YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ"

Transkript

1 YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ Özet G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yunus Emre bir halk adamı, bir derviştir. Derviş Hakk aşığıdır, bu sebeple o, insanları da Hakk ın tezahürü oldukları için sevmek durumundadır. Yunus un aşkı her şeye yönelik pek güçlü bir duygudur. Aşk, evrenin yaratıcısına yönelik olduğu kadar yaratıcıdır da.yunus, bizlerin ilâhî olandan ayrı olmadığımızı, yani varlığın birliğini kabul eder. Tüm insanlar ilâhî varlıklardır ve onların eşitlikleri, nihai noktada, onların ilâhî oluşlarında saklıdır. Yunus a göre, insanlara hizmet etmek nihai ahlâkî idealdir ve birey herkesin yararına çalışırken, kendisi için en yüksek iyiye ulaşır. Abstract LOVE AND EDUCATION IN YUNUS EMRE Yunus Emre is a man of the people, a dervish. A dervish is a lover of God, so he has to love humans as they are part of God. Yunus love is the most powerful of everything. It is for the creator of the universe but it is also the creator. Yunus recognizes the unity of being, that we are not separate from the Divine. All human beings are divine beings and their equality rests in their divinity. In Yunus view, service to humans is the ultimate moral ideal and the individual can find his own highest good in working for the benefit of all. Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Aşk, Eğitim Key Words: Yunus Emre, Love, Education Eğitim sözcüğü Batı dillerindeki education aracılığıyla dilimize geçmiştir. Education kelimesinin Latince kökeni, educare beslemek, educere dışarı çekmek, bir şeye doğru götürmek, yetiştirmek anlamlarına geldiği için söz konusu kelimenin çift manalı olduğu söylenebilir (Bilhan 1991: 52). Yani Latince kökleri itibarıyla değerlendirildiğinde eğitim, bir yandan bireyi bilgiyle beslemek ve donatmak, diğer yandan da ondaki imkânları ve gizil güçleri açığa çıkarmak anlamına gelir. Bugün, eğitim genel olarak bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde...değişme meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. (Büyükkaragöz ve Çivi 1999: 26). Bu tanımda istenilen yönde değişme ifadesi eğitimin amaçlarına uygun değişme anlamına gelir ki bu durumda öncelikle Eğitimin amacı nedir? sorusuna yanıt verilmelidir. Amacın belirlenmesi doğrudan doğruya insanda gerçekleşmesini istediğimiz bilgi, beceri, tutum ve davranışlar gibi eğitim sonuçlarıyla ilgilidir. Başka bir deyişle B. Russell ın da dile getirdiği gibi, en iyi eğitimin nasıl olacağı konusunda kesin karara varmadan önce ne tür bir insan yetiştirmek istediğimiz konusunda bir düşünce geliştirmeliyiz. O hâlde her eğitim girişiminde bulunması gereken en önemli prensip

2 amaç ile sonuç arasındaki tutarlılık ve amacın koşullarını üzerinde taşıyan bir projenin geliştirilmesidir. Eğitimin amacı ve bu amaç doğrultusunda ulaşılmak istenen sonuç, farklı eğitim girişimlerine göre değişiklik gösterse de, çoğunluğun uzlaştığı nokta eğitimin insanın şahsiyetini oluşturmasına imkân vermesi gerektiğidir. İnsanın şahsiyetinin oluşturulmasından söz ettiğimize göre, öncelikle şahıs ve şahsiyet kavramlarını netleştirmeliyiz. Çoğu kez karıştırılmış olmasına rağmen, şahıs(person), Batılıların individual(birey) dedikleri şey değildir. Birey, bölünmez bir bütün teşkil eden varlığın adıdır. Bireyciliğin iddiasına göre, insan, birey olarak kendi kendine yetebilen bir varlıktır. Kendi varlığını meydana getiren parçalara yabancı unsurlar, onun dışında kalır (Lahbabi 1972:13-32). Birey, âdeta kendi içerisine sıkışmış bir varlıktır. Oysaki şahıs, hür iradesiyle kendini, kendi dışındaki varlıklara bağlayan ahlâkî bir ben dir. O,...insanlar-daha doğrusu şahıslar dünyası-içinde kendini yeniden bulan, muhtemel bir egoizmden kurtulmak amacıyla kendini hürriyet hâlinde aşmaya gayret eden, diğer insanlarla olduğu kadar tabiatla, toplumla ve Tanrı yla ahenk kurmaya çalışan bir varlıktır."(gürsoy 1995: ). Şahsiyet olma ve bir değerler sistemine bağlanma yolundaki insan için hürriyet, kendini aşma ve ahenk gibi varoluşsal girişimler önem kazanır. O hâlde farklı eğitim girişimleri, şahsiyet oluşturma yolundaki beklentilerimizi ne ölçüde karşılamaktadır? Biz bu soruya büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre (m ) ve O nun mensubu bulunduğu tasavvuf düşüncesi çerçevesinde yanıt aramaya çalışacağız. Tasavvufun, insan konusundaki düşüncelerine geçmeden önce tasavvufu tanımlamak yerinde olacaktır. Tasavvuf, Allah ı bilme ve bulma yoludur. (Anadol 1993: 94). Tasavvuf, bir derunî yaşantı, bir dinî deneyim ya da manevî bir hâldir...iyi bir ahlâktır...terbiyedir...kalbi temizlemek, Allah ı yüceltmek ve kurallara şefkat beslemektir. (Çubukçu 1995: 103). Tasavvuf, Allah a kulluk için nefsi olgunlaştırmak ve kalbi yüce Hakk a bağlamaktır. Tasavvuf düşüncesinin temelinde Tanrı, insan ve tabiat aşkı vardır. Yunus a göre, Tanrı öncesiz bir varlıktır. Tanrı, öncesiz olduğu gibi, insanın ruhu da Tanrı katında öncesizdir. Nitekim Kur an da yüce Allah insanı varetmesi hakkında şöyle buyurmuştur: Onu düzelttim ve kendi ruhumdan üfledim. (Çubukçu 1987: 82). Bu durumda insanda, Yunus a göre, Tanrı nın ruhundan gelen Tanrısal bir güç vardır. İnsan bedeni oluşmadan önce, ruhsal açıdan Tanrı katındayken, aşkla dolu ve mutludur. Ancak Tanrı, alemi yaratmayı dilemiş ve yaratmıştır. Alemin yaratılmasıyla, beden kalıbıyla kalıplanan insan için, bedeninin tutkuları ve ruhunun Tanrı ya özlemi arasındaki ikilemler, sıkıntı oluşturmaya başlar. Mutasavvıflara göre alemin yaradılış gayesi aşktır. Allah, kendi güzelliğini temaşa için mahlukatı yaratmıştır. Bir kudsi hadiste Ben bir gizli hazine idim. Bilinmeyi ve sevilmeyi istedim ve alemi yarattım. buyrulur. Allah ın bilinmeyi istemesi aşktır ve bu aşk özün özüdür...aşk, her şeydir... Evrenin özünü aşk oluşturur ve bütün mevcudattaki ilk cevher aşktır. (Pala 1995: 98). Kainatta varolan her şey, aşkın eseri olduğu ve Mutlak Güzelliğin izlerini taşıdığı için, insanı Hakk a ulaştıracak olan gerçek yol da yine aşktan geçer. Bu aşk Hakk a duyulan aşktır.

3 Tasavvufta biri hakiki diğeri ise mecazî ya da beşerî olmak üzere iki tür aşktan söz edilir. Hakiki aşkın konusu Hakk, beşeri aşkın konusu ise insandır. Yaratılış, ilâhî aşkın açılıp yayılması olduğu için mutasavvıflar çoğu zaman beşeri aşkı ilâhî aşka ulaşmada bir köprü olarak düşünmüşlerdir. Zira, yaratılmış olan her şeyi yaratandan ötürü sevmek esastır. Bu açıdan bakıldığında Yunus a göre tüm yaratılmış şeyler, âlem, bizi doğrudan doğruya Tanrı ya ve Tanrı aşkına götürür. Çünkü insan da dahil her varlık Tanrıyla insan gönlü arasında bir perde gibidir...varlıklar Tanrı nın yüzünü insandan gizleyen perdelerdir... Yunus a göre dünyayı anlamlı kılan şey onun perde oluşudur... Eğer Allah perdesiz ve apaçık olsaydı...ne sır, ne aşk, ne de iman ve küfür olurdu...işte bu açıdan her şeyi anlamlı kılan dünyadır. (Bayrakdar 1994: 30). Ancak diğer taraftan insan bu dünya perdesinin gerisindeki gerçekliği görünce artık dünya, manasını yitirmeye başlar. İnsan adına kurtuluş, Yunus a göre, dünya perdesinin yıkılmasından geçer. Yunus, dünya perdesini yıkan herkesin Hakk ı görebileceğini, yıkamayanların ise sonsuz ayetine rağmen O nu göremeyeceğini belirtir. Nişânsuzın nişânun kimse bilmez Egerçi bî-nihâyet ayetün var. Dünyaya sürekli olarak bel bağlayıp kalanlar, dünyadan vefa bekleyenler asıl gerçeklikten uzaklaşırlar. Dünya onun için adeta bir konaklama yeri olarak görülmelidir. Bu dünyaya gelen göçer Gelen göçer, konan göçer. Meyil etme bu dünyâya Hiç kimseye kılmaz vefâ. İnsan, Yunus a göre fani dünyaya meyiletmeyip ondan uzaklaştığı yani varoluşsal benliğine (nefs) yabancılaştığı ölçüde olgunlaşarak, Hakk a yaklaşacak ve O nu kendi içinde bulacaktır. Zira, nefs Tanrı ile insan arasında bir perde olduğu için nefsi kontrol altında tutmak gerekir. Tasavvuf, nefsin öldürülmesi değil, onun derece derece terbiye edilmesi esasına dayanır. Ancak nefsin olgunlaşmasını önleyen kibir, cimrilik, öfke, gıybet, hased gibi engeller vardır. Bu engellere karşı verilen meşakkatli sınavda Yunus, doğruluk ve kanaatkârlıktan vazgeçilmemesi gerektiğini söyler. Toğrulık mancınıgı istigfâr taşıyıla Toğru vardı atıldı, yıkıldı nefs kal ası Kanaati yar idin, uyma nefs dilegine İresin hakîkata, yirün buldun tur indi. Böylece dünyalık benliğini yani nefsini kontrol ederek olgunlaştıran, erdemlerle ruhunu besleyen insan, Tanrı ile arasındaki perdeleri kaldırarak, ilâhî aşkta gerçek benliğine kavuşur. Gerçek benliğini kazanması ikilikten kurtulup birliğe ermesidir.

4 Başka bir deyişle insan adına yapılacak ilk şey masivadan, (Allah tan başka herşeyden vaz)geçmektir. Bu da nefse hakim olmayı ve ben den kurtulmayı gerektirir. Böylece insan giderek fenafillaha erer ve sevgiliye kavuşur. (Pala 1995: 99). İnsanın hakiki benliğine ulaşabilmesinin yolu eğitimden geçer. Tasavvuf eğitimi gönüle yönelik bir eğitimdir. Zira Yunus a göre, insandaki en değerli şey gönül dür. Gönül, Hakk katından geldiği için sevgi ve iman yeridir. Gönül mi yig Ka be mi yig ayıt bana aklı iren Gönül yigdürür zire ki gönüldedûr dost turagı Gönlün olgunlaşması, hakikati kavrayabilecek bir düzeye gelmesi, entelektüel bir bilince sahip olmakla ya da çok kitap okumakla değil, aşk kitabından okumakla ilgilidir. İy çok kitâblar okıyan sen kim dutarsın bana dak Tâ bilesin sırrı ıyân gel ışkdan okı bir varak İlim hod göz hicâbıdur dünye ahret hisâbıdur Kitâb hod ışk kitâbıdur bu okunan varak nedür. Sevgi ve aşk, taş gönülleri olgunlaştırıp pişiren, onları terbiye eden temel güçtür Işkı var könül yanar yumşanur muma döner Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer. İşidün iy yârenler ışk bir güneşe benzer Işkı olmayan gönül meseli taşa benzer. Hakk a kavuşma yolunda akıl ve aklın ürünü olan kuru bir ilim, aşk karşısında değersiz kalır. İlm-i hikmet okuyanlar ışkdan feragatdur bunlar Mansûr oldum asun beni her dillerde söyleneyin. Gönüllerin olumsuzluklardan arındırılması ve yeniden olumlu değerlerle beslenmesi aşk yoluyla olur. Allah ın bir lütfu olan aşk, gönülleri olgunlaştıran sonsuz bir ilimdir. Gönül ise Yunus a göre Hakk ın görünme yeridir.

5 Gönül Çalab un tahtı gönüle Çalap bakdı İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa. Bu durumda Hakk ı bilmenin yolu insanın kendi gönlünden geçer. İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür Sen kendüni bilmezsin yâ nice okumakdur Okumakdan ma ni ne kişi Hakk ı bilmekdür Çün okudun bilmezsin hâ bir kurı emekdür. İnsanların okumaktan gayeleri, kendilerinden hareketle, Hakk a ulaştıran yolu bilmek istemeleri olmalıdır. Yunus, yukarıdaki dizelerde ilim kavramını Ledün, batınî bilgi, hakikat karşılığında kullanmaktadır.ilim kendin bilmektir derken, ilmi de nefs bilgisi manasına geniş bir kavram olarak ele almıştır. Kendi kendini bilmek ve kendi içindeki ilâhî cevheri sezmek irfandır. İlim denilen şey, Yunus a göre, ancak irfan ise değerlidir. Gerçek ilmi, irfanı, ma rifeti ise insana aşk kitabı öğretebilir. Gönlünde ma rifet güneşi parlayan irfan ehli bir kişinin bunu dili ile söylemesi, Yunus a göre, gereksizdir. Çünkü ma rifet dil ile değil, gönül ile ilgilidir. Sufiyem halk içinde tesbîh elümden gitmez Dilüm ma rifet söyler gönlüm hiç kabûl itmez. Bilgiçliği, bilmek iddiasını terketmek gerekir. Çünkü aşk yoluna giren kişi ma rifeti Tanrı dan aşk medresesinde öğrenmiştir. Biz taliblerüz her dem ışk sebakın okuruz Tanrı virür sebakı ışk hod müderrisidür. Dervîşün kulagı sak Hakk dan işidür sebak Deprenmedin dil-dudak sözi işiden gelsün. Yunus a göre bilgilenmenin amacı, nihai noktada Hakk ı bilmek olduğu için, ulaşılmak istenen insan tipi de irfan ehli, kâmil insan(arif) olacaktır. Kâmil insana ulaşmada izlenecek olan yol nedir? Tasavvuf eğitiminin birinci koşulu bir mürşit, şeyh ya da Yunus un ifadesiyle, ere tam olarak bağlanmaktır. Çünkü nefsiyle mücadelesinde eksikliklerini farkeden insanın, kendisiyle hesaplaşarak özünü kavraması, ruhunu erdemlerle besleyerek dinginliğe ulaşması ve bu ruhsal dinginliği diğer

6 varlıklara yansıtması, mürşitsiz tek başına başarılacak bir şey değildir. Bu sebeple aşk yoluna giren kişinin, kendi hür iradesiyle bir mürşide teslimiyeti ve onun yanında kabul görmesi esastır. Tasavvuf eğitimi öğrencilerle birebir meşgul olmayı ve şeyhlerin müritleriyle tek tek ilgilenmesini temele alır (Ergün 1997: 185). Kendi eksikliklerini fark ederek, hür iradeyle bir mürşide bağlanma, insan için şahsiyet oluşturma yolundaki en önemli adımdır. Kendi bilişiyle kişi, hiç irişe mi menzile Allah a iremez kalur, er etegin tutmayınca. Aklum başuma gelmedi ışk şarâbın tatmayınca Kandalıgum bilimedüm girçek ere yitmeyince. O hâlde Yunus a göre kendimizi bilmenin yolu bir ere yani Dostun dostuna dost olmaktır. Sen gerçek âşıkısan dostun dostına dost ol Ger böyle olmazısan dostum dimegil bayık. Tasavvuf eğitiminin öğrencilik dönemi dervişlik-miskinlik olarak bilinir. Dervişlik Farsçada fakirlik anlamına gelir. Dervişlik sabır ve kanaattir, nefsini yenme, iradeyi eğitme, kavgaya, nifaka, bilgiçliğe, iddiaya, gösterişe, sevgisizliğe, kine tahammül edememe demektir (Kabaklı 1991: 88). Dervişlik, miskinlik demektir. O hâlde dünya malını elden bırakmayan, Yunus a göre, derviş olamaz. Derviş olan kişilerün miskînlikdür ser-mâyesi Miskînlikden özge bize mâl u mülk ü şâr gerekmez. Bu dervîşlik yolına ışkıla gelen gelsün Ya dervîşlik neydügin bir zerre tuyan gelsün. Yunus, hiçbir manevî gelişmesi olmadığı hâlde, yalan söyleyerek kendisini derviş gibi gösterenleri şiddetle eleştirir. Taşum dervîş içüm boş dilüm tatlu sözüm hoş İllâ ben itdügümi dînin degşüren itmez. Dervîşlik didükleri hırkayıla tâc degül Gönlin derviş eyleyen hırkaya muhtâc degül.

7 Dervişlik, hırkada ve tacda değil; Kudüs te, Mekke de, Hac da değil, kişinin kendi gönlünde aranmalıdır. Yunus, dervişlik eğitiminde aşama aşama göz önünde tutulması gereken şeri at, tarikat, ma rifet ve hakikat kapılarından bahseder. Evvel kapu şeri at, emr ü nehyi bildürür Yuya günahlarunı her bir Kur ân hecesi İkincisi tarikat kulluğa bil bağlaya Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası Üçüncisi ma rifet cân, gönül gözin açar Bak ma ni sarâyına arş a degin yücesi Dördüncüsi hakikat ere eksük bakmaya Bayram ola gündüzi kadir ola gicesi. Yunus için din şeri attan ibaret değildir. Tarikat gibi şeri at da ancak Allah a varmak için vasıtalardır. Şeri at ve tarikat bizi ma rifete ulaştırır. Ancak ma rifet de gaye değildir, onun da derininde hakikat vardır (Kabaklı 1991: 72). Bu dört kapının da kendi içinde diğerlerine göre daha ileri olan ayrıntılı durakları vardır. Şeri at-tarikat yoldur varana Hakikat-Ma rifet andan içerü. Dört kapudur kırk makâm, yüz altmış menzili var Ana irene açılur vilâyet derecesi. Yunus iyi yetiştirildiklerinde dervişlerin ilim ve irfanlarının derinliğinden ve sabırlarından bahseder. Dervişlik bir lokmadur yirile gökden ulu Bu azâmet lokmayı yudup sinüren gelsün. Ben dervişem diyen kişi iş bu yola ar gerekmez Derviş olan kişilerün gönli gendür tar gerekmez

8 Dervişlik, baktığı herşeyde Hakk ı gören bir mürşide tam teslimiyeti gerektirdiği için, mürşitlerin sohbetleri ve sözleri tasavvuf eğitiminin esasını oluşturmuştur. Dost meclislerinde topluca sohbet etmek ve müzik dinlemek insanı ruhsal açıdan olgunlaştırır ve Tanrı ya yaklaştırır (Çubukçu 1991: 5). Bu sebeple eğitimde söze ve sözlü anlatıma çok önem verilmiştir.evrendeki her şey gibi söz(dil) de Tanrı nın bir tecellisi olduğu için insanda dile gelen de Tanrı nın iradesidir. İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür. Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül Bu yüriyen halkdan degül Hâlik avâzından gelür. Yunus a göre dost meclislerinde oluşan manevî eğitim ortamı, gönüllerin eğitiminde okumaktan çok daha etkilidir. Çünkü kendi içinde ruhsal dinginliği ve huzuru yakalamış, aşk ile dolup taşan somut bir şahsın yani mürşidin, gerek davranışlarıyla gerekse sözleriyle müritleri üzerindeki etkisi son derece önemlidir. Sohbet cânı semirdür, hem âşıkun ömridür Hakk Çalab un emrile erenün himmetidür. Tasavvufî sohbetlere katılıp da aşk ateşiyle yanma sırrına ermemek, Yunus a göre aşıklığın elde edilemediğini gösterir. Dün gün riyazat çeküp hâlvetlerde diz çöküp Sohbetlerde baş çatup yanmayan âşık mıdur? Eğitimde söz önemlidir; ancak söze gerçek değerini verebilmek için sözden anlamak gerekir. Arife bir söz yeter, tende cevher var ise. İnsanların sözden anlamaları ise onların ancak nasipleri oranındadır. Gevhersüz gönüllere, yüz bin söz eydürisen Hak dan nasîb olmasa nasîb olası degül. Gönülleri eğitmede sohbet kadar etkili bir diğer manevi eğitim aracı aşktır.yunus, aşk ile yoğrulduğunu ve terbiye edildiğini söyler. Ben ham idim aşk pişirdi

9 Karayı aktan seçer oldum. İzzet ü erkân, eyü ad, ışk yolına noksandurur Ben niderem eyü adı, çün terbiyat ışkdan yirim. Aşk ile terbiye edilmek ya da aşkın üstün ahlâk ile ilişkisini göstermek, Yunus un düşüncesinin en önemli yönlerindendir. Kainatta gördüğü düzenliliği, toplumsal yaşamda da görmek isteyen, insan ruhunun ancak erdemlerle donatıldığında Hakk a yaklaşacağını düşünen Yunus; adalet, doğruluk, bilgelik, hoşgörü gibi erdemleri temele alır. O nun için Hakk aşığı aynı zamanda üstün ahlâkın seçkin bir örneği olmalıdır. Bu sebeple ilâhî aşk ve üstün ahlâk bağlantısı doğrultusunda O nun ulaşmak istediği insan tipi de netleşir. Eğitimin hedefi kendisiyle iç hesaplaşmalarını tamamlayarak, bir sır olan kendi varlığını çözümlemiş, hatalarından ders alarak tövbe edecek olgunluğa erişmiş, Hakk ın yarattığı her şeyde güzellikler görebilen kâmil insan yani ariftir (Ergün 1997: ). Arif, tanıyan, bilen, irfan, marifet sahibi demektir (Bursalı 1980: 295). O, batınî bilgiyi arayan, gönül gözüyle görendir. Kâmil insan, sabırlı insandır. Varoluşsal benliğiyle hesaplaşması esnasında ızdıraplı bir yol katetmiş ve sabretmesi gerektiğini öğrenmiştir. Sabırsuz kişilerün dirligi ham Kim sabrıla eyi olur ser-encâm. Kâmil insan, dünyanın bir geçit yeri, ölümün kesin bir olgu olduğunu farkederek, dünya nimetlerine bağlanmamayı öğrendiği için, cömerttir. Diyelim dinle Kârun un zevâlin Virüp îmânını virmedi mâlın. Sehâvet iderisen ışk alasın Tamâm terk olıcak ışkda kalasın. Kâmil insan, gönlünü kin ve kibr gibi olumsuz duygulardan arındırmıştır. Adumuz miskindür bizüm Düşmanumuz kindür bizüm Biz kimseye kin tutmazuz Kamu âlem yârdur bize. Sakıngıl olmagıl kibrile yoldaş

10 Kibir kandayısa anunla savaş. Kâmil insan, ruhunu sevgi ve hoşgörü duygularıyla beslemiştir. Gelün tanşuk idelüm, işi kolay tutalum Sevelüm sevilelüm, dünyâ kimseye kalmaz. Kâmil insan, her şeyin sahibinin Tanrı olduğunu görebilen insandır. Sevgiyle tevhide ulaşabilen, çoklukta birliği görebilendir. Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan Halka müderris ise, hakikatte asidir. Yetmiş iki milletün hem ma şukı oldurur Âşıkı ma şukından ayırmaklık fâl degül. Geçdüm hod-bîn ilinden el çekdüm dükelinden Ol ikilik belinden birlige bitüb geldüm. Kâmil insan, candan geçmeyince canana ulaşılamayacağını bilen, canını aşk yoluna vererek ikilikten kurtulup tevhide erendir. Sonuç olarak, gerek Yunus a gerekse mensubu olduğu tasavvuf düşüncesine göre, ilâhî aşk insanları son noktada toplumsal ve evrensel birliğe götürecektir. Evrendeki herşey Tanrı nın dilemesiyle meydana geldiği, Hakk ın sevgisinin eseri olduğu için, bizi Hakk a ulaştıran yol da diğer insanları, toplumu, tabiatı kısacası varolan her şeyi herhangi bir çıkar gözetmeksizin sevmek olacaktır. Yunus a göre, dil, din, millet ayrımı yapmaksızın tüm insanları yaratandan ötürü sevmek ve bu sevgiyi bizzat yaşama geçirmek esastır. Sevgi ve ilâhî aşkın ateşiyle yanıp tutuşan gönüller ahlâkî olgunluğa eriştikleri için bencillik, kin, nefret gibi olumsuzlukları bir tarafa bırakarak, her an yeni doğmuşçasına dinamizm içerisinde etraflarına ümit, merhamet, adalet ve hoşgörü ışıkları saçacaklardır. Aşk ateşi Maşuk tan başka her şeyi yaktığı için gerçek aşık olgun ve güzel ahlak sahibi olacaktır. Başlangıçta da sözünü ettiğimiz gibi eğer eğitimden beklenen şey insanın şahsiyetini oluşturmasına ve olgunlaştırmasına imkân vermesi ise tasavvuf eğitiminde aşk, kaynağı ilâhî olan sonsuz bir ilim olarak bunu lâyıkıyla başaracaktır. Kendi iç hesaplaşmalarını yaparak gönlünün derinliklerindeki sevgiyi kavrayan insan, hür bir iradeyle kendi dışına açılarak bu sevgiyi diğer varlıklara ve nihai noktada sevginin menşei olan Hakk a yöneltecektir. Hakk aşığı, ilâhî aşkın ateşiyle yanıp tutuştuğu için vuslata mani olan her türlü engeli aşmış, dünya ve ahret menfaatlerinden kendisini arındırarak, ahlâkî anlamda da kemale ulaşmış bir ahlâkî bendir. Böyle bir gönül sahibinin içi ve dışı pür nur olacağı için onda toplumun ve dinin benimsemeyeceği kötü bir alışkanlık olmayacaktır. Pürnûr olur içi dışı Söyler Allah deyü deyü.

11 İçi dışı ilâhî aşkın nuruyla dolan insanın içi dışı bir hâle gelecek, gerek sözleri gerekse davranışlarıyla diğer insanlar için üstün ahlâkın bir temsilcisi olacaktır. Neyise zâhirün bâtınun oldur Neyise endişen ol yana yoldur. KAYNAKLAR Anadol, C. (1993); Gönüller Sultanı Yunus Emre İstanbul: Kamer Yayınları. Bayrakdar, M. (1994); Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Bilhan, S. (1991); Eğitim Felsefesi, Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Bursalı, M. N. (1980); Yunus Emre, İstanbul: Erhan Yayıncılık Büyükkaragöz, S. S.; Çivi, C. (1999); Genel Öğretim Metodları, İstanbul: Beta Basım A.Ş. Çubukçu, İ. A. (1987); Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, Ankara: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları. Çubukçu, İ. A. (1991); Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Çubukçu, İ. A. (1995); Tasavvuf ve Sevgi. Cogito. S.4, s.103, İstanbul. Ergün, M. (1997); Yunus Emre de Tasavvuf ve Eğitim, Ankara: Ocak Yayınları. Gölpınarlı, A. (1991); Yunus Emre Divan ve Risalet ün Nüshiye, İstanbul: Der Yayınları. Gürsoy, K. (1995); Şahsiyet Eğitimi Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, 1995, Van. Kabaklı, A. (1991); Yunus Emre, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. Lahbabi, M. A. (1972); İslâm Şahsiyetçiliği, çev: İ. Hakkı Akın, İstanbul: Yağmur Yayınevi. Pala, İ. (1995); Âh-mine l âşk. Cogito. S.4, s.98, İstanbul. Tatçı, M. (1997); Yunus Emre Divanı, İstanbul, MEB. Yayınları.

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.)

(Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) Ben seni sevdiğim için eğer bahâ derler ise İki cihân mülkün verem dahı bahâsı yetmeye (Seni sevdiğim için eğer benden bedel isterlerse, iki cihânın mülkünü versem bile bu bedeli ödemeye yetmez.) İki cihân

Detaylı

Bilge Şair Yunus Emre

Bilge Şair Yunus Emre Konu: Ruhsal İnsan Yazı: 04 Bilge Şair Yunus Emre Doç. Dr. Haluk Berkmen Yunus Emre nin doğum tarihi kesin olmasa da 1238 yılında doğduğuna dair bilgiler vardır. Mevlâna ile çağdaş olan Yunus Taptuk Emre

Detaylı

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler

İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler İnsanı Diğer Canlılardan Ayıran Özellikler Hani, Rabbin meleklere, Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Onlar, Orada bozgunculuk yapacak, kan dökecek birini mi yaratacaksın? Oysa biz sana hamd

Detaylı

Ramazan ve Bayram Ramazan Ramazan Allah a yakınlaşmak için yegane bir zaman. Allah dünyada kendisi ve insanlar arasına perdeler koymuş. Bu perdeleri açmak ve aşmak, Allah a yakınlaşmak, onu hissetmek için

Detaylı

eğitim sistemine bağlıdır,öyle ki Bektaşilikte, sofraya konulan gıdaların sofraya konulma sırasına,

eğitim sistemine bağlıdır,öyle ki Bektaşilikte, sofraya konulan gıdaların sofraya konulma sırasına, Dört Kapı Kırk Makam Bektaşi Tarikatı'nın en büyük özelligi, bir okul olmasıdır,kurumsallaşmasını tam olarak tamamlayan bu yapının,onlarca tasavvuf ereni yetiştirmesi büyük ölçüde bu oluşum ve eğitim sistemine

Detaylı

Azrail in Bir Adama Bakması

Azrail in Bir Adama Bakması Mevlâna (1207 1273) Güçlü bir bellek, çağrışım yeteneği, üretkenlik, olağanüstü görüş ve anlatım gücü, derin duygusallık ve hüzün, her yönüyle İslam kültürüne hâkimiyet... İşte Mevlâna deyince akla gelen

Detaylı

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1

ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 ARALIK 2013 SAYI 2 12/17/2013 1 12/17/2013 2 12/17/2013 3 KISA KISALAR 12/17/2013 4 12/17/2013 5 İLİM VE MEVLANA Bizzat kendisi büyük bir alim olan Mevlana ilmin değerine inanır. Ona göre ilim ; Hz. Süleyman'ın

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ali Rıza Malkoç. - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 6.8.2005 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yayın Hakkı Notu: Bu e-kitapta yer alan şiirlerin tüm yayın hakları şairin kendisine ve / veya yasal temsilcilerine aittir. Şiirlerin

Detaylı

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. Öğretmeni tanır ve dersin amacı, derste işlenecek

Detaylı

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ

2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ KONU VE KAZANIMLARININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ KONU VE ININ ÇALIŞMA TAKVİMİNE GÖRE DAĞILIM ÇİZELGESİ Öğrenme Alanı: İNANÇ 1. ÜNİTE: KAZA VE KADER EYLÜL Öğrencilerle Tanışma, Dersin Amacı ve İşleniş Şekli. İlk Ders Genelgesi 1. Allah Her Şeyi Bir Ölçüye

Detaylı

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul

Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI. ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 115 Yardımsever Arkadaşınız UNITE OGRENCI RAPORLARI VE YANIT KAĞITLARI Yerel ICI Bürosu Adresi: ICI P.K. 33 Bakırköy / İstanbul 116 ÖĞRENCİ RAPORU HAKKINDA TALİMATLAR Her üniteyi çalıştıktan sonra o ünitenin

Detaylı

YUNUS EMRE NĐN ĐNSANA, ĐNSANLIĞA BAKIŞI VE GÜNÜMÜZE MESAJLARI

YUNUS EMRE NĐN ĐNSANA, ĐNSANLIĞA BAKIŞI VE GÜNÜMÜZE MESAJLARI YUNUS EMRE NĐN ĐNSANA, ĐNSANLIĞA BAKIŞI VE GÜNÜMÜZE MESAJLARI ÖZET Đsmet ŞANLI Yunus Emre, tasavvufî Türk edebiyatının önemli temsilcilerindendir. O, Đslâmî inanç ve ilimlerle beslenen ve kendine has üslûbuyla

Detaylı

Kaleme Gelen SÖZE BAŞLARKEN

Kaleme Gelen SÖZE BAŞLARKEN Kaleme Gelen SÖZE BAŞLARKEN Galiba, işin içine gönlünü de koymaya çalışan bir felsefe adamının duyabileceği en yüksek hazlardan biri de, şimdi artık yetkin birer bilim ve düşünce insanı olmuş öğrencileri

Detaylı

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016. Hazırlayan: Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü İLİ : GENEL TARİH : 29.01.2016 EN GÜZEL İSİMLER O NUNDUR Aziz Müminler! Okuduğum âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: O, yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah tır. Güzel isimler O nundur.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ I TRD103 1 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ

7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ 7.Ünite: ESTETİK ve SANAT FELSEFESİ Estetik ve Sanat Felsefesi Estetiğin Temel Soruları Felsefe Açısından Sanat Sanat Eseri Estetiğin Temel Kavramları Estetiğin Temel Sorunlarına Yaklaşımlar Ortak Estetik

Detaylı

Herkes bir arayış içinde

Herkes bir arayış içinde Euzubillahimineşşeytananirracim Bismillahirrahmanirrahim Herkes bir arayış içinde Ayberk Efendi Berlin 2oo8 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil Azim. Meded ya Sultanul Evliya, meded ya Şeyh Nazım

Detaylı

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER

İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER İMAN/İNANÇ ve TANRI TASAVVURU GELİŞİMİ JAMES FOWLER Fowler ın kuramını oluşturma sürecinde, 300 kişinin yaşam hikayelerini dinlerken iki şey dikkatini çekmiştir: 1. İlk çocukluğun gücü. 2. İman ile kişisel

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS EVRENSEL İNSANİ DEĞERLER İLH320 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ

DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ 215 DİN VEYA İNANCA DAYANAN HER TÜRLÜ HOŞGÖRÜSÜZLÜĞÜN VE AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR BİLDİRİ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nun 25 Kasım 1981 tarihli ve 36/55 sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453

ZAFER TALHA ÇİMEN 8/E - 1453 ÖZEL EGE LİSESİ (ORTAOKULU) DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ KAZA VE KADER (Allah, herkesin ne yapacağını bilip yazdığına göre, insanların hayır işlemesinin bir anlamı var mı? İslam da İnsanın İradeli Fiilleri

Detaylı

Dua Dua, insan ile Allah arasında iletişim kurma yollarından biridir. İnsan, dua ederken Allah ın kendisini işittiğinin bilincindedir. İnsan dua ile dileklerini aracısız olarak Allah a iletmekte ondan

Detaylı

...Bir kitap,bir mesaj!

...Bir kitap,bir mesaj! ...Bir kitap,bir mesaj! Bu dünyada ne yapıyorum sorusuna yanıt veren bir kitap Tüm soru ve şüphelerınize yanıt verebilecek bir kitap. Bu kitap sizin doğal olarak Tanrı dan ayrı olduğunuzu anlatacak, ancak

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015

TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 ADI : SOYADI:. SINIF : NU.:.. TÜRK EDEBİYATI 10. SINIFLAR 17 Nisan 2015 KAHTA FEN LİSESİ 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM I. YAZILI. 1. SORU 2. SORU 3. SORU 4. SORU 5. SORU 6. SORU 7. SORU 8. SORU

Detaylı

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI

SAHİP OLDUKLARIMIZI KORUMANIN 4 RUHSAL ADIMI 1 KORUMANIN 4 RUHSAL Çoğu insan nasıl dua edeceğini bilemez. Bu yüzden size yardımcı olabilecek örnek bir dua metni hazırladım. Bu duayı sesli olarak okuyabilir ya da içinizden geldiği gibi dua edebilirsiniz.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TEFSİR V İLH 403 7 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ

2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ 1 2014 YILI KUTLU DOĞUM HAFTASI SEMPOZYUMU HZ. PEYGAMBER VE İNSAN YETİŞTİRME DÜZENİMİZ DÜZENLEYEN Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü SEMPOZYUMUN GEREKÇESİ Yüce Allah, tekamül ve gelişime

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur.

Kulenizin en üstüne koşup atlar mısınız? Tabii ki, hayır. Düşmanınıza güvenip onun söylediklerini yapmak akılsızca olur. 33 Ders 4 Günah Bir dostunuzun size, içi güzel şeylerle dolu ve bütün bu güzelliklerin tadını çıkarmanız için bir saray verdiğini düşünelim. Buradaki her şey sizindir. Dostunuzun sizden istediği tek şey,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

TASAVVUF EĞİTİMİ AÇISINDAN YUNUS EMRE

TASAVVUF EĞİTİMİ AÇISINDAN YUNUS EMRE IX.Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni (6-8 Mayıs 2010), Eskişehir, 2011. s.321-345. TASAVVUF EĞİTİMİ AÇISINDAN YUNUS EMRE Giriş Prof.Dr.Mustafa Ergün * Ortaçağlarda tüm toplumların hayatında egemen

Detaylı

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma

Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma İÇİNDEKİLER Bölüm 1: Felsefeyle Tanışma 1. FELSEFE NEDİR?... 2 a. Felsefeyi Tanımlamanın Zorluğu... 3 i. Farklı Çağ ve Kültürlerde Felsefe... 3 ii. Farklı Filozofların Farklı Felsefe Tanımları... 5 b.

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği'

Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' On5yirmi5.com Güzel Bir Kitap: 'İslam Estetiği' Sanat ve edebiyat çevresinin yakından tanıdığı Turan Koç, 'İslam Estetiği' adlı kitabını çıkardı. Kitap, meraklılarına yön gösteriyor... Yayın Tarihi : 8

Detaylı

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni

SANAT FELSEFESİ. Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni SANAT FELSEFESİ Sercan KALKAN Felsefe Öğretmeni Estetik güzel üzerine düşünme, onun ne olduğunu araştırma sanatıdır. A.G. Baumgarten SANATA FELSEFE İLE BAKMAK ESTETİK Estetik; güzelin ne olduğunu sorgulayan

Detaylı

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir.

AVCILIK. İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. AVCILIK İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen ve bir faaliyettir. Avcılık İnsanlığın tarihi kadar eski bir fenomen Avcılık eskiden; İnsanın kendisini korumak, Karnını doyurmak, Hayvan ehlileştirmek,

Detaylı

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17

YUNUS EMRE LER VAR OLDUKÇA Salı, 09 Temmuz 2013 06:17 Dünya yalan kardeşim, dünya yalan! Var mı yalan dünyada baki kalan. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. Diyen Yunus Emre halk tarafından çok sevilen bir mutasavvıftır. Halk onu hep sevmiştir.

Detaylı

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews

Kitap Değerlendirmeleri. Book Reviews Kitap Değerlendirmeleri Book Reviews HAK ÂŞIĞI VE HALK OZANI ÂŞIK YOKSUL DERVİŞ Cem ERDEM * İlmin Medinesi Ahmed-i Muhtar Onun kapıcısı Haydarı Kerrar Hakka girer burdan ervah-ı ebrar Erişir onlara fazl-ı

Detaylı

ETİK VE TASAVVUF -Felsefî Diyaloglar-

ETİK VE TASAVVUF -Felsefî Diyaloglar- sakarya üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi 17 / 2008, s. 203-208 kitap tanıtımı ETİK VE TASAVVUF -Felsefî Diyaloglar- Kenan Gürsoy, Sufî Kitap, 2008, s. 206 Yakup ÖZKAN Tasavvuf düşüncesinin ne olduğu,

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi

ve Manisa Muradiye Kütüphanesi nde iki nüshası Bursalı Mehmet Tahir Efendi EROĞLU NÛRİ (d.?-ö.1012/1603) tekke şairi Açıklama [eç1]: Madde başlarında şairlerin mahlaslarının olmasına özen gösterilmeli. Ancak şairin tanıtıcı özellikleri virgülden sonra yazılmalı. Açıklama [eç2]:

Detaylı

www.rehberlikservisi.org

www.rehberlikservisi.org www.rehberlikservisi.org 1 BAŞLARKEN Çocuklarımız bizim için ne kadar önemli? TEOG öncesinde onlar için neler yapıyoruz? Gelecekleri için planlarınız var mı? Çocuklarınızı yeterince anlıyor musunuz? Neden

Detaylı

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde!

Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! Şeb-i Arus İstanbul da: Mevlana nın vuslat gecesi bu yıl yine aşkın başkentinde! İstanbul, bu yıl ikinci kez Mevlana Celaleddin-i Rumi nin ölüm yıldönümü olan Şeb-i Arus törenlerine ev sahipliği yapıyor.

Detaylı

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar

Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Hz.Resulüllah (SAV) den Dualar Camiye Girerken Allah ın adıyla, Allah ın Resulüne salat ve selam olsun. Allah ım, hatalarımı bağışla ve bana rahmet kapılarını aç. Camiden Çıkarken Allah ın adıyla, Allah

Detaylı

XIII.YÜZYILDA YUNUS EMRE NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MİSYON

XIII.YÜZYILDA YUNUS EMRE NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MİSYON 1 Bu bildiri, 7 Mayıs 2007 de Eskişehir de Taşbaşı Konf. Salonunda Uluslarası Sempozyumda sunulmuştur. XIII.YÜZYILDA YUNUS EMRE NİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ MİSYON Prof. Dr. Ali ÇELİK 1 Muhterem hâzırûn, Bilindiği

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Şeyh den meded istemek caizmidir?

Şeyh den meded istemek caizmidir? Eusubillahi-mineş-şeytanirrajim Bismillahirr-rahmanirrahim Şeyh den meded istemek caizmidir? Şeyh Eşref Efendi Esselamaleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Hazihis Salatu tazimen bi hakkike ya Seyyiduna

Detaylı

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi

İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK. Ezeli ezelden öteden beri. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi. Çekerim cevrini andan ötürü. Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 İNANÇ ÖNDERLİĞİ - PİRLİK Ezeli ezelden öteden beri Sevdikçe sevesim geldi Pirimi Çekerim

Detaylı

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri

Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : DİN PSİKOLOJİSİ Ders No : 00004003 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim

Detaylı

Seçimler hızla yaklaşmasına rağmen,kimse de ciddi manada bir hareket ve heyecan görülmemektedir.

Seçimler hızla yaklaşmasına rağmen,kimse de ciddi manada bir hareket ve heyecan görülmemektedir. SİYASET HEYECANI Seçimler hızla yaklaşmasına rağmen,kimse de ciddi manada bir hareket ve heyecan görülmemektedir. Yapılan araştırmalar,medya ve reklam kurumlarının bu konuda sıkıntıları görülmektedir.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN IKUMA VE TECVİD II İLH 102 2 4+0 4 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI?

DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? DOĞRU DİYE BİLDİKLERİMİZİ SORGULADIK MI? Bireyin iç ve dış dünyasını algılayıp, yorumlamasında etkili olan tüm faktörlere paradigma yani algı düzeneği denilmektedir. Bizim iç ve dış dünyamızı algılamamız,

Detaylı

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk

Günaydın, Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günü parlatan gözler. Havayı yumuşatan nefes. Yüzlere gülücük dağıtan dudaklar. Konuşmadan anlatan kaşlar. Bana şiir yazdırtan o parmaklar. (23.06.2004) M. Mehtap Türk - Günaydın Günaydın...

Detaylı

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI

1. LİDER 2. LİDERLİK 3. YÖNETİCİ LİDER FARKI YÖNETİCİ-LİDER FARKI VE LİDERLİĞİN YÖNETİMDEKİ ÖNEMİ Ahmet VERAL (Rapor) Eskişehir, 2011 1. LİDER Genel bir kavram olarak ele alındığında lider, bir grubun hedef oluşturma ve bu hedeflere ulaşma ve ilerleme

Detaylı

YUNUS EMRE NİN GÖRÜŞLERİ VE BU GÖRÜŞLERİN BULGARİSTAN DA YAŞAYAN ALEVİ-BEKTAŞİ TOPLULUĞUN DEĞER SİSTEMİNE VE YAŞAMINA YANSIMASI

YUNUS EMRE NİN GÖRÜŞLERİ VE BU GÖRÜŞLERİN BULGARİSTAN DA YAŞAYAN ALEVİ-BEKTAŞİ TOPLULUĞUN DEĞER SİSTEMİNE VE YAŞAMINA YANSIMASI Nevena GRAMATİKOVA * GRAMATİKOVA, Nevena (2014). Yunus Emre nin Görüşleri ve Bu Görüşlerin Bulgaristan da Yaşayan Alevi-Bektaşi Topluluğun Değer Sistemine ve Yaşamına Yansıması. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi:

Detaylı

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm:

Efendim, öğrendiklerimin ikincisi; çok kimseyi, nefsin şehvetleri peşinde koşuyor gördüm. Şu âyet-i kerimenin mealini düşündüm: Hatim-i Esam hazretleri, hocası Şakik-i Belhi hazretlerinin yanında 33 sene kalır, ilim tahsil eder. Hocası, bu zaman içinde ne öğrendiğini sorduğu zaman, sekiz şey öğrendiğini söyler ve bunları hocasına

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI

ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI Sıra No ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ 2016 YILI 1. DÖNEM (OCAK-ŞUBAT-MART) VAAZ VE İRŞAD PROGRAMI VAAZ EDENİN VAAZIN ADI SOYADI ÜNVANI YERİ TARİHİ GÜNÜ VAKTİ KONUSU Dr. İbrahim ÖZLER İlçe Müftüsü

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN OKUMA VE TECVİD IV ILH 202 4 2+0 2 5 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci

KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci KOÇLUK NEDİR? İNCİ TOKATLIOĞLU Profesyonel Koç-Uzman Eğitimci Neden Koçluk? İnsanların günlük koşuşturma içinde hayatlarının bazı yönlerinde dengenin kaçtığını fark edemez. (iş, aile, dostlar ve kendimiz

Detaylı

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ

ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ ZEKÂTIN FARZ KILINMASININ HİKMETİ [ Türkçe ] الحكمة من تشريع الزكاة [باللغة التركية [ Muhammed b.salih el-useymin محمد بن صالح العثيمين Terceme eden : Muhammed Şahin ترجمة: محمد بن مسلم شاهين Tetkik eden:

Detaylı

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2

URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün. Dua. Dua İbadetin Özüdür. Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Dua Dua İbadetin Özüdür Niçin ve Nasıl Dua Edilir? Kur'an'dan ve Hz. Peygamber'den Dua Örnekleri BÖLÜM: 2 Dua Arapça kökenli bir kelime olup «istemek, davet etmek» demektir.

Detaylı

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir.

Bir insan Allah (c.c.)'ın birliğine inanırım diyorsa o irfan sahibidir denemez. Çünkü onun sahip olduğu sadece onun bilgisidir. Birçok kişi ibadetlerinden imani lezzeti alamadıklarından şikâyetçidir. Bunlar "Öyle bir püf noktası söyle ki, biz ilahi irfana varalım." diye sorarlar.bu insan yaratılışının gayesidir. İlahi irfan yollarının

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi

X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi T.C. ESKiŞEHiR V A L i L i G i i X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi BiLDİRİLERi (06-08 MAYIS ) Hazırlayan Prof. Dr. Erdoğan BOZ ESKİŞEHİR, 2011 X. ULUSLARARASI YUNUS EMRE SEVGi BİLGİ ŞÖLENi

Detaylı

TOPLUMSAL İLETİŞİMDE DİLİN GÜCÜ. Uzm. Pedagog Yıldız KONAL SÜSLÜ

TOPLUMSAL İLETİŞİMDE DİLİN GÜCÜ. Uzm. Pedagog Yıldız KONAL SÜSLÜ TOPLUMSAL İLETİŞİMDE DİLİN GÜCÜ Uzm. Pedagog Yıldız KONAL SÜSLÜ ANLAŞMA Dil, insanın anlatma yetisi çerçevesinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlı ve gelişmiş olanıdır. Dil iletişim, anlama ve anlatma

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TASAVUF METİNLERİ İLH 319 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -9- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (9) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme Bürosu

Detaylı

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e:

SINIF DEFTERİ. Gurup. Muallim/e: SINIF DEFTERİ Gurup Muallim/e: Yaz Okulu 2014 Devam Çizelgesi 18 Haziran 2014 Çarşamba 19 Haziran 2014 Perşembe 20 Haziran 2014 Cuma 23 Haziran 2014 Pazartesi S. No Öğrenci İsim Soyisim 1 2 3 4 5 6 7 8

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

İntikam. Ölüm Allah ın Emri

İntikam. Ölüm Allah ın Emri İntikam Bilir misin sen her gece Kendinle oturup konuşmayı Geceden uyanmamaya ant içip Gün ışığıyla yeniden doğmayı Bilir misin sen her güne hayata küskün başlamayı Anti sosyal kişilik olup da Şişelerin

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU

KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU KÜÇÜK KALBİMİN İLK REHBERİNİN BU GÜNÜME UZATTIĞI HAYAT YOLU Nereden geliyor bitmek tükenmek bilmeyen öğrenme isteğim? Kim verdi düşünce deryalarında özgürce dolaşmamı sağlayacak özgüven küreklerimi? Bazen,

Detaylı

Sadık Yalsızuçanlar: İnsanın Hakk a vasıl olması yaşayan bir mürşidin irşadıyla mümkündür Perşembe, 10 Kasım :30

Sadık Yalsızuçanlar: İnsanın Hakk a vasıl olması yaşayan bir mürşidin irşadıyla mümkündür Perşembe, 10 Kasım :30 Tasavvuf, edebiyat ve çeşitli dallardaki kırkın üzerinde eseriyle irfan dünyamıza renk katan, Ülke Tv deki Açık Deniz programıyla da her hafta evlerimize konuk olan değerli büyüğümüz Sadık Yalsızuçanlar

Detaylı

YÛNUS EMRE DÎVÂNI NDA İLİM VE BİLGİ

YÛNUS EMRE DÎVÂNI NDA İLİM VE BİLGİ Gencay ZAVOTÇU * ZAVOTÇU, Gencay (2014). Yunus Emre Dîvânı nda İlim ve Bilge. Türk Dünyası Bilgeler Zirvesi: Gönül Sultanları Buluşması. 26-28 Mayıs 2014. Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı

Detaylı

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ

ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ ARKADAŞ SEÇİMİNİN ÖNEMİ Değerli anne babalar; Her insan, yaşamını sürdürmek ve gelişmek için başka insanlara ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçları karşılamak için arkadaşlık ilişkileri, sosyal alandaki en önemli

Detaylı

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu

Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu Question Kur an ın varlık mertebelerini beyan eder misiniz ve ilahi vahiyde lafızların yerinin ne olduğunu belirtir misiniz? Kur an ın lafızdan soyut olduğu bir merhale var mıdır? Answer: Her şeyin lâfzî

Detaylı

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır.

Efendim! Şu direğin arkasında Ekmekçi Koca vardır, benden daha âlim ve âriftir. diyerek Şeyh Hamîdüddîn i açığa çıkarmıştır. Hacı Bayram'ın Şeyhi: Hamîdüdîn-i Aksarâyî (Somuncu Baba) Şeyh Hamîdüddîn-i Velî el-aksarâyî aslen Kayserili olup Şeyh Şemseddîn-i Mûsâ isimli zâtın oğludur. İlk tasavvufî bilgilerini babasından elde etmiş

Detaylı

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59

DİNLEDİM NEY DEN HASRETİ Pazartesi, 11 Haziran 2012 14:59 İnsan hep bir şeylerin özlemi ile yaşar. İçinde hep bir şeylerin özlemi vardır. Hasret insanoğlunun adeta içine işlemiştir. Biz bezm-i âlemden geldik ve hep oraların hasreti ile yanarız. Biz dünyaya gönderildik

Detaylı

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele

( Mesnevi den 8 şirli) r H i k â y ele 8 Mesnevi den (şiirli) r l e H i k â e y ÖNSÖZ Hoşgörülülükte deniz gibi ol Mevlâna Celâleddîn Geleceğimizin teminatı olan kıymetli çocuklarımız, Geçmişimizde atalarımızın yaşadığı ve bu günlerde kaybolma

Detaylı

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci

BÖLÜM: 2. Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar. Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları. Ramazan Bayramı Sevinci Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Oruç Tutarken Nelere Dikkat Etmeliyiz? Orucu Bozan Durumlar Orucun Kişiye ve Topluma Kazandırdıkları Ramazan Bayramı Sevinci Maun Suresi ve Anlamı BÖLÜM: 2 Sosyal hayatımızı

Detaylı

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI

03-05 Ekim / October Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 03-05 Ekim / October 2013 Yrd. Doç. Dr. Mehmet YAZICI 2014 77 Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Gözüyle gizli yok ya sen ne dersin Biz Muhammed Ali diyenlerdeniz Alevilik nedir? sorusuna verilen cevaplar.

Detaylı

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN

2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN 2016 YILI 1. DÖNEM ÜÇ AYLIK VAAZ- IRŞAT PROGRAMI VAAZIN VAİZİN TARİHİ GÜNÜ VAKTİ ADI SOYADI ÜNVANI GÖREV YAPACAĞI YER KONUSU 1.01.2016 Cuma Öğleden Önce Şevket ŞİMŞEK Uzman Vaiz Mermerler Camii SORUMLU

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım.

1. Soru. Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafın sonuç cümlesi olabilir? olaylara farklı bakış açılarıyla bakalım. insanlarla iyi ilişkiler kuralım. 1. Soru Kitap okumak insanı özgürleştirir. Okuyan insan yeni düşünceler edinir, zihnine yeni pencereler açar. Okumak olaylara bakış açımızı bile etkiler. Kalıplaşmış salt düşünceler, yerini farklı ve özgür

Detaylı

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya

Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya VAHYE DAYALI DİNLER YAHUDİLİK Yahudiliğin peygamberi Hz. Musa dır. Bu nedenle Yahudiliğe Musevilik de denir. Yahudi ismi, Yakup un on iki oğlundan biri olan Yuda veya Yahuda ya nispetle verilmiştir. Yahudiler

Detaylı

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma

11. Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma KURAN'I KERİM TÜRKÇE MEALİ (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI) 50-KAF SURESİ Mekke'de inmiştir. 45 (kırkbeş) âyettir. "Kaf" harfi ile başladığı için bu adı almıştır. Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla. 1.

Detaylı

Türk Şiiri. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan 2010 07:43 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 3438

Türk Şiiri. Kategori: Türk Şiiri Çarşamba, 28 Nisan 2010 07:43 tarihinde yayınlandı. Gösterim: 3438 TANITIM: Gerçek aşkı arayan Yunus Anadolu köylüsünün örneğidir. Dili ile arınmışlığı söyleyen, özleyen ozan kendisini bu dünyada konuk sayar. Allah aşkı, ölüm, gurbet, ilim, dervişin özellikleri gibi temalarına

Detaylı

Anne, çocuğunu yalnızca bedensel değil, ruhsal yönden yetiştirmekle de yükümlüdür

Anne, çocuğunu yalnızca bedensel değil, ruhsal yönden yetiştirmekle de yükümlüdür İnsan, doğduğu andan itibaren, öğrenme isteği içinde sürekli etrafını araştırır. Çocukluk döneminde gördüğü, duyduğu ve okuduğu her yeni şeyden heyecan duyar. Bu süreçte çocuk için en önemli örnekler,

Detaylı

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır.

Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının

Detaylı

Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle vü şardır bize

Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle vü şardır bize Biz kimseye kin tutmayız Ağyar dahi dosttur bize Kanda ıssızlık var ise Mahalle vü şardır bize Adımız miskindir bizim Düşmanımız kindir bizim Biz kimseye kin tutmayız Kamu âlem birdir bize el&i& is c H

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS KURAN II İLH 338 6 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

Rahat bir biçimde oturun, rahatlayın ve sonra aşağıdakileri yavaş yavaş ve düşünerek tekrarlayın:

Rahat bir biçimde oturun, rahatlayın ve sonra aşağıdakileri yavaş yavaş ve düşünerek tekrarlayın: Özlem Kocukeli / ozlem@gencgelisim.com Rahat bir biçimde oturun, rahatlayın ve sonra aşağıdakileri yavaş yavaş ve düşünerek tekrarlayın: 1- Ben bir bedene sahibim ama ben yalnızca bedenimden ibaret değilim.

Detaylı