T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM."

Transkript

1 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ GÖÇTE YENİ ENTEGRASYON METODLARI (NIM) PROJESİ NIM ntegration ethods CH1-GRU GÖÇMENLER VE SIĞINMACILAR AÇISINDAN TÜRKİYE'DE ENTEGRASYON POLİTİKASI VE YÖNTEMLERİ RAPORU CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -1-

2 A. GİRİŞ Türkiye'deki göçmen entegrasyonu politikası ve uygulamaları Devletin Yasama Organı tarafından yürütülmektedir. Bu politikanın temel dayanağı, 'te TBMM tarafından kabul edilen 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunudur" (http://www.goc.gov.tr/files/files/goc kanun(l).pdf). Ülkemizin üniter yapısından dolayı, merkezi olarak uygulanan politikalar ülke çapında genel-geçer niteliktedir. Ülke içerisinde göç ve göçmen/sığınmacı entegrasyonu alanında yetkili otorite İçişleri Bakanlığıdır. Bu rapor Türk entegrasyon politikalarının a. ulusal çaptaki temelini; b. bölgesel/yerel düzeydeki uygulamalarını; c. NIM (göçte Yeni Entegrasyon Yöntemleri) projesinin Türkiye'deki uygulama alanı olan Kocaeli'deki mevcut durumu özetlemektedir. Kocaeli Valiliği tarafından Kocaeli'de uygulanan NIM Projesi kapsamında yürütülen faaliyetlerde hedef kitle olarak belirlenen Kocaeli'ye göç etmiş/sığınmış yabancı uyruklu kişilere yönelik ihtiyaç/durum analizi yapılmıştır. Bu rapor ise, yapılan analiz neticesinde belirlenen yerel hedef ve faaliyetler sonucunda elde edilen "Yeni Entegrasyon Yöntemlerinin" bir değerlendirmesini sunmaktadır. Bu değerlendirmeler aşağıdaki iki hususta yürütülen idari, sosyal ve politik araştırmalara dayalıdır; a. Türkiye Cumhuriyeti'nin göçmen ve sığınmacılara ilişkin uyguladığı genel göç ve entegrasyon politikası b. Bu genel politikanın yerel/il bazındaki uygulamaları B. ULUSAL ENTEGRASYON POLİTİKASININ YASAL DAYANAĞI Türkiye Büyük Millet Meclisi tarihinde 6458 sayılı "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu"nu (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/ htm) kabul etmiştir. Bu kanun göçmen entegrasyonu bağlamında Türkiye'de yürütülen politika ve uygulamaların temel yasal dayanağını oluşturur. Bu Kanunun Amacı: "Yabancıların Türkiye'ye girişleri, Türkiye'de kalışları ve Türkiye'den çıkışları ile Türkiye'den koruma talep eden yabancılara sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları ve İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir." (Madde 1) Kanunun Kapsamı: CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -2-

3 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ "Bu Kanun, yabancılarla ilgili iş ve işlemleri; sınırlarda, sınır kapılarında ya da Türkiye içinde yabancıların münferit koruma talepleri üzerine sağlanacak uluslararası korumayı, ayrılmaya zorlandıkları ülkeye geri dönemeyen ve kitlesel olarak Türkiye'ye gelen yabancılara acil olarak sağlanacak geçici korumayı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar". (Madde 2) Kanun kapsamında açıklanan ve kullanılan çeşitli tanımlar aşağıdadır: a) Aile üyeleri: Başvuru sahibinin veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu, b) Avrupa ülkeleri: Avrupa Konseyi üyesi olan ülkeler ile Bakanlar Kurulunca belirlenecek diğer ülkeleri, c) Bakan: İçişleri Bakanını, ç) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını, d) Başvuru sahibi: Uluslararası koruma talebinde bulunan ve henüz başvurusu hakkında son karar verilmemiş olan kişiyi, e) Çocuk: Henüz on sekiz yaşını doldurmamış ve ergin olmamış kişiyi, f) Destekleyici: Aile birliği amacıyla Türkiye'ye gelecek yabancıların masraflarını üstlenen ve ikamet izni talebinde bulunanlar tarafından başvuruya dayanak gösterilen Türk vatandaşını veya Türkiye'de yasal olarak bulunan yabancıyı, g) Genel Müdür: Göç İdaresi Genel Müdürünü, ğ) Genel Müdürlük: Göç İdaresi Genel Müdürlüğünü, h) Giriş ve çıkış kontrolü: Sınır kapılarındaki kontrol işlemlerini, ı) Göç: Yabancıların, yasal yollarla Türkiye'ye girişini, Türkiye'de kalışını ve Türkiye'den çıkışını ifade eden düzenli göç ile yabancıların yasa dışı yollarla Türkiye'ye girişini, Türkiye'de kalışını, Türkiye'den çıkışını ve Türkiye'de izinsiz çalışmasını ifade eden düzensiz göçü ve uluslararası korumayı, i) İkamet adresi: Türkiye'de adres kayıt sisteminde kayıtlı olunan yeri, j) İkamet izni: Türkiye'de kalmak üzere verilen izin belgesini, k) Konsolosluk: Türkiye Cumhuriyeti başkonsolosluklarını, konsolosluklarını veya büyükelçilik konsolosluk şubelerini, I) Özel ihtiyaç sahibi: Başvuru sahibi ile uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerden; refakatsiz çocuk, özürlü, yaşlı, hamile, beraberinde çocuğu olan yalnız anne ya da baba veya işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalmış kişiyi, m) Refakatsiz çocuk: Sorumlu bir kişinin etkin bakımına alınmadığı sürece, kanunen ya da örf ve adet gereği kendisinden sorumlu bir yetişkinin refakati bulunmaksızın Türkiye'ye gelen veya Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra refakatsiz kalan çocuğu, n) Seyahat belgesi: Pasaport yerine geçen belgeyi, o) Sınır kapısı: Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış için belirlenen sınır geçiş noktasını, ö) Son karar: Başvuru sahibinin başvurusuyla veya uluslararası koruma statüsü sahibi kişinin statüsüyle ilgili kararlardan; idari itirazda bulunulmaması ve yargıya başvurulmaması hâlinde Genel Müdürlük tarafından verilen kararı veya yargıya başvurulması sonucunda temyiz edilmesi mümkün olmayan kararı, CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -3-

4 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ p) Sözleşme: Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair 1967 Protokolüyle değişik 28/7/1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Sözleşmeyi, r) Uluslararası koruma: Mülteci, şartlı mülteci veya ikincil koruma statüsünü, s) Vatandaşı olduğu ülke: Yabancının vatandaşı olduğu ülkeyi veya yabancının birden fazla vatandaşlığının bulunduğu durumlarda, vatandaşlığında olduğu ülkelerden her birini, ş) Vatansız kişi: Hiçbir devlete vatandaşlık bağıyla bağlı bulunmayan ve yabancı sayılan kişiyi, t) Vize: Türkiye'de en fazla doksan güne kadar kalma hakkı tanıyan ya da transit geçişi sağlayan izni, u) Vize muafiyeti: Vize alma gerekliliğini kaldıran düzenlemeyi, ü) Yabancı: Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan kişiyi, v) Yabancı kimlik numarası: 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca yabancılara verilen kimlik numarasını, ifade eder." (Madde 3) Geri Gönderme Yasağı: "Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemez." (Madde 4) Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış: "Türkiye'ye giriş ve Türkiye'den çıkış, sınır kapılarından, geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belgelerle yapılır." (Madde 5) C. AB İLE TÜRKİYE ARASINDA İMZALANAN GERİ KABUL ANLAŞMASI "Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında, Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat Metni ve Geri Kabul Anlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilen bir törenle imzalandı. Tören öncesinde, Türkiye-AB Vize Serbestisi Diyaloğu'nun İlk Toplantısı Dışişleri Bakanı, AB Bakanı, İçişleri Bakanı ve AB İçişleri Komiseri Cecilia Malmström ün katılımlarıyla gerçekleştirildi" (Kaynak Metin: "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, AB Bakanı Sayın Egemen Bağış ve tüm AB ülkelerinin Türkiye'deki büyükelçilerinin de iştirak ettiği İmza töreninde tek bir tören ile iki etkinlik eş zamanlı olarak gerçekleştirildi". (Kaynak Metin: 01 en.htm) CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -4-

5 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ M M a b DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ "AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının temel amacı, karşılıklılık temelinde, her iki taraf adına, yasa dışı yollarla diğer tarafa geçiş yapmış ya da diğer tarafın bölgesine yerleşmiş kişilerin hızlı ve düzenli geri kabul uygulamalarının oluşturulmasıdır. Anlaşma, doğrudan bir tarafın topraklarından diğer tarafın topraklarına yasa dışı yollarla girmiş ya da yerleşmiş hem AB üye ülkeleri ve Türkiye vatandaşlarının, hem de diğer kişilerin (üçüncü ülke vatandaşları ve vatansız insanların) geri kabulüne ilişkin hükümler içermektedir. Her iki tarafın vatandaşlarının geri kabulüne ve vatansız kişiler ile Türkiye'nin karşılıklı geri kabul anlaşması imzalamış olduğu üçüncü ülkelerin vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin anlaşma hükümleri AB ve Türkiye birbirlerine gerekli onay prosedürlerinin tamamlandığını bildirdikleri tarihten sonraki ikinci ayın ilk gününden itibaren yürürlüğe girecektir. Öte yandan, diğer üçüncü ülke vatandaşlarının geri kabulüne ilişkin hükümler ise anlaşma imzalandıktan ancak üç yıl sonra yürürlüğe girecektir. Anlaşma imzalandıktan sonra Avrupa Birliği Konseyine, Avrupa Parlamentosuna ve Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilecektir." (Kaynak Metin: IP en.htm) Bu bilgiler ışığında, yukarıda alıntılanan son gelişmeler doğrultusunda Türkiye hem üçüncü ülkelerden ülkeye gelen göçmenler/mülteciler hem de anlaşma sonrası AB'den geri kabul edilecek kişiler açısından entegrasyon politikasını geliştirmektedir. D. ULUSAL ENTEGRASYON POLİTİKASI Göçmen/mülteci entegrasyonu bağlamında Türkiye'de ulusal olarak uygulanan politika beş ana başlıkta özetlenebilir: I. Göçmenlerin/Mültecilerin Gurup Envanterinin Çıkartılması İlk adım göçmenlerin etnik köken, inanç, yaş, dil, kültür, meslek, eğitim durumu, medeni hal, çocuk sayısı, sağlık durumu, göç nedeni, suç kaydı geldikleri ülkelerin ekonomik ve siyasi durumu gibi başlıkları içeren profil taramasını yapmaktır. II. III. Hedeflerin belirlenmesi: İkinci adım, hedef kitlenin ihtiyaçlarına karşılık verecek ilgili hedeflerin belirlenmesidir. Yerel işbirliği ağı ve bütünleyici projeler: Belirlenen hedeflere ulaşmak için, ilgili otoriteler (bakanlıklar) tarafından yerel kurumlardan oluşan işbirliği ağları/gurupları oluşturulur. Bu otoriteler (Birleşmiş Milletler, CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -5-

6 Avrupa Birliği, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türk Kızılayı) işbirliği içerisinde birbirini bütünleyici projeler geliştirir. IV. Toplu Göç: Ani ve toplu bir göç durumunda, merkezi otorite (Devlet), belirli yerlerde mülteci/göçmen kampları tesis eder ve göçmenler/mülteciler bu kamplara yerleştirilir. Kamptaki kişilerin tüm temel ihtiyaçları (gıda, barınak, sağlık hizmetleri, eğitim, rehberlik vb.) kamp içerisinde karşılanır. Bu kamplara giriş-çıkış da güvenlik risklerine karşı kolluk kuvvetleri tarafından kontrol edilir. V. İlde Entegrasyon Yönetimi: Yerel düzeyde, Vali tarafından görevlendirilen bir Vali Yardımcısı göçmenler/mültecilere ilişkin işlemlerin yürütülmesinde iş birliğini ve görev dağılımını sağlamaktan sorumludur. Her üç ayda bir ilgili yerel kurumların temsilcileri bir araya gelirler ve Merkezi Otoriteye gönderilmek üzere rapor hazırlarlar. E. TÜRKİYE'NİN ENTEGRASYON DİNAMİKLERİ Türkiye'nin genel göç ve entegrasyon politikası diğer Avrupa ülkeleriyle aynı doğrultudadır. Bu benzerliğin temel sebebi Türkiye'nin Avrupa Birliğine aday ülke olması ve Birlik müktesebatını içselleştirme sürecinde olmasıdır. Bu gerçeklerin yanında, Türkiye'ye göç eden, sığınan ve yerleşen yabancı uyruklu insanların büyük çoğunluğu ya Kafkaslardaki Türki Cumhuriyetlerden ya da Orta Doğudaki ülkelerden geldiğini de vurgulamak gerekir. Bu özellikler de göçmen kişiler ile yerel halk arasında ortak birer paydayı teşkil etmektedir. Paralel Toplum: Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi aday ülke olan Türkiye'de de göçmen insan kitleleri tarafından toplum içinde paralel toplum oluşturma girişimleri kabul görmemektedir, çünkü bu tür oluşumlar orta ve uzun vadede toplumsal dışlanma ve huzursuzluk ortamına yol açabilir. Bu bağlamda, Türkiye'nin genel göç-entegrasyon politikası Avrupa Birliği müktesebatında belirtilen insan hakları, sosyal içerme, eş-varoluş ve farklılıkta birlik konularında temel ilkelere dayalıdır. Hoşgörü ve Birlikte Yaşama (eş-varoluş): Türk toplumu halen, 500 yıldan fazla süre dünyanın büyük çoğunluğuna hükmetmiş, bünyesinde 70'den fazla ırktan insan topluluklarını barındıran Osmanlı İmparatorluğunun kültür mirasını taşımaktadır. OsmanlI'nın bu başarısının arkasındaki en önemli unsurlar karşılıklı "hoşgörü" ve Türk-İslam toplumunda farklı inançsal ve ırksal azınlıkların birlikte uyum içinde yaşaması yani eş-varoluşu olgusudur CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -6-

7 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ M M a b DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ Bugün, aynı hoşgörü ve birlikte uyumlu yaşama olguları Türkiye'nin birçok şehrinde görülmektedir. Buna en iyi örneklerden biri ülkenin güneydoğusunda yer alan ve "hoşgörü kenti" olarak isimlendirilen Mardin ilidir. Üç Semai dine mensup Yahudi, Hristiyan, Süryani ve Müslümanlar hatta diğer inançlara mensup kişiler, inançları ya da etnik kökenlerinden kaynaklı herhangi bir ayrımcılığa maruz kalmadan uyum içerisinde yaşamaktadırlar. İşte bu tarih boyunca süregelen kültürel yapı Türkiye Cumhuriyeti bünyesindeki entegrasyon politikalarının mihenk taşlarından biri olarak görülmektedir. Dil: Hedef kültürde konuşulan dili öğrenmenin entegrasyon sürecindeki en önemli ve en kolaylaştırıcı unsur olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Göçmenler açısından hedef dili öğrenmenin sunacağı bazı faydalar şunlardır: - Bilgiye ve topluma erişim - Kendini ifade edebilme - Hedef yaşam tarzının içselleştirme - Entegrasyon için ortak zemin oluşturma - Eğitim hakkından mahrum kalmama vb. Dil aynı zamanda ulusal kültürün temel bileşenlerinden birisidir. Yukarıda bahsedilenle aynı sebeplerden ötürü, yerleşik Türk toplumu ile sonradan gelen göçmenlerin/sığınmacıların ortak paydaları Türkçe dilinin öğrenilmesini de kolaylaştırmaktadır. Dil öğrenimindeki diğer bir kolaylaştırıcı yön ise Türkçe ile çevredeki dillerin ortak kelime haznesidir. Bu ortak kelime dağarcığı tarih boyunca bu topraklarda konuşulan birçok farklı dilin birbirleriyle etkileşimi sayesinde oluşmuştur. F. GÖÇMENLER/SIĞINMACILAR İÇİN POTANSİYEL YERLEŞİM YERİ OLARAK TÜRKİYE Tarih boyunca, Anadolu yarımadası çeşitli sebeplerle hareket eden insan toplulukları için her zaman önemli bir istikamet teşkil etmiştir: göçler, ticaret yolları, savaşlar. Örneğin, Çin'de başlayıp Avrupa'da sona eren tarihi İpek Yolu, İran ve Irak'tan Batı dünyasına petrol aktaran boru hatları ve Kuzeyden (Rusya) Güneye (Akdeniz) İstanbul ve Çanakkale Boğazları aracılığıyla inen deniz hatları hep Anadolu'dan geçmektedir. Elbette tarih boyunca gerçekleşmekte olan bu çeşitli insan hareketlerinin mantıklı sebepleri vardır. Aynı sebepler bugün Anadolu'ya gerçekleşen göç ve sığınma hareketleri için de geçerlidir. Anadolu'ya göç hareketlerini tetikleyen bazı özellikler şunlardır: CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -7-

8 a. Jeopolitik Konum ve Yapı: Anadolu yarımadası kuşkusuz dünyadaki en stratejik konumlardan biridir. Üç anakaranın birbirine en yakın olduğu noktada, Asya, Afrika ve Avrupa'nın ortasında yer alır. Bu inanılmaz kara parçası için uluslararası arenada daha güçlü olabilmek adına her zaman stratejik planlar yapılmıştır. Topraklarının çoğu bu yarımada üstünde yer alan Türkiye'nin Bulgaristan, Gürcistan ya da Suriye gibi birbirine hiç de benzemeyen çeşitli ülkelere sınırı vardır. Aynı zamanda Ortadoğu'da yer alan petrol kaynaklarına erişim için kilit konumdadır. Bu özellik de Türkiye'nin jeopolitik önemini ikiye katlamaktadır. Bütün bu nedenlerden ötürü, özellikle son yüzyılda Türkiye çevresindeki ülkelerden gelen kitle göç hareketlerinin hedef konumu haline gelmiştir. b. Doğu Dünyasından Avrupa'ya Köprü Türkiye'nin diğer bir jeopolitik özelliği de Orta Doğu ve Afrika ile Avrupa arasında bir köprü rolü olmasıdır. Avrupa'ya erişmek isteyen bir çok göçmen/sığınmacı en iyi ve kolay geçiş güzergahı olarak Türkiye'yi seçmektedir. Orta Doğu'daki sürekli savaş ortamı yerleşik toplulukları göç etmeye zorlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için hareket eden kitleler de "zengin ve güvenli" Avrupa topraklarına ulaşmak için Türkiye'den faydalanma yolunu seçmektedirler. Bazıları amacına ulaşırken, bazıları yakalanır ve sınır dışı edilir ya da bazıları batan bir teknede hayatlarını kaybeder. Bir kesim de ana yurtlarını terk ettikten sonra Türkiye'de kalmayı tercih etmektedir. c. Büyüyen Ekonomi: Bu konuda diğer ilgi çekici bir konu da bazı göçmenlerin Türkiye'yi bir geçiş güzergahından ziyade nihai hedef olarak seçmeleridir. Bunun sebeplerini tahmin etmek zor değildir: - Türkiye en yakın ve güvenli ülkedir - Ortadoğu'daki birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'nin nüfus çoğunluğu Müslümandır - Hem coğrafi hem inançsal sebeplerle Türkiye'nin yerel kültürü göçmenlerin anavatanlarının kültürüne yakındır Bunların yanında, en önemli neden ise elbette ki Türkiye'nin büyüyen bir ekonomiye sahip olmasıdır. Son yıllarda Avrupa'nın 6. Büyük ekonomisi haline gelmiştir. Bu nedenle Türkiye, göçmenler için kendi inanç ve kültürlerini daha zor yaşayabilecekleri daha uzak ülkelere göç etmek yerine daha mantıklı bir seçenek teşkil eder. d. "DENİZLER" Sorunu: Coğrafi olarak Türkiye torakları iki yarımadadan meydana gelir: Anadolu ve Trakya. Bu iki yarımada Allah'ın bu topraklara verdiği olağanüstü iki armağanla birbirinden ayrılır: İstanbul ve Çanakkale Boğazları CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -8-

9 Bu durum da Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olduğu sonucunu çıkarır: Kuzeyde Karadeniz, Güneyde Akdeniz ve Batıda Ege Denizi. Ayrıca İstanbul ve Çanakkale Boğazları aracılığıyla Karadeniz'i Ege ve Akdeniz'e bağlayan iç denizimiz Marmara Denizini de eklemek gerekir. Bu paha biçilmez madalyonun diğer yüzü ne yazık ki bu kadar parlak değildir çünkü ülke topraklarını çevreleyen bu denizler insan kaçakçılığı ve kaçak göçmenlik konusunda "denetimi güç" bir saha teşkil etmektedir. Ne yazık ki, Türkiye televizyonlarındaki haber bültenlerinde "tekne battı/kaçak mülteciler-göçmenler öldü" haberlerini görmek oldukça sıradan hale gelmiştir. e. Türkiye'deki Akrabalar: Türkiye'nin neden bir göç güzergahı ve hedefi olduğuna ilişkin sayılabilecek son sebep ise aslında yukarıda B bölümünde dile getirilmişti. Osmanlı İmparatorluğu çağı, Anadolu, Kafkaslar, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Balkanlar'da birçok farklı etnik ve kültürel kökenden insan toplulukları arasında sosyal ve kültürel etkileşim meydana getirmiştir. Bu da doğal olarak, bugün farklı ülkeler/uluslar olan ama o dönem Osmanlı bünyesinde bulunan birçok insan topluluklarının imparatorluğun farklı bölgelerinde farklı birçok insan topluluklarıyla çeşitli akrabalık ilişkileri geliştirmesine yol açmıştır. Bu genetik ve kültürel bağlar Osmanlı döneminin sona erip Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla elbette ki birden bire kesilmemiş ya da sona ermemiştir. Bugün hala, Suriye, İran, Irak, İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan ve Kırım gibi ülkelerdeki insanların Türkiye'de yaşayan akrabaları mevcuttur. Bu nedenle, anavatanlarından göç etmeye ilişkin bir zorunluluk durumu ortaya çıktığında bu insanların aklına gelen ilk seçeneğin Türkiye olması şaşırtıcı değildir. G. ENTEGRASYON SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ YÖNLERİ a. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Sistemi Türkiye'deki Sosyal yardımlaşma ve dayanışma sistemi çeşitli sosyal yardım ve içerme etkinliklerinde oldukça etkin şekilde işlemektedir. Örneğin, 2011 yılında, Türk vatandaşları Somali'de meydana gelen kuraklık ve kıtlık sebebiyle zor günler yaşayan insanlar için TL (yaklaşık $) bağışta bulunmuştur. Bu yaklaşım, ülkeye dışarıdan gelen "misafirler" için de geçerlidir. Ancak bu noktada vurgulanması gereken önemli bir husus da gelen göçmenlerin/sığınmacıların uyum ve entegrasyon sürecine gönüllü olmaları toplumda "huzursuzluk" algısı yaratmamaları gerekliliğidir. b. Hemşeri Dernekleri Türkiye'de dış göçün yanında iç göç de oldukça hareketlidir. Çoğunlukla göçün yönü kırsal olan Doğu bölgelerinden daha sanayileşmiş Batı illerine, özellikle İstanbul'a ve Kocaeli de dahil İstanbul'u çevreleyen illere doğrudur. Göç alan bu CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -9-

10 büyük şehirlerde aynı kaynak ilden/yöreden göç eden insanlar bir araya gelerek hemşeri dernekleri kurmaktadırlar. Kocaeli'den örnek vermek gerekirse, il genelinde 500'den fazla hemşeri derneği bulunmaktadır. Bunlardan bazıları sadece ülke içi değil dış göçle Kocaeli'ye yerleşen Gürcü, Azeri, Kırımlı (Tatar), Batı Trakyalı hemşerilerin dernekleridir. Bunlar alanda oldukça etkin çalışır, düzenli toplanır, yerel kültürlerini burada yaşatmak adına şenlikler-festivaller düzenler hatta ana yurtlarındaki soydaşlarının hakları için sosyal sorumluluk projeleri geliştirir ve gösteriler düzenlerler. Bu konuda verilebilecek bir örnek ise, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneğidir. Bu dernek, yakın geçmişte işgal altında olan anavatanlarındaki soydaşlarına destek amacıyla, Tatar göçmenlerin yoğun yaşadığı diğer bir ilimiz olan Eskişehir'de düzenlenen ortak bir etkinliğe katılmıştır (http://www.kocaelikirim.org/news). Bu tür hemşeri derneklerinin ile dışardan gelen soydaşlarının entegrasyonunda etkin rol oynaması oldukça doğal bir süreçtir. uyum ve c. Kolaylaştırıcı Olarak Akrabalar Son olarak, nihai göç hedefi olan Türkiye'de yerleşik akrabalar da uyum ve entegrasyon süreçlerinde göçmen akrabaları için kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. Bu hususta verilebilecek en iyi örnek ise ülkelerindeki savaş ortamından kaçarak akrabalarının bulunduğu Türkiye'nin güneydoğusundaki çeşitli illere sığınan mültecilerdir. H. KOCAELİ'DE MEVCUT DURUM Ulusal yasamaya ilişkin bütün uygulamalarda olduğu gibi, Kocaeli Valiliği ulusal entegrasyon politikasının Kocaeli özelinde uygulanması ve uyarlanmasından sorumlu en üst mercidir. Bu uygulama sürecinde Kocaeli Valiliği öncülüğünde görev alan çeşitli kamu ve sivil toplum kuruluşları vardır. Bu kurum ve kuruluşlar arasında: Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İş-Kur İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve çeşitli sivil toplum örgütleri sayılabilir. Bu yerel işbirliği ağı ile NIM Projesi uluslararası ortaklığı çerçevesinde geliştirilen yeni entegrasyon yöntemleri fikirleri Kocaeli özelinde ulusal göç ve entegrasyon politikası doğrultusunda uygulanmış, örgün eğitimin yanında yaygın ve sargın öğrenim ile hedef kitle olarak belirlenen göçmenlerin Kocaeli sosyo-kültürel yapısına entegrasyon süreçlerine katkı sağlanmıştır. Yerel Koordinasyon Yukarıda bahsedildiği gibi, ulusal göç ve entegrasyon politikası yerel düzeyde Valilikler öncülüğünde oluşturulan yerel bir ortaklık tarafından yürütülmektedir. Bu çalışma ağının koordinasyonu Vali tarafından yetkilendirilen bir Vali Yardımcısı tarafından yürütülür CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -10-

11 T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ AB DIŞ İLİŞKİLER VE PROJE KOORDİNASYON MERKEZİ Kocaeli'de oluşturulan ortaklığın göç ve entegrasyon konusundaki genel görev ve sorumlulukları aşağıda özetlenmiştir. Yerel Çalışma Ağı - Kocaeli Valiliği: Valilik ildeki göçmenlerin entegrasyonu sürecinde en üst yetkili yasal otoritedir. - İl Göç İdaresi Müdürlüğü: Göçmen ve mültecilerle ilgili vatandaşlık, sınır dışı etme, çalışma izni verilmesi gibi yasal süreçlerin yürütülmesi. - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi: Hedef kitlenin genel altyapı hizmetleri ve şehir olanaklarına erişimi - Kocaeli Üniversitesi: Akademik çalışma ve danışmanlık desteği - İl Milli Eğitim Müdürlüğü: Okul çağındaki göçmen çocuklara ilk ve orta öğretim olanaklarını sunulması. - İl Sağlık Müdürlüğü: Göçmenlerin sağlık taraması ve sağlık hizmetlerine erişimlerinin sağlanması. - Halk Eğitim Merkezleri: Türkiye'de çalışma izni olan göçmen vatandaşlar için gerekli mesleki eğitim olanaklarının sunulması - Rehberlik Araştırma Merkezleri: Özellikle kendi vatanlarındaki savaş ortamından kaçarak göç edenlere psikolojik destek verilmesi, ayrıca göçmen ailelerin çocuklarına göçün sancılı sürecinden olumsuz etkilenmemeleri için özel itina gösterilmesi - İl Emniyet Müdürlüğü: Entegrasyon sürecinde hem göçmenlerin hem de yerel halkın huzurunun ve güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması - İl Jandarma Komutanlığı: Özellikle taşra bölgelerde yerleşik göçmenlerin güvenliğinin sağlanması - Kocaeli İş-Kur Müdürlüğü: Çalışma izni olan göçmenlere mesleki niteliklerine uygun istihdam olanaklarına erişim konusunda arabuluculuk yapılması - İl Müftülüğü: Müslüman olsun veya olmasın göçmenlerin dini vecibelerini yerine getirebilmeleri için uygun ortamların ve olanakların oluşturulması - Sivil Toplum Örgütleri: Hemşeri Dernekleri olarak faaliyet gösteren STK faaliyetleri ile aracılığıyla göçle ilgili yerel uygulama ve politikaların ayrıca bunların yarattığı etkilerin geliştirilmesi ve genişletilmesi. İ. SONUÇ Sonuç olarak, Türkiye'nin göç ve entegrasyon politikasını geliştirdiği ve Valiliklerin bu politikanın yerel ve bölgesel düzeyde uygulanmasında ana aktörler olduğu söylenebilir. Bu doğrultuda, Kocaeli Valiliği de Kocaeli'ye yerleşen göçmen ve sığınmacıların topluma ve sosyal-kültürel yaşantıya bütünleşebilmeleri için yerelde yetkili en üst mercidir ve ulusal olarak belirlenen entegrasyon politikasını yerelde oluşturulan ortaklık ve işbirliği ağı aracılığıyla uygulamaya koymaktadır CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -11-

12 NIM Projesinin sona erdiği şu durumda, projenin hedef kitlesi olan göçmen aileler önceleri şehrin dış sınırlarına yerleşmiş olsalar da, süreç içerisinde söz konusu mahallelerdeki göçmen sayısının azalmış olması NIM projesinin hedefine ulaştığını göstermektedir. Bu kişiler, vatandaşlık alma, istihdam edilme, farklı ve daha az izole toplumlara yerleşme gibi çeşitli sebeplerle ilk yerleştirildikleri mahallelerden ayrılmışlardır. NIM Projesinin yereldeki uygulayıcısı olarak, Kocaeli Valiliğinin oluşturduğu entegrasyon metodu 3 temel direk üzerine oturtulabilir: 1. Göçmen ve sığınmacılara yönelik yaygın ve sargın öğrenim ve sosyal içerme etkinlikleri gerçekleştirilmesi 2. Entegrasyonda pay sahibi çeşitli yerel kamu kurumu ve STK'ların süreçteki etkinliklerinin artırılarak göçmenlerin toplumsal hayata bütünleşmelerinin kolaylaştırılması 3. Geliştirilen yöntemlerin ulusal entegrasyon politikasıyla uyumlu ve aynı doğrultuda olması Mevcut durumda Kocaeli'de kenar bölgelere yerleşmiş olan Çeçen göçmenler entegrasyon politikasının temel hedef kitlesidir ancak entegrasyon politikasının ve yöntemlerinin sürdürülebilir kılınması için hedef kitle genişletilmiştir: Kocaeli'ye göç eden, yaşayan, çalışan ya da eğitim gören yabancılar entegrasyon politikası hedef kitlesi olarak belirlenmiştir. Şu ana kadar anlatılan "ulusal entegrasyon politikası" çerçevesinde, Kocaeli Valiliği NIM projesi gibi göç ve entegrasyon alanında yürütülen bütünleyici projelerin (İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanan YUVA-Yabancı Uyruklu Vatandaşların Adaptasyonu Projesi, İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yürütülen ve tamamlanan KOGET- Kocaeli'ye İç Göç ve Entegrasyon Projesi ve SGK İl Müdürlüğü tarafından yürütülen BUSSINESS VVOMEN- Girişimci Kadınlar) çıktılarını aynı potada birleştirerek bütüncül ve sürdürülebilir bir göçmen entegrasyonu yöntemi oluşturmayı hedeflemektedir CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. -12-

13 T.R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE NEW INTEGRATION METHODS IN MIGRATION (NIM) PROJECT NIM ntegration ethods 2012-l-CH l-g RU REPORT ON THE TURKISH INTEGRATION METHODS AND POLICY AS REGARDS TO THE IMMIGRANTS AND REFUGEES CH 1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

14 T.R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE A. INTRODUCTION The Turkish integration policy for immigrants is determined and ruled by the Legislative Power of Turkish Republic. This policy is based on The Law no 6458 "Law on Foreigners and International Protection" (http://www.goc.gov.tr/files/files/eng minikanun 5 son(2).pdf) adapted on Because of the unitary structure of our country, the policies are de facto throughout the country. The Ministry of the Interior is the head authority as regards to the immigration and integration of immigrants/refugees. This paper summarises the integration policies and practices; a. on the national base; b. on the regional/local base; c. the current situation in Kocaeli where the NIM (New Integration Methods) project is being implemented on the provincial base. Under the framework of NIM (New Integration Methods) project, a report was prepared on the need analysis of the immigrants/refugees who settled in Kocaeli after leaving their homelands for various reasons. This paper is the elaboration of the mentioned report after maintaining administrative, social and political research on; a. The general integration policy of Turkish Republic as regards to the immigrants and refugees b. The implementation of the general policy in local/provincial base B. THE LEGAL BASIS OF THE NATIONAL ITNEGRATION POLICY The Grand National Assembly of Turkey adopted the "Law on Foreigners and International Protection" (http://www.refworld.org/pdfid/5167fbb20.pdf) on This law is the main legal provision of the general integration policy of Turkey. The purpose of this law is: "to determine the procedures and principles with regard to the foreigners' entry into, stay in and exit from Turkey and with regard to the scope and implementation of protection to be provided to persons who apply for protection in Turkey; and to determine the establishment, duty, authority and responsibilities of the Directorate General of Migration Management under the Ministry of Interior." (Article 1) The scope is: CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

15 T. R. GOVERNORSHIP OF KOCAELİ EU PROJECTS COORDINATION CENTRE "The provisions of this Law apply to operations and proceedings related to foreigners; international protection to be provided for individual protection applications lodged at borders, border gates or within Turkey; emergency and temporary protection to be provided to foreigners who cannot return to the country which they have been forced to leave and have come to Turkey in masses; and the establishment, duty, authority and responsibilities of the Directorate General of Migration Management". (Article 2) The main definitions explained in the law are: "Family members: The spouse, minor child and dependent adult child of the applicant or the beneficiary of international protection, European countries: Member States of the Council of Europe and other countries to be determined by the Council of Ministers, Minister: The Minister of Interior, Unofficial Translation Ministry: The Ministry of Interior, Applicant: A person who has lodged an international protection application and for whom a final decision has not yet been taken, Child: A person, who has not yet reached the age of eighteen and who has not yet attained majority, Sponsor: A Turkish citizen or a foreigner legally residing in Turkey, who bears the expenses of foreigners coming to Turkey for the purpose of family unity and who is shown as basis fo r application for residence permit by the applicant, General Director: General Director of Migration Management, Directorate General: The Directorate General of Migration Management, Controls on entry and exit: Control procedures at border gates, Migration: Regular migration denoting foreigners' legal entry into, stay in and exit from Turkey as well as irregular migration denoting foreigners' illegal entry into, stay in, exit from and employment without permission in Turkey, and international protection, Residence address: The location in Turkey as recorded under the address registration system, Residence permit: The permit issued for the purpose of residing in Turkey, Consulate: Consulate Generals, Consulates or Consular Sections of Embassies of the Republic of Turkey, Person with special needs: Among the applicants and persons benefiting from international protection, persons who are; an unaccompanied child, disabled, elderly, pregnant, a single mother or father with a child, persons who have been subjected to torture, sexual assault or other serious psychological, physical or sexual violence, Unaccompanied child: As long as he or she is not taken under the effective care of a responsible person, a child who arrives on the territory of Turkey unaccompanied by an adult legally or customarily responsible for him or her, or is left unaccompanied after entering the territory of Turkey, Travel document: Document which substitutes for a passport, CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

16 Border gate: Border crossing point identified through a Council of Ministers Decision for entry into and exit from Turkey, Final decision: With regard to decisions taken concerning the application of the applicant or the status of the beneficiary of international protection; the decision taken by the Directorate General in case no administrative or judicial appeal has been lodged, or the decision which is no longer subject to a remedy after an appeal to judiciary has been lodged, Convention: The Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as amended by the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, International protection: Refugee status, conditional refugee status or subsidiary protection status, Country of nationality: The country of nationality of the foreigner or in case the foreigner possesses more than one nationality, each country of nationality, Stateless person: A person who has no citizenship bond with any state and who is considered a foreigner, Visa: The permission which authorizes stay in Turkey for up to ninety days, or transit through Turkey, Unofficial Translation Visa exemption: The regulation waiving the requirement for a visa, Foreigner: A person who has no citizenship bond with the State of Republic of Turkey, Foreigner identification number: Identification number issued to foreigners pursuant to Population Registration Law No o f25/4/2006." (Article 3) Non-refoulement: "No one who fall under the scope of this Law shall be returned to a place where he or she may be subject to torture, inhuman or degrading punishment or treatment, or where his or her life or freedom may be under threat on account of his or her race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion." (Article 4) Entry into and Exit from Turkey: "Entry into and exit from Turkey shall be conducted through border gates with valid passports or passport substitute documents." (Article 5) C. READMISSION AGREEMENT BETWEEN EU AND TURKEY "The readmission agreement between EU and Turkey was signed on EU Commissioner for Home Affairs Cecilia Malmström, in visit in Ankara at the invitation of the Turkish authorities, signed, with the Turkish Minister of Interior Muammer Güler, the EU- Turkey readmission agreement, and initiated, jointly with the Turkish Minister of Foreign Affairs Ahmet Davutoğlu, the EU-Turkey Visa liberalization dialogue. The two events took place in a combined and parallel manner within the framework of a single ceremony, to which participated also the Prime Minister of Turkey, Recep Tayyip Erdoğan, the Turkish Minister for European Affairs, Egemen Bağiş, and the Ambassadors of CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. H D f l Lifelong I Learning Wttm Programme - 16-

17 all the EU Member States represented in Turkey". (Reference: 01 en.htm) "The main objective of the EU-Turkey readmission agreement is to establish, on the basis of reciprocity, procedures for the rapid and orderly readmission, by each side, of the persons having entered or are residing on the territory of the other side in an irregular manner. The agreement includes provisions related both to the readmission of the nationals of the EU Member States and Turkey, and to the readmission of any other persons (including the third country nationals and the stateless persons) that entered into, or stayed on, the territory of either sides directly arriving from the territory of the other side. The provisions of the agreement related to the readmission of the nationals of the two sides, and those related to the readmission of the stateless persons and nationals from third countries with which Turkey has concluded bilateral treaties or arrangements on readmission, will enter into force on the first day of the second month following the date on which the EU and Turkey will notify each other that their respective ratification procedures have been completed. The provisions related to the readmission of any other third country nationals, instead, will enter into force only three years later. The agreement will now be sent to the Council of the European Union, to the European Parliament, and to the Turkish Grand National Assembly for ratification." (Reference: IP en.htm) With this perspective in accordance with the recent developments mentioned above, Turkey is elaborating its integration policy as regards to the immigrants both coming from third countries directly to the country and also the ones that will be readmitted after the Agreement. D. NATIONAL INTEGRATION POLICY The national policy for integration of the immigrants/refugees can be summarised under five main titles: I. Taking the "Group Inventory" of Immigrants/Refugees: The first step is to build up the profiles of the immigrants/refugees as regards to; ethnicity, religion, age, language, culture, profession, educational status, marital status, number of children, health condition, reason of migration, criminal record and economical and political situation of the country they come from CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

18 II. III. IV. Setting the "Goals": Then, the next step is to set relevant goals that would meet the needs of the Immigrants/refugees. Local Consortiums and Collaborative Projects: To achieve the set goals, local consortiums are established by the related ministries. These authorities (United Nations, European Union, Disaster and Emergency Management Presldency-AFAD, Turkish Red Crescent etc.) develop complementary projects in cooperation with each other. Mass Migration: In cases of sudden and mass migration, the Central Authority (the State) establishes refugee camps In specific places and the refugees are settled In these camps. All kinds of needs of the refugees are met Inside the camp (food, shelter, health care, education, counselling etc.) The entrance and exit to/from these camps are controlled by the Police against any kinds of security risks. V. Provincial Integration Administration: In the local/provincial base, a deputy governor Is appointed by the Governor to coordinate the local cooperation and distribution of tasks In dealing with the Immigrants/refugees. Every 3 months the representatives of the related local Institutions meet and prepare a report to be sent to the Central Authority. E. INTEGRATION DYNAMICS IN TURKEY The general Integration policy of Turkish Republic Is mainly similar to the states In Europe. The main reason for this Is that Turkey Is a candidate State to the EU and Is In the process of internalization of the EU Acquis. Beside these facts, the Immigrants/refugees who settled In Turkey mostly come from either The Turkic States In Caucasia or from the States In the Middle East. These features create a common denominator between the immigrants/refugees and the local residents In Turkey. Parallel-Societies: As in all of the EU countries, the "parallel society" attempts by the Immigrants is not accepted In Turkey as well, because It may create, In the mid or long term, social exclusion and unease within the society. The general Integration approach of Turkey approach Is based on the general principles Indoctrinated by the EU Acquis about the human rights, social inclusion, co-existence and unity In diversity. Tolerance and Co-existence: Turkish Society still carries the traces of the Ottoman Empire that ruled most of the world more than 500 years and contained more than 70 different nationals within the scope of the CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. H D f l Lifelong I Learning Wttm Programme - 18-

19 Empire. One of the key points of this was the mutual "tolerance" and another one was the "co-existence" of the minorities (both ethnical and religion) inside the Turkish society. Today, the same tolerance and co-existence of minorities can be seen in many cities of Turkey. A good example for this is Mardin (a province of Turkey in the South-eastern part) which is called as "the city of indulgence". People from three divine religions, Judaism, Christianity, Assyrian and Islam, can live all together without any restrictions and exclusions caused because of their ethnical and faith origin. This historical perspective stands as another milestone in the general integration policies in Turkish Republic. Language: It is incontestable that learning the local language is may be the most prominent and facilitative dynamic in the process of integration. Some of its core feature can be sorted as; - Accessing to knowledge and community - Expressing oneself - Internalizing the "target" life style - Establishing common space for integration - Not forfeiting the right for education etc. Language is also one of the main elements of a national culture. As for the same reason mentioned above, the common cultural denominators between Turkish residents and the new comers facilitate the language learning after migration. Another facilitator in language learning is the common vocabulary between Turkish and other surrounding languages. This common vocabulary has been caused by the social interactions among different languages during the history. F. TURKEY AS THE POTENTIAL IMMIGRATION/REFUGEE RESIDENCE Throughout the history, The Anatolian Peninsula has always been an important destination and route for the movements of people for different reasons; migration, trade roads, wars etc. For example the historical Silk Road, starting from China and ending in Europe, the petroleum pipelines from Iran, Iraq and Syria to the Western World and the sea-lanes from the North (Russia) to the South (Mediterranean) through the Bosporus are all cross over Anatolia. Of course there are some rational reasons for these different kinds of movements throughout the history. And the same reasons are still valid today as regards to the immigration and refugee movements of people CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

20 a. Geo-politic position and structure: The Anatolian Peninsula is definitely one of the most strategic places on earth. It stands in the meeting point of three main continents; Africa, Asia and Europe. There has always been some strategic plans on this incredible peninsula to be more powerful on the international arena. Turkey has border to a large scale of countries which are really not like each other, such as Iran and Bulgaria or Georgia and Syria. It is also the key point to reach the petroleum sources in the Middle East. This feature doubles the geo-politic importance of Turkey. For all these reasons Turkey is a destination of mass migration from the neighbour countries particularly in the last century. b. Bridge from East to Europe Another geographic situation is the "bridge" role between the Middle East or Africa and Europe. Most of the Immigrants, who want to reach Europe, choose Turkey as the best and easiest transit road. The continuous war atmosphere in the Middle East forces the residents to leave their home. They try to make use of Turkey in reaching the "rich and safe" Europe. Some can achieve this, some may be caught and deported, and some may die in a sunken ship. But some of them stay in Turkey after leaving their homeland. c. Growing Economy: Another interesting point here is that, some immigrants set Turkey as their final destination. The reasons for this are not hard to guess: - Turkey is the closest safe place - The population is Muslim (like many other states in the Middle East) - Therefore the culture is relatively closer to the immigrants' own culture However, the far most important reason is the economic growth in Turkey. It has become the 6th biggest economy of Europe. So, it seems a more reasonable option instead of moving further, to a place where you won't be able to live your culture and religion. d. The "SEA" Problem: Geographically Turkey consists of two main Peninsulas; Anatolia and Thrace. The two parts is separated by the two splendid gifts of God to us: The Bosporus in İstanbul and the Dardanelles in Çanakkale (former Troy). This means that Turkey is a country which is surrounded on three sides by the sea: The Black Sea in North, the Mediterranean Sea in the South and the Aegean Sea in the West. Also we can add the Marmara Sea which connects the Black Sea to the Aegean and then to the Mediterranean Sea through the Bosporus and the Dardanelles. However, the other side of this "precious" medallion is not pleasant, because the Seas surrounding the country create a "hard-to-control" area for the illegal human trafficking. It is CH1-GRU This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. H D f l Lifelong I Learning Wttm Programme

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE

YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU YÜRÜRLÜKTE Sunuş Presentation İstanbul buluşmaları İstanbul Meetings Genel Müdürlüğümüzün Faaliyetleri Activities of DGMM Logomuzun Hikayesi Story of Our Logo TODAİE ile Protokol Protocol with TODAIE Göç Bilgisi

Detaylı

BU SAYIDA IN THIS ISSUE

BU SAYIDA IN THIS ISSUE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This Project is co-financed by the European Union and The Republic of Turkey. T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY

Detaylı

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK

GÖÇMENLER GÜNÜNÜ KUTLADIK Sayfa 6 da. Sayfa 2 de. İl Göç İdaresi Müdürleri Toplantısı Gerçekleştirildi. Directorate General of Migration Management held a meeting with provincial directorates. Göç İdaresinden Sorumlu Vali Yardımcıları

Detaylı

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014

MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU 2014 Göçmenlerin ve Sığınmacıların Yaşadığı Tekne Faciaları Hakkında MÜLTECİ ÖLÜMLERİ RAPORU REPORT OF REFUGEES' DEATH CASES on Boat Disasters Befallen by Immigrants and Refugees İMKANDER (İnsanı Müdafaa ve

Detaylı

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY

DEĞİŞEN HAYATLAR GELİŞEN TÜRKİYE CHANGING LIVES DEVELOPING TURKEY T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014

SAYI V - AĞUSTOS 2014 / ISSUE V - AUGUST 2014 T.C. ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI MINISTRY of LABOUR and SOCIAL SECURITY AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI EUROPEAN UNION COORDINATION DEPARTMENT İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter.

We are together again with the fifth issue of our UCLG-MEWA Newsletter. Sunuş - Editorial UCLG-MEWA UCLG-MEWA Newsletter dergisinin beşinci sayısı ile yeniden sizlerleyiz. Sürdürülebilir kalkınmanın tanımı 1980 li yıllarda üç ayaklı olarak yapılmıştı: ekonomik büyüme, toplumsal

Detaylı

Balkan States Medıa Forum

Balkan States Medıa Forum Balkan States Medıa Forum BALKANLARDA KALICI BİR BARIŞIN TESİSİ İÇİN ETKİLİ BİR ENSTRÜMAN OLARAK MEDYA THE MEDIA AS AN EFFECTIVE TOOL FOR PROMOTING LASTING PEACE IN THE BALKANS 02-03 Mayıs 2011 / Atatürk

Detaylı

Afrika Ülkelerinde Kalkınma Yardımları ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları

Afrika Ülkelerinde Kalkınma Yardımları ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları STRATEJİK RAPOR NO: 22, ARALIK 2007 TÜRKİYE VE AFRİKA ÜLKELERİ DİPLOMATİK TEMSİLCİLERİ ORTAK STRATEJİK VİZYON GELİŞTİRME PROJESİ III. ÇALIŞTAY SONUÇ RAPORU Afrika Ülkelerinde Kalkınma Yardımları ve Türk

Detaylı

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ

TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ Eylül - Ekim 2008 TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ VE ORTADOĞU DAKİ ÖNEMİ HEALTH TOURISM IN TURKEY AND ITS IMPORTANCE FOR THE MIDDLE EAST TÜRKİYE DE SAĞLIK TURİZMİ BİLİNCİ ARTIYOR HEALTH TOURISM CONSCIOUSNESS

Detaylı

MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ ALANLARINDA TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

MADDE KULLANIMI VE BAĞIMLILIĞI İLE KAÇAKÇILIĞININ ÖNLENMESİ ALANLARINDA TESPİT EDİLEN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ UYUŞTURUCU BAŞTA OLMAK ÜZERE MADDE BAĞIMLILIĞI VE KAÇAKÇILIĞI SORUNLARININ ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONU

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE

2015-2019 STRATEJİK PLAN SAYFA PAGE 1 2 3 2015-2019 YÖNETİM KURULUNUN 28.11.2014 TARİH VE 30/588 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Aralık 2014 AS ACCEPTED BY THE BOARD OF DIRECTORS IN DECISION

Detaylı

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL

A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL AVİM Report No: 2 February 2014 A MECHANISM OF REGIONAL COOPERATION IN EURASIA: TURKIC COUNCIL Written by Ali ÇİVİLER Project Director Edited by Amb. Halil AKINCI Secretary General of the Turkic Council

Detaylı

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI T.C. DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI DİPLOMASİ AKADEMİSİ 2 İnternet üzerinden pdf dosyasını görüntülemek için QR Kodu okutun. For pdf f ile of this document, scan the QR Code İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ HAKKIMIZDA İŞBİRLİĞİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS

İÇİNDEKİLER CONTENT 6 KURULTAY / CONVENTION 18 YURTDIŞI TÜRKLER / TURKS ABROAD 30 DİASPAROLAR / DIASPORAS 46 İŞBİRLİKLERİ / COLLABORATIONS ÖNSÖZ PROLOGUE Türk diasporası yeniden İstanbul da buluşuyor İlk defa Türk diasporası kavramını Türkiye nin bir küresel güç unsuru olarak değerlendiren ve Türk diasporasının seçkin temsilcilerini 2009

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Yıl: 13 Mayıs 2013 ISSN 1306-8431. Uluslararası. Ekonomik Sorunlar

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Yıl: 13 Mayıs 2013 ISSN 1306-8431. Uluslararası. Ekonomik Sorunlar Uluslararası Ekonomik Sorunlar Sir Suma CHAKRABARTI The EBRD s Annual Meeting in Turkey - a signpost for the region Numan HAZAR African Economies Opportunities and Risks-The Case of Ghana and Turkey s

Detaylı

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37

- Teaching Staff Mobility Statistics 37. - Staff Training Mobility Statistics 34. - Introduction 37 - Student Mobility Statistics 37 İÇİNDEKİLER Takdim 2 Önsöz 4 Dış İlişkiler Ofisi - Tanıtım 6 - Yönerge 10 - Danışma Kurulu ve Alt Birim Tem. 16 - İletişim 16 - Çalışanlar 18 İkili Protokoller - Tanıtım 19 - İkili Protokol Yapılan Üniversiteler

Detaylı

Salamis Yolu, Gazimağusa, North Cyprus, via Mersin 10, Turkey Tel: +90 392 630 1111 Fax: +90 392 365 4479 e-mail: info@emu.edu.tr

Salamis Yolu, Gazimağusa, North Cyprus, via Mersin 10, Turkey Tel: +90 392 630 1111 Fax: +90 392 365 4479 e-mail: info@emu.edu.tr European University Association Rue d'egmont, 13 1000 - Brussels Belgium Tel: +32 2 230 55 44 Fax: +32 2 230 57 51 e-mail: info@eua.be http://www.eua.be Eastern Mediterranean University Salamis Yolu, Gazimağusa,

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Giriş... 5 Avrupa Birliği Müktesebatında Engelli Personel... 6 Portekiz de

Detaylı

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers

ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers UTİKAD ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK HİZMET ÜRETENLERİ DERNEĞİ Association of International Forwarding and Logistics Service Providers TEMMUZ - AĞUSTOS - EYLÜL 2015 JULY - AuGUST - september 2015

Detaylı

ENERJİDE SİBER TEHDİT

ENERJİDE SİBER TEHDİT HAZAR STRATEJİ ENSTİTÜSÜ YAYINIDIR PUBLICATION OF CASPIAN STRATEGY INSTITUTE OCAK 2015 SAYI 26 - JANUARY 2015 ISSUE 26 ENERJİDE SİBER TEHDİT CYBER THREAT IN ENERGY FİYAT- PRICE 5 TL КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ www.hazarworld.com

Detaylı

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon

Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası. Natural Gas World. Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GazBir Aralık / December 2011 Sayı / Issue 11 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World Bursa Gaziantep Konya İzmir Çatalca Edirne-Kırklareli-Tekirdağ Afyon GAZBİR (TÜRKİYE DOĞAL GAZ DAĞITICILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ)

Detaylı

BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011

BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011 BİLGE STRATEJİ Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011 BİLGE STRATEJİ Jeopolitik, Ekonomi-Politik ve Sosyo-Kültürel Araştırmalar Dergisi Cilt 3, Sayı 4, Bahar 2011 ISSN: 1309-212X İmtiyaz Sahibi: Bilge Adamlar Stratejik

Detaylı

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası

TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI. Natural Gas World A FULLY LIBERAL GAS MARKET. Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Eylül / September 2013 Sayı / Issue 13 Doğal Gaz Dünyası Natural Gas World TAM LİBERAL DOĞAL GAZ PİYASASI A FULLY LIBERAL GAS MARKET SÖYLEŞİ / INTERVIEW Ahmet Çağrı Çiçek EPDK/EMRA Çiğdem Ş. Dilek Global

Detaylı

building Turkey of the future

building Turkey of the future building Turkey of the future hastaneler HospItals Sağlık Ocakları health care clınıcs Her tür sağlık savaşımını, olanaklı olan derecede hızlı ve geniş bir biçimde izlemek, başlıca hedeflerden olmağa yaraşır.

Detaylı

Milletlerarası Sözleşmeler

Milletlerarası Sözleşmeler 11.08.2003 Pazartesi Sayı: 25196 (Asıl) Milletlerarası Sözleşmeler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2003/5923 Bakanlar Kurulundan:

Detaylı

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter

İKG-HABER HRD NEWS. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Haber Bülteni. Human Resources Development Newsletter İSTİHDAM EMPLOYMENT EĞİTİM EDUCATION HAYAT BOYU ÖĞRENME LIFELONG LEARNING SOSYAL İÇERME SOCIAL INCLUSION TEKNİK YARDIM TECHNICAL ASSISTANCE Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY

TÜRKİYE SİGORTA VE REASÜRANS ŞİRKETLERİ BİRLİĞİ FAALİYET RAPORU 2011 ANNUAL REPORT ASSOCIATION OF THE INSURANCE AND REINSURANCE COMPANIES OF TURKEY FAALİYET RAPORU 211 ANNUAL REPORT Ancak kendilerinden sonrakileri düşünebilenler milletlerini yaşamak ve ilerlemek imkanlarına kavuştururlar. İÇİNDEKİLER CONTENTS Sunuş Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri

Detaylı

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com

SAYI 4/2012 www.havakargoturkiye.com SAYI 4/2012 KÜNYE TÜRKİYE IDENTITY DISC İLK ULUSAL ETKİNLİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK H ava Kargo Türkiye ailesi olarak; ilk ulusal etkinliğimizi 4 Mayıs 2012 tarihinde Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık

Detaylı

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431

Uluslararası. Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar ISSN 1306-8431 Uluslararası Ekonomik Sorunlar dergisi Yıl: 12 Sayı: 44 Temmuz 2012 Sahibi T.C. Dışişleri Bakanlığı adına Mithat RENDE Büyükelçi, Çok Taraflı Ekonomik İşler

Detaylı