Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var"

Transkript

1 Jandarma özel ekiple cinayeti aydýnlattý Bayat ilçesi Tepekutuðun köyünde av tüfeði ile vurularak öldürülen 56 yaþýndaki A.Þ'nin katil zanlýsý olarak Jandarma tarafýndan gözaltýna alýnan K.A. (29) ve D.K (46), Jandarma'daki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, sevk edildikleri mahkeme tarafýndan tutuklanarak... 7 DE Baðcý NATO toplantýsý için Washington'da 04 MART 2015 ÇARÞAMBA 40 KURUÞ AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý NATO Parlementerler Assemblesi'nin Güvenliðin Sivil Boyutu isimli Komite Toplantýlarýna katýlmak üzere Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti. Ýlk günkü görüþmelerde 2 kez söz alan Baðcý, Kýrým'ýn iþgali... 7 DE Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var "Çorum Ýçin Bir Projem Var"da ilk imzalar atýldý Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda hayata geçirilen "Çorum Ýçin Projem Var" projesinde kabul edilen projelerin sözleþmeleri düzenlenen törenle imzalandý. 10 DA Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi modern yoðun bakým ünitesiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen basýn toplantýsýyla basýn mensuplarýna yoðun bakým ünitesi hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda konuþan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yoðun bakýmlarýn hastanelerin en önemli ve en kritik bölümlerinden birisi olduðunu ifade ederek, "Hayati risk oluþturan hastalýklarýn tedavisinin yanýsýra ciddi ve büyük ameliyatlarýn yapýlabilmesi için iyi organize edilmiþ modern imkanlara sahip yoðun bakýmlarýn bulunmasý zorunludur. 5 DE "Muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var" Boðazkale Ankara'da tanýtýlacak SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftasý nedeniyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek muhasebecilerin mesleki sýkýntýlarýna deðindi. 6 DA Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya, slogan... 7 DE Öðretmenler nöbet sorununun çözümünü bekliyorlar Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda öðretmenlere nöbet uygulamasýnda yaþanan sorunlarýn çözülmesi gerektiðini söyledi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Aydýn, "Kamuda tüm meslek gruplarýnýn hemen hemen... 9 DA Selim Aydýn Meclis kadýna þiddeti araþtýracak Ýl Genel Meclisi, son dönemde ülke gündemini meþgul eden ve en önemli toplumsal bir sorun haline gelen kadýn cinayetleri ve kadýna þiddet konusuna duyarsýz kalmadý. 10 DA TÜMSÝAD ile Oto Tamirciler Odasý iþbirliði yapacak Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ... 2 DE SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan Baþaranhýncal'a ziyaret Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyarette bulundu. 6 DA "Saðlýklý finansal raporlama, ekonominin temel taþlarýndan biridir" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli... 6 DA

2 2 TÜMSÝAD ile Oto Tamirciler Odasý iþbirliði yapacak Ýmsâk : 04:38 Güneþ : 06:04 Öðle : 11:59 Ýkindi : 15:07 Akþam : 17:42 Yatsý : 19:01 AJANDA Ýstiklâl Mahkemelerinin kuruluþu (1925) - Sultan Selâhaddin Eyyûbî'nin vefâtý (1193) Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum Þubesi, AB projeleri için Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile iþbirliði yapacak. TÜMSÝAD Yöneticileri Ýhsan Uður, Atalay Özüyaðlý ve Hüseyin Gazi Karakuþ, Oto Tamirciler Esnaf Odasý'ný ziyaret ederek, Oda Baþkaný YÜZME DERSÝ VERÝLÝR Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik gruplara profesyonel bayan öðretmen eþliðinde yüzme dersi verilir EKOL SPOR SALONU Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK. NO:66 ÇORUM TEL:(0364) ) SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Kaynak ve Demirci Elemanlarý ile Ehliyetli vasýfsýz eleman aranýyor Kaynak ve Demir doðrama iþleri için tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman ( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen ) aranmaktadýr.müracaatlarýn Þahsen: Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78: AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve Beton Fb. Yapmalarý rica olunur. Tel: proje baþýna 150 ila 250 bin Avro hibe verileceðini, bu hibenin Çorum'a kazandýrýlmasý için sivil toplum kuruluþlarý ile iþbirliði yapmak istediklerini söyledi. Mesleki yeterliliði mevcut odalar içerisinde bulunan Oto Tamirciler Esnaf Odasý ile ortak proje hazýrlamak istediklerini kaydeden Özüyaðlý, oda üyelerinin mesleklerinde çaða ayak uydurmalarý için hazýrlanacak proje ile Çorum sanayisinin daha eðitimli iþgücüne sahip olacaðýný dile getirdi. Oda Baþkaný Necmettin Uzun ise, AB hibeleri için TÜMSÝAD ile her zaman iþbirliðine açýk olduklarýný ifade ederek, TÜMSÝAD'a sivil toplum kuruluþlarý içerisinde kendi odalarýna öncelik vermelerinden dolayý ayrýca teþekkür etti. Ziyarette Oda Yönetim Kurulu üyeleri Murat Ýlter ve Adem Kabadayý da hazýr bulundu. Haber Servisi Berat Uzun muhtarlarý unutmadý Necmettin Uzun'a AB projeleri ile ilgili bilgi verdiler. Ziyarette Avrupa Birliði (AB)'nin sivil toplum kuruluþlarýna yönelik 3.8 milyon Avro hibe proje desteði çýkardýðýný ifade eden TÜMSÝAD Yöneticisi Atalay Özüyaðlý, bu destek kapsamýnda her bir AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Berat Uzun, ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor. Ziyaret turlarý kapsamýnda Berat Uzun, Karakeçili, Üçtutlar, Buharaevler, Ulukavak, Bahçelievler, Gülabibey, Kunduzhan, Kale, Akkent, Çepni, Yeniyol, Yavruturna Mahalle Muhtarlýklarýný ziyaret etti. Berat Uzun ziyaretlerinde yaptýðý konuþmalarda, "Yerel Demokrasi'nin en önemli unsurlarýndan birisini Muhtarlýk makamýdýr. Vatandaþlarýn mikro ölçekte sorunlarýný aktarabilecekleri, Muhtarlarýmýzýn da çözüm önerilerini vatandaþlarýmýza sunabilecekleri bir makamdýr Muhtarlýk makamý. Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn oylarýyla seçildikleri için mahallelerde ve köylerde halkýn temsilcileridir. Bu sebeple Muhtarlarýmýz vatandaþlarýn mahalle ve köylerde ki temsilcisi olduklarýnýn bilincinde olarak, görevlerini en iyi þekilde yerine getirmektedirler. Milletimiz muhtarlýk makamýna her zaman saygý duymuþ ve önemsemiþtir. Biz aday adaylýðýmýzý açýkladýðýmýz günden itibaren Çorum'da bir istiþare mekanizmasý oluþturacaðýmýzý her platformda dile getirdik. Bu istiþare mekanizmasýnýn en önemli parçalarýndan birisi de muhtarlarýmýz olacaktýr. Muhtarlarýmýz, bu istiþare mekanizmasýnda yerel ölçekli sorunlarýn ve çözüm önerilerinin en Yýl: 10 Sayý: MART SALI 2015 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : önemli aktarýcýsý olacaklardýr. Muhtarlarýmýz ile diyaloðumuzu kesilmeden, onlarýn fikirlerini alarak görüþ alýþ veriþinde bulunarak istiþarelere devam edeceðiz. Ziyaretlerimiz sýrasýnda bizlere desteklerini esirgemeyen, bizlerle diðer muhtarlýk ziyaretlerimize gelen, bizleri yalnýz býrakmayan tüm muhtarlarýmýza teþekkür ediyorum." Berat Uzun, ziyaretlerin devam edeceðini de söyledi. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Haber Yönetmeni Yýlmaz Mert Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Tasarým Yasin Þevket YÜCEL Kubilay Kaan YÜCEL elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR Cömertlik olmayýnca malýn, vefâ olmayýnca ise, arkadaþlýðýn hayrý olmaz. Ahmed bin Kays Rahmetullahi Aleyh Rengi yok bu mevsimin Bilinmiþ bir beyaz olur belki bütün düþenler Bilenmiþ bir zaman içinde Evvel zaman içinde Evler zaman içinde Çocuk seslerine karýþýr Renksiz bir aðýt Gökler zaman içinde Gök zaman içinde Topraklar alýnýr Nazar boncuðu Sararmýþ, beniz kokusu yapraklara Ödenmez bedel Gidenler olur yollardan Sýrtlarýnda yol Acýyý kalanlar çeker Kuyular zaman içinde Evvel zaman içinde Ahir zaman içinde Bu hal öldürür beni Zamanda çekilir birazdan Kaybolur zaman içinde Uzak yolcularýn dudaklarýndan Mýzrak gibi düþer hüzzamlar Gece baðrýmda söndürülür Bilmem ki hangi tohum için aðlarým Kaybolmuþ zaman içinde zaman evvel içinde evvel zaman içinde Az azlara eklenir Gözlerin kýyýsýna sabýr Küsmek mi haþa Beklemek zaman içinde Beyaz olana palandöken çýkar Siyahlar bana düþer Kara kýþ gurbetiyle gelir Yanmalar zaman içinde Birol Çelik Günün Þiiri Rengi yok bu mevsimin HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,5112 2,5116 EUR 2,8167 2,8176 STERLiN 3,8623 3,8659 JPY YENi 2,0956 2,0960 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3

4 4 Bahçelievler MTAL'den Engelli Eðitim Merkezi'ne ziyaret Mahir ODABAÞI OKUL YANARSA FATURA KÝME KESÝLÝR? Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Giyim Üretim Teknolojisi Alaný ve Aile ve Tüketici Hizmetleri Alaný öðretmenleri Seldað Köstekçi, Demet Buharalý, Zeynep Kurt, Ýlknur Erden ve Kezban Gürbüz ile 10 E ve 11 C sýnýfý öðrencileri Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret ettiler. Ziyaret ile Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öðrencilerine sosyal projelere katýlarak engelli bireylere yardým etmenin mutluluðunu yaþatmak ve bakýþ açýsýnda farkýndalýk yaratmanýn hedeflendiði dile getirildi. Haber Servisi Yaþar Uðurlu'dan sivil toplum kuruluþu ziyaretleri AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Dr. Yaþar Uðurlu'nun STK ziyaretleri sürüyor. Yaþar Uðurlu sýrasýyla Engelliler Derneði, Gazeteciler Cemiyeti, GÜL-DER, Beyaz Ay ve Dünya Çocuk Gençlik Derneði'ni ziyaret ederek sorunlarýný dinledi. Dernek yöneticileri de Yaþar Uðurlu'ya ziyaretlerinden dolayý teþekkür ettiler. Ziya Gökalp'te Aðýz ve Diþ Saðlýsðý eðitimi Milli Eðitim Bakanlýðý ile Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý arasýnda imzalanan "Sosyal Etkinlikler Destek Projesi" kapsamýnda Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi Ziya Gökalp Ýlkokulunda aðýz ve diþ saðlýðý eðitimi verdi. Eðitim Gönüllüleri Vakfý Çorum Öðrenim Birimi sorumlusu Serpil Çetin tarafýndan organize edilen ve vakýf gönüllerince verilen eðitime öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Drama çalýþmalarý, görsel sunumlar ve çocuk þarkýlarýyla verilen eðitimde aðýz ve diþ saðlýðýný korumak için dikkat edilmesi gereken hususlara dikkat çekildi. Okul Müdürü Meltem Toker eðitimi organize eden Serpil Çetin ve eðitimde aktif olarak yer alan vakýf gönüllülerine teþekkür etti. Merkezde bir okul müdürüsünüz. Okul Aile Birliði'nin maddi imkânlarý diðer okullara göre daha iyi. Ama siz sivil savunma hizmetlerine biraz ilgisizsiniz, bu konuda yapýlmasý istenilen hususlara önem vermiyor boþ ver, bir þey olmaz diyerek fazla ciddiye almýyorsunuz, yapmadýðýnýz halde kâðýt üzerinde yapýldý gösteriyorsunuz. Öðrenci sayýnýz kalabalýk olduðu için ikili eðitim yapýyorsunuz. Soðuk bir kýþ günü akþam son ders zilin çalacaðý sýralarda çýkýþ kapýsýna yakýn noktada bulunan bilgisayar sýnýfýnda bilinmeyen bir nedenle yangýn çýktý ve birden yayýlmaya baþlayarak çýkýþý kapadý. Tek bir çýkýþ kapýnýz var, birinci kattaki camlar da demirli. Yangýn merdiveni var, ama güvenlik gerekçesiyle kapýsý kilitli, anahtarýn yerini sadece hizmetli personel biliyor. Aksilik o da bugün sevkli olduðu için okulda yok, telefonu cevap vermiyor. Yangýný ilk nöbetçi öðrenci gördü ve koþarak size haber verdi. Bu arada normal çýkýþ zili çalmak üzere aniden çalarsa daha büyük panik olacak. Ýdarede sadece siz varsýnýz, yardýmcýnýz milli eðitime gitmiþti. Nöbetçi öðrenciye hemen itfaiyeyi aramasýný söyleyip; sizde baðýrarak alarma basmaya ve yangýn söndürme tüpüyle ilk müdahaleyi yapmaya koþtunuz. Önce alarm cihazýnýn yerini bulamadýnýz, yandaki sýnýf öðretmeni sesinizi duyup imdadýnýza yetiþti, dolabýn arkasýnda olduðunu söyledi. Siz dolabý çekip alarma basmaya çalýþýrken, o da yangýn söndürme cihazýný almak için koþtu. Alarma bastýnýz çalýþmadý. Öðrencilerin rast gele çýkmasýný önlemek için yanýnýza gelen baþka bir öðretmene üst katlarda ''YANGIN VAR! YANGIN VAR!'' diye baðýrmasýný söylediniz. Bu arada nöbetçi öðrenci 110 itfaiyenin hep meþgul çaldýðýný ve ulaþamadýðýný söyledi. Sizde itfaiye meþgul çalmaz deyip, öðrenciye kýzarak telefona koþtunuz; üç-beþ dakika sonra ulaþarak yangýný haber verdiniz. Bu arada tüm okul yangýndan haberdar oldu, baðrýþmalar duyulmaya baþladý. Dersi boþ olan öðrenciler koridora çýkmýþ, diðer öðrencilerden bir kýsmý da panikle, camlardan ''YANACAÐIZ, YANACAÐIZ!'' diye baðýrmaya baþlamýþtý. Öðretmenler öðrencileri teselli etmekte zorlanýyorlardý. Ayný zamanda elektrikler de kesildi, binada doðalgaz olmasý panik ortamýný daha da artýrdý. Bu arada tüm yangýn söndürme cihazlarý getirildi ama içinden sadece bir tanesi çalýþtý, o da kullanan öðretmenin tecrübesizliðinden boþa gitti. Ayný zamanda dâhili yangýn hortumlarý açýldý ama vanasý takýlý olmadýðý için, epey uðraþýldý, tamam kullanýma hazýr derken aksilik bu seferde hortuma su gelmedi. Yangýný duyup koþarak okula gelen müdür yardýmcýsý su tesisatýnýn yangýn vanasýna baðlý olmadýðýný söyleyerek,''boþa uðraþmayýn.'' dedi. Bu arada yangýný duyan öðrenci velileri, koþarak okulun bahçesine geliyor, korkuyla çocuklarýnýn durumunu merak ediyorlar; fakat kimseden doðru dürüst net bilgi alamýyorlardý. Basýn da olayý haber almýþ, görüntülemeye çalýþýyordu. Çocuklarýn baðýrtýsýný duyan bazý anne babalar, okulun içerisine girmeye çalýþýyor, güvenlik nedeniyle içeriye almayan personelle tartýþýyorlardý. Okulda yangýn önlemlerinin gereði gibi alýnmadýðýný, bu noktada öðrencilere düzenli tatbikat yaptýrýlmadýðýný düþünen bazý veliler, röportaj yapan basýna okul idaresini sert bir dille eleþtiriyor, sorumlular hakkýnda gereðinin yapýlmasýný istiyorlardý. Okullardaki yangýn malzemelerinden ümit kesildiði anda; neyse ki itfaiyenin acý siren sesi duyulmaya baþlandý. Aksilik bu ya, bu seferde okulun etrafýna rast gele araç park eden velilerin araçlarýndan dolayý itfaiye içeriye girmekte zorlanýyor; okul bahçesinde tam anlamýyla bir kaos yaþanýyor, hava da iyice kararmaya baþlamýþ, kimse kimseyi dinlemiyor, herkes çocuðunu merak ediyor! Polisin uyarý anonsuyla itfaiyeye yol açýldý, itfaiye yangýna müdahale etmeye baþladý, ayný zamanda okula gelen sivil savunma arama kurtarma ekibi yangýn merdiveninin kapýsýný dýþardan kýrarak öðrencilerinden tahliye etmeye baþladý. Bu arada birinci sýnýf öðrencilerden bazýlarýnýn tahliye esnasýnda ezilerek yaralandýðý haberi bahçede duyuldu, bu haber öðrenci velilerinden bir kýsmýnýn tahliye kapýsýna koþmasýna sebep olduysa da, bu haberin gerçek olmadýðý, içerdeki tüm öðrencilerin tahliye edildiði polis anonsuyla hemen velilere duyuruldu. Okulda elektrik kesildiði ancak alternatif aydýnlatma olmadýðý için, veliler çocuklarýný arabalarýn farlarýyla ya da cep telefonunun ýþýðýyla bulmaya çalýþýyorlardý. Ýki öðrenci annesi aðlayarak polise yaklaþtý ve çocuklarýný bulamadýklarýný söyleyerek yardým istediler. Polisin kýsa süren araþtýrmasý sonrasýnda, annelerini bulamadýklarý için aðlayan çocuklarý, ayný sýnýftan baþka bir öðrencinin annesinin evine götürdüðü anlaþýldý ve herkes rahat bir nefes aldý. Havanýn aðarmasýyla yangýnýn aðýr faturasý da ortaya çýkmaya baþladý. Sýnýftaki tüm bilgisayarlarýn, yönetim bölümündeki malzemelerin, arþiv odasýndaki bütün evraklarýn yandýðý ve okulda bir ay eðitim öðretim verilemeyeceði tutanaklara yansýdý. (Bu arada tutanaðý tanzim eden yetkililer, "Meydana gelen zararýn yeniden telafisi için harcanacak paranýn % 1 'i yangýn önlemi olarak daha önceden harcanabilseydi bu manzara yaþanmazdý!" diye kendi aralarýnda mýrýldanýyorlardý) Bakanlýðýn yangýn önleme ve söndürme yönergesi gereðince yöneticiler hakkýnda görevi ihmal ve suiistimalden soruþturma açýldý. Soruþturma neticesinde okulda gerekli önlemleri zamanýnda almadýðý ve imkân dýþýnda olanlarý ilgili yerlere yazmadýðý için, okul müdürü ve sivil savunmadan sorumlu müdür yardýmcýsý kusurlu bulunup; idari görevden alýnarak baþka bir okula öðretmen olarak görevlendirildi. Yeni atanan okul müdürünü merak ediyorsanýz; önceliði sivil savunma uzmanlýðýyla daima irtibat halinde olarak, sivil savunma tedbirlerini düzenli olarak almaya çalýþmak, tatbikatlarý bizzat kendi koordine ederek yapmak, böyle bir durumda velilerin nasýl hareket etmesi gerektiði hususlarýnda velileri bilgilendirmek ve imkânsýzlýk nedeniyle yapamadýklarýný vakit geçirmeden ilgili yerlere yazmak oldu. (Not: Bu yangýnlara hazýrlýk için hazýrlanmýþ olumsuz bir senaryodur)

5 TEK Dünya standartlarýnda yoðun bakýmýmýz var 5 Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi modern yoðun bakým ünitesiyle dikkat çekiyor. Düzenlenen basýn toplantýsýyla basýn mensuplarýna yoðun bakým ünitesi hakkýnda bilgi verildi. Basýn toplantýsýnda konuþan Hastane Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir yoðun bakýmlarýn hastanelerin en önemli ve en kritik bölümlerinden birisi olduðunu ifade ederek, "Hayati risk oluþturan hastalýklarýn tedavisinin yanýsýra ciddi ve büyük ameliyatlarýn yapýlabilmesi için iyi organize edilmiþ modern imkanlara sahip yoðun bakýmlarýn bulunmasý zorunludur. Daha önceden yeterli donaným ve personel olmamasý nedeniyle 2. ve 3. basamak yoðun bakým ihtiyacý olan hastalar baþka illere sevk edilmekteydi. Yoðun bakýmlarýmýzýn faaliyete geçmesinden sonra yoðun bakým ihtiyacý olan hastalarýn il dýþýna sevk oranlarý oldukça azalmýþtýr. Sadece hastanemizde yer bulunmadýðý zaman sevk yapýlmak zorunda kalýnmaktadýr" dedi. Daha önce 3.basamak yoðun bakým hizmeti verilmediði dönemlerde yapýlamayan büyük ameliyatlarýn yoðun bakýmlar açýldýktan sonra rahatlýkla yapýlmaya baþlandýðýnýn altýný çizen Zehir, "Yoðun bakýmlarýmýzýn hizmet vermesiyle beraber Çorum ilinde daha önce yapýlamayan kalp, karaciðer ve kanser ameliyatlarý çok rahat bir þekilde artýk yapýlabilmektedir. Acil hastalara da yoðun bakým desteði verilebildiðinden pek çok vatandaþýmýzýn hayati tehlike içeren, durumlarý da kontrol altýnda tutulabilmiþ ve ileri yaþam desteði verilerek hayatta kalabilmeleri saðlanmýþtýr. Son dönem kanser hastalarýnýn ve yoðun bakým ihtiyacý olan tüm hastalarýn her türlü tedavi, beslenme ve bakýmlarý, konusunda deneyimli ve sertifikalý ekibimiz ile baþarýyla gerçekleþtirilmektedir. Bu þekilde hastalarýn kendi þehirlerinde tedavi olabilmeleri saðlanmaktadýr" diye kaydetti. Takip ve tedavi gören tüm hastalar için ilgili ayrý bir hemþirenin görevlendirilip, her gün sabit hemþire tarafýndan takip ve bakýmlarýnýn yapýldýðýný dile getiren Zehir, "Hastalara her gün fizyoterapist eþliðinde solunum fizyoterapisi yapýlarak, hastalarýn solunum fonksiyonlarý güçlendirilerek mümkün olan en erken dönemde solunum cihazýndan ayrýlmalarýna olanak saðlanmaktadýr. Hastalardan Diyaliz ihtiyacý gerekli olanlara yatak baþýnda baþka herhangi bir üniteye transfer edilmeden diyaliz iþlemi yapýlabilmektedir. Tüm hastalar beslenme ekibi tarafýndan günlük olarak deðerlendirilmekte ve uygun beslenme saðlanmaktadýr. Hastalar enfeksiyon açýsýndan enfeksiyon kontrol komitesi tarafýndan günlük deðerlendirilmekte ve enfeksiyonu geliþimini önlemek için gerekli tüm tedbirler alýnmaktadýr. Hastalarda yatak yarasý geliþmemesi için hastalar günde en az 4 kez deneyimli personel tarafýndan deðerlendirilmekte ve özel cilt bakýmý yapýlmaktadýr. Hastalara günde en az üç kez el, aðýz, yüz ve tüm vücudun hijyenik bakým ve temizliði yapýlmaktadýr. Haftada en az bir kez tüm hastalarýn banyo, týrnak kesimi vb. bakýmlarý gerçekleþtirilmektedir. Yoðun bakýmda dünya standartlarýndan hizmet veriliyor" þeklinde belirtti. Büyük bir özveri ile çalýþarak birçok baþarýlý hizmeti gerçekleþtiren yoðun bakým ekiplerini tebrik ederek baþarýlarýnýn devamýný dileyen Zehir, "Birçok þehirde bulunmayan bu büyük hizmetlerin Çorum'a kazandýrýlmasýnda, gerçekleþtirilmesinde emeði bulunan ve bu haklý gururu halkýmýzla birlikte bize yaþatan çok deðerli büyüklerimize teþekkür ederiz" dedi. -"YOÐUN BAKIMA BAÞKA ÝLLERDEN DE HASTA GELÝYOR"- Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalý Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Yeliz Þahiner ise modern týp ihtiyaçlarýný karþýlayacak üstün kalite standartlarýnda güncel donaným ve ekipmanlar ile 5 farklý servis ve 88 yatakla yoðun bakým hizmeti verdiklerini dile getirerek, "Yoðun bakým hizmetleri alanýnda uzman ilgili branþ doktorlarý yanýsýra sertifikasyon eðitimini tamamlamýþ nitelikli 118 hemþire, 49 hastabakýcý, 1 solunum fizyoterapisti, 4 fizyoterapist, 14 dezenfeksiyon çalýþaný ile yürütülmektedir. Yüksek hayati riski bulunan hastalarýn takip edildiði Anesteziyoloji ve Reanimasyon yoðun bakým kliniðinde ise bir profesör ve bir yardýmcý doçent olmak üzere iki öðretim üyesi, 11 anestezi uzmaný, 30 yoðun bakým sertifikasyon eðitimini tamamlamýþ hemþire, 1 solunum fizyoterapisti, 10 hastabakýcý, 2 dezenfeksiyon çalýþaný ile dünya standartlarýna uygun hizmet sunumu gerçekleþtirilmektedir. Yoðun bakýmlarýmýzda son bir yýl içerisinde 10 bin 235 yetiþkin ve 2 bin 538 yeni doðan hastanýn takip ve tedavisi baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca çevre illerden de 2. ve 3. Basamak yoðun bakým ihtiyacý olan hastalara da hizmet verilmekte ve yoðun bakýmlarýmýz bölgemizde referans merkezi olarak gösterilmektedir. 341 hasta baþka illerden hastanemiz yoðun bakýmlarýna sevk edilerek tedavileri baþarý ile gerçekleþtirilmiþtir" ifadelerini kullandý. Çorum Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer Sobacý'da yaptýðý deðerlendirme de hastanede yoðun bakým hizmetlerinin dünya standartlarý seviyesinde verildiðini dile getirerek, "Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile yapýlan afiliasyon anlaþmasý sonrasý verilen hizmet kalitesi çok yükselmiþtir. Bir çok baþarýlý giriþim yapýlabilir hale gelmiþtir. Yakýn zamanda hastanemizde çocuk yoðun bakýmý açýlmasý için çabalarýmýz sürmektedir. Yoðun bakýmlarda yatan hastalarýn takip ve tedavisi 24 saat boyunca kesintisiz olarak anestezi uzmanlarýnýn gözetiminde baþarýyla yürütülmektedir. Yoðun bakýmlarýmýzda her hasta için ayrý ve kiþiye özel bölümler oluþturulmuþtur" dedi. Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mete Dolapçý'da bir hastanede kritik ameliyatlarýn yapýlabilmesi için yoðun bakým ünitesinin önemli olduðunu dile getirerek, "Ýstenilen þartlarý taþýmayan yoðun bakýmlarýn bulunduðu hastanelerde kritik ameliyatlarý yapamazsýnýz. Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin yoðun bakýmý ise çok iyi ve iyi hizmette veriliyor" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Erdem Çenesiz'den, Uslu'ya ziyaret Ece Holding CEO'su iþadamý Erdem Çenesiz Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret etti.ziyarette Ýþadamý Çenesiz yeni yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek "Çorum'da 7 tesiste üretim yapýyoruz. Ayný zamanda Amerika'da 200 yýllýk, 10 bin çalýþaný olan bir firma ile ortaklýk antlaþmasý yaptýk. 64 yýllýk Ýtalyan banyo markasý Isvea'yý aldýk ve yoðun bir þekilde çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Ýlimizin ve ülkemizin geliþmesine katký saðlamaktan dolayý memnuniyet duyuyoruz" dedi.uslu ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, "Çorum'un ekonomisine, istihdamýna, tanýtýmýna her zaman deðerler katýyorsunuz. Yaptýðýnýz çalýþmalarý takip ve takdir ediyor, baþarýlarýnýzýn artarak devam etmesini diliyorum" dedi. Köy imamlarýna yetim projesi anlatýldý Çorum ÝHH köylerde görev yapan cami görevlilerine yetim sponsorluðu projesini anlattý. ÝHH ve Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesi Çorum Müftülüðü Toplantý Salonunda köy camilerinde görevli cami imamlarýna tanýtýldý. Programa Çorum Müftü Yardýmcýsý Abdullah Pamuklu'da katýldý. Programda Çorum Ýnsani Yardým Derneði (Çorum ÝHH) Baþkaný Selim Özkabakçý dünyada yetim gerçeðini ve ÝHH'nýn yetim sponsorluðu projesini anlattý. Özkabakçý Dünyada 400 milyondan fazla yetim bulunduðunu ve bu yavrularýn her türlü tehlikeye açýk durumda olduðunu, organ mafyalarýnýn, fuhuþ sektörünün ve misyonerlerin insafýna terkedilemeyeceðinin ayýca yetimlerin bizlere Allah'ýn emanetleri olduðunu ve onlara sahip çýkmak zorunda olduðumuzun altýný çizdi ve "ÝHH'nýn yetim sponsorluk projesi camilerimizin ve kuran kurslarýmýzýn sahip çýkmasýyla daha da güçlenecektir" dedi. Özkabakçý, Çorum halkýnýn da kendi çevrelerinde bulunan yetimlerini Çorum ÝHH'ya bildirdikleri takdirde onlarý da yetim sponsorluk havuzuna dahil ettiklerini Çorum Gül-Der "Güncel Sorunumuz Ümmet ve Davet Bilinci" konulu konferans düzenleyecek.6 Mart 2015 Cuma günü Ýlim Yayma Cemiyeti Konferans Salonunda saat 19.30'da yapýlacak olan konferansa konuþmacý olarak Anadolu Platformu Yüksek Ýstiþare Kurulu Baþkaný, Mavi Marmara Gemisi Gazisi ve Araþtýrmacý Yazar Ramazan Kayan katýlacak. Haber Servisi Çorum'da bulunan yetimlere de sahip çýktýklarýný kaydetti. Özkabakçý konuþmasýnýn ardýndan Çorum Müftülüðüne ve katýlan tüm görevlilere teþekkür etti. Özellikle Diyanet camiasýndan bu konularda daha fazla destek beklediklerini de dile getirdi. Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna da dikkat çekerek çocuklarýn soðuktan donarak ve açlýktan öldüklerini, kadýnlarýn yaþlýlarýn sýðýnacak bir yerlerinin olmadýðýný yardým beklediklerini ancak asýl sorunun Suriye tarafýnda yaþandýðýný kaydeden Özkabakçý, ÝHH olarak Suriye yardýmlarýnýn sürekli devam ettiðini her türlü yardýma ihtiyaç olduðunu vurguladý. Gül-Der'den "Ümmet ve Davet Bilinci" konferansý

6 6 Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step 3.Kademe Kýdemli Antrenör Nermin Özkeskin eþliðinde sadece bayanlara özel günlerde hizmetinizdeyiz.. "Muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var" SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu üyeleri Muhasebeciler Haftasý münasebetiyle Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret etti. 1-7 Mart Dünya Muhasebeciler Haftasý nedeniyle SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü ziyaret ederek muhasebecilerin mesleki sýkýntýlarýna deðindi. Kendisine yapýlan ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise, "Dertliymiþsiniz. Ben bir avukat olarak biliyorum ki, avukatlýða göre daha örgütlü bir mesleðiniz var. Birçok iþi halletmek adýna da dayanýþmanýz var. Ankara'da daha sýcak iliþkileriniz var. Mesela ben bir avukat olarak Türkiye Barolar Birliðinin yerini bile bilmem. Ne bizim yolumuz düþtü ne de bizi çaðýrdý. Bana göre bu anlamda daha þanslýsýnýz. Bu hayatta iþ yapýyorsanýz sorunuz olur, yanlýþýnýz olur. Sorunlarýnýzýn çözülmesi için bu haftalarý deðerlendirmek önemli. Vergilendirmeyle ilgili elbette þikâyet olacak. Bundan ne devletin ne de vatandaþýn kurtulmasý mümkün. Çünkü birisi alýyor diðeri veriyor. Bu nedenle muhasebecilerin üzerinde büyük bir görev var. Hem hesabý kitabý bilmesi anlamýnda bir mesuliyet var ki bu da devletimiz açýsýndan önemli bir durum. Öbür taraftan da ahlaki bir yönü var ki görevinizin, siz yaptýðýnýz hesaplamalarda tuttuðunuz defterlerde esasýnda bir milletin geleceðiyle ilgili de bir kayýt tutmuþ oluyorsunuz. Biz 77 milyon Türkiye olarak yarýna daha güçlü bakmak istiyorsak, daha fakirine fukarasýna ihtiyaç sahibine sahip çýkabilen ve onlara kol kanat gerebilen bir sosyal devlet olarak varlýðýmýzý idame ettireceksek, bunun yolu vergisini tahsil edebilen bir devletten geçiyor. Dolayýsýyla ekonominin kayýt sistemi içinde olmasýndan geçiyor. Ahlaki sorumluluk diye bahsettiðim de tam olarak budur. Belediye baþkaný olarak bizlerde bir taraftan vergi tahsil ederken diðer taraftan vergi ödüyoruz" dedi. Yýlmaz MERT Necip Uygur'dan ziyaretler SMMMO Baþkaný Yýldýrým'dan Baþaranhýncal'a ziyaret Çorum SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftasý nedeniyle Ticaret Sanayi Odasý ( TSO ) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal'a ziyarette bulundu. Her zaman iþletmelerin yanýnda olduklarýný belirten SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Sorumluluðumuzun farkýndayýz. Ýðneden ipliðe mesleðimizi icra ediyoruz. Ýþ dünyasýnýn bizden beklentileri varsa her zaman yanlarýndayýz. Nezaket ziyaretinde bulunmak istedik, teþekkür ediyorum'' dedi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Baþaranhýnçal ise, "Birbirimizden ayný beklentiler içerisindeyiz. Eskiden iþletmeci muhasebeciyi yönlendirirdi, zamanla tersine döndüðünü görüyoruz, sizler iþletmecileri yönlendiriyorsunuz. Bu sevindirici bir þey. Ayný gemideyiz, ayný taraftayýz. Bu vesile ile Muhasebe Haftasý'ný kutluyorum'' dedi. Uður ÇINAR "Saðlýklý finansal raporlama, ekonominin temel taþlarýndan biridir" AK Parti Çorum Milletvekili aday adayý Necip Uygur, seçim çalýþmalarý kapsamýnda esnaf ziyaretleri yaptý. Necip Uygur, Osmancýk ve Fatih Caddelerinde faaliyet gösteren esnaflarý iþ yerlerinde ziyaret etti. Uygur, esnafýn sorunlarýný dinledi. Ayný zamanda Ýkram Hazýr Beton Yönetim Kurulu Baþkaný olan ve TSO'da Meclis Baþkanvekilliði görevinde bulunan Uygur, esnaf ve sanatkarlarýn sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade ederek, "Bunlarý inþallah el birliði çözeceðiz, Çorum'u daha da büyütmek, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için bu yola çýktýk" dedi. Necip Uygur, ayrýca, 40 yýlý aþkýn süredir Türkler Köyünde eðitmenlik yapan Ömer Uzun'u da evinde ziyaret etti. Küçük Sanayi Sitesi esnafýndan Abdullah Eroðlu'nun abisine geçmiþ olsun ziyaretinde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi Almanya'ya gitti Çorum Atatürk Anadolu Lisesi AB Comenius programý kapsamýnda Almanya'ya gitti. Geçtiðimiz Pazar günü öðretmenlerden Asiye Kaynar, Mihrinur Leblebici, Gülsüm Alkan; öðrencilerden ise Zeynep Kadife, Barýþ Cem Öztürk, Iþýl Can ve Behice Buket Hastaoðlu Almanya'ya gittiler. 8 Mart'ta yurda dönecek olan Atatürk Anadolu Lisesi ekibi bundan önce Necip Uygur, Abdalata Köyü'nden Abdullah ve Mustafa Yurttutar'ýn babalarý Ýsmail Yurttutar'ýn cenaze törenine de katýldý. de kýsmen farklý öðretmen ve öðrencilerle Polonya, Ýtalya ve Fransa'ya gitmiþlerdi. Mayýs ayýnda da Finlandiya'ya gidecek ekip Çorum'u, kültürü ve okulu tanýtacak.haber Servisi SMMMO Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, Muhasebeciler Haftasý dolayýsýyla ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette konuþan Muzaffer Yýldýrým, muhasebeciliðin büyük sorumluluk gerektiren zor bir meslek olduðunu söyledi. Devlet ile iþ dünyasý arasýnda güvenli bir köprü vazifesi gördüklerini dile getiren Yýldýrým, "Her geçen gün artan iþ yükü, meslekte yaþanan sýkýntýlar, artan evrak sayýlarý ve mevzuat deðiþiklikleri mesleði oldukça zor bir hale dönüþtürmüþ, bu durum da mesleðin icrasýný zorlaþtýrmýþtýr. Muhasebe, finansal raporlama ve denetim, iþletmelerin ve doðal olarak ülke ekonomilerinin geliþiminde önemli fonksiyonlar üstlenmektedir. Saðlýklý ve güvenilir finansal raporlama, saðlýklý bir ekonominin temel taþlarýndan biridir" dedi. Ýlke-Der ve Çorum ÝHH Hanýmlar Komisyonu tarafýndan düzenlenen Huzur Akademisi Derslerinin ilki geçtiðimiz Pazar günü yapýldý. Yoðun katýlýmýn olduðu programa konuþmacý olarak Psikolog Hatice Dilek Öztürk katýldý. Yýldýrým, tüm meslek mensuplarýnýn sürekli güncel konularý takip ederek, kendisini geliþtirerek yüksek sorumluluk anlayýþý ile çalýþýp bu onurlu zor mesleði ifa ettiðini sözlerine ekledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç ise, Muzaffer Yýldýrým'ýn þahsýnda tüm meslek mensuplarýnýn haftasýný kutladý. Kýlýç, muhasebecilik mesleði mensuplarýnýn özellikle vergi yükümlüleri ile devlet arasýnda saðlam bir köprü vazifesi gördüðünü söyledi. Konuþmalarýn ardýndan SMMMO Baþkaný Yýldýrým, günün anýsýna Baþkan Kýlýç'a hediye takdim etti. Ziyarette ÇESOB Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun da hazýr bulundu. Huzur Akademisi'nde dersler baþladý

7 Jandarma özel ekiple cinayeti aydýnlattý 7 Bayat ilçesi Tepekutuðun köyünde av tüfeði ile vurularak öldürülen 56 yaþýndaki A.Þ'nin katil zanlýsý olarak Jandarma tarafýndan gözaltýna alýnan K.A. (29) ve D.K (46), Jandarma'daki iþlemlerinin tamamlanmasýnýn ardýndan, sevk edildikleri mahkeme tarafýndan tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalý Cezaevine konuldular. 22 Þubat 2015 Pazar günü saat civarýnda evinden ayrýlan ve bir daha kendisinden haber alýnamayan A.Þ'nin cesedi, bir gün sonra köylüler tarafýndan Bayat-Belören Mahallesi Akyol Kaþ mevkiindeki aðaçlýk alanda bulunmuþtu. Jandarma ekiplerince baþlatýlan soruþturmada, A.Þ'nin av tüfeði ile boynundan vurularak öldürüldüðü belirlenmiþti. Ýl Jandarma Komutanlýðý, cinayeti iþleyen fail ya da failleri yakalamak için, içerisinde özel asayiþ ve istihbarat timleri, olay yeri inceleme timleri, iz takip köpek timi ve konusunda uzman soruþturmacýlar bulunan 20 kiþilik özel bir ekip kurdu. Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile koordineli olarak yürütülen soruþturmada, ekip Tepekutuðun köyünden ve Belören Mahallesinden bir çok þahýsla görüþtü. Olay yerindeki tekerlek ve ayak izlerinden, maktulün baþka bir yerde öldürülerek Belören Mahallesi Akyol Kaþ mevkiindeki aðaçlýk alana atýldýðý bilgisine ulaþan Jandarma ekipleri, Ýz Takip Köpeði Hisar'ýn da yardýmýyla, A.Þ'nin en son Tepekutuðun köyünden K.A.'nýn evine girerken görüldüðünü tespit etti. Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýndan alýnan arama kararýyla, annesiyle birlikte yaþayan K.A.'nýn evinde ve arabasýnda yapýlan aramada, oturma odasýndaki duvarda saçma izleri ve bazý eþyalarýn üzerinde kan lekeleri bulunduðunu tespit eden Jandarma ekipleri, DNA incelemesi yapýlmak üzere numuneler aldý, evde maktulün ayakkabýlarýný da bularak eþine teþhis ettirdi. Birden fazla noktada yapýlan aramalarda, olayda kullanýlan silah da dahil olmak üzere, üç adet av tüfeði ele geçirildi. Jandarma ekipleri, A.Þ'nin öldürüldükten sonra araziye atýldýðý yere kadar taþýndýðý araçta yaptýðý araþtýrmada, bagaj kýsmýnda kan lekeleri olduðunu tespit ederek araca da el koydu. Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile koordineli olarak yürütülen ve Ýl Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin profesyonelce yürüttüðü titiz soruþturma sayesinde elde edilen tüm deliller, görgü þahitleri ve zanlýlarýn ifadeleri doðrultusunda; olay anýnda evde maktul A.Þ. ile birlikte K.A.(29), annesi S.A. (62), halasý D.K.(46), yeðeni B.B. (9) ve köylüsü S.K.'nýn (42) bulunduðu, A.Þ.'yi K.A.'nýn vurduðu, maktulü araca K.A. ve halasý D.K.'nýn birlikte koyup Belören Mahallesi Akyol Kaþ Mevkiine götürerek aðaçlýk alana attýklarý anlaþýldý. Alýnan ifadelerinin ardýndan Bayat Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnca tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen K.A. ve D.K., mahkeme tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Boðazkale Ankara'da tanýtýlacak Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan ve Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler. Boðazkale Kaymakamý Osman Aydoðan, "Kadim Anadolu Baþkenti Hattuþa'dan Modern Çaðýn Baþkenti Ankara'ya, sloganý ile Turizm Haftasý öncesi ilçemizi Ankara'da sizlerin de desteði ile tanýtmak istiyoruz. Yapacaðýnýzý destek ve katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür ediyoruz" dedi. Boðazkale Belediye Baþkaný Osman Tangazoðlu ise ziyarette yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda bilgiler vererek, "Boðazkale ilçemizin tanýtýmý konusunda her zaman destekçimiz oldunuz. Ankara ilimizde ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde Hitit kýyafetleriyle gelip tanýtým yapmak istiyoruz. Destekleriniz için teþekkür ederiz" dedi. Uslu ise "Dünyada ilk kez tüm hayatý kanunlarla düzenleyen ve Kadeþ' de Dünyaya barýþý öðreten medeniyetin Baþkenti Hattuþa'nýn tanýtýmý için her zaman olduðu gibi bizlerde elimizden gelen katký ve desteði vereceðiz. Koordineli bir þekilde önümüzdeki, günlerde gereken çalýþmalarý birlikte yürüteceðiz" þeklinde kaydetti. Su Ürünleri ve Su Sporlarý Araþtýrma Merkezi kente büyük katký saðlayacak Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ederek, Oðuzlar Ýlçesinde tahsis edilen arazi üzerine yapýlacak olan Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi ile ilgili görüþmelerde bulundu. Obruk Barajý'nýn Oðuzlar ilçe sýnýrlarý içerisinde yer alan ve Üniversiteye tahsisi yapýlan arazi üzerinde yapýlacak olan Hitit Üniversitesi Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'nin yer alacak olmasýndan dolayý ilçe olarak memnuniyeti dile getiren Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ, Merkezin faaliyetlerine baþlamasý için gerekli olan her türlü desteði Oðuzlar Belediyesi olarak vermeye hazýr olduklarýný belirtti. Üniversite olarak yapýlan çalýþmalarýn sadece il merkezine deðil, ilçelere de büyük katký saðladýðýný ifade eden Baþkan Ateþ, gerçekleþtirilen baþarýlý çalýþmalardan dolayý Rektör Prof.Dr. Reha Metin Alkan'a ve tüm emeði geçenlere teþekkür etti. Su Ürünleri ve Su Sporlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezimizin yer alacaðý Obruk Barajý kenarýnda T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýna ait yaklaþýk 35,000 m2'lik arazinin tahsis iþlemlerinin ve proje ihalesinin tamamlandýðýný ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan ise yakýn zaman içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanan Merkezin çalýþmalarýna hýzla devam edildiðini ve bu doðrultuda somut adýmlar atýldýðýný belirtti. Merkez bünyesinde gerçekleþtirilecek ulusal/uluslararasý su sporlarý baþta olmak üzere, tüm baraj alanýnda su ürünleri ile ilgili de bilimsel çalýþmalarla kente ve Üniversitenin ilgili eðitim birimlerine büyük katkýlar saðlayacaðýný ifade eden Rektör Prof.Dr. Alkan, Üniversitenin sadece Çorum merkezde deðil, ilçelerdeki kurumlarla da yakýn bir diyalog halinde olduðunu, yapýlan iþbirlikleri ve tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle her geçen gün hýzla büyüyerek yoluna daha güçlü adýmlarla devam ettiðini açýkladý. Prof.Dr. Alkan, "Üniversitemizin Kampüs inþaatlarý artýk baþladý. Bir yandan bu çalýþmalarý tamamlamaya çalýþýrken, diðer yandan da ilçelerimizde de çalýþmalar yapmaya çalýþýyoruz. T.C. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'ndan tahsis edilen bu arazi üzerine tesis edilecek yapýlarla her geçen gün güçlenen Beden Eðitimi ve Spor Yüksek Okulumuzun (BESYO) su sporlarý ile ilgili eðitimleri, uygulamalý olarak verecekleri bir uygulama alanýmýza kavuþmakla birlikte, baþta balýkçýlýk olmak üzere büyük bir su ürünleri potansiyeline sahip Obruk Barajý'nda bilimsel olarak bu konuda da çalýþmalarýn yapýlmasýný amaçlýyoruz. Bu merkezimiz, bunlara ek olarak Üniversitemiz mensup ve mezunlarý ile konuklarýmýza sosyal bir mekan olarak da hizmet verecektir" dedi. BESYO Müdürü Doç.Dr. Faruk Yamaner ile Genel Sekreter Erdal Kanýk'ýn da bulunduðu ziyarette Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversitenin toplumla iç içe bir çalýþma anlayýþýyla hareket ettiðini ve bulunduðu coðrafyaya ile topluma her anlamda katký saðlama gayretinde olduðunu ifade ederek ziyaretinden dolayý Oðuzlar Belediye Baþkaný Orhan Ateþ'e teþekkür etti. Baðcý NATO toplantýsý için Washington'da Avrupa Parlamentosu Yeþiller Grubu'ndan gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanmasýna tepki geldi.yeþiller Grubu Eþbaþkaný Alman Milletvekili Rebecca Harms Avrupa Parlamentosu üyelerinin gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanmasýna tepkileri devam ediyor. Yeþiller Grubu Eþbaþkaný Alman Milletvekili Rebecca Harms, hükümetin medyayý kontrol altýna almak için elinden geleni yaptýðýný söyledi. Baransu'nun tutuklanmasýnýn amacýnýn açýkça gazetecileri tehdit etmek olduðunu vurgulayan Harms, Türk demokrasisinin gerilediðini vurguladý. Cihan'a konuþan Harms, "Soruþturma gerekli idiyse bile bu Baransu'nun hapsedilmesini asla AP'den Mehmet Baransu tepkisi meþrulaþtýrmaz." dedi. Basýn hürriyeti ile çoðulculuðun demokratik geliþmiþlik için önemli göstergeler olduðuna iþaret eden Harms, Türkiye'nin bu alanda 'çok olumsuz' iþaretler verdiðini kaydetti. Yeþiller Grubu Baþkan Yardýmcýsý Alman milletvekili Ska Keller Cihan'a yaptýðý açýklamada Baransu'nun tutuklanmasýndan 'çok endiþe' duyduðunu belirtti. Türkiye'yi yakýndan takip eden AP üyelerinden olan Keller bir gazetecinin daha þüpheli sebeplerle tutuklandýðýna iþaret etti. Keller, son zamanlarda çok sayýda gazetecinin gözaltýna alýnmasýnýn Türkiye'de basýn hürriyetine gölge düþürdüðünü vurguladý. AP'nin Hollandalý Hristiyan Demokrat üyesi Jeroen Lenaers Avrupa Parlamentosu'nun (AP) gazeteci Mehmet Baransu'nun tutuklanmasýna tepkileri sürüyor. AP'nin Hollandalý Hristiyan Demokrat üyesi Jeroen Lenaers, Baransu'nun tutuklanmasýnýn 'çok endiþe verici' olduðunu söyledi. Cihan'a konuþan Lenaers, iþleyen bir demokraside gazetecilerin görevinin hükümeti denetlenmesi ve denge-fren sisteminin temin edilmesi olduðunu vurguladý. Gazetecilerin görevlerini serbestçe ve keyfi tutuklama korkusu olmadan yapmalarý gerektiðine iþaret eden Lenaers, "Bu açýdan, Baransu'nun tutuklanmasý çok endiþe vericidir." yorumunu yaptý. AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý Çorum Milletvekili Dr. Cahit Baðcý NATO Parlementerler Assemblesi'nin Güvenliðin Sivil Boyutu isimli Komite Toplantýlarýna katýlmak üzere Türk Delegasyonu Baþkaný olarak Washington ve New York'a gitti. Ýlk günkü görüþmelerde 2 kez söz alan Baðcý, Kýrým'ýn iþgali ve ilhakýnýn bir oldu bittiye getirildiðini belirterek, Ukrayna krizi ve Kýrým Tatarlarý'na uygulanan insanlýk dýþý muameleler konusunda NATO ve uluslararasý toplumun daha duyarlý olmasý gerektiðine ve yaptýrýmlarýn önemine vurgu yaptý. Türkiye'yi doðrudan etkileyen kriz bölgelerindeki sorunlarýn ele alýndýðý oturumlarda IÞÝD'e katýlýmlar ve yabancý savaþçýlar konusuna da deðinen Baðcý þu uyarýlarda bulundu: "Son Paris bombalamasý ve takipte olunduðu söylenen ve Londra'dan çýkýþ yapan 3 genç kýzýn durumu göstermektedir ki, ülkeler bilgi paylaþýmlarýnda gerekli özeni ve hassasiyeti göstermemektedir. Zamanýnda bildirilmesi halinde Türkiye üzerinden geçiþler engellenmektedir. Son üç yýlda 1000'den fazla þüpheli sýnýr giriþlerinde yakalanarak geldiði ülkeye iade edilmiþtir. Türkiye'nin IÞÝD'e katýlým konusunda özellikle medya araçlarýnda bir köprü gibi algýlanmasý ve gösterilmesini doðru bulmuyoruz." Baðcý, bu konudaki BM Güvenlik Konseyi kararýnýn hassasiyetle uygulanmasý ve AB Mevzuatýnda þüpheli ve takipte olan yolcularýn PNR ve API numaralarýnýn paylaþýlmasýnýn teröre ve katýlýmlara caydýrýcý etkisinin önemine vurgu yaptý. Güvenliðin Sivil Boyutu Komitesinin NATO Toplantýlarý Washington'da devam ediyor.

8 YAÞAM Anemi, çocuklarda geliþme 8 Topun Hacmi Bir matematikçi, bir fizikçi ve bir mühendise bir kýrmýzý top verip bunun hacmini nasýl bulacaklarýný sormuþlar. Matematikçi, bir mezura ile etrafýný ölçüp formülle yarýçapýný hesapladýktan sonra diðer bir formülle yarýçapýndan hacmini bulacaðýný söylemiþ. Kelime Avý Fizikçi ise topu suya batýrýp yer deðiþtiren suyun hacmini ölçerek topun hacmini bulabileceðini söylemiþ. Top son olarak mühendisin eline verilmiþ, mühendis topu þöyle biraz çevirip bakmýþ ve sonra: "Bana kýrmýzý toplar kataloðunu bulun" demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Sudoku Bulmacanýn Çözümü Kelime Avý Bulmacanýn Çözümü Geriliðine neden olabilir! Uzun süren halsizlik, yorgunluk, cilt solgunluðu gibi belirtiler anemi yani kansýzlýða iþaret edebiliyor. Çocuklarda büyüme ve geliþme geriliðine sebep olan anemi; bebeðin yetersiz anne sütü almasý ve demirden eksik gýdalarla beslenmesinden kaynaklanýyor. Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü nden Uz. Dr. Gökçe Günbey Elemen, çocukluk döneminde görülen anemi hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi.kansýzlýk her yaþta görülebilen bir sorundur; ancak özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde daha sýk rastlanmaktadýr. Bu rahatsýzlýk kandaki hemoglobin miktarýnýn yaþa ve cinsiyete göre normal kabul edilen deðerlerin altýnda olmasý olarak tanýmlanmaktadýr. Bebeklere inek sütünün erken verilmesi Kansýzlýk nedeni Demir eksikliðine baðlý anemi ülkemizin en önemli saðlýk problemlerinden biridir. Demir eksikliði anemisinin Türkiye de 6-24 ay arasý süt çocuklarýnda görülme sýklýðý %12-46 arasýndadýr. Bebeklere inek sütünün erken verilmesi demir eksikliði anemisi riskini artýrabilmektedir. Bunun dýþýnda B12-folik asit eksikliði ve Akdeniz anemisi ülkemiz için önemli anemi nedenleri arasýnda sayýlabilmektedir.okul baþarýsýný da etkileyebilir Çocuklarda aneminin sýk görülen belirtileri halsizlik, yorgunluk ve soluk bir tene sahip olunmasýdýr. Anemisi olan bebeklerde huzursuzluk, iþtahsýzlýk, aðlarken katýlma ve büyüme geliþmede duraklama görülebilir. Okul çaðýndaki çocuklarýn aileleri, özellikle demir eksikliði anemisi varsa okul baþarýsýnda düþme, anlama ve algýlama güçlüðü þikayetleri ile de doktora baþvurmaktadýr. Anemi baþka hastalýklarýn da habercisi olabilir Kemik ve eklem aðrýlarý, lenf bezlerinde büyüme, karaciðer ve dalak büyüklüðü anemi ile birlikte lösemi ve kronik hastalýklarýn habercisi olabilir. Çarpýntý hissi, baþ aðrýsý, sýk enfeksiyon geçirme, toprak, kaðýt, buz gibi maddeleri yeme isteði, týrnaklarda þekil bozukluðu, iþtahsýzlýk, tat alma duyusunda azalma, dilde ve aðýz kenarlarýnda yaralar anemi ile baðlantýlý olabilir.demirden zengin gýdalarý tercih edin, çocuðunuzu çaydan uzak tutun * lk 6 ayda tercihen anne sütü, anne sütü yoksa demir katkýlý formül mamalar alýnmalýdýr. * Ýnek sütüne 1 yaþýndan önce geçilmemelidir. * 1 yaþýndan sonra ise günlük süt tüketimi 500 ml civarýnda tutulmalýdýr. * Çocuðun diyetine; ayýna göre uygun þekilde demirden zengin et, yumurta, karaciðer, yeþil yapraklý sebzeler ve kuru baklagiller eklenmelidir. * Çocuklara demir emilimini kolaylaþtýran mandalina, portakal bol miktarda verilebilirken; demir emilimini azaltan çay verilmemelidir aydan itibaren demir takviyesi olmalý Tüm saðlýklý çocuklara 4-6. aydan itibaren koruyucu dozda 1 mg/kg/gün þeklinde demir takviyesi baþlanmasýnda fayda vardýr. Prematüre ve yetersiz demir alan bebeklere bu doz 2-4 mg/kg/gün demir þeklinde yapýlabilir ve daha erken dönemde baþlanabilir. Beslenme düzeni iyi bile olsa ilk 1 yaþta her bebeðe tam kan sayýmý yapýlýp kansýzlýk düzeyi araþtýrýlmalýdýr. Ýki ve 4 yaþta da birer kez kan sayýmý yapýlmasýnda fayda vardýr. Kansýzlýk ve demir eksikliði saptanan bebeðe demir depolarýný doldurmak için 3-6 ay süre ile demir tedavisi uygulanmalýdýr. Tedavi 4-6 mg/kg/gün þeklinde aðýz yolu ile verilen þurup veya damla ile yapýlýr. Demir tedavisi gün içinde 2-3 doza bölünerek ve emilimi arttýrmak ve yan etkileri en aza indirmek için öðün aralarýnda yapýlmalýdýr. Demir tedavisi sýrasýnda kabýzlýk ve karýn aðrýsý en sýk rastlanan yan etkilerdir. B12 eksikliði kansýzlýða neden oluyor Vitamin B12, en fazla hayvansal gýdalarda bulunmaktadýr. Yetersiz vitamin B12 alýmý en sýk vejetaryenlerde görülmektedir. Vejetaryen olmayanlarda da yanlýþ beslenme veya sosyoekonomik nedenlerle yanlýþ ve yetersiz beslenme sonucunda da bu eksiklik ortaya çýkmaktadýr. B12 eksikliði olan annelerden doðan bebeklerde vitamin B12 eksikliðine baðlý kansýzlýk ve buna baðlý nörolojik problemler görülebilmektedir. Keçi sütünde folik asit miktarý azdýr Folik asit yiyeceklerde yaygýn olarak bulunmasýna raðmen piþirme iþlemi sýrasýnda çabuk parçalanmaktadýr. Yüksek oranda folik asit içeren yiyecekler karaciðer, böbrek, portakal suyu ve ýspanaktýr. Ayrýca keçi sütündeki folik asit miktarý çok düþüktür. Ýnek sütünden ziyade keçi sütü verilen çocuklarda diðer gýdalardan da alým düþük ise eksiklik ortaya çýkabilir. Tedavide diyetin düzenlenmesi ve aðýz yoluyla folik asit takviyesi yapýlmasý yeterlidir. 19:55 Kayý Obasý na Ebu Hiþam adýyla gelen Titus, Kurdoðlu ile birlikte Süleyman Þah ve Hayme Ana yý öldürmek için korkunç bir plan hazýrlamaktadýlar. Öte yandan Halep Emiri El Aziz, ordusunu Kayýlarýn üzerine göndermek için emir vermiþtir bile... Ertuðrul ise obasýna ve Ýslam dünyasýna, aþýk olduðu kadýn üzerinden kurulan bu kumpasý çözmek için ele geçirdikleri bir casusu kullanmaya karar verir. Tapýnakçýlarýn bir casusu olan Esma adýný kullanan Eftelya nýn maskesini düþürmek için Alpleri ve Aðabeyi Gündoðdu ile Halep e doðru yola çýkarlar. 20:00 Diriliþ Ertuðrul Yýlanlarýn Öcü Bayram, Fatma nýn Karataþ tan ayrýlmasýna mani olur. Aþklarýna sahip çýkabilmek için bir þanslarý daha vardýr. Kamuran, Hüsnü yü Ömer üzerinden tehdit ederek Necip i öldürme planýna dahil etmeyi baþarabilecek midir? Hüsnü nün vicdaný, gerçekten de bu cinayete ortak olmasýna izin vermez ancak kararý ne olacaktýr? Kamuran, sürpriz bir kararla Necip e Þerife ile evlenmeyi kabul ettiðini söyler. Þerife nin baþýna ise öyle bir þey gelir ki Kamuran ýn evlenmeyi kabul etmesine sevinemez bile... Bayram ve Fatma ise aþklarýndan vazgeçmemeye kesinlikle kararlýdýr. 21:30 Sinema Kar Canavarý Uzun yýllar önce Çinli bilim insanlarý Tibet in Gosainthan aðýnda bir gizli laboratuvarda tehlikeli olabilecek bir deney üzerinde çalýþmaktadýrlar. Deneylerin sonucunda bir canavar ortaya çýkartýrlar. Keskin olan diþleri ve kana susamýþ karakterleri ile kurda benzeyen bu yaratýklar, tüm dünyayý tehlike altýna alýr. Artýk onlarý yaratan bu ekibin onlarla mücadele etme vakti gelmiþtir.oyuncular : Chuck Campbell, Adrian Paul, Lauren O'Neil, Nicholas Boulton Yönetmen : Marko Makilaakso Ahmet Kural 10 Kasým 1982 tarihinde emniyet müdürü babasýnýn görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.konservatuvarda okuyan ablasýnýn etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yýllarýnda tiyatro çalýþmalarýna katýldý, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptý Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eðitimi aldý.eðitimine devam ettiði sýrada Levent Kýrca-Oya Baþar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalýþmalarý sürerken Fikrimin Ýnce Gülü adlý dizi ve TRT'de yayýnlanan Evimin Erkeði adlý dizilerde aldýðý rollerle televizyonda görünmeye baþladý. Ardýndan Gazi adlý dizide baþrol oynamaya baþladý seslendirmesini ancak rating'lerin düþük olmasý nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayýndan kaldýrýldý.[1][2] Ayný yýl içinde Güneþin Oðlu adlý sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldý. Ardýndan Ramazan Güzeldir adlý dizinin bir bölümünde oynadý.2010 yýlýnda Selçuk Aydemir'in yönettiði Çalgý Çengi adlý sinema filminde Murat Cemcir ile baþrolde oynadý. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayýnlanmaya baþlayan Ýþler Güçler adlý dizinin baþrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaþmýþtýr.[1][2] Daha sonra Düðün Dernek adlý sinema filminde de Murat Cemcir'le baþrolleri paylaþtý yýlýnýn Ekim ve Kasým aylarýnda vizyona giren Oflu Hoca'nýn Þifresi isimli filmde bir Bakaný canlandýrmýþ, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlý filmde de karga karakterinin yapmýþtýr. Günümüzde ise, ilk bölümü 13 Þubat 2014 tarihinde yayýnlanan Kardeþ Payý dizisinin baþrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaþmaktadýr. YUFKALI YAZ SEPETÝ Malzemeler 2 Hazýr Yufka 2 Çorba Kaþýðý Susam 2 Salatalýk 3 Domates 2 Sivribiber 2 Dal Taze Soðan 4 Çorba Kaþýðý Mayonez 1 Çorba Kaþýðý Süzme Yoðurt 5 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 5 Dal Taze Fesleðen, Tuz Yemeðin Tarifi Yufkanýn birini düz zemine yayýp üzerine zeytinyaðý sürün. Diðer yufkayý üzerine kapatýn ve yaðlanmýþ kalýba yayýn. Kenarlarýný içe doðru kývýrýn, üzerini yaðlayýp susam serpin.yufkayý önceden ýsýtýlmýþ 180 dereceye ayarlý fýrýnda 15 dakika piþirin. Mayonez ve yoðurdu geniþ bir kasede karýþtýrýn. Taze soðan ve 4 dal fesleðeni kýyýp karýþýma ekleyin.börek soðuyunca içine yoðurtlu karýþýmý sürün. Salatalýklarý soyun ve ortadan ikiye kesip uzunlamasýna ince ince dilimleyin. Domates ve sivribiberleri ince ince doðrayýn. Salatalýk ve domates dilimlerini hafif üstüste gelecek þekilde yoðurtlu karýþýmýn üzerine dizin. Yað sürüp tuz serpin. Sivribiber dilimleri ve kalan fesleðen yapraklarýyla süsleyip servis yapýn. Ben kilitten seslenen bir kapý anahtarý gibiyim sanki. Sanýr mýsýn ki benim sözüm sadece bir sözdür. Hz.Mevlana 07:00 Afacan Beþli 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:15 Ana Haber 19:30 Spor Bülteni 19:45 Tornado 21:30 Kar Canavarý 23:10 Bunu Konuþalým 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý Ana Haber 18:50 Elif 20:45 Koltuk Belasý Yerli Sinema 22:30 Taþ Chi Hero 04:30 Dila Haným 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:00 Evleneceksen Gel 19:00 Ana Haber 20:00 Yýlanlarýn Öcü 23:15 Asla Vazgeçmem 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Poyraz Karayel Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Yoldaki Haber Ana Haber Bülteni 19:45 Spor 19:55 Diriliþ Ertuðrul 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:45 Beþinci Boyut Ana Haber Bülteni 19:00 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 Öðretmenler nöbet sorununun çözümünü bekliyorlar Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, düzenlediði basýn toplantýsýnda öðretmenlere nöbet uygulamasýnda yaþanan sorunlarýn çözülmesi gerektiðini söyledi. Sendika binasýnda yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Aydýn, "Kamuda tüm meslek gruplarýnýn hemen hemen hepsi nöbet görevinin karþýlýðý olarak ek ücret alýrken veya yapýlan nöbet görevi karþýlýðýnda izin kullanýrken öðretmenlerin nöbet görevi karþýlýðýnda ücret almamasý hem hukuken hem de vicdanen kabul edilebilir bir durum deðildir" dedi. Öðretmenlerin nöbet konusundaki rahatsýzlýðýnýn uzun yýllara dayandýðýný dile getiren Selim Aydýn, "Bu rahatsýzlýðý tespit eden Türk Eðitim Sen nöbet gününe ücret ödenmesini yýllardýr talep etmiþ, önce toplu görüþmelere, daha sonra toplu sözleþmelere taþýmýþtýr. Nöbet problemi, iþ güvencesinin ortadan kaldýrýlmasý, ekonomik ve sosyal haklarýmýzýn her geçen gün geriye gitmesi gibi sýkýntýlarýmýz düþünüldüðünde, elbette, en önemli problemimiz deðildir. Belki de, yaþanýlan problemler içinde aðýrlýk yönünden, daha az aðýrlýðý olan problemlerdendir, ancak öðretmenler, nöbet görevini angarya bir iþ olarak görmüþ, böyle bir angarya iþi ücretsiz yapmayý bir türlü kabul edememiþlerdir" dedi. -"PROBLEMÝN ÇÖZÜ- MÜNDEN YANAYIZ"- Türk Eðitim Sen'in, problemin çözümünden yana olduðunu kaydeden ve "Derdimiz üzüm yemektir, baðcýyý dövmek deðil" diyen Aydýn, "Bu sebeple, aldýðýmýz ilk karar, her ay bir gün nöbet tutmamak þeklinde olmuþtur. Bu eylem kararýmýz sonrasýnda, bazý okul yönetimlerinin, nöbet tutulmayan güne karþýlýk, baþka bir gün nöbet görevi, yani çift nöbet görevi vermesi sonucunda eylem kararýmýzý gözden geçirmek ve sonuç alabilmek için, Eðitim Öðretim yýlýnýn sonuna kadar süresiz eylem kararý alýnmýþtýr. -"BAZI OKUL YÖNETÝCÝLERÝ EYLEMÝ SU- LANDIRMAYA ÇALIÞIYOR"- Bazý okul yöneticilerinin eylemi sulandýrmak amacýyla, öðretmenleri ikna çabalarýný da görüyoruz. Kimisi öðretmen odalarýna yazý asýyor, kimi iþgüzar, tetikçi yöneticiler eyleme katýlan üyelerimize ek ders ücretlerinin kesileceði tehdidinde bulunmuþlardýr. Bu da gösteriyor ki yönetici durumunda olan bu zavallýlar yasalardan habersizdir ve bu durum söz konusu kiþilerin nasýl kurum yönettiklerinin bir göstergesidir. Kaldý ki, nöbet eylemine katýlanlarýn ek ders ücretlerinin kesilmesi hususunda hiçbir yasal dayanak bulunmamaktadýr. Yapmýþ olduðumuz eylem nöbet karþýlýðýnda ücret ödenmesi adýna gerçekleþtirilmektedir. Ücreti ödenmeyen bir uygulama için ücret kesintisi yapmak zaten mümkün deðildir. Bunun akýlla izanla tarifi yoktur. Buna aba altýndan sopa göstermek denir. Bu yöneticiliði kötüye kullanmadýr, bu anlayýþ yönetimde despotluk, kanun bilmezliktir. Mesela, "Siz dilekçenizi verin, ama nöbet defterini de imzalayýn. Dilekçenizi verin ama nöbet görevinizi de yerine getirin, ben bunlarý yukarýya duyurmayayým." diyerek, öðretmenleri nöbet tutmaya ikna edenler de var. Yukarýya duyuranlar Milli Eðitim Müdürlüðümüzden gerekli cevabý almýþlardýr. Buradan okul idarecilerine sesleniyorum kraldan çok kralcýlýk yapmayýn.yapamayacaðýnýz, gücünüzün yetmeyeceði davranýþlarý telaffuz etmeyin. Ne yapmasý gerektiðini öðrenmek isteyen okul müdürleri Milli Eðitim Müdürlüðüne yazý yazarak cevaplarýný alabilirler. -"SENDÝKAL HAKLAR KORUMA ALTINDA- DIR"- Sendikal haklar; Anayasamýzla, ÝLO sözleþmeleriyle, uluslararasý diðer sözleþmelerle, sendikal yasalarla ve genelgelerle, yargý kararlarý ile koruma altýna alýnmýþtýr. Dolayýsýyla sendikalara eylem hakký veren yasalar varken bu eyleme katýlanlarý soruþturmak veya cezalandýrmak, demokratik hukuk devleti anlayýþý ile baðdaþamayacaðý gibi Türk Milleti adýna karar veren Mahkemelerinin de iradesine aykýrýlýk arz edecektir. Sendikal faaliyetleri engellemek, TCK'nýn 118. Maddesine göre suçtur. Türk Eðitim Sen, sendikal faaliyetleri engelleyen idarecilerle ilgili, her türlü hukuki yolu takip edecektir. Bütün öðretmenlerin nöbet eylemini ciddiye almasý gerektiðini ifade etmek istiyorum. "Bu eylemimizin baþarýlý olmasý, diðer haklarýmýzýn kýsýtlanmasý karþýsýnda da, ayný tepkiyi göstereceðimiz anlamýný taþýyacak ve iþverenimizin ve idarenin haklarýmýza karþý daha duyarlý olmasý sonucunu doðuracaktýr. Bu kadar sendikanýn, neredeyse ortaklaþtýrdýðý bir eylemin, hangi sebeple olursa olsun, baþarýsýz olmasý, öðretmenin kaybetmesi sonucunu doðuracak, sendikalarýn yaptýrým gücünü ortadan kaldýracaktýr. Valilik makamýna sunmuþ olduðumuz dilekçemizde, illimize baðlý okul/kurum müdürlüklerinin uyarýlmasý, sendikal faaliyetlere engel teþkil edecek þekilde sözlü veya yazýlý idari iþ ve iþlem gerçekleþtirecek kamu görevlilerinin ne gibi yaptýrýmlarla karþýlaþacaðýnýn hatýrlatýlmasýný belirttik" þeklinde kaydetti.basýn açýklamasýnda öðrenci velilerine de seslenen Aydýn, "Bu eylemle ilgili olarak çocuklarýnýz için endiþelenmeyiniz. Çocuklarýnýz bizim çocuklarýmýzdýr. Okulun asayiþi açýsýndan okul idarelerince gerekli idari tedbirlerin alýnmasý konusunda dilekçelerimizle uyarýda bulunduk. Ayrýca bu eylem öðrencilerimizin eðitim öðretim iþlerini hiçbir þekilde aksatmayacaktýr. Öðretmenlik bilincimiz ve sorumluluðumuz içerisinde, çocuklarýnýz için nefesimizin yettiði yere kadar tüm gayret ve samimiyetimizle çalýþtýðýmýzdan ve çalýþacaðýmýzdan asla þüpheniz olmasýn" dedi. Bahadýr YÜCEL T.C. ÇORUM 3. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ Dosya No : 2014/54 TLMT. TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli Özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum II, Merkez Ýlçe, 3311 Ada No, 14 Parsel No, Ulukavak Mahalle/Mevkii, 13 Baðýmsýz Bölüm, Satýma konu mesken; Bodrum Kat + Zemin Kat + 4 Normal Kat + Çatý Kat olmak üzere toplam 7 katlý binada bulunmaktadýr. Ana binasý ayrýk nizam ve betonörme karkas olarak 2007 yýlýnda inþa edilmiþ, asansörlü ve kaloriferli (Doðalgaz-Merkezi sistem)dir. Dubleks olan meskenin alt katý, takriben 120 m2, üst katý 120m2 olmak üzere toplam 240m2 alanýndadýr.alt katý: 3 oda, salon, mutfak, hol, banyo, lavabo, tuvalet ve 2 balkon, içeriden merdivenle çýkýlan dubleks katý ise; 3 oda, banyo, tuvalet, hol ve teras (Üzeri ve etrafý kapatýlmýþ) gibi mahallerden oluþmuþtur.halihazýrda kullanýlmakta olan ve ýsýnmasý kalorifer ile saðlanan dubleks mesken; güney ve batý yönlerine cephelidir. Salon ve odalann zemini ahþap Iaminant parke döþeme, diðer mahallerin zemini seramik kaplamadýr.salon, mutfak, antre, hol ve odalarýn duvar ve kartonpiyerli tavanlarý saten alçý sývalý, üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Doðalgaz tesisatý çekili olanmutfaðýnda mermer tezgah, suntalemden yapýlý tezgah altý ve üstü dolabý mevcuttur. Banyo ve tuvaletin zemini seramik kaplý, tavanlarý saten alçý sýva üzeri beyaz plastik badanalý, duvarlarýn yüzeyleri seramiktir. Daire giriþ kapýsý çelik, iç kapýlan Amerikan panel, pencereleri ahþap doðrama, üzeri vernik boyalýdýr. Adresi : Ulukavak Mah. Alparslan Türkes Cad. No:6 /13 Merkez/Çorum Yüzölçümü : 240 m2 Arsa Payý : 264/2400 Ýmar Durumu : Aynk nizam 5 katlý konut alanýnda kalmaktadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %18 Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýnda mevcuttur. 1. Satýþ Günü : 10/06/2015 günü 14:00-14:10 arasý 2. Satýþ Günü : 10/07/2015 günü 14:00-14:10 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADALET SARAYI ADLÝYE MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlarý : 1- ihale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklan toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklan toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatmý kabul etmiþ sayýlacaktan, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/54 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. Basýn No: Resmi ilanlar de Hitit Üniversitesi Kazakistan'da tanýtýldý 9 "Çiftçiler üretirse, kazanýrsa herkesin karný doyar" CHP Çorum Milletvekili aday adayý Cengiz Atlas, 29 Mart'ta yapýlacak olan ön seçim için çalýþmalarýný köylerde sürdürdü. Cengiz Atlas, köy sakinlerinin sýkýntýlarýný, dertlerini ve taleplerini dinleyerek, milletvekili seçilmesi halinde yapacaðý çalýþmalarý anlattý. "Ben ve ekip arkadaþlarým böylesine güzel bir ilgiyle karþýlandýðýmýz için çok mutluyuz" diyen Atlas, sorunlarýna istediði gibi çözüm bulamayan güzel memleketimizin güzel insanlarýnýn kendilerine büyük bir ilgi gösterdiðini belirterek, "Biliyoruz ki, benim memleketimin insaný derdini, sorununu kendi gibi gördüðü, kendi gibi bildiði birileriyle konuþarak derdine derman bulmaya çalýþýyor" dedi. Çiftçiler üretirse, kazanýrsa herkesin karnýnýn doyacaðýný ifade eden Atlas, "Çiftçinin sorunu çözülür çiftçi ne kadar rahat yaþarsa, herkes o kadar rahat yaþar. Bu bilinçle buradayýz. Bu memleketin güzel insanlarýnýn karný tok olsun, insanýmýzýn yüzü gülsün diye çabalýyorum" þeklinde konuþtu. Cengiz Atlas'a kendisini dinleyen vatandaþlar da, "Bu enerjiyle sizi mecliste görürüz inþallah" dediler. Atlas, ayrýca köy ziyaretlerinde bazý evlere de konuk olurken, köy sakinlerinin dertlerini dinleme fýrsatý da buldu. Tercih edilirliðinin daha da artmasý için "Marka Þehir, Dünya Üniversitesi" sloganýyla eðitimde uluslararasýlaþmaya büyük önem veren Hitit Üniversitesi, Kazakistan'ýn baþkenti Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda öðrencilerle buluþtu. Gerçekleþtirilen eðitim fuarýna Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Gökçe Merey ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker katýldý. Ulusal ve uluslararasý çerçevede tanýtým etkinliklerine büyük önem veren Üniversite, farklý ülkelerinden gelen üniversitelerinin yaný sýra Türkiye ve Kazakistan'dan da üniversitelerin katýldýðý Uluslararasý Eðitim Fuarý'nda, öðrencilerden yoðun ilgi gördü. Fuarda Hitit Üniversitesi standýný Ekonomi Bakan Yardýmcýsý Adnan Yýldýrým da ziyaret ederek etkinliðe katýlýmýndan duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Stant da Kazakistan'ýn iki farklý þehrinde gerçekleþtirilen etkinlikte de dil, tarih, kültür vb. açýsýndan pek çok ortak yön olan Kazak öðrencilerle bir araya gelerek Hitit Üniversitesi'nin akademik ve sosyal olanaklarý beraberinde uluslararasý deðiþim programlarý anlatýldý. YEDAÞ'tan elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý ilçelerde elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Kargý ilçesi Mihrihatun Mahallesi, Bahcelievler Mahallesi,Yeni Mahalle ve Orta Mahalle tarihinde saatleri arasýnda: Mecitözü ilçesi Tutluk Mahallesi."

10 Meclis kadýna 10 þiddeti araþtýracak "Çorum Ýçin Bir Projem Var"da ilk imzalar atýldý Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi arasýnda hayata geçirilen "Çorum Ýçin Projem Var" projesinde kabul edilen projelerin sözleþmeleri düzenlenen törenle imzalandý. Turgut Özal Ýþ Merkezi Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen imza törenine Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan da katýldý. Ýmza törenin de konuþan Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, 4 projenin desteklenmesine karar verildiðini dile getirerek, "Bu projeleri kültür turizm, sosyal hizmet, çevreyi korumaya yönelik ile ulaþým ve taþýma ile ilgili projeler olarak sýralayabiliriz. Bu projeler için bir 49 bin lira nakdi destek vereceðiz. Bu projelerin tamamlanma süreleri ise 6 ila 12 ay arasýnda deðiþiyor. Üniversitemiz var olduðu sürece ve belediyemiz mevcut anlayýþýný devam ettirdiði sürece düzenli aralýklara biz bu çaðrýlarýmýzý yapacaðýz. Üniversite Çorum'un üniversitesi ve marka deðerini hep birlikte yükseltmek herkesin görevidir. Tek baþýna birisinin üzerinde kalacak bir yükümlülük sorumluluk deðildir" dedi.hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ise "Çorum Ýçin Projem Var" projesinin Türkiye'de ki ikinci uygulama olduðunu dile getirerek ilkini Ýstanbul Büyükþehir Belediyesinin yaptýðýný söyledi. Prof. Dr. Reha Metin Alkan projenin hayata geçmesinde emeði geçenlere teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL 25 bin 951 kiþiye engelli yakýný ve engelli bakýmý yardýmý yapýldý rapor Meclisin bilgisine sunuldu. Hazýrlanan komisyon raporunu okuyan Aile ve Engelliler Komisyonu Baþkaný Ünal Cevizci, Çorum'da 2014 yýlý içerisinde 25 bin 951 kiþiye engelli yardýmý yapýldýðýný açýkladý. Çorum'da engelli yakýný aylýðý olarak 607 kiþiye 1644 TL ödendiðini vurgulayan Cevizci, engelli aylýðý olarak 8 bin 413 kiþiye 33 bin 750 TL, evde bakým yardýmý olarak ise 4 bin 427 kiþiye 42 bin 131 TL ödendiðini bildirdi. Ünal Cevizci, 2022 sayýlý yasa gereði engelli saðlýk raporuna göre özür oraný %40 ile %69 arasýnda olanlara 3 ayda bir 875 TL, baþkasýnýn yardýmý olmaksýzýn hayatýný devam ettiremeyecek derecede engelli özür oraný %70'in üzerindekilere ise 3 ayda bir 1312 TL maaþ verildiðini açýkladý. Çorum'da 2014 yýlý içerisinde toplam 780 kiþiye engelli yaþlý aylýðý verildiðini dile getiren Ünal Cevizci, 2015 yýlýnda bu sayýnýn 76'ya düþtüðünü hatýrlattý. Ünal Cevizci, 2014 yýlýnda il genelinde 25 bin 951 kiþiye engelli yardýmlarý altýnda toplam 97 bin 26 TL ödeme yapýldýðýný sözlerine ekledi. Yýlmaz MERT Bayat'ta eski ve yeni meclis üyeleri istiþare yaptý Çorum'da 2014 yýlýnda 25 bin 951 kiþiye engelli, engelli yakýný ve engelli bakýmý adý altýnda toplam 97 bin 026 TL ödeme yapýldýðý açýklandý. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda Çorum'daki özürlü ve bakýma muhtaç kiþi ve yakýnlarýna yapýlan devlet yardýmlarýyla ilgili olarak Aile ve Engelliler Komisyonu tarafýndan hazýrlanan Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, yýllarýnda görev yapan ve yeni dönem Meclis üyeleri ile istiþare toplantýsý yaptý. Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü baþkanlýðýnda Belediye Meclis Toplantý Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Baþkan Ünlü, Belediye Meclis Üyesi olarak görevde bulunmuþ ve þuan görevde bulunan arkadaþlarýmýzla beraber birlik ve beraberlik içerisinde ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti. Ünlü, birlik ve beraberlik içerisinde Bayat'a daha güzel hizmetler getirmek için birlikte her türlü azmin ve çabanýn gösterileceðini dile getirerek, "Biz yerel yöneticiler olarak, siyasi bakýþýmýz ne olursa olsun toplumdaki uç noktalarý biraz köreltmek, uzaklarý yakýnlaþtýrmak, yanlýþ anlaþýlmalarý ortadan kaldýrmak, farklý gruplarý kaynaþtýrmak gibi bir misyonumuz olmasý lazým. Birbirimizden farklý düþünsek de ayný ilçede yaþamak zorunda olduðumuzun farkýndayýz. Herkes yaþarken, huzurlu bir ortamda yaþamak istiyor" dedi. Ýl Genel Meclisi, son dönemde ülke gündemini meþgul eden ve en önemli toplumsal bir sorun haline gelen kadýn cinayetleri ve kadýna þiddet konusuna duyarsýz kalmadý. Ýl Genel Meclisi Toplantýsýnda meclisin kadýn üyeleri Yýldýz Bek, Burçin Solmaz Bolat ve Yurdanur Özzehinli ortak yazýlý bir önerge teklifi vererek kadýna þiddetle ilgili olarak bir komisyon araþtýrmasý yapýlmasýný istediler. Önerge sahipleri adýna açýklamada bulunan CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Yýldýz Bek, son yýllarda kadýna þiddette yaþanan artýþa dikkat çekerek, bununla ilgili gerekli önlemlerin bir an önce alýnmasýný istedi. Önergede þu ifadelere yer verildi: "Kadýna yönelik þiddetin nedenleri nelerdir? Þiddete maruz kalma oraný kýrsal kesim ile þehir arasýnda deðiþkenlik gösteriyor mu? Þiddetin önlenmesi için hangi kurumlar ne gibi çalýþmalar yapýyor? Sosyal hizmetlerin þiddet gören ya da maðdur olan kadýnlara yönelik herhangi bir desteði var mý? Boþanma aþamasýnda kadýnlarýn öldürülme oranýnýn yüksek oluþu göz önüne alýndýðýnda, boþanma aþamasýnda çiftlere verilen ücretsiz psikolojik destek hizmeti var mý? Þiddet gören kadýn hangi kurumdan hangi tedbirleri isteyebilir? Kurumlarýn verebileceði tedbirler nelerdir? Bu tedbirlerin denetimi nasýl saðlanmaktadýr? Çorum'da koruma kararý verildiði halde öldürülen ve þiddete uðrayan kadýnlar var mý? Koruma kararýnýn iyi bir þekilde denetlenmemesinden kaynaklanan bu gibi ihmal durumlarýnda yetkili memur herhangi bir ceza alýyor mu? Þiddet haberlerinin sýkça yayýnlanmasýnýn, þiddetin artmasýna nende olduðuna yönelik bir eleþtiri mevcuttur. Bu eleþtiri karþýsýnda; basýn þiddet haberlerini verirken ne gibi duyarlýlýklar göstermektedir. Basýnýn toplumun yönlendirilmesindeki etkisi düþünüldüðünde, gazeteler þiddet haberlerini verirken herhangi bir psikologdan yardým almakta mýdýr?" Önerge hakkýnda söz alan AK Parti Alaca Ýl Genel Meclisi Üyesi Ali Sami Odabaþý da, þiddetin din eðitimi eksikliðinden kaynaklandýðýný ifade ederek, yapýlacak komisyon araþtýrmasýnda bu hususunda dikkate alýnmasýný istedi. Yapýlan görüþmenin ardýndan söz konusu önerge teklifi üzerinde gerekli deðerlendirme ve incelemede bulunulmak üzere oy birliðiyle Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu ile Aile ve Engelliler Komisyonu'na havale edildi. Yýlmaz MERT Baþkan Ünlü'den Ziraat Odasý Baþkaný Yýldýrým'a tebrik Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, Belediye Meclis Üyeleri, AK Parti Ýlçe Baþkaný Fatih Balcýoðlu ve Belediye Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Ceylan, Bayat Ziraat Odasý Baþkanlýðýna yeniden seçilen Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Ziyarette seçimlerde yeniden Ziraat Odasý Baþkaný olarak seçilen Mustafa Yýldýrým'a görevlerinde baþarýlar dileyen Bayat Belediye Baþkaný Ekrem Ünlü, tüm kamu kurum ve kuruluþlarda olduðu gibi sosyal Ziraat Odasý uygulamalarýnda da garson devlet anlayýþýnýn hakim kýlýnmasýnýn çok önemli olduðunun altýný çizerek "Ýnsan eksenli çalýþýlmalý ve verilebilir hizmet çýtasýnýn en yükseði, en iyisi saðlanmalý" ifadelerini kullandý. Baþkan Ünlü ve heyetin ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Ziraat Odasý Baþkaný Mustafa Yýldýrým'da, teþekkür etti. Osmancýk Anadolu Lisesi Pansiyonu faaliyette AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkan Yardýmcýsý, Çorum Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Dr. Cahit Baðcý'nýn giriþimleri ile 2014 yýlý yatýrým programýna alýnan Osmancýk Anadolu Lisesi öðrenci pansiyonu faaliyete geçti. 400 gün gibi kýsa bir sürede tamamlanan 200 kiþilik öðrenci yurduna geçtiðimiz pazar günü öðrencilerin yerleþtirilmesi iþlemi baþlandý. Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere ve Þube Müdürleri Medet Sezgen ve Adem Daðcý'nýn da refakat ettiði öðrencilerin taþýnmasý ve yerleþtirilmesi esnasýnda oldukça duygulu anlar yaþandý. Modern yaþam alanlarýnýn mevcut olduðu pansiyonda yemekhaneden etüt odalarý ve dinlenme odalarýndan biliþim odlarýna kadar hemen her þey günümüz þartlarýnda modern olarak dizayn edilmiþ. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere yapýlan yatýrýmlar neticesinde ilçede orta öðrenim öðrencilerinin barýnma sorununun tamamen çözüldüðünü kaydetti.

11 2 AÐUS- 04 MART 2015 ÇARÞAMBA Genç Erkekler Futsal Ýl Birinciliði'nde final heyecaný 11 Atatürk ve Fatih Anadolu Liseleri finalde Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Liseli Genç Erkekler Futsal Ýl Birinciliði, dün oynanan yarý final maçlarýyla devam etti. Tevfik Kýþ Spor Salonu'nda oynanan yarý final müsabakalarýnda rakibini yenmeyi baþaran Fatih Anadolu Lisesi ve Atatürk Anadolu Lisesi takýmlarý finale yükseldi. Bu iki takým bugün final müsabakasýnda il birincisi olabilmek adýna karþý karþýya gelecek. (Yasin Yücel) Yarý final maç sonuçlarý; Fatih Anadolu Lisesi: 2 - Mehmetçik Anadolu Lisesi: 1 SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Serhat Sarkandý. FATÝH ANADOLU LÝSESÝ: Rýza, Abidin, Furkan Kartoðlu, Alperen, Furkan Altun, Umut Burak, Sadýk, Nurettin, Mert, Semih, Emre, Samet, Yalçýn. MEHMETÇÝK ANADOLU LÝSESÝ: Recep, Emin, Ömer, Emre, Esat, Furkan, Samet, Metin, Eren, Sefa, Mert. ÝLK YARI: 0-0 GOLLER: Sadýk ve Emre (Fatih Anadolu Lisesi), Ömer (Mehmetçik Anadolu Lisesi) Atatürk Anadolu Lisesi: 3 - Çorum MTAL: 0 SALON: Tevfik Kýþ Spor Salonu HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Serhat Sarkandý ATATÜRK ANADOLU LÝSESÝ: Fatih Mehmet, Koray, Fatih Ceylan, Mustafa, Ahmet, Rafethan, Furkan, Alperen, Faruk, Burhan, Taha. ÇORUM MESLEKÝ VE TEKNÝK ANADOLU LÝSESÝ: Ömer Can, Onur, Muhammed, Emin, Oðuzhan Seherli, Oðuzhan Yýlmaz, Ekrem, Ethem, Abdurrahman, Berkant, Volkan. ÝLK YARI: 2-0 GOLLER: Furkan (2), Alperen (Atatürk Anadolu Lisesi) Üniversitede "Geleceði Yazanlar" etkinliði "YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikimden faydalanmak istiyoruz" Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikiminden faydalanmak istediklerini belirtti. Genel Müdür Türkoðlu ise, "Gerek teknolojik alt yapýmýzý gerekse de yönetim modelimizi paylaþmaktan onur duyarýz" dedi. Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul ve Merkez Bankasý Samsun Þubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi'nin yer aldýðý heyet, her yýl olduðu gibi 2013 yýlýnda da Samsun'da Kurumlar Vergi Rekortmeni olan YEDAÞ'ý, Gelir Dairesi Baþkanlýðý'nýn hazýrladýðý özel teþekkür plaketi ile ödüllendirdi. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret ederek teþekkür eden Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul, "YEDAÞ gibi EFQM sürecini yaþayan ve yönetim modelini sistemine entegre etmeyi amaçlayan kuruluþuz. Kurumsal ve teknolojik alt yapýlarýmýzý yeniliyoruz. YEDAÞ'ýn bilgi ve birikiminden faydalanmak istiyoruz" dedi. Ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getiren YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, kurumlar arasý iletiþimin öneminden bahsetti. Türkoðlu, "Özelleþtirme süreciyle birlikte þirketimiz, Toplam Kalite Yönetim Sistemi modelini benimsedi ve tüm süreçlerinde paydaþlarýyla birlikte ortak bir sinerji oluþturdu. YEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde anlayýþ ayný devam ediyor ancak tek fark hýzlý, kaliteli bir iþ süreçlerinin yaþanmasý. Bu da zaten yönetim modelinin bir parçasý. Þirketimizle çeþitli þekilde diyalog halinde olan herkes bizim paydaþýmýzdýr" þeklinde konuþtu. -"YEDAÞ'IN YÖNETÝM MODELÝNÝ UYGULAMAK ÝSTÝYORUZ"- Samsun Vergi Dairesi Baþkaný Zeki Yumbul da, vatandaþlarýn hizmet alabilmesindeki en önemli kaynaðýn vergi olduðunu belirterek, "Þehrinde bulunan büyük vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarý deðerlendirilmesi noktasýnda çalýþmalarýmýz var. Bu kuruluþlarýn þehrimizde kalmalarý, vergilerini kazandýklarý þehre ödemeleri için ciddi adýmlar atýyoruz. Sonuçta bu þehirden giden büyük mükellef, þehrimizin kalkýnmasýnda ve yatýrýmlarýnda azalmalara sebep oluyor. Sizin gibi büyük kuruluþlarý ziyaret ederek, taleplerini alýyoruz. YEDAÞ'a teþekkür ediyoruz" dedi. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn EFQM yönetim modeli ile yönetilmeye baþladýðýný belirten Yumbul, "YEDAÞ'ýn EFQM sürecindeki bilgi ve birikimden faydalanmak istiyoruz" diye konuþtu. Genel Müdür Türkoðlu ise, Samsun'un kalkýnmasý yönünde atýlacak tüm adýmlarda YEDAÞ'ýn hazýr olacaðýna vurgu yaparak, "Gerek teknolojik alt yapýmýzý gerekse de yönetim modelimizi paylaþmaktan onur duyarýz" þeklinde konuþtu. Sohbet esnasýnda misafirlerine Malatya kayýsýsý ikram eden Türkoðlu'nu hemþehrisi Merkez Bankasý Samsun Þubesi Müdürü Mehmet Ünal Kekevi de tebrik ederek, "Türkoðlu'nun liderliðinde zirveye çýkan YEDAÞ, Samsun için her açýdan bir kazanýmdýr. Kendisini hemþehrisi olarak kutluyorum ve baþarýlarýnýn devamýný diliyorum" dedi. Ankara'da serbest býrakýlan 18 polis hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý Ankara'da geçtiðimiz hafta resmi evrakta sahtecilik, usulsüz dinleme gibi iddialarýyla gözaltýna alýndýktan sonra 'somut delil yokluðu' nedeniyle serbest býrakýlan 24 polisten 18'i hakkýnda yakalama kararý çýkarýldý.ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Orhan Yalmancý tarafýndan tutuklama sebeplerinin oluþmamasý, delil durumu ve kaçma þüphesi bulunmamasý gibi nedenlerle verilen salýverilme kararýna Memur Suçlarý Bürosu savcýsý Halil Maçkaya itiraz etmiþti. Ýtiraz üzerine dosya Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliði önüne gitti. Burada verilen kararla 24 polisin 18'ine yakalama kararý çýkarýldý. Kars'ta 'Ýnsanlýk Anýtý' için ucube dediði için heykeltýraþ Mehmet Aksoy tarafýndan manevi tazminat davasý açýlan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'a 10 bin lira tazminat cezasý verildi.dönemin baþbakaný olan Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan, 8 Ocak 2011 günü Kars'taki miting konuþmasýnda heykeltýraþ Mehmet Aksoy'un yaptýðý 'Ýnsanlýk Anýtý' adlý heykel için ucube nitelemesinde bulunmuþtu. Bu ifade üzerine Aksoy, hakaret gerekçesiyle Erdoðan hakkýnda 100 bin TL'lik manevi tazminat davasý açtý. Ýstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çýktý. Duruþmaya Erdoðan ve Aksoy katýlmazken taraflarýn avukatlarý geldi. Hakim Zarife Ýlhan, avukatlara söz hakký verdi. Aksoy'un avukatý Turgut Kazan, müvekkilinin uluslararasý deðere sahip bir sanatçý olduðunu söyledi. Tanýklarýnýn söz konusu ifade nedeniyle müvekkilinin üzüntü çektiðini söylediklerini kaydeden Kazan, Türk Dil Kurumu'nun da ucube sözünün söyleniþ þekli, kullanýþ yeri dikkate alýndýðýnda hakaret anlamý taþýdýðýný bildirdiðini kaydetti. Müvekkilinin Berlin'de de heykelinin izlendiðini anlatan Kazan, "Orada korunarak izleniyor." dedi. Erdoðan'ýn müvekkilinin heykeli için "New York'taki 'Özgürlük Heykeli' olsa neyse" dediðini hatýrlatan Kazan, o heykelin baþýna da ayný þeyin geldiðini belirtti. Kazan, "Özgürlük Heykeli, Suveyþ Kanalý'na dikilmek üzere Osmanlý padiþahý tarafýndan yaptýrýldý. Peþinatý da ödendi. Ancak uðursuzluk getireceði düþünülerek dikilmedi ve parçalar halinde Paris'te depoda muhafaza edildi. New York'a heykel yapýlamasý planlandýðýnda bu heykel akla geldi ve götürülerek oraya dikildi. Bizim Hitit Üniversitesi Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý ve Turkcell' in ortak giriþimleriyle "Geleceði Yazanlar" konulu Android eðitim etkinliði düzenlendi. Bilgi Ýþlem Daire Baþkaný Yrd. Doç. Dr. Mustafa Coþar, Teknik Birimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý öðretim elemanlarý ve öðrencilerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen etkinliðe eðitimci olarak Turkcell Geleceði Yazanlar Projesi Danýþmaný Mehmet Aca katýldý. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýný yapan Yrd.Doç.Dr. Mustafa Coþar, bilgi teknolojilerindeki hýzlý geliþmelerle günümüz teknolojisinin mobil cihazlara ve mobil uygulamalara yöneldiðini ve her geçen gün daha da fazla ilerleme saðladýðýný ifade etti. Bilgisayar Programlama öðrencilerinin de download toplumundan upload toplumuna geçiþ sürecinde bu geliþmeleri takip etmeleri gerektiðine deðinen Coþar, bu anlamda Üniversitenin her türlü desteði ve eðitimleri sunmayý hedeflediðini de belirtti.mobil uygulamalara yönelik olan eðitimde, "Geleceði Yazanlar Projesi" danýþmaný Mehmet Aca'nýn verdiði "Android Programlama'ya Giriþ" eðitimi Teknik Birimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcýlýðý öðrencileri tarafýndan yoðun ilgiyle karþýlandý. Eðitime uygulamalý bir þekilde katýlan öðrenciler gün sonunda çeþitli mobil uygulamalar geliþtirdiler.etkinliðin ardýndan uygulanan mobil programlama sýnavý sonucunda baþarýlý öðrencilere çeþitli hediyeler daðýtýldý.haber Servisi Erdoðan 'ucube' davasýnda tazminata mahkum oldu heykel ise santim santim kesilerek atýlmýþtýr." dedi. Söylenecek herþeyin söylendiðini ifade eden Kazan, karar verilmesini istedi. Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz da, söylenen sözü hiçbir zaman inkar etmediklerini, hakaret kastý bulunmadýðýný eleþtiri mahiyetinde söylendiðini ifade etti. Heykelin usulsüz iþlemler nedeniyle yýkýldýðýný savunan Yýldýz, "Hazine arazisine yapýldýðý için Erzurum 1. Ýdare Mahkemesi tarafýndan yýkým kararý verilmiþtir. Ýtirazlar sonucunda Danýþtay oy çokluðu ile bu kararý onamýþtýr. Müvekkilimizin ifadesi üzerine kaldýrýldýðý iddiasý doðru deðildir. Hazine arazisine usulsüz iþlemlerle dikildiði için yýkýlmýþtýr. Bu usulsüz iþlemler nedeniyle Kars Belediyesi meclis üyelerine ceza davasý açýlmýþ ve ceza almýþlardýr." ifadelerini kullandý. Tanýklarýn ifadelerinin yoruma dayalý olduðunu kaydeden Yýldýz, davanýn reddedilmesini talep etti. Davayý karara baðlayan mahkeme, talebin kýsmen kabulüne karar verdi. Erdoðan'ý 10 bin lira manevi tazminat cezasýna çarptýran mahkeme, fazlasýna iliþkin talebin reddine hükmetti. Basýn mensuplarýnýn sorusu üzerine Erdoðan'ýn avukatý Ferah Yýldýz, kararý temyiz edeceklerini söyledi.

12 04 MART 2015 ÇARÞAMBA Osman Duran: Hedefimiz play of maçlarýna kalmak Kýzýlcabölükspor Kulüp Baþkanýmýz Osman Duran, 1-0 kazanýlan Tire zaferi sonrasý açýklamalarda bulundu. Deplasmanda alýnan Tire 1922 galibiyetinin önemine dikkat çeken Baþkan Osman Duran, ' Kýzýlcabölükspor, sýnýrlý bütçe ve destek ile önemli iþler baþarmýþ bir kulüp. Burada emek sarfeden herkes neler yapabileceklerini Denizli'ye gösterdi. Denizli halkýnýn biraz desteði ile daha fazlasýný da yapabileceðimize inanýyoruz. Hedefimiz play-off'a kalmak. Ýkinci yarýda maðlubiyetimiz yok. Hedefimize emin adýmlarla ilerliyoruz. Tire maçýnýn bir baþka önemi ise sezonun en iyi futbolunu oynamamýz. Ýnþallah bu galibiyetlerin ve iyi futbolun devamý gelecek. Ayrýca Kulübümüzün ulaþým sorununu gideren Denizli Büyükþehir Belediye Baþkanýmýz Osman Zolan ve Baþkan vekili Ali Deðirmenci'ye bize sahip çýktýklarý için teþekkür ediyorum. Büyük bir yükümüzü üstlendiler.'diye konuþtu. (Yasin Yücel) Stat Darýcalý taraftarlara kapandý Belediyespor'da hedef Ýstanbulspor Çorum Belediyespor, Cumartesi günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu stadýn da konuk edeceði Ýstanbulspor maçýnýn hazýrlýklarýný dün Ulukavak semt sahasýnda bulunan Nazmi Avluca, tesislerinde gerçekleþtirdi. Teknik direktör Yavuz Ýncedal, yönetiminde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldý. Kasýklarýnda aðrý olan Buðra ise takýmdan ayrý olarak masör eþliðinde düz koþu yaptý. Antrenman öncesi futbolcular ile bir toplantý yapan teknik patron Ýncedal, Cumartesi günü oynayacaklarý Ýstanbulspor maçýnýn önemini futbolculara anlatarak, Ýstanbulspor maçýnda 3 puan alýnmasýný istedi. Daha sonra ýsýnma koþularý ile çalýþmaya baþlayan kýrmýzý siyahlýlar,koþunun ardýndan 10 dakika el topu oynadý. El topu sonrasýnda ikiþerli grup halinde iki takým oluþturan Ýncedal, iki pas ve gol çalýþmasý yaptýrdý. Antrenmanýn son bölümünde taktik çift kale maç yapan kýrmýzý siyahlýlar, çalýþmayý tamamladý. Antrenmanýn þut ve gol çalýþmasý bölümünde rakibi ile girdiði bir pozisyonda sol arka adelesine darbe alan Çaðlar'a ise, antrenman sonrasýnda önlem amaçlý masör tarafýndan buz tedavisi uygulandý. Bugün yapýlacak olan antrenman ile cumartesi günü oynanacak olan istanbulspor maçýnýn hazýelýklarý devam edecek. (Yasin Yücel) Spor Toto 3. Lig'de 7 Mart Cumartesi günü oynanacak Zonguldak Kömürspor- Darýca Gençlerbirliði maçýna, sporda þiddet ve düzensizliði önlemek için konuk takým taraftarý alýnmayacak. ÝL Spor Güvenlik Kurulu'ndan "Sporda Þiddet ve Düzensizliði" önlemek adýna yerinde karar çýktý. Önceki gün toplanan Kurul, 7 Mart Cumartesi günü Zonguldak Kömürspor ile Darýca Gençlerbirliði arasýnda oynanacak 25'inci hafta maçýna, ilk yarýda Darýca'da oynanan maçta iki takým taraftarlarý arasýnda çýkan olaylarý göz önünde bulundurarak Darýca Gençlerbirliði taraftarýnýn alýnmamasýna karar verdi. Darýca'dan stada 1 kiþi bile alýnmayacak TOPLANTIDA alýnan en önemli karar, Darýca Gençlerbirliði taraftarýyla ilgili oldu. Disiplin Kurulu, "Sporda Þiddet ve Düzensizliði" önlemek adýna Darýca taraftarlarýnýn söz konusu maça alýnmamasýna karar verdi. Kararda, ilk yarýda Darýca'da oynanan maçta ev sahibi Darýca Gençlerbirliði taraftarlarýnýn çýkardýðý olaylar ve internet ortamýndaki sözlü olarak girilen polemikler etkili oldu. 41 Kere Maþallah Çorum belediyespor yardýmcý antrenörlerinden Rýfký Ekenler'e antrenman sonunda süpriz doðum günü pastasý. Dün Ulukavak semtinde bulunan Nazmi Avluca semt sahasýnda yapýlan istanbulspor maçýnýn hazýrlýk antrenmaný sonrasýn da kýrmýzý siyahlý futbolcular yardýmcý antrenör Rýfký Ekenlerin 41. Yaþýný kutlayarak pasta ikram ederek birlikte doðum günü pastasýný kestiler. Takým oyuncularý Rýfký hocanýn doðum gününü tebrik ederek, kaptan Nedim ise, doðum günü pastasýndan Rýfký hocaya ikram etti. (Yasin Yücel) 'Avansýmýz kalmadý' Terzi, futbolculara Darýca'yý anlattý Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, Adliye maçýndan sonra tekrar ayaða kalktýklarýný belirterek: "Artýk kaybedecek maçýmýz yok" dedi. Bizim için fýrsat haftasý Batman Petrolspor Teknik Direktörü Erdal Alpaslan, Adliye maçýnda sonuç kadar iyi futbola sevindiklerini belirtti. Her maçý kazanmak istediklerini belirten Alpaslan: "Kalan maçlarýmýzda puan kaybetme gibi bir lüksümüz yok. Çünkü avansýmýz yok. Bu haftada rakiplerimiz bir biriyle oynuyor. Biz de evimizde Niðde Belediyespor'u konuk edeceðiz. Takým olarak bu maça þimdiden konsantre olduk. Bu maçýn önemi büyük. Ankara deplasmanýnda bizi yalnýz býrakmayan taraftarýmýza teþekkür ederiz. Adliye maçýnda Süleyman yoktu. Yaþar sakatlanýnca yerine Ali girdi. Hafta sonuna kadar sakatlanan futbolcularýmýzý yetiþtirmeye çalýþýyoruz. 5-6 futbolcumuzun 3 sarý kartý var. Kart sýnýrýndalar. Tüm futbolcularýma güveniyorum. Play-Off'a kalacaðýmýza inanýyoruz" dedi. "Niðde maçý önemli bir maçýmýz" Deplasmanda Adliyespor'u deviren Batman Petrolspor'da yüzler gülüyor. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin Kulüp Baþkaný Aydýn Gülmez, Ankara deplasmanýnda iyi futbol oynayan futbolcularýný kutladý. Play-Off'a çýkacaklarýný belirten Gülmez: "Adliye karþýsýnda ikinci yarýda iyi futbol oynadýk. Galibiyeti hak ettik. Batman, Ýstanbul ve Ankara çevresinden Petrolspor'u desteklemeye gelen taraftarlarýmýza teþekkür ederiz. Galibiyeti onlara armaðan ediyoruz. Niðde maçýný önemsiyoruz. Rakibimizi yenip play-off yolunda ilerleyeceðiz. Rakiplerimizin bir biriyle maçlarý var. Bu da bizim için avantaj. Tabi öncelikle kendi maçlarýmýzý kazanmaya bakacaðýz. Ýç saha maçlarýnda stadýn olmasýný istiyoruz. Kalan 11 maçýmýzda 33 puan ortada. Zoru baþaracaðýmýza inanýyoruz" diye konuþtu. (Yasin Yücel) Hafta sonunda oynanan Darýca-Tuzla maçýný izleyen Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi," Darýca güçlü bir takým. Ama yenilmeyecek bir takým deðil. Lider karþýsýnda üç puan için oynayacaðýz" diye konuþtu.spor-toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldakspor, hafta sonunda kendi evinde oynayacaðý Darýca Gençlerbirliði maçý hazýrlýklarýný sürdürüyor. Darýca maçýný kazanarak zirve ile aralarýndaki puan farkýný 4'e indirmek amacýnda olduklarýný belirten Zonguldakspor Teknik Direktörü Cahit Terzi, tüm hazýrlýklarýný üç puan üzerine yaptýklarýný belirtti. DARICAYI ANALÝZ ETTÝ Hafta sonunda Darýca'ya giderek Darýca ile Tuzla arasýnda oynanan maçý izlediðini belirten Terzi, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi" Ýki takýmda ilk yarý kontrollü oynadýlar. Tuzla takýmý kontra atak sonrasý bulduðu penaltý golü ile 1-0 öne geçti. Ýkinci devre Darýca daha baskýlýydý. Taraftarýnýn da desteði ile son yarým saatte müthiþ bir futbol sergilediler. Bunun soncunda beraberlik golünü buldular. Öne de geçebilirdiler. Ama olmadý. Maç berabere bitti. Hakemde çok iyi maç yönetti. Maçýn hakký Darýca kazanabilirdi. Tuzla sanki beraberliðe oynar gibi bir görüntü verdi.berabere bitmesi bizim için iyi oldu. Bizde maçý izledik gerekli gözlemlerimiz yatýk. Darýca Ýyi takým ama yenilmeyecek bir takým deðil. Darýca maçýný kazanarak liderlik yarýþýnda var olmak istiyoruz" KAZANMAK ZORUNDAYIZ Zirve þansýný devam ettirmek için Darýca maçýný kesinlikle kazanmak istediklerini belirten Terzi, sözlerini þöyle sürdürdü," Akcaabat ligden çekildiði için maç yapmadan geçtiðimiz haftada rakiplerimiz bize çalýþtý diyebiliriz. Tabi bunu daha deðerli kýlabilmek için önümüzdeki hafta sonu oynayacaðýmýz Darýca maçýný mutlaka kazanmamýz gerekiyor. Eðer o maçý kazanýrsak aradaki puan farký 4'e inecek. O zaman ligde yeniden bir heyecan baþlayacak. Liderlik için yeniden bir çekiþme baþlayacak. Eðer yenersek bizde bu iþin içinde olduðumuzu göstereceðiz. Bu doðrultuda Darýca maçýný mutlaka kazanmalýyýz. Hazýrlýklarýmýz devam ediyor. Eksiklerimiz var.okan ve Serkan bu maçta oynayamayacak. Ama onlarýn yerine oynayacak oyuncularýmýzda görevlerini en iyi þekilde yapacaklardýr. Cumartesi günü taraftarýmýzýn da desteði ile Darýca maçýný kazanýp yolumuza devam etmek istiyoruz. Oyuncularýmýza güvenimiz tam. Bu maçý kazanarak zirve yarýþýnda iddiamýzý sürdürmek istiyoruz" dedi,

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÝYABET 79 Katkýlarýyla 18-20 Kasým 2011 Türk Tabibler Birliði tarafýndan kredilendirilecektir. DÝYABET 18-20 Kasým 2011 Ý.Ü. ÝSTANBUL TIP FAKÜLTESÝ DÝYABET 79 Katkýlarýyla Ýstanbul Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ARTIMAGE Yapý San. ve Tic. Ltd. Þti. Orhantepe Mahallesi Sahilyolu Sok. No: 19/A Dragos-Kartal / TURKEY Tel: 0216 399 78 72 Faks: 0216 399 68 02 www.artimage.com.tr Estetiðin betonla dansý... DEKOZEMÝN

Detaylı

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor'

Bahçeli Çorum için yeni isimler istiyor' "HÜBTUAM bölgenin seçkin laboratuvarý olacak" Üniversite-Sanayi Ýþbirliði kapsamýnda yürütülen çalýþmalar hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulunmak amacýyla Teknokent A.Þ. Yönetim Kurulu Üyeleri, Çorum Valisi

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I

K U L L A N I C I E L K Ý T A B I K U L L A N I C I E L K Ý T A B I Kesme Hızı Kesme hýzý fonksiyonlarý: Kalýnlýk ve kesilecek olan madde Akým ayarýnýn deðeri Akým ayarý kesilmiþ kenarlarýn kalitesini etkiler. Kesimin geometrik

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

NEJAT İŞLERİ DOSTLARI ZİYARET EDİYORLAR

NEJAT İŞLERİ DOSTLARI ZİYARET EDİYORLAR NEJAT İŞLERİ DOSTLARI ZİYARET EDİYORLAR Sanatçı Nejat İşler in tedavi süreciyle ilgili Acıbadem Bodrum Hastanesi Başhekimi Dr. Aydın Aksoy yazılı bir açıklama daha yayınladı. Aksoy açıklamasında, hastanenin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU

T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU T.C. ÜSKÜDAR KAYMAKAMLIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL BEYLERBEYİ ANAOKULU, İLKOKULU VE ORTAOKULU 2017-2018 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ACİL DURUM YÖNETİM KURULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn

Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB112-11/19/23 K Lütfen saklayýn 720 90-02/00 TR (TR) Kullanma Kýlavuzu Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23 K Lütfen saklayýn Kullanma Kýlavuzu Sayýn Müþterimiz, Buderus Yoðuþmali Duvar Tipi Kazan Logamax plus GB2-/9/23

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor

Vatandaþ þehir içi otobüslerinde kural ve nezaket bekliyor STK'lar bayramlaþma geleneðini devam ettirdiler Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu, Çorum'da bayramlaþma geleneðini sürdürdü. Ýnsani Deðerlere Hizmet Platformu Kurban Bayramýnda da Ulu Cami'de bayramlaþma

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

CHEMORBIS ONLINE REKLAM ÇÖZÜM TEKLÝFÝ Alternatif Çözümler ChemOrbis e reklam vermek, web sayfasýnda ve e-bültenler üzerinden olmak üzere iki þekilde mümkündür. 1) ChemOrbis Web Sayfasýnda a) Ana Sayfada

Detaylı

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan

Acil Saðlýk Hizmetlerine taze kan "Baþkan Külcü'yü yok sayýyoruz" Emniyetten Çorum halkýna teþekkür SAYFA 5 TE CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas gittikleri heryerde Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'nün Aðýr Ceza Mahkemesinde yargýlanýp yargýlanmadýðý

Detaylı

ANADOLU BÖBREK VAKFI SAÐLIK, EÐÝTÝM, ARAÞTIRMA MERKEZÝ Ülkemizde Dünden Bugüne Diyalizde Kalite Foto raf-tasarým Prof. Dr. Ayla San IV. KALÝTE KONGRESÝ - 2. DUYURU 28-30 Nisan 2011 Bilkent Otel, Ankara

Detaylı

ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS 9-10 Mayýs 2009 Sarýkamýþ Toprak Otel ULUSAL BÝLÝNÇLE GÜNCEL ÜROLOJÝ KARS ÖNSÖZ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türk Üroloji Derneði, Türkiye ESRU, Türk Androloji Derneði

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı