Vergide Gündem. Tax Agenda. A ustos/august Yedi imizin içti imizin KDV'si. Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler. English translation

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Vergide Gündem. Tax Agenda. A ustos/august 2009. Yedi imizin içti imizin KDV'si. Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler. English translation"

Transkript

1 Vergide Gündem Tax Agenda A ustos/august 2009 Yedi imizin içti imizin KDV'si Erdal Çal ko lu Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler Mehmet Önder English translation Dünya dan vergi haberleri Elif Ayd n Elif Ersin Resmi Gazete den... Ahmet Selim Ünlü Sirküler indeks Vergi takvimi Vergi hakk nda Concerning tax

2 Vergide Gündem Yedi imizin içti imizin KDV'si Erdal Çal ko lu Geçmifl zaman n birinde bir vergi müfettifli teftifl için ücra bir kasabaya gönderilir. Akflama do ru kasabaya varan vergi müfettifli kalacak yer konusunu hallettikten sonra nerde yemek yiyebilece ini sorar. Otel sahibi kasabada tek bir restoran oldu u söyleyerek yeri tarif eder. Müfettiflimiz restoran n yerini bulur, servisi nerdeyse tamamlam fl ve art k kapatmak üzere haz rl klara bafllam fl olan restoran sahibi gelen yabanc y buyur edip cam kenar bir masaya oturtur. Müfettifl yemek siparifli vermek istedi inde, restoran sahibi sadece pilav n kald n, baflka yemek bulunmad n, kapatmak üzere olduklar için de bundan sonra yemek yapmayacaklar n söyler. Müfettifl çaresiz pilav siparifl eder, ancak gelen pilav gördü ünde be enmez ve bayatlam fl oldu unu söyler. Ayn zamanda garson ve aflç olan restoran sahibi de afla daki cevab verir; Beyim buras küçük yer, fazla müflteri olmaz, flimdi yemezsen ben yar n bu pilav dolmaya katar m, dolma kal rsa ertesi gün çorbaya katar m, sonuçta bu pilav gene sen yiyeceksin, iyisi mi sen bu pilav tazeyken ye. Hikayenin devam nda ne olmufl diye sormaya pek gerek yok, tabii ki vergi müfettifli pilav tazeyken yemifl. Bunun karfl l nda vergi müfettifli ne yapm fl tam olarak bilemiyoruz ama bugün karfl karfl ya oldu umuz durum en az ndan bir fikir veriyor. Devlet kendine laz m olan paray vergi ad alt nda topluyor. Bu paray gelir vergisi diye ister, gelir vergisini vermezseniz KDV diye al r, KDV vermezseniz ÖTV diye al r, ÖTV vermezseniz Damga Vergisi ya da Harç diye al r. Petrol ürünlerine uygulanan Özel Tüketim Vergisi tutarlar ile KDV oranlar nda yap lan son art fllar da bu durumu ça r flt r yor. Petrolün ÖTV'si Petrol ürünlerinden al nan ÖTV, toplam vergi gelirleri içerisinde yaklafl k %11'lik bir paya sahip. Stopaj suretiyle al nan gelir vergisi ve ithalde al nan KDV'nden sonra en büyük vergi kalemi. Miktar (litre-kilo) üzerinden maktu olarak al n yor (en yüksek tutar oktan 98 ve daha fazla olan benzine uygulan yor, litre bafl na 1,8135 TL), dolay s yla fiyat de iflimlerinden do rudan etkilenmiyor. Beyannamesi 15 günde bir veriliyor. Petrol ürünlerinin üreticileri ve ithalatç lar olmak üzere çok s n rl say da mükellef taraf ndan ödeniyor. H zl nakit girifli sa lamas, az say da mükellef taraf ndan ödeniyor olmas gibi hususlar birlikte de erlendirdi imizde, petrol ürünlerinden al nan ÖTV, sistemimizdeki en verimli, en efektif vergi olarak karfl m za ç k yor. Ne kadar yak n rsak yak nal m, bütçe aç böyle devam etti i sürece bu verginin düflürülme ihtimali yok. Epeyce uzun bir süre daha dünyan n en pahal benzinini, mazotunu kullanaca z gibi görünüyor. KDV'si de varm fl Yine eskilerden, KDV'nin yeni yürürlü e konuldu u zamanlardan bir hikaye. Piyade okulunda e itim gören yedek subay adaylar n n sabah içtimas nda okul komutan bir aç klama yapar. Okulun fotokopi makinesine ihtiyac var, ancak ödenek yok, ba fl yapacak 10 kifliye ihtiyaç var, gönüllüler öne ç ks n. Ço u, sivil yaflamlar nda ifl güç sahibi olan yedek subay adaylar ndan 10 gönüllü rahatl kla bulunur. Ertesi günkü içtimada komutan yine gelir ve sinirli bir flekilde toplulu a seslenir; Fotokopi makinesinin KDV'si de varm fl, bir kifli daha ç ks n, bir kifli daha ç ks n. 2

3 Dikkatinizi çekmifltir herhalde, o dönemlerde genel KDV oran %10'du. Lüks lokantan n KDV'si yüksek mi olmal dareye, vergi oranlar nda bu derece genifl de ifliklik yapma yetkisinin verildi i kaç ülke var bilmiyoruz, ama bu say n n çok s n rl oldu unu rahatl kla söyleyebiliriz. Bizim akl m za tak lan ve yeri geldikçe iflaret etmeye çal flt m z husus, idarenin (oran de iflikli i Bakanlar Kurulu ile yap l yor, idare derken bir bütün olarak devlet yönetimini kastediyoruz) bu de ifliklikleri yaparken izleyece i yol, süreç ile ilgili hiçbir kural n olmamas d r. Örne in Meclis'te kanun yap l rken sürecin nas l iflleyece i belli kurallara ba lanm fl, tasar veya teklifler Meclis Baflkanl 'na sunulur, buradan ihtisas komisyonlar na sevk edilir, tart flmalar sonucunda kararlaflt r lan metin ve gerekçeler genel kurula sunulur, madde madde tart fl ld ktan sonra kabul edilen nihai metin Cumhurbaflkan 'na sunulur ve onaylanmas halinde resmi gazeteye yay mlanmas için gönderilir ve ancak yay mland ktan sonra yürürlü e girer. Peki bakanlar kurulu kararlar için nas l bir süreç tan mlanm fl? Bildi imiz kadar yla böyle bir tan mlama yok. O halde, normal bir karar alma sürecinden beklenildi i gibi; ilgili birimlerden gelen talepler bakanlar kurulunda ayr nt l olarak tart fl l p mutabakata var ld ktan sonra karar bakanlar n imzas na m aç l yor? Muhtemelen hay r ve bu nedenledir ki daha önce denenmifl ve vazgeçilmifl (dolay s yla yanl fll kabul edilmifl) bir çok uygulamayla tekrar tekrar karfl laflabiliyoruz. Bo az k y s ndaki lüks lokantada, yada befl y ld zl otelde yemek yiyecek olan n biraz daha fazla KDV ödeyecek paras vard r diye düflünebilirsiniz. Do rudur da. Biraz daha fazla KDV istedi iniz kesim say ca oldukça s n rl d r ve siyasi olarak rahats zl k yaratmalar ihtimali de pek yoktur. O halde, böyle bir kayna de erlendirip, vergi gelirlerini bir miktar art rmakta ne yanl fl var? Yanl fl nerede Bizce en temel yanl fl düzenlemenin yap l fl fleklinde. Yang ndan mal kaç r r gibi, ÖTV oranlar yla ilgili kararnameye KDV ile ilgili olarak parantez içi bir ifade koyup oran art fl n n ayn gün geçerli olmas n n do ru bir yaklafl m oldu unu savunmak mümkün de il (bildi imiz kadar yla, ÖTV konusunda art fl n makul oldu u yönünde baz aç klamalar yap lm fl olmakla beraber, KDV ile ilgili herhangi aç klama yap lmad ) 'ten sonraya kalan servisleri için (ki Temmuz ay nda bu çok muhtemeldir), gecenin bir yar s daha henüz yay mlanmam fl resmi gazetede o gün geçerli olaca belirtilecek %18 oran nda KDV hesaplamad için cezal durumuma m düflecek? Gece 00.01'de düzenlendi i için 15 Temmuz tarihini tafl yan sat fl fifli veya faturalar için kapsama giren iflletmelerde %18 oran nda KDV uygulanmas na gerek yok demek yasal olarak mümkün de il; belge 15 Temmuz tarihini tafl yor, Kararname 15 Temmuz'da geçerli. Hemen, servis 14 Temmuz'da bafllam flsa eski oran geçerli olsun diye bir yaklafl m getirelim (yasal olarak böyle bir yorum yapma imkan olmasa da), bu durumda da servisin ne zaman bafllad n gösteremeyen iflletmeler yanacak. Art k bu tür düzenlemelerin hukukili ini tart flmaktan vazgeçtik, neredeyse fiilen uygulanamayacak fleyleri nas l yapabilece imiz düflünmeye bafllad k. Önce köprü girifline, sonrada ç k fl na vergi koyup, herhangi bir itiraz gelmedi i için bir de köprünün ortas nda her geçene bir de nek vurduran despot hükümdardan, akflamlar kuyruk oldu u için de nekçi say s n n art r lmas n isteyen köylülere benzedik. Kararnameleri uygulamaya koyabilmek için bari bir gün süre verilsin. Daha önceki denemeler Test usulü çoktan seçmeli s navlarda, cevaplar aras nda ilk bulunan n do ru olma ihtimalinin di er seçeneklere göre daha yüksek oldu u söylenir. Ne yaz k ki, vergi konular çoktan seçmeli s nav sorular nda oldu u flekliyle, ilk akla gelen ve do ru gibi görünen fl kk n iflaretlenmesiyle çözüme kavuflturulam yor. Lüks lokanta ve otellerde di erlerine göre daha yüksek oranda KDV uygulamas geçmiflte de denenmifl bir yöntem. Doksanl y llar n vergi literatürü tarand nda, bu konuyla ilgili tonla genelge, muktezaya rastlamak mümkün. Hangi iflletme kapsama girece i, konaklama ve yemek hizmetlerinin beraber veya ayr ayr verilmesi halinde KDV'nin nas l hesaplanaca, oda-minibar servisleri olmas durumunda ne yap lmas gerekti i gibi konular hep tart fl la gelmifl. Sonuçta ne olmufl derseniz, haks z rekabet yaratt, ciddi bir vergi getirisi olmad ve çok say da ihtilaf yaratt için bu uygulamadan vazgeçilmifl. Anlafl lan, geçmifl uygulamalardan elde edilen tecrübeler dikkate al nmadan tekrar böyle bir yola giriyoruz. Kapsama giren iflletmeler; kararnamede yer ald flekliyle birinci s n f lokanta ruhsat ya da iflletme belgesine sahip olan yerler ile üç y ld z ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar, 14 Temmuz akflam bafllay p saat (*) Bu makale Ekonomist Dergisi'nin 2009/30. say s nda yay nlanm flt r. 3

4 Vergide Gündem Gümrük Kanununda yap lan de ifliklikler Mehmet Önder TBMM taraf ndan kabul edilerek, tarihli Resmi Gazete'de yay mlanan 5911 say l Kanun ile 4458 say l Gümrük Kanununda de ifliklikler yap lm flt r. An lan Kanunun genel gerekçesinde; Avrupa Birli i normlar na uygun 4458 say l Gümrük Kanununun gümrük formalitelerinin asgariye indirilmesi, zaman kay plar ve gereksiz harcamalar n önüne geçilerek d fl ticaret ifllem maliyetlerinin düflürülmesi ve özellikle ihracata dayal sanayi için girdi niteli indeki mallar n ekonomiye zaman nda kazand r lmas aç s ndan ça dafl nitelikli hükümler ihtiva etti i vurguland ktan sonra, Topluluk Gümrük Koduna uyumlu olarak haz rlanan ancak zamanla baz maddeleri uyumsuz hale gelen Gümrük Kanununun, haz rlanan tasar ile hem müktesabata uyumunun sa lanaca ve hem de ulusal menfaatlerimiz gözetilmek suretiyle d fl ticaret erbab n n ifl ve ifllemlerini kolaylaflt rmaya yönelik uygulamalar n yasal zeminin oluflturulaca belirtilmektedir. Genel gerekçede vurgulanan bir di er önemli husus; E-devlet uygulamas na geçifl ile birlikte büyük önem tafl yaca düflünülen ve AB mevzuat hükmü paralelinde yap lan düzenleme ile bürokratik ifllem ve k rtasiyecili in ortadan kald r lmas n n amaçland d r. Genel Gerekçede belirtilen önemli gördü ümüz hususlar vurgulad ktan sonra 4458 say l Kanunda yap lan de ifliklikleri bafll klar halinde incelemeye geçebiliriz. Burada flunu da belirtmeliyiz ki, 5911 say l Kanunun birçok maddesinde baz deyimlerin tan mlar de ifltirilmifl ve getirilen baz yeni deyimlerin tan mlamalar yap lm flt r. Biz uygulamada bir yenilik getirmeyen bu tür tan mlardan önemli gördüklerimiz üzerinde k saca durduktan sonra; yap lan de ifliklikleri, de iflmeden önceki haliyle karfl laflt rarak anlatmaya gayret edece iz. Yeni tan mlar 4458 say l Gümrük Kanununun 3. maddesinde yap lan de ifliklik; risk ve risk yönetimi deyimlerinin tan mlanarak Kanunda yer bulmas d r. Büyük bir ivmeyle artan d fl ticaret hacmi, gümrük idaresinin yap lan her ifllemi denetleyebilme imkân n ortadan kald rm flt r. Türkiye gümrüklerinde yaln zca 2009 y l Temmuz ay nda 133,212'si ihracat ve 112,142'si ithalat olmak üzere 245,354 adet girifl ve ç k fl beyannamesinin ifllem gördü ünü belirtirsek, ifllemlerin denetimi aç s ndan risk ve risk yönetimi kavramlar n n ne kadar önemli oldu u ortaya ç kacakt r. Bu ba lamda, Gümrük Kanununun 5. maddesine de önemli bir ilave yap larak, Avrupa Birli i mevzuat nda da kabul gören Yetkilendirilmifl Yükümlü-Authorized Economic Operator statüsü tan mlanm fl olup, bu statüden yararlanabilecek kifliler ve gereken koflullar belirtilmifltir. Yetkilendirilmifl yükümlü statüsü ile kolaylaflt r lm fl emniyet ve güvenlikle ilgili gümrük kontrolleri veya basitlefltirilmifl usullerden yararlanma hakk tan nmaktad r. Bu konuda ayr nt l düzenleme Yönetmelikle yap laca için ayr nt vermek mümkün olmasa da, daha önce uygulanan basitlefltirilmifl usullere iliflkin esaslar n bir ad m daha öteye götürülece i anlafl lmaktad r. Yetkilendirilmifl gümrük müflaviri Gümrük Kanununun 10. maddesine eklenen önemli bir husus; eflyan n gümrükçe onaylanm fl bir ifllem veya kullan ma tabi tutulmas na iliflkin olarak gerekli görülen bir k s m tespit ifllemlerinin, belirlenecek niteliklere sahip gümrük müflavirleri eliyle yürütülmesine iliflkin usul ve esaslar düzenleme konusunda Gümrük Müsteflarl 'n n yetkili k l nmas d r. Bu madde ile 19 Temmuz 2008 tarihinde yürürlü e giren 60 say l Tebli ile ilk düzenlemesi yap lan 4

5 Yetkilendirilmifl Gümrük Müflaviri kavram n n hukuki temeli sa lamlaflt r lmaktad r. Yine bu maddeye eklenen bir f kra ile gümrük kontrollerinde risk yönetimi çerçevesinde risk analizi teknikleri kullan larak, seçicili in sa lanmas n n amaçland, risk yönetimi politikas n n oluflturulmas ve buna iliflkin usul ve esaslar n belirlenmesinin Müsteflarl n yetkisinde oldu u belirtilmektedir. Fikri ve s nai haklara iliflkin olarak yap lan düzenlemeler Gümrük Kanununun 57. maddesinde yap lan de ifliklikle fikri ve s nai haklar n korunmas na yönelik olarak Avrupa Birli i mevzuat na uyum sa lanmas amaçlanm fl ve söz konusu haklar ihlal eder mahiyetteki eflyan n gümrük ifllemlerinin durdurulmas karar n n devam için ihtiyati tedbir karar al nmas flart getirilirken, ithalatç n n ya da kamunun hakk n koruyabilmek için baflvuru sahibinden teminat istenebilme durumu ortadan kalkm flt r. Beyannamelere belge eklenmesi zorunlulu unun ortadan kalkmas Türkiye gümrüklerindeki ifllemlerin % 99'u Bilgisayarl Gümrük Etkinlikleri (B LGE) sistemi üzerinden bilgisayar ortam nda gerçeklefltirilmektedir. Bilgisayar ortam nda gerçeklefltirilen bu ifllemlere iliflkin beyanname ve beyan n do rulu unun ispat na yönelik beyanname eki belgeler gümrük idaresine de verilmekte ve bu belgeler gümrük idaresince saklanmaktad r. Gümrük Kanunun 60. maddesinde yap lan de ifliklikle, Avrupa Birli i uygulamas na paralel olarak, veri iflleme tekni i kullan ld nda, baflka bir ifadeyle elektronik ortamda beyanname verildi inde normal olarak beyannameye eklenmesi gereken belgelerin gümrük idaresince istenildi inde ibraz edilmek üzere saklanmas kayd yla, beyannameye eklenmesi gerekmeyecektir. Beyannamede yap lacak de ifliklikler Daha önce beyannamelerde tescilden sonra düzeltme yapabilme olana k s tl yken, Gümrük Kanununun 63. maddesinde yap lan düzenlemeyle; beyannamelerde yap lacak de iflikli in baflka bir eflyan n beyan sonucunu do urmamas kofluluyla ve beyan sahibinin talebi üzerine beyannamede yer alan bir veya daha fazla bilginin düzeltilmesine gümrük idarelerince izin verilece i hüküm alt na al nm flt r. Ancak, önceden oldu u gibi; beyan sahibine eflyan n muayene edilece inin bildirilmesinden, söz konusu bilgilerin yanl fl oldu unun tespit edilmesinden ve belirli koflullarda eflyan n teslim edilmesinden sonra beyannamede düzeltme yap lmas na izin verilmeyecektir. Transit rejiminde yap lan düzenlemeler Türkiye transit tafl mac l konu alan ve Avrupa ülkelerinin tamam n kapsayan Ortak Transit olarak adland r lan bir tafl ma sistemine dahil olma yönünde çal flmalar n sürdürmektedir. Gümrük Kanununun 85. maddesinde yap lan de ifliklikle, tüm Avrupa ülkelerinde yap lacak nakliyatta tek bir transit belgesinin ve tek bir teminat sisteminin geçerli olmas esas na dayal bu sistemin hukuki alt yap s Avrupa Birli i gümrük mevzuat na uyumlu olarak oluflturulmaya çal fl lm flt r. Öte yandan, bu maddeyle transit rejiminde bireysel teminat ve kapsaml teminat uygulamalar da düzenlenmifltir. Di er taraftan, Türkiye Gümrük Bölgesi içindeki transit halindeki eflyan n beklenmeyen haller veya mücbir sebeplerle telef veya kayb daha önce gümrük idaresinin de taraf oldu u mahkeme karar ile kan tlanabiliyorken, Gümrük Kanununun 92. maddesinde yap lan de ifliklikle bu tür eflyan n telef veya kayb n n kan tlanmas idarenin inisiyatifine b rak lm flt r. Dahilde iflleme rejiminde geri ödeme sisteminin yeniden düzenlenmesi Gümrük Kanununun 117. maddesinde yap lan de ifliklikle; maddenin önceki fleklinde yer alan düzenlemelere ek olarak, ihracat iadesi veya vergisi mevcut ifllem görmüfl ürünler ile tar m politikas çerçevesinde ithalat veya ihracat lisans veya sertifikas ibraz n gerektiren ürünler için geri ödeme sisteminin uygulanmayaca hüküm alt na al nm flt r. Serbest bölgelere iliflkin hükümler Gümrük Kanununun 153. maddesine eklenen f kra ile gümrük idarelerinin, gümrük kanununda yer alan hükümlere uyaca hususunda ciddi flüphe uyand ran kiflilerin serbest bölgeye girifline izin vermeyebilece i belirtilmifl ve böylelikle serbest bölgelere girifl-ç k fl n daha s k bir denetim alt na al nmas amaçlanm flt r maddeye eklenen paragraf ile de bir serbest bölgeye do rudan Türkiye gümrük bölgesi d fl ndan gelen eflyan n da gümrük idaresine sunulmas ve gerekli gümrük ifllemlerine tabi tutulmas flart getirilmifltir. Serbest bölgelerde tüketilip, kullan labilecek eflya için Kanunun 158. maddesine eklenen paragraf ile serbest bölgelerdeki tesislerin yap m nda kullan lan, serbest bölgelerde bulunan tesislerde makina-teçhizat, demirbafla kay tl eflya ve bunlar n parças olarak kullan lan ve serbest bölgelerde yerleflik gemi infla faaliyetinde bulunanlara gemi inflas nda kullan lmak üzere teslimi yap lan eflyan n, bu durumlar n tevsiki kayd yla serbest bölgede kullan l p, tüketilebilece i belirtilmifltir. Muafiyetler 5911 say l Kanunla Gümrük Kanununun muafiyetleri düzenleyen 167.maddesinde de de ifliklikler yap lm flt r. Buna göre; Türk Silahl Kuvvetleri ile kamu kurumlar nca ithal edilecek eflyaya 5

6 iliflkin muafiyet yeniden düzenlenmifl, de eri 100 Euro'yu geçmeyen ticari eflya için tan nm fl olan muafiyet 150 Euro olarak yeniden belirlenmifl, yolcular n beraberlerinde getirece i eflya için tan nan muafiyet de 300 Euro'dan 430 Euro'ya ç kar lm flt r. Tasfiyeye iliflkin düzenlemeler Yeni düzenleme ile Devlet taraf ndan el konulan eflyan n tasfiye sürecinin h zlanmas amaçlanm flt r. Bu ba lamda; tasfiye flekillerini düzenleyen 177. maddedeki mevcut tasfiye flekillerine Özel yolla tasfiye fleklinde bir f kra eklenmifl, ayr ca mükelleflere de iflik nedenlerle tasfiye sürecine girmifl eflyalar için, ihale ilan n n yay mland veya perakende sat fl karar n n al nd tarihe kadar gümrük idaresine baflvurularak bir gümrük rejimine tabi tutulabilece i veya gümrük bölgesi d fl na yeniden ihrac n n istenebilece i hükmü konulmufltur. Bu taleplerin kabulü, söz konusu eflyaya ait varsa cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve di er giderler ile eflyan n döviz cinsinden CIF k ymetinin % 1'i oran nda bir tutar n ödenmesine ba lanm flt r. Daha önce bu tür eflyan n yaln zca serbest dolafl ma sokulmas na izin verilmekteydi. Vergi kayb na neden olan ifllemlere uygulanacak cezalar Gümrük Kanununun vergi kayb na neden olan cezalar düzenleyen 234. maddesi kapsam geniflletilerek yeniden düzenlenmifltir. Buna göre; sat fl birimine göre beyan edilen vergi ile tahsil edilmesi gereken vergi aras ndaki fark n % 5'i geçmedi i durumlar ile maddi hesap hatas ndan do an noksan k ymet beyanlar nda söz konusu fark n yar s tutar nda para cezas al nacakt r. Önceden bu gibi durumlarda al nan para cezas vergi fark n n bir kat olarak uygulanmaktayd. Bu maddede yap lan düzenlemeyle getirilen esas önemli de ifliklik; dahilde iflleme rejimi, gümrük kontrolü alt nda iflleme rejimi ve tam muafiyetli geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eflyaya iliflkin olarak yap lan beyan ile eflyan n muayenesi ve denetlemesi veya teslimden sonra kontrolü sonucunda, eflyan n tarife ve k ymetinde vergi farkl l klar tespit edilmesi durumunda, öngörülen cezalar n yar s tutar nda para cezas öngörülmesidir. Böylelikle, Türkiye'ye geçici olarak girecek olan eflyaya iliflkin tarife ve k ymet uygulamalar ndan kaynaklanan farkl l klara getirilen yapt r mlar da sistematize edilmifltir. Yasada gerçeklefltirilen di er bir önemli de ifliklik de; söz konusu ayk r l klar n, gümrük idaresince tespit edilmesinden önce, beyan sahibince bildirilmesi durumunda belirtilen cezalar n yüzde onbefl nisbetinde uygulanacak olmas d r. Daha önceki uygulamada bu anlamda bir ceza yer almay p, tarihli 2004/26 say l Genelge hükümleri do rultusunda, mükelleflerin eflyan n tesliminden sonra eksik k ymet unsuru beyan etmesi durumunda ek tahakkuk yap l p, 241/1 uyar nca usulsüzlük cezas uygulanmak suretiyle ifllem yap lmaktayd. Dahilde iflleme rejimi, gümrük kontrolü alt nda iflleme rejimi ile geçici ithalat rejimine iliflkin hükümlerin ihlaline iliflkin cezalar Gümrük Kanununun 238. maddesinde yap lan de ifliklikle; yasa metninde say lan durumlar d fl nda dahilde iflleme rejimi, gümrük kontrolü alt nda iflleme rejimi ile geçici ithalat rejimine iliflkin hükümlerin ihlali halinde eflyan n gümrük vergileri tutar n n iki kat ve tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullan ma mahsus tafl tlar için de gümrük vergileri tutar n n dörtte biri tutar nda para cezas uygulanacakt r. Usulsüzlük cezalar Bu bafll ktaki en önemli husus ceza tutar n n 221 TL'den 60 TL'ye indirilmesidir. Öte yandan, dahilde iflleme rejimi, geçici ithalat rejimi ve gümrük kontrolü alt nda iflleme rejimi kapsam nda yurda geçici olarak giren eflyan n verilen süre sonunda yurtd fl na ç kar lmamas halinde önceden do rudan eflyaya iliflkin vergilerin iki kat kadar para cezas uygulan rken, 241. maddede yap lan de ifliklikle üç aya kadar olan gecikmelerde usulsüzlük cezas uygulanmak suretiyle eflyan n yurt d fl edilebilme ya da gümrükçe onaylanm fl bir ifllem veya kullan ma tabi tutulabilme olana getirilmifltir. Bunun yan s ra, gümrük ifllemleriyle ilgili belgelerin befl y l süreyle saklanmamas durumu da bu madde kapsam na al nm fl ve bu yükümlülü e uymayanlara usulsüzlük cezas n n sekiz kat uygulanaca hüküm alt na al nm flt r. tirazlar Gümrük Kanununun 242. maddesinde yap lan de ifliklikle idari kararlara karfl düzeltme ve itiraz ayr m ortadan kald r lm fl vergiler, cezalar ve idari kararlara karfl tebli tarihinden onbefl gün içinde bir üst makama ve üst makam yoksa ayn makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilecekleri hüküm alt na al nm flt r. Gümrük müflavirlik ücretleri Daha önce bu do rultuda bir hüküm yok iken, Gümrük Kanununun geçici 6. maddesine yap lan ekleme ile gümrük müflavir derneklerince haz rlanan ve gümrük müflavirlerinin yapacaklar ifl ve ifllemler karfl l alacaklar asgari ücretleri gösteren ve takvim y l baz nda belirlenen asgari ücret tarifesinin Müsteflarl kça onayland ktan sonra yürürlü e girece i belirtilmektedir. Yürürlük Gümrük Kanununda de ifliklik yapan 5911 say l Kanun yay mlanma tarihinden üç ay sonra tarihinde yürürlü e girecektir. 6

7 Vergide Gündem English translation VAT on food and drink Once upon a time, a tax collector was sent to a remote and isolated town for an inspection. Arriving in the afternoon, the tax collector finds a place to stay and asks the innkeeper where to have dinner. The innkeeper points him in the direction of the only restaurant in town. Upon arriving at the restaurant, he is seated next to the window by the owner who had just begun to close for the evening. Requesting a menu, the owner informs him that only some rice remains and that the kitchen has stop serving for the night. The inspector orders the rice, but finds it stale. The restaurant owner, who is also the waiter and cook, replies, Sir, this is a small town and we don't usually have many customers. If you don't eat that now, I'll put it in the stuffed peppers tomorrow, if the peppers are not eaten, I'll put it in the soup next day. The thing is, you'll eat the rice sooner or later, so better eat it now while it's still fresh. Needless to say, the tax collector hurriedly ate the rice while it was still fresh. The tax collector's response gives us an idea about what we are facing today. The government collects the money it needs under the name of tax. If you refuse to pay income tax, the government will take it as VAT, if you are not willing to pay VAT it will demand it as Special Consumption Tax or as Stamp Tax or Duty if you won't pay the Special Consumption Tax. The latest increases in the Special Consumption Tax and VAT rates on oil products are today's fresh rice. Special Consumption Tax on Oil Products Special Consumption Tax levied on oil products constitutes approximately 11% of total tax revenue. It is also the largest tax item following income tax levied through withholding and VAT levied in imports. The tax is applied as a fixed amount over the quantity (liter-kilogram) of the product (the highest tax amount is applied on 98 octane and above, which is TL 1,8135 per liter), therefore is not directly affected by price changes. The tax return is submitted once in 15 days. This tax is paid by very limited number of taxpayers, including manufacturers and importers of oil products. Considering the facts that the tax ensures rapid cash input and is paid by limited number of taxpayers, the Special Consumption Tax levied on oil products can be said to be the most efficient and effective type of tax. No matter how much we moan about it, this tax won't be decreased as long as the budget deficit is sustained at its current level. It seems that we'll be using the most expensive gas and fuel oil in the world for a long time to come. A Donation for VAT Another story about VAT of yore comes to mind. A military school commander announces to the morning assembly of reserve officer candidates trained at infantry school, The school needs a photocopier, but we don't have the money. We need ten people to donate, volunteers step forward. Ten volunteers readily step forward, who in their civilian lives have jobs. The next day, the commander comes to the assembly and makes another announcement, rather furiously this time, Turns out we have to pay VAT for the photocopier. One more volunteer step forward. You might have noticed that the general VAT rate was 10% in those times. Should high-end restaurants be subject to high VAT? We don't exactly know the number of countries where the tax authority has 7

8 such infinite powers to change tax rates, but it would not be wrong to say that they are quite few. The point that has been keeping our minds busy and we try to point out whenever appropriate is that there are absolutely no rules followed by the authority regarding the process and method followed while applying these changes (the rates are changed through the Council of Ministers; by authority, we refer to the government as a whole). For instance, the process of enacting a law in the Grand Assembly is bound to certain rules; drafts or proposal are first presented to the Assembly Chairman, then sent to specialization commissions; texts and rationales agreed on at the end of discussions are presented to the general assembly, the final text accepted after being discussed article by article is presented to the President, then sent for being published in the official gazette if approved and becomes effective only after it's published. So, what kind of a process is defined for council of ministers resolutions? As far as we know, there are no such definitions. In this case, are demands from relevant departments discussed in detail in the council of ministers and is the resolution submitted to the ministers for signatures after agreement is reached, just as it would be expected in a normal decision taking process? Probably not. This is why we frequently encounter many applications tried and abandoned (so accepted to be wrong) before. You may think that one who eats at a fancy restaurant with a Bosphorus view or a five-star hotel has the money to pay more VAT, which is true. There is limited number of people required to pay more VAT, and they are not likely to create any political disputes. Then why not take the opportunity and increase the tax income they generate? What's wrong? We think that the main problem lies in the way the arrangement is implemented. The government implements the taxes in a rush, adding a bracketed expression about VAT in a Resolution about Special Consumption Tax rates and the increases take effect on the very same day, which is not quite a defendable approach (as far as we know, there were announcements stating that the increase in Special Consumption Tax rates were reasonable, though no such announcements were made regarding VAT). impossible to say that it is unnecessary to apply 18% VAT on sales vouchers or invoices that are issued at at midnight therefore dated 15 July, in the establishments included in the scope. After all, the document indicates the date 15 July and the Resolution is effective from 15 July. Assuming that the old rate will be applicable if the service starts on 14 July (even though this interpretation is legally impossible), then the establishments that fail to indicate the exact starting time of the service will be in some serious trouble. We gave up discussing the legality of such regulations and began to think about how to do things that are almost not applicable in practice. Much like the story of a far away land ruled by a tyrant who imposed a tax at both the exit and entry of a bridge. As no objectionis is raised, the tyrant also make the knights beat the villagers with sticks on the bridge. Today, we are like villagers who demand more knights because there are long lines in the evenings. We could at least use one day to implement the resolutions. Previous Trials It is said that the first answer we come up with in a test examination is more likely to be the correct answer than others. Too bad tax issues can't solved by just picking the option which comes first to our minds and appears to be correct. Imposing high rates of VAT in luxurious restaurants and hotels compared to others is a method tried in the past. Scanning through the tax literature of nineties, we can come across loads of circulars and tax rulings on the issue. Which establishments to be included in the scope, how to calculate VAT in cases where accommodation and food services are rendered together or separately and what to do if there are room-minibar services have been being debated since the dawn of time. The application was finally abandoned since it created unfair competition, did not yield a substantial amount of tax income and created lots of disputes. Apparently, we are taking the same road again, without any regard to the bitter experiences of previous practices. Let's assume services in a restaurant which start in the evening of 14 July and extend after (which is quite probable in July). Will the enterprises included in the scope, namely the places with restaurant license or operating certificate of first class and restaurants within three-star or above level hotels, holiday resorts and similar facilities as expressed in the Resolution be penalized because of not calculating 18% VAT, which will be announced to be effective on that day in the Official Gazette that is not published yet at midnight? It is legally (*) This article has been published on the 2009/30. issue of the magazine Ekonomist. 8

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008.

Vergide Gündem. Tax Agenda. Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2008 Sosyal güvenlik prim borçlar uygun koflullarla erteleniyor; son baflvuru tarihi, 28 Temmuz 2008. Mehmet Korkusuz Veraset ve intikal vergisi yürürlükten kald r

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation

Vergide Gündem. Tax Agenda. ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas. Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas. English translation Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs/May 2009 ndirimli kurumlar ve gelir vergisi uygulamas Serdar Altay Amme alaca n n tahsilinde teminat uygulamas Av. Gökçe Sar su English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi. Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Vergide Gündem Tax Agenda Temmuz/July 2009 Ekonomiyi canland rmaya yönelik küresel vergi teflvik paketlerinin bir de erlendirmesi Can Ender Gökçe Vergi kaçakç l suçunda hapis cezas Bar fl Eken English

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2008. flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2008 flverenler taraf ndan çal flanlar için ödenen bireysel emeklilik katk pay ve özel sigorta primleri M. Fatih Köprü English translation Dünya dan vergi haberleri

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA DO RU B LD M Z YANLIfiLAR Mehmet KORKUSUZ. YURT DIfiINA ÇIKIfi YASA I UYGULAMASINDA GEL fimeler Umut GÜNDÜZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com N SAN/APRIL 2008 2008 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar

Vergide Gündem. Tax Agenda. Ekim/October 2010. Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Vergide Gündem Tax Agenda Ekim/October 2010 Sigortal aç s ndan sigorta tazminatlar Levent Atakan fiüpheli ticari alacak karfl l klar ve de ersiz alacaklarda gelinen son nokta Melike K l nç English translation

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular

Vergide Gündem. Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol. Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2011 Gümrük incelemelerinde yeni bir yaklaşım: Sonradan kontrol Sercan Bahadır Teşvik belgeli yatırımlar: KDV istisnası uygulamalarında özellikli konular Damla Varolsun

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG

A USTOS/AUGUST 2006 ERNST & YOUNG ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com A USTOS/AUGUST 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere

Detaylı

HRACATTA ACENTE/ D STR BÜTÖR SEÇ M

HRACATTA ACENTE/ D STR BÜTÖR SEÇ M moment expo 90 B LG HATTI HRACATTA ACENTE/ D STR BÜTÖR SEÇ M KOB ler genelde d flar dan gelen bir talebe ba l olarak ihracata bafllarlar. Bununla birlikte, d fl talep miktar büyümeye bafllay nca, firmalar,

Detaylı

Teflvik paketi aç kland

Teflvik paketi aç kland EKONOM K BAKIfi / ECONOMIC OUTLOOK Teflvik paketi aç kland Baflbakan Erdo an, yeni yat r mlardan elde edilecek kârdan yat r mc lar n yüzde 20 yerine birinci bölgede yüzde 10, ikinci bölgede yüzde 8, üçüncü

Detaylı

100 Soruda Serbest Bölgeler

100 Soruda Serbest Bölgeler 100 Soruda Serbest Bölgeler Sunufl Serbest bölgeler; siyasal olarak ülke s n rlar içinde olmakla beraber gümrük hatt d fl nda say lan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara iliflkin hukuki ve

Detaylı

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi

Vergide Gündem. Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January 2013 Ticarette yeni iş fırsatları: Kore serbest ticaret anlaşması Sercan Bahadır Ahu Çelebi 6327 sayılı Kanun la bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç. Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli

Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç. Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli ISSN: 2148-4686 Vergide Gündem Tax Agenda Ocak / January Instagramda vergi dairesiyle karşılıklı takip Volkan Mekengeç Tarh, düzeltme ve vergi incelemelerinde zamanaşımı Burak Küpeli English translation

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Nisan / April ISSN: 2148-4686 Sat ve geri kirala işlemlerinde kurumlar vergisi ve KDV istisnalarına ilişkin tereddüt yaratan konular İhsan Akar Kurumlar vergisinde indirimler

Detaylı

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi.

Vergide Gündem. Tax Agenda. flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Vergide Gündem Tax Agenda Haziran/June 2008 flverenlerin istihdamla ilgili yüklerini hafifleten 5763 say l Kanun, TBMM de kabul edildi. Mehmet Korkusuz 5684 Say l Yeni Sigortac l k Kanunu na genel bak

Detaylı

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan

Vergide Gündem. Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Vergide Gündem Tax Agenda Mayıs / May 2012 Hizmet ihracında yurtdışında faydalanma kavramı Derya Arslan Yeni TTK kapsamında mal ve hizmet tedarikinde geç ödemenin sonuçları Av. Tuğçe Gültekin English Translation

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı