GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU"

Transkript

1 1 Maddenin ya da preparatýn özdeþliði ve tedarikçi Ürün Adý: METHANOL Bilgi Formu Numarasý: Madde/Preparat Kullanýmý: Temizleme maddesi, /, Reaktif Ürün Parça Numarasý: GÜVENLÝK BÝLGÝ FORMU Tedarikçi Adý: Wilhelmsen Ships Service AS Tedarikçi Adresi: Willem Barentszstraat AB Rotterdam-Albrandswaard, The Netherlands Telefon: Faks: Sorumlu Kiþi: Patrick.Rijsdijk, Product HSE Manager, Tel.: : Acil Telefon: NCEC: , CHEMTREC (800) American Chemistry Council , Greece Tehlike Tespiti - Koku: Alkol kokularý - Görünüm: Sývý, renksiz, suda çözünebilir - Gözle temas: Kýzarýklýk ve iritasyona yol açar - Deriye temas: Solunduðunda, deriyle temasýnda ve yutulursa toksik (R23/24/25) - Soluma: Solunduðunda, deriyle temasýnda ve yutulursa toksik (R23/24/25) - Yeme: : Solunduðunda, deriyle temasýnda ve yutulursa kalýcý çok ciddi etkiler tehlikesi (R39/23/24/25) Yüksek Derecede Yanýcý 3 Bileþenler ile ilgili derleme/bilgi Kimyasal Adý Konsantrasyon CAS Numarasý EC Numarasý R Ýfadesi* Simgeler Methanol , 24/25, 39/23/24/25 F, T *Bkz Bölüm 16 4 Ýlk yardým önlemleri Deriyle temas: - Deriyle temas ettikten sonra, tüm kontamine giysileri derhal çýkarýn ve hemen bol sabunlu suyla yýkayýn (S27/28) Gözle temas: - Gözlerle temas ettiðinde derhal bol suyla durulayýn ve bir doktora danýþýn (S26) Yeme: - Yutulduysa, kusturmayýn: derhal bir doktora danýþýn ve bu kabý ya da etiketi gösterin (S62) Soluma: - Hastayý temiz havaya çýkarýn - Soluk alýp vermek güçleþmiþ ise, eðitimli bir kiþi tarafýndan oksijen verilmelidir - Sýcak tutun ve yarý dik bir konumda dinlendirin. Giysileri gevþetin - Herhangi bir kuþkunuz varsa ya da semptomlar devam ediyorsa, týbbi müdahale için baþvurun 5 Yangýn önlemleri - Oto ateþlenme noktasý 455 C - Parlama noktasý 11 C derece (CC), Alt alev alma limiti %5.5 (havada), Üst alev alma limiti %44 (havada) - Karbon oksitleri oluþabilir - Pozitif Basýnçlý Solunum Cihazý Takýn - Yangýn çýkarsa, su, alkole dirençli köpük, karbondioksit ya da kuru malzeme kullanýn (S43) - Mümkünse, akan suyun kanallara girmesini engelleyin 1

2 5 Yangýn önlemleri (...) - Ateþe maruz kalan konteynerleri su sýkarak soðuk tutun - Buharlar havadan aðýrdýr, kayda deðer bir mesafe yol olarak bir ateþleme kaynaðýna ulaþabilir ve tekrar alev alabilir 6 Kazayla oluþan salýným önlemleri Kiþisel Tedbirler - Patlayýcý buhar/hava karýþýmlarý oluþturabilir - Bütün ateþleme kaynaklarýný kapatýn - Kývýlcým çýkarmayan el aletleri kullanýn - Buharlar havadan aðýrdýr, kayda deðer bir mesafe yol olarak bir ateþleme kaynaðýna ulaþabilir ve tekrar alev alabilir - Bölüm 8 uyarýnca koruyucu giysiler giyin Çevresel Tedbirler - Kanalizasyon ve su yollarýna girmesine izin vermeyin - Kanalizasyona boþaltmayýn (S29) Temizleme Eylemleri - Dökülen materyali duraðan bir malzemeye emdirip kürekle toplayýn - Alaný havalandýrýn 7 Yükleme-boþaltma ve depolama Yükleme-boþaltma - Yalnýzca iyi havalandýrýlan alanlarda kullanýn (S51). - Sýcaktan ve ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun - Ekipman topraklanmalýdýr - Fümigaston/spreyleme sýrasýnda uygun solunum ekipmaný takýn (S42) Depolama - Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. - Oksitleyici maddelerden uzak tutun (S14) - Kabý sýkýca kapalý, serin ve iyi havalandýrýlan bir yerde saklayýn (S3/7/9) 8 Maruziyet kontrolleri ve kiþisel korunma Maruziyet Limitleri - TLV (TWA) 260 mg/m3, 200ppm (Methanol) Maruziyet kontrolleri - Hava kaynaklý konsantrasyonlarý mümkün olduðunca düþük tutan mühendislik kontrolleri saðlanmalýdýr Mesleki Maruziyet kontrolleri - Fümigaston/spreyleme sýrasýnda uygun solunum ekipmaný takýn (S42) - Yüksek hava konsantrasyonlarýnda, uygun pozitif basýnçlý solunum koruma ekipmaný takýn - Tam göz korumasý saðlayan gözlükler takýn - Göz/yüz korumasý ve eldiven (butil kauçuk önerilir) gibi uygun koruyucu giysiler giyin Respiratör Eldiven Gözlük Takým 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler - Koku: Alkol kokularý - Görünüm: Sývý, renksiz, suda çözünebilir - ph - uygulanmýyor - Kaynama noktasý 65 C, 760 mm /Hg de - Buhar Basýncý 128 mbar - Buhar Yoðunluðu (hava = 1) Erime noktasý -98 C, 760 mm /Hg de - Suda tamamýyla çözünebilir - Yoðunluk 0.79 g/cm3 20 C derecede - Parlama noktasý 11 C derece (CC), Alt alev alma limiti %5.5 (havada), Üst alev alma limiti %44 (havada) - Oto ateþlenme noktasý 455 C - Log Pow

3 10 Stabilite ve Reaktivite - Stabil, Tehlikeli ayrýþým ürünleri olduðu bilinmiyor - Çýplak alev, akkor ya da sýcak yüzeylerden uzak tutun, Oksitleyici maddelere temas ettirmeyin, Gýda maddelerine temas ettirmeyin - Oksitleyici maddelerle uyuþmaz - Bkz Bölüm 5 11 olojik Bilgi olojik Bilgi - LD50 (oral, sýçan) mg/kg Soluma - Þiddetli maruziyet durumlarýnda baþ dönmesi, kafa karýþýklýðý, baþ aðrýsý ya da sersemlik görülebilir Deriyle temas - Deriyle uzun süre temas deride yað kaybýyla iritasyona ve bazý durumlarda deri iltihabýna yol açar - Aðrýya yol açabilir Gözle temas - Kýzarýklýk ve iritasyona yol açar Yeme - Þiddetli maruziyet durumlarýnda baþ dönmesi, kafa karýþýklýðý, baþ aðrýsý ya da sersemlik görülebilir - Þiddetli maruziyet durumlarýnda gastro-intestinal rahatsýzlýklar görülebilir Karsinojenisite - Karsinojenik etkiler üzerine kanýt bulunamamýþtýr 12 Ekolojik Bilgi Ekotoksisite - Akuatik çevrede akut etkilere yol açabilir Mobilite - Suda tamamýyla çözünebilir Dayanýklýlýk ve Biyolojik bozunabilirlik - Biyolojik olarak kolayca bozunabilir Biyoakümülasyon Potansiyeli - Biyoakümülasyon önemsizdir Diðer Advers Etkiler - Bu ürün doðru olarak kullanýldýðýnda / elleçlendýðýnde çevresel sorun yaratmasý beklenmemektedýr. 13 Tasfiyede dikkat edilecekler Sýnýflandýrma - Bu materyal ve/veya kabý tehlikeli atýk olarak atýlmalýdýr Tasfiyede dikkat edilecekler - Kanalizasyona ya da çevreye boþaltmayýn, yetkili bir atýk toplama noktasýna götürün - Atma iþlemi yerel, ulusal ve devlet yasalarýna uymalýdýr 14 Ulaþtýrma Bilgisi Yanýcý Sývý Uygun Nakliye Adý : METHANOL UN Uygun Nakliye Adý : METHANOL UN No: 1230 Tehlike Sýnýfý: 33 Ambalaj Grubu: II Karayolu/Demiryolu (ADR/RID) Uygun Nakliye Adý : METHANOL ADR UN No: 1230 ADR Tehlike Sýnýfý: 3 ADR Sýnýflandýrma Kodu: ADR Ambalaj Grubu: 3

4 14 Ulaþtýrma Bilgisi (...) Trem kartý: 30S1230 4

5 14 Ulaþtýrma Bilgisi (...) ADR alt risk: ADR Parlama noktasý: Deniz (IMDG) Uygun Nakliye Adý : METHANOL IMDG UN No: 1230 IMDG Tehlike Sýnýfý: 3 IMDG Ambalaj Grubu: II IMDG EmS: F-E, S-D IMDG alt risk: 6.1 IMDG etiketler: IMDG Parlama noktasý: 11 C Hava (ICAO/IATA) Uygun Nakliye Adý : METHANOL ICAO Un No.: 1230 ICAO Tehlike Sýnýfý.: 3 ICAO Ambalaj Grubu: II ICAO alt risk: 6.1 ICAO Etiketler: ICAO Parlama Noktasý: 11 C DOT / CFR (ABD Ulaþtýrma Bakanlýðý DOT Uygun Nakliye Adý : METHANOL Tehlikeli Materyal: METHANOL Tehlike Sýnýfý: 3 Kimlik Numarasý: UN 1230 Ürün RQ (Ibs): 5000 lbs DOT alt risk: 6.1 DOT etiketler: DOT Parlama noktasý: 52 F 15 Düzenleyici Bilgi Yüksek Derecede Yanýcý Risk Ýfadeleri - Yüksek Derecede Yanýcý (R11) - : Solunduðunda, deriyle temasýnda ve yutulursa kalýcý çok ciddi etkiler tehlikesi (R39/23/24/25) Güvenlik Ýfadeleri - Kabý sýkýca kapalý tutun (S7) - Ateþleme kaynaklarýndan uzak tutun Sigara Ýçilmez (S16) - Uygun eldivenler takýn ve göz/yüz korumasý kullanýn (S37/39) - Kaza durumunda ya da kendinizi iyi hissetmiyorsanýz, hemen doktorunuza danýþýn (mümkünse etiketi gösterin) (S45) 16 Diðer Bilgiler Ýçerikler üzerine kompozisyon/bilgi bölümünde kullanýlan R ve S ifadelerinin metinleri: - R11: Yüksek Derecede Yanýcý; R24/25: Deriyle temasýnda ve yutulursa toksik; R39/23/24/25: : Solunduðunda, deriyle temasýnda ve yutulursa kalýcý çok ciddi etkiler tehlikesi. Bu Güvenlik Bilgi Formundaki ürünle ilgili bilgiler tek tek bileþenlerle ilgili bilinenlerden derlenmiþtir. Buradaki veriler mevcut bilgi ve deneyimlere dayanýr. Bu Güvenlik Bilgi Formu ürünü güvenlik þartlarý açýsýndan inceler ve ürünün özellikleriyle ilgili herhangi bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnýzca uygun uygulama(lar) için kullanýldýðýnda geçerlidir. Ürün diðer uygulamalara uygun olarak satýlmamaktadýr - böyle bir durumda kullanýmý bu listede bahsedilmemiþ risklere yol açabilir. Üreticiye danýþmadan diðer uygulama(lar) için kullanmayýn. Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formlarý Direktifi (2001/58EC) ye uygun olarak hazýrlanmýþtýr. 5

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: VAPTREAT Ürün Parça Numarası: 571364 (25 liter) 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: EASYCLEAN LAUNDRY TABLETS Ürün Parça Numarası: 778869 (1 Cartonbox w/30 tablets) 1.2 Madde

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU. Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006-453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. UNICOOL R22 GÜVENLİK BİLGİ FORMU Bu Güvenlik Bilgi Formu, AT Direktifi (1907/2006453/2010/EC) ye uygun olarak hazırlanmıştır. SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: SPANGAS SULFURDIOXIDE 1 PCT OR LESS IN NITROGEN 1.2 Madde veya karışımın ilgili tanımlanan

Detaylı

2.1. Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: Bileşenler %w/w

2.1. Bileşimindeki Tehlikeli ve Zararlı Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: Bileşenler %w/w 1.KİMYASAL MADDE/MÜSTAHZAR/FİRMA TANITIMI Madde/Müstahzar Türü: HİJYENVİLLE MANGO KOKUSU Madde/Müstahzar Kullanımı: Ortam kokusu. Üretici Firma: Hygiene Vision Limited. 36 Philips Court. Water Street.Stamford-PE9

Detaylı

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1

Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 Tarihli Güvenlik Veri Levhasý 9/1/2012, Uyarlamalar 1 1. MADDE/KARIÞIM VE ÞÝRKET/MÜESSESEYE ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER 1.1 Ürün belirleyici Preparatlarýn tanýmlanmalarý TÝCARÝ ADI: COLORANTE VERDE TÝCARÝ KOD: PPVERDE

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Ponka Mutfak Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı Mutfaktaki

Detaylı

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri

1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri tr/tr Sayfa 1-7 1. Kimyasal maddenin/preparatın ve şirketin/üstlenenin kimlikleri Ürün ismi STANDOX THINNER 2K 20-25 Ürün kodu 4024669780901 Tavsiye edilen kullanım amacı Tiner Şirket/üstlenen bilgileri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Revize Edildiği Tarih 01.09.2011 Versiyon 3.0 BÖLÜM 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanitimi 1.1 Ürün adı REACH Kayıt Numarası Bu madde için bir kayıt numarası yoktur; çünkü bu madde veya

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU SÜLFÜRİK ASİT % 35 1) MADDE VE ŞİRKET TANIMI Ürünün Tanımı: SÜLFÜRİK ASİT % 35 Ürün İsmi: TUROKS S35 Üretici/ Tedarikçi Firma: Turoksi Kimyevi Maddeleri San. Tic. Ltd. Şti.

Detaylı

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ

1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI. 2. BĠLEġĠMĠ / ĠÇĠNDEKĠLER HAKKINDA BĠLGĠ 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ġġrket / Ġġ SAHĠBĠNĠN TANITIMI Madde/Müstahzarın Tanıtılması Ürün Adı Ürün Kullanım Alanı : 1068 Promanto Isı Yalıtım Levhası Yapıştırma Harcı : Isı yalıtım levhası yapıştırılmasında

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 10 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Yazı masası temizleyici Tavsiye

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası BÖLÜM 1: Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı FORMULA 6 Aerosol 1.2. Madde ya da karışımın ilgili tanımlanmış ve önerilmeyen kullanım şekilleri Serbest Bırakma Ajanları 1.3 Güvenlik

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 / 10 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Madde / Müstahzarın tanıtılması: Ürünün İsmi : ORBAY Yüzey Temizleme Tineri Ürünün Kodu : 0200634 1.2 Madde / Müstahzarın Kullanımı:

Detaylı

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 -

PRISTA YAZ CAM SUYU. Sınıflandırma (EU)No.1272/2008 Etanol 200-578-6/64-17-5 13 R11 - Sayfa 1/5 1- MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1 Ürünün tanımı Prista Yaz cam Suyu 1.2 Bilinen kullanımları Ön cam yıkayıcı. Araç bakımı, yıkama sıvısı. 1.3 SDS I sağlayanın bilgileri.

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Acrylic Paint Oluşturma tarihi 19.06.14 Version 3.0 Ref.No. BDS001216_28_20140619 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Acrylic Paint all fluo colours Aerosol

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 01.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 01.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Madde/preparat kullanımı: Sentez kimyasalı Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt

Detaylı

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ

ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU VİOLEX V-303 KİREÇ ÖNLEYİCİ BANYO TEMİZLİK MADDESİ Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 1 / 7 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Ürün tanımlayıcı Ticari adı ya da karışımın adlandırılması Eşanlamlılar Sürüm # 01 HP Priming Solution Indicator for press

Detaylı

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım

Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtım 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : DetaktifWC-Banyo Temizlik Kimyasalı Kimyasal Aile : Karışım 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25

Ürün Güvenlik Bilgi Formu Teknophos SC 25 Sayfa No : 1/5 Bölüm 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde / Müstahzar Tanıtılması Ürün Adı : Kimyasal Aile : Karışım CAS No : Yok EINECS No : Yok 1.2. Madde / Müstahzarın Kullanımı

Detaylı

GÜVENLIK BILGI FORMU

GÜVENLIK BILGI FORMU 02124 Sürüm #: 02 Yayınlanma tarihi: 16-Nisan-2015 Revize Edildiği Tarih - 1 / 5 GÜVENLIK BILGI FORMU 1. MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/preparat kimliği PAXgene Blood RNA Tube Maddenin/karışımın

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

Madde Güvenliği Veri Sayfası

Madde Güvenliği Veri Sayfası Ürün adı Belt Dressing fg Oluşturma tarihi 10.07.14 Version 2.0 Ref.No. BDS000035_28_20140710 (TU) BÖLÜM 1 Madde/karışım ve şirket/girişim bilgileri 1.1. Ürün tanımlayıcı Belt Dressing fg Aerosol 1.2.

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0

: Ace Bahar. Güvenlik Bilgi Formu 453/2010 sayılı AB düzenlemesine göre Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 28/02/2014 Revizyon tarihi: : Versiyon: 1.0 BÖLÜM 1: Maddenin/ karışımın ve şirketin/kuruluşun tanımı 1.1. Ürün tanımlayıcı Ürünün şekli Ticari ürün ismi/tanımı Ürünün kodu Ürün grubu : Karışım

Detaylı

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012

GENETRON PERFORMAX LT. Hazırlama Tarihi: 21.10.2010 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 27.07.2012 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 172021 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Soğutucu gaz 1.3 Üretici Firma: 1.3.1 Üretici Firma Adı HONEYWELL FLUORINE

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 9 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı Maddenin/Karışımın kullanımı Temizlik için Tavsiye edilmeyen kullanımlar

Detaylı