M L L Î F O L K L O R

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 8 Y l/year/année: 15 Say /Number/Nombre: 57 Bahar/Spring/Printemps: 2003 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword/ Par l'éditeur...4 M. Öcal O UZ Prof. Dr. Talât S. Halman ve Âfl klamalar / Minstrel-Poet Kind Poems by Talât S. Halman/ Talât S. Halman et ses poèmes improvisés...5 Prof. Dr. M. Öcal O UZ Selim S rr Tarcan n Bir Makalesi: Yeni Zeybek Raks /An article by Selim S rr Tarcan: A New Zeybek Dance /Un article de Selim S rr Tarcan: La nouvelle danse de Zeybek...10 Doç. Dr. Metin EK C Folklorda Ça dafl Araflt rma Metodlar n n Baz Yönleri Hakk nda / On Some Aspects of Contemporary Folklore Research Methods/A propos de certains aspects des méthodes de recherche modernes dans le domaine du folklore...26 Doç. Dr. Fuzulî BAYAT Nark z Destan ve Dede Korkut/ The Epic Story of Nark z and the Book of Dede Korkut/ Dede Korkut et l épopée de Nark z...39 Doç. Dr. Nerin KÖSE nsan, Çevre, Kültür Etkileflimi Çerçevesinde Bar nma Kültürü / The Building Types and Building Culture in Accordance to the Relationship Between Human, Environment and Culture / La culture du refuge dans le contexte del influence mutuelle de l homme, de l environnement et de la culture...46 Doç. Dr. Y. Cemalettin ÇOPURO LU Ayt s; Ayt s-tart s/ The Genre of Ayt s and Verbal Dueling Among Kazak Folk Peots/ Ayt s; Ayt s-tart s...58 Yrd. Doç. Dr. Nergis B RAY O uz Ka an Destan n n Kahramanl k Mitosu Bak m ndan Çözümlenmesi / An Evaluation on the Epic Story of Oguz Ka an by View of Heroism Myth / Analyse de l épopée d O uz Ka an basée sur le mythe de l héroïsme...76 Yard. Doç. Dr. Tar k ÖZCAN O uz Ka an Destan nda Hayvanlar/ Animals in the Epic Story of Oguz Ka an/ Les animaux dans l épopée d O uz Ka an...82 Merdan GÜVEN Tura Oyunu / A Folk Game: Tura / Le jeu de pile ou face...92 Yard. Doç. Dr. R dvan ÖZTÜRK Karacao lan n Baz fiiirlerinde Ölüm mgesi / Death Images in Some Poems of Karacao lan/ L image de la mort dans quelques poèmes de Karacao lan...96 Yard. Doç. Dr. Hülya ÇEV RME Millî Folklor 1

2 Sözlü Gelenekteki Yemek Dualar na Dair/ On the Dining Prayers in Turkish Oral Tradition/ A propos des prières de repas dans la tradition orale...98 Yard. Doç. Dr. Hamiye DURAN Âfl k Mehmet Demirci nin Ali ile Fatma Hikâyesi/ The Folk Story of Ali and Fatma Composed by Minstrel-Poet Mehmet Demirci / L Histoire de Ali et Fatma du poète populaire (âfl k) Mehmet Demirci Yard. Doç. Dr. Ali YAKICI Osmanl Devleti nde fiair ve Yazarlar Himaye Kriterleri / The Criteria for Taking Poets and Writers Under Protection in Ottoman Empire / Critères de patronage des poètes et écrivains dans l Etat ottoman Yrd. Doç. Dr. M. Muhsin KALKIfiIM Türk fiah s Adlar nda Hayvan Kültü/ Animal Cult Is Carried in Turkish Names / Le culte des animaux dans les noms propres turcs Ahmet KARADO AN Delikli Tafltan Geçmek Öksürü e fiifa m d r? / Is It Cure for Cough Passing Through a Sink? / Le passage par la pierre trouée guérit-il la toux? Alaattin UCA Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri / The Influences of Turkish Language and Culture on German Language and Culture / Influence de la langue et de la culture turques sur la langue et la culture allemandes Nejdet KELEfi Yunan flgalinin Kültürel Etkisi: Nazik Türküsünün Afyon Varyant / Cultural Effects of Turkey s Invasion by Greeks: Afyon Version of the Folksong Nazik / Influence culturelle de l occupation grecque La Variante d Afyon du Chant de Nazik Ahmet O UZ Köro lu Destan n n Sosyal ve Tarihsel Temelinin ncelenmesine Katk / A Contribution to the Studies on the Historical and Social Foundations of the Epic Story of Köro lu / Contribution à l étude de la base historico-sociale de l épopée de Köro lu R za MOLLOV Çev: Kemal BOZ Folklorcunun Kütüphanesinden / Books from a Folklorist s Library / De la bibliothèque du folkloriste Ruhi ERSOY G.F. Yumart; UlÉp HalapÏsem, ÇÉvafl KÏneke zdatel stvi, fiupaflkar, 1993, 286 s Feyzi ERSOY Gazi Üniversitesi ve Türk Halkbilimi Çal flmalar Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ve Çal flmalar Hakk nda Bir Araflt rma / A Survey on the Research and Studies in the Department of Turkish Language and Literature, the Faculty of Social and Applied Sciences at Gazi University /Etude sur le Département de Langue et Littérature Turques de la Faculté des Sciences et des Lettres de l Université de Gazi et sur ses activités Neslihan lknur KOÇ Tuba SALTIK ÖZKAN Millî Folklor-Uluslararas Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri /The Publication Principles/ Principes de publication Millî Folklor

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIfi Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Erman ARTUN Doç. Dr. Pakize AYTAÇ Doç. Dr. Ali ÇEL K Doç. Dr. Ahmet DO AN Doç. Dr. Metin EK C Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Esma fi MfiEK Doç. Dr. Ali TORUN Doç. Dr. Naciye YILDIZ Bu Say ya Ek Doç. Dr. Fatih K R fiç O LU Doç. Dr. Kaz m SARIKAVAK Doç. Dr. Musa Yaflar SA LAM Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (A.B.D) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (A.B.D) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Millî Folklor 3

4 B RKAÇ SÖZ M LLÎ FOLKLOR 15 YAfiINDA Millî Folklor, 1988 y l nda Türker Ero lu, Nejdet lhan, Murat Karabulut ve M. Öcal O uz taraf ndan o dönemde ad Millî Folklor Araflt rma Dairesi olan Halk Kültürlerini Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü nün süreli yay n ihtiyac n karfl lamak düflüncesiyle kurulmufltu. Di er yandan da hsan H nçer in yay mlad Türk Folklor Araflt rmalar ile brahim Aslano lu nun yay mlad Türk Folkloru dergilerinin kapanmas yla ortaya ç kan ulusal düzeydeki süreli yay n bofllu unu doldurmay hedeflemiflti. Aradan geçen 15 y lda flair Mehmet Ç narl n n ifadesiyle gerçek hayali aflt ve bugün Millî Folklor Türk folklor çal flmalar n n uluslar aras adresi oldu. Geçen zaman flöyle bir hat rlayacak olursak, 1990 lar n bafl ndan itibaren özellikle Sovyetler Birli i nin da lmas yla ortaya ç kan Türk Dünyas nda Millî Folklor un önemli bir uluslar aras yay n olarak benimsendi i ve bu alana yönelik özel say ve dosyalar haz rlad görülür. Efl zamanl olarak, dünyada büyük yank uyand rm fl kuram ve yöntemlerle ilgili çevirilerle alanda önemli bir bofllu u dolduran Millî Folklor, Türkiye de folklor çal flmalar n n daha bilimsel ve kuramsal çerçevelerde yürütülmesine Prof. Dr. Umay Günay n dan flmanl nda yap lan bu çevirilerle önemli bir pencere açm flt r. Bu 15 y l içinde Millî Folklor, Azerbaycan, Dede Korkut, Köro lu, Nevruz, H drellez, Âfl k Edebiyat, Pertev Naili Boratav, Seyfi Karabafl, fiükrü Elçin ve Umay Günay adlar n tafl yan özel bölüm/dosya/özel say haz rlad. 15. y la girerken Millî Folklor, iki ödüllü, uluslar aras indeksler taraf ndan taranan, 56 say l k, 7 ciltlik ve yaklafl k olarak 8000 sayfal k bir folklor koleksiyonu oluflturdu. Bu çerçevede yüzlerce uluslar aras araflt rmada referans gösterildi. Birçok tan tma yaz s na konu oldu. Bunlar aras nda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi nin süreli yay n Kanat ta Evrim Ölçer in kaleme ald yaz, bir anlamda 15. y l ödülü oldu. Bütün bu geliflmelerin dergi, okur ve yazar üçgeninde baflar ld gerçe ini tekrarlamak yersizdir. Teflekkürler Millî Folklor yazar ve okurlar. Bu say ya gelince, geçen say da sözünü etti imiz Gazi Üniversitesi ndeki halkbilimi çal flmalar yla ilgili haberimizi ve buna ba l olarak, öteden beri yürüttü ümüz ve bugüne kadar çeflitli üniversitelerimizi tan tt m z Halkbilimi Çal flmalar na Katk Sa layan Kurulufllar bafll kl yaz dizimiz çerçevesinde bu say da Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nü bulacaks n z. Her say da oldu u gibi bu say da da ngilizce bafll klar Doç. Dr. Metin Ekici haz rlad /kontrol etti. Bu say da yaz lar n Frans zca bafll klar n ve özetlerin düzeltmelerini Dr. Laurent Mignon yapt. Daha hatas z bir dergi haz rlamam za katk sa layan her iki meslektafl m za da sonsuz teflekkürler. DÜZELTME VE ÖZÜR 56. say da, Doç. Dr. Osman HORA- TA yerine sefhen Doç. Dr. Fatih K R fi- Ç O LU nun ad hakem listesinde yer alm flt r. Düzeltir, yazarlar m zdan özür dileriz. 58. say m zda buluflmak üzere... M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 4 Millî Folklor

5 PROF. DR. TALÂT S. HALMAN VE ÂfiIKLAMALARI Minstrel-Poet Kind Poems by Talât S. Halman Talât S. Halman et ses poèmes improvisés Prof. Dr. M. Öcal O UZ ÖZET Âfl kl k gelene i, saz eflli inde do açlama fliir yaratma sanat d r. Bu gelenek günümüzde Türkler aras nda korunmaktad r. Bu yerel kültür ürününü, küresel kültür, insanl n bir zenginli ine daha sahip ç kmak ad na tan mal d r. Yaz da, Talât S. Halman n eylem ve düflünce adam olarak bu konuda yapt klar ndan söz edilmektedir. Yaz n n sonunda, ilginç hikâyeleri bulunan iki koflma s na yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler Talât S. Halman, Âfl kl k Gelene i, Do açlama RÉSUMÉ Les poètes populaires pratique l art de la création poétique improvisée avec accompagnement instrumental. Cette tradition continue d exister de nos jours chez les Turcs. Il faut que la culture mondiale face la connaissance de ce produit de la culture locale en vue de sauvegarder l une des richesses de l humanité. L article parle des actions et des pensées de Talât S. Halman à ce sujet. Deux de ses koflma relatant des faits intéressants se trouvent à la fin de cet article. Mots-clés Talât S. Halman, Tradions de poètes populaires, mprovisation UNESCO nun tan mlamas yla Somut Olmayan Kültürel Miras m z n küreselleflen ve gittikçe tek biçimlileflen dünyada bize özgü, özgün ve binlerce y l öncesine dayanan köklü geçmifliyle güçlü bir sanat alan olan âfl kl k gelene i, ülke içinde yap lan küçümsenemeyecek say - daki çal flmaya karfl n, uluslar aras alanda yeteri kadar tan t lamam fl ve yerel kalm flt r. Ça dafl dünyan n büyük bir bölümünde art k, yaz l edebiyat n d fl nda fliir üretilmemektedir. Hele bu fliirlerin bir enstrüman eflli inde do açlama söylenmesi, bir çok kültür için çok gerilerde kalm fl, zaman m zda görülmesi mümkün olmayan bir zenginliktir. Âfl kl k gelene- inin do açlama fliir söyleme, muamma asma, dudakde mez/lebde mez, tafllama, kompleks rüya motifi gibi son derece görsel ve görsellefltirmeye yatk n sanat verimleri, gören ve iflitenlerin flaflk nl klar n gizleyemedi i bir özgün yaratma alan d r. Türkü söyleme gelene- i ça m zdaki varl n Veysel, Mahsuni fierif, Ali zzet, Ferahi, Murat Çobano lu, Tafll ova, Kul Nuri gibi âfl klar n yaratmalar yla sürdürüyor. Böyle bir gelene in kendi kültür de erlerine önem veren, onlar küre ile paylaflma yöntem ve tekniklerini bilen bir ulusun elinde nas l bir küresel tüketime dönüflece ini hayal ediyorum. Türk halkbiliminin, özellikle halk müzi i araflt rmalar n n önemli isimlerinden biri olan ünlü Macar bestecisi Bela Bartok, Ne flafl lacak bir gerçektir ki bu gelenek bin befl yüz y ld r kesintisiz devam etmifltir. Böyle bir süreklili i baflka yerlerde bulamay z (Aktaran, Halman 1988:11) derken, san r m de erini bilmemiz gereken kültür varl n n özelli- ini bir yabanc gözüyle en çarp c flekilde anlatm flt r. Âfl k Edebiyat n n Türk edebiyat içinde önemli bir yeri oldu u ve bu edebi- Millî Folklor 5

6 yat n araflt r lmas gerekti i düflüncesi y llar nda kaleme al nan ilk folklor yaz lar nda kendine yer bulur. Ziya Gökalp, Fuad Köprülü ve R za Tevfik taraf ndan yaz lan bu üç makaleyle âfl k edebiyat n n araflt r lmas ve milli edebiyat oluflumunun temeline yerlefltirilmesi düflüncesi bir anlamda bilimsel bir bildirgeyle kamuya duyurulmufl ve k sa zaman içinde eyleme dönüfltürülmüfltür. Bafllang çtaki ulusçu bak fl sonraki dönemde halkç bak flla desteklenince, 20. yüzy l, âfl kl k gelene i araflt rmalar aç s ndan çok verimli olmufltur. Bir anlamda Osmanl dönemi flair antolojileri demek olan ve dönemin edebiyat elefltirmenleri taraf ndan yaz lan fiuara Tezkireleri nde ad san bulunmayan âfl klar, 20. yüzy lda Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihçisi ve elefltirmenlerinin de er vermesiyle asl nda halk aras nda sözlü gelenek yoluyla kuflaktan kufla a geçerek günümüze ulaflan flöhret ve sanatlar na ayd nlar n da dikkatini çekebilmifllerdir. Âfl kl k gelene ine dikkatini yönelten araflt rmac ve ayd nlar, ne yaz k ki büyük oranda bu gelene i yerel ölçekte bir folklor ve sanat olay olarak alg lam fllar, bu gelene in küresel ölçekte tafl yabilece i de er üzerinde durmam fllard r. Günden güne yerel renk ve özelliklerini yitirerek tek biçimlileflen dünya için, son y llarda uluslar aras alanda büyük bir duyarl l k gözlenmektedir. Bu duyarl - l n en önemli göstergelerinden birisi de UNESCO nun 1972 y l nda imzalanan ve özellikle tafl nmaz kültür ürünlerini de- erlendirmeyi amaçlayan Kültürel Miras sözleflmesinden sonra, Somut Olmayan Kültürel Miras n korunmas na yönelik att büyük ad m ve gelinen sonuç kayda de erdir. Türk ayd n ve âfl kl k gelene i araflt r c s, dünyan n somut olmayan kültürel miras ba lam nda âfl kl k gelene ini yeni okumalarla zenginlefltirerek küresel kültürün bir parças haline getirmeyi denemelidir. Kurulan uluslar aras jüri taraf ndan 2001 y l nda sonuçland r lan bir proje kapsam nda UNES- CO taraf ndan iki dilde yay mlanan Somut Olmayan Kültürel Miras n 19 Bafl Yap t 19 ülkedeki ilginç geleneklerin foto rafl tan t mlar n içermektedir.(unesco 2001) Âfl kl k Gelene inin insanl n korunmas gereken somut olmayan kültürel miras çerçevesinde en az ndan bu 19 baflyap t kadar önemli ve küresel dikkate de er oldu unu düflünüyorum. Sadece Bela Bartok gibi yabanc araflt r c lar n de il, di er kültürleri çok yak ndan tan yan Türk araflt r c lar için de -Köprülü nün ifadesiyle bir dilber tarz olarak- âfl kl k gelene i, araflt r lmas, yaflat lmas ve küreye kazand r lmas gereken bir kültürel mirast r. Türkiye nin bu ölçütlerde ve özellikte say l ayd nlar ndan biri olan Prof. Dr. Talât S. Halman n âfl kl k gelene ine yönelen dikkati, yaflam öyküsü ile birlikte ele al nd nda daha bir anlam kazanmaktad r. Halen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Bölümü Baflkan olan Halman, uzun y llar çeflitli Amerikan üniversitelerinde dil, kültür ve edebiyat alanlar nda ders vermifl, idarecilik yapm fl, Türkiye nin ilk kültür bakan olmufl, D fl flleri Bakanl Kültür flleri Büyükelçisi, UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak uluslar aras görevlerde bulunmufltur. (Onun bilim adam kimli iyle yapt çal flmalar buraya kaydetmek ne yaz k ki yaz m z n hacim ve amac n afl yor. Daha fazla bilgi adresinden al nabilir.) Say n Halman, hayat boyunca kültürlerin birbirlerinden etkilenerek oluflturduklar güzellikler kadar, kendi do al kaynaklar ndan gelen güzellikleri de görme ve de erlendirme özelili ine sahip bir ayd nd r. Onun bu duyarl l n yans tan bir çok yaz s ve eylemi vard r. Milli Folklor dergisinin Türk Halkbiliminde Genç Bilkentliler Yaklafl m Özel Say s na sunufl olarak yazd Halk Sözünün Dehas (Halman 2002:6-7) bafll kl yaz s onun bu alandaki bilimsel duyar- 6 Millî Folklor

7 l l n n son örneklerinden biridir, ilki de- ildir. Erendüz Atasü ve Mustafa fierif Onaran la birlikte haz rlad klar TRT2 de yay mlanan Sözün Büyüsü programlar ndan birisini (15 fiubat 2003) Gelenek ve Karacao lan konusuna ay rd n onun bilimsel biyografisinde yer alan halk kültürü ile ilgili yüzlerce çal flmay ihmal ederek ve bireysel deneyimimi öne ç kararak hat rlatmak istiyorum. Halman Hoca, 18 Temmuz 1988 tarihinde Milliyet Gazetesindeki Âfl klar flöleni bafll kl stanbul festivalinden söz etti i köfle yaz s nda flöyle yaz yor: Ulusal kültürümüzün en renkli yarat klar ndan biri olan âfl klar gelene i de festivali canland rd. Âfl klar flöleni oldum olas heyecanland r r beni. Her fleyden önce, kökleri Orta Asya ya dayanan halk fliirini ve müzi ini birlefltiren eski bir sanat - m zd r. Hatta belki de en eski sanat m zd r. Anadolu nun gönlünden gelen, samimi, canl bir fliir ve müzik türüdür. Ve çok ilginç bir yönü, ozanlar n an nda, irticalen fliir yaratarak yar flmas, birbirlerine sazla sözle karfl l k vermesidir. (Halman 1988:11) Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kültür bakan olan Halman n âfl k edebiyat n n geleneksel gösterimlerine ve kökenlerine yönelen bu bilimsel dikkati, onun bilim adam kiflili inin yan nda bir dönem Türkiye nin kültür ifllerinden sorumlu en yüksek seviyedeki devlet temsilcisi olmas bak m ndan da çok önemlidir. Belki bundan daha önemli bir di er konu ise, onun bir nutuk ve nasihat üslubu içinde yap lmas na al fl k oldu umuz protokol konuflmalar n n bildik kal plar n k rarak, 1971 y l nda Kültür Bakan olarak kat ld Konya Âfl klar Bayram nda kendisinin kaleme ald ve Âfl k Talat mahlas n kulland âfl klama (âfl k tarz, âfl klar gibi anlamlar nda kullan l r) bir fliir okuyarak kürsüden inmesidir. Bas na yans yan bu radikal tav r, bakan fliir okur mu? diye düflünen devrin baflbakan taraf ndan hofl karfl lanmaz. Bu yaklafl m, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kültür bakan n n istifas ile sonuçlan r. Baflka bir söyleyiflle Talât Halman, Cumhuriyet tarihinin âfl k tarz fliir yazd ve onu kürsüden okudu u için görevini b - rakmak zorunda kalan ilk ve tek bakand r. Ancak bu olay Talât Halman usland rmaz! Uluslar Aras stanbul Festivali nde mahlas n Halman Der ki fleklinde kulland koflma tarz ndaki fliiriyle âfl klar n aras nda flölene kat l r. Onun bu srar n n ard nda Devlet âfl klar hep ihmal etmifltir. Oysa âfl k gelene ini destekleyip yaflatmal y z. Bu ancak devlet veya bir büyük vak f taraf ndan yap labilir. (Halman 1988) fleklinde yaz ya geçirdi i düflüncesi egemendir. Edebiyat Nedir adl eserinde Jean- Paul Sartre, 1946 y l nda ç karmaya bafllad Temps Modernes adl dergisinde fliire yeteri kadar yer vermemekle, dolay - s yla fliiri sevmemekle suçlanmas na cevap verirken Beni fliirden nefret etmekle suçluyorlar Oysa bu, tersine, bizim fliiri çok sevdi imizin kan t d r. (Sartre 1995:16) der. Milli Folklor da fliire az yer verirken, Say n Halman n iki âfl klamas n yay mlamam z n Sartre duyarl l ba lam nda yorumlanmas n istiyoruz. Bununla birlikte, Fevzi Hal c n n âfl klar bayramlar gibi uzun y llar büyük bir gayretle yürüttü ü ikinci önemli kültürel etkinli i olan Ça r dergisinde Âfl klar Ulusun Gönlü, Öz Sesi bafll kl ve Kültür Bakan say n Talât S. Halman n Konya Âfl klar Bayram nda aç fl konuflmas olarak okudu u fliirdir aç klamas yla yay mlanan olayl fliir yeni sanat verimlerine ilham verebilecek bir hikayeye sahip oldu u kadar, tarihe fl k tutmas yla da önem tafl maktad r y l nda yay mlanan ikinci fliir ise, Halman Hoca n n aradan geçen zamanda âfl kl k gelene i konusundaki yaklafl m n aynen korudu unu, ilk fliirin geçici bir hevesin ürünü olmad n göstermektedir. Yaz m z n sonunda, bu iki âfl klamay yeniden okurun dikkatine sunuyoruz. Millî Folklor 7

8 ÂfiIKLAR ULUSUN GÖNLÜ, ÖZ SES Merhaba âfl klar, selâm sizlere! Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Ac r m fliirden nasipsizlere. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi H nç ve nefret saçar karanl k kifli. Sevgi ve fliirdir âfl k n ifli. Sürsün güzelli in gülümseyifli, Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Sevmezler yalan, kini, d rd r ; K narlar hasedi, cengi, vur k r ; Bar fl k gezerler k r, bay r ; Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Duygudur âfl k n kemi i, eti. yi güçler ezer kötü niyeti. En güzeli, sevgi Cumhuriyeti. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Çok çektik kavgadan, h rstan ötürü. Bitsin nefretlerin çirkin h r gürü, Bafllas n uzlaflma, bar fl, hoflgörü. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Nifak kol gezerse toplum bozulur. Geçsin çat flman n yerine huzur. Karanl bo sun inanç dolu nur. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Milletin kavgadan usanc vard r, Bölünen toplumda tüm sanc vard r, Türk ün bütünlü e inanc vard r. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Asla görmemifltir Türkler esirlik Sürdükçe ulusal bar fl ve birlik Aflk ve fliir gibi düzenle dirlik. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Mevlânâ dan gelen iman ilkesi, Yunus un fliir ve sevgi ülkesi, Atatürk ün üstün Türk mucizesi, Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Yönelmek iyiye, aflka, güzele, Yorulmak inançla, ruhla, ülküyle, Yaflamak birlikte, dostça, elele Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Âfl k Talât der ki Bakan Halman a: E ri yol olamaz do ru bakana. Âfl k m halk ma, sulha, ozana. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. (Halman 1971:4) 8 Millî Folklor

9 ÂfiIKLARA GÜZELLEME Yurdumuzun kalbi fliirde atar: Âfl klar fiöleni cana can katar. Ozanlar cofltukça neflemiz artar. Âfl klar fiöleni cana can katar. Bu ozanlar aflk n ve sözün eri; Güzelim Türkçemiz do al beri. Bize onlar sundu eflsiz sesleri: Âfl klar fiöleni cana can katar. Güzellefltirirler her gülücü ü; Onlardan tad al r so an cücü ü; Bir cennet yaparlar bir öpücü ü Âfl klar fiöleni cana can katar. Önlerinde flair Feyzi Hal c ; Yaratt klar her türkü kal c ; fiiirleri, k na sokar k l c Âfl klar fiöleni cana can katar. Devlet, ozanlar unutmufl mu, ne? Hiç kulak asm yor fliirlerine Hükümet görsün flu gerçe i yine: Âfl klar fiöleni cana can katar. Ozanlar, sevgili vatan mal d r: Her birine maafl ba lanmal d r, Türlü türlü destek sa lanmal d r. Afl klar fiöleni cana can katar. Halman der ki: Can m koflmalar girer yar fla, Tomurcuk saçarlar yaza ve k fla; Ozanlar tutkundur aflka, bar fla. Âfl klar fiöleni cana can katar. (Halman 1988:11) Kaynakça Halman,Talât S.(1971), Âfl klar Ulusun Gönlü, Öz Sesi, Ça r Dergisi 16.(1988), Âfl klar fiöleni, Milliyet, 18 Temmuz,.2002), Halk Sözünün Dehas, Milli Folklor 55 Sartre, Jean-Paul. (1995), Edebiyat Nedir?, (Çeviren:Bertan Onaran), stanbul:payel Yay nlar. UNESCO (2001) Première Proclamation des chefs-oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l humanité. Millî Folklor 9

10 SEL M SIRRI TARCAN IN B R MAKALES : YEN ZEYBEK RAKSI An article by Selim S rr Tarcan: A New Zeybek Dance Un article de Selim S rr Tarcan: La nouvelle danse de Zeybek Doç. Dr. Metin EK C * ABSTRACT Folklore studies in Turkey has began at the beginning of the 20th century. There are some important figures who must known by Turkish folklorists. Not only their names, but also their aims and works must be recognized. One of those early folklore scholars in Turkey is Selim S rr Tarcan. In this article, I have tried to outline and point out some key words of the article written by Selim S rr Tarcan. I, also, attached the original article written by Selim S rr. The reason for that is his article was published before the alphabet change took place in Turkey. In other words, Selim S rr s article was published in 1926 in Arabic alphabet, and therefore most folkdance researcher in contemporary Turkey are not being able to use it. Tarcan s article is very important for contemporary Turkish folklorists from countless point view. In my brief evaluation or introduction, I have tried to explain all those points. Key Words Tarcan, Zeybek, Turkey, Folkdance Halk Bilimcilerin yak ndan bildi i üzere, Türkiye de halk bilim çal flmalar 20. yüzy l n bafllar nda, baflka bir ifadeyle 1910 lu y llarda bafllam flt r. Yine Cumhuriyet in kuruluflundan itibaren, halk bilim çal flmalar türküler ve halk oyunlar üzerinde yo unlaflm flt r. Bu yo- unlaflmay sa layan ve Türkiye de Halk Bilimi alan n n yeni bir bilim dal olarak kabul edilmesinde önemli bir yere sahip olan düflünür ve fikir adamlar yan nda, araflt rmac ve uygulamac insanlar vard r. Türkiye de Halk Bilimi (Folklor) terimini ilk defa kullanan Ziya Gökalp Halk Medeniyeti 7-Bafllang ç (23 Temmuz 1913) yaz s ile ve de R za Tevfik (Bölükbafl ) Folk-lore (5 Mart 1914) tarihli yaz s ile Folklore teriminin bir bilim dal olarak anlam n vermifllerdir. Bu düflünürlerin terim ve teori yaz lar - n, edebiyat ve özellikle halk edebiyat alan ndaki çal flmalar yla Fuad Köprülü destekleyip, geniflletmifltir. Burada, Cumhuriyet in ilk y llar ndaki Türk halk bilim çal flmalar n n ayr nt l bibliyografyas n vermek niyetinde de iliz. 1 Bu makalenin amac ; Cumhuriyet in ilk y llar nda Türk halk bilim çal flmalar na teorik ve pratik anlamda çok yönlü katk da bulunan Selim S rr (Tarcan) Bey in Yeni Zeybek Raks adl makalesi hakk nda bir de erlendirme yapmak ve özellikle Türk Halk Oyunlar hakk nda çal flma yapan meslektafllar - m za, Selim S rr Bey in kendi yazm fl oldu u makaleyi, aktarma olarak, burada sunmakt r. Selim S rr Bey in Haftal k Mecmua n n 1926 y l nda 3. say s nda (Vatan Matbaas ) yay nlam fl oldu u Yeni * Ege Üniversitesi, Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dal Ö retim Üyesi. 10 Millî Folklor

11 Zeybek Raks adl makalesi, kendisinin Beden Terbiyesi Genel Müfettifli olarak, Arap harfleriyle yazd bir makaledir. Makalenin ilk sayfas nda, ça dafl giyimli bir bayan ve yine ça dafl k yafette bir erke in bir dans bafllang c veya sonundaki durufllar n n resmi bulunmaktad r. Resmin hemen alt nda ise, büyük Atam z Mustafa Kemal Atatürk ün flu sözleri yer almaktad r: Zeybek Raks bu yeni flekliyle her içtimai salonda kad nla birlikte oynanabilir, oynanmal d r. Makalenin bundan sonraki k s mlar ise, çeflitli alt bafll klar alt nda devam etmektedir. lk olarak Yeni Zeybek Raks ve Gazi Pafla n n Takdirleri bafll alt nda; 1925 y l nda zmir K z Lisesi nde Selim S rr Bey in kendi düzenledi i bir zeybek oyununu ö rencilerinden Mualla Han mla birlikte oynamas ve oyunu seyreden Atatürk ün bundan çok hofllanarak tekrar n istemesi ve Selim S rr Bey den oyun hakk nda bilgi ald ktan sonra, konuflmas nda bu tür yenilefltirme çal flmalar n n önemine ve sürdürülmesine dikkat çekifliyle ilgili Yeni As r Gazetesi nin ve Yeni Gün Gazetesi nin 14 ekim 1925 günlü nüshalar ndaki haberlere yer verilmifltir. Yukar daki genel giriflten sonra, Selim S rr Bey in as l makalesi diyebilece- imiz k sm yer almaktad r. Biz de de- erlendirmemizi bu k s m üzerine kurmak istiyoruz. Selim S rr Bey in makalesi kendi dönemi içinde ve hatta günümüzde bile oldukça sa lam bir kurguya sahiptir. Makalede, yukar da bahsedilen genel giriflten sonra, raks n ne oldu u konusunda sviçreli ve Amerikal bilim adamlar - n n tan mlar na yer verilmektedir. Bu durum, 20. yüzy l bafllar nda Türk bilim adamlar n n dünyay takip etme konusundaki güçlerini göstermektedir. Yine, Afrika ve güney Asya yerli kabileleri aras nda yap lan antropolojik araflt rmalara de inilmifl olmas ve o kabilelerin danslar ile Türk halk oyunlar aras ndaki farka dikkat çekilmifl olmas da son derece önemlidir. Selim S rr Bey in dans ba lam nda sanat ve hüner aras nda yapt ayr m da son derece dikkat çekicidir. Selim S rr Bey in Mahalli Rakslar n Beynelmilel Rakslardan Fark bafll kl k s mda ortaya att fikirler ise, makalenin kaleme al nd dönemde mevcut olan milli devlet oluflturma yolunda nelerden yararlan lmas gerekti i konusundaki yaklafl mlar yan nda, yine ayn dönemin ça dafllaflmak düflüncesine yönelik olarak da halk oyunlar n n de erlendirilmesi gerekti ine yönelik düflüncelerdir. Selim S rr Bey e göre; Polka, Tango, Foksturod gibi danslarda maksat, musikinin sesine ayak uydurup, bir vezin dahilinde muayyen ve mahdut bir tak m s çray fllarla hofl vakit geçirmekten ibarettir. Uluslar aras özellik kazanm fl danslar bu flekilde de erlendiren yazara göre, milli danslar n amac çok farkl ve yüksektir. Milli oyunlar bir halk n karakter ve duygular n gösterir. Bu özellikleri dolay s yla da çok de erli bir gelenek say lmal d r. Halk oyunlar m z n, milli duygu ve karakterimizi yans tan türden yaratmalar oldu unu fark eden Selim S rr Bey, di er taraftan bu oyunlar n herkesin kendi zevk ve keyfine b rak lm fl, âdeta terkedilmifl gibi durdu unu, oysa bu k ymetli hazinenin de erlendirilip, ifllenmesi ve bir bütün içinde daha güzel sunumlar n n yap lmas gerekti ini ifade et- Millî Folklor 11

12 mekte ve bu noktada Gökalp ve Köprülü ile ayn çizgide oldu unu göstermektedir. Bir spor adam olarak tan d m z Selim S rr Tarcan, Türk halk oyunlar konusundaki tecrübesinin ne oldu u hakk nda soru soranlara da oldukça güzel cevaplar vermektedir. Kendisi 1313 (1895) y l nda zmir e yeni tayin edilmifl bir zabit iken ilk defa zeybekleri gördü- ünü ve onlar n Kadifekale de oynad klar oyunlar zevkle izledi ini, savafltan sonra zmir de kald y llarda da zeybek oyunlar na duydu u ilginin art p, zmir, Ayd n, Denizli ve Manisa da zeybek oyunu izlemeye ve araflt rmaya gitti ini, ancak yurt d fl na gidince bu ilgisinin uzunca bir süre kesilmek zorunda kald n söylemektedir. Selim S rr Bey in zeybek oyunlar - na, belki de Türk halk kültürüne büyük bir ilgi duymas n n temelinde, içinde yaflad devrin düflünce dünyas ndaki geliflmeler ve bir o kadar önemli olan yurt d fl tecrübesi bulunmaktad r. Makalesinin sveç te Neler Gördüm bafll kl k sm nda, kendisi bunu genifl bir flekilde aç klamaktad r. Selim S rr Bey beden e itimi alan nda e itim görmek için sveç e gitmifl ve orada milli duygular n çok güçlü oldu unu gözlemlemifl ve bunun sebebini araflt rm flt r. Neticede, halk oyunlar na verilen önem, halk türküleri ve oyunlar konusunda yap lan araflt rma ve kurulan ilk folklor aç k hava müzesi nin sveç halk n n milli duygular n n geliflmesi ve pekiflmesindeki yer ve önemini tespit etmifl ve Türkiye ye dönünce bu konuda kesinlikle bir fleyler yapmaya söz vermifltir. Dönünce de zeybekler aras nda ve zeybekler hakk nda uzunca bir araflt rma yapm fl ve sonuçta Tarcan Zeybe i ad yla bilinen bir Sar Zeybek türküsünü zeybek oyunu olarak düzenlemifl, hem kendisi oynam fl, hem de oynanmas n sa lam flt r. Günümüzde bu oyunun oynan p, oynanmamas veya özelliklerinin ne oldu u veya ne kadar iyi olup, olmad n n takdiri Türk halk oyunlar ve türküleri uzmanlar n n iflidir. Biz, burada bu konuda yorum yapacak de iliz. Ancak, Selim S rr Bey i yarg larken, onun, bizlere bir fleyler b rakmay baflard göz ard edilmemelidir. Sonuç olarak; Selim S rr Bey, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir Türk devleti olarak kurulmas çal flmalar na kültür ve sanat noktas ndan katk da bulunmaya çal flm fl bir Türk insan olarak takdir edilmelidir. Türk halk bilimcileri, daha pek çok Cumhuriyet in ilk y llar ndaki zor flartlar alt nda Türk düflünür ve bilim adamlar n n bu ülke için neler yapt klar n araflt r p, ö renmek ve en zor günlerde bile Türk kültürünün Türk insan için ne kadar de erli oldu unu anlamak ve aktarmak zorundad r. Selim S rr Bey in yapt klar kadar, yapmaya çal flt klar, düflündükleri ve Türk kültürüne hizmetleri her bak mdan de erlidir. Ekte sundu umuz makale de hem halk bilimi teorisyenlerine, hem halk müzi i uzmanlar na ve hem de halk oyunlar (danslar ) uzmanlar na yol aç c bir örnek olarak de erlendirilmelidir Millî Folklor

13 Haftal k Mecmua Neflriyat : 3 YEN ZEYBEK RAKSI Muharriri: Terbiye-i Bedeniye Müfettifl-i Umumisi Selim S rr (TARCAN) Reis-i Cumhur Gazi Pafla Hazretlerinin Sözleri Zeybek raks bu yeni flekliyle her içtimai salonda kad nla birlikte oynanabilir, oynanmal d r. Vatan Matbaas stanbul: 1926 Millî Folklor 13

14 Yeni Zeybek Raks ve Gazi Pafla n n Takdirleri: zmir de münteflir 3 Yeni As r Gazetesi nin (9118) ve Yeni Gün Gazetesi nin 86 numaral 14 Teflrin-i Evvel (Ekim) nüshalar ndan: Teflrin-i Evvel, Sal günü akflam Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal Pafla Hazretleri, zmir de K z Muallim Mektebini teflrif buyurmufllard. Gazi Pafla taraf ndan izhar 4 olunan arzu üzerine Terbiye-i Bedeniye Müfettifli Umumisi Selim S rr Bey kendi yetifltirdi i talebelerden Mualla Han mla birlikte tertip ve ihya 5 eyledi i zeybek raks n oynad lar. Bu o kadar cazip, o kadar hofl bir manzara idi ki, sahneden gözleri bir an ay rmak mümkün olmuyordu. Bilhassa, Gazi Pafla Hazretlerinin mahzuziyeti 6 çehrelerinde okunuyordu. Oyunu tekrar ettirdiler. Mütakiben, yanlar na davet edip Selim S rr Bey e iltifat ettiler ve bu yeni raks hakk nda baz izahat ald ktan sonra, büyük Gazi halka hitaben: Han mefendiler, Beyler! Selim S rr Beyefendi ile flimdi dans hakk nda ufak bir müdavele-i efkarda 7 bulunduk. Kendisi zeybek raks n ihya ederken ona bir flekl-i medeni vermifltir. Bu yüksek sanatkar üstad n eseri hepimiz taraf ndan seve seve kabul edilerek milli ve içtimai hayat m zda yer tutacak kadar tekemmül etmifl, bedii bir flekil alm flt r. Art k Avrupal lara bizim de mükemmel bir raks m z var, diyebiliriz ve bu oyunu salonlar m zda oynayabiliriz. Zeybek raks bu yeni flekliyle her içtimai salonda kad nla beraber oynanabilir ve oynanmal d r. demifllerdir. Badehu 8, tekrar Selim S rr Bey e dönerek: Yorulmad n zsa Mualla Han mla bir defa daha fakat flehir elbisesiyle oynad n z görmek isterim. buyurmufllard r. Selim S rr Bey üçüncü defa olarak Zeybek Raks n oynam fl ve pek sürekli alk fllar aras nda sahneden ayr lm flt r. Gazi Pafla Hazretleri tekrar Selim S rr Bey in elini s karken: Pek k ymetli bir eser vücuda getirdiniz! demifllerdir. Raks Bir htiyac- Ruhidir: Raks; insanlarda ve hayvanlarda psikolojik ve fizyolojik bir ihtiyaçt r. Vücutta toplanan asabi kuvvetlerin tezahürüne vesile olan, heyecan uyand ran, faaliyet-i oyunla rakstan ibarettir. Onun için raks bir nevi tehyicattan 9 (emotitive) baflka bir fley de ildir. Sevk-i tabii 10 ile s çrayan, tepinen çocuk iptidai bir raks tasla yapar. Erkek kufllar n diflileri etraf nda uçmas da bir nevi rakst r. Purujlar, Yeni Zellandal lar ve dahi bir çok zenci kabileleri yabani hayvanlar n seslerini taklit ederek, bak rdan, tenekeden veya kasnak üzerine gerilmifl deriden ibaret olan sazlar - n n ç kard gürültüye ayak uydurup saatlerce tepinirler. Pek çok köylüler bir a zdan ba rarak söyledikleri türkülerle el ç rparak oynarlar. Bu iptidai evza ve hareketi tetkik edersek insanlar n ahlak ve tabayii hakk nda bir fikir edinmifl oluruz. Çünkü raks ve musîki hars n temelidir, akide, ahlak ve seciyenin de muayyenidir. Befleriyetin her devrinde raks n muhtelif flekilleri vard r. Pek eski zamanlarda muharebelere gidildi i zaman ordunun önünde k l nç-kalkan ve cirit oyunlar oynarlarm fl. Bunlardan baflka ibadethanelerde ve cenaze alaylar nda dini rakslar icra edilirmifl. Biz de Mevlevilerin senelerce tekkelerde ney, tambur, def, dümbelek çalarak dönmesi veya Rufailerin bir ahenk m trabla tepinmesi hep ibadetin birer raks fleklinden baflka 14 Millî Folklor

15 bir fley de ildir. bunlardan baflka hüsn-ü aflkdan do an rakslar da vard r ki, bunlar kemal mertebesine erifltiren kadim Yunanl lar olmufltur. Atina dan rebablar n, korolar n ahengiyle nim üryan kad nlar mevzun hareketleriyle ihtisasat- ulviyye-i befleriyeye tercüman olurlarm fl. Dalkaros Raks çin Ne Diyor? sviçre deki raks mekteb-i alisi müdürü profesör (Dalkaros) raks flöyle tarif ediyor: Zaman ile mesafenin aras ndaki münasebetin tahlil-i tecrübisine istinat ederek hassasiyet-i uzviyyeyi 11 tekemmül ettiren, vücudun aheng-i tabiisini 12 tanzim eden bir sanatt r. Raksta hüner musîkideki letafet-i savtiyeyi 13 hareketin ahengiyle birlefltirerek bir fliir vücuda getirmektir. Her biri bir mana ifade eden hareketlerin ve jestlerin tam, mükemmel ve ahenkdar olmas na itina etmelidir. Raks n çeviklik ve atiklik hareketlerinden ibaret oldu unu zannetmek veya onu yap lmas güç bir hüner ve marifet telakki etmek, raks anlamamak demektir. Musîkide sesler ne ise, raksta da hareketler odur. zadora Dunkan Ne Diyor? Dünyada sermedi 14 bir flöhret kazanan Amerikal zadora Dunkan raks hakk nda flöyle diyor: tikad mca raks yaln z evza ve hareket ile ruh- befleriyyeyi intak 15 etmekten ibaret bir sanat de ildir. Belki tabiat daha ahenkdar, daha mülayim bir tarzda taklit ve temsildir. Sanat- raksta en büyük umde 16 -i flekl ve hareketin vahdetidir. Tabiatta sebk 17 ve rabttan 18 ari hiçbir fley yoktur. Hayat n kâffe-i hâlât nda 19 bir tevazün meflhuddur 20. Sanat- raksta ise, bu müvazenet 21 bütün üryanl ile tecelli eder. Tabiatta güzel eflkali arayarak onlar n ruhunu lisana getirip harekat keflf etmek. Raks iflte budur. Mahalli Rakslar n Beynelmilel Rakslardan Fark : Maalesef raks n bedii k ymetini düflünenler memleketimizde pek az oldu u için gelifli güzel her s çrayan alk fllamakta büyük bir semahat gösteriyorlar. Harekat n ahenk ve terkibine, jestlerin güzelli ine vaz ve turlar n manas na de- il, sürat ve çevikli e bak yorlar. Bina-i aliye-i sanat de il, hüneri alk fll yorlar. Türk ün bedii ve milli rakslar n alelumum beynelmilel mahiyeti haiz olan Polkalar, Foksturodlar, Tangolarla kar flt rmamal d r. Filhakika bu nevi rakslarda güzel oynamak zan olundu u kadar kolay de ildir. Ancak bunlarda maksat, musîkinin sesine ayak uydurup bir vezin dahilinde muayyen ve mahdut 22 bir tak m s çray fllarla hofl vakit ge- RES M 2- Kad n yaln z raks ederken (Raks n üçüncü flekli) Millî Folklor 15

16 çirmekten ibarettir. Milli ve bedii rakslar n ise gayesi çok yüksektir. Halk n karakterini ve ihtisaslar n ifade ediyor. Onun içindir ki, milli rakslar k ymetli ananelerden maduttur 23. Onlar keyfi flekillerden kurtarmak, onlara sabit ve bedii bir form vermek laz md r. Öyle olmazsa herkes akl na, zevkine mülayim gelen evza ibda 24 etmekte beis 25 görmez, bu suretle iki kiflinin oyunu birbirine benzemez. Zapt ve tespit edilmeyen, usule tabi olmayan ne musiki, ne raks payidar olur. Zeybek Oyununa Nas l Heveslendim? 1313 (1895) senesinde Yunan aleyhimize ayaklanm flt. Ben de o zaman mektepten zabit ç km fl ve zmir e memur edilmifltim. Her tarafta tahflidat 26 oluyordu. Manisa dan, Ayd n dan, Denizli den ak n ak n gelen redifler zmir den toplan yordu. Bu askerlerin hemen hepsi de Çam bölmesi gibi iri yar zeybeklerdi. Yeni Kale ve Kadife Kale de aç k ordugah kurdular, gündüzleri talim yap - yor, geceleri de meflaleler yakarak zeybek oyunlar oynuyorlard. flte ben, bu seyrine doyulmaz merdane rakslar o zaman görmüfl ve hayran olmufltum. Harpten sonra güzel zmir de dört sene kald m. Her f rsat düfltükçe Ayd n da, Denizli de, Manisa da, Akhisar da eflraf n delaletiyle efeleri oynat r, kendim de aralar na kar flarak onlar taklide çal fl rd m. zmir den ayr ld ktan sonra on sene kadar zeybek oyunu oynama a f rsat düflmedi. sveç te Ne Gördüm? Meflrutiyetin ilan n müteakip sveç e terbiye-i bedeniye tahsiline gitmifltim. Orada halk n milli duygular n çok kuvvetli buldum. Bu duygular n nas l tenmiye 27 edildi ini tetkik ettim. Halk flark lar na ve halk rakslar na fazla ehemmiyet verdiklerini gördüm. Belki bundan altm fl sene evvel orada (halk rakslar muhipleri 28 ) cemiyeti teessüs etmifl 29, bu cemiyet azalar sveç in her taraf na seyahat ederek Dalikarl da, skana da, Esmoland da, Vermaland da, Norland da bulduklar milli flark lar toplam fllar, mahalli rakslar iyi bilenlerden birer aile al p Stockholm a getirmifller. Onlar Eskansin millet bahçesinde t pk kendi köylerindeki flekilde, fakat daha muntazam ve daha zarif bir tarzda infla ettikleri evce izlere yerlefltirmifller. Eskansin millet bahçesi sveç tarihi hürriyet ve tarih-i terbiyesinin canl bir numunesidir. fiehrin en güzel bir noktas nda, bir göl kenar nda, zarif bir tepede dil niflin 30 bir park and r r. Köylülerin evlerini kal n kalaslar ve direkleri birbi- RES M 3- Zeybe in erkek ve kad n mahalli k yafeti 16 Millî Folklor

17 rine çatarak hiç çivi kullanmadan gayet dayan kl ve kullan fll bir flekilde yapm fllar. flte bu evlerde köylü anane ve âdetleri ile yafl yor. Park n ortas nda aç kta bir sahne vücuda getirilmifl, orada Pazar ve Çarflambalar güzel havalarda köylüler milli sazlar, milli k yafetleri ile milli oyunlar n oynuyorlar. fiehrin en kibar s n f na mensup olan kimselerde gelip bu rakslar ö reniyorlar. sveç bu kadarla iktifa 31 etmemifl senesinde Zees kasabas nda, oyun muallim mektebini tesis ederek, milli rakslar slah ve onlara bedii ve terbiyevi bir flekil vermifller. Bunlar n bir k sm n büsbütün terk, bir k sm n tebdil, bir k sm n da yeniden ibda ederek ananâta idhal etmifller. sveç maarif nezareti bu rakslar n güftelerini, notalar - n, resimlerini tab edip mekteplere meccanen tevzi etmifl, flehir emaneti bu risalelerden yüz binlerce bas p, köylere meccanen yollam flt r. En asil ailelerin ezvak s ras na giren, nihayet memleketin operas nda yer bulan, bu yüzlerce birbirinden güzel milli rakslar gördükten sonra kendimde bir intibah- milli duydum. Stockholm de davet olundu um baz ailelerin hususi müsamerelerinde ben de bizim zeybek raks n yalan yanl fl oynad m. Fakat daha orada iken karar vermifltim. Vatana avdette ilk iflim milli rakslar n ihyas na çal flmak olacakt. stanbul da Zeybekleri Nas l Buldum? Filhakika stanbul a dönünce zeybekleri araflt rd m. Mehmet Reflad n maiyet 32 bölü ünde zeybekler bulundu- unu haber ald m. Ayd nl Salih Pafla n n delaletiyle onlar n alt s n evime getirdim. zmir de ben muallim iken talebem olan Ahmet Yekta Bey i (flimdi Niflantafl K z Lisesi Musiki Muallimi dir.) davet ettim. Onlarla bir müddet u raflt m. Bu zeybeklerin her birinin raks baflka idi. Turlar, hareketleri, ayak at fllar, s çray p diz çökmeleri birbirine benzemiyordu. Her defas nda baflka flekilde oynuyorlard. Kendilerine sebebini sordum. Çal m na nas l gelirse öyle oynar z, bu do ufltur, nizama girmez, dediler. Fatih te deveciler aras nda güzel zeybek oyunu bilenler oldu unu söylediler. Gidip onlar buldum. Evime davet ettim, kendilerini memnun edece imi söyledim. Teklifimi garip buldular. Evvela gelmek istemediler, sonra müflkülatla raz oldular. Bunlar üç ayr boy Ayd nl idi. Tam gidece imiz s rada ham bir teklifte bulundular: -Gideriz ama bir flartla, oynamak için bir binlik rak isteriz, dediler. Tabii vazgeçme e mecbur oldum de Anadolu ya memuren gönderildim. Eskiflehir den bafllayarak Konya da, Afyon Karahisar nda, Uflak ta, Manisa da rast geldi im zeybekleri yine oynatt m. Her taraf n zeybekleri baflka türlü oynuyorlard. Hele Eskiflehir civar nda oynatt m Karakeçili afliretinin zeybek oyunlar büsbütün baflka idi. Bilahare Bursa zeybeklerini de oynatt m. Osman pehlivan gibi zeybek oyununda mahareti olanlar da oynarken gördüm. Bu sayede zeybek oyununun dört, befl fleklini ve sekiz on havas - n bellemifltim. Paris te lk Zeybek Raks n Nas l Oynad m? 1912 de Paris teki terbiye-i bedeniyye kongresine gitti im vakit baz erbab- ihtisâs n huzurunda milli rakslar oynan rken, ben de bizim zeybek oyununu oynad m. Be endiler, alk fllad lar. Tekrar oynamakl m rica ettiler. Bir daha oynad m. Tabii ikincisi, birinciye benzeme- Millî Folklor 17

18 di. Üçüncü defa oynay fl m ise ikinciden farkl idi. Onlar n rakslar n n ise hatveleri 33, vezin ve ahengi, jestleri hiç de iflmiyordu. Ondan sonra baz s k c suallere maruz kald m. Hareketlerin s ras n vaziyetlerin fleklini sordular. Hayli terledim. Bu bir ananedir, taklit ile ö renilir, insan neflelendikçe hareketler ibda eder ve çal m na gelince hoplar, diz çöker dedim. Zannederim sözlerim o zevata emniyet bahflolmad. Ben de kendi kendime teslim ettim ki, bizim milli rakslar bir usul taht nda cereyan etmiyordu. Mazbut kavaidi ve notas bulunmad için elden ele intikal ederek flekl-i esas n kaybetmiflti. Yeni Zeybek Raks n Nas l Tertip Ettim? Babadan, dededen görenek suretiyle bellenen ve her delikanl n n zevkine göre flekil alan hoplay p, s çramalara, vaz ve turlara bir flekl-i bedii verebilmek için bir müddet harekat tahlile çal flt m. Gerek raks ve gerek musikisini yeniden terkip ederken, melankolik halinden kurtar p daha flen, daha hayati bir flekil vermek istedim. Etvar n asl ndaki hususiyeti kay p etmemek üzere, harekât befl flekil ve alt gezintiye ay rd m. Vaziyet ve hareketlerin heyet-i umumisinde rakstan matlup olan temevvücü nazar- dikkate ald m senesinde Darül-Muallimin talebesine (o zaman müdüriyetinde bulunan Kemal Bey in muvafakatiyle) tadil ve tespit etti im zeybek raks n ö rettim. O sene, Kad köy ttihat Spor Kulübü nde talebelerim bir idman bayram nda bunu oynad lar. Muallim mektebinde gençlere ders zamanlar mda f rsat buldukça yeni raks ö retmeye bafllad m. Bir aral k Darül-Muallimin Aliye müdüriyetinde bulundum ve bir müsamerede, tertip etti im zeybek oyununu bizzat oynad m. Tabii baz muhafazakarlar n pek ac tenkitlerine maruz kald m. Hafif meflrepli ime, ciddi bir adam olmad ma hükmettiler. Her fleye ra men raks art k heveskarlar ço alm fl, kesb-i k ymet 34 etmifl ve oldukça intizama girmiflti. Paris te kinci Defa Oynad m Zeybek Raks : 1924 Paris Olimpiyatlar nda bulundu um s rada Jüvanvil Terbiye-i Bedeniye-i Askeri Darül-Muallimin Müdürü Miralay Yunvalu, Türklerin bedeni terbiyesi hakk nda benden birkaç konferans istemiflti. Bunlardan birini zeybek raks na tahsis ettim. Kesif bir heyet-i ilmiye ve askeriye huzurunda hem raks - m z hakk nda izahat verdim, hem bir genç Frans z yüzbafl s na, tanzim etti- im, zeybek notas çald rarak oynad m. Fevkalade be endiler ve alk fllad lar. Orada haz r bulunan vatandafl m z Faik Sabri Bey o günün hat ras n Cumhuriyet te bir makale ile tespit etti. Zeybek Oyununu Kad nla Birlikte Oynanmak Üzere Nas l Tertip Ettim? Büyük münci 35 Gazi Mustafa Kemal Pafla içtimai ink lab m z vücuda getirdikten sonra, Zeybek raks n n kad nla birlikte oynanmas için kad na mahsus evza ve etvar n meydana getirmek laz m geldi. lk tecrübelerimi k zlar mla yapt m ve sonra baz muallim han mlara ö rettim. Nihayet reis-i cumhurumuzun karfl s nda zmir de yine talebelerimden Mualla Han mla oynad m. Büyük gazinin cihan de er takdirleri bana bir kat daha ümit ve cesaret verdi. Kad n n müflareketi oyuna nezih ve saf bir aflk n girmesini zaruri k ld. Zeybek Raks n n Milli K yafeti Nas l Olmal? Bu raks milli zeybek k yafetiyle oynand gibi flehir k yafetiyle de oynanabilir. Milli k yafetle oynan rken saz ve 18 Millî Folklor

19 flehir k yafetiyle oynan rken mandolin ve piyano çal nmas daha muvaf kt r. Erkek zeybek k yafeti: 1. Bafl: Keçe külah üzerine kefiye veya oyas mebzul yemeni sar labilir. 2. S rtta hamânek ipekli kumafltan yakas ilikli dü meli mintan üzerine camadan 36 ve cepken giyilir. 3. Dizlik-A genifl ve diz kapaktan bir kar fl yukar da olmal d r. Camadan ve dizlik mavi veya mor çuhadan olabilir. Üzerleri ipekle veya k lapdan 37 ile ifllenmesi muvaf kt r. Her ne kadar Ödemifl taraflar nda art k s rma ifllenmiyorsa da bunun sebebi biraz da iktisadidir zannederim. 4. Kuflak genifl flaldan olmal d r. Trablus tabir edilen ipekli kumafllar da sar labilir. 5. Silahl k meflinden imal edilir ve aras na bir pistol ve bir kulakl veya sald rma sokulabilirse de, kad nla birlikte oynand takdirde bu silahlardan tecerrüt etmek muvaf kt r. 6. Aya a dizliklerin alt taraf na kadar bald r örten uzun beyaz yün çorap ve yemeni giymelidir. Çizme de giyilebilir. Ananat- maziye kar flan bu k yafetin temiz ve zarif olmas na dikkat etmelidir. Kad n Zeybek K yafeti Nas l Olmal? 1. Kad nlar bafl na ince ve zarif pembe veya mavi burgaz örterler ve uçlar n yana sal verirler. Al na tesadüf eden ön taraf na ziynet alt nlar dizmek muvaf kt r. 2. S rtlar na uçlar oyal ince hilal gömlek, onun üstüne kadife, üzerine s rma ifllemeli veya üstûfe 38 kumafl ndan bir k sa ceket giyerler. 3. Bellerine flal veya uçlar ifllemeli bez kuflak sararlar. 4. Genifl, ipekli veya s rma ifllemeli flalvar giyerler. 5. Ayaklar na k rm z veya sar terlikler giyerler. Kad n k yafetinde ince bir zevkin mahsulü olmas na itina etmek laz md r. fiehir k yafeti için bir kay t yoktur. Suarelerde ise erkekler frak veya smokinle, kad nlar akflam tuvaletlerini lâbis 39 olarak oynayabilirler. Yeni Zeybek Oyunu Ne fade Ediyor? Raks ederken zeybek sevdi i bir k - z takip ediyor, vakur, fakat tazallümkâr 40 nazarlarla sevdi ine bak yor. Aheste ad mlarla arkas ndan gidiyor, takarrüb 41 ediyor. Vücudunun tekemmülat - n 42 ve ruhundaki yüksek duygular muhtelif evza ve harekatla gösterirken mevzun halvetlerle k z n etraf nda dolafl yor ve lisan- hâl ile yalvar yor. K z uzaklafl yor, zeybek yine ard s ra gidiyor. K z bir günefl olup, mihveri etraf n- RES M 4- Raks n gezintisi (Birinci Zaman) Millî Folklor 19

20 da dönerken, zeybek dünya gibi hem mihveri etraf nda hem güneflin etraf nda dönüyor. K z yine uzaklafl yor, zeybek yine takip ediyor. Bu defa elinden tutuyor, birlikte her ikisi de memnun ve münflerih bir vezn-i m tratla s çr yorlar ve hopluyorlar. Tekrar ayr l p dolafl yorlar ve karfl karfl ya birbirlerine do ru uçar gibi bir hareketle bir s çray flta diz çöküyorlar. Art k gayesine eren, sevgilisine kavuflan zeybek e ilip k z n dizini öpüyor. Birlikte dört ahenkdar vaziyle diz çöküyorlar. K z önde, zeybek arkada sahneden mevzun yürüyüflle ç k yorlar. Lisanla söylenmeyen bütün incelikleri harekât n ifade etmesi için oynayanlar n vücutlar çok ifllek, çok terbiyeli olmas, bak fllar n, vaz ve hareketlerin ihtisasâta tercüman olmas flartt r. yi oynamak için her gün vücudun mufassal ve adalelerini tam bir suretle muntazaman iflletmek, elleri bilekler etraf nda, kollar omuzlar etraf nda döndürmek, bacaklar yukar ya, yana f rlatmak, çömelip kalkmak ve daima s çray p atlama yaparak idman etmek laz md r. Yeni Zeybek Nas l Oynan r? Kad n ve erkek çift çift hareket etmek üzere sahnenin vüsatine göre bir, iki, üç, dört çift bir arada oynan r. Raks her biri dört zamandan ibaret olmak üzere alt gezinti ve befl flekilden ibarettir. Birinci gezintiyi birinci flekil takip eder ve raks devresinden sonra bir gezinti yap l r. Birinci Gezinti: Oyun sahas befl ad m katar nda bir daire oldu una nazaran daire katar n n her iki müntehas nda 43 yüzleri ayn istikamete müteveccih olmak üzere k z önde, erkek arkada dururlar. Raks n medhalini teflkil eden Sar Zeybek fiark s hep bir a zdan söylendikten sonra çiftler raks havas ile birlikte sol ayaktan bafllay p vezne tevfiken ayak atarak yürürler. Yaln z dördüncü zamanda ad m ileri atacak yerde aya n burnunu hafifçe oldu u yerde vurup kald r rlar. Bu suretle geride kalan sa ayaktan yine yürüyüfle devam ederek dördüncü ad m yine ayn vechile yer vurup kald r rlar. Hareketi bu defa yine gerideki sol ayaktan bafllayarak tekrar ettikten sonra dördüncü zamanda geride kalan sa ayaktan bafllayarak gezinti bitirilir, yani ceman on iki hatve at l r, çünkü dördüncü hatveler ileri at lmay p, geride yere dokunup kalmakla itmam edilir. Gezinti esnas nda erke in kollar - n n hareketi hal-i tabiideki sallan fltan daha ziyade mütebariz bir flekildedir. Ve dördüncü zamanda sol aya n ucu arkada yere dokunup on santim kadar yuka- RES M 5- Raks n birinci flekli (Birinci Zaman) 20 Millî Folklor

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK

OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK OSMAN HAMDİ BEY ÜLKEMİZE MÜZECİLİK 2009 8.SINIF SBS SINAV SORUSU 6. Yukarıdaki tablo 1906 yılında Osman Hamdi Bey tarafından yapılmıştır. Tablonun adı Kaplumbağa Terbiyecisi dir. Bu tabloyla ilgili aşağıdaki

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM

VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 1 2 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM 3 VATAN İŞLERİNDE CÜR ETKARLIKLARIM Zağnos Kültür ve Eğitim Vakfı Genel Yayın No.10 ISBN 975 94473 6 3 Kapak tasarım: Şule İLGÜĞ - ilgug75@hotmail.com Baskı Yeri:

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni

Canpolat Pamay. Zonguldak n baflö retmeni 24 Kas m Ö retmenler Günü tüm ö retmenlerimize kutlu olsun. Zonguldak n baflö retmeni Canpolat Pamay Zonguldak n simge isimlerinden birisidir Canpolat Pamay. Ömrünün, 40 y l n e itime-ö retime, spora ve

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318

3. S n f. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? A) 290 B) 108 C) > > 318 Yüzler Basama MATEMAT K. S n f Adı - Soyadı:... Numarası:... Sınıfı:... DO AL SAYILAR Test 1 1. 4. Afla daki do al say lardan hangisi üç basamakl do al say de ildir? 290 108 99 5. Yukar da onluk taban

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu.

Okulumuz Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencilerinden Gizem COŞKUN Çanakkale Şehitlerine adlı şiiri okudu. BASIN BÜLTENİ Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek Yüksekokulunda 01.04.2015 tarihinde 100. Yılında Çanakkale yi Anlamak adlı konferans düzenlendi. Şehitlerimiz anısına yapılan saygı duruşu

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan

AKADEM K MAKALELER. M. Esad Coflan M. Esad Coflan ...M. ESAD COfiAN çindekiler K saltmalar... 9 Sunufl... 11 Elyazmas Kitaplar 1... 13 Elyazmas Nedir?... 13 Türkiye deki Yazmalar... 14 Elyazmas Kitaplar 2... 17 Elyazmas Kitap Nedir?...

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç Faizsiz Kazanç OSMAN ÖZÇAY 1963 y l nda Trabzon un Çaykara ilçesinde do du. lk ve orta tahsilini a abeyi ile beraber Gerede de tamamlad. 1980 y l nda girdi i Erzurum Yüksek slam Enstitüsü nde iki y l kadar

Detaylı

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın...

Beşiktaş Belediyesi. 1 milyar kadın... 29 OCAK 2013 Tasarım: Onur Baştuğ - Muzaffer Topal - Haber: Didem Tutal - Ufuk Çoban IPHONE ve IPad uygulama: Uğur Baştuğ 1 milyar kadın... BEŞİKTAŞ Belediyesi kadına şiddeti engellemek adına '1 Milyar

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

MATEMAT K. Hacmi Ölçme

MATEMAT K. Hacmi Ölçme Hacmi Ölçme MATEMAT K HACM ÖLÇME Yandaki yap n n hacmini birim küp cinsinden bulal m. Yap 5 s radan oluflmufltur. Her s ras nda 3 x 2 = 6 birim küp vard r. 5 s rada; 5 x 6 = 30 birim küp olur. Bu yap n

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

"HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET*

HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER  K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi...SÖYLEfi.. "HALK B LG S (FOLKLOR) DERLEME VE NCELEME YÖNTEMLER " K TABI HAKKINDA PROF. DR. MET N EK C LE SOHBET* P nar DÖNMEZ FEDAKAR** P nar Dönmez Fedakar:

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik =

2 onluk + 8 birlik + 4 onluk + 7 birlik 6 onluk + 15 birlik = 7 onluk + 5 birlik = DO AL SAYILARLA TOPLAMA filem Bir k rtasiyede 35 tane hikâye kitab, 61 tane masal kitab vard r. K rtasiyedeki hikâye ve masal kitaplar toplam kaç tanedir? Bu problemin çözümünü inceleyelim: 35 tane hikâye,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu.

Kurtulufl Savafl ndan sonra bar fl yap ld. Tüm düflmanlar yurdumuzu terk etti. Padiflah da yurdumuzdan ayr ld. 29 Ekim 1923 günü cumhuriyet kuruldu. CUMHUR YET BAYRAMI Yaflas n Cumhuriyet! Cumhuriyet bir devletin yönetim fleklidir. Eskiden ülkemizi padiflahlar yönetiyordu. O zaman devletimizin ad da Osmanl Devleti ydi. Düflmanlar yurdumuzu iflgal etmiflti.

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

T bbi Makale Yaz m Kurallar

T bbi Makale Yaz m Kurallar .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Araflt rmalar ve Etik Sempozyum Dizisi No: 50 May s 2006; s. 7-11 T bbi Makale Yaz m Kurallar Dr. Sebahattin Yurdakul ÖZGÜN ARAfiTIRMA USULE

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi)

5. OTURUM. Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) 5. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Zerrin BAYRAKDAR (YTÜ İnşaat Fakültesi) İstanbul Boğazı'ndaki Köprülerin Etkileri Üzerine İsmail ŞAHİN, Demet ERSOY Boğaziçi Köprüsü nden Sabah Geçişlerinin Düzenlenmesi:

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı