M L L Î F O L K L O R

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M L L Î F O L K L O R"

Transkript

1 M L L Î F O L K L O R Üç Ayl k Uluslar Aras Halkbilimi Dergisi International and Quarterly Journal of Folklore Revue Internationale et Trimestrielle des Arts et Traditions Populaires Türkiye de ilk halkbilimi enstitüsü 1966 y l nda bu adla kuruldu. Cilt/Volume/Tome: 8 Y l/year/année: 15 Say /Number/Nombre: 57 Bahar/Spring/Printemps: 2003 ISSN Ç NDEK LER / Contents / Sommaire Hakem Kurulu /Editorial Board / Comité d'experts...3 Birkaç Söz/Foreword/ Par l'éditeur...4 M. Öcal O UZ Prof. Dr. Talât S. Halman ve Âfl klamalar / Minstrel-Poet Kind Poems by Talât S. Halman/ Talât S. Halman et ses poèmes improvisés...5 Prof. Dr. M. Öcal O UZ Selim S rr Tarcan n Bir Makalesi: Yeni Zeybek Raks /An article by Selim S rr Tarcan: A New Zeybek Dance /Un article de Selim S rr Tarcan: La nouvelle danse de Zeybek...10 Doç. Dr. Metin EK C Folklorda Ça dafl Araflt rma Metodlar n n Baz Yönleri Hakk nda / On Some Aspects of Contemporary Folklore Research Methods/A propos de certains aspects des méthodes de recherche modernes dans le domaine du folklore...26 Doç. Dr. Fuzulî BAYAT Nark z Destan ve Dede Korkut/ The Epic Story of Nark z and the Book of Dede Korkut/ Dede Korkut et l épopée de Nark z...39 Doç. Dr. Nerin KÖSE nsan, Çevre, Kültür Etkileflimi Çerçevesinde Bar nma Kültürü / The Building Types and Building Culture in Accordance to the Relationship Between Human, Environment and Culture / La culture du refuge dans le contexte del influence mutuelle de l homme, de l environnement et de la culture...46 Doç. Dr. Y. Cemalettin ÇOPURO LU Ayt s; Ayt s-tart s/ The Genre of Ayt s and Verbal Dueling Among Kazak Folk Peots/ Ayt s; Ayt s-tart s...58 Yrd. Doç. Dr. Nergis B RAY O uz Ka an Destan n n Kahramanl k Mitosu Bak m ndan Çözümlenmesi / An Evaluation on the Epic Story of Oguz Ka an by View of Heroism Myth / Analyse de l épopée d O uz Ka an basée sur le mythe de l héroïsme...76 Yard. Doç. Dr. Tar k ÖZCAN O uz Ka an Destan nda Hayvanlar/ Animals in the Epic Story of Oguz Ka an/ Les animaux dans l épopée d O uz Ka an...82 Merdan GÜVEN Tura Oyunu / A Folk Game: Tura / Le jeu de pile ou face...92 Yard. Doç. Dr. R dvan ÖZTÜRK Karacao lan n Baz fiiirlerinde Ölüm mgesi / Death Images in Some Poems of Karacao lan/ L image de la mort dans quelques poèmes de Karacao lan...96 Yard. Doç. Dr. Hülya ÇEV RME Millî Folklor 1

2 Sözlü Gelenekteki Yemek Dualar na Dair/ On the Dining Prayers in Turkish Oral Tradition/ A propos des prières de repas dans la tradition orale...98 Yard. Doç. Dr. Hamiye DURAN Âfl k Mehmet Demirci nin Ali ile Fatma Hikâyesi/ The Folk Story of Ali and Fatma Composed by Minstrel-Poet Mehmet Demirci / L Histoire de Ali et Fatma du poète populaire (âfl k) Mehmet Demirci Yard. Doç. Dr. Ali YAKICI Osmanl Devleti nde fiair ve Yazarlar Himaye Kriterleri / The Criteria for Taking Poets and Writers Under Protection in Ottoman Empire / Critères de patronage des poètes et écrivains dans l Etat ottoman Yrd. Doç. Dr. M. Muhsin KALKIfiIM Türk fiah s Adlar nda Hayvan Kültü/ Animal Cult Is Carried in Turkish Names / Le culte des animaux dans les noms propres turcs Ahmet KARADO AN Delikli Tafltan Geçmek Öksürü e fiifa m d r? / Is It Cure for Cough Passing Through a Sink? / Le passage par la pierre trouée guérit-il la toux? Alaattin UCA Türk Dili ve Kültürünün Alman Dili ve Kültürüne Etkileri / The Influences of Turkish Language and Culture on German Language and Culture / Influence de la langue et de la culture turques sur la langue et la culture allemandes Nejdet KELEfi Yunan flgalinin Kültürel Etkisi: Nazik Türküsünün Afyon Varyant / Cultural Effects of Turkey s Invasion by Greeks: Afyon Version of the Folksong Nazik / Influence culturelle de l occupation grecque La Variante d Afyon du Chant de Nazik Ahmet O UZ Köro lu Destan n n Sosyal ve Tarihsel Temelinin ncelenmesine Katk / A Contribution to the Studies on the Historical and Social Foundations of the Epic Story of Köro lu / Contribution à l étude de la base historico-sociale de l épopée de Köro lu R za MOLLOV Çev: Kemal BOZ Folklorcunun Kütüphanesinden / Books from a Folklorist s Library / De la bibliothèque du folkloriste Ruhi ERSOY G.F. Yumart; UlÉp HalapÏsem, ÇÉvafl KÏneke zdatel stvi, fiupaflkar, 1993, 286 s Feyzi ERSOY Gazi Üniversitesi ve Türk Halkbilimi Çal flmalar Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ve Çal flmalar Hakk nda Bir Araflt rma / A Survey on the Research and Studies in the Department of Turkish Language and Literature, the Faculty of Social and Applied Sciences at Gazi University /Etude sur le Département de Langue et Littérature Turques de la Faculté des Sciences et des Lettres de l Université de Gazi et sur ses activités Neslihan lknur KOÇ Tuba SALTIK ÖZKAN Millî Folklor-Uluslararas Halkbilimi Dergisi Yay n lkeleri /The Publication Principles/ Principes de publication Millî Folklor

3 HAKEM KURULU Editorial Board/Comité d'experts Prof. Dr. Ziyad AKKOYUNLU Prof. Dr. Ali Berat ALPTEK N Prof. Dr. Ensar ASLAN Prof. Dr. Sarah G. Moment ATIfi Prof. Dr. Muhan BAL Prof. Dr. lhan BAfiGÖZ Prof. Dr. Mustafa CEM LO LU Prof. Dr. Ali DUYMAZ Prof. Dr. fiükrü ELÇ N Prof. Dr. smail GÖRKEM Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN Prof. Dr. Umay GÜNAY Prof. Dr. Abdurrahman GÜZEL Prof. Dr. Abdulhamid HÉN A Prof. Dr. fiakir BRAYEV Prof. Dr. Metin KARADA Prof. Dr. Kamil V. NER MANO LU Prof. Dr. James P. LEARY Prof. Dr. Hasan ÖZDEM R Prof. Dr. Karl REICHL Prof. Dr. Saim SAKAO LU Prof. Dr. Bilge SEY DO LU Prof. Dr. Abdeljelil TEM M Prof. Dr. Fikret TÜRKMEN Prof. Dr. Dursun YILDIRIM Prof. Dr. Kemal YÜCE Doç. Dr. Erman ARTUN Doç. Dr. Pakize AYTAÇ Doç. Dr. Ali ÇEL K Doç. Dr. Ahmet DO AN Doç. Dr. Metin EK C Doç. Dr. Metin ERGUN Doç. Dr. fieyma GÜNGÖR Doç. Dr. Nerin KÖSE Doç. Dr. Nebi ÖZDEM R Doç. Dr. Hayrettin RAYMAN Doç. Dr. Esma fi MfiEK Doç. Dr. Ali TORUN Doç. Dr. Naciye YILDIZ Bu Say ya Ek Doç. Dr. Fatih K R fiç O LU Doç. Dr. Kaz m SARIKAVAK Doç. Dr. Musa Yaflar SA LAM Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Dicle Üniversitesi (Türkiye) University of Madison-Wisconsin (A.B.D) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Yüzüncü Y l Üniversitesi (Türkiye) Uluda Üniversitesi (Türkiye) Bal kesir Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) Ankara Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Tunus Bir Üniversitesi (Tunuseli) Ahmet Yesevî Türk-Kazak Üniv. (Kazakistan) Dokuz Eylül Üniversitesi (Türkiye) Azerbaycan Devlet Üniversitesi (Azerbaycan) University of Madison-Wisconsin (A.B.D) Ankara Üniversitesi (Türkiye) University of Bonn (Almanya) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) Atatürk Üniversitesi (Türkiye) Temimi Vakf (Tunuseli) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi (Türkiye) Çukurova Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Karadeniz Teknik Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Selçuk Üniversitesi (Türkiye) stanbul Üniversitesi (Türkiye) Ege Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Erciyes Üniversitesi (Türkiye) F rat Üniversitesi (Türkiye) K. Dumlup nar Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Gazi Üniversitesi (Türkiye) Hacettepe Üniversitesi (Türkiye) Millî Folklor 3

4 B RKAÇ SÖZ M LLÎ FOLKLOR 15 YAfiINDA Millî Folklor, 1988 y l nda Türker Ero lu, Nejdet lhan, Murat Karabulut ve M. Öcal O uz taraf ndan o dönemde ad Millî Folklor Araflt rma Dairesi olan Halk Kültürlerini Araflt rma ve Gelifltirme Genel Müdürlü ü nün süreli yay n ihtiyac n karfl lamak düflüncesiyle kurulmufltu. Di er yandan da hsan H nçer in yay mlad Türk Folklor Araflt rmalar ile brahim Aslano lu nun yay mlad Türk Folkloru dergilerinin kapanmas yla ortaya ç kan ulusal düzeydeki süreli yay n bofllu unu doldurmay hedeflemiflti. Aradan geçen 15 y lda flair Mehmet Ç narl n n ifadesiyle gerçek hayali aflt ve bugün Millî Folklor Türk folklor çal flmalar n n uluslar aras adresi oldu. Geçen zaman flöyle bir hat rlayacak olursak, 1990 lar n bafl ndan itibaren özellikle Sovyetler Birli i nin da lmas yla ortaya ç kan Türk Dünyas nda Millî Folklor un önemli bir uluslar aras yay n olarak benimsendi i ve bu alana yönelik özel say ve dosyalar haz rlad görülür. Efl zamanl olarak, dünyada büyük yank uyand rm fl kuram ve yöntemlerle ilgili çevirilerle alanda önemli bir bofllu u dolduran Millî Folklor, Türkiye de folklor çal flmalar n n daha bilimsel ve kuramsal çerçevelerde yürütülmesine Prof. Dr. Umay Günay n dan flmanl nda yap lan bu çevirilerle önemli bir pencere açm flt r. Bu 15 y l içinde Millî Folklor, Azerbaycan, Dede Korkut, Köro lu, Nevruz, H drellez, Âfl k Edebiyat, Pertev Naili Boratav, Seyfi Karabafl, fiükrü Elçin ve Umay Günay adlar n tafl yan özel bölüm/dosya/özel say haz rlad. 15. y la girerken Millî Folklor, iki ödüllü, uluslar aras indeksler taraf ndan taranan, 56 say l k, 7 ciltlik ve yaklafl k olarak 8000 sayfal k bir folklor koleksiyonu oluflturdu. Bu çerçevede yüzlerce uluslar aras araflt rmada referans gösterildi. Birçok tan tma yaz s na konu oldu. Bunlar aras nda Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Merkezi nin süreli yay n Kanat ta Evrim Ölçer in kaleme ald yaz, bir anlamda 15. y l ödülü oldu. Bütün bu geliflmelerin dergi, okur ve yazar üçgeninde baflar ld gerçe ini tekrarlamak yersizdir. Teflekkürler Millî Folklor yazar ve okurlar. Bu say ya gelince, geçen say da sözünü etti imiz Gazi Üniversitesi ndeki halkbilimi çal flmalar yla ilgili haberimizi ve buna ba l olarak, öteden beri yürüttü ümüz ve bugüne kadar çeflitli üniversitelerimizi tan tt m z Halkbilimi Çal flmalar na Katk Sa layan Kurulufllar bafll kl yaz dizimiz çerçevesinde bu say da Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü nü bulacaks n z. Her say da oldu u gibi bu say da da ngilizce bafll klar Doç. Dr. Metin Ekici haz rlad /kontrol etti. Bu say da yaz lar n Frans zca bafll klar n ve özetlerin düzeltmelerini Dr. Laurent Mignon yapt. Daha hatas z bir dergi haz rlamam za katk sa layan her iki meslektafl m za da sonsuz teflekkürler. DÜZELTME VE ÖZÜR 56. say da, Doç. Dr. Osman HORA- TA yerine sefhen Doç. Dr. Fatih K R fi- Ç O LU nun ad hakem listesinde yer alm flt r. Düzeltir, yazarlar m zdan özür dileriz. 58. say m zda buluflmak üzere... M. Öcal O UZ Yay n Yönetmeni 4 Millî Folklor

5 PROF. DR. TALÂT S. HALMAN VE ÂfiIKLAMALARI Minstrel-Poet Kind Poems by Talât S. Halman Talât S. Halman et ses poèmes improvisés Prof. Dr. M. Öcal O UZ ÖZET Âfl kl k gelene i, saz eflli inde do açlama fliir yaratma sanat d r. Bu gelenek günümüzde Türkler aras nda korunmaktad r. Bu yerel kültür ürününü, küresel kültür, insanl n bir zenginli ine daha sahip ç kmak ad na tan mal d r. Yaz da, Talât S. Halman n eylem ve düflünce adam olarak bu konuda yapt klar ndan söz edilmektedir. Yaz n n sonunda, ilginç hikâyeleri bulunan iki koflma s na yer verilmektedir. Anahtar Kelimeler Talât S. Halman, Âfl kl k Gelene i, Do açlama RÉSUMÉ Les poètes populaires pratique l art de la création poétique improvisée avec accompagnement instrumental. Cette tradition continue d exister de nos jours chez les Turcs. Il faut que la culture mondiale face la connaissance de ce produit de la culture locale en vue de sauvegarder l une des richesses de l humanité. L article parle des actions et des pensées de Talât S. Halman à ce sujet. Deux de ses koflma relatant des faits intéressants se trouvent à la fin de cet article. Mots-clés Talât S. Halman, Tradions de poètes populaires, mprovisation UNESCO nun tan mlamas yla Somut Olmayan Kültürel Miras m z n küreselleflen ve gittikçe tek biçimlileflen dünyada bize özgü, özgün ve binlerce y l öncesine dayanan köklü geçmifliyle güçlü bir sanat alan olan âfl kl k gelene i, ülke içinde yap lan küçümsenemeyecek say - daki çal flmaya karfl n, uluslar aras alanda yeteri kadar tan t lamam fl ve yerel kalm flt r. Ça dafl dünyan n büyük bir bölümünde art k, yaz l edebiyat n d fl nda fliir üretilmemektedir. Hele bu fliirlerin bir enstrüman eflli inde do açlama söylenmesi, bir çok kültür için çok gerilerde kalm fl, zaman m zda görülmesi mümkün olmayan bir zenginliktir. Âfl kl k gelene- inin do açlama fliir söyleme, muamma asma, dudakde mez/lebde mez, tafllama, kompleks rüya motifi gibi son derece görsel ve görsellefltirmeye yatk n sanat verimleri, gören ve iflitenlerin flaflk nl klar n gizleyemedi i bir özgün yaratma alan d r. Türkü söyleme gelene- i ça m zdaki varl n Veysel, Mahsuni fierif, Ali zzet, Ferahi, Murat Çobano lu, Tafll ova, Kul Nuri gibi âfl klar n yaratmalar yla sürdürüyor. Böyle bir gelene in kendi kültür de erlerine önem veren, onlar küre ile paylaflma yöntem ve tekniklerini bilen bir ulusun elinde nas l bir küresel tüketime dönüflece ini hayal ediyorum. Türk halkbiliminin, özellikle halk müzi i araflt rmalar n n önemli isimlerinden biri olan ünlü Macar bestecisi Bela Bartok, Ne flafl lacak bir gerçektir ki bu gelenek bin befl yüz y ld r kesintisiz devam etmifltir. Böyle bir süreklili i baflka yerlerde bulamay z (Aktaran, Halman 1988:11) derken, san r m de erini bilmemiz gereken kültür varl n n özelli- ini bir yabanc gözüyle en çarp c flekilde anlatm flt r. Âfl k Edebiyat n n Türk edebiyat içinde önemli bir yeri oldu u ve bu edebi- Millî Folklor 5

6 yat n araflt r lmas gerekti i düflüncesi y llar nda kaleme al nan ilk folklor yaz lar nda kendine yer bulur. Ziya Gökalp, Fuad Köprülü ve R za Tevfik taraf ndan yaz lan bu üç makaleyle âfl k edebiyat n n araflt r lmas ve milli edebiyat oluflumunun temeline yerlefltirilmesi düflüncesi bir anlamda bilimsel bir bildirgeyle kamuya duyurulmufl ve k sa zaman içinde eyleme dönüfltürülmüfltür. Bafllang çtaki ulusçu bak fl sonraki dönemde halkç bak flla desteklenince, 20. yüzy l, âfl kl k gelene i araflt rmalar aç s ndan çok verimli olmufltur. Bir anlamda Osmanl dönemi flair antolojileri demek olan ve dönemin edebiyat elefltirmenleri taraf ndan yaz lan fiuara Tezkireleri nde ad san bulunmayan âfl klar, 20. yüzy lda Cumhuriyet dönemi edebiyat tarihçisi ve elefltirmenlerinin de er vermesiyle asl nda halk aras nda sözlü gelenek yoluyla kuflaktan kufla a geçerek günümüze ulaflan flöhret ve sanatlar na ayd nlar n da dikkatini çekebilmifllerdir. Âfl kl k gelene ine dikkatini yönelten araflt rmac ve ayd nlar, ne yaz k ki büyük oranda bu gelene i yerel ölçekte bir folklor ve sanat olay olarak alg lam fllar, bu gelene in küresel ölçekte tafl yabilece i de er üzerinde durmam fllard r. Günden güne yerel renk ve özelliklerini yitirerek tek biçimlileflen dünya için, son y llarda uluslar aras alanda büyük bir duyarl l k gözlenmektedir. Bu duyarl - l n en önemli göstergelerinden birisi de UNESCO nun 1972 y l nda imzalanan ve özellikle tafl nmaz kültür ürünlerini de- erlendirmeyi amaçlayan Kültürel Miras sözleflmesinden sonra, Somut Olmayan Kültürel Miras n korunmas na yönelik att büyük ad m ve gelinen sonuç kayda de erdir. Türk ayd n ve âfl kl k gelene i araflt r c s, dünyan n somut olmayan kültürel miras ba lam nda âfl kl k gelene ini yeni okumalarla zenginlefltirerek küresel kültürün bir parças haline getirmeyi denemelidir. Kurulan uluslar aras jüri taraf ndan 2001 y l nda sonuçland r lan bir proje kapsam nda UNES- CO taraf ndan iki dilde yay mlanan Somut Olmayan Kültürel Miras n 19 Bafl Yap t 19 ülkedeki ilginç geleneklerin foto rafl tan t mlar n içermektedir.(unesco 2001) Âfl kl k Gelene inin insanl n korunmas gereken somut olmayan kültürel miras çerçevesinde en az ndan bu 19 baflyap t kadar önemli ve küresel dikkate de er oldu unu düflünüyorum. Sadece Bela Bartok gibi yabanc araflt r c lar n de il, di er kültürleri çok yak ndan tan yan Türk araflt r c lar için de -Köprülü nün ifadesiyle bir dilber tarz olarak- âfl kl k gelene i, araflt r lmas, yaflat lmas ve küreye kazand r lmas gereken bir kültürel mirast r. Türkiye nin bu ölçütlerde ve özellikte say l ayd nlar ndan biri olan Prof. Dr. Talât S. Halman n âfl kl k gelene ine yönelen dikkati, yaflam öyküsü ile birlikte ele al nd nda daha bir anlam kazanmaktad r. Halen Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyat Bölümü Baflkan olan Halman, uzun y llar çeflitli Amerikan üniversitelerinde dil, kültür ve edebiyat alanlar nda ders vermifl, idarecilik yapm fl, Türkiye nin ilk kültür bakan olmufl, D fl flleri Bakanl Kültür flleri Büyükelçisi, UNESCO Yönetim Kurulu Üyesi olarak uluslar aras görevlerde bulunmufltur. (Onun bilim adam kimli iyle yapt çal flmalar buraya kaydetmek ne yaz k ki yaz m z n hacim ve amac n afl yor. Daha fazla bilgi adresinden al nabilir.) Say n Halman, hayat boyunca kültürlerin birbirlerinden etkilenerek oluflturduklar güzellikler kadar, kendi do al kaynaklar ndan gelen güzellikleri de görme ve de erlendirme özelili ine sahip bir ayd nd r. Onun bu duyarl l n yans tan bir çok yaz s ve eylemi vard r. Milli Folklor dergisinin Türk Halkbiliminde Genç Bilkentliler Yaklafl m Özel Say s na sunufl olarak yazd Halk Sözünün Dehas (Halman 2002:6-7) bafll kl yaz s onun bu alandaki bilimsel duyar- 6 Millî Folklor

7 l l n n son örneklerinden biridir, ilki de- ildir. Erendüz Atasü ve Mustafa fierif Onaran la birlikte haz rlad klar TRT2 de yay mlanan Sözün Büyüsü programlar ndan birisini (15 fiubat 2003) Gelenek ve Karacao lan konusuna ay rd n onun bilimsel biyografisinde yer alan halk kültürü ile ilgili yüzlerce çal flmay ihmal ederek ve bireysel deneyimimi öne ç kararak hat rlatmak istiyorum. Halman Hoca, 18 Temmuz 1988 tarihinde Milliyet Gazetesindeki Âfl klar flöleni bafll kl stanbul festivalinden söz etti i köfle yaz s nda flöyle yaz yor: Ulusal kültürümüzün en renkli yarat klar ndan biri olan âfl klar gelene i de festivali canland rd. Âfl klar flöleni oldum olas heyecanland r r beni. Her fleyden önce, kökleri Orta Asya ya dayanan halk fliirini ve müzi ini birlefltiren eski bir sanat - m zd r. Hatta belki de en eski sanat m zd r. Anadolu nun gönlünden gelen, samimi, canl bir fliir ve müzik türüdür. Ve çok ilginç bir yönü, ozanlar n an nda, irticalen fliir yaratarak yar flmas, birbirlerine sazla sözle karfl l k vermesidir. (Halman 1988:11) Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kültür bakan olan Halman n âfl k edebiyat n n geleneksel gösterimlerine ve kökenlerine yönelen bu bilimsel dikkati, onun bilim adam kiflili inin yan nda bir dönem Türkiye nin kültür ifllerinden sorumlu en yüksek seviyedeki devlet temsilcisi olmas bak m ndan da çok önemlidir. Belki bundan daha önemli bir di er konu ise, onun bir nutuk ve nasihat üslubu içinde yap lmas na al fl k oldu umuz protokol konuflmalar n n bildik kal plar n k rarak, 1971 y l nda Kültür Bakan olarak kat ld Konya Âfl klar Bayram nda kendisinin kaleme ald ve Âfl k Talat mahlas n kulland âfl klama (âfl k tarz, âfl klar gibi anlamlar nda kullan l r) bir fliir okuyarak kürsüden inmesidir. Bas na yans yan bu radikal tav r, bakan fliir okur mu? diye düflünen devrin baflbakan taraf ndan hofl karfl lanmaz. Bu yaklafl m, Türkiye Cumhuriyeti nin ilk kültür bakan n n istifas ile sonuçlan r. Baflka bir söyleyiflle Talât Halman, Cumhuriyet tarihinin âfl k tarz fliir yazd ve onu kürsüden okudu u için görevini b - rakmak zorunda kalan ilk ve tek bakand r. Ancak bu olay Talât Halman usland rmaz! Uluslar Aras stanbul Festivali nde mahlas n Halman Der ki fleklinde kulland koflma tarz ndaki fliiriyle âfl klar n aras nda flölene kat l r. Onun bu srar n n ard nda Devlet âfl klar hep ihmal etmifltir. Oysa âfl k gelene ini destekleyip yaflatmal y z. Bu ancak devlet veya bir büyük vak f taraf ndan yap labilir. (Halman 1988) fleklinde yaz ya geçirdi i düflüncesi egemendir. Edebiyat Nedir adl eserinde Jean- Paul Sartre, 1946 y l nda ç karmaya bafllad Temps Modernes adl dergisinde fliire yeteri kadar yer vermemekle, dolay - s yla fliiri sevmemekle suçlanmas na cevap verirken Beni fliirden nefret etmekle suçluyorlar Oysa bu, tersine, bizim fliiri çok sevdi imizin kan t d r. (Sartre 1995:16) der. Milli Folklor da fliire az yer verirken, Say n Halman n iki âfl klamas n yay mlamam z n Sartre duyarl l ba lam nda yorumlanmas n istiyoruz. Bununla birlikte, Fevzi Hal c n n âfl klar bayramlar gibi uzun y llar büyük bir gayretle yürüttü ü ikinci önemli kültürel etkinli i olan Ça r dergisinde Âfl klar Ulusun Gönlü, Öz Sesi bafll kl ve Kültür Bakan say n Talât S. Halman n Konya Âfl klar Bayram nda aç fl konuflmas olarak okudu u fliirdir aç klamas yla yay mlanan olayl fliir yeni sanat verimlerine ilham verebilecek bir hikayeye sahip oldu u kadar, tarihe fl k tutmas yla da önem tafl maktad r y l nda yay mlanan ikinci fliir ise, Halman Hoca n n aradan geçen zamanda âfl kl k gelene i konusundaki yaklafl m n aynen korudu unu, ilk fliirin geçici bir hevesin ürünü olmad n göstermektedir. Yaz m z n sonunda, bu iki âfl klamay yeniden okurun dikkatine sunuyoruz. Millî Folklor 7

8 ÂfiIKLAR ULUSUN GÖNLÜ, ÖZ SES Merhaba âfl klar, selâm sizlere! Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Ac r m fliirden nasipsizlere. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi H nç ve nefret saçar karanl k kifli. Sevgi ve fliirdir âfl k n ifli. Sürsün güzelli in gülümseyifli, Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Sevmezler yalan, kini, d rd r ; K narlar hasedi, cengi, vur k r ; Bar fl k gezerler k r, bay r ; Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Duygudur âfl k n kemi i, eti. yi güçler ezer kötü niyeti. En güzeli, sevgi Cumhuriyeti. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Çok çektik kavgadan, h rstan ötürü. Bitsin nefretlerin çirkin h r gürü, Bafllas n uzlaflma, bar fl, hoflgörü. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Nifak kol gezerse toplum bozulur. Geçsin çat flman n yerine huzur. Karanl bo sun inanç dolu nur. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Milletin kavgadan usanc vard r, Bölünen toplumda tüm sanc vard r, Türk ün bütünlü e inanc vard r. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Asla görmemifltir Türkler esirlik Sürdükçe ulusal bar fl ve birlik Aflk ve fliir gibi düzenle dirlik. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Mevlânâ dan gelen iman ilkesi, Yunus un fliir ve sevgi ülkesi, Atatürk ün üstün Türk mucizesi, Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Yönelmek iyiye, aflka, güzele, Yorulmak inançla, ruhla, ülküyle, Yaflamak birlikte, dostça, elele Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. Âfl k Talât der ki Bakan Halman a: E ri yol olamaz do ru bakana. Âfl k m halk ma, sulha, ozana. Âfl klar ulusun gönlü, öz sesi. (Halman 1971:4) 8 Millî Folklor

9 ÂfiIKLARA GÜZELLEME Yurdumuzun kalbi fliirde atar: Âfl klar fiöleni cana can katar. Ozanlar cofltukça neflemiz artar. Âfl klar fiöleni cana can katar. Bu ozanlar aflk n ve sözün eri; Güzelim Türkçemiz do al beri. Bize onlar sundu eflsiz sesleri: Âfl klar fiöleni cana can katar. Güzellefltirirler her gülücü ü; Onlardan tad al r so an cücü ü; Bir cennet yaparlar bir öpücü ü Âfl klar fiöleni cana can katar. Önlerinde flair Feyzi Hal c ; Yaratt klar her türkü kal c ; fiiirleri, k na sokar k l c Âfl klar fiöleni cana can katar. Devlet, ozanlar unutmufl mu, ne? Hiç kulak asm yor fliirlerine Hükümet görsün flu gerçe i yine: Âfl klar fiöleni cana can katar. Ozanlar, sevgili vatan mal d r: Her birine maafl ba lanmal d r, Türlü türlü destek sa lanmal d r. Afl klar fiöleni cana can katar. Halman der ki: Can m koflmalar girer yar fla, Tomurcuk saçarlar yaza ve k fla; Ozanlar tutkundur aflka, bar fla. Âfl klar fiöleni cana can katar. (Halman 1988:11) Kaynakça Halman,Talât S.(1971), Âfl klar Ulusun Gönlü, Öz Sesi, Ça r Dergisi 16.(1988), Âfl klar fiöleni, Milliyet, 18 Temmuz,.2002), Halk Sözünün Dehas, Milli Folklor 55 Sartre, Jean-Paul. (1995), Edebiyat Nedir?, (Çeviren:Bertan Onaran), stanbul:payel Yay nlar. UNESCO (2001) Première Proclamation des chefs-oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l humanité. Millî Folklor 9

10 SEL M SIRRI TARCAN IN B R MAKALES : YEN ZEYBEK RAKSI An article by Selim S rr Tarcan: A New Zeybek Dance Un article de Selim S rr Tarcan: La nouvelle danse de Zeybek Doç. Dr. Metin EK C * ABSTRACT Folklore studies in Turkey has began at the beginning of the 20th century. There are some important figures who must known by Turkish folklorists. Not only their names, but also their aims and works must be recognized. One of those early folklore scholars in Turkey is Selim S rr Tarcan. In this article, I have tried to outline and point out some key words of the article written by Selim S rr Tarcan. I, also, attached the original article written by Selim S rr. The reason for that is his article was published before the alphabet change took place in Turkey. In other words, Selim S rr s article was published in 1926 in Arabic alphabet, and therefore most folkdance researcher in contemporary Turkey are not being able to use it. Tarcan s article is very important for contemporary Turkish folklorists from countless point view. In my brief evaluation or introduction, I have tried to explain all those points. Key Words Tarcan, Zeybek, Turkey, Folkdance Halk Bilimcilerin yak ndan bildi i üzere, Türkiye de halk bilim çal flmalar 20. yüzy l n bafllar nda, baflka bir ifadeyle 1910 lu y llarda bafllam flt r. Yine Cumhuriyet in kuruluflundan itibaren, halk bilim çal flmalar türküler ve halk oyunlar üzerinde yo unlaflm flt r. Bu yo- unlaflmay sa layan ve Türkiye de Halk Bilimi alan n n yeni bir bilim dal olarak kabul edilmesinde önemli bir yere sahip olan düflünür ve fikir adamlar yan nda, araflt rmac ve uygulamac insanlar vard r. Türkiye de Halk Bilimi (Folklor) terimini ilk defa kullanan Ziya Gökalp Halk Medeniyeti 7-Bafllang ç (23 Temmuz 1913) yaz s ile ve de R za Tevfik (Bölükbafl ) Folk-lore (5 Mart 1914) tarihli yaz s ile Folklore teriminin bir bilim dal olarak anlam n vermifllerdir. Bu düflünürlerin terim ve teori yaz lar - n, edebiyat ve özellikle halk edebiyat alan ndaki çal flmalar yla Fuad Köprülü destekleyip, geniflletmifltir. Burada, Cumhuriyet in ilk y llar ndaki Türk halk bilim çal flmalar n n ayr nt l bibliyografyas n vermek niyetinde de iliz. 1 Bu makalenin amac ; Cumhuriyet in ilk y llar nda Türk halk bilim çal flmalar na teorik ve pratik anlamda çok yönlü katk da bulunan Selim S rr (Tarcan) Bey in Yeni Zeybek Raks adl makalesi hakk nda bir de erlendirme yapmak ve özellikle Türk Halk Oyunlar hakk nda çal flma yapan meslektafllar - m za, Selim S rr Bey in kendi yazm fl oldu u makaleyi, aktarma olarak, burada sunmakt r. Selim S rr Bey in Haftal k Mecmua n n 1926 y l nda 3. say s nda (Vatan Matbaas ) yay nlam fl oldu u Yeni * Ege Üniversitesi, Türk Dünyas Araflt rmalar Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dal Ö retim Üyesi. 10 Millî Folklor

11 Zeybek Raks adl makalesi, kendisinin Beden Terbiyesi Genel Müfettifli olarak, Arap harfleriyle yazd bir makaledir. Makalenin ilk sayfas nda, ça dafl giyimli bir bayan ve yine ça dafl k yafette bir erke in bir dans bafllang c veya sonundaki durufllar n n resmi bulunmaktad r. Resmin hemen alt nda ise, büyük Atam z Mustafa Kemal Atatürk ün flu sözleri yer almaktad r: Zeybek Raks bu yeni flekliyle her içtimai salonda kad nla birlikte oynanabilir, oynanmal d r. Makalenin bundan sonraki k s mlar ise, çeflitli alt bafll klar alt nda devam etmektedir. lk olarak Yeni Zeybek Raks ve Gazi Pafla n n Takdirleri bafll alt nda; 1925 y l nda zmir K z Lisesi nde Selim S rr Bey in kendi düzenledi i bir zeybek oyununu ö rencilerinden Mualla Han mla birlikte oynamas ve oyunu seyreden Atatürk ün bundan çok hofllanarak tekrar n istemesi ve Selim S rr Bey den oyun hakk nda bilgi ald ktan sonra, konuflmas nda bu tür yenilefltirme çal flmalar n n önemine ve sürdürülmesine dikkat çekifliyle ilgili Yeni As r Gazetesi nin ve Yeni Gün Gazetesi nin 14 ekim 1925 günlü nüshalar ndaki haberlere yer verilmifltir. Yukar daki genel giriflten sonra, Selim S rr Bey in as l makalesi diyebilece- imiz k sm yer almaktad r. Biz de de- erlendirmemizi bu k s m üzerine kurmak istiyoruz. Selim S rr Bey in makalesi kendi dönemi içinde ve hatta günümüzde bile oldukça sa lam bir kurguya sahiptir. Makalede, yukar da bahsedilen genel giriflten sonra, raks n ne oldu u konusunda sviçreli ve Amerikal bilim adamlar - n n tan mlar na yer verilmektedir. Bu durum, 20. yüzy l bafllar nda Türk bilim adamlar n n dünyay takip etme konusundaki güçlerini göstermektedir. Yine, Afrika ve güney Asya yerli kabileleri aras nda yap lan antropolojik araflt rmalara de inilmifl olmas ve o kabilelerin danslar ile Türk halk oyunlar aras ndaki farka dikkat çekilmifl olmas da son derece önemlidir. Selim S rr Bey in dans ba lam nda sanat ve hüner aras nda yapt ayr m da son derece dikkat çekicidir. Selim S rr Bey in Mahalli Rakslar n Beynelmilel Rakslardan Fark bafll kl k s mda ortaya att fikirler ise, makalenin kaleme al nd dönemde mevcut olan milli devlet oluflturma yolunda nelerden yararlan lmas gerekti i konusundaki yaklafl mlar yan nda, yine ayn dönemin ça dafllaflmak düflüncesine yönelik olarak da halk oyunlar n n de erlendirilmesi gerekti ine yönelik düflüncelerdir. Selim S rr Bey e göre; Polka, Tango, Foksturod gibi danslarda maksat, musikinin sesine ayak uydurup, bir vezin dahilinde muayyen ve mahdut bir tak m s çray fllarla hofl vakit geçirmekten ibarettir. Uluslar aras özellik kazanm fl danslar bu flekilde de erlendiren yazara göre, milli danslar n amac çok farkl ve yüksektir. Milli oyunlar bir halk n karakter ve duygular n gösterir. Bu özellikleri dolay s yla da çok de erli bir gelenek say lmal d r. Halk oyunlar m z n, milli duygu ve karakterimizi yans tan türden yaratmalar oldu unu fark eden Selim S rr Bey, di er taraftan bu oyunlar n herkesin kendi zevk ve keyfine b rak lm fl, âdeta terkedilmifl gibi durdu unu, oysa bu k ymetli hazinenin de erlendirilip, ifllenmesi ve bir bütün içinde daha güzel sunumlar n n yap lmas gerekti ini ifade et- Millî Folklor 11

12 mekte ve bu noktada Gökalp ve Köprülü ile ayn çizgide oldu unu göstermektedir. Bir spor adam olarak tan d m z Selim S rr Tarcan, Türk halk oyunlar konusundaki tecrübesinin ne oldu u hakk nda soru soranlara da oldukça güzel cevaplar vermektedir. Kendisi 1313 (1895) y l nda zmir e yeni tayin edilmifl bir zabit iken ilk defa zeybekleri gördü- ünü ve onlar n Kadifekale de oynad klar oyunlar zevkle izledi ini, savafltan sonra zmir de kald y llarda da zeybek oyunlar na duydu u ilginin art p, zmir, Ayd n, Denizli ve Manisa da zeybek oyunu izlemeye ve araflt rmaya gitti ini, ancak yurt d fl na gidince bu ilgisinin uzunca bir süre kesilmek zorunda kald n söylemektedir. Selim S rr Bey in zeybek oyunlar - na, belki de Türk halk kültürüne büyük bir ilgi duymas n n temelinde, içinde yaflad devrin düflünce dünyas ndaki geliflmeler ve bir o kadar önemli olan yurt d fl tecrübesi bulunmaktad r. Makalesinin sveç te Neler Gördüm bafll kl k sm nda, kendisi bunu genifl bir flekilde aç klamaktad r. Selim S rr Bey beden e itimi alan nda e itim görmek için sveç e gitmifl ve orada milli duygular n çok güçlü oldu unu gözlemlemifl ve bunun sebebini araflt rm flt r. Neticede, halk oyunlar na verilen önem, halk türküleri ve oyunlar konusunda yap lan araflt rma ve kurulan ilk folklor aç k hava müzesi nin sveç halk n n milli duygular n n geliflmesi ve pekiflmesindeki yer ve önemini tespit etmifl ve Türkiye ye dönünce bu konuda kesinlikle bir fleyler yapmaya söz vermifltir. Dönünce de zeybekler aras nda ve zeybekler hakk nda uzunca bir araflt rma yapm fl ve sonuçta Tarcan Zeybe i ad yla bilinen bir Sar Zeybek türküsünü zeybek oyunu olarak düzenlemifl, hem kendisi oynam fl, hem de oynanmas n sa lam flt r. Günümüzde bu oyunun oynan p, oynanmamas veya özelliklerinin ne oldu u veya ne kadar iyi olup, olmad n n takdiri Türk halk oyunlar ve türküleri uzmanlar n n iflidir. Biz, burada bu konuda yorum yapacak de iliz. Ancak, Selim S rr Bey i yarg larken, onun, bizlere bir fleyler b rakmay baflard göz ard edilmemelidir. Sonuç olarak; Selim S rr Bey, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir Türk devleti olarak kurulmas çal flmalar na kültür ve sanat noktas ndan katk da bulunmaya çal flm fl bir Türk insan olarak takdir edilmelidir. Türk halk bilimcileri, daha pek çok Cumhuriyet in ilk y llar ndaki zor flartlar alt nda Türk düflünür ve bilim adamlar n n bu ülke için neler yapt klar n araflt r p, ö renmek ve en zor günlerde bile Türk kültürünün Türk insan için ne kadar de erli oldu unu anlamak ve aktarmak zorundad r. Selim S rr Bey in yapt klar kadar, yapmaya çal flt klar, düflündükleri ve Türk kültürüne hizmetleri her bak mdan de erlidir. Ekte sundu umuz makale de hem halk bilimi teorisyenlerine, hem halk müzi i uzmanlar na ve hem de halk oyunlar (danslar ) uzmanlar na yol aç c bir örnek olarak de erlendirilmelidir Millî Folklor

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl

STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl STANBUL KÜTÜPHANELER ÜZER NE SÖYLEfi LER Millet, Süleymaniye, Hakk Tar k Us, Beyaz t, Arkeoloji Kütüphaneleri ve Atatürk Kitapl Nisan 2003-A ustos 2005 Sunum Yapanlar Mehmet Serhan Tayfli Nevzat Kaya Tar

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor

TÜRK E T M-SEN. ABD Telafer de soyk r m yap yor sayfa Madde ba ml lar na karfl mücadele için el ele.. > Gencecik bedenler uyuflturucu illetinin esiri oluyor, madde ba ml l her geçen gün bir ailenin daha oca- n söndürüyor. Son olarak renkli cam n büyülü

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal

Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2. History and Poetry in Yahya Kemal Çank r Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2(2): 125-150 Yahya Kemal de Tarih ve iir 1 Ömer ÇAKIR 2 Çank r Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Özet

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld

DAÜ de Ö renci Seçimleri Yap ld Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005.. Universiteli Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper TC Uyruklu Ö rencilerin Dikkatine. S.2 de Kantin Sorunu. S.3 de Yine Zam. S.5

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k:

ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI. 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL. Sunum ve Yay na Haz rl k: ESK TÜRK EDEB YATI TOPLANTILARI 15. VE 16. YÜZYIL D VANLARINDA ED RNE, BURSA ve STANBUL ARALIK 2006 Sunum ve Yay na Haz rl k: Fatma Meliha fien Reyhan Çorak Murat Karavelio lu Redaksiyon: Betül Özel Çiçek

Detaylı

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR

HUDUT BIRLIKLERI Gazeteciler Cemiyeti Tafldelen'i ziyaret etti GOZ ACTIRMIYOR ANKESOB da seçim heyecan Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birli i (ANKESOB), 4 May s ta 42. Ola- an Genel Kurulu nu gerçeklefltirecek. Ankara da faaliyet gösteren 114 meslek odas ocak-mart döneminde

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T

D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T S AY I : 1 1 M a r t 2 0 0 4 A y d a b i r y a y m l a n r. D D M - AK B ÜK AN ADO L U O T EL C L K VE T UR ZM M E S L EK L S ES N N ÜN V ER S TE M Z E DE VR G E RÇ EK L Efi T H. Kerem BOZY T Bas n Halkla

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI

POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI 140-157-CUM-3-A 27/7/06 0:11 Page 1 CUMHUR YET TÜRK YES NDE SOSYAL GÜVENL K VE SOSYAL POL T KALAR SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC DÜNYA SAVAfiI VE SONRASI SOSYAL POL T KADA DE fi M: K NC 3 DÜNYA SAVAfiI

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER

Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri. ÜÇ AYLAR ve KAND LLER Zaman n Allah a En Yak n Zirveleri ÜÇ AYLAR ve KAND LLER 1 4 20 32 40 60 3 ED TÖR 4 ÜÇ AYLAR 6 BEREKET DOLU ÜÇ AY B ZLER BEKL YOR 8 GECE ALEM N N TAÇLARI 10 70 YIL BEKLENEN ÜÇ AYLAR 12 MÜBAREK GÜN VE GECELER

Detaylı

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü

Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Azîz Mahmud Hüdayi Döneminde Üsküdar da Aile Hayat ve Sosyal Yap lanmada Celvetiye Tarikat n n Rolü Y R D D O Ç D R N A C fi A H N Ayfon Kocatepe Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü nsanl

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

Az nl k s cakl k üzerine

Az nl k s cakl k üzerine Y l 1 Say 4 Mart-Nisan 2007 Mülkiyeliler Birli i stanbul fiubesi Ad na mtiyaz Sahibi ve Sorumlu A. Müfit Erkarakafl Yay n Koordinatörü Ayla fieflan Genel Yay n Yönetmeni Ayd n Demirer aydin.demirer@dunya.com

Detaylı