ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS"

Transkript

1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; yabancı uyruklu öğrencilerin, Adnan Menderes Üniversitesinin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına başvuru ve kayıt kabul koşullarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesinde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın konuya ilişkin 27/ 1/2010 tarih ve sayılı yazısı gereğince hazırlanmıştır. ADNAN MENDERES UNIVERSITY DIRECTIVE FOR APPLICATION AND ADMISSION OF INTERNATIONAL STUDENTS PART ONE Aim, Scope, Basis and Definitions Aim ARTICLE 1 (1) The aim of this directive is to determine the conditions of application and admission for associate degrees, bachelor degrees and graduate degrees of international students to Adnan Menderes University. Scope ARTICLE 2- (1) This directive comprises the provisions to be applied to international students at associate degree, bachelor degree and graduate degree levels at Adnan Menderes University. Basis ARTICLE 3- (1) This directive has been prepared in accordance with letter numbered of the Council of Higher Education dated Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) Birim Adnan Menderes Üniversitesine bağlı tüm enstitü, fakülte, konservatuar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarını, b) KKTC Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini, c) Öğrenci işleri Adnan Menderes Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığını, ç) Rektörlük Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünü, d) Senato Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, e) TC Türkiye Cumhuriyetini, f) ADÜ TÖMER Adnan Menderes Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini, g) Üniversite Adnan Menderes Üniversitesini, ğ) Yabancı Uyruklu Öğrenci Türk Liselerine denk bir okuldan mezun olan, ancak Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu olmayan veya çift uyruklu olanlardan, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmayan öğrenci adayını ifade eder. Definitions ARTICLE 4- (1) The terms mentioned in these regulations and their definitions a) Unit All institutes, faculties, state conservatory, schools and vocational schools connected to Adnan Menderes University, b) TRNC Turkish Republic of Northern Cyprus, c) Student Affairs Directorate of Student Affairs of Adnan Menderes University, ç) Rectorate The Rectorate of Adnan Menderes University, d) Senate The Senate of Adnan Menderes University, e) TR Republic of Turkey, f) ADÜ TÖMER Adnan Menderes University Turkish Language Teaching Research and Application Centre, g) University Adnan Menderes University, ğ) International Student A candidate student who has graduated from a high school equivalent to a Turkish high school but has neither Turkish nor Turkish Republic of Northern Cyprus citizenship or who has dual citizenship, neither of which is Turkish or from the Turkish Republic of Northern Cyprus.

2 İKİNCİ BÖLÜM Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt Başvuru ve gerekli belgeler MADDE 5- (1) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Senato tarafından belirlenen tarihlerde Üniversitenin web sayfasında duyurulur. PART TWO Application, Necessary Documents, Evaluation, Education-Teaching Conditions and Registration Application and necessary documents ARTICLE 5- (1) Announcements regarding applications are announced on the web page of the university each year on dates determined by the Senate. (2) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde önlisans ve lisans programları için (2) Applications are done on-line between the dates specified in the announcement to Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, lisansüstü programlar için ilgili enstitü Directorate of Student Affairs at the Rectorate for associate and bachelor degrees, müdürlüğüne çevrimiçi (on-line) olarak yapılır. and to the relevant Graduate School for graduate degrees. (3) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanına yerleştirmede Ek 1 de gösterilen sınav (3) In the placement of international students to student quotas, the level of puanı ve mezuniyet dereceleri dikkate alınır. Bu sınavlardan Üniversiteye giriş graduation and exam points shown in Appendix 1 are taken into account. Exams statüsünde olanların geçerlilik süresi iki yıldır. Bu sınavlar dışındaki önlisans ve with university entrance status have a validity period of two years. Applications lisans programlarına başvuruları, Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu, with other exams are evaluated and decided upon by International Student lisansüstü programlar için ilgili enstitü müdürlükleri değerlendirerek sonuca bağlar. Admission Commission for associate and bachelor degrees and by the relevant Graduate School for graduate degrees. (4) Başvurular, web sitesinden çevrimiçi (on-line) başvuru formu doldurularak aşağıdaki belgelerin Türkçe veya İngilizce olarak sisteme yüklenmesi ile yapılır a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesi, b) Transkript (Not Durum Belgesi), c) Sınav sonuç belgesi (varsa), ç) Pasaportun kimlik bilgilerini gösteren sayfası, d) Türkçe Yeterlilik Düzeyi Belgesi, e) Son bir yıl içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf. (5) Lisansüstü programlara başvuracak yabancı uyruklu adayların mezun durumda olmaları, önlisans ve lisans programlarına başvuracak yabancı uyruklu adayların ise lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla; a) Yabancı uyruklu olanların, b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 nci maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.), (4) Applications are made by completing the online application form in Turkish or English and by uploading the following documents a) Diploma or temporary graduation document, b) Transcript of records (document showing marks), c) Document showing exam results (if available) ç) Page showing passport identification information, d) Level of Turkish Proficiency Certificate (Language Document), e) Passport photograph taken within the last year. (5) On the condition that applications by international students to graduate degrees have/will graduate or international students applying to associate / bachelor degrees are in the final year of high school or have graduated, applications from a) those who are foreign nationals, b) those who are Turkish citizens by birth, but acquired permission to leave Turkish citizenship from the Ministry of the Interior and those who certify that they have a certificate of use of recognition of rights given to the minors registered on the declaration of alienage entitled by Turkish Citizenship Law, (Due to the provision in Article 7 of 5901 numbered Turkish Citizenship Law (1) A child born within marriage to a mother or father with Turkish citizenship either within or outside Turkey is a Turkish citizen., applicants for international student admissions should examine the Turkish Citizenship laws),

3 c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların, ç) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil), d) KKTC uyruklu olup KKTC de ikamet eden ve KKTC de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir. (6) Başvurusu kabul edilmeyecek olan adaylar aşağıda belirtilmiştir a) TC uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKTC de tamamlayanların, b) KKTC uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), c) Bu maddenin 5 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç), d) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE-AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), e) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören TC uyruklu olan veya bu maddenin 5 inci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyrukluların, f) Türkiye deki bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası alanların başvuruları kabul edilmez. Başvuru için asgari taban puanlar ve koşullar MADDE 6- (1) Adaylardan başvuru için Ek 1 de yer alan asgari taban puanlar ve koşullar aranır. c) those who are foreign nationals by birth and acquired Turkish nationality / applicants who have dual citizenship in this way, ç) those who are Turkish citizens but had all of their secondary education in a country other than the TRNC ( including those who had all of their secondary education at a Turkish school other than in the TRNC), d) those holding TRNC citizenship who reside in the TRNC, have completed their secondary education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at colleges and high schools in a different country between and possess or will possess GCE-AL exam results, will be accepted. (6) The candidates whose applications are not acceptable are a) those who are Turkish citizens and have completed all their secondary education in Turkey or the TRNC, b) those holding TRNC citizenship (except those who have completed their secondary education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at colleges and high schools in a different country between and possess GCE-AL exam results), c) those stated in article 5 paragraph (b), Turkish citizens by birth whose first nationality was Turkish at birth with dual nationality (except those who have completed their secondary education in a foreign country other than the TRNC and those who have completed their secondary education in a Turkish school in a foreign country other than the TRNC), d) those who have dual citizenship, one of which is TRNC, (except those who have completed their secondary education in the TRNC and hold GCE-AL exam results and also those educated at colleges and high schools in a different country between and, being registered and educated at a high school, possess or will possess GCE-AL exam results), e) those with Turkish citizenship who have studied in foreign schools in Turkey and schools within the structure of Embassies in Turkey or those stated in article 5 paragraph (b), Turkish citizens by birth with dual citizenship, f) those who have received an exclusion punishment as a result of a discipline offense from a Higher Education Institute in Turkey. Minimum scores and conditions for application ARTICLE 6- (1) The minimum scores and conditions of the candidates for applications are as in Appendix 1.

4 Başvuruların değerlendirilmesi MADDE 7- (1) Adnan Menderes Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında yürütülen ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına alınacak yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları Senato tarafından belirlenir. (2) Ön lisans ve lisans programlarına başvuran adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri, Senato tarafından oluşturulan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Komisyonu, lisansüstü programlarına başvuran adayların yerleştirme işlemleri ise ilgili enstitü müdürlükleri tarafından yapılır. Evaluation of applications ARTICLE 7 (1) The quotas for international students to be placed into associate, bachelor and graduate programmes in graduate schools, faculties, state consevatory, schools and vocational schools are determined by the Senate. (2) The evaluation of candidates applications to associate and bachelor degrees and their placement is carried out by İnternational Student Admission Commission formed by the Senate, and for applications to graduate schools is carried out by the relevant Directorate of Graduate schools. (3) Üniversite, kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. (4) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. (5) Başvuru koşullarını taşımayan veya eksik evraklı adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. (6) İlan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanların dolmaması halinde, söz konusu kontenjanlar Üniversitenin diğer program kontenjanlarına eklenebilir. (7) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan Üniversite birimlerine yapılan başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokul/konservatuvarın özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır. (3) The University is free to admit as many students as stated in the quota or less. (4) Meeting the application requirements does not create automatic admission. (5) Applications of those who do not meet the requirements for application or have non-complete documents are not evaluated. (6) In case of non-application to a quota or announced quotas not being filled, the quota can be transferred to other programmes of the university. (7) The evaluation of applications to University departments which require an aptitude exam are carried out in accordance with the registration and acceptance directives of the relevant faculty/ school/ state convervatory. Sonuçların duyurulması ve kayıt MADDE 8- (1) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. (2) Önlisans ve lisans programlarına kayıt hakkı kazanan adaylara Rektörlük, lisansüstü programlarına kayıt hakkı kazanan adaylara ise ilgili enstitü müdürlüğü tarafından bir kabul mektubu gönderilir. (3) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adayların kayıtları, Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde öğrencinin yerleştirildiği birim tarafından, lisansüstü programlarına yerleşen adayların ise ilgili enstitü müdürlüğü tarafından yapılır. Kayıt için gerekli belgeler MADDE 9- (1) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir a) Önlisans ve lisans programlarına yerleşen adaylar için lise diploması veya mezuniyet belgesinin aslı ve lise diploması veya mezuniyet belgesinin Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren, ülkelerindeki Türkiye Announcement of results and registration ARTICLE 8- (1) The results are published online on the university s web page. (2) An acceptance letter is sent by the Rectorate to students who have gained the right for associate and bachelor degrees and by the relevant graduate school to students who have gained the right for graduate programmes. (3) Registration of students to associate and bachelor degrees is carried out by the relevant department and that of graduate students by the relevant Directorate of Graduate School between the dates published on the university s web site. Documents necessary for registration ARTICLE 9- (1) The following documents are required for registration a) For students registering to associate and bachelor degrees, original High School Diploma or graduation document and Equivalency Document of this diploma or graduation document from a Turkish Embassy or Consulate in the student s own

5 Büyükelçiliği veya Konsolosluğundan ya da Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ndan alınacak "Denklik Belgesi", b) Lisansüstü programlarına yerleşen adaylar için lisans diplomasının aslı. Lisans diploması denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış olmalıdır. Ayrıca adaylar ilanda yer alan diğer koşulları da sağlamak zorundadır. c) Transkriptin (Not Durum Belgesi) aslı, d) Sınav sonuç belgesinin aslı (varsa), e) Türkçe Yeterlilik Düzeyi Belgesi (Dil Belgesi), f) Pasaportun aslı ve Türkçe ye çevrilmiş noterden onaylı fotokopisi, g) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu, h) Türkiye dışından gelenlerin ülkelerindeki veya en yakın Türk dıştemsilciliklerinden; Türkiye de bulunan adayların ise İl Emniyet Müdürlüklerinden alacakları Öğrenim Vizesi, i) Yabancı Uyruklular Kimlik Numarası, j) Son bir yıl içinde çekilmiş 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf, k) 6111 Sayılı Kanun gereği Genel Sağlık Sigortası kapsamında pirim ödemesi yapacağına ilişkin taahhütname. Türkçe yeterlilik düzeyleri MADDE 10- (1) Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıda belirtilmektedir A Düzeyi Türkçe düzeyi yeterlidir. Öğrenime başlayabilir. B Düzeyi Türkçe düzeyi kısa zamanda gelişebilir. Öğrenime başlar, ancak Türkçe kursları almalıdır. Mezun olana kadar Türkçe yeterlilik düzeyini A yapmak zorundadır. C Düzeyi Türkçe düzeyi yetersizdir. Adaylar yerleştirildiği yükseköğretim programına kesin kayıt yaptırır, Türkçe öğrenimi görmek üzere bir yıl izinli sayılır, Türkçe düzeyini A veya B düzeyine çıkardıktan sonra öğrenime başlayabilir. (2) Başvuran adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini belgelendirmek zorundadır. Türkçe yeterlilik düzeyine ilişkin belge sunamayan adaylar ile düzeyi B veya C olan adaylar, seviye tespit veya seviye yükseltmek amacıyla Türkçe Yeterlilik Sınavına alınır. (3) Türkçe yeterlilik düzeyleri ADÜ TÖMER tarafından eğitim-öğretimin başladığı ilk haftanın sonunda yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavı sonucuna göre belirlenir. country or from the Turkish Ministry of Education, certifying the equivalency of the applicant s diploma to that of Turkish diplomas, b) For students registering to graduate programmes Original bachelor degree diploma. The bachelor degree diploma must have equivalency and be certified by the Higher Education Council. Candidates also need to fulfill all other requirements given in the announcement. c) Original transcript, d) Original examination results documents ( if available) e) Turkish Proficiency Level Certficate (Language Certificate) f) Photocopy of original passport and its notarised Turkish translation, g) Bank reciept showing payment of the student s tuition fee into the relevant bank account. h) Student visa obtained from the candidates own country from the nearest Turkish Embassy/Consulate or from the nearest police centre in Turkey if the student resides in Turkey, i) Foreign national identity number, j) 12 passport-size photographs (4.5cm x 6cm) taken within the last 12 months, k) A confirmation letter stating that the student shall pay premiums of General Health Insurance in compliance with the Law Numbered Turkish Proficiency Level ARTICLE 10 (1) The level of Turkish proficiency required is as follows Level A Turkish level is sufficient. The student can start education. Level B Turkish level can increase in a short time. The student can start education but should take a Turkish course. Their Turkish proficiency level must reach level A by graduation. Level C Turkish level is insufficient. Candidates register on their chosen course are granted one year to improve their Turkish and can begin their education on reaching Turkish level A or B. (2) Candidates must show documentation of their Turkish level. Students who cannot show documentation of their Turkish proficiency level along with level B and C students, are given a Turkish Proficiency Exam with the aim of determining or raising their levels. (3) Turkish proficiency levels are determined according to the results of a Turkish Proficiency Exam carried out at the end of the first week of the academic calender by ADÜ TÖMER.

6 (4) Üniversitenin tamamen yabancı dille eğitim yapan bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerde Türkçe yeterlilik şartı aranmaz. (5) Türkçe yeterlilik düzeyi C olan öğrencilerin kayıt yaptırdıkları bölüm/programlarınca bir yıl izinli sayılmaları ilgili kurullarca karara bağlanır. Bir yılın sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini alanlardan önlisans ve lisans programlarına başvuranlar bu belgelerini eğitim-öğretim yılı başlamadan Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına, lisansüstü programlarına başvuran adaylar ise ilgili enstitü müdürlüğüne ibraz eder. Bu öğrencilerden bir yıl sonunda A veya B düzeyi Türkçe yeterlilik belgesini sunamayan veya ADÜ TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe Yeterlilik Sınavında başarılı olmayanlar, Türkçe yeterlilik düzeyini A veya B düzeyine çıkarmadan öğrenime başlayamaz. (6) Öğrencilerin diğer kurum ve kuruluşlardan aldıkları Türkçe yeterlilik belgelerinin denkliği ADÜ TÖMER tarafından belirlenir. Öğretim dili ve yabancı dil hazırlık eğitimi MADDE 11- (1) Üniversitemizde öğretim dili Türkçe dir. (2) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrencilerin Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının eğitim-öğretim programlarında yer alan ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile ikinci yabancı dil derslerinde ve yabancı dil hazırlık sınıflarında Adnan Menderes Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır. (3) Hazırlık sınıfı eğitimi sonunda Türkçe yeterlilik düzeyi A veya B düzeyinde olanlar eğitime başlar; C düzeyindekiler ise Türkçe yeterlilik düzeylerini yükseltmek için bir yıl izinli sayılır. (4) In departments of the university of which the language of instruction is entirely in a foreign language, Turkish proficiency requirement is not needed. (5) Approval of one year s permission to be given to level C students rests with the borad decision of the department/ programme in which the student is enrolled. At the end of the year, students who have obtained level A or B Turkish proficiency documents must give this document to the Directorate of Student Affairs or the relevant Graduate School for Associate / Bachelor degrees and graduate programmes respectively. Students who cannot provide this Turkish proficiency document at A or B level or those who are not successful in the Turkish Proficiency Exam carried out by TÖMER are not permitted to start their studies before reaching Turkish proficiency levels A or B. (6) The equivalency of Turkish proficiency documents recieved from other institutes and organisations is determined by ADÜ TÖMER. Language Instruction and Foreign Language Prepatory Class Education ARTICLE 11- (1) The language of instruction of our university is Turkish. (2) The Adnan Menderes University Foreign Language Teaching and Principals to be Applied in the Teaching of a Foreign Language Regulations is applied to compulsory foreign language courses, second language courses and foreign language prepatory classes of the education programmes of institutes, faculties, state convervatory, schools and vocational schools connected to the university which the student is entitled to be enrolled in. (3) At the end of the prepatory course education, those with Turkish proficiency levels of A or B begin their education; those with level C Turkish proficiency are counted as having one years permission to increase their level. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler PART THREE General and Various Provisions Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 12- (1) Eğitim öğretimle ilgili konularda önlisans ve lisans programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere, Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, lisansüstü programlarına kayıtlı yabancı uyruklu öğrencilere Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. For provisions not in the directive ARTICLE 12- (1) The Adnan Menderes University Associate and Bachelor Teaching and Examination Regulations is applied to foreign students who are registered on an associate or bachelor s degree programme and the Adnan Menderes University Graduate Teaching Regulations is applied to those registered on a graduate programme.

7 Yürürlük MADDE 13- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14- (1) Bu Yönerge hükümlerini Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. EK 1 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜNDE UYGUN GÖRÜLEN EŞDEĞER SINAV VE TABAN PUANLAR I- LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 1. Kendi ülkesinde lisansüstü öğrenime başlama koşulunu taşıdığını belgelendiren (Türk Konsolosluğu onaylı) adaylar, 2. GRE sınavından 610 puan almış olan adaylar, 3. GMAT sınavından 450 puan almış olan adaylar, II- ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 1. ABITUR sınavında en az 4 puan almış olan adaylar, 2. ACT (American College Test) sınavında fen (science reasoning), matematik (math) ve toplam puan olarak en az 21 puan alan adaylar, 3. GCE-AL (General Certificate Education Advanced) level Sertifikası (en az 2 ders), 4. IB (International Baccalaureate) diplomasına sahip ve diploma notu en az 28 olan adaylar, 5. SAT (Scholastic Assessment Test) sınavından toplam en az 1000 puan ve en az 500 Matematik puanı alan adaylar, 6. GAOKAO dan(çin Halk Cumhuriyeti'nde yapılan üniversite giriş sınavı) başvurulan programın puan türünden en az 480 puan alan adaylar, 7. FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) diplomasına sahip ve diploma notu en az 12 olan adaylar, 8. DIPLOME DEBIRESTAN (İran da lisediploması) notu ortalaması en az 12/20 ve PIŞDANEŞGAHI (bitirme notu) en az 12/20 olan adaylar, 9. Libya daki AL SHAHADA AL THANAWI ya sınavından mühendislik ve fen fakültesi bölümleri için en az 195, diğer bölümler için ise 185 taban puan alan adaylar, Enforcement Article 13 (1) This directive shall enter into force on the date of adoption by the Senate of Adnan Menderes University. Execution Article 14 (1) The provisions of this directive shall be executed by the Rector of Adnan Menderes University. APPENDIX 1 ADNAN MENDERES UNIVERSITY MINIMUM SCORES AND EQUIVALENT EXAMS FOR ACCEPTANCE OF INTERNATIONAL STUDENTS I- GRADUATE PROGRAMMES 1. Candidates who prove they carry the necessary conditions for graduate education in their own country ( certified by a Turkish consulate), 2. Candidates with 610 points from GRE exam, 3. Candidates with 450 points from GMAT exam, II- ASSOCIATE AND BACHELOR PROGRAMMES 1. ABITUR A minimum of 4 points at ABITUR examination, 2. ACT (American College Test) A minimum of 21 points in science reasoning, mathematics and total points, 3. GCE-AL (Advanced Level General Certificate of Education) A-Level (minimum 2 courses), 4. IB (International Baccalaureate) Diploma degree with a minimum of 28 points, 5. SAT (Scholastic Assessment Test) A total score of at least 1000 and a minimum score 500 in Mathematics, 6. GAOKAO (University Entrance Examination in the PRC) A score of at least 480 relevant to applicant s chosen programme, 7. French Baccalaureate Diploma <possession of diploma and diploma score of at least 12, 8. Debirestan Diploma (High School Diploma in Iran) A score at least 12 out of 20 and Pishdaneshgahi (graduation score in Iran) A score at least 12 out of 20, 9. Al-Shahada-Al Thanawi examination in Libya A minimum of 195 points for the departments of the Faculty of Engineering and Faculty of Arts and Sciences- Science Departments and a minimum of 185 points for other departments,

8 10. BACCALAUREAT LIBANAIS den (Lübnan da yapılan bakalorya sınavları) fen dalında (Scientific Stream) diploma notu en az 13 olan adaylar, 11. Senegal Bakaloryasından başvurulan programın puan türünden 20 üzerinden en az 12 puan alan adaylar, 12. Suriye'de yapılan AL-SHAHADA-AL THANAW ya sınavından fen dalında (Scientific Stream) 240 üzerinden, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bölümleri için en az 190, diğer bölümler için en az 175 alan adaylar, 13. Ürdün ve Filistin de yapılan TAWJIHI sınavında fen dalında (Scientific Stream) tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması en az 80 olan adaylar, 14. Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve Akraba Toplulukları Sınavında (TCS ) en az 50 puan alan adaylar, 15. TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz madalya almış adaylar, 16. Endonezya Milli Eğitim Bakanlığı nın ülkesinde yaptığı Ujian Nasional (UAN) veya (UN) sınavından 60 puan üzerinden 40 puan alan adaylar, 17. Türkiye deki diğer üniversiteler tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Sınavlarında (100) yüz üzerinden (50) elli puan alan adaylar, 18. Kenya Lise Eğitim Sertifikası (Kenya Certificate of Secondary EducationKCSE) Derecesi en az C+ (59-55) olan adaylar, 19. Yukarıda belirtilenler dışında, kendi ülkesinde yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığını (ülkesinde üniversiteye giriş sınavı uygulanıyorsa sınav sonuç belgesine, lise bitirme sınavı uygulanıyorsa bu sınava ilişkin sonuç belgesine, sınav uygulanmadan lise diploması notu ile yükseköğrenime başlayabiliyor ise buna ilişkin belgeye dayanarak Adı geçen kişinin, bu belge ile yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığını onaylarım. ibaresi taşıyan Türk Konsolosluğu onaylı belge ile) belgelendiren adaylar, 20. ÖSS-YGS/LYS sınavlarında, başvuracağı program için bir önceki yılın taban puan koşulunu sağlayan adaylar, 21. Mühendislik Fakültesi Bölümlerini tercih edecek Yabancı Uyruklu adaylardan, lise mezuniyet notu ortalaması 4 üzerinden en az 3 olan adaylar. 10. Baccalaureat Libanais (baccalaureate examination in Lebanon) A diploma score of at least 13 in Scientific Stream, 11. Senegal Baccalaureate A diploma score at least 12 out of 20 relevant to the applicant s chosen programme, 12. Al-Shahada-Al Thanawi examination in Syria A minimum of 190 points out of 240 for the Faculty of Engineering and a minimum of 175 points out of 240 for other departments in Scientific Stream (valid for 2 years), 13. TAWJIHI examination in Jordan and Palestine a minimum exam average of 80 from all lessons in Scientific Stream, 14. TCS (Turk Republics with Turk and Relative Communities Examination) A score of at least 50, 15. Recipients of gold, silver or bronze medals in International Science Olympics recognized and participated in by TÜBİTAK (The Scientific and Technological Research Council of Turkey), 16. Ujian Nasional (UAN) or (UN) examination held by Indonesian Ministry of Education A minimum of 40 points out of 60, 17. Selection Examination for International Students by other Turkish Universities A minimum of 50 points out of 100 points, 18. Kenya Certificate of Secondary Education; KCSE A minimum level of C+(59-55), 19. For those exams/countries not mentioned above Candidates who fulfil the conditions required to enter higher education in their own country must submit the relevant document (for countries which have university entrance exams- a document showing exam results, for countries which have high school completion exams a document showing exam results, for countries which accept high school diploma marks, without an exam, - a document showing the marks) which has the following written on it and been certified by a Turkish Consulate Adı geçen kişinin, bu belge ile yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığını onaylarım. ( With this document, I hereby state that the above mentioned person has the right to start higher education) 20. ÖSS- YGS/LYS examinations Applicants whose exam score meets the minimum score requirements of the previous year, 21. For students who apply to the Faculty of Engineering a High School Graduation mark of at least 3 out of 4 is needed.

9 EK2 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ BAŞVURU KRİTERLERİ VE DÖNÜŞÜM TABLOSU SIRA NO SINAVIN ADI SINAVIN TÜRÜ ÜLKESİ/ MENŞEİ GEÇERLİLİK SÜRESİ PUAN TÜRÜ BÖLÜM/BR ANŞ EN DÜŞÜK PUANI EN YÜKSEK PUANI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR 1 Kendi ülkesinde lisansüstü öğrenime başlama koşulunu taşıdığını belgelendiren (Türk Konsolosluğu onaylı) adaylar, 2 GRE 3 GMAT ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 1 ABİTUR LİSE BİTİRME ALMANYA SÜRESİZ TOPLAM 300(4) 900(1) 2 ACT (American College Test) GİRİŞ SINAVI AMERİCA İKİ YIL TOPLAM 21 3 GCE-(A level Sertifikası) LİSE BİTİRME İNGİLTERE SÜRESİZ 4 IB (Intenational Baccalaureate) LİSE BİTİRME İNTERNATİON AL 5 SAT I (Scholastic Assessment Test) GİRİŞ SINAVI ABD İKİ YIL BAŞARILI DERS SAYISI (2 DERS) 160 SÜRESİZ TOPLAM MATEMATİK PUANI TOPLAM PUANI 6 GAOKAO GİRİŞ SINAVI ÇİN İKİ YIL TOPLAM FRENCH BACCALAUREATE (Fransız Bakaloryası) LİSE BİTİRME FRANSA SÜRESİZ TOPLAM PİŞDANEŞGAHI GİRİŞ SINAVI İRAN SÜRESİZ GİRİŞ SINAVI 12 9 AL SHAHADA AL THANAWI GİRİŞ SINAVI LİBYA İKİ YIL 10 BACCALAUREAT LIBANAIS (Lübnan bakaloryası) LİSE BİTİRME LÜBNAN SÜRESİZ FEN DALI (Scientific Stream) FEN DALI (Scientific Stream) SENEGAL BAKALORYASI LİSE BİTİRME SENEGAL SÜRESİZ GENEL 12 20

10 12 AL SHAHADA AL THANAWI GİRİŞ SINAVI SURİYE İKİ YIL 13 TAWJIHİ LİSE BİTİRME 14 TCS (Türk Cumhuriyetleri ile Türk ve akraba Toplulukları Sınavı) 15 TUBİTAK BİLİM OLİMPİYATLARI ÜRDÜN/FİLİSTİ N SÜRESİZ FEN DALI (Scientific Stream) FEN DALI (Scientific Stream) DERSLERİ NOT ORTALAMASI GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE İKİ YIL İNTERNATİON AL SÜRESİZ MADALYA Bronz 70 Gümüş85 Altın 100 BRONZ MADALYA 16 (UAN) veya (UN) Uian anasional GİRİŞ SINAVI ENDONEZYA İKİ YIL Türk Üniversiteleri Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı KCSE KENYA ERTIFIKATE OF SECONDARY EDUCATION (Kenya Lise Eğitim Sertifikası) Kendi ülkesinde yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığı (ülkesinde üniversiteye giriş sınavı uygulanıyorsa sınav sonuç belgesine, lise bitirme sınavı uygulanıyorsa bu sınava ilişkin sonuç belgesine, sınav uygulanmadan lise diploması notu ile yükseköğrenime başlayabiliyor ise buna ilişkin belgeye dayanarak Adı geçen kişinin, bu belge ile yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığını onaylarım. ibaresi taşıyan Türk Konsolosluğu onaylı belge ile) belgelendiren adaylar YGS/LYS sınavlarında, başvuracağı program için bir önceki yılın taban puan koşulunu sağlayan adaylar Mühendislik Fakültesi Bölümlerini tercih edecek Yabancı Uyruklu adaylardan, Lise Mezuniyet notu ortalaması 4 üzerinden 3 olan adaylar GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE İKİ YIL TOPLAM ALTIN MADALYA GİRİŞ SINAVI KENYA İKİ YIL TOPLAM C+(55-59) A (80-100) GİRİŞ SINAVI TÜRKİYE İKİ YIL YGS/LYS

11 APPENDIX 2 CRITERIA AND EQUIVALENCY TABLE FOR INTERNATIONAL STUDENTS NO. NAME OF EXAM TYPE OF EXAM COUNTRY/ PLACE OF ORIGIN PERIOD OF VALIDITY TYPE OF POINTS DDEPARTMENT/ BRANCH LOWEST POINT HIGHEST POINT GRADUATE PROGRAMMES 1 Candidates who prove they carry the necessary conditions for graduate education in their own country ( certified by a Turkish consulate), 2 GRE 3 GMAT ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI 1 ABİTUR 2 ACT (American College Test) 3 GCE-AL (A level Certificate) 4 IB (International Baccalaureate) 5 SAT I (Scholastic Assessment Test) 6 GAOKAO 7 FRENCH BACCALAUREATE 8 PİŞDANEŞGAHI 9 AL SHAHADA AL THANAWI 10 BACCALAUREATE LIBANAIS HIGH SCHOOL GRADUATION HIGH SCHOOL GRADUATION HIGH SCHOOL GRADUATION HIGH SCHOOL GRADUATION HIGH SCHOOL GRADUATION GERMANY NON-EXPIRING TOTAL 300(4) 900(1) AMERICA TWO YEARS TOTAL 21 UNITED KINGDOM INTERNATION AL AMERICA NON-EXPIRING NUMBER OF SUCCESSFUL COURSES (2 COURSES) 160 NON-EXPIRING TOTAL TWO YEARS MATEMATICS POINT TOTAL POINT CHINA TWO YEARS TOTAL 480 FRANCE NON-EXPIRING TOTAL IRAN LIBYA LEBANON NON-EXPIRING TWO YEARS NON-EXPIRING SCIENTIFIC STREAM SCIENTIFIC STREAM

12 11 SENEGAL BACCALAUREATE 12 AL SHAHADA AL THANAWI 13 TAWJIHİ 14 TCS (Turk Republics with Turk and Relative Communities Examination) HIGH SCHOOL GRADUATION HIGH SCHOOL GRADUATION SENEGAL NON-EXPIRING GENERAL 12 SYRIA JORDAN/PALA STINE TWO YEARS NON-EXPIRING SCIENTIFIC STREAM SCIENTIFIC STREAM AVERAGE POINT TURKEY TWO YEARS TUBİTAK Science Olympics INTERNATIONAL NON-EXPIRING MEDALLION 16 (UAN) or (UN) Ujian Nasional Selection Examination for International Students KCSE KENYA CERTIFICATE OF SECONDARY EDUCATION (Kenya High School Education Certificate) For those exams/countries not mentioned above Candidates who fulfil the conditions required to enter higher education in their own country must submit the relevant document (for countries which have university entrance exams- a document showing exam results, for countries which have high school completion exams a document showing exam results, for countries which accept high school diploma marks, without an exam, - a document showing the marks) which has the following written on it and been certified by a Turkish Consulate Adı geçen kişinin, bu belge ile yükseköğrenime başlama koşulunu taşıdığını onaylarım. ( With this document, I hereby state that the above mentioned person has the right to start higher education) ÖSS- YGS/LYS examinations Applicants whose exam score meets the minimum score requirements of the previous year For students who apply to the Faculty of Engineering a High School Graduation mark of at least 3 out of 4 is needed. Bronze 70 Silver 85 Gold 100 BRONZE MEDALLIO N INDONESIA TWO YEARS TURKEY TWO YEARS TOTAL GOLD MEDALLION KENYA TWO YEARS TOTAL C+(55-59) A (80-100) TURKEY TWO YEARS YGS/LYS

13 ULUSLAR ARASI SINAVLARIN STANDART PUAN DÖNÜŞÜM TABLOSU YUSÖP ADÜ - Yabancı Uyruklu Öğrenci Standartlaştırılmış Puanı olmak üzere ; ADÜ Yabancı Uyruklu öğrenci Kabulü için Min. Standart Puan = yedp ADÜ Yabancı Uyruklu öğrenci Kabulü için Max. Standart Puan = yeyp Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanı=op Öğrencinin Aldığı Uluslararası Sınav Puanının YUSÖP Dönüşüm Puanı =ydp Uluslararası Sınavda Üniversitemizin Kabul Ettiği En Düşük Puan=edp Uluslararası Sınavdan Alınabilecek En Yüksek Puan=eyp 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13.,14., 15., 16., 17., 18., 19., sırada yer alan sınavlar için kullanılan dönüşüm formülü; yusöp yeyp yedp ydp 50 * eyp edp 2. sınav için kullanılan dönüşüm formülü; yusöp yeyp yedp ydp 50 * edp eyp op edp edp op INTERNATIONAL S STANDARD POINT EQUIVALENCY TABLE YUSÖP ADÜ Standardised Point of İnternational Student; Minimum Standard Point for acceptance for ADU İnternational Students = yedp Maximum Standard Point for acceptance for ADU İnternational Students = yeyp International examination point recieved by student = op YUSÖP equivalency point of international examination mark recieved by student = ydp Lowest point accepted by our university in international examination = edp Highest point accepted by our university in international examination = eyp Equivalency formula used for exams numbered 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19 yusöp ydp yeyp yedp 50 * eyp edp op edp Equivalency formula used for exam numbered 2. yusöp yeyp yedp ydp 50 * edp eyp edp op

14 REPUBLIC OF TURKEY ADNAN MENDERES UNIVERSITY Associate and Undergraduate Degree Programs INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION FORM (T.C.Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu) PERSONAL INFORMATION (Kişisel Bilgiler) NAME SURNAME (Adı Soyadı) NATIONALITY (Uyruğu) DATE OF BIRTH (Doğum Tarihi ) GENDER (Cinsiyeti) PASSPORT NO (Pasaport No) EXAM TYPE (Sınav Türü) RESULT (Puanı) CORRESPONDANCE ADDRESS (Yazışma Adresi) TELEPHONE (Telefon No) (include country code) (Ülke kodu belirtiniz) ( ) mandatory (Zorunlu) HIGH SCHOOL EDUCATION INFORMATION (Lise Bilgileri) NAME OF THE HIGH SCHOOL GRADUATED (Mezun Olduğunuz Lisenin Adı) COUNTRY AND CITY OF THE HIGH SCHOOL GRADUATED (Mezun Olduğunuz Lisenin Bulunduğu Ülke ve Şehir ) GRADE POINT AVERAGE (Lise Not Ortalamanız) PROGRAMS APPLIED (Başvurulan Programlar) Program Applied (In order of preference) Başvurulan Program (Tercih sırasına göre yazınız) No Faculty/School (No) (Fakülte / Yüksekokul) GRADING SCALE (Not Sistemi) Department/Program (Bölüm / Program) The information I have written above is complete and correct. (Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur.) Name Surname (Adı ve Soyadı) Date (Tarih ) Signature (İmza)

15 PERSONAL INFORMATION (Kişisel Bilgiler) NAME SURNAME (Adı Soyadı) NATIONALITY (Uyruğu) DATE OF BIRTH (Doğum Tarihi ) GENDER (Cinsiyeti) PASSPORT NO (Pasaport No) EXAM TYPE (Sınav Türü) RESULT (Puanı) CORRESPONDANCE ADDRESS (Yazışma Adresi) TELEPHONE (Telefon No) (include country code) (Ülke kodu belirtiniz) REPUBLIC OF TURKEY ADNAN MENDERES UNIVERSITY Graduate Programs INTERNATIONAL STUDENT APPLICATION FORM (T.C.Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Formu) ( ) mandatory (Zorunlu) UNDERGRADUATE EDUCATION INFORMATION (Lisans Öğrenimi Bilgileri) NAME OF THE UNIVERSITY GRADUATED Please indicate the faculty and department names (Mezun Olunan Üniversite) (Lütfen fakülte ve bölüm adlarını belirtiniz) COUNTRY AND CITY OF THE UNIVERSITY GRADUATED (Mezun Olunan Üniversitenin Bulunduğu Ülke ve Şehir) NAME OF THE PROGRAM GRADUATED (Mezun olunan program) GRADUATION YEAR (Mezuniyet yılı) UNDERGRADUATE GRADE POINT AVERAGE (Lisans Not Ortalamanız) GRADUATE PROGRAMS APPLIED (Başvurulan Lisansüstü Programlar) Program Applied (In order of preference) Başvurulan Program (Tercih sırasına göre yazınız) No (No) Graduate School (Enstitü) GRADING SCALE (Not Sistemi) Department/Program (Anabilim Dalı) The information I have written above is complete and correct. (Yukarıda verdiğim bilgiler eksiksiz ve doğrudur.) Name Surname (Adı ve Soyadı) Date (Tarih ) Signature (İmza)

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ)

UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ) UÇUŞ EĞİTİMİ TEORİK BİLGİ ÖĞRETMENİ YETKİLENDİRME TALİMATI (SHT-TEORİK BİLGİ) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Talimatın amacı, uçak ve/veya helikopter pilotu lisansı

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam Madde 1 - (1) Bu yönerge; Artvin Çoruh Üniversitesinin ilgili eğitim-öğretim ve sınav

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed

32 U.S.T. 3111 TURKEY. Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111. June 7, 1979, Date-Signed 32 U.S.T. 3111 TURKEY Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters TIAS 9891 32 U.S.T. 3111 June 7, 1979, Date-Signed January 1, 1981, Date-In-Force STATUS: [*1] Treaty signed at Ankara June 7,

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÇİFT VEYA ORTAK TEK DİPLOMAYA YÖNELİK ULUSLARARASİ ORTAK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER MEZUNİYET BELGELERİ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER MEZUNİYET BELGELERİ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ ve DİĞER MEZUNİYET BELGELERİ YÖNERGESİ* BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1-(1) İstanbul Medipol Üniversitesi ne bağlı fakülte, yüksekokul, enstitü, meslek yüksekokulunda

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ MUAFĠYET VE ĠNTĠBAK ĠġLEMLERĠ YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi nde yapılan muafiyet sınavlarına ilişkin

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET

FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET FİNLANDİYA, ALMANYA, SİNGAPUR VE TÜRKİYE NİN EĞİTİM SİSTEMLERİ AÇISINDAN KADEMELER ARASI GEÇİŞ SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET Belgin BAL*, Erdoğan BAŞAR** Günümüz dünyasında hemen hemen tüm ülkelerin

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR SIKÇA SORULAN SORULAR 1. Üniversitenize kayıt nasıl yapılır? Üniversitemize bağlı fakülte ve yüksekokullara kayıt olabilmek için; a) ÖSYM tarafından düzenlenen sınavda yeterli puanı alarak yerleşmiş olmak.

Detaylı

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK

13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK 13 Ocak 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28527 YÖNETMELİK Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı