Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var"

Transkript

1 Jandarma özel ekiple cinayeti aydýnlattý Bayat ilçesi Tepekutuðun köyünde av tüfeði ile vurularak öldürülen 56 yaþýndaki A.Þ'nin katil zanlýsý olarak Jandarma tarafýndan gözaltýna alýnan K.A. (29) ve D.K (46), Jandarma'daki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, sevk edildikleri mahkeme tarafýndan tutuklanarak... 7 DE Baðcý NATO toplantýsý için Washington'da 04 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý NATO Parlementerler Assemblesi'nin Güvenliðin Sivil Boyutu isimli Komite Toplantýlarýna katýlmak üzere Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti. Ýlk günkü görüþmelerde 2 kez söz alan Baðcý, Kýrým'ýn iþgali... 7 DE Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var "Çorum Ýçin Bir Projem Var"da ilk imzalar atýldý Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda hayata geçirilen "Çorum Ýçin Projem Var" projesinde kabul edilen projelerin sözleþmeleri düzenlenen törenle imzalandý. 10 DA Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi modern yoðun bakým ünitesiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen basýn toplantýsýyla basýn mensuplarýna yoðun bakým ünitesi hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda konuþan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yoðun bakýmlarýn hastanelerin en önemli ve en kritik bölümlerinden birisi olduðunu ifade ederek, "Hayati risk oluþturan hastalýklarýn tedavisinin yanýsýra ciddi ve büyük ameliyatlarýn yapýlabilmesi için iyi organize edilmiþ modern imkanlara sahip yoðun bakýmlarýn bulunmasý zorunludur. 5 DE "Muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var" Boðazkale Ankara'da tanýtýlacak SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftasý nedeniyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek muhasebecilerin mesleki sýkýntýlarýna deðindi. 6 DA Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya, slogan... 7 DE Öðretmenler nöbet sorununun çözümünü bekliyorlar Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda öðretmenlere nöbet uygulamasýnda yaþanan sorunlarýn çözülmesi gerektiðini söyledi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Aydýn, "Kamuda tüm meslek gruplarýnýn hemen hemen... 9 DA Selim Aydýn Meclis kadýna þiddeti araþtýracak Ýl Genel Meclisi, son dönemde ülke gündemini meþgul eden ve en önemli toplumsal bir sorun haline gelen kadýn cinayetleri ve kadýna þiddet konusuna duyarsýz kalmadý. 10 DA TÜMSÝAD ile Oto Tamirciler Odasý iþbirliði yapacak Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ... 2 DE SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan Baþaranhýncal'a ziyaret Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyarette bulundu. 6 DA "Saðlýklý finansal raporlama, ekonominin temel taþlarýndan biridir" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli... 6 DA

2 2 TÜMSÝAD ile Oto Tamirciler Odasý iþbirliði yapacak Ýmsâk : 04:38 Güneþ : 06:04 Öðle : 11:59 Ýkindi : 15:07 Akþam : 17:42 Yatsý : 19:01 AJANDA Ýstiklâl Mahkemelerinin kuruluþu (1925) - Sultan Selâhaddin Eyyûbî'nin vefâtý (1193) Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ, Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ný ziyaret ederek, Oda Baþkaný YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: proje baþýna 150 ila 250 bin Avro hibe verileceðini, bu hibenin Çorum'a kazandýrýlmasý için sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmak istediklerini söyledi. Mesleki yeterliliði mevcut odalar içerisinde bulunan Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile ortak proje hazýrlamak istediklerini kaydeden Özüyaðlý, oda üyelerinin mesleklerinde çaða ayak uydurmalarý için hazýrlanacak proje ile Çorum sanayisinin daha eðitimli iþgücüne sahip olacaðýný dile getirdi. Oda Baþkaný Necmettin Uzun ise, AB hibeleri için TÜMSÝAD ile her zaman iþbirliðine açýk olduklarýný ifade ederek, TÜMSÝAD'a sivil toplum kuruluþlarý içerisinde kendi odalarýna öncelik vermelerinden dolayý ayrýca teþekkür etti. Ziyarette Oda Yönetim Kurulu üyeleri Murat Ýlter ve Adem Kabadayý da hazýr bulundu. Haber Servisi Berat Uzun muhtarlarý unutmadý Necmettin Uzun'a AB projeleri ile ilgili bilgi verdiler. Ziyarette Avrupa Birliði (AB)'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik 3.8 milyon Avro hibe proje desteði çýkardýðýný ifade eden TÜMSÝAD Yöneticisi Atalay Özüyaðlý, bu destek kapsamýnda her bir AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Berat Uzun, ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Ziyaret turlarý kapsamýnda Berat Uzun, Karakeçili, Üçtutlar, Buharaevler, Ulukavak, Bahçelievler, Gülabibey, Kunduzhan, Kale, Akkent, Çepni, Yeniyol, Yavruturna Mahalle Muhtarlýklarýný ziyaret etti. Berat Uzun ziyaretlerinde yaptýðý konuþmalarda, "Yerel Demokrasi'nin en önemli unsurlarýndan birisini Muhtarlýk makamýdýr. Vatandaþlarýn mikro ölçekte sorunlarýný aktarabilecekleri, Muhtarlarýmýzýn da çözüm önerilerini vatandaþlarýmýza sunabilecekleri bir makamdýr Muhtarlýk makamý. Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn oylarýyla seçildikleri için mahallelerde ve köylerde halkýn temsilcileridir. Bu sebeple Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn mahalle ve köylerde ki temsilcisi olduklarýnýn bilincinde olarak, görevlerini en iyi þekilde yerine getirmektedirler. Milletimiz muhtarlýk makamýna her zaman saygý duymuþ ve önemsemiþtir. Biz aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren Çorum'da bir istiþare mekanizmasý oluþturacaðýmýzý her platformda dile getirdik. Bu istiþare mekanizmasýnýn en önemli parçalarýndan birisi de muhtarlarýmýz olacaktýr. Muhtarlarýmýz, bu istiþare mekanizmasýnda yerel ölçekli sorunlarýn ve çözüm önerilerinin en Yýl: 10 Sayý: MART SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : önemli aktarýcýsý olacaklardýr. Muhtarlarýmýz ile diyaloðumuzu kesilmeden, onlarýn fikirlerini alarak görüþ alýþ veriþinde bulunarak istiþarelere devam edeceðiz. Ziyaretlerimiz sýrasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen, bizlerle diðer muhtarlýk ziyaretlerimize gelen, bizleri yalnýz býrakmayan tüm muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum." Berat Uzun, ziyaretlerin devam edeceðini de söyledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cömertlik olmayýnca malýn, vefâ olmayýnca ise, arkadaþlýðýn hayrý olmaz. Ahmed bin Kays Rahmetullahi Aleyh Rengi yok bu mevsimin Bilinmiþ bir beyaz olur belki bütün düþenler Bilenmiþ bir zaman içinde Evvel zaman içinde Evler zaman içinde Çocuk seslerine karýþýr Renksiz bir aðýt Gökler zaman içinde Gök zaman içinde Topraklar alýnýr Nazar boncuðu Sararmýþ, beniz kokusu yapraklara Ödenmez bedel Gidenler olur yollardan Sýrtlarýnda yol Acýyý kalanlar çeker Kuyular zaman içinde Evvel zaman içinde Ahir zaman içinde Bu hal öldürür beni Zamanda çekilir birazdan Kaybolur zaman içinde Uzak yolcularýn dudaklarýndan Mýzrak gibi düþer hüzzamlar Gece baðrýmda söndürülür Bilmem ki hangi tohum için aðlarým Kaybolmuþ zaman içinde zaman evvel içinde evvel zaman içinde Az azlara eklenir Gözlerin kýyýsýna sabýr Küsmek mi haþa Beklemek zaman içinde Beyaz olana palandöken çýkar Siyahlar bana düþer Kara kýþ gurbetiyle gelir Yanmalar zaman içinde Birol Çelik Günün Þiiri Rengi yok bu mevsimin HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5112 2,5116 EUR 2,8167 2,8176 STERLiN 3,8623 3,8659 JPY YENi 2,0956 2,0960 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 4 Bahçelievler MTAL'den Engelli Eðitim Merkezi'ne ziyaret Mahir ODABAÞI OKUL YANARSA FATURA KÝME KESÝLÝR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giyim Üretim Teknolojisi Alaný ve Aile ve Tüketici Hizmetleri Alaný öðretmenleri Seldað Köstekçi, Demet Buharalý, Zeynep Kurt, Ýlknur Erden ve Kezban Gürbüz ile 10 E ve 11 C sýnýfý öðrencileri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Ziyaret ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öðrencilerine sosyal projelere katýlarak engelli bireylere yardým etmenin mutluluðunu yaþatmak ve bakýþ açýsýnda farkýndalýk yaratmanýn hedeflendiði dile getirildi. Haber Servisi Yaþar Uðurlu'dan sivil toplum kuruluþu ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu'nun STK ziyaretleri sürüyor. Yaþar Uðurlu sýrasýyla Engelliler Derneði, Gazeteciler Cemiyeti, GÜL-DER, Beyaz Ay ve Dünya Çocuk Gençlik Derneði'ni ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Dernek yöneticileri de Yaþar Uðurlu'ya ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler. Ziya Gökalp'te Aðýz ve Diþ Saðlýsðý eðitimi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý arasýnda imzalanan "Sosyal Etkinlikler Destek Projesi" kapsamýnda Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi Ziya Gökalp Ýlkokulunda aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi verdi. Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi sorumlusu Serpil Çetin tarafýndan organize edilen ve vakýf gönüllerince verilen eðitime öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Drama çalýþmalarý, görsel sunumlar ve çocuk þarkýlarýyla verilen eðitimde aðýz ve diþ saðlýðýný korumak için dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Okul Müdürü Meltem Toker eðitimi organize eden Serpil Çetin ve eðitimde aktif olarak yer alan vakýf gönüllülerine teþekkür etti. Merkezde bir okul müdürüsünüz. Okul Aile Birliði'nin maddi imkânlarý diðer okullara göre daha iyi. Ama siz sivil savunma hizmetlerine biraz ilgisizsiniz, bu konuda yapýlmasý istenilen hususlara önem vermiyor boþ ver, bir þey olmaz diyerek fazla ciddiye almýyorsunuz, yapmadýðýnýz halde kâðýt üzerinde yapýldý gösteriyorsunuz. Öðrenci sayýnýz kalabalýk olduðu için ikili eðitim yapýyorsunuz. Soðuk bir kýþ günü akþam son ders zilin çalacaðý sýralarda çýkýþ kapýsýna yakýn noktada bulunan bilgisayar sýnýfýnda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý ve birden yayýlmaya baþlayarak çýkýþý kapadý. Tek bir çýkýþ kapýnýz var, birinci kattaki camlar da demirli. Yangýn merdiveni var, ama güvenlik gerekçesiyle kapýsý kilitli, anahtarýn yerini sadece hizmetli personel biliyor. Aksilik o da bugün sevkli olduðu için okulda yok, telefonu cevap vermiyor. Yangýný ilk nöbetçi öðrenci gördü ve koþarak size haber verdi. Bu arada normal çýkýþ zili çalmak üzere aniden çalarsa daha büyük panik olacak. Ýdarede sadece siz varsýnýz, yardýmcýnýz milli eðitime gitmiþti. Nöbetçi öðrenciye hemen itfaiyeyi aramasýný söyleyip; sizde baðýrarak alarma basmaya ve yangýn söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapmaya koþtunuz. Önce alarm cihazýnýn yerini bulamadýnýz, yandaki sýnýf öðretmeni sesinizi duyup imdadýnýza yetiþti, dolabýn arkasýnda olduðunu söyledi. Siz dolabý çekip alarma basmaya çalýþýrken, o da yangýn söndürme cihazýný almak için koþtu. Alarma bastýnýz çalýþmadý. Öðrencilerin rast gele çýkmasýný önlemek için yanýnýza gelen baþka bir öðretmene üst katlarda ''YANGIN VAR! YANGIN VAR!'' diye baðýrmasýný söylediniz. Bu arada nöbetçi öðrenci 110 itfaiyenin hep meþgul çaldýðýný ve ulaþamadýðýný söyledi. Sizde itfaiye meþgul çalmaz deyip, öðrenciye kýzarak telefona koþtunuz; üç-beþ dakika sonra ulaþarak yangýný haber verdiniz. Bu arada tüm okul yangýndan haberdar oldu, baðrýþmalar duyulmaya baþladý. Dersi boþ olan öðrenciler koridora çýkmýþ, diðer öðrencilerden bir kýsmý da panikle, camlardan ''YANACAÐIZ, YANACAÐIZ!'' diye baðýrmaya baþlamýþtý. Öðretmenler öðrencileri teselli etmekte zorlanýyorlardý. Ayný zamanda elektrikler de kesildi, binada doðalgaz olmasý panik ortamýný daha da artýrdý. Bu arada tüm yangýn söndürme cihazlarý getirildi ama içinden sadece bir tanesi çalýþtý, o da kullanan öðretmenin tecrübesizliðinden boþa gitti. Ayný zamanda dâhili yangýn hortumlarý açýldý ama vanasý takýlý olmadýðý için, epey uðraþýldý, tamam kullanýma hazýr derken aksilik bu seferde hortuma su gelmedi. Yangýný duyup koþarak okula gelen müdür yardýmcýsý su tesisatýnýn yangýn vanasýna baðlý olmadýðýný söyleyerek,''boþa uðraþmayýn.'' dedi. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri, koþarak okulun bahçesine geliyor, korkuyla çocuklarýnýn durumunu merak ediyorlar; fakat kimseden doðru dürüst net bilgi alamýyorlardý. Basýn da olayý haber almýþ, görüntülemeye çalýþýyordu. Çocuklarýn baðýrtýsýný duyan bazý anne babalar, okulun içerisine girmeye çalýþýyor, güvenlik nedeniyle içeriye almayan personelle tartýþýyorlardý. Okulda yangýn önlemlerinin gereði gibi alýnmadýðýný, bu noktada öðrencilere düzenli tatbikat yaptýrýlmadýðýný düþünen bazý veliler, röportaj yapan basýna okul idaresini sert bir dille eleþtiriyor, sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyorlardý. Okullardaki yangýn malzemelerinden ümit kesildiði anda; neyse ki itfaiyenin acý siren sesi duyulmaya baþlandý. Aksilik bu ya, bu seferde okulun etrafýna rast gele araç park eden velilerin araçlarýndan dolayý itfaiye içeriye girmekte zorlanýyor; okul bahçesinde tam anlamýyla bir kaos yaþanýyor, hava da iyice kararmaya baþlamýþ, kimse kimseyi dinlemiyor, herkes çocuðunu merak ediyor! Polisin uyarý anonsuyla itfaiyeye yol açýldý, itfaiye yangýna müdahale etmeye baþladý, ayný zamanda okula gelen sivil savunma arama kurtarma ekibi yangýn merdiveninin kapýsýný dýþardan kýrarak öðrencilerinden tahliye etmeye baþladý. Bu arada birinci sýnýf öðrencilerden bazýlarýnýn tahliye esnasýnda ezilerek yaralandýðý haberi bahçede duyuldu, bu haber öðrenci velilerinden bir kýsmýnýn tahliye kapýsýna koþmasýna sebep olduysa da, bu haberin gerçek olmadýðý, içerdeki tüm öðrencilerin tahliye edildiði polis anonsuyla hemen velilere duyuruldu. Okulda elektrik kesildiði ancak alternatif aydýnlatma olmadýðý için, veliler çocuklarýný arabalarýn farlarýyla ya da cep telefonunun ýþýðýyla bulmaya çalýþýyorlardý. Ýki öðrenci annesi aðlayarak polise yaklaþtý ve çocuklarýný bulamadýklarýný söyleyerek yardým istediler. Polisin kýsa süren araþtýrmasý sonrasýnda, annelerini bulamadýklarý için aðlayan çocuklarý, ayný sýnýftan baþka bir öðrencinin annesinin evine götürdüðü anlaþýldý ve herkes rahat bir nefes aldý. Havanýn aðarmasýyla yangýnýn aðýr faturasý da ortaya çýkmaya baþladý. Sýnýftaki tüm bilgisayarlarýn, yönetim bölümündeki malzemelerin, arþiv odasýndaki bütün evraklarýn yandýðý ve okulda bir ay eðitim öðretim verilemeyeceði tutanaklara yansýdý. (Bu arada tutanaðý tanzim eden yetkililer, "Meydana gelen zararýn yeniden telafisi için harcanacak paranýn % 1 'i yangýn önlemi olarak daha önceden harcanabilseydi bu manzara yaþanmazdý!" diye kendi aralarýnda mýrýldanýyorlardý) Bakanlýðýn yangýn önleme ve söndürme yönergesi gereðince yöneticiler hakkýnda görevi ihmal ve suiistimalden soruþturma açýldý. Soruþturma neticesinde okulda gerekli önlemleri zamanýnda almadýðý ve imkân dýþýnda olanlarý ilgili yerlere yazmadýðý için, okul müdürü ve sivil savunmadan sorumlu müdür yardýmcýsý kusurlu bulunup; idari görevden alýnarak baþka bir okula öðretmen olarak görevlendirildi. Yeni atanan okul müdürünü merak ediyorsanýz; önceliði sivil savunma uzmanlýðýyla daima irtibat halinde olarak, sivil savunma tedbirlerini düzenli olarak almaya çalýþmak, tatbikatlarý bizzat kendi koordine ederek yapmak, böyle bir durumda velilerin nasýl hareket etmesi gerektiði hususlarýnda velileri bilgilendirmek ve imkânsýzlýk nedeniyle yapamadýklarýný vakit geçirmeden ilgili yerlere yazmak oldu. (Not: Bu yangýnlara hazýrlýk için hazýrlanmýþ olumsuz bir senaryodur)

5 TEK Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var 5 Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi modern yoðun bakým ünitesiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen basýn toplantýsýyla basýn mensuplarýna yoðun bakým ünitesi hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda konuþan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yoðun bakýmlarýn hastanelerin en önemli ve en kritik bölümlerinden birisi olduðunu ifade ederek, "Hayati risk oluþturan hastalýklarýn tedavisinin yanýsýra ciddi ve büyük ameliyatlarýn yapýlabilmesi için iyi organize edilmiþ modern imkanlara sahip yoðun bakýmlarýn bulunmasý zorunludur. Daha önceden yeterli donaným ve personel olmamasý nedeniyle 2. ve 3. basamak yoðun bakým ihtiyacý olan hastalar baþka illere sevk edilmekteydi. Yoðun bakýmlarýmýzýn faaliyete geçmesinden sonra yoðun bakým ihtiyacý olan hastalarýn il dýþýna sevk oranlarý oldukça azalmýþtýr. Sadece hastanemizde yer bulunmadýðý zaman sevk yapýlmak zorunda kalýnmaktadýr" dedi. Daha önce 3.basamak yoðun bakým hizmeti verilmediði dönemlerde yapýlamayan büyük ameliyatlarýn yoðun bakýmlar açýldýktan sonra rahatlýkla yapýlmaya baþlandýðýnýn altýný çizen Zehir, "Yoðun bakýmlarýmýzýn hizmet vermesiyle beraber Çorum ilinde daha önce yapýlamayan kalp, karaciðer ve kanser ameliyatlarý çok rahat bir þekilde artýk yapýlabilmektedir. Acil hastalara da yoðun bakým desteði verilebildiðinden pek çok vatandaþýmýzýn hayati tehlike içeren, durumlarý da kontrol altýnda tutulabilmiþ ve ileri yaþam desteði verilerek hayatta kalabilmeleri saðlanmýþtýr. Son dönem kanser hastalarýnýn ve yoðun bakým ihtiyacý olan tüm hastalarýn her türlü tedavi, beslenme ve bakýmlarý, konusunda deneyimli ve sertifikalý ekibimiz ile baþarýyla gerçekleþtirilmektedir. Bu þekilde hastalarýn kendi þehirlerinde tedavi olabilmeleri saðlanmaktadýr" diye kaydetti. Takip ve tedavi gören tüm hastalar için ilgili ayrý bir hemþirenin görevlendirilip, her gün sabit hemþire tarafýndan takip ve bakýmlarýnýn yapýldýðýný dile getiren Zehir, "Hastalara her gün fizyoterapist eþliðinde solunum fizyoterapisi yapýlarak, hastalarýn solunum fonksiyonlarý güçlendirilerek mümkün olan en erken dönemde solunum cihazýndan ayrýlmalarýna olanak saðlanmaktadýr. Hastalardan Diyaliz ihtiyacý gerekli olanlara yatak baþýnda baþka herhangi bir üniteye transfer edilmeden diyaliz iþlemi yapýlabilmektedir. Tüm hastalar beslenme ekibi tarafýndan günlük olarak deðerlendirilmekte ve uygun beslenme saðlanmaktadýr. Hastalar enfeksiyon açýsýndan enfeksiyon kontrol komitesi tarafýndan günlük deðerlendirilmekte ve enfeksiyonu geliþimini önlemek için gerekli tüm tedbirler alýnmaktadýr. Hastalarda yatak yarasý geliþmemesi için hastalar günde en az 4 kez deneyimli personel tarafýndan deðerlendirilmekte ve özel cilt bakýmý yapýlmaktadýr. Hastalara günde en az üç kez el, aðýz, yüz ve tüm vücudun hijyenik bakým ve temizliði yapýlmaktadýr. Haftada en az bir kez tüm hastalarýn banyo, týrnak kesimi vb. bakýmlarý gerçekleþtirilmektedir. Yoðun bakýmda dünya standartlarýndan hizmet veriliyor" þeklinde belirtti. Büyük bir özveri ile çalýþarak birçok baþarýlý hizmeti gerçekleþtiren yoðun bakým ekiplerini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný dileyen Zehir, "Birçok þehirde bulunmayan bu büyük hizmetlerin Çorum'a kazandýrýlmasýnda, gerçekleþtirilmesinde emeði bulunan ve bu haklý gururu halkýmýzla birlikte bize yaþatan çok deðerli büyüklerimize teþekkür ederiz" dedi. -"YOÐUN BAKIMA BAÞKA ÝLLERDEN DE HASTA GELÝYOR"- Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Yeliz Þahiner ise modern týp ihtiyaçlarýný karþýlayacak üstün kalite standartlarýnda güncel donaným ve ekipmanlar ile 5 farklý servis ve 88 yatakla yoðun bakým hizmeti verdiklerini dile getirerek, "Yoðun bakým hizmetleri alanýnda uzman ilgili branþ doktorlarý yanýsýra sertifikasyon eðitimini tamamlamýþ nitelikli 118 hemþire, 49 hastabakýcý, 1 solunum fizyoterapisti, 4 fizyoterapist, 14 dezenfeksiyon çalýþaný ile yürütülmektedir. Yüksek hayati riski bulunan hastalarýn takip edildiði Anesteziyoloji ve Reanimasyon yoðun bakým kliniðinde ise bir profesör ve bir yardýmcý doçent olmak üzere iki öðretim üyesi, 11 anestezi uzmaný, 30 yoðun bakým sertifikasyon eðitimini tamamlamýþ hemþire, 1 solunum fizyoterapisti, 10 hastabakýcý, 2 dezenfeksiyon çalýþaný ile dünya standartlarýna uygun hizmet sunumu gerçekleþtirilmektedir. Yoðun bakýmlarýmýzda son bir yýl içerisinde 10 bin 235 yetiþkin ve 2 bin 538 yeni doðan hastanýn takip ve tedavisi baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca çevre illerden de 2. ve 3. Basamak yoðun bakým ihtiyacý olan hastalara da hizmet verilmekte ve yoðun bakýmlarýmýz bölgemizde referans merkezi olarak gösterilmektedir. 341 hasta baþka illerden hastanemiz yoðun bakýmlarýna sevk edilerek tedavileri baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir" ifadelerini kullandý. Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý'da yaptýðý deðerlendirme de hastanede yoðun bakým hizmetlerinin dünya standartlarý seviyesinde verildiðini dile getirerek, "Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile yapýlan afiliasyon anlaþmasý sonrasý verilen hizmet kalitesi çok yükselmiþtir. Bir çok baþarýlý giriþim yapýlabilir hale gelmiþtir. Yakýn zamanda hastanemizde çocuk yoðun bakýmý açýlmasý için çabalarýmýz sürmektedir. Yoðun bakýmlarda yatan hastalarýn takip ve tedavisi 24 saat boyunca kesintisiz olarak anestezi uzmanlarýnýn gözetiminde baþarýyla yürütülmektedir. Yoðun bakýmlarýmýzda her hasta için ayrý ve kiþiye özel bölümler oluþturulmuþtur" dedi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý'da bir hastanede kritik ameliyatlarýn yapýlabilmesi için yoðun bakým ünitesinin önemli olduðunu dile getirerek, "Ýstenilen þartlarý taþýmayan yoðun bakýmlarýn bulunduðu hastanelerde kritik ameliyatlarý yapamazsýnýz. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yoðun bakýmý ise çok iyi ve iyi hizmette veriliyor" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Erdem Çenesiz'den, Uslu'ya ziyaret Ece Holding CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.ziyarette Ýþadamý Çenesiz yeni yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek "Çorum'da 7 tesiste üretim yapýyoruz. Ayný zamanda Amerika'da 200 yýllýk, 10 bin çalýþaný olan bir firma ile ortaklýk antlaþmasý yaptýk. 64 yýllýk Ýtalyan banyo markasý Isvea'yý aldýk ve yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Ýlimizin ve ülkemizin geliþmesine katký saðlamaktan dolayý memnuniyet duyuyoruz" dedi.uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum'un ekonomisine, istihdamýna, tanýtýmýna her zaman deðerler katýyorsunuz. Yaptýðýnýz çalýþmalarý takip ve takdir ediyor, baþarýlarýnýzýn artarak devam etmesini diliyorum" dedi. Köy imamlarýna yetim projesi anlatýldý Çorum ÝHH köylerde görev yapan cami görevlilerine yetim sponsorluðu projesini anlattý. ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesi Çorum Müftülüðü Toplantý Salonunda köy camilerinde görevli cami imamlarýna tanýtýldý. Programa Çorum Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'da katýldý. Programda Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý dünyada yetim gerçeðini ve ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesini anlattý. Özkabakçý Dünyada 400 milyondan fazla yetim bulunduðunu ve bu yavrularýn her türlü tehlikeye açýk durumda olduðunu, organ mafyalarýnýn, fuhuþ sektörünün ve misyonerlerin insafýna terkedilemeyeceðinin ayýca yetimlerin bizlere Allah'ýn emanetleri olduðunu ve onlara sahip çýkmak zorunda olduðumuzun altýný çizdi ve "ÝHH'nýn yetim sponsorluk projesi camilerimizin ve kuran kurslarýmýzýn sahip çýkmasýyla daha da güçlenecektir" dedi. Özkabakçý, Çorum halkýnýn da kendi çevrelerinde bulunan yetimlerini Çorum ÝHH'ya bildirdikleri takdirde onlarý da yetim sponsorluk havuzuna dahil ettiklerini Çorum Gül-Der "Güncel Sorunumuz Ümmet ve Davet Bilinci" konulu konferans düzenleyecek.6 Mart 2015 Cuma günü Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda saat 19.30'da yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Anadolu Platformu Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkaný, Mavi Marmara Gemisi Gazisi ve Araþtýrmacý Yazar Ramazan Kayan katýlacak. Haber Servisi Çorum'da bulunan yetimlere de sahip çýktýklarýný kaydetti. Özkabakçý konuþmasýnýn ardýndan Çorum Müftülüðüne ve katýlan tüm görevlilere teþekkür etti. Özellikle Diyanet camiasýndan bu konularda daha fazla destek beklediklerini de dile getirdi. Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna da dikkat çekerek çocuklarýn soðuktan donarak ve açlýktan öldüklerini, kadýnlarýn yaþlýlarýn sýðýnacak bir yerlerinin olmadýðýný yardým beklediklerini ancak asýl sorunun Suriye tarafýnda yaþandýðýný kaydeden Özkabakçý, ÝHH olarak Suriye yardýmlarýnýn sürekli devam ettiðini her türlü yardýma ihtiyaç olduðunu vurguladý. Gül-Der'den "Ümmet ve Davet Bilinci" konferansý

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftasý nedeniyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek muhasebecilerin mesleki sýkýntýlarýna deðindi. Kendisine yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, "Dertliymiþsiniz. Ben bir avukat olarak biliyorum ki, avukatlýða göre daha örgütlü bir mesleðiniz var. Birçok iþi halletmek adýna da dayanýþmanýz var. Ankara'da daha sýcak iliþkileriniz var. Mesela ben bir avukat olarak Türkiye Barolar Birliðinin yerini bile bilmem. Ne bizim yolumuz düþtü ne de bizi çaðýrdý. Bana göre bu anlamda daha þanslýsýnýz. Bu hayatta iþ yapýyorsanýz sorunuz olur, yanlýþýnýz olur. Sorunlarýnýzýn çözülmesi için bu haftalarý deðerlendirmek önemli. Vergilendirmeyle ilgili elbette þikâyet olacak. Bundan ne devletin ne de vatandaþýn kurtulmasý mümkün. Çünkü birisi alýyor diðeri veriyor. Bu nedenle muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var. Hem hesabý kitabý bilmesi anlamýnda bir mesuliyet var ki bu da devletimiz açýsýndan önemli bir durum. Öbür taraftan da ahlaki bir yönü var ki görevinizin, siz yaptýðýnýz hesaplamalarda tuttuðunuz defterlerde esasýnda bir milletin geleceðiyle ilgili de bir kayýt tutmuþ oluyorsunuz. Biz 77 milyon Türkiye olarak yarýna daha güçlü bakmak istiyorsak, daha fakirine fukarasýna ihtiyaç sahibine sahip çýkabilen ve onlara kol kanat gerebilen bir sosyal devlet olarak varlýðýmýzý idame ettireceksek, bunun yolu vergisini tahsil edebilen bir devletten geçiyor. Dolayýsýyla ekonominin kayýt sistemi içinde olmasýndan geçiyor. Ahlaki sorumluluk diye bahsettiðim de tam olarak budur. Belediye baþkaný olarak bizlerde bir taraftan vergi tahsil ederken diðer taraftan vergi ödüyoruz" dedi. Yýlmaz MERT Necip Uygur'dan ziyaretler SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan Baþaranhýncal'a ziyaret Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyarette bulundu. Her zaman iþletmelerin yanýnda olduklarýný belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Ýðneden ipliðe mesleðimizi icra ediyoruz. Ýþ dünyasýnýn bizden beklentileri varsa her zaman yanlarýndayýz. Nezaket ziyaretinde bulunmak istedik, teþekkür ediyorum'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýnçal ise, "Birbirimizden ayný beklentiler içerisindeyiz. Eskiden iþletmeci muhasebeciyi yönlendirirdi, zamanla tersine döndüðünü görüyoruz, sizler iþletmecileri yönlendiriyorsunuz. Bu sevindirici bir þey. Ayný gemideyiz, ayný taraftayýz. Bu vesile ile Muhasebe Haftasý'ný kutluyorum'' dedi. Uður ÇINAR "Saðlýklý finansal raporlama, ekonominin temel taþlarýndan biridir" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Necip Uygur, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Necip Uygur, Osmancýk ve Fatih Caddelerinde faaliyet gösteren esnaflarý iþ yerlerinde ziyaret etti. Uygur, esnafýn sorunlarýný dinledi. Ayný zamanda Ýkram Hazýr Beton Yönetim Kurulu Baþkaný olan ve TSO'da Meclis Baþkanvekilliði görevinde bulunan Uygur, esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade ederek, "Bunlarý inþallah el birliði çözeceðiz, Çorum'u daha da büyütmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bu yola çýktýk" dedi. Necip Uygur, ayrýca, 40 yýlý aþkýn süredir Türkler Köyünde eðitmenlik yapan Ömer Uzun'u da evinde ziyaret etti. Küçük Sanayi Sitesi esnafýndan Abdullah Eroðlu'nun abisine geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi Almanya'ya gitti Çorum Atatürk Anadolu Lisesi AB Comenius programý kapsamýnda Almanya'ya gitti. Geçtiðimiz Pazar günü öðretmenlerden Asiye Kaynar, Mihrinur Leblebici, Gülsüm Alkan; öðrencilerden ise Zeynep Kadife, Barýþ Cem Öztürk, Iþýl Can ve Behice Buket Hastaoðlu Almanya'ya gittiler. 8 Mart'ta yurda dönecek olan Atatürk Anadolu Lisesi ekibi bundan önce Necip Uygur, Abdalata Köyü'nden Abdullah ve Mustafa Yurttutar'ýn babalarý Ýsmail Yurttutar'ýn cenaze törenine de katýldý. de kýsmen farklý öðretmen ve öðrencilerle Polonya, Ýtalya ve Fransa'ya gitmiþlerdi. Mayýs ayýnda da Finlandiya'ya gidecek ekip Çorum'u, kültürü ve okulu tanýtacak.haber Servisi SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli bir köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Yýldýrým, "Her geçen gün artan iþ yükü, meslekte yaþanan sýkýntýlar, artan evrak sayýlarý ve mevzuat deðiþiklikleri mesleði oldukça zor bir hale dönüþtürmüþ, bu durum da mesleðin icrasýný zorlaþtýrmýþtýr. Muhasebe, finansal raporlama ve denetim, iþletmelerin ve doðal olarak ülke ekonomilerinin geliþiminde önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Saðlýklý ve güvenilir finansal raporlama, saðlýklý bir ekonominin temel taþlarýndan biridir" dedi. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu tarafýndan düzenlenen Huzur Akademisi Derslerinin ilki geçtiðimiz Pazar günü yapýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programa konuþmacý olarak Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýldý. Yýldýrým, tüm meslek mensuplarýnýn sürekli güncel konularý takip ederek, kendisini geliþtirerek yüksek sorumluluk anlayýþý ile çalýþýp bu onurlu zor mesleði ifa ettiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Muzaffer Yýldýrým'ýn þahsýnda tüm meslek mensuplarýnýn haftasýný kutladý. Kýlýç, muhasebecilik mesleði mensuplarýnýn özellikle vergi yükümlüleri ile devlet arasýnda saðlam bir köprü vazifesi gördüðünü söyledi. Konuþmalarýn ardýndan SMMMO Baþkaný Yýldýrým, günün anýsýna Baþkan Kýlýç'a hediye takdim etti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun da hazýr bulundu. Huzur Akademisi'nde dersler baþladý

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"Ýçme suyunda risk var ama felaket yok"

Ýçme suyunda risk var ama felaket yok "Amacýmýz Çorum'a katma deðer saðlamaktýr" Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu üyeleri, AK Parti Çorum il Baþkanlýðýný ziyaret etti. Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin, meclis ve yönetim kurulu

Detaylı

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak

'Sinerji Merkezi' Çorum'un potansiyelini ortaya çýkartacak Semiha Demir topraða verildi Önceki gün vefat eden pazarcý esnafýndan merhum Ali Rýza Demir'in eþi, mobilyacý esnafýndan merhum Hikmet Aþan'ýn ve emlakçý Mustafa Aþan'ýn kýz kardeþi Semiha Demir (48) dün

Detaylı

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým

Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Þubat'ta 677 konut satýldý 5 TE 25 MART 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ MHP aday adayý Vahit Kayrýcý: Aday yapýlmasam dahi bir nefer gibi çalýþacaðým Kredi kartý çetesine darbe Çorum ve Konya

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Vali Kara'dan kutlama mesajý

Vali Kara'dan kutlama mesajý Gazeteniz Tek yýldýz saatte 20 Bin baský yapabilen Gümüþ Matbaa da basýlmaya baþlandý SAYFA 5 DE 01 NÝSAN 2015 ÇARÞAMBA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ ÝÞKUR ihtiyaç tespit anketi yapýyor MHP Milletvekili

Detaylı

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar

operasyon l Emniyet Müdürlüðü ekipleri 11 Þubat-11 Mart tarihinde çok sayýda operasyon yaptý. Bu operasyonlar Doktora saldýrýya tepki! Osmancýk Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde nöbetçi Dahiliye Uzmaný Dr.Caner Keser, iddialara göre önceki akþam acile gelen hasta K. K. ile tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

Hastalarýmýz önce Allah a sonra bizlere emanet * HABERÝ 7 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 Çocuk Yoðun Bakým yolda Bekleme salonuna mahremiyet perdesi Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi nde bulunan ameliyathane bekleme salonu, yeni uygulamalara sahne oldu. Hasta mahremiyetinin

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi

Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Faruk Zingi Ulu mezarlýkta defnedildi Çorumun sevilen eþraflarýndan ve ayný zamanda Sakkaoðlu poþetcilik çalýþanlarýndan Faruk Zingi ( 45 ) dün Ulu camii de öðle namazýna müteakip kýlýnan cenaze namazýnýn

Detaylı

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar

Buðday üretimini masaya yatýrdýlar Cemilbey - Ortaköy yolu Bakan Elvan'a iletildi Uzun süredir yasal ve bürokratik engeller sonucu süreci uzayan Cemilbey - Ortaköy yolunun yapýlmasý talebi Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Lütfi

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor

96 bin 651 öðrenci. tatile giriyor Yeni Terminal yazýhaneleri kiracýlarýný buldu Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan Otobüs Terminali'nin iþyeri ihalesinin ikincisi dün yapýldý. Belediye Meclis salonunda saat 13.30'da baþlayan ihaleye

Detaylı

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak

2013'te eðitim yatýrýmlarýna 20.5 milyon lira harcanacak Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenlenecek HÝTÝTSÝAD'ýn da üyesi olduðu ANFED Türkiye - Güney Afrika Ýþ Gezisi düzenleyecek. 05-12 Mart 2013 tarihlerinde yapýlacak olan gezi Güney Afrika Kalkýnma Ajansý ve Cape

Detaylı

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu

Öncelikli iþimiz demiryolu Rumi Bekiroðlu Borcu olan Bað-Kur'lular dikkat! Muzaffer Yýldýrým Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, borç dondurma ve silmenin yasalaþtýðýný belirterek, "Ýþ yaþamýyla ilgili düzenlemeleri

Detaylı

"Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk"

Saðlýða 454 milyon lira yatýrým yaptýk Ýhracatýmýz istikrarlý artýyor Gümrük Müdürü Erdoðan Erarslan, Çorum'da ihracatýn son 5 yýlda istikrarlý þekilde arttýðýný söyledi.gümrük Haftasý nedeniyle yaptýðý açýklamada Çorum'un ihracat ve ithalat

Detaylı

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý

Þubat'ta Çorum'un ihracatý arttý Belediye Meclisinde AK Parti'ye 21 CHP'ye 10 üye Geçtiðimiz hafta sonu Pazar günü yapýlan Mahalli Ýdareler Seçimleri sonuçlarýna göre Ýl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri de belli oldu. Belediye

Detaylı

"Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir"

Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "Genç giriþimciler turizm alanýnda yatýrým yapabilir" "Mustafa Kemal Atatürk yaþadýðý yüzyýla yön veren büyük devlet adamlarýndandýr" Vali Sabri Baþköy, "10 Kasým Mustafa Kemal

Detaylı

"Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak"

Çorum kiremidi ihraç edilebilir bir ürün olacak Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý ve Hidayet Karaca'ya destek Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto

Detaylı

LYS tedbirleri tamam

LYS tedbirleri tamam "Önce insan diyeceðiz" Ýl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, yapýlan iþin merkezinde insan olmasý gerektiðini vurgulayarak, "Biz de 'Ýnsaný yaþat ki devlet yaþasýn' düsturundan hareketle 'önce insan' diyeceðiz.

Detaylı

Ýspanya'ya çýkarma "Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir"

Ýspanya'ya çýkarma Dýþ politikamýz tamamen iflas etmiþtir Gençliðe Yol Verin,Ýktidara Yürüyelim Ulaþ YILDIRIM CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý SIRA NO 2 HEP BÝRLÝKTE YENÝ TÜRKÝYE FARUK ÖZKADER ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI 19 MART 2015 PERÞEMBE www.yildizhaber.com

Detaylı

Eserleri, TBMM'de sergilenecek

Eserleri, TBMM'de sergilenecek "Meclis Çorum'a güzel hizmetler yapacaktýr" Vali Sabri Baþköy, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve partilerin grup baþkanlarýna hayýrlý olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde baþarýlar diledi.

Detaylı

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz

Polis Okulu arazi tahsisinde son aþama Erdem Çenesiz Baþkan Külcü'nün davasýnda 5 raund bugün "Þeker Pancarý mücadelemiz devam edecek" KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün yargýlandýðý dava bugün yapýlacak duruþma ile

Detaylı