Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "www.kurultay2009.org www.dtm.gov.tr www.deik.org.tr"

Transkript

1

2 DÜNYA TÜRK G R fi MC LER KURULTAYI REHBER N SAN 2009 STANBUL LÜTF KIRDAR KONGRE VE SERG SARAYI

3 Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahl Türkiye idealinin belkemi idir.

4 Kontak Bilgileri Hülya ÖZER Genel Koordinasyon Gürsu GENÇAY Genel koordinasyon Selim OKTAY Transfer Sorumlusu Levent ÖCAL Otel Konaklama Sorumlusu Nüvit BECAN Stand Sorumlusu STANBUL LÜTF KIRDAR ULUSLARARASI KONGRE VE SERG SARAYI HARB YE STANBUL TELEFON: FAKS : TAR H B NB RD REK SARNICI SULTANAHMET / STANBUL Telefon: (90)(212)

5 çindekiler Destek Veren Kurum ve Kurulufllar 1 Önsöz 2 Kurultay Hakk nda 3 Kurultay Program 5 Konuflmac ndeksi ve Özgeçmifller 11 Kontak Bilgiler 64

6 Teflekkürlerimizle... TURKEY THE UNION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF DESTEKLEYEN KURUMLAR T. C. stanbul Valili i ALTIN SPONSOR SPONSOR F RMALAR MEDYA SPONSORLARI 1

7 Önsöz Bat Avrupa ülkelerinin ifl gücü piyasalar nda meydana gelen bofllukla beraber bafllayan yurt d fl na göçler 1961 Almanya, 1964 Avusturya, Belçika ve Hollanda, 1965'te Fransa ile imzalanan ifl gücü anlaflmalar ile düzenli bir hale getirilmifltir y l ndan sonra göçler Bat Avrupa'dan, Kuzey Afrika, Orta Do u, Körfez ülkeleri ve Sovyetlerin da lmas yla Ba ms z Devletler Toplulu u (BDT)'ye yönelmifltir. O tarihlerde bafllayan Türk ekonomisinin yurt d fl na aç l m günümüzde, geçmiflte göç edilmifl bu ülkelerde baflar l ifllere imza atan, yabanc dil bilen, ifl veren konumunda, bulundu u ülkenin vatandafll n hak kazanan, bulundu u ülkede siyasi arenada söz hakk na sahip, uluslararas flirketlerin bafl na geçerek dünyada yank uyand ran baflar lara imza atan "Profesyonellerimiz" ve "Türk Giriflimcilerimiz" ile en yüksek seviyelere ulaflmaktad r. Türk ekonomisinin yurt d fl na aç l m yla beraber, bilim adam, akademisyen, doktor, mühendis, avukat, gazeteci, ifladam, sanatç, politikac gibi çeflitli meslek sahibi Türkler bulunduklar ülkelerin de ekonomisine ve kültürel yaflam na katk sa lamaktad rlar. Bugün 5 milyon civar nda Türk vatandafl yurt d fl nda yaflamaktad r. Ülke olarak yurt d fl nda hemen hemen her sektörde var olan çok genifl bir a a sahip, genifl bir co rafyaya yay lan yerleflik Türk giriflimcisine sahibiz. Vatandafllar m z bulunduklar ülkelerde kendi ifllerini kurarak iflveren konumunda binlerce çal flana da istihdam sa lamaktad rlar. Giriflimcilerimizden baz lar dünya markas olma yolunda ilerlemekte, sadece bulunduklar ülkelerde ya da Türkiye'de de il, yavafl yavafl tüm dünyaya yay lan bir markalaflmaya do ru gitmektedirler. Yurt d fl nda bulunan vatandafllar m z n bir bölümü bulunduklar ülkelerin parlamentolar nda yer almakta, milletvekili, bakan olarak temsil yetkisini ellerinde bulundurmaktad rlar. Türk Giriflimcilerimizle beraber, bulunduklar ülkelerde Coca Cola, White&Case, P&G, Turkcell, Pepsi, Microsoft, Renault, Vodafone gibi bir çok uluslararas dev flirkette karar alma mekanizmalar n n bafl nda yer alan Türk Profesyonellerimizin baflar lar flüphesiz ki gurur vericidir. D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) ve D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) iflbirli inde gerçeklefltirilen Dünya Türk Giriflimciler Kurultay ile yurt d fl ndaki baflar l Türk giriflimcisi ve yurt içindeki Türk giriflimcisi, bürokrat ayn platformda buluflturularak bir sinerji yarat lmaktad r. Tüm k talara yay larak baflar gösteren müteflebbislik ruhu genlerinde olan Türk giriflimcilerimiz ve Türk Profesyonellerimizle yeni pazarlara aç lmak, d fl ticaretimizi gelmifl oldu u baflar l konumundan daha da ilerilere getirmek, Dünyada Türk lobicili ini bulundu u seviyeden de yukar lara ç karmak için tek güç olman n tam zaman d r. 2

8 Kurultay Hakk nda Yurt d fl nda yerleflik Türk ifl dünyas n n etkili ve kurumsallaflm fl bir yap alt nda temsil edilmesi fikrinden yola ç k larak yeni bir yap lanmayla DIfi EKONOM K L fik LER KURULU (DE K) bünyesinde kurulan DÜNYA TÜRK fi KONSEY (DT K) faaliyetlerini daha etkin yürütebilmek ad na DÜNYA TÜRK G R fi MC LER KURULTAYI'n D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) iflbirli inde gerçeklefltirme karar alm flt r. KURULTAY, Cumhurbaflkan m z Say n Abdullah Gül ve Baflbakan m z Say n Recep Tayyip Erdo an taraf ndan onurland r lmaktad r. Devlet Bakan m z Say n Kürflad Tüzmen ile DE K ve Dünya Türk fl Konseyi (DT K) Baflkan Say n M. Rifat Hisarc kl o lu liderli inde gerçeklefltirilen KURULTAYDA Türk profesyoneller ad na eflsiz bir vizyon yaratan ayn zamanda da DT K Yüksek stiflare Kurulu Baflkanl n baflar yla sürdüren Say n Muhtar Kent de yer almaktad r. Gerçeklefltirilecek Kurultayla yurt d fl nda yaflayan Türk Giriflimcileri ve CEO'lar devlet ve hükümet temsilcileriyle bir araya getirilerek sinerji yarat lmas amaçlanmaktad r. Bu amaç do rultusunda Dünya çap nda Türk fl dünyas n n yurt d fl nda yaflayan yerleflik giriflimciler ve ifladam örgütleri, uluslararas flirketlerde üstün baflar sa lam fl Türk yöneticiler, Türk profesyoneller, genç giriflimciler, ekonomistler, konunun uzmanlar, siyasetin üst düzey temsilcileri, Bürokratlar m z, Türkiye'de yerleflik ifladamlar ve ifladam örgütleri, akademisyenler, genç giriflimciler ile kad n giriflimci örgütlerinden oluflan bu eflsiz topluluk Dünya Türk Giriflimciler Kurultay ile bir araya gelmektedirler. 3

9 GENEL KURUL SEÇ M KURULTAY tarihinde ilk defa bir GENEL KURUL yap lmaktad r. Böylece dünya çap nda da n k olarak örgütlenmifl bulunan Türk giriflimci örgüt, vak f ve federasyonlar, merkezi Türkiye'de olan kurumsallaflm fl bir yap n n sürekli yönetim organlar nda seçme ve seçilme hakk n kullanabilecektirler. Bu Genel Kurul'da; Kurultayla beraber Genel Kurul'a yurtd fl ndan kat l m sa layan Türk giriflimcileri "Dünya Türk ifl Konseyi" üyesi olarak addedilecektir. Genel Kurul "DELEGES " kabul edilecektir. 5 ana Bölgeyi (Afrika-Orta Do u-körfez, Amerika, Asya Pasifik, Avrasya, Avrupa) temsilen "Bölgesel Komiteler" seçilecektir. Tek seçimle Bölgesel Komitelerin kendi baflkanlar n ve Dünya Türk fl Konseyi Yönetim Kurulu üyelerini seçmeleri sa lanacakt r. KURULTAYA KATILIMLA D ER KAZANIMLARINIZ Dünya çap ndan 2000 Türk giriflimci ve uluslararas flirketlerin üst düzey Türk yöneticileri, ve üst düzey bürokratlar m z ile ortak bir platformda bir araya gelmek, Kabinemizin de erli Bakanlar ile giriflimcilerimizin bir araya geldi i " NTERAKT F" bir platformda sorular n za cevaplar bulabilmek, De erli bakanlar m z n oturum baflkanl klar nda gerçeklefltirilecek "BÖLGESEL OTURUM"larla dünyan n çeflitli yerlerindeki sorunlara e ilme olana, Yeni ifl imkanlar n n ortaya ç kaca " K L fi GÖRÜfiMELER " Uluslararas bir markay yöneten Coca Cola Ceo ve Baflkan, ayn zamanda Dünya Türk fl Konseyi Yüksek stiflare Kurulu Baflkan Say n Muhtar Kent oturum baflkanl nda, baflar l CEO'lar m z n kat l mlar yla "Küresel Krize Küresel Bak fllar" Oturumu ile dünyaya bakmak. D fl Ticaret Müsteflarl (DTM) ve D fl Ekonomik liflkiler Kurulu (DE K) iflbirli inde gerçeklefltirilen Dünya Türk Giriflimciler Kurultay ile yarat lacak sinerji, Dünya Türk fl Konseyi çat s alt nda günden güne büyüyerek Türkiye'nin yurt d fl ndaki yüksek imaj n n, bulundu u konumdan da yükse e ç kar lmas nda öncülük edecektir. 4

10 DÜNYA TÜRK G R fi MC LER KURULTAYI PROGRAMI 10 N SAN 2009 CUMA 07: KAYIT 10: AÇILIfi (Anadolu Salonu) SAYGI DURUfiU ve ST KLAL MARfiI KURULTAY F LM GÖSTER M Ülke Konuflmac lar Sn. Ayfle EGE - Sn. Ece EGE -D CE KAYEK Fransa Moda Dünyas Sn. M. Ali KARAMEM fi - Avustralya Türk fladamlar Derne i Baflkan Sn. Cem ATAÇ - Dubai Türk fladamlar Derne i Baflkan Sn. Zeki P LGE - Türk-Kazak fladamlar Derne i Baflkan Sn. Vural ÖGER - Avrupa Birli i Parlamentosu Milletvekili Sn. Muhtar KENT - COCA COLA Baflkan ve CEO Dünya Türk fl Konseyi Yüksek stiflare Kurulu Baflkan Sn. M. Rifat H SARCIKLIO LU - TOBB/DE K Baflkan Dünya Türk fl Konseyi Baflkan Sn. Kürflad TÜZMEN - Devlet Bakan Sn. Recep Tayyip ERDO AN - Baflbakan 12:00-12:10 A LE FOTO RAFI 12:00-14:00 Ö LE YEME (Askeri Müze) 14:00-16:00 NTERAKT F OTURUM (Anadolu Salonu) "Küresel Ekonomide Türk Giriflimcilerinin Rolü ve Lobi Faaliyetleri" Moderatör: SN. M. Rifat Hisarc kl o lu - TOBB/DE K Baflkan Dünya Türk fl Konseyi Baflkan Sn. Hayati YAZICI - Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Naz m EKREN - Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Kürflad TÜZMEN - Devlet Bakan Sn. Mehmet fi MfiEK - Devlet Bakan Sn. M.Said YAZICIO LU - Devlet Bakan Sn. Egemen BA Ifi - Devlet Bakan Sn. Faruk ÇEL K - Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan 16: ÇAY - KAHVE MOLASI 5

11 16:30-18:45 BÖLGESEL VE ÜLKESEL OTURUMLAR Haliç Salonu Marmara Salonu Topkap B Topkap A Anadolu Salonu Amerika Oturumu Sn. Naz m EKREN - Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Komflu ve Çevre Ülkeler Oturumu Sn. Kürflad TÜZMEN - Devlet Bakan Asya - Pasifik Oturumu Sn. Mehmet fi MfiEK - Devlet Bakan Körfez Oturumu Sn. M.Said YAZICIO LU - Devlet Bakan Avrupa Oturumu Sn. Egemen BA Ifi - Devlet Bakan Paralel Oturum 16:30-18:30 AMER KA OTURUMU (Haliç Salonu) Oturum Baflkan : Sn. Naz m EKREN - Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Di er panelistler: Sn. Yüksel AKÇA - DTM Anlaflmalar Gn. Md.V. Sn. Aykut EKEN - Türk-Brezilya fl Konseyi Baflkan Sn. fierif EGEL - Türk - Amerikan fl Konseyi Baflkan Yard mc s Sn. Prof.Dr. hsan IfiIK - ATCOM Amerikan Türk Ticaret Odas -Kurucu Baflkan ve CEO Sn. Günay EVINCH - ATAA Gelecek Dönem Baflkan Sn. Bülent AL RIZA - CSIS Türkiye Projesi Direktörü Sn. Sevil ÖZIfiIK - TACCI Baflkan Sn. Atakan ARICA - Türk - Amerikan Ticaret ve Endüstri Odas Baflkan Yrd. Konular: flbirli imizi nas l çeflitlendirebiliriz? Ticari iliflkileri savunma oda ndan nas l ç kar r z? Beyaz Saray'da yeni dönem Güney Amerika ile flbirli i ve F rsatlar 6

12 DÜNYA TÜRK G R fi MC LER KURULTAYI PROGRAMI Paralel Oturum 16:30-17:30 KOMfiU VE ÇEVRE ÜLKELER OTURUMU (Marmara Salonu) Oturum Baflkan : Sn. Kürflad TÜZMEN - Devlet Bakan Di er panelistler: Sn. Hüsamettin KILIÇKAYA - DTM Ekonomik Araflt rmalar ve De erlendirme Genel Müdürlü ü Genel Müdür T. Sn. Musa KULAKLIKAYA - Baflkan - T KA Sn. Tu rul ERK N - Türk-Avrasya fl Konseyleri Koord. Baflkan Sn. Mehmet HABBAB - Türk Ortado u fl Konseyleri Koord. Baflkan Sn. Zuhal MANSFIELD - Türk M s r fl Konseyi Baflkan Sn. Zeki P LGE - Kazak- Türk fladamlar Derne i Baflkan Sn. Oktay ERCAN- Sudan Türk fladamlar Derne i Baflkan Konular: Bölgede Yat r m, Ticaret, Lojistik ve Müteahhitlik Alanlar nda flbirli i Olanaklar Ülke Spesifik Sorunlar ve flbirli i F rsatlar ran, Irak, Rusya, Azerbaycan Paralel Oturum 16:30-18:00 ASYA - PAS F K OTURUMU (Topkap B) Oturum Baflkan : Sn. Mehmet fi MfiEK - Devlet Bakan Di er panelistler: Sn. Zülfikar K l ç - DTM hracat Genel Müdürlü ü, Genel Müdür Yrd. V. Sn. Cefi J. KAMH - Türk - Hindistan fl Konseyi Baflkan Sn. Ali IRVALI - Türk - Pakistan fl Konseyi Baflkan Sn. Mehmet Ali KARAMEM fi - Avustralya Türk fladamlar Derne i Baflkan Sn. U ur BAYHAN - MUS AD Singapur Temsilcisi Sn. Ayflen ZAMANPUR - Türk - Çin fl Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi ve Silk&Cashmere CEO Konular: Asya - Pasifi e Bak fl: Rekabetten flbirli ine Geçifl Mümkün mü? Önümüzdeki Dönem Serbest Ticaret Anlaflmalar Yeni Bir D fl Ticaret Paradigmas Karfl l kl Yat r mlar n Art r lmas Ülke Spesifik flbirli i F rsatlar Çin Halk Cumhuriyeti 18:00-18:45 ÜLKE SPES F K OTURUM (Topkap B) 7

13 Paralel Oturum 16:30-18:30 KÖRFEZ OTURUMU (Topkap A) Oturum Baflkan : Sn. M.Said YAZICIO LU - Devlet Bakan Di er panelistler: Sn. Ziya ALTUNYALDIZ - DTM hracat Genel Müdürlü ü, Genel Müdür V. Sn. Korhan KURDO LU - Türk-Körfez fl Konseyleri Koord. Baflkan Sn. Prof.Dr. Güven SAK - TEPAV Direktörü Sn. Can Ak n ÇA LAR - Ziraat Bankas Genel Müdürü Sn. Emin SAZAK - Türk - Katar fl Konseyi Baflkan /Müteahhitler Birli i Baflkan Yrd. Sn. Muammer ARIKAN - Katar fladamlar Derne i Baflkan Konular: Bo azdan Körfeze F rsatlar Do rudan Yat r m Nas l Çekebiliriz? Müteahhitlik D fl Ticaret Konular Paralel Oturum 16:30-18:30 AVRUPA - BALKANLAR OTURUMU (Anadolu Salonu) Oturum Baflkan : Sn. Egemen BA Ifi - Devlet Bakan Di er panelistler: Sn. Cemalettin DAMLACI - DTM Avrupa Birli i Genel Müdürü Sn. Haluk KABAAL O LU - KV Baflkan Sn. Vural ÖGER - ÖGER Turizm YK Baflkan, AB Parlamentosu Milletvekili Sn. Ali UZUN -MÜS AD - Almanya Federasyonu, Genel Baflkan Sn. Çetin NUHO LU - TOBB Lojistik Sektör Meclis Baflkan Sn. Nihat SORGEÇ - Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odas (TDIHK) kinci Baflkan Sn. Ahmet YILMAZ - Türk Alman Sanayi ve Ticaret Odas (TDIHK) Otomotiv Komisyonu Baflkan Konular: Kota- dolafl m: Sorunlarla Mücadele Türkiye'nin Avrupa Stratejisi ve Politikalar Türkiye'nin AB üyeli ine Avrupa'daki Türk fl Dünyas n n Katk s Ne olabilir? Entegrasyonun Çözümü: Ekonomik perspektif Türkiye'nin AB Bölgesindeki Sorunlar nda Devlete Düflen Roller? 8

14 DÜNYA TÜRK G R fi MC LER KURULTAYI PROGRAMI 19:00 Gala Yeme ine Transfer Lütfi K rdar ve Kongre Saray Önü 20:00-22:00 KURULTAY GALA YEME "B NB RD REK" SULTANAHMET Sn. Rona YIRCALI - DE K cra Kurulu Baflkan Sn. Mehmet BÜYÜKEKfi - T M Baflkan Sn. M.Rifat H SARCIKLIO LU - TOBB/DE K Baflkan Dünya Türk fl Konseyi Baflkan Sn. Kürflad TÜZMEN - Devlet Bakan Onur Konuflmac s - Sn. Abdullah GÜL - Cumhurbaflkan 9

15 11 N SAN 2009 CUMARTES KAYIT K L fi GÖRÜfiMELER (Haliç - Topkap - Dolmabahçe Salonlar ) 11:00-12:30 "KÜRESEL KR ZE KÜRESEL BAKIfiLAR" (Marmara Salonu) Moderatör: Sn. Muhtar KENT - COCA COLA Baflkan ve CEO Dünya Türk fl Konseyi Yüksek stiflare Kurulu Bflk. Sn. Kaan TERZ O LU - CISCO Do u Avrupa ve Merkezi Asya Bölgesi Baflkan Yard mc s Sn. Saffet KARPAT - P&G Kafkasya ve Orta Asya Bölge Baflkan Yard mc s P&G Türkiye Genel Müdürü Sn. Süreyya C L V - TURKCELL Genel Müdürü Sn. Cem KOZLU - Türk - Rus fl Konseyi Baflkan Ö LE YEME Askeri Müze :30 DÜNYA TÜRK fi KONSEY GENEL KURULU (Anadolu Salonu) Delegelerin kat l m yla 18:30-20:30 DÜNYA TÜRK fi KONSEY BÖLGE KOM TELER TOPLANTISI (Haliç Salonu) Seçilen Bölge Komitesi Üyelerinin Kat l m yla 10

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9

Sivil Toplum. Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Avrupa Komisyonu TŸrkiye DelegasyonuÕnun periyodik yayýný Sonbahar 2007 SayÝ 9 Sivil Toplum Sivil Toplum: ABÕye katýlým gšrÿßmelerindeki eksik halka mý? Genißleme: birlikte gÿ lÿyÿz TŸrkiyeÕde Sivil Toplum

Detaylı

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek

Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek Dr. Yeflim Toduk Akifl Amac m z gelece in toplum liderlerini yetifltirmek bu ay gençlerin örnek almas n istedi im bir toplum liderini tan tmak istiyorum. ar hareketi baflkan h. ural aküzüm 1994'te kurulan

Detaylı

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI

MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜS AD - SESRIC ULUSLARARASI Ö RENC STAJ PROGRAMI MÜSTAK L SANAY C VE fiadamlari DERNE Sütlüce Mah. mrahor Cad. No: 28 34445 Beyo lu- STANBUL Tel: 0212 222 04 06 Faks: 0212 210 50 82 www.musiad.org.tr

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi.

2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. 2005 çal flma raporu Eczac bafl Yap Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.fi. sa l kl bir gelecek Ç NDEK LER Eczac bafl Yap Gereçleri 1 Yönetim Kurulu 2 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 4 VitrA Seramik Grubu Murahhas

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik

Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Türkiye de flgücü Piyasas n n Kurumsal Yap s ve flsizlik Aral k 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/381) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212)

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3035 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1985 ORTA DO UDA S YASET Yazarlar Prof.Dr. Davut DURSUN (Ünite 1) Prof.Dr. Tayyar ARI (Ünite 2, 5) Yrd.Doç.Dr. Ferhat P R NÇÇ (Ünite

Detaylı

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM

TERMAL TUR ZM NE BÜYÜK YATIRIM ESK fieh R DEM R A LARLA ÖRÜYORUZ Büyükflehir Belediyesi'nin mevcut tramvay hatt n, 3 yeni bölgeye uzatma çal flmalar devam ediyor. 20 mahalleyi daha tramvay konforundan do rudan faydaland racak olan Emek-71

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı