YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ"

Transkript

1 YUNUS EMRE DÜŞÜNCESİNDE AŞK VE EĞİTİM Emel KOÇ Özet G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yunus Emre bir halk adamı, bir derviştir. Derviş Hakk aşığıdır, bu sebeple o, insanları da Hakk ın tezahürü oldukları için sevmek durumundadır. Yunus un aşkı her şeye yönelik pek güçlü bir duygudur. Aşk, evrenin yaratıcısına yönelik olduğu kadar yaratıcıdır da.yunus, bizlerin ilâhî olandan ayrı olmadığımızı, yani varlığın birliğini kabul eder. Tüm insanlar ilâhî varlıklardır ve onların eşitlikleri, nihai noktada, onların ilâhî oluşlarında saklıdır. Yunus a göre, insanlara hizmet etmek nihai ahlâkî idealdir ve birey herkesin yararına çalışırken, kendisi için en yüksek iyiye ulaşır. Abstract LOVE AND EDUCATION IN YUNUS EMRE Yunus Emre is a man of the people, a dervish. A dervish is a lover of God, so he has to love humans as they are part of God. Yunus love is the most powerful of everything. It is for the creator of the universe but it is also the creator. Yunus recognizes the unity of being, that we are not separate from the Divine. All human beings are divine beings and their equality rests in their divinity. In Yunus view, service to humans is the ultimate moral ideal and the individual can find his own highest good in working for the benefit of all. Anahtar Kelimeler: Yunus Emre, Aşk, Eğitim Key Words: Yunus Emre, Love, Education Eğitim sözcüğü Batı dillerindeki education aracılığıyla dilimize geçmiştir. Education kelimesinin Latince kökeni, educare beslemek, educere dışarı çekmek, bir şeye doğru götürmek, yetiştirmek anlamlarına geldiği için söz konusu kelimenin çift manalı olduğu söylenebilir (Bilhan 1991: 52). Yani Latince kökleri itibarıyla değerlendirildiğinde eğitim, bir yandan bireyi bilgiyle beslemek ve donatmak, diğer yandan da ondaki imkânları ve gizil güçleri açığa çıkarmak anlamına gelir. Bugün, eğitim genel olarak bireyin davranışında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istenilen yönde...değişme meydana getirme süreci olarak tanımlanmaktadır. (Büyükkaragöz ve Çivi 1999: 26). Bu tanımda istenilen yönde değişme ifadesi eğitimin amaçlarına uygun değişme anlamına gelir ki bu durumda öncelikle Eğitimin amacı nedir? sorusuna yanıt verilmelidir. Amacın belirlenmesi doğrudan doğruya insanda gerçekleşmesini istediğimiz bilgi, beceri, tutum ve davranışlar gibi eğitim sonuçlarıyla ilgilidir. Başka bir deyişle B. Russell ın da dile getirdiği gibi, en iyi eğitimin nasıl olacağı konusunda kesin karara varmadan önce ne tür bir insan yetiştirmek istediğimiz konusunda bir düşünce geliştirmeliyiz. O hâlde her eğitim girişiminde bulunması gereken en önemli prensip

2 amaç ile sonuç arasındaki tutarlılık ve amacın koşullarını üzerinde taşıyan bir projenin geliştirilmesidir. Eğitimin amacı ve bu amaç doğrultusunda ulaşılmak istenen sonuç, farklı eğitim girişimlerine göre değişiklik gösterse de, çoğunluğun uzlaştığı nokta eğitimin insanın şahsiyetini oluşturmasına imkân vermesi gerektiğidir. İnsanın şahsiyetinin oluşturulmasından söz ettiğimize göre, öncelikle şahıs ve şahsiyet kavramlarını netleştirmeliyiz. Çoğu kez karıştırılmış olmasına rağmen, şahıs(person), Batılıların individual(birey) dedikleri şey değildir. Birey, bölünmez bir bütün teşkil eden varlığın adıdır. Bireyciliğin iddiasına göre, insan, birey olarak kendi kendine yetebilen bir varlıktır. Kendi varlığını meydana getiren parçalara yabancı unsurlar, onun dışında kalır (Lahbabi 1972:13-32). Birey, âdeta kendi içerisine sıkışmış bir varlıktır. Oysaki şahıs, hür iradesiyle kendini, kendi dışındaki varlıklara bağlayan ahlâkî bir ben dir. O,...insanlar-daha doğrusu şahıslar dünyası-içinde kendini yeniden bulan, muhtemel bir egoizmden kurtulmak amacıyla kendini hürriyet hâlinde aşmaya gayret eden, diğer insanlarla olduğu kadar tabiatla, toplumla ve Tanrı yla ahenk kurmaya çalışan bir varlıktır."(gürsoy 1995: ). Şahsiyet olma ve bir değerler sistemine bağlanma yolundaki insan için hürriyet, kendini aşma ve ahenk gibi varoluşsal girişimler önem kazanır. O hâlde farklı eğitim girişimleri, şahsiyet oluşturma yolundaki beklentilerimizi ne ölçüde karşılamaktadır? Biz bu soruya büyük Türk mutasavvıfı Yunus Emre (m ) ve O nun mensubu bulunduğu tasavvuf düşüncesi çerçevesinde yanıt aramaya çalışacağız. Tasavvufun, insan konusundaki düşüncelerine geçmeden önce tasavvufu tanımlamak yerinde olacaktır. Tasavvuf, Allah ı bilme ve bulma yoludur. (Anadol 1993: 94). Tasavvuf, bir derunî yaşantı, bir dinî deneyim ya da manevî bir hâldir...iyi bir ahlâktır...terbiyedir...kalbi temizlemek, Allah ı yüceltmek ve kurallara şefkat beslemektir. (Çubukçu 1995: 103). Tasavvuf, Allah a kulluk için nefsi olgunlaştırmak ve kalbi yüce Hakk a bağlamaktır. Tasavvuf düşüncesinin temelinde Tanrı, insan ve tabiat aşkı vardır. Yunus a göre, Tanrı öncesiz bir varlıktır. Tanrı, öncesiz olduğu gibi, insanın ruhu da Tanrı katında öncesizdir. Nitekim Kur an da yüce Allah insanı varetmesi hakkında şöyle buyurmuştur: Onu düzelttim ve kendi ruhumdan üfledim. (Çubukçu 1987: 82). Bu durumda insanda, Yunus a göre, Tanrı nın ruhundan gelen Tanrısal bir güç vardır. İnsan bedeni oluşmadan önce, ruhsal açıdan Tanrı katındayken, aşkla dolu ve mutludur. Ancak Tanrı, alemi yaratmayı dilemiş ve yaratmıştır. Alemin yaratılmasıyla, beden kalıbıyla kalıplanan insan için, bedeninin tutkuları ve ruhunun Tanrı ya özlemi arasındaki ikilemler, sıkıntı oluşturmaya başlar. Mutasavvıflara göre alemin yaradılış gayesi aşktır. Allah, kendi güzelliğini temaşa için mahlukatı yaratmıştır. Bir kudsi hadiste Ben bir gizli hazine idim. Bilinmeyi ve sevilmeyi istedim ve alemi yarattım. buyrulur. Allah ın bilinmeyi istemesi aşktır ve bu aşk özün özüdür...aşk, her şeydir... Evrenin özünü aşk oluşturur ve bütün mevcudattaki ilk cevher aşktır. (Pala 1995: 98). Kainatta varolan her şey, aşkın eseri olduğu ve Mutlak Güzelliğin izlerini taşıdığı için, insanı Hakk a ulaştıracak olan gerçek yol da yine aşktan geçer. Bu aşk Hakk a duyulan aşktır.

3 Tasavvufta biri hakiki diğeri ise mecazî ya da beşerî olmak üzere iki tür aşktan söz edilir. Hakiki aşkın konusu Hakk, beşeri aşkın konusu ise insandır. Yaratılış, ilâhî aşkın açılıp yayılması olduğu için mutasavvıflar çoğu zaman beşeri aşkı ilâhî aşka ulaşmada bir köprü olarak düşünmüşlerdir. Zira, yaratılmış olan her şeyi yaratandan ötürü sevmek esastır. Bu açıdan bakıldığında Yunus a göre tüm yaratılmış şeyler, âlem, bizi doğrudan doğruya Tanrı ya ve Tanrı aşkına götürür. Çünkü insan da dahil her varlık Tanrıyla insan gönlü arasında bir perde gibidir...varlıklar Tanrı nın yüzünü insandan gizleyen perdelerdir... Yunus a göre dünyayı anlamlı kılan şey onun perde oluşudur... Eğer Allah perdesiz ve apaçık olsaydı...ne sır, ne aşk, ne de iman ve küfür olurdu...işte bu açıdan her şeyi anlamlı kılan dünyadır. (Bayrakdar 1994: 30). Ancak diğer taraftan insan bu dünya perdesinin gerisindeki gerçekliği görünce artık dünya, manasını yitirmeye başlar. İnsan adına kurtuluş, Yunus a göre, dünya perdesinin yıkılmasından geçer. Yunus, dünya perdesini yıkan herkesin Hakk ı görebileceğini, yıkamayanların ise sonsuz ayetine rağmen O nu göremeyeceğini belirtir. Nişânsuzın nişânun kimse bilmez Egerçi bî-nihâyet ayetün var. Dünyaya sürekli olarak bel bağlayıp kalanlar, dünyadan vefa bekleyenler asıl gerçeklikten uzaklaşırlar. Dünya onun için adeta bir konaklama yeri olarak görülmelidir. Bu dünyaya gelen göçer Gelen göçer, konan göçer. Meyil etme bu dünyâya Hiç kimseye kılmaz vefâ. İnsan, Yunus a göre fani dünyaya meyiletmeyip ondan uzaklaştığı yani varoluşsal benliğine (nefs) yabancılaştığı ölçüde olgunlaşarak, Hakk a yaklaşacak ve O nu kendi içinde bulacaktır. Zira, nefs Tanrı ile insan arasında bir perde olduğu için nefsi kontrol altında tutmak gerekir. Tasavvuf, nefsin öldürülmesi değil, onun derece derece terbiye edilmesi esasına dayanır. Ancak nefsin olgunlaşmasını önleyen kibir, cimrilik, öfke, gıybet, hased gibi engeller vardır. Bu engellere karşı verilen meşakkatli sınavda Yunus, doğruluk ve kanaatkârlıktan vazgeçilmemesi gerektiğini söyler. Toğrulık mancınıgı istigfâr taşıyıla Toğru vardı atıldı, yıkıldı nefs kal ası Kanaati yar idin, uyma nefs dilegine İresin hakîkata, yirün buldun tur indi. Böylece dünyalık benliğini yani nefsini kontrol ederek olgunlaştıran, erdemlerle ruhunu besleyen insan, Tanrı ile arasındaki perdeleri kaldırarak, ilâhî aşkta gerçek benliğine kavuşur. Gerçek benliğini kazanması ikilikten kurtulup birliğe ermesidir.

4 Başka bir deyişle insan adına yapılacak ilk şey masivadan, (Allah tan başka herşeyden vaz)geçmektir. Bu da nefse hakim olmayı ve ben den kurtulmayı gerektirir. Böylece insan giderek fenafillaha erer ve sevgiliye kavuşur. (Pala 1995: 99). İnsanın hakiki benliğine ulaşabilmesinin yolu eğitimden geçer. Tasavvuf eğitimi gönüle yönelik bir eğitimdir. Zira Yunus a göre, insandaki en değerli şey gönül dür. Gönül, Hakk katından geldiği için sevgi ve iman yeridir. Gönül mi yig Ka be mi yig ayıt bana aklı iren Gönül yigdürür zire ki gönüldedûr dost turagı Gönlün olgunlaşması, hakikati kavrayabilecek bir düzeye gelmesi, entelektüel bir bilince sahip olmakla ya da çok kitap okumakla değil, aşk kitabından okumakla ilgilidir. İy çok kitâblar okıyan sen kim dutarsın bana dak Tâ bilesin sırrı ıyân gel ışkdan okı bir varak İlim hod göz hicâbıdur dünye ahret hisâbıdur Kitâb hod ışk kitâbıdur bu okunan varak nedür. Sevgi ve aşk, taş gönülleri olgunlaştırıp pişiren, onları terbiye eden temel güçtür Işkı var könül yanar yumşanur muma döner Taş gönüller kararmış sarp-katı kışa benzer. İşidün iy yârenler ışk bir güneşe benzer Işkı olmayan gönül meseli taşa benzer. Hakk a kavuşma yolunda akıl ve aklın ürünü olan kuru bir ilim, aşk karşısında değersiz kalır. İlm-i hikmet okuyanlar ışkdan feragatdur bunlar Mansûr oldum asun beni her dillerde söyleneyin. Gönüllerin olumsuzluklardan arındırılması ve yeniden olumlu değerlerle beslenmesi aşk yoluyla olur. Allah ın bir lütfu olan aşk, gönülleri olgunlaştıran sonsuz bir ilimdir. Gönül ise Yunus a göre Hakk ın görünme yeridir.

5 Gönül Çalab un tahtı gönüle Çalap bakdı İki cihân bed-bahtı kim gönül yıkarısa. Bu durumda Hakk ı bilmenin yolu insanın kendi gönlünden geçer. İlim ilim bilmekdür ilim kendin bilmekdür Sen kendüni bilmezsin yâ nice okumakdur Okumakdan ma ni ne kişi Hakk ı bilmekdür Çün okudun bilmezsin hâ bir kurı emekdür. İnsanların okumaktan gayeleri, kendilerinden hareketle, Hakk a ulaştıran yolu bilmek istemeleri olmalıdır. Yunus, yukarıdaki dizelerde ilim kavramını Ledün, batınî bilgi, hakikat karşılığında kullanmaktadır.ilim kendin bilmektir derken, ilmi de nefs bilgisi manasına geniş bir kavram olarak ele almıştır. Kendi kendini bilmek ve kendi içindeki ilâhî cevheri sezmek irfandır. İlim denilen şey, Yunus a göre, ancak irfan ise değerlidir. Gerçek ilmi, irfanı, ma rifeti ise insana aşk kitabı öğretebilir. Gönlünde ma rifet güneşi parlayan irfan ehli bir kişinin bunu dili ile söylemesi, Yunus a göre, gereksizdir. Çünkü ma rifet dil ile değil, gönül ile ilgilidir. Sufiyem halk içinde tesbîh elümden gitmez Dilüm ma rifet söyler gönlüm hiç kabûl itmez. Bilgiçliği, bilmek iddiasını terketmek gerekir. Çünkü aşk yoluna giren kişi ma rifeti Tanrı dan aşk medresesinde öğrenmiştir. Biz taliblerüz her dem ışk sebakın okuruz Tanrı virür sebakı ışk hod müderrisidür. Dervîşün kulagı sak Hakk dan işidür sebak Deprenmedin dil-dudak sözi işiden gelsün. Yunus a göre bilgilenmenin amacı, nihai noktada Hakk ı bilmek olduğu için, ulaşılmak istenen insan tipi de irfan ehli, kâmil insan(arif) olacaktır. Kâmil insana ulaşmada izlenecek olan yol nedir? Tasavvuf eğitiminin birinci koşulu bir mürşit, şeyh ya da Yunus un ifadesiyle, ere tam olarak bağlanmaktır. Çünkü nefsiyle mücadelesinde eksikliklerini farkeden insanın, kendisiyle hesaplaşarak özünü kavraması, ruhunu erdemlerle besleyerek dinginliğe ulaşması ve bu ruhsal dinginliği diğer

6 varlıklara yansıtması, mürşitsiz tek başına başarılacak bir şey değildir. Bu sebeple aşk yoluna giren kişinin, kendi hür iradesiyle bir mürşide teslimiyeti ve onun yanında kabul görmesi esastır. Tasavvuf eğitimi öğrencilerle birebir meşgul olmayı ve şeyhlerin müritleriyle tek tek ilgilenmesini temele alır (Ergün 1997: 185). Kendi eksikliklerini fark ederek, hür iradeyle bir mürşide bağlanma, insan için şahsiyet oluşturma yolundaki en önemli adımdır. Kendi bilişiyle kişi, hiç irişe mi menzile Allah a iremez kalur, er etegin tutmayınca. Aklum başuma gelmedi ışk şarâbın tatmayınca Kandalıgum bilimedüm girçek ere yitmeyince. O hâlde Yunus a göre kendimizi bilmenin yolu bir ere yani Dostun dostuna dost olmaktır. Sen gerçek âşıkısan dostun dostına dost ol Ger böyle olmazısan dostum dimegil bayık. Tasavvuf eğitiminin öğrencilik dönemi dervişlik-miskinlik olarak bilinir. Dervişlik Farsçada fakirlik anlamına gelir. Dervişlik sabır ve kanaattir, nefsini yenme, iradeyi eğitme, kavgaya, nifaka, bilgiçliğe, iddiaya, gösterişe, sevgisizliğe, kine tahammül edememe demektir (Kabaklı 1991: 88). Dervişlik, miskinlik demektir. O hâlde dünya malını elden bırakmayan, Yunus a göre, derviş olamaz. Derviş olan kişilerün miskînlikdür ser-mâyesi Miskînlikden özge bize mâl u mülk ü şâr gerekmez. Bu dervîşlik yolına ışkıla gelen gelsün Ya dervîşlik neydügin bir zerre tuyan gelsün. Yunus, hiçbir manevî gelişmesi olmadığı hâlde, yalan söyleyerek kendisini derviş gibi gösterenleri şiddetle eleştirir. Taşum dervîş içüm boş dilüm tatlu sözüm hoş İllâ ben itdügümi dînin degşüren itmez. Dervîşlik didükleri hırkayıla tâc degül Gönlin derviş eyleyen hırkaya muhtâc degül.

7 Dervişlik, hırkada ve tacda değil; Kudüs te, Mekke de, Hac da değil, kişinin kendi gönlünde aranmalıdır. Yunus, dervişlik eğitiminde aşama aşama göz önünde tutulması gereken şeri at, tarikat, ma rifet ve hakikat kapılarından bahseder. Evvel kapu şeri at, emr ü nehyi bildürür Yuya günahlarunı her bir Kur ân hecesi İkincisi tarikat kulluğa bil bağlaya Yolı togrı varanı yarlıgaya hocası Üçüncisi ma rifet cân, gönül gözin açar Bak ma ni sarâyına arş a degin yücesi Dördüncüsi hakikat ere eksük bakmaya Bayram ola gündüzi kadir ola gicesi. Yunus için din şeri attan ibaret değildir. Tarikat gibi şeri at da ancak Allah a varmak için vasıtalardır. Şeri at ve tarikat bizi ma rifete ulaştırır. Ancak ma rifet de gaye değildir, onun da derininde hakikat vardır (Kabaklı 1991: 72). Bu dört kapının da kendi içinde diğerlerine göre daha ileri olan ayrıntılı durakları vardır. Şeri at-tarikat yoldur varana Hakikat-Ma rifet andan içerü. Dört kapudur kırk makâm, yüz altmış menzili var Ana irene açılur vilâyet derecesi. Yunus iyi yetiştirildiklerinde dervişlerin ilim ve irfanlarının derinliğinden ve sabırlarından bahseder. Dervişlik bir lokmadur yirile gökden ulu Bu azâmet lokmayı yudup sinüren gelsün. Ben dervişem diyen kişi iş bu yola ar gerekmez Derviş olan kişilerün gönli gendür tar gerekmez

8 Dervişlik, baktığı herşeyde Hakk ı gören bir mürşide tam teslimiyeti gerektirdiği için, mürşitlerin sohbetleri ve sözleri tasavvuf eğitiminin esasını oluşturmuştur. Dost meclislerinde topluca sohbet etmek ve müzik dinlemek insanı ruhsal açıdan olgunlaştırır ve Tanrı ya yaklaştırır (Çubukçu 1991: 5). Bu sebeple eğitimde söze ve sözlü anlatıma çok önem verilmiştir.evrendeki her şey gibi söz(dil) de Tanrı nın bir tecellisi olduğu için insanda dile gelen de Tanrı nın iradesidir. İy sözlerün aslın bilen gel di bu söz kandan gelür Söz aslını anlamayan sanur bu söz benden gelür. Söz karadan akdan degül yazup okımakdan degül Bu yüriyen halkdan degül Hâlik avâzından gelür. Yunus a göre dost meclislerinde oluşan manevî eğitim ortamı, gönüllerin eğitiminde okumaktan çok daha etkilidir. Çünkü kendi içinde ruhsal dinginliği ve huzuru yakalamış, aşk ile dolup taşan somut bir şahsın yani mürşidin, gerek davranışlarıyla gerekse sözleriyle müritleri üzerindeki etkisi son derece önemlidir. Sohbet cânı semirdür, hem âşıkun ömridür Hakk Çalab un emrile erenün himmetidür. Tasavvufî sohbetlere katılıp da aşk ateşiyle yanma sırrına ermemek, Yunus a göre aşıklığın elde edilemediğini gösterir. Dün gün riyazat çeküp hâlvetlerde diz çöküp Sohbetlerde baş çatup yanmayan âşık mıdur? Eğitimde söz önemlidir; ancak söze gerçek değerini verebilmek için sözden anlamak gerekir. Arife bir söz yeter, tende cevher var ise. İnsanların sözden anlamaları ise onların ancak nasipleri oranındadır. Gevhersüz gönüllere, yüz bin söz eydürisen Hak dan nasîb olmasa nasîb olası degül. Gönülleri eğitmede sohbet kadar etkili bir diğer manevi eğitim aracı aşktır.yunus, aşk ile yoğrulduğunu ve terbiye edildiğini söyler. Ben ham idim aşk pişirdi

9 Karayı aktan seçer oldum. İzzet ü erkân, eyü ad, ışk yolına noksandurur Ben niderem eyü adı, çün terbiyat ışkdan yirim. Aşk ile terbiye edilmek ya da aşkın üstün ahlâk ile ilişkisini göstermek, Yunus un düşüncesinin en önemli yönlerindendir. Kainatta gördüğü düzenliliği, toplumsal yaşamda da görmek isteyen, insan ruhunun ancak erdemlerle donatıldığında Hakk a yaklaşacağını düşünen Yunus; adalet, doğruluk, bilgelik, hoşgörü gibi erdemleri temele alır. O nun için Hakk aşığı aynı zamanda üstün ahlâkın seçkin bir örneği olmalıdır. Bu sebeple ilâhî aşk ve üstün ahlâk bağlantısı doğrultusunda O nun ulaşmak istediği insan tipi de netleşir. Eğitimin hedefi kendisiyle iç hesaplaşmalarını tamamlayarak, bir sır olan kendi varlığını çözümlemiş, hatalarından ders alarak tövbe edecek olgunluğa erişmiş, Hakk ın yarattığı her şeyde güzellikler görebilen kâmil insan yani ariftir (Ergün 1997: ). Arif, tanıyan, bilen, irfan, marifet sahibi demektir (Bursalı 1980: 295). O, batınî bilgiyi arayan, gönül gözüyle görendir. Kâmil insan, sabırlı insandır. Varoluşsal benliğiyle hesaplaşması esnasında ızdıraplı bir yol katetmiş ve sabretmesi gerektiğini öğrenmiştir. Sabırsuz kişilerün dirligi ham Kim sabrıla eyi olur ser-encâm. Kâmil insan, dünyanın bir geçit yeri, ölümün kesin bir olgu olduğunu farkederek, dünya nimetlerine bağlanmamayı öğrendiği için, cömerttir. Diyelim dinle Kârun un zevâlin Virüp îmânını virmedi mâlın. Sehâvet iderisen ışk alasın Tamâm terk olıcak ışkda kalasın. Kâmil insan, gönlünü kin ve kibr gibi olumsuz duygulardan arındırmıştır. Adumuz miskindür bizüm Düşmanumuz kindür bizüm Biz kimseye kin tutmazuz Kamu âlem yârdur bize. Sakıngıl olmagıl kibrile yoldaş

10 Kibir kandayısa anunla savaş. Kâmil insan, ruhunu sevgi ve hoşgörü duygularıyla beslemiştir. Gelün tanşuk idelüm, işi kolay tutalum Sevelüm sevilelüm, dünyâ kimseye kalmaz. Kâmil insan, her şeyin sahibinin Tanrı olduğunu görebilen insandır. Sevgiyle tevhide ulaşabilen, çoklukta birliği görebilendir. Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan Halka müderris ise, hakikatte asidir. Yetmiş iki milletün hem ma şukı oldurur Âşıkı ma şukından ayırmaklık fâl degül. Geçdüm hod-bîn ilinden el çekdüm dükelinden Ol ikilik belinden birlige bitüb geldüm. Kâmil insan, candan geçmeyince canana ulaşılamayacağını bilen, canını aşk yoluna vererek ikilikten kurtulup tevhide erendir. Sonuç olarak, gerek Yunus a gerekse mensubu olduğu tasavvuf düşüncesine göre, ilâhî aşk insanları son noktada toplumsal ve evrensel birliğe götürecektir. Evrendeki herşey Tanrı nın dilemesiyle meydana geldiği, Hakk ın sevgisinin eseri olduğu için, bizi Hakk a ulaştıran yol da diğer insanları, toplumu, tabiatı kısacası varolan her şeyi herhangi bir çıkar gözetmeksizin sevmek olacaktır. Yunus a göre, dil, din, millet ayrımı yapmaksızın tüm insanları yaratandan ötürü sevmek ve bu sevgiyi bizzat yaşama geçirmek esastır. Sevgi ve ilâhî aşkın ateşiyle yanıp tutuşan gönüller ahlâkî olgunluğa eriştikleri için bencillik, kin, nefret gibi olumsuzlukları bir tarafa bırakarak, her an yeni doğmuşçasına dinamizm içerisinde etraflarına ümit, merhamet, adalet ve hoşgörü ışıkları saçacaklardır. Aşk ateşi Maşuk tan başka her şeyi yaktığı için gerçek aşık olgun ve güzel ahlak sahibi olacaktır. Başlangıçta da sözünü ettiğimiz gibi eğer eğitimden beklenen şey insanın şahsiyetini oluşturmasına ve olgunlaştırmasına imkân vermesi ise tasavvuf eğitiminde aşk, kaynağı ilâhî olan sonsuz bir ilim olarak bunu lâyıkıyla başaracaktır. Kendi iç hesaplaşmalarını yaparak gönlünün derinliklerindeki sevgiyi kavrayan insan, hür bir iradeyle kendi dışına açılarak bu sevgiyi diğer varlıklara ve nihai noktada sevginin menşei olan Hakk a yöneltecektir. Hakk aşığı, ilâhî aşkın ateşiyle yanıp tutuştuğu için vuslata mani olan her türlü engeli aşmış, dünya ve ahret menfaatlerinden kendisini arındırarak, ahlâkî anlamda da kemale ulaşmış bir ahlâkî bendir. Böyle bir gönül sahibinin içi ve dışı pür nur olacağı için onda toplumun ve dinin benimsemeyeceği kötü bir alışkanlık olmayacaktır. Pürnûr olur içi dışı Söyler Allah deyü deyü.

11 İçi dışı ilâhî aşkın nuruyla dolan insanın içi dışı bir hâle gelecek, gerek sözleri gerekse davranışlarıyla diğer insanlar için üstün ahlâkın bir temsilcisi olacaktır. Neyise zâhirün bâtınun oldur Neyise endişen ol yana yoldur. KAYNAKLAR Anadol, C. (1993); Gönüller Sultanı Yunus Emre İstanbul: Kamer Yayınları. Bayrakdar, M. (1994); Yunus Emre ve Aşk Felsefesi, Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. Bilhan, S. (1991); Eğitim Felsefesi, Ankara: A.Ü. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları. Bursalı, M. N. (1980); Yunus Emre, İstanbul: Erhan Yayıncılık Büyükkaragöz, S. S.; Çivi, C. (1999); Genel Öğretim Metodları, İstanbul: Beta Basım A.Ş. Çubukçu, İ. A. (1987); Türk-İslam Kültürü Üzerinde Araştırmalar ve Görüşler, Ankara: A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları. Çubukçu, İ. A. (1991); Türk Düşünce Tarihinde Felsefe Hareketleri Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. Çubukçu, İ. A. (1995); Tasavvuf ve Sevgi. Cogito. S.4, s.103, İstanbul. Ergün, M. (1997); Yunus Emre de Tasavvuf ve Eğitim, Ankara: Ocak Yayınları. Gölpınarlı, A. (1991); Yunus Emre Divan ve Risalet ün Nüshiye, İstanbul: Der Yayınları. Gürsoy, K. (1995); Şahsiyet Eğitimi Türkiye I. Eğitim Felsefesi Kongresi, 1995, Van. Kabaklı, A. (1991); Yunus Emre, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. Lahbabi, M. A. (1972); İslâm Şahsiyetçiliği, çev: İ. Hakkı Akın, İstanbul: Yağmur Yayınevi. Pala, İ. (1995); Âh-mine l âşk. Cogito. S.4, s.98, İstanbul. Tatçı, M. (1997); Yunus Emre Divanı, İstanbul, MEB. Yayınları.

ELMALI ŞEHİR ve DEĞER. Ed. Bilal KEMİKLİ

ELMALI ŞEHİR ve DEĞER. Ed. Bilal KEMİKLİ ELMALI ŞEHİR ve DEĞER Ed. Bilal KEMİKLİ Elmalı : Şehir ve Değer Ed. Bilal KEMİKLİ ELMALI KÜLTÜR ve SANAT DERNEĞİNİN HEDİYESİDİR Tashih & İç Düzen Ahmet ÖGKE Kapak DEHA ORGANİZASYON Baskı & Cilt SEZER DESIGN

Detaylı

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI

AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI AKSEMSEDDİN'İN İNSANA BAKIŞI Dr. Ayşe YÜCEL* In this article, Dr. Yücel takes Akşemseddin's works and his life as a starting point to put forward his mystic philosophy, which is taken from Hodja Ahmet

Detaylı

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ

ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ ALEVİ-BEKTAŞİ MİRAÇ SÖYLEMİNDEN CEMİN SİMGESEL TEMSİLLERİNE HAKK'IN BİRLİK BİLİNCİ Derya SÜMER * Özet Alevi ve Bektaşi olarak tanımlanan insanların birbirlerini Alevi-Bektaşi kültürünün oluşumunda farklı

Detaylı

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ

RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ RENK SİMGECİLİĞİ VE ŞEYH GÂLİB İN ÜÇ RENGİ Colour Symbolism And Three Colours of Sheihk Gâlib Doç. Dr. Ali YILDIRIM * ÖZET Renkler, nesne ve olayları tanıma, tanıtma ve bildirmede insanların kullandığı

Detaylı

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI*

DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN KUR AN KISSALARI NIN TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA KULLANILMASI* Yakup ALAN** Özet Millet olarak edebiyatı hayatımızın bir parçası haline getirmiş bulunmaktayız. Karşılaştığımız herhangi

Detaylı

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN

Alevi Gencin Yol Haritası Remzi KAPTAN 1 Alevi Gencin Yol Haritası 2 Remzi Kaptan, 1976 yılında dünyaya geldi. Remzi Kaptan, kişilik bilincine ulaştıktan sonra tercihini Alevilik yoluna hizmetten yana yaptı. Bu tercihin gereği olarak Alevilik

Detaylı

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ ESKİ TÜRK EDEBİYATI - I DERS NOTLARI 2. Sınıf - 1. Dönem İsa SARI www.isa-sari.com Divan Edebiyatına Ait Bir Eserin İncelenmesi Şekil Yönünden 1. Nazım şekli Nazım şeklini

Detaylı

HEVÂYLA MÜCÂDELE İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN POTANSİYALİN İNSANIN BENLİĞİNDE/FITRATINDA SAKLI OLMASI

HEVÂYLA MÜCÂDELE İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN POTANSİYALİN İNSANIN BENLİĞİNDE/FITRATINDA SAKLI OLMASI HEVÂYLA MÜCÂDELE İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN POTANSİYALİN İNSANIN BENLİĞİNDE/FITRATINDA SAKLI OLMASI Mustafa CORA ÖZET Kur ân da üzerinde önemle durulan hevâ, yerilir; insanın onunla mücâdele etmesi ve onu terk

Detaylı

Sayı: 2 2010 BİRLİK BİLİNCİ

Sayı: 2 2010 BİRLİK BİLİNCİ Sayı: 2 2010 BİRLİK BİLİNCİ 3 1 Sevgili Yoga Simurg Dostları, Dergimizin ikinci sayısında insanlığı aydınlatan ışık elçilerinin bilgelik dolu yazı, söz ve şiirlerinden derlediğimiz yeni bir buketi sizlerle

Detaylı

Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği

Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği 2012/18 197 Ferhat AĞIRMAN Ahmed TÜRKMETİN Bilginin İmkânı Problemi: Gazali Örneği Özet Gazali bilginin temellendirilmesi ve kaynağının neliği hakkında felsefi sisteminde tutarlı bir düşünce ortaya koyar.

Detaylı

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ

Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ Prof.Dr. Mustafa ERGÜN MEVLÂNA NIN EĞĐTĐM GÖRÜŞLERĐ ĐÇĐNDEKĐLER Đçindekiler... 5 Önsöz... 7 Dipnotlar hakkında açıklama... 9 MEVLÂNA'NIN HAYATI VE ESERLERĐ... 10 1. ĐNSAN... 19 1.1. Đnsanın yaratılışı...

Detaylı

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN

MODERN BİLİM: TANRI VAR. Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN MODERN BİLİM: TANRI VAR Evren in ve Yaşamın Oluşumundaki Hassas Ayarlar Üzerine Bir İnceleme EMRE DORMAN İstanbul Yayınevi 2011 www.istanbulyayinevi.net İstanbul Yayınevi Eser Adı: Modern Bilim: Tanrı

Detaylı

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ

DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 10, Sayı: 1, 2001 ss. 137-164 DİNÎ TEBLİĞ ve EĞİTİM AÇISINDAN KUR AN DA İNSAN PSİKOLOJİSİ ve ÖZELLİKLERİ Mehmet ŞANVER * ÖZET Kur'an'ın tebliğ ve eğitim-öğretim

Detaylı

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ

KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ Cilt: 11, Sayı:2, 2002 ss. 31-58 KUR AN-I KERİM KISSALARI VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Remzi KAYA * ÖZET Kur ân-ı Kerim farklı konuları içermektedir. Bunlar içinde yer

Detaylı

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011

BİRLİK BİLİNCİ. Sayı 3 2011 YOGA SİMURG BİRLİK BİLİNCİ Sayı 3 2011 Kimi büyük yaradılışta olanlar vardır ki, onlar yalnız bağlı oldukları topluma değil, bütün insanlığa kalplerini ve ruhlarını açık tutarlar. 1 Hazırlayan: Sabiha

Detaylı

BİR FELSEFÎ METAFOR YOLDA OLMAK *

BİR FELSEFÎ METAFOR YOLDA OLMAK * BİR FELSEFÎ METAFOR YOLDA OLMAK * İbrahim Hakkı AYDIN ** ÖZET Felsefe tarihinde, felsefenin ne olduğunu anlatmak için çeşitli yöntemlere baş vurulmuştur. Bu yöntemlerden biri de metafor yöntemidir. Nitekim,

Detaylı

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar

Remzi Kaptan. Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 2 Cem ve Cemde Okunan Gülbanklar, Deyişler, Mersiyeler, Duazlar 3 , 1976 yılında K. Maraş'ta dünyaya geldi., kişilik bilincine ulaştıktan sonra

Detaylı

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ i ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE ve DİN BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI Sait KAR FARKLI DİNLERİN GERÇEKLİK İDDİALARI AÇISINDAN İBADET ANLAYIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ

ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 ORTAÖĞRETİM KUR AN-I KERİM ÖĞRETİM MATERYALİ 9 YAZARLAR Doç Dr. Muhiddin OKUMUŞLAR Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ Faruk SALMAN Nazif YILMAZ Devlet Kitapları

Detaylı

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN

İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Kitabın basımına katkılarından dolayı teşekkür ederiz. İŞ HAYATINDA ERDEMLİ İNSAN Doç. Dr. Halil Zaim UTESAV Kültür Düşünce 4 Kapak İç Düzen Yedirenk Baskı-Cilt Empati Matbaacılık

Detaylı

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU *

MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 36 Erzurum 2008-65- MEHMET KAPLAN IN DİL ÜZERİNE GÖRÜŞLERİ Mehmet Kaplan s Ideas On Language Dilek ERENOĞLU * ÖZET Dil dünyasında emek harcayanlar kullandıkları

Detaylı

BİRLİK ÇADIRI KURULDU

BİRLİK ÇADIRI KURULDU BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH İzmir, 2013 1 BİRLİK ÇADIRI KURULDU Prof. Dr. Mehmet MARUFİHAH ISBN: 978-605-62150-2-5 Birinci Basım: Kasım 2013, İzmir Baskı ve Cilt Bassaray Matbaası

Detaylı

İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü)

İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) İSLAM DA İNSAN HAKLARININ TEOLOJİK DEĞERİ *** Dr. Recep Ardoğan (Din Öğretimi Genel Müdürlüğü) Özet Çağdaş kavram ve öğretiler arasında önemli bir yere sahip olan insan hakları konusunda değişik yaklaşımlar

Detaylı

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik

Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Said Halim Paşa da Üç Tarz ı Siyaset: Batılılaşma, İslamcılık ve Milliyetçilik Özet M. Cengiz YILDIZ * Yusuf Akçura nın Üç Tarz ı Siyaseti ne (Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük) benzer bir tarzda, Osmanlı

Detaylı

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış

İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış 2012/18 209 Melek Zeynep ESENYEL * İnsanın, İnsan Olmak Bakımından İşlevi Nedir?: Aristotelesçi Bir Bakış Özet Aristoteles in Nikomakhos a Etik ve Eudemos a Etik adlı eserlerinde insanın işlevine (ergon)

Detaylı

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I

A Ç I L I Ş K O N U Ş M A L A R I BEKTAŞİ GÜLBENGİ Bismişah Allah Allah Vakitler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Müminler saf ola. Münâfıklar berbat ola. Gönüller şâd ola. Meydanlar âbâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız

Detaylı

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ

Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ BİRLİK ÇADIRI GİRİŞ Bahai Dini, kurucusu Hz.Bahaullah ın bir dönem tutsak kaldığı yeraltı zindanının bulunduğu Tahran da, doğum yılı olan 1852 den başlayarak, içine doğduğu sosyal ve dini çevrenin dışına

Detaylı

11.Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Aziz Augustine

11.Hafta. Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Aziz Augustine 11.Hafta Orta Çağ Siyasal Düşüncesi: Evet, geçen hafta Orta Çağ ın sosyo-ekonomik, siyasal ve hukuksal yapısına ilişkin bir sunum yapmıştık. Orada belirttiğimiz bir husus, İ.S. Beşinci Yüzyıl da Roma İmparatorluğu

Detaylı

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: VIII / 2, s.101-127 ARALIK-2004, SİVAS AB YE GİRİŞ SÜRECİNDE ORTAÖĞRETİMDE DİĞER DİNLERİN ÖĞRETİMİ İLE İLGİLİ ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ Hüseyin YILMAZ

Detaylı

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler

Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Hz. Abdu l Baba nın Mektuplarından Seçmeler Çeviren: Dr. Mehmet Marufi Samsun 2005 2 3 1- Halkı Tanrı ya çağırınız ve insanları Melei A lâ nın tavır ve davranışına davet ediniz. Yetimlere şefkatli baba,

Detaylı