Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein"

Transkript

1 U. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011, Cilt 25, Sayı 1, (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Doğal Bir Antimikrobiyel: Oleuropein Gökçen Yıldız *1, Vildan Uylaşer 1 1 Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Bursa * e-posta: Tel: , Fax: Geliş Tarihi: , Kabul Tarihi: Özet: Zeytin ağacının temel fenolik bileşiği olan oleuropein, zeytin meyvelerinin karakteristik acı tadından sorumludur. Zeytinin yenilebilir özellik kazanması için mutlaka ortamdan uzaklaştırılması gerekir. Elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteri olan oleuropein, insan sağlığı üzerinde birçok yararlı etkiye sahiptir. Birçok araştırmacı tarafından antimikrobiyel özelliğe sahip olduğu ispat edilmiş olan bu bileşik alternatif gıda katkısı olarak da kullanılabilir. Bu derlemede, oleuropeinin kimyasal yapısı ve antimikrobiyel etkisine ilişkin yapılan çalışmalardan söz edilmektedir. Anahtar Kelimeler: Zeytin, oleuropein, antimikrobiyel etki, fenolik bileşik. A Natural Antimicrobial: Oleuropein Abstract: Oleuropein is the main phenolic compound of olive tree and is responsible for the characteristic bitterness of olive fruits. Olive fruits can only be consumed after brining which removes bitterness by leaching out oleuropein and other polyphenols. Oleuropein is a heterosidic ester of elenolic acid and hydroxytyrosol and possesses beneficial effects on human health. Many researchers have demonstrated this compound has antimicrobial property, so that it might be used as an alternative food additive. In this review, the studies about chemical structure and antimicrobial activity of oleuropein are mentioned. Key Words: Olive, oleuropein, antimicrobial effect, phenolic compound. Giriş Zeytin ağacı önemli biyolojik özelliklere sahip fenolik maddelerce zengin olup, bu fenolik bileşenlerin başlıcası oleuropeindir (Malik ve Bradford, 2006; Japon-Lujan ve ark., 2006; Bouaziz ve ark., 2008). İlk kez 1908 yılında Bourquelot ve Vintilesco tarafından keşfedilen bu bileşiğin yapısı ancak 1960 yılında tanımlanabilmiştir (Panizzi ve ark., 1960). Buna göre oleuropein, elenolik asit ve hidroksitriosolün heterozidik esteridir (Şekil 1). 131

2 Oleuropein, zeytin meyvesinin ilk dönemlerinde meyvede daha fazla bulunan, olgunlaşmanın ilerlemesi ile zamanla metabolize olarak miktarı azalan ve meyveye acılık veren bir maddedir (Amiot ve ark., 1989; Esti ve ark., 1998; Ryan ve ark., 1999; Sanchez ve ark., 2007). Olgunlaşmamış zeytinlerde oleuropein, meyve ağırlığının yaklaşık %2 sini oluşturmaktadır. Meyve olgunluğa eriştiği zaman, oleuropein içeriği azalır. Zeytin meyvesinin oleuropein içeriği, genç meyvedeki kuru maddenin %14 üne erişebilmektedir. Küçük meyve kültürleri, yüksek oleuropein içeriği ile karakterize edilirken, büyük meyve kültürleri genellikle, oleuropeinin az miktarlarını içermekte olduğu bildirilmektedir (Tokuşoğlu, 2010). Şekil 1. Oleuropeinin kimyasal yapı formülü (Winkelhausen ve ark., 2005). Zeytinin hasattan hemen sonra tüketilebilir nitelikte olamamasından sorumlu olan bu glikozit suda çözünebilme özelliğine sahiptir. Klasik salamura yöntemi, alkali uygulaması, enzimatik yöntem ya da mikroorganizmalarla hidrolize edilerek zeytinden uzaklaştırılabilmektedir (Fleming ve ark., 1973; Brenes ve ark., 1995; Marsillo ve Lanza, 1998; Brenes ve DeCastro, 1998). Enzimatik hidroliz yönteminde oleuropein β-glikozidaz enzim aktivitesiyle glikoz ve oleuropein aglikona parçalanmakta, daha sonra esteraz enziminin etkisiyle hidroksitriosol ve elenolik asit oluşmaktadır (Şekil 2) (Marsillo ve Lanza, 1998). 132

3 Oleuropein β-glikozidaz Oleuropein aglikon+glikoz NaOH Esteraz Hidroksitriosol+Elenolik asit Oleuropein aglikon Oleuropein Hidroksitriosol Elenolik asit Şekil 2: Oleuropeinin β-glikozidaz enzimi ile hidrolizi Zeytin ağacının tamamında bulunan oleuropein zeytinde, dolayısıyla posasında, yağında ve zeytinyağı üretimi sırasında ortaya çıkan atıklarda (alperujo) da bulunmakla birlikte, bu bileşiğin doğada bilinen en önemli kaynağı zeytinciliğin yan ürünü olan zeytin yaprağıdır (60-90 mg/g (kuru ağırlık)) (Soler-Rivas ve ark., 2000; Gikas ve ark., 2007). Yapılan çalışmalarda zeytinyağında oleuropein içeriğinin %0.005 ile 2 arasında değişiklik gösterdiği, alperujoda %0.87 ve zeytin yaprağında ise %1-14 arasında olduğu belirlenmiştir (Priego-Capote ve ark., 2004; Beauchamp ve ark., 2005). Yüzyıllarca yaşayabilme özelliğine sahip olan zeytin ağacının ürünleri sağlığa yararlı etkileri ile uzun zamandır bilinen gıda maddeleri arasındadır (Soler-Rivas ve ark., 2000). Bu ürünlerin yapılarında bulundurdukları oleuropeinin antioksidan, antimikrobiyel, antienflamatuar, antiaterojenik, antikarsinojenik, antiviral aktiviteler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik özelliğe sahip olduğu birçok araştırıcı tarafından ortaya konmuştur (Visioli ve ark., 1998; Owen ve ark., 2000; Visioli ve ark., 2002; Carluccio, 2003; Micol ve ark., 2005; Tripoli ve ark., 2005; Sanchez ve ark., 2007; Gikas ve ark., 2007). Yapılan çalışmalar, yüksek miktarda oleuropein içeren zeytin yapraklarından elde edilen fenolik fraksiyonun, lipoprotein oksidasyonunu önlediği ve bu nedenle besin takviyesi olarak önemli rol oynadığını göstermektedir (Visioli ve ark., 1995; Tuck ve Hayball, 2002). Ayrıca oleuropeinin ana biyoaktif metaboliti hidroksitriosolün, doğal olarak elde edilen güçlü bir antioksidan olduğu, diğer yapısal alt birimi elenolik asitin ise güçlü antiviral etki gösterdiği bildirilmektedir (Fleming ve Etchells, 1967; Renis, 1975; Saija ve ark., 1998; 133

4 Visioli ve ark., 1998). Bundan başka oleuropeinin alzheimer hastalığının etyolojik faktörü Aβ amiloid peptid ile non-kovalent kompleks oluşturduğu ileri sürülmektedir (Bazoti ve ark., 2006; Gikas ve ark., 2007). Oleuropeinin Kimyası ve Biyosentezi Oleuropein, Oleaceae, Gentianaceae ve Cornaleae familyalarında yüksek miktarda bulunan sekoiridoit grubu bir bileşiktir. Sekoiridoitler, siklopentanopiran halkasına sahip acı lezzetli monoterpen lakton olan iridoitlerin, siklopentan halkasının parçalanması ile oluşmaktadır (Şekil 3). Şekil 3: İridoit ve sekoiridotin kimyasal yapısı Oleaceae familyasındaki sekoiridoitler ekzosiklik 8,9-olefinik bağ tarafından karakterize edilen, elenolik asit ve glikoz kalıntısının kombinasyonu oleosid türevleridir. Oleaceae sekoiridoit glikozitlerine özgü oleosid iskeletine sahip olan oleuropein, üç yapısal alt birimden oluşmakta olup bunlar; hidroksitriosol diğer bir deyişle 4-(2-hidroksietil) benzen-1,2 diol olarak adlandırılan bir polifenol ile sekoiridoit elenolik asit ve glikoz molekülüdür (Şekil 1) (Soler-Rivas ve ark., 2000; Gikas ve ark., 2007). İşlem görmemiş zeytin meyvesi ve yaprağındaki oleuropein konsantrasyonu, zeytin meyvesinin olgulaşması ya da işlem görmesi (yağ üretimi gibi) sırasında, gerçekleşen bir takım kimyasal ve enzimatik reaksiyonlar sonucu azalırken, oleuropeinin başlıca parçalanma ürünü hidroksitriosol konsantrasyonunda artış meydana gelmektedir. Zeytin meyvesinin olgunlaşması; oleuropein birikiminin meydana geldiği gelişme fazı, klorofil ve oleuropeinin azalma gösterdiği yeşil olgunlaşma fazı ve oleuropein azalmasının devam ettiği, antosiyaninlerin belirdiği siyah olgunlaşma fazı olmak üzere üç evrede gerçekleşmektedir. Olgunlaşmanın ilk evrelerinde oldukça yüksek olan oleuropein miktarı meyve kuru ağırlığının %14 ne kadar ulaşmaktadır (Amiot ve ark., 1986; Amiot ve ark., 1989). Yeşil olgunlaşma fazının başlangıcında oleuropein miktarındaki azalma ile birlikte, oleuropeinin glikozidik türevleri elenolik asit glikoziti ve demetiloleuropein oluşumu söz konusudur. Demetiloleuropein birikimi, siyah zeytinin ana bileşeni olana kadar devam etmektedir (Bianco ve ark., 1993). Bu iki bileşik, esteraz enziminin aktivitesiyle oluşmaktadır. Esteraz aktivitesi olgunlaşmanın birinci fazında artış göstermekte, siyah olgunlaşma evresinde ise maksimum düzeye çıkmaktadır. Oleuropeindeki düşüşle eş zamanlı olarak genç zeytinlerde daha az bulunan ligstrosit gibi diğer oleosid miktarlarında da düşüş meydana gelirken, bazı flavonoidler ve verbaskozit gibi diğer fenolik bileşiklerde artış meydana gelmektedir. Verbaskozit, zeytin meyvesinin başlıca hidroksisinnamik asit türevidir. Bu fenolik bileşik genç zeytinlerde olgunlaşmanın başlangıcında ligstrosit ve cornosite oranla daha az 134

5 miktarda bulunmaktadır. Yeşil zeytinler normal boyutuna ulaştığında ise ligstrosit ve cornosit kaybolurken, halleridon oluşumu gözlemlenmektedir (Amiot ve ark., 1989; Bianco ve ark., 1993). Zeytin meyvesinde oleuropeinin sadece glikozidik türevleri birikmesine karşın yapraklarda dihidroksitrisol ve oleuropeinin glikozidik olmayan türevleri de tespit edilmiştir (Amiot ve ark., 1989; Amiot ve ark., 1990). Oleaceae familyasındaki oleuropeinin biyosentezi, mevalonik asit üzerinden gerçekleşmektedir (Damtoft ve ark., 1992). Karbon iskeletini oluşturan mevalonik asitin bir dizi reaksiyonu sonucu; geraniol, 10-hidroksigeraniol ya da stereo izomeri 10-hidroksinerol ve iridodial oluşmaktadır. Bu bileşikler loganinin prekürsörü olarak bilinmektedir. Sırasıyla deoksiloganik asit, 7- epiloganik asit ve 7-ketologanik asit oluşumundan sonra, gerçekleşen bir dizi dönüşüm sonucu oleuropeinin direk prekürsörü olan ligstrosit meydana gelmektedir. Deoksiloganik asit ve 7-ketolaganik arasındaki gerçekleşen dönüşümlerin bitki türüne ve yılın belli zamanlarına göre değişiklik gösterdiği belirtilmektedir (Damtoft ve ark., 1995). Oleaceae familyasındaki oleuropeinin, Damtoft ve ark. (1992) tarafından öngörülen biyosentez yolu Şekil 4. de gösterilmiştir. Oleuropeinin Antimikrobiyel Etkisi Mikrobiyel gelişmeyi kontrol altına almak amacıyla kullanılan katkı maddeleri antimikrobiyel olarak adlandırılmaktadır. Ancak son yıllarda, bu amaçla kullanılan sentetik kökenli maddelerin insan vücudunda istenmeyen ve beklenmedik yan etkiler oluşturmasının yanı sıra mikroorganizmaların bunlara karşı direnç kazanması alternatif olarak doğal antimikrobiyel maddelerin arayışına neden olmuştur (Sanchez ve ark., 2007). Doğal antimikrobiyel maddeler arasında gösterilen oleuropeinin, mikroorganizmaların gelişme hızını geciktirdiği ve inhibe ettiği bildirilmektedir (Sousa ve ark., 2006; Sanchez ve ark., 2007; Sudjana ve ark., 2009; Lee ve Lee, 2010). Bu konuda yapılan birçok çalışmada fenolik glikozit oleuropein ve parçalanma ürünlerinin Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumonie, Lactobacillus plantarum, Moraxella catarrhalis, Pseudomonas fragi, Salmonella enteritidis, Salmonella typhi, Staphylococcus aureus, Staphylococcus carnosus, Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae, Vibrio alginolyticus ve küfler üzerinde inhibe edici etkisinin olduğu ifade edilmektedir (Juven ve Heniz, 1970; Tassou ve Nychas, 1995; Aziz ve ark. 1998; Bisignano ve ark., 1999; Furneri ve ark., 2002). 135

6 136 Şekil 4. Oleaceae familyasına ait bitkilerde oleuropeinin biyosentezi.

7 Etki mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamış olmakla beraber fenolik bileşiklerin, proteinleri denatüre etme yeteneğine sahip olduğu ve hücre zarı geçirgenliğini olumsuz etkilediği belirtilmektedir. Genel olarak yüzey aktif ajanlar olarak sınıflandırılan bu bileşikler antimikrobiyel aktivitelerini, hücre membranlarına zarar vererek ya da hücre peptidoglikanlarını parçalayarak; protein, inorganik fosfat, glutamat veya potasyum gibi sitoplazma bileşenlerinin sızmasına neden olarak gerçekleştirmektedirler (Juven ve ark., 1972; Furneri ve ark., 2002; Sousa ve ark., 2006). Fenolik bileşiklerin düşük konsantrasyonları enerji üretiminde görev alan enzimlerin aktivitesini etkilerken, yüksek konsantrasyonları proteinleri çöktürmektedir (Juven ve ark., 1972; Denyer ve Stewart, 1998). Oleuropeinin Staphylococcus aureus ve Escherichia coli üzerine etkisinin incelendiği çalışmalarda, toksik etkinin Gr (+) bakteriler üzerinde Gr (-) bakterilere göre daha fazla olduğu bildirilmiştir. Bu etkinin bakterilerin hücre yapılarındaki farklılıklardan kaynaklandığı belirtilmektedir (Furneri ve ark., 2002; Pereia ve ark., 2006; Sanchez ve ark., 2007). Fleming ve Etchells (1967), dondurulmuş yeşil zeytinden elde ettikleri etil asetat ekstraktının, laktik asit bakterilerini inhibe ettiğini tespit etmişlerdir. Araştırıcılar bu ekstrakttan elde edilen ve oleuropeinin parçalanma ürünü olan aglikonun, laktik asit bakterileri üzerine oleuropeinden daha fazla inhibitör etkiye sahip olduğunu saptamışlardır. Alkali ile muamele edilmiş, 121ºC de 15 dakika sıcaklık uygulanmış ve hiç bir işlem uygulanmamış %0.4 oleuropein içeren çözeltilerin Lactobacillus plantarum a karşı bakterisit etkilerinin araştırıldığı bir çalışmada sıcaklık uygulanan çözeltinin, herhangi bir işlem uygulanmayan çözeltiye göre daha güçlü bakterisit etki gösterdiği, alkali ile muamele edilen çözeltinin ise hemen hemen etkisiz olduğu saptanmıştır. Sonuç olarak araştırıcılar zeytinlerin alkali ile muamele edilmesinin, hem zeytinin acılığının giderilmesinde hem de yeterli fermentasyon ürünü oluşumunda olumlu etkisinin olacağını ifade etmektedirler (Ruiz-Barba ve ark., 1991). Araştırıcılar Mycoplasma pneumoniae, M. pirum, M. hominis ve M. fermentans a karşı oleuropeinin etkisini in-vitro olarak incelemiş ve oleuropeinin bu mikroorganizmalar üzerinde etkili olduğunu saptamışlardır. Oleuropeinin bu etkisinin, yapısında bulunan ortodifenol grubundan kaynaklanabileceği ileri sürülmektedir (Furneri ve ark., 2002). Winkelhausen ve ark. (2005) zeytinyağı eldesi sırasında zeytin meyvelerinin ezilmesi ve preslenmesi sonucu kalan artığın etanol ekstresinden elde edilen fenolik bileşiklerin %0.1 ve %0.2 oranlarında kullanıldığında Alternaria solani, Botrytis cinerea ve Fusarium culmorum küflerinin gelişmesinin inhibe edildiğini belirtmişlerdir. Zeytin meyvesinin bileşiminde yer alan fenolik bileşiklerin etil asetat ile ekstrakte edildiği diğer bir araştırmada, ekstrakttaki fenolik bileşiklerin Bacillus cereus T sporlarının çimlenmesini ve gelişmesini engellediği, saflaştırılmış olarak kullanılan oleuropeinin de benzer etkiyi gösterdiği tespit edilmiştir (Tassou ve ark., 1991). ABD de oleuropeinin mononükleoz herpes, hepatit viruslarına, rotaviruslara, bovin viruslarına, köpeklerde parvoviruslara ve kedilerde lösemi viruslarına karşı antiviral aktivite gösterdiği kanıtlanmıştır (Fredrickson, 2000). Ayrıca yapılan çalışmalarda, zeytin yaprağının sulu ekstraktından elde edilen fenolik bileşiklerin Anti-HIV özellik gösterdiği bildirilmiş olup, oleuropein ve parçalanma ürünü hidroksitriosolun ayrı ayrı ve birlikte 137

8 kullanımı ile hücre içinde ve hücre dışında virüsün hücreye girişi ve hücreye entegrasyonunun engellendiği tespit edilmiştir (Lee-Huang ve ark., 2003; Bao ve ark. 2007; Lee-Huang ve ark., 2007a; Lee-Huang ve ark., 2007b). Zeytin yaprağından elde edilen fenolik bileşiklerin tümünün birlikte gösterdiği antimikrobiyel etki alanının, saf haldeki oleuropeinden daha geniş olduğu belirlenmiştir. Lee ve Lee (2010) zeytin yaprağının etanol ekstraktından elde ettikleri fenolik bileşikler ile ticari oleuropeinin antimikrobiyel etkisini inceledikleri çalışmalarında, oleuropeinin Salmonella enteritidis e karşı güçlü bir inhibe edici etkiye sahip olduğunu ve zeytin yaprağından elde ettikleri fenolik karışımın (oleuropein, rutin, vanilin ve kaffeik asit) sinerjistik etki göstererek Salmonella enteritidis e ek olarak Bacillus cereus a karşı da antimikrobiyel etki gösterdiğini saptamışlardır. Yapılan başka bir çalışmada toz haline getirilmiş zeytin yapraklarının sulu ekstraktında bulunan fenolik bileşikler, HPLC/DAD kullanarak analiz edilmiş ve antimikrobiyel özellikleri incelenmiştir. Elde edilen ekstraktın farklı konsantrasyonlarının mikroorganizmalar üzerindeki inhibe edici etkisi sırasıyla Bacillus cereus ~ Candida albicans > Escherichia coli > Staphylococcus aureus > Cryptococcus neoformans ~ Klebsiella pneumoniae ~ Pseudomonas aeruginosa > Bacillus subtilis olarak bulunmuştur (Pereira ve ark., 2007). Sonuç Dünyada zeytin ağacı sayısı bakımından en zengin ülkelerden biri olan Türkiye için zeytincilik sektörü, hem tarım hem de sanayi açısından büyük önem taşımaktadır. Akdeniz beslenme tarzında öne çıkan, yüksek fenolik madde içeriğine sahip zeytin ve ürünleri insan sağlığı açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu denli değerli bir ürün olan zeytinden yeni faydalanma yollarının geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda zeytin yaprağı, zengin fenolik içeriği ile önem kazanmakta olup, tıp, ilaç ve kozmetik alanında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Gıda sanayinde ise kullanım alanları ile ilgili çalışmaların devam ettiği son yıllarda, zeytin yapraklarından elde edilen çay tüketime sunulmuştur. Zeytin ağacının tamamında, özellikle de zeytin yapraklarında daha fazla bulunan oleuropein bileşiği, hastalıklar ve zararlılara karşı koruyucu etkisi ile zeytin ağacının dayanıklılığında oldukça önemli bir yere sahiptir. Mikroorganizmalara karşı inhibe edici etkiye sahip bu bileşik, zeytin meyvesinin olgunlaşmasıyla birlikte hidrolize olarak miktarı azalırken, zeytinin yenilebilir özellik kazanması amacıyla ise uzaklaştırılmaktadır. Doğal katkı maddesi olarak kullanımı amacıyla, yan ürün olan zeytin yapraklarının değerlendirilme imkanına sahip olması, bu durumun ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar açısından da önemlidir. Kaynaklar Amiot, M.J., A. Fleuriet and J.J. Macheix Importance and evolution of phenolic. Compounds in olive during growth and maturation. J. Agric. Food Chem. 34: Amiot, M.J., A. Fleuriet and J.J. Macheix Accumulation of oleuropein derivatives during olive maturation. Phytochem. 28:

9 Amiot, M.J., M. Tacchini, A. Fleuriet and J.J. Macheix The technological debittering process of olives: characterization of fruits before and during alkaline treatment. Sci. Aliments. 10: Aziz, N.H., S.F. Farag, L.A. Mousa and M.A. Abo-Zaid Comparative antibacterial and antifungal effects of some phenolic compounds. Microbios. 93: Bao, J., D.W. Zhang, J.Z. Zhang, P.L. Huang and S. Lee-Huang Computational study of bindings of olive leaf extract (OLE) to HIV-1 fusion protein gp41. F.E.B.S. Lett. 581: Bazoti, F.N., J. Bergquist, K.E. Markides and A. Tsarbopoulos., Noncovalent interaction between amyloid-β-peptide (1-40) and oleuropein studied by electrospray ionization mass spectrometry. J. Am. Soc. Mass. Spectrom. 17: Beauchamp, G.K., R.S. J. Keast, D.L.J. Morel, J. Pika, Q. Han, C. Lee, A.B. Smith and P.A.S. Breslin Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil. Nature. 437(7055): Bianco, A., R. Lo Scalzo and M.L. Scarpati Isolation of cornoside from Olea europaea and its transformation into halleridone. Phytochem. 32: Bisignano, G., A. Tomaino, R. Lo Cascio, G. Crisafi, N. Uccella, and A. Saija On the in-vitro antimicrobial activity of oleuropein and hydroxytyrosol. J. Pharm. Pharmacol. 51: Bouaziz, M., H. Hammami, Z. Bouallagui, H. Jemai and S. Sayadi Production of antioxidants from olive processing by-products. EJEAFChe. 7(8): Brenes, M., L. Rejano, P. Garcia, A.H. Sánchez and A. Garrido Biochemical changes in phenolic compounds during Spanish-style green olive processing. J. Agric. Food Chem. 43: Brenes, M. and A. DeCastro Transformation of oleuropein and its hydrolysis products during Spanish-style green olive processing. J. Sci. Food Agric. 77: Carluccio, M.A., L. Siculella, M.A. Ancora, M. Massaro, E. Scoditti, C. Storelli, F. Visioli, A. Distante and R. DeCaterina Olive oil and red wine antioxidant polyphenols inhibit endothelial activation: antiatherogenic properties of mediterranean diet phytochemicals. Arterioscler Thromb. Vasc. Biol. 23: Damtoft, S., H. Franzyk and S.R. Jensen Excelsioside, a secoiridoid glucoside from Fraxinus excelsior. Phytochem. 31: Damtoft, S., H. Franzyk and S.R. Jensen Biosynthesis of iridoids in Syringa and Fraxinus: carbocyclic iridoid precursors. Phytochem. 40: Denyer, S.P. and G.S.A.B. Stewart Mechanisms of action of disinfectants. Int. Biodet. Biodeg. 41: Esti, M., L. Cinquanta and E. La Notte Phenolic compounds in different olive varieties. J. Agric. Food Chem. 46: Fleming, H.P. and J.L. Etchells Occurrence of an inhibitor of lactic acid bacteria in green olives. Appl. Micro. 15(5):

10 Fleming, H.P., W.M.J.R. Walter and Etchells J.L Antimicrobial properties of oleuropein and products of its hydrolysis from green olives. Appl. Micro. 26(5): Fredrickson, W.R Method and composition for antiviral threrapy with olive leaves. U.S. patent. 6(117): 844. Furneri, P.M., A. Marino, A. Saija, N. Uccella and G. Bisignano In vitro antimycoplasmal activity of oleuropein. Int. J. Antimicrob. Age. 20: Gikas, E., F.N. Bazoti and A. Tsarbopoulos Conformation of Oleuropein, the major bioactive compound of Olea europea. J. Mol. Struct.: Theochem. 821: Japon-Lujan, R., J. Luque-Rodríguez and M. Luque de Castro Dynamic ultrasoundassisted extraction of oleuropein and related biophenols from olive leaves. J. Chromatogr. A. 1108: Juven, B. and Y. Henis Studies on antimicrobial activity of olive phenolic compounds. J. Appl. Bact. 33: Juven, B., Y. Henis, and B. Jacoby Studies of the antimicrobial action of oleuropein. J. Appl. Bact. 35: Lee, O.H. and B.Y. Lee Antioxidant and antimicrobial activities of individual and combined phenolics in Olea europaea leaf extract. Bioresour. Technol. 101(10): Lee-Huang, S., L. Zhang, P.L. Huang, Y.T. Chang and P.L. Huang Anti-HIV activity of olive leaf extract (OLE) and modulation of host cell gene expression by HIV-1 infection and OLE treatment. Biochem. Biophys. Res. Commun. 307(4): Lee-Huang, S., P.L. Huang, D. Zhang, J.W. Lee, J. Bao, Y. Sun, Y.T. Chang, J. Zhang and P.L. Huang. 2007a. Discovery of small-molecule HIV-1 fusion and integrase inhibitors oleuropein and hydroxytyrosol: Part I. fusion [corrected] inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 354(4): Lee-Huang, S., P.L. Huang, D. Zhang, J.W. Lee, J. Bao, Y. Sun, Y.T. Chang, J. Zhang and P.L. Huang. 2007b. Discovery of small-molecule HIV-1 fusion and integrase inhibitors oleuropein and hydroxytyrosol. Part II. Integrase inhibition. Biochem. Biophys. Res. Commun. 354: Malik, N.S.A. and J.M. Bradford Changes in oleuropein levels during differentiation and development of floral buds in Arbequina olives. Scientia Hort. 110: Marsillo, V. and B. Lanza Characterisation of an oleuropein degrading strain of Lactobacillus plantarum. Combined effects of compounds present in olive fermenting brines (phenols, glucose and NaCl) on bacterial activity. J. Sci. Food Agric. 76: Micol, V., N. Caturla, L. Perez-Fons, V. Mas, L. Perez and A. Estepa The olive leaf extract exhibits antiviral activity against viral haemorrhagic septicaemia rhabdovirus (VHSV). Antivir. Res. 66:

11 Owen, R.W., A. Giacosa, W.E. Hull, R. Haubner, G. Würtele, B. Spiegelhalder and H. Bartsch Olive oil consumption and health: the possible role of antioxidants. Lancet. Oncol. 21: Panizzi, L., M.L. Scarpati and G. Oriente Chemical structure of oleuropein, bitter glucoside of olive with hypotensive activity. Gazz. Chim. Ital. 90: Pereira, J.A., A.P.G. Pereira, I.C.F.R. Ferreira, P. Valentao, P.B. Andrade, R. Seabra, L. Estevinho and A. Bento Table olives from Portugal: phenolic compounds, antioxidant potential, and antimicrobial activity. J. Agric. Food Chem. 54: Pereira, A.P., I.C.R.F. Ferreira, F. Marcelino, F. Valentao, P.B. Andrade, R. Seabra, L. Estevinho, A. Bento and J.A. Pereira Phenolic Compounds and Antimicrobial Activity of Olive (Olea europaea L. Cv. Cobrançosa) Leaves. Molecules. 12(5): Priego-Capote, F., R.J. Jimenez and M.D. Leaque de Castro Fast seperation and determination of phenolic compounds by capillary electrophores-diode array detection: Application to the characterization of alperujo after ultrasound assisted extraction. J. Chromatogr. A (1-2): Renis, H.E Inactivation of myxoviruses by calcium elenolate. Antimicrob. Agents Chemother. 8: Ruiz-Barba, J.L., A. Garrida-Fernandez, and R. Jimenez-Diaz Bactericidal action of oleuropein extracted from gren olives against Lactobacillus plantarum. Lett. Appl. Micro. 12: Ryan, D., K. Robards and S. Lavee Changes in phenolic content of olive during maturation. Int. J. Food Sci. Technol. 34: Saija, A., D. Trombetta, A. Tomaino, R. Lo Cascio, P. Princi, N.F. Uccella Bonina and F. Castelli In-vitro evaluation of the antioxidant activity and biomembrane interaction of the plant phenols oleuropein and hydroxytyrosol. Int. J. Pharm. 166: Sanchez, J.C., M.A. Alsina, M.K. Herrlein and C. Mestres Interaction between the antibacterial compound, oleuropein, and model membranes. Colloid Polym. Sci. 285: Soler-Rivas, C., J.C. Espin and H.J. Wichers Oleuropein and related compounds. J. Sci. Food Agric. 80: Sousa, A., I.C. Ferreira, R., Calhelha, P.B. Andrade, P. Valentao, R. Seabra, L. Estevinho, A. Bento and J.A. Pereira Phenolics and antimicrobial activity of traditional stoned table olives 'alcaparra'. Bioorg. Med. Chem. 14: Sudjana, A.N., C. D'Orazio, V. Ryan, N. Rasool, J. Ng, N. Islam, T.V. and K.A. Hammer Antimicrobial activity of commercial Olea europaea (olive) leaf extract. Int. J. Antimic. Age. 33(5): Tassou, C.C., G.J.E. Nychas and R.G. Board Effects of phenolic compounds and oleuropein on the germination of Bacillus cereus T spores. Biotechnol. Appl. Biochem. 13(2):

12 Tassou, C.C. and G.J. Nychas Inhibition of Salmonella enteritidis by oleuropein in broth and in a model food system. Lett. Appl. Microbiol. 20: Tokuşoğlu Ö Özel Meyve Zeytin: Kimyası, Kalite ve Teknolojisi. Seher Matbaacılık.Yayın No: 006-1B; Sidas Medya Ltd. Şti., Fevzipaşa Bulvarı Çelik İş Merkezi-İzmir. 350 s. Tripoli, E., M. Giammanco, G. Tabacchi, D. Di Majo, S. Giammanco and M. La Guardia The phenolic composition of olive oil: structure, biological activity, and beneficial effects on human health. Nutr. Res. Rev. 18: Tuck, K.L. and P.J. Hayball Major phenolic compounds in olive oil: metabolism and health effects. J. Nut. Biochem. 13: Visioli, F., G. Bellomo, G. Montedoro and C. Galli Low density lipoprotein oxidation is inhibited in vitro by olive oil constituents. Atherosclerosis. 117(1): Visioli, F., S. Bellosta, and C. Galli Oleuropein, the bitter principles of olives, enhances nitric oxide production by mouse macrophages. Life Sci. 62: Visioli, F., A. Poli and C. Galli, Antioxidant and other biological activities of phenols from olives and olive oil. Med. Res. Rev. 22: Winkelhausen, E. R. Pospiech and G. Laufenberg Antifungal activity of phenolic compounds extracted from dried olive pomace. Bull. Chem. Techn. Macedonia. 24(1):

Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein Uygulaması. Application Of Oleuropein For Antimicrobial Medical Textiles

Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein Uygulaması. Application Of Oleuropein For Antimicrobial Medical Textiles Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 19(2), 104-110, 15 Antimikrobiyal Medikal Tekstil Ürünleri için Oleuropein

Detaylı

Zeytin Yaprağı Ekstraktı İlavesinin Köftelerde S. typhimurium, E. coli O157 ve S. aureus Gelişimi Üzerine Etkisi

Zeytin Yaprağı Ekstraktı İlavesinin Köftelerde S. typhimurium, E. coli O157 ve S. aureus Gelişimi Üzerine Etkisi Akademik Gıda ISSN Print: 1304-7582, Online: 2148-015X http://www.academicfoodjournal.com Akademik Gıda 14(1) (2016) 28-32 Araştırma Makalesi / Research Paper Zeytin Yaprağı Ekstraktı İlavesinin Köftelerde

Detaylı

OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ

OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ OLEUROPEİN VE EKSTRAKSİYON YÖNTEMLERİ Gözde Türköz 1*, Tuğba Baydar 2, Mehmet Sözbilen 3, Yaşar Hışıl 4 1,2,3 :Aybak Natura Gıda Analiz Laboratuarı 4 Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,Gıda Mühendisliği

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri

Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri Hayvansal Üretim 52(1):49-58, 2011 Derleme Zeytin Yağı İşleme Yan Ürünlerinden Zeytin Yaprağı ile Zeytin Karasuyunun Antimikrobiyal ve Antioksidan Etkileri Hatice Basmacıoğlu-Malayoğlu*, Burcu Aktaş Ege

Detaylı

HATAY DA YETİŞTİRİLEN GEMLİK VE HALHALI ZEYTİNLERİNİN ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ *

HATAY DA YETİŞTİRİLEN GEMLİK VE HALHALI ZEYTİNLERİNİN ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ * HATAY DA YETİŞTİRİLEN GEMLİK VE HALHALI ZEYTİNLERİNİN ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ * The Determination of The Antioxidant Activity of Gemlik and Helhelı Olives Grown in Hatay Yelda PİRGÜN Gıda

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI ZEYTİN, ZEYTİN ÇEKİRDEĞİ VE ZEYTİN YAPRAĞINDAKİ OLEUROPEİN BİLEŞİĞİNİN İZOLASYONU VE MİKTARLARININ KARŞILAŞTIRILMASI YÜKSEK LİSANS

Detaylı

Derece Bölüm Üniversite Yıl

Derece Bölüm Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayşegül KUMRAL Doğum Tarihi: 26.Ocak.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1998 Y. Lisans Gıda Bilimleri Uludağ Üniversitesi

Detaylı

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI

BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI BT 42 TİROSİNAZ ENZİMİNİN EKSTRAKSİYONU, SAFLAŞTIRILMASI VE FENOLLERİN GİDERİMİNDE KULLANIMI D.Öztan 1, U.Gündüz Zafer 2 1 Gazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi

Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi Biberiyede Karnosolun Su Ve Etanol İle Etkileşiminin Teoeriksel Olarak İncelenmesi *1 Faik GÖKALP Özet 1 Kırıkkale University, Faculty of Education, Department Of PrimaryEducation, ScienceEducationDivision,Yahşihan/Kırıkkale,

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Kitosanın Şarapta Bozulma Yapan Mikroorganizmalar Üzerine Antimikrobiyel Etkisinin Belirlenmesi ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen ARIK Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üni Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi 2005-2009 Gıda Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006) ANADLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNLJİ DERGİSİ ANADLU UNIVERSITY JURNAL F SCIENCE AND TECNLGY Cilt/Vol.:7-Sayı/No: 2 : 311-321 (2006) DERLEME /REVIEW ZEYTİN MEYVESİNDE VE SIZMA ZEYTİN YAĞINDA BULUNAN BAŞLICA

Detaylı

Değişik Ekstrak Ortamlarında Zeytin ve İncir yapraklarının Antioksidan Kapasiteleri

Değişik Ekstrak Ortamlarında Zeytin ve İncir yapraklarının Antioksidan Kapasiteleri Değişik Ekstrak Ortamlarında Zeytin ve İncir yapraklarının Antioksidan Kapasiteleri 1. Cansu ARSLAN a *, 2. Güler GÜÇÜK a, 3. Evren ALTIOK a 4. Rukiye ÇİFTÇİOĞLU a a İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik

Detaylı

TOA01 ZEYTİN YAPRAĞINDAKİ OLEUROPEİN VE RUTİN GİBİ ANTİOKSİDANLARIN İPEK PROTEİNİ ÜZERİNE ADSORPSİYONU

TOA01 ZEYTİN YAPRAĞINDAKİ OLEUROPEİN VE RUTİN GİBİ ANTİOKSİDANLARIN İPEK PROTEİNİ ÜZERİNE ADSORPSİYONU TOA01 ZEYTİN YAPRAĞINDAKİ OLEUROPEİN VE RUTİN GİBİ ANTİOKSİDANLARIN İPEK PROTEİNİ ÜZERİNE ADSORPSİYONU G. Genç, D. Bayçın Hızal, O. Bayraktar, E. Altıok, S. Ülkü İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE),

Detaylı

FENOLİK BİLEŞİKLER 4

FENOLİK BİLEŞİKLER 4 ÇALIŞMANIN AMACI Bu çalışmada Giresun/Şebinkarahisar yöresinde üretilen dut ve karadut pekmezlerinde insan sağlığı açısından gerekli olan toplam fenolik içeriği ile olumsuz işleme, taşıma ve depolama koşullarından

Detaylı

Zeytin Yaprağının Biyolojik Etkileri ve Tıpta Kullanımı

Zeytin Yaprağının Biyolojik Etkileri ve Tıpta Kullanımı Zeytin Yaprağının Biyolojik Etkileri ve Tıpta Kullanımı Biologically Effects and the Medical Usage of Olive Leaves 1 Ferah Armutcu, 1 Sümeyya Akyol, 1 Rukiye Hasgül, 1 M. Ramazan Yiğitoğlu 1 Fatih Üniversitesi

Detaylı

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012

Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Gamze Toydemir ve Prof. Dr. Dilek BOYACIOĞLU Optimal Beslenmede Meyve Suyu Tüketiminin Yeri ve Önemi: Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Görüşler Paneli 30 Mayıs 2012 Familya: Rosaceae; Cins: Prunus Vişne kalitesinde

Detaylı

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI

ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI ZEYTİN VE ZEYTİN YAĞLARINDAKİ FENOLİK BİLEŞENLERİN GAZ KROMATOGRAFİSİ İLE TAYİNİNDE KULLANILAN ÖRNEK HAZIRLAMA METODLARI Sinem Güner, Merve Özgen, Dilek Gülbahar, Duygu Menç, Elif Tümay Özer*, Şeref Güçer

Detaylı

İZNİK TE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİNİNİN ve YAĞININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ *

İZNİK TE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİNİNİN ve YAĞININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * İZNİK TE YETİŞTİRİLEN GEMLİK ZEYTİNİNİN ve YAĞININ BAZI FİZİKSEL, KİMYASAL ve ANTİOKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ * The Determination of Some Physical, Chemical and Antioxidant Properties of Gemlik

Detaylı

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır.

Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. FİTİK ASİT İN BESLENMEDEKİ ÖNEMİ FİTİK ASİT NEDİR? Fitik asit gıdaların fonksiyonel ve besinsel özellikleri üzerine önemli etkileri olan doğal bileşenlerin kompleks bir sınıfını oluşturmaktadır. Birçok

Detaylı

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR.

KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. KIRMIZI ETLER KİMYASAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ SEBEBİYLE MİKROBİYEL GELİŞMEYE EN UYGUN, DOLAYISIYLA BOZULMAYA EN YATKIN, GIDALARDAN BİRİDİR. ETTEKİ ENZİMLER VE MİKROBİYEL AKTİVİTE BOZULMANIN BAŞLANGICIDIR.

Detaylı

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)/2013

Mühendislik Fakültesi (Gıda Mühendisliği)/2013 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Oya KÖSEOĞLU Ünvan Mühendis Telefon 0 232 4627073-134 E-mail oya.koseoglu@gthb.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 1969-İZMİR EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik Birim/

Detaylı

DOMAT ZEYTİNİ POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

DOMAT ZEYTİNİ POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ DOMAT ZEYTİNİ POLİFENOL OKSİDAZ ENZİMİNİN BİYOKİMYASAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Determination of Biochemical Properties of Polyphenol Oxidase from Domat Olive Ceren TAŞ Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ ZEYTİN VE YAPRAĞINDAKİ BİYOAKTİF BİLEŞENLER VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Mehmet Gülcü 1*, Ahmet Şükrü Demirci 2 1 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Bağcılık Araştırma Enstitüsü-Tekirdağ 2 Namık Kemal Üniversitesi

Detaylı

POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ

POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ POLİFENOLLERİN ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ VE ZEYTİNYAĞINDA TOPLAM POLİFENOL TAYİNİ Cihan Barak 1, Sema Bağdat Yaşar 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 10145 Çağış Balıkesir 2 Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fulya HARP GEMLİK, DOMAT, ADANA TOPAĞI ve ADANA YERLİ ZEYTİN YAPRAKLARININ ANTİOKSİDAN ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM

Detaylı

OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ. Yasemin Köprücüoğlu, Aziz Tekin

OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ. Yasemin Köprücüoğlu, Aziz Tekin OKSİDASYONDA METALLER VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİNİN ETKİLEŞİMİ Yasemin Köprücüoğlu, Aziz Tekin Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara e-mail: yasemink_81@mynet.com Oleuropein,

Detaylı

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ

CEVİZ (JUGLANS REGIA L.) İN ANTİMİKROBİYAL AKTİVİTESİ Ceviz Türk Mikrobiyol (Juglans Jegia Cem l.) in Derg Antimikrobiyal (09) 39 (1-2): Aktivitesi 7-11 93 Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti / Turkish Microbiological Society ISSN: 08-71 CEVİZ (JUGLANS REGIA L.)

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yayın Organıdır Derleme 2017; 26: 89-93 ZEYTİN YAPRAĞINDAKİ OLEUROPEİN ve FARMAKOLOJİK ETKİLERİ OLEUROPEIN

Detaylı

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997).

Solunum. Solunum ve odunsu bitkilerin büyümesi arasında yüksek bir korelasyon bulunmaktadır (Kozlowski ve Pallardy, 1997). SOLUNUM Solunum Solunum, canlı hücrelerdeki organik maddelerin oksidasyonuyla, enerjinin açığa çıkarılması olayı olarak tanımlanır. Açığa çıkan enerji, kimyasal enerji (ATP) olarak depolanır. Solunum ürünleri,

Detaylı

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi

Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su-Hijyen-Yönetimi - İçme suyu- - Kullanım suyu- - İşleme suyu- -Sulu işlem ve kullanım sürecinde yüzeyler- Risk potansiyelinin azaltılması Çevre tehditlerinin önlenmesi Masrafların düşürülmesi Su dezenfeksiyonu

Detaylı

KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ

KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ KABAK LİFİ (Luffa cylindrica) İLE TUTUKLANMIŞ RHİZOPUS ORYZAE DEN LİPAZ ÜRETİMİ Ş. BULUT, M.Ş.TANYILDIZI, V. SELEN, M. ELİBOL, D. ÖZER Fırat Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 23119, Elazığ ÖZET

Detaylı

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Merve ŞAHİNTÜRK Prof. Dr. Zübeyde ÖNER Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Kimyasal bileşiminin anne sütüne benzerlik göstermesi Temel besin ögeleri açısından zengin

Detaylı

Kuzey Ege Agroekolojik Şartlarında Yetişen Ayvalık Çeşidi Zeytin Meyvesinin Kalite Özellikleri

Kuzey Ege Agroekolojik Şartlarında Yetişen Ayvalık Çeşidi Zeytin Meyvesinin Kalite Özellikleri Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2013 (51-57) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 8, No: 3, 2013 (51-57) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

FENOLİK MADDELER (Resveratrol)

FENOLİK MADDELER (Resveratrol) FENOLİK MADDELER (Resveratrol) Fenolik madde nedir? Fenolik bileşikler ve daha yaygın olarak kullanılan ismi ile polifenoller benzen halkası içeren maddelerdir. Fenollerin en basit bileşikleri bir adet

Detaylı

Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri DERLEME

Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri DERLEME DERLEME Zeytinyağı ve Sağlık: Biyoaktif Bileşenleri, Antioksidan Özellikleri ve Klinik Etkileri Ferah Armutcu 1 Mehmet Namuslu 1 Ramazan Yüksel 2 Mehmet Kaya 3 1 Turgut Özal Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Detaylı

Materyal ve Yöntemler. Materyal

Materyal ve Yöntemler. Materyal Nar Ekşisi ve Sumak Ekşisi nin Escherichia coli O157 ve Listeria monocytogenes Üzerine Antimikrobiyal Etkisinin Belirlenmesi Buket Kunduhoğlu, Sevil Pilatin Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ Araştırma Makalesi/Original Article BAKTERİLERİN ANTİBİYOTİKLERE DUYARLILIĞINA ANTİOKSİDANLARIN ETKİSİNİN İNCELENMESİ The Effect of Antioxidants on Antibiotic Sensitivity of Bacteria 1 2 Akif İ. QURBANOV,

Detaylı

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM

ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM ADI SOYADI (Name Kasım TAKIM Surname) FAKÜLTESİ (Faculty) VETERİNER BÖLÜMÜ (Department) Temel Bilimler ANABİLİM DALI Biyokimya İŞ TELEFONU (Office telephone) FAKS NUMARASI (Fax 318 39 22 number) MİLLİYETİ

Detaylı

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen

Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar. Vural Gökmen Gıda Kimyası II Gıdaların işlenmesi sırasında ortaya çıkan reaksiyonlar Vural Gökmen Gıda İşleme Gıda işlemenin derecesi (şiddeti) Gıda işlemenin nedenleri Gıda işleme şekilleri Aşırı işlenmişgıdalar üzerinekaygılar

Detaylı

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE İLE ZEYTİNYAĞI KARAKTERİZASYONU

DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE İLE ZEYTİNYAĞI KARAKTERİZASYONU DİFERANSİYEL TARAMALI KALORİMETRE İLE ZEYTİNYAĞI KARAKTERİZASYONU Huri İLYASOĞLU 1, Cemalettin BALTACI 2, Beraat ÖZÇELİK 3 1 Gümüşhane Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 2 Gümüşhane Üniversitesi,

Detaylı

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000

Dr. Eda ÇALIKOĞLU. Gıda Mühendisi. ecalikoglu@tagem.gov.tr. Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği A.B. D. 2008. Gıda Mühendisliği 2000 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Eda ÇALIKOĞLU Ünvan Gıda Mühendisi Telefon 206 E-mail ecalikoglu@tagem.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 28.09.1978 - Ankara Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Fen Bilimleri

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi

ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL. Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi ODTÜ BİYOTEKNOLOJİ 25.YIL Prof. Dr. Fusun Eyidoğan Başkent Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi Başlığı ve Danışmanları: İnci, Füsun. "Characterization of superoxide dismutase isoenzymes in Turkish wheat varieties

Detaylı

PROJENİN OLUŞTURULMA GEREKÇELERİ

PROJENİN OLUŞTURULMA GEREKÇELERİ Zeytin Yapraklarından elde edilen standart ekstreler kullanılarak Fonksiyonel Gıda, Gıda Bütünleyici Ürün Geleneksel Bitkisel Tıbbi Ürün geliştirilmesi DESTEKLEYENLER PROJENİN AMACI Bu projede, zeytin

Detaylı

Olive Oil Extraction by Supercritical Carbondioxide and Comparasion of Composition of the Extracts with Conventional Extracted Ones*

Olive Oil Extraction by Supercritical Carbondioxide and Comparasion of Composition of the Extracts with Conventional Extracted Ones* SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT İLE ZEYTİNYAĞI ELDESİ VE BİYOFENOLİK BİLEŞİMLERİ AÇISINDAN KONVANSİYONEL TEKNOLOJİLERLE ELDE EDİLEN ZEYTİNYAĞLAR İLE KIYASLANMASI* Olive Oil Extraction by Supercritical Carbondioxide

Detaylı

Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Geleneksel Gemlik Yönteminin Günümüz Koşullarına Uyarlanması

Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Geleneksel Gemlik Yönteminin Günümüz Koşullarına Uyarlanması Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., (2004) 18(1): 105-113 Salamura Siyah Zeytin Üretiminde Geleneksel Gemlik Yönteminin Günümüz Koşullarına Uyarlanması Vildan UYLAŞER * İsmet ŞAHİN ** ÖZET Bu çalışmada salamura

Detaylı

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN

REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN REKOMBİNANT E.coli KÜLTÜRLERİ İLE ENZİM ÜRETİMİNİN KİNETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Dilek KAZAN, Amable HOKTAÇSU ve Agnes ÇAMURDAN Boğaziçi Üniversitesi. Mühendislik fakültesukimya Mühendisliği Bolümü

Detaylı

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI

BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI BT 10 DALINDAN VE YERDEN TOPLANAN ZEYTİNLERDEN ELDE EDİLEN YAĞLARIN KALİTELERİNİN SAPTANMASI Edma Perini, Dilek Turan, Mehmet Gönen, Evren Altıok Kimya Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fakültesi, İzmir

Detaylı

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar...

Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Kuru mey Bütünüyle doğal, tadıyla özel atıştırmalıklar... Completely natural, specially tasty snacks... Kurutulmuş yeşil elma dilimleri / Dried green apple slices Kurutulmuş portakal dilimleri / Dried

Detaylı

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE

Doç. Dr. Muharrem KAYA. Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE Doç. Dr. Muharrem KAYA Dumlupınar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyokimya Bölümü, Evliya Çelebi Kampüsü 43100, Kütahya, TÜRKİYE muharrem.kaya@dpu.edu.tr EĞİTİM 2004-2007 Gazi Üniversitesi, Doktora,

Detaylı

PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU. PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE

PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU. PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE PROJE DANIŞMANLARI Prof. Doç. Dr. Güven Özdemir Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU PROJE EKİBİ Seval ŞAHİN Berrin ÖZCAN 25 OCAK 02 ŞUBAT 2014 ÇANAKKALE PROJENİN AMACI Bu projenin amacı; Piyasada satılan açık ve

Detaylı

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARANFİL YAĞININ ANTİ-BAKTERİYEL VE SERBEST RADİKAL TUTUCU ANTİ- OKSİDAN ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Proje Ekibi GRUP MİKROP Muhammet ZOPUN Sercan FİDAN Ali SAKARYA PROJE AMACI Karanfil Yağının; Gram (+)

Detaylı

ORGANİK YEŞİL ZEYTİN

ORGANİK YEŞİL ZEYTİN ORGANİK YEŞİL ZEYTİN önerilir. 2 Yıl 121-140 (5XL) 680 gr 400 gr 15 TL önerilir. 2 Yıl 141-160 (4XL) 680 gr 400 gr 14 TL önerilir. 2 Yıl 161-180 (3XL) 680 gr 400 gr 13 TL önerilir. 2 Yıl 181-200 (2XL)

Detaylı

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Bazı Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri, 2000, Prof. Dr. Fikri BAŞOĞLU

Gıda İşletmelerinde Kullanılan Bazı Dezenfektanların Mikroorganizmalar Üzerine Etkileri, 2000, Prof. Dr. Fikri BAŞOĞLU ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasemin ŞAHAN Doğum Tarihi: 27.04.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Gıda Mühendisliği Uludağ Üniversitesi 1996 Y. Lisans Gıda Mühendisliği Uludağ Üniversitesi

Detaylı

Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin araştırılması. Antibacterial activity of Punica granatum Linn.

Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin araştırılması. Antibacterial activity of Punica granatum Linn. SAÜ. Fen Bil. Der. 1. Cilt, 2. Sayı, s. 16-, 213 SAU J. Sci. Vol 1, No 2, p. 16-, 213 Punica granatum Linn. (nar) bitkisinin antibakteriyel etkisinin Kenan Tunç 1*, Tuğba Konca 1, Ayşegül Hoş 1 1 Sakarya

Detaylı

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin

Detaylı

TEBLİĞ. h) Hurma zeytin: Çeşide ve ekolojik şartlara bağlı olarak, zeytin danelerinin ağaçta iken kendiliğinden

TEBLİĞ. h) Hurma zeytin: Çeşide ve ekolojik şartlara bağlı olarak, zeytin danelerinin ağaçta iken kendiliğinden 23 Ağustos 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29097 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ SOFRALIK ZEYTİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2014/33) Amaç TEBLİĞ MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; sofralık

Detaylı

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a)

Çizelge 2.6. Farklı ph ve su sıcaklığı değerlerinde amonyak düzeyi (toplam amonyağın yüzdesi olarak) (Boyd 2008a) - Azotlu bileşikler Su ürünleri yetiştiricilik sistemlerinde oksijen gereksinimi karşılandığı takdirde üretimi sınırlayan ikinci faktör azotlu bileşiklerin birikimidir. Ana azotlu bileşikler; azot gazı

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #2

YGS ANAHTAR SORULAR #2 YGS ANAHTAR SORULAR #2 1) Bir hayvan hücresinde laktoz yapımı ile ilgili olarak, sitoplazmadaki madde miktarının değişimlerini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) Glikoz B) Su miktarı 2)

Detaylı

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu

ADAPAZARI TİCARET BORSASI ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI ANALİZ LİSTESİ. Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Adı Ürün Deney Metodu Analiz Süresi **Aflatoksin Analizi Yağlı-Kuru Meyveler (Fındık, Mısır, Yerfıstığı, Ceviz, Antep Fıstığı, Susam, Kabak Çekirdeği, Ayçiçeği Çekirdeği) RHONE IFU (PO7.V1) Aflatoksin

Detaylı

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ ETİLASETAT/SU KARIŞIMININ PERVAPORASYON İLE AYRILABİLİRLİĞİ İÇİN SORPSİYONUNUN İNCELENMESİ N. DURMAZ HİLMİOĞLU *, A.E. YILDIRIM **, S. TÜLBENTÇİ *** *: Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya

Detaylı

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİ Aslı Yorulmaz 1, Aziz Tekin 2

ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİ Aslı Yorulmaz 1, Aziz Tekin 2 ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI FENOLİKLERİ Aslı Yorulmaz 1, Aziz Tekin 2 1 Balıkesir Üniversitesi, Edremit Meslek Yüksekokulu, Zeytin Endüstrisi Programı, Edremit, Balıkesir 2 Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri

ZEYTİNYAĞI ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ. Oil Production Dünya zeytinyağı üretimi (2008/09) Olive Oil Per Capita Consumption. Zeytinyağının Özellikleri ZEYTİNYAĞI TEKNOLOJİSİ ZEYTİNYAĞI Tanımı: (Olea europa L) nın olgun meyvelerinden presyon, santrifüj ve süzme ile elde edilen, oda sıcaklığında (20-25 C) sıvı olan yemeklik yağ Oil Production Dünya zeytinyağı

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

Doku kültüründeki zorluklar. Virüs Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek ve diğerleri ile kontaminasyon

Doku kültüründeki zorluklar. Virüs Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek ve diğerleri ile kontaminasyon Doku kültüründeki zorluklar Virüs Bakteri Mantar Mikoplazma Böcek ve diğerleri ile kontaminasyon Virüsler We do not have the possibility to prove a culture is free of bacteria. Sometimes symptoms of bacterial

Detaylı

Abidin Tatlı ile Pazar Resitali

Abidin Tatlı ile Pazar Resitali Abidin Tatlı ile Pazar Resitali ZEYTİNYAĞININ BİLEŞENLERİ HAFIZALARINIZI TAZALEMEYE NE DERSİNİZ Researcher Writer Degustation, Instructor And Degustator ZEYTİNYAĞI Zeytinyağı, zeytin (Olea europeae L.)

Detaylı

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ

BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ BÖĞÜRTLEN MEYVESİNİN (RUBUS FRUCTICOSUS) SÜPERKRİTİK KARBONDİOKSİT ÖZÜTLEMESİYLE DOĞAL ANTİOKSİDAN TESPİTİ VE ETKİNLİĞİ Elif ÖZTAŞ 1, Fatma GALİP 2, Ayşe MURATHAN 3 1 Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ

FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çukurova University Insitute of Natural and Applied Science FEN ve MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Journal of Science And Engineering Cilt : 17 Sayı:2 2008 Adana

Detaylı

Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetli sıçanlarda paraoksonaz ve lipoprotein düzeyleri

Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetli sıçanlarda paraoksonaz ve lipoprotein düzeyleri Vaccinium myrtillus L. ekstresinin diyabetli sıçanlarda paraoksonaz ve lipoprotein düzeyleri Doç. Dr. Tahir KAHRAMAN Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Adıyaman TBD Biyokimya

Detaylı

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır.

Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. BETA KAROTEN OKSİDASYONUNA SICAKLIK, IŞIK, SÜRE ve GALLİK ASİTİN ETKİSİ ÖZET Bu çalışmada betakaroten oksidasyonuna sıcaklık,ışık, süre ve gallik asitin etkisi araştırılmıştır. Soğukta ve karanlıkta muhafaza

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ

GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ GIDALARDA BİYOJEN AMİNLER VE ÖNEMİ BİYOJEN AMİNLER Gıdalarda bazı spesifik amino asitlerin dekarboksilasyonuna veya aldehit ve ketonların transaminasyonuna bağlı olarak oluşan temel azotlu bileşiklerdir.

Detaylı

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü)

ADIM ADIM YGS LYS Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) ADIM ADIM YGS LYS 100. Adım EKOLOJİ 7 MADDE DÖNGÜLERİ (Su, Karbon ve Azot Döngüsü) MADDE DÖNGÜLERİ Ekosistemde kimyasal elementler sınırlı sayıda bulunur. Bu nedenle bu kimyasal elementeler organik ve

Detaylı

Oleuropein in Prostat (PC-3), Meme (MCF-7) ve Hepatoma (HEP3B) Kanser Hücrelerinde Anti-tümör Etkisinin Belirlenmesi

Oleuropein in Prostat (PC-3), Meme (MCF-7) ve Hepatoma (HEP3B) Kanser Hücrelerinde Anti-tümör Etkisinin Belirlenmesi Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 3 (2): 185-190, 2010 ISSN: 1308-3961, www.nobel.gen.tr Oleuropein in Prostat (PC-3), Meme (MCF-7) ve Hepatoma (HEP3B) Kanser Hücrelerinde Anti-tümör Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Uzman Kalite Eğitim Danışmanlık Ve Laboratuvar Hizmetleri Ltd.şti Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Mecidiye mah. Bestekar Şevki bey, Sok 32, Balmumcu

Detaylı

Scytalidium thermophilum Katalaz-Fenol Oksidazının Fonksiyonel ve Yapısal Analizi

Scytalidium thermophilum Katalaz-Fenol Oksidazının Fonksiyonel ve Yapısal Analizi Scytalidium thermophilum Katalaz-Fenol Oksidazının Fonksiyonel ve Yapısal Analizi Yonca Yüzügüllü, Zümrüt B. Ögel, Michael J. McPherson, Chi H. Trinh, Arwen R. Pearson, Mark A. Smith, Lucy Fairhust, Didem

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU

12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU 12 HÜCRESEL SOLUNUM GLİKOLİZ VE ETİL ALKOL FERMANTASYONU HÜCRESEL SOLUNUM HÜCRESEL SOLUNUM Besinlerin hücre içerisinde parçalanması ile ATP üretimini sağlayan mekanizmaya HÜCRESEL SOLUNUM denir. Canlılar

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR

SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR SÜT ENDÜSTRİSİNDEKİ YARARLI MİKROORGANİZMALAR Süt ve süt ürünleri mikrobiyolojisinde yararlı mikroorganizmalar temel olarak süt ürünlerinin üretilmesinde kullanılan çeşitli mikroorganizmaları tanımlamaktadır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

Bitki Kökenli Rekombinant Proteinlerin Geri Kazanımı ve Saflaştırılması

Bitki Kökenli Rekombinant Proteinlerin Geri Kazanımı ve Saflaştırılması Bitki Kökenli Rekombinant Proteinlerin Geri Kazanımı ve Saflaştırılması Araş. Gör. Alp Ayan T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, 2011 1 Günümüzde üretilen bitkisel kökenli rekombinant proteinler; İnsan terapötikleri

Detaylı

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ

BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ BESİN HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ ANABİLİM DALI ANALİZ FİYAT LİSTELERİ I- İÇME SUYU ANALİZİ A- Kimyasal Analiz FİYAT 1 ph 20.00 TL 2 Klorür (klorid) 30.00 TL 3 Serbest Klor 35.00 TL 4 Total Sertlik 40.00 TL

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir.

NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. NATURAZYME Naturazyme enzim grubu karbohidrazlar, proteaz ve fitaz enzimlerini içerir. Tüm hayvanlar besinleri sindirmek için enzimleri kullanırlar. Bunlar hem hayvanın kendi sentezlediği hem de bünyelerinde

Detaylı

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı,

6. Seçilmiş 24 erkek tipte ağacın büyüme biçimi, ağacın büyüme gücü (cm), çiçeklenmenin çakışma süresi, bir salkımdaki çiçek tozu üretim miktarı, ÖZET Bu çalışmada, Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde bulunan antepfıstığı parsellerinde yer alan bazı erkek tiplerin morfolojik ve biyolojik özelikleri araştırılmıştır. Çalışma, 1995 ve 1996 yıllarında hem

Detaylı

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : MİHRİBAN KORUKLUOĞLU Doğum Tarihi : 01 Temmuz 1962 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm Üniversite Yıl Lisans Süt Teknolojisi Ankara Üniversitesi 1983 Y. Lisans Tarım Ürünleri Teknolojisi

Detaylı

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ

SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ SÜTÜN BİLEŞİMİ ve BESİN DEĞERİ Prof. Dr. Metin ATAMER Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü Aralık 2006 ANKARA Sütün Tanımı ve Genel Nitelikleri Süt; dişi memeli hayvanların, doğumundan

Detaylı

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri

Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Farklı Pişirme Metotları ve Seviyelerinin Tavuk Pirzolalarında Heterosiklik Aromatik Amin Oluşumu Üzerine Etkileri Fatih Öz, Güzin Kaban, Mükerrem Kaya Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği

Detaylı

00220 Gıda Biyokimyası

00220 Gıda Biyokimyası 00220 Gıda Biyokimyası Hazırlayan: Doç.Gökhan DURMAZ 00220 Gıda Biyokimyası-Şubat 2013 1 Bu notların hazırlanmasında aşağıdaki eserlerden yararlanılmıştır; Biyokimya, Engin Gözükara, Nobel Tip Kitabevi,

Detaylı

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli

Tarım ve Hayvancılık Il Mudurlugu, Kocaeli Üni., Arslanbey Meslek Yuksekokulu, 41285, Arslanbey/Kocaeli VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 181-187 Derleme Review 1Gıda, Tarım ve Hayvancılık Il

Detaylı

KARASU ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase)

KARASU ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase) ZEYTİNDEN ELDE EDİLEN YAN ÜRÜNLER byproducts. Başlıca yan ürünler (ALPEORUJO=solid liquid phase) KARASU Prina (%40) (Orujo) Karasu (%40) (Alpechin) ph 3.0-5.9 (asidik) Kuvveti zeytinyağı kokusu Fermentasyon

Detaylı

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ

ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ ÇD45 PAMUK YAĞINDAN TRANSESTERİFİKASYON İLE BİYODİZEL ELDESİ Nezihe AZCAN 1, Ayşegül DANIŞMAN 1 1 Anadolu Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, İki Eylül Kampusü 264

Detaylı

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri

Ötrifikasyon. Ötrifikasyonun Nedenleri Ötrifikasyon Ötrifikasyon, göllerin olgunlaşma aşamalarında meydana gelen dogal bir olay. Genç göller düşük oranlarda besin içermekte dolayısıyla biyolojik aktivite az..oligotrofik göller Yaşlı göller,

Detaylı

Korozyon, «metallerin elektrokimyasal tepkimeler vererek aşınması» dır.

Korozyon, «metallerin elektrokimyasal tepkimeler vererek aşınması» dır. Korozyon, «metallerin elektrokimyasal tepkimeler vererek aşınması» dır. 2 Kaptan Edward Smith: Önce kadınlar ve çocuklar. - 12 Nisan 1912 CPYRIGHT 2012 RMS TITANIC, INC; Produced by AIVL, Woods Hole ceanographic

Detaylı