Primary Mathematics Teachers Views about Their Competencies Concerning the Integration of Technology *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Primary Mathematics Teachers Views about Their Competencies Concerning the Integration of Technology *"

Transkript

1 Elementary Education Online, 10(3), , İlköğretim Online, 10(3), , [Online]: Primary Mathematics Teachers Views about Their Competencies Concerning the Integration of Technology * Servet DEMİR ** and Ali BOZKURT *** ABSTRACT. There have been many studies on teachers role and expectations concerning the integration of technology into their instruction. The present study aimed to reveal mathematics teachers views about their own proficiency and the standards signifying that competency regarding the integration of technology. The focus group study was used as a data gathering method. The study attempted to respond the question, What are the qualities that teachers need to posses for an effective integration of technology into their classroom?. The teachers responses were elaborated by asking further questions in order to get a deeper understanding of their views. The teachers utterances were analyzed within the framework of TPCK. The results indicated that a) the in-service teachers require participating in such courses on technology and pedagogy for their professional development and b) teachers experiences with technology integration and their beliefs about the ways students learn significantly affect their views about their own competency. Key words: Technology integration, teacher s competence, focus group study, TPCK SUMMARY Purpose and significance: Teachers should have competencies for technology integration which is often defined as a complex problem. Determining teachers' views about their competencies in this respect is of great importance as it provides closer insights into the perceptions of practitioners. It is also important to examine the factors that affect teachers views regarding the technology integration as such an examination will help to determine the structure of professional development programs specifically designed to develop the relevant competencies. These two points have constituted the rationale of the study and the aim of this study is, therefore, to investigate the primary mathematics teachers views about their competencies concerning the integration of technology. Methods: In this study, the focus group interview method is used with seven volunteer teachers working in different school with various socio-cultural backgrounds. Teachers' views about their competencies for technology integration were coded individually. These codes were analyzed within the framework of TPCK. Other categories were employed when teachers citations did not fall into categories related to TPCK framework.. The question of 'What are the qualities that teachers need to posses for an effective integration of technology into their classroom?' was then used as a focus-determining tool for the data analysis "Analytical Induction" method, in this respect, was particularly used for the data analysis. Results: The data analysis showed that, the participant teachers cited that the competencies particularly related the technology the most. None of the teachers cited the term technological pedagogical content knowledge directly as a competency of the teacher for the technology integration. Only three responses of the teachers were coded under the category of technological pedagogical content knowledge. In general, the findings are as follow: a) teachers' experiences of technology affects their views about their competencies b) some teachers think that technology integration is other's problems, c) teachers beliefs about the learning of students affects their views of the competencies that they need to hold d) teachers' views about the usefulness of technology affects their perceptions and views of interaction between technology, pedagogy and content knowledge e) teachers perception of management of classrooms in which technology is used is affected by the schools' socio-cultural levels. Conclusion and Discussion: Technology, pedagogy, and content knowledge are equally important for technology integration and that teachers should have competencies with regard to all of these knowledge types. In-service training is, therefore, needed for teachers to have these competencies. This kind of training is especially needed for the technology knowledge component as the technology is rapidly changing. Such in-service training programs should also provide facilities for teachers to make use of their previous experiences. Technology should be introduced with their own pedagogies and teachers should be given the opportunity to focus on how to use technological tools with an appropriate pedagogical approach. Finally, there should be some endeavors for closing gaps between schools with different socio-economical levels. * * This paper has been presented at ICITS 2010 conference ** Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, Gaziantep Education Faculty, *** Asst. Prof. Dr., Gaziantep University, Gaziantep Education Faculty,

2 İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Teknoloji Entegrasyonundaki Öğretmen Yeterliklerine İlişkin Görüşleri * Servet DEMİR ** ve Ali BOZKURT *** ÖZ. Öğretime teknolojinin entegrasyonu konusunda öğretmenlerin rolü ve beklentileri ile ilgili yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çerçevede öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu yeterlik göstergelerinin neler olduğu ve belirli alana özel durumların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Bu araştırmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunda öğretmenin sahip olması gereken yeterlikleri ile ilgili neler düşündükleri ve bu yeterliklerin göstergelerinin neler olması gerektiğiyle ilgili görüşleri belirlenmeye çalışıldı. Araştırmada yöntem olarak odak grup çalışması tercih edildi. Çalışma Bir öğretmenin teknolojiyi sınıf içerisinde etkili olarak kullanabilmesi için hangi yeterliklere sahip olması gerekir? sorusu çerçevesinde yapıldı. Katılımcılara cevapları doğrultusunda konuya derinlik kazandıracak sorular yönetildi. Öğretmenlerin ifadeleri Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesi kullanılarak analiz edildi. Araştırma sonuçlarına göre a) Öğretmenlerin teknoloji ve pedagoji alanlarında mesleki gelişim eğitimine ihtiyaç duydukları b) öğretime teknoloji entegrasyonu konusunda deneyimleri ve öğrencilerin öğrenmesine dair inanışları, öğretmenlerin yeterlik konusundaki düşüncelerini etkilediği görülmüştür. Anahtar kelimeler: Teknoloji entegrasyonu, öğretmen yeterliği, odak grup çalışması, TPAB GİRİŞ Öğrenme-öğretme sürecini şekillendiren faktörler arasında öğretmen önemli bir yere sahiptir. Wyatt (1996), okul etkililik araştırmalarına dayanarak öğrencilerin öğrenmelerinde okulların donanımsal özelliklerinden çok öğretmenlerin niteliğinin belirleyici olduğunu vurgulamıştır. Özellikle sınıf içi öğretme etkinliklerini planlama ve sürdürmede öğretmen anahtar bir role sahiptir. Öğretmenin sahip olduğu nitelik, yeterlik ve deneyimler bu rolü şekillendirir. Bir öğretmenin sahip olması gereken yeterliklerin neler olması gerektiği üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır (Ertmer, 2005; Hofer & Swan, 2008). Bu çerçevede yapılan çalışmalar incelendiğinde öncelikle alan bilgisine sahip kişilerin dersi en iyi öğretebilecek kişiler oldukları genel kabul görmekteydi (Türknüklü ve Yeşildere, 2007; Uluslar arası İmar ve Kalkınma Bankası, 2005). Ancak öğretim basit bir yapıdan ziyade, birçok önemli bilgi yapısının etkileşimli olarak oluşturduğu bir uygulama alanıdır (Koehler & Mishra, 2009). Aynı zamanda öğretimin iyi tanımlanmamış yapısı öğretmenlerin karmaşık bilgileri farklı durum ve biçimlerde sunabilmelerini gerekli kılmaktadır (Mishra ve Koehler, 2006). Bunlar dikkate alındığında öğretmenin alan bilgisi dışında farklı yeterliklere sahip olması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda Shulman ın (1986) ortaya koyduğu Pedagojik Alan Bilgisi (PAB) dinamik bir yapıya sahip olan sınıf ortamında öğretmenlerin bilgi ve becerilerini başarılı bir şekilde uygulanmasını açıklayan bir teorik çerçeve olarak ön plana çıkmıştır. Bu teorik çerçeveye göre öğretmen derin bir alan bilgisine ve bu bilgiyi etkili bir şekilde öğretecek pedagoji bilgisine sahip olması gerekmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalarda pedagojik alan bilgisinin yanında teknoloji kullanım bilgisinin de öğretmenlerin sahip olmaları gereken temel yeterlikler arasında sayıldığı görülmektedir (Anderson, 2008). Öğretmenlerin derslerine teknoloji entegre edebilmeleri için sahip olmaları gereken teknoloji kullanım bilgisi üzerine yoğun tartışmalar yapılmaktadır (Koehler, Mishra, & Yahya, 2007; Hofer & Swan, 2008). Earle (2002)'e göre tam anlamıyla teknolojinin entegre edilebilmesi, kullanılan teknolojiden ziyade içerik ve etkili öğretim uygulamalarıyla ilgili bir durumdur. Teknolojik araçların etkin olarak kullanılması, bu araçların etkili öğretim stratejileri ile bütünleştirilmesi ve uygun içerikler seçilmesi ile mümkün olmaktadır. Ayrıca teknoloji ve öğretim arasındaki doğru ilişkinin en önemli göstergesi hangi şartlar altında sınıf içerisinde kullanılan teknolojinin öğrenmeyi kolaylaştıracağının iyi planlanmasıdır (Zhao, Pugh, Sheldon & Byers, 2002). Başarılı bir teknoloji entegrasyonu, bütün öğrenciler için eğitimin geliştirilmesi misyonu üzerine odaklanmalıdır. Bu çalışmada teknoloji entegrasyonu ifadesi teknolojinin öğrenme sürecinde kullanılması olarak kabul edilmektedir. * Bu çalışma ICITS 2010 konferansında sunulmuştur. ** Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, *** Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Eğitim Fakültesi, Sayfa /

3 Teknoloji, sanayi, tarım, ticaret ve eğitim gibi birçok alanda ürün, üretim ve hizmet sağlanması için gerekli olan sistematik bilgi olarak tanımlanmaktadır (Asian and Pacific Centre for Transfer of Technology, 2008). Teknoloji, yenilik ve eylemi içerdiğinden (Rasinen, 2003) dolayı dinamik bir olgudur. Koehler, Mishra & Yahya (2007) çalışmalarında eğitimde kullanılan teknolojileri standart ( tahta, tebeşir, vb) ve dijital (internet, bilgisayar vb) olarak iki gruba ayırmaktadırlar. Dijital teknolojiler birçok alandaki uygulama ve pratikleri dramatik olarak değiştirmiştir (Barko, Whitcomb & Liston, 2009; Mishra & Koehler, 2006). Eğitimde yeni değişmeler ile birlikte dijital teknolojilerin eğitime entegrasyonu ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada da benzer bir yaklaşımla teknoloji, dijital teknolojilerin kullanımı ifade etmektedir. Öğretim teknolojisi asla kendi kendine dönüşebilir bir özelliğe sahip değildir, olamaz da bu yüzden teknolojiyi derslerine entegre edecek ve öğrencilerin öğrenmesini geliştirmek için kullanacak olan öğretmenler gereklidir (Kumar, Rose, & D Silva, 2008). Öğretmenin teknoloji entegrasyonu noktasında sahip olması gereken yeterlikler öğretimde etkili bir teknoloji kullanımı açısından değerli görülmektedir. Bu noktada, öğretmenin mevcut alanda ne tür teknolojik araçların olduğuna dair bilgisi, bu araçların kullanımına ilişkin yeterliği, konuya uygun teknolojinin seçebilmesi, gerekirse verilmek istenen kazanımda değişikliğe gidebilmesi gibi hususlar öğretmenin teknoloji bilgisiyle ilişkilendirilmektedir. Ancak yapılan çalışmalar teknolojinin sınıflara taşınmasında öğretmenlerin kendilerini yeterli görmediklerini ortaya koymaktadır (Bozkurt, Bindak ve Demir, 2010; İşman, 2002; Niess, 2005). Teknolojinin entegrasyonu konusunda öğretmenlerin rolü ile ilgili birçok öneriler bulunmaktadır. Örneğin ilköğretim matematik dersi öğretim programında şu satırlara yer verilmektedir: [Öğretmenler] Bilgi ve iletişim teknolojilerini de kullanarak, farklı deneyimlere, özelliklere ve yeteneklere sahip öğrencilere uygun öğrenme ortamı hazırlar (MEB, 2005). Ayrıca programda öğretmenlerin teknolojiyi öğrenme sürecinde etkili olarak kullanmaları ve öğretmenlerin teknoloji kullanımı konusunda öğrencilere model olmaları istenmektedir. Prensky (2001) öğrencileri dijital dünyanın yerlileri, öğretmenleri ise dijital dünyanın göçmenleri olarak tanımlamaktadır. Dijital dünyanın göçmelerinin (öğretmenlerin) yerliler (öğrenciler) ile iyi bir iletişim kurması için pedagoji ve işledikleri konularda değişiklik yapmaları gereklidir (Prensky, 2001). Öğretmenin Mevcut konuyu teknoloji kullanarak en iyi nasıl öğretebilirim? sorusuna verdiği yanıtın içeriği de, bu süreçte önemli bir yere sahiptir. Etkili öğretimde alan bilgisi, öğrenme ve öğretme bilgisi ile teknoloji bilgisi gibi bilgi yapılarını içeren zengin, farklı durumlara uyarlanabilir ve farklı alanlarla bütünleşmiş bilgi yapıları değerli görülmektedir (Ertmer, 2005). Örneğin öğretimde teknolojik araçların hangi yoğunlukta kullanıldığı değil uygun pedagojik yaklaşımla konu ile bütünleştirilmesi daha önemlidir (Mumcu, Haşlaman & Usluel, 2008). Bu çerçevede öğretmenlerin teknoloji entegrasyonu yeterlik göstergelerinin neler olduğu ve belirli alana özel durumların belirlenmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır (Akkoç, Bingolbali, & Özmantar, 2008; Hofer & Swan, 2008; Niess, 2005; Valtonen, Kukkonen, & Wulff, 2006). Bu yeterlik göstergelerinin belirlenmesinde uygulayıcıların görüşleri önem arz etmektedir (Levin & Wadmany, 2008). Çünkü uygulama sürecinde ne tür sıkıntılar yaşanabileceği veya ne tür bir kolaylıklar sağlayacağı hususunda en önemli kaynak öğretmendir. Bu araştırmada da ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonunda öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler ile ilgili neler düşündükleri ve bu yeterliklerin göstergelerinin neler olması gerektiğiyle ilgili görüşleri belirlenmeye çalışıldı. Bu çalışmada analiz çerçevesi olarak Mishra & Koehler (2006) tarafından geliştirilen Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) teorik çerçevesi kullanılacaktır. Bu teorik çerçeve öğretmen teknoloji yeterliklerinin yalnızca teknoloji bilgisi ile sınırlandırmamakta pedagoji ve alan bilgisini de sürece dahil edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Nedir? Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi (TPAB) Shulman ın Modeline (Pedagojik Alan Bilgisi) teknoloji alan bilgisinin eklenmesi ile oluşturulmuştur (Cox, 2008). TPAB (Şekil 1) çerçevesi alan, pedagoji ve teknoloji arasındaki ilişkilerin, etkileşimlerin, yapılabileceklerin ve kısıtlamaların önemini vurgularken bunların iyi bir öğretmenin gelişiminde esas olduğunu belirtir (Mishra & Kohler, 2006). TPAB çerçevesi öğretmenlerin teknoloji, pedagoji ve alan anlayışlarının etkili bir öğretim teknolojileri ile disiplin temelli öğretimi ortaya çıkarmak için birbirini nasıl etkilediklerini tanımlamaktadır (Harris, Mishra & Koehler, 2007). TPAB bileşenlerindeki her bir alan ve bunların kesişimleri sonucunda şekillenmektedir. TPAB ın her bir bileşeninin içeriği aşağıda verilmiştir. Sayfa /

4 Alan bilgisi (AB) AB öğretmenin öğreteceği konuya ilişkin bilgisidir. Shulman a göre öğretmenler öğrettiği konuyu, verilen alandaki temel olguların, kavramların, teorilerin ve prosedürlerin bilgisini, fikirleri organize eden ve birbirine bağlayan açıklayıcı çerçeve bilgisini ve delil ve ispat kuralları bilgisini içerecek şekilde bilmeli ve anlamalıdır (Mishra & Kohler, 2006). Örneğin; matematik öğretmeninin kesirler konusunu bilmesi, öğretim programında konunun ele alınış şeklini, derinliği ve genişliğini bilmesidir. Pedagoji bilgisi (PB) PB genel anlamda öğretmenlik bilgisi olarak kabul edilebilir. Sınıf yönetimi, ders planı geliştirme, öğrenci öğrenmesi ve değerlendirme yöntemleri ile ilgili konular bu alana girmektedir. PB ne öğretildiği değil nasıl öğretildiğidir (Cavin, 2007). İyi bir pedagoji bilgisine sahip bir öğretmen, öğrencilerin bilgiyi nasıl oluşturdukları, becerileri nasıl edindikleri ve öğrenmeye karşı pozitif hazırlığı ve zihin alışkanlıklarını nasıl geliştirdiklerini anlar (Mishra & Kohler, 2006). Pedagoji bilgisine sahip bir öğretmeninin genel pedagoji prensiplerini bilmesi ile birlikte öğrenci grubunun özelliklerine göre pedagojik yaklaşımın belirlenmesi veya bu yaklaşımın nasıl uygulanacağını bilmesi beklenir. Örneğin bir öğretmenin işbirlikçi öğrenme yöntem ve tekniklerini ilköğretim 6. sınıflarda nasıl uygulayacağını bilmesidir. Pedagojik alan bilgisi (PAB) PAB öğretmenin öğreteceği spesifik konu alanın öğretimine ilişkin bilgisidir. Bir matematik öğretmenin kesirler konusunu nasıl öğreteceğini bilmesi PAB a örnek olarak verilebilir. Mishra & Kohler (2006) e göre, PAB, Shulman ın belirli konunun öğretimine uygulanan pedagoji bilgisi düşüncesi ile uyumludur. Bu bilgi, iyi bir öğretimin sağlanması için içeriğin organize edilmesidir. Ayrıca PAB, öğrencilerin zorluklarının ve kavram yanılgılarının belirlenmesi ve anlamlı öğrenmelerinin artırılması için zihinsel temsillerin kullanıldığı öğretim stratejilerinin bilgisini de içermektedir (Mishra & Kohler, 2006). Teknoloji bilgisi (TB) TB öğretmenin kullandığı teknolojiye ait genel bilgisidir. Öğretmenlerin standart teknolojilerden (karatahta) ileri teknolojilere (internet, dijital video) kadar olan teknolojik öğretim araç gereçlerini kullanma becerisidir. İleri teknoloji bilgisi, bilgisayarların donanım ve yazılım bilgilerini, yazılımların kurulması ve kaldırılması, standart ayarlarının yapılması gibi bilgileri içermektedir (Mishra & Kohler, 2006). Bu aşamada, öğretmenin karışılacağı temel problemleri çözebilmesi beklenmektedir. Örneğin bir matematik öğretmeninin geogebra yazılımını kullanabilme becerisi teknoloji bilgisi çerçevesinde değerlendirilebilir. Teknolojik alan bilgisi (TAB) TAB öğretmenin işleyeceği konuya ilişkin kullanabileceği teknolojilerin bilinmesidir. TAB kişinin çeşitli konularda hangi teknolojinin daha uygun olduğunu anlamasını gerektirir (Cox, 2008). Örneğin bir Sayfa /

5 matematik öğretmenin kesirler konusunu anlatırken sanal manüpülatifleri kullanabileceğini bilmesi teknolojik alan bilgisinin göstergesi olarak kabul edilebilir. Teknoloji pedagoji bilgisi (TPB) TPB öğretmenin kullandığı teknolojilerin öğretimde etkin olarak nasıl kullanacağı bilgisidir. Başka bir ifadeyle araçların ve malzemelerin kısıtlamalarının ve olanaklarının bilinmesi ve aracın olanaklı kıldığı pedagojik yaklaşımların neler olduğunun kavranmasıdır. Ayrıca TPB sınıf kayıtları, devam-devamsızlık ve notlama için kullanılan araçların bilgisi ve WebQuest, forumlar ve chat odaları gibi genel teknoloji temelli fikirlerin bilgisini de içermektedir (Mishra & Kohler, 2006). Örneğin bir matematik öğretmeninin sadece cebirsel gösterimin yapabildiği bir yazılım kullandığında grafiksel gösterim sistemini kullanamayacağını bilmesi teknoloji pedagoji bilgisinin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) TPAB teknoloji kullanarak iyi öğretim yapılabilmesinin temeli olarak değerlendirilmektedir. TPAB, teknoloji kullanarak kavramları temsil etmesini anlamayı, yapılandırmacı yol ile içeriği öğretmek için teknolojiyi kullanan pedagojik teknikleri bilmesini gerektirir. Ayrıca nelerin kavram öğretimini zorlaştırdığı ya da kolaylaştırdığı, teknolojinin öğrencilerin karşılaştığı bazı problemleri çözmede nasıl yardım edebileceği, öğrencilerin ön bilgi ve epistemoloji teorileri bilgisini ve var olan bilgiyi oluşturmak ve yeni bilgi kuramının geliştirilmesi ya da eskisinin güçlendirilmesi için teknolojinin nasıl kullanılabileceği bilgisini içerir (Mishra & Kohler, 2006). Öğretmenin spesifik bir konuda kullanılacak teknolojiyi öğrencinin öğrenmesini kolaylaştırmak amacıyla nasıl kullanılacağı bilmesi teknolojik pedagojik alan bilgisinin bir göstergesi olarak gösterilebilir. TPAB kavramı son yıllarda geliştirildiği için eğitimciler ve araştırmacılar arasında TPAB ın gelişimi ve doğası üzerine fikir birliğine varılmış değildir. Fakat araştırmalarda öğretmenlerin TPAB gelişimlerinde okul içeriği, öğretmenlerin pedagojik mantığı, teknolojik araçlara ulaşabilirlik ve öğrenci grubunun özelliklerinin ciddi etkisi olduğu belirlenmiştir (Guzey & Roehrig, 2009). Bu çalışmada ilköğretim matematik öğretmenlerinin teknoloji entegrasyonuna ilişkin düşüncelerini belirlemeye çalışılmaktadır. Öğretmenlerin bu konuya ilişkin düşüncelerinin TPAB teorik çerçevesine ile uygunluğuna bakılmakta ve düşüncelerini etkileyen faktörler araştırılmaya çalışılmıştır. Çalışma öğretmenlerin düşünceleri etkileyen faktörler ile TPAB teorik çerçevesinin ilişkilendirilmesi açısından alana katkı sağlayacaktır. YÖNTEM Araştırma Modeli Olgubilim deseni farkında olduğumuz ancak derinlemesine ve ayrıntılı bir anlayışa sahip olmadığımız olgulara odaklanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu çalışma, teknoloji yeterlikleri kavramının anlamını derinleştirmek ve göstergelerinin neler olması gerektiğine ilişkin bilgiler araştırıldığı için bu desene girmektedir. Yıldırım ve Şimşek (2006) ya göre olgu bilim araştırmalarında kaynak olarak araştırmanın odaklandığı olguyu yaşayan ve bu olguyu yansıtabilecek birey ya da gruplar seçilmelidir. Veri Toplama Süreci ve Katılımcılar Araştırma verileri çalışmaya gönüllü olarak katılan 7 ilköğretim matematik öğretmeni ile odak grup görüşme tekniği kullanılarak elde edildi. Odak grup görüşmesinde araştırmacılardan birisi moderatör ve diğeri ise yardımcı görevi üstlendi. Odak görüşmesi Eğitim Fakültesi toplantı salonunda rahat bir ortamda yapıldı. Bütün görüşme video ile kayıt altına alındı. Görüşme öncesi öğretmenlere TPAB ya da teknoloji yeterliklerinin neler olması gerekliliğine ilişkin bir açıklamada veya bilgilendirmede bulunulmadı. Odak grup görüşme öncesi öğretmenlerden kendilerini tanıtmaları, okullarının teknolojik imkânları ve sosyoekonomik düzeylerinin nasıl algılandığını hakkında bilgi vermeleri istendi. Odak grup görüşmesi katılımcıların teknolojiyi nasıl algıladıkları ve nasıl bir rol biçtiklerini belirlemek için Teknoloji nedir? Teknolojinin öğrencinin öğrenmesine nasıl bir katkısı vardır? soruları ile başladı. Daha sonra tartışmalar Bir matematik öğretmenin teknolojiyi sınıf içerisinde etkili olarak kullanabilmesi için hangi yeterliklere sahip olması gerekir? sorusu üzerinde yoğunlaştırıldı. Görüşme yaklaşık 90 dakika sürdü. Çalışmanın verileri sunulurken öğretmenlerin gerçek isimleri yerine farklı isimler kullanıldı. Öğretmenlerin demografik özellikleri ve okullarının sosyo-ekonomik düzeyleri aşağıya çıkarılmıştır: Sayfa /

6 Esra: 25 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik olarak ortanın üzerinde bir okulda çalışmaktadır. Okul projeksiyon, konferans salonu, bilgi iletişim sınıfı gibi teknolojik imkanlara sahiptir. Görüşme öncesi imkânları ölçüsünde teknoloji kullanmayı düşündüğünü ve sınıf içerisinde somut ders materyallerini sık kullandığını belirtmiştir. Fatma: 2 yıllık öğretmen, almakta olduğu yüksek lisans dersleri çerçevesinde matematik yazılımları yeni kullanmaya başlamıştır. Sosyo-ekonomik olarak imkânları yüksek olan bir okulda öğretmenlik yapmaktadır. Ahmet: 7 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik imkânları ortanın altında olan bir okulda görev yapmaktadır. Okulda öğretmenlerin kullanabileceği kısıtlı sayıda projeksiyon ve bilgisayar bulunmaktadır. Kaya: 3 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik imkânları ortalamanın altında olan bir okulda görev yapmaktadır. Okulda sadece 1 tane BİT sınıfı var. Bu sınıf daha çok bilgisayar dersleri için kullanılmakta ve diğer öğretmenlerin sık kullanım imkanı bulunmamaktadır. Serpil: 9 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik imkânları orta olan bir okulda görev yapmaktadır. Sınıfların çoğunluğunda projeksiyon bulunmaktadır. Narin: 3 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik olarak imkânları çok fazla olmayan bir kasaba okulunda öğretmenlik yapmaktadır. Bir adet projeksiyonlu sınıf bulunmaktadır. Kadir: 9 yıllık öğretmen ve sosyo-ekonomik olarak imkânları iyi olan bir okulda görev yapmaktadır. Okulun her sınıfında projeksiyon bulunmaktadır. Ayrıca uygulamalar için matematik sınıfı bulunmaktadır. Verilerin Analizi Öğretmenlerin düşünceleri araştırmacılar tarafından ayrı ayrı kodlandı. Daha sonra kodlar karşılaştırılarak farklılıklar üzerinde tartışıldı ve kodlamalar son haline getirildi. Araştırmacılar arasında kod uyumluluğu %92 dir. Belirlenen kodlar TPAB bileşenlerine (Teknoloji bilgisi, alan bilgisi, pedagoji bilgisi, teknolojik alan bilgisi, pedagojik alan bilgisi, teknoloji pedagoji bilgisi ve teknolojik pedagojik alan bilgisi) göre temalar oluşturuldu. Her bir bileşenle ilgili olarak katılımcıların düşünceleri değerlendirildi. Bunların dışında teknoloji entegrasyonu için belirttikleri özellik ya da yeterlikler diğer kategori teması altında verildi. Bununla birlikte öne çıkan düşüncelerin analizi için analitik tümevarım yöntemi (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2002) kullanıldı. Bu yönteme göre tartışmalar kritik yapılarak analiz yapılması gerekmektedir. Katılımcıların konuyla ilgili demografik özellikleri analiz sürecinde önemlidir (Bloor, Frankland, Thomas, & Robson, 2002). Öğretmenlerin düşüncelerinin analizi kullandıkları ifadelerden direk alıntı ile desteklendi. BULGULAR Çalışmanın bulguları iki başlık altında verilmiştir. İlk olarak TPAB teorik çerçevesi ile ilgili bulgular kapsamında derslerine teknoloji entegre etmek isteyen bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler konusunda öğretmenlerin düşüncelerine ilişkin veriler sunulmuştur. Daha sonra ise öğretmenlerin düşüncelerini etkileyen faktörlere ilişkin bulgulara yer verilmiştir. TPAB Teorik Çerçevesi ile İlgili Bulgular Tablo 1 de TPAB çerçevesine göre tespit edilen kodlar, kodlarla ilgili kavramlar ile bu kod ve kavramların frekansları verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde en yüksek frekans teknoloji bilgisi (17) temasına ait olduğu görülmektedir. Bunu pedagoji bilgisi (13) takip etmektedir. Daha sonra ise teknolojik pedagojik bilgi (8) takip etmektedir. Alan bilgisi (4), pedagojik alan bilgisi ve teknolojik alan bilgisi eşit sıklıkta söz edilmiştir. Teknolojik pedagojik alan bilgisi ifadesini doğrudan kullanan öğretmen olmamıştır. Ancak bu yeterliliği çağrıştıracak bir durumdan 3 defa bahsedilmiştir. Yabancı dil bilgisi kullanılacak teknolojinin menülerine hâkim olma bilgisi ile ilişkilendirildiği için teknoloji bilgisi kodları ile ilişkilendirildi. Öğretmenler derslerine teknolojiyi entegre edebilmek için teknolojik araçları (örneğin, bilgisayar, projeksiyon ve alanı ile ilgili yazılımlar) kullanma becerisine sahip olmaları gerektiğini dile getirmektedirler. Fatma bu çerçevede özellikle öğretmenlerin bilgisayarı çok iyi kullanabilmeleri gerektiğini vurgulamıştır. Kaya ise öğretmenlerin öncelikli olarak teknolojik programları kullanabilme becerisine sahip olmaları gerektiğini söylemiştir. Sayfa /

7 Tablo 1. TPAB Analiz Çerçevesine Göre Tespit Edilen Kodlar ve Frekansları Kodlar İlgili kavramlar Frekans Teknoloji Bilgisi - Bilgisayar kullanımı (2) 17 - İlgili yazılımı bilme (2) - Programları bilme (2) - Teknoloji bilgisi (1) - Teknoloji temel kullanım bilgisi (6) - Teknoloji kullanım bilgisi (2) - Yabancı dil (1) - Problem çözme (1) Pedagoji Bilgisi - Öğrencilerin dikkatini çekebilme (3) 13 - Pedagoji bilgisi (10) Alan Bilgisi - Alan bilgisi (3) 4 - Öğrencilerin kavram yanılgısı (1) Pedagojik Alan Bilgisi - PAB 4 Teknolojik Alan Bilgisi - TAB 4 Teknoloji Pedagoji Bilgisi - TPB (5) 8 - Teknolojik sınıf yönetimi (3) Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi - TPAB 3 Diğer - Yeniliklere açık olma (2) - İstekli olma (2) - Araştırmacı olma (3) 7 Diğer kategorisine dâhil edilen yeniliklere açık olma, istekli olma ve araştırmacı olma kodlarının direk olarak TPAB ın gelişmesinde etkili olmadığı düşünülse de öğretime teknoloji entegrasyonu ve zenginleştirme konularında bir öğretmenin sahip olması gereken yeterlikler arasında gösterilmiştir. Bu kodlar çerçevesinde Esra Öğretmenin kendisini yetiştirmesi lazım. Her türlü yeniliklere açık olması gerekir. ve Kadir ise Öğretmenin araştırmayı sevmesi gerekiyor. Bu kapsamda öğrenciye bir şeyler öğretmek istiyorum? Bunu nasıl verebilirim? Bunun için hangi araçları kullanabilirim? Araçlar içinde teknolojik hangi araçları kullanabilirim? Bu teknolojik araçları kullanmak için neleri bilmem gerekiyor? gibi sorulara cevap araması gerekiyor ifadeleri bu kategori için örnek oluşturmaktadır. Öğretmenlerin Düşüncelerini Etkileyen Faktörlere İlişkin Bulgular Öğretmenlerin teknoloji ile ilgili deneyimleri teknoloji kullanma ya da yeterlikle ilgili düşüncelerini etkilemektedir. Örneğin Fatma son bir ayda derslerinde sketchpad yazılımından da yararlandığını belirtmiştir. Ayrıca bu sürecin planlamasında öğretmenin yaklaşımının önemine dair yazılar okuduğunu vurgulamıştır. Bu tür programlar aracılığıyla öğrencilerin kolayca öğrendiğini dile getirmiştir. Bu tecrübelerinden yola çıkarak öğretmenlerin yazılımları nasıl kullanacağını belirlemesinin önemi üzerinde durmuştur. Öğretmen pedagoji biliyorsa, örneğin yapılandırmacılık, kitabı tahtaya yansıtmak yerine öğrencilerde farklılık oluşturacak şekilde teknoloji kullanacaktır. ifadesi ile öğretmenin pedagojik yaklaşımın önemini ortaya koymuştur. Ahmet ise teknolojiyi sadece bilişim teknolojileri sınıfında ve çok az kullanmaktadır. Bu deneyimlerinden yola çıkarak öğretmenlerin farklı teknolojiler konusunda bilgi ve yeterlilik kazanmalarının daha önemli olduğunu Ders öncesi: hangi programı kullanacak, hangi konuyu anlatacak, o konu için hangi program kullanacağına karar vermeli şeklinde ifade etmiştir. Bazı katılımcı öğretmenler teknoloji entegrasyonu sürecini diğer öğretmenlerin problemleri olarak algılamaktadırlar. Bu katılımcılar teknoloji kullanma ve yeterlilikleri konusunda öğretmenlerin teknolojiyi öğrenmesi iyi olur şeklinde yaklaşmaktadırlar. Örneğin Esra Öğretmen bilgisayar kullanmasını bilmeli, ilgili bütün programları öğrenmeli katkısını ortaya koymalı şeklinde dile getirmiştir. Ayrıca kendi okulunda diğer öğretmenlerin kullandığını ve kolayca öğrendiklerini belirtmiştir. Kaya ise Şu an Türkiye de 800 bin e yakın öğretmen var bunların çoğu teknoloji kullanmanın gereksiz olduğunu düşünüyor ifadesi ile bu düşünceyi desteklemiştir. Öğretmenlerin sahip olduğu öğrencilerin öğrenmesine dair inançları yeterlik ile ilgili düşüncelerini etkilemektedir. Örneğin Kadir Katı cisimlerde teknoloji kullanarak öğrencilerin kesitleri kavramasını kolaylaştırıyorum. Öğrenciler unutmuyorlar. ifadesi ile öğrencilerin öğrenmesinde teknolojin yeterli Sayfa /

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet

Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi. Özet ÖĞRETİM SÜRECİNE BİT ENTEGRASYONU AÇISINDAN ÖĞRETMENN YETERLİKLERİ VE MESLEKİ GELİŞİM Hale Ilgaz Ankara Üniversitesi Dr. Yasemin Usluel Hacettepe Üniversitesi Özet Öğretim süreçlerine Bilgi ve İletişimm

Detaylı

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1

Effectiveness of Educational Internet Use Self-Efficacy Development Program for Senior Students at Faculty of Education 1 Elementary Education Online, 14(2), 697-712, 2015. İlköğretim Online, 14(2), 697-712, 2015. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr http://dx.doi.org/10.17051/io.2015.43304 Effectiveness of Educational

Detaylı

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe ye Uyarlanması 1

Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe ye Uyarlanması 1 Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (http://sbe.gantep.edu.tr) 2011 10(2):839-856 ISSN: 1303-0094 Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz Güven Ölçeğinin (TPABÖGÖ) Türkçe ye Uyarlanması 1 The Adaptation

Detaylı

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54

2013 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 30, s.35-54 35 213 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı: 3, s.35-54 BİLGİ TOPLUMU OLMA YOLUNDA ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİ KULLANIMLARI * Recep ÇAKIR 1 ÖZET Senem OKTAY 2 Bu çalışmanın

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 255-272 Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Yeterliklerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi Ramazan GÜRBÜZ

Detaylı

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions

New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations and Suggestions Elementary Education Online, 11(1), 35-50, 2012. İlköğretim Online, 11(1), 35-50, 2012. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr New High School Instructional Programs in Turkey: Problems, Expectations

Detaylı

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Mayıs 2014 Cilt:22 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 439-455 AKILLI TAHTA KULLANIMIYLA İLGİLİ SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ Seyat POLAT MEB Sınıf Öğretmeni Konya-Türkiye Ahmet ÖZCAN Bozok Üniversitesi Fen

Detaylı

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi *

Her Öğrenciye Bir Bilgisayar Projesine Yönelik Yönetici, Öğretmen ve Veli Görüşlerinin Değerlendirilmesi * Educational Administration: Theory and Practice 2013, Vol. 19, Issue 3, pp: 391-417 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2013, Cilt 19, Sayı 3, ss: 391-417 w w w. k u e y. n e t Her Öğrenciye Bir Bilgisayar

Detaylı

Mersin University Prospective Teachers Opinions Relating to the FATİH Project

Mersin University Prospective Teachers Opinions Relating to the FATİH Project International Online Journal of Educational Sciences www.iojes.net ISSN: 1309-2707 Mersin University Prospective Teachers Opinions Relating to the FATİH Project Eylem Yalçin İncik 1 and Cenk Akay 2 1,2

Detaylı

A New Approach to Inservice Teacher Training: The Innovative Teachers Program and Its Evaluation

A New Approach to Inservice Teacher Training: The Innovative Teachers Program and Its Evaluation Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 3,Aralık 2010,Sayfa 51-64 Hizmetiçi Öğretmen Eğitiminde Yeni Bir Yaklaşım: Yenilikçi Öğretmenler Programı Ve Değerlendirmesi Harun YILMAZ 1

Detaylı

Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School

Evaluation of the Contents of Mathematics Textbooks in Terms of Compliance to Technology: Case of Secondary School Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 9, Sayı 1, Haziran 2015, sayfa 308-331. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri

Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Fen ve Teknoloji Dersi Öğretmenlerinin Laboratuvar Şartları ve Kullanımına İlişkin Görüşleri ile Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri Semra DEMİR 1, Uğur BÖYÜK 2 & Ayşe KOÇ 3 Özet: Bu araştırma, Fen

Detaylı

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1

Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1 Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.6 No.1 (2015), 93-116 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Bilgi İletişim Teknolojisi ve Psikomotor Beceri Kullanımlarının İncelenmesi 1 Alattin

Detaylı

İLKOKULLARDAKİ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Orhan DAĞDELEN * İlker KÖSTERELİOĞLU **

İLKOKULLARDAKİ OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ. Orhan DAĞDELEN * İlker KÖSTERELİOĞLU ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 8 Sayı : 19 Nisan 2015 Yayın Geliş Tarihi: 08.11.2014 Yayına Kabul Tarihi: 09.03.2015 DOI Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.35272

Detaylı

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri

Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 12, Sayı 3, Ağustos 2011, Sayfa 75-92 Sınıf Öğretmenlerinin Derslerinde Bilgisayarı Kullanımlarına İlişkin Görüşleri Vedat AKTEPE 1 ÖZET Öğretmenlerimizin

Detaylı

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI

FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI FEN BĠLGĠSĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEKNOLOJĠK PEDAGOJĠK ALAN BĠLGĠSĠ ĠMAJLARI Sedef CANBAZOĞLU BĠLĠCĠ 1 Havva YAMAK 2 Nusret KAVAK 3 1 Aksaray Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü 2 Gazi Üniversitesi,

Detaylı

Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting Activities and their Effects on Mathematics Learning

Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting Activities and their Effects on Mathematics Learning Elementary Education Online, 10(1), 364-377, 2011. İlköğretim Online, 10(1), 364-377, 2011. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Prospective Elementary Mathematics Teachers Perceptions on Model Eliciting

Detaylı

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği *

Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 14, Sayı 2, Ağustos 2013, Sayfa 61-78 Öğretmenlerin Mesleki Gelişmeleri Takip Etme Durumları: Fatih Projesi Örneği * Murat GENÇ 1,

Detaylı

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION

TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION ISSN: 2342-0251 Volume 3/1 Spring 2015 p. 210/223 TEACHERS OPINIONS ON THE ENGLISH CURRICULUM OF THE 2 nd GRADE PRIMARY EDUCATION İngilizce Öğretmenlerinin İlkokul 2. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı

Detaylı

Questionnaire for Constructing Proof at Mathematics Course: Study of the Reliability and Validity

Questionnaire for Constructing Proof at Mathematics Course: Study of the Reliability and Validity Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 5, Sayı 1, Haziran 2011, sayfa 181-203. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics

Detaylı

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ *

CEBİR ÖĞRETİMİNDE YAZMA ETKİNLİKLERİNİ KULLANMANIN ORTAOKUL 7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINA ETKİSİ * Yılmaz, N. (2015). Cebir öğretiminde yazma etkinliklerini kullanmanın ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin başarılarına etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 357-376. Geliş

Detaylı

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1

AğAraştırması (WebQuest) Tasarlayıcılarının Bu Etkinliklerin Hazırlanması Sürecine ve Türkiye de Uygulanabilirliklerine İlişkin Görüşleri 1 Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED) Cilt 3, Sayı 2, Aralık 2009, sayfa 124-148. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education

Detaylı

İLKOKULLARDA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Sayım AKTAY * Emel GÜVEY AKTAY **

İLKOKULLARDA TEKNOLOJİ EĞİTİMİ. Sayım AKTAY * Emel GÜVEY AKTAY ** ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ ISSN: 1308 9196 Yıl : 8 Sayı : 19 Nisan 2015 Yayın Geliş Tarihi: 16.01.2015 Yayına Kabul Tarihi: 12.03.2015 DOI Numarası:http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.55299

Detaylı

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi

Öğretmenlerin Sosyal Ağları Kullanım Profillerinin İncelenmesi Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt 3, Sayı 1, s. 320-338, Yaz 2014 BARTIN TÜRKİYE ISSN: 1308-7177 Bartin University Journal of Faculty of Education Volume 3, Issue 1, p. 320-338, Summer

Detaylı

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI

EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI EĞİTİM TEKNOLOJİSİYLE İLGİLİ ÖĞRENMEYİ ETKİLEYEBİLECEK BAZI ETMENLERE KARŞI ÖĞRETMEN YAKLAŞIMLARI Yavuz AKPINAR Boğaziçi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi akpinar@boun.edu.tr TEACHERS APPROACHES TO SOME EDUCATIONAL

Detaylı

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials

Difficulties of Prospective Teachers in Designing Web Pages towards Instructional Materials 102 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2011) 102-118 ÖĞRETİM MATERYALLERİNE YÖNELİK WEB SAYFALARINI TASARLARKEN ÖĞRETMEN ADAYLARININ KARŞILAŞTIKLARI SORUNLAR 1 Difficulties of

Detaylı

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills

The Effects of Computer-Assisted Instruction of Simple Circuits on Experimental Process Skills Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 6(1), 77-101, Ocak 2013 Journal of Theoretical Educational Science, 6(1), 77-101, January 2013 [Online]: http://www.keg.aku.edu.tr The Effects of Computer-Assisted Instruction

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi 4 İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Üç Boyutlu Cisimlere İlişkin Pedagojik Alan Bilgilerinin İncelenmesi The Investigation of Pre-Service Elementary Mathematics Teachers Pedagogical Content Knowledge

Detaylı

Inspection of Information and Communication Technologies

Inspection of Information and Communication Technologies Elementary Education Online, 13(1), 292 305, 2014. İlköğretim Online, 13(1), 292 305, 2014. [Online]: http://ilkogretim online.org.tr Inspection of Information and Communication Technologies * Süleyman

Detaylı