MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir."

Transkript

1 BEYKOZ LOJĠSTĠK MESLEK YÜKSEKOKULU YURTDIġINDAN ÖĞRENĠ KABUL ESASLARI YÖNERGESĠ (Yüksekokul Kurulu Toplantı Tarihi: Toplantı Sayısı: 2012/07) AMAÇ: MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurtdışından öğrenci kabulüne ilişkin ilke ve kuralları belirlemektir. KAPSAM: MADDE 2- Bu yönerge, Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu nun yurt dışından öğrenci kabulüne ilişkin genel esasları, başvuran adaylarda aranacak nitelikleri, başvuru ve kayıt kabul şartlarını kapsar. DAYANAK: MADDE 3- Bu Yönerge, Türkiye de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin 2922 sayılı Kanun un 3. maddesi uyarınca kurulan Değerlendirme Kurulu nun 06/01/2010 tarihli kararı ve 21/01/2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında kabul edilen Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara dayanılarak hazırlanmıştır. TANIMLAR: MADDE 4- Bu yönergede geçen; a) Yüksekokul : Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu nu, b) Müdür : Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Müdürü nü, c) Yüksekokul Kurulu : Beykoz lojistik Meslek Yüksekokulu Kurulu nu, h) YÖK : Yükseköğretim Kurulu nu, i) Yönetim Kurulu : Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu nu, j) Öğrenci ĠĢleri Birim Müdürlüğü : Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü nü k) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Komisyonu: Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Komisyonu nu, l) Program : Önlisans düzeyindeki diploma programını ifade eder. KONTENJAN BELĠRLEME: MADDE 5- Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu na yurt dışından kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, her yıl Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenerek onaylanmak ve yayımlanmak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na iletilir. MADDE 6- Belirlenen ve ilan edilen kontenjanlara başvuru olmaması veya kontenjanın dolmaması halinde, söz konusu kontenjanların diğer kontenjanlara eklenip eklenmemesine Meslek Yüksekokulu Kurulu karar verir. MADDE 7- Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerin uymaları gereken sürece ilişkin takvim, her yıl akademik takvim ile birlikte Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenir. 1

2 BAġVURU: MADDE 8- Lise son sınıfta ya da mezun durumda olan adaylardan; 1) Yabancı uyruklu olanların, 2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde (1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır. hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.) 3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların 4) T uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKT hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin tamamını KKT dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil) 5) KKT uyruklu olup; KKT de ikamet eden ve KKT de ortaöğrenimini tamamlayan GE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilir. MADDE 9- Adaylardan; 1) T.. uyruklu olup ortaöğreniminin tamamını Türkiye de veya KKT de tamamlayanların, 2) K.K.T.. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T. liselerinde bitirip GE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.. olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını KKT dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKT dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç) 4) Uyruğundan birisi K.K.T.. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını KKT liselerinde bitirip GE AL sonucuna sahip olanlar ile tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç), 5) Türkiye deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T. uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T. olan çift uyrukluların başvuruları kabul edilmez. MADDE 10- Başvurusu kabul edilen ve kayıt yaptırma hakkı elde eden yabancı uyruklu öğrenciye Kabul Mektubu veya eşdeğer bir belge düzenlenir. 2

3 BAġVURU ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: MADDE 11-Adaylar, şu belgelerle başvurularını yaparlar: a) Lise diplomasının aslının ve çevirisinin (İngilizce ya da Türkçe) fotokopisi olmalıdır. Henüz diplomasını almamış olan adayların, liselerinden, belirli bir tarihte mezun olduklarını gösteren resmi bir belge(geçici mezuniyet belgesi) sunmaları gerekmektedir. Geçici mezuniyet belgesinin orijinali sunulmalıdır. (Adayların lise diplomalarının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren ve T.. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ya da ülkelerindeki Türkiye Büyükelçiliği'nden alınabilecek "Denklik Belgesi" başvuru sırasında istenmemektedir. Kabul edilen adaylar, bu belgeyi, kayıt sırasında sunacaktır). b) Meslek Yüksekokuluna başvuru formu c) Resmi transkript (Not durum belgesi) - Adayların lisede aldıkları dersleri ve notlarını gösteren ve lise müdürlüğü tarafından onaylanmış resmi transkriptlerini kapalı zarf içerisinde Meslek Yüksekokulu na teslim etmeleri gerekmektedir. (Transkript İngilizce ya da Türkçe değilse, bu dillere çevrilmiş onaylı örneği de transkript ile birlikte teslim edilmelidir. d) Sınav sonucu - Başvuru için kullanılacak olan sınav sonucunun onaylı örneği. e) Ülkemizde yükseköğrenimini sürdürecek maddi gücünün olduğunu gösteren bir banka hesabının bulunması ve bu hesapta yıllık geçimini sağlayabilecek tutarın olması. BAġVURULARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ MADDE 12- a) Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmesi akademik takvimde belirlenen süreler dahilinde Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Komisyonu tarafından gerçekleştirilir. Uluslararası İlişkiler Koordinatörü nün doğal üyesi olduğu ilgili komisyon ayrıca Yüksekokul Müdürü tarafından atanacak iki akademik personelde dahil olmak üzere üç üyeden oluşur. b) Başvuru şartlarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez. Yüksekokul dolmayan kontenjanları başka programlara aktarabilir. Yüksekokul kontenjanları doldurup doldurmamakta serbesttir. c) Başvuru için geçerli sınavlar ve bu sınavlardan alınması gereken asgari puanlar ekli listede belirtilmiştir. Bu sınavlardan belirlenen asgari puanın altında alanlar ile diğer başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. d) Değerlendirmeler adayların sınav puanları, not çizelgelerindeki genel not ortalamaları, referans ve niyet mektupları göz önüne alınarak kontenjanlar çerçevesinde yapılır ve kabulü uygun görülen asil ve yedek adaylar tespit edilir. Değerlendirme sonucunda tercihlerinden birine asil veya yedek olarak yerleşen adayın diğer tercihleri değerlendirmeye alınmaz. e) Değerlendirme Komisyonun hazırladığı öneri Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kabul edilen öğrencilere Öğrenim Meşruhatlı Vize alabilmeleri için Öğrenci İşleri Birim Müdürlüğü tarafından resmi kabul yazısı gönderilir. BAġVURU KABUL: MADDE 13- Adayların başvuruları, Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Başvuruları kabul edilen adaylara kabul mektubu gönderilir. Adaylar, bu kabul mektubu ile birlikte ülkelerindeki (veya en yakın) Türkiye Büyükelçiliği nden Öğrenim vizesi alırlar. Kaydolan öğrenciler ile ilgili bilgiler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı na bildirilir. 3

4 BAġVURUDA KABUL EDĠLEEK SINAV TÜRLERĠ VE TABAN PUANLAR: MADDE 14- (1) Aşağıda belirtilen ulusal ya da uluslararası düzeydeki sınav ya da diploma türlerine sahip olan öğrencilerin başvuruları kabul edilir. (2) Belirtilen sınav ya da diploma türlerine sahip olmamakla birlikte, lise mezuniyet notu %60 seviyesi ve üzerinde olanların başvuruları kabul edilebilecektir. (3) Bu maddede öngörülen sınav ve diploma türlerine Yüksekokul Kurul kararı ile yeni sınavlar ve kabul esasları eklenebilir. (4) Lise bitirme sınavı statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GE, Tawjihi vb.) geçerlilik sürelerinde bir sınırlama yoktur.üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (ÖSS=YGS/LYS, SAT, GAOKAO, KAZAKİSTAN ULUSAL ÜNİVERSİTE SINAVI vb.) geçerlilik süreleri iki yıl ile sınırlıdır. Ulke Lise Diploması/Bitirme Sınavı/ GiriĢ Sınavı En Az Puanlar (Alt Sınırlar) Afganistan Baccalauria %50 Almanya Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife (Abitur)/ Zeugnis der Reife Reifezeugnis.5 (en iyi not 1, en düşük geçer not 4) SAT (Scholastic Aptitude Test - Reasoning) Math ve ritical Reading Testlerinde 1600 üzerinden 1000 toplam puan ve 800 üzerinden 500 Math puanı Amerika BirleĢik Devletleri AT (American ollege Testing) Math, Sicence Reasoning ve omposite için 36 üzerinden 20 puan Arjantin Titulo de Bachiller 10 üzerinden en az 5 Arnavutluk Matura Shteterore Diploma not ortalaması, zorunlu konu sınavları ve başvurulan programla ilgili olmak üzere alınan seçmeli konu sınavlarının her birinden 10 üzerinden en az 5 Avustralya Avusturya Azerbaycan Australian apital Territory/ AT Year 12 ertificate New South Wales: Higher School ertificate/ HS and Record of Achievement Northern Territory ertificate of Education/ NTE and Record of Achievement Queensland: Senior ertificate South Australian ertificate of Education/ SAE and Record of Achievement Victorian ertificate of Education/ VE and Statement of Results Western Australia ertificate of Education (WAE) Reifeprüfung Matura.5 (en iyi not 1, en düşük geçer not 4) ATTESTAT ile öğrenci alınır. ertificate of omplete Secondary Education BangladeĢ Higher Secondary School ertificate (HS) % 50 Belçika Diploma van secundair onderwijs/ ertificat d'enseignement Secondaire Supérieur/ Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts % 50 veya 20 üzerinden en az 10 4

5 Diplom 0 Srednom Obrazavaniitestat/Atestat veya 10 üzerinden 5 Beyaz Rusya entral Testing konularından 100 Belorussian entral Testing Results üzerinden 30 olmak üzere, toplam 600 üzerinden 300 puan Bolivya Diploma Grado/ Titulo de Bachiller en Humanidades 7 üzerinden 4 Svjedocanstvo svjedozba o zavrsenom obrazovanju/ Diploma o zavrsenoj gimnaziji Bosna Hersek (1998-)/ Svjedozba o maturi/ Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/ Diploma o polozenom ispitu/ Diploma o zavrsenoj srednjoj skoli (1992-) Brezilya ertificado de Ensino Médio 10 üzerinden 5 Bulgaristan Dárzhaven Zrelosten Izpit -Bulgarian Matura Başvurulan programla ilgili olmak üzere 100 üzerinden 41 veya 6 üzerinden 4 ezayir Baccalauréat/ Diplome de Bachelier de l'enseignement secondaire général 20 üzerinden 14 Çek umhuriyeti Vysvedceni o maturitní zkousce/ Maturitní zkouska / Maturita from qymnazium.5 (en iyi not 1, en düşük geçer not 4) Çin Halk umhuriyeti Gaokoa Başvurulan programın puan türünde 750 üzerinden 450 Dominik umhuriyeti Danimarka Ekvator ertificación (Pruebas Nacionales de onclusion de la Educación Media)/Diploma de onclusión de la Educación Media / Diploma Título de Bachiller General / ertificado Oficial de Suficiencia en los Estudios Secondarios Bevis for Studentereksamen (certificate of student examination)/ Bevis for Hojere Forberedelseseksamen/HF (higher preparatory examination) Bachillerato Título de Bachiller en Arte iencias/ Bachillerato Título de Bachiller Unico Integral 100 üzerinden üzerinden 7 10 üzerinden 5 veya 20 üzerinden 11 Ermenistan Hasunutian vkaiakan (attestai) Endonezya IJAZAH Sekolah Menengah Atas Madrasah ukup Average 10 üzerinden 6 (enam) Aliyah Etiyopya Ethiopian Higher Education Entrance Examination 100 üzerinden 50 Estonya Gümnaasiumi Löputunnistus/ Riigieksamenitunnistus Fas Baccalauréat / Baccalauréat de 20 üzerinden 11 l'enseignement Secondaire Filipinler High School Diploma (kurso sa sekundarya) 100 üzerinden 65 Finlandiya Ylioppilastutkintotodistus studentexamensbetyg um Laude Approbatur 7 üzerinden 4 Fransa Fransız Bakaloryası (Baccalauréat général) 20 üzerinden 10 Gambiya West African Senior School ertificate Examination (WASSE) General ertificate of Education (GE) Biri İngilizce olmak üzere, en az 5 konuda 6 veya daha iyi not En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 3 konuda A- seviyesinde puan Guatemala Diploma de Bachiller en iencias y Letras %60 Güney Afrika National Senior ertificate/ Senior ertificate En az 5 konudan 100 üzerinden 60 Gürcistan Sashualo Skolis Atestati/ Attestât o Srednem Obrazovanii 5

6 Maturalna svjedodzba / Svjedodzba o Hırvatistan zavrsenom srednjem obrazovanju / Svjedodzba o zavrsnom ispitu-maturi Hindistan Ail India Senior School ertificate (AISS) %55 Indian School ertificate (IS) %55 Hollanda Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 10 üzerinden 5 Honduras Hong Kong (VWO) Bachillerato Titulo de Bachiller en iencias y Letras Hong Kong ertificate of Education Examination (HKEE) + Hong Kong Advanced Level Examination (HKALE) Hong Kong ertificate of Education Examination (HKEE) + Hong Kong Advanced Supplementary ertificate (HKAS) veya %60 üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan üzere en az 3 konuda A-B seviyesinde puan veya 6 konuda A-D seviyesinde puan Irak Al-Edadiyah/ Al-ldadiyah 100 üzerinden 60 Ingiltere General ertificate of Education (GE) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere, en az 2 konuda A-D seviyesinde puan Iran Diplome Debirestan ve Pişdaneşgahi Diploma ve sınav notu 20 üzerinden 11 Ġrlanda Leaving ertificate (Established) En az 2 si Higher Level konularından olmak üzere en az 6 konu (Higher Level konuları için en az 3, diğer Iskoçya Scottish ertificate of Secondary Education/ Scottish Qualifications ertificate konular için en az D3) Matematik ve bir dil konusu olmak üzere en az 5 Scottish Higher Level konusundan en az ; en az 4 Scottish Higher Level konusundan A veya B (zorunlu) Ġspanya Título de Bachiller/ Bachillerato(Baccalaureate) 10 üzerinden 5 Ġsrail Te'udat Bagrut 10 üzerinden 6 veya 100 üzerinden 60 Ġsveç Slutbetyg from Gymnasieskolan/ Avgângsbetyg from Gymnasieskolan 4 üzerinden 2 (G) Kantonale Maturitätszeugnisse/ Ġsviçre Eidgenössisches Berufsmaturitätszeugnis / Maturitätszeugnis/ ertificat de Maturité/ Attesta to di Maturitá Ġtalya Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superior/ Diploma di Maturitá 100 üzerinden 50 Ġzlanda Stúdentspróf 10 üzerinden 5 Japonya Kotogakko Sotsugyo Shomeisho Kamerun Diplôme de Bachelier de l'enseignement du Second Degré/ Baccalauréat de l'enseignement Secondaire 20 üzerinden 11 Kanada Karadağ ameroon GE Ordinary Level Examination/ ameroon GE Advanced Level Examinations En az 4 konudan 4 üzerinden 2 Provincial High School Graduation Diplomas %50 Svedocanstvo o Zavrsenoj Srednjem Vasptanju/ Diploma o Zavrsenoj Srednjoj Skoli 6

7 Kazakistan Kenya Kırgızistan Kolombiya Kosova Kazakhstan National University Test 120 üzerinden 70 Orta bilim turaly attestai/ Attestat o (obschem) Srednem Obrazovanii Kenya ertificate of Secondary Education (KSE) Kyrgyzstan National Scholarship Test En az 5 konudan 4 üzerinden 2 (Konuların 4 ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı) Math, critical thinking, reading and understanding, ve grammar analyzing konularından oluşan main testing sonucu 245 üzerinden en az 104 Attestat o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Bachillerato/ Diploma de Bachiller 10 üzerinden 6.5 Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te pergjithshme - gjimnazin/ Diplome per kryerjen e shkolles se mesme te larte - gjimnazin Kore (Güney) llbankye Kodung Hakkyo (Academic High 4 üzerinden 2 School Diploma/ Graduation ertificate) Kuveyt Shahadat-al-thanawia-al-a'ama 100 üzerinden 60 Diploma de Bachiller en iencias y Letras/ Küba Título de Bachiller ertificado de Fin de 100 üzerinden 60 Estudios Secundarias Letonya Atestâts par visparejo vidëjo izglïtïbu 10 üzerinden 6 Libya General Secondary Education ertificate %60 Litvanya Brandos Atestatas (Maturita-certificate) 10 üzerinden 6 Lübnan Lübnan Bakaloryası (Baccalauréat Libanais Général) Scientific Stream dalından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden 60 Lüksemburg Diplôme / ertificat de Fin d'etudes Diplomaya sahip olmak Secondaires Macaristan Gimnazium erettsegi bizonyitvany Diploma za polozen zavrsen ispit (gimnazia)/ Makedonya Diplome per dhenien e provimit te pjekurise/ Svidetelstvo za zavrseno sredno obrazovanie Malezya Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia 5-6 (en iyi not 1, en düşük geçer not) Malta Matriculation ertificate 100 üzerinden 55 Meksika ertificado de Bachillerato General Unico 5 li skalada 10 üzerinden 5 veya 4'lü skalada 10 üzerinden 6 Mısır Thanaweya A'ama 100 üzerinden 50 Moldova Diploma de absolvire a invatamintului mediu general/ Atestat de studii medii de cultura generala/ Atestat de maturitate/ Diploma de Bacalaureat 10 üzerinden en az 6 ve konularından en az ikisi başvurulan programla ilgili olmalı Moğolistan Moğolistan Ulusal Sınavı (Gerchilgee) veya %65 Nijerya West African Examinations ouncil Higher En az 3 konudan A- seviyesinde puan School ertificate (A-level) Norveç Vitnemâl videregáende opplæring 6 üzerinden 3 Özbekistan Attestât o srednem brazovanii / O'rta ma'lumot to'g'risida shahodatnoma Pakistan Higher Secondary School ertificate (HSS) % 55 ve 1 yıl üniversiteye hazırlık (FSc) 7

8 ertificado Oficial de Estudios/ ertificado Peru de Educación Secundaria omún ompleta 20 üzerinden 11 (quinto) Polonya Swiadectwo Dojrzalosci/ Matura 6 üzerinden 3 veya %50 Diploma de estudos secundários/ ertificado de Fim de Estudos Secondários/ Portekiz Diploma de Ensino Secundario from ursos 20 üzerinden 12 cientifico-humanisticos/ ursos tecnológicos do ensino secundário Romanya Rusya Senegal Sırbistan Singapur Slovakya Slovenya Sri Lanka Sudan Suriye Suudi Arabistan Romanian Diploma de Bacalaureat (Liceul teoretic) Russian National Final School Exam - EGE Attestât o Srednem Obrazovanii / Attestât o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Baccalauréat de l'enseignement Secondaire (Série L and S) Diploma o polozenom zavrsnom ispitu/diploma o Zavrsenoj Srednjoj èkoli/diploma o polozenom maturskom ispitu/diploma o stecenom srednem obrazovanju Singapore-ambridge GE A-level examination Vysvedcenie o Maturitni Zkousce/ Maturitni zkouska/ Maturita from gymnazium Maturitetno spricevalo (Matura) Poklicna matura + maturitetni tecaj Sri Lanka General ertificate of Education Advanced Level (A level) Sudan School ertificate/ Higher Secondary School ertificate/ The Secondary School ertificate AI-Shahada-AI Thanawiyya/ Baccalauréat 10 üzerinden 6 Başvurulan programla ilgili olmak üzere dört sınavın herbirinden 100 üzerinden 42 ve toplam 400 üzerinden üzerinden 11 En az 2 konuda A- seviyesinde puan + 2 AO-seviyesi veya 3 A- seviyesi konu + 1 AO-seviyesinde konu 5 üzerinden 4 (en iyi not 1, en düşük geçer not 4) Matematik ve İngilizce konuları zorunlu olmak üzere en az üç konudan redit 100 üzerinden 50 ve 2 yıl yükseköğrenim veya eşdeğeri çalışma Scientific ve Literary Streams dallarından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 240 üzerinden 165 Tawjihiyya %60 Licencia de Educación Media/ Licencia de 7 üzerinden 4 ġili Enseñanza Media Prueba de Selección Universitaria (PSU) 850 üzerinden 500 Tacikistan Attestât dar borai malimati miyona Tanzanya National Form VI Examination ertificate Advanced ertificate of Secondary Education (ASE) (A level) üzere en az 2 Principal seviyesi ve 1 Subsidiary seviye üzere en az 2 Principal seviyesi ve 1 Subsidiary seviye Tayland Matayom VI (M6)/ Maw 6 4 üzerinden 3 veya 100 üzerinden 75 Tunus Baccalauréat de l'enseignement secondaire 20 üzerinden 11 Türkmenistan Attestât o Srednem Obrazovanii 8

9 Uganda Ukrayna Ürdün ve Filistin Venezuela Vietnam Yeni Zellanda Uganda ertificate of Education (UE) Uganda Advanced ertificate of Education (UAE) Ukrainian External Independent Testing - ZNO Atestat pro povnu zagal'nu srednju osvitu/ Attestât o Srednem (Polnom) Obshchem Obrazovanii Tawjihi Bachillerato/ Titulo de Bachiller Bang Tu Tai Hai (baccalauréat II)/ Bang Tot Nghiep Pho Thong Trung Hoc (certificate from secondary education)/ Giay hung Nhan Pho Thong Trung Hoc (provisional certificate) + admissions exam (Ky Thi Dai Hoc/Ky Thi Tuyen Vao Dai Hoc) National ertificate Educational Achievement üzere 6 konudan 8 üzere 2 konudan E Üç sınavdan 200 üzerinden 130 (Sınavların ikisi başvurulan programla ilgili olmalı) 12 üzerinden 7 Scientific Stream dalından tüm derslerden alınan sınav notu ortalaması 100 üzerinden üzerinden (Good) 10 üzerinden kha average En az 5 konudan 4 üzerinden 2 (Konuların 4 ü İngilizce, Matematik, Doğa/Fizik Bilimleri ve Sosyal Bilimler konularından olmalı) Yunanistan Apolitirio Enaiou Lykeiou 20 üzerinden 11.5 Zambiya Zambia School ertificate İngilizce zorunlu olmak üzere 6 konudan satisfactory ve en az 1 konudan credit ; veya İngilizce zorunlu olmak üzere 5 konudan satisfactory ve en az 2 konudan "credit Uluslararası Bakalorya (IB) 45 üzerinden 25 TÜBİTAK ın tanıdığı veya katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatları uluslar arası bilim olimpiyatlarında altın, gümüş veya bronz madalyasına sahip olmak Avrupa Bakaloryası (European %55 Baccalaureate) (Not) Bu sınavlardan üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT vs.) geçerlilik süresi 2 (iki) yıldır. Lise bitirme sınavları statüsünde olan sınavların (Abitur, International Baccalaureate, GE, Tawjihi vs.) geçerlilik sürelerine bir sınırlama yoktur. ÖĞRETĠM DĠLĠ: MADDE 15- Öğretim dili İngilizce olan ve hazırlık programı zorunlu olan programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin İngilizce düzeyleri her akademik yıl başında yapılan BELPT İngilizce Yeterlilik Sınavı ile belirlenir. Başarı notu 100 üzerinden 60 puandır. İngilizce Yeterlilik Sınavını başaran veya Yeterlilik sınavına eşdeğerliği kabul edilen TOEFL yazılı sistemde 500, bilgisayar tabanlı sistemde 173, internet tabanlı sistemde 61, IELTS (akademik) sınavından en az 5.5, AE, PE ve FE sınavlarından en az notu veya KPDS/UDS sınavından 65 ve üzerinde puan aldığını belgeleyen öğrenciler, İngilizce hazırlık öğretiminden muaf tutulurlar. Bu sınava katılmayan veya bu sınavda yeterli olamayan öğrenciler İngilizce hazırlık 9

10 programına kaydedilirler. Hazırlık programını iki yıl üst üste başaramayan öğrencilerin Yüksekokul ile ilişiği kesilir. MADDE 16- Öğretim dili Türkçe olan bölüm/programlara kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe düzeyleri, Türk Dili Yeterlilik Tespit Komisyonu tarafından yapılacak Türkçe Seviye Tespit Sınavı sonucuna göre belirlenir. Türkçe düzeyleri yeterli görülmeyen öğrenciler, yabancı uyruklu öğrencilere yönelik Türkçe kursu veren Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı nca yetkilendirilen kurumlarca verilen kurslarda başarılı olduktan sonra öğrenimlerine başlarlar. ÖĞRETĠM ÜRETĠ: MADDE 17- Yurtdışından kabul edilecek öğrencilerden alınacak eğitim ücreti her eğitim öğretim yılının başında Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. KAYIT ĠġLEMLERĠ: MADDE 18- (1) Kayıtlar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır. (2) Kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir: a) Lise diplomasının aslı ve ülkelerindeki T.. Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği, b) Yabancı ülkelerden alınan lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren T.. Milli Eğitim Bakanlığı veya ülkelerindeki T.. Temsilciliğinden alınan belge, c) Sınav Sonuç Belgesinin aslı ve ülkelerindeki T.. Temsilciliğinden onaylı İngilizce veya Türkçe örneği, d) Öğrenim ücretlerinin yatırıldığını gösteren banka dekontu (Öğrenim ücreti her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir) e) Resmi kimlik ya da pasaportun aslı ve suretleri, f) Ülkelerindeki T.. Temsilciliğinden alacakları öğrenci vizesi, g) 6 adet vesikalık fotoğraf. h) Yabancı uyruklu öğrencilerin kayıt olduktan sonra Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi nden almaları zorunlu olan İkamet Tezkeresi. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM MADDE 19- (1) Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler, eğitim-öğretimle ilgili olarak bu yönergede yer almayan konularda Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın hükümlerine tâbi olurlar. YÜRÜRLÜK: MADDE 20- Bu Yönerge, Yüksekokul Kurulu nun kabulü ile yürürlüğe girer. MADDE 21- Bu Yönerge hükümlerini Yüksekokul Müdürü yürütür. 10

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular

%50 %50. Başarı sırası 200.000. 50 puan %60. 2 konular. 4 konular YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KONTENJANINA BAŞVURU İÇİN SINAV VEYA LİSE BİTİRME BELGELERİNİN ASGARİ BAŞARI ŞARTLARI LİSTESİ MEF Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı Diğer TC Üniversiteler tarafından

Detaylı

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8.

Arnavutluk Matura 10 üzerinden en az 8. Reasoning Test: Matematik ve Critical Reading testlerinden 1600 üzerinden en az Uluslararası SAT 900 toplam puan. Subject Test: Başvurulan programla ilgili en az iki konuda 800 üzerinden en az 500. Uluslararası

Detaylı

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI

BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI BAŞVURUDA GEÇERLİ OLAN SINAVLAR VE TABAN PUANLARI İTÜ de, Aday öğrenci başvurularının değerlendirilmesinde, üniversite giriş sınavı statüsünde olan sınavların (SAT,TCS vs.) geçerlilik süresi iki yıldır.

Detaylı

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar

Galatasaray Üniversitesi ne Yurtdışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurusu İçin Aranacak Taban Puanlar Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Türk Cumhuriyetleri ile Türk Akraba Toplulukları Sınavı (TCS) Temel Öğrenme Becerileri Testinden en az 60 puan. SAT Reasoning "SAT Reasoning"

Detaylı

en az 1000 toplam puan

en az 1000 toplam puan YABANCI UYRUKLU (YÖS) ÖĞRENCİLER 1- Üniversitenizin eğitim-öğretim dili nedir? Üniversitemizde eğitim-öğretim dili İngilizce, Türkçe ve karmadır (%30 İngilizce %70 Türkçe). 2--Yabancı Uyruklu-Yurt Dışından

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YURT DIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı Selçuk Üniversitesine önlisans ve lisans düzeyinde, birinci

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN VEYA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu Yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi Fakülte ve Yüksekokulları bünyesinde eğitim ve öğretim faaliyeti

Detaylı

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar:

(1) Adayların lise son sınıfta ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla başvuruları kabul edilecek olanlar: T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURT DIŞI ÖĞRENCİ KONTENJANINDAN BAŞVURACAKLAR İÇİN BAŞVURU VE KAYIT TARİHLERİ, TABAN PUANLAR, KOŞULLAR,

Detaylı

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende

Avusturya da Yüksek Öğrenim. für ausländische Studierende 2013 Avusturya da Yüksek Öğrenim für ausländische Studierende Avusturya da Yüksek Öğrenim Infos und mehr für ausländische Studierende Oktober 2013 İçindekiler 1 ÖNSÖZ 006 2 AVUSTURYA'DA YÜKSEK ÖĞRENIM

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, Diş Hekimliği Fakültesinde yürütülen

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK YÖNERGESİ Amaç Madde 1-) Bu Yönergenin amacı, Erzurum Teknik Üniversitesi'ne yeni kayıt yaptıran öğrencilerin daha önce, Erzurum Teknik Üniversitesi dahil

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde ön lisans, lisans,

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ İZMİR ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1: Amaç: Bu Yönergenin amacı, Erasmus ve diğer değişim programlarına ilişkin işleyişi düzenlemektir. Kapsam: Yönerge,

Detaylı

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU

YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU YABANCI PERSONEL OTURMA VE ÇALIŞMA İZİNİ BAŞVURU KILAVUZU İ KAMET TEZKERESİ 1. Emniyet Müdürlüğüne dilekçe yazıp yabancı şubeye havale edilecek (Ek.1) 2. İkamet Beyanname Formu (Gaziantep Yabancılar Şubesi'nden

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Necmettin Erbakan Üniversitesinin

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ. KAPSAM ve DAYANAK ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ YAZ DÖNEMİ YÖNERGESİ KAPSAM ve DAYANAK Madde 1 Bu Yönerge; Acıbadem Üniversitesinde İngilizce hazırlık, önlisans, lisans ve yüksek lisans eğitim-öğretimi yapan fakülte, enstitü ve

Detaylı

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı*

EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2013 Akademik Yıl 2013/20 014 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011

Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 EK-6 Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Yükseköğretim Kurumları İçin Erasmus Uygulama El Kitabı* Sözleşme Yılı 2010 Akademik Yıl 2010/2011 * Bu El kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi

Detaylı

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği

ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ. Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği ERASMUS+ ANA EYLEM 1: BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği 2014 Dönemi Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı * Bu el kitabı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik

Detaylı