bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXII Cenk Reyhan " 1284 tarihli tevsi-i intikal kanununun mukaddimesinde muamelatı kolaylaştırmak,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXII Cenk Reyhan " 1284 tarihli tevsi-i intikal kanununun mukaddimesinde muamelatı kolaylaştırmak,"

Transkript

1 bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXII Osmanlı Vilayet Tapu Mesalihi Hakkında' Bir Talimat Cenk Reyhan " Osmanlı toprak sistemi hakkında genel goruşe göre; Tanzimat Fermanı'nın ilanı ile klasik dönem mirı toprak sistemi kaldırılmıştır. Bu dönemde diğer alanlarda da başlayan bir takım düzenlemelerle birlikte mirı arazinin miras ve tasarrufu konularında da bir takım yeni nizamlar kabul edilmiştir. Daha önce çıkarılanlara ek olarak kabul edilen nizamnameler şunlardır; 7 cemaziye'l-ula ; 14 cemaziye'l-ula ; 5 cemaziye'l-ahir 1263/1867 ve eva-hir-i cemaziye'l-ula ; Ramazan 1274/ ı 848. Bu nizamnamelerle miras yolu ile intikal ve t'lsarruf etme şekli bakımından mirı arazi yapısı özel mülk araziye yaklaşmıştır. Özellikle şevval tarihli arazi kanunu mir! arazi-nin hukuki durumunu köklü bir şekilde değiştirmiş ve mirasla intikal ve tasarruf konularında kabul ettiği esaslarla mir! araziden mülk araziye geçişi hızlandırmıştır tarihli tevsi-i intikal kanununun mukaddimesinde muamelatı kolaylaştırmak, ziraatı geliştirmek, umumı ve ferdı serveti arttırmak için mirasla intikal derecelerinin genişletildiği belirtilmektedir tarihli iradede ise mir! arazinin mül k arazi gibi ölünceye kadar bakmak şartıyla ferağına müsaade edilmiştir tarihli bir kanunla mirasla intikal hakkı genişletilmiş ve aynı yıl mirı arazi ipotek edilebilmesi kabul edilmiştir. 1329/191 i tarihli muvakkat kanun ile mutasarrıfın fıill ve Iıukuki tasarrufu ile ilgili sınırlamalar kaldırılmıştır. 1 Düstur, i. Tertip, Cilt 2. s < Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih-Coğrarya Fakültesi. Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi. 2 Halil Cin. Osmanlı Toprak Düzeni ve Bu Düzenin Bozulması. Ankara s 'den özetlenmiştir. Ayrıca Osmanlı mir! toprak r~iimil1in değiştirmede asıl dönüm noktası olan 1278 (1858) tarihli arazi kamınu ve bunun tahlili için bakınız Ömer Uitfi Bafkan: Türk Toprak Hukuku Tarihinde Tanzimat ve i 2741l 858 TJrihli Amzi KanunnJınesL Türkiye'de Toprak Meselesi. İstanbul 1980 (içinde). s Ça,?f;daş rcre/ Yönetim/er, Ci/I 9 Sayı 3 Tenmili:: 2000, s. /23-J30.

2 124 Çağdaş Yerel Yönelimler. 9 (3) Temfl1l1::' 2f)Of) ı 341 /1922 tarih ve 552 sayılı kanunla mırı arazının esas özelliklerinden olan öşür kaldırılıp yerine vergiye çevrilmiştir. 837 sayılı kanunla ise yine miri arazinin en belirgin özelliklerinden olan, arazinin boş bırakılmasıyla ımıh-iul olacağına ve mutasarnfından geri alınacağına dair arazi kanununun 68. maddesi ile bununla ilgili diğer hükümler kal-dırılmış, böylece artık ismen mir! olan arazi. fiilen özel mülk haline getirilmiştir tarihli Türk Medeni Kanunu ile tek tip arazi ve hu arazide mutlak mülkiyet kabul edilmiştir. Böylece eskiden olduğundan farklı olarak araziyi mülkiyet ve tasarruf olarak ikiye ayırmıştır. Devlet artık araziyi mülkiyet hak-kına dayanarak geri alamaz. Aşağıda bu süreç içinde fi 5 sefer sene 1288 ; fi 13 nisan sene 1287 tarihli bir dizi nizamname ve talimatdan 'Tapu Mesalihi Hakkında Talimat" yayınlıyonım. Diğerleri "Tahsildarlar Hakkında Nizamname", "Büdce Nizamnamesi" ve "Vilayetin Masarifi Umumiyyesi hakkında Talimat"dır ki; bundan sonraki sayılarda bunları çevireceğim. Tapu Mesalihi Hakkında Talimatdır Birinci Madde: Vilayetlerin havi oldığı sancakların her birinde arazi tahririnin hıtamına degin bir nefer arazi memurıyla maiyyetinde ikişer ve icabına göre üçer kaıih ve kazaların her birinde birer tapu katibi olub ınerkez-i vilıiyetde bunların cümlesine merci olmak üzere defterhane-i hakan! müdirligi unvanıyla bir memur ve birde muavini olacak ve her sancak mesalihi iç ün birer nefer itibarıyla yedi nefer katibden mürekkeh bir kalem olarak işbu kalem müdir maiyyetinde bulunacakdır ve kazalar katibleri res-i sancak arazi memırına ve anlar dahi merkez-i vilayetdc hulunan tapu idaresine müraacat idecegi gibi defterhane-i hakan! emaneti hehiyyesine karşu kfiffe-i mesuliyyet dahi işbu idareye aid olacakdır. İkinci A1adde: Arazi hakkındaki muamelat fi 7 Ramazan sene 1274 tarihiyle neşr ve ilan buyrulan Arazi Kanunname-İ Humayunu ahkamına tatbiken icra olunacağı gibi usul ve kaide-i kalemiyye ve tahririyyesi dahi ri 8 Cemaziyelahiri sene ı 275 ve fi 15 Şaban sene 1276 tarihiyle vaz ve tesis huyurulan nizumname ve tarifname müeddaları üzere riiyet ve ifa kılınacak ise de vilayetin usul-ı cedide-i mevzuası iktizasınca bazı mevadın izahı lazım gelmişdir. Şöyle ki tapu senedi virilecek olan ve virilmek lazım gcjan arazi aksam-ı mütenevviaya münkasım olub bunun birincisi ferağ ve intikal içün viri lecek senedat ve ımıhım veya mektum arazi zuhurunda iktiza iden muamelat olmağla ve bunlar hakkında lazım gelan muammelat-ı nizanıiyye kanunname-i humayun ve nizamnamc ve talimname ve ol babda olan evamir-i seniyyede ITIlıfassalan münderic bulunmağla anların ahkamına tatbiken icabatının icrası ve ikinci nevi araziye mutasarnf olanların bazıları yedinde usul-ı atika üzere ınültezil1l veya muhassıl taraflarından virilmiş seııedat olub sıhhatleri tahakkuk eyledigi halde bunların tebdiliyle ve yediııde hiç senedi olmayubda on seneden benı bir kimsenin sabanı altıııda olmasından tolayı hakk-ı kararı sabit olan yerlerin dahi tasdikiyle Illüceddedcıı tapu senedieri virilmek kanunname-i humayun ahkamı iktizasından olarak vaka buda höyle olmak lazım gelür isede bazı mahallerde mültezim veya muhassıl nanıına bir takım ınechul vc musanna mühürlerle senedler ihraz olunmakda ve bazı kimseler dahi clinde olan araziye mücerred on sene tasarrufunda kaldığını dava cyledigi halde tasdik idilmekde oluh

3 Bir Belge 125 halbuki hükm-i nizam ve kanun bu makule senedatın sıhhati tebeyyün ve tahahkuk eylemek ve kezalik arazinin sübut-ı hakkk-ı kararı on sene ale 'd-devam bir adamın ziraat ve hırasetine münhasır olmak şartıyla meşrut oluh yohsa bir adamın hiç eküh biçmedigi ve sürmedigi veyahud yalnız bir veya iki defa zer iderek sair vakt muattal bırakdığı araziye tasarrufu on seneden ziyade bile olsa hak k-ı kararı kazanmış olmayacağından bunun tedkikatına dikkat idilmesi ve üçüncisi arazi-i mevaıdan muhacirine terk ve tahsis olunacaklardan ve hir kasaını veya hir köy alıalisine ihtitahen tahsis olunan baltalıklardan veya bir çiftlik sahibine ıemliken tahsis buyurulmıış olan veyahud hir vakfa merhut oldığı mütehakkık bulunan korı 've ormanıardan maada devletce lüzumı olmayan arazi ve korı ve cjhal-i mühaha olub bunlarııı dahi bend-i atide beyan olunacak kaide üzere bi 't-tahkik icra-yı tefviz ve ihalesi arazi memurlarıııın vezaifi asliyyesi aldığına ve bazı yerlerde mücerreh oldığı üzere tarla ve arazinin hudud ve sınurı ifade-i mücerrede üzerine zabt ve terkim olunmasıyla nice müşkulat talıaddüs itmekde bulunmuş idügüne binaen her sancağın havi oldığı kazaların kura be-kura kaffe-j arazisi tahkjk olunarak usul ve kaideye ve nefsi.l' I-emre muvafık sened ibraz olunanlardan maadası tahrir olunarak balada muharrer üç neviden kalıgısll1a dahil ise o nevi hakkında mukarrer olan usule tatbiken iktizası icra kılınacakdır. Üçiincü Madde: Bend-i sabıkta beyan olundığı veciıle arazi-i mevat üzerinde oluh satılması lazım gelan korılar ve kimsenin uhdesinde olmayarak veya meradan fazla olarak tefvizi iktiza iden arazi her kangı kaza dahilinde ise o kazanın meclis-i idaresine haber virilerek şu karar iktizasınca tefviz ve ihalesi iktiza iden yerlerden oldığı lahahkıık itdikden sonra o makule arazi veya korı ve ormanlar birkaç neve taksim ve Iıer yerin şeref ve mevki ve münasebetine göre fıyatlar tayin kılınarak ve arazi ve korıya ihtiyacı olan ve talebi bulunan kimselere ihbar-ı keyfiyyet olunarak parça parça ve dönüm hesabıyla meclis i kazada hi'l-müzayede hedeli takarrür itdikden sonra tdviz ve ihalesi icra kılınmak ve bu makule korı ve ormanıarın mevki ve şerefine göre beher dönüm içün senevı on veya yigirmi para hesabıyla başkaca bedel-i öşür takdir olunarak ita kılınacak senedine mikdarı işaret ve terkim idilmek ve bazı orman olnıağa kabil olmayan ve lüzumundan zaid bulunan çalılık ve pür-nallıkların yeniden tarla küşadına ruhsat itasına müceddeden sened virülür isede ekser yerlerde ormanın nedreti cihcdle öyle yerlerde ve ormana ziyade ihtiyacı bulunan bazı ovalarda mevcud çalılıkların orman heyetine girmesi içün tarla idilmesine kat'n ruhsat virilmcycrek () makulelel'in bi'l-muhafaza yetişdirilmesi içün ehven hedel ilc korı olarak talebine tefvizi icra olunmak mukarrer olmağın bu babda iktiza iden tedkikate pek aşurı itina kılınması ve bunların içinde dahi mirice muhavazası elzem olub olmayanlarının tefriki cheının ve şart-ı azamı oldığından ve bu dahi mahallince iktizasına ve cesanıet ve ehemmiyetiııe göre malum olacağı gibi şayed tereddüd ve iştibalı olunur ise anın dahi beyan-ı keyfıyyetiyle merkezden istizanı lazım geleceginden buralara dahi dikkat olunması menıurin-i muma-ileyhimin vezaifi mahsusaları cümlesindedil Dördüncü Madde: Balada beyan olundığı vehcle her kazada olan karyeler arazisinin birer birer yoklamasıyla tefviz olunacak ve satılacak ve sened virilecek arazinin meydana çıkarılması kazalar tapu katihlerinin bizzat k(iylere azinıelle icra-yı tedkikaı eylemesine mütevakkıf bulundığından kazalarda olan tapu katihleri gerek mukaddema tahrir olunmuş olan gerek olunmayan köylere azinıetle ihtiyar meclislerini ıoplayuh anların yanında herkesin tapu senedatına müraacal iderek ve mümkün oldığı mertebe

4 126 Çağdaş Yerel Yönetimler, 9 (3). TemnlU= 2fJ(}(} senedat ile araziyi tatbik eyleyerek mektumat veya mahlulatını veyahud her muceh-i kanun tasarruflarının tasdikiyle müceddeden sened itası lazım gelecek olanlarını tayin eyledikden ve satılması iktiza iden arazi ve korı var ise anların dahi mikdar-ı sahihini meydana çıkardıktan sonra çünkü bend-i sabıkda hi' I-müzayede fiiruhtı gösterilan korı ve arazi-i sairenin müzayedesi kararı kaza meclis-i idaresinde olmak ve eger başlu ve külliyelü yani birkaç yüz dönümden ziyade ve bahası dahi ana göre kıymetlü ise mutlaka res-i liva meclisinde bi' l-müzayede karar bulmak lazım gelerek şu iki halde dahi müzayedenin neticesi bir mazbata ile musaddak olmak icab-ı masıahatdan oldığı misüllü hakk-ı tapu eshabından olanlara tefviz olunacak arazinin takdir-i bedel-i misli dahi yine kaza veya Iİva meclisine mahsus olduğundan ve tapu katiblerinin köylerce icra idecekleri şeyler adi intikalin ve sabit olan hakk-ı kararın tasdiki ve atik senedatın tecdidi maddeleri bulundığından o makule adiyen intikal iden veyahud on seneden mütecaviz bila':'sened bir kimsenin taht-ı ziraatında oluhda kanunen hakk-ı kararı sabit olan veya atik senedatın tecdidi taleb olunan tarla ve çayır ve korı ve sairenin keyfiyyet ve kemmiyyetlerini ve hudud ve s ınur iarı nı köylerde ihtiyar meclislerinin ve sair erbab-ı vukuf ve malumatın şehadet ve ihbarlarıyla tashih ve tayin itmekle beraber nizamına tatbiken cedvelini toldırarak ve harc-ı mutad ve varaka haha ve katibiyyesini dahi sahibine bildirerek tutacağı birer cedvelli deftere seht ve kayd itdikten sonra tekmilinde herkesin tarlasının cihed ve mikdarını ve harc ve katihiyye ve sairesini ihtiyar meclisine cehren kıraatle zirini mühürledecek ve harc vc katibiyye vc varaka baha olarak hcl' kimden kaç guruş alınacak ise mefruğun-iehin ismini ve akçenin mikdarını müheyyen zencir vechle bir pusula yapub li-ecli't-tahsi i muhtara bırakacaktır. Beşinci Madde: Tapu katibi bir köyün böyle defterini yapub ve umum arazisini yazub köyce karar virilenleri ihtiyar meclisine dahi tasdik itdirdikten sonra başka köye mübaşeret olunmaksızın bir tarafdan tanzim olunacak ilim ü haber kaçanlarını heman toldıracakdır ve işbu ilm ü haberlerin altını ibtida tapu katibi mühürleyerek ve hir tarafdan dahi köyce muhtar marifetiyle tahsili mukarı"er olan akçenin tahsiline itina ve icabına göre kaza tahsildarlarından ol kevle memur hirisi irsal ve üsera ile akçe tahsil olunarak vürud itdikçe ilm ü haberleriyle beraber sandık eminine teslim olunarak orada tedkik ve tatbiki icra olundukdan ve tapu kaıihine aid katihiyye te'frik idildikten sonra küsun mal sandığına irad-ı kayd olunacak ve o halde bu akçelerin evvelce toldırılmış olan ilm ü haberleri ve koçanları sandık emini tarafından müdir-i kaza canibinden temhir olunub ilm ü haberler muhtarları marifetiyle eshabına tevzi ve teslim kılınacakdır ve bir ay zarfında ne mikdar hasılat olmuş ise mikdarını mübeyyen mazbatasıyla beraber koçanlar beher mah sancak başına gönderilecekdir ve köylerce karar virilemiyan tapu-yı mis! maddeleriyle bi' I-müzayede satılması iktiza iden korı ve arazi-i saire. dahi kaza meclisinde karar virilecek derecede ise köylüsünden ve haricden talebierinin vesair iktiza idenlerin bir vakt-i muayyenede res-i kazaya celb ile kaidesine tevfiken meclisce icabı bi'i-icra alınacak mazbata mucehince ilm ü haherleri ve muamelat-ı lazimesi yukarıda zikr olunan usule tevfiken ifa idilecekdir. Altmcl.Madde: Kaza tapu katibi bu vehcle köylerde hizzat icra-yı tahkikat ile beraber ilm ü haberler ve koçanları toldırmak ve bir taraftan müzayede ile tefviz olunacak olan ve bedel-i misliyle ihalesi lazım gelan arazi tedkikatıyla uğraşmak lazım gelecegi gibi be her ay bir kazada ne kadar ilm ü haher virildigini ve harc ve varaka baha ne mikdara baliğ olub kazanın kangı ay ruznamçesine irad-ı kayd olundığını ay gayesinde res-i Iiva

5 Bir Belge 127 tapu memuruna bildirilecekdir. Binaberin kaza tapu katibleri bunların cümlesinin yolunda icra itmek ve tahrirde sürat ve suhulet olmak ve maaş ve masarıfı kendüye aid olan kırkar paradan bir nisbet-i mahsusa veya sureti maktuada tesviyye idijmek üzere tahririni arkası alınıncaya kadar beheme hal maiyyetinde lüzumı mikdar muavin ve katib tedarikine mecburdur. Yedinci Madde: Sancak başlarında bulunacak arazi memurlarının vezaif-i asliyyesi kaza arazi katiblerinin daima harekat ve muamelatına dikkat iderek U III ur.-ı tahririyyeyi nizamına tatbik ile beraber icraatını dahi süratle vücuda getürmek ve arazi-i mahlule ve mektumeyi taharri idlib meydana çıkarmak ve müceddeden satılacak arazi-i mevat ve orman ve korıları icabına göre bizzat görüh ve nıüzayedeye koyuh bedelat-ı hakikiyyesini aramak ve kaza tapu katiblerinin hataları vukuunda veyahud içlerinden uygunsuzları veya işe yaramayanları zuhurunda derhal meclis-i idare-i livaya beyan ile icabını icra itmek ve res-i sancakda her kaza içün cedvelli hir icmal defteri tutuh kazalardan gelan koçanlı ilm-ü haberleri hi't-tedkik maiyyetinde bulunacak muazzaf katibleri marifetiyle icmal defterlerine kayd itdirerek seriyen merkez-i vilayete göndermek ve koçanlı ilm ü haberi tekrnil olmağa ynz tutan kazalara acilen merkezden ilm ü haber celb ve irsal itmek ve hashü't-tahrir tahsilolunacak harc ve varnka hahn ve katibiyyeden tahsil olunmamış paralar var ise bunların sürat-i tahsili emrinde kaza müdirleri ile muhnbere ve mükatche iderek bir akçe bakaya bırakmamak ve kaffe-i ahvalde sancak mutasarrıfı bulunan zat ile müzakere idüb ve müşkülatını andan soruh maslahatına göre iktiza iden şeyleri dahi idare-i merkeziyyeden istizan eylemek hususları isede höyle ahvalin derecatı ve her-vefk-i matlub icraatı memuriyyenin dirayetine göre oldığından balada beyan olunan usul-ı esas vazife ittihaz olunarak bu esasa tatbiken matluhun husulı içün daha ne derece takayyüd ve itina idilmek lazım gelür ise ittihaz ve icrası memurları hakkında muceh-i memduhiyyet olacakdır. Sekizinci Madde: Evkafa merbut ve müteallik olan arazi hakkında iktiza iden muamelat kalemiyye ve tahririyyenin icrası ve anlara mahsus senedatın itası hususları dahi tapu memurlarına ve katihlerine havale olunmak üzere her tasavvur oldığından kararında anın tafsilat ve derecatı hakkında dahi başkaca talimat virilecegi ve şimdiden evkaf arazisi hakkında bir şey yapılmak lazım gelmeyecegi der-kar isede evkafa merhut yerler İçün arazi-i emiriyye ilm ü haheri virilmek ve arazi-i emiriyyeye evkaf muamelesi olunmak memurlarına muceh-i mesuliyyet olacağıııdan ve tapu memurlarının nezdinde olan defter-i icmal-i hakniyyede her birinin nevi ve keyfiyyetleri muharrer ve muayycn idügünden şimdiden icra kılınacak tahrirde bunların tefrik ve temyiz ve tayinine dikkat kılınacaktı r. Dokuzuncu Madde: Merkez-i vilayetde olan tapu kalemi müdir muavinin idaresinde ve cümlesi müdirin taht-ı nezaret ve mesuliyyetinde olmak ve her biri bir sancağa mahsus bulunmak üzere yedi nefer muvazzaf katihle hir nefer evrak mukayyidinden mürekkeh olacak ve sancak memurları intihah ve tayin olundllkca merkezde lazım olan mukayyidi dahi intihab ile tayin kılınacak ve bunların maada ilerücle lüzum göründükce her sancaktan gelan koçanlar mucehince ası tuğralı tapu senedierini toldırmak ve mukabele itmek içün makam-ı vilfiyetden bi'i-istizan başkaca katih istihdam kılınacakdır her sancağın muvazzaf olan katibleri varid olan senedat meyanında nizam ve kaidesine mugayyir bir şey olub olmadığını ibticla tedkik iderek anın mucebince tuğralı senedieri

6 128 Çağdaş Yerel rönetimler, 9 (3) Temmıı= 200() toldırıldıktan ve mukabelesini dahi icra itdikten sonra takım takım evrakııı aded ve numerosı ve mefruğun-iehin ismi ve cümlesinin yekcinl başkaca matbu olan.iurnal hanelerine geçürilerek zeyli vilayet defter-i hakanı müdirliği tarafından hi't-temhir senedat ve mazbatalarıyla beraber makam-ı vilayetden ha-tahrirat defterhane-i hakaniye irsal olunacakdır. OnuflCU Madde: Gerek merkez-i vilayetde hulunan müdir ve muaviniyle ıapu kalemi ketehe ve mukayyedlerinin ve gerek sancak başlarındaki tapu memurları ve katihlerinin maaşları usul-ı cedide üzere virilecek ilm ü haberlerin varaka balıctsı olan liçer guruşun nıfsıyla kadimi dahil-i vilayetde istihdam olunarak maaşları mal sandıklarından tesviyye ve ifa kılınan ve karşuluk ibkası mukteza-yı irade-i seniyyeden olan mebaliğ-ı malumeden tesviyye olunacak ve mezkcir tapu evrakı ballusının nısf-ı digeri kemakan defterhane-i hakaniye gönderilecek olması cihetiyle defter-i hakanı müd ir ve muavininin talıt-ı nezaretinde ve merkezde bulunacak kefillü evrak mukayyedinin ycd-i hıfz ve idaresinde olarak bir idare sandığı olacak ve bu sal1dıkda varidat ve masari fata mahsus hir yevmiyye defteriyle tahsilat ve medfuatın envai ve m ü fred at 111 i ayru aynı tayin ve irae ider diger birer defterleri tutı lacakd ır. Binaherin kazalarda tapu kaıihleri vesatetleriyle mal sandığına teslim olunan ve oradan res-i liva sandığına gönderilan üçer guruş varaka baha beher mah kaç guruşa baliğ olur ise tapu memurları tarafından sandığa sened itasıyla ahz olunarak ve hunun defterhane-i hakaniye aid altmışar parası tefrik idilerek diger altmışar parasından res-i iivadaki tapu memur ve katibleri maaşları basından ifa olunduktan sonra maada her ne kallır ise merkez tapu kalemine gönderilecek ve varaka bahasının nısfı her-mutad mahallinden toğnca defterhane-i hakaniye irsal olunacakdır. Elviyye vukuhulacak nısf-ı varaka bahasından memurin-i mahalliye maaşları tesviyye olundukdan sonra Hızlası sandık-ı mezkcira teslim kılınacağından işbu hasılatdan dahi merkezce evrak-ı matbua bedeli olarak fiyatı mukarrere üzere matbaaya ifası mukarrer olan mebal iğ ha-sened matbaa idaresine ifa ve müdir ve muavin ve ketebe maaşları ita kılındıkdan sonra maadası ve'l-hasıl mukarrer ve müretteb olan maaşat ve masarifatdan fazlası şuhur-ı afiyye Illasarafına karşuluk olarak tevkif kılınacaktır. Res-i livada varaka bahasının nısfından şelıriyye vukuhulacak hasılat memurin-i muvazzafanın maaşıııa tekabül ve kifayet etmez ise list tarafı ilerüdeki aylar hasılatından alınmak ve merkezce dahi bu usul ve kaideye raiyycı kılınmak lazım geleceginden ve sene gayesinde tapu idare sandığının bir umunı muhasehesi rüyetiyle gerek maaşşat ve nıahsusat-ı atika olarak mah-he-malı ınal sandığından alınan ve gerek varaka babalarının nısfından hasıl olan varidaltlan sene nihayetine değin tesviyye olunmuş olan maaşat ve masarifat ıenzil ve ınahsuh olundukdan sonra fazla varidaı oldığı halde andan dahi elviyye memurları maaş ve masarifaldan tesviyye olunmamış açık masraf bulundığı suretde ita ve ifasıyla üst tarafı merkez-i mal sandığına teslim ve hazine-i celiye irad kaydıyla bir sene varidatının diger seneye nakli caiz olmayacak ve sene gayesinde hade' I-harc ve' I-masraf hızla görinen varidat tesviyye olunmamış ve açık umum maaşat ve masarifaı temamıyla oda maaş olur ise fazla varidat açık maaşların mikdarına hi'n-nisbe taksim ve ita ilc ol senenin hesabıarı kapanacakdır. Onhirinci Madde: Defterhane-i hakaniye gönderilen senedler oraca dahi hade'[-ıeıkik kayd ve temhir olunarak ve muahharan toplanılub gönderilecek ilm li haherlerin vusulüne degin sened olmak üzere memlılır jumali tevkif ve hıfz idi lerek tapu senedatı

7 Bir Belge 129 halde icabının takımıyla aynen ve içerlerinde nizamsız ve usulüne mübayın sened oldığı tasrihiyle veya tashihiyle anlar dahi maan merkez-i viiayete iade olunacak ve merkezden dahi kaydına bade'l-işare res-i livalara gönderilecekdir. Onikinci Madde: Merkezden res-i livaya iade olunacak mühürlenmiş senedler oraca kaide-i kadimesi vechle cedvelli defterine bi'l-işare heman mensub oldığı kazaya gönderilüb kazada bulunan arazi katibi marifet ve vesatetiyle seriyen ve meccanen eshabına bi'l-ita evvelce verilmiş olan koçan ilm ü haherleri ahz olunarak ris-i livaya gönderi lecekdi r. Onüçüncü Madde: Arazi memurları ve kaza tapu katibleri bulundukları elviyye ve kaza idare meclislerinde araziye müteallik mevad-ı mezkfıresinde azadan madud olarak azayı saire ile birlikde bede'l-müzakere nihayetinde tanzim kılınacak mazabıt-ı mukteziye memurin-i muma-ileyhim taraflarından dahi mühürlenecekdir. Ondördüncü Madde: Defter-İ hakan. müdiriyle muavinin teftiş ve tahkik-i ahval içiin bir mahale gittigi vakt üç bargir itibarıyla gidecegi mesafeye göre bir sabık bargir ücreti ha kılınmak mukarrer oldığı misüllü sancak arazi memurlarının dahil-i sancakda gidecekleri yerler içün dahi ikişer bargir itibariyle ücreti virilecek ve bu akçeler dahi varaka bahasının nısfından tesviyye kılınarak her defa azimet ve avdet eyledikleri yerlerin mesafesi içün meclislerden alınacak mazbatalar mucebince mahsııbları icra kılınacakdır ve umumen memurin hakkında cari oldığı vechle tapu memurları vardıkları ve gezdikleri yerlerde kaffe-i ihtiyacat ve levazımatını akçesiyle tesviyye itmege bu' kaideye mugayir hareket mi.iceh-i töhmet ve mesuliyyet mecbur oldığından olacakdır. Onbeşinci!t4adde: Merkez-İ tapu kalemiyle sancaklarda bulunan arazi otaları içün suret-i maktuada bir mikdar kağıd bahası tayin olunacak ve senevı hatab bahası ve masarif-i müteferrika olarak her merkez içiin maktuan birer mikdar şey dahi tahsis kılınacak oldığından ve merkez-i tapu kalemine bir otacı dahi tayin olunacağından bu masratlar dahi kezalik varaka bahasının nısfıyla bi't tesviyye hasılı seks,ın iki senesi martından itibaren tapu memurları maaş ve masarif-i sairesi olarak mal sandıklarından bir şey virilmeyecekdir. işbu talimat şimdilik memurların derecat-ı harekatını muarref olub fiiliyatında olacak tecrübe üzerine tadilat icra olundukca merkez-i vilayetden iktizaları işarat-ı resmiyye ile bildirilecektir.

8 130 Çağdaş Yerel Yönetimler, 9 (3) Temmuz 200f) Kısa Sözlük arazi-i amire - kendisinden her hangi bir şekilde intifa olunan yerler arazi-i mevad-sahipsiz, boş toprak azirnet gitmek bade' I-hare - haredan sonra ba tahrirat - yazı j le behiyye - güzel ber-vefk - uygun olarak bina-berin eehren alenen bundan dolayı cibal-i mübaha kimsenin mülkiyetinde olmayan yerler haraset - çiftçilik hatab - odun ihtitab - odun toplamak iktiza - lazım gelmek hakk-ı karar- on sene bilanıza tasarruf edilen arazi üzerinde takarrür eden malikiyyet hakkı hasb - göre nazara irsal - göndermek, yollamak, ibka salıvermek devamlı, evvelki halinde bırakmak irae - tayin etmek istibah - şüphe etmek li-ecli't-tahsil - tahsil için, okumak için mah-be-mah maan beraber aydan aya mazabıt - kararnameler, tutanaklar mektum - hükümetten gizli tutulan mefruğ başkasına bırakılmış mefrugun-ieh - kendisine birşeyin tasarruf hakkı ve mülkiyeti medfunt memduhiyyet bırakılmış kişi sarfedilmiş, verilmiş paralar sarfedilmiş paranın hesap deftere kaydedildiği kişi makbu Ilük marılul- sahipsiz maaş veya memurluk mirasçısı bulunmayan ve hükümete kalan (miras) muknddeman eskiden muahhercıl - sonradan musaddık mukarrir tasdik eden yerleştiren, anlatan mübeyyen - açıklanan müceddeden - yeniden mütehakkık doğruluğu 011aya çıkan mücerreh - tecrübe edilen musanna usta edilenden çıkmış, süslü, uyduruk müedda eda olunmuş, mana, parçalar mütenevvia - türlü, çeşitli muattal - tatil edilmiş, boş, muma-ileyh bırakılmış ıssız yukarıda belirtilen nedred - azlık, seyreklik kat'a sübut asla, hiçhir vakiı sabit, gerçekleşme (pür-)nal- kamış (dolu) şühur - aylar takayyüd dikkatli davranmak terkim bağlamak, çalışmak, rakam atmak, yazmak tebeyyün - belli olmak, anlaşılmak zaid artan

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXVIII Cenk Reyhan * Nakdi Gelir Getiren Mülklerin Kiralanmasına Dair Nizamname

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXVIII Cenk Reyhan * Nakdi Gelir Getiren Mülklerin Kiralanmasına Dair Nizamname bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXVIII Nakdi Gelir Getiren Mülklerin Kiralanmasına Dair Nizamname Cenk Reyhan * Aşağıdaki nizamnamede; İstanbul ve taşrada gelir getiren mülklerin kiralanmasında, kiraya

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

Hüseyin Odabaş. (2007). "İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair". Osmanlıca Metinler: Matbaacılık,

Hüseyin Odabaş. (2007). İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair. Osmanlıca Metinler: Matbaacılık, İstanbul Kütüphanelerindeki Kitapların Sayımı ve Toplu Kataloğunun Hazırlanmasına Dair * Eslâf-ı salâtin-i izam hazeratıyla sâ ir ashâb-ı hayrat taraflarından inşâlarına himmet buyrulan dersa âdet ve bilâd-ı

Detaylı

B.M.M. Yüksek Reisliğine

B.M.M. Yüksek Reisliğine SıraNQ 139 Askerî hastanelerde bulunan hasta bakıcıları ile hemşirelere bir nefer tayını verilmesi hakkında m numaralı kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları T.C. Başvekâlet Muamelat

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXV Cenk Reyhan (Viliiyetin Masarifat-ı Umumiyyesi Hakkında Talimatdır)ı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXV Cenk Reyhan (Viliiyetin Masarifat-ı Umumiyyesi Hakkında Talimatdır)ı bir belge Yerel Yönetim Metinleri XXV Osmanlı Vilayet Genel Masrafları Hakkında Bir Talimat Cenk Reyhan Osmanlı Devleti fi 5 Safer sene 1288; fi 13 Nisan sene 1287 (25 Nisan 1871) tarihinde vilayetlerin

Detaylı

1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI

1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI 1894 DE YAPILMASI DÜŞÜNÜLEN ALUCRA HÜKÜMET KONAĞI Tarihi belgelerden anladığımız üzere Alucra uzun yıllar kiralanan binalarda çalışan hükümet görevlileri tarafından idare edilmiştir. Bu durum bütçeye önemli

Detaylı

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir.

Ölülerin muayenesi ve defin ruhsatlarının verilmesi, fert. toplum ve çevre sağlığının açısından önem arz etmektedir. Ölü Defin Ruhsatları Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5852-2000/41 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/5852 KONU : Ölü Defin Ruhsatları ANKARA 01.05.2000

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348)

izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) S. Sayısı: 15 izmir rıhtım şirketi muvakkat idaresine ait katî hesabın tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (1/348) T.C. Başvekâlet \ "" ^23.111.1940 Kararlar dairesi

Detaylı

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları

1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları Sıra ^ 46 1116 numaralı mektep pansiyonları kanunu lâyihası ve Ma arif ve Bütçe Encümenleri mazbataları T. C. Başvekâlet 11 - VI - 1931 Muamelât Müdürlüğü Sayı: 6/1650 B. M. M. Yüksek Reisliğine Mektep

Detaylı

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ

MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ 65 MÜKERRER SİGORTA MURAKABE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3.7.1929, No : 8197 Dayandığı Kanunun Tarihi : 25.6.1927, No : 1160 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 13.7.1929, No : 1240 Yayımlandığı

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN

ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN 703 ECZA TİCARETHANELERİYLE SANAT VE ZİRAAT İŞLERİNDE KULLANILAN ZEHİRLİ VE MÜESSİR KİMYEVİ MADDELERİN SATILDIĞI DÜKKANLARA MAHSUS KANUN Kanun Numarası : 984 Kabul Tarihi : 2/3/1927 Yayımlandığı R.Gazete

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4">28)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/1i)40 - Sayı : 4>28) Vakıflar umum müdürlüğünün 828 9 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : ~>/Vf/i) - Sayı : 4">28) No. Kabul tarihi 387 3 - V -9 BİRİNCİ MADDE Vakıflar umum müdürlüğü 9 malî yılı masrafları

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

BiR BELGE. YEREL YÖNETİM METİNLERİ (III) TUNA VİLAYETİ NİzAMNAMESİ. Mehmet SEYİTDANLIOGLU

BiR BELGE. YEREL YÖNETİM METİNLERİ (III) TUNA VİLAYETİ NİzAMNAMESİ. Mehmet SEYİTDANLIOGLU BiR BELGE YEREL YÖNETİM METİNLERİ (III) TUNA VİLAYETİ NİzAMNAMESİ Mehmet SEYİTDANLIOGLU Osmanlı İmparatorluğu 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesiyle her alanda olduğu gibi merkez ve taşra yönetiminde

Detaylı

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531

İZOCAM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 . / IZOCM [] 19.04.2012 10:55:33 Özel Durum Açıklaması (Güncelleme) Ortaklığın Adresi : Organize San. Bölg. 3. Cad. No:4 Y.Dudullu- Ümraniye/İstanbul Telefon ve Faks No. : 0216 3641010-02163644531 Ortaklığın

Detaylı

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun

626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun 626 Türkiye Cumhuriyeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti arasında imzalanan Kültür Anlaşmasının tasdiki hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 14. V. 1958 - Sayı: 9906) No. Kabııl tarihi 7115 7. V. 1958

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU Kanun Numarası : 210 Kabul Tarihi : 21/2/1963 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 28/2/1963 Sayı : 11343 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 2 Sayfa : 828 Değerli kağıtlar: Madde

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI

TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI TÜRKİYE HÜKÜMETİ İLE MİLLETLER ARASI ÇALIŞMA TEŞKİLATI ARASINDA TÜRKİYEDE BİR ÇALIŞMA ENSTİTÜSÜ KURULMASINA MÜTEALLİK 13 SAYILI EK ANLAŞMA Milletlerarası Çalışma Teşkilatı (Badema Teşkilatı diye anılacaktır.)

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

Esibabı mucibe lâyihası

Esibabı mucibe lâyihası SıraNo 193 Maarif vekâleti tarafından idare edilecek mektep pansiyonları hakkındaki kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler ilâvesine dair olan kanunun 8 inci maddesinin değiştirilmesi

Detaylı

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE

Tel: Fax: ey.com Ticaret Sicil No : Mersis No: (1) SAYILI TARİFE Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14)

TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/14) 14 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28647 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TEBLİĞ ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA DEVLETİ ARASINDA HUKUKİ VE TİCARİ MEVADDI ADLİYEYE MÜTEALLİK MÜNESABATI MÜTKABİLEYE DAİR MUKAVELENAME İmza Tarihi : 28 Mayıs 1929 İmza Yeri : Ankara Kanun layihasının tevdii

Detaylı

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. EDREMĠT BELEDĠYE BAġKANLIĞI EMLAK VE ĠSTĠMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU 6891 SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU Kanun Numarası : 3294 Kabul Tarihi : 29/5/1986 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 14/6/1986 Sayı : 19134 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 25 Sayfa

Detaylı

Mehakimi nizamiye davavekilleri hakkında nizamname[1] 18 Şevval 1292-5 Teşrinisani 1291 17 Kasım 1875 FASLI EVVEL Dava vekâleti silkine duhul ve

Mehakimi nizamiye davavekilleri hakkında nizamname[1] 18 Şevval 1292-5 Teşrinisani 1291 17 Kasım 1875 FASLI EVVEL Dava vekâleti silkine duhul ve Mehakimi nizamiye davavekilleri hakkında nizamname[1] 18 Şevval 1292-5 Teşrinisani 1291 17 Kasım 1875 FASLI EVVEL Dava vekâleti silkine duhul ve kabulün şeraiti beyanındadır Madde 1 Bizzat ikamei dava

Detaylı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593)

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) S. Sayısı: 184 Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) T. C. Başvekâlet 27 - III - 1941 Kararlar dairesi müdürlüğü Sayı : 6/1232 Büyük Mille i

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

V Ön Söz Birinci fasıl: İşletme İktisadının Esasları 3 A. İşletme ve işletme iktisadının mahiyeti 3 I. İşletmenin mâna ve tarifi 3 II. İşletme iktisadı ilminin mahiyeti 8 III. İşletme iktisadı ilminin

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri VIII, No.54 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (IX) Mehmet Seyitdan lı oğlu * Rüsôm-ı Belediye Kanunu

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (IX) Mehmet Seyitdan lı oğlu * Rüsôm-ı Belediye Kanunu bir belge Yerel Yönetim Metinleri (IX) Rüsôm-ı Belediye Kanunu Mehmet Seyitdan lı oğlu * Bilindiği üzere Tanzimat'ın ilanından (1839) sonra Osmanlı İmparatorluğu'nda modem anlamda belediyecilik ve yerel

Detaylı

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 207 KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YURTDIŞI TEŞKiLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 13/12/1983 No : 189 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No : 2680 Yayımlandığı R.G. Tarihi

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun

1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun -825-1452 numaralı kanuna merbut 2 numaralı cetvelin Maliye teşkilâtına ait kısmının tadili ve bir kısım vazifelerin sureti ifası hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 13/VI/1933 - Sayı

Detaylı

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş.

Pınar Süt Mamülleri Sanayii A.Ş. Tarih: 20.04.2012 Konu: Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Şirketimiz 2011 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki maddeleri görüşmek ve

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Mezarların açılması, ölülerin çıkarılması, ölülerin tahniti, tabutlanması ve nakli fert, toplum ve çevre sağlığı açısından önem arz etmektedir. Ölülerin Nakli Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5854-2000/43 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005/ 5854 KONU : Ölülerin Nakli ANKARA 01.05.2000 GENELGE

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460)

(Resmî Gazete ile ilâm : 18. III. 1950 - Sayı: 7460) 1192 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında imza edilen Anlaşma gereğince temin edilen paraların kullanılmasına dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik

Detaylı

ĐLK TEDRĐSAT MÜFETTĐŞLERĐ TALĐMATNAMESĐ

ĐLK TEDRĐSAT MÜFETTĐŞLERĐ TALĐMATNAMESĐ İLK TEDRİSAT MÜFETTİŞLERİ TALİMATNAMESİ 81 82 ĐLK TEDRĐSAT MÜFETTĐŞLERĐ TALĐMATNAMESĐ Madde 1: Her kazada asgari bir ilk tedrisat müfettişi bulunur. Teşkilatını ikmal 1 edemeyen vilayetlerde iki veya üç

Detaylı

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI

( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI SOSYAL DAYANIŞMA, TEDAVİ, EĞİTİM YARDIMLAŞMASI VE EMEKLİLİK VAKFI DELEGE SEÇİMLERİ YÖNETMELİĞİ ( TRT VAKFI ) TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlık İl Müdürlükleri ile Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde düzenlenen çiftçi eğitim kurslarında teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden öğretici/uzman öğretici veya

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı *

Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * - 56 - Mahmûd Paşa Kütüphanesinin Yeniden Açılışı * Daru s-sa adetu ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezareti âliyelerinde olan evkâftan Mahmûd Paşa yı veli tâb-ı serâh 1 hazretlerinin mahmiyye-i İstanbul

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ TORBALI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 -Bu Yönetmeliğin amacı; Torbalı

Detaylı

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR

ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İşletme ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı ORMAN ÜRÜNLERİNİN TAHSİSLİ SATIŞLARI HAKKINDA ESASLAR ANKARA 2012-1- 6831 SAYILI ORMAN KANUN UNUN İLGİLİ

Detaylı

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER

6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 6- ORMAN KADASTRO VE MÜLKİYETİ İLE İZİNLER 1- Orman Kadastro Komisyonu aşağıda belirtilen kimlerden ve kaç kişiden oluşur? I- Genel Müdürlükçe atanacak başkan, ormancı üye, ziraatçı üye ile mahalli ziraat

Detaylı

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının

643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının 643 Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti arasında imzalanan Afyon anlaşmasının tasdikına dair kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/VI/1935 - Sayı : 3035) No. Kabul tarihi 2791 14 -VI -1935

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 )

İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs Sayı : 890 ) - 167 - İstanbul Darülfünununun 1928 senei maliyesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm: 16 mayıs 1928 - Sayı : 890 ) No. 1242 BİRİNCİ MADDE İstanbul Darülfünunu re müteşekkil bulunduğu medreselerin

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XX) Cenk Reyhan * 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XX) Cenk Reyhan * 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XX) 1913 Tarihli Vilayat Genel İdaresi Geçici Kanunu II. Meşrutiyet Döneminde Siyasi Partiler ve Yerel İdari Anlayış Cenk Reyhan * Bu dönemde, her nekadar Hüseyin Cahit

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008 1 SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI HUKUK İŞLERİ MÜDÜRÜ AVUKAT BÜRO ELEMANI

Detaylı

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti. BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi İKİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER Bölümü ve Konunun adı BİRİNCİ KISIM Topluluk Mülkiyeti BİRİNCİ BÖLÜM Ortaklığın Giderilmesi Davalarının Konusu Hakkında Genel Bilgi I Topluluk Mülkiyeti 17 18 İKİNCİ BÖLÜM Müşterek Mülkiyet

Detaylı

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir.

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Meskenlerin Haiz Olacakları Sağlık Şartlarına Ait Talimatta bu şartlarla ilgili hususlar belirtilmiştir. Meskenler ve Umuma Mahsus Binalar Sağlığı Hakkında Genelge Tarihi:01.05.2000 Sayısı:5844-2000/33 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI : B100TSH0100005-5844 KONU : Meskenler

Detaylı

RESMÎ GAZETE T.C. B.M.M Kararı

RESMÎ GAZETE T.C. B.M.M Kararı T.C. RESMÎ GAZETE İn:..,- İdari w tf'.hr.ri ve tahriri ınuauv'ia: muamelat için nur Başvekâlet Mudevvenat iyin MÜDÜRLÜĞÜNE Müdürlüğüne müracaat MÜRACAAT olunur OLUı j f Kânunievel 19 58 Cumartesi B.M.M

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri

ÝÇÝNDEKÝLER. 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem. 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler. 19 Birleþtirme (Tevhit) Ýþlemleri ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa No Konu 3 Tarihçe 5 Baþvuru ve Ýzlenen Yöntem 7 Talebe Baðlý Olarak Kadastro Müdürlüklerince Yapýlan Ýþlemler 7 Plan Örneði 9 Yer Gösterme 11 Aplikasyon 13 Cins Deðiþikliði 16 Ýrtifak

Detaylı

VAKIF ZEYTİNCİLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME

VAKIF ZEYTİNCİLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME VAKIF ZEYTİNCİLİK, İNCİRLİK, FINDIKLIK, NARENCİYE VE MEYVALIKLARIN SATIŞ ŞEKLİ HAKKINDAKİ NİZAMNAME Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 20.11.1953, No: 4/1831 Dayandığı Kanunun Tarihi : 1.7.1953, No: 6092

Detaylı

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ. Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir.

DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME MADDELERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ. Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. DEĞİŞTİRİLMESİ ÖNERİLEN ESAS SÖZLEŞME LERİNİN ESKİ ve YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

bir belge Gedik Uygulamasının Kaldırılması* (1 Mart 1913) Erkan Turat *

bir belge Gedik Uygulamasının Kaldırılması* (1 Mart 1913) Erkan Turat * bir belge Gedik Uygulamasının Kaldırılması* (1 Mart 1913) Erkan Turat * Osmanlı İmparatorluğu'nun 1854 yılından itibaren Batıdan büyük miktarlarda borç alması ilk önce 1875 yılında moratoryum ilanına 1881

Detaylı

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ

ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ ALUCRA DELLÜ KÖYÜ CAMİSİ VE KOYUN BABA HAZRETLERİ ZİYARETİ Koyun Baba Zaviyesi nin bulunduğu Dellü köyüne 2 yıl önce ziyarete gittiğimde adeta terk edilmiş vaziyette bulmuştum. Yaz ayı olmasına rağmen

Detaylı

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK TANIMLAR VE TEMEL İLKELER AMAÇ MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Alaşehir Belediye

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

CEBEL-İ LÜBNAN VİLÂYET NİZAMNAMESİ

CEBEL-İ LÜBNAN VİLÂYET NİZAMNAMESİ CEBEL-İ LÜBNAN VİLÂYET NİZAMNAMESİ Cenk REYHAN ÖZET: Doğunun icadı Avrupa ya modernliğin belirsiz dünyasında kendi kimliğini bulma yolunu sağladı. 1 Aydınlanma döneminden kaynağını bulan bu fikirlerle,

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) 2,7. Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 3,7. Sıra No. Ürün Grupları

Mazot Destekleme Tutarı (TL/dekar) 2,7. Gübre Destekleme Tutarı (TL/dekar) 3,7. Sıra No. Ürün Grupları 15 Haziran 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28324 TEBLİĞ Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA

Detaylı

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777)

-412- (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999 Sayı: 23777) -412- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI İLE İLGİLİ EK ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 5.8.1999

Detaylı

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU

MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KANUNU 1459 MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (1) (2)(3) KANUNU Kanun Numarası : 2804 Kabul Tarihi : 14/6/1935 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 22/6/1935 Sayı : 3035 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt :

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFI KREDİLER YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER YETKİ : MADDE 1 : Bu yönetmelik, Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı " Vakıf Senedi " nin 3,25 ve 26 ıncı maddeleri hükmüne göre

Detaylı

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ

ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK MADDELERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ Ek: 1 ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞECEK LERİNİN ESKİ VE YENİ HALLERİ 12 Payların Devri Nama yazılı payların devri, mevzuat uyarınca gerçekleştirilir. Ancak bu devir, bankaya karşı pay defterine yazılacak kayıtla

Detaylı

Dahiliye memurları kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 19/V1/ Sayı: 1524 )

Dahiliye memurları kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 19/V1/ Sayı: 1524 ) -808 - Dahiliye memurları kanunu A s 1700 (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 19/V1/1930 - Sayı: 1524 ) Memurların derece ve sınıfları BİRİNCİ MADDE Dahiliye memurlarının derece ve sınıflan aşağıda gösterilmiştir.

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI. Maden İşleri Genel Müdürlüğü İL VALİLİKLERİNE T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Maden İşleri Genel Müdürlüğü SAYI : B.15.0.MGM.0.01.02.05 KONU : 1(a) ve 1(b) Grubu madenlere ilişkin usul ve esaslar. İL VALİLİKLERİNE Bilindiği gibi, 5177 sayılı

Detaylı

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI:

PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR TİCARET SİCİL HARÇLARI: PRATİK BİLGİLER VERGİ UYGULAMALARI HARÇLAR 2012 YILINDA UYGULANACAK BAZI HARÇ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR * TİCARET SİCİL HARÇLARI: Kayıt ve tescil harçları (Ticari işletme rehni dahil) 1. Ticari işletmenin

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVIII) Mehmet Seyitdanlıoğlu * Men'-i Harik Hakkında Nizamname ve Düşündürdüklerİ

bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVIII) Mehmet Seyitdanlıoğlu * Men'-i Harik Hakkında Nizamname ve Düşündürdüklerİ bir belge Yerel Yönetim Metinleri (XVIII) Men'-i Harik Hakkında Nizamname ve Düşündürdüklerİ Mehmet Seyitdanlıoğlu * Ünlü Maarif Nazırıarından Münif Paşa Mecmua-i Fünun'da yayınladığı Harık-i İstanbul

Detaylı

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KONUT VE İŞYERİ KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ 2008 senesinde elde edilen konut ve işyeri kira gelirlerinin vergilendirilmesi Gelir Vergisi Kanunu'nda sayılmış olan gelir unsurlarından gayrimenkul

Detaylı

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2)

YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) 1691 YALOVA TERMAL KAPLICALARININ ĠDARESĠ VE ĠġLETĠLMESĠ HAKKINDA KANUN (1)(2) Kanun Numarası : 3653 Kabul Tarihi : 26/6/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 4/7/1939 Sayı : 4249 Yayımlandığı Düstur :

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Su anda tahsis süreci devam eden OYAK uyelerine ozel Ýstanbul Ýkitelli OYAKKENT Projemiz bulunmaktadir.

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Su anda tahsis süreci devam eden OYAK uyelerine ozel Ýstanbul Ýkitelli OYAKKENT Projemiz bulunmaktadir. OYAK ÝLE YAZIÞMALAR Onaylayan Mehmet AKPINAR Çarþamba, 04 Nisan 2007 Son Güncelleme Çarþamba, 04 Nisan 2007 BU Yazýþmalar KAHRAMAN ÝKÝZLER in yazýsýndan esinlenerek yapýlmýþtýr çok uzun olmasý ve ilgi

Detaylı

VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009

VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 VERGÝ USUL KANUNU Cumartesi, 07 Mart 2009 Taþpýnar Muhasebe Kanun Adý:VERGÝ USUL KANUNUKanun No:213Kabul Tarihi:4/1/1961Resmi Gazete Sayýsý:10703Resmi Gazete Tarihi:10/1/1961 Kanunun Þümulü Madde 1- Bu

Detaylı