Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein Gökçen Yıldız *1, Vildan Uylaşer 1 1 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bursa * e-posta: Tel: , Fax: Geliş Tarihi: , Kabul Tarihi: Özet: Zeytin ağacının temel fenolik bileşiği olan oleuropein, zeytin meyvelerinin karakteristik acı tadından sorumludur. Zeytinin yenilebilir özellik kazanması için mutlaka ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteri olan oleuropein, insan sağlığı üzerinde birçok yararlı etkiye sahiptir. Birçok araştırmacı tarafından antimikrobiyel özelliğe sahip olduğu ispat edilmiş olan bu bileşik alternatif gıda katkısı olarak da kullanılabilir. Bu derlemede, oleuropeinin kimyasal yapısı ve antimikrobiyel etkisine ilişkin yapılan çalışmalardan söz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Zeytin, oleuropein, antimikrobiyel etki, fenolik bileşik. A Natural Antimicrobial: Oleuropein Abstract: Oleuropein is the main phenolic compound of olive tree and is responsible for the characteristic bitterness of olive fruits. Olive fruits can only be consumed after brining which removes bitterness by leaching out oleuropein and other polyphenols. Oleuropein is a heterosidic ester of elenolic acid and hydroxytyrosol and possesses beneficial effects on human health. Many researchers have demonstrated this compound has antimicrobial property, so that it might be used as an alternative food additive. In this review, the studies about chemical structure and antimicrobial activity of oleuropein are mentioned. Key Words: Olive, oleuropein, antimicrobial effect, phenolic compound. Giriş Zeytin ağacı önemli biyolojik özelliklere sahip fenolik maddelerce zengin olup, bu fenolik bileşenlerin başlıcası oleuropeindir (Malik ve Bradford, 2006; Japon-Lujan ve ark., 2006; Bouaziz ve ark., 2008). İlk kez 1908 yılında Bourquelot ve Vintilesco tarafından keşfedilen bu bileşiğin yapısı ancak 1960 yılında tanımlanabilmiştir (Panizzi ve ark., 1960). Buna göre oleuropein, elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteridir (Şekil 1). 131

2 Oleuropein, zeytin meyvesinin ilk dönemlerinde meyvede daha fazla bulunan, olgunlaşmanın ilerlemesi ile zamanla metabolize olarak miktarı azalan ve meyveye acılık veren bir maddedir (Amiot ve ark., 1989; Esti ve ark., 1998; Ryan ve ark., 1999; Sanchez ve ark., 2007). Olgunlaşmamış zeytinlerde oleuropein, meyve ağırlığının yaklaşık %2 sini oluşturmaktadır. Meyve olgunluğa eriştiği zaman, oleuropein içeriği azalır. Zeytin meyvesinin oleuropein içeriği, genç meyvedeki kuru maddenin %14 üne erişebilmektedir. Küçük meyve kültürleri, yüksek oleuropein içeriği ile karakterize edilirken, büyük meyve kültürleri genellikle, oleuropeinin az miktarlarını içermekte olduğu bildirilmektedir (Tokuşoğlu, 2010). Şekil 1. Oleuropeinin kimyasal yapı formülü (Winkelhausen ve ark., 2005). Zeytinin hasattan hemen sonra tüketilebilir nitelikte olamamasından sorumlu olan bu glikozit suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Klasik salamura yöntemi, alkali uygulaması, enzimatik yöntem ya da mikroorganizmalarla hidrolize edilerek zeytinden uzaklaştırılabilmektedir (Fleming ve ark., 1973; Brenes ve ark., 1995; Marsillo ve Lanza, 1998; Brenes ve DeCastro, 1998). Enzimatik hidroliz yönteminde oleuropein β-glikozidaz enzim aktivitesiyle glikoz ve oleuropein aglikona parçalanmakta, daha sonra esteraz enziminin etkisiyle hidroksitriosol ve elenolik asit oluşmaktadır (Şekil 2) (Marsillo ve Lanza, 1998). 132

3 Oleuropein β-glikozidaz Oleuropein aglikon+glikoz NaOH Esteraz Hidroksitriosol+Elenolik asit Oleuropein aglikon Oleuropein Hidroksitriosol Elenolik asit Şekil 2: Oleuropeinin β-glikozidaz enzimi ile hidrolizi Zeytin ağacının tamamında bulunan oleuropein zeytinde, dolayısıyla posasında, yağında ve zeytinyağı üretimi sırasında ortaya çıkan atıklarda (alperujo) da bulunmakla birlikte, bu bileşiğin doğada bilinen en önemli kaynağı zeytinciliğin yan ürünü olan zeytin yaprağıdır (60-90 mg/g (kuru ağırlık)) (Soler-Rivas ve ark., 2000; Gikas ve ark., 2007). Yapılan çalışmalarda zeytinyağında oleuropein içeriğinin %0.005 ile 2 arasında değişiklik gösterdiği, alperujoda %0.87 ve zeytin yaprağında ise %1-14 arasında olduğu belirlenmiştir (Priego-Capote ve ark., 2004; Beauchamp ve ark., 2005). Yüzyıllarca yaşayabilme özelliğine sahip olan zeytin ağacının ürünleri sağlığa yararlı etkileri ile uzun zamandır bilinen gıda maddeleri arasındadır (Soler-Rivas ve ark., 2000). Bu ürünlerin yapılarında bulundurdukları oleuropeinin antioksidan, antimikrobiyel, antienflamatuar, antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral aktiviteler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu birçok araştırıcı tarafından ortaya konmuştur (Visioli ve ark., 1998; Owen ve ark., 2000; Visioli ve ark., 2002; Carluccio, 2003; Micol ve ark., 2005; Tripoli ve ark., 2005; Sanchez ve ark., 2007; Gikas ve ark., 2007). Yapılan çalışmalar, yüksek miktarda oleuropein içeren zeytin yapraklarından elde edilen fenolik fraksiyonun, lipoprotein oksidasyonunu önlediği ve bu nedenle besin takviyesi olarak önemli rol oynadığını göstermektedir (Visioli ve ark., 1995; Tuck ve Hayball, 2002). Ayrıca oleuropeinin ana biyoaktif metaboliti hidroksitriosolün, doğal olarak elde edilen güçlü bir antioksidan olduğu, diğer yapısal alt birimi elenolik asitin ise güçlü antiviral etki gösterdiği bildirilmektedir (Fleming ve Etchells, 1967; Renis, 1975; Saija ve ark., 1998; 133

4 Visioli ve ark., 1998). Bundan başka oleuropeinin alzheimer hastalığının etyolojik faktörü Aβ amiloid peptid ile non-kovalent kompleks oluşturduğu ileri sürülmektedir (Bazoti ve ark., 2006; Gikas ve ark., 2007). Oleuropeinin Kimyası ve Biyosentezi Oleuropein, Oleaceae, Gentianaceae ve Cornaleae familyalarında yüksek miktarda bulunan sekoiridoit grubu bir bileşiktir. Sekoiridoitler, siklopentanopiran halkasına sahip acı lezzetli monoterpen lakton olan iridoitlerin, siklopentan halkasının parçalanması ile oluşmaktadır (Şekil 3). Şekil 3: İridoit ve sekoiridotin kimyasal yapısı Oleaceae familyasındaki sekoiridoitler ekzosiklik 8,9-olefinik bağ tarafından karakterize edilen, elenolik asit ve glikoz kalıntısının kombinasyonu oleosid türevleridir. Oleaceae sekoiridoit glikozitlerine özgü oleosid iskeletine sahip olan oleuropein, üç yapısal alt birimden oluşmakta olup bunlar; hidroksitriosol diğer bir deyişle 4-(2-hidroksietil) benzen-1,2 diol olarak adlandırılan bir polifenol ile sekoiridoit elenolik asit ve glikoz molekülüdür (Şekil 1) (Soler-Rivas ve ark., 2000; Gikas ve ark., 2007). İşlem görmemiş zeytin meyvesi ve yaprağındaki oleuropein konsantrasyonu, zeytin meyvesinin olgulaşması ya da işlem görmesi (yağ üretimi gibi) sırasında, gerçekleşen bir takım kimyasal ve enzimatik reaksiyonlar sonucu azalırken, oleuropeinin başlıca parçalanma ürünü hidroksitriosol konsantrasyonunda artış meydana gelmektedir. Zeytin meyvesinin olgunlaşması; oleuropein birikiminin meydana geldiği gelişme fazı, klorofil ve oleuropeinin azalma gösterdiği yeşil olgunlaşma fazı ve oleuropein azalmasının devam ettiği, antosiyaninlerin belirdiği siyah olgunlaşma fazı olmak üzere üç evrede gerçekleşmektedir. Olgunlaşmanın ilk evrelerinde oldukça yüksek olan oleuropein miktarı meyve kuru ağırlığının %14 ne kadar ulaşmaktadır (Amiot ve ark., 1986; Amiot ve ark., 1989). Yeşil olgunlaşma fazının başlangıcında oleuropein miktarındaki azalma ile birlikte, oleuropeinin glikozidik türevleri elenolik asit glikoziti ve demetiloleuropein oluşumu söz konusudur. Demetiloleuropein birikimi, siyah zeytinin ana bileşeni olana kadar devam etmektedir (Bianco ve ark., 1993). Bu iki bileşik, esteraz enziminin aktivitesiyle oluşmaktadır. Esteraz aktivitesi olgunlaşmanın birinci fazında artış göstermekte, siyah olgunlaşma evresinde ise maksimum düzeye çıkmaktadır. Oleuropeindeki düşüşle eş zamanlı olarak genç zeytinlerde daha az bulunan ligstrosit gibi diğer oleosid miktarlarında da düşüş meydana gelirken, bazı flavonoidler ve verbaskozit gibi diğer fenolik bileşiklerde artış meydana gelmektedir. Verbaskozit, zeytin meyvesinin başlıca hidroksisinnamik asit türevidir. Bu fenolik bileşik genç zeytinlerde olgunlaşmanın başlangıcında ligstrosit ve cornosite oranla daha az 134

5 miktarda bulunmaktadır. Yeşil zeytinler normal boyutuna ulaştığında ise ligstrosit ve cornosit kaybolurken, halleridon oluşumu gözlemlenmektedir (Amiot ve ark., 1989; Bianco ve ark., 1993). Zeytin meyvesinde oleuropeinin sadece glikozidik türevleri birikmesine karşın yapraklarda dihidroksitrisol ve oleuropeinin glikozidik olmayan türevleri de tespit edilmiştir (Amiot ve ark., 1989; Amiot ve ark., 1990). Oleaceae familyasındaki oleuropeinin biyosentezi, mevalonik asit üzerinden gerçekleşmektedir (Damtoft ve ark., 1992). Karbon iskeletini oluşturan mevalonik asitin bir dizi reaksiyonu sonucu; geraniol, 10-hidroksigeraniol ya da stereo izomeri 10-hidroksinerol ve iridodial oluşmaktadır. Bu bileşikler loganinin prekürsörü olarak bilinmektedir. Sırasıyla deoksiloganik asit, 7- epiloganik asit ve 7-ketologanik asit oluşumundan sonra, gerçekleşen bir dizi dönüşüm sonucu oleuropeinin direk prekürsörü olan ligstrosit meydana gelmektedir. Deoksiloganik asit ve 7-ketolaganik arasındaki gerçekleşen dönüşümlerin bitki türüne ve yılın belli zamanlarına göre değişiklik gösterdiği belirtilmektedir (Damtoft ve ark., 1995). Oleaceae familyasındaki oleuropeinin, Damtoft ve ark. (1992) tarafından öngörülen biyosentez yolu Şekil 4. de gösterilmiştir. Oleuropeinin Antimikrobiyel Etkisi Mikrobiyel gelişmeyi kontrol altına almak amacıyla kullanılan katkı maddeleri antimikrobiyel olarak adlandırılmaktadır. Ancak son yıllarda, bu amaçla kullanılan sentetik kökenli maddelerin insan vücudunda istenmeyen ve beklenmedik yan etkiler oluşturmasının yanı sıra mikroorganizmaların bunlara karşı direnç kazanması alternatif olarak doğal antimikrobiyel maddelerin arayışına neden olmuştur (Sanchez ve ark., 2007). Doğal antimikrobiyel maddeler arasında gösterilen oleuropeinin, mikroorganizmaların gelişme hızını geciktirdiği ve inhibe ettiği bildirilmektedir (Sousa ve ark., 2006; Sanchez ve ark., 2007; Sudjana ve ark., 2009; Lee ve Lee, 2010). Bu konuda yapılan birçok çalışmada fenolik glikozit oleuropein ve parçalanma ürünlerinin Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumonie, Lactobacillus plantarum, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas fragi, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus carnosus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio alginolyticus ve küfler üzerinde inhibe edici etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Juven ve Heniz, 1970; Tassou ve Nychas, 1995; Aziz ve ark. 1998; Bisignano ve ark., 1999; Furneri ve ark., 2002). 135

6 136 Şekil 4. Oleaceae familyasına ait bitkilerde oleuropeinin biyosentezi.

7 Etki mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamış olmakla beraber fenolik bileşiklerin, proteinleri denatüre etme yeteneğine sahip olduğu ve hücre zarı geçirgenliğini olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Genel olarak yüzey aktif ajanlar olarak sınıflandırılan bu bileşikler antimikrobiyel aktivitelerini, hücre membranlarına zarar vererek ya da hücre peptidoglikanlarını parçalayarak; protein, inorganik fosfat, glutamat veya potasyum gibi sitoplazma bileşenlerinin sızmasına neden olarak gerçekleştirmektedirler (Juven ve ark., 1972; Furneri ve ark., 2002; Sousa ve ark., 2006). Fenolik bileşiklerin düşük konsantrasyonları enerji üretiminde görev alan enzimlerin aktivitesini etkilerken, yüksek konsantrasyonları proteinleri çöktürmektedir (Juven ve ark., 1972; Denyer ve Stewart, 1998). Oleuropeinin Staphylococcus aureus ve Escherichia coli üzerine etkisinin incelendiği çalışmalarda, toksik etkinin Gr (+) bakteriler üzerinde Gr (-) bakterilere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu etkinin bakterilerin hücre yapılarındaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir (Furneri ve ark., 2002; Pereia ve ark., 2006; Sanchez ve ark., 2007). Fleming ve Etchells (1967), dondurulmuş yeşil zeytinden elde ettikleri etil asetat ekstraktının, laktik asit bakterilerini inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Araştırıcılar bu ekstrakttan elde edilen ve oleuropeinin parçalanma ürünü olan aglikonun, laktik asit bakterileri üzerine oleuropeinden daha fazla inhibitör etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Alkali ile muamele edilmiş, 121ºC de 15 dakika sıcaklık uygulanmış ve hiç bir işlem uygulanmamış %0.4 oleuropein içeren çözeltilerin Lactobacillus plantarum a karşı bakterisit etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada sıcaklık uygulanan çözeltinin, herhangi bir işlem uygulanmayan çözeltiye göre daha güçlü bakterisit etki gösterdiği, alkali ile muamele edilen çözeltinin ise hemen hemen etkisiz olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak araştırıcılar zeytinlerin alkali ile muamele edilmesinin, hem zeytinin acılığının giderilmesinde hem de yeterli fermentasyon ürünü oluşumunda olumlu etkisinin olacağını ifade etmektedirler (Ruiz-Barba ve ark., 1991). Araştırıcılar Mycoplasma pneumoniae, M. pirum, M. hominis ve M. fermentans a karşı oleuropeinin etkisini in-vitro olarak incelemiş ve oleuropeinin bu mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu saptamışlardır. Oleuropeinin bu etkisinin, yapısında bulunan ortodifenol grubundan kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir (Furneri ve ark., 2002). Winkelhausen ve ark. (2005) zeytinyağı eldesi sırasında zeytin meyvelerinin ezilmesi ve preslenmesi sonucu kalan artığın etanol ekstresinden elde edilen fenolik bileşiklerin %0.1 ve %0.2 oranlarında kullanıldığında Alternaria solani, Botrytis cinerea ve Fusarium culmorum küflerinin gelişmesinin inhibe edildiğini belirtmişlerdir. Zeytin meyvesinin bileşiminde yer alan fenolik bileşiklerin etil asetat ile ekstrakte edildiği diğer bir araştırmada, ekstrakttaki fenolik bileşiklerin Bacillus cereus T sporlarının çimlenmesini ve gelişmesini engellediği, saflaştırılmış olarak kullanılan oleuropeinin de benzer etkiyi gösterdiği tespit edilmiştir (Tassou ve ark., 1991). ABD de oleuropeinin mononükleoz herpes, hepatit viruslarına, rotaviruslara, bovin viruslarına, köpeklerde parvoviruslara ve kedilerde lösemi viruslarına karşı antiviral aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır (Fredrickson, 2000). Ayrıca yapılan çalışmalarda, zeytin yaprağının sulu ekstraktından elde edilen fenolik bileşiklerin Anti-HIV özellik gösterdiği bildirilmiş olup, oleuropein ve parçalanma ürünü hidroksitriosolun ayrı ayrı ve birlikte 137

8 kullanımı ile hücre içinde ve hücre dışında virüsün hücreye girişi ve hücreye entegrasyonunun engellendiği tespit edilmiştir (Lee-Huang ve ark., 2003; Bao ve ark. 2007; Lee-Huang ve ark., 2007a; Lee-Huang ve ark., 2007b). Zeytin yaprağından elde edilen fenolik bileşiklerin tümünün birlikte gösterdiği antimikrobiyel etki alanının, saf haldeki oleuropeinden daha geniş olduğu belirlenmiştir. Lee ve Lee (2010) zeytin yaprağının etanol ekstraktından elde ettikleri fenolik bileşikler ile ticari oleuropeinin antimikrobiyel etkisini inceledikleri çalışmalarında, oleuropeinin Salmonella enteritidis e karşı güçlü bir inhibe edici etkiye sahip olduğunu ve zeytin yaprağından elde ettikleri fenolik karışımın (oleuropein, rutin, vanilin ve kaffeik asit) sinerjistik etki göstererek Salmonella enteritidis e ek olarak Bacillus cereus a karşı da antimikrobiyel etki gösterdiğini saptamışlardır. Yapılan başka bir çalışmada toz haline getirilmiş zeytin yapraklarının sulu ekstraktında bulunan fenolik bileşikler, HPLC/DAD kullanarak analiz edilmiş ve antimikrobiyel özellikleri incelenmiştir. Elde edilen ekstraktın farklı konsantrasyonlarının mikroorganizmalar üzerindeki inhibe edici etkisi sırasıyla Bacillus cereus ~ Candida albicans > Escherichia coli > Staphylococcus aureus > Cryptococcus neoformans ~ Klebsiella pneumoniae ~ Pseudomonas aeruginosa > Bacillus subtilis olarak bulunmuştur (Pereira ve ark., 2007). Sonuç Dünyada zeytin ağacı sayısı bakımından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye için zeytincilik sektörü, hem tarım hem de sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. Akdeniz beslenme tarzında öne çıkan, yüksek fenolik madde içeriğine sahip zeytin ve ürünleri insan sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu denli değerli bir ürün olan zeytinden yeni faydalanma yollarının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda zeytin yaprağı, zengin fenolik içeriği ile önem kazanmakta olup, tıp, ilaç ve kozmetik alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda sanayinde ise kullanım alanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği son yıllarda, zeytin yapraklarından elde edilen çay tüketime sunulmuştur. Zeytin ağacının tamamında, özellikle de zeytin yapraklarında daha fazla bulunan oleuropein bileşiği, hastalıklar ve zararlılara karşı koruyucu etkisi ile zeytin ağacının dayanıklılığında oldukça önemli bir yere sahiptir. Mikroorganizmalara karşı inhibe edici etkiye sahip bu bileşik, zeytin meyvesinin olgunlaşmasıyla birlikte hidrolize olarak miktarı azalırken, zeytinin yenilebilir özellik kazanması amacıyla ise uzaklaştırılmaktadır. Doğal katkı maddesi olarak kullanımı amacıyla, yan ürün olan zeytin yapraklarının değerlendirilme imkanına sahip olması, bu durumun ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından da önemlidir. Kaynaklar Amiot, M.J., A. Fleuriet and J.J. Macheix Importance and evolution of phenolic. Compounds in olive during growth and maturation. J. Agric. Food Chem. 34: Amiot, M.J., A. Fleuriet and J.J. Macheix Accumulation of oleuropein derivatives during olive maturation. Phytochem. 28:

9 Amiot, M.J., M. Tacchini, A. Fleuriet and J.J. Macheix The technological debittering process of olives: characterization of fruits before and during alkaline treatment. Sci. Aliments. 10: Aziz, N.H., S.F. Farag, L.A. Mousa and M.A. Abo-Zaid Comparative antibacterial and antifungal effects of some phenolic compounds. Microbios. 93: Bao, J., D.W. Zhang, J.Z. Zhang, P.L. Huang and S. Lee-Huang Computational study of bindings of olive leaf extract (OLE) to HIV-1 fusion protein gp41. F.E.B.S. Lett. 581: Bazoti, F.N., J. Bergquist, K.E. Markides and A. Tsarbopoulos., Noncovalent interaction between amyloid-β-peptide (1-40) and oleuropein studied by electrospray ionization mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass. Spectrom. 17: Beauchamp, G.K., R.S. J. Keast, D.L.J. Morel, J. Pika, Q. Han, C. Lee, A.B. Smith and P.A.S. Breslin Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil. Nature. 437(7055): Bianco, A., R. Lo Scalzo and M.L. Scarpati Isolation of cornoside from Olea europaea and its transformation into halleridone. Phytochem. 32: Bisignano, G., A. Tomaino, R. Lo Cascio, G. Crisafi, N. Uccella, and A. Saija On the in-vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol. J. Pharm. Pharmacol. 51: Bouaziz, M., H. Hammami, Z. Bouallagui, H. Jemai and S. Sayadi Production of antioxidants from olive processing by-products. EJEAFChe. 7(8): Brenes, M., L. Rejano, P. Garcia, A.H. Sánchez and A. Garrido Biochemical changes in phenolic compounds during Spanish-style green olive processing. J. Agric. Food Chem. 43: Brenes, M. and A. DeCastro Transformation of oleuropein and its hydrolysis products during Spanish-style green olive processing. J. Sci. Food Agric. 77: Carluccio, M.A., L. Siculella, M.A. Ancora, M. Massaro, E. Scoditti, C. Storelli, F. Visioli, A. Distante and R. DeCaterina Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of mediterranean diet phytochemicals. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol. 23: Damtoft, S., H. Franzyk and S.R. Jensen Excelsioside, a secoiridoid glucoside from Fraxinus excelsior. Phytochem. 31: Damtoft, S., H. Franzyk and S.R. Jensen Biosynthesis of iridoids in Syringa and Fraxinus: carbocyclic iridoid precursors. Phytochem. 40: Denyer, S.P. and G.S.A.B. Stewart Mechanisms of action of disinfectants. Int. Biodet. Biodeg. 41: Esti, M., L. Cinquanta and E. La Notte Phenolic compounds in different olive varieties. J. Agric. Food Chem. 46: Fleming, H.P. and J.L. Etchells Occurrence of an inhibitor of lactic acid bacteria in green olives. Appl. Micro. 15(5):

10 Fleming, H.P., W.M.J.R. Walter and Etchells J.L Antimicrobial properties of oleuropein and products of its hydrolysis from green olives. Appl. Micro. 26(5): Fredrickson, W.R Method and composition for antiviral threrapy with olive leaves. U.S. patent. 6(117): 844. Furneri, P.M., A. Marino, A. Saija, N. Uccella and G. Bisignano In vitro antimycoplasmal activity of oleuropein. Int. J. Antimicrob. Age. 20: Gikas, E., F.N. Bazoti and A. Tsarbopoulos Conformation of Oleuropein, the major bioactive compound of Olea europea. J. Mol. Struct.: Theochem. 821: Japon-Lujan, R., J. Luque-Rodríguez and M. Luque de Castro Dynamic ultrasoundassisted extraction of oleuropein and related biophenols from olive leaves. J. Chromatogr. A. 1108: Juven, B. and Y. Henis Studies on antimicrobial activity of olive phenolic compounds. J. Appl. Bact. 33: Juven, B., Y. Henis, and B. Jacoby Studies of the antimicrobial action of oleuropein. J. Appl. Bact. 35: Lee, O.H. and B.Y. Lee Antioxidant and antimicrobial activities of individual and combined phenolics in Olea europaea leaf extract. Bioresour. Technol. 101(10): Lee-Huang, S., L. Zhang, P.L. Huang, Y.T. Chang and P.L. Huang Anti-HIV activity of olive leaf extract (OLE) and modulation of host cell gene expression by HIV-1 infection and OLE treatment. Biochem. Biophys. Res. Commun. 307(4): Lee-Huang, S., P.L. Huang, D. Zhang, J.W. Lee, J. Bao, Y. Sun, Y.T. Chang, J. Zhang and P.L. Huang. 2007a. Discovery of small-molecule HIV-1 fusion and integrase inhibitors oleuropein and hydroxytyrosol: Part I. fusion [corrected] inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 354(4): Lee-Huang, S., P.L. Huang, D. Zhang, J.W. Lee, J. Bao, Y. Sun, Y.T. Chang, J. Zhang and P.L. Huang. 2007b. Discovery of small-molecule HIV-1 fusion and integrase inhibitors oleuropein and hydroxytyrosol. Part II. Integrase inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 354: Malik, N.S.A. and J.M. Bradford Changes in oleuropein levels during differentiation and development of floral buds in Arbequina olives. Scientia Hort. 110: Marsillo, V. and B. Lanza Characterisation of an oleuropein degrading strain of Lactobacillus plantarum. Combined effects of compounds present in olive fermenting brines (phenols, glucose and NaCl) on bacterial activity. J. Sci. Food Agric. 76: Micol, V., N. Caturla, L. Perez-Fons, V. Mas, L. Perez and A. Estepa The olive leaf extract exhibits antiviral activity against viral haemorrhagic septicaemia rhabdovirus (VHSV). Antivir. Res. 66:

11 Owen, R.W., A. Giacosa, W.E. Hull, R. Haubner, G. Würtele, B. Spiegelhalder and H. Bartsch Olive oil consumption and health: the possible role of antioxidants. Lancet. Oncol. 21: Panizzi, L., M.L. Scarpati and G. Oriente Chemical structure of oleuropein, bitter glucoside of olive with hypotensive activity. Gazz. Chim. Ital. 90: Pereira, J.A., A.P.G. Pereira, I.C.F.R. Ferreira, P. Valentao, P.B. Andrade, R. Seabra, L. Estevinho and A. Bento Table olives from Portugal: phenolic compounds, antioxidant potential, and antimicrobial activity. J. Agric. Food Chem. 54: Pereira, A.P., I.C.R.F. Ferreira, F. Marcelino, F. Valentao, P.B. Andrade, R. Seabra, L. Estevinho, A. Bento and J.A. Pereira Phenolic Compounds and Antimicrobial Activity of Olive (Olea europaea L. Cv. Cobrançosa) Leaves. Molecules. 12(5): Priego-Capote, F., R.J. Jimenez and M.D. Leaque de Castro Fast seperation and determination of phenolic compounds by capillary electrophores-diode array detection: Application to the characterization of alperujo after ultrasound assisted extraction. J. Chromatogr. A (1-2): Renis, H.E Inactivation of myxoviruses by calcium elenolate. Antimicrob. Agents Chemother. 8: Ruiz-Barba, J.L., A. Garrida-Fernandez, and R. Jimenez-Diaz Bactericidal action of oleuropein extracted from gren olives against Lactobacillus plantarum. Lett. Appl. Micro. 12: Ryan, D., K. Robards and S. Lavee Changes in phenolic content of olive during maturation. Int. J. Food Sci. Technol. 34: Saija, A., D. Trombetta, A. Tomaino, R. Lo Cascio, P. Princi, N.F. Uccella Bonina and F. Castelli In-vitro evaluation of the antioxidant activity and biomembrane interaction of the plant phenols oleuropein and hydroxytyrosol. Int. J. Pharm. 166: Sanchez, J.C., M.A. Alsina, M.K. Herrlein and C. Mestres Interaction between the antibacterial compound, oleuropein, and model membranes. Colloid Polym. Sci. 285: Soler-Rivas, C., J.C. Espin and H.J. Wichers Oleuropein and related compounds. J. Sci. Food Agric. 80: Sousa, A., I.C. Ferreira, R., Calhelha, P.B. Andrade, P. Valentao, R. Seabra, L. Estevinho, A. Bento and J.A. Pereira Phenolics and antimicrobial activity of traditional stoned table olives 'alcaparra'. Bioorg. Med. Chem. 14: Sudjana, A.N., C. D'Orazio, V. Ryan, N. Rasool, J. Ng, N. Islam, T.V. and K.A. Hammer Antimicrobial activity of commercial Olea europaea (olive) leaf extract. Int. J. Antimic. Age. 33(5): Tassou, C.C., G.J.E. Nychas and R.G. Board Effects of phenolic compounds and oleuropein on the germination of Bacillus cereus T spores. Biotechnol. Appl. Biochem. 13(2):

12 Tassou, C.C. and G.J. Nychas Inhibition of Salmonella enteritidis by oleuropein in broth and in a model food system. Lett. Appl. Microbiol. 20: Tokuşoğlu Ö Özel Meyve Zeytin: Kimyası, Kalite ve Teknolojisi. Seher Matbaacılık.Yayın No: 006-1B; Sidas Medya Ltd. Şti., Fevzipaşa Bulvarı Çelik İş Merkezi-İzmir. 350 s. Tripoli, E., M. Giammanco, G. Tabacchi, D. Di Majo, S. Giammanco and M. La Guardia The phenolic composition of olive oil: structure, biological activity, and beneficial effects on human health. Nutr. Res. Rev. 18: Tuck, K.L. and P.J. Hayball Major phenolic compounds in olive oil: metabolism and health effects. J. Nut. Biochem. 13: Visioli, F., G. Bellomo, G. Montedoro and C. Galli Low density lipoprotein oxidation is inhibited in vitro by olive oil constituents. Atherosclerosis. 117(1): Visioli, F., S. Bellosta, and C. Galli Oleuropein, the bitter principles of olives, enhances nitric oxide production by mouse macrophages. Life Sci. 62: Visioli, F., A. Poli and C. Galli, Antioxidant and other biological activities of phenols from olives and olive oil. Med. Res. Rev. 22: Winkelhausen, E. R. Pospiech and G. Laufenberg Antifungal activity of phenolic compounds extracted from dried olive pomace. Bull. Chem. Techn. Macedonia. 24(1):

Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein Uygulaması. Application Of Oleuropein For Antimicrobial Medical Textiles

Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein Uygulaması. Application Of Oleuropein For Antimicrobial Medical Textiles Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 104-110, 15 Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein

Detaylı

OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ

OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ Gözde Türköz 1*, Tuğba Baydar 2, Mehmet Sözbilen 3, Yaşar Hışıl 4 1,2,3 :Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı 4 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Gıda Mühendisliği

Detaylı

Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri

Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri Hayvansal Üretim 52(1):49-58, 2011 Derleme Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu*, Burcu Aktaş Ege

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006) ANADLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNLJİ DERGİSİ ANADLU UNIVERSITY JURNAL F SCIENCE AND TECNLGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006) DERLEME /REVIEW ZEYTİN MEYVESİNDE VE SIZMA ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN BAŞLICA

Detaylı

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi *1 Faik GÖKALP Özet 1 Kırıkkale University, Faculty of Education, Department Of PrimaryEducation, ScienceEducationDivision,Yahşihan/Kırıkkale,

Detaylı

Zeytin Yaprağının Biyolojik Etkileri ve Tıpta Kullanımı

Zeytin Yaprağının Biyolojik Etkileri ve Tıpta Kullanımı Zeytin Yaprağının Biyolojik Etkileri ve Tıpta Kullanımı Biologically Effects and the Medical Usage of Olive Leaves 1 Ferah Armutcu, 1 Sümeyya Akyol, 1 Rukiye Hasgül, 1 M. Ramazan Yiğitoğlu 1 Fatih Üniversitesi

Detaylı

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI Sinem Güner, Merve Özgen, Dilek Gülbahar, Duygu Menç, Elif Tümay Özer*, Şeref Güçer

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ Ceviz Türk Mikrobiyol (Juglans Jegia Cem l.) in Derg Antimikrobiyal (09) 39 (1-2): Aktivitesi 7-11 93 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 08-71 CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)

Detaylı

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)/2013

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)/2013 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Oya KÖSEOĞLU Ünvan Mühendis Telefon 0 232 4627073-134 E-mail oya.koseoglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969-İZMİR EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Araştırma Makalesi/Original Article BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ The Effect of Antioxidants on Antibiotic Sensitivity of Bacteria 1 2 Akif İ. QURBANOV,

Detaylı

POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ

POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ Cihan Barak 1, Sema Bağdat Yaşar 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 10145 Çağış Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fulya HARP GEMLİK, DOMAT, ADANA TOPAĞI ve ADANA YERLİ ZEYTİN YAPRAKLARININ ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri DERLEME

Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri DERLEME DERLEME Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri Ferah Armutcu 1 Mehmet Namuslu 1 Ramazan Yüksel 2 Mehmet Kaya 3 1 Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

Olive Oil Extraction by Supercritical Carbondioxide and Comparasion of Composition of the Extracts with Conventional Extracted Ones*

Olive Oil Extraction by Supercritical Carbondioxide and Comparasion of Composition of the Extracts with Conventional Extracted Ones* SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İLE ZEYTİNYAĞI ELDESİ VE BİYOFENOLİK BİLEŞİMLERİ AÇISINDAN KONVANSİYONEL TEKNOLOJİLERLE ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLAR İLE KIYASLANMASI* Olive Oil Extraction by Supercritical Carbondioxide

Detaylı

PROJENİN OLUŞTURULMA GEREKÇELERİ

PROJENİN OLUŞTURULMA GEREKÇELERİ Zeytin Yapraklarından elde edilen standart ekstreler kullanılarak Fonksiyonel Gıda, Gıda Bütünleyici Ürün Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün geliştirilmesi DESTEKLEYENLER PROJENİN AMACI Bu projede, zeytin

Detaylı

Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Geleneksel Gemlik Yönteminin Günümüz Koşullarına Uyarlanması

Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Geleneksel Gemlik Yönteminin Günümüz Koşullarına Uyarlanması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 105-113 Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Geleneksel Gemlik Yönteminin Günümüz Koşullarına Uyarlanması Vildan UYLAŞER * İsmet ŞAHİN ** ÖZET Bu çalışmada salamura

Detaylı

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI Edma Perini, Dilek Turan, Mehmet Gönen, Evren Altıok Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanları: İnci, Füsun. "Characterization of superoxide dismutase isoenzymes in Turkish wheat varieties

Detaylı

Materyal ve Yöntemler. Materyal

Materyal ve Yöntemler. Materyal Nar Ekşisi ve Sumak Ekşisi nin Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi Buket Kunduhoğlu, Sevil Pilatin Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ORGANİK YEŞİL ZEYTİN

ORGANİK YEŞİL ZEYTİN ORGANİK YEŞİL ZEYTİN önerilir. 2 Yıl 121-140 (5XL) 680 gr 400 gr 15 TL önerilir. 2 Yıl 141-160 (4XL) 680 gr 400 gr 14 TL önerilir. 2 Yıl 161-180 (3XL) 680 gr 400 gr 13 TL önerilir. 2 Yıl 181-200 (2XL)

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

TEBLİĞ. h) Hurma zeytin: Çeşide ve ekolojik şartlara bağlı olarak, zeytin danelerinin ağaçta iken kendiliğinden

TEBLİĞ. h) Hurma zeytin: Çeşide ve ekolojik şartlara bağlı olarak, zeytin danelerinin ağaçta iken kendiliğinden 23 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29097 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/33) Amaç TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sofralık

Detaylı

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ N. DURMAZ HİLMİOĞLU *, A.E. YILDIRIM **, S. TÜLBENTÇİ *** *: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : MİHRİBAN KORUKLUOĞLU Doğum Tarihi : 01 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Süt Teknolojisi Ankara Üniversitesi 1983 Y. Lisans Tarım Ürünleri Teknolojisi

Detaylı

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ BİYOJEN AMİNLER Gıdalarda bazı spesifik amino asitlerin dekarboksilasyonuna veya aldehit ve ketonların transaminasyonuna bağlı olarak oluşan temel azotlu bileşiklerdir.

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Bazı Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri, 2000, Prof. Dr. Fikri BAŞOĞLU

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Bazı Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri, 2000, Prof. Dr. Fikri BAŞOĞLU ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin ŞAHAN Doğum Tarihi: 27.04.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1996 Y. Lisans Gıda Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

Detaylı

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ Elif ÖZTAŞ 1, Fatma GALİP 2, Ayşe MURATHAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin

Detaylı

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Süresi **Aflatoksin Analizi Yağlı-Kuru Meyveler (Fındık, Mısır, Yerfıstığı, Ceviz, Antep Fıstığı, Susam, Kabak Çekirdeği, Ayçiçeği Çekirdeği) RHONE IFU (PO7.V1) Aflatoksin

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ ZEYTİNYAĞI Tanımı: (Olea europa L) nın olgun meyvelerinden presyon, santrifüj ve süzme ile elde edilen, oda sıcaklığında (20-25 C) sıvı olan yemeklik yağ Oil Production Dünya zeytinyağı

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

Korozyon, «metallerin elektrokimyasal tepkimeler vererek aşınması» dır.

Korozyon, «metallerin elektrokimyasal tepkimeler vererek aşınması» dır. Korozyon, «metallerin elektrokimyasal tepkimeler vererek aşınması» dır. 2 Kaptan Edward Smith: Önce kadınlar ve çocuklar. - 12 Nisan 1912 CPYRIGHT 2012 RMS TITANIC, INC; Produced by AIVL, Woods Hole ceanographic

Detaylı

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. BETA KAROTEN OKSİDASYONUNA SICAKLIK, IŞIK, SÜRE ve GALLİK ASİTİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. Soğukta ve karanlıkta muhafaza

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ

SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ SIKÇA KARŞILAŞILAN HİLELER VE SAPTAMA YÖNTEMLERİ Doğada yeterli ve dengeli beslenmenin gerektirdiği ögelerin tümünü amaca uygun biçimde içeren ve her yaştaki insanın beslenme kaynağı olarak kullanılabilecek

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

KARASU ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase)

KARASU ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase) ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER byproducts. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase) KARASU Prina (%40) (Orujo) Karasu (%40) (Alpechin) ph 3.0-5.9 (asidik) Kuvveti zeytinyağı kokusu Fermentasyon

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ZEYTİN YAPRAĞI VE ÖZÜ: ŞİFADIR

ZEYTİN YAPRAĞI VE ÖZÜ: ŞİFADIR ZEYTİN YAPRAĞI VE ÖZÜ: ŞİFADIR 1700 yaşındaki zeytin ağacı. Kuzey Adriyatik'teki Birijuni Adaları, Ulusal Parkı, Hırvatistan. Bitki: Olea europaea ssp. europaea Türkçe Diğer Adları: Acaca - Çakilca - Çekiçge

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Kozyatağı, Bayar Cad. No: 78 Kadıköy 34736 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 464 44 12 Faks : 0216 464 44 58 E-Posta : gozlem@gozlemgidalabs.com

Detaylı

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Amaç Fatih Tuyun 1, Hasan Uslu 1*, Selahattin Gökmen 1, Yavuz Yorulmaz 1 1 Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde

BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ. İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü. vücudun biyokimyasal süreçlerinin etkin bir şekilde BALIKLARDA SİNDİRİM VE SİNDİRİM ENZİMLERİ İlyas KUTLU Kimyager Su Ürünleri Sağlığı Bölümü Proteinler, yağlar ve karbohidratlar balıklar amino asitlerin dengeli bir karışımına gereksinim tarafından enerji

Detaylı

I.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi 17-18 Mayıs 2008 / Edremit-Balıkesir ZEYTİNYAĞININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ

I.Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi 17-18 Mayıs 2008 / Edremit-Balıkesir ZEYTİNYAĞININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ ZEYTİNYAĞININ BESLENMEDEKİ ÖNEMİ Emine Arslan 1, Ümran Seven 2*, Şeref Güçer 3 1 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 4. Sınıf Öğrencisi 2, 3 Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

Geleneksel Yöntemlerle Hazırlanmış Yerel Zeytinyağlarının Mikroskobik Olarak İncelenmesi

Geleneksel Yöntemlerle Hazırlanmış Yerel Zeytinyağlarının Mikroskobik Olarak İncelenmesi Geleneksel Yöntemlerle Hazırlanmış Yerel Zeytinyağlarının Mikroskobik Olarak İncelenmesi Mehmet KALKAN M. Deniz GÜRSOY Nagehan KASIMOĞLU DANIŞMANLAR Prof. Dr. Turan GÜVEN (Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Detaylı

Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması

Patlıcan (Solanum melongena L.) Kurusunun Antimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi / Karaelmas Science and Engineering Journal 1 (2), 40-44, 2011 Karaelmas Science and Engineering Journal Journal home page: http://fbd.karaelmas.edu.tr Araştırma Makalesi

Detaylı

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı?

Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Yoğun Bakımlarda İnfeksiyon Kontrolü: Haricen Klorheksidin Uygulanmalı mı? Dr. Funda YETKİN İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Sunum Planı Klorheksidin

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2014/Taslak)

TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2014/Taslak) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (Tebliğ No: 2014/Taslak) Amaç MADDE 1- (1) Bu tebliğin amacı; sofralık zeytinlerin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde

Detaylı

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi

Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Hayvansal Üretim 54(2): 30-35, 2013 Derleme Bazı Agro-Endüstriyel Yan Ürünlerin Doğal Antioksidan Kaynağı Olarak Değerlendirilmesi Burcu Aktaş 1, Pınar Özdemir *2, Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu 1 1 Ege

Detaylı

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ

GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ NO GAZİANTEP TİCARET BORSASI LABORATUVAR VE DEPOCULUK A.Ş. ANALİZ FİYAT LİSTESİ KİMYASAL ANALİZLER Kod No :LS/16 Rev No :03 Rev Tarihi :18.05.16 Yayın Tarihi :06.11. 1 Aflatoksin B1 ve Toplam Aflatoksin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ ÖZET

ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ ÖZET ÇÖREKOTU (Nigella sativa l.) LİPAZ ENZİMİNİN İMMOBİLİZASYONUNA ASETONUN ETKİSİ Aylin AKOVA ERSOY, Güldem ÜSTÜN İstanbul Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34469 Maslak, Istanbul ÖZET Bu çalışmada,

Detaylı

SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI*

SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* Kısa Bildiri/Short Communication Mikrobiyol Bul 2009; 43: 651-656 SERTRALİNİN ANTİBAKTERİYEL ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI* INVESTIGATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF SERTRALIN Ahmet Yılmaz ÇOBAN 1, Yeliz

Detaylı

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur.

2. Kanun- Enerji dönüşümü sırasında bir miktar kullanılabilir kullanılamayan enerji ısı olarak kaybolur. Enerji Dönüşümleri Enerji Enerji; bir maddeyi taşıma veya değiştirme kapasitesi anlamına gelir. Enerji : Enerji bir formdan diğerine dönüştürülebilir. Kimyasal enerji ;moleküllerinin kimyasal bağlarının

Detaylı

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği)

1. Kanalizasyondan gelen kötü kokuların çözümü (boruların iç çeperlerin temizliği) miler Benz İstasy in a onl rı uran a t s r tla Re Ca nkala Ba ullar M'l AV er denc esi e R Ok KÖTÜ KOKULARA SON! ast anel er H r Evler Doğanın Çözümü! Referans edinmiş olduğumuz ilke doğanın kendini temizlemesi

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU Nar Suyu Üretim Aşamalarında Antimikrobiyel Aktivite ve Fenolik Madde Miktarındaki Değişimler Proje Yürütücüsü : Dr. Şeref Tağı Proje Numarası

Detaylı

ARAŞTIRMA. Bıldırcın Karma Yemlerine Zeytin Yaprağı Özütü Katılmasının Verim Performansı Üzerine Etkileri *

ARAŞTIRMA. Bıldırcın Karma Yemlerine Zeytin Yaprağı Özütü Katılmasının Verim Performansı Üzerine Etkileri * ARAŞTIRMA F.Ü.Sağ.Bil.Vet.Derg. 2013; 27 (3): 141-147 http://www.fusabil.org Bıldırcın Karma Yemlerine Zeytin Yaprağı Özütü Katılmasının Verim Performansı Üzerine Etkileri * Ayhan ÖZDEMİR 1 Mehmet Ali

Detaylı

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr

zeytinist mucahit@zeytin.org.tr www.mucahitkivrak.com.tr 1 T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ EDREMİT MESLEK YÜKSEKOKULU Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı Öğr. Gör. Mücahit KIVRAK 0 505 772 44 46 kivrak@gmail.com www.mucahitkivrak.com.tr 2 3 4 Günümüzde

Detaylı

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa

KLL DE. kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL DE İNFEKSİYON YÖNETİMİ Dr. Rıdvan R ALİ Uludağ Üniversitesi Tıp T p Fakültesi İç Hastalıklar kları ABD Hematoloji BD Bursa KLL ile ilişkili bilgilerimizde önemli değişiklikler iklikler söz s z konusu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

TÜRKİYE DE SOFRALIK ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ VE SEKTÖRÜN SORUNLARI

TÜRKİYE DE SOFRALIK ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ VE SEKTÖRÜN SORUNLARI Zeytinin adı TÜRKİYE DE SOFRALIK ZEYTİN İŞLETMECİLİĞİ VE SEKTÖRÜN SORUNLARI İbrahim MİNARECİ Genel Müdür 1 ZEYTİN Zeytin bir Akdeniz bitkisi olup, dünyaya Anadolu dan yayılmıştır. 2 DÜNYA VE ÜLKEMİZDE

Detaylı

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir.

Renk Maddeleri. Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Renk Maddeleri Meyve ve sebzelerde bulunan başlıca renk maddeleri: klorofil, antosiyanin, karotenoidler, betalaindir. Klorofiller Klorofil, yüksek bitkilerde fotosentezin gerçekleştiği yeşil renkli pigmenti

Detaylı

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU

ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI. Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU ARI ZEHİRİ BİLEŞİMİ, ÖZELLİKLERİ, ETKİ MEKANİZMASI Dr. Bioch.Cristina Mateescu APİTERAPİ KOMİSYONU Arı Zehiri - Tanım Arı zehiri, bal arıları tarafından öncelikle memelilere ve diğer iri omurgalılara karşı

Detaylı

Kimya, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.

Kimya, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını, bileşimini ve özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. KİMYA ARAŞTIRMALARI, TEKNOLOJİYE AKTARIMI ve ÖNCELİKLERİMİZ Prof. Dr. Nurettin YAYLI Karadeniz Teknik Üniversitesi Kimya nedir? KİM--YA???? Kimya, atomları, element ya da bileşik haldeki maddelerin yapısını,

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN HALHALI, SARI HAŞEBİ VE GEMLİK ZEYTİN ÇEŞİTLERİNİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE YAĞ VERİMLERİNİN BELİRLENMESİ * Determination of Some Physical Poperties and Oil Yields of Halhalı,

Detaylı

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI

ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI 1 ŞEFTALİ PULPUNUN SAKLANMASI ESNASINDA RENK DEĞİŞİMLERİ VE AMİNOASİT KAYIPLARI Filiz KAR*, F. Naime ARSLANOĞLU *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fak. Kimya Müh Bölümü, Elazığ ÖZET Şeftali pulpunun enzimatik

Detaylı

Effect of Sun Exposure and Fruıt Tissues On Antioxidant Capacity of Amasya and Fuji Apple Cultivars

Effect of Sun Exposure and Fruıt Tissues On Antioxidant Capacity of Amasya and Fuji Apple Cultivars GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi, 2007, 24 (2), 1-5 Işıklanma ve Meyve Dokusunun Amasya ve Fuji Elmalarında Antioksidan Kapasitesine Etkisi Mustafa Özgen 1 Habip Tokbaş 2 1- Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat

Detaylı

DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE. Halk Sağlığı Projesi

DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE. Halk Sağlığı Projesi DOMUZ GRİBİYLE MÜCADELE Halk Sağlığı Projesi Neden Salgınlarla Mücadele Etmeliyiz Kentler nüfus yoğunluğu nedeniyle bulaşıcı hastalık ve salgınlar için uygun ortamlar olması. (Kişiden kişiye, su-gıda,vektör,yüzey,hava

Detaylı

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453

( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 . HANAFI ( ) SHAFI ( ) GİMDES CERT NO : 1495-453 Company Profile Firmamız 2002 yılında Zeyko Tarım Gıda Sanayi İthalat ve İhracat Ltd. Şti. olarak kuruldu. Yaklaşık 19-20 ülkeye ihracat gerçekleştirmektedir.

Detaylı

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır.

Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Biyofilm nedir? Biyofilmler, mikroorganizmaların canlı/cansız yüzeye yapışmaları sonucu oluşan uzaklaştırılması güç tabakalardır. Birbirine bağlı bu hücreler genellikle kendilerince üretilen hücre dışı

Detaylı

Cennet Pelin BOYACI GÜNDÜZ

Cennet Pelin BOYACI GÜNDÜZ Cennet Pelin BOYACI GÜNDÜZ Araştırma Görevlisi Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Adana /TÜRKİYE Email: pgunduz@cu.edu.tr Telefon: +90 322 338 60 84 / 2177 / 130 Öğrenim Durumu

Detaylı

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Hatice YILDIRAN. Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ Hatice YILDIRAN Gıda Mühendisi BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ GIDA TAKVİYELERİ Eğitim Yeri Eğitim Konusu : HOLLANDA-TNO : Gıda Takviyeleri Eğitim Süresi : 21 Aralık 2012-20 Mart 2013 Danışman : Dr. Koen VENEMA Eğitim

Detaylı

20,00 TL + kdv. 30,00 TL + kdv. 120,00 TL + kdv. 100 ml TADIM NUMUNESİ. 500 ml KOYU CAM ŞİŞE 5 LT TENEKE

20,00 TL + kdv. 30,00 TL + kdv. 120,00 TL + kdv. 100 ml TADIM NUMUNESİ. 500 ml KOYU CAM ŞİŞE 5 LT TENEKE 100 ml TADIM NUMUNESİ 20,00 TL + kdv 500 ml KOYU CAM ŞİŞE 30,00 TL + kdv 5 LT TENEKE 120,00 TL + kdv ÜRÜN KODU: 13100 ÜRÜN KODU: 13500 KOLİ İÇİ ADEDİ: 12 ÜRÜN KODU: 13005 KOLİ İÇİ ADEDİ: 4 NATÜREL SIZMA

Detaylı

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri

Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Mısır silajında EM-silaj kullanımının etkileri Raporu hazırlayan: Feed Innovation Services (FIS) FIS Aarle-Rixtel Hollanda L. J. van der Kolk W. Smink Haziran 2004 Müşteri: EM Agriton BV Noordwolde Hollanda

Detaylı

Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumu. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil

Zeytinyağında Uçucu Aroma Bileşenlerinin Oluşumu. The Formation Of Volatile Aroma Compounds In Olive Oil Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 12, No: 2, 2009 (16-21) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 12, No: 2, 2009 (16-21) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları

A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları A. Tahıl ve Tahıl Ürünlerinin Sınıflandırılması B. Mikrobiyel Bozulmalar C. Depolama Koşulları TAHIL ve TAHIL ÜRÜNLERİNİN SINIFLANDIRILMASI Tahıl, Graminiae familyasının tohumları olan buğday, çavdar,

Detaylı

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU

ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞININ BASINÇLI ÇÖZÜCÜ EKSTRAKSİYONU VE EKSTRAKSİYON PARAMETRELERİNİN CEVAP YÜZEY YÖNTEMİ İLE OPTİMİZASYONU Emir Zafer HOŞGÜN, Berrin BOZAN* Anadolu Üniversitesi, Mühendislik mimarlık Fakültesi,

Detaylı

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER

Enzimler ENZİMLER ENZİMLER ENZİMLER İSİMLENDİRME ENZİMLER Enzimler Yrd.Doç.Dr. Ahmet GENÇ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu q Vücuttaki tüm reaksiyonlar, tüm işlem sonunda kendileri değişmeden reaksiyonların hızını artıran protein katalizörler olan enzimler

Detaylı

Hazırlayanlar İpek KARŞI Ayda ZEYBEK Sezgi KIPÇAK Türker GÜL. Danışmanlar Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Araş.Gör. Caner VURAL 2012

Hazırlayanlar İpek KARŞI Ayda ZEYBEK Sezgi KIPÇAK Türker GÜL. Danışmanlar Araş.Gör.Dr. Ali KOÇYİĞİT Araş.Gör. Caner VURAL 2012 Ege Üniverstesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Uygulamalı Mikrobiyoloji Laboratuar Dersi Sauerkraut Turşusu Yapımı ve Mikrobiyolojik Analizi Hazırlayanlar

Detaylı

İznikli Zeytin ve Zeytinyağı

İznikli Zeytin ve Zeytinyağı İznikli Zeytin ve Zeytinyağı Zeytinin yolculuğu Bahar ve yaz aylarında çiçeklerle süslenen zeytin ağaçlarımız bakım ve budama döneminden sonra kasım ayında hasat ile yolculuğuna başlar; Gün ağardıktan

Detaylı