MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ"

Transkript

1 950 MÜZĠK ÖĞRETMENĠ ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ Yrd. Doç. Dr. Jale DENİZ, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı, İstanbul/TÜRKİYE, Özet Öğrenme stili, kişinin bilgiyi alma ve işleme aşamalarını da içeren öğrenme süreçlerinde izlemeyi tercih ettiği yoldur. Öğrencilerin öğrenme stilinin farkında olması etkili olarak nasıl çalışacağını planlaması, öğretmen açısından öğrencilerin öğrenme stillerinin bilinmesi de öğrenme ortamlarının düzenlenmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmada Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim görmekte olan müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, ilgili ana bilim dalında öğrenim görmekte olan farklı sınıf seviyelerinden 157 öğretmen adayı araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Araştırmada Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye uyarlaması yapılmış olan Kolb un Öğrenme Stilleri Envanteri uygulanmıştır. Kolb öğrenme stili modelinde, ayrıştıran, değiştiren, özümseyen ve yerleştiren olmak üzere dört temel öğrenme stilinden söz edilmiştir. Araştırma sonucunda müzik öğretmeni adaylarının çoğunlukla özümseyen öğrenme stiline sahip oldukları görülmüştür. Ayrıca müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarı, cinsiyet ve sınıf seviyesine göre farklılaşmadığı da belirlenmiştir. Elde edilen sonuçlar öğrenme ortamlarının yeniden düzenlenmesi açısından tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, öğrenme stilleri, müzik öğretmeni adayı. GĠRĠġ Eğitimde davranışçı kuramların hâkimiyetinin ardından bilişsel kuramların etkisi görülmeye başlar. Bilişsel öğrenme teorileri, öğrenmeyi bilişsel süreçlerdeki değişimler olarak açıklar (Schunk, 2009:230). Bilişsel kuramlar öğrenenlerin, kendi yaşamlarını kontrol etmek için ne tür girişimlerde bulundukları, dış çevreden gelen uyaranları ve bilgileri nasıl alıp zihinde işledikleri gibi sorular üzerinde odaklanmıştır. Eğitimde bu bilişsel ve hümanistik yaklaşımların etkisiyle öğrenenlerin hangi yolları kullanarak öğrendikleri de önem kazanmıştır. Öğrenme stilleri kavramı, geniş çeşitlilikteki öğrenci niteliklerini ve farklılıklarını içerir (Yetim, 2009: ). Öğrenme stillerinin tanımlanmasında çeşitli yaklaşımlar vardır. Bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik olarak gruplandırılan öğrenme stilinin boyutları, öğrenme stili modelinde her kuramcı tarafından farklı önem düzeyinde ele alınmıştır (Babadoğan, 2008:342). Öğrenme stili kavramı ilk defa Dunn tarafından 1960 yılında ortaya atılmış ve her bir öğrencinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendilerine özgü yollar kullanması şeklinde tanımlanmıştır (Boydak, 2008:3). Keefe (1979), öğrenme biçimini, bireylerin nasıl algıladığı, etkileştiği ve tepkide bulunduğuna ilişkin görece istikrarlı göstergeler olarak hizmet eden bilişsel, duyuşsal ve fizyolojik davranışlar biçiminde tanımlamaktadır. Bu tanım onu hem dışsal hem de içsel bir özellik olarak görmekte ve öğrenme süreçlerindeki değişkenlerden bir olarak kabul etmektedir (Şimşek, 2004:97). Keefe ye (1988) göre öğrenme stili bir öğrencinin nasıl öğrendiği ve nasıl öğrenmekten hoşlandığı ile ilgilidir. Honey ve Manford, öğrenme stilini bireyin öğrenme faaliyetinin tercihleriyle açıklar (Ülgen, 1997:38). Gregorc ise (1984) ise görüngüsel bir yaklaşımla öğrenme stili kavramını, belirgin olmayan bireysel yetenekler hakkında ipuçları sağlayan ayırt edici ve gözlenebilen davranışlar olarak tanımlamaktadır (Babadoğan, 2008:341).

2 951 Kolb ise, öğrenme stilini tecrübesel öğrenmede bireyin yeteneklerini kullanmadaki tercihi ile açıklar. Kolb Öğrenme Stili Modelinin temelini tecrübeye dayalı öğrenme oluşturur. Tecrübeye dayalı öğrenme, bireyin hissetme, algılama ve yapma kapasitesini bir bütün olarak kullanmasına dayalı öğrenmedir. Kolb a göre tecrübeye dayalı öğrenmenin kendi içinde dört aşaması vardır. Birinci aşamadaki somut tecrübeler, ikinci aşamanın gözlem ve yansıtma faaliyetlerine taban oluşturur. Üçüncü aşamada gözlem yapılır, kuramsal bir yapı içine özümlenir, bu kuramın yeni doğurguları, faaliyete dönüştürülmek amacıyla incelenir. Dördüncü aşamada, bu yeni doğurgular yeni yaratılacak olan etkinliklere, denencel olarak öncülük ederler. Bu süreç içinde bireyler, formal eğitim ve ergenlik öncesi dönemdeki kişisel yaşamlarında edindikleri tecrübelerle, kendi öğrenme biçimlerini geliştirme eğilimi gösterirler (Ülgen, 1997:38-42). Kolb (2005), dört öğrenme stilinden söz eder: Değiştiren, Özümseyen, Ayrıştıran, Yerleştiren. Değiştiren öğrenme stiline sahip bireyler, yeni düşünceler üretmede iyidirler ve izleyerek öğrenmeyi tercih ederler. Özümseyen öğrenme stiline sahip bireyler pratik uygulamalardan çok mantıksal bir temele dayalı düşüncelere sahip olmak isterler. Ayrıştıran öğrenme stiline sahip bireyler düşünceleri pratik uygulamalara dönüştürmede iyidirler. Yerleştiren öğrenme stiline sahip bireyler, olaylara mantıksal değil sezgisel olarak ve deneyerek yaklaşmayı tercih ederler. İnsanlarla birlikte olmaktan ve işbirliği yaparak çalışmaktan hoşlanırlar. Bir kişinin öğrenme stiline ilişkin bilgisi, bir öğrenen olarak kendi güçlerinin ve zayıflıklarının farkında olması ve bunları kullanması ile artırılabilir. Başka bir deyişle, meta biliş ile elde edilen tüm avantajlar yani kişinin kendi düşünme ve öğrenme sürecinin farkında olması, kendi ve diğerlerinin öğrenmesi konusunda bilgi sahibi olması konusunda cesaretlendirilerek kazanılabilir (Coffield, 2004 akt. Yetim, 2009:187). Birey, kendi doğal öğrenme stilini bildiğinde, bu öğrenme yolunu geliştirmek için çalışabilir ve böylece yalnızca kendi tercih ettiği stille değil, diğer yollarla da öğrenebilir. Aynı zamanda kendi öğrenme stilini anlayarak, yalnızca kendisinin tercih ettiği stili kullananlar için değil, herkesin kendisinden öğrenebileceği bir öğrenme çevresi yaratmayı da başarabilir (Yetim, 2009:187). Kazu (2009) da hizmet içi ve hizmet öncesi eğitimlerde öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin farkında olmalarının sadece onların öğrenmelerini değil aynı zamanda öz güvenlerini de geliştirdiğini de belirtmektedir. Gerek kişinin kendi öğrenme stilinin farkında olması, gerekse, özellikle öğretmenlerin öğrencilerinin öğrenme stillerinin farkında olması, bu öğrenme stillerine göre düzenlenmiş yaklaşımların niteliğinin ve niceliğinin geliştirilmesine yardımcı olacak ipuçları verecektir. Bu gerekçelerden hareketle müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin ve bu stillerle ilişkili olabilecek değişkenlerin bilinmemesi bu araştırmanın problemini oluşturmuştur. AraĢtırmanın amacı Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi ve sahip oldukları öğrenme stilleri ile akademik başarıları, cinsiyetleri ve devam ettikleri sınıf seviyeleri arasında farklılaşma olup olmadığının saptanması genel amacıyla aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1. Müzik öğretmeni adaylarının baskın öğrenme stilleri nelerdir? 2. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri akademik başarılarına göre farklılaşmakta mıdır? 3. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri cinsiyetlerine göre farklılaşmakta mıdır? 4. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri sınıf seviyelerine göre farklılaşmakta mıdır?

3 952 YÖNTEM AraĢtırma Modeli Araştırmada genel tarama modelli bir araştırmadır. Bu tür araştırma modellerinde çoklu elemanlardan oluşan bir bütünde var olan durumun belirlenmesi amacıyla, evrenin tümü ya da evrenden alınan bir örneklem üzerinde araştırmanın yürütülmesiyle evren hakkında genelleme yapılması amaçlanır. Bu çalışma da Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı nda öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin belirlenmesi amaçlandığından genel tarama modelli bir araştırmadır. Evren ve Örneklem Araştırmanın evrenini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı nda öğrenim görmekte olan öğretmen adayları oluşturmaktadır. Araştırmanın evreni öğretim yılında ilgili ana bilim dalında öğrenim görmekte olan 200 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise her sınıf kademesinden ulaşılabilenden seçilen 157 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma örnekleminin sınıflara ve cinsiyetlere göre dağılımı Tablo 1 de verilmiştir. Araştırmada evrenin %79 una ulaşılmıştır. Tablo 1: Müzik öğretmeni adaylarından oluģan örneklemin sınıf ve cinsiyete göre dağılımına iliģkin frekans ve yüzde analizleri Kadın Erkek TOPLAM n(%) n(%) n(%) 1.Sınıf 27 (65,9) 14 (34,1) 41 (100) 2.Sınıf 32 (69,6) 14 (30,4) 46 (100) 3.Sınıf 15 (51,7) 14 (48,3) 29 (100) 4.Sınıf 25 (61,0) 16 (39,0) 41 (100) Toplam 99 (63,1) 58 (36,9) 157 (100) Veri Toplama Aracı Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerini belirlemek amacıyla Aşkar ve Akkoyunlu (1993) tarafından Türkçeye çevrilerek güvenilirlik çalışmaları yapılan Kolb Öğrenme Stili Envanteri kullanılmıştır. Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri bireylerin kendi öğrenme stillerini tanımlamaya dayanan dört seçenekli on iki maddeden oluşmaktadır. Envanterde Kolb yaşantısal öğrenme modeline dayanarak öğrenmenin algılama boyutunu oluşturan Somut Yaşantı ve Soyut Kavramsallaştırma ile işleme boyutunu oluşturan Yansıtıcı Gözlem ve Aktif Yaşantı olmak üzere dört öğrenme stili tanımlanmıştır. Bu stillerin tek başına yeterince açıklayıcı olmamasından hareketle Kolb, Somut Yaşantı ve Soyut Kavramsallaştırma öğrenme stilleri ile Yansıtıcı Gözlem ve Aktif Yaşantı öğrenme stillerinden elde edilen puanların ayrı ayrı birleştirilmesinde hareketle, Özümseyen, Ayrıştıran, Yerleştiren ve Değiştiren öğrenme stillerini ortaya koymuştur. Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri nin Somut Yaşantı, Yansıtıcı Gözlem, Soyut Kavramsallaştırma ve Aktif Yaşantı öğrenme stillerinin örneklemden alınan puanlarına dayalı olarak iç tutarlılık (Cronbach Alpha) hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar yapılan diğer araştırmalarla karşılaştırılarak Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2: Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri nin iç tutarlılık güvenilirlik katsayıları Cronbach Alpha Öğrenme Stilleri Kolb (1985) Aşkar ve Akkoyunlu (1993) Hasırcı (2006) Bahar, Özen ve Gülaçtı (2009) Mevcut araştırma Somut YaĢantı 0,82 0,58 0,61 0,69 0,72 Yansıtıcı Gözlem 0,73 0,70 0,69 0,76 0,62 Soyut KavramsallaĢtırma 0,83 0,71 0,70 0,74 0,76

4 953 Aktif YaĢantı 0,78 0,65 0,66 0,70 0,64 Soyut K.-Somut Y. 0,88 0,77 0,68 0,73 0,75 Aktif Y.-Yansıtıcı G. 0,81 0,76 0,69 0,75 0,62 Tablo 2 deki mevcut araştırmaya ilişkin değerler incelendiğinde Kolb Öğrenme Stilleri Envanteri nin (dört temel öğrenme stili ve birleştirilmiş puanlardan elde edilen öğrenme stilleri) güvenilir olduğu söylenebilir. Ancak elde edilen değerlerin her dört araştırmada da orijinaline kıyasla daha düşük olduğu da göz önünde bulundurulmalıdır. Verilerin Toplanması ve Çözümlenmesi Araştırma verileri öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Kolb Öğrenme Stili Envanteri araştırmacı tarafından sınıflara girilerek toplu olarak yapılmıştır. Öğretmen adaylarına araştırmanın amacı açıklanarak akademik başarı puanlarına sonradan ulaşılacağından dolayı kâğıtlarına isim yazmalarının gerekli olduğu, ancak araştırmanın raporlaştırılması aşamasında bireysel değerlendirme yapılmayıp, sonuçların toplu olarak değerlendirileceği ifade edilmiştir. Ayrıca öğretmen adaylarına katılımın gönüllü olduğu da bildirilmiştir. Uygulama sırasında sınıflarda bulunanlardan uygulama yapılmasını reddeden ya da isim yazmayan çıkmamıştır. Akademik başarı için öğretmen adaylarının piyano, çalgı (yaylı çalgı, nefesli çalgı ya da gitar), müziksel işitme okuma yazma (MİOY) ve armoni dersleri başarı puanları kesinleşmiş not fişlerinden çıkarılarak Kolb Öğrenme Stili Envanteri puanları ile eşleştirilmiştir. Belirtilen derslerin başarı puanları uygulamanın yapıldığı güz dönemi sonundaki ders başarı notlarıdır. Güz dönemi sonunda araştırmaya konu olan derslerin sınavlarına girmeyen öğrencilerin başarıları değerlendirilememiş, dolayısıyla bu öğrenciler, sadece akademik başarıya göre yapılan karşılaştırmalara alınamamışlardır. Verilerin çözümlenmesinde öğrencilerin Kolb Öğrenme Stili Envanteri nden aldıkları puanlara dayalı olarak öğretmen adaylarına uyan öğrenme stilleri ortaya çıkarılmış ve bu stillere düşen öğrencilerin sıklık ve yüzdelik değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın öğrenme stillerinin cinsiyete ve sınıfa göre farklılaşma durumları kay kare; başarıya göre farklılaşma durumları da tek yönlü varyans analizi ile yapılmıştır. BULGULAR Müzik öğretmeni adaylarının baskın öğrenme stillerinin dağılımının belirlenmesi amacıyla frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapılmış ve sonuçlar Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 3: Müzik öğretmeni adaylarının baskın öğrenme stillerinin dağılımına iliģkin frekans ve yüzde analizleri Öğrenme Stilleri f % YerleĢtiren 23 14,6 DeğiĢtiren 34 21,7 AyrıĢtıran 45 28,7 Özümseyen 55 35,0 TOPLAM Tablo 3 deki sonuçlar dikkate alındığında müzik öğretmeni adaylarının baskın öğrenme stillerinin %35 ile özümseyen öğrenme stilinde yoğunlaştıkları anlaşılmaktadır. En düşük oranlı yoğunlaşma ise %14,6 ile yerleştiren öğrenme stilindedir. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik başarılarına göre farklılaşma durumlarının sınanması amacıyla tek yönlü varyans analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4 de verilmiştir.

5 954 Tablo 4: Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin akademik baģarılarına göre farklılaģma durumuna yönelik tek yönlü varyans analizi Öğrenme Stilleri n x ss F p Yerleştiren 20 74,15 15,79 Değiştiren 22 75,13 17,49 Piyano Ayrıştıran 31 78,16 14,89 0,29 - Özümseyen 43 76,51 16,81 TOPLAM ,28 16,13 Yerleştiren 21 76,52 15,53 Değiştiren 19 73,42 19,50 Çalgı Ayrıştıran 38 81,68 14,69 1,87 - Özümseyen 45 82,33 15,38 TOPLAM ,76 16,07 Yerleştiren 17 60,70 22,34 Değiştiren 24 51,50 15,95 MĠOY Ayrıştıran 34 56,20 15,26 1,37 - Özümseyen 41 60,43 18,40 TOPLAM ,59 17,85 Yerleştiren 10 59,60 20,67 Değiştiren 14 48,07 19,23 Armoni Ayrıştıran 23 49,30 15,78 1,16 - Özümseyen 23 56,47 23,06 TOPLAM 70 52,88 19,85 Tablo 4 den de anlaşıldığı gibi öğrencilerin piyano, çalgı, müziksel işitme okuma yazma (MİOY) ve armoni dersleri akademik başarıları öğrenme stillerine göre anlamlı bir farklılık ortaya koymamaktadır. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre farklılaşma durumlarının sınanması amacıyla kay kare analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5 de verilmiştir. Tablo 5: Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre farklılaģma durumuna yönelik kay kare analizi YerleĢtiren DeğiĢtiren AyrıĢtıran Özümseyen TOPLAM f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) Kadın 17 (17,2) 22 (22,2) 29 (29,3) 30 (31,3) 99 (100) Erkek 6 (10,3) 12 (20,7) 16 (27,6) 24 (41,4) 56 (100) TOPLAM 23 (14,6) 34 (21,7) 45 (28,7) 55 (35,0) 157 (100) Tablo 5 deki frekans değerlerine dayanılarak yapılan kay kare analizi sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı [X 2 (3)=2,29, p>0,05] anlaşılmıştır. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin sınıf seviyelerine göre farklılaşma durumlarının sınanması amacıyla kay kare analizi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 6 da verilmiştir. Tablo 6: Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin sınıf seviyelerine göre farklılaģma durumuna yönelik kay kare analizi YerleĢtiren DeğiĢtiren AyrıĢtıran Özümseyen TOPLAM f (%) f (%) f (%) f (%) f (%) 1. Sınıf 5 (12,2) 6 (14,6) 11 (26,8) 19 (46,3) 41 (100) 2. Sınıf 9 (19,6) 10 (21,7) 18 (39,1) 9 (19,6) 46 (100) 3. Sınıf 3 (10,3) 4 (13,8) 7 (24,1) 15 (51,7) 29 (100) 4. Sınıf 6 (14,6) 14 (34,1) 9 (22,0) 12 (29,3) 41 (100) TOPLAM 23 (14,6) 34 (21,7) 45 (28,7) 55 (35,0) 157 (100)

6 955 Tablo 6 daki frekans değerlerine dayanılarak yapılan kay kare analizi sonucunda, müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerinin sınıf seviyelerine göre farklılaşmadığı [X 2 (9)=16,00, p>0,05] anlaşılmıştır. SONUÇ VE TARTIġMA Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stillerini belirlemeye yönelik bu araştırmada baskın öğrenme stillerinin Özümseyen öğrenme stili üzerinde yoğunlaştığı belirlenmiştir. Özümseyen öğrenme stiline sahip bireylerin baskın yetenekleri soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlemdir. Bu tür bireyler düşüncelere ve kavramlara önem verirler. Öğrenirken soyut kavramlar ve fikirler üzerinde odaklaşırlar. Bilgiyi mantıksal olarak sıralamada ve düzenlemede iyi olan bu bireyler uygulamalardan çok kesin açıklamalara ihtiyaç duyarlar. Aşkar ve Akkoyunlu (1993) mesleklere göre yaptığı değerlendirmede Özümseyen öğrenme stili içerisinde eğitim alanının yer aldığını ve bunun da Kolb tarafından yapılan sınıflamalarla tutarlılık gösterdiğini vurgulamaktadır. Öğretmen adayları üzerinde yapılan diğer çalışmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu kapsamda Kaf Hasırcı (2006) sınıf öğretmenliği; Yalız ve Erişti (2009) beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencileriyle yaptığı çalışmalarda en baskın öğrenme stilinin Özümseyen öğrenme stili olduğunu belirlemişlerdir. Bahar, Özen ve Gülaçtı (2009) eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada öğrenme stillerinin devam edilen programlara göre farklılaştığını ortaya koymuşlar ve en baskın öğrenme stilinin ayrıştıran bunu izleyen stilin de özümseyen olduğunu ifade etmişlerdir. Bununla birlikte Baykara Pehlivan (2010) baskın öğrenme stillerini yine ayrıştıran ve özümseyen sırasıyla bulmakla birlikte devam edilen programlara göre farklılaşma olmadığını bulmuşlardır. Mutlu (2008) da Sınıf, Türkçe, Sosyal, Resim ve Müzik öğretmenliği bölümlerindeki öğrencilerin öğrenme stillerini belirlemek üzere yaptığı araştırmasında, öğrencilerin baskın öğrenme stili olarak özümseyen öğrenme stilinde olduğunu belirlemiş ve alanlara göre de farklılık olmadığını saptamıştır. Araştırma sonuçları arasındaki bu faklılıkların araştırmalarda alınan bölümlerin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri akademik başarılarına göre farklılaşmamaktadır. Bu çalışmada farklı özelliklere sahip müzik öğretmenliği programının temel dersleri başarı notları alınmıştır. Bu dersler arasında piyano ve çalgı dersleri gibi performans ağırlıklı derslerin yanı sıra; müziksel işitme okuma yazma ve armoni gibi teorik ağırlıklı dersler de bulunmaktadır. Derslerin bu farklı yapılarına karşın müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri akademik başarılarına göre farklılaşmamıştır. Benzer sonuçlar Bahar, Özen ve Gülaçtı (2009) tarafından eğitim fakültesi öğrencileri üzerinde yaptıkları araştırmada da bulunmuştur. Diğer yandan, Tatar, Tüysüz ve İlhan (2008) Grasha ve Riechmann tarafından geliştirilen Öğrenme Stili Ölçeğini kullanarak yaptıkları araştırmalarında kimya öğretmeni adaylarının sahip oldukları pasif öğrenme stili düzeylerinin arttıkça kimya dersindeki başarılarının düştüğünü fakat katılımcı öğrenme stili düzeylerinin arttıkça başarının yükseldiğini bulmuşlardır. Tüysüz ve Tatar (2008) yine Grasha ve Riechmann tarafından geliştirilen Öğrenme Stili Ölçeğini kullanarak yaptıkları araştırmalarında sınıf öğretmeni adaylarının işbirlikli ve katılımcı öğrenme stili ile başarıları arasında pozitif bir ilişki varken, pasif öğrenme stili ile başarı arasında negatif bir ilişki olduğunu bulmuşlardır. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri cinsiyetlerine göre farklılaşmamaktadır. Bahar, Özen ve Gülaçtı (2009) eğitim fakültesi, Yalız ve Erişti (2009) beden eğitimi ve spor öğretmenliği öğrencileriyle yaptıkları çalışmalarda öğrenme stillerinin öğrencilerin cinsiyetlerine göre farklılaşmadığını belirlemişlerdir. Mutlu (2008) da araştırmasında cinsiyete göre öğrenme stillerinde bir farklılık bulmamıştır. Cinsiyete göre elde edilen sonuçlar arasındaki tutarlılık öğrenme stillerinin cinsiyete göre farklılaşmadığının önemli bir kanıtı olarak ifade edilebilir. Müzik öğretmeni adaylarının öğrenme stilleri sınıf seviyelerine göre farklılaşmamaktadır. Kaf Hasırcı (2006) sınıf öğretmenliği öğrencileri ile yaptığı çalışmada da benzer sonuçlar bulmuştur. Elde edilen sonuçlar, diğer öğretmenlik alanlarındaki çalışmalar gibi, müzik öğretmenliği alanındaki öğrencilerin belli öğrenme stillerinde yoğunlaşmalarına rağmen tüm diğer öğrenme stillerine de dağıldıklarını göstermektedir. Bu sonuçlar öğretim elemanları tarafından dikkate alındığında öğrenme

7 956 ortamlarının düzenlenmesinde, farklı öğrenme stiline sahip öğrencilerin eğilimlerini destekleyecek etkinliklere yer verilmesinin gereğini ortaya koymaktadır. Öğretmen adaylarıyla farklı öğrenme stilleri ölçekleri kullanılarak fazla sayıda araştırma yapıldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte müzik ve müzik eğitimi alanlarında öğrenim görenlerin öğrenme stillerine yönelik araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Ayrıca öğrenenlerin kendi beyanlarına dayalı envanterler aracılığıyla öğrenme stillerinin belirlenmesinin özellikle müzik ve müzik eğitimi alanında ölçme araçlarından kaynaklanan çeşitli sınırlılıklarının olduğu vurgulanmaktadır (Zhukov, 2007). Bundan dolayı özellikle enstrüman öğrenenlerin öğrenme stillerinin belirlenmesinde doğrudan gözleme dayalı yaklaşımların daha güvenilir olacağı düşünülebilir. Bu sebeple, bu tür araştırmaları müzik eğitimi alanında yapılacak gözlemlere dayalı araştırmaların da desteklemesi faydalı olacaktır. KAYNAKLAR Aşkar, P. ve Akkoyunlu, B. (1993). Kolb Öğrenme Stili Envanteri. Eğitim ve Bilim, 87, Babadoğan, C. (2008). Stil temelli öğretim ve ders planı. B. Duman (ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri. ( ). Maya Akademi Yayın Dağıtım, Ankara. Bahar, H.H., Özen, Y. ve Gülaçtı, F. (2009). Eğitim fakültesi öğrencilerinin cinsiyet ve branşa göre akademik başarı durumları ile öğrenme stillerinin incelenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 42(1), Baykara Pehlivan, K. (2010). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Bir Çalışma. İlköğretim Online, 9(2), Boydak, A. (2008). Öğrenme Stilleri. Beyaz Yayınları, İstanbul. Kaf Hasırcı, Ö. (2006). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğrenme stilleri: Çukurova Üniversitesi örneği. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 2(1), Kazu, İ.Y. (2009). The effect of learning styles on education and the teaching process. Journal of Social Sciences 5(2): Kolb, A.Y., & Kolb, D.A. (2005). Learning styles and learning spaces: Enhancing experiential learning in higher education. Academy of Management Learning & Education, 4(2), Mutlu, M. (2008). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stilleri. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, Schunk,D.H. (2009). Öğrenme Teorileri Eğitimsel Bir Bakışla, Çeviri Editörü: M. Şahin, Nobel Yayın, Ankara. Şimşek, A. (2004). Öğrenme biçimi. Y. Kuzgun ve D.Deryakulu (eds.), Eğitimde Bireysel Farklılıklar. (95-136) Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. Tatar, E., Tüysüz, C., ve İlhan, N. (2008). Kimya Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarılarıyla İlişkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10), Tüysüz, C. ve Tatar, E. (2008). Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Kimya Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi. Alkım Yayınevi, İstanbul. Yalız, D. ve Erişti, B. (2009). Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin öğrenme stilleri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 4(4), Yetim, H. (2009). Öğrenme stilleri. Ş. Tan (ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri. ( ). Pegem, Ankara. Zhukov, K. (2007). Student learning styles in advanced instrumental music lessons. Music Education Research, 9(1),

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Mayıs 2011 Cilt:19 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 379-386 FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ, CİNSİYET ÖĞRENME STİLİ İLİŞKİSİ VE ÖĞRENME STİLİNE GÖRE AKADEMİK BAŞARI 1 Hüseyin Hüsnü BAHAR

Detaylı

PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS USAGE LEVELS OF METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES

PROSPECTIVE MUSIC TEACHERS USAGE LEVELS OF METACOGNITIVE LEARNING STRATEGIES Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 14, Haziran 2015, s. 1-14 Jale DENİZ 1 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİLİŞÖTESİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİ KULLANMA DÜZEYLERİ Özet Araştırmanın genel amacı

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumları Açısından İncelenmesi Samet GÜNDÜZ H. Coşkun Çelik Bilimin Işığında Eğitimsel Liderlik Konferansı

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİ. Öğretim İlke ve Yöntemleri VI. Hafta

ÖĞRENME STİLLERİ. Öğretim İlke ve Yöntemleri VI. Hafta ÖĞRENME STİLLERİ Öğretim İlke ve Yöntemleri VI. Hafta ÖĞRENME STİLLERİ Yenilenen öğretim programları Bireysel farklılıklar Öğrenme sürecinin kalitesini arttırmak için öğrencilerin öğrenme stilleri, zeka

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi *

İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi * İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Akademik Başarı ve Matematiğe Yönelik Tutumlarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi * H. Coşkun ÇELİK 1, Samet GÜNDÜZ 2 1 Yrd. Doç. Dr., Siirt Üniversitesi,

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Meslek Olarak Öğretmenliği 1 Seçmeye Yönelik Motivasyonlarının İncelenmesi Derya ÇELİK, Ra aza GÜRBÜZ, Serhat AYDIN, Mustafa GÜLER, Duygu TAŞKIN, Gökay AÇIKYILDIZ

Detaylı

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli

Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDA MÜZİK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ, MÜZİKAL

Detaylı

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr.

M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI. Dr. M.Ü Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 1995, Sayı : 7 Sayfa : 51-60 ÖĞRETMEN ADAYLARININ BĠLGĠSAYAR TUTUMLARI GĠRĠġ Problem Dr. Levent Deniz 1 Bilgisayarlar günlük yaşantı içinde yer

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON LEARNING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER NOMINEES

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON LEARNING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER NOMINEES 143 İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN İNCELENMESİ RESEARCH ON LEARNING STYLES OF PRIMARY SCHOOL TEACHER NOMINEES ÖZET Raşit ZENGİN * Ömer Lütfi ALŞAHAN Bu araştırmanın amacı, farklı öğrenme

Detaylı

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi

Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri. Hacettepe Üniversitesi Bilgi Yönetimi Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri Prof. Dr. Serap Kurbanoğlu Prof. Dr. Buket Akkoyunlu Hacettepe Üniversitesi Öğrenme Stili Bilgiyi kavrama ve işlemede kişisel olarak tercih edilen yol/yöntem

Detaylı

Öğrenme Stili Nedir?

Öğrenme Stili Nedir? Öğrenme Stili Nedir? «Öğrenme stili parmak izi kadar kişiye özgüdür» Öğrenme stili kişisel öğrenme yolumuzdur. Öğrenme bireylerde farklı yollarla sağlanabilir. Öğrenme stilini bilen, kendi zayıf ve güçlü

Detaylı

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir.

Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Sorun Stil ve algısal alt bileşeni olan biçem, bireyin imzası gibidir. Bu nedenle genelde değişmez bir özellik içerir. Eğer bireylerin stillerinin ne olduğu belirlenirse, bu bireylerin nasıl öğrenebileceği

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI O. Karamustafaoğlu-E. Yurtyapan-Ö. Coşkun-Ö.F. Divarcı-M. Derin 1/1 (2015) 29-44 29 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE BAZI DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Orhan Karamustafaoğlu

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİKLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Halil Ġbrahim KAYA Yrd. Doç. Dr. Adnan KÜÇÜKOĞLU ArĢ. Gör. Adnan TAġGIN ArĢ. Gör. Ceyhun OZAN ArĢ.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği)

Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Mersin Üniversitesi Örneği) Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Mersin University Journal of the Faculty of Education Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Stil ve Stratejilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

Erdal TATAR, Cengiz TÜYSÜZ & Nail İLHAN GİRİŞ Her bireyin öğrenme tarzı farklılık gösterir. Etkili ve verimli bir eğitim ancak bireylerin bu farklı öğ

Erdal TATAR, Cengiz TÜYSÜZ & Nail İLHAN GİRİŞ Her bireyin öğrenme tarzı farklılık gösterir. Etkili ve verimli bir eğitim ancak bireylerin bu farklı öğ Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 10 KİMYA ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Kronik Böbrek Hastalarında Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi

Kronik Böbrek Hastalarında Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Kronik Böbrek Hastalarında Öğrenme Stillerinin Belirlenmesi Dilek Efeyurtlu ANTALYA EGİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GİRİŞ Çağdaş eğitim yaklaşımlarının üzerinde durduğu en önemli konulardan biri eğitsel

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1

İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1 İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenme Stilleri ile Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi 1 Gamze IŞIK Fen Bilgisi Öğretmeni gamzeisig@gmail.com Yrd. Doç. Dr. Nilgün

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK, FEN BİLGİSİ VE TÜRKÇE ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN İNCELENMESİ Hadiye KÜÇÜKKARAGÖZ* Huriye DENİŞ* Esen ERSOY* Evren KARATAŞ* Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ

ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 167 ANADOLU VE FEN LİSELERİNDEKİ ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME STİLLERİ Dr Murat PEKER1 Yrd. Doç. Dr Bünyamin AYDIN 2 ÖZET Bu araştırmanın amacı,

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLAR ARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR YAPAN VE YAPMAYAN ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ İLE EMPATİK EĞİLİM DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ 60 Asya Öğretim Dergisi [Asian Journal of Instruction] 2014 2(2), 60-68 www.e-aji.com e-issn:2148-2659 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STĠLLERĠ ĠLE AKADEMĠK BAġARILARI ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ THE RELATIONSHIP BETWEEN

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE ALTERNATİF ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ KULLANILMASINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Onur ÖZKOPARAN MEB Gümüşhacıköy Anadolu Lisesi, Amasya ozkoparanonur@hotmail.com

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Ders No : 0310330040 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ THE LEARNİNG STYLES OF ART EDUCATİON STUDENTS

RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ THE LEARNİNG STYLES OF ART EDUCATİON STUDENTS Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi www.esosder.org Electronic Journal of Social Sciences info@esosder.org Yaz-2008 C.7 S.25 (252-261) ISSN:1304-0278 Summer-2008 V.7 N.25 RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN

Detaylı

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi**

Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Halil ÖNAL*, Mehmet İNAN*, Sinan BOZKURT** Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi*, Spor Bilimleri Fakültesi** Düşünme; duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine

Detaylı

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER

Gönül GÜNEŞ Osman BİRGİN Ramazan GÜRBÜZ. Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir GÜRSOY. Gökay AÇIKYILDIZ Zeynep Medine ÖZMEN Mustafa GÜLER İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarına Üniversitelerde Sunulan Öğrenme Fırsatlarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bağlamında İncelenmesi: Türkiye Örneği Derya ÇELİK Serhat AYDIN Duygu TAŞKIN Kadir

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) 179 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ (BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ) ANALYSIS OF THE ATTITUDES OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS TEACHING PROFESSION

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak

Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK. İsim Soyisim Öğrenci No Buraya Yazılacak T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI Sosyal Proje Geliştirme Dersi Raporu PROJE BAŞLIĞI BURAYA YAZILACAK Hazırlayan İsim Soyisim Öğrenci

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİNE İLİŞKİN DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ Mehmet Akif YÜCEKAYA*, Mehmet GÜLLÜ* 1 İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü* İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Program Tanımları İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI Kuruluş: İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı 2013 yılından itibaren öğrenci almaya başlamıştır ve henüz mezun vermemiştir. Amaç: İlköğretim

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ DANIŞMAN ÖĞRETMEN MENTORLUK FONKSİYONLARI İLE ADAY ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Ramazan YİRCİ Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Uğur ÖZALP Millî

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA KILAVUZU MART, 2017 MUĞLA T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ.... ANABİLİM DALI.... BİLİM

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yrd. Doç. Dr. H. Coşkun ÇELİK Arş. Gör. Barış MERCİMEK EYLÜL-2013 Bilgisayar, uzun ve çok karmaşık hesapları bile büyük bir hızla yapabilen, mantıksal (lojik) bağlantılara

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE TARTIŞMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE TARTIŞMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ 1917 ÖZET İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ İLE TARTIŞMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru Altun, Rize Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ebrualtn@hotmail.com Hasan

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME VE ÖĞRETME ANLAYIŞLARI İLE ÖĞRENME STİLLERİNİN YAPILANDIRMACILIK FELSEFESİ İLE OLAN UYUMU Filiz KABAPINAR OYA AĞLARCI M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl.

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE YAZMA EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ Öz Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin öğrenme stilleri ve yazma eğilimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma

Detaylı

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının E-içerik Geliştirme Becerileri ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Mehmet Kokoç, Fatih Erdoğdu 1, Ünal Çakıroğlu Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

Cengiz Tüysüz ve Erdal Tatar GİRİŞ Geçmişten günümüze zaman boyutunda değerlendirildiğinde insanların bilgiye ulaşmada, bilgiyi elde etmesinde ve kull

Cengiz Tüysüz ve Erdal Tatar GİRİŞ Geçmişten günümüze zaman boyutunda değerlendirildiğinde insanların bilgiye ulaşmada, bilgiyi elde etmesinde ve kull Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal Journal of University Social Sciences Institute Yıl/Year: 2008 Cilt/Volume: 5 Sayı/Issue: 9 ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ

ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ 1404 ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN ÖĞRENME STĠLLERĠNĠN DERS ÇALIġMA ALIġKANLIKLARINA VE AKADEMĠK BAġARILARINA ETKĠSĠ Özet (Harran Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir AraĢtırma) Hasan BOZASLAN, Harran Üniversitesi,

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf, Eğitim Alanı, Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi

Üniversite Öğrencilerinin Epistemolojik İnançlarının Cinsiyet, Sınıf, Eğitim Alanı, Akademik Başarı ve Öğrenme Stillerine Göre İncelenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 75-95 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi)

Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Parametrik İstatistiksel Yöntemler (t testi ve F testi) Dr. Seher Yalçın 27.12.2016 1 İstatistiksel testler parametrik ve parametrik olmayan testler olmak üzere iki gruba ayrılır. Parametrik testler, ilgilenen

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ *

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ * Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt:03 No:40 Syf: 57-77 http://egitim.cu.edu.tr/efdergi SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 34 (Temmuz 2013/II), ss. 103-118 BÖTE Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Hasan ÖZGÜR * Özet

Detaylı

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının, Eğitim Programların Niteliğine İlişkin Görüşlerinin

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1

1. ÜNİTE İÇİNDEKİLER EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii YAZARLAR HAKKINDA... iv 1. ÜNİTE EĞİTİM PSİKOLOJİSİ / 1 Giriş... 2 Eğitim Psikolojisi ve Öğretmen... 3 Eğitim Psikolojisi... 3 Bilim... 6 Psikoloji... 8 Davranış... 9 Eğitim...

Detaylı

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir.

çocuk ve çocuk resminin gelişim aşamalarını öğrenir. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇOCUĞUN SANATSAL GELİŞİMİ Ders No : 0310380072 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim

Detaylı

e-international Journal of Educational Research

e-international Journal of Educational Research 46 Müzik Öğretmeni Adaylarının Öğrenme Stilleri ve Alan Dersleri Başarıları Arasındaki İlişkiler Arş.Grv.Fırat Altun İnönü Üniversitesi Türkiye firat.altun@inonu.edu.tr Yrd.Doç.Dr.Onur Zahal Gaziosmanpaşa

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ : ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ LEARNING STYLES OF PROSPECTIVE PRIMARY SCHOOL TEACHERS: ÇUKUROVA UNIVERSITY CASE Özlem KAF HASIRCI 1 ÖZ Son dönemlerde

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI

Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği. Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Yaşam Değerleri Envanterinin Faktör Yapısı ve Güvenirliği Prof. Dr. Hasan BACANLI Doç. Dr. Feride BACANLI Rokeach İnsanların sahip oldukları değerler uzun zamandır psikolog ve sosyologların ilgisini çekmiştir.

Detaylı

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ 4. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA YER ALAN BECERİLERİN KAZANDIRILMASINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Zafer ÇAKMAK, Cengiz TAŞKIRAN, Birol BULUT Giriş Yöntem Bulgular Tartışma, Sonuç ve Öneriler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) :

ÖZGEÇMİŞ. :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : ev tel: 0 (452) : ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özcan PALAVAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Kişisel Web Adres :Gökömer Mahallesi Hacılar Sokak No: 66 Altınordu / ORDU : 0 544 655 52 99 ev tel: 0 (452) 264 22 24 : ozcanpalavan@hotmail.com

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı

Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı 920 Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanımı Nazan Doğruer, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, nazan.dogruer@emu.edu.tr İpek Meneviş, Eastern Mediterranean University, Famagusta,

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ DOI: 10.7816/sed-03-02-01 sed, 2015, Cilt 3, Sayı 2, Volume 3, Issue 2 MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Kayhan KURTULDU 1, Cahit AKSU 2

Detaylı

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu

Öğretim İlke ve Yöntemleri. Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Öğretim İlke ve Yöntemleri Program İçeriği Yrd. Doç. Dr. Ali Gurbetoğlu Sunu İçeriği: A. Programın İçeriği B. Derslerin İşlenişi C. Değerlendirme Esasları D. Beklentiler 2 A. Programın İçeriği 1. Öğretimle

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ

İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE BİLGİ DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA, NİĞDE ÖRNEĞİ Buket AKYOL 1, Hülya KAHYAOĞLU 2 1 Mili Eğitim Bakanlığı Fen ve Teknoloji Öğretmeni 2 N.Ü. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği

Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği 8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımını Temel Alan Çalışmaların Değerlendirilmesi: Türkiye Örneği H. Coşkun ÇELİK a,samet GÜNDÜZ b (a) Siirt Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ

BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ 1 BÖLÜM 13 HİPOTEZ TESTİ Bilimsel yöntem aşamalarıyla tanımlanmış sistematik bir bilgi üretme biçimidir. Bilimsel yöntemin aşamaları aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Karasar, 2012): 1. Bir problemin

Detaylı

ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES

ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES ELEKTRONİK EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES Yıl:2012 Cilt 1 Sayı 1 Year:2012 Volume 1 Issue 1 (15-25) BİYOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENME STİLLERİ İLE BİYOLOJİ ÖĞRETİMİNE

Detaylı

ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİM

ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİM ÖĞRENME STİLLERİNE DAYALI ÖĞRETİM Enver TATAR Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği A.B.D Ağrı / TÜRKİYE entatar@gmail.com Erdal TATAR Atatürk Üniversitesi, K.K.

Detaylı

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ The Journal of Academic Social Science Studies International Journal of Social Science Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/jasss3190 Number: 43, p. 1-20, Spring I 2016 Yayın Süreci Yayın Geliş Tarihi

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR YAŞANTILARI VE BİLGİSAYAR TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER Yard.Doç.Dr. Levent Deniz * Hüseyin Köse ** ÖZET Bu araştırmada, 2003-2004 öğretim yılında Marmara Üniversitesi

Detaylı

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ

ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ 1785 ORTAÖĞRETĠM ÖĞRENCĠLERĠNĠN BĠLĠġÜSTÜ YETĠLERĠ KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ Y.Doç.Dr. H.Şenay Şen G.Ü.T.E.F.Eğitim Bilimleri Bölümü senay@gazi.edu.tr Özet Bilişüstü

Detaylı

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ ARAŞTIRMA PROJESİ II DERSİ ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Araştırma Projesi II Dersin Kodu OKÖ 404 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin AKTS Kredisi 2 Haftalık Ders Saati

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Fizik Dersine Yönelik Tutum ve Başarılarına Etkisi Yunus Karakuyu a ve Hasan Said Tortop b a Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 31200

Detaylı

International Journal Of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp

International Journal Of Environmental and Science Education, Vol 1 No: 2, pp The Relation between the Learning Styles of the Students Mutlu 148 2006 IJESE by Gökkuşagi, ALL RIGHTS RESERVED Special Issue: Science Education in TURKEY Mehmet MUTLU Niğde University, TURKEY Contact:

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM FAKÜLTESİ Ortaöğretim Fen ve Ortaöğretim Fen ve ENSTİTÜSÜ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı E-posta : SAFİYE ASLAN : safiyeaslan@gmail.com 1. EĞİTİM DURUMU Unvan Bölüm/Anabilim Dalı Fakülte / Y.Okul Üniversite Yıllar Lisans Kimya Öğretmenliği/ EĞİTİM FAKÜLTESİ

Detaylı

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi

Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim içeriğinin seçimi ve düzenlenmesi Öğretim hedefleri belirlendikten sonra öğrencileri bu hedeflere ulaştıracak içeriğin saptanması gerekmektedir. Eğitim programlarının geliştirilmesinde ikinci aşama

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Ders No : 0310380127 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I

Bilimsel Araştırma Yöntemleri I İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programları Bilimsel Araştırma Yöntemleri I Dr. M. Volkan TÜRKER 7 Bilimsel Araştırma Süreci* 1. Gözlem Araştırma alanının belirlenmesi 2. Ön Bilgi

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Tuba GÜRSOY DİKMEN Van Erciş Kız Meslek Lisesi gursoy11ster@gmail.com Prof. Dr. Asuman Seda SARACALOĞLU Adnan Menderes

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ...III Ünite:I Eğitim Psikolojisinde Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri 13 Psikoloji ve Eğitim Psikolojisi 15 Eğitim Psikolojisi ve Bilim 17 Eğitim Psikolojisi ve Bilimsel Araştırma

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı