken hemoglobin eşik değeri eri kaç g/dl dir? A) 6 B) 7 C) 9 D) 10 E) 12 CEVAP B

63 162. Duktal karsinoma in situ ile ilgili aşağıa ğıdaki ifadelerden hangisi yanlış ıştır? A) Küme K oluşturan kireçlenme en sık s k görüleng radyolojik bulgudur. B) Mamografıde artmış doku yoğunlu unluğu u görülebilir. g C) Meme koruyucu ameliyat ile tedavi edildiğinde inde cerrahi sınırda s tümör t r kalması durumunda, radyoterapi hastalığı ığın nüksünü önlemede yetersiz olabilir. D) Multisentrik olgularda en sık s k karşı şılaşılan histolojik tip, kribriform tiptir. E) Genellikle aksilla diseksiyonu endikasyonu yoktur. CEVAP D

64 163. AşağıA ğıdakilerden hangisi patolojik meme başı akınt ntısının özelliklerinden biri değildir? A) Unilateral olması B) Sarı-ye yeşil renkte olması C) Kitle ile birlikte olması D) Kendiliğinden inden olmaması E) Kanlı olması CEVAP D

65 164. AşağıA ğıdaki tiroidektomi komplikasyonlarından ndan hangisinin ameliyat sonrası ilk 24 saatte görülmeg olasılığı ığı en düşüktd ktür? A) Yara hematomu B) Asfiksi C) Vokal kord paralizisi D) Trakeomalazi E) Hipotiroidi CEVAP E

66 165. AşağıA ğıdakilerden hangisi, primer hiperparatiroidi tanısında nda yarar sağlamaz? A) Serum kalsiyum düzeyid B) 24 saatlik idrarda kalsiyum atılımı C) Serum fosfor düzeyid D) Serum paratftormon düzeyi E) Kemik mineral yoğunlu unluğu CEVAP?

67 166. Mide kanseri nedeniyle distal subtotal mide rezeksiyonu ve Billroth II anastomoz yapılan bir hasta ameliyattan 12 ay sonra gaz-gaita gaita çıkaramama şikayetiyle acil servise başvuruyor. Bu duruma aşağıa ğıdakilerden hangisinin yol açmaa olasılığı ığı yoktur? A) Bezoarlar B) Karın n içi i i adezyon C) TümörT nüksü D) Efferent ans sendromu E) Alkalen reflü gastrit CEVAP E

68 167. Kronik karaciğer hastalarının değerlendirilmesinde erlendirilmesinde yararlanılan Child- Pugh Skorlama sisteminde aşağıa ğıdaki klinik ve laboratuvar kriterlerinden hangisi kullamlmaz? A) Asit varlığı B) Kan amonyak düzeyid C) Serum bilirübin bin düzeyi D) Serum albümin düzeyid E) Ensefalopati CEVAP B

69 168. AşağıA ğıdakilerden hangisi ameliyat sonrası dönemde böbrek b brek yetmezliği i gelişen en bir hastada hemodiyaliz endikasyonlarından ndan biri değildir? A) Serum K düzeyinin d 5.5 meq/l nin üzerinde olması B) Kan üre azotunun 90 mg/dl nin üzerinde olması C) Sebat eden asidoz D) AşıA şırı sıvı yükü E) Serum Na düzeyinin 145 meq/l nin üzerinde olması CEVAP E

70 169. AşağıA ğıdakilerden hangisi ameliyat sonrası akciğer komplikasyonu gelişme riskini artıran ran durumlardan biri değildir? A) Baş-boyun cerrahisi uygulanmış olması B) Anestezi süresinin s 3 saatten fazla olması C) Sigara kullanma öyküsü D) Beslenme bozukluğu E) Hastanın n 60 yaşı şın üzerinde olması CEVAP A

71 170. AşağıA ğıdakilerden hangisi doku yaralanması sonrası ilk yanıt t olan vazokonstrüksiyonun ksiyonun ortaya çıkmasında etkili olan mediyatörlerden biri değildir? A) Tromboksan A2 B) Nitrik oksit C) Endotelin D) Serotonin E) Bradikinin CEVAP B

72 171. AşağıA ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi ameliyattan en az 5 güng önce kesilmezse ameliyat sırass rasında ve sonrasında nda komplikasyona yol açabilir? a abilir? A) Antitiroid ilaçlar lar B) Antidiyabetik ilaçlar lar C) Steroİdler D) Antiagregan ilaçlar lar E) Digital preparatları CEVAP D

73 172. AşağıA ğıdakilerden hangisi transplantasyon cerrahisinde immünosupresyon amacıyla uygulanmaz? A) Takrolimus B) Plazmaferez C) Kortikosteroidler D) Siklosporin A E) Antilenfositik globulin CEVAP B

74 173. Zaman zaman kramp tarzında karın n ağrısı, a febril ateş bulantı ve kusma şikayetleri olan 35 yaşı şındaki bir kadın n hastanın n fizik muayenesinde karında duyarlılık k ve malnütrisyon bulguları gözlenmiştir. Çekilen ince barsak pasaj grafisinde üç ayrı segmentte darlık k ve enteroenteral fistül l saptanmış ıştır. Bu hastada en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tifo enteriti B) Meckel divertikülü C) Entero-beh behçetet hastalığı D) Crohn hastalığı E) Gastro-intestinal lenfoma CEVAP D

75 174. Perkütan transhepatik kolanjiyografi aşağıdkilerden hangisi için i in tanı koydurucu değildir? A) koledok taşı B) koledok tümörüt C) pankreas başı tümörü D) safra yolları striktürü E) kronik hepatit CEVAP E

76 175. Pankreasın n en sık s k görülen g adacık hücreli tümörüt aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenokarsinom B) Gastrinom C) Somatostatinom D) İnsulinom E) Glukagonom CEVAP D

77 176. Trafik kazası sonucu dalak yaralanması nedeniyle splenektomi yapılan 42 yaşı şında bir hastayı enfeksiyona karşı korumak için i in aşağıa ğıdaki yaklaşı şımlardan hangisi en uygundur? A) Taburcu olacağı gün n başlamak üzere ayda bir uzun etkili penisilin enjeksiyonu yapılmas lması B) Splenektomiden hemen sonra H. influenza tip B, menengokok serogrup C, polivalan pnömokok üçlü aşısı yapılmas lması C) Ameliyat sonrası iki haftada polivalan pnömokok aşısı yapılmas lması D) Hastanın immün cevabını arttırmak rmak içini in immünostim nostimülan ilaç verilmesi ve polivalan pnömokok aşının n 6 ayda bir tekrarlanması E) Penisilin profilaksisi ile birlikte IgG enjeksiyonunun her ay tekrarlanması CEVAP B

78 177. AşağıA ğıdakilerden hangisi uzun sürelis parenteral beslenmenin komplikasyonlarından ndan biri değildir? A) Hiperglisemi B) Solunum yetmezliği C) Hipokapni D) Safra taşı oluşumu umu E) Hepatik steatoz CEVAP C

79 178. Çocuklarda invajinasyon, gastrointestinal kanalın n genellikle hangi bölümünde başlar? A) Duedenum B) Jejenum C) İleum D) Çıkan kolon E) Transvers kolon CEVAP C

80 179. AşağıA ğıdakilerden hangisinin sensörin rinöralral işitme itme kaybına yol açmaa olasılığı ığı en yüksektir? y A) Kulak kepçesine esine tokat atılmas lması B) Hemotimpanum C) Fasial siniri etkilemeyen temporal kemik kırığıığı D) Longitudinal temporal kemik kırığık ığı E) Transvers temporal kemik kırığık ığı CEVAP E

81 180. Açık A k açılıa glokom da aşağıa ğıdaki görme alanı defektlerinden hangisinin görülme olasılığı ığı en düşüktd ktür? A) Santral alan kaybı B) Kör K r noktada büyümeb C) Sinir lifi demet defektleri D) Nazal step E) İzopterlerde genel depresyon CEVAP A

82 181. AşağıA ğıdaki inhalasyon anestetiklerinden hangisi inorganik gazdır? A) Haloten B) Kloroform C) Nitrozoksit D) Dietileter E) Trikloretilen CEVAP C

83 182. Kalça a ağrısıa ve topallama şikayetleriyle getirilen adölesan çağda şişman ve enukoid tip bir erkek çocukta fizik muayenede kalçada ada abdüksiyon ve içi rotasyonda hareketlerinin kısıtlı,, bacağı ğın n dışd rotasyonda olduğu saptanıyor. Kanda beyaz küre k sayısı ve sedimentasyon hızı normal bulunuyor. Bu çocuk için i in en olası tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Femur başı epifiz kayması B) TüberkT berküloz artrit C) Septik artrit D) Romatoid artrit E) Villonodüler ler sinovit CEVAP A

84 183. Renal pelviste 3,5 cm çapında sistin taşı olan hastanın n böbreb breği hidronefrotiktir ve toplam fonksiyonun %30 nu karşı şılamaktadır. Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden y hangisi en az morbidite ile en yüksek y oranda taştan tan arınd ndırma sağlar? A) Medikal tedavi B) Piyelolitotomi C) Parsiyel nefrektomi D) Ekstrakarporeal şok dalga litotripsi E) Perkütan nefrolitotomi CEVAP E

85 184. Konjenital dudak yarığı ile doğan bir bebekte cerrahi tedavinin yapılmas lması içinin aşağıdakilerden hangisinin beklenmesi gerekmez? A) Doğum sonrası genel anestezi almaya uyumlu duruma gelmesinin B) Vücut V ağıa ğırlığının n 5 kg a ulaşmas masının C) Ek mamalara başlanmas lanmasının D) Hemoglobin düzeyinin d 10 mg/dl dl nin üzerine çıkmasının E) 10 haftalık k olmasının CEVAP C

86 185. Aynı ve şiddetli başağrısı,, kısak süreli şuur kaybı ve ense sertliği i ortaya çıkan bir hastada ptozis, diplopi ve midriazis gelişmesi durumunda aşağıdaki lezyonlardan hangisi düşünülmelidir? A) Arteriovenöz malformasyon B) Serebellar arter anevrizması C) Anterior komünikan arter anevrizması D) Posterior komünikan arter anevrizması E) Arteria serebri media anevrizması CEVAP D

87 186. Sekonder dismenore tedavisinde yapılan presakral nörektomi ameliyatında aşağıdaki sinir pleksus-lar larından hangisinin bir segmenti kesilerek çıkartılır? r? A) Uterovajinal B) İnferior hipogastrik C) İnferior mezenterik D) Superior hipogastrik E) Ovaryan CEVAP D

88 187. AşağıA ğıdaki sitolojik bulgulardan hangisinin görülmesi g durumunda herpes virüs s enfeksiyonu düşünülmelidir? d A) İntranükleer inklüzyon cisimleri B) İntrasitoplazmik inklüzyonlar C) Cam görünümlg mlü sitoplazma D) Donovan cisimcikleri E) Multipl yuvarlak nukleoluslar CEVAP A

89 188. Haemophilus ducreyi aşağıdakilerden hangisine neden olur? A) Genital siğil il B) Gom C) Şankroid D) Granüloma inguinale E) Lenfogronüloma venerum CEVAP C

90 189. Stres üriner inkontinans cerrahisinde, paraüretral retral dokuları asmak için in kullanılan lan ligament aşağıdakilerden hangisidir? A) İnguinal B) Cooper C) Sakrotuberöz D) Sakrospinöz E) Kardinal CEVAP B

91 190. Gartner kisti aşağıa ğıdakilerden hangisinde lokalizedir? A) Mezosalpenks B) Uterus yan duvarı C) Serviks D) Vajina yan duvarı E) Vestibulum girişi CEVAP D

92 191. AşağıA ğıdakilerden hangisi gebelik süresince uygulanan heparin tedavisinin yan etkilerinden biri değildir? A) Trombositopeni B) Fetal anomali C) Osteoporoz D) Postpartum kanama E) Pelvik hematom CEVAP B

93 192. Gebelikte, kronik hipertansiyon tedavisinde aşağıa ğıdaki ilaçlardan lardan hangisi kontraendikedir? A) Metildopa B) Hidralazin C) Anjiotensin dönüştürücü enzim inhibitörü D) Labetalol E) Kalsiyum kanal blokörü CEVAP C

94 193. Amniyotik membranları açılmış ve suyu boşalan 35 haftalık k bir gebe kadında, aşağıa ğıdakilerden hangisi uygun yaklaşı şımlardan biri değildir? A) 12 saat ara ile iki doz betametazon uygulanması B) Doğum eyleminin indüksiyonu C) Antibiyotik başlanmas lanması D) Steril şartlarda eylemin beklenmesi E) Elektronik eksternal monitorizasyon CEVAP A

95 194. AşağıA ğıdaki durumların n hangisinde intravasküler koagülasyona veya tüketimt koagülopatisine bağlı hemorajik diyatez riski diğerlerinden düşüktd ktür? A) Septik abortus B) Missed abortus C) Ablasyo plasenta D) Ektopik gebelik E) Amniotik sıvı embolisi CEVAP D

96 195. Göbek G kordonunun, servikal os ta intakt membranlar ile fetal baş arasında olması durumuna ne ad verilir? A) Kordon prolapsusu B) Vasa previa C) Kordon prezentasyonu D) Velamentöz insersiyon E) Plasenta sirkumvallata CEVAP C

97 196. AşağıA ğıdakilerden hangisi komplet androjen insen-sitivite sitivite sendromunun bulgularından biri değildir? A) 46,XY genotipi B) Testis varlığı C) Dişi i dışd genitalia D) Dişi sekonder seks karakterleri E) Otozomal geçiş CEVAP E

98 197. Menstrual siklus süresince ovaryan follikülleri lleri apoptozdan koruyan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Folistatin B) Folikül stimüle edici hormon C) İnhibin D) Östrojen E) Lüteinize edici hormon CEVAP B

99 198. AşağıA ğıdaki vulva lezyonlarından ndan hangisi nonskuamöz intraepitelyal neoplazidir? A) Vulvar intraepitelyal neoplazi B) Paget hastalığı C) İnvazif vulva kanseri D) Condyloma accuminatum E) Skuamöz hiperplazi CEVAP B

100 199. AşağıA ğıdakilerden hangisinden sonra oluşan gestasyonel trofoblastik tümörün kemoterapiye rezistans oranı en yüksektir? A) Ektopik gebelik B) Yasal gebelik sonlandırma C) Spontan abortus D) Mol hidatiform E) Term gebelik CEVAP E

101 200. AşağıA ğıdaki durumların n hangisinde, tek başı şına progestinli kontraseptif haplar en uygun aile planlanması yöntemidir? A) Emzirme B) Diyabet C) Migren D) Ektopik gebelik öyküsü E) Hipertansiyon CEVAP A

EYLÜL 2006 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI

EYLÜL 2006 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI EYLÜL 2006 TUS SINAVI KLİNİK BİLİMLER SORULARI 101. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan bebeklerde hipokalseminin sık görülen bulgularından biri değildir? A) Konvülsiyon B) Kusma C) Letarji D) Karpopedal

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Olgu Sunumu Dr. Işıl Deniz Alıravcı Ordu Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 03.05.2016 OLGU 38 yaşında evli kadın hasta İki haftadır olan bulantı, kusma, kaşıntı, halsizlik, ciltte ve gözlerde

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Anemi modülü 3. dönem

Anemi modülü 3. dönem Anemi modülü 3. dönem Olgu 1 65 yaşında kadın hasta, ev hanımı Şikayeti: Halsizlik, halsizlikten dolayı dengesinin bozulması, zor yürüme Hikayesi: 3 yıl önce halsizlik şikayeti olmaya başlamış, doktora

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma

Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma ABDOMİNAL TRAVMALAR Temel Cerrahi Aciller: Akut batın Travma AKUT BATIN Nedenleri > Kanama > Perforasyon > İnflamasyon > Obstrüksiyon > Diğer (karın dışı) Belirtiler Ağrı Bulantı / Kusma İştah durumu Kabızlık

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri

SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri SİSTİNOZİS KAYIT SİSTEMİ VERİ ALANLARI (*) ile belirtilen alanların doldurulması zorunludur. Hasta Demografik Bilgileri Adı Soyadı*... Hastanızın ad, ikinci ad (varsa) ve soyadının baş harflerini giriniz

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu

Tıkanma Sarılığı. Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Tıkanma Sarılığı Yrd. Doç. Dr. Zülfü Arıkanoğlu Normal serum bilirubin düzeyi 0.5-1.3 mg/dl olup, 2.5 mg/dl'yi geçerse bilirubinin dokuları boyamasıyla klinik olarak sarılık ortaya çıkar. Sarılığa yol

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI

4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI 4.SINIF HEMATOLOJI DERSLERI DERS 1: HEMOLİTİK ANEMİLER Bir otoimmun hemolitik aneminin tanısı için aşağıda yazılan bulgulardan hangisi spesifiktir? a. Retikülosit artışı b. Normokrom normositer aneminin

Detaylı

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ

SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ SEREBRAL TROMBOZLU ÇOCUKLARDA KLİNİK BULGULAR VE TROMBOTİK RİSK FAKTÖRLERİ Ankara Çocuk Sağlığı Hastalıkları Hemotoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi 2 Amaç Klinik bulguların özellikleri Kalıtsal

Detaylı

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir.

Tiroid dışı hastalıklarda düşük T3, yüksek rt3, normal T4 ve normal TSH izlenir. TİROİD HORMON SENTEZİ Dishormonogenezis Hasta ötroid? Şiddetli açlıkta, kronik hastalıkta, akut hastalıkta, cerrahi esnasında ve sonrasında T4--- T3 azalır Propiltiourasil, kortikosteroid, amiodaron propnalol

Detaylı

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul

Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Prof.Dr.Babür Kaleli Pamukkale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. 8.MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012 İstanbul Tiroid Hastalıkları Gebelerin %2-3 ünde tiroid disfonksiyonu var Gebelik tiroid fonksiyonlarını

Detaylı

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu

Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma. Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Cerrahi Hastada Beslenme ve Metabolizma Prof.Dr. İsmail Hamzaoğlu Travma ve cerrahiye ilk yanıt Total vücut enerji harcaması artar Üriner nitrojen atılımı azalır Hastanın ilk resüsitasyonundan sonra Artmış

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ

GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ GAZİANTEP İL HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI TEST REHBERİ 0 1 Test Adı Endikasyon Çalışma Yöntemi Numunenin alınacağı tüp Glukoz Diabetes mellitus (tarama, tedavi) Üre Böbrek yetmezliği Kreatinin Böbrek yetmezliği

Detaylı

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi

Bu hasta için ön tanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Miyastenia gravis. B) Miyotonia konjenita. C) Miyotonik distrofi 21.Otuz beş yaşında erkek hasta, soğukta ellerinin kasılması ve ellerini açmada güçlük yakınması ile başvuruyor. Fizik muayenede frontal kellik, bilateral katarakt, fasiyal güçsüzlük ve tenar kasta perküsyon

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM

ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM 9.11.2015 ERKEN ÇOCUKLUKTA GELİŞİM Konular Doğum öncesi gelişim aşamaları Zigot Doğum öncesi çevresel etkiler Teratojenler Doğum Öncesi G elişim Anneyle ilgili diğer faktörler Öğr. Gör. C an ÜNVERDİ Zigot

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir?

41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? 41. Aşağıdakilerden hangisi herediter kemik iliği yetmezliği hastalıklarından biri değildir? A) Diskeratozis konjenita B) Miyelodisplastik sendrom C) Fankoni anemisi D) Amegakaryositiktrombositopeni E)

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Diyabetes Mellitus. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes Mellitus Akut Komplikasyonları Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Diyabetes mellitus akut komplikasyonlar Hipoglisemi Hiperglisemi ilişkili ketonemi

Detaylı

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları

Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Müşahade Odasında Yatan Hastaların Tanı Bazında Dağılımları Hastane Adı : R0.4 Karın ağrısı diğer ve tanımlanmamış 558 5,46 2 R07.4 Göğüs ağrısı, tanımlanmamış 459 2,72 3 R06.0 Dispne 262 7,26 4 R42 Baş

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi

VAKA SUNUMU. Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi VAKA SUNUMU Dr. Arif Alper KIRKPANTUR Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nefroloji Ünitesi ÖYKÜ 58 yaşında, erkek hasta, emekli memur, Ankara 1989: Tip 2 DM tanısı konularak, oral antidiyabetik

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Servisi Olgu Sunumu 05 Temmuz 2017 Salı Araş. Gör. Dr. Mert Şengün Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı

Detaylı

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD.

HEMOSTAZİS S VE DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZİS S VE TRANSFÜZYON TEDAVİSİ DOÇ.. DR. MEHMET FERAHMAN GENEL CERRAHİ AD. HEMOSTAZ MEKANİZMALARI Damar Cevabı Trombosit aktivitesi Pıhtılaşma mekanizması Fibrinolitik sistem Damar cevabı Kanama

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ENFEKSİYON RİSKLERİ Sağlık hizmeti veren, Doktor Ebe Hemşire Diş hekimi Hemşirelik öğrencileri, risk altındadır Bu personelin enfeksiyon açısından izlemi personel sağlığı ve hastane

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 28 Haziran 2016 Salı Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Kübra Öztürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ A.D. BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV 3. GRUP DERS PROGRAMI

Detaylı

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır.

Vücutta dolaşan akkan sistemidir. Bağışıklığımızı sağlayan hücreler bu sistemle vücuda dağılır. HODGKIN LENFOMA HODGKIN LENFOMA NEDİR? Hodgkin lenfoma, lenf sisteminin kötü huylu bir hastalığıdır. Lenf sisteminde genç lenf hücreleri (Hodgkin ve Reed- Sternberg hücreleri) çoğalır ve vücuttaki lenf

Detaylı

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK

6. GÜN Tiroiditler ve endemik guatr B. S. EKLİOĞLU Diyabet ketoasidoz B. S. EKLİOĞLU PRATİK ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Boy kısalığı M.E.ATABEK 10.15-11.00 Turner sendromu M.E.ATABEK Rikets M.E.ATABEK 13.15-14.00

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353

Referans: e-tus İpucu Serisi K.Stajlar Ders Notları Sayfa:353 23. Aşağıdakilerden hangisi akne patogenezinde rol oynayan faktörlerden biri değildir? A) İnflamasyon B) Foliküler hiperproliferasyon C) Bakteriyal proliferasyon D) Aşırı sebum üretimi E) Retinoik asit

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel

Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel Yrd. Doç. Dr. Duran Karabel İntrauterin Büyüme Geriliği (İUBG) Hesaplanan gebelik haftasında beklenen fetal ağırlığın 10. persentilden daha düşük olması Fetusun büyüme potansiyelini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI DÖNEM IV ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Dekan Dekan Yardımcıları Başkoordinatör Prof. Dr. Ali BORAZAN Prof. Dr. Şehmus

Detaylı

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi.

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU. Tıbbi Özgeçmiş. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi. . Üniversitesi Çocuk Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Koruma Birimi ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI MUAYENE FORMU Çocuğun Adı- Soyadı: Cinsiyeti: TC Kimlik No: Muayeneyi Yapanın Adı- Soyadı: Uzmanlığı:

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 2, Gün G n 2 Sorular Astma tanısıyla izlenen hastanın BT kesitlerinde her iki akciğerde periferal yerleşimli buzlu cam-konsolidasyon alanları saptanıyor. En olası tanınız hangisidir?

Detaylı

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM

TİROİD NODÜLLERİNE YAKLAŞIM NE YAKLAŞIM Prof. Dr. Sibel Güldiken TÜTF, İç Hastalıkları AD, Endokrinoloji BD PREVALANSI Palpasyon ile %3-8 Otopsi serilerinde %50 US ile incelemelerde %30-70 Yaş ilerledikçe sıklık artmakta Kadınlarda

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı

Adrenal Yetmezlik. Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal Yetmezlik Dr. İhsan ESEN Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Adrenal bez Etiyoloji Adrenal yetmezlik Primer adrenal yetmezlik Sekonder adrenal yetmezlik Fizyo-patoloji

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı

Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı. 2006-2007 Eğitim yılı ASİT Prof.Dr.Abdullah SONSUZ Gastroenteroloji Bilim Dalı 2006-2007 Eğitim yılı Ders programı Asitin tanımı Fizik muayene bulguları Asit miktarının ifadesi Asit yapan nedenler Asitli hastada ayırıcı tanı

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Çocuk Onkoloji Bilim Dalı. 14 Temmuz 2017 Cuma Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Onkoloji Bilim Dalı 14 Temmuz 2017 Cuma Arş. Gör. Ayşenur Bostan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ

PERİKARDİT GİRİŞ PATOFİZYOLOJİ. Dr. Neslihan SAYRAÇ GİRİŞ Perikard PERİKARDİT Dr. Neslihan SAYRAÇ AÜTF Acil Tıp Anabilim Dalı 05/01/2010 Visseral Parietal 50 ml seröz sıvı İnsidansı net olarak bilinmiyor Ancak acil servise AMI olmayan göğüs ağrısı ile başvuran

Detaylı

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular

TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2. Sorular TRD KIŞ OKULU KURS 1, Gün 2 Sorular Soru 1 Hangisi renal arter stenozunun Doppler bulguları arasında değildir? a) İntrarenal rezistif indeks artışı b) intrarenal sistolik akselerasyon kaybı c) ana renal

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006

TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ. Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 TÜMÖR BELİRTEÇLERİNİN KLİNİK TANIDA ÖNEMİ Doç.Dr. Mustafa ALTINIŞIK ADÜTF Biyokimya AD 2006 1 Tümör (kanser), Vücudumuzun herhangi bir hücre veya hücre topluluğunun kontrolsüz bir şekilde çoğalması, büyümesi,

Detaylı

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader

Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader Gebelerde Rubella (Kızamıkçık) Yrd.Doç.Dr.Çiğdem Kader OLGU 1 İkinci çocuğuna hamile 35 yaşında kadın gebeliğinin 6. haftasında beş yaşındaki kız çocuğunun rubella infeksiyonu geçirdiğini öğreniyor. Küçük

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aysen AKALIN GÖRH Pre-Operatif Hastaların Genel

Detaylı

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması.

Tiroid Hormonları ve Yorumlanması. Tiroid Hormonları ve Yorumlanması www.hepsaglik.net Tiroid Hastalıklarında İlk İstenecek Testler Tiroid tarama testi olarak TSH kullanılabilir. Son derece hassas bir testtir. Primer hipotiroidi ve hipertiroidiyi

Detaylı

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara

Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Adalet Elçin Yıldız, Sinan Genç, Berna Uçan, Suat Fitoz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara Klinik Öykü: 4.5 yaşında erkek çocuk, kusma ve karın ağrısı atakları ile

Detaylı

D E F O R M İ T E L E R İ

D E F O R M İ T E L E R İ GÖĞÜS ÖN DUVARI D E F O R M İ T E L E R İ DRATALAYŞAHİN Kas iskelet sistemi anomalileri ile veya izole halde kosta, kıkırdak ve sternumu değişik şekillerde etkilemiş olabilen konjenital toraks deformiteleri

Detaylı

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr.

SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Pre-Operatif Hastaların Genel Değerlendirilmesi Yrd.Doç.Dr. 1. H A F T A TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.M.Nur KEBAPÇI GÖRH Pre-Operatif

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer

Saat 25 Eylül 2017 Pazartesi 26 Eylül 2017 Salı 27 Eylül 2017 Çarşamba 28 Eylül 2017 Perşembe 29 Eylül 2017 Cuma. Seminer 4. SINIF GENEL CERRAHİ STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Göktürk MARALCAN, Yrd. Doç. Dr. Hasan BAKIR, Yrd. Doç. Dr. Erdal UYSAL, Yrd. Doç. Dr. Başar AKSOY GRUP 2 Stajyer Öğrenciler için Haftalık

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ KAWASAKİ HASTALIĞI-7 VAKANIN DEĞERLENDİRİLMESİ Canan Hasbal Akkuş, Tolga Erkum, Mehmet Bedir Akyol, Zilha Şentürk, Burcu Bursal, Zeynep Kıhtır, Sami Hatipoğlu Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar

İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar İmmünyetmezlikli Konakta Viral Enfeksiyonlar Dr. Dilek Çolak 10 y, erkek hasta Olgu 1 Sistinozis Böbrek transplantasyonu Canlı akraba verici HLA 2 antijen uyumsuz 2 Olgu 1 Transplantasyon öncesi viral

Detaylı

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr.

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi. Dr. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde İzlenen Olgularda Akut Böbrek Hasarı ve prifle Kriterlerinin Tanı ve Prognozdaki Önemi Dr. Aslı KANTAR GİRİŞ GENEL BİLGİLER Akut böbrek hasarı (ABH) yenidoğan yoğun bakım

Detaylı

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK

FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK FETAL EKOKARDİYOGRAFİ PROF.DR. A.RUHİ ÖZYÜREK EÜTF Pediatrik KARDİYOLOJİ BD 2016 KONJENİTAL KALP HASTALIKLARI Toplumda görülme oranı 1000 Canlı doğumda 8-12, Yaklaşık %1 Fetal EKOKARDİOGRAFİ endikasyonları

Detaylı

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a

17 Nisan Haziran SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a TARİH 17.04.2017 18.04.2017 19.04.2017 20.04.2017 21.04.2017 09: 15 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.F.Belgin EFE Akut Pankreatit Pre-Operatif Hastaların

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem III - 5. Ders Kurulu. Gastrointestinal Sistem. Eğitim Programı ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017-2018 Dönem III - 5. Ders Kurulu Gastrointestinal Sistem Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü Dönem Koordinatörü Koordinatör Yardımcısı : Doç.Dr.Erkan

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesinde Febril Nötropenik Hasta Antifungal Tedavi Uygulama Prosedürü Prof. Dr. Neşe Saltoğlu İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM

HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM HİPOFARİNKS KANSERİ DR. FATİH ÖKTEM Nadirdir!!! Üst aerodijestif sistem malinitelerinin % 5-10 u, tüm malinitelerin ise %0.5 i hipofarinks kanserleridir. Kötü seyirlidir!!! İleri evrede başvurmaları ve

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı