Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var"

Transkript

1 Jandarma özel ekiple cinayeti aydýnlattý Bayat ilçesi Tepekutuðun köyünde av tüfeði ile vurularak öldürülen 56 yaþýndaki A.Þ'nin katil zanlýsý olarak Jandarma tarafýndan gözaltýna alýnan K.A. (29) ve D.K (46), Jandarma'daki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, sevk edildikleri mahkeme tarafýndan tutuklanarak... 7 DE Baðcý NATO toplantýsý için Washington'da 04 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý NATO Parlementerler Assemblesi'nin Güvenliðin Sivil Boyutu isimli Komite Toplantýlarýna katýlmak üzere Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti. Ýlk günkü görüþmelerde 2 kez söz alan Baðcý, Kýrým'ýn iþgali... 7 DE Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var "Çorum Ýçin Bir Projem Var"da ilk imzalar atýldý Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda hayata geçirilen "Çorum Ýçin Projem Var" projesinde kabul edilen projelerin sözleþmeleri düzenlenen törenle imzalandý. 10 DA Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi modern yoðun bakým ünitesiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen basýn toplantýsýyla basýn mensuplarýna yoðun bakým ünitesi hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda konuþan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yoðun bakýmlarýn hastanelerin en önemli ve en kritik bölümlerinden birisi olduðunu ifade ederek, "Hayati risk oluþturan hastalýklarýn tedavisinin yanýsýra ciddi ve büyük ameliyatlarýn yapýlabilmesi için iyi organize edilmiþ modern imkanlara sahip yoðun bakýmlarýn bulunmasý zorunludur. 5 DE "Muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var" Boðazkale Ankara'da tanýtýlacak SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftasý nedeniyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek muhasebecilerin mesleki sýkýntýlarýna deðindi. 6 DA Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya, slogan... 7 DE Öðretmenler nöbet sorununun çözümünü bekliyorlar Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda öðretmenlere nöbet uygulamasýnda yaþanan sorunlarýn çözülmesi gerektiðini söyledi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Aydýn, "Kamuda tüm meslek gruplarýnýn hemen hemen... 9 DA Selim Aydýn Meclis kadýna þiddeti araþtýracak Ýl Genel Meclisi, son dönemde ülke gündemini meþgul eden ve en önemli toplumsal bir sorun haline gelen kadýn cinayetleri ve kadýna þiddet konusuna duyarsýz kalmadý. 10 DA TÜMSÝAD ile Oto Tamirciler Odasý iþbirliði yapacak Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ... 2 DE SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan Baþaranhýncal'a ziyaret Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyarette bulundu. 6 DA "Saðlýklý finansal raporlama, ekonominin temel taþlarýndan biridir" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli... 6 DA

2 2 TÜMSÝAD ile Oto Tamirciler Odasý iþbirliði yapacak Ýmsâk : 04:38 Güneþ : 06:04 Öðle : 11:59 Ýkindi : 15:07 Akþam : 17:42 Yatsý : 19:01 AJANDA Ýstiklâl Mahkemelerinin kuruluþu (1925) - Sultan Selâhaddin Eyyûbî'nin vefâtý (1193) Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ, Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ný ziyaret ederek, Oda Baþkaný YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: proje baþýna 150 ila 250 bin Avro hibe verileceðini, bu hibenin Çorum'a kazandýrýlmasý için sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmak istediklerini söyledi. Mesleki yeterliliði mevcut odalar içerisinde bulunan Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile ortak proje hazýrlamak istediklerini kaydeden Özüyaðlý, oda üyelerinin mesleklerinde çaða ayak uydurmalarý için hazýrlanacak proje ile Çorum sanayisinin daha eðitimli iþgücüne sahip olacaðýný dile getirdi. Oda Baþkaný Necmettin Uzun ise, AB hibeleri için TÜMSÝAD ile her zaman iþbirliðine açýk olduklarýný ifade ederek, TÜMSÝAD'a sivil toplum kuruluþlarý içerisinde kendi odalarýna öncelik vermelerinden dolayý ayrýca teþekkür etti. Ziyarette Oda Yönetim Kurulu üyeleri Murat Ýlter ve Adem Kabadayý da hazýr bulundu. Haber Servisi Berat Uzun muhtarlarý unutmadý Necmettin Uzun'a AB projeleri ile ilgili bilgi verdiler. Ziyarette Avrupa Birliði (AB)'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik 3.8 milyon Avro hibe proje desteði çýkardýðýný ifade eden TÜMSÝAD Yöneticisi Atalay Özüyaðlý, bu destek kapsamýnda her bir AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Berat Uzun, ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Ziyaret turlarý kapsamýnda Berat Uzun, Karakeçili, Üçtutlar, Buharaevler, Ulukavak, Bahçelievler, Gülabibey, Kunduzhan, Kale, Akkent, Çepni, Yeniyol, Yavruturna Mahalle Muhtarlýklarýný ziyaret etti. Berat Uzun ziyaretlerinde yaptýðý konuþmalarda, "Yerel Demokrasi'nin en önemli unsurlarýndan birisini Muhtarlýk makamýdýr. Vatandaþlarýn mikro ölçekte sorunlarýný aktarabilecekleri, Muhtarlarýmýzýn da çözüm önerilerini vatandaþlarýmýza sunabilecekleri bir makamdýr Muhtarlýk makamý. Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn oylarýyla seçildikleri için mahallelerde ve köylerde halkýn temsilcileridir. Bu sebeple Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn mahalle ve köylerde ki temsilcisi olduklarýnýn bilincinde olarak, görevlerini en iyi þekilde yerine getirmektedirler. Milletimiz muhtarlýk makamýna her zaman saygý duymuþ ve önemsemiþtir. Biz aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren Çorum'da bir istiþare mekanizmasý oluþturacaðýmýzý her platformda dile getirdik. Bu istiþare mekanizmasýnýn en önemli parçalarýndan birisi de muhtarlarýmýz olacaktýr. Muhtarlarýmýz, bu istiþare mekanizmasýnda yerel ölçekli sorunlarýn ve çözüm önerilerinin en Yýl: 10 Sayý: MART SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : önemli aktarýcýsý olacaklardýr. Muhtarlarýmýz ile diyaloðumuzu kesilmeden, onlarýn fikirlerini alarak görüþ alýþ veriþinde bulunarak istiþarelere devam edeceðiz. Ziyaretlerimiz sýrasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen, bizlerle diðer muhtarlýk ziyaretlerimize gelen, bizleri yalnýz býrakmayan tüm muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum." Berat Uzun, ziyaretlerin devam edeceðini de söyledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cömertlik olmayýnca malýn, vefâ olmayýnca ise, arkadaþlýðýn hayrý olmaz. Ahmed bin Kays Rahmetullahi Aleyh Rengi yok bu mevsimin Bilinmiþ bir beyaz olur belki bütün düþenler Bilenmiþ bir zaman içinde Evvel zaman içinde Evler zaman içinde Çocuk seslerine karýþýr Renksiz bir aðýt Gökler zaman içinde Gök zaman içinde Topraklar alýnýr Nazar boncuðu Sararmýþ, beniz kokusu yapraklara Ödenmez bedel Gidenler olur yollardan Sýrtlarýnda yol Acýyý kalanlar çeker Kuyular zaman içinde Evvel zaman içinde Ahir zaman içinde Bu hal öldürür beni Zamanda çekilir birazdan Kaybolur zaman içinde Uzak yolcularýn dudaklarýndan Mýzrak gibi düþer hüzzamlar Gece baðrýmda söndürülür Bilmem ki hangi tohum için aðlarým Kaybolmuþ zaman içinde zaman evvel içinde evvel zaman içinde Az azlara eklenir Gözlerin kýyýsýna sabýr Küsmek mi haþa Beklemek zaman içinde Beyaz olana palandöken çýkar Siyahlar bana düþer Kara kýþ gurbetiyle gelir Yanmalar zaman içinde Birol Çelik Günün Þiiri Rengi yok bu mevsimin HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5112 2,5116 EUR 2,8167 2,8176 STERLiN 3,8623 3,8659 JPY YENi 2,0956 2,0960 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 4 Bahçelievler MTAL'den Engelli Eðitim Merkezi'ne ziyaret Mahir ODABAÞI OKUL YANARSA FATURA KÝME KESÝLÝR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giyim Üretim Teknolojisi Alaný ve Aile ve Tüketici Hizmetleri Alaný öðretmenleri Seldað Köstekçi, Demet Buharalý, Zeynep Kurt, Ýlknur Erden ve Kezban Gürbüz ile 10 E ve 11 C sýnýfý öðrencileri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Ziyaret ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öðrencilerine sosyal projelere katýlarak engelli bireylere yardým etmenin mutluluðunu yaþatmak ve bakýþ açýsýnda farkýndalýk yaratmanýn hedeflendiði dile getirildi. Haber Servisi Yaþar Uðurlu'dan sivil toplum kuruluþu ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu'nun STK ziyaretleri sürüyor. Yaþar Uðurlu sýrasýyla Engelliler Derneði, Gazeteciler Cemiyeti, GÜL-DER, Beyaz Ay ve Dünya Çocuk Gençlik Derneði'ni ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Dernek yöneticileri de Yaþar Uðurlu'ya ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler. Ziya Gökalp'te Aðýz ve Diþ Saðlýsðý eðitimi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý arasýnda imzalanan "Sosyal Etkinlikler Destek Projesi" kapsamýnda Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi Ziya Gökalp Ýlkokulunda aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi verdi. Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi sorumlusu Serpil Çetin tarafýndan organize edilen ve vakýf gönüllerince verilen eðitime öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Drama çalýþmalarý, görsel sunumlar ve çocuk þarkýlarýyla verilen eðitimde aðýz ve diþ saðlýðýný korumak için dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Okul Müdürü Meltem Toker eðitimi organize eden Serpil Çetin ve eðitimde aktif olarak yer alan vakýf gönüllülerine teþekkür etti. Merkezde bir okul müdürüsünüz. Okul Aile Birliði'nin maddi imkânlarý diðer okullara göre daha iyi. Ama siz sivil savunma hizmetlerine biraz ilgisizsiniz, bu konuda yapýlmasý istenilen hususlara önem vermiyor boþ ver, bir þey olmaz diyerek fazla ciddiye almýyorsunuz, yapmadýðýnýz halde kâðýt üzerinde yapýldý gösteriyorsunuz. Öðrenci sayýnýz kalabalýk olduðu için ikili eðitim yapýyorsunuz. Soðuk bir kýþ günü akþam son ders zilin çalacaðý sýralarda çýkýþ kapýsýna yakýn noktada bulunan bilgisayar sýnýfýnda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý ve birden yayýlmaya baþlayarak çýkýþý kapadý. Tek bir çýkýþ kapýnýz var, birinci kattaki camlar da demirli. Yangýn merdiveni var, ama güvenlik gerekçesiyle kapýsý kilitli, anahtarýn yerini sadece hizmetli personel biliyor. Aksilik o da bugün sevkli olduðu için okulda yok, telefonu cevap vermiyor. Yangýný ilk nöbetçi öðrenci gördü ve koþarak size haber verdi. Bu arada normal çýkýþ zili çalmak üzere aniden çalarsa daha büyük panik olacak. Ýdarede sadece siz varsýnýz, yardýmcýnýz milli eðitime gitmiþti. Nöbetçi öðrenciye hemen itfaiyeyi aramasýný söyleyip; sizde baðýrarak alarma basmaya ve yangýn söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapmaya koþtunuz. Önce alarm cihazýnýn yerini bulamadýnýz, yandaki sýnýf öðretmeni sesinizi duyup imdadýnýza yetiþti, dolabýn arkasýnda olduðunu söyledi. Siz dolabý çekip alarma basmaya çalýþýrken, o da yangýn söndürme cihazýný almak için koþtu. Alarma bastýnýz çalýþmadý. Öðrencilerin rast gele çýkmasýný önlemek için yanýnýza gelen baþka bir öðretmene üst katlarda ''YANGIN VAR! YANGIN VAR!'' diye baðýrmasýný söylediniz. Bu arada nöbetçi öðrenci 110 itfaiyenin hep meþgul çaldýðýný ve ulaþamadýðýný söyledi. Sizde itfaiye meþgul çalmaz deyip, öðrenciye kýzarak telefona koþtunuz; üç-beþ dakika sonra ulaþarak yangýný haber verdiniz. Bu arada tüm okul yangýndan haberdar oldu, baðrýþmalar duyulmaya baþladý. Dersi boþ olan öðrenciler koridora çýkmýþ, diðer öðrencilerden bir kýsmý da panikle, camlardan ''YANACAÐIZ, YANACAÐIZ!'' diye baðýrmaya baþlamýþtý. Öðretmenler öðrencileri teselli etmekte zorlanýyorlardý. Ayný zamanda elektrikler de kesildi, binada doðalgaz olmasý panik ortamýný daha da artýrdý. Bu arada tüm yangýn söndürme cihazlarý getirildi ama içinden sadece bir tanesi çalýþtý, o da kullanan öðretmenin tecrübesizliðinden boþa gitti. Ayný zamanda dâhili yangýn hortumlarý açýldý ama vanasý takýlý olmadýðý için, epey uðraþýldý, tamam kullanýma hazýr derken aksilik bu seferde hortuma su gelmedi. Yangýný duyup koþarak okula gelen müdür yardýmcýsý su tesisatýnýn yangýn vanasýna baðlý olmadýðýný söyleyerek,''boþa uðraþmayýn.'' dedi. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri, koþarak okulun bahçesine geliyor, korkuyla çocuklarýnýn durumunu merak ediyorlar; fakat kimseden doðru dürüst net bilgi alamýyorlardý. Basýn da olayý haber almýþ, görüntülemeye çalýþýyordu. Çocuklarýn baðýrtýsýný duyan bazý anne babalar, okulun içerisine girmeye çalýþýyor, güvenlik nedeniyle içeriye almayan personelle tartýþýyorlardý. Okulda yangýn önlemlerinin gereði gibi alýnmadýðýný, bu noktada öðrencilere düzenli tatbikat yaptýrýlmadýðýný düþünen bazý veliler, röportaj yapan basýna okul idaresini sert bir dille eleþtiriyor, sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyorlardý. Okullardaki yangýn malzemelerinden ümit kesildiði anda; neyse ki itfaiyenin acý siren sesi duyulmaya baþlandý. Aksilik bu ya, bu seferde okulun etrafýna rast gele araç park eden velilerin araçlarýndan dolayý itfaiye içeriye girmekte zorlanýyor; okul bahçesinde tam anlamýyla bir kaos yaþanýyor, hava da iyice kararmaya baþlamýþ, kimse kimseyi dinlemiyor, herkes çocuðunu merak ediyor! Polisin uyarý anonsuyla itfaiyeye yol açýldý, itfaiye yangýna müdahale etmeye baþladý, ayný zamanda okula gelen sivil savunma arama kurtarma ekibi yangýn merdiveninin kapýsýný dýþardan kýrarak öðrencilerinden tahliye etmeye baþladý. Bu arada birinci sýnýf öðrencilerden bazýlarýnýn tahliye esnasýnda ezilerek yaralandýðý haberi bahçede duyuldu, bu haber öðrenci velilerinden bir kýsmýnýn tahliye kapýsýna koþmasýna sebep olduysa da, bu haberin gerçek olmadýðý, içerdeki tüm öðrencilerin tahliye edildiði polis anonsuyla hemen velilere duyuruldu. Okulda elektrik kesildiði ancak alternatif aydýnlatma olmadýðý için, veliler çocuklarýný arabalarýn farlarýyla ya da cep telefonunun ýþýðýyla bulmaya çalýþýyorlardý. Ýki öðrenci annesi aðlayarak polise yaklaþtý ve çocuklarýný bulamadýklarýný söyleyerek yardým istediler. Polisin kýsa süren araþtýrmasý sonrasýnda, annelerini bulamadýklarý için aðlayan çocuklarý, ayný sýnýftan baþka bir öðrencinin annesinin evine götürdüðü anlaþýldý ve herkes rahat bir nefes aldý. Havanýn aðarmasýyla yangýnýn aðýr faturasý da ortaya çýkmaya baþladý. Sýnýftaki tüm bilgisayarlarýn, yönetim bölümündeki malzemelerin, arþiv odasýndaki bütün evraklarýn yandýðý ve okulda bir ay eðitim öðretim verilemeyeceði tutanaklara yansýdý. (Bu arada tutanaðý tanzim eden yetkililer, "Meydana gelen zararýn yeniden telafisi için harcanacak paranýn % 1 'i yangýn önlemi olarak daha önceden harcanabilseydi bu manzara yaþanmazdý!" diye kendi aralarýnda mýrýldanýyorlardý) Bakanlýðýn yangýn önleme ve söndürme yönergesi gereðince yöneticiler hakkýnda görevi ihmal ve suiistimalden soruþturma açýldý. Soruþturma neticesinde okulda gerekli önlemleri zamanýnda almadýðý ve imkân dýþýnda olanlarý ilgili yerlere yazmadýðý için, okul müdürü ve sivil savunmadan sorumlu müdür yardýmcýsý kusurlu bulunup; idari görevden alýnarak baþka bir okula öðretmen olarak görevlendirildi. Yeni atanan okul müdürünü merak ediyorsanýz; önceliði sivil savunma uzmanlýðýyla daima irtibat halinde olarak, sivil savunma tedbirlerini düzenli olarak almaya çalýþmak, tatbikatlarý bizzat kendi koordine ederek yapmak, böyle bir durumda velilerin nasýl hareket etmesi gerektiði hususlarýnda velileri bilgilendirmek ve imkânsýzlýk nedeniyle yapamadýklarýný vakit geçirmeden ilgili yerlere yazmak oldu. (Not: Bu yangýnlara hazýrlýk için hazýrlanmýþ olumsuz bir senaryodur)

5 TEK Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var 5 Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi modern yoðun bakým ünitesiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen basýn toplantýsýyla basýn mensuplarýna yoðun bakým ünitesi hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda konuþan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yoðun bakýmlarýn hastanelerin en önemli ve en kritik bölümlerinden birisi olduðunu ifade ederek, "Hayati risk oluþturan hastalýklarýn tedavisinin yanýsýra ciddi ve büyük ameliyatlarýn yapýlabilmesi için iyi organize edilmiþ modern imkanlara sahip yoðun bakýmlarýn bulunmasý zorunludur. Daha önceden yeterli donaným ve personel olmamasý nedeniyle 2. ve 3. basamak yoðun bakým ihtiyacý olan hastalar baþka illere sevk edilmekteydi. Yoðun bakýmlarýmýzýn faaliyete geçmesinden sonra yoðun bakým ihtiyacý olan hastalarýn il dýþýna sevk oranlarý oldukça azalmýþtýr. Sadece hastanemizde yer bulunmadýðý zaman sevk yapýlmak zorunda kalýnmaktadýr" dedi. Daha önce 3.basamak yoðun bakým hizmeti verilmediði dönemlerde yapýlamayan büyük ameliyatlarýn yoðun bakýmlar açýldýktan sonra rahatlýkla yapýlmaya baþlandýðýnýn altýný çizen Zehir, "Yoðun bakýmlarýmýzýn hizmet vermesiyle beraber Çorum ilinde daha önce yapýlamayan kalp, karaciðer ve kanser ameliyatlarý çok rahat bir þekilde artýk yapýlabilmektedir. Acil hastalara da yoðun bakým desteði verilebildiðinden pek çok vatandaþýmýzýn hayati tehlike içeren, durumlarý da kontrol altýnda tutulabilmiþ ve ileri yaþam desteði verilerek hayatta kalabilmeleri saðlanmýþtýr. Son dönem kanser hastalarýnýn ve yoðun bakým ihtiyacý olan tüm hastalarýn her türlü tedavi, beslenme ve bakýmlarý, konusunda deneyimli ve sertifikalý ekibimiz ile baþarýyla gerçekleþtirilmektedir. Bu þekilde hastalarýn kendi þehirlerinde tedavi olabilmeleri saðlanmaktadýr" diye kaydetti. Takip ve tedavi gören tüm hastalar için ilgili ayrý bir hemþirenin görevlendirilip, her gün sabit hemþire tarafýndan takip ve bakýmlarýnýn yapýldýðýný dile getiren Zehir, "Hastalara her gün fizyoterapist eþliðinde solunum fizyoterapisi yapýlarak, hastalarýn solunum fonksiyonlarý güçlendirilerek mümkün olan en erken dönemde solunum cihazýndan ayrýlmalarýna olanak saðlanmaktadýr. Hastalardan Diyaliz ihtiyacý gerekli olanlara yatak baþýnda baþka herhangi bir üniteye transfer edilmeden diyaliz iþlemi yapýlabilmektedir. Tüm hastalar beslenme ekibi tarafýndan günlük olarak deðerlendirilmekte ve uygun beslenme saðlanmaktadýr. Hastalar enfeksiyon açýsýndan enfeksiyon kontrol komitesi tarafýndan günlük deðerlendirilmekte ve enfeksiyonu geliþimini önlemek için gerekli tüm tedbirler alýnmaktadýr. Hastalarda yatak yarasý geliþmemesi için hastalar günde en az 4 kez deneyimli personel tarafýndan deðerlendirilmekte ve özel cilt bakýmý yapýlmaktadýr. Hastalara günde en az üç kez el, aðýz, yüz ve tüm vücudun hijyenik bakým ve temizliði yapýlmaktadýr. Haftada en az bir kez tüm hastalarýn banyo, týrnak kesimi vb. bakýmlarý gerçekleþtirilmektedir. Yoðun bakýmda dünya standartlarýndan hizmet veriliyor" þeklinde belirtti. Büyük bir özveri ile çalýþarak birçok baþarýlý hizmeti gerçekleþtiren yoðun bakým ekiplerini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný dileyen Zehir, "Birçok þehirde bulunmayan bu büyük hizmetlerin Çorum'a kazandýrýlmasýnda, gerçekleþtirilmesinde emeði bulunan ve bu haklý gururu halkýmýzla birlikte bize yaþatan çok deðerli büyüklerimize teþekkür ederiz" dedi. -"YOÐUN BAKIMA BAÞKA ÝLLERDEN DE HASTA GELÝYOR"- Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Yeliz Þahiner ise modern týp ihtiyaçlarýný karþýlayacak üstün kalite standartlarýnda güncel donaným ve ekipmanlar ile 5 farklý servis ve 88 yatakla yoðun bakým hizmeti verdiklerini dile getirerek, "Yoðun bakým hizmetleri alanýnda uzman ilgili branþ doktorlarý yanýsýra sertifikasyon eðitimini tamamlamýþ nitelikli 118 hemþire, 49 hastabakýcý, 1 solunum fizyoterapisti, 4 fizyoterapist, 14 dezenfeksiyon çalýþaný ile yürütülmektedir. Yüksek hayati riski bulunan hastalarýn takip edildiði Anesteziyoloji ve Reanimasyon yoðun bakým kliniðinde ise bir profesör ve bir yardýmcý doçent olmak üzere iki öðretim üyesi, 11 anestezi uzmaný, 30 yoðun bakým sertifikasyon eðitimini tamamlamýþ hemþire, 1 solunum fizyoterapisti, 10 hastabakýcý, 2 dezenfeksiyon çalýþaný ile dünya standartlarýna uygun hizmet sunumu gerçekleþtirilmektedir. Yoðun bakýmlarýmýzda son bir yýl içerisinde 10 bin 235 yetiþkin ve 2 bin 538 yeni doðan hastanýn takip ve tedavisi baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca çevre illerden de 2. ve 3. Basamak yoðun bakým ihtiyacý olan hastalara da hizmet verilmekte ve yoðun bakýmlarýmýz bölgemizde referans merkezi olarak gösterilmektedir. 341 hasta baþka illerden hastanemiz yoðun bakýmlarýna sevk edilerek tedavileri baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir" ifadelerini kullandý. Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý'da yaptýðý deðerlendirme de hastanede yoðun bakým hizmetlerinin dünya standartlarý seviyesinde verildiðini dile getirerek, "Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile yapýlan afiliasyon anlaþmasý sonrasý verilen hizmet kalitesi çok yükselmiþtir. Bir çok baþarýlý giriþim yapýlabilir hale gelmiþtir. Yakýn zamanda hastanemizde çocuk yoðun bakýmý açýlmasý için çabalarýmýz sürmektedir. Yoðun bakýmlarda yatan hastalarýn takip ve tedavisi 24 saat boyunca kesintisiz olarak anestezi uzmanlarýnýn gözetiminde baþarýyla yürütülmektedir. Yoðun bakýmlarýmýzda her hasta için ayrý ve kiþiye özel bölümler oluþturulmuþtur" dedi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý'da bir hastanede kritik ameliyatlarýn yapýlabilmesi için yoðun bakým ünitesinin önemli olduðunu dile getirerek, "Ýstenilen þartlarý taþýmayan yoðun bakýmlarýn bulunduðu hastanelerde kritik ameliyatlarý yapamazsýnýz. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yoðun bakýmý ise çok iyi ve iyi hizmette veriliyor" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Erdem Çenesiz'den, Uslu'ya ziyaret Ece Holding CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.ziyarette Ýþadamý Çenesiz yeni yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek "Çorum'da 7 tesiste üretim yapýyoruz. Ayný zamanda Amerika'da 200 yýllýk, 10 bin çalýþaný olan bir firma ile ortaklýk antlaþmasý yaptýk. 64 yýllýk Ýtalyan banyo markasý Isvea'yý aldýk ve yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Ýlimizin ve ülkemizin geliþmesine katký saðlamaktan dolayý memnuniyet duyuyoruz" dedi.uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum'un ekonomisine, istihdamýna, tanýtýmýna her zaman deðerler katýyorsunuz. Yaptýðýnýz çalýþmalarý takip ve takdir ediyor, baþarýlarýnýzýn artarak devam etmesini diliyorum" dedi. Köy imamlarýna yetim projesi anlatýldý Çorum ÝHH köylerde görev yapan cami görevlilerine yetim sponsorluðu projesini anlattý. ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesi Çorum Müftülüðü Toplantý Salonunda köy camilerinde görevli cami imamlarýna tanýtýldý. Programa Çorum Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'da katýldý. Programda Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý dünyada yetim gerçeðini ve ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesini anlattý. Özkabakçý Dünyada 400 milyondan fazla yetim bulunduðunu ve bu yavrularýn her türlü tehlikeye açýk durumda olduðunu, organ mafyalarýnýn, fuhuþ sektörünün ve misyonerlerin insafýna terkedilemeyeceðinin ayýca yetimlerin bizlere Allah'ýn emanetleri olduðunu ve onlara sahip çýkmak zorunda olduðumuzun altýný çizdi ve "ÝHH'nýn yetim sponsorluk projesi camilerimizin ve kuran kurslarýmýzýn sahip çýkmasýyla daha da güçlenecektir" dedi. Özkabakçý, Çorum halkýnýn da kendi çevrelerinde bulunan yetimlerini Çorum ÝHH'ya bildirdikleri takdirde onlarý da yetim sponsorluk havuzuna dahil ettiklerini Çorum Gül-Der "Güncel Sorunumuz Ümmet ve Davet Bilinci" konulu konferans düzenleyecek.6 Mart 2015 Cuma günü Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda saat 19.30'da yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Anadolu Platformu Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkaný, Mavi Marmara Gemisi Gazisi ve Araþtýrmacý Yazar Ramazan Kayan katýlacak. Haber Servisi Çorum'da bulunan yetimlere de sahip çýktýklarýný kaydetti. Özkabakçý konuþmasýnýn ardýndan Çorum Müftülüðüne ve katýlan tüm görevlilere teþekkür etti. Özellikle Diyanet camiasýndan bu konularda daha fazla destek beklediklerini de dile getirdi. Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna da dikkat çekerek çocuklarýn soðuktan donarak ve açlýktan öldüklerini, kadýnlarýn yaþlýlarýn sýðýnacak bir yerlerinin olmadýðýný yardým beklediklerini ancak asýl sorunun Suriye tarafýnda yaþandýðýný kaydeden Özkabakçý, ÝHH olarak Suriye yardýmlarýnýn sürekli devam ettiðini her türlü yardýma ihtiyaç olduðunu vurguladý. Gül-Der'den "Ümmet ve Davet Bilinci" konferansý

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftasý nedeniyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek muhasebecilerin mesleki sýkýntýlarýna deðindi. Kendisine yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, "Dertliymiþsiniz. Ben bir avukat olarak biliyorum ki, avukatlýða göre daha örgütlü bir mesleðiniz var. Birçok iþi halletmek adýna da dayanýþmanýz var. Ankara'da daha sýcak iliþkileriniz var. Mesela ben bir avukat olarak Türkiye Barolar Birliðinin yerini bile bilmem. Ne bizim yolumuz düþtü ne de bizi çaðýrdý. Bana göre bu anlamda daha þanslýsýnýz. Bu hayatta iþ yapýyorsanýz sorunuz olur, yanlýþýnýz olur. Sorunlarýnýzýn çözülmesi için bu haftalarý deðerlendirmek önemli. Vergilendirmeyle ilgili elbette þikâyet olacak. Bundan ne devletin ne de vatandaþýn kurtulmasý mümkün. Çünkü birisi alýyor diðeri veriyor. Bu nedenle muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var. Hem hesabý kitabý bilmesi anlamýnda bir mesuliyet var ki bu da devletimiz açýsýndan önemli bir durum. Öbür taraftan da ahlaki bir yönü var ki görevinizin, siz yaptýðýnýz hesaplamalarda tuttuðunuz defterlerde esasýnda bir milletin geleceðiyle ilgili de bir kayýt tutmuþ oluyorsunuz. Biz 77 milyon Türkiye olarak yarýna daha güçlü bakmak istiyorsak, daha fakirine fukarasýna ihtiyaç sahibine sahip çýkabilen ve onlara kol kanat gerebilen bir sosyal devlet olarak varlýðýmýzý idame ettireceksek, bunun yolu vergisini tahsil edebilen bir devletten geçiyor. Dolayýsýyla ekonominin kayýt sistemi içinde olmasýndan geçiyor. Ahlaki sorumluluk diye bahsettiðim de tam olarak budur. Belediye baþkaný olarak bizlerde bir taraftan vergi tahsil ederken diðer taraftan vergi ödüyoruz" dedi. Yýlmaz MERT Necip Uygur'dan ziyaretler SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan Baþaranhýncal'a ziyaret Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyarette bulundu. Her zaman iþletmelerin yanýnda olduklarýný belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Ýðneden ipliðe mesleðimizi icra ediyoruz. Ýþ dünyasýnýn bizden beklentileri varsa her zaman yanlarýndayýz. Nezaket ziyaretinde bulunmak istedik, teþekkür ediyorum'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýnçal ise, "Birbirimizden ayný beklentiler içerisindeyiz. Eskiden iþletmeci muhasebeciyi yönlendirirdi, zamanla tersine döndüðünü görüyoruz, sizler iþletmecileri yönlendiriyorsunuz. Bu sevindirici bir þey. Ayný gemideyiz, ayný taraftayýz. Bu vesile ile Muhasebe Haftasý'ný kutluyorum'' dedi. Uður ÇINAR "Saðlýklý finansal raporlama, ekonominin temel taþlarýndan biridir" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Necip Uygur, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Necip Uygur, Osmancýk ve Fatih Caddelerinde faaliyet gösteren esnaflarý iþ yerlerinde ziyaret etti. Uygur, esnafýn sorunlarýný dinledi. Ayný zamanda Ýkram Hazýr Beton Yönetim Kurulu Baþkaný olan ve TSO'da Meclis Baþkanvekilliði görevinde bulunan Uygur, esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade ederek, "Bunlarý inþallah el birliði çözeceðiz, Çorum'u daha da büyütmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bu yola çýktýk" dedi. Necip Uygur, ayrýca, 40 yýlý aþkýn süredir Türkler Köyünde eðitmenlik yapan Ömer Uzun'u da evinde ziyaret etti. Küçük Sanayi Sitesi esnafýndan Abdullah Eroðlu'nun abisine geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi Almanya'ya gitti Çorum Atatürk Anadolu Lisesi AB Comenius programý kapsamýnda Almanya'ya gitti. Geçtiðimiz Pazar günü öðretmenlerden Asiye Kaynar, Mihrinur Leblebici, Gülsüm Alkan; öðrencilerden ise Zeynep Kadife, Barýþ Cem Öztürk, Iþýl Can ve Behice Buket Hastaoðlu Almanya'ya gittiler. 8 Mart'ta yurda dönecek olan Atatürk Anadolu Lisesi ekibi bundan önce Necip Uygur, Abdalata Köyü'nden Abdullah ve Mustafa Yurttutar'ýn babalarý Ýsmail Yurttutar'ýn cenaze törenine de katýldý. de kýsmen farklý öðretmen ve öðrencilerle Polonya, Ýtalya ve Fransa'ya gitmiþlerdi. Mayýs ayýnda da Finlandiya'ya gidecek ekip Çorum'u, kültürü ve okulu tanýtacak.haber Servisi SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli bir köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Yýldýrým, "Her geçen gün artan iþ yükü, meslekte yaþanan sýkýntýlar, artan evrak sayýlarý ve mevzuat deðiþiklikleri mesleði oldukça zor bir hale dönüþtürmüþ, bu durum da mesleðin icrasýný zorlaþtýrmýþtýr. Muhasebe, finansal raporlama ve denetim, iþletmelerin ve doðal olarak ülke ekonomilerinin geliþiminde önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Saðlýklý ve güvenilir finansal raporlama, saðlýklý bir ekonominin temel taþlarýndan biridir" dedi. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu tarafýndan düzenlenen Huzur Akademisi Derslerinin ilki geçtiðimiz Pazar günü yapýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programa konuþmacý olarak Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýldý. Yýldýrým, tüm meslek mensuplarýnýn sürekli güncel konularý takip ederek, kendisini geliþtirerek yüksek sorumluluk anlayýþý ile çalýþýp bu onurlu zor mesleði ifa ettiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Muzaffer Yýldýrým'ýn þahsýnda tüm meslek mensuplarýnýn haftasýný kutladý. Kýlýç, muhasebecilik mesleði mensuplarýnýn özellikle vergi yükümlüleri ile devlet arasýnda saðlam bir köprü vazifesi gördüðünü söyledi. Konuþmalarýn ardýndan SMMMO Baþkaný Yýldýrým, günün anýsýna Baþkan Kýlýç'a hediye takdim etti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun da hazýr bulundu. Huzur Akademisi'nde dersler baþladý

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

NEJAT İŞLERİ DOSTLARI ZİYARET EDİYORLAR

NEJAT İŞLERİ DOSTLARI ZİYARET EDİYORLAR NEJAT İŞLERİ DOSTLARI ZİYARET EDİYORLAR Sanatçı Nejat İşler in tedavi süreciyle ilgili Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy yazılı bir açıklama daha yayınladı. Aksoy açıklamasında, hastanenin

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI

ECU4PA SERÝSÝ ACÝL DURUM AYDINLATMA KÝTLERÝ ÝÇÝN MONTAJ, ÇALIÞMA, TEST VE BAKIM TALÝMATI CUPA RÝÝ ACÝ DURUM AYDIATMA KÝTRÝ ÝÇÝ MOTAJ, ÇAIÞMA, TT V BAKIM TAÝMATI DÝKKAT : Cihazýn en iyi biçimde monte edilebilmesi ve kullanýlabilmesi için bu yazýyý sonuna kadar dikkatle okuyun. Montaj aþamasý

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

1 milyar dolar mevduatýmýz var "Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar"

1 milyar dolar mevduatýmýz var Birlik ve beraberliðimizi asla bozamayacaklar Kitap ve Kültür Günleri baþlýyor Çorum Belediyesi, Kitap ve Kültür Günleri'nin 3.sünü düzenliyor. 3. Geleneksel Kitap ve Kültür Günleri 15-25 Mayýs 2013 tarihleri arasýnda Saat Kulesi yanýnda gerçekleþtirilecek.

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu

3.3. Þiddetinde ki Depreme mi neden oldu Kültür Sitesi Yýkýmýndaki ganimet kaç kilo gelecek! Kültür sitesinin yýkýlmasýnýn ardýndan iþ makinelerinin rulo haline dönüþtürdüðü hurda demirlerin toplamda kaç kilo geldiði merak konusu oldu. Diðer

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Öncelikli hedefimiz tren yolu,

Öncelikli hedefimiz tren yolu, Valiliðe engelliler için asansör yapýlacak Vali Ahmet Kara, Altý Nokta Körler Derneðine dün iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette konuþan Vali Ahmet Kara, "Sizin meseleleriniz bizim meselelerimiz" dedi.kara,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor

SMMM'lerin saygýnlýðý her geçen gün artýyor Sungurlu'da feci kaza: 5 ölü Sungurlu'da meydana gelen trafik kazasýnda 5 kiþi hayatýný kaybetti. Alýnan bilgiye göre, Sungurlu - Ankara kara yolu 5. kilometrede Baktat Tesisleri önünde, iddialara göre

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf

ÇESOB'dan sýfýr faizli kredi açýklamasý orum Esnaf Ceylan: Oðuzlar'ý birlikte kalkýndýracaðýz ðuzlar Belediye Baþkaný Or- Ateþ, Ak Parti Çorum Mil- Ohan letvekili, Tarým, Orman ve Köyiþleri Komisyonu Üyesi Ahmet Sami Ceylan'ý makamýnda ziyaret ederek bir

Detaylı

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük

Ýnsanlýk Onuruna. Çorum'da kaçak sigara operasyonu K. açakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü Çorum'da 81 bin 330 paket gümrük Kara: Esnaf toplumun en problemsiz kesimidir Çorum'un Yollarýna Bakan Desteði Ç orum Valisi Kara, ÇESOB ziyaretinde bulundu ve Oda Baþkanlarýnýn sorunlarýný dinledi. Vali Ahmet Kara, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar

Detaylı