Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein Gökçen Yıldız *1, Vildan Uylaşer 1 1 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bursa * e-posta: Tel: , Fax: Geliş Tarihi: , Kabul Tarihi: Özet: Zeytin ağacının temel fenolik bileşiği olan oleuropein, zeytin meyvelerinin karakteristik acı tadından sorumludur. Zeytinin yenilebilir özellik kazanması için mutlaka ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteri olan oleuropein, insan sağlığı üzerinde birçok yararlı etkiye sahiptir. Birçok araştırmacı tarafından antimikrobiyel özelliğe sahip olduğu ispat edilmiş olan bu bileşik alternatif gıda katkısı olarak da kullanılabilir. Bu derlemede, oleuropeinin kimyasal yapısı ve antimikrobiyel etkisine ilişkin yapılan çalışmalardan söz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Zeytin, oleuropein, antimikrobiyel etki, fenolik bileşik. A Natural Antimicrobial: Oleuropein Abstract: Oleuropein is the main phenolic compound of olive tree and is responsible for the characteristic bitterness of olive fruits. Olive fruits can only be consumed after brining which removes bitterness by leaching out oleuropein and other polyphenols. Oleuropein is a heterosidic ester of elenolic acid and hydroxytyrosol and possesses beneficial effects on human health. Many researchers have demonstrated this compound has antimicrobial property, so that it might be used as an alternative food additive. In this review, the studies about chemical structure and antimicrobial activity of oleuropein are mentioned. Key Words: Olive, oleuropein, antimicrobial effect, phenolic compound. Giriş Zeytin ağacı önemli biyolojik özelliklere sahip fenolik maddelerce zengin olup, bu fenolik bileşenlerin başlıcası oleuropeindir (Malik ve Bradford, 2006; Japon-Lujan ve ark., 2006; Bouaziz ve ark., 2008). İlk kez 1908 yılında Bourquelot ve Vintilesco tarafından keşfedilen bu bileşiğin yapısı ancak 1960 yılında tanımlanabilmiştir (Panizzi ve ark., 1960). Buna göre oleuropein, elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteridir (Şekil 1). 131

2 Oleuropein, zeytin meyvesinin ilk dönemlerinde meyvede daha fazla bulunan, olgunlaşmanın ilerlemesi ile zamanla metabolize olarak miktarı azalan ve meyveye acılık veren bir maddedir (Amiot ve ark., 1989; Esti ve ark., 1998; Ryan ve ark., 1999; Sanchez ve ark., 2007). Olgunlaşmamış zeytinlerde oleuropein, meyve ağırlığının yaklaşık %2 sini oluşturmaktadır. Meyve olgunluğa eriştiği zaman, oleuropein içeriği azalır. Zeytin meyvesinin oleuropein içeriği, genç meyvedeki kuru maddenin %14 üne erişebilmektedir. Küçük meyve kültürleri, yüksek oleuropein içeriği ile karakterize edilirken, büyük meyve kültürleri genellikle, oleuropeinin az miktarlarını içermekte olduğu bildirilmektedir (Tokuşoğlu, 2010). Şekil 1. Oleuropeinin kimyasal yapı formülü (Winkelhausen ve ark., 2005). Zeytinin hasattan hemen sonra tüketilebilir nitelikte olamamasından sorumlu olan bu glikozit suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Klasik salamura yöntemi, alkali uygulaması, enzimatik yöntem ya da mikroorganizmalarla hidrolize edilerek zeytinden uzaklaştırılabilmektedir (Fleming ve ark., 1973; Brenes ve ark., 1995; Marsillo ve Lanza, 1998; Brenes ve DeCastro, 1998). Enzimatik hidroliz yönteminde oleuropein β-glikozidaz enzim aktivitesiyle glikoz ve oleuropein aglikona parçalanmakta, daha sonra esteraz enziminin etkisiyle hidroksitriosol ve elenolik asit oluşmaktadır (Şekil 2) (Marsillo ve Lanza, 1998). 132

3 Oleuropein β-glikozidaz Oleuropein aglikon+glikoz NaOH Esteraz Hidroksitriosol+Elenolik asit Oleuropein aglikon Oleuropein Hidroksitriosol Elenolik asit Şekil 2: Oleuropeinin β-glikozidaz enzimi ile hidrolizi Zeytin ağacının tamamında bulunan oleuropein zeytinde, dolayısıyla posasında, yağında ve zeytinyağı üretimi sırasında ortaya çıkan atıklarda (alperujo) da bulunmakla birlikte, bu bileşiğin doğada bilinen en önemli kaynağı zeytinciliğin yan ürünü olan zeytin yaprağıdır (60-90 mg/g (kuru ağırlık)) (Soler-Rivas ve ark., 2000; Gikas ve ark., 2007). Yapılan çalışmalarda zeytinyağında oleuropein içeriğinin %0.005 ile 2 arasında değişiklik gösterdiği, alperujoda %0.87 ve zeytin yaprağında ise %1-14 arasında olduğu belirlenmiştir (Priego-Capote ve ark., 2004; Beauchamp ve ark., 2005). Yüzyıllarca yaşayabilme özelliğine sahip olan zeytin ağacının ürünleri sağlığa yararlı etkileri ile uzun zamandır bilinen gıda maddeleri arasındadır (Soler-Rivas ve ark., 2000). Bu ürünlerin yapılarında bulundurdukları oleuropeinin antioksidan, antimikrobiyel, antienflamatuar, antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral aktiviteler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu birçok araştırıcı tarafından ortaya konmuştur (Visioli ve ark., 1998; Owen ve ark., 2000; Visioli ve ark., 2002; Carluccio, 2003; Micol ve ark., 2005; Tripoli ve ark., 2005; Sanchez ve ark., 2007; Gikas ve ark., 2007). Yapılan çalışmalar, yüksek miktarda oleuropein içeren zeytin yapraklarından elde edilen fenolik fraksiyonun, lipoprotein oksidasyonunu önlediği ve bu nedenle besin takviyesi olarak önemli rol oynadığını göstermektedir (Visioli ve ark., 1995; Tuck ve Hayball, 2002). Ayrıca oleuropeinin ana biyoaktif metaboliti hidroksitriosolün, doğal olarak elde edilen güçlü bir antioksidan olduğu, diğer yapısal alt birimi elenolik asitin ise güçlü antiviral etki gösterdiği bildirilmektedir (Fleming ve Etchells, 1967; Renis, 1975; Saija ve ark., 1998; 133

4 Visioli ve ark., 1998). Bundan başka oleuropeinin alzheimer hastalığının etyolojik faktörü Aβ amiloid peptid ile non-kovalent kompleks oluşturduğu ileri sürülmektedir (Bazoti ve ark., 2006; Gikas ve ark., 2007). Oleuropeinin Kimyası ve Biyosentezi Oleuropein, Oleaceae, Gentianaceae ve Cornaleae familyalarında yüksek miktarda bulunan sekoiridoit grubu bir bileşiktir. Sekoiridoitler, siklopentanopiran halkasına sahip acı lezzetli monoterpen lakton olan iridoitlerin, siklopentan halkasının parçalanması ile oluşmaktadır (Şekil 3). Şekil 3: İridoit ve sekoiridotin kimyasal yapısı Oleaceae familyasındaki sekoiridoitler ekzosiklik 8,9-olefinik bağ tarafından karakterize edilen, elenolik asit ve glikoz kalıntısının kombinasyonu oleosid türevleridir. Oleaceae sekoiridoit glikozitlerine özgü oleosid iskeletine sahip olan oleuropein, üç yapısal alt birimden oluşmakta olup bunlar; hidroksitriosol diğer bir deyişle 4-(2-hidroksietil) benzen-1,2 diol olarak adlandırılan bir polifenol ile sekoiridoit elenolik asit ve glikoz molekülüdür (Şekil 1) (Soler-Rivas ve ark., 2000; Gikas ve ark., 2007). İşlem görmemiş zeytin meyvesi ve yaprağındaki oleuropein konsantrasyonu, zeytin meyvesinin olgulaşması ya da işlem görmesi (yağ üretimi gibi) sırasında, gerçekleşen bir takım kimyasal ve enzimatik reaksiyonlar sonucu azalırken, oleuropeinin başlıca parçalanma ürünü hidroksitriosol konsantrasyonunda artış meydana gelmektedir. Zeytin meyvesinin olgunlaşması; oleuropein birikiminin meydana geldiği gelişme fazı, klorofil ve oleuropeinin azalma gösterdiği yeşil olgunlaşma fazı ve oleuropein azalmasının devam ettiği, antosiyaninlerin belirdiği siyah olgunlaşma fazı olmak üzere üç evrede gerçekleşmektedir. Olgunlaşmanın ilk evrelerinde oldukça yüksek olan oleuropein miktarı meyve kuru ağırlığının %14 ne kadar ulaşmaktadır (Amiot ve ark., 1986; Amiot ve ark., 1989). Yeşil olgunlaşma fazının başlangıcında oleuropein miktarındaki azalma ile birlikte, oleuropeinin glikozidik türevleri elenolik asit glikoziti ve demetiloleuropein oluşumu söz konusudur. Demetiloleuropein birikimi, siyah zeytinin ana bileşeni olana kadar devam etmektedir (Bianco ve ark., 1993). Bu iki bileşik, esteraz enziminin aktivitesiyle oluşmaktadır. Esteraz aktivitesi olgunlaşmanın birinci fazında artış göstermekte, siyah olgunlaşma evresinde ise maksimum düzeye çıkmaktadır. Oleuropeindeki düşüşle eş zamanlı olarak genç zeytinlerde daha az bulunan ligstrosit gibi diğer oleosid miktarlarında da düşüş meydana gelirken, bazı flavonoidler ve verbaskozit gibi diğer fenolik bileşiklerde artış meydana gelmektedir. Verbaskozit, zeytin meyvesinin başlıca hidroksisinnamik asit türevidir. Bu fenolik bileşik genç zeytinlerde olgunlaşmanın başlangıcında ligstrosit ve cornosite oranla daha az 134

5 miktarda bulunmaktadır. Yeşil zeytinler normal boyutuna ulaştığında ise ligstrosit ve cornosit kaybolurken, halleridon oluşumu gözlemlenmektedir (Amiot ve ark., 1989; Bianco ve ark., 1993). Zeytin meyvesinde oleuropeinin sadece glikozidik türevleri birikmesine karşın yapraklarda dihidroksitrisol ve oleuropeinin glikozidik olmayan türevleri de tespit edilmiştir (Amiot ve ark., 1989; Amiot ve ark., 1990). Oleaceae familyasındaki oleuropeinin biyosentezi, mevalonik asit üzerinden gerçekleşmektedir (Damtoft ve ark., 1992). Karbon iskeletini oluşturan mevalonik asitin bir dizi reaksiyonu sonucu; geraniol, 10-hidroksigeraniol ya da stereo izomeri 10-hidroksinerol ve iridodial oluşmaktadır. Bu bileşikler loganinin prekürsörü olarak bilinmektedir. Sırasıyla deoksiloganik asit, 7- epiloganik asit ve 7-ketologanik asit oluşumundan sonra, gerçekleşen bir dizi dönüşüm sonucu oleuropeinin direk prekürsörü olan ligstrosit meydana gelmektedir. Deoksiloganik asit ve 7-ketolaganik arasındaki gerçekleşen dönüşümlerin bitki türüne ve yılın belli zamanlarına göre değişiklik gösterdiği belirtilmektedir (Damtoft ve ark., 1995). Oleaceae familyasındaki oleuropeinin, Damtoft ve ark. (1992) tarafından öngörülen biyosentez yolu Şekil 4. de gösterilmiştir. Oleuropeinin Antimikrobiyel Etkisi Mikrobiyel gelişmeyi kontrol altına almak amacıyla kullanılan katkı maddeleri antimikrobiyel olarak adlandırılmaktadır. Ancak son yıllarda, bu amaçla kullanılan sentetik kökenli maddelerin insan vücudunda istenmeyen ve beklenmedik yan etkiler oluşturmasının yanı sıra mikroorganizmaların bunlara karşı direnç kazanması alternatif olarak doğal antimikrobiyel maddelerin arayışına neden olmuştur (Sanchez ve ark., 2007). Doğal antimikrobiyel maddeler arasında gösterilen oleuropeinin, mikroorganizmaların gelişme hızını geciktirdiği ve inhibe ettiği bildirilmektedir (Sousa ve ark., 2006; Sanchez ve ark., 2007; Sudjana ve ark., 2009; Lee ve Lee, 2010). Bu konuda yapılan birçok çalışmada fenolik glikozit oleuropein ve parçalanma ürünlerinin Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumonie, Lactobacillus plantarum, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas fragi, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus carnosus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio alginolyticus ve küfler üzerinde inhibe edici etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Juven ve Heniz, 1970; Tassou ve Nychas, 1995; Aziz ve ark. 1998; Bisignano ve ark., 1999; Furneri ve ark., 2002). 135

6 136 Şekil 4. Oleaceae familyasına ait bitkilerde oleuropeinin biyosentezi.

7 Etki mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamış olmakla beraber fenolik bileşiklerin, proteinleri denatüre etme yeteneğine sahip olduğu ve hücre zarı geçirgenliğini olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Genel olarak yüzey aktif ajanlar olarak sınıflandırılan bu bileşikler antimikrobiyel aktivitelerini, hücre membranlarına zarar vererek ya da hücre peptidoglikanlarını parçalayarak; protein, inorganik fosfat, glutamat veya potasyum gibi sitoplazma bileşenlerinin sızmasına neden olarak gerçekleştirmektedirler (Juven ve ark., 1972; Furneri ve ark., 2002; Sousa ve ark., 2006). Fenolik bileşiklerin düşük konsantrasyonları enerji üretiminde görev alan enzimlerin aktivitesini etkilerken, yüksek konsantrasyonları proteinleri çöktürmektedir (Juven ve ark., 1972; Denyer ve Stewart, 1998). Oleuropeinin Staphylococcus aureus ve Escherichia coli üzerine etkisinin incelendiği çalışmalarda, toksik etkinin Gr (+) bakteriler üzerinde Gr (-) bakterilere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu etkinin bakterilerin hücre yapılarındaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir (Furneri ve ark., 2002; Pereia ve ark., 2006; Sanchez ve ark., 2007). Fleming ve Etchells (1967), dondurulmuş yeşil zeytinden elde ettikleri etil asetat ekstraktının, laktik asit bakterilerini inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Araştırıcılar bu ekstrakttan elde edilen ve oleuropeinin parçalanma ürünü olan aglikonun, laktik asit bakterileri üzerine oleuropeinden daha fazla inhibitör etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Alkali ile muamele edilmiş, 121ºC de 15 dakika sıcaklık uygulanmış ve hiç bir işlem uygulanmamış %0.4 oleuropein içeren çözeltilerin Lactobacillus plantarum a karşı bakterisit etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada sıcaklık uygulanan çözeltinin, herhangi bir işlem uygulanmayan çözeltiye göre daha güçlü bakterisit etki gösterdiği, alkali ile muamele edilen çözeltinin ise hemen hemen etkisiz olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak araştırıcılar zeytinlerin alkali ile muamele edilmesinin, hem zeytinin acılığının giderilmesinde hem de yeterli fermentasyon ürünü oluşumunda olumlu etkisinin olacağını ifade etmektedirler (Ruiz-Barba ve ark., 1991). Araştırıcılar Mycoplasma pneumoniae, M. pirum, M. hominis ve M. fermentans a karşı oleuropeinin etkisini in-vitro olarak incelemiş ve oleuropeinin bu mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu saptamışlardır. Oleuropeinin bu etkisinin, yapısında bulunan ortodifenol grubundan kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir (Furneri ve ark., 2002). Winkelhausen ve ark. (2005) zeytinyağı eldesi sırasında zeytin meyvelerinin ezilmesi ve preslenmesi sonucu kalan artığın etanol ekstresinden elde edilen fenolik bileşiklerin %0.1 ve %0.2 oranlarında kullanıldığında Alternaria solani, Botrytis cinerea ve Fusarium culmorum küflerinin gelişmesinin inhibe edildiğini belirtmişlerdir. Zeytin meyvesinin bileşiminde yer alan fenolik bileşiklerin etil asetat ile ekstrakte edildiği diğer bir araştırmada, ekstrakttaki fenolik bileşiklerin Bacillus cereus T sporlarının çimlenmesini ve gelişmesini engellediği, saflaştırılmış olarak kullanılan oleuropeinin de benzer etkiyi gösterdiği tespit edilmiştir (Tassou ve ark., 1991). ABD de oleuropeinin mononükleoz herpes, hepatit viruslarına, rotaviruslara, bovin viruslarına, köpeklerde parvoviruslara ve kedilerde lösemi viruslarına karşı antiviral aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır (Fredrickson, 2000). Ayrıca yapılan çalışmalarda, zeytin yaprağının sulu ekstraktından elde edilen fenolik bileşiklerin Anti-HIV özellik gösterdiği bildirilmiş olup, oleuropein ve parçalanma ürünü hidroksitriosolun ayrı ayrı ve birlikte 137

8 kullanımı ile hücre içinde ve hücre dışında virüsün hücreye girişi ve hücreye entegrasyonunun engellendiği tespit edilmiştir (Lee-Huang ve ark., 2003; Bao ve ark. 2007; Lee-Huang ve ark., 2007a; Lee-Huang ve ark., 2007b). Zeytin yaprağından elde edilen fenolik bileşiklerin tümünün birlikte gösterdiği antimikrobiyel etki alanının, saf haldeki oleuropeinden daha geniş olduğu belirlenmiştir. Lee ve Lee (2010) zeytin yaprağının etanol ekstraktından elde ettikleri fenolik bileşikler ile ticari oleuropeinin antimikrobiyel etkisini inceledikleri çalışmalarında, oleuropeinin Salmonella enteritidis e karşı güçlü bir inhibe edici etkiye sahip olduğunu ve zeytin yaprağından elde ettikleri fenolik karışımın (oleuropein, rutin, vanilin ve kaffeik asit) sinerjistik etki göstererek Salmonella enteritidis e ek olarak Bacillus cereus a karşı da antimikrobiyel etki gösterdiğini saptamışlardır. Yapılan başka bir çalışmada toz haline getirilmiş zeytin yapraklarının sulu ekstraktında bulunan fenolik bileşikler, HPLC/DAD kullanarak analiz edilmiş ve antimikrobiyel özellikleri incelenmiştir. Elde edilen ekstraktın farklı konsantrasyonlarının mikroorganizmalar üzerindeki inhibe edici etkisi sırasıyla Bacillus cereus ~ Candida albicans > Escherichia coli > Staphylococcus aureus > Cryptococcus neoformans ~ Klebsiella pneumoniae ~ Pseudomonas aeruginosa > Bacillus subtilis olarak bulunmuştur (Pereira ve ark., 2007). Sonuç Dünyada zeytin ağacı sayısı bakımından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye için zeytincilik sektörü, hem tarım hem de sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. Akdeniz beslenme tarzında öne çıkan, yüksek fenolik madde içeriğine sahip zeytin ve ürünleri insan sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu denli değerli bir ürün olan zeytinden yeni faydalanma yollarının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda zeytin yaprağı, zengin fenolik içeriği ile önem kazanmakta olup, tıp, ilaç ve kozmetik alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda sanayinde ise kullanım alanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği son yıllarda, zeytin yapraklarından elde edilen çay tüketime sunulmuştur. Zeytin ağacının tamamında, özellikle de zeytin yapraklarında daha fazla bulunan oleuropein bileşiği, hastalıklar ve zararlılara karşı koruyucu etkisi ile zeytin ağacının dayanıklılığında oldukça önemli bir yere sahiptir. Mikroorganizmalara karşı inhibe edici etkiye sahip bu bileşik, zeytin meyvesinin olgunlaşmasıyla birlikte hidrolize olarak miktarı azalırken, zeytinin yenilebilir özellik kazanması amacıyla ise uzaklaştırılmaktadır. Doğal katkı maddesi olarak kullanımı amacıyla, yan ürün olan zeytin yapraklarının değerlendirilme imkanına sahip olması, bu durumun ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından da önemlidir. Kaynaklar Amiot, M.J., A. Fleuriet and J.J. Macheix Importance and evolution of phenolic. Compounds in olive during growth and maturation. J. Agric. Food Chem. 34: Amiot, M.J., A. Fleuriet and J.J. Macheix Accumulation of oleuropein derivatives during olive maturation. Phytochem. 28:

9 Amiot, M.J., M. Tacchini, A. Fleuriet and J.J. Macheix The technological debittering process of olives: characterization of fruits before and during alkaline treatment. Sci. Aliments. 10: Aziz, N.H., S.F. Farag, L.A. Mousa and M.A. Abo-Zaid Comparative antibacterial and antifungal effects of some phenolic compounds. Microbios. 93: Bao, J., D.W. Zhang, J.Z. Zhang, P.L. Huang and S. Lee-Huang Computational study of bindings of olive leaf extract (OLE) to HIV-1 fusion protein gp41. F.E.B.S. Lett. 581: Bazoti, F.N., J. Bergquist, K.E. Markides and A. Tsarbopoulos., Noncovalent interaction between amyloid-β-peptide (1-40) and oleuropein studied by electrospray ionization mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass. Spectrom. 17: Beauchamp, G.K., R.S. J. Keast, D.L.J. Morel, J. Pika, Q. Han, C. Lee, A.B. Smith and P.A.S. Breslin Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil. Nature. 437(7055): Bianco, A., R. Lo Scalzo and M.L. Scarpati Isolation of cornoside from Olea europaea and its transformation into halleridone. Phytochem. 32: Bisignano, G., A. Tomaino, R. Lo Cascio, G. Crisafi, N. Uccella, and A. Saija On the in-vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol. J. Pharm. Pharmacol. 51: Bouaziz, M., H. Hammami, Z. Bouallagui, H. Jemai and S. Sayadi Production of antioxidants from olive processing by-products. EJEAFChe. 7(8): Brenes, M., L. Rejano, P. Garcia, A.H. Sánchez and A. Garrido Biochemical changes in phenolic compounds during Spanish-style green olive processing. J. Agric. Food Chem. 43: Brenes, M. and A. DeCastro Transformation of oleuropein and its hydrolysis products during Spanish-style green olive processing. J. Sci. Food Agric. 77: Carluccio, M.A., L. Siculella, M.A. Ancora, M. Massaro, E. Scoditti, C. Storelli, F. Visioli, A. Distante and R. DeCaterina Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of mediterranean diet phytochemicals. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol. 23: Damtoft, S., H. Franzyk and S.R. Jensen Excelsioside, a secoiridoid glucoside from Fraxinus excelsior. Phytochem. 31: Damtoft, S., H. Franzyk and S.R. Jensen Biosynthesis of iridoids in Syringa and Fraxinus: carbocyclic iridoid precursors. Phytochem. 40: Denyer, S.P. and G.S.A.B. Stewart Mechanisms of action of disinfectants. Int. Biodet. Biodeg. 41: Esti, M., L. Cinquanta and E. La Notte Phenolic compounds in different olive varieties. J. Agric. Food Chem. 46: Fleming, H.P. and J.L. Etchells Occurrence of an inhibitor of lactic acid bacteria in green olives. Appl. Micro. 15(5):

10 Fleming, H.P., W.M.J.R. Walter and Etchells J.L Antimicrobial properties of oleuropein and products of its hydrolysis from green olives. Appl. Micro. 26(5): Fredrickson, W.R Method and composition for antiviral threrapy with olive leaves. U.S. patent. 6(117): 844. Furneri, P.M., A. Marino, A. Saija, N. Uccella and G. Bisignano In vitro antimycoplasmal activity of oleuropein. Int. J. Antimicrob. Age. 20: Gikas, E., F.N. Bazoti and A. Tsarbopoulos Conformation of Oleuropein, the major bioactive compound of Olea europea. J. Mol. Struct.: Theochem. 821: Japon-Lujan, R., J. Luque-Rodríguez and M. Luque de Castro Dynamic ultrasoundassisted extraction of oleuropein and related biophenols from olive leaves. J. Chromatogr. A. 1108: Juven, B. and Y. Henis Studies on antimicrobial activity of olive phenolic compounds. J. Appl. Bact. 33: Juven, B., Y. Henis, and B. Jacoby Studies of the antimicrobial action of oleuropein. J. Appl. Bact. 35: Lee, O.H. and B.Y. Lee Antioxidant and antimicrobial activities of individual and combined phenolics in Olea europaea leaf extract. Bioresour. Technol. 101(10): Lee-Huang, S., L. Zhang, P.L. Huang, Y.T. Chang and P.L. Huang Anti-HIV activity of olive leaf extract (OLE) and modulation of host cell gene expression by HIV-1 infection and OLE treatment. Biochem. Biophys. Res. Commun. 307(4): Lee-Huang, S., P.L. Huang, D. Zhang, J.W. Lee, J. Bao, Y. Sun, Y.T. Chang, J. Zhang and P.L. Huang. 2007a. Discovery of small-molecule HIV-1 fusion and integrase inhibitors oleuropein and hydroxytyrosol: Part I. fusion [corrected] inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 354(4): Lee-Huang, S., P.L. Huang, D. Zhang, J.W. Lee, J. Bao, Y. Sun, Y.T. Chang, J. Zhang and P.L. Huang. 2007b. Discovery of small-molecule HIV-1 fusion and integrase inhibitors oleuropein and hydroxytyrosol. Part II. Integrase inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 354: Malik, N.S.A. and J.M. Bradford Changes in oleuropein levels during differentiation and development of floral buds in Arbequina olives. Scientia Hort. 110: Marsillo, V. and B. Lanza Characterisation of an oleuropein degrading strain of Lactobacillus plantarum. Combined effects of compounds present in olive fermenting brines (phenols, glucose and NaCl) on bacterial activity. J. Sci. Food Agric. 76: Micol, V., N. Caturla, L. Perez-Fons, V. Mas, L. Perez and A. Estepa The olive leaf extract exhibits antiviral activity against viral haemorrhagic septicaemia rhabdovirus (VHSV). Antivir. Res. 66:

11 Owen, R.W., A. Giacosa, W.E. Hull, R. Haubner, G. Würtele, B. Spiegelhalder and H. Bartsch Olive oil consumption and health: the possible role of antioxidants. Lancet. Oncol. 21: Panizzi, L., M.L. Scarpati and G. Oriente Chemical structure of oleuropein, bitter glucoside of olive with hypotensive activity. Gazz. Chim. Ital. 90: Pereira, J.A., A.P.G. Pereira, I.C.F.R. Ferreira, P. Valentao, P.B. Andrade, R. Seabra, L. Estevinho and A. Bento Table olives from Portugal: phenolic compounds, antioxidant potential, and antimicrobial activity. J. Agric. Food Chem. 54: Pereira, A.P., I.C.R.F. Ferreira, F. Marcelino, F. Valentao, P.B. Andrade, R. Seabra, L. Estevinho, A. Bento and J.A. Pereira Phenolic Compounds and Antimicrobial Activity of Olive (Olea europaea L. Cv. Cobrançosa) Leaves. Molecules. 12(5): Priego-Capote, F., R.J. Jimenez and M.D. Leaque de Castro Fast seperation and determination of phenolic compounds by capillary electrophores-diode array detection: Application to the characterization of alperujo after ultrasound assisted extraction. J. Chromatogr. A (1-2): Renis, H.E Inactivation of myxoviruses by calcium elenolate. Antimicrob. Agents Chemother. 8: Ruiz-Barba, J.L., A. Garrida-Fernandez, and R. Jimenez-Diaz Bactericidal action of oleuropein extracted from gren olives against Lactobacillus plantarum. Lett. Appl. Micro. 12: Ryan, D., K. Robards and S. Lavee Changes in phenolic content of olive during maturation. Int. J. Food Sci. Technol. 34: Saija, A., D. Trombetta, A. Tomaino, R. Lo Cascio, P. Princi, N.F. Uccella Bonina and F. Castelli In-vitro evaluation of the antioxidant activity and biomembrane interaction of the plant phenols oleuropein and hydroxytyrosol. Int. J. Pharm. 166: Sanchez, J.C., M.A. Alsina, M.K. Herrlein and C. Mestres Interaction between the antibacterial compound, oleuropein, and model membranes. Colloid Polym. Sci. 285: Soler-Rivas, C., J.C. Espin and H.J. Wichers Oleuropein and related compounds. J. Sci. Food Agric. 80: Sousa, A., I.C. Ferreira, R., Calhelha, P.B. Andrade, P. Valentao, R. Seabra, L. Estevinho, A. Bento and J.A. Pereira Phenolics and antimicrobial activity of traditional stoned table olives 'alcaparra'. Bioorg. Med. Chem. 14: Sudjana, A.N., C. D'Orazio, V. Ryan, N. Rasool, J. Ng, N. Islam, T.V. and K.A. Hammer Antimicrobial activity of commercial Olea europaea (olive) leaf extract. Int. J. Antimic. Age. 33(5): Tassou, C.C., G.J.E. Nychas and R.G. Board Effects of phenolic compounds and oleuropein on the germination of Bacillus cereus T spores. Biotechnol. Appl. Biochem. 13(2):

12 Tassou, C.C. and G.J. Nychas Inhibition of Salmonella enteritidis by oleuropein in broth and in a model food system. Lett. Appl. Microbiol. 20: Tokuşoğlu Ö Özel Meyve Zeytin: Kimyası, Kalite ve Teknolojisi. Seher Matbaacılık.Yayın No: 006-1B; Sidas Medya Ltd. Şti., Fevzipaşa Bulvarı Çelik İş Merkezi-İzmir. 350 s. Tripoli, E., M. Giammanco, G. Tabacchi, D. Di Majo, S. Giammanco and M. La Guardia The phenolic composition of olive oil: structure, biological activity, and beneficial effects on human health. Nutr. Res. Rev. 18: Tuck, K.L. and P.J. Hayball Major phenolic compounds in olive oil: metabolism and health effects. J. Nut. Biochem. 13: Visioli, F., G. Bellomo, G. Montedoro and C. Galli Low density lipoprotein oxidation is inhibited in vitro by olive oil constituents. Atherosclerosis. 117(1): Visioli, F., S. Bellosta, and C. Galli Oleuropein, the bitter principles of olives, enhances nitric oxide production by mouse macrophages. Life Sci. 62: Visioli, F., A. Poli and C. Galli, Antioxidant and other biological activities of phenols from olives and olive oil. Med. Res. Rev. 22: Winkelhausen, E. R. Pospiech and G. Laufenberg Antifungal activity of phenolic compounds extracted from dried olive pomace. Bull. Chem. Techn. Macedonia. 24(1):

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Hayvansal Üretim 54(2): 30-35, 2013 Derleme Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Burcu Aktaş 1, Pınar Özdemir *2, Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu 1 1 Ege

Detaylı

Balın Kalite Nitelikleri, Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi

Balın Kalite Nitelikleri, Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi J Fac Vet Med Univ Erciyes 9(3) 197-209, 2012 F. KARADAL, Y. Derlemeler YILDIRIM Review Articles Balın Kalite Nitelikleri, Beslenme ve Sağlık Açısından Önemi Fulden KARADAL¹, Yeliz YILDIRIM² ¹ Niğde Üniversitesi

Detaylı

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl: 2013 233-265

EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl: 2013 233-265 EÜFBED - Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 6-2 Yıl: 2013 233-265 233 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLERİN ANTİMİKROBİYAL, ANTİOKSİDAN AKTİVİTELERİ VE KULLANIM OLANAKLARI MEDICAL AND AROMATIC PLANTS ANTIMICROBIAL,

Detaylı

Domateste Bulunan Enzimlerin Önemi ve Isıl/Isıl Olmayan Teknolojilerle İnaktivasyonu

Domateste Bulunan Enzimlerin Önemi ve Isıl/Isıl Olmayan Teknolojilerle İnaktivasyonu Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(4) (2014) 58-67 Derleme Makale / Review Paper Domateste Bulunan Enzimlerin

Detaylı

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Türk Tarım Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2(3): 154-159, 2014 Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi Oolong Çayın Üretimi, Bileşimi ve Sağlık Üzerine Etkisi İlkay Koca 1, Şeyda Bostancı 2* 1 Ondokuz

Detaylı

Esansiyel Yağlar: Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antimutajenik Aktiviteleri

Esansiyel Yağlar: Antimikrobiyal, Antioksidan ve Antimutajenik Aktiviteleri Akademik Gıda / Academic Food Journal ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 12(3) (2014) 45-53 Derleme Makale / Review Paper Esansiyel Yağlar: Antimikrobiyal,

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No:2010/106 Projenin Başlığı Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)

Detaylı

ANTIFUNGAL EFFECTS OF SOME ALLIUM VEGETABLES

ANTIFUNGAL EFFECTS OF SOME ALLIUM VEGETABLES NWSA ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2008, Volume: 3, Number: 3 Article Number: A0086 NATURAL AND APPLIED SCIENCES FOOD ENGINEERING Received: December 2007 Accepted: June 2008 2008

Detaylı

Kefir Mikroflorası ile Laktik Asit Bakterilerinin Metabolik, Antimikrobiyal ve Genetik Özellikleri 1

Kefir Mikroflorası ile Laktik Asit Bakterilerinin Metabolik, Antimikrobiyal ve Genetik Özellikleri 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 49-69 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030203.pdf Kefir Mikroflorası ile Laktik Asit Bakterilerinin Metabolik, Antimikrobiyal ve Genetik

Detaylı

Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı

Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2008, 25(2), 79-85 Çay (Camellia sinensis); İçeriği, Metabolizma ve Sağlık Üzerine Etkileri, Antioksidan Aktivitesi ve Etlik Piliç Karma Yemlerinde Kullanımı Şenay Sarıca

Detaylı

Karadut Meyvesinin Antosiyanin İçeriği ve Antosiyaninlerin Gıda Sanayinde Renk Maddesi Olarak Kullanım Olanakları

Karadut Meyvesinin Antosiyanin İçeriği ve Antosiyaninlerin Gıda Sanayinde Renk Maddesi Olarak Kullanım Olanakları Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 7, No: 1, 2012 (9-19) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 7, No: 1, 2012 (9-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri

Farklı Hasat Zamanlarının Gemlik Zeytin (Olea europea L.) Çeşidinde Meyve ve Zeytinyağı Kalitesine Etkileri Yıldıztekin ve Tuna Araştırma Makalesi (Research Article) Esen KUTLU 1 Fatih ŞEN 2 1 Celal Bayar Üniversitesi, Alaşehir Meslek Yüksek Okulu, Alaşehir, Manisa. e-posta: esen.kutlu@bayar.edu.tr 2 Ege Üniversitesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OZON, KLOR VE HİDROJEN PEROKSİT UYGULAMALARININ PAZIDA KLOROFİL MİKTARI ÜZERİNE ETKİLERİ Özlem SEVİLGEN GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

KAROTENOİDLERİN İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ

KAROTENOİDLERİN İNSAN SAĞLIĞI AÇISINDAN ÖNEMİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 1997 : 3 : 1 : 249-254

Detaylı

JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI. Prof. Dr. Hasan YETİM. Gıda Katkı Maddeleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri

JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI. Prof. Dr. Hasan YETİM. Gıda Katkı Maddeleri : Sorunlar ve Çözüm Önerileri JELATİN ÜRETIMI, ÖZELLIKLERI VE KULLANIMI Prof. Dr. Hasan YETİM Erciyes Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Kayseri hyetim@erciyes.edu.tr Özet Kollajenin jelatine dönüşümünün

Detaylı

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar

Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi İçin Kullanılan Metodlar KSÜ. Fen ve Mühendislik Dergisi, 9(2), 2006 12 KSU. Journal of Science and Engineering 9(2), 2006 Tedavi Amaçlı Kullanılan Bazı Bitkilerin Kullanım Alanları ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi

Detaylı

Prof. Dr. Kürşad YAPAR

Prof. Dr. Kürşad YAPAR T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOMİSYON BAŞKANLIĞI Bilim Alanı SAĞLIK BİLİMLERİ Proje No SAĞ-BAP-A-220413-55 ALBİNO FARELERDE DİNİKANAZOL FUNGUSİTİ TARAFINDAN TEŞVİK EDİLEN TOKSİSİTEYE

Detaylı

Dr. Esra ALPÖZEN. Proje Ekibi 4-5. Omega-3 8-10. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 18-21. Histamin 24-25. Fonksiyonel Gıda Geliştirme 38-39

Dr. Esra ALPÖZEN. Proje Ekibi 4-5. Omega-3 8-10. Moleküler Biyoloji Laboratuvarı 18-21. Histamin 24-25. Fonksiyonel Gıda Geliştirme 38-39 Yıl: 4 Sayı: 16 Ocak Mart İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili Sorumlu Müdür Gıda,

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ. Hazırlayan Dönay KARAKAYA 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ MAKROFUNGUSLARIN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTELERİ VE DİĞER TIBBİ ETKİLERİ Hazırlayan Dönay KARAKAYA Danışman Doç. Dr. Gökçen Yuvalı ÇELİK Farmasötik Biyoteknoloji

Detaylı

ARAŞTIRMA YIL: 5 SAYI : 10 ARALIK 2013

ARAŞTIRMA YIL: 5 SAYI : 10 ARALIK 2013 ISSN 2146-2720 ARAŞTIRMA YIL: 5 SAYI : 10 ARALIK 2013 DERGİSİ Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yayınıdır. Türkiye deki Vespidae Türlerinin (Hymenoptera: Insecta) Önemi Doğal Mera Alanlarının Arıcılık

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ Journal of Faculty of Veterinary Medicine, Erciyes University Derleme / Review Article 11(1), 43-53, 2014 Propolis ve Fenolik Asitlerin Ruminant Beslemede

Detaylı

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1

Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2006 Cilt: 04 Sayı: 04 Sayfa: 1-20 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702060401.pdf Taze Sıkılmış Meyve Sularının Mikrobiyolojik Kalitesi 1 Ufuk Bağcı 2, Ayhan Temiz 3 Giriş

Detaylı

www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri Kerem KARASU, b Ergin ÖZTÜRK*, a

www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri Kerem KARASU, b Ergin ÖZTÜRK*, a TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.turkjans.com Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Kanatlılarda Antioksidan ve Antimikrobiyal Etkileri a Kerem KARASU,

Detaylı

Balık Atıklarının Değerlendirilmesi

Balık Atıklarının Değerlendirilmesi E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2007 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2007 Cilt/Volume 24, Sayı/Issue (3-4): 315 319 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Balık

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ SUCUKTA ÜRETİM VE DEPOLAMA SIRASINDA MEYDANA GELEN MİKROBİYOLOJİK VE BİYOKİMYASAL DEĞİŞMELER Ülkü DALMIŞ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKARA

Detaylı

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ İÇERİĞİ VE YAĞ KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANABİLİM DALI 2013-YL-063 ORGANİK ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİNDE FARKLI GÜBRE DOZLARININ TOPRAK ÖZELLİKLERİ, YAPRAK BESİN ELEMENTİ

Detaylı

Üzüm, Pekmez ve İnsan Sağlığı

Üzüm, Pekmez ve İnsan Sağlığı Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2011 (25-35) Electronic Journal of Food Technologies Vol:6, No: 2, 2011 (25-35) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi

Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Tarım Bilimleri Dergisi Tar. Bil. Der. Dergi web sayfası: www.agri.ankara.edu.tr/dergi Journal of Agricultural Sciences Journal homepage: www.agri.ankara.edu.tr/journal Anason (Pimpinella anisum L.) ve

Detaylı

Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı 1

Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı 1 Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi Yıl: 2003 Cilt: 01 Sayı: 02 Sayfa: 70-82 www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030204.pdf Laktik Asit Bakterilerinin Vajen Florasındaki Önemi ve Probiyotik Olarak Kullanımı 1

Detaylı

Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres

Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres DERLEME / REVIEW İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 17 (2) 143-153 (2010) Antioksidan İçeren Bazı Gıdalar ve Oksidatif Stres İsmet Yılmaz İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakoloji Anabilim

Detaylı